TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Tuleva taloudellinen kehitys Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen TOTEUTUMISVERTAILUT Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Tuloslaskelmaosan toteutuminen - piiri yhteensä Sosteri yhteensä Tulosalueet - tuloslaskelmat Tulosalueet keskeiset toimintaluvut Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Henkilöstö Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Valtuuston sitovuustaso Kuntalaskutus Taloustavoitteiden toteutuminen ja TA kehys TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT PROJEKTIT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 73

3 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Koko toimintavuotta hallitsi vuoden 2012 jatkoksi valtakunnallinen sote - rakenneuudistus, joka heijastui sekä alueellisesti että paikallisesti käytyinä rakennekeskusteluina. Valtakunnallisten linjausten rakentuminen yhdessä kuntarakenneuudistuksen kanssa osoittautui vaikeasti hahmottuvaksi ja tämän vuoksi tärkeinä pidettyjä lainsäädäntöuudistuksia on jouduttu lykkäämään myöhempään ajankohtaan. Sote rakenneuudistusratkaisuun liittyen tai ainakin merkittävästi erikoissairaanhoidon toteuttamiseen vaikuttava kiireellisestä hoidosta annettu asetus käynnisti jo toimintavuoden lopussa asetuksen edellyttämien velvoitteiden arvioinnin ja niiden johdosta tehtävien toimenpiteiden suunnittelun. Toimintavuosi 2013 oli ensimmäinen luottamustoimikaudella Kuntayhtymävaltuusto perehtyi tulevaan tehtäväalueeseensa valtuustoseminaarissa. Seminaarin evästysten pohjalta on rakentunut myös valtuuston vahvistama sairaanhoitopiirin strategia vuosille Perinteinen katsaus vuoden 2013 toiminnasta ja taloudesta rakentuu neljän tarkastelukulman alle seuraavasti: Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa (yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli 20 potilasta). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan oli kymmenen potilasta. Lähes kaikki 6 kk:n odotusajan ylittäneet potilaat olivat kirurgisia potilaita. Valtakunnallisessa vertailussa sairaanhoitopiiri sijoittui parhaaseen neljännekseen. Valtuuston asettama toiminta- ja laatutavoite keskimääräisen hoitoajan kestosta erikoissairaanhoidossa, (enintään 35 päivää) toteutui lähes asetetussa määräajassa (36 päivää) em. poikkileikkausajanjaksona (31.12.). Vastaava luku oli samoin 36 päivää. Vastaavasti perusterveydenhuollossa yli 90 päivää olevaa hoitoonpääsytavoitetta (ei 90 päivää ylittäviä odotusaikoja) ei saavutettu. Toteutumat olivat seuraavat: (suluissa vastaava ajankohta vuotta aiemmin) - erikoissairaanhoitoon odottavia 47 potilasta ( - ) - avohoitoon odottavia 157 potilasta (50) - hammaslääkäriin odottavia 664 potilasta (321) Hoitotakuun asettamat keskimääräiset odotusajat perusterveydenhuollossa olivat pitkiä joskin vielä määräaikojen rajoissa. Menestyksellinen ponnistelu perusterveydenhuoltoon palkattavien virkalääkäreiden rekrytoimiseksi (tavoite neljä virkalääkäriä, toteutuma kahdeksan) tulee merkittävästi parantamaan myös perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä lyhentyvinä odotusaikoina. Hammashuollon palvelujen saatavuus on odotusaikojen valossa heikoin eikä tulevaisuus tuo parannusta heikon hammaslääkäritilanteen takia.

4 Prosessit ja rakenteet Hoitoketjun toimivuutta kuvaava määre; keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä oli vuoden lopussa 378 (v ) potilasta. Odotuspäivien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3094 päivästä 3516 päivään eli 422 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneiden odotuspäivien taloudellinen kokonaisvaikutus oli 1,9 M eli kasvua 0,5 M. Toimintarakenteensa vuoksi sairaanhoitopiiri ei kanna ns. siirtoviivemaksua kunnilta potilaista, joita ei voida sijoittaa muihin hoitoyksiköihin tai kotiin. Toimiva hoitoketju minimoi siirtoviiveet ja tähän toimintaprosessien uudistaminen rakenteellisine ratkaisuineen tähtää. Kuntayhtymävaltuuston toimintavuoden lopulla vahvistama sairaanhoitopiirin strategia vuosille sisältää kaikki keskeiset linjaukset toimintaprosessien uudistamiselle kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimialoilla, erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin myös sosiaalipalvelujen tulosalueella. Portaattoman hoitomallin toteutus kuntarajat ylittävänä toimintana tulee olla keskeinen tehtäväalue myös jatkossa. Toimintavuoden aikana saatettiin päätökseen jo edellisenä vuonna käynnistynyt terveydenhuoltolain edellyttämä järjestämissopimuksen valmistelu ja päätöksenteko. Järjestämissopimuksessa, jonka kesto on valtuustokausi, sovitaan mm. erikoissairaanhoidon työnjaosta. Toimintavuoden aikana vahvistettiin valtuustopäätöksin myös erikoissairaanhoitolain mukainen järjestämissuunnitelma. Siinä määritetään kattavasti terveydenhuollon ja sairaanhoidon yhteistyöalueet sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Erityinen painotus suunnitelmassa liittyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä toimissa niin jäsenkuntien eri toimialojen kuin myös ns. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintavuoden aikana liityttiin osakkaaksi ISTEK tietotekniikkayhtiöön tavoitteena hyödyntää ict- yhteistyön verkostoitumisedut niin hankinnoissa kuin itse sisältötuotannossakin. Tietohallintoyhteistyötä jatkettiin myös toisessa ict-yhtiössä Medi It Oy:ssä vähemmistöosakkaana painottuen erityisesti ns. HYVIS hankkeessa kansalaisten osallistumisen vahvistamiseen terveydenhuollon palvelujärjestelmän käyttäjinä. Sairaanhoitopiiri liittyi Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) rahoittaman pilotointihankkeen päätteeksi earkiston aktiivikäyttäjäksi ensimmäisenä Suomen sairaaloista. Toimintavuoden aikana käynnistettiin myös sairaanhoitopiirin 100 prosenttisesti omistaman Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistöt Oy:n purkamistoimenpiteet päällekkäisten kustannusvaikutusten poistamiseksi. Uudistuminen ja henkilöstö Toimintavuoden aikana suoritettiin vuoden 2014 loppuun myönnetyn laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi. Auditoinnin yhteydessä annettuja kehittämissuosituksia on työstetty eri työyksiköissä samoin kuin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyysselvityksen johdosta asetettujen kehittämistoimenpiteiden työstämistä. Ylläpitoauditoinnin ja työtyytyväisyysselvityksen suositukset ovat henkilöstöä koskevilta osioiltaan toisiaan täydentäviä ja siten hyvin vahvistavat kehittämistoimenpiteiden painotukset. Toimintavuoden aikana päivitettiin myös hallintosääntö, jonka yhtymävaltuusto hyväksyi toimintavuoden lopussa. Muutokset olivat lähinnä teknisiä muutoksia. 2

5 3 Sairaanhoitopiirin oman henkilöstöresurssin kokonaistyöpanos työpäivinä laskettuna aleni 9,9 % ( pv) vuoteen 2012 verrattuna ja henkilöstömäärä 49 henkilöllä. Ostopalvelujen kautta on kuitenkin hankittu lisäresursointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärityövoimaan, joka ei näy kokonaistyöpanoksen työpäivissä. Ostopalveluna tehtyjen tuntien määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi 4168 tuntia verrattuna vuoteen Perusterveydenhuollon puolelta vastaavaa vertailua ei ole käytettävissä. Tavoitteeksi asetettu ostopalvelujen korvaaminen omaan organisaatioon palkatulla vakinaisella henkilöstöllä ei erikoissairaanhoidossa ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Toimintakertomuksen yhteydessä käsitellään myös toimintavuoden henkilöstöraportti, mistä ilmenee henkilöstöä koskevat toteutumatiedot vuodelta Kustannusvaikuttavuus Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös tasataan niin ylijäämän kuin alijäämänkin toteutuessa 0-tulokseksi. Toimintavuoden tulos muodostui 2,3 M ylijäämäiseksi. Ylijäämä palautettiin jäsenkunnille. Palautuksen mahdollisti vuoden 2013 talousarvion toimintakulujen toteutuminen hieman alle arvion, sekä toimintatuottojen hienoinen ylitys. Myös osakkuusyhteisön Itä-Suomen laboratoriokuntayhtymän liikelaitoksen (ISLAB) positiivinen tulos/palautus omistajapiireille (1,0 M ) ko. tilivuodelle kirjattuna olisi parantanut kuntayhtymän ylijäämän palautusosuutta. Varaus vahvistaa kuitenkin vasta v 2014 tilinpäätöksen tulosta piirin ISLAB:n omistusosuuden mukaisella osuudella. Kuntayhtymällä oli pitkäaikaista velkaa vuoden lopussa yhteensä 12,29 M - vastaava summa vuotta aiemmin 12,23 M. Pitkäaikaista velkaa otettiin joulukuussa ,2M Itäisen eläinlääkintäaseman rakentamisen rahoittamiseen. Tavoitteena on saada ko. kiinteistön omistajuus siirretyksi kuntasopimuksen määräysten mukaisesti Savonlinnan kaupungin omistukseen. Maksuvalmius oli välttävä käytössä olevan luottolimiitin ansiosta. Tuoreimmat keskussairaaloiden tuottavuustiedot ovat vuodelta Oman sairaalamme tuottavuus on vv Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen erilaisilla tuottavuusmittareilla mitattuna alentunut. Esimerkiksi painotettujen episodien määrä vuodesta 2008 laski eniten meillä - 12 %, mihin vaikutti piirin jäsenkuntamäärän alentuminen. Toisaalta hoitotoiminnan kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä paitsi Savonlinnan keskussairaalassa vuosina alenivat 4 %. Sisätautien tuottavuus aleni tarkastelujaksolla 2 % ja kirurgian episodituottavuus 15 %. Kokonaisuutena tarkastellen v tuottavuudeltaan huonoin oli Savonlinna keskussairaala - kuten edellisenäkin vuonna. Pelkästään näiden tietojen valossa on välttämätöntä uusia erikoissairaanhoito ja samalla koko Sosterin rakenteet toiminnan ja palvelujen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yhtymävaltuuston vahvistama strategia vuosille tulee saattaa käytäntöön viipymättä Yksityiskohtaisesti vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden toteutumat kuvataan tulosaluekohtaisissa esityksissä Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja

6 4 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäisen valvonnan kokonaisuus ja ohjeistus Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan kokonaisuus muodostuu ja sen toteutumiseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: johtamis- ja hallintojärjestelmä, johtamistapa, hyvän hallintotavan noudattaminen, organisaatiorakenne, tehtävien ja velvollisuuksien määrittely sekä henkilöstöhallinnon periaatteet ja toimintatavat. Sairaanhoitopiirissä em. asiat ja ohjeet on pääsääntöisesti sisällytetty hallintosääntöön (hyväksytty kuntayhtymävaltuustossa / 23 ). Sisältöä täydentävät muut yhtymähallituksen, jaostojen ja viranhaltijoiden antamat ohjeet. Lisäksi on useita toimintapolitiikkamäärittelyjä. Säännöt ja ohjeet ovat luettavissa ja saatavissa sairaanhoitopiirin intranetistä. Yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kuin myös ohjeistuksen sisäisestä tarkastuksesta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Yhtymähallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia valituksia tai oikaisuvaatimuksia, joiden tekemisen perusteena olisi ollut ainoastaan sisäisen valvonnan puutteellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten tai hyvän hallintotavan noudattamisen laiminlyönti. Tiedossa ei myöskään ole, että sairaanhoitopiirille olisi säännösten, määräysten tai päätösten toteuttamatta jättämisestä tai muusta valvonnan laiminlyönnistä aiheutunut tai aiheuttamassa taloudellisia menetyksiä. Viranomaisten asettamia määräaikoja (selvitykset) on noudatettu. Erikoissairaanhoidon tulosalueen operatiivisessa tulosyksikössä on tarkennettu työajan seurantaan liittyvät toimintaohjeet. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tilinpäätökseen sisältyy tulosalueiden omat arviot yhtymävaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden arvioinnin luotettavuutta ja toteutumista ovat arvioineet myös tarkastuslautakunnan jäsenet antamassaan arviointikertomuksessa. Toimintavuonna suoritetussa ylläpitoauditoinnissa ja siitä annetussa raportoinnissa on erityismainintojen ohella annettu kehittämissuosituksia palvelujen laadun parantamiseksi. Erillisiä lisänäyttövaatimuksia ei esitetty. Riskienhallinta Vuodesta 2001 säännöllisesti toteutettu ulkoinen laadunhallinta-auditointi edellyttää sertifiotujen laadunhallintakriteereiden mukaista riskienhallintakriteeristön käsittelyä ja arvioinnin perusteella tehtäviä varmennus- ja kehittämistoimenpiteitä. Laadunhallintakriteeristön riskienhallintaa koskevan arvioinnin suorittaa johdon kriteeristön osalta keskushallinnon johtoryhmä ja toimintayksikköjä koskevien kriteeristöjen osalta yksikkö itse. Keskushallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat. Riskienhallintaa koskevat asiat valmistelee johtoryhmään kuuluva turvallisuuspäällikkö. Sairaanhoitopiirin työsuojeluorganisaatio on jatkanut osaltaan riskienhallinnan tavoitteiden ja sisällön toteuttamista.

7 Potilasturvallisuutta koskevia turvallisuusriskejä arvioi potilasturvallisuustyöryhmä. Tietohallintoriskejä arvioidaan erillisissä tietohallintoa koskevissa auditoinneissa. Yhtymähallitus on käsitellyt yksityiskohtaisemmin riskienhallintaa ja hyväksynyt siitä laaditun raportin samassa kokouksessa tilinpäätöksen kanssa. Sopimustoiminta Hallintosäännössä on määräykset sopimusten tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Kilpailutus toteutetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti Savonlinnan seudun hankintayksikön sekä erityisvastuualueen piirien kanssa yhteistyössä. Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus toteutetaan KYS- Erva alueella piirien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen resursointi sisältää keskimäärin yhden työpäivän panoksen /viikko. Sisäisestä tarkastuksesta muodostuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisessa suhteessa eri sairaanhoitopiireille. Sisäinen tarkastus toimii yhtymähallituksen alaisuudessa ja on riippumaton ulkoisen tarkastuksen kanssa. Päällekkäisyyksien minimoimiseksi sisäinen tarkastus informoi ulkoista tarkastustointa Tuleva taloudellinen kehitys Säästötarpeet ja menokehitys Kuntayhtymän talouden säästö- ja tasapainottamistarpeet johtuvat sen jäsenkuntien raskaasta taloustilanteesta, kuntayhtymän palvelutuotannon huonosta tuottavuudesta - erityisesti erikoissairaanhoidossa - ja palvelurakenteeseen tarvittavista muutoksista. Kuntayhtymän taseessa ei ole yli- eikä alijäämää. Kuntayhtymän menokehitys ei taitu tai vähene ilman koko palvelurakenteen remonttia. Väestön määräkehityksen ja ikärakenteen vuoksi vanhustenhuollon palvelujen tarve kasvaa, erikoissairaanhoidon volyymit alenevat, mutta kustannukset eivät ja perusterveydenhuollossa tarjonta ei vastaa kysyntää lääkäri ja -hammaslääkäripalveluissa. Erikoissairaanhoidossa tarvittava rakennemuutos - päivystysasetuksen vaatimuksetkin huomioiden - vaikuttaa voimakkaasti perusterveydenhuoltoon ja siihen kohdistuvaan resurssointitarpeeseen. Samassa kokonaisuudessa on myös portaattoman hoitomallin toteuttaminen, mikä vaikuttaa merkittävästi koko palvelurakenteeseen. Uudistusten myötä tavoitteena on taloudessa saada aikaan nykyistä tuottavampi ja edullisempi rakenne. Uudistuksen ennustettavuus kärsii tällä hetkellä valtakunnallisen sote - uudistuksen keskeneräisyydestä ja jäsenkuntien päätösten puuttumisesta. Tulorahoitus Palveluista perittävien asiakasmaksujen määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Kuntalaskutuksen kasvu on ollut varsin voimakasta - vuodesta 2007 (99,03 M ) vuoteen 2013 (128,44 M ) 29,7 %. Kasvua on saatu nyt hieman taittumaan niin, että v talousarvion ulkoiset kulut ovat vajaan puolimiljoona pienemmät kuin v Kuntalaskutus on v talousarviossa puolisen miljoonaa alle v talousarvion. Kuntalaskutuksen osuus tulorahoituksesta on noin 82 %. Mikäli palvelujärjestelmä pysyy nykyisenlaisena, kuntalaskutus kasvaa vuosittain 3-5 % riippuen kulloisestakin palkkaratkaisusta.

8 6 Investoinnit ja niiden rahoitus Kuntayhtymän investoinnit on pääsääntöisesti mitoitettu poistojen määrään. Tilinpäätösvuoden poistot olivat Lähivuosien rakennusinvestoinnit kohdistunevat ns. portaattoman hoitomallin toteutuksen vaatimiin investointeihin. Poistojen määrään rajoittunut investointimäärä ei riitä rahoituksen takaamiseen. Jatkossa tarvitaan joko lainarahoitusta tai muunlaista kiinteistörahoitusta kuntayhtymän likviditeetin turvaamiseksi. Rahoituksen tarpeen määrää - lääkintälaitteiden uusintaa lukuun ottamatta - ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. Arvio Kuntayhtymän taloudellisen kehityksen ennakointi - ainakin vuotta pidemmällä tähtäimellä - on edellä esitetyn perusteella lähestulkoon mahdotonta. Vuoden 2014 talousarvioon on huomioitu se mikä on ollut syksyllä 2013 tiedossa ja mahdollista sinne sisällyttää. 1.4 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja YHTYMÄHALLITUS Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK Sos Savonlinna Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Rantasalmi TK Kuntien yhteinen Osastonsihteerit Savonlinna TK Psykiatria Kiinteistö- ja tekn.huolto Sulkava TK Päivystys Kuntien yhteinen Ravintohuolto Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Lääkehuolto Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Laitoshuolto

9 7 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Anja Kuuramaa Liisa Kämäräinen Onni Ronkanen Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Marja Laitinen Tuomo Kautonen Petri Purhonen Rantasalmi Matti Haikonen Eero Sistonen Liisa Kämäräinen Marisa Hukkanen Auvo Kokkonen Pia Vokkolainen Satu Vihavainen Ahti Myllys Savonlinna Onni Ronkanen Helena Wright Tuomas Loikkanen Mikko Jantunen Carita Röpelinen-Pitkänen Anne Herttuainen Markku Valjakka Tapio Mikkonen Aila Makkonen Riitta Härkönen Karoliina Helander Eeva Helén Varpu Vaarnamo Milla Lehiö Juha Niskanen Erkki Itkonen Sulkava Kaisa Ralli Sanna Reponen Virve Litmanen Hanne-Maaria Rentola Jari Partanen Osmo Tulilahti Kari Summanen Vesa Ahonen Valtuusto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 29 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Kuntayhtymähallitus saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Asko Ruuskanen Ari Silvennoinen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Korhonen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Lasse Partanen Sulkava Riitta Finer-Huttunen Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Asko Ruuskanen Savonlinna Jaro Koikkalainen Savonlinna Ari Silvennoinen Kerimäki Ari Partanen Sulkava Eija Stenberg Punkaharju Katja Silvennoinen Punkaharju Helena Haverinen Enonkoski Sanna Hämäläinen Kerimäki Kuntayhtymähallitus alkaen Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Pekka Nousiainen Ari Silvennoinen Ahti Myllys Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Heli Laamanen Savonlinna Jouni Matilainen Savonlinna Eeva Lyytinen Sulkava Marja Laitinen Enonkoski Ahti Myllys Rantasalmi Seija Puputti saakka Savonlinna Sari Jokinen alkaen Rantasalmi Lauri Niiranen Enonkoski Eija Soljento Enonkoski Pekka Nousiainen Savonlinna Carita Röpelinen-Pitkänen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Esa Repo Sulkava Teija Rönkkö Enonkoski Juha Niskanen Savonlinna Ari Silvennoinen Savonlinna Raimo Muhonen Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna

10 8 Hallitus kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 193 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö sekä tulosalueiden toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä. Tarkastuslautakunta 10.6.saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Maire Hämäläinen Auvo Kokkonen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Maire Hämäläinen Kerimäki Sirpa Luukkainen Savonlinna Aila Makkonen Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Auvo Kokkonen Rantasalmi Raimo Rautiainen Rantasalmi Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava Vesa Virta Sulkava Juuso Laukkanen Punkaharju Tarkastuslautakunta alkaen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Haikonen Auvo Kokkonen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Haikonen Rantasalmi Eiju Paananen Savonlinna Auvo Kokkonen Rantasalmi Tapio Mikkonen Savonlinna Leena Korhonen Savonlinna Vesa Virta Sulkava Karoliina Helander Savonlinna Markku Valjakka Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Kari Virtanen Savonlinna Pirkko Happonen Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsitteli yhteensä 66 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy saakka JHTTyhteisönä aloitti BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä oli saakka JHTT-, KHTtilintarkastaja Elina Hämäläinen lähtien vastuullisen tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT-, HTM-tilintarkastaja Matti Jalkanen. Sosiaalijaosto saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Jaro Koikkalainen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Jaro Koikkalainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna Aune Kupiainen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Ari Silvennoinen Kerimäki Pekka Palm Kerimäki Annamari Taskinen Kerimäki Pauli Otranen Punkaharju Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Erja Linnamurto Savonlinna Sosiaalijaosto alkaen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Carita Röpelinen-Pitkänen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Riitta Härkönen Savonlinna Heli Laamanen Savonlinna Riku Kurttila Savonlinna Reima Härkönen Savonlinna Ari Silvennoinen Savonlinna Pekka Palm Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Seija Puputti saakka Savonlinna Matti Mäkelä alkaen Carita Röpelinen-Pitkänen Savonlinna Aune Kupiainen Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 51 asiaa.

11 9 Perusterveydenhuollon jaosto saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Lasse Partanen Riitta Härkönen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Lasse Partanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Riitta Härkönen Savonlinna Reijo Kutvonen Savonlinna Mikko Jantunen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Riikka Karvinen Kerimäki Liisa Kämäräinen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Anja Kuuramaa Enonkoski Kari Laukkanen Enonkoski Perusterveydenhuollon jaosto alkaen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kaisa Ralli Anja Kuuramaa Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Arto Heinilä Savonlinna Kari Laukkanen Savonlinna Anja Kuuramaa Enonkoski Eeva Lyytinen Sulkava Esa Natunen Enonkoski Teija Rönkkö Enonkoski Seija Puputti saakka Savonlinna Virve Litmanen Sulkava Matti Mäkelä 27.6 alkaen Kaisa Ralli Sulkava Lasse Partanen Sulkava Eero Sistonen Rantasalmi Eija Soljento Enonkoski Tarja Turtiainen Savonlinna Mikko Jantunen Savonlinna Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 45 asiaa. Ympäristöterveydenhuoltojaosto saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Korhonen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Kimmo Kotro Puumala Matti Korhonen Rantasalmi Leena Uosukainen Rantasalmi Esko Mielikäinen Savonlinna Heli Laamanen Punkaharju Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Tapio Mikkonen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Sanna Hämäläinen Kerimäki Ympäristöterveydenhuoltojaosto alkaen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Heli Laamanen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Vesa Ahonen Sulkava Eeva Lyytinen Sulkava Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Tiina Lipo-Lempiäinen Puumala Tapio Kukkonen Savonlinna Juho Tiainen Rantasalmi Heli Laamanen Savonlinna Johanna Parkkinen Savonlinna Ahti Myllys Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Tanja Taupila Savonlinna Satu Vihavainen Rantasalmi Erkki Itkonen Savonlinna Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 39 asiaa.

12 Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, tukipalvelujen tulosalueen ta-johtaja (oto), pj. Hemmo Pirhonen Erikoissairaanhoidon tulosalueen ta-johtaja, johtajaylilääkäri, varapj. Martti Merilä Panu Peitsaro Jussi Seppälä Panu Peitsaro Perusterveydenhuollon tulosalueen ta-johtaja, kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Riitta Sipinen Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen Talouspäällikkö Pekka Martikainen Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Pekka Saastamoinen Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 44 kertaa ja käsitteli yhteensä 252 asiaa. 10 Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Martti Merilä Kirsi Matikainen Panu Peitsaro Maijaterttu Tiainen Jussi Seppälä Panu Peitsaro alkaen Perusterveydenhuolto Panu Peitsaro Marja Arffman saakka Anu Koivumäki 1.2. alkaen Tuula Lehtosalo Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Riitta Sipinen Hemmo Pirhonen (oto) Henkilöstön pääluottamusmiehet JUKO pääluottamusmies Pekka Saastamoinen JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen KTN /TS pääluottamusmies Pekka Kilpeläinen KTN/KVTES pääluottamusmies Kirsi Kinnunen 31.5.saakka Helena Huttunen Pekka Kilpeläinen alkaen TEHY pääluottamusmies Anne Otranen-Silvennoinen saakka Tarja Torpakko alkaen SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Anna-K. Mikkonen saakka Eija Stenberg alkaen Yhtymähallituksen pj Asko Ruuskanen 10.6.saakka Onni Ronkanen Pekka Nousiainen alkaen Ahti Myllys Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen johtajaylilääkäri Toimialajohtaja Riitta Sipinen alkaen Merja Sairanen Hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen Maijaterttu Tiainen 11.6.alkaen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen

13 11 Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Hannu Kosonen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Matikainen Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Ei jäsentä Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Juko Pekka Saastamoinen Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Super Tarja Loikkanen Leena Paakkunainen Pääluottamusmies, Tehy A. Otranen-Silvennoinen,vpj 7.10 Tarja Torpakko Tarja Torpakko Pääluottamusmies, Jyty Seija Silvennoinen Erja Turkulainen Pääluottamusmies, KTN Kirsi Kinnunen saakka Pekka Kilpeläinen Helena Huttunen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 41 asiaa.

14 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Arviointi Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Palvelutavoitteiden toteuttaminen muiden ERVA sairaaloiden kanssa Vuoden 2013 aikana valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja päivystysasetuksen mukaiseen sekä paikalliseen palvelurakennemuutokseen Potilasturvallisuusohjelman toteuttamisen aloittaminen Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Henkilöstön riittävyys Henkilöstön joustava käyttö Palveluketjujen kehittäminen muiden ERVA alueen keskussairaaloiden kanssa Vuonna 2014 uusi palvelurakenne erva-alueella ja paikallisesti Kiinteä yhteistyö pth/sos kanssa jatkuu sekä työnjaot ja vastuut on määritelty Potilasturvallisuussuunnitelma on valmis Potilasturvallisuus verkkokoulutus käytössä HaiPro käytössä Vuoden 2014 talousarviosuunnittelussa rakennemuutokseen valmistautuminen Vuonna 2013 rekrytoidaan erikoislääkäreitä. 85% hoitohenkilökunnasta on vakituisia Jalkautuvan rektytointimallin käyttö vakiintuu Erikoisalakohtaisesti määritellyt ERVA järjestämissopimuksen mukaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi Vuoden 2014 talousarvio Yhteistyöfoorumit on määritelty Kyllä/Ei Vuoden 2014 talousarvio valmisteluohjeet Exreport Aamutapaamiset toteutuvat säännöllisesti Erikoisalakohtaisten ERVA järjestämissopimuksen ja päivystysasetuksen mukaisten suunnitelmien valmistelu käynnistetty. Valmistelu jatkuu vuonna Valmistelutyö käynnissä, jatkuu vuonna Synnytysten hoito on ERVA - aluetasoisista prosesseista toiminut eräänlaisena pilottina, sen valmistelu on pisimmällä. Työryhmät työstää erikoissairaanhoidon ja pth:n yhteistoimintoja mm. portaattoman hoitomallin kautta Tavoitetaso on toteutunut. ESH -henkilöstöstä on 78 % suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen. Toteutunut Toimialajohtaja / tulosyksiköiden päälliköt / Ylihoitajat Tavoite alittui: 84 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Tavoite toteutunut. Henkilökunnan joustavalla käytöllä on korvattu lähes kolmen (3) hoitajan nettovuosityöaika.

15 Perusterveydenhuolto 13 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2012 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Seurantaraportti 1 x kk Vuonna 2013 lain mukainen hoitoon pääsy ei toteutunut uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa noin viidellä prosentilla potilaista. Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja kotisairaanhoidossa tehdään RAImittarilla Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon sekä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteisistä asiakkaista, kunnissa missä RAIarviointijärjestelmä käytössä 70 %:ssa on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointijärjestelmällä Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2012 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Kolme (3) uutta virkalääkäri v aikana Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit Exreport kuukausittain Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Perusturvatyöryhmät ovat kokoontuneet sovittujen aikataulujen mukaisesti. Kaikilla terveysasemilla on lääkärin vastaanotolle kiireettömässä jonossa pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita, joille useimmille hoitaja on tehnyt tilannekartoituksen. Näiden potilaiden jonotusaika voi olla yli 3 kk Yhteyden saaminen toteutuu kaikilla terveysasemilla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyyntö. Vastaamattomien puheluiden osuus on alle 3% lukuun ottamatta Punkaharjun terveysasemaa. Luopuneiden puheluiden osuus on noin 30%. Luopuneet puhelut ovat soittajia, jotka eivät ole jättäneet takaisinsoittopyyntöä eivätkä jääneet jonolle. Soittoja tulee useita samasta numerosta. RAI-arviointi on tehty tavoitteiden mukaisesti. Kasvu on toteutunut vain vastaanottomäärissä Vuonna 2013 virkaan valittiin 2 uutta virkalääkäriä. Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä

16 Strategian toteutuminen perusterveydenhuollon tulosalueella 2013 Talousarvion 2013 sitovuuden osalta perusterveydenhuollon toimintatuotot ( , tot 96,5%) ja toimintakulut ( , tot 96%) jäivät alle arvion. Ostopalvelut toteutuivat yli arvion ( tot 104,2%). Ostopalveluja käytettiin muun muassa Sulkavan hammashuollossa, työterveyshuollossa ja Enonkoskella. Avohoito Avohoitokäynnit jäivät alle arvion (tot 96,3%) Sulkavan ja Rantasalmen terveysasemilla oli lääkärivajetta, jonka korjaamista tuettiin Savonlinnan tulosyksiköstä. Kesälääkäreiden työpanos kohdentui puolikiireellisten aikojen hoitamiseen ja jononpurkutyöhön. Kesälääkärit sijoitettiin Savonlinnan pääterveysasemalle, josta käsin tuettiin ympäristökuntien terveysasemia. Hammashoito Hammashoidossa käytettiin vuonna 2013 ostopalveluita tukemaan toimintaa, koska virkalääkäreitä kokoaikaiseksi muutettuna oli 7,5 ja vakansseja on yhteensä 19. Hammashoidossa kiireellistä hoitoa on pystytty tarjoamaan hyvin, mutta niin sanottuja jatkokäyntejä joutuu odottamaan pitkään. Hoitotakuun puitteissa on kuitenkin toistaiseksi pystytty toimimaan. Laitoshoito Terveyskeskushoitopäivät jäivät alle arvion (tot 98%). Hoitopäiviä laitoshoidossa oli yhteensä , keskimääräinen hoitoaika oli 18,8 ja kuormitus oli 95,3%. Savonlinnan vuodeosasto 1:llä hoidettiin neurologisia kuntoutuspotilaita ja osaston sairaansijojen määrä pudotettiin potilaiden vaativan hoitoisuuden vuoksi 35:stä 31:een. Vuodeosasto 2:n profiili muuttui kesän 2013 aikana hoivaosastosta lyhytaikaishoidon yksiköksi. Lyhytaikaispotilaiden hoidon vaativuuden vuoksi osaston sairaansijojen määrää pudotettiin 41:stä 36:aan. Rantasalmen terveysaseman vuodeosaston sairaansijojen määrä remontin valmistuttua oli 22. Perusterveydenhuollon laitoshoidossa vähentyi vuoden 2013 aikana yhteensä 18 laitospaikkaa. Uutena toimintana alkoi Senioripysäkkitoiminta Punkaharjun terveysasemalla. Työterveyshuolto Vuoden 2013 toiminnassa lääkärityövoiman vaje on ollut keskeisenä toimintaan vaikuttavana tekijänä. Ostopalvelusopimuksella työtä tehnyt lääkäri ei jatkanut enää toukokuun 2013 jälkeen. Lääkärinvirka oli auki kesällä 2013, siihen haki yksi lääkäri, joka kuitenkin aloittaa vasta 2014 vuoden puolella puolikkaalla työajalla. Lääkäripulan helpottamiseksi hankittiin kilpailutuksen kautta hankintamenettelyllä yhden lääkärin kokopäiväinen työpanos Attendolta. Tämä lääkäri aloitti marraskuussa Uusia työterveyshuoltosopimuksia tehtiin v aikana n. 30 maatalousyrittäjien ja pienten, 1-2 työntekijän yritysten tai yksin yrittäjien kanssa. Työterveyshuollon kumppanuussopimukset uusittiin Vantaan työterveyden, Etelä-Savon työterveyden ja Työterveys Wellamo Oy:n kanssa ja kumppanuussopimus laadittiin Lääkärikeskus Aava Oy:n kanssa. Muu henkilökunta on määrällisesti ennallaan. Henkilökunnan vaihtuvuus on pieni ja tapahtuu ensisijaisesti vain eläköitymisen kautta. Työpsykologi lisäsi työpanostaan 80%:iin ja hänen työpanoksensa on selkiintynyt ja palveluiden käyttö vakiintunut. Käyntimäärät verrattuna edellisvuoteen ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Työterveysneuvotteluiden määrä on merkittävästi lisääntynyt 14

17 15 Ympäristöterveydenhuolto Savonlinnassa eläinlääkinnän yhteisvastaanotto otettiin käyttöön kesäkuussa 2013 ja samalla luovuttiin kolmesta pienemmästä vastaanottotilasta. Savonlinnan terveysaseman entiset eläinlääkinnän tilat siirrettiin terveysvalvonnan käyttöön. Tällöin siirrettiin toinen Kerimäen terveystarkastajista Savonlinnaan ja toinen Kerimäen terveysasemalle ja samalla luovuttiin kokonaan Kerimäen ympäristöterveydenhuollon vuokrakiinteistöstä. Myös Punkaharjulla luovuttiin kunnantalolla olevasta terveystarkastajan vuokratoimistosta, kun Punkaharjun terveystarkastaja siirrettiin Savonlinnaan. Vuonna 2013 tilastoituja suoritteita terveysvalvonnassa kertyi 3937 kpl (ta 4005 kpl). Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2012 suoritteita kertyi 4046 kappaletta ja vuonna 2011 suoritteita kertyi 4676 kappaletta. Eläinlääkinnässä vuonna 2013 kertyi 4057 hyötyeläin- ja 6005 pieneläinsuoritetta (ta 3858 hyötyeläin- ja 5123 pieneläinsuoritetta). Vertailun vuoksi vuonna 2012 kertyi 3924 hyötyeläin- ja 5748 pieneläinsuoritetta ja vuonna 2011 kertyi 3900 hyötyeläin- ja 4498 pieneläinsuoritetta. Eläinlääkinnässä hyöty- ja pieneläinsuoritteiden määrä oli ennakoitua suurempi. Eläinlääkinnässä käyntimaksuja kertyi vuonna 2013 yhteensä 28980,18 (ta ,00 ); vuonna 2012 kertymä oli ,67 ja vuonna 2011 kertymä oli ,49. Terveysvalvonnassa suunnitelmallisen valvonnan osuus kasvoi aiempiin vuosiin, jolloin myös maksukertymät olivat aiempia vuosia suuremmat. Terveysvalvonnassa valvonta-, tarkastus-, ilmoitus ja näytteenottomaksuja perittiin vuonna 2013 yhteensä ,00 (ta ,00 ); Vuonna 2012 kertymä oli ,50 ja vuonna 2011 kertymä oli ,36. Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui jälkilaskennan jälkeen siten, että kuntapalautusta muodostui terveysvalvonnan puolelta ,45 euroa, eläinlääkinnän puolelta ,25 euroa eli koko ympäristöterveydenhuollosta yhteensä ,70. Keskeiset terveysvalvonnan palautuksiin johtaneet seikat olivat ennakoitua suuremmat tarkastus- ja valvontamaksukertymät sekä säästöt palveluiden ostoissa. Eläinlääkinnän puolella palautusosuus muodostui pääasiassa ennakoitua suuremmista suorite-määristä (=kuntamaksuista) sekä ennakoitua suuremmista valtion tuista. Vuoden 2013 talousarvioon oli varattu investointihankkeina :n määrärahaa eläinlääkintään verianalysaattoreiden hankkimiseksi. Laitekokonaisuuksia hankittiin kaksi kappaletta Triolab Oy:ltä ja hankinnat sijoitettaisiin itäiselle yhteisvastaanotolle ja Juvan eläinasemalle. Lisäksi vuoden 2013 investointeihin oli varattu :n määräraha terveysvalvonnan melumittarin hankkimiseksi, mikä hankittiin MIP Electronics Oy:ltä. Henkilöstökulut Perusterveydenhuollon tulosalueen henkilöstökulut toteutuivat alle arvion (toteuma 92,9%). Ympäristökunnat Rantasalmen terveysasemalla tehtiin laaja remontti kevään 2013 aikana. Remontin jälkeen terveysaseman tiloihin sijoittuivat myös neuvolatoiminta, mielenterveystyö sekä hammashoito. Sulkavan terveysaseman vuodeosastolla toteutettiin ilmastointiremontti. Enonkosken terveysaseman toiminnasta vastasi Attendo terveyspalvelut sopimuksen mukaisesti.

18 Sosiaalipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat Palvelusopimusten toteutuminen Toteutui suunnitellusti ja asiakkaat Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut palvelusopimusten mukaisesti Palvelusopimusten ja kuntien tilauksen toteumaseuranta 2 x vuodessa Prosessi ja rakenteet Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu vanhusten kotihoidon palveluissa Tavoite kohti yksiportaista palvelurakennetta, kehittämistyöhön osallistuminen Palveluohjaus käytössä, palveluohjauskäynti/ ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutettu 90 %:lle niistä 75-vuotta täyttävistä, jotka eivät ole Sosterin ikäihmisille kohdennettujen säännöllisten palvelujen piirissä. Yksiportaisen palvelurakenteen toteuttamissuunnitelma valmis Palveluohjaus tilasto Exreport Loppuraportti Palveluohjaus toimintamallina vakiintui ja sitä kehitettiin vuoden kuluessa. Kuluvan vuoden aikana 75 vuotta täyttäneitä oli 408 henkilöä. 25 henkilöä heistä oli laitoshoidossa tai heitä ei tavoitettu. Ennalta ehkäisevästä Kotikäynnistä kieltäytyi 47 henkilöä. Kotikäyntien toteuma oli 88 % kun huomioidaan laitoshoidossa olleet ja kieltäytyjät. Kehittämistyöhön osallistuttiin suunnitellusti ja alustavat suunnitelmat vanhusten palvelurakenteen muuttamiseksi on laadittu. Muutos on osittain käynnistynyt. Loppuraportin, joka käsittää myös erikoissairaanhoidon osuuden, on määrä valmistua mennessä. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Mobiilihoivaan liittyvän teknologian käyttöönotto kotihoidossa Talousarviossa pysyminen Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja palvelumuoto/ - rakenne vastaa asiakkaiden palvelutarvetta Uusi turvallisuusteknologia otetaan käyttöön 100 kodissa mennessä Talousarvion menokehys 2013 Laitoshoidon käyttöaste 98,5 % ja palveluasumisessa 97,5 %. Asumispalveluun ohjattavien pal- Mobiiliteknologialla varustettujen kotien määrä Exreport kuukausittain Exreport kuukausittain RAI-tilastot (RAI HC tai Tavoite ei toteutunut, vuoden 2013 lopussa 20 kotia oli varustettu mobiiliturvateknologialla. Järjestelmän luotettavuudessa ilmenneiden ongelmien vuoksi käyttöönottoa ei voitu laajentaa, enne kuin järjestelmä saadaan luotettavasti toimimaan. Ulkoisten kulujen toteuma oli 102 % ja Toimintakulut yhteensä toteuma 101,3 % (sisältäen vyörytykset) Laitoshoidon käyttöaste oli 98,2 %, mikä jäi ainoastaan 0,3 % alle asetetun tavoitteen (= 84 asumispäivää). Palveluasumisessa käyttöaste oli 100,2 %. (Omassa toiminnassa 93,6 % ja ostopalveluissa 102,3 %) Tavoite ei toteutunut. Sijoitetuista vanhuksista

19 17 velutarve on suuri tai erittäin suuri (MAPLe 5 lk 4-5) 80 %:lla Säännöllisen kotipalvelun asiakkaista palvelutarve on vähäinen (MAPLe 1) tai lievä (MAPLe 2) max. 20 % :lla Screener-Oulu) RAI-tilastot 2x vuosi (RAI HC= Home Care) 69,5%:lla palvelutarve oli suuri tai erittäin suuri (palvelutalot 64% ja vanhainkodit 87%). Kevyemmän palvelutarpeen omaavien asiakkaiden sijoittamisen peruste asumispalveluihin oli lähinnä muistisairauden aiheuttamat käytösoireet ja/tai karkailu Tavoite ei toteutunut. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaista 28,4 %:lla palvelun tarve oli joko vähäinen tai lievä. Vaikka palvelutarve olikin vähäinen, eivätkä he olisi pärjänneet kotona ilman ko. palvelua (mm. insuliinihoito). Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja henkilöstön joustava käyttö Päihdekuntoutuksen hpv:t ostopalveluna on korkeintaan vuoden 2012 tasolla Täydennyskoulutusta keskimäärin 3 pv / tt Exreport Exreport Päihdekuntoutuksen hoitopäivät (ostopalvelu) ylittyivät 203 hoitopäivällä tavoitteesta. Koulutuspäivien toteuma oli 2,34 koulutuspäivää / työntekijä. Koulutuspäivistä 96 % oli täydennyskoulutusta. Tavoitekeskustelujen tot 70 % Exreport Tavoitekeskustelujen toteuma oli 79 % Tulosalueella valmistauduttiin kesällä 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaiseen toimintaan. Palveluohjaajat (2,5) aloittivat vuoden alussa palveluohjaustoiminnan ja käynnistivät 75 vuotta täyttäneille ennalta ehkäisevät kotikäynnit. Edellisten lisäksi valmisteltiin kotisairaanhoidon ja kotipalvelun hallinnollista yhdistämistä sekä toimintamallin uudistamista siten, että toiminta integroituna kotihoitona oli mahdollista käynnistää heti vuoden 2014 alussa. Säännöllisen kotipalvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä (keskimääräinen lkm / kk) oli 486 (tot 99 %). Kotiin myönnettyjen tukipalvelujen (ateria-, kauppakassija turvapuhelinpalvelut) avulla tuettiin vanhusten kotona asumista ja arjessa pärjäämistä. Näitä palveluja annettiin asiakkaille hieman talousarviossa suunniteltua enemmän. Kotona asumista tuettiin myös omaishoidon tuen avulla. Vuoden 2013 lopussa omaishoitajia oli 172. Omaishoidon palkkioiden määräraha ylittyi :lla talousarviovarauksesta. Palveluasumisen asumisvuorokausien toteuma vuonna 2013 oli 100,3%. Vanhainkotien osalta asumisvuorokausien toteuma oli 99,7%. Palveluasumisen ostopalvelut ylittyivät , mikä johtuu pääosin liian niukasta talousarviovarauksesta. Karpalokodin palveluasumisen pienryhmäkodin toiminta yhdistettiin asumisturvallisuuden varmistamiseksi sosiaalijaoston päätöksellä Karpalokodin muuhun toimintaan, missä voitiin taata myös yöaikainen valvonta. Muutoksen johdosta palvelutalosta väheni 5 lyhytaikaispaikkaa. A-klinikka käynnit toteutuivat suunnitellusti, mutta yöpymiset päihdehuoltokeskuksessa alittuivat parista edellisestä vuodesta (toteuma 65,5%). Päihdekuntoutuksen ostopalvelut ylittyivät sekä hoitopäivien että määrärahavarauksen (ylitys ) osalta. Päihdelääkäripalveluja hankittiin ostopalveluna suunniteltua enemmän, koska Sosterin omien lääkäreiden työpanosta niukasta lääkäriresurssista johtuen ei ollut mahdollista kohdentaa päihdetyöhön. Henkilöstön osalta voidaan todeta, että kaikki avoimena olleet virat ja työsuhteet saatiin täytettyä pätevillä ja kelpoisuusehdot täyttäneillä henkilöillä. Henkilöstömääräraha toteutui lähes suunnitellusti (toteuma 99,8%). Talousarvion 2013 sitovuuden osalta sosiaalipalvelujen toimintatuotoissa oli ylitystä ,52 (tot 101,8 %). Toimintakulujen osalta ylitystä oli ,13 (tot 102,0 %).

20 Tukipalvelut 18 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat Toteutunut/ ei toteutunut ja asiakkaat Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Erityisvastuualueen ERVA ja Etelä- ja Itä- Savon sähköisen asioinnin yhteistyön laajentaminen ja kehittäminen - Sähköisen asioinnin kehittäminen - Perustietotekniikan harmonisointi ja alueverkkotoiminta Asiakastyytyväisyyden parantaminen - Henkilöstöruokailu - potilasruokailu ja kotipalvelun asiakkaat - lääkehuolto Osastofarmasian palveluprosessin uudelleen organisointi Uudistettavan ravintokeskuksen toimintamallin määrittäminen Osastosihteeriyksikön työprosessien ja johtamisen organisoiminen ja kehittäminen Exreport- raportointijärjestelmän hyödyntäminen kustannusseurannan, tehokkuuden ja tuottavuuden osalta - www sivuston ja intran tekninen alusta tuotantokäytössä elokuun loppuun mennessä (ERVA) - ICT loppuraporttiin perustuva toteutussuunnitelma vuoden loppuun mennessä (ERVA) - Etelä- ja Itä-Savon shp:n ICT yhteistyön tuloksena lisenssikustannussäästö vähintään 5 % Asiakaskyselyn tulokset (4-10) - Henkilöstöruokailu 8,5 - Kotiateriat 9,0 - Potilasruokailu 8,5 - Lääkehuolto 9 (9- ed.) Osastofarmasian palveluprosessin omistajuus sekä osastofarmaseuttien työnjako, vastuut ja tehtävät määritelty Uuden toimintamallin edellyttämä ruokalista käytössä, ravintosisältölaskelmat ja tuotantosuunnitelma laadittu Henkilöstön käyttösuunnitelma laadittu henkilötyöaika 2014 vuoden 2012 tasolla. Palvelupäällikön ja palveluesimiehen tehtävät, työnjako ja vastuut on määritelty huhtikuun loppuun mennessä Toiminta- ja talouslukujen säännöllinen (kuukausittainen raportointi) sekä toiminta- ja talousluvuista johdetut toimenpiteet Laskutuksessa osoitettu säästön toteutuminen Asiakaskysely Toteutetaan alkuvuodesta Osastofarmasian prosessikuvauksia 2 kpl Tuotannonohjaus (Aivo) ohjelmassa on ruokalistat ja laskelmat ravintosisällöstä ja elintarvikekustannukset Henkilötyöaika Toteutunut/ ei toteutunut Johtamistoimenpiteet todettavissa järjestelmästä 1. ei toteutunut. Toimittajavaihdos syksyllä 2013, projekti jatkuu yhä 2. Toteutui, loppuraportti toteutussuunnitelmasta on olemassa 3. Ei voida vielä mitata. Tuotantokäyttö alkanut v.2014 alussa. Asiakaskyselyn tulokset - ei toteutettu - kotiateriat 8,6 - ei toteutettu - Lääkehuolto 9,5 Osastofarmasian prosessikuvauksia 2 kpl: määritelty työnjako, vastuut ja tehtävät - Esh:n tulosalueen osastofarmaseutti - Pth:n ja sosiaalipalvelujen tulosalueen osastofarmaseutti Tuotannonohjausjärjestelmässä laskelmat sosemaisesta ruokavaliosta tehty, muu osio kesken. Henkilöstön käyttösuunnitelma laadittu. Palvelupäällikön ja -esimiehen tehtävät, työnjako ja vastuut on määritelty tavoitteen mukaisesti. Palveluesimiehen virka täytettiin, mutta hän irtisanoutui koeajalla Seuranta toteutettu ja toimenpiteet tehty. Johtamistoimenpiteiden kirjaaminen järjestelmään ei toteutunut.

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011. Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto

TASEKIRJA 2011. Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto TASEKIRJA 2011 Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN (SIS. KONSERNIVALVONNAN)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015

TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015 TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Vs. sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kuntayhtymähallitus 23.10.2012 Kuntayhtymävaltuusto 5.11.2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Selvitys / toimenpide-ehdotus

Selvitys / toimenpide-ehdotus 23.9.2015 1(5) 2. Huomioita edellisten vuosien arviointikertomuksien johdosta tehdyistä toimenpiteistä / sivu 4: 1. Viestinnän puutteita on niin ikään pyritty korjaamaan. Yhtymähallitus on päivittänyt

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kuntayhtymähallitus 06.10.2011 Kuntayhtymävaltuusto 14.11.2011 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2010 Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010 Kuntayhtymähallitus 19 16.02.2010 Kuntayhtymävaltuusto 8 25.05.2010 Sosterin talouden ja toiminnan sopeuttaminen koskien osastoja 4 A, 4 B ja 5 A (hanke 17) sekä kirurgian, synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot