Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla hoitotyön asiantuntijana toteuttaen asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa. Sairaanhoitaja sijoittuu työelämässä esimerkiksi sairaaloihin, hoito- ja hoivakoteihin, lääkäriasemille ja terveydenhuollon avopalveluihin. Lisäksi sairaanhoitaja voi toimia yrittäjänä, järjestöissä sekä asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Sairaanhoitajat tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä. He työskentelevät äkillisesti sairastuneiden ja pitkäaikaista sairautta sairastavien potilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Sairaanhoitajat työskentelevät hoitotyön asiantuntijoina moniammatillisissa työryhmissä sekä jäsenenä että vastuuhenkilönä. Sairaanhoitajakoulutus perustuu Suomen terveyspoliittisiin ohjelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin sekä HAMKin strategiaan. Koulutuksen osaamiskuvauksessa on huomioitu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädökset, valtakunnallinen sairaanhoitajan ydinosaamiskuvaus, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ( kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF) ( Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta koskevan direktiivien (2005/36/ EY ja 2013/55/EU)vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Sairaanhoitajatutkinnon (AMK) suorittanut henkilö voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta ( laillistamista terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN Sairaanhoitajan ydinosaamisalueet hoitotyössä ovat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus 3. Johtaminen ja yrittäjyys 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5. Kliininen hoitotyö 6. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen 8. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus Lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen edellytetään omaavan oppimisen taidot, työyhteisö-, innovaatio- ja kansainvälistymisosaamisen. Edellä mainitut osaamisalueet kehittyvät ja syventyvät koko koulutuksen ajan. Opintojen aikana opiskelija tekee omaa urasuunnitelmaansa, jolla hän profiloi hoitotyön osaamistaan. Urasuunnittelua tukevat opintojen aikana hankitut kokemukset työelämästä sekä monimuotoinen uraohjaus. OPISKELU Sairaanhoitajakoulutus rakentuu ydinosaamisen (180 op) ja profiloivan osaamisen (yht.30 op) moduuleista. Ydinosaamisen moduulit ovat kaikille sairaanhoitajatutkinnon suorittaville pakollisia. Profiloiva osaaminen rakentuu valinnaisista hoitotyön profiloivista opinnoista ja muista profiloivista opinnoista. Hoitotyön profiloivista opinnoista opiskelija valitsee 15 op moduulin. Profiloivan moduulin sisällä opiskelija suuntaa osaamistaan eri- ikäisten ja eri tavalla sairastuneiden hoitotyöhön ja sen erityiskysymyksiin oman urasuunnitelmansa mukaisesti. Sivu 1 / 14

2 Vaihtoehtoina olevat moduulit: Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä 15 op Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa 15 op Global Wellbeing 15 op Muu profiloiva osaaminen 15 op -moduulin opinnot opiskelija valitsee profiloiviin opintoihin sopivasta tarjonnasta, kuten sosiaali- ja terveysalan profiloivan osaamisen tarjonnasta, HAMK:n yhteisestä profiloivien opintojen tarjonnasta ja FUAS-tarjonnasta oman mielenkiintonsa perusteella. Profiloiviin opintoihin voidaan hyväksilukea korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat ja laajentavat opiskelijan osaamista. code name sum SHHTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 182,5 SHHTN15ASH Hoitotyön arvo- ja tietoperusta 15 SH01021 Hoitotyön lähtökohdat 5 5 SH01031 Luonnontieteellinen perusta 5 5 SH0101 Opiskeluvalmiudet 0 SHHTN15ASH Hoitotyön auttamismenetelmät 15 SH02011 Potilaslähtöisen hoitotyön perusta ja toiminnot SH0203 Harjoittelu hoitotyön auttamismenetelmät 5 5 SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta 15 SH0301 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 5 SH0303 Lääketieteellinen perusta 5 5 SH03021 Väestön terveyden edistäminen 0 SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyön perusta 25 SH0401 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö 5 5 SH0402 SH0403 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet sisätautien hoitotyössä Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet kirurgisessa hoitotyössä SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyö 15 SH05011 Sisätauti-kirurginen hoitotyö 7 7 SH05021 Seksuaaliterveyden edistäminen 3 3 SH0503 Hoitotyö mielenterveys- ja päihdetyössä 5 5 SHHTN15ASH Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot 22,5 SH0601 Harjoittelu sisätautien hoitotyö 7,5 7,5 SH0602 Harjoittelu kirurginen hoitotyö 7,5 7,5 SH0603 Harjoittelu mielenterveys- ja päihdetyö 7,5 7,5 SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 15 SH0701 Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueet 5 5 SH0702 Harjoittelu terveyden edistämisen projektitoiminta SHHTN15ASH Perheiden hoitotyö 15 SH0801 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 5 5 Sivu 2 / 14

3 SH0802 Harjoittelu perheiden hoitotyö SHHTN15ASH Ikääntyneiden hoitotyön taidot 15 SH0901 Ikääntyneiden hoitotyö 5 5 SH0902 Harjoittelu ikääntyneiden hoitotyö SHHTN15ASH Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen 15 SH1001 Tutkiva kehittäminen 5 5 SH1002 Yrittäjyys- ja verkosto-osaaminen 5 5 SH1003 Hoitotyön johtaminen ja tiimityö 5 5 SHHTN15ASH Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot 15 SH1101 Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot SHHTN15A Opinnäytetyö Opinnäytetyö SHHTN15A-1000 Hoitotyön profiloivat opinnot 45 SHHTN15A-1001 Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä 15 SH2001 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä SH2002 Kriittisesti sairastuneen näyttöön perustuva hoitotyö 0 SHHTN15A-1002 Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa 15 SH2101 SH2102 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö Opetussuunnitelma SHHTN15A-1003 Global Wellbeing 15 SH3003 Global... 0 SHHTN15A-1004 Kehittyvä osaaja SHHTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen: op SHHTN15ASH Hoitotyön arvo- ja tietoperusta: 15 op Moduulin opiskeltuasi saat valmiudet opiskella ammattikorkeakoulussa hoitotyötä. Osaat ammatillisen hoitamisen lähtökohdat ja liityt opiskeluyhteisöön. : -kehittää oppimisvalmiuksiaan ja opiskelumenetelmiään -tietää hoitotieteen tietoperustan ja näyttöön perustuvan toiminnan hoitotyön lähtökohtana -soveltaa hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita omassa toiminnassaan -tietää hoitotyötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön -ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet -tietää viestinnän perusteet ja omaa ammatillisissa kehittymisessä tarvittavan kielitaidon Sivu 3 / 14

4 -toimii vastuullisesti potilasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden ylläpitämisessä -tietää ihmisen anatomisen rakenteen ja fysiologisen toiminnan SH01021 Hoitotyön lähtökohdat: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SH01031 Luonnontieteellinen perusta: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SH0101 Opiskeluvalmiudet: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja SHHTN15ASH Hoitotyön auttamismenetelmät: 15 op Opit toimimaan hoitotyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa tavoitteellisesti ja turvallisesti. OSAAMISTAVOITEET: -ymmärtää asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet -työskentelee potilaan ja hänen perheensä kanssa eettisesti, voimavaralähtöisesti ja tavoitteellisesti -osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä yhdessä potilaan kanssa -soveltaa rakenteista kirjaamista hoitotyön dokumentoinnissa -osaa lääkehoidon ja lääkelaskennan perusteet -soveltaa potilas- ja työturvallisuuden periaatteita hoitotyössä -soveltaa tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta hoitotyön auttamismenetelmissä SH02011 Potilaslähtöisen hoitotyön perusta ja toiminnot: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH02 Hoitotyön SH0203 Harjoittelu hoitotyön auttamismenetelmät: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH02 Hoitotyön SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusta: 15 op Sivu 4 / 14

5 Perehdyt sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmään sekä omaksut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen oman toiminnan lähtökohdaksi. OSAAMISTAVOITEET: -tietää perhehoitotyön peruskäsitteistön, erilaiset perhemuodot, perheen tehtävät ja kehitysvaiheet -tietää eri-ikäisen väestön terveen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edellytykset ja niiden riskitekijät -tietää sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristönä ja sitä ohjaavan keskeisen lainsäädännön -tietää ympäristön ja elintapojen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin -tietää terveyden edistämisen ja ohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät -tietää lääketieteellisen perustan hoitotyölle SH0301 Ihmisen kasvu ja kehitys: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SH0303 Lääketieteellinen perusta: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SH03021 Väestön terveyden edistäminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH03 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyön perusta: 25 op Opit hoitamaan sairastunutta aikuispotilasta ja toimimaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä. -tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa -ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle -osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa -osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista -toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä -ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä -tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Sivu 5 / 14

6 SH0401 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SH0402 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet sisätautien hoitotyössä: 10 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SH0403 Harjoittelu aikuisten hoitotyön perusteet kirurgisessa hoitotyössä: 10 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH04 Aikuisten hoitotyön SHHTN15ASH Aikuisten hoitotyö: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan aikuisten hoitotyötä erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä, esimerkiksi sisätautien sairauksia sairastavan potilaan, kirurgisen potilaan tai mielenterveyspotilaan hoitotyössä. Huomioit aikuisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset. Työskentelet potilaan kuntoutumista edistäen ja hänen kärsimystään lievittäen. Sivu 6 / 14

7 -suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri tavoin sairastuneen aikuisen potilaan hoitotyötä -seuraa potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa -luo potilasta tukevan hoidollisen vuorovaikutussuhteen -osaa ohjata ja valmistella potilaan näytteenottoon ja erilaisiin tutkimuksiin sekä arvioida niiden tuloksia -osaa kuvata naisten ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä -toteuttaa lääkehoitoa potilasturvallisesti -osaa suunnitella ja toteuttaa neste- ja verensiirtohoitoa -toteuttaa toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää hoitotyötä -osaa lievittää potilaan kipua ja kärsimystä hoidon eri vaiheissa sekä elämän päättyessä SH05011 Sisätauti-kirurginen hoitotyö: 7 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SH05021 Seksuaaliterveyden edistäminen: 3 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SH0503 Hoitotyö mielenterveys- ja päihdetyössä: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH05 Aikuisten SHHTN15ASH Harjoittelu aikuisten hoitotyön taidot: 22.5 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan aikuisten hoitotyötä erilaisissa kliinisissä toimintaympäristöissä, esimerkiksi sisätautien sairauksia sairastavan potilaan, kirurgisen potilaan tai mielenterveyspotilaan hoitotyössä. Huomioit aikuisen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset. Työskentelet potilaan kuntoutumista edistäen ja hänen kärsimystään lievittäen. OSAAMISTAVOITTEET -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa -osaa priorisoida potilaan hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa tarvitsevissa tilanteissa -hallitsee ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen eri tavoin sairastuneiden potilaiden ja heidän perheensä kanssa -osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa -osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa -toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen Sivu 7 / 14

8 -koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään näyttöön perustuen sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä SH0601 Harjoittelu sisätautien hoitotyö: 7.5 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön SH0602 Harjoittelu kirurginen hoitotyö: 7.5 op : - tunnistaa aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa - ymmärtää sairastumisen merkityksen kriisinä potilaalle - osaa ohjattuna toteuttaa potilaan lääkehoitoa - osaa tukea potilaan voimaantumista ja hoitoon osallistumista - toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä - ymmärtää asiakaslähtöisen hoitopolun aikuisten hoitotyössä - tarkastelee ammatillista osaamistaan ja vastaa toimintansa seurauksista Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön SH0603 Harjoittelu mielenterveys- ja päihdetyö: 7.5 op - osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida eri tavoin sairastuneen aikuisen hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa - tutustuu erilaisiin mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmiin, kuten esim. ryhmä- ja yhteisöhoitoon dialogisesta, toiminnallisesta ja ohjauksellisesta näkökulmasta - osaa muodostaa ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan/-potilaan/ perheen kanssa - osaa toteuttaa ja arvioida potilaalle annettavaa lääkehoitoa - osaa motivoida potilasta ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja sen arvioinnista sekä osaa Sivu 8 / 14

9 toimia potilaan edustajana erilaisissa tilanteissa - osaa tukea potilasta erilaisissa kuntoutumisprosessin vaiheissa - toimii lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen - koordinoi ohjattuna potilaan kokonaishoitoa - kykenee reflektiivisesti ja analyyttisesti tarkastelemaan itseään ammatillisessa hoitosuhteessa sekä ryhmän ja yhteisön jäsenenä sekä kykenee käyttämään ohjausta työskentelynsä tukena Tämä teema on osa moduulia SH06 Harjoittelu aikuisten hoitotyön Opetussuunnitelma SHHTN15ASH Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: 15 op Osaat työskennellä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä projektissa. Opit erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Kehityt ammatillisessa viestinnässä molemmilla kotimaisilla kielillä. -osaa suunnitella ja toteuttaa eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden ohjausta yksilö- ja ryhmätilanteissa erilaisia menetelmiä soveltaen -osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti -kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyttä edistävää projektitoimintaa SH0701 Terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueet: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH07 Terveyden ja hyvinvoinnin SH0702 Harjoittelu terveyden edistämisen projektitoiminta: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH07 Terveyden ja hyvinvoinnin SHHTN15ASH Perheiden hoitotyö: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lasten ja nuorten hoitotyötä yhteistyössä perheen kanssa. Tiedät raskauden ja synnytyksen kulun ja niihin liittyvät riskitekijät. Hallitset turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja ymmärrät sen erityispiirteet lasten ja nuorten hoitotyössä. Sivu 9 / 14

10 -osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen lapsen ja nuoren hoitotyötä yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa -soveltaa osaamistaan seksuaaliterveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä -tietää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun ja tunnistaa niihin liittyvät riskitekijät -toteuttaa lasten ja nuorten lääkehoitoa turvallisesti -Arvioi realistisesti ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista SH0801 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH08 perheiden SH0802 Harjoittelu perheiden hoitotyö: 10 op Tämä teema on osa moduulia SH08 perheiden SHHTN15ASH Ikääntyneiden hoitotyön taidot: 15 op Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyneiden hoitotyötä yhdessä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Työskentelet moniammatillisessa työryhmässä ikääntyneen arjessa selviytymistä ja kuntoutumista edistäen. Hallitset turvallisen lääkehoidon toteutuksen ja ymmärrät sen erityispiirteet ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat hoitaa parantumattomasti sairasta ja kuolevaa potilasta kokonaisvaltaisesti. -määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen ikääntyneen hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa -toteuttaa ikääntyneiden hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä -ohjaa ikääntyneitä palvelujen sekä tukien ja etuuksien käytössä -tukee ikääntyneen toimintakykyä ja arjessa selviytymisessä sekä toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä -toteuttaa ikääntyneen lääkehoitoa potilasturvallisesti -osaa toteuttaa palliatiivista hoitoa ja kuolevan potilaan hoitotyötä SH0901 Ikääntyneiden hoitotyö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH09 Ikääntyneiden hoitotyön SH0902 Harjoittelu ikääntyneiden hoitotyö: 10 op Sivu 10 / 14

11 : -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työtehtävissä ja toimintaympäristöissä Tämä teema on osa moduulia SH09 Ikääntyneiden hoitotyön SHHTN15ASH Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen: 15 op Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Hallitset hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Toimit työhyvinvointia edistäen. Ymmärrät johtamisen työtapana ja sen merkityksen hoitotyössä. Tiedät sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet. -ymmärtää sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen -osaa yhdistää erilaista tietoa ja soveltaa hoito- ja tutkimusohjeita, hoitotyön suosituksia ja hyviä käytäntöjä -osaa soveltaa hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita -osaa tarkastella hoitotyön laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä ja löytää ratkaisuja niiden parantamiseksi -kuvaa hyvinvoivan työyhteisön piirteet ja tietää keinoja edistää työyhteisön toimivuutta sen jäsenenä -ymmärtää johtamisen työtapana ja sen merkityksen työssään -kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet SH1001 Tutkiva kehittäminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja SH1002 Yrittäjyys- ja verkosto-osaaminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja SH1003 Hoitotyön johtaminen ja tiimityö: 5 op Tämä teema on osa moduulia SH10 Hoitotyön johtaminen ja Sivu 11 / 14

12 SHHTN15ASH Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot: 15 op Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Kehität hoitotyötä ja sen käytänteitä. Toimit työryhmän vastuusairaanhoitajana ja työryhmän jäsenenä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. -kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa -toimii sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti -osaa toimia vastuusairaanhoitajana, arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut -osaa koordinoida potilaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti -osallistuu hoitotyönkäytäntöjen kehittämiseen -kykenee tarkastelemaan ammatillista osaamistaan ja kehittymistään sekä vastaamaan toimintansa seurauksista erilaisissa sairaanhoitajan työtehtävissä SH1101 Harjoittelu hoitotyön työelämätaidot: 15 op Tämä teema on osa moduulia sh11 Harjoittelu hoitotyön SHHTN15A Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op SHHTN15A-1000 Hoitotyön profiloivat opinnot: 45 op SHHTN15A-1001 Vaativat asiakas- ja potilastilanteet hoitotyössä: 15 op * osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta * kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa * osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä * syventää osaamistaan tavoitteellisesti valitsemansa vaativan potilasryhmän hoitotyössä * syventää osaamistaan kriittisesti sairaan lääke- ja nestehoidossa sekä kliinisen hoitotyön taidoissa * osaa työskennellä äkillisen kriisin kokeneen potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä ymmärtää traumatisoitumisen psyykkisenä ilmiönä SH2001 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä: 5 op Sivu 12 / 14

13 Tavoitteet: - osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta - kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa - osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen SH2002 Kriittisesti sairastuneen näyttöön perustuva hoitotyö: 10 op Tavoitteet: - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä - syventää osaamistaan tavoitteellisesti valitsemansa vaativan potilasryhmän hoitotyössä - syventää osaamistaan kriittisesti sairaan lääke- ja nestehoidossa sekä kliinisen hoitotyön taidoissa - osaa työskennellä äkillisen kriisin kokeneen potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä ymmärtää traumatisoitumisen psyykkisenä ilmiönä - osaa etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa englanninkielistä materiaalia kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä SHHTN15A-1002 Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa: 15 op -osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta -kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa -osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen -osaa ohjata asiakasta voimavaralähtöisesti omahoidossa ja palveluiden käytössä -ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää sitä -ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana palvelukokonaisuutta -edistää asiakkaan sitoutumista omaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen -toimii asiantuntijana asiakkaan omahoidon ja kuntoutumisen edistämisessä SH2101 Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä: 5 op Tavoitteet: - osaa analyyttisesti tarkastella tavoitteellista, vastavuoroista ja eettisiä periaatteita kunnioittavaa ammatillista yhteistyösuhdetta - kykenee asiakasta osallistavaan päätöksentekoon palvelujärjestelmän eri toimijoiden kanssa - osaa työskennellä asiakkaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen Sivu 13 / 14

14 SH2102 Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö: 10 op Tavoitteet: Opetussuunnitelma - osaa ohjata asiakasta voimavaralähtöisesti omahoidossa ja palveluiden käytössä - ymmärtää e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitoa ja osaa hyödyntää sitä - ymmärtää kolmannen sektorin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana palvelukokonaisuutta - edistää asiakkaan sitoutumista omaan lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen - toimii asiantuntijana asiakkaan omahoidon ja kuntoutumisen edistämisessä - osaa ohjata asiakasta englanniksi ja kertoa potilaalle omahoidon ja kuntoutumisen edistämisestä SHHTN15A-1003 Global Wellbeing: 15 op SH3003 Global...: 15 op SHHTN15A-1004 Kehittyvä osaaja: 0 op Sivu 14 / 14

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHT17A3)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHT17A3) Hämeen ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHT17A3) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii monimuotoistuvassa

Lisätiedot

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen varhaisella puuttumisella.

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajakoulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Hoitotyön koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op 1 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Opetussuunnitelma Rakenne 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op) 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op) 3. Moniammatillisen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke 1.3.2018-31.12.2020. Yhteistyökumppaneita Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat

1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat OPETUSSUUNNITELMA, alustava 2.5.2018 Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus, 30 op 1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot

ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET

ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET ASIAKASVASTAAVA-KOULUTUKSEN YHTENÄISET PERUSTEET Työryhmän raportti 28.2.2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TYÖRYHMÄ JA TEHTÄVÄT... 4 3 ASIAKASVASTAAVAN ROOLI TERVEYSHYÖTYMALLISSA... 6 4 ERITYISOSAAMISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Terveydenhoitaja AMK-tutkinto YAMK-tutkintona selvitys

Terveydenhoitaja AMK-tutkinto YAMK-tutkintona selvitys Terveydenhoitaja AMK-tutkinto YAMK-tutkintona selvitys 6.9.2018 (Haarala Päivi (Metropolia), Liinamo Arja (Metropolia), Mellin Oili-Katriina (Metropolia), Nieminen Irmeli (TAMK), Nikula Anne (Metropolia),

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus Ajankohta 27.01.2020-30.04.2021 Missä Turun AMK, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku Hinta 1500 (alv 0 %). Osallistuja vastaa

Lisätiedot

Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen

Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen Osaamiskato vai osaamissato-seminaari Oulu 26.4.2017

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja

Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri.

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN

LÄHIHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN Lähihoitajan ammatillisen osaaminen perustana ovat: 1. prosessiosaaminen (työelämässä vaadittava yleinen osaaminen) 2. ammattiosaaminen Lähihoitajan toiminnan lähtökohtana

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op Turun Ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op Ajankohta 12.09.2019-15.05.2020 Päivämäärät ovat alustavia Missä Turun AMK, Joukahaisenkatu 3, Turku Hinta 1500 (alv 0%).

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu

Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2012- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa..2012

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Opintojesi aikana hyödynnät

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitaja (AMK) + Sairaanhoitaja (AMK), 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot