TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen TOTEUTUMISVERTAILUT Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä Tulosalueet, tuloslaskelmat Tulosalueet keskeiset toimintaluvut Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Henkilöstö Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Valtuuston sitovuustaso Kuntalaskutus Taloustavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 65

3 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Koko toimintavuotta hallitsi valtakunnallinen sote-rakenneuudistus, joka heijastui sekä alueellisesti että paikallisesti käytyinä rakennekeskusteluina. Valtakunnallisten linjausten rakentuminen yhdessä kuntarakenneuudistuksen kanssa osoittautui vaikeasti hahmottuvaksi ja tämän vuoksi tärkeinä pidettyjä lainsäädäntöuudistuksia on jouduttu lykkäämään myöhempään ajankohtaan. Sote -rakenneuudistusratkaisuja saataneen valmiiksi ainakin osittain jo vuoden 2013 aikana, mikä mahdollistaa toimintojen uudistamisen käynnistämisen myös sairaanhoitopiirissä. Perinteinen katsaus vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta rakentuu neljän tarkastelukulman alle seuraavasti: Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa (yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli kymmenen potilasta). Kasvua kuitenkin edellisen vuoden vastaavaan aikaan seitsemän potilasta. Kaikki 6 kk:n odotusajan ylittäneet potilaat olivat kirurgisia potilaita. Valtakunnallisessa vertailussa sairaanhoitopiiri sijoittui parhaaseen neljännekseen. Valtuuston asettama toiminta- ja laatutavoite keskimääräisen hoitoajan kestosta (35 päivää) toteutui em. poikkileikkausajanjaksona (31.12) 56 (v ) päivän suuruisena. Asetettu tavoite alitettiin 21 päivän suuruisena. Valtuuston asettama tärkeä laadullinen tavoite alitettiin edellistä vuottakin suurempana, mikä velvoittaa koko palveluprosessin kriittiseen arviointiin ja sitä seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin jatkossa. Hoitotakuun asettamat keskimääräiset odotusajat perusterveydenhuollossa olivat pitkiä joskin vielä määräaikojen rajoissa. Menestyksellinen ponnistelu perusterveydenhuoltoon palkattavien virkalääkäreiden rekrytoimiseksi (tavoite neljä virkalääkäriä, toteutuma kahdeksan) tulee merkittävästi parantamaan myös perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä lyhentyvinä odotusaikoina. Hammashuollon palvelujen saatavuus on odotusaikojen valossa heikoin eikä tulevaisuus tuo parannusta heikon hammaslääkäritilanteen takia. Hammaslääkärikoulutuksen aloittaminen Kuopion yliopistossa tuo alueellista helpotusta vasta usean vuoden viiveellä. Prosessit ja rakenteet Toimintaprosessien toteutukseen olennaisesti vaikuttava henkilöstövaje erityisesti terveyskeskuksen virkalääkäreiden saatavuudessa vaikutti toimintaa haittaavasti. Parantunut virkalääkäritilanne ei ehtinyt vaikuttaa vielä toimintavuotena koko hoitoketjun toiminnan tehostumiseen. Hoitoketjun toimivuutta kuvaava määre; keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä oli vuoden lopussa 397 (v ) potilasta. Odotuspäivien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2697 päivästä 3094 päivään eli 397 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneiden odotuspäivien taloudellinen kokonaisvaikutus oli 1,4 M ja kasvua 0,3 M. Toimintarakenteensa vuoksi sairaanhoitopiiri ei kanna ns. siirtoviivemak-

4 sua kunnilta potilaista, joita ei voida sijoittaa muihin hoitoyksiköihin tai kotiin. Toimiva hoitoketju minimoi siirtoviiveet ja tähän toimintaprosessien uudistaminen rakenteellisine ratkaisuineen tähtää. Toimintavuoden aikana toteutettu, hoivaa tarvitsevien asiakkaiden kuntoisuusluokitus ns. RAVA aineistolla osoitti, että rakenteelliset muutokset laitospainotteisuuden vähentämiseksi ovat välttämättömiä ja siksi ns. portaattoman hoitomallin toteutus kuntarajat ylittävänä toimintana tulee olla keskeinen tehtäväalue myös jatkossa. Toimintavuoden aikana jatkettiin jo edellisenä vuonna käynnistynyttä terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen valmistelua tulevaa päätöksentekoa varten tavoitteena vahvistaa sopimus kaikissa Kys- erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustoissa toimintavuoden loppuun mennessä. Järjestämissopimus, jonka kesto on valtuustokausi, sovitaan mm. erikoissairaanhoidon työnjaosta. Sopimustilanne on edelleen avoin, koska sairaanhoitopiiri ei voinut hyväksyä mm. vireillä olevan päivystysasetuksen keskeneräisyyden vuoksi sopimuksessa mainittuja päivystysjärjestelyjä ja synnytyksiä koskevia linjauksia. Valtiovallan sote-linjausten muuttaessa kolmiportaisen palelurakenteen kaksiportaiseksi ja sen mukaisesti sairaanhoitopiirien lakkautuessa neljän sairaanhoitopiirin yhteinen ns. ISER hanke jouduttiin keskeyttämään. Tilalle pystytettiin kaikkien viiden KYS erityisvastuualeen sairaanhoitopiirin yhteinen ISKE- hanke jatkamaan ISER-hankkeessa hyödyllisiksi koettuja kehittämistoimia. Käytännössä uusi hanke järjestyi vasta vuoden 2013 alussa. Sairaanhoitopiiri vastaanotti toimintavuoden keväällä merkittävän kansainvälisen tunnustuksen (HIMSS/ Healtcare Information and Management System Society), jolla Savonlinnan keskussairaalalle myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena sairaalana HIMSSpalkinto sairaaloiden IT-järjestelmien kypsyysluokituksessa hoitoprosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyössä. Kypsyysluokituksessa keskussairaala on saanut arvosanan kuusi, kun seitsemän on korkein mahdollinen. Uudistuminen ja henkilöstö Toimintavuoden aikana suoritettiin vuoden 2014 loppuun myönnetyn laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi. Auditoinnin yhteydessä annettuja kehittämissuosituksia on työstetty eri työyksiköissä samoin kuin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyysselvityksen johdosta asetettujen kehittämistoimenpiteiden työstämistä. Ylläpitoauditoinnin ja työtyytyväisyysselvityksen suositukset ovat henkilöstöä koskevilta osioiltaan toisiaan täydentäviä ja siten hyvin vahvistavat kehittämistoimenpiteiden painotukset. Sairaanhoitopiirin oman henkilöstöresurssin kokonaistyöpanos työpäivinä laskettuna aleni 1,4 % (6283 pv) vuoteen 2011 verrattuna. Ostopalvelujen kautta on kuitenkin hankittu lisäresursointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärityövoimaan, joka ei näy kokonaistyöpanoksen työpäivissä. Ostopalveluna tehtyjen tuntien määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi tuntia verrattuna vuoteen Perusterveydenhuollon puolelta vastaavaa vertailua ei ole käytettävissä. Tavoitteeksi asetettu ostopalvelujen korvaaminen omaan organisaatioon palkatulla vakinaisella henkilöstöllä ei erikoissairaanhoidossa ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkäreiden osalta voitiin tulleen rekrytointisopimuksen voimaan tulon jälkeen luopua ostopalveluista. Edellä mainittu rekrytointisopimus on helpottanut merkittävästi rekrytointia sekä vakinaisten että sijaislääkäreiden 2

5 osalta. Enonkosken terveysasema on kokonaisulkoistettu MedOne Attendolle ja yhteispäivystyksessä ajat perjantaista sunnuntaihin sekä arkipyhät. Kustannusvaikuttavuus Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös tasataan niin ylijäämän kuin alijäämänkin toteutuessa o-tulokseksi. Toimintavuoden tulos muodostui 2,3 M ylijäämäiseksi. Ylijäämä palautettiin jäsenkunnille. Palautuksen mahdollisti toimintavuoden syksyllä laadittu talousarviomuutos, jossa pyrittiin arvioimaan meno- ja tulomäärärahojen taso mahdollisimman realistisena. Loppuvuoden toiminta ja kustannushallinta mahdollisti edellä mainittujen uusien tulo- ja menoarvioiden ennakoitua positiivisemman toteutuman. Myös osakkuusyhteisön Itä-Suomen laboratoriokuntayhtymän liikelaitoksen (ISLAB) positiivinen tulos/palautus omistajapiireille (1,4 M ) ko. tilivuodelle kirjattuna olisi parantanut kuntayhtymän ylijäämän palautusosuutta. Varaus vahvistaa kuitenkin vasta v 2013 tilinpäätöksen tulosta piirin ISLAB:n omistusosuuden mukaisella osuudella. Kuntayhtymällä oli pitkäaikaista velkaa vuoden lopussa yhteensä ,71. Maksuvalmius oli välttävä - kassan riittävyys 7,3 pv. Tuoreimmat keskussairaaloiden tuottavuustiedot ovat vuodelta Oman sairaalamme tuottavuus on vv Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen erilaisilla tuottavuusmittareilla mitattuna alentunut. Esimerkiksi painotettujen episodien määrä vuodesta 2007 laski eniten meillä - 14 %, mihin vaikutti piirin jäsenkuntamäärän alentuminen. Toisaalta hoitotoiminnan kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä paitsi Savonlinnan keskussairaalassa vuosina alenivat 4 %. Sisätautien tuottavuus aleni tarkastelujaksolla 2 % ja kirurgian episodituottavuus 15 %. Kokonaisuutena tarkastellen v tuottavuudeltaan huonoin oli Savonlinna keskussairaala - kuten edellisenäkin vuonna. Pelkästään näiden tietojen valossa on välttämätöntä uusia erikoissairaanhoito ja samalla koko Sosterin rakenteet toiminnan ja palvelujen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaisesti vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toteutumat kuvataan tulosaluekohtaisissa esityksissä Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäistä valvontaa on vuonna 2012 toteutettu kuntayhtymähallituksen hyväksymän ohjeen periaatteiden mukaisesti. Sisäistä valvontaa tukee sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmä SHQS-qualityn mukaiset laatukriteerit sekä kolmen vuoden välein suoritettava koko organisaatiota koskeva ulkoinen laaduntunnustusauditointi ja vuosittain välivuosina suoritettava ylläpitoauditointi. Molemmista auditointitapahtumista annettavat kehittämissuositukset ohjaavat sairaanhoitopiirin toimintaa. Nykyinen laaduntunnustus on voimassa lokakuuhun 2014 saakka.

6 Toimintavuoden aikana suoritettiin yksi kuntayhtymähallituksen vahvistama tarkastuskohde, jossa tarkastus kohdentui tietohallinnon kustannuksiin ja organisointiin. Tarkastuksen johdosta annetut kehittämissuositukset koskivat: 1. hallinnan käytäntöjen ja johtamisen optimointia sekä IT-palveluiden organisointia 2. kirjauskäytäntöjen parantamista ja hyödyntämistä sekä It-palveluiden kustannustehokkuuden (kilpailukyvyn) parantamista. Kuntayhtymähallituksen hyväksymät, suosituksen mukaiset kehittämistoimet on aloitettu viipymättä. Sisäinen tarkastus siirtyi 1.8. lähtien KYS ervayhteistyön kautta sairaanhoitopiirein yhteisesti ylläpitämän tarkastusyksikön suoritetavaksi. Loppuvuonna ei tarkastuskohteita nimetty, koska tarkastusyksikkö sai tarvittavan henkilöresurssointivahvistuksen vasta aivan toimintavuoden lopulla. Konsernitarkastuksen piiriin kuuluvissa (sairaanhoitopiiri omistajataho) ISLAB kuntayhtymäliikelaitoksessa toimintaa arvioidaan sertifioidun laatujärjestelmän kautta ja osallistumalla hallintoon niin yhtymäkokouksissa, tarkastuslautakunnassa kuin johtokunnassa. Sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiössä Medi IT Oy:ssä hallintoon osallistutaan yhtiökokousten lisäksi myös hallituksessa. Sairaanhoitopiirin 100 %:sti omistamassa Savonlinnan keskussairaalan kiinteistöosakeyhtiössä hallinto on järjestäytynyt osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Toiminnan tarkastuksesta vastaa auktorisoitu tilintarkastusyhteisö (PWC) Riskien kartoitus ja merkittävyyden arviointi päivityksineen on ajan tasalla ja se on tehty kattavasti. Riskienhallinta ja seuranta ovat vastuutettu sairaanhoitopiirin tasolla. Vakuutusyhtiön kanssa v tehty riskien kartoitus on päivitetty sen jälkeen vuosittain. Riskien kartoitus kattaa kaikki merkittävät sairaanhoitopiirin riskit ja niiden arvioinnin. Vuoden 2013 alusta pitkäaikainen vakuutusyhteistyö päättyi vakuutusyhtiön lopettaessa julkisyhteisöjen vakuutustoiminnan. Kilpailutuksen jälkeen tehdyt uudet järjestelyt osoittautuivat jo vakuutusten hankintavaiheessa kannattavaksi ja strategisten riskien arviointia jatketaan yhteistyössä uuden toimijan kanssa keskeytyksettä. Keskeisiä strategisia riskejä ovat arvioinnin perusteella olleet edelleen henkilöstön saatavuus, osaamispääoman säilyttäminen ja edellä mainittuihinkin liittyen erikoissairaanhoidon tehokkuuden heikkeneminen. Muut merkittävät strategiset riskit liittyvät kunta- ja palvelurakenteen jäsentymättömyyteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllisen ohjauksen keskeneräisyyteen Keskeiset taloudelliset riskit ovat liittyneet investointien kannattavuuteen ja kuntien maksuvalmiuteen sekä talousarviokäytäntöihin. Riskeihin on varauduttu edelleen kehittämällä talouden ja toiminnan seurantaa henkilöstöresurssin käytön seurannalla suhteessa vakanssipohjaan, exreport-järjestelmän käytöllä ja tarkentamalla kuntalaskutusta. Operatiiviset riskit liittyvät perustehtävän onnistumiseen. Niitä on arvioitu toimialoittain ja merkittävät operatiiviset riskit liittyvät toimitilaturvallisuuteen. Niillä on vahva vaikutus strategisiin riskeihin henkilöstön työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen kautta. Toimitilaturvallisuuden parantamiseen on kehitetty omavalvontajärjestelmää käyttöönotettavaksi vuonna Toimitilaturvallisuuden omavalvonnalla on läheinen kytkös työturvallisuuden vaarojen kartoituksiin ja riskien arviointeihin. Sulkavan terveysaseman avopuoli on saneerattu ja Rantasalmen terveysaseman saneeraustyö on käynnistynyt, samoin Kerimäen terveysaseman remontti. Rantasalmen terveysaseman toiminnot järjestetään väistötiloissa 4

7 saneerauksen valmistumiseen saakka, jonka on tavoiteaikataulun mukaan toukokuussa Keskussairaalan toiminnoissa keskeiset operatiiviset toimitilariskit liittyvät ravintokeskuksen tiloihin, joita varten on suunniteltu uudisrakennus, jonka valmistuttua vapautuvat tilat mahdollistavat sekä materiaali- että apuvälinekeskuksen tehokkaamman ja järjestelmällisemmän toiminnan Vahinkoriskejä liittyy paljon potilaiden hoidon turvallisuuteen ja henkilöstön työturvallisuuteen, mutta myös omaisuuteen, toimialalle ominaisesti vähemmän ympäristöön. Potilaisiin, henkilöstöön, omaisuuteen ja ympäristöön liittyviä vahinkoja ja vaaratilanteita seurataan aktiivisesti turvallisuusportaalin ilmoitusmenettelyllä. Hoitotyön turvallisuutta parantamaan on laadittu uusi potilasturvallisuussuunnitelma, koko henkilöstölle on käynnistetty Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus ja käyttöön on otettu HaiPro-niminen vaara- ja haittatapahtumien kirjaamis- ja raportointiohjelma. Toimintavuoden kuluessa ei realisoitunut yhtään päätöksistä johtuvaa korvausvelvoitetta tai tuottamuksellisuudesta aiheutuvaa oikeudellista vaatimusta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt sairaanhoitopiirin johtajan laatiman sisäisen valvonnan ja tarkastuksen raportin, jossa todetaan, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastonsihteerit Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto

8 6 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja Anja Kuuramaa I varapuheenjohtaja Mikko Jantunen II varapuheenjohtaja Harri Halko Helena Wright Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Jukka Kaasinen Kerimäki Maire Hämäläinen Anneli Räisänen Ari Silvennoinen Teuvo Luostarinen Punkaharju Mikko Jantunen Aune Kupiainen Katja Silvennoinen Kaija Ovaska Rantasalmi Liisa Kämäräinen Matti Haikonen Markku Varis Leena Uosukainen Auvo Kokkonen Savonlinna Harri Halko Vuokko Mikkonen Helena Wright Juha Hirvonen Markku Nousiainen Riitta Härkönen Maarit Eronen-Raivio Sirpa Luukkainen Anne Herttuainen Sulkava Kaisa Ralli Esa Repo Pekka Kinnunen Paula Suomalainen Virve Litmanen Valtuusto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 24 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Kuntayhtymähallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Asko Ruuskanen Ari Silvennoinen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Korhonen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Lasse Partanen Sulkava Riitta Finer-Huttunen Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Asko Ruuskanen Savonlinna Jaro Koikkalainen Savonlinna Ari Silvennoinen Kerimäki Ari Partanen Sulkava Eija Stenberg Punkaharju Katja Silvennoinen Punkaharju Helena Haverinen Enonkoski Sanna Hämäläinen Kerimäki Hallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 167 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö sekä tulosalueiden toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä.

9 7 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Maire Hämäläinen Varapuheenjohtaja Markku Varis Auvo Kokkonen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Maire Hämäläinen Kerimäki Sirpa Luukkainen Savonlinna Aila Makkonen Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Varis Rantasalmi Auvo Kokkonen Rantasalmi Auvo Kokkonen Raimo Rautiainen Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava Vesa Virta Sulkava Juuso Laukkanen Punkaharju Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli yhteensä 47 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä oli JHTT-, KHT-tilintarkastaja Elina Hämäläinen. Sosiaalijaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Jaro Koikkalainen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Jaro Koikkalainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna Aune Kupiainen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Ari Silvennoinen Kerimäki Pekka Palm Kerimäki Annamari Taskinen Kerimäki Pauli Otranen Punkaharju Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Erja Linnamurto Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 47 asiaa. Perusterveydenhuollon jaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Lasse Partanen Riitta Härkönen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Lasse Partanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Riitta Härkönen Savonlinna Reijo Kutvonen Savonlinna Mikko Jantunen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Riikka Karvinen Kerimäki Liisa Kämäräinen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Anja Kuuramaa Enonkoski Kari Laukkanen Enonkoski Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 49 asiaa.

10 8 Ympäristöterveydenhuoltojaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Korhonen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Kimmo Kotro Puumala Matti Korhonen Rantasalmi Leena Uosukainen Rantasalmi Esko Mielikäinen Savonlinna Heli Laamanen Punkaharju Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Eija Stenberg Punkaharju Tapio Mikkonen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Sanna Hämäläinen Kerimäki Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli yhteensä 34 asiaa. Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, tukipalvelujen tulosalueen TA-johtaja, pj. Hemmo Pirhonen Erikoissairaanhoidon tulosalueen TA-johtaja, johtajaylilääkäri, varapj. Hannu Juvonen Perusterveydenhuollon tulosalueen TA-johtaja, kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Saara Pesonen Riitta Sipinen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen 5.8. Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen 6.8. Talouspäällikkö Pekka Martikainen Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Seija Silvennoinen Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 44 kertaa ja käsitteli yhteensä 198 asiaa. Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Hannu Juvonen Kirsi Matikainen Virpi Ahtiainen Maijaterttu Tiainen 1.4 Perusterveydenhuolto Panu Peitsaro Marja Arffman Ulla Kemppainen 5.8. Tuula Lehtosalo 6.8. Sosiaalipalvelut Saara Pesonen Riitta Sipinen Tukipalvelut Hemmo Pirhonen (oto) Henkilöstön pääluottamusmiehet

11 9 JUKO pääluottamusmies Pekka Saastamoinen JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen KTN /TS pääluottamusmies Hanne Partanen KTN/KVTES pääluottamusmies Kirsi Kinnunen TEHY pääluottamusmies Anne Otranen-Silvennoinen SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Anna-Kristiina Mikkonen Yhtymähallituksen pj Asko Ruuskanen Onni Ronkanen Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen Marja Arffman Ylihoitaja Kirsi Matikainen Merja Sairanen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen on toiminut asiantuntijajäsenenä alkaen. Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Hannu Kosonen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Tuija Kallio Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Ei jäsentä Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Juko Pekka Saastamoinen Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Super Tarja Loikkanen Leena Paakkunainen Pääluottamusmies, Tehy Anne Otranen-Silvennoinen,vpj Tarja Torpakko Pääluottamusmies, Jyty Seija Silvennoinen Erja Turkulainen Pääluottamusmies, KTN Kirsi Kinnunen Pekka Kilpeläinen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 37 asiaa.

12 10 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidonsaatavuus paranee v. Exreport-tilastot 2011 tilanteesta Keskimääräinen jonotusaika lyhenee 50 vrk:sta ( ) 35 vrk:een Ensikäynnille yli 90 vrk odottavien määrä alle (nyt 200) Tavoite jonotusajasta (35 vrk) ei ole toteutunut, mutta lyhentynyt edellisestä vuodesta. Tavoite alle 100 ei ole toteutunut, mutta tilanne parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Prosessit ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Systemaattinen asiakaspalaute Erikoissairaanhoitoa johdetaan toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Asiakaspalautteet kaikilta potilailta viikoilla 3-4 ja Erikoissairaanhoidon palvelujen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Eri erikoisalojen potilaiden palveluja hoitoketjuja määritellään lisää joka vuosi. Sujuvat palveluketjut Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 50 %, kuukausitasolla 600 pv:stä 300 pv:ään Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 tot + 1 % Saadusta palautteesta 3-4 tehdään toimenpideohjelma, jonka tuloksena kyselystä 10 % paremmat tulokset Sekä ydinprosessit että palvelu- ja hoitoketjut arvioidaan 1 x vuosi lokakuussa. Exreport Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Asiakaspalautteet kerätty suunnitellusti, mutta analysointi ja tulosten vertailu on vielä kesken. Uusia palvelu- ja hoitoketjuja ei ole määritelty. Olemassa olevia palveluketjuja on arvioitu ja edelleen kehitetty, esim. elektiivisen polviproteesipotilaan palveluketju. Jonottavien määrä vuositasolla on pienentynyt, mutta odotuspäivien määrä on kasvanut. Tavoitteessa ei pysytty. Merkittävimmät ylitykset kohdistuivat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Uudistuminen ja henkilöstö Vuoden 2012 aikana aloitetaan episodi- ja hoitojaksotuottavuuden tarkastelu erikoissairaanhoidossa Varahenkilöstön käyttö Erikoisalojen tuottavuudesta on luotettavaa vertailutietoa muihin sairaaloihin verrattuna Lyhytaikaisten (alle 13vrk) sijaisten käytön väheneminen 15 % Erikoisalakohtaiset tuottavuusraportit Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Vertailutietoja muihin sairaaloihin vuodelta 2012 ei ole vielä käytettävissä. Varahenkilöstöjärjestelmä lakkautettiin vuoden 2012 alussa, mistä johtuu lyhytaikaisten sijaisten käytön tarpeen kasvu, eli tavoitteeseen ei päästy. Henkilöstön joustava käyttö, työkierto Henkilöstön joustavan käytön toimintaprosessin kuvaus ja käyttöönotto Etenemisen raportointi Henkilöstön joustavan käytön toimintamalli on kuvattu ja sillä on saatu hyviä tuloksia organisaation sisäisessä käytössä.

13 Perusterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat Hoidon saatavuus paranee Seurantaraportti 1 x kk ja asiakkaat vuoden 2011 tasosta Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointimenetelmällä Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit Lain mukainen hoitoon pääsy toteutuu uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa kaikilla terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on lääkärin vastaanotolle kiireettömässä jonossa pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita, joille useimmille hoitaja on tehnyt tilannekartoituksen. Näiden potilaiden jonotusaika voi olla yli 3 kk. Yhteyden saaminen toteutuu kaikilla terveysasemilla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyyntö. Vastaamattomien puheluiden osuus on alle 3 % Luopuneiden puheluiden osuus on alle 30 % Laitoshoidon asiakkaille RAI-arviointi on tehty noin 70 %:sti. Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2012 Exreport kuukausittain Menokehyksessä pysyttiin. Ylitys ,10. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Neljä (4) uutta virkalääkäri v aikana Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Vuonna 2012 aloitti 4 uutta virkalääkäriä. ( aloittaa yksi ja aloittaa yksi.) Virkaan valinnat kaikkien osalta tehty vuonna Hoito/hoivahenkilöstön osalta oli avoinna kaksi työtehtävää enemmän kuin Sijaisten määrä on kasvanut viidellä henkilöllä, joka jakautuu seuraavasti: seitsemän (7) amk/opistotasoista enemmän ja kaksi (2) koulutasoista vähemmän oli määräaikaisia henkilöitä hoitotyössä 71 henkilöä ja oli 76 henkilöä.

14 Sosiaalipalvelut 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat Palvelusopimusten Palvelusopimusten ja asiakkaat toteutuminen jatkuvuus ja seuranta Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut kuntakohtaisten palvelusopimusten edellyttämällä tavalla Palvelut tuotettiin palvelusopimusten mukaisesti. Kaikkien suoritetavoitteiden osalta ei päästy tavoitteeseen: Kotipalvelukäyntien toteuma oli 94,1 %. Kotipalveluasiakkaiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Vanhusten päiväkeskus-käyntien toteuma oli 107,9 %, vanhainkotien asumisvuorokaudet alittuivat 890 vuorokaudella (tot 97 %). Palveluasumisen toteuma kokonaisuudessaan oli 96,6 %. Ostopalveluna tuotetun palvelun osuus palveluasumisesta oli 76,8 % (TA 76,4 %). A-klinikkakäyntien toteuma oli 105,1 % ja päihdehuollon yöpymisvuoro-kausien 106,9 %. Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu Palveluohjaus käytössä avohoidon palveluissa Palveluohjaus tilasto Talouden ja toiminnan toteuma Palveluohjaus käynnistyi suunnitellusti. Toimintamallin kehittäminen jatkuu vuoden 2013 lisäresursoinnin myötä. Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Palveluohjaus ja teknologian hyödyntäminen palveluprosessin kehittämisen väline Palveluasumisen prosessi vahvistetaan Talousarviossa pysyminen Henkilöstön saatavuuden varmistaminen Uusi turvallisuusteknologia otetaan käyttöön kotihoidossa Palveluasumisen kriteerit RAI- arvion mukaiset Lyhytaikaishoidon kriteerit käytössä Talousarvion menokehys 2012 Avoimiin vakansseihin saadaan pätevät hakijat/tekijät Kotikäyntien määrä, asiakkuudet, asiakastyytyväisyyskysely RAI- arvioiden toteuma kotona asuvien yli 75 v. määrä jonotiedot Yhtymävaltuuston päätöksellä luovuttiin kotihoidon mobiiliteknologian laajentamis-tavoitteesta vuoden 2012 osalta. Asian valmistelu jatkuu vanhusten palvelurakennemuutoksen suunnittelun yhteydessä. Palveluasumiseen ohjauksessa noudatettiin RAI-arviointia ja sosiaalijaoston hyväksymiä kriteereitä. Lyhytaikaishoidon kriteereiden laatiminen osoittautui mahdottomaksi, koska asiakasohjaus tapahtuu eri toimijoiden ja yksiköiden kautta sekä päivystysluonteisesti kiireellisenä sijoituksena että suunniteltuna sijoituksena mm. vuorohoidon ja omaishoidon tukipalvelun osalta. Exreport kuukausittain Talousarviomuutos hyväksyttiin yhtymävaltuuston päätöksellä Toimintatuotot ja toimintakulut ylittyivät muutetusta talousarviosta reilun 1%:n verran. Toimintakulujen ylitys kohdentuu ensisijaisesti palvelujen ostoihin (palveluasumisen ostot, päihdekuntoutuksen ostot sekä päihdelääkäri-palvelujen ostot) Pätevien työntekijöiden osuus täytetyistä vakansseista Kaikkiin avoimena olleisiin ja täyttöluvan saaneisiin tehtäviin saatiin kelpoisuusehdon täyttävät työntekijät.

15 Tukipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat ja asiakkaat DRG- hinnoittelu erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksessa Hinnoittelu käytössä v Laskutus toimii v DRG hinnoittelun valmistelu on keskeytetty esh ja muiden sote ratkaisujen keskeneräisyyden vuoksi 13 Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Potilaan ruokahuoltoprosessien kirjaaminen ja kuvaaminen Tulosalueen ostopalveluiden läpikäynti ja tarvittavien hankintaprosessien toteuttaminen kilpailutuksen kautta ITIL- toimintaprosessien loppuun saattaminen ja työhyvinvointiprosessin II- vaiheen toteutus Henkilöstön resurssien vakauttaminen ja toimenkuvien uudelleen määrittely Prosessien omistajuudet sekä eri toimijoiden vastuut ja tehtävät määritelty Jokainen tulosyksikkö käynyt läpi omat ostopalvelusopimuksensa ITIL- toimintaprosessien toteuttaminen tapahtunut myös konfiguraation ja jakeluhallinnon osalta Työ hyvinvointiohjaus tehty muutosjohtamisen osalta Saatu täytettyä puuttuvat toimet ja määritelty jokaisen toimen sisältö ja tehtävät Prosessit kirjattu 100 % Kilpailutuksen kautta uudistettujen sopimusten määrä ITIL- seurantaryhmä raportit Työ hyvinvointikyselyn keskiarvo 4 Täytettyjen toimien määrä ja käydyt tavoitekeskustelut Omistajuus, vastuut ja tehtävät on määritelty ja sovittu. Prosessit kirjattu. Laitoshuolto siivoukset: Lassila&Tikanoja / Suutartupa SOL/ Itäinen terveysasema, Savonrannan terveysasema, Perhepalvelukeskus Potilaslaskutuksen ulkoistus on kilpailutettu, aloitus 1/2013 Erillinen raportti ITIL toiminnasta. Konfiguraation ITIL prosessi käynnistymässä keväällä Tietohallinnossa tiimien vetäjille pidetty ohjausta ja koulutusta vuoden 2012 aikana. Koko henkilöstö osallistunut esiintymiskoulutukseen. Työhyvinvointikysely toteutetaan uudelleen keväällä Tukipalvelujen vakanssimäärä on 328, joista avoimia 19. Avoimet vakanssit jakautuvat: Talous- ja henkilöstöpalvelut 4, tietohallinto ja arkistotoimi 2, osastonsihteerit 1, kiinteistö- ja tekninen huolto 4, ravintohuolto 2, laitoshuolto 6. Tavoitekeskustelut tukipalvelujen tulosalueella:talous- ja henkilöstöpalvelut 71,1 % Tietohallinto ja arkistotoimi 44,0 %,

16 Keskushallinto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Potilas-/sosiaaliasiamiespalvelujen kattava ja ajantasainen saatavuus Prosessi ja rakenteet Riskienhallintaan liittyvän turvallisuusportaalin kattava hyödyntäminen Potilas-/sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja palvelupyynnöt käsitellään viipymättä tavoitteena jatkovalitusten minimointi Turvallisuusportaalin palveluosiot ovat käytössä (kattavuus 100 %, nyt 70 %) ja henkilöstö saanut perehdytyksen portaalin käytöstä (kattavuus 70 %, nyt 50 %) Puhelinyhteydenottoihin vastataan heti ja henkilökohtaista tapaamista vaativat keskustelut aloitetaan väh. viikon kuluessa yhteydenotosta Jatkovalitusten määrä, % Portaalin käyttöaste, % Perehdytyksen käyttöaste, % 14 Yhteydenottoihin vastaaminen toteutunut. Jatkovalitusten määrä yhteydenotoista 4 % (15 kpl), v ,2 % Portaalin käyttöaste 85 %, alustan uudistaminen viivästynyt. Perehdytyksen kattavuus 70 %. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Luottamushenkilöhallinnon toimintaedellytysten turvaaminen (valtuusto, hallitus, kuntajohtajaneuvottelukunta) Jatkuvan laadunparantamisen varmistaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen suunnitelmallisesti ISER- hankkeen piirikohtainen koordinointi/ajantasaisuus Tavoiteasetannan edellyttämä henkilöstörakenne Kokousvalmistelun ajantasaisuus/virheettömyys Laatuauditoinnin kehittämissuositusten tot. arviointi väh. 2 x vuosi Tavoitekeskustelujen toteutuminen 70 % koko Sosterissa Piirikohtaiset ajalliset/sisällölliset tavoitteet/vastuut hoidettu ajantasaisesti Virat/toimet täytetty Hyväksytyn kokousaikasuunnitelman toteutuminen (% osuus) Oikaisuvaatimusten / hallintovalitusten lkm / päätökset Lukumäärä/vuosi Toteutuneiden tavoitekeskustelujen % osuus koko henkilöstöstä Projektissa annettujen toimeksiantojen toteuttamisaste /aikataulu/toteutuminen Kyllä/ei Valtuuston ja hallituksen osalta toteutui lähes suunnitellusti, kuntajohtajaneuvottelukunnan kokousajoitukset sovittiin kokouskohtaisesti erikseen, kokoonpanokin. Oikaisuvaatimukset 8 kpl / päätökset 8 (yht.2087 kpl) Hallintovalitukset 1 kpl/päätökset 1 Laatuauditoinnin kehittämissuositukset käsitelty 2 x vuosi Koko organisaation osalta tavoitekeskustelut toteutuneet 49,8 %: (v ,8 %) Osuus hoidettu ajantasaisesti. Tietohallintotyöryhmän shp:lle kuulunut koordinaatiovastuu toteutui systemaattisena ISER-hankkeen päättymiseen saakka (elokuu) Suunnittelijan virka täyttämättä, lakkautettu lukien Viestintäsuunnitelma ja ohjelman päivittäminen / jalkauttaminen käytäntöön Suunnitelman ja ohjelman jalkauttamista koskeva henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus tiedottamisesta vastaaville toteutettu 100 % ja koko henkilöstölle eri yhteyksissä (tav.keskustelut, henkilöstöinfot) Viestintäsuunnitelman- ja ohjelman perehdytyksen/koulutuksen kattavuus (%) /vastuuhenkilöt Henkilöstön perehdytyksen kattavuus (%)/henkilöstö Tavoitekeskustelujen yhteydessä toteutettu viestintäkysely (ks ed 49,8 %), vastuuhenkilöiden perehdytys /koulutustilaisuus järjestetty, samoin henkilöstön info-tilaisuus helmikuussa

17 TA 2012 muutos yhdellä tilillä, muut toimintatuotot ja -kulut 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,39 104, ,25 5,5 Maksutuotot , , , ,49 101, ,50 2,3 Tuet ja avustukset , , , ,36 110, ,11 17,5 Muut toimintatuotot , , , ,41 29, ,66 1,6 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,65 100, ,52 5,3 Vyörytetyt nettotuotot , , , ,88 100, ,00-0,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,53 100, ,52 4,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,76 103, ,15 5,2 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,73 101, ,42 5,2 Muut henkilösivukulut , , , ,13 104, ,90 26,0 Henkilöstökulut yht , , , ,62 103, ,47 5,9 Palvelujen ostot yht , , , ,83 109, ,40 6,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,92 98, ,65-0,3 Avustukset , , , ,44 96, ,29 3,8 Muut toimintakulut , , , ,38 56, ,10 0,6 ULKOISET KULUT YHT , , , ,19 100, ,61 5,3 Vyörytetyt nettokulut , , , ,88 100, ,00-0,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,07 100, ,61 4,3 TOIMINTAKATE , , , ,46 96, ,91 5,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 384, , , ,80 31, ,36-15,9 Muut rahoitustuotot , , , , , ,65 22,6 Korkokulut , , , ,14 103, ,76-8,9 Muut rahoituskulut ,91 0,00 0, ,15 0, ,24 872,7 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,90 76, ,81-14,5 VUOSIKATE , , , ,56 99, ,72 8,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,56 99, ,14 4,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 15

18 Tulosalueet, tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % 16 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,95 106, ,43 6,6 Maksutuotot , , , ,97 98, ,54-0,5 Tuet ja avustukset , , ,00 0,00 0, ,24-100,0 Muut toimintatuotot 9 828, , , ,69 0, ,53 80,7 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,61 100, ,18 6,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,61 100, ,18 6,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,85 108, ,90 7,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,87 105, ,64 7,7 Muut henkilösivukulut , , , ,68 114, ,75 25,7 Henkilöstökulut yht , , , ,40 108, ,29 8,1 Palvelujen ostot yht , , , ,13 117, ,40 14,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,72 95, ,93-2,0 Avustukset , , , ,89 49, ,69-38,1 Muut toimintakulut , , , ,33 7, ,42 11,4 ULKOISET KULUT YHT , , , ,47 100, ,49 8,2 Vyörytetyt nettokulut , , , ,93 100, ,33 1,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,40 100, ,82 6,3 TOIMINTAKATE , , , ,21 90, ,36 10,7 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,21 90, ,36 10,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,21 90, ,36 10,7 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

19 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,54 99, ,03 2,1 Maksutuotot , , , ,87 97,2 878,33 0,0 Tuet ja avustukset , , , ,18 125, ,98 33,0 Muut toimintatuotot , , , ,28 35, ,85-14,8 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,87 99, ,49 2,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,87 99, ,49 2,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,64 98, ,04 4,8 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,81 96, ,65 5,3 Muut henkilösivukulut , , , ,37 96, ,91 31,9 Henkilöstökulut yht , , , ,82 98, ,60 5,7 Palvelujen ostot yht , , , ,50 105, ,35-1,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,82 101, ,72-1,9 Avustukset , , , ,57 80, ,46 11,5 Muut toimintakulut , , , ,39 91, ,99 2,9 ULKOISET KULUT YHT , , , ,10 99, ,98 3,5 Vyörytetyt nettokulut , , , ,80 100, ,61-3,6 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,90 99, ,37 2,3 TOIMINTAKATE , , , ,97 86, ,88-2,8 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,97 86, ,88-2,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,97 86, ,88-2,8 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 17

20 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,26 107, ,32 7,5 Maksutuotot , , , ,52 106, ,58 5,3 Tuet ja avustukset , , , ,24 105, ,51 6,5 Muut toimintatuotot , , , ,70 53, ,20 7,5 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,72 101, ,61 7,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,72 101, ,61 7,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,11 106, ,12 9,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,33 106, ,42 8,8 Muut henkilösivukulut , , , ,59 104, ,14 42,6 Henkilöstökulut yht , , , ,03 105, ,68 10,2 Palvelujen ostot yht , , , ,92 107, ,32 7,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,25 102, ,77 2,6 Avustukset , , , ,98 98, ,52 3,9 Muut toimintakulut , , , ,67 50, ,94 1,9 ULKOISET KULUT YHT , , , ,85 101, ,23 8,4 Vyörytetyt nettokulut , , , ,15 99, ,72-15,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 101, ,51 7,0 TOIMINTAKATE , , , ,72 85, ,10 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,72 85, ,10 17,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,72 85, ,10 17,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 18

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011. Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto

TASEKIRJA 2011. Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto TASEKIRJA 2011 Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN (SIS. KONSERNIVALVONNAN)...

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kuntayhtymähallitus 06.10.2011 Kuntayhtymävaltuusto 14.11.2011 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 17.12.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2010. Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2010 Kuntayhtymähallitus 22.3.2011 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kuntayhtymähallitus 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2015 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus 15.12.2009 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015

TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015 TASEKIRJA 2014 Kuntayhtymähallitus 17.3.2015 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2015 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Vs. sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 30.4.2013 SISÄLLYS 1 YHTEENVETOA... 3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY... 4 2.1 Kokoonpano ja työskentelytapa... 4 2.2 Vuoden 2011 arviointikertomuksen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kuntayhtymähallitus 23.10.2012 Kuntayhtymävaltuusto 5.11.2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010 Kuntayhtymähallitus 19 16.02.2010 Kuntayhtymävaltuusto 8 25.05.2010 Sosterin talouden ja toiminnan sopeuttaminen koskien osastoja 4 A, 4 B ja 5 A (hanke 17) sekä kirurgian, synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Kari Österberg Erikoissairaanhoidon johtava lääkäri Naistentautien ja synnytysten el Forssan seudun terveydenhuollon ky LHKTT ky LHAS Tavoitteena Koordinoida

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx

TASEKIRJA 2009. Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx TASEKIRJA 2009 Kuntayhtymähallitus 16.3.2010 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.xxxx SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot