DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005"

Transkriptio

1 DiViA-tutkimuksia: DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Jari Vesanen Mika Raulas Karri Hautanen Marko Merisavo Ville Virtanen

2 SISÄLLYSLUETTELO DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI Kanavien käyttö Kanavien käytön kehittyminen vuonna Kanavien soveltuvuus... 6 Kanavien korvaavuus... 7 Digimarkkinoinnin toteutukset... 8 Käytön syyt...9 Roolit kanavien käytöstä päätettäessä Digimarkkinoinnin budjetit Digimarkkinoinnin barometri tutkimuksen toteutus

3 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2005 DiViA:n Digimarkkinoinnin barometri tutkimus selvitti markkinoijien aikeita panostaa digitaalisiin kanaviin (www, sähköposti, mobiili ja digitv) markkinoinnissa. DiViA on Helsingin Kauppakorkeakoulun ja Hankenin Suoramarkkinointi-instituutin hanke, joka luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää. Tutkimukseen vastasi 85 Suomen suurimpiin kuuluvan markkinoijan edustajaa. Markkinoijat ennakoivat ensi vuodelle kasvua koko digimarkkinoinnin skaalalle. Kanavien käyttö 2004 Valtaosa digitaalisten kanavien käytöstä painottuu tällä hetkellä webbiin ja siellä erityisesti kotisivuihin, joiden painoarvo on kaksinkertainen seuraavana tulevaan bannerimainontaan. Kolmanneksi merkittävin markkinointikeino on uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla. Kun kanavien käyttöä ja merkitystä mitataan asteikolla 0 5, jolloin 0 tarkoittaa ei käyttöä ja 5 merkittävää käyttöä, kotisivut saavat keskiarvon 4,1 ja bannerimainonta 2,1. Tämä kuvaa sitä, että www-sivujen rooli koetaan yrityksissä tällä hetkellä merkittäväksi mutta muut digitaaliset markkinointimuodot ovat tukiroolissa tai vielä kokeiluasteella. WEB: Kotisivut WEB: Bannerimainonta Sähköposti: Uutiskirjeet Sähköposti: Suoramainonta sähköpostilla Sähköposti: Palveluviestit Mobiili: Palveluviestit WEB: Hakukonemainonta Mobiili: SMS/MMS Push Mobiili: Mainos osana muuta palvelua Sähköposti: Mainonta muiden sähköposteissa WEB: Sivujen sponsorointi WEB: Webinaarit DigiTV: Muut DigiTV-palvelut DigiTV: Superteksti-TV Kuva 1: Digitaalisten markkinointitapojen merkitys markkinoijille, 0 = ei käyttöä, 5 = merkittävä rooli 3

4 Kanavien käytön kehittyminen vuonna 2005 Muutostrendejä tutkittiin kysymällä, mikä on digitaalisten markkinointikeinojen rooli vuonna Suurinta kasvu tullee olemaan WWW-bannerimainonnassa. Kun verrataan panostuksia lisäävien ja supistavien määrää voidaan laskea saldoluku, joka kuvaa kehitystrendiä kyseistä keinoa käyttävien yritysten määrässä. WWW-bannerimainonnassa kyseinen saldoluku on 38. Toiseksi suurinta kasvua ennakoivan saldoluvun, 37, saa suoramainonta sähköpostilla. Yksittäisiä yrityksiä tutkittaessa sähköpostisuora ei näytä merkittävästi kasvavan, osa jopa spämmäyspelon vuoksi vähentää sitä. Kun tarkastellaan sähköpostisuoraa lisäävien yritysten määrää, kuten saldoluku tekee, kasvunäkymät ovat huomattavat. Tämä näkyy kuvassa 2 siten, että vaikka sähköpostin käyttö kasvaa monissa yrityksissä, eräissä myös sen käyttö vähenee. WWW-sivujen kohdalla panostusten lisäys tehdään yrityksissä, jotka ovat jo ennestään panostaneet webbiin. Ne harvat markkinoijat, jotka eivät vielä webbiä hyödynnä, eivät tee sitä ensikään vuonna. Tämä kertonee siitä, että kun yritys on oppinut uuden kanavan käytön ja oppinut saamaan siitä hyötyä, panostukset siihen kasvavat edelleen. Kuvasta 2 ilmenee digitaalisten markkinointikeinojen muutokset vuonna Taulukko 1: Digitaalisten markkinointikeinojen kehitystrendejä kuvaavat saldoluvut WEB: bannerimainonta 38 Sähköposti: suoramainonta 37 Sähköposti: uutiskirjeet 33 WEB: hakukonemainonta 30 Mobiili: palveluviestit 21 WEB: kotisivut 20 WEB: sivujen sponsorointi 18 Mobiili: SMS/MMS Push 17 DigiTV: Muut DigiTV-palvelut 16 DigiTV: superteksti-tv 16 Mobiili: mainos osana muuta palvelua 15 Sähköposti: mainonta muiden sähköposteissa 14 Sähköposti: palveluviestit 12 WEB: webinaarit 12 4

5 kasvaa ennallaan pienenee WEB:bannerimainonta Sähköposti:suoramainonta Sähköposti: uutiskirjeet WEB: hakukonemainonta Mobiili: palveluviestit WEB:kotisivut WEB: sivujen sponsorointi Mobiili:SMS/MMS Push DigiTV: Muut DigiTV-palvelut DigiTV: superteksti-tv Mobiili: mainos osana muuta palvelua Sähköposti: mainonta muiden sähköposteissa Sähköposti: palveluviestit WEB: webinaarit 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 2: Digitaalisten markkinointikeinojen muutokset vuonna

6 Kanavien soveltuvuus Tutkimukseen vastanneilta kysyttiin myös miten digitaaliset markkinointikanavat soveltuvat heidän tarpeisiinsa erilaisissa tilanteissa. Yleisesti parhaiten markkinoijien tarpeisiin vastaa web. Ainoastaan sähköpostin katsottiin soveltuvan hieman paremmin tarjouksista tiedottamiseen. Brändin tunnettuvuuden ja asenteiden vahvistaminen Sisällön jakaminen Tiedottaminen / PR (Sijoittajaviestintä yms.) Asiakastuki / Asiakaspalvelu Asiakastietojen kerääminen Kotisivukäyntien lisääminen Asiakasuskollisuuden vahvistaminen Liidien generointi Tapahtumamarkkinointi Digitv Mobiili WEB Kilpailijasta erottautuminen Tuotteen myynti Asiakkaan kouluttaminen Tarjouksista tiedottaminen Kumppanien/kanavan kouluttaminen Lisämyynnin aikaansaaminen asiakkaille Asiakkaan osallistuminen tuotekehitykseen Kuva 3: Digitaalisten markkinointikanavien soveltuminen eri tarkoituksiin asteikolla 0-5 6

7 Kanavien korvaavuus Tutkimus kartoitti myös, missä määrin digitaaliset markkinointikanavat korvaavat perinteisiä markkinointikanavia. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että digitaalisuus ei ole ainakaan vielä korvaamassa täysin perinteisiä keinoja. Sähköpostin nähdään korvaavan eniten perinteistä kirjettä. Seuraavaksi suurin korvaavuus on www-sivuilla esitteisiin. Web korvaa jonkin verran myös kirjettä ja puhelinta, samoin kuin sähköposti myös esitteitä ja puhelinta. kanavien korvaavuus Kirje Puhelin Esitteet / katalogit Sanoma-, paikallis-,ilmaisjakelu-, aikakauslehdet Tapahtumamarkkinointi tv radio Digitv Mobiili WEB Elokuva Ulko- ja liikemainos-välineet Sponsorointi Kuva 4: digitaalisten markkinointikanavien korvaavuus perinteisiin verrattuna asteikolla 0 5. Kuvio kertoo, että mitä pidempi pylväs on, sen enemmän pylvään kanava korvaa vasemmassa reunassa mainittua kanavaa. 7

8 Digimarkkinoinnin toteutukset Digimarkkinoinnin toteutuksia ja kokemuksia kartoitettiin esittämällä väittämiä, joihin vastaajat ottivat kantaa. Tuloksista ilmenee, että onnistuneet markkinointikampanjat webissä rupeavat olemaan tavallisia. Toinen kiinnostava havainto on, vastaajat eivät koe lainsäädäntöä esteeksi, vaikka yleisessä keskustelussa lainsäädäntö tai sen vaikea tulkinta nostetaan digimarkkinoinnin esteeksi,. Myöskään teknologia-asioita ei nähdä digimarkkinoinnin tekemistä vaikeuttavana tekijänä. Taulukko 2: Väitteitä digimarkkinoinnista, 0 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. Olemme toteuttaneet onnistuneita markkinointikampanjoita webissä 3.4 Yrityksemme tietää mitä markkinointikanavia asiakkaamme preferoivat 3.0 Yrityksessämme on osaamista henkilötasolla suorittaa digitaalista 2.9 markkinointiviestintää Olemme toteuttaneet onnistunutta sähköpostimarkkinointia 2.8 Yrityksessämme on teknologinen kyvykkyys tehdä digitaalista 2.8 markkinointiviestintää Yrityksessämme on määritelty ja dokumentoitu kanavastrategia 2.4 Yrityksemme kanavastrategiassa digitaaliset markkinointikanavat ovat 2.2 mukana omina kanavinaan Olemme toteuttaneet onnistunutta mobiilimarkkinointia 2.1 Seuraamme kilpailijoiden suorittamaa markkinointiviestintää ja 2.0 ohjaamme omaa markkinointistrategiaamme sen mukaisesti Lainsäädäntö rajoittaa digitaalisen markkinoinnin luovaa suunnittelua 1.9 Lainsäädäntö estää meitä tekemästä mobiilimarkkinointia 1.5 Emme tee mobiilimarkkinointia, koska onnistuneita esimerkkejä ei 1.3 löydy Lainsäädäntö estää meitä tekemästä sähköpostimarkkinointia 1.3 Mobiilimarkkinointi on vaikeaa, koska emme tiedä mistä aloittaisimme 1.0 Emme tee mobiilimarkkinointia teknologian vaikeuden vuoksi 0.7 8

9 Käytön syyt Kanavien käyttöä ohjaavista syistä nousivat esiin kustannustekijät ja nopeus. Nopeus koettiin käytön syyksi niin viestin perille saamisessa, palautteen saamisessa ja muutosten tekemisessä. Yksittäisenä syynä jonkin kanavan kohdalla nousi esiin viestin nopea perille saaminen sähköpostilla. Sähköpostin käytön muita syitä ovat kustannustekijät, personoinnin helppous, asiakaspalautteen nopeus ja asiakasdialogin helppous. Webin käytön syinä nousivat esiin kustannustekijät, muutosten nopeus ja helppous, asiakaspalautteen nopeus ja laaja peitto. Mobiilin käytön syiksi ilmoitettiin viestinnän ja asiakaspalautteen nopeus. Digi-TV:n käytön veturiksi voidaan tulkita kanavan laaja peitto. kanavien käytön syyt kustannustekijät viestin nopea perille saaminen asiakaspalautteen nopeus muutosten nopeus ja helppous asiakasdialogin helppous personoinnin helppous Digitv Mobiili WEB kanavan laaja peitto mitattava ROI muu syy % Kuva 5: Digitaalisten markkinointikanavien käytön syyt. 9

10 Roolit kanavien käytöstä päätettäessä Tutkimukseen osallistuneilta yrityksiltä kysyttiin rooleja digimarkkinointiin liittyvässä päätöksenteossa. Kautta linjan markkinointijohtajilla näyttäisi olevan vahva rooli. Vaikka tämä on loogista, tutkimustulosta saattaa korostaa se, että vastaajat olivat juuri näitä markkinointipäättäjiä. Organisaation ulkopuolelta suurimman vaikutuksen digimarkkinointiin liittyvässä päätöksenteossa antavat vastaajien mielestä mainostoimistot. Organisaation sisäiset roolit Markkinointijohtaja Tuotemarkkinointi -päällikkö Myyntijohtaja IT-osasto Kansainvälisen emoyhtiön organisaatio Digitv Mobiili WEB Toimitusjohtaja Myyntipäällikkö Kuva 6: Yrityksen sisäiset roolit digimarkkinoinnista päätettäessä asteikolla 0 5. Organisaation ulkopuoliset vaikuttajat Mainostoimisto Kanavaan erikoistunut palveluntarjoaja Uusmediatoimisto Mediatoimisto kilpailijoiden toimet Digitv Mobiili WEB Media Teknologiatoimittaja Konsultti Kuva 7: Yrityksen ulkopuoliset vaikuttajat digimarkkinoinnista päätettäessä asteikolla

11 Digimarkkinoinnin budjetit Kukaan vastaajista ei ilmoittanut omaa budjettia digimarkkinoinnille vuonna 2004 eikä myöskään vuodelle Euro- ja prosenttimääräisiä lukuja ilmoitettiin niin vähän, ettei niiden perusteella voi tehdä tilastollisia päätelmiä. Digimarkkinoinnille yleisesti budjetoidut summat vaihtelivat välillä euroa ja suhteellinen osuus koko markkinointibudjetista välillä 0 25 %. Digimarkkinoinnin barometri tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin web-kyselynä ja kohderyhmänä oli Micromedian markkinointipäättäjät tietokanta, jossa oli n. 400 vastaanottajaa. Vastauksia saatiin 85. Vastaajat edustivat hyvin suomalaisia markkinoijia brändeistä kauppaan ja b2b-toimijoihin. Toimialakohtaiseen tarkasteluun ei katsottu olevan tarpeeksi suuria otoksia. Kysely toteutettiin elo-lokakuussa Tutkimuksen toteuttivat tutkijat Jari Vesanen, Mika Raulas, Karri Hautanen, Marko Merisavo ja Ville Virtanen. Vastaavia tutkimuksia kansainvälisellä tasolla on tehty muutamia, joista esimerkkeinä mainittakoon Forrester Researchin 2004 toteuttama tutkimus Euroopan suoramarkkinointiliiton FEDMA:n jäsenyritysten keskuudessa, Englannin suoramarkkinointiliiton DMA (UK):n Census of the Direct Marketin Industry 2003/2004 raportti sekä London Business Schoolin Marketing Expenditures raportti. Kaksi ensin mainittua ovat maksullisia mutta viimeksi mainittu, joka kuvaa markkinointipanostusten kehitystä USA:ssa, Japanissa, Saksassa, UK:ssa, Ranskassa, Kiinassa ja Brasiliassa, on vapaasti saatavissa verkko-osoitteessa 11

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, projektityö Proviisori, Hanna Halonen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maaliskuu 2015

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot