Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla"

Transkriptio

1 METSÅTEHON TIEDOTUS 7 METSÄTEHO REPORT Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra 165 -maastotraktoreilla COMPARATIVE STUDIES ON THE SKIDDING OF SAWLOG STEMS BY VALMET TERRA 465, VALMET TERRA 865, AND VALMET TERRA 165 TERRAIN TRACTORS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1967

2

3 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 7 M E T S Ä T E H Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish Woodworking Industries VERTAILEVIA TUTKIMUKSIA SAHAP UURUNKOJEN JUONNOSTA V A L M E T T E R R A 4 6 5, VALMET T E R RA JA VALMET TE R RA MAASTOTRAKTOREILLA Comparative Studies on the Skidding of S.awlog Stems by Valmet Terra 465, Valmet Terra 865, and Valmet Terra 165 Terrain Tractors Jaakko Salminen s i s ä l l y s Sivu TiivisteliDä Tutkimusaineisto 3 Tutkimustulokset 4 Työmaa-ajan rakenne ja menekki 4 Tuotos 7 Tuotoksen riippuvuus matkasta 8 Tuotoksen riippuvuus juontaajoneuvosta 8 Tuotoksen riippuvuus maastosta 9 Tuotoksen riippuvuus runkojen koosta 9 Tuotoksen r11ppuvuus kaatotavasta 9 Esikasauksen vaikutus tuotokseen 14 Vertailu aikaisempiin tutkimustuloksiin 14 Summa r y (in English) 15

4 - - T i i v i s t e 1 m ä Metsäteho suoritti talvella 1966/ 67 tutkimuksia sahapuurunkojen juonnosta W. Rosenlew& Co., O.Y:n työmailla Multialla ja Keuruull~ Juontokoneina olivat Valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ja Valmet Terra maastotr aktorit. Työryhmänä oli t avallisesti kaksi miestä, joskus yksi. Työmaa- ajan rakenne ja menekki on esitetty taulukoissa 1-3 (s.16-1). Kuormaukseen kului aikaa ol osuhtei sta riippuen min/ k- m3 ja purkamiseen min/k- m3. Ajonopeudet keskeytyksineen olivat km/h. Kuorman keskimääräinen koko oli k- m3. Keskimääräiset, m:n ajomatkaa vastaavat Valmet Terra 465:n tuntituotokset olivat k- m3, Val met Terra 865:n k- m3 ja Valmet Terr a 165:n k- m3. Tuotoksen riippuvuus matkasta~ juontoajoneuvosta, maastosta, puuston koosta ja kaatotavasta on esitetty kuvissa 5-7 (s. 1-1). Matkan vaikutus tuotokseen on pienempi suuremmilla kuin pienemmillä traktorimalleilla, mikä aiheutuu suuremmasta ajonopeudesta. Suuremmalla traktorilla päästiin suurempi in tuotoksiin kuin pienemmällä. Niinpä Valmet Terra 165:n tuotos ol i 1 44% suurempi kuin Valmet Terra 465:n. Kahden vintturin käyttö yhden sijasta nosti ValmetTarra 165:n tuotosta m:n matkalla 37 %. Tuotos on yleensä suurempi helpossa kuin vaikeassa maastossa. Tuotos kasvaa puiden koon ka&- vaessa. Tämä nähdään mm. kuvasta 8 (s. 13). Tuotoksen r~~ppuvuus ~ kaatotavasta nähdään asetelmasta 3 (s. 13). Sen mukaan runkojen ryhmäkaato oli edul lisinta. Ryhmiin kaadettaessa juontotuotos oli 8 5 % suurempi kuin kaadettaessa rungot tyvipäät edellä juontoon. Runkojen esikasauksesta suoritettiin kokeiluj a, edelleen. joita jatketaan Vertailtaessa saatuja tuloksia aikaisempien tutkimusten tuloksiin todetaan, että sitä mukaa kuin on siirrytty yhä suurempaan traktorinkokoon tuotokset ovat parantuneet. Samoin r yhmäkaatoa j a muita tehostettuja men et elmiä käyttämällä on työtä nopeutett u entisestään.

5 - 3- Eri Valmet-maastotr~kt orima llicn vertailemiseksi Metsäteho suoritti talvella 1966/67 tutkimuksia~. Rosenlew & Co., O.Y~n työnailla Multialla ja Keuruulla. Tutkimukset koskivat havupuurunkojen juontotuotosta ja sen riippuvuutta eri tekijöistä. T u t k i m u s a i n e i s t o Tutkimusaineisto kerättiin joulukuussa 1966 sekä tammi- ja helmikuussa Puut olivat sahapuurunkoja. Ajomaastot olivat helppoja tai keskinkertaisia. Ajoneuvoina oli kolme eri Valmet-maastotraktorimallia: Valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ja Valmet Terra 165. Kahden ensin mainitun rakenne on esitetty aikaisemmissa Metsätehon tiedotuksissa (numeroissa 34, 59, 6 ja 64). Valmet Terra 165 on edellisiä suurempi kokeilumallia Sen moottorin teho on 16 hv, paino 8.7 tn ja renkaiden koko 16 x 4" Traktorin takana on kaksi 8 tnm hydraulista vintturia, jotka toimivat erikseen. Traktorissa on hydraulinen Power Shift -voimansiirtojärjestelmä. Varusteina oli kaikissa pyörissä kitkaketjut. Valmet Terra 465 kuului hakkuuttajayhtiölle, Valmet Terra 865 urakoitsijalle ja Valmet Terra 165 traktorin valmistajalle. Ajajat ja apumiehet olivat ajotaidoltaan tavallisia. VertailukBlpoisuutta silmällä pitäen sama miehistö ajoi kaikkia traktorimalleja viereisillä, samanlaisilla palstoilla. Tutkimusaineisto käsitti Valmet Terra 465:n osalta 94 k-m3, Valmet Terra 865:n osalta 117 k-m3 ja Valmet Terra 165:n osalta 563 k-m3

6 - 4 - T u t k i m u s t u 1 o k s e t Työmaa-ajan rakenne ja menekki. Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki on esitetty taulukoissa 1-3 (s. 16-1). Niiden mukaan työmaa-ajan menekki oli min/1ru~ ma eli 1 min/k-m3 ajokertamatkan ollessa m. Työmaa-ajasta kului lruormaukseen 17 5 %, ajoon 3 58 %, purkamiseen 6 19% ja lepoon 6 18 %. Keskimääräiset kuormaus- ja purkamisajat sekä keskimääräiset ajonopeudet esitetään asetelmassa 1. Nåmä ajat ja ajonopeudet, jotkaovat tyhjänä- ja kuormattuna-ajon keskiarvoja, on laskettu keskeytyksineen. Asetelma 1 Kuormaus- ja purkamisajat sekä ajonopeudet keskeytyksineen Ajo- Tutki- Juonta- Rungon Kuor- Purka- Ajo- Maaston Työryhmusai- mene- kesldm. maus, minen, nope- ajovai- mässä neuvo ka telmä koko, m:i.rjl min,z us, keus miehiä k-m3 k-m3 'k-m3 Valmet kn/h Terra tyvipäät keskin- 465 jouluk. edellä kert o u /3 latva- påät ed tyvip. ed, 465 tannnik..45 maasto o tyvip. ed. maasto helppo 165 tyvip. ed keskinmaasto kert. vintturia 165 tyvip. ed. maasto v:i.ntturi tyvip. ede 165 maasto helppo vintturia /3 tyvipäät ed helmik l a tva.j?äät o edella 865 t i äät erel~ä.)

7 - 5 - Kuva 1. Valmet Terra 165 -maastotraktori. Fig. 1. Valmet T erra 165 terrain tractor. - Valok. Metsäteho. Photo Metsäteho. Kuva 3. H akkuualue, jolla kaato suori tettiin ryhmittäin. - Valok. Koneviesti. Fig. 3. Felling area in which felling was don e by groups. Photo Koneviesti. Kuva. Kuormausta Valmet Terra 165 -traktorilla. Metsäteho. Fig.. Loading with a Valmet Terra 165 tractor. Metsäteho. Valok. Photo Kuva 4. Ryhmäkaadossa syntynyt -4 rungon nippu voidaan sitoa juontataakaksi vain yhdell ä köydellä. - Valok. Koneviesri. Fig. 4. A bundle of -4 stems can be tied into a skidding bunch with a single rope. - Photo Koneviesti.

8 e e

9 - 7 - Kuormaukseen kului min/k-m3 ja purkamiseen Oo3 1. min/ k-m3 Kuorman purkaminen tapahtui eri ajoneuvoilla likimain yhtä nopeasti. Myöskään kuormausnopeudessa ei voida todeta olleen selvää eroa eri ajoneuvojen välillä. Valmet Terra 165 -traktorissa yhden vintturin käyttö kahden sijasta hidasti kuormausta kiintokuutiometriä kohti laskettuna. Maastolla oli vaikutusta kuormausnopeuteen. Niinpä tammikuussa juonnettaessa jouduttiin runkoja maastosta 1 etsimään lumen alta, mikä hidasti kuormausta. Lisäksi Valmet Terra 465 -traktorilla maastosta 1 ajettaessa oli vain yksi mies, joka joutui alinomaa siirtymään runkojen kiinnityspaikan ja traktorin välillä. Tämä hidasti myös kuormausta. Kuormaus- ja purkamisajoissa ei ollut oleellista eroa kuormattaesaa puut joko tyvi- tai latvapäät edellä. Sen sijaan kuormaus tapahtui muita nopeammin, jos rungot kaadettiin ns. ryhmäkaatona. Tällöin osa puista kaadettiin juontasuunnasta poispäin ja osa niin, että runkojen latvapäät tulivat toisten runkojen tyvipäi~en kohdalle. Tavallisesti 4 rungon ryhmät oli helppo sitoa yhdellä apuköydellä kuormaustaakaksi. Ajonopeudet keskeytyksineen olivat kmjh. Nopeudet olivat yleensä helpossa maastossa suuremmat kuin keskinkertaisessa. Valmet Terra 165 ja Valmet Terra 865 -traktoreiden nopeudet olivat suuremmat kuin Valmet Terra 465 -traktorin. Tuotos Keskimääräinen kuorman koko ja m:n ajomatkaa vastaava tuotos esitetään asetelmassa. 3 Kuorman keskikoko oli k-m Samanlaisissa olosuhteissa juonnettaessa suuremman traktorimallin kuorma oli keskimäärin suurempi kuin pienemmän. Maaston vaikutusta kuorman kokoon ei saatu selvilleo Rungon koon suurentuesaa kuorman koko yleensä suureni. Juonnettaessa joko tyvi- tai latvapäät edellä kuorman koko oli sama. ns. ryhmä.kaadolla. Suurin kuorma saatiin Samoin kaksivintturisella traktorimallilla saatiin suurempi kuorma kuin yksivintturisella traktorilla. Keskimääräiset m:n ajomatkaa vastaavat tuntituotokset olivat k-m

10 - 8 - Asetelma Kuorman koko ja mgn ajomatkaa vastaava tuotos ke skimä.ärin Ajo- Tutkimus- Kuorman Tuotos, Maaston neuvo aika keskikoko, ajovaikeus k-m-3 k-m3/h Valmet Terra 465 jouluk keskinkert. 165 " " 165 6o Valmet Terra 465 tammik. 4o helppo keskinkert. " " " 165 " helppo Valmet Terra.865 helmik " " Tuotoksen riippuvuus matkasta eri juontomenetelmissä on esitetty kuvissa (s.1-1). Matkan pidentyminen on laskettu varsitiematkan pidentymisenä. Kuvista nähdään, että matkan pidentymisellä on oleellinen vaikutus tuotokseen. Matkan vaikutus tuotokseen oli pienempi suuremmilla kuin pienemmillä traktorimalleilla, mikä aiheutui -ensiksi mainittujen suuremmasta ajonopeudesta.. Keskimääräiset mgn juontamatkaa vastaavat tuntituotokset olivat eri traktorimalleilla seuraavat: Valmet Tarra 465 :n k-m3, Valmet Terra 865:n k-m3 ja Valmet Terra 165zn k-m Samanlaisissa olosuhteissa ja samaa juontamenetelmää käytettäessä su~ remmalla traktor~allilla päästiin suurempiin tuotoksiin kuin pienemmällä mallilla. Esimerkiksi Valmet Terra 165:n ja Valmet Terra 465:n välinen tuotosero oli 1 44% isomman mallin hyväksi.

11 - 9 - Kahden vintturin käyttö yhden sijasta antoi sekä suuremman kuorman että suuremman tuotoksen. Tuotosero oli Valmet Terra 165 -traktoria käytettäessä mgn matkalla 37 %. Toisen vintturin käyttöönotto aiheuttaa noin 6 %m lisäkustannukset. Tuotoksen yli ttäessä 6 % kahden vintrturin käyttö on tämän mukaan kannattavaa. Tuotoksen r11ppuvuus maastosta Tuotos on yleensä vaikeammassa maastossa pienempi kuin helpommassa, mikä johtuu pienemmästä kuormasta ja hitaammasta ajonopeudesta. Monien tekijöiden samanaikaisen vaikutuksen vuoksi ei tämän tutkimuksen yhteydessä saatu luotettavia riippuvuussuhteita selville. Voitiin todeta, että Valmet Terra 465 soveltuu lähinnä helppoon maastoon ja suuremmat traktorimallit soveltuvat edellistä paremmin vaikeampiin maastoihin. Tuotoksen r11ppuvuus runkojen koosta Yleensä juontotuotos kasvaa runkojen koon kasvaessa. Tutkimuspalstojen rungon keskikoen kasvaessa. 4 k-m3 gstä.77 k-m 3 :iin eli 83 % juontotuotos Valmet Terra 165 -traktorilla ajettaessa kasvoi mgn matkalla 35 %. Tämän perusteella on kuvassa 8 (s. 13) esitetty juontotuotoksen ja rungon koon välinen riippuvuussuhde Valmet Terra 165 -traktorilla ajettaessa. ~~~~ks~~e~~rr~~~~~~!~ta~~~~~ Tuotoksen riippuvuus kaatotavasta nähdään asetelmasta 3 (s. 13). Asetelman mukaan juontotuotos oli kaadettaessa ryhmittäin 8 5 % suurempi kuin kaadettaessa rungot tyvipäät edellä juontoon. Tutkimuksissa päädyttiin suurinpiin tuotoksiin juonnossa rungot latvapäät edellä, mutta tämä johtui siitä, että ko. rungot olivat muita runkoja huomattavasti suurempia ja kyseisen leimikon tiheys oli muita paljon suurempi. Koska ryhmäkaadossa hakkuutyö ei oleellisesti hidastu, tuntuu tämä kaatotapa kokonaisu~dessaan kannattavalta. Tutkimusten perusteella voidaan myös päätellä, että mitä pienempiä rungot ovat, sitä edullisemmaksi ryhmäkaato tulee. Kovin Jåreiden runkojen kaadossa menetelmällä ei ole merkitystä.

12 G 4 ~ g ~ 8 J 1 = Valmet Terra 465, tyvipäät edellä, rungot.4 k-m3 butt ends foremost, stems.4 cu.m.(s) = Valmet Terra 165, tyvipäät edellä, rungot.4 k-m3 butt ends foremost, stems.4 cu.m.(s) 3 = Valmet Terra 165, tyvipäät edellä, rungot.11 k-m3 butt ends foremost, stems.11 cu.m.(s) 4 = Valmet Terra 165, /3 latvapäät edellä, rungot.4 k-m3 /3 top ends foremost, stems.4 cu.m.(s) 'Cl :::: 18 en "' 16 +> 1 ::::1 P; ,s:l,.;:;---. 1,_ 8 ~ 8... en +> 6 :::: ~ Juontamatka - Skidding distance, m 4 _.. 1 Kuva 5. Tuotoksen riippuvuus juontamatkasta Valmet-maastotraktoreDla Multialla joulukuussa 1966 juonnettaessa. Fig. 5. Correlation between output and skidding distance for Valmet terrain tract ors when skidding in Mul tia in Decemb er 1966.

13 loi.. 8 ~6.,q " rd... rl en "'18 11 Pi +' Q "-1 '11 ~.JO en 6 8 ~ ::! = Valmet Terra 465, tyvipäät edellä, maasto 1, rungot.45 k-m3 butt ends foremost, terrain 1, stems.45 cu.m.(s) = Valmet Terra 465, tyvipäät edellä, maasto, rungot.68 k-m3 butt ends foremost, terrain, stems.68 cu.m.(s) 3 = Valmet Terra 165, tyvipäät edellä, maasto 1, rungot.54 k-m3 butt ends foremost, terrain 1, stems.54 cu.m.(s) 4 = Valmet Terra 165, ( 1 vintt.- 1 winch) tyvipäät edellä, maasto 1, rungot.5 k-m3 butt ends foremost, terrain 1, stems.5 cu.m.(s) tyvipäät edellä, maasto, rungot.74 k-m3 butt ends foremost, terrain, stems.74 cu.m.(s) ~~ ~ 1,,-fi Juontamatka - Skidding distance, m -" -" Kuva 6. Fig. 6. Tuotoksen riippuvuus juontamatkasta Valmet-maastotraktoreilla Multialla tammikuussa 1967 juonnettaessa. Correlation between output and skidding distance for Valmet terrain tractors when skidding in Multia in January 1967.

14 4 r g.....q s 18 ;::; < 16 n r-i C/l " a 1 -+" Q "'1 1..!id... C/l -+" ;::; _ /3 tyvi- ja 1/3 latvapäät edellä, rungot.34 k-m3 1 - /3 butt and 1/3 top ends foremost, stems.34 cu.m.(s) _ latvapäät edellä, rungot.56 k-m3 - top ends foremost, stems.56 cu.m.(s) ', ~ _ tyvipäät edellä, rungot.3 k-m3 ~~ ~ 3 - butt ends foremost, stems.3 cu.m.(s) \) 1, Juontamatka - Skidding distance, m 1 6 Kuva 7. Fig. 7. Tuotoksen riippuvuus juontamatkasta Valmet Terra 865 -traktorilla Keuruulla helmikuussa 1967 juonnettaessa. Correlation between output and skidding distance for Valmet Terra 865 tractor when skidding in Keuruu in February 1967.

15 c:l... fol 8 / U1... +> ::l p. +> 6 / /..c:l ~ ~ U1 "' +> ::l 8 / /.4 o.8 Rungon koko, k-m 3 - Size of stem, cu.m. (s) Kuva 8. Tuotoksen r11ppuvuus rungon koosta juontamatkan ollessa m ja ajoneuvon Valmet Terra 165. Fig. 8. Dependence of output on stem size when the skidding distance is m. and the vehicle a Valmet Terra 165. Asetelma 3 Juontotuotoksen riippuvuus kaatotavasta. Juontamatka m Valmet Terra 165 Kaatotapa Rungot.4 k-m3 Kaato juontasuunnasta poispäin Ryhmäkaato Kaadossa /3 puista juontasuuntaan Valmet Terra 865 Rungot.3.34 k- m3 Kaato juontasuunnasta poispäin Byhmä.kaa to Kaadossa /3 puista juontasuunnasta poispäin Juontotuotos k-m3jh %

16 Kanadalaisen tutkimuksen (Forest Products Laboratory, Ottawa, April 1967, Report ) mukaan vetovoiman tarve on 14 16% suurempi juonnettaessa rungot latvapäät edellä kuin tyvipäät edellä, Hiekkamaalla vetovoiman tarve on suurempi kuin soramaalla. Mitä korkeammalla kuorman kiinnityspiste on, sitä pienempi on vastus. Latvapäät edellä kuormattaessa kuormaustilan tarve on pienempi ja kuormaus nopeampaa kuin tyvipäät edellä kuormattaessa. Tyvipäät edellä kuormattaessa saadaan vetopyörille suurempi kuormitus ja siten traktorin vetokyky suuremmaksi kuin latvapäät edellä kuormattaessa. Tämä on usein tärkein näkökohta huonolla maaperällä kuten märällä savimaalla tai lumessa liikuttaessa. Esikasauksen vaikutus tuotokseen Tutkimuksen yhteydessä suoritettiin myös alustavia kokeiluja runkojen esikasauksesta ja esikasattujen runkojen juonnosta maastotraktorilla. Esikasaukseen käytettiin Valmet-Terra 465 -traktoria ja Jukka-laittein varustettua maataloustraktoria, Miesten tottumattomuuden, paksun lumen ja muiden työtä vaikeuttavien seikkojen takia runkojen kasaustuotos ei kokeiluissa noussut vielä toivotun suuruiseksi, Samoin esikasattujen runkojen juonnossa esiintyi kalustosta johtuvia heikkouksia. Nåin ollen esikasausta ja esikasattujen runkojen juontoa tutkitaan edelleen. Näiden kokeilujen tulokset esitetään myöhemmin. Vertailu aikaisempiin tutkimustuloksiin Valmet-maastotraktoreiden käyttöä koskevia tutkimustuloksia on aikaisemmin esitetty Metsätehon tiedotuksissa 34, 59, 6 ja 64. Nyt saatuja tuloksia aikaisempiin verrattaessa voidaan todeta tulosten jatkuvasti parantuneen,

17 q_~_~;p.~:r:.~~.~.y..~... ~.~~~~.~.~...??... ~.~.~...?!:~.~~-~?.~...?!...?.<::~~.?.~...?.~.~.~.~..?.!... Y..C::~.~.~~... ~.~-~!.~.. 4..?, V.~~-~.~~ ~-~:r:.~~.. ~?.?..t... ~!l~... Y..~.~~-~~... ~~.~!.~...!.?.!... ~.~!.!.~~.~... ~.7:.'!:~.~.?!.~ By Jaakko Salmin en SUMMARY Metsäteho conducted studies on the skidding of sawlog stems at the work sites of W. Rosenlew & Co., O.Y. in Multia and Keuruu in winter 1966/1967. The skidding machines used were the Valmet Terra 465, Valmet Terra 86~ and Valmet Terra 165 terrain tractors. The working team was generally two men, sometimes one man. The composition and expenditure of working- site time are given intables 1-3 (p. 16-1). The time expended on loading was rnin./solid cu. m., depending on the conditions, and that expended on unloading was min./ solid cu.m. The driving speeds inclusive of interruptions were km./h. The average load size was solid cu.m. The average per- hour outputs for a driving distance of m. were solid cu. m. with the Valmet Terra 465, solid cu.m, with the Valmet Terra 865, and solid cu.m. vrith the Valmet Terra 165. The dependence of the output on the distance, the skidding vehicle, the terrain, and the size and method of felling of the growing stock is shown in Figs. 5-7 (p. 1-1). The effect of the driving distance on output was smaller with l arger than with smaller tractor models. This waa due to the higher driving speed. A l ar ge:r t r actor produced higher outputs than a smaller. For instance, the output with the Valmet Terra 165 was 1 44 per cent greater than that with the Valmet Terra 465. The use of two winches instead of one r aised the output of the Valmet Terra 165 by 37 per cent over a distance of m. The output was generally greater in easy than in difficult terrain. It improved with the increase in stem size. Thi s can be seen e. g. from Fig. 8 (p. 13). The output depends on the method of felling. Group felling of the stems v~s the most advantageous method. With group felling the skidding output was 8 5 per cent greater than with felling the butt ends foremost for skidding. Experiments (to be continued) were conducted \tith the bunching of stems. Comparison of the results obtained with thooo af earlier studies showed that the output increased wi th the s i ze of the tractor. The work was speeded up further by group felling and other intensified methods.

18 '~ Taulukko - Tab le 1 Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki havupuurunkoja juonnettaessa joulukuussa 1966 Multialla The average oomposition and expenditure of working-site time for the skidding of softwood stems in Multia in Deco~bor 1966 Erittely Speoifioation KUORMAUS - LOADING Varsinainen kuormaus - Kuorman kiinnitys - Kuormaanveto Kuormausaj o Kuormauksen valmistelu Uudelleenkuormaus AJO - DRIVING Ajo tyhjänä maastossa varsitiellä 11 kuormattuna maastossa " 11 varsi tiellä. Ajon suunnittelu Juuttuneen ajoneuvon irrotus Ajoneuvon huolto ja korjaus Juontamenetelmät - Skidding methods Valmet Terra 465 Valmet Terra 165 Valmet Terra 165 V~ Terra 165 Juonta tyvipäät Juonta tyvipäät Juonta tyvipä.ät /3 latva.- ja 1/ edellä edellä edellä tyvipäät edellä Pienet rungot Pienet rungot Suuret rungot Pienet rungot Skidding butt Skidding butt Skidding butt /3 top & 1/3 butt ends foremost ends f oremost ends f oremos t ends foremost Small stems Small stems Big stems Small stems Juonnon työmaa-aika- Working-site time of skidding m /kuorma' % 1 min/kuormal % \nrinfkuormal % lnrin/kuorma 111 load load load load ; '3 o o % '.

19 .._ FURKA.MINEN- UNLOADJNG Varsinainen purkaminen Varastopaikan kunnostus o LEPO- REST TYÖMAA-AIKA - WORKING-SITE TIME lwo.o TYÖMAA-AIKA - WORKING-SITE TIME, m~njk-m 3 ( ) rrun cu. m. s Kuorman keskikoko, k-m Ajonopeus tyhjänä maastossa, km/h " " varsi tiellä, " " kuormattuna maastossa, " " " varsi tiellä, " Tuotos, k-m3/h J OLOSUHTEET - CONDITIONS Ulkoilman lämpötila, C Lumen paksuus, cm Maaston ajovaikeus keskinkert. keskinkert. keskinkert. keskinkert. Leimikon tiheys, k-m3jha Rungon keskikoko, k-m Ajomatka tyhjänä maastossa, m/aj okerta " " varsi tiellä, " " kuormattaessa, " " kuormattuna maastossa, " " " varsi tiellä, " Työryhmässä miehiä Kuormia yhteensä, kpl

20 ~ Työmaa-ajan keskimääräinen rak o~ne Taulukko - Table ja menekki havupuurunkoja juonnettaessa tammikuussa 1967 Multialla The average cornposition and expenditure of working-site time for the skidding of softwood stems in Multia in January 1967 Juontamenetelmät - Skidding methods Erittely Specific at ion IKUORMAUS - LOADING Varsinainen kuormaus - Kuorman kiinnitys - Kuormaanveto Kuormausaj o Kuormauksen valmistelu Uudelleenkuormaus Ajoneuvon huolto ja korjaus Juuttuneen ajoneuvon irrotus!ajo - DiUVLNG Ajo tyhjänä maastossa " 11 varsitiellä 11 kuormattuna maastossa " " varsitiellä Ajoneuvon korjaus l 5 Valmet TeiTa 465 Valmet Terra 465 Vålmet Tarra 165 VaJ.met Terra 165 Valmet Terra 165 Juonto tyvipäät edellä päät edellä päät edellä päät edellä päät edellä Juonto tyvi Juonto tyvi Juonto tyvi Juonta tyvi Maasto 1 Maasto Maasto 1 Maasto 1 Maasto vintturia 1 vintturi vintturia Skidding butt Skidding butt Skidding butt Slddding butt Skidding butt ends foremost ends foremost ends foremost ends foremost ends foremost Terrain 1 Terrain TGrra:in 1 Terrain 1 Terra.in winchos 1 winch winches Juonnon työmaa-aika- Working-site time of skidding min/ kuorma load o o min/ min/ -~ min/ % 1 kuorma % kuorma % kuorma load load load o o. 8 o o min7 % 1 kuorma % load o _.. :>

21 -- PUBKAMJNEN - UNLOADDW Varsinainen purkaminen LEPO- REST TYÖMAA-AIKA - TYÖMAA-AIKA - WORKING-SITE Tibffi min/k-m3 WORKING-SITE TIME, rn:in/cu..m.(s Kuorman koko, k-m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa, km/h varsi tiellä, kuormattaessa, kuormattuna maastossa, varsitiellä, 11 Tuotos, k-m3/h OLOSUHTEET - CONDITIONS Ulkoilman lämpötila, C Lumen paksuus, cm Maaston ajovaikeus Leimikon tiheys, k-m3jha Rungon keskikoko, k-m3 Ajomatka tyhjänä maastossa, m/ajokerta " 11 varsi tiellä, kuormattaessa, kuormattuna maastossa, " varsitiellä, 11 Työryhmässä miehiä Kuormia yhtconsä, kpl keskinkert helppo keskinkert keskinkert helppo 1 o \

22 Taulukko - Table 3 Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki havupuurunkoja juonnettaessa Valmet Terra 865 -traktorilla helmikuussa 1967 Keuruulla The average composition and expenditure of working-site time for the skidding of softwo od stems with a Valmet Terra 865 tractor in Keuruu in February 1967 Erittely Specification IKUORMAUS - LOADING Varsinainen kuormaus -Kuorman kiinnitys - Kuormaanveto Kuormaus ajo Kuormauksen valmistelu Uudelleenkuormaus Köysien käsittely!ajo - DRIVING Ajo tyhjänä maastossa " 11 varsitiellä 11 kuormattuna maastossa varsitiellä 1 Juonta /3 tyvi- ja 1/3 latvapäät edellä Skidding /3 butt and 1/3 top ends foremost Juontamenetelmät - Juonnon työmaa-aika - min/kuorma load % Juonta latvapäät edellä Skidding top ends foremost min/kuorma load o Skidding methods 3 Juonta tyvipäät edellä Skidding butt ends foremost Working-site time of skidding % min/kuorma load o % ' \) 1

23 PURKAMINEN - UNLOADJNG Varsinainen purkaminen Puiden kasaus ja järjestely LEPO - REST TYÖMAA-AIKA - WORKING-SITE TIME TYÖMAA-AIKA - WORKING-SITE TIME 9 m~n/1 k-m 3 ( ) mj.n cu. m. s Kuorman koko, k-m3 Ajonopeus tyhjänä maastossa, varsi tiellä, 11 krn/h 11 kuormattaessa, kuormattuna maastossa, " " 11 varsitiejjä," Tuotos, k-m3jh \) ->. OLOSUHTEET - CONDITIONS Ulkoilman lämtötila, C Lumen paksuus, cm Maaston ajovaikeus Leimikon tiheys, k-m3/ha Rungon keskikoko, k-m3 Ajomatka tyhjänä maastossa, m/aj okerta " 11 varsi tiellä, " kuormattaessa, " kuormattuna maastossa, varsi tiellä, Työryhmässä miehiä Kuormia yhteensä, kpl helppo 9 o helppo helppo

24 c

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 264 METSÄTEHO REPORT SÄILmS: 2 Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla CONTINUATION STUDIES OF THE DRAGGING SKIDDING OF SAW LOG

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

telapinoon ja ristikelle

telapinoon ja ristikelle METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 228 SÄILYTYS: 2 Pinotavaran aio tavalliseen pinoon, telapinoon ja ristikelle HAULAGE OF CORDWOOD INTO AN ORDINARY PILE, VENTILATED PILE AND CROSSWISE STACK MIKKO KAHALA

Lisätiedot

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta STUDIES ON MECHANISED BUNCHING OF SAWLOGS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 277 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie

Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie STUDY OF FOREST HAULAGE BY A FISKARS FOREST TRACTOR JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 285 Metsätehon tiedotus - Metsäteho

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÅTEHO REPORT Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä USE OF THE BAMSE TERRAIN TRACTOR JAAKKO SALMINEN tielsinki 1965 239 l 1 1 l 1 ~ "! 1 Metsätehon tiedotus Metsäteho Report

Lisätiedot

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 242 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 2 Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla SKIDDING OF SAW LOGS AND PULPWOOD BY A MASSEY -FERGUSON ROBUR FOREST TRACTOR

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

m vaihtelevan pituisen ia

m vaihtelevan pituisen ia METSÄTEHON TIEDOTUS 256 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa Tutkimus 2... 8 m vaihtelevan pituisen ia 2 m kuusipaperipuun hakkuusta A STUDY OF THE FELLING OF 2 8-m. LENGTH SPRUCE PULPWOOD AND 2-m. SPRUCE PULPWOOD

Lisätiedot

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa METSÅTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa STUDY ON THE EFFECT OF STRIP ROAD SPACING IN PULPWOOD CUTTING Ml KKO KAHALA ja RAIMO SAVOLA! N EN HELSINKI 968

Lisätiedot

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 226 Pinotavaran kulietus palstatieltä traktoriperävaunuilo TRANSPORT OF CORDWOOD FROM STRIP ROAD BY TRACTOR TRAILER A U LI S E. H A K K A RA 1 N E N HELSINKI 1964 e

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 236 SÄILYTYS: 3 Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo CONTINUA TION STUDIES OF CORDWOOD TRANSPORT FROM STRIP ROAD BY TRACTOR

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 197 SÄILYTYS : 4 KOIVUPAPERIPUUN JA HAVUOHUTPUUN K U 0 R M A A M I N E N A U T 0 0 N K Ä S I N J A PURKAMINEN NIPPUINA Manual Loading of Birch Pulpwood and Small-

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 210 SAILYTYS : 2_ Kol~orunkojuontoa Timherjacl~-metsätraktorilla Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN Eripainos MetsätaloudeUisen A i kakausl

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla STUDY OF FOREST HAULAGE BY A BM-VOLVO SM 460 FOREST TRACTOR, JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 282 Metsätehon

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A RUNKOJUONTO

K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A RUNKOJUONTO 11 METSATEHON KATSAUS 6/ 1968 HA K I NTATE K N II KKAA U SA : SSA J A KANA D AS S A 1 967-1968 II RUNKOJUONTO Sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa on runkojuonto tällä hetkellä valtaamassa alaa. Esimerkiksi

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 UTILISATION OF FOREST WORKING TIME BY LOGGERS IN WINTER 1965 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI 1965 243 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta Metsäteho suoritti v. 1964 vertailevia tutkimuksia paperipuiden runkoina ja 2 m tavaran nippuina juonnosta Timberjack- ja Valmet-maastotraktoreilla.

Lisätiedot

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271

PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA 1966/67. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 1 METSÄTEHON KATSAUS 18/1967 PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1966/67 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 271 Maassamme käytössä olevien puunkorjuumen etelrnien ja korjuuteknisten

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI METSÄTEHON KATSAUS P 0 H J 0 I S M A I S I A M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI Pyöri llä ja toisaalta teloilla varustettujen metsäajoneuvojen keskinäinen paremmuus Suomen olot

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi)

Uusiutuvan energian velvoite Suomessa (RES direktiivi) Hakkuutähteen paalaus ja kannonnosto kuusen väliharvennuksilta Juha Nurmi, Otto Läspä and Kati Sammallahti Metla/Kannus Energiapuun saatavuus, korjuu ja energiaosuuskunnat Keski-Pohjanmaalla Forest Power

Lisätiedot

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN 5/197 AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi MDSiTIHD Opastinsilta 8 B 52 HELSINKI 52 Puhelin 9-1411 SELOSTE 5/1978 5/197B AJOMATKAN VAIKUTUS METS ÄTRAKTORI N

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa

Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa METKA-koulutus Systemaattisen energiapuuharvennuksen teemapäivä Heikki Ovaskainen Erikoistutkija Sisältö Taustaa työmalleista Uusien joukkokäsittelyn työmallien

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi MITSATIHD Rauhankatu 15 17 Puhelin T E RR I HELSINKI 17 SELOSTE 9-661281 3 11/1973 - T E L A MA A S T U R I JOHDANTO Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles.

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 202 SÄILYTYS: 2 PINOTAVARAN AJO VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA LUMETTOMANA AIKANA Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles Mikko

Lisätiedot

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa TREE-LENGTH LOGGING OF PULPWOOD IN THINNINGS MIKKO KAHALA ja JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 272 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 221 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla LOADING OF CORDWOOD ONTO TRUCK BY A SEPARATE GRAB CRANE AULIS E. HAKKARAINEN Ilmestynyt myös Pienpuualan

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 204 SÄILYTYS: 4 KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN AUTOON J 0 U T S A - J A T I C 0 - P U 0 M I N 0 S T U R E I L L A Loading Birch Pulpwood on to Trucks with Joutsa and

Lisätiedot

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin REVIEW OF PRESENT FOREST TRACTORS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1966 253 Q Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 253 M E T S Ä T E H

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA 41 Helsinki Rukkila V A K L A Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1965 Koetusselostus 66 Test report I'iiiv a 1.

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 263 SÄILYTYS: 4 Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa ON THE USE OF TRUCK-MOUNTED GRAB CRANE FOR LOADING TIMBER AIMO NIKUNEN HELSINKI 1967

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report VA K 0 LA Rukkila ACV Helsinki 10 12;Z Helsinki 43 41 61 Pitäjizinmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1969 Koetusselostus

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

Tutkimus palstalta alkavasta pinotavaran autoku ljetuksesta

Tutkimus palstalta alkavasta pinotavaran autoku ljetuksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 26 ) M ET S A "JEHO SUOMEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITON METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO FOREST WORK STUDY SECTION OF THE CENTRAL ASSOCIATION OF FINNISH WOODWORKING

Lisätiedot

kuorellisten havutukkien uimiskyvystä

kuorellisten havutukkien uimiskyvystä METSÄ TEHON TIEDOTUS 247 METSÄTEHO REPORT SÄILIDS: 6 Syksyllä hakattuien ia iäissä nippuina talvehtineiden kuorellisten havutukkien uimiskyvystä II THE BUOYANCY OF UNBARKED SOFTWOOD SAWLOGS FELLED IN THE

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

Puutavaran korjuuta runkoina kehitetään parhaillaan voimakkaasti Neuvostoliitossa ja vuotuisesta puunkorjuusta tapahtuukin nykyäännoin

Puutavaran korjuuta runkoina kehitetään parhaillaan voimakkaasti Neuvostoliitossa ja vuotuisesta puunkorjuusta tapahtuukin nykyäännoin ( f; METSÄTEHON KATSAUS 7/1966 NEUVOSTOLIITTOLAISIA P U U N K 0 R J U U M E N E T E L I Ä Puutavaran korjuuta runkoina kehitetään parhaillaan voimakkaasti Neuvostoliitossa ja vuotuisesta puunkorjuusta

Lisätiedot

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROAD AND LOADING STORAGE ON THE TRUCK HAULAGE OF SAWLOGS

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta Kalle Kärhä, Sirkka Keskinen, Reima Liikkanen, Teemu Kallio & Jarmo Lindroos Nuorten metsien käsittely 1 Projektin tavoitteet Kartoittaa, miten erilaiset

Lisätiedot

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 METSÄTEHON KATSAUS SELVITYS ERILAISTEN HAKKUUMENETELMIEN KÄYTÖSTÄ KUU SI PAPERI PUUN H A N K I N N A S $ A I I Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 4CV Helsinki Rukkila VA K 0 LA Zt Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1965 Koetusselostus 600 Test report KOPO-OJAJYRSIN

Lisätiedot

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa.

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa. IDSATIHD Rauhanka tu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 5/1974 P U U T A V A R A N K U 0 R M A J U 0 N T 0 V E T E E N Seppo Jukkola JOHDANTO Ranta- ja saaristometsien osalta on nykyään jouduttu

Lisätiedot

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 .

IDSATIHO. 0 P I N T 0 ll A T K A ? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A. Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281 . IDSATIHO Rauhankatu 15 00170 Hel sinki 17 Puhelin 90-661281.SELOSTE 10/1973? U U N K 0 R J U U T A K 0 S K E V A RUOTSIIN 1 9 7 3-0 5-1 5 1 7 0 P I N T 0 ll A T K A M a t k a k e r t o m u s Opintomatka

Lisätiedot

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia.

SELOSTE Puhelin. Metsätehon keräämään metsäkoneiden tuotos- ja kustannustilastoon saatiin. Kaikki kaato-juonte- koneet olivat yritysten omistamia. losaiiii Opasti nailta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 14/1975 90-140011 M 0 N I T 0 I MI K 0 N E I D E N T U 0 T 0 S- A KUS T ANNUS T I L AS T 0 V U0 DE L T A 1 9 7 4 J Jukka Taipale AINEISTO Metsätehon

Lisätiedot

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E BIOENERGIAA METSÄSTÄ 2003-2007 EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti Projekti - INFO 106 Koneellinen raivaus Risutec III hydraulivetoinen raivauslaitteisto, joka myös on asennettu metsätraktorin

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN 11 METSATEHON KATSAUS 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN SCA ja Sunds Verkstäder AB ovat yhteistyössä kehittäneet palstatiellä kulkevan monitoimikoneen, jonka prototyypin nimeksi

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Tavoite Tutkimuksen tavoite oli selvittää nykyisten hakkuukoneissa vakiovarusteena olevien satelliittivastaanottimien

Lisätiedot

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A

' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 19G Säi1ytys: 4 ' P A 1 S T A T I E 1 T Ä A 1 K A V A TUKKI EN A U T 0 K U 1 J E T U S TRUCK TRANSPORT OF SAW10GS FROM TED STRIP ROAD A u 1 i s E. H a k k a r a i n

Lisätiedot

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus

Ensiharvennusmännik. nnikön voimakas laatuharvennus Ensiharvennusmännik nnikön voimakas laatuharvennus Kalle Kärhä & Sirkka Keskinen Nuorten metsien käsittely 1 Tausta: Miten tilanteeseen on tultu? Suomessa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella männyn

Lisätiedot

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta.

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta. - 2 - kirveestä moottorisahaan on pienentänyt karsinnan samoin kuin katkonnankin osuuttao Moottorisahalla karsittaessa karsinnan ja katkonnan yhteinen osuus 3m paperipuuta (minimiläpimitta cm) tehtäessä

Lisätiedot

RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA

RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA RENGASPAINEIDEN SÄÄTÖ PUUTAVARA-AUTOISSA (Tireboss) Antti Korpilahti 1 Sisältö Rengaspaineiden säädön tavoitteet Käyttöesimerkkejä Rengaspaine ja kosketusala tiehen Rengaspaineiden säädön hyötyjä Teknisiä

Lisätiedot

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Yrjö Nuutinen MMT Metsäteknologia Metla/Joensuu ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari 8.-9.10.2013

Lisätiedot

0 KÄSITTELYSTÄ. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 276

0 KÄSITTELYSTÄ. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 276 METSÄTEHON KATSAUS 3/968 T U TKI M US SA HA PUUN KOKOISTEN RUNKOJEN J A KOKOPUIDEN H A K K U U S T A, J U 0 l't N 0 S T A J A VARAS ' 0 KÄSITTELYSTÄ Tvstelmä Metsätehon tedotuksesta 276 Talvella 967 suortettn

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita.

Aluejaossa Lappi tarkoittaa Lapin lääniä, Oulu osapuilleen Oulun lääniä ja Itä-, Keski- ja Länsi-Suomi vastaavien puuyhtymien toiminta-alueita. MDSATIHD Rauhankatu HELSINKI Puhelin - 8 SELOSTE /.. PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA Raimo Savolainen Metsäteho keräsi helmikuussa tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen puutavarankuljetuksissa

Lisätiedot

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971 MOSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 Puhelin HELSINKI 52 9o-1400ll TUKI N JA KUITUPUUN SELOSTE 1/1971 A U T 0 0 N K U 0 R MA U K S E N T U0 T 0 S S UHT E E T Raimo Savolainen s i s ä 1 1 y s Sivu TIIVISTELMÄ........

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963.

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 206 SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR AAJALLA C o r d w o o d L o a d i n g with a ~heel-mounted Fork Loader Veikko Muhli HELSINKI

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5. ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the

Lisätiedot

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella

Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Hakkuutyön tuottavuus kaivukonealustaisella hakkuukoneella ja Naarva EF28 hakkuulaitteella Ensimmäiset tuloskuvat Juha Laitila & Kari Väätäinen Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso 334 Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso THE OUTPUT LEVEL OF FORWARDERS OF DIFFERENT SIZES MIKKO KAHALA HELSINKI 1974 t

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/67

Puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/67 METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Puunkoriuumenetelmät ia koriuutekniset olosuhteet hankintavuonna 1966/67 METHODS AND TECHNICAL CONDITIONS OF LOGGING IN THE LOGGING YEAR 1966167 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot