PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974"

Transkriptio

1 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen määrästä. Osuus on vuoden aikana kasvanut 11 prosenttiyksikk~ä. Puoliperävaunulla varustettujen autojen osuus on laskenut 8 :iin., ja paikoin ilmenee jo pulaa tällaisesta pitkän tavaran ajoon soveltuvasta kalustosta. Sekä tukkien että kuitupuun autoonkuormauksessa käytetään nykyään eniten autokohtaista irrotettavaa kourakuormainta, jonka osuus on 52 kuo:rrnainten määrästä. Erillisen kuormaajan sekä muiden autokohtaisten kuormauslaitteiden osuudet ovat jonkin verran alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Apumiehen käyt~ on edelleen varsin yleistä, sillä vain 19 autoista suoritti ajoa kokonaan ilmqn apu~estä ja 24 :lla autoista apumies oli mukana ainoastaan kuormauksessa. Metsäteho keräsi helmikuussa 1974 tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Vastaavaa tilastoa on kerätty aikaisemmin useana vuonna, viimeksi talvella 1973, jolloin tilasto tosin oli tavallista suppeampi. Tilasto käsittää lähes kaikki mainittujen kuljetustenantajien tehtävissä olleet autot. Seuraavassa esitetään tilaston päätulokset. Yksityiskohtaisemmat tiedot kalustosta on esitetty erilli's issä taulukoissa, joita saa tilata Metsätehosta. AUTOT JA PERÄVAUNUT Helmikuun lopussa 1974 Metsätehon Jaaenyritysten ja metsähallituksen kuljetuksissa oli noin kuorma-autoa. Näiden lisäksi on puutavaran kuljetuksissa Metsätehon jäsenistöön kuulumattomien piensahojen ja muiden puutavaran hankkijoideh käytössä olevia autoja, jotka eivät sisälly tilastoon. Esillä olevan tilaston voidaan katsoa antavan varsi n hyvän kuvan puutavara-autokalustosta. Valtaosa tilastoiduista autoista oli liikennöitsijöiden omistamia. Kul jetustenantajien omien autojen osuus oli vain 3. Yleisin puutavara-automme on kaksiakselisella varsinaisella perävaunulla varustettu kolmiakselinen auto, jonka osuus oli 73 koko autokalustosta. Perävaunuttoman kolmiakselisen auton osuus oli 18 ja puoliperävaunulla varustetun kaksiakselisen auton osuus 6 koko kalustosta. Autoista oli kaksiakselisia 7 ja kolmiakselisia 93. Puutavara- autot ovat edelleen pääasiassa yksiakselivetoisia, sillä useammalla kuin yhdellä vetävällä akselilla varustettujen autojen osuus oli 45 kaksiakselisista ja 23 kolmiakselisista autoista. Kahdella tai useammalla vetävällä akselilla varustetut autot olivat useimmiten perävaunullisia autoja. Yleisimmän yhdistelmän, kolmiakselisen auton ja kaksiaksel isen var sinaisen per ävau- 1

2 nun, kantavuus oli 17.8 t irrotettavalla kourakuormaimella varustettuna (kuormain irrotettuna). Samaan kantavuuteen päästiin tällä yhdistelmällä myös erillistä kuormaajaa käytettäessä. Mainitun yhdistelmän kantavuus oli kiinteällä kourakuormaimella varustettuna t. Esitetyt painot on laskettu autoista, joiden kokonaispaino oli enintään 32.0 t. Tilaston keruuaikana oli useille varsinaisella perävaunulla varustetuille yhdistelmille myönnetty erivapaus, jonka perusteella niiden kokonaispaino oli t. Tämän sekä varsinaisella perävaunulla va~stettujen autojen lisääntymisen vuoksi koko tilastoidun kaluston keskimääräinen kantavuus nousi 16.6 t:iin. Kaikkien irrotettavalla kourakuormaimella varustettujen täysperävaunuautojen keskimääräinen kantavuus oli 18.9 t (kuormain irrotettuna), kiinteällä kourakuormaimella varustettujen 18.4 t ja erillisellä kuormaajalla kuormattujen 18.8 t. Yksiakseliaella puoliperävaunulla varustetun kaksiakselisen auton kantavuus oli 12.7 t silloin, kun kuormaus suoritettiin erillisellä kuormaajalla ja 11.6 t silloin, kun autossa oli kiinteä kourakuormain. Perävaunuttoman kolmiakselisen auton kantavuus oli irrotettavalla kourakuormaimella varustettuna (kuormain irrotettuna) 9.3 t, kiinteällä kourakuormaimella varustettuna 8. 8 t ja erillistä kuormaajaa käytettäessä 9.4 t. Yleisimmät puutavara-automerkit olivat Volvo, Scania, Sisu ja Mercedes-Benz. Niiden osuus oli kaksiakselisista autoista 88, kolmiakselisista 99 ja kaikista autoista 98. Puutavara-autot olivat verraten uusia, sillä kaikista autoista 67 oli vuosimallia 1970 tai sitä uudemp.i a eli enintään neljä vuotta vanhoja. Varsinaisella perävaunulla varustetuista autoista vastaava luku oli 76, ja tavallisimmin ne olivat vain yhden kahden vuoden ikäisiä. KUORMAUS JA APUMIEHEN KÄYTTÖ Autokohtainen irrotettava kourakuormain oli yleisin kuormauslaite kaikkien tavaralajien kuormauksessa. Sen osuus oli 52 kaikista kuormauslaitteista. Erillisen kuormaajan osuus oli 32 ja autokohtaisen kiinteän kourakuormaimen osuus 11. Mekaanista vaijerikuormainta käytti eniä 2 autoista. Autokohtaista irrotettavaa kourakuormainta käytettiin eniten varsi- 2 naisella,perävaunulla varustetuissa autoissa, J01ssa sen osuus oli 58 kuormauslaitteista. Apumiehen käyttö puutavara-autoissa on vielä varsin yleistä, sillä ainoastaan 19 autoista suoritti kuljetusta kokonaan ilman apumiestä. Apumies oli mukana ainoastaan kuormauksessa 24 :lla autoista. Apumiehen käyttö oli vähäisintä autokohtaista kiinteää kourakuormainta käytettäessä ja yleisintä erillistä kuormaajaa tai mekaanista vaijerikuormainta käytettäessä. AJOJEN JÄRJESTÄMINEN Keskimääräinen kuljetusmatka oli tilaston keruupäivänä 86 km. Perävaunuttomien autojen kuljetusmatka oli 52 km, puoliperävaunulla varustettujen 67 km ja varsinaisella perävaunulla varustettujen 96 km. Kuitupuun keskimääräinen kuljetusmatka, 105 km, oli huomattavasti pitempi kuin tukin, 77 km. Puutavaran käyttöpaikalle päättyvissä kuljetuksissa kuljetusmatka oli keskimäärin 97 km, rautatien varteen 37 km ja uittoväylän varteen 46 km. C" Lähes puolet, 47, liikennöitaijäin autoista oli sopimusautoja, jotka liikennöitsijän ja kuljetuksenantajan tekemän kirjallisen sopimuksen perusteella suorittivat puutavaran ajoa. Vakinaisessa työurakkasuhteessa ilman sopimusta työskenteli 39 ja tilapäisessä työur3y~asuhteessa 14 liikennöitaijäin autoista. Puutavara-autoista oli 65 :lla autovakuutus, ja 65 :lla autovakuutuksista oli omavastuu 300 mk, 23 :lla. 600 mk ja 12 :lla mk. Yli yhdeksän kuukautta vuodessa puutavaran ajoa suoritti 74 ja yli kuusi kuukautta 92 autoista. Enintään kolme kuukautta vuodessa puutavaran ajossa olleita autoja oli vain 2. Varsinaisella perävaun~la varustettujen autojen ajokausi oli kaikkein pisin. Vuoroajossa olevia autoja oli 21 ja aikatauluajoa suoritti 18 kaikista puutavara-autoi sta. Tilaston keruupäivänä jakautuivat kuormauspaikkaluokat siten, että 50 autoista ajoi I kuormauspaikkaluokasta, 42 kuormauspaikkaluokasta ja 8 I kuormauspaikkaluokasta. ALUEELLISET EROT Autokalusto oli järeintä Lapissa, jossa varsinaisella perävaunulla varustettujen r

3 kolmiakselisten autojen osuus oli 96. Myös Oulun läänissä mainitun yhdistelmän osuus, 82, oli selvästi suurempi kuin Etelä- Suomessa. Perävaunuttomia autoja esiintyi eniten Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa, jossa niiden osuudet olivat 26 ja 22. Kaksi- tai kolmiakselivetoisten autojen osuus oli varsinaisella perävaunulla varustettujen autojen osalta suurin Lapissa, 36, ja Itä-Suomessa, 32. Puutavaran kuormauksessa oli autokohtaisen irrotettavan kourakuormaimen osuus Länsija Pohjois-Suomessa suurempi kuin maan muissa osissa. Kokonaan ilman apumiestä ajoa suorittaneiden autojen osuus oli Länsi- ja Keski Suomessa suurempi kuin muualla. Keskimääräiset kuljetusmatkat olivat Itäja Keski-Suomessa huomattavasti lyhyemmät kuin maan muissa osissa, mikä kuitenkin johtui osittain siitä, että mainituilla alueilla rautatien varteen ja uittoväylän varteen päättyvien kuljetusten osuus oli suurempi kuin muualla. Kuljetusmatkat eri maäränpäihin eivät maan eri osissa poikenneet yhtä selvästi toisistaan. Eniten sopimusautoja oli Lapissa, 72, ja Länsi-Suomessa, 54. Autovakuutusten osuus oli suurin Lapissa, 85. Varasto-olosuhteet olivat parhaat Lapissa ja Oulussa, joissa I ja kuormauspaikkaluokan osuudet olivat yhteensä 100 ja 98. Keski-Suomessa! kuormauspaikkaluokan osuus -oli hiukan suurempi kuin maan muissa osissa. KALUSTON KEHITYS TALVN 1972 JA 1973 VERRATTUNA Verrattaessa tapahtunutta kehitystä talvina 1972 ja ~973 kerättyjen tilastojen tuloksiin voidaan todeta seuraavaa. Autokalusto järeytyy ripeästi. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on kasvanut vuodesta prosenttiyksikköä. Puoliperävaunulla varustettujen autojen osuus on vähentynyt vuodesta prosenttiyksikköä ja perävaunuttomien autojen 6 prosenttiyksikköä. Kaluston keskimääräinen kantavuus on osittain erivapauden ansiosta, osittain varsinaisiin perävaunuihin siirtymisen vuoksi noussut kahdessa vuodessa 14.0 t:sta 16.6 t:iin. Puutavaran kuormauksessa on autokohtaisten irrotettavien kourakuormainten osuus voimakkaasti kasvanut. Vuodesta 1973 lisäys on ollut 9 prosenttiyksikköä. Kaikkien muiden kuormauslaitteiden osuudet ovat tasaisesti vähentyneet. Sopimusautojen osuus on lisääntynyt ja autojen vuotuinen ajokausi pidentynyt. 3

4 Metsäteho Review 14/1974 TIMBER TRUCKS IN WINTER 1974 The review presents statistics collected by Metsäteho in February 1974 on trucks used for transporting the timber of the forest industry and the National Board of Forestry. The statistics cover almost all timber trucks in Finland, approx. 2,000 in number. The commonest timber truck is a 3-axle vehicle wi th a 2-axle trailer; these accounted for 73 per cent of the truck populatl.on. The carrying capacity of a combination of this kind was 18.8 tons on average. The proportion of trailer-less 3-axle trucks was 18 per cent and of trucks with a semitrailer 8 per cent. A removable truckmounted grapple loader is the equipment used most for truck-loading of timber; it accounted for 52 per cent of all the loaders. The shares of the commonest truck makes were Volvo 36, Scania 34, Sisu 18, and Mercedes-Benz 10 per cent. METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLTTO RY :N METSATYONTUTKIMUSOSASTO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin

5 DIATIHO Rauhankatu HELSINKI 17 Puhelin Liittyy Metsätehon katsaukseen 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 T A U L U K 0 T s i s ä 1 1 y s Autojen jakautuminen alueittain Autojen omistussuhde Autot-yy-pit.... Sivu Tärkeimpien autotyyppien keskimääräinen kanta~ 3 Kaksi- tai kolmiakselivetoisten autojen osuus. 4 Perävaunujen jakautuminen Perävaunujen käyttö Automerkit.... Autojen vuosimalli Kuormauslaitteiden jakautuminen tavaralajeittain Kuormauslaitteiden jakautuminen autotyypeittäin. Apumiesten käyttö Keskimääräiset kuljetusmatkat autotyypeittäin.. Keskimääräiset kuljetusmatkat tavaralajeittain. Keskimääräiset kuljetusmatkat määränpään mukaan. Liikennöitsijöiden autojen työsuhde.... Puutavara-autojen autovakuutus..... Autojen vuotuinen ajokausi Kuormauspaikkaluokkien jakautuminen

6 ~ ; ~...: '

7 2 TAULUKKO 1 Autojen jakautuminen alueittain A u t o j a kpl Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi tarkoittavat vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. Oulu vastaa suunnilleen Oulun lääniä ja Lappi Lapin lääniä. TAULUKKO 2 Autojen omistussuhde r~ / 0 m i s t a j a liiken- kulje- yht. nöitsijä tuksen antaja Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

8 !..:. ~... ~.4,..., ; j J!. 'p:.[,;. - "'' 1 '1. I ; :: );.-;< '.

9 3 TAULUKKO 3 Autotyypit Osuus autokalustosta c Kaksiakselineo auto ilman perävaunua ja yksiakselineo puoliperävaunu Ja kaksiakselineo Ja kaksiakselineo vars. perävaunu Kaksiakselineo auto yhteensä Kolmiakselinen auto ilman perävaunua ja yksiakselineo puoliperävaunu ja kaksiakselineo " Ja yksiakselineo vars. perävaunu " Kolmiakselinen auto yhteensä Kaikki autot yhteensä Ja kaksiakselineo " Ja kolmiakselinen TAULUKKO 4 Tärkeimpien autotyyppien keskimääräinen kantavuus,. Kuormauslaite Kaksiakselineo auto ja yksiaks. puoliperäv. Erill. kuormaaja " Kiinteä hydraul. kourakuormain Kantavuus, t Kolmiakselinen auto ilman perävaunua " Erill. kuormaaja Kiinteä hydraul. kourakuormain Irrotettava hydraul. kourakuormain Kolmiakselinen auto Ja kolmiaks. vars.peräv.erill. kuormaaja " " " " Kiinteä hydraul. kourakuormain 17.3 " " Irrotettava hydraul. kourakuormain l) Yhdistelmät, joiden kokonaispaino< 32 t 2 ) Kaikki autot

10 _;_. '.. ~ \~. ; : ~: '.J.. : i J.. >. :_.i.. 1 ~; -' ' '}. ; _. )_pf._, r (~...-., '.. :.:~.!.:..!..... ~... 1! ~._: '1 ~ ~ f

11 4 TAULUKKO 5 Kaksi- tai kolmiakse1ivetoisten autojen osuus Kaksiakse1iset autot Kolmiakseliset autot perä- perä- yht. perä- perä- yht. vaunut- vaunul- vaunut- vaunultomat 1iset tomat 1iset Lappi Oulu Itä-Suomi 6o Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa (+ TAULUKKO 6 Perävaunujen jakautuminen Puoliperävaunut Vars. perävaunut Yht. yksi- kaksi- yksi- kaksi- kolmiaks. aks. aks. aks. aks. Kaksiakse1iset autot Kolmiakse1iset autot Kaikki autot ~ TAULUKKO 7 Perävaunujen käyttö Kaksiakseliset autot Kolmiakse1iset autot Yht. perä- perä- perä- perävaunut- vaunul- vaunut- vaunultomat 1iset tomat 1iset Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

12 1.._..:..:!.,,.. J....t.:.;_,,, :..... ;, f!_. _ V. '!.

13 5 TAULUKKO 8 Automerkit Kaksiakseliset autot Kolmiakseliset autot Kaikki autot taka- etu- ja yht. 1 ve- 2 tai 3 yht. yht. akseli- taka-aks.- tävä vetävää vetoi- vetoi- akseli akselia set set Bedford Magirus-Deutz Mercedes-Benz Scania , Sisu Volvo Muut ja tuntemattomat Yhteensä TAULUKKO 9 Autojen vuosimalli V u o s i m a 1 I i tun- yht. ja tem. a1k. Perävaunuttomat autot Puoliperävaunulla varustetut autot Varsinaisella perävaunulla varustetut autot Kaikki autot

14 .-! i

15 6 TAULUKKO 10 Kuormauslaitteiden jakautuminen tavaralajeittain K u 1 J e t e t t u tavaral a j ~ tukki kuitu- tukki tun- yht. puu ja kuitu- tem. puu Autokohtainen mekaaninen vaijerikuormain kiinteä hydraulinen kourakuormain irrotettava hydraulinen kourakuormain Erillinen kuormaaja Autokohtainen kuormain Ja erillinen kuormaaja Muu 0 0 Yhteensä TAULUKKO 11 Kuormauslaitteiden jakautuminen autotyypeittäin Autokohtainen Erill. Autokoht. Muu Yht. mekaa- kiinteä irrot. kuor- kuormain n~nen hydr. hydr. maaja ja erill. vaijeri- koura- koura- kuarmaaja kuorma:i.n kuonna:i.n kuormain Perävaunuttomat autot Puoliperävaunulla varustetut autot Vars. perävaunulla varustetut autot Kaikki autot

16 ,,.... i ~ I. :... ::..:.. ~.. ; ~.~..., j ; ~-..:f [... ' (".

17 7 TAULUKKO 12 Apumiesten käyttö Apumies mukana K u o r m a u s 1 a i t e autokohtaine.n mek.vaijeri- kiinteä irrotett. kuormain hydr.koura- hydr. kourakuormain kuormain kaikista autoista erillinen kuormaaja kuormauksessa ajossa purkamisessa Ei apumiestä yht TAULUKKO 13 Keskimääräiset kuljetusmatkat autoty;ypeittäin ra Perä- Puoli perä- Vars. perävaunut- vaunulla vaunulla tomat varustetut varustetut autot autot autot matka, Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa km Kaikki autot TAULUKKO 14 Keskimääräiset kuljetusmatkat tavaralajeittain Tukki Kuitupuu Tukki ja kuitupuu matka, km Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa Keskimäärin

18 1~!: 1 LT.f ~. / ~ j. :.~... '.,, -.., -: -.[i.j. : )~.. ~~ c.... ~ J t 'Fr '. i:.r,..

19 8 TAULUKKO 15 Keskimääräiset kuljetusmatkat määränpään mukaan M ä ä r ä n p ä ä käyttö- rautatien uittoväylän paikka varsi varsi kuljetusmatka, km keskim. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO i6 Liikennöitsijöiden autojen työsuhde Sopimus- Vakin. työurakka- Tilap. Yht. autoilija suhteessa, työurakkaei sopimusta suhteessa Lappi Oulu Itä-Suomi 45 4o Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO 17 Puutavara-autojen autovakuutus Autovakuutuksen omavastuu, mk Ei auto- Vakuutus Yht vakuutusta tuntem. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

20

21 9 TAULUKKO 18 Autojen vuotuinen ajokausi A j o k a u s ~. kk/v enint yli 9 yht. Perävaunuttomat autot Puo1iperävaunul1a varustetut autot Vars. perävaunu11a varustetut autot Bo 100 Kaikki autot TAULUKKO 19 KuormausEaikka1uokkien jakautuminen ti1astonkeruueuivänä K u o r m a u s p a ~ k k a 1 u o k k a I I yht. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

22 . -, r.,. ~. :.: ~ -.. :: '

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita.

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. MDSATIHD Rauhankatu HELSINKI Puhelin - 8 SELOSTE /.. PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA Raimo Savolainen Metsäteho keräsi helmikuussa tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavarankuljetuksissa

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 METSÄTEHON TIEDOTUS 268 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa 4 Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 TRUCKS TRANSPORTING TIMBER IN WINTER 1967 AND THE

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

Resurssitehokas autokuljetus. Puutavaralogistiikan tehostaminen seminaari LVM 13.8.2012 Antti Korpilahti

Resurssitehokas autokuljetus. Puutavaralogistiikan tehostaminen seminaari LVM 13.8.2012 Antti Korpilahti Resurssitehokas autokuljetus Puutavaralogistiikan tehostaminen seminaari LVM 13.8.2012 Antti Korpilahti Esityksen kohdat Autolla junalla - vesiteitse Optimoinnit Kustannusrakenne Missä parannettavaa 13.8.2012

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

Pinotavaran autoonl~uormauksen

Pinotavaran autoonl~uormauksen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 209 SA I L Y TYS : 4 Pinotavaran autoonl~uormauksen l~oneellistaminen Mechanisation of the Loading of Cordwood onto Trucks AULIS E. HAKKARAINE N Eripainos Metsätaloudellisen

Lisätiedot

a saus PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti 12/1989 JOHDANTO

a saus PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti 12/1989 JOHDANTO MITSATIHON a saus 1/1 PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI Antti Korpilahti Puunhankinnan resurssien suunnittelussa varsinkin puutavaran autokuljetuksen mitoitus on usein laskettu suurpiirteisesti;

Lisätiedot

METSXTEHON TIEDOITIJKSIA METSITEBO REPORT

METSXTEHON TIEDOITIJKSIA METSITEBO REPORT METSXTEHON TIEDOITIJKSIA METSITEBO REPORT 44 HELSINKI 958 S.l.ILYTYS: 4 Kaksi ia kolmiakselisen puutavara-auton käyttökustannuksien vertailu Comparison of the Operating Costs of 2-axle and 3-axle Timber

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT

METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT 59 HELSINKI 959 SÄILYTYR: 3 TRAKTORIPERÄVAUNUJEN KUORMI TTAMINEN The Load of Tractor Trailers Aulis E. Hakkarainen Traktoriperävaunujen käyttö puutavaran kuljetuksissa

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Metsätieteen päivä 2012 Sessio 4. Tulevaisuuden puunhankinnan olosuhteet Antti Korpilahti Erikoistutkija, MML, Metsäteho Oy Esityksen kohdat Puutavarakuljetukset

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1183 RYHMÄ 21 VUOSI 1986 KRONOS

Lisätiedot

KALUSTO Tilanne 1.10.2014

KALUSTO Tilanne 1.10.2014 1/5 Ari Kupsu Eino Turunen PORVOO 0400 717 642 0400 596 971 ari.kupsu@a-kupsu.com eino.turunen@a-kupsu.com MAANSIIRTOKONEET KALUSTO Tilanne 1.10.2014 Tela-alustaiset kaivinkoneet Kobelco SK250 LC Internet:

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS

PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Projektiryhmä PUUTAVARA-AUTOJEN POLTTOAINEEN KULUTUS Jouni Väkevä, Olavi Pennanen ja Jouko Örn Rahoittajat Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen 11/2013 Ajoneuvoasetuksen merkittävimmät muutokset 1.10.2013 Ajoneuvojen korkeutta lisättiin Auton teli- ja kokonaismassoihin muutoksia 8- ja 9-akseliset

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

IDSATIHO PUUTAVARAN PURKAMINEN AUT'OSTA RAUTATIEVAUNUUN, JÄÄLLE JA VETEEN TIIVISTELMÄ... 2

IDSATIHO PUUTAVARAN PURKAMINEN AUT'OSTA RAUTATIEVAUNUUN, JÄÄLLE JA VETEEN TIIVISTELMÄ... 2 IDSATIHO Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9G400 SELOSTE 2/975 PUUTAVARAN PURKAMINEN AUTOSTA RAUTATIEVAUNUUN, JÄÄLLE JA VETEEN Hannu Peltola Raimo Savolainen Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 Sivu I PURKAMINEN

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND ATV-sarja kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus 2016 MALLISTO ON SAAPUNUT! Tee mönkijästäsi metsäkone Mönkijä on mainio kulkupeli monenlaisissa maastoissa, mutta

Lisätiedot

Puutavarayhdistelmien akselimassat ja kuormatilan koko. Metsätehon tuloskalvosarja 9/2015 Olli-Pekka Näsärö Antti Korpilahti

Puutavarayhdistelmien akselimassat ja kuormatilan koko. Metsätehon tuloskalvosarja 9/2015 Olli-Pekka Näsärö Antti Korpilahti Puutavarayhdistelmien akselimassat ja kuormatilan koko Metsätehon tuloskalvosarja 9/2015 Olli-Pekka Näsärö Antti Korpilahti Sisällys 1. Tutkimuksen taustaa ja aiemmat tutkimukset 2. Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010

Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Puupolttoaineiden ja polttoturpeen kuljetuskalusto 2010 Kalle Karttunen 1, Jarno Föhr 1, Tapio Ranta 1, Kari Palojärvi 2 & Antti Korpilahti 3 1. 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2. 2. SKAL, Metsäalan

Lisätiedot

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROAD AND LOADING STORAGE ON THE TRUCK HAULAGE OF SAWLOGS

Lisätiedot

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 UTILISATION OF FOREST WORKING TIME BY LOGGERS IN WINTER 1965 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI 1965 243 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille kuljetusalan monet haasteet Uudistunut tavaraliikennelaki Yrittäjäkuljettajien työaikalaki Mitta- ja massauudistus Petri Murto Tavaraliikennelain

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus. BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIAN METSÄ -seminaari 17.05.2011 Rovaniemi Antti Korpilahti Sisältö Kustannusrakenne Mitat ja akseli- ja kokonaismassat Kaluston

Lisätiedot

Tarjousten avauspöytäkirja

Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten avauspöytäkirja Diaaritunnus Hankintayksikkö N HANKINTAPALVELUT Hankinta A 3/2012 MAA- JA LOUHEMASSOJEN KULJETUKSET Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, ilmoitus on julkaistu

Lisätiedot

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 13/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa käytettiin järeästä, (lahovikaisesta) runkopuusta tehtyä metsähaketta

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä

Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä METSITEHON TIEDOITUKSIA 53 METSITEHO REPORT HELSINKI 959 SÅILYTYS: 4 Aulis E. Hakkarainen: Varastot puutavaran autoku lietuksen kustannustekiiä nä Puutavaran autokuljetuskustannukset voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Aineiston käyttöehdot Tämän opintomateriaalin on kehittänyt Suomen

Lisätiedot

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973 MITSÄTIHDN a saus 4/1973 VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ Valmet 870 CN on kaksiakselinen, 4- pyöräinen kuormatraktori, jonka kaikki pyörät ovat vetäviä. Konetta valmistaa Valmet Oy :n Lentokonetehdas.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA Antti Myllyniemi MITSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 11/1979 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

a saus TALVIPAINON MERKITYS PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSELLE Jari Kivistö 15/1991

a saus TALVIPAINON MERKITYS PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSELLE Jari Kivistö 15/1991 MITSATIHDN a saus 15/1991 TALVIPAINON MRKITYS PUUTAVARAN AUTOKULJTUKSLL Jari Kivistö Kahtena talvena tiehallitus on myöntänyt luvan korotetun yhdistelmäpainon (onnia) käyttöön kaikissa autokuljetuksissa.

Lisätiedot

POKSI PRO. perävaunut 2015

POKSI PRO. perävaunut 2015 POKSI PRO perävaunut 2015 POKSI PRO 7527 K 7527K : (lava koko 262x131), kippi, upotettuja kuorman sidontalenkkejä 6kpl, nokkapyörä, tukijalat, pressu kiinnitykset, laidan korkeus 35 cm, vesivaneri, avattava

Lisätiedot

Kokeiltuasi Nisula-puunkorjuupakettia et muuta huoli! Tervetuloa koeajolle.

Kokeiltuasi Nisula-puunkorjuupakettia et muuta huoli! Tervetuloa koeajolle. PUUNKORJUUPAKETIT Puunkorjuupaketit, kannolta tienvarteen Metsäperävaunu varustettuna puutavarakuormaimella on tuttu näky monen maatalon pihassa. Tällainen paketti on kuitenkin kohtalaisen iso investointi,

Lisätiedot

Akkujen ja latureiden tehosuositukset

Akkujen ja latureiden tehosuositukset 1. Yleistä Näissä tiedoissa annetaan neuvoja oikean laturin ja akkujen valintaan. Yleisesti ottaen ajoneuvoissa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti. Silti auton luotettavuus ja käynnistyskyky täytyy varmistaa.

Lisätiedot

Luonnovaraja biotalouden. tutkimus 2/2015. 20.1. 2015 Elina Mäki-Simola. TILASTO: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2014

Luonnovaraja biotalouden. tutkimus 2/2015. 20.1. 2015 Elina Mäki-Simola. TILASTO: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2014 Luonnovaraja biotalouden tutkimus 2/2015 TILASTO: Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2014 20.1. 2015 Elina Mäki-Simola Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun

Lisätiedot

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö perävaunutehdas on ollut uranuurtaja isoissa maatalousperävaunujen valmistuksessa. MetaQ perävaunuissa on huomioitu nykyaikaisten tilojen kasvaneet kuljetusvaatimukset.

Lisätiedot

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD

Lisätiedot

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 226 Pinotavaran kulietus palstatieltä traktoriperävaunuilo TRANSPORT OF CORDWOOD FROM STRIP ROAD BY TRACTOR TRAILER A U LI S E. H A K K A RA 1 N E N HELSINKI 1964 e

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus

Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus Puukuljetusten kaluston kehittäminen, investoinnit ja kustannustehokkuus BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS -seminaari 27.10.2010, Kemi Asko Poikela Sisältö Kaluston kehitysnäkymiä Kuormatilat Kokonaispainot

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA

METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA SusEn konsortiokokous Solböle, Bromarv 26.9.2008 METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA MATTI MÄKELÄ & JUSSI UUSIVUORI METSÄNTUTKIMUSLAITOS FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE JOKINIEMENKUJA 1 001370 VANTAA

Lisätiedot

Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot

Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot Uusien mittojen ja massojen puutavara-autot LVM:n 17.12.2012 julkistaman ajoneuvojen käyttöasetuksen muutosluonnoksen ajoneuvot 18.1.2013 Antti Korpilahti antti.korpilahti@metsateho.fi Olavi H. Koskinen

Lisätiedot

METSITEHON TIEDOITUKSIA

METSITEHON TIEDOITUKSIA METSITEHON TIEDOITUKSIA METSITEHO REPORT J38 HELSINKI 1957 UUSI MÄÄRÄYS KUO R MAN SUURUUDESTA P U U T A V A R A N A U T 0 K U 1 J E T U K S E S S A The New Regulation on the Size of Load in the Truck Haulage

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Kaapelikelavaunu JKS 750V

Kaapelikelavaunu JKS 750V Kaapelikelavaunu JKS 750V Kaapelikelavaunu kevyempiin verkonrakennuksen tarpeisiin Kokonsa puolesta JKS 750 soveltuu erinomaisesti antenniurakoitsijoiden ja sähköasennusliikkeiden käyttöön. Vaunu on tarkoitettu

Lisätiedot

Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010. Jyrki Raitila, projektipäällikkö

Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010. Jyrki Raitila, projektipäällikkö Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen 2008-2010 Jyrki Raitila, projektipäällikkö 1 Hankkeen organisointi ja kesto Hanketta hallinnoi Keski-Suomen metsäkeskus Hankkeen toteutus metsäkeskuksen

Lisätiedot

OSARIO. Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkausyksiköstä

OSARIO. Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkausyksiköstä OSARIO Opastinsilta 8 B 00 HELSINKI 5 Puhelin: 90011 SELOSTE 5/195 M A A N M U 0 K K A U S K 0 N E I D E N J A K U S T A N N U K S I S T A K Ä Y T Ö S T Ä Harri Rumpunen t Tutkimuksen tarkoituksena oli

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Puutavara-autojen rakenteen vaikutus omamassaan

Puutavara-autojen rakenteen vaikutus omamassaan Metsätehon raportti 176 29.6.2004 Julkinen jakelu nro 2 ISSN 1459-773X Puutavara-autojen rakenteen vaikutus omamassaan Janne Peltola Puutavara-autojen rakenteen vaikutus omamassaan Janne Peltola Metsätehon

Lisätiedot

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja.

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja. VR Transpoint VERSIO 3.1 B (1/14) LIITE B RAIDEMATERIAALIN KUORMAUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 2. KULJETUKSISSA KÄYTETTÄVÄT KALUSTO 3. RATAKISKOT 4. RAIDE-ELEMENTIT 5. BETONISET RATAPÖLKYT 6. PUISET

Lisätiedot

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS 1 METSÄTEHON KATSAUS 14/1967 J A T K E T U N LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS Puun korjuussa, jossa maasto- ja tiekuljetukset tapahtuvat eri ajoneuvoilla, joudutaan kuljetusvaiheiden saumakohdassa tavara purkamaan,

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013

Elävänä syntyneet Suomessa 1943-2013 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero 15.12.2014 LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA,

Lisätiedot

PUUTAVARAN KAUKOKULJETUS SIIRTOAUTOLLA

PUUTAVARAN KAUKOKULJETUS SIIRTOAUTOLLA Petri Vitikainen PUUTAVARAN KAUKOKULJETUS SIIRTOAUTOLLA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Helmikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 6.3.2013 Tekijä Petri Vitikainen Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2014 Puun energiakäyttö 2013 8.7.2014 Jukka Torvelainen Esa Ylitalo Paul Nouro Metsähaketta käytettiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 2 Suunnittelu & tuotanto Kuljetustoiminnassa erikoistuminen tuo säästöjä. Oikein suunniteltu kalusto tehostaa merkittävästi

Lisätiedot

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 19G Säi1ytys: 4 ' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A TUKKI EN A U T 0 K U 1 J E T U S TRUCK TRANSPORT OF SAW10GS FROM TED STRIP ROAD A u 1 i s E. H a k k a r a i n

Lisätiedot

METSXTEHON TIEDOITUKSIA

METSXTEHON TIEDOITUKSIA METSXTEHON TIEDOITUKSIA 04 METSITEHO REPORT Aulis E. Hakkarainen: Puu tavara-auto II e ase tettav ista vaatimuksista suoritetun tiedustelun tuloksia Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja ahojen

Lisätiedot

Petteri Ojarinta 2.10.2010

Petteri Ojarinta 2.10.2010 Petteri Ojarinta 2.10.2010 Vuoden 2008 helmikuussa alan toimijat tekivät sopimuksen energiapuun mittauksen yleisistä pelisäännöistä Energiapuun mittaustoimikunnan luominen Energiapuuksi luokiteltiin harvennusenergiapuu,latvusmassa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 18/08 Päivämäärä 2.12.2008 Dnro 2593/01/2008 Voimassaoloaika 1.1.2009 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön määräys nro 47/99, Kuormainvaakamittaus

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD FOREST LINE Metsäperävaunut ja kuormaimet HK 5070 HK 5076 MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD PRO SARJA METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET Aika koneita. 1 Aika koneita ja MV 1530 tai vetävä

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot