Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie"

Transkriptio

1 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta Fiskars-metsätraktorilie STUDY OF FOREST HAULAGE BY A FISKARS FOREST TRACTOR JAAKKO SALMINEN HELSINKI

2

3 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 285 METSÄTEHO Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish Woodworking Industries TUTKI M US METSÄKULJETUKSESTA FISKARS- METSÄTRAKTORILLA Study of Forest Haulage by a Fiskars Forest Tractor Jaakko Salminen s i s ä 1 1 y s Content s Sivu Tiivist e lmä Johdanto Koneen rakenne Tutkimusaineisto Tutkimustulokset Kuorma. us Pu.rkaminen Ajo 'I'y"ömaa - aika Tuotos Leimikkotekijöiden vaikutus Loppupäätelmät Summa r y (in English)... 15

4 - 2 - T i i v i s t e 1 m ä Metsäteho suoritti vuonna 1968 tutkimuksia paperipuiden metsäkuljetuksesta 3/4-telaisella, hydraulisella kouranosturilla varustetulla Fiskars-metsätraktcrilla Kymin Osakeyhtiön tycrrailla Sippolassa. Tutkimustulokset esitetään seuraavasti. - Keskimääräinen kuormausaika, asetelma 1 (s. 5) " purkamisaika, 2 (s. 8) - Keskimääräiset ajonopeudet, " 3 (s. 9) - Keskimääräinen työmaa-aika, " 4 (s. 11) - Kuormaustaakan koon riippuvuus kasan koosta, kuva 1 (s. 6) - Taakkakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta, kuva 2 (s. 7) - Ajoajan riippuvuus ajomatkasta, kuvat 3-5 (s. 9-1) - Tuotoksen riippuvuus ajomatkasta, kuva 6 (s. 12) - Tuotoksen riippuvuus kasan koosta, leimikon tiheydestä ja ajomatkasta, kuva 7 (s. 13) Tulosten perusteella todetaan seuraavaa. Kasan koko *aikuttaa tuotokseen oleellisesti vasta kasan ollessa alle noin 1 k-m(. Leimikon tiheydellä alkaa olla vaikutusta tuotokseen tutkimuksen ormausajonopeudella ajettaessa vasta, kun tiheys on alle noin 5 k-m'/1 m palstatietä. Ajomatkan vaikutuksen suuruus tuotokseen riippuu ajonopeuksista. 4.4 m havupaperipuuta ajettaessa tuotos on ollut suurempi kuin 2.2 m havupaperipuuta ajettaessa. Samanpituisten havu- ja koivupaperipuiden kuljetustuotokset ovat suunnilleen samansuuruiset. Esimerkkinä todettakoon, että ajomatkan lyheneminen 2 m:stä 1 m:iin nostaa tuotosta 16 %, mutta ajomatkan piteneminen 2Q m:stä 4 :iin alentaa tuotosta 21 %. Kasan koon pieneneminen 2 k:stä 1 k -:iin alentaa tuotosta? %, mutta kasan koon edelle8n pienentyessä 1 k-m3:stä Q.25 k-m3:iin tuots alenee 31 %. Leimikon tiheyden kasvaminen 1 k -:stä/ 1m 2 k-rn(:iin/1 m lisää tuotosta vain 5 %, mutta tiheyden pieneneminen 1 k-m3:stä/1 m 1 k-m3:iin/1 m alentaa tuotosta 38 %. Saatuja keskimääräislukuja ei voida yleistää. Sen sijaan eri leimikkotekijöiden muutosten vaikutusta kuvaavat suhdeluvut ovat yleistettävissä.

5 - 3 - Johdanto Metsäteho suoritti talvella ja kesällä 1968 aikatutkimuksia paperipuiden metsäkuljetuksesta Fiskars-metsätraktorilla Kymin Osakeyhtiön työmailla Sip.polassa. Tutkimuksilla pyrittiin saamaan selville tuotoslaskelmissa tarvittavia erilaisia standardiarvoja sekä eri leimikkotekijöiden muutosten vaikutuksia tuotokseen. Koneen rakenne Fiskars-metsätraktori on 3/4-teloilla ja hydraulisella kouranosturilla varustettu metsätraktori. Alustakoneena on Valmet 565 -pyörätraktori, jonka moottoriteho on 54 hv SAE/225 r/min. Vaihteita on 6 eteen ja 2 taakse. Ajonopeudet eteen ovat km/h. 3/4-telavarustuksen vetopyörät ovat kooltaan 14 x 3" ja etupyörät 11 x 2 11 Telamaton leveys on 56 mm ja pintapaine.6 kp/cm2. Telat ovat hydraulisesti ajajan paikalta kiristettävät. Traktorin ja perävaunun välillä olevan hydraulisen häntäohjauksen hallinta tapahtuu ohjauspyörällä; suurin kääntymiskulma on 12 ja kiertomomentti 2 95 kpm. Maavara on 5 mm. Koneen etuosassa on 5 kp:n vintturi. Perävaunu on varustettu 11 x 2":n teliparipyörillä. Perävaunun kantavuus on 12 tn ja kuormatila 2 p-m3 sekä maavara 65 mm. Oy Fiskars Ab:n valmistama Tukkikurki-nosturi on sijoitettu perävaunun aisalle. Sen suurin kuormåusetäisyys on 5.7 m ja suurin nostokorkeus 5.7 m sekä kääntokulrna 38. Nostomomentti on 5 kpm, nostovoima 5.7 m:n varrella 9 kp ja varren kiertomomentti 1 4 kpm. Hydraulisen kouran poikkipinta kärjet suljettuina on.5 m2 ja kouran kääntäjän rotaattorin

6 - 4 - kääntökulma 3. Nosturiin sijoitetun hydraulisen juontovintturin vetovoima on 75 kp ja rummulla on 8 mm paksua teräsköyttä 4 m. Metsätraktorin paino perävaunuineen j nostureineen on 8.8 tn. T u t k i m u s a i n e i s t o TutkimUkset suoritettiin helmikuussa ja toukokuussa. kuului 1. valmistussarjaan, oli Kymin Osakeyhtiön. Traktori, joka Kuljettajana oli koko ajan sama, ajotaidoltaan keskinkertainen mies, joka työskenteli urakkapalkalla. Apumiestä ei ollut. Ajomaasto oli talvella helppoa, kesällä keskinkertaista. Helmikuussa lumen vahvuus oli cm ja pakkasta oli C. Toukokuussa maasto oli sulaa ja ulkoilman lämpötila oli noin +15 C. Tutkittavana oli 2.2 m ja 4.4 m havupaperipuuta sekä 2.2 m koivupaperipuuta, jotka ajettiin kukin erikseen. Lisäksi ajettiin sekaisin 2.2 m ja 4.4 m havupaperipuuta, mutta tätä aineistoa ei ole tässä otettu huomioon muuten kuin yhteisten aikojen osalta. 74 traktorikuormaa. Aineisto käsittää kaikkiaan ( T u t k i m u s t u 1 o k s e t Kuormaus Keskimääräinen kuormausaika esitetään asetelmassa 1. Taakkaa kohti lasketut taakkakohtaiset kuormausajat ovat olleet kaikilla tutkituilla puutavaralajeilla samana vuodenaikana likimain samat. Sen sijaan talvella taakkakohtainen kuormausaika on ollut suurempi kuin kesällä, mikä johtuu lumen taakan kouraisua ja taakan purkamista hidastavasta vaikutuksesta. ( Kuormauksen keskeytykset ovat aiheutuneet uudelleenkuormauksesta ja puiden etsimisestä lumesta. Talvella keskeytykset ovat näin ollen olleet suuremmat kuin kesällä. Kuormaustaakan koen riippuvuus kasan koosta esitetään kesällä kuormattujen 2.2 m havupaperipuiden sekä talvella kuormattujen 2.2 m koivupaperipuiden ja 4.4 m havupaperipuiden osalta kuvassa 1 (s. 6). Sen mukaan kuormaustaakan koko kasvoi jyrkästi kasan koen kasvaessa noin 1 k-:iin saakka.

7 - 5 - Asetelma 1 Keskimääräinen kuormausaika K e s ä T a 1 V i TEHOAIKA 2.2 m 2.2 m 2.2 m 4.4 m havu- koivu- koivu- havupaperi- paperi- paperi- paperipuu puu puu puu Taakkakohtainen aika - kouran vienti kasalle, min/taakka kouraisu, " taakan nosto kuormaan, taakan purkaminen, " Yhteensä, min/taafa " min/k-m Kasakohtainen aika, min/kasa Kuormakohtainen aika, min/kuorma (ajoneuvon kääntyily) TEHOAIKA yhteensä, min/taaa " min/k-m KESKEYTYKSET Hukka-a-ika, min/k- o.o6.2 TYÖr 'IAA -AIKA, min/k Kuorman koko, k-m Kasan koko, Kuormaustaakan koko, Kuormia, kpl Sen jälkeen kuormaustaakan koon kasvaminen hidastui 2. 2 m puilla, mutta sen sijaan 4. 4 m puilla taakan koko alkoi laskea. Sitä, että 4.4 m paperipuiden kohdalla käyrä nousi jyrkästi ja laski nopeasti, on pidettävä poikkeustapauksena ja se johtui siitä, että talvella pienten kasojen kaikki pölkyt olivat jäätyneet toisiinsa kiinni niin lujasti, että tällainen kasa nousi aina kerrallaan. Suuret (yli 1. 2 k-m3 :n) kasat sen sijaan hajosivat nostettaessa useamma.ksi taakaksi. Samaa kasankokoa vastaava kuormaustaakan koko on käytännössä tavallisesti esiintyvällä kasankoolla ollut 4.4 m puil-

8 - 6 - Kuva 1. Kuormaustaakan koon riippuvuus kasan koosta o ' ' = 47 Jpl = k = 8Jpl = k = 474 kpl =k m havupaperi puu, toukok J " 11 helmik koivupaperipuuj Kasan koko, k -m3 ( la suurempi kuin 2.2 m puilla sekä samanpituisilla puilla kesällä suurempi kuin talvella. Taakkakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta esitetään em. tavaralajien osalta kuvassa 2. Kiintokuutiometriä kohti laskettu taakkakohtainen kuormausaika pienenee huomattavasti kasan koen suuretessa noin 1 k-m:iin saakka, mutta tämän jälkeen pieneneminen hidastuu. Kiintokuutiometriä kohti laskettu taakkakohtainen kuormausaika on ollut 4.4 m paperipuiden osalta pienempi kuin 2.2 m paperipuiden osalta; samoin

9 - 7 - Kuva 2. Taakkakohtaisen kuormausajan riippuvuus kasan koosta o.8o ' mhavupap.puu, toukok helm1k koivupap.puu, = 48 kpl = min/kasa = Bo kpl = min/kasa = 225 kpl = min/kasa min/kasa min/k min/kuormaustaakka Kasan koko, k-m' se on ollut kesällä pienempi kuin talvella. vupaperipuiden välillä ei näytä olevan eroa. Samanpituisten havu- ja koi- Kuorman koko k:einä on asetelman 1 (s. 5) mukaan 4.4 m paperipuilla hieman suurempi kuin 2.2 m paperipuilla, vaikka viimeksi mainittuja kuonnattiin kaksi pinoa peräkkäin. Purkaminen Keskimääräinen purkamisaika esitetään asetelmassa 2. Taakkaa kohti laskettu taakkakohtainen purkamisaika on ollut 4.4 m paperipuilla hieman pienempi kuin 2.2 m paperipuilla. Se oli havu- ja koivupaperipuilla samansuuruinen ja kesällä hieman pienempi kuin talvella.

10 - 8 - Asetelma 2 Keskimääräinen purkamisai ka K e s ä T a 1 v i VARSINAINEN TEHOAIKA 2. 2 m havu- ja 2.2 m koi vu- 4.4 m havukoivupaperipuu paperipuu paperi puu Taakkakohtainen aika - kouran vienti kuormaan, min/taakka kourai su, taakan nosto pinoon, taakan purkami nen, Yhteensä, mi n/taakka min/k- rn ( Kuormakohtainen aika, min/kuorma Aluspuiden laitto, min/k-m SATUNNAINEN TEHOAIKA Pinon järjestely, min/k-m TEHOAIKA yhteensä, min/ taakka minjk-m KESKEYTYKSET Lepo, min/kuorma TYÖMAA -AIKA, min/k-m ( Purkamistaakan koko, k Purkamistaakan koko oli 4. 4 m paperipuilla suurempi kuin 2.2 m paperipuilla. Se oli koivu- ja havupaperipuilla samansuuruinen ja kesällä hieman suurempi kuin talvella. Keskimääräiset ajckertamatkat sekä ajonopeudet keskeytyksineen ja ilman keskeytyksiä esitetään asetelmassa 3. Koska eri tavaralajien ajonopeuksien

11 - 9 - Asetelma 3 Keskimääräiset ajokertamatkat sekä ajonopeudet keskeytyksineen ja ilman keskeytyksiä Työvaihe K e s ä 1 1 ä Ajo tyhjänä palstatiellä " kuormattaessa " kuormattuna palstatiellä Kasojen välimatka, 42 m Keskeytysten osuus, 16 % Talvella Ajomatka, m/kuorma Ajonopeus, km/h ilman keskeykeskeytyksiä tyksineen Ajo tyhjänä palstatiellä " 11 varsitiellä " kuormattaessa " kuormattuna palstatiellä 11 " varsitiellä o m Kasojen välimatka, Keskeytysten osuus, 1 % Kuva 3. Kuormausajoajan riippuvuus kuormausajomatkasta = 21 kpl = 25 Kesä QJ 5 ' "'"? a! 4 -n e.. 3 -n cd 2 "'"? cd en ::l 1 Talvi ::l Kuormausajomatka, m

12 - 1 - Kuva 4. Tyhjänäajoajan riippuvuus tyhjänäajomatkasta = 38 kpl = t Q) 6..., «l G.1 7 cl e.. «l.lo:... G.1..., , Tyhjänäajomatka, m Kuva 5. Kuormattuna-ajoajan riippuvuus kuormattuna-ajomatkasta. 8 G.1 7 Q)..., 6... e 5.. G.1..!<... «l..., G > 2 +> E = 26 kpl = 35 ( Kuorrnattuna-ajomatka, m

13 välillä ei ollut eroa, on kaikki ajonopeudet yhdistetty. Keskeytykset ai heutuivat yksinomaan juuttuneen ajoneuvon irrottamisesta. Kuvissa 3-5 (s. 9-1) esitetään ajoajan riippuvuus ajomatkasta. N'åhdään, että ajonopeudet keskeytyksineen ja ilman keskeytyksiä olivat talvella suuremmat kuin kesällä. Tämä johtui siitä, että ajomaasto oli talvella mm. lumen tasoittavan vaikutuksen takia helpompaa kuin kesällä. Työmaa-aika Tutkimustyömaan keskimääräisiä olosuhteita vastaava työmaa-aika ja sen rakenne sekä keskeytysten aineiston mukainen osuus työmaa-ajasta esitetään asetelmassa 4. Asetelma 4 Keskimääräinen työmaa-aika ja sen rakenne ajomatkan ollessa 2 m. Kasan koko on 2 k-m3, leimikon tiheys 1 k-rr? /1 m palstatietä ja kuorman koko 8 k-rr? TYÖMAA -AIKA K e s ä Ta 1 V i Työvaihe 2.2 m havupaperipuu min/kuorma % 2.2 m koivupaperipuu min/kuonna % 4.4 m havupaperipuu min/kuorma % Kuormaus Purkaminen Ajo TYÖMAA -AIKA -"- Keskeytysten osuus, % työmaa -ajasta min/k-rr? 1.2 'Z Tuotos Kuvassa 6 esitetään tutkimusolosuhteita vastaava 2.2 m ja 4.4 m havupaperipuiden tuotoksen riippuvuus ajomatkasta. Kuvan mukaan 4.4 m paperipui-

14 Kuva 6. Työmaatuntia kohti lasketun tuotoksen riippuvuu.; palstatielläajomatkasta. Edellytykset: kasan koko 2, leimikon tiheys 1 k-/1 m ja kuorman koko 8 k-m ! 14.jo) 12 E :o :;:., +> fll 6 +> m havupaperipuu. helmik " toukok Palstatielläajomatka. m den tuotos talvella on ollut suurempi kuin 2.2 m paperipuiden tuotos kesällä. Leimdkkotekijöiden vaikutus Tiettyjen leimikkotekijöiden muutosten vaikutus tehoaikaan ja tehotuntia kohti laskettuun tuotokseen nähdään kuvan 7 esittämästä tutkimusaineiston mukaan 2.2 rn paperipuille lasketusta nomogrammista. Siitä nähdään. että ajomatkan lisäksi kasan koolla ja leirnikon tiheydellä on oleellinen vaikutus tuotokseen. Niinpä ajomatkan lyheneminen 2 m:stä 1 m:iin nostaa tuotosta 16 %. mutta ajomatkan piteneminen 2 m:stä 4 m:iin alentaa sitä 21 %. Kasan koon pienenerninen 2 k-m(:stä 1 k:iin alentaa tuotosta 9 %. mutta kasan koen edelleen pienenerninen 1 k:stä.25 k-m' :iin alentaa tuotosta 31 %. Leirnikon t iheyden kasvaminen 1 k-m3 : stä/ 1m 2 k-m':iin/1 m lisää tuotosta vain 5 %, mutta tiheyden pieneneminen 1 k_m(:stä/1 m 1 k-m(:iin/1 m alentaa tuotosta 38 %.

15 Kuva 7. Tuotoksen riippuvuus kasan koosta, leimikon tiheydestä ja juontamatkasta 2.2 m havupaperipuita keällä ajettaessa. Kuorman koko on 8 k-ny...,-... s:= Q) KUORMAUS + PURKAMINEN Q) s:=.,.; ""':> <1! ) h '? '-'.,., <1!.,.; : Kuormaus + purkaminen, min/k-ro/ ro U1 ;s <1! ::s :X: e Kasan koko, KUORr-1A.US Tuotos, k-m(jtehotunti Leimikon tiheys pals%atiellä, k-mj/1 m Ajomatka, m KUORMA US + PURKAMINEN + AJO PALSTATIELLÄ 12 TUOTOS

16 L o p p u p ä ä t e l m ä t Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia verrattaessa muista vastaavanlaisista metsätraktoreista saatuihin todetaan, että eri leimikkotekijöiden muutosten vaikutukset tuotokseen ovat samanlaisia. Sen sijaan saadut keskimääräisluvut eivät suppean aineiston ja erilaisten olosuhteiden takia ole vertailtavissa. Luotettava tuotosvertailu edellyttäisi tässä esitettyjä paljon laajempia tilastotietoja.

17 Study of Forest Haulage by a Fiskars Forest Tractor By Jaakko Salminen SU!v'!fvl.A RY Metsäteho conducted studies in 1968 on pulpwood forest haulage by a Fiskars forest tractor equipped with a 3/4-track, hydraulic grapple loader. The studies were performed at the working sites of Kymin Osakeyhtiö in Sip pola. The following results were arrived at (Fig. 8, p. 16). The size of the bunch affects output esseiltially only when the bunch is under about 1 solid cu.m. The density of the marked stand begins to affect the output at the collecting-driving speed used in the study only when it is under about 5' solid cu.m/1 m of the strip road. The magnitude of the effect of the haulage distance on output depends on the haulage speeds. The output with 4. 4-m softwood was greater than that with 2. 2-m softwood. The haulage outputs for softwood and birch pulpwood of the same length were of the same order. rt may te mentioned as an example that shortening the haulage distance from 2 to 1 m raised the output by 16 per cent, but lengthening the haulage distance from 2 to 4 m reduced the output by 21 per cent. Reducing the bunch size from 2 solid cu.m to 1 solid cu.m lowered the output by 9 per cent, but a further reduction in bunch size from 1 to. 25 solid cu.m lowered the output by 31 per cent. The increase of the density of the marked stand from 1 solid cu.m/1 m to 2 solid cu.m/ 1 m (of strip road) increased the output by only 5 per cent, but the deerease of the density from 1 solid cu.m/1 m to 1 solid cu.m/1 m lowered the output by 38 per cent. The averages obtained cannot be generalised. On the other hand, the ratios that illustrate the effect of different marked-stand factors can be generalised.

18 Fig. 8. Dependence of output on the size of bunch, density of stand, and hauling distance when hauling 2.2-m spruce pulpwood in summer. Load size 8 solid cu.m. LOADING + UNLOADING Density of stand, cu.m(s)/1 m of strip road LOADING Leading + unloading, min/cu.m 1 (s) Bunch size, cu.m (s) 'o 12 i 4 1 '6 1'8 Output, cu.m (s)/productive hour -- Driving distance, m LeADING + UNLOADING + DRIVING ALONG STRIP ROAD.. <!> E :jj 8 Gl > j 1.g 12 OUTPlJT

19

20

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla

Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus metsäkulietuksesta BM-Volvo SM 460 -metsätraktorilla STUDY OF FOREST HAULAGE BY A BM-VOLVO SM 460 FOREST TRACTOR, JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1969 282 Metsätehon

Lisätiedot

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI

KATSAUS E S I T U T K I M U S 17/1968 J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI METSATEHON KATSAUS 7/968 E S I T U T K I M U S J U N N S T A J U K K A - P I H D I L L Ä JUKKA-JUONTOPIHTI Keuruun Konepaja.n valmistama Jukka-juontopihti on metsätraktorin kuormaus- ja juontolaite. Varsinainen

Lisätiedot

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien

2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien METSÄ TEHON TIEDOTUS 260 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSt 2 Vertailevia tutkimuksia 2 m:n paperipuiden ia paperipuurankoien iuonnosta Keuruuilo COMPARATIVE STUDIES OF THE SKIDDING OF 2-m. PULPWOOD AND PULPWOOD

Lisätiedot

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET

KATSAUS E R I 1 L I N E N KAHMAINNOSTURI PUUTAVARAN KUORMAUKSESSA TULOKSET 0 METSÄTEHON KATSAUS E R I 1 L I N E N PUUTAVARAN KAHMAINNOSTURI KUORMAUKSESSA Erilaisien hankintamenetelmien tutkimisen yhteydessä kerättiin aineistoa myös autoonkuormauksesta. Tällöin pyrittiin selvittämään

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla

Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 264 METSÄTEHO REPORT SÄILmS: 2 Jatkotutkimuksia tuk ki- ia paperipuurunkoien laahusiuonnosta erilaisilla maastotraktoreilla CONTINUATION STUDIES OF THE DRAGGING SKIDDING OF SAW LOG

Lisätiedot

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla

Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla METSÄ TEHON TIEDOTUS 242 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 2 Tukkien ia paperipuiden iuontoa Massey-Ferguson Robur -metsätraktorilla SKIDDING OF SAW LOGS AND PULPWOOD BY A MASSEY -FERGUSON ROBUR FOREST TRACTOR

Lisätiedot

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä

Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÅTEHO REPORT Tutkimus Bernse-maastotraktorin käytöstä USE OF THE BAMSE TERRAIN TRACTOR JAAKKO SALMINEN tielsinki 1965 239 l 1 1 l 1 ~ "! 1 Metsätehon tiedotus Metsäteho Report

Lisätiedot

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA

VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA METSATEHON KATSAUS 8/ 1966 VERTAILU PUUTAVARAN JUONNOSTA JUONTOPANKOLLA VARUSTETUILLA MAATALOUS- TRAKTOREILLA JA VALMET-MAASTOTRAKTOR IL LA T i i v i s t e 1 m ä M e t s ä t e h o n t i e d o t u k s e

Lisätiedot

Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla

Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra maastotraktoreilla METSÅTEHON TIEDOTUS 7 METSÄTEHO REPORT Vertailevia tutkimuksia sahapuurunkoien iuonnosta.valmet Terra 465, Valmet Terra 865 ia Valmet Terra 165 -maastotraktoreilla COMPARATIVE STUDIES ON THE SKIDDING OF

Lisätiedot

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla

Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 259 SÄILYTYS& 2 Tutkimuksia paperipuiden iuonnosta Valmet Terra 465 -traktorilla Kaavilla STUDIES ON THE SKIDDING OF PULPWOOD LOGS BY VAlMET TERRA 465 TRACTOR IN KAAVI

Lisätiedot

telapinoon ja ristikelle

telapinoon ja ristikelle METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 228 SÄILYTYS: 2 Pinotavaran aio tavalliseen pinoon, telapinoon ja ristikelle HAULAGE OF CORDWOOD INTO AN ORDINARY PILE, VENTILATED PILE AND CROSSWISE STACK MIKKO KAHALA

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo

Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 236 SÄILYTYS: 3 Jatkotutkimuksia pinotavaran kuljetuksesta palstatieltä traktoriperävaunuilo CONTINUA TION STUDIES OF CORDWOOD TRANSPORT FROM STRIP ROAD BY TRACTOR

Lisätiedot

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289

H A R V E N N U S M E T S I E N. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 289 METSATEHON KATSAUS 14/1969 H A R V E N N U S M E T S I E N P U U N K 0 R J U U M E N E T E L M Ä T J A K 0 R J U U T E K N I S E T 0 L 0 S U H T E E T T A L V E L L A 1 9 6 9 Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI

KATSAUS METSÄTEHON M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A P 0 H J 0 I S M A I S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI METSÄTEHON KATSAUS P 0 H J 0 I S M A I S I A M E T S Ä K 0 N E U U T U U K S I A FISKARS - METSÄTRAKTORI Pyöri llä ja toisaalta teloilla varustettujen metsäajoneuvojen keskinäinen paremmuus Suomen olot

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles

METSÄTEHO REPORT. Manual Loading of Birch Pulpwood. Small- Sized Softwood onto Truck. and Unloading in Bundles METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 197 SÄILYTYS : 4 KOIVUPAPERIPUUN JA HAVUOHUTPUUN K U 0 R M A A M I N E N A U T 0 0 N K Ä S I N J A PURKAMINEN NIPPUINA Manual Loading of Birch Pulpwood and Small-

Lisätiedot

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta

Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimuksia sahatukkien koneellisesta esikasauksesta STUDIES ON MECHANISED BUNCHING OF SAWLOGS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 277 Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report

Lisätiedot

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo

Pinotavaran kulietus palstatieltä. traktoriperävaunuilo METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 226 Pinotavaran kulietus palstatieltä traktoriperävaunuilo TRANSPORT OF CORDWOOD FROM STRIP ROAD BY TRACTOR TRAILER A U LI S E. H A K K A RA 1 N E N HELSINKI 1964 e

Lisätiedot

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa

Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa METSÅTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Tutkimus aiouravälin vaikutuksesta paperipuun hakkuussa STUDY ON THE EFFECT OF STRIP ROAD SPACING IN PULPWOOD CUTTING Ml KKO KAHALA ja RAIMO SAVOLA! N EN HELSINKI 968

Lisätiedot

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO

M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO OSATIHO Opastinsilta 8 B ' 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 12/1976 M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A V A L M I S T E T U N SAHATUKIN JA PITKÄN KUITUPUUN KUORMAJUONTO Martti Tynkk.ynen TIIVISTEIMÄ

Lisätiedot

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa

Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 263 SÄILYTYS: 4 Autokohtaisen kahmainnosturin käytöstä puutav-a ran kuormauksessa ON THE USE OF TRUCK-MOUNTED GRAB CRANE FOR LOADING TIMBER AIMO NIKUNEN HELSINKI 1967

Lisätiedot

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla

Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 221 Pinotavaran kuormaaminen autoon erillisellä kahmainnosturilla LOADING OF CORDWOOD ONTO TRUCK BY A SEPARATE GRAB CRANE AULIS E. HAKKARAINEN Ilmestynyt myös Pienpuualan

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm'

KATSAUS METSATEHON J A J U 0 N T 0 T R A K T 0 R E I L L A 18/1966. 1 MONIT OIMIKONEm' METSATEHON KATSAUS 18/1966 N E U V 0 S T 0 L I I T T 0 L A I S I A T U T K I M U K S I A P U U N K 0 R J U U S T A E R I T Y Y P P I S I L L Ä M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I L L A J A J U 0 N T 0 T R A K

Lisätiedot

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA.

MDSATIHD SELOSTE 1/1976. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 VÄLIVARASTOKULJETUS PUUTAVARAN MAATALOUSTRAKTORILLA. MDSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 1/1976 PUUTAVARAN VÄLIVARASTOKULJETUS MAATALOUSTRAKTORILLA Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksella on pyritty selvittämään kourakuormaimella

Lisätiedot

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO

ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 24/ 1974 ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 334 Mikko Kahala Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten kuormatraktoreiden keski~istä tuotortasoa ja taloudellisuutta

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen

METSÄTEHO REPORT KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN. Loading Birch Pulpwood on to Trucks. Aulis E. Hakkarainen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 204 SÄILYTYS: 4 KOIVUPAPERIPUUN KUORMAAMINEN AUTOON J 0 U T S A - J A T I C 0 - P U 0 M I N 0 S T U R E I L L A Loading Birch Pulpwood on to Trucks with Joutsa and

Lisätiedot

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE

PR0 CE S S 0 R -MON ITOI MIKONE 25/1970 KOCKUM PR0 CE S S 0 R 7 8 ATK -MON ITOI MIKONE Huhtikuussa 1970 Kockum Söderhamn AB esitti uuden karsinta-katkontakoneen prototyypin, joka suorittaa myös puutavaran lajittelun ja kasauksen. Sitä

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A?

KATSAUS METSÄTEHON 14/1968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? METSÄTEHON KATSAUS 4/968 TUOTTAAKO M E T S Ä T R A K T 0 R I S I T A P P I 0 T A? Metsätraktorin kannattavuuden tarkkaileminen on sekä kuljetuksenantajan että kuljetuksensuorittajan edun mukaista. Tarkkailun

Lisätiedot

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET

HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET HAKKUUTÄHTEEN METSÄKULJETUKSEN AJANMENEKKI, TUOTTAVUUS JA KUSTANNUKSET Projektiryhmä Kaarlo Rieppo, Kari Uusi-Pantti (työntutkimus) Rahoittajat Metsäliitto Osuuskunta, StoraEnso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN

AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN 5/197 AJOMATKAN VAIKUTUS METSÄTRAKTORIN KUORMAN KOKOON JA AJONOPEUTEEN Antti Myllyniemi MDSiTIHD Opastinsilta 8 B 52 HELSINKI 52 Puhelin 9-1411 SELOSTE 5/1978 5/197B AJOMATKAN VAIKUTUS METS ÄTRAKTORI N

Lisätiedot

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO

IDSATIHD. Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90-140011 SELOSTE 10/1976 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA KEVÄÄLLÄ 1976. Raimo Savolainen JOHDANTO IDSATIHD Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 Puhelin 90-400 SELOSTE 0/97 SAHANHAKKEEN SAHANPUHUN JA METSÄHAKKEEN MAANTIEKULJETUS KEVÄÄLLÄ 97 Raimo Savolainen JOHDANTO Metsäteho keräsi huhtikuussa 97 tilastoa

Lisätiedot

I YIEISTÄ 16/1971. II Htt-VOLVO SM 462 :n W'IKIMINEN

I YIEISTÄ 16/1971. II Htt-VOLVO SM 462 :n W'IKIMINEN 16/1971 B M - V 0 L V 0 S M 4 6 2 I YIEISTÄ B>1.-Volvo SM 462 on at-volvo AB:n valmistama kaksiakselinen, nelipyörävetoinen, runko-ohjattu kuormaa kantava metsätraktori. Toistaiseksi koneesta on valmistettu

Lisätiedot

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963.

METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR HELSINKI 1963. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 206 SÄILYTYS: 4 PINOTAVARAN KUORMAUKSESTA PYÖRÄALUSTAISELLA HAARUKKAKUOR AAJALLA C o r d w o o d L o a d i n g with a ~heel-mounted Fork Loader Veikko Muhli HELSINKI

Lisätiedot

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen

7/1978. LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO. Esko Mikkonen 7/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENETELMÄTUTKIMUS Esko Mikkonen MITSATIHO Opastinsilta B 5 HELSINKI 5 Puhelin 94 SELOSTE 7/97 T/97 ROVANIEMEN KONEPAJAN PUUNKAATO LAITrEEN TYÖMENEI'ELMÄTUTKIMUS

Lisätiedot

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa

Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Kuormausvaraston ia tien laadun vaikutus tukki_en ia paperipuun autokulietuksessa INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROAD AND LOADING STORAGE ON THE TRUCK HAULAGE OF SAWLOGS

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles.

METSÄTEHO REPORT PINOTAVARAN VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA. Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles. METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 202 SÄILYTYS: 2 PINOTAVARAN AJO VSA JA MYRAN JUONTOAJONEUVOILLA LUMETTOMANA AIKANA Hauling Cordwood over Snowless Ground with VSA and Myran Skidding Vehicles Mikko

Lisätiedot

II ROTTNE BLONDININ TUTKIMINEN 8/1972 YLEISTÄ

II ROTTNE BLONDININ TUTKIMINEN 8/1972 YLEISTÄ 8972 R 0 T T N E B L 0 N D N 7 0 0 0 - M E T S Ä T R A K T 0 R YLESTÄ Rottne Blondin -metsätraktori on teollisuustrak.toripohjalta valmistettu kuusipyörävetoinen kuormatrak.tori. Sen peruskoneena on F9rd

Lisätiedot

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen.

PITUUSJAKAUTUMINEN. mittausta katkottujen paperipuiden hakkuusta kerättyjä tutkimusainei stoja hyväksi käyttäen. METSÄTEHON KATSAUS 7/1968 ) S I L M Ä V A R A I S E S T I KATKOTUN HAVUPAPERIPUUN PITUUSJAKAUTUMINEN Tämä selvitys on tehty Metsätehon vuosina 1965--1967 ilman pituuden mittausta katkottujen paperipuiden

Lisätiedot

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA

PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore Högnäs MITSATIHD Opastinailta 8 B SELOSTE 00520 HELSINKI 52 13/1977 Puhelin 90-140011 13/1977 PUUTAVARAN KULJETUS PUSKURIVARASTOSTA VETEEN Tore

Lisätiedot

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971

MOSATIHD Käärltyminen... Kuormauksen keskeytykset... Kuormausajoo keskeytykset... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET... SELOSTE 1/1971 MOSATIHD Opastiosilta 8 B 00520 Puhelin HELSINKI 52 9o-1400ll TUKI N JA KUITUPUUN SELOSTE 1/1971 A U T 0 0 N K U 0 R MA U K S E N T U0 T 0 S S UHT E E T Raimo Savolainen s i s ä 1 1 y s Sivu TIIVISTELMÄ........

Lisätiedot

VAKOLA. 1972 Koetusselostus 816 Test report. JOUTSA-KOURAKUORMAIN valmistusvuosi 1971 Joutsa hydraulic grapple loader year of manufacturing 1971

VAKOLA. 1972 Koetusselostus 816 Test report. JOUTSA-KOURAKUORMAIN valmistusvuosi 1971 Joutsa hydraulic grapple loader year of manufacturing 1971 VAKOLA Rukkila 1113/ 00001 Helsinki 100 1122' Helsinki 43 41 61 eld Pitäjänmäki j VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1972 Koetusselostus

Lisätiedot

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI

MDSATIHO. SELOSTE Puhelin /1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI MDSATIHO Rauhankatu 15 17 HELSIHKI 17 SELOSTE Puhelin 9-661281 6/1974 MONITOIMIKONEIDEN TUOTOSTEN JA YKSIKKÖKUSTANNUSTEN LASKENTASYSTEEMI Seppo Jukkola JOHDANTO Tässä selosteessa esitellään esimerkin avulla

Lisätiedot

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso

Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso 334 Erikokoisten kuormatraktoreiden tuotostaso THE OUTPUT LEVEL OF FORWARDERS OF DIFFERENT SIZES MIKKO KAHALA HELSINKI 1974 t

Lisätiedot

. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA. T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248

. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA. T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 1 METSATEHON KATSAUS 1/ 1966. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 Metsäteho suoritti Oy Kaukas Ab:n työmailla Kiihtelysvaarassa ja Tohmajärvellä

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

MITSATIHDN K 0 C K U M B R U N E T T KL-836 B

MITSATIHDN K 0 C K U M B R U N E T T KL-836 B MITSATIHDN a saus /1970 K 0 C K U M B R U N E T T KL-836 B - METSÄTRAKTORI I YLEISTÄ Kockurn Brunett KL- 836 B on runko-ohjattu telipyörätraktori, jonka kaikki kuusi pyörää ovat vetäviä. Brunett-traktoria

Lisätiedot

TT-PALSTAHAKKURI 1000 F

TT-PALSTAHAKKURI 1000 F / 977 TT-PALSTAHAKKURI F Markku Melkko TTtJalstahakkuri F on kokonaisten pui den ajouralla tapahtuvaan haketukseen kehi tet ty haketusyksik. Konetta voidaan t mys vlivarastolla. Ensiharvennusmänniss, jossa

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala

7/1979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN. Mikko Kahala 7/979 METSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN Mikko Kahala MITSATIHO Opastinsilta 8 B 5 HELSINKI 5 Puhelin (9) SELOSTE 7/979 7/979 NETSÄKULJETUS KONEELLISEN PUUTAVARAN VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Lisätiedot

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.

wili. HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU 20/1988 Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu. 20/988 NSR- projekti HUONOLAATUISEN LEHTIPUUN KONEELLINEN KORJUU Markku Mäkelä Tu;tiU.mUll on joj.koa. vuortrta. 987 al.o-i.:te;t.j:uun ~u.i:iu.mu~~~n, joka. käö~.i:eli kuokmainha.avute!u..n käy~.i:öii

Lisätiedot

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa.

IDSATIHD. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutavaran niputuksen ja veteenpudotuksen ajanmenekki eri olosuhteissa. IDSATIHD Rauhanka tu 15 00170 HELSINKI 17 Puhelin 90-661281 SELOSTE 5/1974 P U U T A V A R A N K U 0 R M A J U 0 N T 0 V E T E E N Seppo Jukkola JOHDANTO Ranta- ja saaristometsien osalta on nykyään jouduttu

Lisätiedot

HEMEK 650 -METSÄ TRAKTORI

HEMEK 650 -METSÄ TRAKTORI 17/1975 HEMEK 650 -METSÄ TRAKTORI Esko Mikkonen Jukka Taipale Hemek 650 edustaa nykyisin teknisiltä ominaisuuksiltaan jo hieman vanhentunutta metsäkonelinjaa, sillä se on rakennettu teollisuustraktorin

Lisätiedot

Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana

Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 224 Jatkotutkimuksia pinotavaran aiosta Fössingenillä Iumettornana aikana CONTINUATION STUDIES ON THE HAULAGE OF CORDWOOD BY FOSSINGEN CART DURJNG THE SNOWLESS PERJOO

Lisätiedot

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973

a saus MITSÄTIHDN VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ 11 VALMET 870 CN:n TUTKIMINEN 4/1973 MITSÄTIHDN a saus 4/1973 VALMET 870 CN -METSÄTRAKTORI 1 YLEISTÄ Valmet 870 CN on kaksiakselinen, 4- pyöräinen kuormatraktori, jonka kaikki pyörät ovat vetäviä. Konetta valmistaa Valmet Oy :n Lentokonetehdas.

Lisätiedot

Kokeiltuasi Nisula-puunkorjuupakettia et muuta huoli! Tervetuloa koeajolle.

Kokeiltuasi Nisula-puunkorjuupakettia et muuta huoli! Tervetuloa koeajolle. PUUNKORJUUPAKETIT Puunkorjuupaketit, kannolta tienvarteen Metsäperävaunu varustettuna puutavarakuormaimella on tuttu näky monen maatalon pihassa. Tällainen paketti on kuitenkin kohtalaisen iso investointi,

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1183 RYHMÄ 21 VUOSI 1986 KRONOS

Lisätiedot

MF-K"årppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen metsäkuljetusajoneuvo.

MF-Kårppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen metsäkuljetusajoneuvo. 6/1971 --' M F - K Ä R P P Ä - T R A K T 0 R I I YIEISTÄ MF-K"årppä-traktori on teollisuustraktorin pohjalta rakennettu 1/ 2 -telainen metsäkuljetusajoneuvo. Peruskoneena on Massey-Ferguson-teollisuustraktori

Lisätiedot

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko

8/1977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA. Markku Melkko 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku Melkko MDSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 9o-400 SELOSTE 8/977 8/977 VAIHTOLAVAKALUSTO METSÄHAKKEEN AUTOKULJETUKSESSA Markku

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968

KATSAUS METSATEHON PUUNKORJUUMENETELMÄT HANKINTAVUONNA / /1968 METSATEHON KATSAUS 19/1968 ( PUUNKORJUUMENETELMÄT J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumenetelmistä ja korjuuteknisistä

Lisätiedot

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN

KATSAUS METSATEHON 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN 11 METSATEHON KATSAUS 1/1969 U U S I A M 0 N I T 0 I M I K 0 N E I T A SUNDMOBILEN SCA ja Sunds Verkstäder AB ovat yhteistyössä kehittäneet palstatiellä kulkevan monitoimikoneen, jonka prototyypin nimeksi

Lisätiedot

Tutkimus silmäveroisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ia autokuorman koosta

Tutkimus silmäveroisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ia autokuorman koosta METSÄTEHON TIEDOTUS METSlTEHO REPORT 303 Tutkimus silmäveroisesti katkotun kuitupuun autoonkuormauksesta ia autokuorman koosta A STUDY OF THE TRUCKLOADING OF PULPWOOD BUCKED BY THE EYE AND THE SIZE OF

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Vi-AKCn) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1197 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302

RUNKOJUONTOVARASTOILLA. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 302 /97 PUUTAVARAN KÄ S ITTELY RUNKOJUONTOVARASTOILLA Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 32 Metsäteho suoritti talvella 97 yhteistyössä EnsoGutzeit Osakeyhtiön kanssa tutkimuksen sahatukin kokoisten puiden

Lisätiedot

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND ATV-sarja kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus 2016 MALLISTO ON SAAPUNUT! Tee mönkijästäsi metsäkone Mönkijä on mainio kulkupeli monenlaisissa maastoissa, mutta

Lisätiedot

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta

n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta n:o 47 Vertailuja paperipuiden runkoina ja nippuina juonnosta Metsäteho suoritti v. 1964 vertailevia tutkimuksia paperipuiden runkoina ja 2 m tavaran nippuina juonnosta Timberjack- ja Valmet-maastotraktoreilla.

Lisätiedot

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

MITSATIHD - T E L A MA A S T U R I. Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi MITSATIHD Rauhankatu 15 17 Puhelin T E RR I HELSINKI 17 SELOSTE 9-661281 3 11/1973 - T E L A MA A S T U R I JOHDANTO Kasvatusmetsien puunkorjuusaa tapahtuvan hakkuumiehen suorittaman kasaustyön koneellistamiseksi

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus

Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Hakkuutähteen paalauksen tuottavuus Projektiryhmä Kalle Kärhä, Tomi Vartiamäki, Reima Liikkanen, Sirkka Keskinen, Jarmo Lindroos Rahoittajat Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus 13/2011 Tausta ja tavoitteet Suomessa käytettiin järeästä, (lahovikaisesta) runkopuusta tehtyä metsähaketta

Lisätiedot

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275

KORJUUKUSTANNUKSIIN. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 METSÄTEHON KATSAUS l0/968 PUUTAVARAN PITUUDEN J A K A R S I N N A N LAADUN VAIKUTUS KORJUUKUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 275 Metsäteho on suorittanut useita tutkimuksia, joilla on pyritty

Lisätiedot

m vaihtelevan pituisen ia

m vaihtelevan pituisen ia METSÄTEHON TIEDOTUS 256 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa Tutkimus 2... 8 m vaihtelevan pituisen ia 2 m kuusipaperipuun hakkuusta A STUDY OF THE FELLING OF 2 8-m. LENGTH SPRUCE PULPWOOD AND 2-m. SPRUCE PULPWOOD

Lisätiedot

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267

ERILAISTEN I I. Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 METSÄTEHON KATSAUS SELVITYS ERILAISTEN HAKKUUMENETELMIEN KÄYTÖSTÄ KUU SI PAPERI PUUN H A N K I N N A S $ A I I Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 267 Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun

Lisätiedot

Hakkuutähteen metsäkuljetuksen ajanmenekki, tuottavuus ja kustannukset

Hakkuutähteen metsäkuljetuksen ajanmenekki, tuottavuus ja kustannukset Metsätehon raportti 136 28.8.22 Hakkuutähteen metsäkuljetuksen ajanmenekki, tuottavuus ja kustannukset Kaarlo Rieppo Hakkuutähteen metsäkuljetuksen ajanmenekki, tuottavuus ja kustannukset Kaarlo Rieppo

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN

METSÄTEHO REPORT. Kol~orunkojuontoa. Timherjacl~-metsätraktorilla. Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 210 SAILYTYS : 2_ Kol~orunkojuontoa Timherjacl~-metsätraktorilla Whole-Stem Skidding by Timberjack Forest Tractor JAAKKO SALMINEN Eripainos MetsätaloudeUisen A i kakausl

Lisätiedot

VALMET 880 KK -KAATO-JUONTOKONE

VALMET 880 KK -KAATO-JUONTOKONE 2/973 VALMET 88 KK -KAATO-JUONTOKONE VaLmet 88 KK edustaa ensimmäisiä kaatojuontokoneita, jotka ovat sarjavalmistusasteella. Peruakoneena käytetyn kuormatraktorin ansiosta kone on maastokelpoinen ja täyttää

Lisätiedot

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2

Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky. Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 Kokopuun paalauksen kustannuskilpailukyky Kalle Kärhä 1, Juha Laitila 2 & Paula Jylhä 2 Metsäteho Oy 1, Metsäntutkimuslaitos 2 1/2010 Hankkeen tavoitteet Aines- ja energiapuun korjuun integrointi paalausmenetelmällä

Lisätiedot

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä

Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Pienpuun paalauksen tuottavuus selville suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä Yrjö Nuutinen MMT Metsäteknologia Metla/Joensuu ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari 8.-9.10.2013

Lisätiedot

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström

Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta. Markus Strandström Tuloksia MenSe raivauspään seurantatutkimuksesta Tausta ja tavoite Metsänhoidon koneellistamiselle laadittiin viime vuonna tavoitetila 1. Visio vuoteen 2015 on koneellistamista hyödyntävä kustannustehokas

Lisätiedot

17/1971 VALTRA JEHU -METSÄTRAKTORI I YLEISTÄ

17/1971 VALTRA JEHU -METSÄTRAKTORI I YLEISTÄ 17/1971 VALTRA JEHU -METSÄTRAKTORI I YLEISTÄ Valtra Jehu on teollisuustraktoripohjalta valmistettu, 3/4-teloillavarustettu metsätraktori. Sen peruskoneena on Valmet 900 -teollisuustraktori, jota valmistaa

Lisätiedot

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa

Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Paperipuiden runkoina koriuu harvennusleimikoissa TREE-LENGTH LOGGING OF PULPWOOD IN THINNINGS MIKKO KAHALA ja JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1968 272 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

PH 3 -KOKOPUUHAKKURI 14/1976

PH 3 -KOKOPUUHAKKURI 14/1976 4/976 PH 3 -KOKOPUUHAKKURI Markku Melkko PH 3 -kokopuuhakkuri, sittemmin TT-palstahakkuri T, on kokonaisten puiden p:zlstqlla tapahtuvaan haketukseen kehitetty haketusyksikk~ Konetta voidaan kliytt~ my~s

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS

LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS 1 METSÄTEHON KATSAUS 14/1967 J A T K E T U N LÄHIKULJETUKSEN KANNATTAVUUS Puun korjuussa, jossa maasto- ja tiekuljetukset tapahtuvat eri ajoneuvoilla, joudutaan kuljetusvaiheiden saumakohdassa tavara purkamaan,

Lisätiedot

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67

Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 METSÄTEHON TIEDOTUS 268 METSÄTEHO REPORT SÄILYTYSa 4 Puutavaran kulietuksiin talvella 1967 osallistuneet autot ia autokaluston kehitys vuosina 1957-67 TRUCKS TRANSPORTING TIMBER IN WINTER 1967 AND THE

Lisätiedot

N.E U V 0 S T 0 L I I T T 0 LA I S I A PUUNKORJUUKONEITA

N.E U V 0 S T 0 L I I T T 0 LA I S I A PUUNKORJUUKONEITA 0 METSÄTEHON KATSAUS 11/1966 N.E U V 0 S T 0 L I I T T 0 LA I S I A PUUNKORJUUKONEITA l Puunkorjuuta runkoina koneellistettaessa edetään Neuvostoliitossa jokseenkin samoilla linjoilla kuin lär.tisissä

Lisätiedot

Maatalous- ia metsätraktoreiden edullisuus metsäkulietuksessa

Maatalous- ia metsätraktoreiden edullisuus metsäkulietuksessa METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Maatalous- ia metsätraktoreiden edullisuus metsäkulietuksessa THE ECONOMICS OF FARM AND FOREST TRACTORS IN FOREST HAULAGE UNTO VÄISÄNEN HELS I NKI 970 296 Metsätehon

Lisätiedot

Test report. WÄRTSILÄ 4000 KOURAKUORMAIN valmistusvuosi 1969 Wärtsilä 4000 hydraulic grapple loader year manufacturing 1969

Test report. WÄRTSILÄ 4000 KOURAKUORMAIN valmistusvuosi 1969 Wärtsilä 4000 hydraulic grapple loader year manufacturing 1969 VAKOLA Rukkila Helsinki 100 Helsinki 434161 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1970 Koetusselostus 770 Test report

Lisätiedot

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965

Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 METSÄ TEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Hakkuumiesten metsätyöaion käyttö talvella 1965 UTILISATION OF FOREST WORKING TIME BY LOGGERS IN WINTER 1965 RAIMO SAVOLAINEN HELSINKI 1965 243 Metsätehon tiedotus

Lisätiedot

VOLVO BM 971 -METSÄTRAKTORI

VOLVO BM 971 -METSÄTRAKTORI 22/1974 VOLVO BM 971 -METSÄTRAKTORI ( Metsäteho Esko Mikkonen Martti Tynkkynen Volvo BM 9?1 on ensisijaisesti avohakkuualueille soveltuva j~e~ kuormaa kantava mets~traktori. Kone on muuten maastokelpoinen,

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON PUUTAVARAN M A A S T 0 K U L J E T U S K A L U S T 0 A 5/1966 U U T T A

KATSAUS METSÄTEHON PUUTAVARAN M A A S T 0 K U L J E T U S K A L U S T 0 A 5/1966 U U T T A METSÄTEHON KATSAUS 5/1966 - U U T T A PUUTAVARAN M A A S T 0 K U L J E T U S K A L U S T 0 A Ruotsin metsäviikon konenäyttelyssä v. 1966 esiteltiin suuri joukk o erilaisia puutavaran kuljetukseen tarkoitettuja

Lisätiedot

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin

Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT Katsaus nykyisiin metsätraktoreihin REVIEW OF PRESENT FOREST TRACTORS JAAKKO SALMINEN HELSINKI 1966 253 Q Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 253 M E T S Ä T E H

Lisätiedot

a saus METSÄKULJETUS HARVESTERIN JÄLKEEN Pekka-Juhani Kuitto 17/1990 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO JOHDANTO

a saus METSÄKULJETUS HARVESTERIN JÄLKEEN Pekka-Juhani Kuitto 17/1990 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO JOHDANTO MITSATIHON a saus 7/99 METSÄKULJETUS HARVESTERIN JÄLKEEN PekkaJuhani Kuitto Kuormi en koot: olivat: harvest:erit:yöma.i lla hieman suuremmat: kuin v a st:aavilla mecsurit:yömailla; avohakkuussa sahacukkien

Lisätiedot

7/1972 VALMET 8 7 0 C K - M E T S Ä T R A K T 0 R I

7/1972 VALMET 8 7 0 C K - M E T S Ä T R A K T 0 R I 7/1972 VALMET 8 7 0 C K - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ Valmet 870 CK on 6-pyöräinen, 4- pyörävetoinen kuormatraktori, jossa on runko-ohjaus ja joka on varustettu kiertyvällä keskinivelellä. Sitä

Lisätiedot

Pinotavaran autoonl~uormauksen

Pinotavaran autoonl~uormauksen METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 209 SA I L Y TYS : 4 Pinotavaran autoonl~uormauksen l~oneellistaminen Mechanisation of the Loading of Cordwood onto Trucks AULIS E. HAKKARAINE N Eripainos Metsätaloudellisen

Lisätiedot

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi

11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA. Antti Myllyniemi 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA Antti Myllyniemi MITSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin (90) 140 011 SELOSTE 11/1979 11/1979 SIIRTOKULJETUKSEN AJANMENEKKI AUTOKULJETUKSESSA

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA 41 Helsinki Rukkila V A K L A Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1965 Koetusselostus 66 Test report I'iiiv a 1.

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ

22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ 22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R YLESTÄ MF- Robur on Massey- Fergusonin teollisuustraktorin pohjalta va]l!listettu, 3/4- teloilla varustettu metsäkuormatraktori. Peruskoneen osalta on käytettävissä

Lisätiedot

VALMET 882 K -METSÄTRAKTORI

VALMET 882 K -METSÄTRAKTORI 15/1975 VALMET 882 K -METSÄTRAKTORI Metsäteho Esko Mikkonen Matti Ruotsalainen Valmet 882 K -metsätraktori on jatkoa Valmet 880 K -sarjalle. Kokonsa puolesta se kuuluu järeisiin metsätraktoreihin ja soveltuu

Lisätiedot

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN

MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN MENETELMÄ YLITIHEIDEN NUORTEN METSIEN HARVENNUKSEEN Projektiryhmä Jarmo Hämäläinen, Asko Poikela, Kaarlo Rieppo Rahoittajat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo

Lisätiedot

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta.

5 cm:n läpimittaan ja suurin tehtäessä 2m paperipuuta. - 2 - kirveestä moottorisahaan on pienentänyt karsinnan samoin kuin katkonnankin osuuttao Moottorisahalla karsittaessa karsinnan ja katkonnan yhteinen osuus 3m paperipuuta (minimiläpimitta cm) tehtäessä

Lisätiedot