TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen TOTEUTUMISVERTAILUT Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä Tulosalueet, tuloslaskelmat Tulosalueet keskeiset toimintaluvut Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Henkilöstö Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Valtuuston sitovuustaso Kuntalaskutus Taloustavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 65

3 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Koko toimintavuotta hallitsi valtakunnallinen sote-rakenneuudistus, joka heijastui sekä alueellisesti että paikallisesti käytyinä rakennekeskusteluina. Valtakunnallisten linjausten rakentuminen yhdessä kuntarakenneuudistuksen kanssa osoittautui vaikeasti hahmottuvaksi ja tämän vuoksi tärkeinä pidettyjä lainsäädäntöuudistuksia on jouduttu lykkäämään myöhempään ajankohtaan. Sote -rakenneuudistusratkaisuja saataneen valmiiksi ainakin osittain jo vuoden 2013 aikana, mikä mahdollistaa toimintojen uudistamisen käynnistämisen myös sairaanhoitopiirissä. Perinteinen katsaus vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta rakentuu neljän tarkastelukulman alle seuraavasti: Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa (yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli kymmenen potilasta). Kasvua kuitenkin edellisen vuoden vastaavaan aikaan seitsemän potilasta. Kaikki 6 kk:n odotusajan ylittäneet potilaat olivat kirurgisia potilaita. Valtakunnallisessa vertailussa sairaanhoitopiiri sijoittui parhaaseen neljännekseen. Valtuuston asettama toiminta- ja laatutavoite keskimääräisen hoitoajan kestosta (35 päivää) toteutui em. poikkileikkausajanjaksona (31.12) 56 (v ) päivän suuruisena. Asetettu tavoite alitettiin 21 päivän suuruisena. Valtuuston asettama tärkeä laadullinen tavoite alitettiin edellistä vuottakin suurempana, mikä velvoittaa koko palveluprosessin kriittiseen arviointiin ja sitä seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin jatkossa. Hoitotakuun asettamat keskimääräiset odotusajat perusterveydenhuollossa olivat pitkiä joskin vielä määräaikojen rajoissa. Menestyksellinen ponnistelu perusterveydenhuoltoon palkattavien virkalääkäreiden rekrytoimiseksi (tavoite neljä virkalääkäriä, toteutuma kahdeksan) tulee merkittävästi parantamaan myös perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä lyhentyvinä odotusaikoina. Hammashuollon palvelujen saatavuus on odotusaikojen valossa heikoin eikä tulevaisuus tuo parannusta heikon hammaslääkäritilanteen takia. Hammaslääkärikoulutuksen aloittaminen Kuopion yliopistossa tuo alueellista helpotusta vasta usean vuoden viiveellä. Prosessit ja rakenteet Toimintaprosessien toteutukseen olennaisesti vaikuttava henkilöstövaje erityisesti terveyskeskuksen virkalääkäreiden saatavuudessa vaikutti toimintaa haittaavasti. Parantunut virkalääkäritilanne ei ehtinyt vaikuttaa vielä toimintavuotena koko hoitoketjun toiminnan tehostumiseen. Hoitoketjun toimivuutta kuvaava määre; keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä oli vuoden lopussa 397 (v ) potilasta. Odotuspäivien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2697 päivästä 3094 päivään eli 397 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneiden odotuspäivien taloudellinen kokonaisvaikutus oli 1,4 M ja kasvua 0,3 M. Toimintarakenteensa vuoksi sairaanhoitopiiri ei kanna ns. siirtoviivemak-

4 sua kunnilta potilaista, joita ei voida sijoittaa muihin hoitoyksiköihin tai kotiin. Toimiva hoitoketju minimoi siirtoviiveet ja tähän toimintaprosessien uudistaminen rakenteellisine ratkaisuineen tähtää. Toimintavuoden aikana toteutettu, hoivaa tarvitsevien asiakkaiden kuntoisuusluokitus ns. RAVA aineistolla osoitti, että rakenteelliset muutokset laitospainotteisuuden vähentämiseksi ovat välttämättömiä ja siksi ns. portaattoman hoitomallin toteutus kuntarajat ylittävänä toimintana tulee olla keskeinen tehtäväalue myös jatkossa. Toimintavuoden aikana jatkettiin jo edellisenä vuonna käynnistynyttä terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen valmistelua tulevaa päätöksentekoa varten tavoitteena vahvistaa sopimus kaikissa Kys- erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustoissa toimintavuoden loppuun mennessä. Järjestämissopimus, jonka kesto on valtuustokausi, sovitaan mm. erikoissairaanhoidon työnjaosta. Sopimustilanne on edelleen avoin, koska sairaanhoitopiiri ei voinut hyväksyä mm. vireillä olevan päivystysasetuksen keskeneräisyyden vuoksi sopimuksessa mainittuja päivystysjärjestelyjä ja synnytyksiä koskevia linjauksia. Valtiovallan sote-linjausten muuttaessa kolmiportaisen palelurakenteen kaksiportaiseksi ja sen mukaisesti sairaanhoitopiirien lakkautuessa neljän sairaanhoitopiirin yhteinen ns. ISER hanke jouduttiin keskeyttämään. Tilalle pystytettiin kaikkien viiden KYS erityisvastuualeen sairaanhoitopiirin yhteinen ISKE- hanke jatkamaan ISER-hankkeessa hyödyllisiksi koettuja kehittämistoimia. Käytännössä uusi hanke järjestyi vasta vuoden 2013 alussa. Sairaanhoitopiiri vastaanotti toimintavuoden keväällä merkittävän kansainvälisen tunnustuksen (HIMSS/ Healtcare Information and Management System Society), jolla Savonlinnan keskussairaalalle myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena sairaalana HIMSSpalkinto sairaaloiden IT-järjestelmien kypsyysluokituksessa hoitoprosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyössä. Kypsyysluokituksessa keskussairaala on saanut arvosanan kuusi, kun seitsemän on korkein mahdollinen. Uudistuminen ja henkilöstö Toimintavuoden aikana suoritettiin vuoden 2014 loppuun myönnetyn laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi. Auditoinnin yhteydessä annettuja kehittämissuosituksia on työstetty eri työyksiköissä samoin kuin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyysselvityksen johdosta asetettujen kehittämistoimenpiteiden työstämistä. Ylläpitoauditoinnin ja työtyytyväisyysselvityksen suositukset ovat henkilöstöä koskevilta osioiltaan toisiaan täydentäviä ja siten hyvin vahvistavat kehittämistoimenpiteiden painotukset. Sairaanhoitopiirin oman henkilöstöresurssin kokonaistyöpanos työpäivinä laskettuna aleni 1,4 % (6283 pv) vuoteen 2011 verrattuna. Ostopalvelujen kautta on kuitenkin hankittu lisäresursointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärityövoimaan, joka ei näy kokonaistyöpanoksen työpäivissä. Ostopalveluna tehtyjen tuntien määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi tuntia verrattuna vuoteen Perusterveydenhuollon puolelta vastaavaa vertailua ei ole käytettävissä. Tavoitteeksi asetettu ostopalvelujen korvaaminen omaan organisaatioon palkatulla vakinaisella henkilöstöllä ei erikoissairaanhoidossa ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkäreiden osalta voitiin tulleen rekrytointisopimuksen voimaan tulon jälkeen luopua ostopalveluista. Edellä mainittu rekrytointisopimus on helpottanut merkittävästi rekrytointia sekä vakinaisten että sijaislääkäreiden 2

5 osalta. Enonkosken terveysasema on kokonaisulkoistettu MedOne Attendolle ja yhteispäivystyksessä ajat perjantaista sunnuntaihin sekä arkipyhät. Kustannusvaikuttavuus Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös tasataan niin ylijäämän kuin alijäämänkin toteutuessa o-tulokseksi. Toimintavuoden tulos muodostui 2,3 M ylijäämäiseksi. Ylijäämä palautettiin jäsenkunnille. Palautuksen mahdollisti toimintavuoden syksyllä laadittu talousarviomuutos, jossa pyrittiin arvioimaan meno- ja tulomäärärahojen taso mahdollisimman realistisena. Loppuvuoden toiminta ja kustannushallinta mahdollisti edellä mainittujen uusien tulo- ja menoarvioiden ennakoitua positiivisemman toteutuman. Myös osakkuusyhteisön Itä-Suomen laboratoriokuntayhtymän liikelaitoksen (ISLAB) positiivinen tulos/palautus omistajapiireille (1,4 M ) ko. tilivuodelle kirjattuna olisi parantanut kuntayhtymän ylijäämän palautusosuutta. Varaus vahvistaa kuitenkin vasta v 2013 tilinpäätöksen tulosta piirin ISLAB:n omistusosuuden mukaisella osuudella. Kuntayhtymällä oli pitkäaikaista velkaa vuoden lopussa yhteensä ,71. Maksuvalmius oli välttävä - kassan riittävyys 7,3 pv. Tuoreimmat keskussairaaloiden tuottavuustiedot ovat vuodelta Oman sairaalamme tuottavuus on vv Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen erilaisilla tuottavuusmittareilla mitattuna alentunut. Esimerkiksi painotettujen episodien määrä vuodesta 2007 laski eniten meillä - 14 %, mihin vaikutti piirin jäsenkuntamäärän alentuminen. Toisaalta hoitotoiminnan kokonaiskustannukset nousivat reaalisesti kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä paitsi Savonlinnan keskussairaalassa vuosina alenivat 4 %. Sisätautien tuottavuus aleni tarkastelujaksolla 2 % ja kirurgian episodituottavuus 15 %. Kokonaisuutena tarkastellen v tuottavuudeltaan huonoin oli Savonlinna keskussairaala - kuten edellisenäkin vuonna. Pelkästään näiden tietojen valossa on välttämätöntä uusia erikoissairaanhoito ja samalla koko Sosterin rakenteet toiminnan ja palvelujen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaisesti vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden toteutumat kuvataan tulosaluekohtaisissa esityksissä Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäistä valvontaa on vuonna 2012 toteutettu kuntayhtymähallituksen hyväksymän ohjeen periaatteiden mukaisesti. Sisäistä valvontaa tukee sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmä SHQS-qualityn mukaiset laatukriteerit sekä kolmen vuoden välein suoritettava koko organisaatiota koskeva ulkoinen laaduntunnustusauditointi ja vuosittain välivuosina suoritettava ylläpitoauditointi. Molemmista auditointitapahtumista annettavat kehittämissuositukset ohjaavat sairaanhoitopiirin toimintaa. Nykyinen laaduntunnustus on voimassa lokakuuhun 2014 saakka.

6 Toimintavuoden aikana suoritettiin yksi kuntayhtymähallituksen vahvistama tarkastuskohde, jossa tarkastus kohdentui tietohallinnon kustannuksiin ja organisointiin. Tarkastuksen johdosta annetut kehittämissuositukset koskivat: 1. hallinnan käytäntöjen ja johtamisen optimointia sekä IT-palveluiden organisointia 2. kirjauskäytäntöjen parantamista ja hyödyntämistä sekä It-palveluiden kustannustehokkuuden (kilpailukyvyn) parantamista. Kuntayhtymähallituksen hyväksymät, suosituksen mukaiset kehittämistoimet on aloitettu viipymättä. Sisäinen tarkastus siirtyi 1.8. lähtien KYS ervayhteistyön kautta sairaanhoitopiirein yhteisesti ylläpitämän tarkastusyksikön suoritetavaksi. Loppuvuonna ei tarkastuskohteita nimetty, koska tarkastusyksikkö sai tarvittavan henkilöresurssointivahvistuksen vasta aivan toimintavuoden lopulla. Konsernitarkastuksen piiriin kuuluvissa (sairaanhoitopiiri omistajataho) ISLAB kuntayhtymäliikelaitoksessa toimintaa arvioidaan sertifioidun laatujärjestelmän kautta ja osallistumalla hallintoon niin yhtymäkokouksissa, tarkastuslautakunnassa kuin johtokunnassa. Sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiössä Medi IT Oy:ssä hallintoon osallistutaan yhtiökokousten lisäksi myös hallituksessa. Sairaanhoitopiirin 100 %:sti omistamassa Savonlinnan keskussairaalan kiinteistöosakeyhtiössä hallinto on järjestäytynyt osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Toiminnan tarkastuksesta vastaa auktorisoitu tilintarkastusyhteisö (PWC) Riskien kartoitus ja merkittävyyden arviointi päivityksineen on ajan tasalla ja se on tehty kattavasti. Riskienhallinta ja seuranta ovat vastuutettu sairaanhoitopiirin tasolla. Vakuutusyhtiön kanssa v tehty riskien kartoitus on päivitetty sen jälkeen vuosittain. Riskien kartoitus kattaa kaikki merkittävät sairaanhoitopiirin riskit ja niiden arvioinnin. Vuoden 2013 alusta pitkäaikainen vakuutusyhteistyö päättyi vakuutusyhtiön lopettaessa julkisyhteisöjen vakuutustoiminnan. Kilpailutuksen jälkeen tehdyt uudet järjestelyt osoittautuivat jo vakuutusten hankintavaiheessa kannattavaksi ja strategisten riskien arviointia jatketaan yhteistyössä uuden toimijan kanssa keskeytyksettä. Keskeisiä strategisia riskejä ovat arvioinnin perusteella olleet edelleen henkilöstön saatavuus, osaamispääoman säilyttäminen ja edellä mainittuihinkin liittyen erikoissairaanhoidon tehokkuuden heikkeneminen. Muut merkittävät strategiset riskit liittyvät kunta- ja palvelurakenteen jäsentymättömyyteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllisen ohjauksen keskeneräisyyteen Keskeiset taloudelliset riskit ovat liittyneet investointien kannattavuuteen ja kuntien maksuvalmiuteen sekä talousarviokäytäntöihin. Riskeihin on varauduttu edelleen kehittämällä talouden ja toiminnan seurantaa henkilöstöresurssin käytön seurannalla suhteessa vakanssipohjaan, exreport-järjestelmän käytöllä ja tarkentamalla kuntalaskutusta. Operatiiviset riskit liittyvät perustehtävän onnistumiseen. Niitä on arvioitu toimialoittain ja merkittävät operatiiviset riskit liittyvät toimitilaturvallisuuteen. Niillä on vahva vaikutus strategisiin riskeihin henkilöstön työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen kautta. Toimitilaturvallisuuden parantamiseen on kehitetty omavalvontajärjestelmää käyttöönotettavaksi vuonna Toimitilaturvallisuuden omavalvonnalla on läheinen kytkös työturvallisuuden vaarojen kartoituksiin ja riskien arviointeihin. Sulkavan terveysaseman avopuoli on saneerattu ja Rantasalmen terveysaseman saneeraustyö on käynnistynyt, samoin Kerimäen terveysaseman remontti. Rantasalmen terveysaseman toiminnot järjestetään väistötiloissa 4

7 saneerauksen valmistumiseen saakka, jonka on tavoiteaikataulun mukaan toukokuussa Keskussairaalan toiminnoissa keskeiset operatiiviset toimitilariskit liittyvät ravintokeskuksen tiloihin, joita varten on suunniteltu uudisrakennus, jonka valmistuttua vapautuvat tilat mahdollistavat sekä materiaali- että apuvälinekeskuksen tehokkaamman ja järjestelmällisemmän toiminnan Vahinkoriskejä liittyy paljon potilaiden hoidon turvallisuuteen ja henkilöstön työturvallisuuteen, mutta myös omaisuuteen, toimialalle ominaisesti vähemmän ympäristöön. Potilaisiin, henkilöstöön, omaisuuteen ja ympäristöön liittyviä vahinkoja ja vaaratilanteita seurataan aktiivisesti turvallisuusportaalin ilmoitusmenettelyllä. Hoitotyön turvallisuutta parantamaan on laadittu uusi potilasturvallisuussuunnitelma, koko henkilöstölle on käynnistetty Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus ja käyttöön on otettu HaiPro-niminen vaara- ja haittatapahtumien kirjaamis- ja raportointiohjelma. Toimintavuoden kuluessa ei realisoitunut yhtään päätöksistä johtuvaa korvausvelvoitetta tai tuottamuksellisuudesta aiheutuvaa oikeudellista vaatimusta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt sairaanhoitopiirin johtajan laatiman sisäisen valvonnan ja tarkastuksen raportin, jossa todetaan, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastonsihteerit Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto

8 6 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja Anja Kuuramaa I varapuheenjohtaja Mikko Jantunen II varapuheenjohtaja Harri Halko Helena Wright Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Jukka Kaasinen Kerimäki Maire Hämäläinen Anneli Räisänen Ari Silvennoinen Teuvo Luostarinen Punkaharju Mikko Jantunen Aune Kupiainen Katja Silvennoinen Kaija Ovaska Rantasalmi Liisa Kämäräinen Matti Haikonen Markku Varis Leena Uosukainen Auvo Kokkonen Savonlinna Harri Halko Vuokko Mikkonen Helena Wright Juha Hirvonen Markku Nousiainen Riitta Härkönen Maarit Eronen-Raivio Sirpa Luukkainen Anne Herttuainen Sulkava Kaisa Ralli Esa Repo Pekka Kinnunen Paula Suomalainen Virve Litmanen Valtuusto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 24 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Kuntayhtymähallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Asko Ruuskanen Ari Silvennoinen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Korhonen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Lasse Partanen Sulkava Riitta Finer-Huttunen Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Asko Ruuskanen Savonlinna Jaro Koikkalainen Savonlinna Ari Silvennoinen Kerimäki Ari Partanen Sulkava Eija Stenberg Punkaharju Katja Silvennoinen Punkaharju Helena Haverinen Enonkoski Sanna Hämäläinen Kerimäki Hallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 167 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen. Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö sekä tulosalueiden toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä.

9 7 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Maire Hämäläinen Varapuheenjohtaja Markku Varis Auvo Kokkonen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Maire Hämäläinen Kerimäki Sirpa Luukkainen Savonlinna Aila Makkonen Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Varis Rantasalmi Auvo Kokkonen Rantasalmi Auvo Kokkonen Raimo Rautiainen Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava Vesa Virta Sulkava Juuso Laukkanen Punkaharju Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli yhteensä 47 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä oli JHTT-, KHT-tilintarkastaja Elina Hämäläinen. Sosiaalijaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Jaro Koikkalainen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Jaro Koikkalainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna Aune Kupiainen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Ari Silvennoinen Kerimäki Pekka Palm Kerimäki Annamari Taskinen Kerimäki Pauli Otranen Punkaharju Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Erja Linnamurto Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 47 asiaa. Perusterveydenhuollon jaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Lasse Partanen Riitta Härkönen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Lasse Partanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Riitta Härkönen Savonlinna Reijo Kutvonen Savonlinna Mikko Jantunen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Riikka Karvinen Kerimäki Liisa Kämäräinen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Anja Kuuramaa Enonkoski Kari Laukkanen Enonkoski Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 49 asiaa.

10 8 Ympäristöterveydenhuoltojaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Korhonen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Kimmo Kotro Puumala Matti Korhonen Rantasalmi Leena Uosukainen Rantasalmi Esko Mielikäinen Savonlinna Heli Laamanen Punkaharju Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Eija Stenberg Punkaharju Tapio Mikkonen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Sanna Hämäläinen Kerimäki Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli yhteensä 34 asiaa. Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, tukipalvelujen tulosalueen TA-johtaja, pj. Hemmo Pirhonen Erikoissairaanhoidon tulosalueen TA-johtaja, johtajaylilääkäri, varapj. Hannu Juvonen Perusterveydenhuollon tulosalueen TA-johtaja, kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Saara Pesonen Riitta Sipinen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen 5.8. Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen 6.8. Talouspäällikkö Pekka Martikainen Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Seija Silvennoinen Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 44 kertaa ja käsitteli yhteensä 198 asiaa. Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Hannu Juvonen Kirsi Matikainen Virpi Ahtiainen Maijaterttu Tiainen 1.4 Perusterveydenhuolto Panu Peitsaro Marja Arffman Ulla Kemppainen 5.8. Tuula Lehtosalo 6.8. Sosiaalipalvelut Saara Pesonen Riitta Sipinen Tukipalvelut Hemmo Pirhonen (oto) Henkilöstön pääluottamusmiehet

11 9 JUKO pääluottamusmies Pekka Saastamoinen JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen KTN /TS pääluottamusmies Hanne Partanen KTN/KVTES pääluottamusmies Kirsi Kinnunen TEHY pääluottamusmies Anne Otranen-Silvennoinen SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Anna-Kristiina Mikkonen Yhtymähallituksen pj Asko Ruuskanen Onni Ronkanen Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen Marja Arffman Ylihoitaja Kirsi Matikainen Merja Sairanen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen on toiminut asiantuntijajäsenenä alkaen. Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Hannu Kosonen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Tuija Kallio Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Ei jäsentä Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Juko Pekka Saastamoinen Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Super Tarja Loikkanen Leena Paakkunainen Pääluottamusmies, Tehy Anne Otranen-Silvennoinen,vpj Tarja Torpakko Pääluottamusmies, Jyty Seija Silvennoinen Erja Turkulainen Pääluottamusmies, KTN Kirsi Kinnunen Pekka Kilpeläinen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 37 asiaa.

12 10 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous Erikoissairaanhoito Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidonsaatavuus paranee v. Exreport-tilastot 2011 tilanteesta Keskimääräinen jonotusaika lyhenee 50 vrk:sta ( ) 35 vrk:een Ensikäynnille yli 90 vrk odottavien määrä alle (nyt 200) Tavoite jonotusajasta (35 vrk) ei ole toteutunut, mutta lyhentynyt edellisestä vuodesta. Tavoite alle 100 ei ole toteutunut, mutta tilanne parantunut vuoteen 2011 verrattuna. Prosessit ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Systemaattinen asiakaspalaute Erikoissairaanhoitoa johdetaan toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Asiakaspalautteet kaikilta potilailta viikoilla 3-4 ja Erikoissairaanhoidon palvelujen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Eri erikoisalojen potilaiden palveluja hoitoketjuja määritellään lisää joka vuosi. Sujuvat palveluketjut Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 50 %, kuukausitasolla 600 pv:stä 300 pv:ään Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 tot + 1 % Saadusta palautteesta 3-4 tehdään toimenpideohjelma, jonka tuloksena kyselystä 10 % paremmat tulokset Sekä ydinprosessit että palvelu- ja hoitoketjut arvioidaan 1 x vuosi lokakuussa. Exreport Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Asiakaspalautteet kerätty suunnitellusti, mutta analysointi ja tulosten vertailu on vielä kesken. Uusia palvelu- ja hoitoketjuja ei ole määritelty. Olemassa olevia palveluketjuja on arvioitu ja edelleen kehitetty, esim. elektiivisen polviproteesipotilaan palveluketju. Jonottavien määrä vuositasolla on pienentynyt, mutta odotuspäivien määrä on kasvanut. Tavoitteessa ei pysytty. Merkittävimmät ylitykset kohdistuivat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Uudistuminen ja henkilöstö Vuoden 2012 aikana aloitetaan episodi- ja hoitojaksotuottavuuden tarkastelu erikoissairaanhoidossa Varahenkilöstön käyttö Erikoisalojen tuottavuudesta on luotettavaa vertailutietoa muihin sairaaloihin verrattuna Lyhytaikaisten (alle 13vrk) sijaisten käytön väheneminen 15 % Erikoisalakohtaiset tuottavuusraportit Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Vertailutietoja muihin sairaaloihin vuodelta 2012 ei ole vielä käytettävissä. Varahenkilöstöjärjestelmä lakkautettiin vuoden 2012 alussa, mistä johtuu lyhytaikaisten sijaisten käytön tarpeen kasvu, eli tavoitteeseen ei päästy. Henkilöstön joustava käyttö, työkierto Henkilöstön joustavan käytön toimintaprosessin kuvaus ja käyttöönotto Etenemisen raportointi Henkilöstön joustavan käytön toimintamalli on kuvattu ja sillä on saatu hyviä tuloksia organisaation sisäisessä käytössä.

13 Perusterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat Hoidon saatavuus paranee Seurantaraportti 1 x kk ja asiakkaat vuoden 2011 tasosta Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointimenetelmällä Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit Lain mukainen hoitoon pääsy toteutuu uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa kaikilla terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on lääkärin vastaanotolle kiireettömässä jonossa pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita, joille useimmille hoitaja on tehnyt tilannekartoituksen. Näiden potilaiden jonotusaika voi olla yli 3 kk. Yhteyden saaminen toteutuu kaikilla terveysasemilla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyyntö. Vastaamattomien puheluiden osuus on alle 3 % Luopuneiden puheluiden osuus on alle 30 % Laitoshoidon asiakkaille RAI-arviointi on tehty noin 70 %:sti. Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2012 Exreport kuukausittain Menokehyksessä pysyttiin. Ylitys ,10. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Neljä (4) uutta virkalääkäri v aikana Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Vuonna 2012 aloitti 4 uutta virkalääkäriä. ( aloittaa yksi ja aloittaa yksi.) Virkaan valinnat kaikkien osalta tehty vuonna Hoito/hoivahenkilöstön osalta oli avoinna kaksi työtehtävää enemmän kuin Sijaisten määrä on kasvanut viidellä henkilöllä, joka jakautuu seuraavasti: seitsemän (7) amk/opistotasoista enemmän ja kaksi (2) koulutasoista vähemmän oli määräaikaisia henkilöitä hoitotyössä 71 henkilöä ja oli 76 henkilöä.

14 Sosiaalipalvelut 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat Palvelusopimusten Palvelusopimusten ja asiakkaat toteutuminen jatkuvuus ja seuranta Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut kuntakohtaisten palvelusopimusten edellyttämällä tavalla Palvelut tuotettiin palvelusopimusten mukaisesti. Kaikkien suoritetavoitteiden osalta ei päästy tavoitteeseen: Kotipalvelukäyntien toteuma oli 94,1 %. Kotipalveluasiakkaiden määrä oli edellisen vuoden tasolla. Vanhusten päiväkeskus-käyntien toteuma oli 107,9 %, vanhainkotien asumisvuorokaudet alittuivat 890 vuorokaudella (tot 97 %). Palveluasumisen toteuma kokonaisuudessaan oli 96,6 %. Ostopalveluna tuotetun palvelun osuus palveluasumisesta oli 76,8 % (TA 76,4 %). A-klinikkakäyntien toteuma oli 105,1 % ja päihdehuollon yöpymisvuoro-kausien 106,9 %. Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu Palveluohjaus käytössä avohoidon palveluissa Palveluohjaus tilasto Talouden ja toiminnan toteuma Palveluohjaus käynnistyi suunnitellusti. Toimintamallin kehittäminen jatkuu vuoden 2013 lisäresursoinnin myötä. Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Palveluohjaus ja teknologian hyödyntäminen palveluprosessin kehittämisen väline Palveluasumisen prosessi vahvistetaan Talousarviossa pysyminen Henkilöstön saatavuuden varmistaminen Uusi turvallisuusteknologia otetaan käyttöön kotihoidossa Palveluasumisen kriteerit RAI- arvion mukaiset Lyhytaikaishoidon kriteerit käytössä Talousarvion menokehys 2012 Avoimiin vakansseihin saadaan pätevät hakijat/tekijät Kotikäyntien määrä, asiakkuudet, asiakastyytyväisyyskysely RAI- arvioiden toteuma kotona asuvien yli 75 v. määrä jonotiedot Yhtymävaltuuston päätöksellä luovuttiin kotihoidon mobiiliteknologian laajentamis-tavoitteesta vuoden 2012 osalta. Asian valmistelu jatkuu vanhusten palvelurakennemuutoksen suunnittelun yhteydessä. Palveluasumiseen ohjauksessa noudatettiin RAI-arviointia ja sosiaalijaoston hyväksymiä kriteereitä. Lyhytaikaishoidon kriteereiden laatiminen osoittautui mahdottomaksi, koska asiakasohjaus tapahtuu eri toimijoiden ja yksiköiden kautta sekä päivystysluonteisesti kiireellisenä sijoituksena että suunniteltuna sijoituksena mm. vuorohoidon ja omaishoidon tukipalvelun osalta. Exreport kuukausittain Talousarviomuutos hyväksyttiin yhtymävaltuuston päätöksellä Toimintatuotot ja toimintakulut ylittyivät muutetusta talousarviosta reilun 1%:n verran. Toimintakulujen ylitys kohdentuu ensisijaisesti palvelujen ostoihin (palveluasumisen ostot, päihdekuntoutuksen ostot sekä päihdelääkäri-palvelujen ostot) Pätevien työntekijöiden osuus täytetyistä vakansseista Kaikkiin avoimena olleisiin ja täyttöluvan saaneisiin tehtäviin saatiin kelpoisuusehdon täyttävät työntekijät.

15 Tukipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuma Väestö, potilaat ja asiakkaat DRG- hinnoittelu erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksessa Hinnoittelu käytössä v Laskutus toimii v DRG hinnoittelun valmistelu on keskeytetty esh ja muiden sote ratkaisujen keskeneräisyyden vuoksi 13 Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Potilaan ruokahuoltoprosessien kirjaaminen ja kuvaaminen Tulosalueen ostopalveluiden läpikäynti ja tarvittavien hankintaprosessien toteuttaminen kilpailutuksen kautta ITIL- toimintaprosessien loppuun saattaminen ja työhyvinvointiprosessin II- vaiheen toteutus Henkilöstön resurssien vakauttaminen ja toimenkuvien uudelleen määrittely Prosessien omistajuudet sekä eri toimijoiden vastuut ja tehtävät määritelty Jokainen tulosyksikkö käynyt läpi omat ostopalvelusopimuksensa ITIL- toimintaprosessien toteuttaminen tapahtunut myös konfiguraation ja jakeluhallinnon osalta Työ hyvinvointiohjaus tehty muutosjohtamisen osalta Saatu täytettyä puuttuvat toimet ja määritelty jokaisen toimen sisältö ja tehtävät Prosessit kirjattu 100 % Kilpailutuksen kautta uudistettujen sopimusten määrä ITIL- seurantaryhmä raportit Työ hyvinvointikyselyn keskiarvo 4 Täytettyjen toimien määrä ja käydyt tavoitekeskustelut Omistajuus, vastuut ja tehtävät on määritelty ja sovittu. Prosessit kirjattu. Laitoshuolto siivoukset: Lassila&Tikanoja / Suutartupa SOL/ Itäinen terveysasema, Savonrannan terveysasema, Perhepalvelukeskus Potilaslaskutuksen ulkoistus on kilpailutettu, aloitus 1/2013 Erillinen raportti ITIL toiminnasta. Konfiguraation ITIL prosessi käynnistymässä keväällä Tietohallinnossa tiimien vetäjille pidetty ohjausta ja koulutusta vuoden 2012 aikana. Koko henkilöstö osallistunut esiintymiskoulutukseen. Työhyvinvointikysely toteutetaan uudelleen keväällä Tukipalvelujen vakanssimäärä on 328, joista avoimia 19. Avoimet vakanssit jakautuvat: Talous- ja henkilöstöpalvelut 4, tietohallinto ja arkistotoimi 2, osastonsihteerit 1, kiinteistö- ja tekninen huolto 4, ravintohuolto 2, laitoshuolto 6. Tavoitekeskustelut tukipalvelujen tulosalueella:talous- ja henkilöstöpalvelut 71,1 % Tietohallinto ja arkistotoimi 44,0 %,

16 Keskushallinto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteuma Väestö, potilaat ja asiakkaat Potilas-/sosiaaliasiamiespalvelujen kattava ja ajantasainen saatavuus Prosessi ja rakenteet Riskienhallintaan liittyvän turvallisuusportaalin kattava hyödyntäminen Potilas-/sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja palvelupyynnöt käsitellään viipymättä tavoitteena jatkovalitusten minimointi Turvallisuusportaalin palveluosiot ovat käytössä (kattavuus 100 %, nyt 70 %) ja henkilöstö saanut perehdytyksen portaalin käytöstä (kattavuus 70 %, nyt 50 %) Puhelinyhteydenottoihin vastataan heti ja henkilökohtaista tapaamista vaativat keskustelut aloitetaan väh. viikon kuluessa yhteydenotosta Jatkovalitusten määrä, % Portaalin käyttöaste, % Perehdytyksen käyttöaste, % 14 Yhteydenottoihin vastaaminen toteutunut. Jatkovalitusten määrä yhteydenotoista 4 % (15 kpl), v ,2 % Portaalin käyttöaste 85 %, alustan uudistaminen viivästynyt. Perehdytyksen kattavuus 70 %. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Luottamushenkilöhallinnon toimintaedellytysten turvaaminen (valtuusto, hallitus, kuntajohtajaneuvottelukunta) Jatkuvan laadunparantamisen varmistaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen suunnitelmallisesti ISER- hankkeen piirikohtainen koordinointi/ajantasaisuus Tavoiteasetannan edellyttämä henkilöstörakenne Kokousvalmistelun ajantasaisuus/virheettömyys Laatuauditoinnin kehittämissuositusten tot. arviointi väh. 2 x vuosi Tavoitekeskustelujen toteutuminen 70 % koko Sosterissa Piirikohtaiset ajalliset/sisällölliset tavoitteet/vastuut hoidettu ajantasaisesti Virat/toimet täytetty Hyväksytyn kokousaikasuunnitelman toteutuminen (% osuus) Oikaisuvaatimusten / hallintovalitusten lkm / päätökset Lukumäärä/vuosi Toteutuneiden tavoitekeskustelujen % osuus koko henkilöstöstä Projektissa annettujen toimeksiantojen toteuttamisaste /aikataulu/toteutuminen Kyllä/ei Valtuuston ja hallituksen osalta toteutui lähes suunnitellusti, kuntajohtajaneuvottelukunnan kokousajoitukset sovittiin kokouskohtaisesti erikseen, kokoonpanokin. Oikaisuvaatimukset 8 kpl / päätökset 8 (yht.2087 kpl) Hallintovalitukset 1 kpl/päätökset 1 Laatuauditoinnin kehittämissuositukset käsitelty 2 x vuosi Koko organisaation osalta tavoitekeskustelut toteutuneet 49,8 %: (v ,8 %) Osuus hoidettu ajantasaisesti. Tietohallintotyöryhmän shp:lle kuulunut koordinaatiovastuu toteutui systemaattisena ISER-hankkeen päättymiseen saakka (elokuu) Suunnittelijan virka täyttämättä, lakkautettu lukien Viestintäsuunnitelma ja ohjelman päivittäminen / jalkauttaminen käytäntöön Suunnitelman ja ohjelman jalkauttamista koskeva henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus tiedottamisesta vastaaville toteutettu 100 % ja koko henkilöstölle eri yhteyksissä (tav.keskustelut, henkilöstöinfot) Viestintäsuunnitelman- ja ohjelman perehdytyksen/koulutuksen kattavuus (%) /vastuuhenkilöt Henkilöstön perehdytyksen kattavuus (%)/henkilöstö Tavoitekeskustelujen yhteydessä toteutettu viestintäkysely (ks ed 49,8 %), vastuuhenkilöiden perehdytys /koulutustilaisuus järjestetty, samoin henkilöstön info-tilaisuus helmikuussa

17 TA 2012 muutos yhdellä tilillä, muut toimintatuotot ja -kulut 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,39 104, ,25 5,5 Maksutuotot , , , ,49 101, ,50 2,3 Tuet ja avustukset , , , ,36 110, ,11 17,5 Muut toimintatuotot , , , ,41 29, ,66 1,6 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,65 100, ,52 5,3 Vyörytetyt nettotuotot , , , ,88 100, ,00-0,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,53 100, ,52 4,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,76 103, ,15 5,2 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,73 101, ,42 5,2 Muut henkilösivukulut , , , ,13 104, ,90 26,0 Henkilöstökulut yht , , , ,62 103, ,47 5,9 Palvelujen ostot yht , , , ,83 109, ,40 6,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,92 98, ,65-0,3 Avustukset , , , ,44 96, ,29 3,8 Muut toimintakulut , , , ,38 56, ,10 0,6 ULKOISET KULUT YHT , , , ,19 100, ,61 5,3 Vyörytetyt nettokulut , , , ,88 100, ,00-0,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,07 100, ,61 4,3 TOIMINTAKATE , , , ,46 96, ,91 5,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 384, , , ,80 31, ,36-15,9 Muut rahoitustuotot , , , , , ,65 22,6 Korkokulut , , , ,14 103, ,76-8,9 Muut rahoituskulut ,91 0,00 0, ,15 0, ,24 872,7 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,90 76, ,81-14,5 VUOSIKATE , , , ,56 99, ,72 8,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,56 99, ,14 4,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58-100,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 15

18 Tulosalueet, tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % 16 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,95 106, ,43 6,6 Maksutuotot , , , ,97 98, ,54-0,5 Tuet ja avustukset , , ,00 0,00 0, ,24-100,0 Muut toimintatuotot 9 828, , , ,69 0, ,53 80,7 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,61 100, ,18 6,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,61 100, ,18 6,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,85 108, ,90 7,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,87 105, ,64 7,7 Muut henkilösivukulut , , , ,68 114, ,75 25,7 Henkilöstökulut yht , , , ,40 108, ,29 8,1 Palvelujen ostot yht , , , ,13 117, ,40 14,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,72 95, ,93-2,0 Avustukset , , , ,89 49, ,69-38,1 Muut toimintakulut , , , ,33 7, ,42 11,4 ULKOISET KULUT YHT , , , ,47 100, ,49 8,2 Vyörytetyt nettokulut , , , ,93 100, ,33 1,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,40 100, ,82 6,3 TOIMINTAKATE , , , ,21 90, ,36 10,7 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,21 90, ,36 10,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,21 90, ,36 10,7 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

19 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,54 99, ,03 2,1 Maksutuotot , , , ,87 97,2 878,33 0,0 Tuet ja avustukset , , , ,18 125, ,98 33,0 Muut toimintatuotot , , , ,28 35, ,85-14,8 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,87 99, ,49 2,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,87 99, ,49 2,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,64 98, ,04 4,8 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,81 96, ,65 5,3 Muut henkilösivukulut , , , ,37 96, ,91 31,9 Henkilöstökulut yht , , , ,82 98, ,60 5,7 Palvelujen ostot yht , , , ,50 105, ,35-1,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,82 101, ,72-1,9 Avustukset , , , ,57 80, ,46 11,5 Muut toimintakulut , , , ,39 91, ,99 2,9 ULKOISET KULUT YHT , , , ,10 99, ,98 3,5 Vyörytetyt nettokulut , , , ,80 100, ,61-3,6 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,90 99, ,37 2,3 TOIMINTAKATE , , , ,97 86, ,88-2,8 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,97 86, ,88-2,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,97 86, ,88-2,8 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 17

20 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu ta Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 12 / TP 11 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , , ,26 107, ,32 7,5 Maksutuotot , , , ,52 106, ,58 5,3 Tuet ja avustukset , , , ,24 105, ,51 6,5 Muut toimintatuotot , , , ,70 53, ,20 7,5 ULKOISET TUOTOT YHT , , , ,72 101, ,61 7,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,72 101, ,61 7,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,11 106, ,12 9,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,33 106, ,42 8,8 Muut henkilösivukulut , , , ,59 104, ,14 42,6 Henkilöstökulut yht , , , ,03 105, ,68 10,2 Palvelujen ostot yht , , , ,92 107, ,32 7,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , , ,25 102, ,77 2,6 Avustukset , , , ,98 98, ,52 3,9 Muut toimintakulut , , , ,67 50, ,94 1,9 ULKOISET KULUT YHT , , , ,85 101, ,23 8,4 Vyörytetyt nettokulut , , , ,15 99, ,72-15,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 101, ,51 7,0 TOIMINTAKATE , , , ,72 85, ,10 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,72 85, ,10 17,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , , ,72 85, ,10 17,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 18

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot