FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :56: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2916. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Penttinen, Pekka: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 [elektroninen aineisto]. FSD2916, versio 1.0 ( ). Mikkeli: Nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 63 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Aineiston nimi englanniksi: Well-Being of Children in Southern Savonia 2011 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Penttinen, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Penttinen, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat elinolot; hyvinvointi; ihmissuhteet; kiusaaminen; koulu; lapset; perhe; terveys; turvallisuus; vapaa-aika Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; lapsitutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lapset Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Aineistossa Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 on kartoitettu laajasti kokemuksellista tietoa siitä, miten lapset voivat ja minkälaiset elinolot heillä on. Lapset ovat itse saaneet vastata kyselyyn, jossa pääteemoina ovat perhe ja koti, ruokailu, koulu, kiusaaminen ja vapaa-aika. Kysely on kerätty osana Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenian hanketta Mulla on asiaa. Hanketta on ollut rahoittamassa Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus. Perheeseen ja kotiin liittyvissä kysymyksissä vastaajalta kysyttiin kenen kanssa hän asuu ja viettävätkö vanhemmat tarpeeksi aikaa lasten kanssa. Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeää on, että vastaajalla on tai olisi oma huone, minkälaiset nukkumistottumukset vastaajalla on sekä tunteeko vastaaja olonsa kuulluksi ja turvalliseksi kotonaan. Seuraavaksi kysyttiin ruokailutottumuksista, kuten kuinka usein vastaaja syö aamiaista, lämpimän aterian, einesruokaa tai epäterveellisiä herkkuja. Kouluun liittyen vastaajalta kysyttiin kavereista, koulun tilojen viihtyvyydestä, turvallisuudesta sekä mielipiteiden kuuntelemisesta. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan kokemuksista kiusaamisen kohteena olemisesta. Kysyttiin kuka on kiusannut vastaajaa, miten on kiusattu ja missä on kiusattu. Vastaajalta kysyttiin myös, onko hän itse kiusannut, huomaavatko opettajat kiusaamisen koulussa ja puuttuvatko he tai vastaaja tapauksiin, joissa kiusataan. Vapaa-aikaa koskevissa kysymyksissä kysyttiin mitä vastaaja tekee viikoittain, kuten harrastaa liikuntaa, pelaa pelikonsoleilla tai tietokoneella, lukee kirjoja tai viettää aikaa kavereiden kanssa. Vastaajalta kysyttiin myös, harrastaako hän jotain, ja jos ei, niin mistä harrastamattomuus johtuu. Lisäksi kysyttiin seuraavatko vanhemmat lapsen tietokoneen, television tai tarkemmin Internetin käyttöä. Seuraavaksi kysyttiin tunteeko vastaaja olonsa yksinäiseksi ja onko hän tyytyväinen elämäänsä. Vastaajalta kysyttiin myös mitkä asiat, kuten oma tulevaisuus, terveys, köyhyys, sodat tai ilmastonmuutos, huolestuttavat vastaajaa. Lopuksi vastaajaa pyydettiin määrittelemään kolme asiaa, jotka tekevät vastaajan onnelliseksi. Taustamuuttujia ovat vastaajan ikä ja sukupuoli. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi, Etelä-Savo Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: luokkalaiset, eli 7-13-vuotiaat etelä-savossa asuvat lapset Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 2011 syyskuu 2011 Aineiston kerääjät: Penttinen, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos) Aineiston tuottajat: Nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2011 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 114 muuttujaa ja 1349 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto. Vastaajat on tavoitettu kohdealueella olevien koulujen kautta. Kysely lähetettiin kaikille Etelä-Savon ala- ja yläkoulujen rehtoreille, jotka edelleen ovat toimittaneet kyselyä halutessaan luokanopettajille. Kysely on kerätty kahdessa osassa vuoden 2011 aikana siten, että osa kerättiin huhti-toukokuussa seitsemässä Etelä-Savon kunnassa ja osa elo-syyskuussa muissa maakunnan kunnissa. Lapset saivat vastata kyselyyn itsenäisesti. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on pudotettu arkistoinnin yhteydessä muuttuja q1 Missä kunnassa asut?. Julkaisut Näin meillä menee. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus Toim. Punamäki, Marika. Mikkeli: Juvenia. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Punamäki, Marika (2011). Koettu turvallisuus osana lasten hyvinvointia. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisototyön koulutusohjelman opinnäyte. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Näin meillä menee. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus Toim. Punamäki, Marika. Mikkeli: Juvenia. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Punamäki, Marika (2011). Koettu turvallisuus osana lasten hyvinvointia. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Järjestö- ja nuorisototyön koulutusohjelman opinnäyte. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1349 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1349 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1349 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q2] Kuinka vanha olet? Kuinka vanha olet? 7 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Sukupuolesi on Sukupuolesi on 6

13 Q5 Tyttö Poika tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Valitse perheesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraavista: Valitse perheesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraavista: Asun kotona molempien vanhempieni kanssa Minulla on vain yksi vanhempi ja asun hänen kanssaan Minun vanhempani asuvat erillään ja asun toisen vanhemman kanssa Minun vanhempani asuvat erillään ja asun vuorotellen kummankin vanhemman kanssa Asun toisen vanhempani ja hänen uuden kumppaninsa kanssa En asu kummankaan vanhempani kanssa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Jos vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? Jos vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? Kyllä En (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Jos vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? En, miksi? (Avokysymys) Jos vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? En, miksi? [Q6] Viettävätkö kanssasi asuvat vanhempasi mielestäsi tarpeeksi aikaa kanssasi? Viettävätkö kanssasi asuvat vanhempasi mielestäsi tarpeeksi aikaa kanssasi? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Kuinka tärkeä asia oma huone on tai olisi sinulle? Kuinka tärkeä asia oma huone on tai olisi sinulle? Tärkeä Ei tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kuinka monta tuntia nukut öisin? Kuinka monta tuntia nukut öisin? 6 tuntia tai vähemmän tuntia tuntia enemmän kuin 10 tuntia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Saatko mielestäsi nukuttua tarpeeksi? Saatko mielestäsi nukuttua tarpeeksi? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Kuinka usein tunnet olosi väsyneeksi? Kuinka usein tunnet olosi väsyneeksi? 9

16 2. Muuttujat Lähes aina eli päivittäin Joskus eli useamman kerran kuukaudessa Harvoin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Kuunnellaanko mielipiteitäsi kotona? Kuunnellaanko mielipiteitäsi kotona? Aina Usein Harvoin Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Onko sinulla sellaista läheistä ihmistä, jolle voit kertoa omista asioistasi ja jotka kuuntelevat sinua (äiti, isä, sisko, veli, muut sukulaiset tai ystävät)? Onko sinulla sellaista läheistä ihmistä, jolle voit kertoa omista asioistasi ja jotka kuuntelevat sinua (äiti, isä, sisko, veli, muut sukulaiset tai ystävät)? Ei yhtään Kyllä, 1-2 kappaletta Kyllä, 3 tai enemmän tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q14_1 [Q13] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi? Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Kuinka usein syöt aamupalan? Kuinka usein syöt aamupalan? Joka päivä Useimmiten Harvoin tai en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Kuinka usein syöt aamupalan? Harvoin tai en koskaan, miksi? (Avokysymys) Kuinka usein syöt aamupalan? Harvoin tai en koskaan, miksi? [Q15] Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? 11

18 2. Muuttujat Joka päivä Useimmiten Harvoin tai en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? Harvoin tai en koskaan, miksi? (Avokysymys) Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? Harvoin tai en koskaan, miksi? [Q16] Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? Joka päivä Useimmiten Harvoin tai en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? Harvoin tai en koskaan, miksi? (Avokysymys) Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? Harvoin tai en koskaan, miksi? [Q17] Kuinka usein syöt pikaruokaa tai einesruokaa (hampurilaisia, ranskalaisia, pizzaa, mikropastaa ym.)? Kuinka usein syöt pikaruokaa tai einesruokaa (hampurilaisia, ranskalaisia, pizzaa, mikropastaa ym.)? 12

19 Q19 Joka päivä Melkein joka päivä Kerran viikossa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Kuinka usein juot limpparia (esim. Fanta, Jaffa, Cola-juomat) tai energiajuomia (esim. Battery, RedBull, Teho)? Kuinka usein juot limpparia (esim. Fanta, Jaffa, Cola-juomat) tai energiajuomia (esim. Battery, RedBull, Teho)? Joka päivä Melkein joka päivä Kerran viikossa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Kuinka usein syöt karkkia, sipsejä tai popcorneja? Kuinka usein syöt karkkia, sipsejä tai popcorneja? Joka päivä Melkein joka päivä Kerran viikossa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q20] Onko sinulla koulussa kavereita? Onko sinulla koulussa kavereita? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Ovatko koulun tilat viihtyisät olla, leikkiä ja oppia? Ovatko koulun tilat viihtyisät olla, leikkiä ja oppia? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Kuunnellaanko sinua ja sinun mielipiteitäsi koulussa? Kuunnellaanko sinua ja sinun mielipiteitäsi koulussa? 14

21 Q25 Aina Useimmiten Joskus Harvoin tai ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Onko koulullasi tarpeeksi ulkoiluvälineitä, kuten keinuja, pyörimälaitteita ja kiipeilytelineitä välitunneiksi? Onko koulullasi tarpeeksi ulkoiluvälineitä, kuten keinuja, pyörimälaitteita ja kiipeilytelineitä välitunneiksi? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Pääsetkö terveydenhoitajan luokse niin usein kuin tarvitsisit? Pääsetkö terveydenhoitajan luokse niin usein kuin tarvitsisit? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi koulussa? Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi koulussa? 15

22 2. Muuttujat Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi luokassa? Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi luokassa? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1] Kuka sinua on kiusannut: Minua ei ole kiusannut kukaan? Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Minua ei ole kiusannut kukaan Ei mainittu Mainittu [Q27_2] Kuka sinua on kiusannut: Kaverit? Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 16

23 Q27_4 Kaverit Ei mainittu Mainittu [Q27_3] Kuka sinua on kiusannut: Tutut lapset ja nuoret? Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Tutut lapset ja nuoret Ei mainittu Mainittu [Q27_4] Kuka sinua on kiusannut: Vieraat lapset ja nuoret? Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vieraat lapset ja nuoret 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q27_5] Kuka sinua on kiusannut: Tutut aikuiset? Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Tutut aikuiset Ei mainittu Mainittu [Q27_6] Kuka sinua on kiusannut: Vieraat aikuiset? Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vieraat aikuiset Ei mainittu Mainittu

25 Q28_3 [Q28_1] Jos sinua on kiusattu, miten: Nimittely? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Nimittely Ei mainittu Mainittu [Q28_2] Jos sinua on kiusattu, miten: Jätetään joukon ulkopuolelle? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jätetään joukon ulkopuolelle Ei mainittu Mainittu [Q28_3] Jos sinua on kiusattu, miten: Leikeissä joutuu aina huonoon rooliin? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. 19

26 2. Muuttujat Leikeissä joutuu aina huonoon rooliin Ei mainittu Mainittu [Q28_4] Jos sinua on kiusattu, miten: Töniminen, potkiminen tai lyöminen? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Töniminen, potkiminen tai lyöminen Ei mainittu Mainittu [Q28_5] Jos sinua on kiusattu, miten: Irvistely ja huutelu? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Irvistely ja huutelu 20

27 Q28_7 Ei mainittu Mainittu [Q28_6] Jos sinua on kiusattu, miten: Pilkallinen nauraminen, jos ei osaa tehdä jotain tai sanoo oman mielipiteensä? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Pilkallinen nauraminen, jos ei osaa tehdä jotain tai sanoo oman mielipiteensä Ei mainittu Mainittu [Q28_7] Jos sinua on kiusattu, miten: Internetiin kirjoittelu, salavalokuvien tai videoiden lataaminen? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Internetiin kirjoittelu, salavalokuvien tai -videoiden lataaminen Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q28_8] Jos sinua on kiusattu, miten: Selän takana pahan puhuminen? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Selän takana pahan puhuminen Ei mainittu Mainittu [Q28_9] Jos sinua on kiusattu, miten: Jokin muu tapa? JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jokin muu tapa Ei mainittu Mainittu

29 Q29_2 [Q28_9_1] Jos sinua on kiusattu, miten: Jokin muu tapa, mikä? (Avokysymys) JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jokin muu tapa, mikä? [Q29_1] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Koulu Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. Koulu Ei mainittu Mainittu [Q29_2] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Oma koti Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. Oma koti 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q29_3] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Toisen lapsen tai nuoren koti Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. Toisen lapsen tai nuoren koti Ei mainittu Mainittu [Q29_4] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Harrastusryhmä Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. Harrastusryhmä Ei mainittu Mainittu

31 Q30 [Q29_5] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Jokin muu paikka Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. Jokin muu paikka Ei mainittu Mainittu [Q29_5_1] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Jokin muu paikka, mikä? (Avokysymys) Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. Jokin muu paikka, mikä? [Q30] Oletko itse kiusannut ketään? Oletko itse kiusannut ketään? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q31] Huomaavatko opettajat kiusaamisen? Huomaavatko opettajat kiusaamisen? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32] Puuttuvatko opettajat kiusaamiseen, jos he tietävät siitä? Puuttuvatko opettajat kiusaamiseen, jos he tietävät siitä? Kyllä Joskus puuttuvat, joskus eivät Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33] Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? Kyllä En (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q34_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_1] Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? En, miksi et? (Avokysymys) Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? En, miksi et? [Q34_1] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Harrastan liikuntaa (esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa, tanssia, ratsastusta, uintia, yleisurheilua)? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Harrastan liikuntaa (esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa, tanssia, ratsastusta, uintia, yleisurheilua) Ei mainittu Mainittu [Q34_2] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Harrastan musiikkia soittamalla, laulamalla tai tekemällä itse musiikkia? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Harrastan musiikkia soittamalla, laulamalla tai tekemällä itse musiikkia 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q34_3] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Pelaan pelikonsoleilla tai tietokoneella? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Pelaan pelikonsoleilla tai tietokoneella Ei mainittu Mainittu [Q34_4] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Vietän aikaa internetissä ja chattailemalla kavereiden kanssa? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vietän aikaa internetissä ja chattailemalla kavereiden kanssa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q34_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q34_5] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Luen kirjoja, lehtiä tai sarjakuvia? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Luen kirjoja, lehtiä tai sarjakuvia Ei mainittu Mainittu [Q34_6] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Harrastan kädentaitoja (esimerkiksi askartelen tai rakentelen, piirrän, maalaan, neulon)? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Harrastan kädentaitoja (esimerkiksi askartelen tai rakentelen, piirrän, maalaan, neulon) Ei mainittu Mainittu

36 2. Muuttujat [Q34_7] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Käyn kerhossa (esimerkiksi poikakerhot, tyttökerhot, kokkikerhot, 4h-kerhot)? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käyn kerhossa (esimerkiksi poikakerhot, tyttökerhot, kokkikerhot, 4h-kerhot) Ei mainittu Mainittu [Q34_8] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Keräilen jotakin (esimerkiksi tarroja, kortteja, keräilyhahmoja)? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Keräilen jotakin (esimerkiksi tarroja, kortteja, keräilyhahmoja) Ei mainittu Mainittu [Q34_9] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Leikin yksin? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. 30

37 Q34_11 Leikin yksin Ei mainittu Mainittu [Q34_10] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Leikin kavereiden kanssa? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Leikin kavereiden kanssa Ei mainittu Mainittu [Q34_11] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Vietän aikaa kaverin kotona? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vietän aikaa kaverin kotona 31

38 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q34_12] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Vietän aikaa kavereiden kanssa julkisilla paikoilla (esimerkiksi nuorisotalot, ostoskeskukset ja kaupat, huoltoasemat)? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vietän aikaa kavereiden kanssa julkisilla paikoilla (esimerkiksi nuorisotalot, ostoskeskukset ja kaupat, huoltoasemat) Ei mainittu Mainittu [Q34_13] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Muu? Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Muu Ei mainittu Mainittu

39 Q36_1 [Q34_13_1] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Muu, mikä? (Avokysymys) Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. Muu, mikä? [Q35] Onko sinulla mahdollisuus harrastaa sitä, mitä haluat? Onko sinulla mahdollisuus harrastaa sitä, mitä haluat? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_1] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Se on liian kallista? JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. Se on liian kallista Ei mainittu Mainittu

40 2. Muuttujat [Q36_2] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Se vie liikaa aikaa? JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. Se vie liikaa aikaa Ei mainittu Mainittu [Q36_3] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Sitä ei voi harrastaa paikkakunnalla missä asun? JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. Sitä ei voi harrastaa paikkakunnalla missä asun Ei mainittu Mainittu [Q36_4] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Vanhempani kieltävät harrastamasta? JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. 34

41 Q36_5_1 Vanhempani kieltävät harrastamasta Ei mainittu Mainittu [Q36_5] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Muu syy? JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. Muu syy Ei mainittu Mainittu [Q36_5_1] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Muu syy, mikä? (Avokysymys) JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. Muu syy, mikä? 35

42 2. Muuttujat [Q37] Kuinka paljon olet päivässä ulkona (esimerkiksi leikit tai pelaat pihalla, puistossa, pelikentillä)? Kuinka paljon olet päivässä ulkona (esimerkiksi leikit tai pelaat pihalla, puistossa, pelikentillä)? En ollenkaan tuntia Yli 2 tuntia tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38] Kuinka monta tuntia päivässä katsot televisiota, pelaat tietokoneella tai pelikonsolilla (esimerkiksi PlayStation, Nintendo Wii) yhteensä? Kuinka monta tuntia päivässä katsot televisiota, pelaat tietokoneella tai pelikonsolilla (esimerkiksi PlayStation, Nintendo Wii) yhteensä? Alle tunnin tuntia tuntia Enemmän En katso televisiota, pelaa tietokoneella tai pelikonsolilla ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39] Rajoittavatko vanhempasi televisionkatseluun, tietokoneen käyttöön tai pelikonsolin pelaamiseen käyttämääsi aikaa? Rajoittavatko vanhempasi televisionkatseluun, tietokoneen käyttöön tai pelikonsolin pelaamiseen käyttämääsi aikaa? 36

43 Q41 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40] Pelaatko sellaisia pelejä, joiden pelaamiseen olet oikeasti alaikäinen (esimerkiksi agentti- ja sotapelit)? Pelaatko sellaisia pelejä, joiden pelaamiseen olet oikeasti alaikäinen (esimerkiksi agentti- ja sotapelit)? Kyllä, usein Olen kokeillut joskus En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41] Valvovatko vanhempasi Internetin tai pelikonsolin käyttöäsi? Valvovatko vanhempasi Internetin tai pelikonsolin käyttöäsi? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q42] Oletko nähnyt tai kuullut internetissä tai pelaamissasi peleissä jotain sellaista, mikä on jäänyt vaivaamaan, kuten pelottamaan tai ahdistamaan, sinua? Oletko nähnyt tai kuullut internetissä tai pelaamissasi peleissä jotain sellaista, mikä on jäänyt vaivaamaan, kuten pelottamaan tai ahdistamaan, sinua? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43] Kuinka usein joudut olemaan tekemisissä juopuneen tai muuten päihtyneen ja sekavan ihmisen kanssa? Kuinka usein joudut olemaan tekemisissä juopuneen tai muuten päihtyneen ja sekavan ihmisen kanssa? En koskaan Päivittäin Viikoittain Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44] Pakottavatko vanhempasi harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? Pakottavatko vanhempasi harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? 38

45 Q45_1 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_1] Pakottavatko vanhempasi harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? Kyllä. Mitä? (Avokysymys) Pakottavatko vanhempasi harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? Kyllä. Mitä? [Q45] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, kauppamatkat, harrastukset)? Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, kauppamatkat, harrastukset)? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_1] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, kauppamatkat, harrastukset)? En. Jos et, niin miksi? (Avokysymys) Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, kauppamatkat, harrastukset)? En. Jos et, niin miksi? [Q46] Tunnetko olosi yksinäiseksi? Tunnetko olosi yksinäiseksi? 39

46 2. Muuttujat Kyllä Joskus En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q47] Oletko tyytyväinen elämääsi? Oletko tyytyväinen elämääsi? Kyllä En osaa sanoa En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q48] Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q48_1] Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? Kyllä, mitä? (Avokysymys) Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? Kyllä, mitä? 40

47 Q49_3 [Q49_1] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Oma tulevaisuus? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Oma tulevaisuus Ei mainittu Mainittu [Q49_2] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Oma terveys? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Oma terveys Ei mainittu Mainittu [Q49_3] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Oma turvallisuus? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Oma turvallisuus 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q49_4] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Yksin jääminen ja yksinäisyys? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Yksin jääminen ja yksinäisyys Ei mainittu Mainittu [Q49_5] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Koulussa pärjääminen? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Koulussa pärjääminen Ei mainittu Mainittu

49 Q49_8 [Q49_6] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Perheenjäsenten terveys ja turvallisuus? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Perheenjäsenten terveys ja turvallisuus Ei mainittu Mainittu [Q49_7] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Vanhempien välit? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vanhempien välit Ei mainittu Mainittu [Q49_8] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Köyhyys? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 43

50 2. Muuttujat Köyhyys Ei mainittu Mainittu [Q49_9] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Sodat? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Sodat Ei mainittu Mainittu [Q49_10] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Ympäristön roskaaminen? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Ympäristön roskaaminen 44

51 Q49_12 Ei mainittu Mainittu [Q49_11] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Ilmaston muutos? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Ilmaston muutos Ei mainittu Mainittu [Q49_12] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Maailman tilanne yleensä? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Maailman tilanne yleensä Ei mainittu Mainittu

52 2. Muuttujat [Q49_13] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Erilaisten ihmisten syrjiminen? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Erilaisten ihmisten syrjiminen Ei mainittu Mainittu [Q49_14] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Muu? Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Muu Ei mainittu Mainittu [Q49_14_1] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Muu, mikä? 46

53 Q51_1 [Q50] Saatko käyttöösi viikkorahaa tai muuta rahaa, jota voit käyttää mihin haluat? Saatko käyttöösi viikkorahaa tai muuta rahaa, jota voit käyttää mihin haluat? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q51_1] Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia: Ensimmäinen? (Avokysymys) Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia? Ensimmäinen [Q51_2] Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia: Toinen? (Avokysymys) Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia? Toinen [Q51_3] Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia: Kolmas? (Avokysymys) Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia? 47

54 2. Muuttujat Kolmas 48

55 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kuinka vanha olet? [Q2] Sukupuolesi on [Q3] Valitse perheesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraavista: [Q4] Jos vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? [Q5] Jos vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? En, miksi? (Avokysymys) [Q5_1] 8 Viettävätkö kanssasi asuvat vanhempasi mielestäsi tarpeeksi aikaa kanssasi? [Q6] Kuinka tärkeä asia oma huone on tai olisi sinulle? [Q7] Kuinka monta tuntia nukut öisin? [Q8] Saatko mielestäsi nukuttua tarpeeksi? [Q9] Kuinka usein tunnet olosi väsyneeksi? [Q10] Kuunnellaanko mielipiteitäsi kotona? [Q11] Onko sinulla sellaista läheistä ihmistä, jolle voit kertoa omista asioistasi ja jotka kuuntelevat sinua (äiti, isä, sisko, veli, muut sukulaiset tai ystävät)? [Q12] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi? [Q13] Kuinka usein syöt aamupalan? [Q14] Kuinka usein syöt aamupalan? Harvoin tai en koskaan, miksi? (Avokysymys) [Q14_1] Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? [Q15] Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? Harvoin tai en koskaan, miksi? (Avokysymys) 49

56 3. Hakemistot [Q15_1] Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? [Q16] Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? Harvoin tai en koskaan, miksi? (Avokysymys) [Q16_1] Kuinka usein syöt pikaruokaa tai einesruokaa (hampurilaisia, ranskalaisia, pizzaa, mikropastaa ym.)? [Q17] Kuinka usein juot limpparia (esim. Fanta, Jaffa, Cola-juomat) tai energiajuomia (esim. Battery, RedBull, Teho)? [Q18] Kuinka usein syöt karkkia, sipsejä tai popcorneja? [Q19] Onko sinulla koulussa kavereita? [Q20] Ovatko koulun tilat viihtyisät olla, leikkiä ja oppia? [Q21] Kuunnellaanko sinua ja sinun mielipiteitäsi koulussa? [Q22] Onko koulullasi tarpeeksi ulkoiluvälineitä, kuten keinuja, pyörimälaitteita ja kiipeilytelineitä välitunneiksi? [Q23] Pääsetkö terveydenhoitajan luokse niin usein kuin tarvitsisit? [Q24] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi koulussa? [Q25] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi luokassa? [Q26] Kuka sinua on kiusannut: Minua ei ole kiusannut kukaan? [Q27_1] Kuka sinua on kiusannut: Kaverit? [Q27_2] Kuka sinua on kiusannut: Tutut lapset ja nuoret? [Q27_3] Kuka sinua on kiusannut: Vieraat lapset ja nuoret? [Q27_4] Kuka sinua on kiusannut: Tutut aikuiset? [Q27_5] Kuka sinua on kiusannut: Vieraat aikuiset? [Q27_6] Jos sinua on kiusattu, miten: Nimittely? [Q28_1] Jos sinua on kiusattu, miten: Jätetään joukon ulkopuolelle? [Q28_2] Jos sinua on kiusattu, miten: Leikeissä joutuu aina huonoon rooliin? [Q28_3] Jos sinua on kiusattu, miten: Töniminen, potkiminen tai lyöminen? [Q28_4] Jos sinua on kiusattu, miten: Irvistely ja huutelu? [Q28_5] Jos sinua on kiusattu, miten: Pilkallinen nauraminen, jos ei osaa tehdä jotain tai sanoo oman mielipiteensä? [Q28_6] Jos sinua on kiusattu, miten: Internetiin kirjoittelu, salavalokuvien tai videoiden lataaminen? [Q28_7] Jos sinua on kiusattu, miten: Selän takana pahan puhuminen? [Q28_8] Jos sinua on kiusattu, miten: Jokin muu tapa? [Q28_9] Jos sinua on kiusattu, miten: Jokin muu tapa, mikä? (Avokysymys) [Q28_9_1] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Koulu [Q29_1]

57 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Oma koti [Q29_2] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Toisen lapsen tai nuoren koti [Q29_3] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Harrastusryhmä [Q29_4] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Jokin muu paikka [Q29_5] Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu: Jokin muu paikka, mikä? (Avokysymys) [Q29_5_1] 25 Oletko itse kiusannut ketään? [Q30] Huomaavatko opettajat kiusaamisen? [Q31] Puuttuvatko opettajat kiusaamiseen, jos he tietävät siitä? [Q32] Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? [Q33] Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? En, miksi et? (Avokysymys) [Q33_1] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Harrastan liikuntaa (esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa, tanssia, ratsastusta, uintia, yleisurheilua)? [Q34_1] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Harrastan musiikkia soittamalla, laulamalla tai tekemällä itse musiikkia? [Q34_2] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Pelaan pelikonsoleilla tai tietokoneella? [Q34_3] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Vietän aikaa internetissä ja chattailemalla kavereiden kanssa? [Q34_4] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Luen kirjoja, lehtiä tai sarjakuvia? [Q34_5] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Harrastan kädentaitoja (esimerkiksi askartelen tai rakentelen, piirrän, maalaan, neulon)? [Q34_6] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Käyn kerhossa (esimerkiksi poikakerhot, tyttökerhot, kokkikerhot, 4h-kerhot)? [Q34_7] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Keräilen jotakin (esimerkiksi tarroja, kortteja, keräilyhahmoja)? [Q34_8] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Leikin yksin? [Q34_9] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Leikin kavereiden kanssa? [Q34_10] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Vietän aikaa kaverin kotona? [Q34_11] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Vietän aikaa kavereiden kanssa julkisilla paikoilla (esimerkiksi nuorisotalot, ostoskeskukset ja kaupat, huoltoasemat)? [Q34_12] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Muu? [Q34_13] Mitä näistä asioista teet viikoittain: Muu, mikä? (Avokysymys) [Q34_13_1] Onko sinulla mahdollisuus harrastaa sitä, mitä haluat? [Q35] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Se on liian kallista? [Q36_1] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Se vie liikaa aikaa? [Q36_2]

58 3. Hakemistot Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Sitä ei voi harrastaa paikkakunnalla missä asun? [Q36_3] 34 Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Vanhempani kieltävät harrastamasta? [Q36_4] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Muu syy? [Q36_5] Miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q36_5_1] Kuinka paljon olet päivässä ulkona (esimerkiksi leikit tai pelaat pihalla, puistossa, pelikentillä)? [Q37] Kuinka monta tuntia päivässä katsot televisiota, pelaat tietokoneella tai pelikonsolilla (esimerkiksi PlayStation, Nintendo Wii) yhteensä? [Q38] Rajoittavatko vanhempasi televisionkatseluun, tietokoneen käyttöön tai pelikonsolin pelaamiseen käyttämääsi aikaa? [Q39] Pelaatko sellaisia pelejä, joiden pelaamiseen olet oikeasti alaikäinen (esimerkiksi agentti- ja sotapelit)? [Q40] Valvovatko vanhempasi Internetin tai pelikonsolin käyttöäsi? [Q41] Oletko nähnyt tai kuullut internetissä tai pelaamissasi peleissä jotain sellaista, mikä on jäänyt vaivaamaan, kuten pelottamaan tai ahdistamaan, sinua? [Q42] Kuinka usein joudut olemaan tekemisissä juopuneen tai muuten päihtyneen ja sekavan ihmisen kanssa? [Q43] Pakottavatko vanhempasi harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? [Q44] Pakottavatko vanhempasi harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? Kyllä. Mitä? (Avokysymys) [Q44_1] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, kauppamatkat, harrastukset)? [Q45] Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, kauppamatkat, harrastukset)? En. Jos et, niin miksi? (Avokysymys) [Q45_1] Tunnetko olosi yksinäiseksi? [Q46] Oletko tyytyväinen elämääsi? [Q47] Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? [Q48] Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? Kyllä, mitä? (Avokysymys) [Q48_1] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Oma tulevaisuus? [Q49_1] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Oma terveys? [Q49_2] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Oma turvallisuus? [Q49_3] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Yksin jääminen ja yksinäisyys? [Q49_4] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Koulussa pärjääminen? [Q49_5] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Perheenjäsenten terveys ja turvallisuus? [Q49_6] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Vanhempien välit? [Q49_7] Mitkä asiat huolestuttavat sinua: Köyhyys? [Q49_8]

KYSELYLOMAKE: FSD2916 ETELÄ-SAVON 7-13-VUOTIAIDEN LASTEN HYVINVOINTI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2916 WELL-BEING OF CHILDREN IN SOUTHERN SAVONIA 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2916 ETELÄ-SAVON 7-13-VUOTIAIDEN LASTEN HYVINVOINTI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2916 WELL-BEING OF CHILDREN IN SOUTHERN SAVONIA 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2916 ETELÄ-SAVON 7-13-VUOTIAIDEN LASTEN HYVINVOINTI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2916 WELL-BEING OF CHILDREN IN SOUTHERN SAVONIA 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja FSD2719 Lasten mediabarometri 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten mediabarometri 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot