HARJOITTELUOPAS. Työelämään ja työssäoppimiseen valmentautuminen. Oppisopimuksen ennakkojakso. Kevät 2015 OpsoTreeni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJOITTELUOPAS. Työelämään ja työssäoppimiseen valmentautuminen. Oppisopimuksen ennakkojakso. Kevät 2015 OpsoTreeni"

Transkriptio

1 HARJOITTELUOPAS Työelämään ja työssäoppimiseen valmentautuminen Kevät 2015 OpsoTreeni Oppisopimuksen ennakkojakso 1

2 Sisällys OPPISOPIMUKSEN ENNAKKOJAKSO - OPSOTREENI... 3 Opintojen sisältö... 4 OPISKELIJAN, OPPILAITOKSEN JA TYÖNANTAJAN ROOLIT TYÖHARJOITTELUN AIKANA5 OHJEITA OPISKELIJALLE TYÖHARJOITTELUJAKSOLLE... 6 TYÖPAIKKAOHJAAJAN KOULUTUSMATERIAALI... 7 Nuoren ohjaaminen ennakkojaksolla... 7 Ohjaamisen vaiheet... 8 Ohjeita työpaikkaohjaajalle... 9 Ennakkojakson harjoittelun arviointi Työpaikalle tarjottava tuki YHTEYSTIEDOT LIITTEEET LIITE 1) TYÖHARJOITTELUN PEREHDYTTÄMISLOMAKE LIITE 2) OPISKELIJAN TYÖTEHTÄVÄT HARJOITTELUJAKSOLLA LIITE 3) TYÖHARJOITTELUJAKSON TYÖAJANSEURANTA LIITE 4) ARVIOINTI Työharjoittelujakson arviointi Opiskelijan itsearviointi 1/ Opiskelijan itsearviointi 2/ Työharjoittelun arviointi 1/2: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen avaintaidot Työharjoittelun arviointi 2/2: Opiskelijan toiminta työharjoittelun aikana

3 OPPISOPIMUKSEN ENNAKKOJAKSO - OPSOTREENI Oppisopimuksen ennakkojakso, OpsoTreeni, on tarkoitettu vuotiaille nuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen vailla toisen asteen tutkintoa. Oppisopimuksen ennakkojakso on tutkintoa edeltävää koulutusta. Se on laajuudeltaan 30 osaamispistettä ja kestää 5 kuukautta. Opiskelu on päätoimista ja opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Oppisopimuksen ennakkojakson tarkoituksena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta, työelämän tietoisuutta nuorten työelämälähtöisestä koulutuksesta ja tarjota työpaikoille ja nuorille mahdollisuus tutustua oppisopimusopiskeluun ennen varsinaisen oppisopimuksen solmimista. Jokainen opiskelija laatii ennakkojaksolle oman opintosuunnitelman omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tavoitteiden saavuttamisen keinot määritellään yhdessä ja työharjoittelu on yksi tärkeimmistä menetelmistä. Koulutuksen tavoitteena on yhteistyössä opiskelijan, työelämän ja oppilaitoksen kesken tutustuttaa nuori työelämään, eri ammatteihin ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa tutustuttaa nuori oppisopimuskoulutukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tukea nuorta ammatinvalinnassa ja koulutukseen hakeutumisessa Opiskelun keskeinen sisältö OpsoTreenissä jokaiselle nuorelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jonka tavoitteena on oman alan ja opiskelupaikan löytyminen. OpsoTreenissä vahvistetaan opiskeluvalmiuksia, perehdytään koulutus- ja työelämätietouteen sekä kartoitetaan uratoiveita. OpsoTreenissä voi opiskella rajoitetusti myös ammatillisia aineita. Opiskelun aikana tehdään tutustumiskäyntejä työpaikoille ja oppilaitoksiin. OpsoTreenissä opiskellaan työelämäpainotteisesti Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja työharjoittelut suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä työelämän ja opiskelijan kanssa. Harjoittelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua työelämään ja saada kokemusta työpaikalla toimimisesta ja omien työtehtävien hoitamisesta. Työelämälle ennakkojakso tarjoaa tietoa oppisopimuksesta ja nuoren ohjaamisesta. Työpaikalla opiskelija voi opiskella lähes kaikki ennakkojakson sisällöt. Työharjoittelun laajuus ja tehtävät määritellään henkilökohtaisesti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaan Työajoista sovitaan harjoittelun alussa, työaika on 5-7h/päivä Maanantai on lähiopetuspäivä Sovinnossa Työharjoittelusta ei aiheudu työnantajalle kuluja (opiskelijalle ei makseta palkkaa eikä työpaikkaohjaajalle ohjauspalkkiota) Työharjoittelujaksosta tehdään kirjallinen sopimus opiskelijan, Helsingin Diakoniaopiston ja työharjoittelupaikan välillä Opiskelija on harjoitteluaikana vakuutettu Helsingin Diakoniaopiston vakuutuksella työtapaturmien varalta ja työnantajan vastuuvakuutuksella Työharjoittelussa olevaa opiskelijaa koskevat työpaikan säännöt ja velvollisuudet Opiskelija ilmoittaa mahdolliset poissaolonsa myös kouluttajalle Oppilaitos maksaa opiskelijalle ateriakorvauksen työharjoittelun ajalta Koulutuksen edustaja (pedagoginen valmentaja, työelämäkoordinaattori tai ohjaaja) käy jakson aikana harjoittelupaikalla Työharjoittelun lopuksi harjoittelusta tehdään kirjallinen arviointi 3

4 Opintojen sisältö Oppisopimuksen ennakkojakso koostuu kahdesta moduulista (ks. kuvio), joiden aikana opiskellaan keskeiset opintojen sisällöt, jotka on lueteltu kuvion alla. 1. Oppimisen ja työelämän perusvalmiudet 1.1 Orientoituminen koulutukseen Ennakkojaksoon tutustuminen ja omien opintojen suunnittelu 1.2 Oppimisen vahvistaminen Opiskelutaidot Tietotekniikka ja tiedon hankinta Viestintä (Suomi/S2) Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot 1.3 Työelämään perehtyminen Työelämätaidot Työelämän vuorovaikutus ja kielitaito (Suomi/S2) Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen Työelämään valmentautuminen 2. Ammatilliseen koulutukseen suuntautuminen 2.1 Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen Ammatillisen koulutuksen tuntemus Oppisopimuskoulutukseen tutustuminen 2.2 Oppisopimukseen valmentautuminen Oppisopimusopiskeluun valmentautuminen Työelämän tuntemus ja työpaikkoihin tutustuminen 3. Henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen (HOPS) Henkilökohtainen suunnitelma 1 (opintojen suunnitelma) Henkilökohtainen suunnitelma 2 (jatkopolun suunnitelma) 4. Ammatillisia opintoja 4.1 Suoritetut ammatilliset tutkinnonosat/valinnaiset suoritukset 4

5 OPISKELIJAN, OPPILAITOKSEN JA TYÖNANTAJAN ROOLIT TYÖHARJOITTELUN AIKANA Opiskelija sitoutuu työharjoittelusopimukseen tutustuu valitsemaansa työpaikkaan ja työhön ottaa vastuun työaikojen ja työpaikan sääntöjen noudattamisesta pyrkii oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen suorittaa ohjatusti hänelle annettuja tehtäviä ottaa vastuun sovituista tehtävistä ja saa niiden suorittamisesta palautetta ohjaajaltaan pohtii itsenäisesti ja yhdessä ohjaajan kanssa o omaa soveltumistaan kyseiselle alalle o omaa motivaatiotaan ja jaksamistaan o omaa kehittymistään työharjoittelujakson aikana o alan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia o oppisopimuksen mahdollisuutta itselleni Työpaikkaohjaaja sitoutuu työharjoittelusopimukseen perehdyttää opiskelijan työharjoittelupaikkaan ja sen sääntöihin perehdyttää opiskelijan työtehtäviin ohjaa ja tukee opiskelijaa antaa palautetta opiskelijalle hänen työskentelystään on tarvittaessa yhteydessä koulutuksen edustajaan Oppilaitos sitoutuu työharjoittelusopimukseen on säännöllisesti yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa sovitusti osallistuu harjoittelun arviointiin 5

6 OHJEITA OPISKELIJALLE TYÖHARJOITTELUJAKSOLLE Ole aktiivinen jos ihmettelet jotakin asiaa, kysy suoraan ohjaajaltasi / henkilökunnalta Kysy rohkeasti neuvoa aina kun olet epävarma Monilla työpaikoilla on vaitiolovelvollisuus: työasiat jäävät työpaikalle eikä niistä puhuta ulkopuolisten kanssa. Jos tupakoit, kysy minkälainen käytäntö työpaikallasi on tupakoinnin suhteen ja kunnioita linjausta vaikka olisit itse eri mieltä Noudata työaikoja ja taukoja täsmällisesti Sovi mahdollisista säännöllisistä poissaoloista harjoittelun alkaessa, sovi myös kuinka voit korvata poissaolot. Sovi lääkärit, hoitotapaamiset ym. omat menot työajan ulkopuolelle Tallenna ensimmäisenä työharjoittelupäivänä ohjaajasi puhelinnumero kännykkääsi Ilmoita poissaoloista heti sekä työharjoittelupaikallesi ja kouluttajalle - ilmoittamattomista poissaoloista työharjoittelu keskeytyy Jos poissaolo kestää yli kolme päivää, tarvitset lääkärintodistuksen (ellei työharjoittelupaikka vaadi todistusta kaikista poissaoloista!). Todistus esitetään sekä työpaikkaohjaajalle työpaikalla että ryhmän vastaavalle. Kun harjoittelu loppuu: Tarkista että työajanseurantalomake on kaikilta osilta täytetty ja harjoittelun ohjaaja on sen allekirjoittanut o ilman allekirjoitettua lomaketta et saa osaamispisteitä etkä ruokakorvauksia (ruokakorvauksen saavat vain ne, joiden kanssa asiasta on sovittu työharjoittelusopimuksessa). Tarkista, että olet palauttanut työharjoittelupaikkaan kaiken sieltä lainaamasi (esim. avaimet, materiaalit tms.) Pyydä työharjoittelupaikasta työtodistus harjoittelustasi 6

7 TYÖPAIKKAOHJAAJAN KOULUTUSMATERIAALI Nuoren ohjaaminen ennakkojaksolla Ennakkojaksolaiset eivät ole vielä opiskelemassa ammattiin, vaan tutustumassa työelämään, perehtymässä ammattiin ja alan töihin sekä harjoittelemassa oppisopimusopiskelua. Ennakkojaksolla ohjaamisessa korostuu työelämätaitojen vahvistaminen ja työtehtäviin ohjaaminen. Työpaikkaohjaajan rooli ammattiin ja työhön perehdyttämisessä on merkittävä, sillä opiskelijalla ei vielä ole ammatillisen koulutuksen tuomia valmiuksia. Ennakkojakson tavoitteena on oppisopimusvalmiuksien kehittäminen ja työkokemuksen hankkiminen. Opiskelija voi ohjatusti tehdä erityisvalmiuksia vaativia tehtäviä, joita hän tulisi tekemään myös oppisopimuskoulutuksen aikana. Työtehtävien valinnassa on hyvä huomioida opiskelijan olemassa olevat valmiudet ja tavoitteet. Tehtävien tulee olla riittävän haastavia ja antaa ammatista monipuolinen kuva. Oppisopimuksen ennakkojaksolle tulevat nuoret ovat eri-ikäisiä ja heillä voi olla hyvin erilainen työ- ja opiskeluhistoria. Osa nuorista tulee suoraan peruskoulusta ja työelämäkokemus voi perustua vain TET-harjoitteluun. Osalla saattaa olla runsaasti työkokemusta ja suoritettuna osia ammattiopinnoista. Nuoren lähtökohtien huomioiminen ja yksilöllinen kohtaaminen sekä luottamuksellisen ilmapiirin luominen ovat tärkeitä harjoitteluohjaamisessa. Nuori voi olla epävarma osaamisestaan ja saattaa pelätä epäonnistumista. Positiivinen ja asianmukainen palaute, jonka annossa on huomioitu nuoren yksilöllisyys, antaa hyvän kokemuksen omasta toiminnasta ja nostaa parhaimmillaan nuoren itsetuntoa. Nuoret ovat joustavia oppimaan, mutta usein oma-aloitteisuuden kehittyminen vaatii aikaa. Johdonmukaisella ohjauksella ja toimintamallien perusteluilla voidaan tukea omaaloitteisuuden ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Taito arvioida omaa työtä ja sen onnistumista kehittyy vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa. On tärkeää kannustaa ja rohkaista nuorta keskustelemaan luontevissa tilanteissa. Palaute voidaan antaa työn ohessa ohjauksellisesti. Hyvä perehdytys on onnistuneen harjoittelun edellytys. Perehdytyksessä on hyvä edetä asia kerrallaan. Etenkin jos nuorella on vähän työkokemusta alkupäivien perehdytyksessä voi tulla liikaa asiaa. On hyödyllistä kerrata asioita tietyin väliajoin ja varmistaa, että asiat on ymmärretty oikein. On tärkeää tukea nuoren liittymistä osaksi työyhteisöä. Ohjaaja osoittaa omalla esimerkillään alan arvostusta ja vastuullista asennoitumista työhön. 7

8 Ohjaamisen vaiheet 1. Perehdytys Työpaikkaohjaajan esittely Työpaikan käytännöt: työpaikan esittely, työajat, tauot, poissaoloista ilmoittaminen ym. Perehdytä selkeästi, asia kerrallaan Kertaa asiat ja varmista, että opiskelija on ymmärtänyt 2. Työtehtäviin tutustuminen 3. Ammattialaan tutustuminen 4. Oppisopimusopiskeluun tutustuminen Työhön tutustuminen Työtehtävien esittely ja harjoittelu Ammattialan esittely Ammattitaitoa vaativien työtehtävien esittely ja harjoittelu Työtehtävien opinnollistaminen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen harjoittelu Näytä tehtävä kerrallaan ja anna opiskelijan itse kokeilla ohjatusti Älä jätä opiskelijaa yksin ennen työtehtävä sujuu Kerro ammattialasta laajemmin ja anna mahdollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin ja mahdollisesti muihin vastaaviin työpaikkoihin Anna opiskelijan kokeilla ohjatusti haastaviakin tehtäviä Suunnitellaan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä konkreettisessa työssä toteutettavia oppimistehtäviä 5. Arviointi Alkukartoitus/tavoitteet Väliarviointi Loppuarviointi Asettakaa yhdessä harjoittelulle tavoitteet Arvioikaa työpaikkakäyntien yhteydessä tavoitteiden toteutumista Arvioikaa harjoittelun lopuksi yhdessä tavoitteiden saavuttamista sekä opiskelijan valmiuksia oppisopimukseen MUISTA ANTAA PALAUTETTA ARJEN KESKELLÄKIN! 8

9 Ohjeita työpaikkaohjaajalle Työpaikkaohjaaja tukee nuoren kasvamista kohti työelämää sekä tutustuttaa alan työtehtäviin. Hyvä ohjaaja on halukas ohjaamaan, opettamaan ja välittämään osaamistaan sekä kohtaamaan nuoren! Ohjauksella on merkitystä Työpaikkaohjaaja on nuorelle merkityksellinen henkilö. Tukemalla ja kannustamalla nuorta annat positiivisen kuvan koko alasta ja tuet ammatinvalintaa. Kasvaminen kohti työelämää Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli ohjata nuorta työelämän taitojen kehittymisessä: Työpaikkaohjaaja toimii ammattinsa edustajana. Hän toimii esimerkkinä, roolimallina sekä työpaikkansa toimintatapojen välittäjänä. Alan työtehtäviin tutustuttaminen Työpaikkaohjaaja perehdyttää työtehtäviin ja ohjaa niiden tekemisessä. esitellä alaa laajemmin ja kertoa sen erityispiirteistä. Tärkeää on myös Auta alkuun ja ohjaa arjessa Huolellisesti toteutetulla perehdytyksellä työpaikkaohjaaja edesauttaa ja nopeuttaa nuoren kehittymistä ja oppimista. Työpaikkaohjaaja hyödyntää arkiset työtilanteet oppimisen ohjaamisessa. Anna palaute tilanteessa Työpaikkaohjaaja antaa palautetta ja tarjoaa konkreettista tukea työtehtävien suorittamisessa. Nuori hyötyy parhaiten selkeästä ja välittömästä palautteesta työtilanteissa. Kannusta ja auta nuorta hyödyntämään palautetta. Kuuntele ja kuule Nuoren työpaikkaohjaaja tarvitsee vahvan ammattiosaamisen lisäksi taitoa kohdata nuori yksilönä. Työpaikkaohjaajalla on aitoa kiinnostusta ja motivaatiota nuoren kohtaamiseen. Ohjaa osaksi työyhteisöä Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluu tukea nuoren pääsemistä työyhteisön jäseneksi. Nuorelle on tärkeää olla osa yhteisöä. Liittyminen työyhteisön jäseneksi edesauttaa oppimista, motivaatiota ja sitouttaa nuorta työpaikkaan. Pyydä tukea ohjaamiseen Ota työyhteisö mukaan nuoren ohjaamiseen. Oppilaitoksen ohjauskäynneillä keskustellaan myös ohjaamiseen liittyvistä asioista. Oppilaitokseen voi ottaa yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Muistathan: Opiskelijaa ei saa koskaan jättää yksin työpaikalle vastuuseen työhön liittyvistä asioista Opiskelijalla on oikeus ohjaukseen ja työpaikkaohjaajan tukeen Työpaikkaohjaaja saa ohjaukseen tukea tarvittaessa oppilaitokselta 9

10 Ennakkojakson harjoittelun arviointi Arviointi tapahtuu yhdessä opiskelijan työpaikkaohjaajan ja pedagogisen valmentajan tai työelämäkoordinaattorin kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan myös työpaikkakäynneillä, jolloin tavoitteita tarkennetaan yhdessä. Opiskelijan omat tavoitteet Opiskelija kirjaa itse omat henkilökohtaiset tavoitteensa yhdessä työpaikkaohjaajan ja pedagogisen valmentajan tai työelämäkoordinaattorin kanssa. Tavoitteet ovat suhteessa työelämätaitoihin, ko. ammattialan taitoihin sekä tiimityö vuorovaikutustaitoihin. Tavoitteita arvioidaan ja tarkennetaan harjoittelun aikana. Harjoittelun päätteeksi arvioidaan tavoitteiden saavuttaminen. Katso lisää arvioinnista oppaan lopusta liitteistä kohdasta 4) Arviointi. Työpaikalle tarjottava tuki Pedagoginen valmentaja (Opettaja) Ryhmän ohjaaja. Osallistuu alkuvaiheessa opiskelijan tavoitteiden määrittelemiseen, osallistuu väliarviointiin sekä loppuarviointiin. Pedagoginen valmentaja on tavoitettavissa ja tarjoaa tukea työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle koko harjoittelun ajan. Työpaikkakoordinaattori (Työelämäpedagogi) Tukee nuorta harjoittelupaikan etsimisessä ja tekee työelämäyhteistyötä harjoittelun suunnittelusta sen päättymiseen. Työelämäpedagogi tekee myös työpaikkakäyntejä ja osallistuu tavoitteiden määrittelemisen ja arviointeihin. Tukee työpaikkaa ja opiskelijaa oppisopimuksen solmimisen käytännöissä. Ohjaaja Ohjaaja käy työpaikalla arviointien välissä ja tarjoaa tukea tarvittaessa työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle. Yhteydenpito oppilaitoksen edustajiin tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla. Alkuvaiheessa sovitaan myös valmiiksi joitain työpaikkakäyntejä. 10

11 YHTEYSTIEDOT Koulutuksen järjestäjä: Helsingin Diakoniaopisto Alppikatu 2 A Helsinki Koulutuksen toteutuspaikka: Sovinto Pulttitie Helsinki Pedagoginen valmentaja/ryhmän vastaava: Marianna Siltala puh Työelämäkoordinaattori: Anna Suvilaakso Ohjaajat: Marika Niemelä ja Leo Leipakka Muistiinpanoja 11

12 LIITTEEET LIITE 1) TYÖHARJOITTELUN PEREHDYTTÄMISLOMAKE Merkitse rasti tai päivämäärä ruutuun, kun asia on opastettu työharjoittelijalle ja tarkistettu, että hän hallitsee sen työssään. Organisaatio, toiminta opastettu tarkistettu Toiminta-ajatus, organisaation yleisesittely Muu toimintaan liittyvä aineisto, esitteet, videot Toimintatavat Mitkä asiat ovat tärkeitä asioita? Ulkoinen olemus, käytös, työasu Asiakaspalvelu Vaitiolovelvollisuus Työpaikan sijainti, kulkeminen, kulunvalvonta Kiertokäynti eri yksiköissä Työaika ja työvuorot Työajat ja -vuorot, vuoronvaihto Ruoka- ja kahvitauot Sairastuminen, siitä ilmoittaminen ja lääkärin / terveydenhoitajan todistuksen toimittaminen Työturvallisuus Työturvallisuuden kannalta erityistä huomioonotettavaa Kulkutiet, varauloskäynnit, hälytysjärjestelmä Ensiapuohjeet, ensiapukaappi, omaisuuden suojaus Tutustuminen omaan työympäristöön Työpaikkaohjaaja ja hänen sijaisensa Esimies, työtoverit, heidän tehtävänsä Asiakkaat, muut sidosryhmät Oma työpiste, henkilökunnan tilat, avaimet Siisteys, järjestys, hygienia Ympäristöasiat, jätehuolto Oma tehtävä Omat tehtävät ja työohjeet Oman työn tavoitteet ja laatu Täsmällisyyden merkitys Oman työn merkitys kokonaisuuteen, yhteistyö Koneet, laitteet, välineet, käyttöohjeet Henkilökohtaiset suojaimet Työasennot Muuta huomioitavaa Päivämäärä ja perehdyttäjän ja opiskelijan allekirjoitus / 12

13 LIITE 2) OPISKELIJAN TYÖTEHTÄVÄT HARJOITTELUJAKSOLLA Opiskelija täyttää työharjoittelun alussa yhdessä työpaikkaohjaajan ja koulutuksen edustajan kanssa. Opiskelija: TYÖTEHTÄVÄT (esim. hyllyjen täyttäminen, avustavat tehtävät): TAVOITTEET: TYÖSKENTELYTAIDOT (työtehtävien tekeminen sovitusti itsenäisesti, oma-aloitteisuus): VUOROVAIKUTUSTAIDOT (esim. tervehtiminen, ohjauksen pyytäminen, vuorovaikutus työryhmässä): MUUT TYÖHÖN LIITTYVÄT TAVOITTEET: 13

14 LIITE 3) TYÖHARJOITTELUJAKSON TYÖAJANSEURANTA Opiskelija ja työpaikkaohjaaja täyttävät lomaketta yhdessä työharjoittelujakson aikana. Työharjoittelun päätyttyä opiskelija palauttaa lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna kouluttajalle. Jos kouluttajan kanssa on sovittu, että opiskelija saa ruokakorvauksen jälkikäteen Diakoniaopistolta, on se mahdollista saada vain tätä lomaketta vastaan. Myös työharjoittelun laajuus (ov) määräytyy tämän lomakkeen perusteella. Pvm alkoi loppui Pvm alkoi loppui Pvm alkoi loppui Pvm alkoi loppui Pvm Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su alkoi loppui Pvm Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su alkoi loppui Pvm Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su alkoi loppui Pvm Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su alkoi loppui Yhteensä päivää Opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys Työpaikkaohjaajan allekirjoitus ja nimenselvennys Palautettu oppilaitokseen 14

15 LIITE 4) ARVIOINTI Työharjoittelujakson arviointi Opiskelijan nimi Työharjoittelupaikka Työharjoitteluaika Työtehtävät Työpaikkaohjaaja Työharjoittelun arviointi sisältää kolme osiota: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen avaintaidot o arvioidaan osaamistavoitteiden toteutumista työharjoittelun aikana Opiskelijan toiminta työharjoittelun aikana o arvioidaan opiskelijan tuen tarvetta, kehittymistarpeita ja vahvuuksia Opiskelijan itsearviointi o opiskelija arvioi omaa toimintaansa työharjoittelun aikana Arviointi tehdään kolmikantaisesti, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja koulutuksen edustaja. Opiskelija tuo itsearvioinnin yhteiseen arviointitilaisuuteen. 15

16 Opiskelijan itsearviointi 1/2 Täytä itsearviointi huolellisesti pohtien ja tuo mukanasi harjoittelun loppuarviointitilaisuuteen. ITSEARVIOINTI Heikko Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Motivaatio Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus Keskittymiskyky Pitkäjännitteisyys ja suunnitelmallisuus Itsenäisyys Ohjeiden noudattaminen Yhteistyökyky Työaikojen noudattaminen Työyhteisöön sopeutuminen Omat kokemukset Harjoittelun hyvät puolet (mitä sain harjoittelusta, vastasiko tavoitteitani) Miten? 16

17 Opiskelijan itsearviointi 2/2 Harjoittelun huonot puolet (mitkä tavoitteeni eivät toteutuneet) Miksi? Minkä arvosanan annat koko harjoittelujaksolle huono erittäin hyvä Miksi? Muita kommentteja: 17

18 Työharjoittelun arviointi 1/2: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen avaintaidot Osaamisalue Osaamistavoite Kommentteja Sääntöjen ja aikataulujen noudattaminen täsmällisyys, työhön sitoutuminen ja motivaatio. Poissaolot Työskentelytaidot, oma-aloitteisuus, itsenäinen työskentely ja huolellisuus Osaa noudattaa aikatauluja Osallistuu sovittuihin toimiin/tehtäviin Noudattaa työpaikan sääntöjä ja sopimuksia Ilmoittaa poissaoloistaan pystyy antaman poissaoloista perustellun selvityksen Ei ole ylimääräisiä poissaoloja Pystyy tekemään perustyötä itsenäisesti Pystyy perustehtävissä/päivärytm iin liittyvissä tehtävissä itseohjautuvaan työskentelyyn On motivoitunut ja omaaloitteinen Toimii tavoitteellisesti Vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky ja työyhteisöön sopeutuminen Osaa työskennellä työryhmässä (ei ole välipitämätön tai välttele ohjausta, keskustelua tai yhteisiä tilanteita) Osaa suhtautua asiakkaisiin ammatillisesti Osaa pyytää ohjausta Osaa pyytää ja ottaa vastaan palautetta osaa toimia saamansa palautteen mukaisesti Kielitaito on riittävä opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan vuorovaikutukseen 18

19 Työharjoittelun arviointi 2/2: Opiskelijan toiminta työharjoittelun aikana Opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve työtehtävien suorittamisessa Mihin opiskelijan pitäisi kiinnittää huomiota tai kehittää toiminnassaan Opiskelijan vahvuudet ja erityisosaaminen Opiskelijan soveltuvuus alalle / työtehtäviin Muuta huomioitavaa Paikka ja aika Allekirjoitukset ja nimenselvennykset: Työpaikkaohjaaja Opiskelija Pedagoginen valmentaja/ryhmän vastaava 19

OpsoTreeni. Kevät-kesä 2015. Opiskelijan opas

OpsoTreeni. Kevät-kesä 2015. Opiskelijan opas OpsoTreeni Kevät-kesä 2015 Opiskelijan opas Sisällys Tervetuloa mukaan... 2 Opiskelun aluksi... 2 Wilma-tunnukset... 3 Opiskelutodistus 4 Koulutuksen toteutus. 4 Työharjoittelu.... 5 Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2)

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Suunnitelman laatiminen aloitetaan

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työelämävalmiuksien itsearviointi

Työelämävalmiuksien itsearviointi Työelämävalmiuksien itsearviointi Päivämäärä: / / Uudelleen arvioidaan: / / Nimi: Osoite: Missä alkuarvio tehdään: Syntymäaika: Puhelinnumero: Työhönvalmentaja/ ohjaaja: Palvelu alkoi: Palvelun suunniteltu

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Työntekijän opas. Uuden työntekijän tueksi. voimaksi!

Työntekijän opas. Uuden työntekijän tueksi. voimaksi! Työntekijän opas Uuden työntekijän tueksi voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Työpaikkaohjaus...3 Perustiedot...4 Perehdyttäminen...6 Palautteen ja arvioinnin vastaanottaminen...8 Ohjauskeskustelu...9

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas 2 Yhteystiedot Opiskelijan nimi Puhelinnumero Sähköposti Opiskeltava tutkinto Ryhmätunnus Työssäoppimispaikka Työssäoppimisaika Työpaikkaohjaajan nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

HUIPPUU MULLA ON TÖITÄ

HUIPPUU MULLA ON TÖITÄ HUIPPUU MULLA ON TÖITÄ Materiaali on työväline opiskelijalle työssäoppimiseen valmistautumiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen itsearviointiin. Se sisältää tehtäviä jaksolle valmistautumisesta itse

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA

SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA Laadittu 2.6.2014 Hyväksytty khall 9.6.2014 134 liite nro 1 1 Tervetuloa Sonkajärven kunnalle töihin! Meidän Sonkajärven kunnan työntekijöiden tehtävänä

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 27. huhtikuuta 2017 / 1 TYÖPAIKKAOHJAUKSEN VALMENNUSOPAS SISÄLLYS... 1. Perehdyttämisen tavoitteet... 3 2. Suomen koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Sopimus työssäoppimisympäristöstä

Sopimus työssäoppimisympäristöstä Kanneljärven Opisto TYÖSSÄOPPIMISLOMAKKEET LIITE 1 Sopimus työssäoppimisympäristöstä ILMOITTAUTUMINEN KANNELJÄRVEN OPISTON PYSYVÄKSI TYÖSSÄOPPIMISPAIKAKSI Työnantaja Työpaikka Osoite Työpaikkaohjaajat

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta VALMAan Susanna Kosonen Projektipäällikkö Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-hanke Keuda Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso OPPISOPIMUS Ennakkojaksolta valmiuksia

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

TET- TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN LUOKKA

TET- TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN LUOKKA TET- TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 8. 9. LUOKKA KIRKKOHARJUN KOULU Kevät 2017 KIRKKOHARJUN KOULUN TET ELI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN MIKÄ ON TET? Peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti oppilaat

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT

TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT TYÖSSÄOPPIMISEN TURVAPORTAAT Opettajan portaat TO-paikka Sopimukse t Perehdyttä minen Työturvalli suus topaikalla TPO perehdyttä minen Ohjaus ja arviointi Dokument ointi Työturva osaaminen Työpaikkaohjaajan

Lisätiedot