PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974"

Transkriptio

1 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen määrästä. Osuus on vuoden aikana kasvanut 11 prosenttiyksikk~ä. Puoliperävaunulla varustettujen autojen osuus on laskenut 8 :iin., ja paikoin ilmenee jo pulaa tällaisesta pitkän tavaran ajoon soveltuvasta kalustosta. Sekä tukkien että kuitupuun autoonkuormauksessa käytetään nykyään eniten autokohtaista irrotettavaa kourakuormainta, jonka osuus on 52 kuo:rrnainten määrästä. Erillisen kuormaajan sekä muiden autokohtaisten kuormauslaitteiden osuudet ovat jonkin verran alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Apumiehen käyt~ on edelleen varsin yleistä, sillä vain 19 autoista suoritti ajoa kokonaan ilmqn apu~estä ja 24 :lla autoista apumies oli mukana ainoastaan kuormauksessa. Metsäteho keräsi helmikuussa 1974 tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Vastaavaa tilastoa on kerätty aikaisemmin useana vuonna, viimeksi talvella 1973, jolloin tilasto tosin oli tavallista suppeampi. Tilasto käsittää lähes kaikki mainittujen kuljetustenantajien tehtävissä olleet autot. Seuraavassa esitetään tilaston päätulokset. Yksityiskohtaisemmat tiedot kalustosta on esitetty erilli's issä taulukoissa, joita saa tilata Metsätehosta. AUTOT JA PERÄVAUNUT Helmikuun lopussa 1974 Metsätehon Jaaenyritysten ja metsähallituksen kuljetuksissa oli noin kuorma-autoa. Näiden lisäksi on puutavaran kuljetuksissa Metsätehon jäsenistöön kuulumattomien piensahojen ja muiden puutavaran hankkijoideh käytössä olevia autoja, jotka eivät sisälly tilastoon. Esillä olevan tilaston voidaan katsoa antavan varsi n hyvän kuvan puutavara-autokalustosta. Valtaosa tilastoiduista autoista oli liikennöitsijöiden omistamia. Kul jetustenantajien omien autojen osuus oli vain 3. Yleisin puutavara-automme on kaksiakselisella varsinaisella perävaunulla varustettu kolmiakselinen auto, jonka osuus oli 73 koko autokalustosta. Perävaunuttoman kolmiakselisen auton osuus oli 18 ja puoliperävaunulla varustetun kaksiakselisen auton osuus 6 koko kalustosta. Autoista oli kaksiakselisia 7 ja kolmiakselisia 93. Puutavara- autot ovat edelleen pääasiassa yksiakselivetoisia, sillä useammalla kuin yhdellä vetävällä akselilla varustettujen autojen osuus oli 45 kaksiakselisista ja 23 kolmiakselisista autoista. Kahdella tai useammalla vetävällä akselilla varustetut autot olivat useimmiten perävaunullisia autoja. Yleisimmän yhdistelmän, kolmiakselisen auton ja kaksiaksel isen var sinaisen per ävau- 1

2 nun, kantavuus oli 17.8 t irrotettavalla kourakuormaimella varustettuna (kuormain irrotettuna). Samaan kantavuuteen päästiin tällä yhdistelmällä myös erillistä kuormaajaa käytettäessä. Mainitun yhdistelmän kantavuus oli kiinteällä kourakuormaimella varustettuna t. Esitetyt painot on laskettu autoista, joiden kokonaispaino oli enintään 32.0 t. Tilaston keruuaikana oli useille varsinaisella perävaunulla varustetuille yhdistelmille myönnetty erivapaus, jonka perusteella niiden kokonaispaino oli t. Tämän sekä varsinaisella perävaunulla va~stettujen autojen lisääntymisen vuoksi koko tilastoidun kaluston keskimääräinen kantavuus nousi 16.6 t:iin. Kaikkien irrotettavalla kourakuormaimella varustettujen täysperävaunuautojen keskimääräinen kantavuus oli 18.9 t (kuormain irrotettuna), kiinteällä kourakuormaimella varustettujen 18.4 t ja erillisellä kuormaajalla kuormattujen 18.8 t. Yksiakseliaella puoliperävaunulla varustetun kaksiakselisen auton kantavuus oli 12.7 t silloin, kun kuormaus suoritettiin erillisellä kuormaajalla ja 11.6 t silloin, kun autossa oli kiinteä kourakuormain. Perävaunuttoman kolmiakselisen auton kantavuus oli irrotettavalla kourakuormaimella varustettuna (kuormain irrotettuna) 9.3 t, kiinteällä kourakuormaimella varustettuna 8. 8 t ja erillistä kuormaajaa käytettäessä 9.4 t. Yleisimmät puutavara-automerkit olivat Volvo, Scania, Sisu ja Mercedes-Benz. Niiden osuus oli kaksiakselisista autoista 88, kolmiakselisista 99 ja kaikista autoista 98. Puutavara-autot olivat verraten uusia, sillä kaikista autoista 67 oli vuosimallia 1970 tai sitä uudemp.i a eli enintään neljä vuotta vanhoja. Varsinaisella perävaunulla varustetuista autoista vastaava luku oli 76, ja tavallisimmin ne olivat vain yhden kahden vuoden ikäisiä. KUORMAUS JA APUMIEHEN KÄYTTÖ Autokohtainen irrotettava kourakuormain oli yleisin kuormauslaite kaikkien tavaralajien kuormauksessa. Sen osuus oli 52 kaikista kuormauslaitteista. Erillisen kuormaajan osuus oli 32 ja autokohtaisen kiinteän kourakuormaimen osuus 11. Mekaanista vaijerikuormainta käytti eniä 2 autoista. Autokohtaista irrotettavaa kourakuormainta käytettiin eniten varsi- 2 naisella,perävaunulla varustetuissa autoissa, J01ssa sen osuus oli 58 kuormauslaitteista. Apumiehen käyttö puutavara-autoissa on vielä varsin yleistä, sillä ainoastaan 19 autoista suoritti kuljetusta kokonaan ilman apumiestä. Apumies oli mukana ainoastaan kuormauksessa 24 :lla autoista. Apumiehen käyttö oli vähäisintä autokohtaista kiinteää kourakuormainta käytettäessä ja yleisintä erillistä kuormaajaa tai mekaanista vaijerikuormainta käytettäessä. AJOJEN JÄRJESTÄMINEN Keskimääräinen kuljetusmatka oli tilaston keruupäivänä 86 km. Perävaunuttomien autojen kuljetusmatka oli 52 km, puoliperävaunulla varustettujen 67 km ja varsinaisella perävaunulla varustettujen 96 km. Kuitupuun keskimääräinen kuljetusmatka, 105 km, oli huomattavasti pitempi kuin tukin, 77 km. Puutavaran käyttöpaikalle päättyvissä kuljetuksissa kuljetusmatka oli keskimäärin 97 km, rautatien varteen 37 km ja uittoväylän varteen 46 km. C" Lähes puolet, 47, liikennöitaijäin autoista oli sopimusautoja, jotka liikennöitsijän ja kuljetuksenantajan tekemän kirjallisen sopimuksen perusteella suorittivat puutavaran ajoa. Vakinaisessa työurakkasuhteessa ilman sopimusta työskenteli 39 ja tilapäisessä työur3y~asuhteessa 14 liikennöitaijäin autoista. Puutavara-autoista oli 65 :lla autovakuutus, ja 65 :lla autovakuutuksista oli omavastuu 300 mk, 23 :lla. 600 mk ja 12 :lla mk. Yli yhdeksän kuukautta vuodessa puutavaran ajoa suoritti 74 ja yli kuusi kuukautta 92 autoista. Enintään kolme kuukautta vuodessa puutavaran ajossa olleita autoja oli vain 2. Varsinaisella perävaun~la varustettujen autojen ajokausi oli kaikkein pisin. Vuoroajossa olevia autoja oli 21 ja aikatauluajoa suoritti 18 kaikista puutavara-autoi sta. Tilaston keruupäivänä jakautuivat kuormauspaikkaluokat siten, että 50 autoista ajoi I kuormauspaikkaluokasta, 42 kuormauspaikkaluokasta ja 8 I kuormauspaikkaluokasta. ALUEELLISET EROT Autokalusto oli järeintä Lapissa, jossa varsinaisella perävaunulla varustettujen r

3 kolmiakselisten autojen osuus oli 96. Myös Oulun läänissä mainitun yhdistelmän osuus, 82, oli selvästi suurempi kuin Etelä- Suomessa. Perävaunuttomia autoja esiintyi eniten Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa, jossa niiden osuudet olivat 26 ja 22. Kaksi- tai kolmiakselivetoisten autojen osuus oli varsinaisella perävaunulla varustettujen autojen osalta suurin Lapissa, 36, ja Itä-Suomessa, 32. Puutavaran kuormauksessa oli autokohtaisen irrotettavan kourakuormaimen osuus Länsija Pohjois-Suomessa suurempi kuin maan muissa osissa. Kokonaan ilman apumiestä ajoa suorittaneiden autojen osuus oli Länsi- ja Keski Suomessa suurempi kuin muualla. Keskimääräiset kuljetusmatkat olivat Itäja Keski-Suomessa huomattavasti lyhyemmät kuin maan muissa osissa, mikä kuitenkin johtui osittain siitä, että mainituilla alueilla rautatien varteen ja uittoväylän varteen päättyvien kuljetusten osuus oli suurempi kuin muualla. Kuljetusmatkat eri maäränpäihin eivät maan eri osissa poikenneet yhtä selvästi toisistaan. Eniten sopimusautoja oli Lapissa, 72, ja Länsi-Suomessa, 54. Autovakuutusten osuus oli suurin Lapissa, 85. Varasto-olosuhteet olivat parhaat Lapissa ja Oulussa, joissa I ja kuormauspaikkaluokan osuudet olivat yhteensä 100 ja 98. Keski-Suomessa! kuormauspaikkaluokan osuus -oli hiukan suurempi kuin maan muissa osissa. KALUSTON KEHITYS TALVN 1972 JA 1973 VERRATTUNA Verrattaessa tapahtunutta kehitystä talvina 1972 ja ~973 kerättyjen tilastojen tuloksiin voidaan todeta seuraavaa. Autokalusto järeytyy ripeästi. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on kasvanut vuodesta prosenttiyksikköä. Puoliperävaunulla varustettujen autojen osuus on vähentynyt vuodesta prosenttiyksikköä ja perävaunuttomien autojen 6 prosenttiyksikköä. Kaluston keskimääräinen kantavuus on osittain erivapauden ansiosta, osittain varsinaisiin perävaunuihin siirtymisen vuoksi noussut kahdessa vuodessa 14.0 t:sta 16.6 t:iin. Puutavaran kuormauksessa on autokohtaisten irrotettavien kourakuormainten osuus voimakkaasti kasvanut. Vuodesta 1973 lisäys on ollut 9 prosenttiyksikköä. Kaikkien muiden kuormauslaitteiden osuudet ovat tasaisesti vähentyneet. Sopimusautojen osuus on lisääntynyt ja autojen vuotuinen ajokausi pidentynyt. 3

4 Metsäteho Review 14/1974 TIMBER TRUCKS IN WINTER 1974 The review presents statistics collected by Metsäteho in February 1974 on trucks used for transporting the timber of the forest industry and the National Board of Forestry. The statistics cover almost all timber trucks in Finland, approx. 2,000 in number. The commonest timber truck is a 3-axle vehicle wi th a 2-axle trailer; these accounted for 73 per cent of the truck populatl.on. The carrying capacity of a combination of this kind was 18.8 tons on average. The proportion of trailer-less 3-axle trucks was 18 per cent and of trucks with a semitrailer 8 per cent. A removable truckmounted grapple loader is the equipment used most for truck-loading of timber; it accounted for 52 per cent of all the loaders. The shares of the commonest truck makes were Volvo 36, Scania 34, Sisu 18, and Mercedes-Benz 10 per cent. METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLTTO RY :N METSATYONTUTKIMUSOSASTO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin

5 DIATIHO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin Liittyy Metsätehon katsaukseen 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 T A U L U K 0 T s i s ä 1 1 y s Autojen jakautuminen alueittain Autojen omistussuhde Autot-yy-pit.... Sivu Tärkeimpien autotyyppien keskimääräinen kanta~ 3 Kaksi- tai kolmiakselivetoisten autojen osuus. 4 Perävaunujen jakautuminen Perävaunujen käyttö Automerkit.... Autojen vuosimalli Kuormauslaitteiden jakautuminen tavaralajeittain Kuormauslaitteiden jakautuminen autotyypeittäin. Apumiesten käyttö Keskimääräiset kuljetusmatkat autotyypeittäin.. Keskimääräiset kuljetusmatkat tavaralajeittain. Keskimääräiset kuljetusmatkat määränpään mukaan. Liikennöitsijöiden autojen työsuhde.... Puutavara-autojen autovakuutus..... Autojen vuotuinen ajokausi Kuormauspaikkaluokkien jakautuminen

6 ~ ; ~...: '

7 2 TAULUKKO 1 Autojen jakautuminen alueittain A u t o j a kpl Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi tarkoittavat vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. Oulu vastaa suunnilleen Oulun lääniä ja Lappi Lapin lääniä. TAULUKKO 2 Autojen omistussuhde r~ / 0 m i s t a j a liiken- kulje- yht. nöitsijä tuksen antaja Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

8 !..:. ~... ~.4,..., ; j J!. 'p:.[,;. - "'' 1 '1. I ; :: );.-;< '.

9 3 TAULUKKO 3 Autotyypit Osuus autokalustosta c Kaksiakselineo auto ilman perävaunua ja yksiakselineo puoliperävaunu Ja kaksiakselineo Ja kaksiakselineo vars. perävaunu Kaksiakselineo auto yhteensä Kolmiakselinen auto ilman perävaunua ja yksiakselineo puoliperävaunu ja kaksiakselineo " Ja yksiakselineo vars. perävaunu " Kolmiakselinen auto yhteensä Kaikki autot yhteensä Ja kaksiakselineo " Ja kolmiakselinen TAULUKKO 4 Tärkeimpien autotyyppien keskimääräinen kantavuus,. Kuormauslaite Kaksiakselineo auto ja yksiaks. puoliperäv. Erill. kuormaaja " Kiinteä hydraul. kourakuormain Kantavuus, t Kolmiakselinen auto ilman perävaunua " Erill. kuormaaja Kiinteä hydraul. kourakuormain Irrotettava hydraul. kourakuormain Kolmiakselinen auto Ja kolmiaks. vars.peräv.erill. kuormaaja " " " " Kiinteä hydraul. kourakuormain 17.3 " " Irrotettava hydraul. kourakuormain l) Yhdistelmät, joiden kokonaispaino< 32 t 2 ) Kaikki autot

10 _;_. '.. ~ \~. ; : ~: '.J.. : i J.. >. :_.i.. 1 ~; -' ' '}. ; _. )_pf._, r (~...-., '.. :.:~.!.:..!..... ~... 1! ~._: '1 ~ ~ f

11 4 TAULUKKO 5 Kaksi- tai kolmiakse1ivetoisten autojen osuus Kaksiakse1iset autot Kolmiakseliset autot perä- perä- yht. perä- perä- yht. vaunut- vaunul- vaunut- vaunultomat 1iset tomat 1iset Lappi Oulu Itä-Suomi 6o Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa (+ TAULUKKO 6 Perävaunujen jakautuminen Puoliperävaunut Vars. perävaunut Yht. yksi- kaksi- yksi- kaksi- kolmiaks. aks. aks. aks. aks. Kaksiakse1iset autot Kolmiakse1iset autot Kaikki autot ~ TAULUKKO 7 Perävaunujen käyttö Kaksiakseliset autot Kolmiakse1iset autot Yht. perä- perä- perä- perävaunut- vaunul- vaunut- vaunultomat 1iset tomat 1iset Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

12 1.._..:..:!.,,.. J....t.:.;_,,, :..... ;, f!_. _ V. '!.

13 5 TAULUKKO 8 Automerkit Kaksiakseliset autot Kolmiakseliset autot Kaikki autot taka- etu- ja yht. 1 ve- 2 tai 3 yht. yht. akseli- taka-aks.- tävä vetävää vetoi- vetoi- akseli akselia set set Bedford Magirus-Deutz Mercedes-Benz Scania , Sisu Volvo Muut ja tuntemattomat Yhteensä TAULUKKO 9 Autojen vuosimalli V u o s i m a 1 I i tun- yht. ja tem. a1k. Perävaunuttomat autot Puoliperävaunulla varustetut autot Varsinaisella perävaunulla varustetut autot Kaikki autot

14 .-! i

15 6 TAULUKKO 10 Kuormauslaitteiden jakautuminen tavaralajeittain K u 1 J e t e t t u tavaral a j ~ tukki kuitu- tukki tun- yht. puu ja kuitu- tem. puu Autokohtainen mekaaninen vaijerikuormain kiinteä hydraulinen kourakuormain irrotettava hydraulinen kourakuormain Erillinen kuormaaja Autokohtainen kuormain Ja erillinen kuormaaja Muu 0 0 Yhteensä TAULUKKO 11 Kuormauslaitteiden jakautuminen autotyypeittäin Autokohtainen Erill. Autokoht. Muu Yht. mekaa- kiinteä irrot. kuor- kuormain n~nen hydr. hydr. maaja ja erill. vaijeri- koura- koura- kuarmaaja kuorma:i.n kuonna:i.n kuormain Perävaunuttomat autot Puoliperävaunulla varustetut autot Vars. perävaunulla varustetut autot Kaikki autot

16 ,,.... i ~ I. :... ::..:.. ~.. ; ~.~..., j ; ~-..:f [... ' (".

17 7 TAULUKKO 12 Apumiesten käyttö Apumies mukana K u o r m a u s 1 a i t e autokohtaine.n mek.vaijeri- kiinteä irrotett. kuormain hydr.koura- hydr. kourakuormain kuormain kaikista autoista erillinen kuormaaja kuormauksessa ajossa purkamisessa Ei apumiestä yht TAULUKKO 13 Keskimääräiset kuljetusmatkat autoty;ypeittäin ra Perä- Puoli perä- Vars. perävaunut- vaunulla vaunulla tomat varustetut varustetut autot autot autot matka, Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa km Kaikki autot TAULUKKO 14 Keskimääräiset kuljetusmatkat tavaralajeittain Tukki Kuitupuu Tukki ja kuitupuu matka, km Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa Keskimäärin

18 1~!: 1 LT.f ~. / ~ j. :.~... '.,, -.., -: -.[i.j. : )~.. ~~ c.... ~ J t 'Fr '. i:.r,..

19 8 TAULUKKO 15 Keskimääräiset kuljetusmatkat määränpään mukaan M ä ä r ä n p ä ä käyttö- rautatien uittoväylän paikka varsi varsi kuljetusmatka, km keskim. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO i6 Liikennöitsijöiden autojen työsuhde Sopimus- Vakin. työurakka- Tilap. Yht. autoilija suhteessa, työurakkaei sopimusta suhteessa Lappi Oulu Itä-Suomi 45 4o Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO 17 Puutavara-autojen autovakuutus Autovakuutuksen omavastuu, mk Ei auto- Vakuutus Yht vakuutusta tuntem. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

20

21 9 TAULUKKO 18 Autojen vuotuinen ajokausi A j o k a u s ~. kk/v enint yli 9 yht. Perävaunuttomat autot Puo1iperävaunul1a varustetut autot Vars. perävaunu11a varustetut autot Bo 100 Kaikki autot TAULUKKO 19 KuormausEaikka1uokkien jakautuminen ti1astonkeruueuivänä K u o r m a u s p a ~ k k a 1 u o k k a I I yht. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

22 . -, r.,. ~. :.: ~ -.. :: '

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita.

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. MDSATIHD Rauhankatu HELSINKI Puhelin - 8 SELOSTE /.. PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA Raimo Savolainen Metsäteho keräsi helmikuussa tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavarankuljetuksissa

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1981 JA AUTOKALUSTON KEHITYS VIIME VUOSINA

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1981 JA AUTOKALUSTON KEHITYS VIIME VUOSINA 4/98 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 98 JA AUTOKALUSTON KEHITYS VIIME VUOSINA Pekka S. Rajala Puutavara- autokalusto on edelleen järe y tynyt ~ vaikka kokonaispainolainsäädäntö ei ole muuttunut sitten vuoden

Lisätiedot

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 METSÄTEHON TIEDOTUS 268 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa 4 Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 TRUCKS TRANSPORTING TIMBER IN WINTER 1967 AND THE

Lisätiedot

Puutavaran kulietuksiin talvella 1966 osallistuneet autot

Puutavaran kulietuksiin talvella 1966 osallistuneet autot METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Puutavaran kulietuksiin talvella 1966 osallistuneet autot TRUCKS WORKING ON TIMBER TRANSPORT IN WINTER 1966 AULIS E. HAKKARAINEN HELSINKI 1966 257 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

Resurssitehokas autokuljetus. Puutavaralogistiikan tehostaminen seminaari LVM 13.8.2012 Antti Korpilahti

Resurssitehokas autokuljetus. Puutavaralogistiikan tehostaminen seminaari LVM 13.8.2012 Antti Korpilahti Resurssitehokas autokuljetus Puutavaralogistiikan tehostaminen seminaari LVM 13.8.2012 Antti Korpilahti Esityksen kohdat Autolla junalla - vesiteitse Optimoinnit Kustannusrakenne Missä parannettavaa 13.8.2012

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

a saus PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti 12/1989 JOHDANTO

a saus PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti 12/1989 JOHDANTO MITSATIHON a saus 1/1 PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti Puunhankinnan resurssien suunnittelussa varsinkin puutavaran autokuljetuksen mitoitus on usein laskettu suurpiirteisesti;

Lisätiedot

METSXTEHON TIEDOITIJKSIA METSITEBO REPORT

METSXTEHON TIEDOITIJKSIA METSITEBO REPORT METSXTEHON TIEDOITIJKSIA METSITEBO REPORT 44 HELSINKI 958 S.l.ILYTYS: 4 Kaksi ia kolmiakselisen puutavara-auton käyttökustannuksien vertailu Comparison of the Operating Costs of 2-axle and 3-axle Timber

Lisätiedot

Pinotavaran autoonl~uormauksen

Pinotavaran autoonl~uormauksen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 209 SA I L Y TYS : 4 Pinotavaran autoonl~uormauksen l~oneellistaminen Mechanisation of the Loading of Cordwood onto Trucks AULIS E. HAKKARAINE N Eripainos Metsätaloudellisen

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971 MOSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 Puhelin HELSINKI 52 9o-1400ll TUKI N JA KUITUPUUN SELOSTE 1/1971 A U T 0 0 N K U 0 R MA U K S E N T U0 T 0 S S UHT E E T Raimo Savolainen s i s ä 1 1 y s Sivu TIIVISTELMÄ........

Lisätiedot

METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT

METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT 59 HELSINKI 959 SÄILYTYR: 3 TRAKTORIPERÄVAUNUJEN KUORMI TTAMINEN The Load of Tractor Trailers Aulis E. Hakkarainen Traktoriperävaunujen käyttö puutavaran kuljetuksissa

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

järeä lehtipuu, havukuitupuu, lehtikuitupuu, metsähake, teollisuushake ja teollisuussahanpuru.

järeä lehtipuu, havukuitupuu, lehtikuitupuu, metsähake, teollisuushake ja teollisuussahanpuru. MOSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-400 SELOSTE /975 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKAPUUN KAUKOKULJETUKSET V U 0 N N A 9 7 4 Arno Tuovinen MUUTOKSET Vuodesta 952 lähtien Suomen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Metsätieteen päivä 2012 Sessio 4. Tulevaisuuden puunhankinnan olosuhteet Antti Korpilahti Erikoistutkija, MML, Metsäteho Oy Esityksen kohdat Puutavarakuljetukset

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. MtJUTOKS IA MOOTTORIAJONEUVOILLE SALLITI'AVIIN AKSELI- JA KOKONAISPAINOIHIN SEKA PUUTAVARAKUORMIIN

METSÄTEHO REPORT. MtJUTOKS IA MOOTTORIAJONEUVOILLE SALLITI'AVIIN AKSELI- JA KOKONAISPAINOIHIN SEKA PUUTAVARAKUORMIIN METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 18 6 SÄILYTYS: 4 MtJUTOKS IA MOOTTORIAJONEUVOILLE SALLITI'AVIIN AKSELI- JA KOKONAISPAINOIHIN SEKA PUUTAVARAKUORMIIN Changes in the Axle and Total Weights and Timber

Lisätiedot

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen 11/2013 Ajoneuvoasetuksen merkittävimmät muutokset 1.10.2013 Ajoneuvojen korkeutta lisättiin Auton teli- ja kokonaismassoihin muutoksia 8- ja 9-akseliset

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1183 RYHMÄ 21 VUOSI 1986 KRONOS

Lisätiedot

KALUSTO Tilanne 1.10.2014

KALUSTO Tilanne 1.10.2014 1/5 Ari Kupsu Eino Turunen PORVOO 0400 717 642 0400 596 971 ari.kupsu@a-kupsu.com eino.turunen@a-kupsu.com MAANSIIRTOKONEET KALUSTO Tilanne 1.10.2014 Tela-alustaiset kaivinkoneet Kobelco SK250 LC Internet:

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n vuoden 2011 toiseen kuljetusbarometriin vastasi 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue ja erikoisjärjestöjä sekä toimialoja.

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Projektiryhmä PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Jouni Väkevä, Olavi Pennanen ja Jouko Örn Rahoittajat Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

KORJUU- JA KULJETUSYRITYSTEN KANNATTAVUUS

KORJUU- JA KULJETUSYRITYSTEN KANNATTAVUUS KORJUU- JA KULJETUSYRITYSTEN KANNATTAVUUS Projektiryhmä Jouni Väkevä ja Vesa Imponen Rahoittajat Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus r.y., Stora Enso Oyj, UPM-

Lisätiedot

a saus PUUTAVARA-AUTOT 1990 JA AUTOKALUSTON KEHITYS Lasse Säteri Teppo Oijala 2/1991 AUTOKALUSTON MÄÄRÄ JA TEKNISET OMINAISUUDET JOHDANTO

a saus PUUTAVARA-AUTOT 1990 JA AUTOKALUSTON KEHITYS Lasse Säteri Teppo Oijala 2/1991 AUTOKALUSTON MÄÄRÄ JA TEKNISET OMINAISUUDET JOHDANTO MITSiTIHDN a saus 2/1991 PUUTAVARA-AUTOT 199 JA AUTOKALUSTON KEHITYS Teppo Oijala Lasse Säteri Ajoneuvoja koskevat säädökset ja viranomaisten määräykset muuttuivat vuoden 199 alusta. Niiden muka.a n 7-akselisen

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1.

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1. LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS 1. Yleistä 1.1. Tässä luvussa selostetaan kuormaus- ja kiinnitysmenetelmät Suomen

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore Högnäs MITSATIHD Opastinailta 8 B SELOSTE 00520 HELSINKI 52 13/1977 Puhelin 90-140011 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n vuoden 2012 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 684 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND ATV-sarja kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus 2016 MALLISTO ON SAAPUNUT! Tee mönkijästäsi metsäkone Mönkijä on mainio kulkupeli monenlaisissa maastoissa, mutta

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

Puutavarayhdistelmien akselimassat ja kuormatilan koko. Metsätehon tuloskalvosarja 9/2015 Olli-Pekka Näsärö Antti Korpilahti

Puutavarayhdistelmien akselimassat ja kuormatilan koko. Metsätehon tuloskalvosarja 9/2015 Olli-Pekka Näsärö Antti Korpilahti Puutavarayhdistelmien akselimassat ja kuormatilan koko Metsätehon tuloskalvosarja 9/2015 Olli-Pekka Näsärö Antti Korpilahti Sisällys 1. Tutkimuksen taustaa ja aiemmat tutkimukset 2. Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 479 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti Sisältö Kustannusrakenne Mitat ja akseli- ja kokonaismassat Kaluston

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 13/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa käytettiin järeästä, (lahovikaisesta) runkopuusta tehtyä metsähaketta

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 497 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

IDSATIHO PUUTAVARAN PURKAMINEN AUT'OSTA RAUTATIEVAUNUUN, JÄÄLLE JA VETEEN TIIVISTELMÄ... 2

IDSATIHO PUUTAVARAN PURKAMINEN AUT'OSTA RAUTATIEVAUNUUN, JÄÄLLE JA VETEEN TIIVISTELMÄ... 2 IDSATIHO Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9G400 SELOSTE 2/975 PUUTAVARAN PURKAMINEN AUTOSTA RAUTATIEVAUNUUN, JÄÄLLE JA VETEEN Hannu Peltola Raimo Savolainen Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 Sivu I PURKAMINEN

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Kalle Karttunen 1, Jarno Föhr 1, Tapio Ranta 1, Kari Palojärvi 2 & Antti Korpilahti 3 1. 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2. 2. SKAL, Metsäalan

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROAD AND LOADING STORAGE ON THE TRUCK HAULAGE OF SAWLOGS

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille kuljetusalan monet haasteet Uudistunut tavaraliikennelaki Yrittäjäkuljettajien työaikalaki Mitta- ja massauudistus Petri Murto Tavaraliikennelain

Lisätiedot

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 UTILISATION OF FOREST WORKING TIME BY LOGGERS IN WINTER 1965 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI 1965 243 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

Tarjousten avauspöytäkirja

Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten avauspöytäkirja Diaaritunnus Hankintayksikkö N HANKINTAPALVELUT Hankinta A 3/2012 MAA- JA LOUHEMASSOJEN KULJETUKSET Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, ilmoitus on julkaistu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2008

Kuljetusbarometri 1/2008 KULJETUSBAROMETRI 1/2008 Kuljetusbarometri 1/2008 Ensimmäiseen uudentyyppiseen SKAL Kuljetusbarometriin vastasi 448 SKAL:n jäsenyritystä. Vastaajat edustivat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa.

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa. IDSATIHD Rauhanka tu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 5/1974 P U U T A V A R A N K U 0 R M A J U 0 N T 0 V E T E E N Seppo Jukkola JOHDANTO Ranta- ja saaristometsien osalta on nykyään jouduttu

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan

Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan vuositilastoja 216 31.1.217 196 197 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Aineiston käyttöehdot Tämän opintomateriaalin on kehittänyt Suomen

Lisätiedot

Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä

Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä METSITEHON TIEDOITUKSIA 53 METSITEHO REPORT HELSINKI 959 SÅILYTYS: 4 Aulis E. Hakkarainen: Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä Puutavaran autokuljetuskustannukset voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973 MITSÄTIHDN a saus 4/1973 VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ Valmet 870 CN on kaksiakselinen, 4- pyöräinen kuormatraktori, jonka kaikki pyörät ovat vetäviä. Konetta valmistaa Valmet Oy :n Lentokonetehdas.

Lisätiedot

Akkujen ja latureiden tehosuositukset

Akkujen ja latureiden tehosuositukset 1. Yleistä Näissä tiedoissa annetaan neuvoja oikean laturin ja akkujen valintaan. Yleisesti ottaen ajoneuvoissa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti. Silti auton luotettavuus ja käynnistyskyky täytyy varmistaa.

Lisätiedot