AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN"

Transkriptio

1 5/197 AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi

2 MDSiTIHD Opastinsilta 8 B 52 HELSINKI 52 Puhelin SELOSTE 5/1978 5/197B AJOMATKAN VAIKUTUS METS ÄTRAKTORI N KUORMAN KOKOON J A AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi Sisällys Sivu TIIVIS TEIMÄ. 2 1 J1IDANTO 3 2 TUTKIMUSAI NEISTO ~ 3 TUTKIMUSTULOKSET 4 r 3. 1 Kuorman koko Aj nop eus Kuormattuna- ajonopeus Tyh jänäajonopeus TUOTOSSUHTEET 12

3 2 TIIVISTELMÄ Tu tkimus selvittää metsätraktori n kuorman koon ja ajonopeuden riippuvuutta ajomatkasta metsäkuljetuksessa. Tässä ohjemaksusopijapuolten pyytämässä maksuperustetutkimusten lisäselvityksessä tarkastellaan myös näiden riippuvuuksien vaikutusta tuotokseen. Ajomatkan pituus ei ole vaikuttanut systemaattisesti tutkittujen kuormatraktoreiden kuorman kokoon. Sama kuljettaja ajoi alle 5 m:n jn pitemmältä etäisyydeltä samoja puutavaralajeja. Kaikkien kuormatraktoreiden keskimääräinen tyhjänä- ja kuor mattunaajonopeus kasvoi ajomatkan kasvaessa. Muutos oli suurin 2 m ja 3 m kuitupuun kuormattuna-ajossa, jossa keskimääräinen kuorman koko on pieni. Pienellä kuormalla ajettaessa kuormattuna-ajonopeutta voidaan ajomatkan pidentyessä lisätä lähemmäksi tyhjänäajonopeutta kuin isolla kuormalla ajettaessa. Keskimääräistä suurempien sahatukkikuormien ajossa ajomatkan pituus ei merkittävästi vaikuttanut ajonopeuteen. Kuormatraktorin tyhjänäajonopeus kasvoi ajomatkan pidentyessä lähes samansuuntaisesti kuin kuormattuna- ajonopeus. Jär eän kuormatraktorin ajonopeus on sekä kuormattuna että ilman kuormaa ajetta essa hieman suurempi kuin keskikokoisen kuormatraktorin Kuormatraktorin ajonopeuden kasvu sekä tyhjänä- että kuormattunaajossa johtunee pitkällä ajomatkalla tutun ajouran suuremmasta osuudesta ja kuljettajan tavasta käyttää metsätraktorin vaihteiston nopeusalueita. Tässä tutkimuksessa saatua ajomatkan mukaan kasvavaa ajonopeutta käyttäen laskettu kuormajuonnon tuotos eroaa keskimääräisellä vakioajonopeudella lasketusta siten, että tuotos on 35 m lyhyemmillä ajomatkoil a pienempi ja sitä pitemmillä ajomatkoilla suurempi kuin tuotos, jonka laskennassa on käytetty ajomatkan pituudesta riippumatonta vakioajonopeutta. Molemmat tuotokset on laskettu puutavaralajeittain samaa vakioitua kuorman kokoa käyttäen. Tuotosero on alle 5 m:n ajomatkoilla pieni, mutta pitemmillä matkoilla tuotosero kasvaa melko paljon.

4 3 1 JOHDANTO Tutkimus on nhjemaksusopijapuolten pyytämä aikaisempiin kuormajuonnon maksuperustetutkimuksiin liittyvä lisäselvitys. Tutkimuksessa tarkastellaan ajomatkan pituuden vai kutusta kuorman kokoon ja kuormatraktorin keskiajonopeuteen sekä tuotokseen. Tutkittavat puutavaralajit olivat sahatukki, 3 6 m kuitupuu, noin 3 m kuitupuu ja 2 m kuitupuu. Kuormajuontaa tutkittiin metsäkuljetuksen aikatutkimusmenetelmää käyttäen. 2 TUTKIMUSAINEISTO Tutkimuksen peruaaineisto on esitetty taulukossa 1. Aineisto kerättiin siten, että jokainen kuljettaja ja traktori työskenteli mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa ja samaa tavaralajia kuljettaen yli 5 m: n ja alle 5 m:n ajomatkoilla. Tutkituista kuormatraktoreista kolme oli keskikokoisia ja näistä yksi telavarusteinen. Järeitä kuormatraktoreita oli kaksi. Tämä 61 metsätraktorikuorman aineisto kerättiin syksyllä 1977 Metsähallituksen, Puulaaki Oy:n ja Tehdaspuu Oy:n yhdeksältä eri työmaalta. Aikatutkimustiedot käsiteltiin Metsätehossa vuoden 1977 aikana uudistettua metsäkuljetuksen atk-ohjelmaa käyttäen. Kuormittaisten tulosten analysoinnissa ja vertailulaskelmien teossa on käytetty apuna ohjelmoitavaa pöytälaskinta. Peruaaineiston lisäksi tutkimuksessa on käytetty Metsätehosaa vuoden 1977 aikana kerätyn (Kahala) metsätraktoreiden tuotostasotutkimuksen leimikkokohtaisia aikatutkimustietoja. Tämä aineisto käsittää 69 erilaista kuormatraktoreiden aikatutkimuskohdetta.

5 4 TAULUKKO 1. Tutkimusaineisto Kuor matraktorin Kuormia, Puutavara- Kuorman Maasto- Ajomatka kokoluokka ja kpi laji keski~oko, luokka kuormattumerkki m na, m KESKIKOKOINEN Lokomo sahatukki Lokomo n. 3 m kuitupuu Valmet 1122 Jehu 14 sahatukki JÄREÄ Kockums sahatukki ja 3 6 m kuitupuu Kockums m kuitu puu 3 TUTKIMUSTULOKSET 3. 1 Kuorman koko Kuorman koolla on merkittävä vaikutus ajotuotokseen. Vaikka kuormattuna- ajonopeus hieman laskeekin kuorman suuretessa, ei se kokonaisuudessaan eliminoi kuorman koon suurenemisesta aiheutuvaa tuotoksen nousua (Metsätehon tiedotus 334, 1974). Kuvassa 1 on esitetty kuorman koon vaikutus keskikokoisen ja järeän kuormatraktorin kuormattuna-ajonopeuteen. Riippuvuudet on laskettu Kahalan suorittaman tuotostasotutkimuksen aineistosta. Kun kuorma suurenee, ajonopeus kuormattuna hidastuu. Samalla keskikokoisen ja järeän kuormatraktorin ajonopeudet lähenevät toisiaan.

6 5 3. Keskikokoinen kuormatraktori -~---- Järeä kuormatraktori ;~=+~~I~;J~ L~~~-I~~ ~~ - T r I~~' r l '..!:! ~ ~ U} ;::! Q) p. s:: 'r.l <1! J, ' ; ', : :, mr T c::~ -~ r... r : j"...!'...!' i f f f.. r....!..... r T i ' 1 '1, ' ' :. T ' ' i 1 2. ~!... ; : >...,...,...!,..., ,..... ~ Kuorman koko, m 1 ll 12 Kuva l. Kuorman koon vaikutus kuormatraktorin kuormattuna- ajonopeuteen Ajomatkan pituuden vaikutus kuormatraktorin kuorman kokoon on esitetty kuvassa 2 eri puutavaralajien juonnossa. Sahatukin ja m kuitupuun ajossa on yhden kuormatraktorin kuorma suurentunut ajomatkan pidentyessä. Kahden muun traktorin kuorma on sen sijaan hieman pienentynyt matkan kasvaessa. Koko aineiston mukainen kuvaaja osoittaa, ettei tämän aineiston perusteella voida päätellä kuorman koon systemaattisesti muuttuvan ajomatkan mukaan. Sekä noin 3 m että 2 m kuitupuun ajossa tutkittujen traktoreiden kuorman koko on hieman pienentynyt, kun ajomatka on kaevanut. Ajettaessa leimikon sisällä olevaan varastoon kuorman koko saattaa jäädä joskus läheltä otettujen vajaiden kuormien vuoksi pienemmäksi kuin ajettaessa leimikosta etäällä olevaan varastoon. Maasto voi myös rajoittaa kuorman kokoa. Pitkällä ajomatkalla kuorman koon suurentaminen lisää kiinni juuttumisen riskiä ja puiden putoamista kuormasta. Jo yksikin huono maastokohta ajo-

7 Traktori A Tr aktori B Tr aktori C Koko a ineisto r~-~ J T - - : r - -T : r -- T T = r r ~ r~~:::~~~i: :: ~ C~C Cr c 7 " "--~--f~~c '."~CCC~~~ ;~ ~:.::1 - : ---- r - - ~ r [ _: ;_ -r : : r- - - t r j r -i r - -~ -~ -~ - ~- ~-.-:-:-:-.: ~-:. -~ -.:f:. :-:::-..:.-:~:-:-:-: -~.-:. ~ --- -~ 7: -L::~~ - :::: : Sa:hatukki m kuitupuu [ : : :.. J, :.... ;... -.:_. ~: : :::;n;- --,.J-.-,;, :::: "~--- n : : -, 2 m kui tupu u.: ~-,..~ ~- :.. ~---~ - ~ ~ - ~ 1 } + -- ~ - -~ - j T i ~ l : ; l : : ~ j 6, '!.. j - : t~ --- t t... :-- ] -- [ ~ [ -- -;... f -.. ~ - ; -- t : i : : ~ ~ ~ noin 3 m 4... :... ;...,...,... )...,... :... ' ' i kui tupuu f~ ; :. - ;. : ' 1.. ' Ajomatka, m Kuva 2. Ajomatkan vaikutus kuormatr aktorin kuorman kokoon ur all a r ajoittaa kuorman koon suurentamista pitkällä ajomatkalla. Pitkällä ajomatkalla vaikeasti ylitettävän esteen esiintyminen on todennäköisempää kuin lyhyel lä Ajonopeus Kuormattuna- ajonopeus Kuormatraktorin ajonopeus kasvaa ajomatkan pidetessä usein siksi, että ajo- olosuhteet muuttuvat. Pitkällä ajomatkalla saatetaan ajaa osa matkasta hyvin kantavaa vanhaa tienpohjaa tai vastaavaa

8 7 tietä pitkin, joka on luokiteltu maastoajoksi. Tutkimusta ei ole kuitenkaan tehty tällaisissa olosuhteissa, vaan on valittu tutkimuskohteet, joissa kuormajuonta on suoritettu kaikilla ajomatkoilla varsinaisena maastokuljetuksena. Kuvassa 3 on esitetty tämän tutkimuksen mukainen ajomatkan pituuden vaikutus metsätraktorin kuormattuna-ajoaikaan. Kullakin kuormatraktorilla on ollut keskimääräinen, laskennassa kooltaan vakioitu; kuorma sahatukkia tai 3 6 m kuitupuuta. Kuormattuna- ajoaika/1 m on pienentynyt eli ajonopeus kasvanut varsinaisessa maastokuljetuk ~ sessa, kun ajomatka on pidentynyt. Kahden kuormatraktorin ajoaika/ 1m on pienentynyt melko paljon pitkällä ajomatkalla, mutta yhden ei juuri lainkaan. Eniten ajomatka on vaikuttanut telavarusteisen kuormatraktorin kuormattuna-ajoaikaan. Koko aineiston kuvaaja osoittaa vaikutuksen keskimääräisen suunnan. a.--1 ci- r-1 a.. ctl.,\l:l r-1 ctl.,..., < TraktoriA, y : x x z, R 2 Traktori B, y x x z, R2 Traktori c, y = x x? z, R Koko aineisto, y = l x x2 -.6 z, i j y = a~oai~a, m~n/1g m j! 1 l 1 ) - 7 -~ - ---: : : - ~ - t r.. : r --: ; -- -.:-... ~......;.. _.?:C;~. :=:=. ~P-9.~~~ - -~-~~~-' - *- ~!.... i l... l j. [ [ x2 aj oma ~ka, ~ rf1! ~ j ~! 1 ~ ~ ~ = (~.5 ~ x ) ~ x : : i KuortD.B.n kt~ko ~... :... ~......!... ~ ~... l. i ?...; ; ~...! : : : : : ~ l ' TraktoriA : 11:.1 m: :.;_~. ; i f ~ - - J_.. ~ Traktori B [ ~.3 u\ ~ j :-:-:: ~--~ ~.::.i + L: : ~ ~ ~ : J Tr~kt.öri c ~ 7:~ 8 ff" [ j :! ~ - -- ~... i ; : Koko aiheis~o 9,.3 "i ) : = : : ~... : : : : : : ; : ~-- : T '~ r-- ~ --~ r ~ : -r r -r.. r r :. r~~r~~,~~+ ~~--E -~I ;t~~i:.t~~, r_ : =~~ J r j r i l r t r T -r- : l =.49 =.48 =2.39 R =. 31 \ : ' _, ' 1 1 r Ajomatka, m Kuva 3. Ajomatkan vaikutus metsätraktorin kuormattuna-ajoaikaan, sahatukki ja 3 6 m kuitupuu

9 8 Sekä 2 että 3 m kuitupuun ajoa on tässä tutki ttu yhden kuormatr aktor in osalta eri ajomatkoilla ~ Ajo~atka on vaikuttanut näiden puutavar a l ajien kuo rmattuna ~ ajoaikaan kuvan 4 osoittamalla tavalla. Noin 3 m kuitupuun ajossa ajonopeus on kasvanut paljon ajomatkan kasvaessa. Ajonopeuden suureen kas vuun on vaikuttanut keskimäär äistä 3 m kuitupuun kuor majuonnon kuorman kokoa pienempi kuorma (4. 4 m3 ), jolloin ajonopeutta vo i daan nostaa lähelle tyhjänäajonopeutta. Kun ajomatka on kasvanut 2 m kuitupuun ajossa, kuormat r aktorin kuormattuna- ajonopeus ei ole muuttunut mer kittävästi. Tätä kuormatraktoria ei ole tutkittu alle 2 m:n a jomatkoilla. 2 m kuitupuu, y = x x z, R 2 =.44 e s rl noin 3 m kuitupuu, y = x x 2 + ~45 z, T r - - ~ = -r -r- : : ~--- ; - -, ~- -- = R = o. 88 : j! y!= ajpaik~, m~n/l 3 m j ~ ~!... - : : -~ -~ - X{ - :;... k~or~n... k(iko.,.... w.... -i -: ~- -~ - :! ~ j x2 = a,j oma ~ka, jl oo ~ j ~ : : t f j---- r ~ - ~ -t? : xil-- -x!i r r ~ ~: ~. ~. ~: ' : : i ', ; ' ; -j 'd-2... [... ~... i... i \ j ; ~-... ~ '...!... [..... ; 'M s "' al ~ M al r:. <... )... )... - :! 1 --!- _ ~ ! :... ) ( -r 2 m kui tupuu,...:...)...)...:... L... j [...;. ~~~r:~n koko i :r ~.i --.~ r.. : : l : -- r ~--- t -~ r -- ;...:...:.. -- [ -~--.. t-- noin 3 m kui tu :... ;.. f f -~ -! -~-- - ]..... [.....)...; ~..... j. puu, : : : : : : : : : : kuorm';n koko L, 2 [ : 4~ ~ : 6l : : 8~ 4. 4 m Ajomatka, m Kuva 4. Ajomatkan vaikutus metsätraktorin kuormattuna-ajoaikaan,. 2 ja 3 m kuitupuu

10 9 Kulj&ttajan tött~us kuörmatraktorin vaihteiston nopeusalueiden käytössä voi muuttaa ajonopeutta eripituisilla ajomatkoilla. Erittäin lyhyessä kuormattuna-ajossa kuljettaja saattaa käyttää pienempää nopeusaluetta eli samaa kuin kuormausajossa. Pitkällä ajomatkalla vaihdealue yleensä vaihdetaan nopeammaksi. Toisena ajonopeuteen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää ajouraa. Pitkällä ajomatkalla käytetään samaa tuttua ajouraa, jolloin ajonopeutta on mahdollisuus lisätä enemmän, jos maaston kantavuus ei ole esteenä. Jos samaa ajouraa ajetaan useaan kertaan, ajoura voi myös kulua, jolloin ajoa haittaavien kivien, kantojen, juurien ym. esteiden nopeutta hidastava vaikutus toisaalta lisääntyy. Lyhyellä ajomatkalla kuormattuna-ajo tapahtuu joko osin tai kokonaan uutta ajouraa pitkin, jolloin kuljettajan on tutkittava tarkasti edessä oleva maasto ja valittava sopiva ajoura. Kuvassa 5 on esitetty sahatukkia ja 3 6 m kuitupuuta sekä 2m ja 3 m kuitupuuta ajettaessa ajomatkan pituuden vaikutus kuormatraktorin ajoaikaan. Yhdistetyt pitkän ja lyhyen puutavaran keskimääräisten ajoaikojen tason kuvaajat on laskettu keskimääräistä Kahalan tuotostasotutkimuksen kuorman kokoa käyttäen. Sahatukkia ja pitkää kuitupuuta ajettaessa ajoaika/1m on suurempi ja ajomatkan pituuden vaikutus pienempi kuin 2 m ja 3m kuitupuuta ajettaessa. Keskimääräistä suurempaa sahatukkikuormaa ajettaessa ajonopeus ei paljon kasva ajomatkan kasvaessa. Yhtä suurilla kuormilla ajettaessa on järeän kuormatraktorin ajoaika/1 m pienempi kuin keskikokoisen kuormatraktorin. Taulukossa 2 on esitetty Kahalan tuotostasotutkimuksesta saatuja eri puutavaralajien keskimääräisiä kuorman kokoja käyttäen lasketut kuutiometrikohtaiset tämän tutkimuksen mukaiset kuormattunaajoajat/1 m eri ajomatkoille. Vaikka kuorman koen kasvaessa ajoaika kasvaa, tulee kuutiometrikohtainen ajoaika suuria kuormia ajettaessa huomattavasti pienemmäksi kaikilla ajomatkoilla. Kun ajomatka pitenee, pienenee kuutiometrikohtainen kuormattuna- ajoaika/1 m pientä kuormaa ajettaessa enemmän kuin isoa kuormaa aj ettaessa. Sahatukin ja pitkän kuitupuun kuormattuna- ajossa ajoaika kuutiometriä kohti on pienin, koska näillä puutavaralajeilla saadaan keskimäärin suuremmat kuormat.

11 s ~ 2 2 r-1 s.. (lj,.!g r-1 (lj n <!! 3 ~.,..... ice$icik'ök'ö-inen.. idiörinåträktöri ~ -- ; i jä~eä kuormatraktori ' r = r : : ; ~ ; ~ra~ä-tu*kr -~ -- -, ~--.-:~ 6 --iri: kuiiupuu: ;... ~ : ~ = 2 ~ja 3 : m k~i tup~u '... --~... :... ~....:..., ,... i... ~...;.....(" < ~: ::-:::-:r ~ ::- ~ ~ ~~..,'...~ <.:::::::. :.:: ~ ,, ~ ' ~~~~m:~ rko ~ ~-... ~ -... ~ : , > ~ j.....:... L... ~... = ~ ~: ;.... : :... :--...!.... '..., : : ~ ~..- 1,... L ; l ;.. L ;, : :, L,/ : : : : Ajomatka, m Kuva 5. Ajomatkan vaikutus metsätraktorin keskimääräiseen kuormattuna-ajoaikaan eri puutavaralajien ajossa 1 : - o-- ~- 9 4 m m 3 } m3 TAULUKKO 2. Ajomatkan vaikutus kuormatraktorin kuormattuna- ajoaikaan eri puutavaralajien ajossa Ajomatka, m Kuorman Puutavaralaji kokg, m Ajoaika kuormattuna, (min/1 m)/m3 ~ESKIKOKOINEN KUORMA- TRAKTORI IHavusahatukki m havukuitupuu m havukuitupuu m lehtikuitupuu o m havukuitupuu m lehtikuitupuu ~ÄREÄ KUORMATRAKTORI Havusahatukki m havukuitupuu m lehtikuitupuu ; 3 m havukuitupuu m havukuitupuu

12 Tyhjänäajonopeus Ajonopeuden muuttuminen ajomatkan mukaan on kuormatraktoreilla ajettaessa ilman kuormaa lähes samansuuntainen kuin kuormattunaajossa. Ajoaika/1 m pienenee ajomatkan pidetessä, kuten kuva 6 osoittaa. Keskikokoisen kuormatraktorin tyhjänäajoaika/ 1 m on ollut suurempi kuin järeän kuormatraktorin. Ajoajat lähenevät toisiaan, kun ajomatka pitenee. Ajonopeuden kasvu matkan pidetessä johtunee tyhjänäajossa samoista tekijöistä kuin kuormattuna-ajonopeuden kasvu. Pitkällä ajomatkalla ajettaessa tuttua ajouraa kuljettaja käyttää useimmiten vaihteiston suurempaa nopeusaluetta, jolloin nopeutta voi lisätä. s r-l ci- 2.,-1 s.. al,.!sl.,-1 ro...-;) ~ 3 : r l j ~- r r r-...: r ; r 1 ~... ~... K.~~k.~k~~.o.in~.n... kiorm~~r.ak~ ~u~i~...y...:;:t ~.. -~... q... j..... ~... j ~... j... t......) ~...\ 1.. ll.. ~ x, R; == O. 38._:... ;- Ja:r:ea ; : : : : : y =: 2.$ - Q. lo : x, =.41.. y... J.. ajöi ika J.. mid/1 m. j [ t. ~ ~ ~ ~ x ~ a j o~a tk~, lop m t j : : '. r! : ~ ~~ ' ',, - ' < - + ' r... t.. ~ -~-,-~ --- ~ : ~-~... i ~... r... ~... T...!... t... j"... ~... L... J... ~f-~-~.::~-~ -~;~ l... f ,..., i...,......'...!...:. 1,... ~]~.~.~.!~>, ~ : :. : : : : :...-r l t -...; t - r.. ~ -... l... r ~..., l.... :. ; : : : : 2 4 6ÖO 8 Ajoma t ka, m Kuva 6. Ajomatkan vaikutus metsätraktorin tyhjänäaj oaikaan

13 12 4 TUOTOSSUHTEET Kuorman koko ei muuttunut systemaattisesti kuormajuonnossa eri ajomatkoilla. Ajonopeus sen sijaan kasvoi matkan pidetessä sekä kuormattuna- ajossa että tyhjänäajossa. Aikaisemmin kuormatraktoritutki musten tuotoslaskelmat on tehty olettaen, että ajonopeus ei muutu ajomatkan mukaan. Tuotokset on tällöin laskettu puutavaralajeittain keskimääräisen ajonopeuden mukaan, mikä on ollut vakio kaikilla ajomatkoilla. Kuvassa 7 on esitetty tässä tutkimuksessa saatu ajomatkan mukaan kasvavaa tyhjänä- ja kuormattuna- ajonopeutta käyttäen laskettu keskikokoisen kuormatraktorin tuotos ja vastaava, kun ajonopeus on sama eri ajomatkoilla. Kuorman koko on kaikissa tapauksissa sama. Alle 35 m:n ajomatkoilla tämän tutkimuksen tuotos on pienempi kuin keskimääräisellä vakioajonopeudella laskettu tuotos, ja sitä pitemmillä ajomatkoilla tuotos on suurempi. Tuotosero on alle 5 m:n matkoilla pieni, mutta ero kasvaa selvästi yli 5 m:n ajomatkoilla _ ' ,;,... ;... (... - ~ !... =-...;...:. : : Tämäri tuticimuli:sen mukainen ~ tuotos ~. : -!- -- -~--- Keskfmääräiseilä ~.akioajonqpeudjella : las~ettu~. T ; t"tr~ tös ' j ,... ( -r -r -~ -! ' ; i..., ;,... ; -,......,,, _:.. -- ~ ~.::-.. :.. :. -~ ~-- -~ : : - ---T : -~ r : ~- - --~ --...,... -~ i t - -- ~--- -~--- T ; ~ r : : :. : ~......, --~ - - ~.. =--- - i -:- r - ~'<---~o c ~ en.p :::: r - --~ ~ ,_ < r r - y ; : ' : ' < ; ' i ' : ' - - ;., :.... r! "... ;......!....., : Ajomatka, m Kuva 7. Ajomatkan mukaan kasvava n ajonopeuden va ikutus keskikokoi~en kuormatraktorin tuotokseen. Havusahatukki, kuo~an keskikoko 1. 2 m, a jouraväli 2m, lajitiheys 35 m / ha

14 13 TAULUKKO 3. Aj omat kan mukaan kasvavan ajonopeuden vaikutus keskikokoisen kuor matr aktor in tuotokseen Erittely Kuor man Ajomatka, m koko, m HAVUSAHATUKKI Tuotos, m3/tehotunti Ajouraväli, 2 m Laji tiheys, 35 m3/ha Tämän tutkimuksen mukainen tuotos Keskim. vakioajonopeudella laskettu tuotos Tuotos ero, % o. 7 o.o NOIN 3 M HAVUKUITUPUU Tuotos, m3/tehotunti Ajouraväli, 3 m 3 Laji tiheys, 15 m /ha Tämän tutkimuksen mukainen tuotos Keskim. vakioajonopeudella laskettu tuotos Tuotos ero, % o.o

15 14 TAULUKKO 4. Ajomatkan mukaan kasvavan ajonopeuden vaikutus järeän kuormatraktorin tuotokseen Erittely Kuo r man Ajomatka, t;a kokg, m HAVUSAHATUKKI Tuotos, m3/tehotunti Ajouravälif 2 m Laji tiheys, 35 m 3/ha Tämän tutkimuksen 1:1ukainen tuotos Keski m. vakioajonopeudella l askettu tuotos , Tuotos ero, % M HAVUKUITUPUU (k~soissa palstalla) Tuotos, m3/tehotunti Ajouraväli, 2 m Laji tiheys, 35 m 3 /ha Tämän tutkim~ksen mukainen tuotos Keskim. vakioajonopeudella laskettu tuotos Tuotosero, % M HAVUKUITUPUU Tuotos, m 3 /tehotunti Ajouraväli, 3 m Laji tiheys, 15 m3/ha Tämän tutkimuksen mukainen tuotos Keskim. vakioajonopeudella laskettu tuotos Tuotosero, % o.o

16 15 Taulukossa 3 (s. 13) on laskettu tämän tutkimuksen mukaisen ajonopeuden muutoksen vaikutus keskikokoisen kuormatraktorin tuotokseen eri puutavaralajien ajossa. Vastaava vertailu järeän kuormatraktorin kuormajuonnosta on taulukossa 4 (s. 14). Suhteellinen tuotosero eri puutavara~ien ajossa matkan mukaan on samansuuntainen~ Tuotosero on suhteellisesti suurin ajettaessa pientä kuormaa. Vertailussa pienin kuorma oli keskikokoisella kuormatraktorilla ajettaessa noin 3 m kuitupuuta, jolloin suhteellinen tuotosero vaihteli- 2 %:sta 21 ~:iin. Suurin keskimääräinen kuorma oli vertailussa ajettaessa järeällä kuormatraktorilla havusahatukkia. Tällöin ajomatkan mukaan kasvavaa ajonopeutta käyttäen laskettu tuotos poikkeaa vakioajonopeuden mukaan lasketueta tuotoksesta - 2 %:sta 14 %:iin

17

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala 7/979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN Mikko Kahala MITSATIHO Opastinsilta 8 B 5 HELSINKI 5 Puhelin (9) SELOSTE 7/979 7/979 NETSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa.

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa. IDSATIHD Rauhanka tu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 5/1974 P U U T A V A R A N K U 0 R M A J U 0 N T 0 V E T E E N Seppo Jukkola JOHDANTO Ranta- ja saaristometsien osalta on nykyään jouduttu

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso 334 Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso THE OUTPUT LEVEL OF FORWARDERS OF DIFFERENT SIZES MIKKO KAHALA HELSINKI 1974 t

Lisätiedot

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 .

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 . IDSATIHO Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281.SELOSTE 10/1973? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A RUOTSIIN 1 9 7 3-0 5-1 5 1 7 0 P I N T 0 ll A T K A M a t k a k e r t o m u s Opintomatka

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA Arno Tuovinen MDSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Pubelin 9D-l400ll 7/1977 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN

Lisätiedot

. KONEELLINEN HAKKUU JA METSÄKULJETUS - MAKSUPERUSTESELVITYS

. KONEELLINEN HAKKUU JA METSÄKULJETUS - MAKSUPERUSTESELVITYS 9/1992 PL 194 (Fabianinkatu 9 B) 131 HELSINKI. KONEELLINEN HAKKUU JA METSÄKULJETUS MAKSUPERUSTESELVITYS 199 1991 PekkaJuhani Kuitto Metsäteho toteutti vuosina 199 ja 1991 uudentyyppisen Metsäkoneiden jatkuvan

Lisätiedot

a saus METSÄKULJETUS HARVESTERIN JÄLKEEN Pekka-Juhani Kuitto 17/1990 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO JOHDANTO

a saus METSÄKULJETUS HARVESTERIN JÄLKEEN Pekka-Juhani Kuitto 17/1990 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO JOHDANTO MITSATIHON a saus 7/99 METSÄKULJETUS HARVESTERIN JÄLKEEN PekkaJuhani Kuitto Kuormi en koot: olivat: harvest:erit:yöma.i lla hieman suuremmat: kuin v a st:aavilla mecsurit:yömailla; avohakkuussa sahacukkien

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

PUUTAVARAN LAJITTELU MONITOIMIKONEILLA

PUUTAVARAN LAJITTELU MONITOIMIKONEILLA 6/977 PUUTAVARAN LAJITTELU MONITOIMIKONEILLA Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 344 Esko Mikkonen Kwt moni toimikonei l:le ominaisten laj ittez.umenetelmien Ust!ks-i lajitez.z.aan useita puutavaralajeja,

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala

METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE. Jari Terävä. Teppo Oijala METSATEHO... ' 1 ~ ~.. ~ ' 1.. : 12/1994 PUUNKORJUUN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN PUUTAVARALAJEILLE e Teppo Oijala Jari Terävä Metsätehossa on valmistunut metsäkoneiden ajanmenekkitutkimuksiin sekä PMP- ja VMI

Lisätiedot

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su

Viimeinen Seloste-sarjan julkai su Viimeinen Seloste-sarjan julkai su = 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN JA KOIVUKUITUPUUN METSÄKULJETUS Mikko Kaha1a MITSATIHD Opastinsilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 14/1979 14/1979 KOIVUTUKIN

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

a saus TASKUTTOMI LLA PROSESSOREI LLA VALMISTETUN PUUTAVARAN METSÄKULJETUS METSÄTERO 1/1983 TUTKIMUSAINEISTO Mikko Kahala

a saus TASKUTTOMI LLA PROSESSOREI LLA VALMISTETUN PUUTAVARAN METSÄKULJETUS METSÄTERO 1/1983 TUTKIMUSAINEISTO Mikko Kahala MITSATIHON METSÄTERO a saus /98 TASKUTTOMI LLA PROSESSOREI LLA VALMISTETUN PUUTAVARAN METSÄKULJETUS Mikko Kahala t elytapa aiheuttavat eroja metsäkuljetuksen tuottavuute en. Tld.IUmlL kiiifte.e.e. tcv.,

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 1/2010 Hankkeen tavoitteet Aines- ja energiapuun korjuun integrointi paalausmenetelmällä

Lisätiedot

Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö

Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö Tehtävä A: Koneellinen puutavaran valmistus (uudistushakkuu) (John Deere E-sarjan käyttösimulaattori) Tavoitteet Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

PUUTA V ARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN 111 METSÄTEHO

PUUTA V ARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN 111 METSÄTEHO PUUTA V ARAN VARASTOINTI AUTOKULJETUSTA VARTEN 111 METSÄTEHO Kirjoittajat Seppo Jukkola Raimo Savolainen Piirrokset Taitto Erkki Kauppila Tuomo Forss Painovalmiste, Helsinki 197 4 Metsätehon opas PUUTA

Lisätiedot

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973 MITSÄTIHDN a saus 4/1973 VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ Valmet 870 CN on kaksiakselinen, 4- pyöräinen kuormatraktori, jonka kaikki pyörät ovat vetäviä. Konetta valmistaa Valmet Oy :n Lentokonetehdas.

Lisätiedot

OSARIO. Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkausyksiköstä

OSARIO. Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkausyksiköstä OSARIO Opastinsilta 8 B 00 HELSINKI 5 Puhelin: 90011 SELOSTE 5/195 M A A N M U 0 K K A U S K 0 N E I D E N J A K U S T A N N U K S I S T A K Ä Y T Ö S T Ä Harri Rumpunen t Tutkimuksen tarkoituksena oli

Lisätiedot

Puutavaran keräilyajon ajanmenekki

Puutavaran keräilyajon ajanmenekki Ryhmähanke Puutavaran keräilyajon ajanmenekki Jouni Väkevä Jarmo Lindroos Juha Rajamäki Kari Uusi-Pantti Metsätehon raportti 96 10.8.2000 Puutavaran keräilyajon ajanmenekki Jouni Väkevä Jarmo Lindroos

Lisätiedot

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996

Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Osakkaiden yhteishanke Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 57 11.6.1998 Puuhuollon kustannukset Suomessa ja Ruotsissa 1992-1996 Jouko Örn Metsätehon raportti

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

järeä lehtipuu, havukuitupuu, lehtikuitupuu, metsähake, teollisuushake ja teollisuussahanpuru.

järeä lehtipuu, havukuitupuu, lehtikuitupuu, metsähake, teollisuushake ja teollisuussahanpuru. MOSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-400 SELOSTE /975 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKAPUUN KAUKOKULJETUKSET V U 0 N N A 9 7 4 Arno Tuovinen MUUTOKSET Vuodesta 952 lähtien Suomen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

MenSe-raivauspään ajanmenekki ja tuotos käytännössä. Markus Strandström Paula Kallioniemi Asko Poikela

MenSe-raivauspään ajanmenekki ja tuotos käytännössä. Markus Strandström Paula Kallioniemi Asko Poikela MenSe-raivauspään ajanmenekki ja tuotos käytännössä Markus Strandström Paula Kallioniemi Asko Poikela 16/211 Tausta ja tavoite Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin vuonna 29 tavoitetila 1. Visio

Lisätiedot

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta Tausta ja tavoite Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin viime vuonna tavoitetila 1. Visio vuoteen 2015 on koneellistamista hyödyntävä kustannustehokas

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi MITSATIHD Rauhankatu 15 17 Puhelin T E RR I HELSINKI 17 SELOSTE 9-661281 3 11/1973 - T E L A MA A S T U R I JOHDANTO Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Puutavaran metsäkuljetuksen ajanmenekki

Puutavaran metsäkuljetuksen ajanmenekki Ryhmähanke Puutavaran metsäkuljetuksen ajanmenekki Jouni Väkevä Arto Kariniemi Jarmo Lindroos Asko Poikela Juha Rajamäki Kari Uusi-Pantti Metsätehon raportti 123 7.9.2001 Korjattu versio 7.10.2003 Puutavaran

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Projektiryhmä Kalle Kärhä, Tomi Vartiamäki, Reima Liikkanen, Sirkka Keskinen, Jarmo Lindroos Rahoittajat Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen, Teemu Kallio & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Projektin tavoitteet Kartoittaa, miten erilaiset

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla?

Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Tehoa vai tuhoa energiapuun korjuubusinekseen joukkokäsittelyllä ja integroidulla korjuulla? Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Koneyrittäjien Energiapäivät 4.2.2011, Sokos Hotel Ilves, Tampere Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore Högnäs MITSATIHD Opastinailta 8 B SELOSTE 00520 HELSINKI 52 13/1977 Puhelin 90-140011 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa METSÅTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa STUDY ON THE EFFECT OF STRIP ROAD SPACING IN PULPWOOD CUTTING Ml KKO KAHALA ja RAIMO SAVOLA! N EN HELSINKI 968

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 264 METSÄTEHO REPORT SÄILmS: 2 Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla CONTINUATION STUDIES OF THE DRAGGING SKIDDING OF SAW LOG

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita.

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. MDSATIHD Rauhankatu HELSINKI Puhelin - 8 SELOSTE /.. PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA Raimo Savolainen Metsäteho keräsi helmikuussa tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavarankuljetuksissa

Lisätiedot

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus Ensiharvennusmännik nnikön voimakas laatuharvennus Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen Nuorten metsien käsittely 1 Tausta: Miten tilanteeseen on tultu? Suomessa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella männyn

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla STUDY OF FOREST HAULAGE BY A BM-VOLVO SM 460 FOREST TRACTOR, JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 282 Metsätehon

Lisätiedot

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN Projektiryhmä Jarmo Hämäläinen, Asko Poikela, Kaarlo Rieppo Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie STUDY OF FOREST HAULAGE BY A FISKARS FOREST TRACTOR JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 285 Metsätehon tiedotus - Metsäteho

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

METSÄMAAN MUOKKAUKSEN TYÖVAIKEUSTEKIJÄT

METSÄMAAN MUOKKAUKSEN TYÖVAIKEUSTEKIJÄT /975 METSÄMAAN MUOKKAUKSEN TYÖVAIKEUSTEKIJÄT Jussi Seppälä TTS-metsä-äkeen sekä KLM- 7- piennarauran tuotokseen vaikuttavat ty~vaikeus tekijät olivat ajokuvion muoto ja koko, mäkisyys ja kivisyys. Aurausty~n

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 METSÄTEHON KATSAUS SELVITYS ERILAISTEN HAKKUUMENETELMIEN KÄYTÖSTÄ KUU SI PAPERI PUUN H A N K I N N A S $ A I I Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun

Lisätiedot

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

ÖSA 705/260 -HARVESTERI

ÖSA 705/260 -HARVESTERI 19/1979 ÖSA 705/60 -HARVESTERI Veikko Ylä-Hemmilä ljsa 705/60 - harvesteri on ruotsalaisvalmisteinen kone, joka kaataa, karsii, katkoa, laji ttelee ja kasaa puut. Harvesterin alustakoneena on kuormatraktori

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

a saus ROVANIEMEN KONEPAJAN SUPERYLETIN 11 / 1980 Jukka Taipale

a saus ROVANIEMEN KONEPAJAN SUPERYLETIN 11 / 1980 Jukka Taipale ITSATI ON a saus / 98 SR-projekti ROVANIEMEN KONEPAJAN SUPERYLETIN Jukka Taipale Tutkimus liittyy Pohjoismaiden neuvoston aloitteesta NorjassaJ RuotsissaJ Suomessa ja Tanskassa Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

MOBATIHD SELOSTE 8/1975. Opastinsilta 8 B HELSINKI 52 Puhelin 9o-1400ll OKSARAAKA-AINEEN T I I V I S T Ä M I N E N. Markku Melkko JOHDANTO

MOBATIHD SELOSTE 8/1975. Opastinsilta 8 B HELSINKI 52 Puhelin 9o-1400ll OKSARAAKA-AINEEN T I I V I S T Ä M I N E N. Markku Melkko JOHDANTO MOBATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-1400ll SELOSTE 8/1975 il OKSARAAKA-AINEEN T I I V I S T Ä M I N E N Markku Melkko JOHDANTO Oksaraaka-aineen korjuuketjuissa vaihtoehtoisina haketuspaikkoina

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi 31.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen

Lisätiedot

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla

Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Metsäsuunnitelman sisältämät tilat kartalla Tämä suunnitelma koskee seuraavia kartalla näkyviä tiloja. Tarkemmat tiedot esitellään tarkempina kuviokarttoina, joiden sivujako näkyy tällä yleiskartalla.

Lisätiedot

Turvemaaharvennusten korjuukelpoisuusluokitus. Tore Högnäs & Teuvo Kumpare, Metsähallitus Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Turvemaaharvennusten korjuukelpoisuusluokitus. Tore Högnäs & Teuvo Kumpare, Metsähallitus Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Turvemaaharvennusten korjuukelpoisuusluokitus Tore Högnäs & Teuvo Kumpare, Metsähallitus Kalle Kärhä, Metsäteho Oy 3/2011 Tausta I Turvemaasavotat on perinteisesti suunniteltu maaston heikon kantavuuden

Lisätiedot

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA Antti Myllyniemi MITSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 11/1979 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA

Lisätiedot

Puunhankinnan haasteet turvemailla Päättäjien 30. Metsäakatemian maastovierailu 18.5.2011, Oulu

Puunhankinnan haasteet turvemailla Päättäjien 30. Metsäakatemian maastovierailu 18.5.2011, Oulu Puunhankinnan haasteet turvemailla Päättäjien 30. Metsäakatemian maastovierailu 18.5.2011, Oulu Pohjois-Pohjanmaan metsävarat Metsätalousmaata yhteensä 3 100 000 hehtaaria Metsämaata* 2 400 000 ha Yksityisessä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot