Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla"

Transkriptio

1 METSÄ TEHON TIEDOTUS 264 METSÄTEHO REPORT SÄILmS: 2 Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla CONTINUATION STUDIES OF THE DRAGGING SKIDDING OF SAW LOG AND PULPWOOD STEMS BY VARIOUS TERRAIN TRACTORS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1967

2

3 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 264 METSÄTEHO Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish Woodwork.ing Industries JATKOTUTKIMUKSIA TUKKI- JA PAPERIPUURUNKOJEN LAAHUSJUONNOSTA ERILAISILLA MAASTOTRAKTOREILLA Continuation Studies of the Dragging Skidding of Saw Log and Pulpwood Stems hy Various Terrain Tractors Jaakko Salminen s i 8 ä 1 1 y 8 Sivu Tiivistelmä 2 Johdanto 3 Kaluston rakenne Työmaa-ajan rakenne ja menekki Kuorman koko ja tuotos Juontamenetelmä Tutkimusaineisto Tutkimustulokset Vertailu aikaisempiin tutkimustuloksiin 12 Summa r y (in English)

4 - 2 - T i i v i s t e 1 m ä Metsäteho suoritti talvella 1966 aikatutkimuksia runkojen juonnosta W. Rosenlew & Co., O.Y:n työmailla Multialla ja Pylkönmäellä. Juontokoneina olivat Valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ja Tree Farmer - maastotraktorit. Rungot juonnettiin tyvipäät edellä. Purkaminen tapahtui kasaan. Työryhmänä oli kaksi miestä. Työmaa-ajan rakenne ja menekki on esitetty t aulukoissa 1 4 s. ~.._. 9). Sahapuuru11..koj en kuormaukseen kului aikaa min/ k- m ja purkamiseen o.s. ~. 8 min/k- m3 sekä paperipuurunkojen kuormaukseen min/k- m ja purkamiseen min/k- m3. Sahapuurunkojen kuormaus ja purkaminen tapahtuivat siis kaksi kertaa niin n opeasti kuin paperipuurunkojen kuormaus ja purkaminen. Ajonopeus keskeytyksineen oli helpossa maastossa km/h ja keskinkertaisessa maastossa km/t. Kuor~an keskimääräinen koko oli sahapuurunkoja ajettaessa k- m ja paperipuurunkoja ajettaessa k- m3. Keskimääräinen 200 m:n ajomatk~a vastaava tuntituotos oli sahapuururikojan osalta k- m ja paperipuurunkojen osalta k- m3. Sahapuurunkojen juontotuotos oli siis noin kaksinkertainen paperipuurunkojen juontotuotokseen verrattuna. Keski r~e rtaisessa maastossa Valmet Terra traktor i l la p äästiin 16 % suurempaan tuotokseen kuin Valmet Terra traktorilla. Tree Farmer ja Valmet - maastotraktoreiden välisestä erosta ei voida tehdä lopullisia johtopäätelmiä. Tuotoksen riip~ vuus matkasta eri ajoneuvoilla erilaisissa maastoissa aj ettaessa on esitetty kuvassa 5 (s. 11 ). Matkan lyhentyessä 400 m:stä 50 m:iin tuotos kasvaa kertaiseksi. Saatuja tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin vertailtaessa todetaan, että sekä kuorman koko että ajo-, kuormaus- ja purkamis 'nopeus ja tuotos ovat aikaisemmista oleellisesti parantuneet ja niiden voida~n odottaa edelleeilkin parantuvan.

5 - 3- Johdanto Eri maastotraktoreiden vertailemiseksi ja aikaisempien tulosten tarkistamiseksi Metsäteho suoritti talvella 1966 aikatutkimuksia runkojen laahusjuonnosta. Tutkimukset suoritettiin W. Rosenlew & Co., O.Y:n työmailla Multialla ja Pylkönmäellä. Kaluston käyttöominaisuuksia, käyttövarmuutta ja kestävyyttä ei tämän tutkimuksen yhteydessä pyritty arvostelemaan. Kaluston rakenne Vetokoneina tutkimustyömailla olivat Valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ja Tree Farmer -maastotraktorit. Valmet Terra 465:n rakenne on esitetty yksityiskohtaisesti Metsätehon tiedotuksessa 234. Tutkittava traktori oli 2 v vanha ja siinä oli 46 hv:n moottori, 14 x 24" renkaat ja hydraulinen Boughton-vintturi sekä tavanomaiset runkojuontovarusteet, puskulevy ja kitkaketjut kaikissa pyörissä. Valmet Terra 865, joka oli uusi kokeilukone, er~si Valmet Terra 465:stä vain suuremman, 80 hv:n moottorinsa sekä vintturinsa puolesta. Vintturina oli Valmetin oma hydraulinen, 2-nopeuksinen, vapaa-asentoinen 4 tn: n vintturi. Varusteina olivat tavanomaiset runkojuontovarusteet. Kaikissa pyörissä oli kitkaketjut. Tree Farmer (Kockum-Garrett) oli 3 kk vanha, 70 hv:n moottorilla ja 16.9 x 30": n renkailla varustettu traktori. Vintturina oli 4. 4 tns n vintturi. Traktorin kokonaispaino oli 4. 5 tn. Traktori oli varustettu juontovarustein ja kitkaketjuin.

6 - 4 - J u o n t o m e n e t e l m ä Sekä sahatukki- että paperipuurungot kaadettiin suunnatusti ja karsittiin hakkuupaikalla. Ohuempien paperipuurunkojen osalta suoritettiin lisäksi kasausta. Juonta suoritettiin maastotraktoreilla runkoina tyvet edellä. Vaikka kysymyksessd oli avohakkuu, suoritettiin hakkuu ja ajo kahdessa vaiheessa siten, että ensin korjattiin paperipuurungot ja sitten sahapuurungot~ Purkamisvarastolla rungot mitattiin ja katkottiin moottorisahalla. Tukki en minimiläpimi tta oli 5-!". Tukkirunkoj en latvoista valmistettiin 2 m:n paperipuuta. Tukit jäivät katkontapaikalleen odottamaan jatkokuljetusta autolla, mutta 2 m:n paperipuut pinottiin mittauskelpoisiin pinoihin. Juontatyöryhmän muodosti kaksi miestä. Apumies oli metsässä avustamassa kuormausta. Hakkuu- ja varastotyöt suoritettiin samojen hakkuumiesten toimesta. T u t k i m u s a i n e i s t o Tutkimusaineisto kerättiin tammi- ja maaliskuussa. Ulkoilman lämpötila oli C. Lumen paksuus oli cm. Lumi oli tammikuussa jauhomaista haitaten tientekoa ja ajoa. Sen sijaan maaliskuussa lumi oli jo paakkuunt uncerr.paa. Ajomaastot olivat helppoja tai keskinkertaisia. Kalusto kuului urakoitsijoille, jotka olivat samalla omien traktoreidensa ajajina. Ajaji en j a apumiesten ajotottumus ja - taito olivat tavalliset. Vertailukelpoisuutta silmällä pitäen molempia samalle urakoitsijalle kuuluvia Valmet- maastotraktoreita ajettiin samoissa maastoissa samaa ajajaa ja apumiestä käyttäen. Sahapuurunkojen käyttöosan kiintokuutiomäärästä tuli keskimäärin 81% sahatukkeja ja 19% paperipuita. Tutkimusaineisto käsitti Valmet Terra 465: n osalta sahatukkirunkojen juonnossa 192 k- m3, Valmet Terra 865:n osalta s ahatukkirunkojen juonnossa 209 k- m3 ja p~peripuurunkojen juonnossa?6 k-m3 sekä Tree Farmarin osalta sahatukkirunkojen juonnossa 2?9 k- m3

7 Kuva 1. Valmet Terra maastotraktori. - Valok. Metsäteho. Fig. /. Valmet Terra 465 terrain tracwr. - Photo Metsäteho. Kuva 2. Tukkirunkojen juontaa Valmet Terra 865 -maastotraktorilla. - Valok. Metsäteho. Fig. 2. Skidding of saw log stems by a Valmet Terra 865 terrain tractor. Photo M etsäteho. Kuva 3. Runkojuontaa Tree Farmer -maastotraktorilla. Kesko Oy. Fig. 3. Skidding of Valok. tems by Tree Farmer terrain Tractor. Photo Kesko Oy. Kuva 4. Tukkirunkojen purkaminen varastopaikalla. Metsäteho. Valok. Fig. 4. Unloading of saw log stems at the storage site. Photo Metsäteho.

8

9 - 5 - T u t k i m u s t u l o k s e t Työmaa-ajan rakenne ja menekki Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki on esitetty taulukoissa 1 4 (s. 6-9). Niiden mukaan työmaa- ajan menekki oli sahatukkirurikojan juonnossa Valmet Terra maastotraktoria käytettäessä min/kuorma eli 6 7 min/k- m3 aj okertamatkan ollessa m. Valmet Terra maastotraktorilla juonnettaessa vastaava ajanmenekki oli min/kuorma eli 5 6 min/k- m3 ja ajokertamatka m sekä Tree Farmer maastotraktorilla juonnettaessa 18 min/kuorma eli 4 min/k- m3 ajokertamatkan ollessa 338 m. Paperipuurunkojen juonnossa Valmet Terra maastotraktorilla työmaa- ajan menekki oli min/ kuorma eli min/k- m3 ajokertamatkan ollessa m. Työmaa- ajasta kului kuormaukseen %, ajoon %, purkamiseen 8 20% ja lepoon 0 6 %. Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat sekä keskimääräiset ajonopeudet esitetään asetelmassa 1. N:.:.1::1 a; A.t,i'l aj,moj:ruri~t, :rtka ovat tyl:jänä- ja kuormattuna- ajon keskiarvoja, on laskettu keskeytyksineen. Asetelma 1 Kuormaus- ja purkamisajat sekä ajonopeudet keskeytyksineen Juonta- Kuor- Purka - Ajo- Maaston aika maus~ minen~ nopeus, ajovaikeus :rd.n/k- m3 km/h \ SahaEuurungot Valmet Terra 465 tammik Helppo II - maalisk Kesk:inkert. Valmet Tarra 865 tammik Keskinkert. - II - maalisk. 2e ICes k:i nkert Tree Farmer tammik Helppo Pa12eriEuurungot V~:~.lnet TerJ. a. 8~5 tammik Helppo - II - II Keskinkert.

10 - 6 - Taulukko 1 Keskimääräinen ajokerta-aika juonnettaessa sahapuurunkoja Val met Terra 465 ja Valmet Terra 865 -maastotraktoreilla tammikuussa Multialla. E r i t t e 1 y Työma8-aika Valmet Terra Valmet Terra KUORMAUS Varsinainen kuormaus - kuorman kiinnitys - kuormaanveto Kuormaus ajo Ajoneuvon kääntyily Kuormauksen valmistelu ja suunnittelu Kuorman järjestely Uudelleenkuormaus AJO Ajo tyhjänä maastossa 11 " varsi tiellä 11 kuormattuna maastossa n 11 varsi tiellä.ajn<'l valmistelu ja suunnittelu Ajoneuvon kääntyily Juuttuneen ajoneuvon irrotus Ajoneuvon huolto ja korjaus Tietyöt PURKAMINEN Varsinainen purkaminen Purkamisen valmistelu LEPO TY~MAA-AIKA TYÖMAA- AIKA, min/k- m3 Kuorman keskikoko, k- m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa varsitiellä n kuormattaesaa km/h 11 kuormattuna maastossa j n n varsitiellä Tuotos, k- m3/h OlOSUHTEEr Maaston ajovaikeus 3 Leimikon tiheys, k-m ~ha Rungon keskikoko, k-m Ajomatka tyhjänä maastossa } " " varsitiellä 11 kuormattaesaa m/ at o- 11 kuormattuna maastossa ker a " " varsitiellä Kuormia yhteensä, kpl 'l o helppo o. 71 o keskinkert

11 - 7 - Taulukko 2 Keskimääräinen ajokerta-aika juonnettaessa sahapuurunkoja Valmet-maastotraktoreilla maaliskuussa Multialla. E r i t t e 1 y Työmaa-aika Valmet Terra Val met Terra min/ % min/ % kuorma kuorma KUORMAUS Varsinainen kuormaus - kuorman kiinnitys kuormaanveto Kuormausajo Ajoneuvon kääntyily Kuormauksen valmistelu ja suunnittelu Uudelleenkuormaus Juuttuneen ajoneuvon irrotus AJO Ajo tyhjänä maastossa " 11 varsitiellä 11 kuormattuna maastossa varsitiellä Ajon valmistelu ja suunnittelu Ajoneuvon kääntyily Juuttuneen ajoneuvon irrotus Ajoneuvon huolto ja korjaus FURKAMINEN Varsinainen purkaminen o o o LEPO TYÖMAA- AIKA TYÖMAA- AIKA, min/k- m3 Kuorman keskikoko, k- m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa } varsitiellä 11 kuormattaessa km/h " kuormattuna maastossa varsi tiellä Tuotos, k- m /h OLOSUHTEET Maaston ajovaikeus 3 Leimikon tiheys, k- m ~ha Rungon keskikoko, k- m Ajomatka tyhjänä maastossa l " " varsi tiellä ~!.. " kuormattaes sa > k':~.f; 11 kuormattuna maastossa J " " varsitiellä Kuormia yhteensä, kpl keskinkertainen

12 - 8 - Taulukko 3 Keskimääräinen ajoker ta- aika juonnettaessa paperipuurunkoja harvennushakkuualueelta Valmet Ter ra maast otrak.t orilla tammikuussa Mul tialla. Erittely KUORMAUS Varsinainen kuormaus - kuorman kiinnitys - kuormaanveto Kuormausajo Kuormal~sen valmistelu ja suunnittelu Uudelleenkuormaus Ajoneuvon kääntyily Juuttuneen ajoneuvon irrotus AJO Ajo tyhjänä maastossa n " varsitiellä 11 kuormattuna maastossa " 11 varsitiellä Ajon valmistelu ja suunnittelu Ajoneuvon kääntyily Juuttuneen ajoneuvon irrotus Ajoneuvon huolto ja korjaus PURKAMINEN Varsinainen purkaminen Purkamisen suunnittelu LEPO TYÖMAA- AIKA TYÖMAA- AIKA, min/k- m3 Kuorman keskikoko, k- m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa 11 " varsi tiellä " kuormattaessa km/h 11 kuormattuna maastossa J varsi tiellä Tuotos, k- m3/h l Keskinkert. maasto min/ kuorma Työmaa- aika Helppo maasto min/ kuorma o o o o. 27 o ~------~, ----~ l -;00~ i ~33 --~~ ~ ~ O:WSUHTEET Maaston ajovaikeus keski r.kert. helppo Leimikon tiheys, k-m3~ha Rungon keskikoko, k-m Ajomatka tyhjänä maastossa l varsitiellä kuormattaessa Jny'ajo kuormattuna maastossa kerta " 11 varsi tiellä Kuormia yhteensä, kpl ~ ~

13 - 9- Taulukko 4 Keskimääräinen ajokerta-aika juonnettaessa sahapuurunkoja avohakkuualueelta Tree Farmer -maastotraktorilla tammikuussa Pylkönmäellä. Erittely KUORMAUS Varsinainen kuormaus - kuorman kiinnitys - kuormaanveto Kuormausajo Kuormauksen valmistelu ja suunnittelu Uudelleenkuormaus Ajoneuvon kääntyily AJO Ajo tyhjänä maastossa 11 " varsi tiellä 11 kuormattuna maastossa 11 n varsi tiellä Ajon valmistelu ja suunnittelu Ajoneuvon kääntyily Juuttuneen ajoneuvon irrotus Ajoneuvon huolto ja korjaus PURKAMINEN Varsinainen purkaminen LEPO TYÖMAA-AIKA TYÖMAA-AIKA, min/k-m3 Työmaa- aika mi n/kuorma o cfo o o Kuorman keskikoko, k- m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa varsitiellä 11 kuormattaesaa " kuf"lrmattuna maastossa varsitiellä Tuotos, k- m3 /h km/h OLOSUHTEEr Maaston ajovaikeus Leirnikon tiheys, k-m3/ha Rungon keskikoko, kuorell. k-m3 Ajomatka tyhjänä maastossa varsitiellä 11 kuormattaesaa 11 kuormattuna maastossa j varsi tiellä..- Kuormia yhteensä, kpl l m/ajokerta helppo '

14 Sahapuurunkojen kuormaukseen kului min/k-m3 ja purkamiseen min/k-m3 sekä paperipuurunkojen kuormaukseen min/k-m3 ja purkamiseen min/k-m3 Paperipuurunkojen kuormaukseen ja purkamiseen kuluva aika oli siis lähes kaksinkertainen sahapuurunkojen vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä johtui siitä, että sahapuurungot olivat kooltaan 8-kertaiset paperipuurunkoihin verrattuina. Ajoneuvon laadulla ei näyttänyt olevan vaikutusta kuormaus- ja purkamisaikaan. Ajonopeus keskeytyksineen oli helpossa maastossa km/h ja keskinkertaisessa maastossa km/h. Tässä tutkimuksessa ei havaittu eroa eri ajoneuvojen ajonopeuksien välillä. Sen sijaan voitiin todeta, että Valmet Tarra 465:n työskentely vaikeutuu maaston ajovaikeuden kasvaessa enemmän kuin Valmet Terra 865:n työskentely. Kuorman koko ja tuotos Keskimääräinen kuorman koko ja 200 m:n ajomatkaa vastaava tuotos esitetään as0telmassa 2. Asetelma 2 Kuorman koko ja 200 m:n ajomatkaa vastaava tuotos keskimäärin Saha,Euurungot Juonto- Kuorman Maaston Tuotos, aika koko, ajok-m3 vaikeus k-m3/h Valmet Terra 465 tammik Helppo IImaalisk Keskinkert. Valmet Terra 865 tammik Keskinkert. " - maalisk Keskinkert. Tree Farmer tammik Helppo Pa12eri12uuru!:!B:ot Valmet Terra 865 tammik Helppo II - II Keskinkert.

15 1? cl 15 "" 8 :::1 14 C) ~ 13 rl 0 t/) 12 ~ "' :::1 ~ cl ~ s ~.. t/) 0 ~ 0 ;:1 E-< = Valmet Terra 465 helppo maa~to, easy terra1.n, 2 - _ V a 1 me t T erra 865 keskinkert. t maasto, average erra1.n,. 3 =V lm t T 465 keskink e rt.ma~sto, a e erra average terra1.n, 4 =Valmet Terra 865 k es kinkert.ma~st~, average terra1.n, 5 = Valm t Te a 865 helppo maa~to, e rr easy terraj.n, 6 =Valmet Terra 865 keskinkert.ma~sto, average t erraj.n, helppo maasto, easy t errain, sahapuurungot, saw log stems, sahapuurungot, saw log stems, sahapuurungot, saw log stems, sahapuurungot, saw log stems, tammikuu January tammikuu Janua.ry maaliskuu Marc!. maaliskuu March paperipuurungot, tammikuu pulpwood stems, January paperipuurungot, tammikuu pulpwood stems, January sahapuurungot, saw log stems, tammikuu January _.. _ ~ Juont omatka Skidding distance, m J Kuva 5. Tuotoksen riippuvuus juontamatkasta s ahapuu- ja paperipuurunkoja juonnettaessa. Fig. 5. Correlation of output and skidding dist ance in the skidding of saw log and pulpwood stems.

16 Kuorman koko oli paperipuurunkoja ajettaessa oleellisesti pienempi kuin sahapuurunkoja ajettaessa. Maaston vaikeutuessa kuorman koko yleensä pieneni. Keskimääräiset 200 m:n ajomatkaa vastaavat tuntituotokset olivat sahapuurunkojen osalta k-m3 ja paperipuurunkojen osalta k-m3 Sahapuurunkojen juontotuotos oli siis noin kaksinkertainen paperipuurunkojen juontotuotokseen verrattuna. Tuotos pieneni maaston vaikeutuessa. Asetelmasta nähdää~ että tuotos on suoraan verrannollinen kuorman kokoon. Asetelmasta havaitaan myös, että Valmet Terra 865 -traktorilla päästiin keskinkertaisessa maastossa 16 % suurempaan tuotokseen kuin Valmet Terra 465 -traktorilla. Keskinkertaista vaikeammassa maastossa tuotosero olisi vielä suurempi. Sen sijaan helpossa maastossa tuotos oli likimain sama. Asetelman mukaan suurimpaan tuotokseen päästiin Tree Farmer -traktorilla. Tästä ei voida kuitenkaan tehdä lopullisia johtopäätelmiä Tree Farmer ja Valmet Terra -traktoreiden välisestä erosta, koska puuston koolla ja maaston vaikeusastealla on suuri merkitys. Tuotoksen riippuvuus matkasta eri ajoneuvoilla erilaisissa maastoissa ajettaessa on esitetty kuvassa 5 (s.1v. Matkan pidentyminen on otettu huomioon varsitiematkan pidentymisenä. Kuvasta nähdään, että matkan lyhentyessä 400 m:stä 50 m:iin tuotos kasvaa kertaiseksi. Vertailu aikaisempiin tutkimustuloksiin Tukki- ja paperipuurunkojen laahusjuontoa koskevia tutkimustuloksia on esitetty Metsätehon tiedotuksissa 210, 234 ja 240 v:lta Tässä saatuja tuloksia verrattaessa näissä tiedotuksissa esitettyihin todetaan seuraavaa. Kuorman koko oli sahapuurunkojen juonnossa aikaisemmin k-m3, nyt k-m3 ja paperipuurunkojen juonnossa aikaisemmin k-m3, nyt k-m3 Kuorman koot olivat siis tässä tutkimuksessa oleellisesti suuremmat kuin aikaisemmissa. Kuormaus ja purkaminen ovat tapahtuneet nopeammin kuin aikaisemmin. Ajonopeus oli aikaisemmin km/h, nyt km/h. on suurempi kuin aikaisemmin. Tuotoskin Vaikka olosuhteet ovatkin vaihdelleet eri tapauksissa, on kuitenkin todettava, että kokemusten kasvaessa tu-

17 lokset ovat parantuneet. Ajoneuvojen koon kasvaessa ja laadun parantuessa sekä menetelmien jatkuvasti kehittyessä voidaan odottaa tulosten edelleenkin parantuvan, joten tässäkään tutkimuksessa esitettyjä tuloksia ei voida pitää vielä sellaisina, joihin nn kohtuudella mahdollista päästä. Continuation Studies of the Dragging Skidding of Saw Log lllllllllllllllllllllllllllllltltlllllllllllllllllllllllllrtlllltltllllllltllllltlllllllllflllllllllllllllllllll and Pulpwood Stems by Various Terrain Tractors II II II II II II II fl II 1111 II II II II t 1ft II II 1111 II II II II rt tl tl tili II tl IIn tt II tt II tl By Jaakko Salminen SUMMARY Metsäteho conducted, in winter 1966, time studies on the skidding of stems at the work sites of Messrs. W. Rosenlew & Co., O. Y. and Pylkönmäki. at Multia The skidding machines were Valmet Terra 465, Valmet Terra 865, and Tree Farmer terrain tractors. The stems were skidded vnth butt ends leading. Unloading was into a stack. The team consisted of 2 men. The time expended on the loading of saw log stems was min. / solid cu. m. and on unloading min./solid cu.m. The corresponding times for pulpwood stems were min./solid cu and min./solid cu.m. The loading and unloading of saw log stems was thus twice as rapid as those of pulpwood stems. The hauling speed, inclusive of interruptions, was km. /h. over easy terrain and km. /h. on average terrain. The average size of a load of saw log stems was solid cu. m., and pulpwood stems solid cu. m. The mean per-hour outputs for a haulage distance of 200 m. were solid cu. m. for saw log stems, and solid cu for pulp-

18 wood stems. The skidding output for saw log stems was thus roughly double that of the pulpwood stems. Valmet Terra 865 tractor achieved on average terrain an output 16 per cent greater than that of Valmet Terra 465. No definite conclusions on the difference between Tree Farmer and Valmet terrain tractors can be drawn. The correlation between output and distance, when different vehicles are used in different terrain, is illustrated in Fig. 5 (p. 11). When the haulage trip is shortened from 400 m. to 50 m. the output becomes fold. Comparison of the results achieved in the present study with earlier results shows that both the load size and the hauling, loading and unloading speed and the output have improved essentially and may be expected to improve still further.

19

20

21 METSÄTEHON TIEDOTUS 265 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS, 1 Tutkimus 2 m, 3 m ia 4 m kuusipaperipuun hakkuusta A STUDY OF THE FELLING OF 2-m., 3-m. AND 4-m. SPRUCE PULPWOOD MIKKO KAHALA HELSINKI 196 7

22 1

23 Metsätehon tiedotus Metsäteho Report 265 M E T S Ä T E R 0 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Forest Work Study Section of the Central Assoc~ation of Finnish Woodworking Industries 2 m, 3 m TUTKIMUS J A 4 m K U U S I P A P E R I P U U N RAKKUDSTA A Study of the Felling of 2-m., 3-m. And 4- m. Spruce Pulpwood Mikko Kahala T i i v i s t e l m ä Syksyllä 1965 kerättiin Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön työmailla aineistoa 2 m, 3 m ja 4 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuusta kasoihin palstatien varteen. Tarkoituksena oli selvittää 3 m paperipuun hakkuun ajanmenekkiä verrattuna 2 m ja 4 m kuusipaperipuun hakkuuseen. Lisäksi pyrittiin selvittämään moottorisahakarsinnan vaikutusta hakkuutulokseen. Tutki muksessa seurattiin kuuden hakkuumiehen työskentelyä. Aineiston määrä ja laatu on esitetty taulukoissa 1 ja 2 (s. 4 ja 5). Työajanm~n~kki, min/k- m3, ja työmaa- ajan keskimääräinen rakenne on esitetty taulukoissa 3 ja 5 (s. 7 ja 10). Keskeytysten osuutena on käytetty 15 % työmaa- ajasta. Keskeytysten todellinen osuus työmaa-ajasta ilmenee taulukosta 4 (s. 8). Pääasiallisimmat erot työajanrakenteissa olivat seuraavat. Karsintavälineen vaihtaminen

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD

Lisätiedot

Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla

Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla METSÅTEHON TIEDOTUS 7 METSÄTEHO REPORT Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra 165 -maastotraktoreilla COMPARATIVE STUDIES ON THE SKIDDING OF

Lisätiedot

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

telapinoon ja ristikelle

telapinoon ja ristikelle METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 228 SÄILYTYS: 2 Pinotavaran aio tavalliseen pinoon, telapinoon ja ristikelle HAULAGE OF CORDWOOD INTO AN ORDINARY PILE, VENTILATED PILE AND CROSSWISE STACK MIKKO KAHALA

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie STUDY OF FOREST HAULAGE BY A FISKARS FOREST TRACTOR JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 285 Metsätehon tiedotus - Metsäteho

Lisätiedot

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÅTEHO REPORT Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä USE OF THE BAMSE TERRAIN TRACTOR JAAKKO SALMINEN tielsinki 1965 239 l 1 1 l 1 ~ "! 1 Metsätehon tiedotus Metsäteho Report

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta STUDIES ON MECHANISED BUNCHING OF SAWLOGS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 277 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report

Lisätiedot

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 242 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 2 Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla SKIDDING OF SAW LOGS AND PULPWOOD BY A MASSEY -FERGUSON ROBUR FOREST TRACTOR

Lisätiedot

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 226 Pinotavaran kulietus palstatieltä traktoriperävaunuilo TRANSPORT OF CORDWOOD FROM STRIP ROAD BY TRACTOR TRAILER A U LI S E. H A K K A RA 1 N E N HELSINKI 1964 e

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 236 SÄILYTYS: 3 Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo CONTINUA TION STUDIES OF CORDWOOD TRANSPORT FROM STRIP ROAD BY TRACTOR

Lisätiedot

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa METSÅTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa STUDY ON THE EFFECT OF STRIP ROAD SPACING IN PULPWOOD CUTTING Ml KKO KAHALA ja RAIMO SAVOLA! N EN HELSINKI 968

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 197 SÄILYTYS : 4 KOIVUPAPERIPUUN JA HAVUOHUTPUUN K U 0 R M A A M I N E N A U T 0 0 N K Ä S I N J A PURKAMINEN NIPPUINA Manual Loading of Birch Pulpwood and Small-

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

m vaihtelevan pituisen ia

m vaihtelevan pituisen ia METSÄTEHON TIEDOTUS 256 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa Tutkimus 2... 8 m vaihtelevan pituisen ia 2 m kuusipaperipuun hakkuusta A STUDY OF THE FELLING OF 2 8-m. LENGTH SPRUCE PULPWOOD AND 2-m. SPRUCE PULPWOOD

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 210 SAILYTYS : 2_ Kol~orunkojuontoa Timherjacl~-metsätraktorilla Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN Eripainos MetsätaloudeUisen A i kakausl

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla STUDY OF FOREST HAULAGE BY A BM-VOLVO SM 460 FOREST TRACTOR, JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 282 Metsätehon

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta.

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta. - 2 - kirveestä moottorisahaan on pienentänyt karsinnan samoin kuin katkonnankin osuuttao Moottorisahalla karsittaessa karsinnan ja katkonnan yhteinen osuus 3m paperipuuta (minimiläpimitta cm) tehtäessä

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 METSÄTEHON KATSAUS SELVITYS ERILAISTEN HAKKUUMENETELMIEN KÄYTÖSTÄ KUU SI PAPERI PUUN H A N K I N N A S $ A I I Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta Metsäteho suoritti v. 1964 vertailevia tutkimuksia paperipuiden runkoina ja 2 m tavaran nippuina juonnosta Timberjack- ja Valmet-maastotraktoreilla.

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa TREE-LENGTH LOGGING OF PULPWOOD IN THINNINGS MIKKO KAHALA ja JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 272 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 221 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla LOADING OF CORDWOOD ONTO TRUCK BY A SEPARATE GRAB CRANE AULIS E. HAKKARAINEN Ilmestynyt myös Pienpuualan

Lisätiedot

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 263 SÄILYTYS: 4 Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa ON THE USE OF TRUCK-MOUNTED GRAB CRANE FOR LOADING TIMBER AIMO NIKUNEN HELSINKI 1967

Lisätiedot

K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A RUNKOJUONTO

K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A RUNKOJUONTO 11 METSATEHON KATSAUS 6/ 1968 HA K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A 1 967-1968 II RUNKOJUONTO Sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa on runkojuonto tällä hetkellä valtaamassa alaa. Esimerkiksi

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles.

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 202 SÄILYTYS: 2 PINOTAVARAN AJO VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA LUMETTOMANA AIKANA Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles Mikko

Lisätiedot

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 UTILISATION OF FOREST WORKING TIME BY LOGGERS IN WINTER 1965 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI 1965 243 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROAD AND LOADING STORAGE ON THE TRUCK HAULAGE OF SAWLOGS

Lisätiedot

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN 5/197 AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi MDSiTIHD Opastinsilta 8 B 52 HELSINKI 52 Puhelin 9-1411 SELOSTE 5/1978 5/197B AJOMATKAN VAIKUTUS METS ÄTRAKTORI N

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin REVIEW OF PRESENT FOREST TRACTORS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1966 253 Q Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 253 M E T S Ä T E H

Lisätiedot

Tutkimus palstalta alkavasta pinotavaran autoku ljetuksesta

Tutkimus palstalta alkavasta pinotavaran autoku ljetuksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 26 ) M ET S A "JEHO SUOMEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITON METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO FOREST WORK STUDY SECTION OF THE CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH WOODWORKING

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963.

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 206 SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR AAJALLA C o r d w o o d L o a d i n g with a ~heel-mounted Fork Loader Veikko Muhli HELSINKI

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 204 SÄILYTYS: 4 KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN AUTOON J 0 U T S A - J A T I C 0 - P U 0 M I N 0 S T U R E I L L A Loading Birch Pulpwood on to Trucks with Joutsa and

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana

Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 224 Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana CONTINUATION STUDIES ON THE HAULAGE OF CORDWOOD BY FOSSINGEN CART DURJNG THE SNOWLESS PERJOO

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 19G Säi1ytys: 4 ' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A TUKKI EN A U T 0 K U 1 J E T U S TRUCK TRANSPORT OF SAW10GS FROM TED STRIP ROAD A u 1 i s E. H a k k a r a i n

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN 11 METSATEHON KATSAUS 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN SCA ja Sunds Verkstäder AB ovat yhteistyössä kehittäneet palstatiellä kulkevan monitoimikoneen, jonka prototyypin nimeksi

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 .

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 . IDSATIHO Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281.SELOSTE 10/1973? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A RUOTSIIN 1 9 7 3-0 5-1 5 1 7 0 P I N T 0 ll A T K A M a t k a k e r t o m u s Opintomatka

Lisätiedot

Harvennusmetsien puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset. olosuhteet talvella 1969

Harvennusmetsien puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset. olosuhteet talvella 1969 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Harvennusmetsien puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet talvella 1969 TIMBER HARVESTING METHODS IN THINNINGS AND THE TECHNICAL HARVESTING CONDITIONS IN

Lisätiedot

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala 7/979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN Mikko Kahala MITSATIHO Opastinsilta 8 B 5 HELSINKI 5 Puhelin (9) SELOSTE 7/979 7/979 NETSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Lisätiedot

tavaralajeittaisessa ja karsittujen

tavaralajeittaisessa ja karsittujen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 235 Alustava selvitys hakkuumiesten aionkäytöstä tavaralajeittaisessa ja karsittujen runkoien hakkuussa PRELIMINARY REPORT ON THE UTILISATION OF WORKING TIME BY LOGGERS

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI METSÄTEHON KATSAUS P 0 H J 0 I S M A I S I A M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI Pyöri llä ja toisaalta teloilla varustettujen metsäajoneuvojen keskinäinen paremmuus Suomen olot

Lisätiedot

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi MITSATIHD Rauhankatu 15 17 Puhelin T E RR I HELSINKI 17 SELOSTE 9-661281 3 11/1973 - T E L A MA A S T U R I JOHDANTO Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

Lisätiedot

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa.

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa. IDSATIHD Rauhanka tu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 5/1974 P U U T A V A R A N K U 0 R M A J U 0 N T 0 V E T E E N Seppo Jukkola JOHDANTO Ranta- ja saaristometsien osalta on nykyään jouduttu

Lisätiedot

. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA. T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248

. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA. T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 1 METSATEHON KATSAUS 1/ 1966. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 Metsäteho suoritti Oy Kaukas Ab:n työmailla Kiihtelysvaarassa ja Tohmajärvellä

Lisätiedot

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso 334 Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso THE OUTPUT LEVEL OF FORWARDERS OF DIFFERENT SIZES MIKKO KAHALA HELSINKI 1974 t

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen, Teemu Kallio & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Projektin tavoitteet Kartoittaa, miten erilaiset

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi)

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi) Hakkuutähteen paalaus ja kannonnosto kuusen väliharvennuksilta Juha Nurmi, Otto Läspä and Kati Sammallahti Metla/Kannus Energiapuun saatavuus, korjuu ja energiaosuuskunnat Keski-Pohjanmaalla Forest Power

Lisätiedot

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971 MOSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 Puhelin HELSINKI 52 9o-1400ll TUKI N JA KUITUPUUN SELOSTE 1/1971 A U T 0 0 N K U 0 R MA U K S E N T U0 T 0 S S UHT E E T Raimo Savolainen s i s ä 1 1 y s Sivu TIIVISTELMÄ........

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT TUTKIMUKSIA PINOTAVARAN AJOSTA KESÄ- JA TALVIOLOSUHTEISSA. Studies of Cordwood Haulage in Summer and Winter.

METSÄTEHO REPORT TUTKIMUKSIA PINOTAVARAN AJOSTA KESÄ- JA TALVIOLOSUHTEISSA. Studies of Cordwood Haulage in Summer and Winter. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 201 SÄILYTYS: 2 TUTKIMUKSIA PINOTAVARAN AJOSTA KESÄ- JA TALVIOLOSUHTEISSA F Ö S S I N G E N I L L Ä J A R E E L L Ä Studies of Cordwood Haulage in Summer and Winter

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT K 0 I V U - J A K U U S I P A P E R I P U I D E N. Barking of Birch and Spruce Pulpwood. by Jylhä Barker.

METSÄTEHO REPORT K 0 I V U - J A K U U S I P A P E R I P U I D E N. Barking of Birch and Spruce Pulpwood. by Jylhä Barker. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 213 SÄILYTYS: 1 K 0 I V U - J A K U U S I P A P E R I P U I D E N K U 0 R I N T A A J Y L H Ä - K U 0 R I M A K 0 N E E L L A Barking of Birch and Spruce Pulpwood by

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS 1 METSÄTEHON KATSAUS 14/1967 J A T K E T U N LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS Puun korjuussa, jossa maasto- ja tiekuljetukset tapahtuvat eri ajoneuvoilla, joudutaan kuljetusvaiheiden saumakohdassa tavara purkamaan,

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Projektiryhmä PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Jouni Väkevä, Olavi Pennanen ja Jouko Örn Rahoittajat Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/67

Puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/67 METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/67 METHODS AND TECHNICAL CONDITIONS OF LOGGING IN THE LOGGING YEAR 1966167 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA 41 Helsinki Rukkila V A K L A Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1965 Koetusselostus 66 Test report I'iiiv a 1.

Lisätiedot

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita.

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. MDSATIHD Rauhankatu HELSINKI Puhelin - 8 SELOSTE /.. PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA Raimo Savolainen Metsäteho keräsi helmikuussa tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavarankuljetuksissa

Lisätiedot

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA Antti Myllyniemi MITSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 11/1979 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report VA K 0 LA Rukkila ACV Helsinki 10 12;Z Helsinki 43 41 61 Pitäjizinmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1969 Koetusselostus

Lisätiedot

ERILAISTEN PUUNKORJUUMENETELMIEN VERTAILU

ERILAISTEN PUUNKORJUUMENETELMIEN VERTAILU METSÄTEHON KATSAUS 3/ 1966. ERILAISTEN PUUNKORJUUMENETELMIEN VERTAILU Puutavaran hakkuu ta ja alku.kuljetusta koneellis tettaessa on :perinteellisen tavaralajeittaisen korjuumenetelmän rinnalla ryhdytty

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus Ensiharvennusmännik nnikön voimakas laatuharvennus Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen Nuorten metsien käsittely 1 Tausta: Miten tilanteeseen on tultu? Suomessa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella männyn

Lisätiedot

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Yrjö Nuutinen MMT Metsäteknologia Metla/Joensuu ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari 8.-9.10.2013

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Barking of Birch and Spruce Pulpwood. by Bark- King Barker. Jaakko Salminen

METSÄTEHO REPORT. Barking of Birch and Spruce Pulpwood. by Bark- King Barker. Jaakko Salminen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 214 SÄILYTYS~ 1 K 0 I V U - J A K U U S I F A P E R I P U I D E N K U 0 R I N T A A B A R K - K I N G - K U 0 R I M A K 0 N E E L L A Barking of Birch and Spruce Pulpwood

Lisätiedot

METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 1 AIKATUTKIMUKSIA V A N E R I K 0 I V U N HELSINKI 1964 K E S Ä H A K K U U S T A

METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 1 AIKATUTKIMUKSIA V A N E R I K 0 I V U N HELSINKI 1964 K E S Ä H A K K U U S T A METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 27 SÄILYTYS: AIKATUTKIMUKSIA V A N E R I K 0 I V U N K E S Ä H A K K U U S T A Time Studies on the Summer Felling of Veneer Birch Mikko Kahala HELSINKI 964 - 2 -

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

VALMET 880 KK -KAATO-JUONTOKONE

VALMET 880 KK -KAATO-JUONTOKONE 2/973 VALMET 88 KK -KAATO-JUONTOKONE VaLmet 88 KK edustaa ensimmäisiä kaatojuontokoneita, jotka ovat sarjavalmistusasteella. Peruakoneena käytetyn kuormatraktorin ansiosta kone on maastokelpoinen ja täyttää

Lisätiedot

Puutavaran korjuuta runkoina kehitetään parhaillaan voimakkaasti Neuvostoliitossa ja vuotuisesta puunkorjuusta tapahtuukin nykyäännoin

Puutavaran korjuuta runkoina kehitetään parhaillaan voimakkaasti Neuvostoliitossa ja vuotuisesta puunkorjuusta tapahtuukin nykyäännoin ( f; METSÄTEHON KATSAUS 7/1966 NEUVOSTOLIITTOLAISIA P U U N K 0 R J U U M E N E T E L I Ä Puutavaran korjuuta runkoina kehitetään parhaillaan voimakkaasti Neuvostoliitossa ja vuotuisesta puunkorjuusta

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

n:o 41 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla

n:o 41 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla n:o 41 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään ajanmenekkiä kuormattaessa 2 m pinotavaraa autoon hydraulisella kahmainnosturilla. Tutkimuskohteena

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

4<:. ) n:o f.-r: ~. ' ~- ~ ': 1 - ~. .,...~ Runko-ohjattavia metsätraktoreita

4<:. ) n:o f.-r: ~. ' ~- ~ ': 1 - ~. .,...~ Runko-ohjattavia metsätraktoreita n:o 34 Runko-ohjattavia metsätraktoreita s. runko-ohjattava pyörätraktori on alkanut Amerikassa viime vuosina syrjäyttää metsäajossa etupyöräohjattavaa pyörätraktoria. Tämä johtuu mm. siitä, että etupyöräohjattava

Lisätiedot

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore Högnäs MITSATIHD Opastinailta 8 B SELOSTE 00520 HELSINKI 52 13/1977 Puhelin 90-140011 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore

Lisätiedot

AURAUSNOPEUDET v. 1977

AURAUSNOPEUDET v. 1977 AURAUSNOPEUDET v. 1977 Aurausnopeudet olivat tutkimusaineiston mukaan: 1972 1977 (standardi) \ruosim. 73-76 Ym 65-66 Kaikki yht. K2-kapas. 42 48 39 4 K3-kapas. 37 37 30 36 Tutkimuksen mukaan aurauksen

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Projektiryhmä Kalle Kärhä, Tomi Vartiamäki, Reima Liikkanen, Sirkka Keskinen, Jarmo Lindroos Rahoittajat Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖIDEN HAKKUU KOKOPUINA KAHVAKEHIKOLLA VARUSTE TULLA MOOTTORISAHALLA

ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖIDEN HAKKUU KOKOPUINA KAHVAKEHIKOLLA VARUSTE TULLA MOOTTORISAHALLA OSATIHO Opastiosilta 8 B 000 HELSINKI Puhelin 90-00 SELOSTE 9/976 ENSIHARVENNUSMÄNNIKÖIDEN HAKKUU KOKOPUINA KAHVAKEHIKOLLA VARUSTE TULLA MOOTTORISAHALLA Harri Rumpunen TIIVISTEIMÄ Kahvakehikolla varustettu

Lisätiedot