Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 Hämeen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, palveluohjaaja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja sekä palvelukoordinaattori. Sosionomi tukee työssään ihmisen hyvää elämää, ja keskeisiä arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN Sosionomi (AMK) -opinnoissa perustana on sosiaalipedagoginen orientaatio. Työssä keskeisiä osaamisalueita ovat vuorovaikutus- ja kohtaamisosaaminen, yhteisötyö, sosiaaliohjaus, kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta ja osallisuuden edistäminen sekä sosiaalipalveluiden ja lainsäädännön tuntemus.vahvuutena koulutuksessa ovat luovat ja toiminnalliset asiakastyön menetelmät. OPPIMISPOLUT Opinnot koostuvat sosiaalialan ydinosaamisesta ja profiloivasta osaamisesta. Opiskelija rakentaa itselleen oman oppimisppolun vastaamaan tavoittelemaansa työelämän osaamista. Opiskelu tapahtuu työelämäläheisesti ja erilaisissa toimintaympäristöissä opiskelijan HOPsin mukaisesti. code name sum SOSO17A-1000 Ydinosaaminen 135 SO00BN62 Sosiaalialan työn lähtökohdat SO00BQ24 Asiakastyön käytännöt ja harjoittelu SO00BN64 Kansalaisyhteiskunta ja palveluohjaus SO00BN69 Harjoittelu SO00BN65 Tutkiva kehittäminen SO00BQ23 Monikulttuurinen työ ja kansainvälisyys SO00BN67 Johtaminen ja hallinto SO00BN70 Harjoittelu SO00BQ27 Tulevaisuuden osaaja ja harjoittelu SOSO17A-1001 Profiloiva osaaminen 0 SO00BN71 Varhaispedagoginen osaaminen SO00BN72 Varhaispedagoginen osaaminen SO00BN73 Aikuissosiaalityö SO00BN74 Yhteisöllinen sosiaalityö SO00BN75 Lastensuojelu SO00BN76 Nuori kansalaisena SO00BN77 Kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta SO00BN78 Projekti Sivu 1 / 9

2 SOSO17A-1002 Kehittyvä osaaja 0 SOSO17A-1003 Opinnäytetyö Opinnäytetyö SOSO17A-1000 Ydinosaaminen: 135 op SO00BN62 Sosiaalialan työn lähtökohdat: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee ammattialansa ja sen tarjoamat mahdollisuudet ja pystyy toimimaan monipuolisesti opiskelu- ja työympäristöissä. Opiskelija on luonut kuvaa alan eettisestä perustasta, lainsäädännöstä, palvelujärjestelmästä ja sosiaalipedagogisesta orientaatiosta ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä. - kehittää oppimisvalmiuksiaan ja opiskelumenetelmiään - hahmottaa ammattialansa ja sen tarjoamat työmahdollisuudet - viestiä suullisesti että kirjallisesti eri vuorovaitukustilanteissa ja -ympäristöissä vastuullisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti - hyödyntää tieto- ja viestintäteknologisia taitoja - tunnistaa ja määritellä hyvinvointipolitiikan keskeisiä käsitteitä ja merkityksiä sosiaalialan työssä - tunnistaa sosiaalialan eettisiä haasteita - hyödyntää eettisiä ohjeita ja periaatteita sekä kuvata omaa suhdettaan niihin - hahmottaa ja hyödyntää sosiaalilainsäädäntöä ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmää - tunnistaa sosiaalipedagogisen orientaation sosiaalialan työssä - edistää kansalaisten hyvinvointia Moduuli sisältää tietötyön ja viestinnän opintoja SO00BQ24 Asiakastyön käytännöt ja harjoittelu 1: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä asiakaslähtöisesti. Opiskelija on luonut käsitystä asiakastyöstä ammatillisena ja asiakasta osallistavana vuorovaikutussuhteena. Opiskelija tuntee asiakastyön menetelmiä ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisiä yksilö- ja ryhmäohjaustilanteita. - käyttää sosiaalipedagogista orientaatiota sosiaalialan työssä - määritellä asiakkaiden arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta - tunnistaa elämänkaaren eri vaiheita ja niihin liittyviä palvelutarpeita - tunnistaa asiakkaan osallisuutta edistäviä ja voimaannuttavia tekijöitä asiakastyössä - muodostaa sosiaalialan asiakastyössä ammatillisen, asiakkaan osallisuutta toteuttavan dialogisen vuorovaikutussuhteen - käyttää erilaisia asiakastyön menetelmiä - käyttää kulttuuri- ja taidelähtöisiä menetelmiä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä yksilö- ja ryhmänohjausta - viestiä vastuullisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti eri vuorovaikutustilanteissa ja - Sivu 2 / 9

3 ympäristöissä Moduuli sisältää tietötyön ja viestinnän opintoja SO00BN64 Kansalaisyhteiskunta ja palveluohjaus: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija on syventänyt sosiaalipedagogista ajattelua sosiaalialan työn orientaationa ja osaa arvioida asiakkaan arjen kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan merkityksen arjen toimintakulttuuria luovana ja osallisuuteen vaikuttavana tekijänä. suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia edistävää toimintaa kestävällä pohjalla. Opiskelija oivaltaa eri toimijoiden välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen kansalaisyhteiskunnassa. - hyödyntää sosiaalipedagogista orientaatiota kansalaisyhteiskunnassa - kuvata kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen ja vapaaehtoistyön roolin hyvinvoinnin edistäjänä - toimia vuorovaikutteisesti palveluohjauksen tehtävissä - suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa heidän hyvinvointiaan edistävää toimintaa palvelumuotoilun menetelmiä soveltaen Moduuli sisältää 2 op englannin opintoja (tavoitetaso B2.1) SO00BN69 Harjoittelu 2: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee asiakasryhmän sosiokulttuurista todellisuutta sekä asiakastyön työprosesseja ja -menetelmiä. vahvistaa asiakkaan toimijuutta ja osallisuutta lähiyhteisöissä ja palvelujärjestelmässä sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa asiakastyössä ja työyhteisön jäsenenä. - tukea ja ohjata tavoitteellisesti asiakkaita ja asiakasryhmiä yhteisöjen arjessa, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa - arvioida sosiaalialan asiakastyötä kokonaisvaltaisena kasvatuksellisena tai kuntouttavana prosessina - käyttää lainsäädäntöä ja soveltaa alan tietoperustaa - käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakaslähtöisesti sekä tarkastella ja arvioida niitä teorian pohjalta SO00BN65 Tutkiva kehittäminen: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tutkivaa ja kehittävää työotetta erilaisissa toimintaympäristöissä. - käyttää ja soveltaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntaan ja palveluihin liittyvää tietoa - soveltaa ja arvioida tutkimus- ja kehittämistyötä ja niihin liittyviä menetelmiä Sivu 3 / 9

4 - löytää tutkimus- ja kehittämiskohteita sekä laatia toimivan tutkimus- tai kehittämissuunnitelman - hankkia suunnitelman mukaisesti tutkimus- tai kehittämisaineistoa - soveltaa tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta ammattialaa ja toimintaympäristöjä kehittäen - tunnistaa ja nimetä uusia kehittämiskohteita perustellusti - analysoida ja raportoida tutkivan kehittämisen prosessissa hankittua tietoa kirjallisesti ja suullisesti tieteellisen viestinnän periaattein - viestiä ruotsin kielellä opintoihin ja työhön liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitetaso B1.2) Moduuli sisältää viestinnän opintoja 2 op ja ruotsin opintoja 3 op Opetussuunnitelma SO00BQ23 Monikulttuurinen työ ja kansainvälisyys: 15 op Tämän moduulin suoritettaan opiskelija ymmärtää monikulttuurisuustyön moninaisuuden sekä kansainvälisyyden mahdollisuudet sosiaalialalla. toimia lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää hyödyntäen yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tukena. soveltaa luovuutta ja osallisuutta tukevia menetelmiä toimiessaan asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi monikulttuurisissa yhteisöissä. - toimia eettisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa - tunnistaa monikulttuurisen työn tietoperustan - tukea maahanmuuttajia kotoutumisprosessissa - toimia maahanmuuttajien palveluohjauksen tehtävissä - soveltaa sosiokulttuurista innostamista monikulttuurisessa yhteisötyössä - käyttää kulttuuri- ja taidelähtöisiä menetelmiä toimijuuden tukemisessa, itseilmaisun vahvistamisessa ja vuorovaikutussuhteen luomisessa - toimia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa - hyödyntää hyvinvointialan kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimuksia SO00BN67 Johtaminen ja hallinto: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia toimia johtamisen ja hallinnon tehtävissä erilaisissa työyhteisöissä. Opiskelija on perehtynyt osaamistavoitteiden mukaisesti johtamisen ja hallinnon eri osa-alueisiin. - toimia monialaisessa tiimissä ja työyhteisöissä - toimia työyhteisön lähijohtajana - käyttää työnohjausta työyhteisön kehittämistä edistäen - käyttää keskeistä työlainsäädäntöä ja edistää työturvallisuutta - johtaa itseään sekä edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia - arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia - hyödyntää talouden ja strategisen johtamisen taitoja organisaation eri tasoilla - tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan työyhteisötaidoissa - toimia tavoitteellisesti johtamisen ja esimiestyön osaamista vaativissa viestintä-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa Sivu 4 / 9

5 Moduuli sisältää viestinnän opintoja 1,5 op SO00BN70 Harjoittelu 3: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija on syventänyt asiakastyötaitojaan sekä vahvistanut tutkivaa ja kehittävää työotetta asiakastyössä, työyhteisössä ja palvelujärjestelmässä. reflektoida ja arvioida omia valmiuksiaan yhteistoiminnalliseen tutkivaan ja kehittävään työhön. - suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakastyötä yhteisöissä ja palvelujärjestelmässä - arvioida ja analysoida sosiaalialan asiakastyötä kokonaisvaltaisena kasvattavana ja kuntouttavana prosessina - käyttää lainsäädäntöä sekä soveltaa alan tietoperustaa - tutkia, kehittää ja arvioida työtä yhdessä asiakkaan, työyhteisön ja verkoston kanssa - analysoida asiakkaan hyvinvointia yhteiskunnallisesta näkökulmasta SO00BQ27 Tulevaisuuden osaaja ja harjoittelu 4: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija saa käytännön harjoittelun ja sen reflektion avulla valmiuksia esimies- ja hallintotyöhön. Opiskelija syventää ammatillista asiantuntijuuttaan ja vahvistaa toimijuuttaan tulevaisuuden sosiaalialan osaajana. - kuvata sosiaalialan työssä edellytettävää osaamista ja työelämävalmiutta eri toimintaympäristöissä - osoittaa valmiuksia toimia monialaisen työyhteisön jäsenenä ja kehittymiskykyä lähiesimiestehtäviin - soveltaa tutkivaa työotetta sekä tulevaisuuden ennakointia oman työn, työyhteisön ja palveluiden kehittämisessä - käyttää talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja toimintatapoja - kuvata työyhteisön kehittämis- ja laatutyötä - suunnitella työyhteisön työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja - reflektoida ja analysoida omaa ammatillista kasvuaan suhteessa esimiestyöhön ja johtamiseen sekä sosionomi (AMK) osaamiseen. Moduuli sisältää hallinnon ja esimiestyön harjoittelun 10 op, englannin opintoja 2 op ja viestinnän opintoja 0,5 op Esitietovaatimukset Moduuli edellyttää Johtaminen ja hallinto -moduulin hyväksyttyä suoritusta SOSO17A-1001 Profiloiva osaaminen: 0 op SO00BN71 Varhaispedagoginen osaaminen 1: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää varhaispedagogiikan tietoperustan ja Sivu 5 / 9

6 lainsäädännölliset lähtökohdat ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. tukea lapsia ja perheitä muuttuvassa yhteiskunnassa sosiaalipedagogista ajattelua hyödyntäen. - käyttää varhaiskasvatuksen tietoperustaa, varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja ja lainsäädäntöä - edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista käyttäen ja soveltaen monialaista tietoa ja osaamista - toimia kasvuyhteisöissä lapsilähtöisesti osallisuuden ja pedagogiset tavoitteet huomioiden - suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida pedagogista toimintaa - toimia yhteistyössä perheiden kanssa - soveltaa monialaista osaamista lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Moduuli sisältää englannin opintoja 2 op Opetussuunnitelma SO00BN72 Varhaispedagoginen osaaminen 2: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa varhaiskasvatuksen tietoperustaa. Opiskelija tunnistaa lapsuuden, lapsiryhmien ja perheiden moninaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa sekä osaa tukea lasta ja hänen toimijuuttaan yhteisöissä. - tunnistaa kasvatuksen yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisuuden - tunnistaa lapsen tuen tarpeet ja toimia lapsen kasvua, kehitystä ja osallisuutta tukien - toimia yhteistyössä perheen ja monialaisten verkostojen kanssa - toimia monikulttuurisissa kasvuyhteisöissä - vahvistaa lapsen kulttuuri- ja taidelähtöistä toimijuutta - vahvistaa lapsen toimijuutta monimediaisissa ympäristöissä - ohjata lapsia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan - soveltaa erilaisia pedagogisia suuntauksia Esitietovaatimukset Varhaispedagoginen osaaminen 1 moduulin suoritus SO00BN73 Aikuissosiaalityö: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa aikuissosiaalityön asiakkuuden ja osaa toimia aikuissosiaalityötä koskevien lakien, palvelujärjestelmän ja työorientaatioiden mukaisesti päihde-, mielenterveys- ja kriisityön toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa työttömyyden ilmiönä ja osaa toimia työllistymisen haasteissa asiakkaan tukena. - toimia sosiaalityötä ohjaavien lakien, asetusten ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisen merkityksen - toimia työllistymistä ja kuntouttavaa työtoimintaa edistävissä asiakastilanteissa - käyttää erilaisia työmenetelmiä päihde-, mielenterveys- ja kriisityön asiakastilanteissa - soveltaa aikuissosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - analysoida kriittisesti aikuissosiaalityön yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta Sivu 6 / 9

7 Moduuli sisältää englannin opintoja 2 op SO00BN74 Yhteisöllinen sosiaalityö: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalityön kokonaisuudessa ennalta ehkäisevän, yhteisöllisen ja rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet kansalaisten hyvinvoinnin tukemisessa - suunnitella ja toteuttaa ennakoivaa, osallisuutta vahvistavaa sekä yhteisöllistä toimintaa työttömyyden, päihde- ja mielenterveystyön asiakastyössä - perehtyy vanhus- ja vammaistyöhön sosiaalityön osana - analysoida kriittisesti asiakkaan osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista - soveltaa ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - tunnistaa mahdollisuutensa toimia aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa SO00BN75 Lastensuojelu: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallista tehtävää ja arvioida sen toteutumista prosessin eri vaiheissa. käyttää lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia suosituksia lapsi- ja perhekohtaisessa työssä. käyttää eri toimintatapoja ja työmenetelmiä varhaisen tuen, avo-, sijais- ja jälkihuollon tehtävissä sosiaalipedagogista orientaatiota soveltaen. - kuvata lasten suojelemisen ja lastensuojelun yhteiskunnallisen tehtävän - käyttää lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä, asetuksia ja valtakunnallisia suosituksia työn velvoitteina ja reunaehtoina - toimia lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tehtävissä lasta/nuorta sekä perhettä ja lähiyhteisöä tukien - toimia palvelutarpeen arvioinnissa sekä asiakassuunnitelmien laadinta- ja arviointiprosessissa lapsen etu huomioiden - toimia erilaisissa kasvatusyhteisöissä sekä kehittää niitä asiakkaan osallisuutta vahvistaviksi - hyödyntää monialaisia verkostoja ja toimia niissä - soveltaa lastensuojelutyön ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä - viestiä ruotsin kielellä opintoihin ja työhön liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa Moduuli sisältää ruotsin kielen opintoja 2 op SO00BN76 Nuori kansalaisena: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää nuoruuden erityisenä elämänvaiheena, ottaen huomioon vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen ja sen kulttuuriset merkitykset. tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua hyvinvoivaksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi. Sivu 7 / 9

8 toimia sosiaalipedagogisesti monialaisessa verkostossa. - hyödyntää monitieteistä tietoperustaa nuorten kanssa toimiessa - käyttää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää edistääkseen nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta - tukea nuoren kasvua ja kehitystä tiedostaen nuoruuteen liittyviä erityispiirteitä - toimia erilaisissa nuorten kasvuyhteisöissä ja kehittää niitä monialaisessa yhteistyössä - soveltaa monipuolisia menetelmiä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä - viestiä ruotsin kielellä opintoihin ja työhön liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa Moduuli sisältää ruotsin kielen opintoja 2 op SO00BN77 Kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ja kehittää kulttuuri- ja taidelähtöistä toimintaa ja menetelmiä yksilön ja yhteisön osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Opiskelija osaa toimia luovuutta edistävästi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. - soveltaa kulttuuri- ja taidelähtöisen toiminnan tietoperustaa - tunnistaa asiakasryhmän ja toimintaympäristön tavoitteet ja tuen tarpeet - toimia sosiokulttuurisena innostajana erilaisissa yhteisöissä - ohjata luovan ilmaisun prosessia ja vahvistaa yksilöiden toimijuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa - soveltaa moniaistisuutta asiakastyössä - hyödyntää ajankohtaista tutkimusta ja kehittämistyötä SO00BN78 Projekti: 15 op Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeita ja omaa erityisosaamistaan. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa tutkivalla ja kehittävällä työotteella työelämälähtöisen kehittämisprojektin ja raportoida tuloksista. - tunnistaa työelämän kehittämistarpeita - suunnitella ja käynnistää kehittämisprojektin sekä toimia osana projektiryhmää työelämässä - käyttää kehittämistyöhön soveltuvia menetelmiä - ennakoida projektiin liittyviä riskejä ja toimia muuttuvissa tilanteissa - reflektoida ja arvioida projektin tavoitteiden toteutumista - raportoida ja esitellä projektin tuloksia - reflektoida ja arvioida kykyään toimia tavoitteellisesti projektityössä SOSO17A-1002 Kehittyvä osaaja: 0 op Sivu 8 / 9

9 SOSO17A-1003 Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita. : - osaa hakea tietoa ja käyttää lähdeaineistoa - soveltaa muotoilu- ja tutkimusmenetelmiä työskentelyssä ja tuottaa uutta tietoa - toimia suunnitelmallisesti - arvoida toimintaa ja ratkaisuja kriittisesti - esitellä asiat loogisesti ja perustellen - kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun asiatekstissä sekä osaa mallintaa prosessia Sivu 9 / 9

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Hämeen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus. Hämeen Ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sosionomikoulutus. Hämeen Ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus (SOSONU15A8)

Sosionomikoulutus (SOSONU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus (SOSONU15A8) code name 1 2 3 4 sum SOSON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 90 SOSON15ASO01-1000 Sosiaalialan työn lähtökohdat 15 SO0101 Kehittyvä osaaja 5 5 SO0102 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op 1 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Opetussuunnitelma Rakenne 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op) 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op) 3. Moniammatillisen

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Sosiaalipedagoginen varhais-ja nuorisokasvatus 15.01.2016 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS15M-1000 YDINOSAAMINEN 180

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2019 / Ammatillinen opettajankoulutus. Esipuhe 3. Johdanto 4

Opetussuunnitelma 2019 / Ammatillinen opettajankoulutus. Esipuhe 3. Johdanto 4 Sisällys Opetussuunnitelma 2019 / Ammatillinen opettajankoulutus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Opettajankoulutuksen rakenne 5 1.1 Ammatillisen opettajan ydinosaaminen 5 1.2 Opettajankoulutuksen tavoitteet ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019

2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 4 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 6 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op

Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op 8.9.2014 Kirkon työntekijät toimivat yhteistyössä yhteiskunnan erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Työ perustuu kumppanuudelle, tiimityölle

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA Yhteisöpedagogi ylempi koulutus OPETUSSUUNNITELMA 2018 2024 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Yhteisöpedagogi ylempi (AMK) 90 opintopistettä / 2 vuotta 2 Sisällys 1. KOULUTUSLUPAUS... 3 2. TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET...

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 15S

Sosionomikoulutus 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 Sosionomikoulutus 15S Sosiaalipedagoginen aikuistyö 15.01.2016 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS15-1001 YDINOSAAMINEN 180 STSOS15-1015 PERUSOPINNOT 15 STSOS15-1016

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op Turun Ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op Ajankohta 12.09.2019-15.05.2020 Päivämäärät ovat alustavia Missä Turun AMK, Joukahaisenkatu 3, Turku Hinta 1500 (alv 0%).

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Sosiaalipedagoginen aikuistyö 15.01.2016 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS15M-1000 YDINOSAAMINEN 180 STSOS15M-1001 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 16S

Sosionomikoulutus 16S Lahden Ammattikorkeakoulu 2016-2017 31.08.2016 Sosionomikoulutus 16S Syksyllä 2016 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät. Osana opintoja sinulla on myös mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Lisätiedot

YSOS18 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

YSOS18 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YSOS18 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto perustuu kolmelle pääteemalle: sosialialan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2019-2020 16.10.2018 Sosionomi (AMK), monimuotototeutus Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS19KM-1000 YDINOSAAMINEN 180 STSOS19KM-1001 Yhteinen ydinosaaminen 25 LA00BE73 English

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla. Tutkinnon perusteet: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 2014

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla. Tutkinnon perusteet: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 2014 TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS EKOCENTER Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla Tutkinnon perusteet: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 2014 Paikka: EkoCenter

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2016-2017 05.09.2016 Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus Syksyllä 2016 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 17S ja 18K, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 17S ja 18K, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2017-2018 28.11.2017 Sosionomikoulutus 17S ja 18K, monimuotototeutus Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 alkavissa monimuotototeutuksissa suuntautuminen: Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Sosionomi (AMK), päivätoteutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2019-2020 16.10.2018 Sosionomi (AMK), päivätoteutus Keväällä 2019 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen varhaiskasvatukseen. Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v

Lisätiedot

LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ VIITEKEHYS POHJOIS-POHJANMAALLA Lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuudistus Varhaiskasvatus ja koulu keskiössä mutta

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 18S ja 19K

Sosionomikoulutus 18S ja 19K Lahden Ammattikorkeakoulu 2018-2019 07.02.2018 Sosionomikoulutus 18S ja 19K Syksyllä 2018 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen. Keväällä 2019 alkavassa

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA ARVIOINNISSA 38 op. Pedagoginen osaaminen I (5 op)

AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA ARVIOINNISSA 38 op. Pedagoginen osaaminen I (5 op) Ammatillinen opettajankoulutus (60 op): Ammattipedagogisen osaamisen (38 op) osaamistavoitteet ja arviointikriteerit AMMATTIPEDAGOGINEN OSAAMINEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN SUUNNITTELUSSA, TOTEUTUKSESSA JA

Lisätiedot

Sosionomin (AMK) Kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa. osallisuutta, hyvinvointia, huolenpitoa

Sosionomin (AMK) Kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa. osallisuutta, hyvinvointia, huolenpitoa 1 Sosionomi (AMK) varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillinen osaaminen Sosionomi (AMK) Kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen varhaiskasvatuksessa Ydinosaaminen Sosionomin (AMK)

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Tavoitteena nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

Tavoitteena nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Tavoitteena nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut Hankekokonaisuuden neljä osiota 1. Toimintakulttuurin muutos 2. Perhekeskustoimintamalli 3. Varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät. Osana opintoja sinulla on myös mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kysely ammattikorkeakouluille/20.1.2015/jm Yhteenveto Ammattikorkeakouluilta (yht. 21) tiedusteltiin e-lomakekyselyllä (vastausaika 12. - 19.1.2015)

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio Sosiaalipedagoginen orientaatio 14 tuntia lähiopetusta, oppimistehtävä, laajuus 94 tuntia Yhteensä 108 tuntia (4 op) tuntee sosiaalipedagogisen teorian perusteet löytää sosiaalipedagogisia elementtejä

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP Pertti Lepola YRITYS-OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitososaaminen ja Työelämäosaaminen Työyhteisöosaaminen, oppiva organisaatioosaaminen

Lisätiedot

Leikkien liikkumaan Eino Havas, johtaja

Leikkien liikkumaan Eino Havas, johtaja Leikkien liikkumaan 31.1.2018 Eino Havas, johtaja MITÄ 2018? ohjelmat yhteen Ilo kasvaa liikkuen 1-6 vuotiaat, varhaiskasvatus Liikkuva koulu, 7-16 vuotiaat, perusopetus Liikkuva opiskelu, 16-20+ -vuotiaat,

Lisätiedot

Mikä on ajankohtaista kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittämisessä juuri nyt?

Mikä on ajankohtaista kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittämisessä juuri nyt? Mikä on ajankohtaista kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittämisessä juuri nyt? Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö Kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, JiiPee Photography, 2016. Taiteesta ja kulttuurista

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot