ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Elina Routto Jukka Puhto YDINPROSESSI Kiinteistönhoidon ostopalveluiden ohjaus OSAPROSESSI Suunnitteluvaihe Tarjouspyyntövaihe Sopimuskausi TEHTÄVÄ TOIMINTAOHJEET TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Elina Routto Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh Fax TKK Rakentamistalous ISBN ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2000

4 ESIPUHE Tämä raportti julkaistaan osana Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ulkoistetun kiinteistönhoidon laatua tilaajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tässä raportissa on selvitetty ulkoistettuun kiinteistönhoitoon soveltuvia laadunhallintamenetelmiä ja esitetty malli ulkoistetun kiinteistönhoidon laadunhallinnalle. Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimus on osa TEKES:n ProBuild teknologiaohjelmaa. Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimuksen johtoryhmään osallistuivat seuraavat yritykset: ABB Kiinteistöpalvelut Oy Engel Palvelut Oy Helsingin kaupunki Nokia Real Estate Rapro Oy Sato-Yhtymä Oyj Sonera Oyj Valtion Kiinteistölaitos YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy Yleisradio Oy. Tutkimus ulkoistetun kiinteistönhoidon laadunhallinnasta on suoritettu Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratiossa professori Jouko Kankaisen johdolla. Tutkimusta on ohjannut tutkimuspäällikkö Jukka Puhto ja päätutkijana on toiminut tekn.yo Elina Routto. Espoossa Elina Routto 1

5 2

6 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO ULKOISTETTU KIINTEISTÖNHOITO KIINTEISTÖNHOIDON ULKOISTAMINEN ULKOISTETTAVAT HOITOKOKONAISUUDET LAATUAJATTELU KIINTEISTÖNHOIDOSSA ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON TAVOITE PALVELUN ONNISTUMISEN ARVIOINTI ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON TOIMINTAMALLI ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON OHJAUSPROSESSI PROSESSIKUVAUS JA TOIMINTAOHJEET OHJAUS SUUNNITTELUVAIHEESSA Kiinteistönhoitosuunnitelma Kiinteistönhoidon laadunvarmistuksen suunnittelu OHJAUS TARJOUSPYYNTÖVAIHEESSA Tarjouspyyntö Tarjousten vertailu Sopimusneuvottelu OHJAUS SOPIMUSAIKANA Kiinteistönhoitoaikataulu Hoitopäiväkirja Aloituskokous Käyttäjäinformaatiotilaisuus Kiinteistönhoidon valvonta Hoitokokous Laadun mittaus ja arviointi Kehityskokous Sopimuksen päivittäminen Sopimuksen päättyminen YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Käyttäjäreklamaatio Liite 2. Asiakastyytyväisyyskysely Liite 3. Hoitopäiväkirja Liite 4. Siivoustyön palvelulomake Liite 5. Ulkoalueiden hoidon arviointilomake 3

7 1 JOHDANTO Rakentamisen ja kiinteistönpidon painopiste on siirtymässä yhä enemmän uudisrakentamisesta jo olemassa olevan rakennusvarallisuuden tehokkaampaan ylläpitoon ja käyttöön. Tämä vaatii kiinteistön koko elinkaaren suunnittelua ja hallintaa. Seurauksena kiinteistönpitoon kohdistuvan yleisen kiinnostuksen kasvamisesta on tarve kiinteistöjen ylläpitoon liittyvän tutkimus- ja kehitystyön lisäämiseen. Kiinteistönhoitoalalla onkin käynnissä useita koko alaa koskevia kehityshankkeita. Eräs näistä on Teknillisen korkeakoulun Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimus. Kiinteistönhoidon laatusystematiikka tutkimuksen tavoitteena on kehittää ulkoistetun kiinteistönhoidon laadunhallintamenetelmiä tilaajan näkökulmasta. Tarve kiinteistöpalvelujen tilaajatoimintojen kehittämiseen on syntynyt lisääntyneen kiinteistönhoidon ulkoistamisen myötä. Kiinteistönhoidon laatusystematiikan kehittäminen antaa nykyistä paremmat edellytykset kiinteistöjen suunnitelmalliselle ylläpidolle, joka on keskeinen osa kiinteistöjen pitkän tähtäimen kannattavuutta. Laatusystematiikkaa hyödyksi käyttäen kiinteistön omistaja pystyy laatimaan kiinteistöihinsä tarkoituksenmukaisen kiinteistön-hoitosuunnitelman, kiinteistönhoitosopimukset sekä ohjaamaan kiinteistönhoidon sopimuksenmukaisuutta. Kiinteistönhoitoprosessin huolellisella suunnittelulla, toteutta-misella ja ohjauksella pyritään varmistamaan kiinteistönhoidon laatutaso, vähentämään korjaus- ja kunnossapitokustannuksia sekä pidentämään kiinteistön elinkaarta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjauksen prosessi laadunhallinnan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena syntynyt malli sisältää prosessikuvauksen ja toimintaohjeet osaprosesseille. Prosessi on jaettu suunnittelu-vaiheeseen, tarjouspyyntövaiheeseen ja sopimuskauteen. Mallin tavoitteena on kuvata hyvä tapa toimia sekä tuottaa käytännön työvälineitä kiinteistönhoidon ohjaamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 4

8 2 ULKOISTETTU KIINTEISTÖNHOITO 2.1 Kiinteistönhoidon ulkoistaminen Kiinteistöala on tällä hetkellä varsin voimakkaasti kehittyvä toimiala. Kiinteistöalan kehitystrendejä ovat laajemmat palvelukokonaisuudet, elinkaariajattelu, managementkonseptien, konsultointipalveluiden ja ulkoistamisen lisääntyminen. Tätä kautta kiinteistöpalvelut ovat kehittymässä selkeämmin omaksi liiketoiminta-alueekseen. Erityisesti Yhdysvalloissa ulkoistaminen (Outsourcing) ja laajat palvelukokonaisuudet (One- Stop-Shopping) ovat selkeitä trendejä. Kiinteistön ylläpitopalvelut on perinteisesti tuotettu kiinteistön omistajan omalla organisaatiolla tai ostamalla ne erillispalveluna. Kasvaneet tehokkuusvaatimukset sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ovat kuitenkin lisänneet ostopalveluiden käyttöä. Ostopalveluiden käytöllä tarkoitetaan kiinteistönhoitopalveluiden hankkimista hoitoon erikoistuneilta kiinteistönhoitoyrityksiltä. Ostopalveluiden käytöllä voidaan saavuttaa muun muassa parempi ylläpidon tehokkuus, kustannussäästöjä, joustavuuden kasvamista ja laajempaa asiantuntemusta. Kiinteistönhoidon ulkoistamisen syitä on tutkittu Yhdysvalloissa. Tutkimuksen mukaan ulkoistaminen on lisääntymässä, koska ulkoistaminen 1 : 1. tarjoaa mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa 2. tarjoaa mahdollisuuden käyttää parhaita osaajia 3. tehostaa liiketoiminnan kehittämistä 4. jakaa ja minimoi liiketoiminnan riskejä 5. vapauttaa resursseja 6. vapauttaa yrityksen käyttöpääomia 7. mahdollistaa kassavirtojen uudelleensuuntaamisen 8. vähentää toiminta-, yleis- ja hallintokuluja 9. tarjoaa käyttöön resursseja, joita itsellä ei ole 10. tarjoaa mahdollisuuden siirtää hankalia tehtäviä muiden hallintaan. Monet yritykset haluavat siirtyä yhä pidempiaikaisiin sopimuksiin ja siirtää vastuuta laadunvalvonnasta toimeksisaajalle tavoitellen kumppanuuteen perustuvaa Partneringtyyppistä liiketoimintamallia. Ulkoistettaessa kiinteistönhoitopalveluita riskinä on kuitenkin kiinteistönhoidon laadun heikkeneminen, ellei kiinteistönhoidon hankintavaiheessa kyetä rakentamaan laadunvarmistusmenetelmiä sopimukseen ja ohjaamaan toimeksiannon sopimuksenmukaisuutta sopimuskaudella. 1 O Malley M.F. Corporate Real Estate Expectations for service providers,

9 2.2 Ulkoistettavat hoitokokonaisuudet Kiinteistönhoito on osa laajempaa kokonaisuutta, ylläpitoa, joka on osa vielä laajempaa kokonaisuutta, kiinteistönpitoa. Kiinteistönpito käsittää kaikki ne toimenpiteet, oikeussuhteet ja taloudelliset seikat, jotka mahdollistavat kiinteistön jatkuvan tarkoituksenmukaisen käyttämisen 2. Kiinteistönpito sisältää kaikki ne palvelut, joilla tuetaan ja edesautetaan kiinteistöjen tai tilojen hallintaa, ylläpitoa ja kehittämistä sekä kiinteistössä tai tiloissa tapahtuvaa toimintaa (kuva 1). Kiinteistön ylläpito on se osa kiinteistönpitoa, johon kuuluvien toimintojen tarkoituksena on kiinteistön kunnon, arvon, käytettävyyden ja koettavuuden säilyttäminen. Kiinteistön ylläpito jakautuu kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon. Kiinteistö KIINTEISTÖNPITO Kiinteistön käyttö Rakentaminen Ylläpito Hallinto Tukipalvelu Kiinteistönhoito Kunnossapito Hoito ja huolto Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden hoito Kuva 1. Kiinteistönpidon tuotenimikkeistö (Lähde: Vrt. Suomen Rakennuttajaliitto et al. Kiinteistönpidon perussanastoa, 1996, s.15 ja Kiinteistöliitto. Kiinteistönhoidon ja isännöinnin sopimusasiakirjat -kehitysprojekti) Kiinteistönhoito on säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistössä halutut olot. 3 Kiinteistönhoito koostuu hoidosta ja huollosta, ulkoalueiden hoidosta, siivouksesta ja jätehuollosta. Hoitoon ja huoltoon kuuluu yleishoito ja valvonta sekä aluerakenteiden, pohjarakenteiden, rakennustekniikan ja teknisten järjestelmien hoito. Ulkoalueiden hoito koostuu puhtaanapidosta, lumitöistä ja kasvitöistä. Välittömästi käyttäjiin ja asukkaisiin kohdistuvat palvelut ovat vähitellen alkaneet korostua varsinaiseen kiinteistöön kohdistuvien palvelujen ohella. Kiinteistöön kohdistuvien kovien palvelujen rinnalla on alettu puhua pehmeistä palveluista, kiinteistönpidon tukipalveluista. Tukipalveluista käytetään myös nimityksiä käyttäjä- ja asukaspalvelut. Tukipalveluita ovat esimerkiksi toimisto-, kokous-, -ruokala-, kalusto-, muutto-, sisustus-, vartiointi- sekä korjaus- ja asennuspalvelut. Kiinteistönpidon tukipalveluihin voidaan lukea kaikki ne kiinteistönhoitoyrityksen tuotteet ja toiminnot, jotka eivät ole kiinteistön kunnossa pysymisen ja käytettävyyden ylläpitämisen kannalta välttämättömiä, mutta jotka parantavat käyttäjien tai asukkaiden toimintaedellytyksiä ja viihtymistä. 4 2 Murtomaa P. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto, 1997, s Suomen toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. et al. Kiinteistönpidon perussanastoa, 1996, s.3 ja 9. 4 Saarenheimo U. Asukaspalvelut kiinteistönpidossa, 1998, s

10 2.3 Laatuajattelu kiinteistönhoidossa Kiinteistönhoitoyrityksen palvelun laatu muodostuu teknisestä laadusta, joka vastaa asiakkaan kysymykseen mitä? ja toiminnallisesta laadusta, joka vastaa kysymykseen miten?. Tekninen laatu kuvaa mitä asiakas saa ja toiminnallinen laatu, miten hän sen saa. Asiakkaan kokema kokonaislaatu muodostuu asiakkaan odotuksista ja kokemuksista. (kuva 2) Asiakkaan odotukset TOIMINNALLINEN LAATU Miten Kuva 2. Kiinteistönhoidon laatu Koettu kokonaislaatu Yrityskuva Laatumittarit Asiakkaan kokemukset TEKNINEN LAATU Mitä Hyvä tekninen laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaan kokemukset toteutuneesta palvelutasosta ovat vastanneet hänen odotuksiaan. Tekniseen laatuun vaikuttavat oleellisesti hoitotiheydet, käytettävä teknologia, palvelun organisointi, ohjaus- ja seurantajärjestelmät sekä koko henkilöstön tekninen ammattitaito. Tekninen laatu ei yksin riitä. Kiinteistönhoitoyritykset kilpailevat yhä enemmän toiminnallisen laadun strategioilla. Se menestyy, joka saa koko henkilöstön henkiset voimavarat käyttöön, ja luotua ympärilleen dynaamisen ja myönteisen yrityskuvan. Toiminnallinen laatu antaa kuvan kiinteistönhoitoyrityksen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen sujumisesta. Palvelun nopeus, joustavuus, palvelualttius, asiakkaan kuunteleminen sekä henkilökunnan asenne ja käyttäytyminen ovat toiminnallisen laadun osatekijöitä. Markkinoinnin ja yrityksen tunnettuuden ja maineen tukema yrityskuva toimii eräänlaisena suodattimena asiakkaan mielikuvan muodostumisessa siitä, vastaavatko hänen kokemuksensa palvelusta hänen odotuksiaan. Hyvä yrityskuva auttaa laatupoikkeamien anteeksiannossa, kun taas huono vahvistaa virheitä. Asiakkaan mielikuvat laadusta ovat herkkiä ja niihin liittyvä muisti on yllättävän pitkä. 5 Kiinteistönhoito on prosessinomaista tuotanto- ja palvelutoimintaa, joka tähtää taloudellisen, selkeästi määritellyn lopputuloksen, tuotteen, aikaansaamiseen. Tuotteistamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että kiinteistönhoitoyritys toimittaa asiakkaalle toiminnan tuloksia, valmiita tuotteita, eikä tuotteen tekoprosessia. Tuote on esimerkiksi tietyn tasoinen pihakäytävä, satoi tai paistoi. Tuotteiden laatu vaihtelee tilan käyttötarkoituksen mukaan. 6 Aiemmin on ehkä myyty lumityötä tai hiekoitusta työsuorituksena kiinnittämättä niinkään huomiota lopputulokseen. Vasta tuotteistamisen kautta päästään käsiksi asiakkaalle ymmärrettävin tavoin kiinteistönhoidon laatuun ja sen erittelyyn. Tuotteen keskeisimpiä ominaisuuksia ovat toimitusaika, palvelutapa, laadun sallitut vaihtelurajat ja hinta. 7 5 Seppälä A. Siivouspalvelun laatu ja sen mittaaminen: Siivoustyön johdon käsikirja, 1997, s Hekkanen M. et al. Tavoitteellinen kiinteistönpito, 1992, s Kiinteistöalan koulutussäätiö. Kehitä kiinteistöpalveluja!, 1995, s.21. 7

11 Tuotteistamisen tavoitteena on, että tilaaja kykenee suunnittelemaan ja kuvaamaan ulkoistettavan kiinteistönhoitopalvelun ilman, että hänen tarvitsee tietää hoitomenetelmistä. Toimeksisaaja kykenee puolestaan suunnittelemaan omat työmenetelmänsä ja resurssinsa tuotekuvausten perusteella. Vapaus valita käyttämänsä työmenetelmät antaa hoitoyritykselle hyvät eväät kehittää tehokkaampia työmenetelmiä ja tuotekonsepteja sekä kilpailla hinnan lisäksi tehokkuudella ja laadulla. Palvelujen tuotteistaminen edesauttaa myös kiinteistönhoitoyrityksen laatujärjestelmän kehittämistä. Mikäli toimeksisaajalla on tilaajan hyväksymä, työntekijätasolle asti ulottuva laatujärjestelmä, voidaan kiinteistönhoidon valvonta- ja kehittämisvastuuta siirtää hoitoyritykselle. 2.4 Ulkoistetun kiinteistönhoidon tavoite Kiinteistönhoidon tavoitteita asettavat kiinteistön omistaja, käyttäjä, asukas ja kiinteistönhoitoyritys. Kiinteistönhoidon tavoitteet eroavat oleellisesti näkökulmasta riippuen. Kiinteistönhoidon suunnittelussa ja hankinnassa sekä sopimuskauden aikana tulee eri osapuolten tavoitteet yhdistää asiakastyytyväisyyden ja yhteistyön aikaansaamiseksi. Kiinteistön omistaja odottaa saavansa sijoittamalleen pääomalle tuottoa. Omistaja omistaa kiinteistön joko oman liiketoimintansa tueksi tai jonkun muun organisaation liiketoimintaa varten. Omistaja laatii omistamilleen kiinteistöille tavoitteet ja toimii niille laaditun strategian mukaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi nopea rikastuminen, korkea käyttöaste tai käyttäjän toimitilatarpeiden pitkäjänteinen tyydyttäminen. 8 Kiinteistön käyttäjän näkökulmasta kiinteistöt toimivat liiketoimintaa tukevana tukitoimena. Käyttäjä tarvitsee ydintoimintansa tueksi tilojen lisäksi kiinteistönhoito- ja käyttäjäpalveluita. Kiinteistön käyttäjä ja omistaja voivat olla yksi ja sama organisaatio tai ne voivat olla toisistaan riippumattomia. Kiinteistön asukkaan näkökulma perustuu asumisviihtyisyyteen, asuinympäristön turvallisuuteen, kohtuullisiin asumiskustannuksiin ja tilojen käyttökelpoisuuteen. Kiinteistön asukas tarvitsee asumisen tueksi kiinteistönhoito- ja asukaspalveluita. Asukaspalveluiden tarve riippuu asukasrakenteesta ja niiden saatavuus muun muassa kiinteistön omistajan suhtautumisesta asukaspalveluihin. Kiinteistönhoitoyritys ylläpitää kiinteistön arvoa ja käytettävyyttä omistajan asettamien strategioiden mukaisesti sekä tuottaa kiinteistön käyttäjälle ja omistajalle kiinteistönhoitosuunnitelman mukaiset kiinteistönhoito- ja tukipalvelut. Kiinteistönhoitoyrityksen tavoitteena on kiinteistön tehokas hoitaminen asiakkaita tyydyttävällä ja yritykselle kannattavalla tavalla. Kiinteistönhoitoyritys kehittää jatkuvasti omaa liiketoimintaansa luoden muun muassa toiminta-, tuote-, tieto- ja henkilöstrategioita sekä operatiivisen ohjauksen menetelmiä tyydyttääkseen yhä paremmin asiakkaiden nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. 9 8 Touré R. Ylläpito osana kiinteistönpitoa, 1998, s Touré R. Ylläpito osana kiinteistönpitoa, 1998, s.62. 8

12 Kiinteistönhoidon koordinoija on tilaajan edustaja. Tilaajana on usein miten kiinteistön omistaja. Kiinteistönhoidon koordinoija toimii yhteyslinkkinä omistajan, käyttäjän ja kiinteistönhoitoyrityksen välillä. Kiinteistönhoidon koordinoija voi olla itse omistaja, käyttäjä tai heidän palkkaama asiantuntija, esimerkiksi isännöitsijä. Kiinteistönhoidon koordinoijan tehtävä on organisoida ulkoistettava kiinteistönhoitopalvelu omistajan strategioiden ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti siten, että kiinteistönhoidon suunnitelmallinen toteutus ja valvonta on mahdollista. Kiinteistönhoidon koordinoijan työ voidaan jakaa suunnitteluvaiheeseen, tarjouspyyntövaiheeseen ja sopimuskauteen. Kiinteistönhoidon suunnitteluvaiheessa tärkeintä on omistajan strategioita sekä kiinteistön ja käyttäjien tarpeita palvelevan kiinteistönhoitosuunnitelman laatiminen. Tarjouspyyntövaiheessa tärkeintä on yhteistyökykyisen ja kyvykkään sopimuskumppanin valita. Sopimuskauden aikana kiinteistönhoidon koordinoijan tulee ohjata ja valvoa työn sopimuksenmukaisuutta ja kehittää kiinteistönhoitoa palvelemaan yhä paremmin eri osapuolten tarpeita. Tavoitteellinen kiinteistönhoito perustuu eri osapuolten yhdessä hyväksymiin ja sisäistämiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tavoitteellisuus edellyttää yhteistyötä ja viestintää kiinteistön nykyisistä ja tulevaisuuden käyttötarpeista sekä kiinteistön käyttäjän ydintoiminnan visiosta. Ilman tiivistä ja konkreettista yhteistyötä on palveluiden tuottajan mahdotonta hahmottaa palveluiden tarpeita tulevaisuudessa ja kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan. Kiinteistön omistajan, käyttäjän ja kiinteistönhoitoyrityksen kiinteistölle asettamat tavoitteet ja näkökulmat sekä tarpeet ja tehtävät voidaan kuvata yhteistoiminnan edistämiseksi ja ymmärtämiseksi (kuvat 3 ja 4). 9

13 OMISTAJA Kiinteistöjohtaminen: Asetetaan tavoitteet ja laaditaan strategiat. Toiminnan tavoitteet: Pääoman sijoituksesta saatava tuotto. TUOTOT: Vuokratulot, rakennuksen jäännösarvo, maan myyntihinta KUSTANNUKSET: Alkuinvestointi, ylläpitokustannukset, perusparannukset, käyttötarkoituksen muutokset, verot, korot Kiinteistö Rakennus Alue/Tontti Sijoituskohde KÄYTTÄJÄ Toimitilajohtaminen: Toimitilastrategia ja logistiikka. Toiminnan tavoitteet: Toimitilat ovat ydintoimintaa tukevaa tukitoimintaa. Palvelutarpeet: Tukipalvelut ja kiinteistönhoitopalvelut. TUOTOT: Ydintoiminnan tuotot KUSTANNUKSET: Ydintoiminnan kustannukset, toimitilakustannukset, tuki- ja hoitopalveluiden kustannukset Tukipalvelut Toimitilat Tukitoiminta Hoitopalvelut KIINTEISTÖNHOITOYRITYS Palvelutuotannon johtaminen: Toimintastrategiat, operatiivisen ohjaus. Näkökulma: Ydintoimintaa tukevien hoito- ja tukipalveluiden aikaansaaminen ja omistajan kiinteistöstrategioiden toteuttaminen. Rakenteet Rakennuksen osa Tilat Järjestelmät TUOTOT: Palveluiden myyntituotot KUSTANNUKSET: Palvelutoiminnan kustannukset Hoidon kohde Ulkoalue Kuva 3. Kiinteistössä toimijoiden erilaiset tavoitteet ja näkökulmat (Lähde: Vrt. Touré R. Ylläpito osana kiinteistönpitoa, 1998, s.64) KÄYTTÄJÄ Toimitilastrategia ja -logistiikka Toimitilatarpeet Ydintoiminnan toimitilatarpeen tyydyttäminen OMISTAJA Kiinteistönpidon tavoitteet ja strategiat Kiinteistöstrategiat Palvelut Palvelutarpeita Tuki- ja hoitopalvelut KIINTEISTÖNHOITOYRITYS Toiminnan strategia ja operatiivinen johtaminen Kuva 4. Kiinteistössä toimijoiden tarpeet ja tehtävät (Lähde: Vrt. Touré R. Ylläpito osana kiinteistönpitoa, 1998, s.65) 10

14 2.5 Palvelun onnistumisen arviointi Kiinteistönhoidon ostopalveluiden onnistumista ja kiinteistönhoidon laatua voidaan tarkastella omistajan ja käyttäjien sekä kiinteistönhoidon koordinoijan ja hoitoyrityksen näkökulmasta. Kiinteistönhoidon asiakkaista kiinteistön omistaja asettaa tavoitteita muun muassa asiakastyytyväisyydelle, kiinteistön kunnolle ja kustannuksille. Kiinteistön käyttäjän kokemaa laatua voidaan tarkastella käyttäjätyytyväisyyskyselyjen ja reklamaatioiden avulla. Kiinteistönhoidon koordinoijan ja hoitoyrityksen tuottamaa laatua voidaan puolestaan mitata työn sopimuksenmukaisuudella. (kuva 5) - Kustannukset - Kiinteistön kunto KIINTEISTÖNHOIDON ASIAKKAAT Omistaja Käyttäjä - Reklamaatiot - Käyttäjätyytyväisyyskyselyt Ylläpidon asiakasrajapinta YLLÄPITO-ORGANISAATIO Kiinteistönhoidon koordinoija Kiinteistönhoitoyritys - Työn sopimuksenmukaisuus Kuva 5. Kiinteistönhoidon ostopalveluiden laadunmittausjärjestelmä Palvelun onnistumista arvioidaan yritykseen hankittavan palautteen avulla. Yleisiä palautteen hankintamenettelyjä ovat reklamaatiot, käyttäjätyytyväisyyskyselyt, erilaiset raportit ja auditoinnit. Palautteen hankkiminen ei ole itseisarvo, vaan sen myötä saatava tieto on hyödynnettävä palvelun kehittämiseksi. Saatua tietoa käytetään ongelmien ennaltaehkäisyyn, korjaaviin toimenpiteisiin ongelmien ilmettyä ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Käyttäjän kokemaa palvelun onnistumista voidaan arvioida reklamaatioiden kautta. Reklamaatio on asiakkaan tekemä valitus tekemättömästä tai huonosti tehdystä työstä. Yrityksen reklamaatiomenettelyllä määritetään yhteiset toimintatavat, jotta reklamaatiot voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti ja reklamaation syyt voidaan poistaa. Yrityksen kannattaa tehdä reklamaatioiden viestintäkanava tunnetuksi asiakkaille, sillä reklamoivat asiakkaat ovat ystäviä eivät vihollisia. Reklamaatiot ovat arvokasta informaatiota asiakkaalta palvelun ja tuotteen koetusta ja odotetusta laadusta. Reklamaatioprosessin tavoitteena on parantaa yrityksen kannattavuutta vähentämällä laatuvirheiden aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia ja ylläpitää asiakastyytyväisyyttä poistamalla laatuvirheiden syyt Asikainen J. et al. Kiinteistönhoitosopimusopas, 1997, s

15 Tyytymättömistä asiakkaista varsin harvat reklamoivat (kuva 6). Tavallisesti asiakkaat mieluummin ostavat muualta tai ovat hiljaa. Asiakkaat, joilla on ongelma ja jotka reklamoivat, ostavat todennäköisemmin uudestaan kuin ne, joilla on ongelma, mutta jotka vaikenevat. Reklamoivat asiakkaat ovat itse asiassa erittäin uskollisia, varsinkin jos saavat tyydyttävän vastauksen. 11 5% 50 % 45 % Esittävät reklamaation virallisesti johdolle Reklamoivat organisaation alemmalle tasolle ja jättävät sitten asian sikseen Olivat tyytymättömiä, mutta eivät reklamoineet Kuva 6. Reklamaatio-pyramidi (Lähde: Horovitz J. Reklamaatioiden käsittely tuottavaksi, Yritystalous 3/1997, s.52) Reklamaatiomenettelyssä reklamaatiot kirjataan omalle erilliselle lomakkeelleen (liite 1), johon kirjataan myös kiinteistönhoidon koordinoijan tai hoitoyrityksen tekemät selvitykset reklamaation syystä, sen aiheuttamista toimenpiteistä ja toimenpiteiden kiireellisyydestä. Reklamaatioiden analysoinnissa tarkastellaan mahdollisia näkemyseroja, virheiden syitä, merkittävyyttä ja niiden synnyn estomahdollisuuksia sekä virheiden määrää ja kustannuksia. Reklamaatio analysoidaan tekemällä asiakkaan kanssa kohteessa tarvittaessa katselmus sekä vertailemalla tuotetta, tuotekuvausta ja sopimusta keskenään. Analysointi tehdään tapauskohtaisesti ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Reklamaatiolomakkeeseen kirjataan myös suullisen tai kirjallisen vastauksen antamisesta reklamaation tekijälle. (kuva 7) Reklamaatio Tuotekuvaukset ja seurantaraportit Muutokset ohjeisiin ja työohjelmiin Raportti asiakkaalle Reklamaation kirjaus Reklamaation analysointi Lisäselvitykset Virheiden korjaukset Toiminnan tarkistukset - kirjaus valmislomakkeeseen - toimitus käsittelyä ja korjausta varten - valvonta kunnes kuitataan hoidetuksi - tuotteen tarkastus sopimuksen perusteella - laatuvirheiden analysointi tuotekuvausten avulla - lisäselvitykset kohteessa - reklamaatiotietojen täydentäminen - asiakkaan kanssa tehtävät katselmukset - välittömät korjaavat toimenpiteet - mahdolliset hyvitystoimenpiteet - työohjelmien ja työohjeiden tarkistukset - työmenetelmien tarkistukset - työvälineiden tarkistukset - sopimusten tarkennusehdotukset Kuva 7. Reklamaation käsittelyprosessi (Lähde: Asikainen J. et al. Kiinteistönhoitosopimusopas, 1997, s.128) 11 Horovitz J. Reklamaatioiden käsittely tuottavaksi, Yritystalous 3/97, s

16 Palvelun onnistumista voidaan arvioida myös asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla (liite 2). Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tavoitteena on selvittää systemaattisesti ja pitkäjänteisesti eri asiakassegmenttien tyytyväisyys kiinteistönhoidon tuotteisiin sekä hoitoyrityksen ja kiinteistönhoidon koordinoijan toimintaan. Käyttäjän arvio kiinteistönhoidon laadusta koostuu hoitoyrityksen palvelun teknisen ja toiminnallisen laadun arvioimisesta. Lisäksi käyttäjä voi arvioida kiinteistönhoidon koordinoijan toimintaa sekä erityisesti kiinteistönhoitosuunnitelmaa ja sen vastaavuutta käyttäjän tarpeisiin. Arviointi tapahtuu hoitotyön laadun, päivittäisten asiakaskontaktien, tiedotuksen, raportoinnin ja yhteisten kokousten pohjalta. Mittauksilla voidaan selvittää esimerkiksi palvelun sujuvuutta, käyttäjien tyytyväisyyttä hoitotasoon ja tiedottamiseen sekä hoitohenkilöstön palvelualttiutta ja joustavuutta. Säännöllisesti toteutettava asiakaspalautejärjestelmä antaa arvokasta tietoa organisaatiolle kehittämisalueista, erityisesti toiminnallisen laadun osalta. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen voidaan toteuttaa kirjallisena, puhelin- tai atk-kyselynä, mutta yhtä hyvin myös asiakaskohtaisesti henkilökohtaisena tapaamisena, jolloin asiakasvuorovaikutus on voimakasta. Mittaaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan lähtökohta yrityksen toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Tulosten analysointi tulee tehdä mahdollisimman nopeasti kyselyn jälkeen nopean palautteen mahdollistamiseksi. Tulokset tulee raportoida havainnollisessa muodossa yrityksen johdolle, käyttäjille ja erityisesti hoitotyöstä vastuussa oleville henkilöille. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sekä kiinteistönhoidon tuotteita ja palveluja kehitettäessä että kiinteistönhoitoyrityksen sisäistä toimintaa parannettaessa. Asiakas-tyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat merkittävää palautetietoa kiinteistönhoidon koordinoijalle sekä hoitoyrityksen työntekijöille heidän onnistumisestaan omassa työssään. Asiakastyytyväisyysmittausta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota mittaustulosten luotettavuuteen ja hyödynnettävyyteen, itse mittausprosessiin ja sen helppouteen ja vaivattomuuteen. Mittaamista tulee arvioida säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain, jotta mittaustapoja kehitetään jatkuvasti yrityksen tarpeita vastaaviksi. Asiakastyytyväisyyden mittaamisesta vastaa joko kiinteistönhoitoyritys tai kiinteistönhoidon koordinoija. Oleellista on, että mittaamisen ja tulosten analysoinnin ja hyödyntämisen kokonaisvaltainen vastuu on määritelty. Kiinteistönhoidon sopimuksenmukaisuutta arvioidaan laadun mittauksen perusteella tehtävillä raporteilla. Tavoitteiden alitukset antavat aiheen reklamointiin ja laiminlyönnit hyvitykseen asiakkaalle. Toistuvista virheistä voidaan rangaista sovitulla sopimussakolla tai hinnanalennuksella ja hyvästä laadusta sekä toiminnan kehittämisestä voidaan myöntää laatubonus. Raportteja ovat esimerkiksi kulutus-, katselmus-, kunto-, laatu-, reklamaatio-, tapahtuma- ja vertailuraportit. Raporttien lisäksi tietoa kiinteistönhoidon onnistumisesta antavat hoito- ja huoltopäiväkirja sekä sopimuskautena pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Palvelun onnistumisen arvioinnin välineeksi sopii myös auditointi. Auditointi on parhaimmillaan erittäin tehokas johdon työkalu, jonka avulla voidaan puolueettomasti tarkastella yrityksen prosesseja, tuotteita ja palveluja sekä varsinaisia liiketoiminnan ja laadunparannuksen tuloksia 12. Auditointien tarkoitus on selvittää, onko yrityksen toiminta laatujärjestelmän ja tavoitteiden mukaista. Auditoinneissa etsitään sekä toimivia esimerkkejä hyvistä menetelmistä että kehitetään ja parannetaan huonosti toimivia osaalueita. Auditoinneilla arvioitavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi: 12 Hannukainen T. Laatuyritykset Laatujohtaminen maailman valioyrityksissä, 8/92, s

17 henkilöstön koulutustaso käytettävät alihankkijat asiakassuuntautunut toimintatapa hoitoyrityksen imago laatujärjestelmä aktiivinen kehitystoiminta palveluvalikoima hinta- ja laatusuhde yrityksen taloudellinen tila työn mitoitusjärjestelmä koneellistamisaste. Kiinteistönhoidon koordinoija voi arvioida tarjouspyyntövaiheessa hoitoyrityksen palvelukykyä ja laadun tuottamisvalmiuksia tarjoavan yrityksen nykyisessä hoitokiinteistössä auditoinnin avulla. Arvioinnissa pyritään selvittämään, vastaako toiminta hoitoprosessille ja laadulle asetettuja sekä sopimuksen edellyttämiä vaatimuksia. Arvioinnin tavoitteena on saada käsitys siitä, mitkä edellytykset yrityksellä on selviytyä hoitopalvelusta tilaajan toivomalla tavalla. Toisaalta pyritään myös siihen, että mahdollisiin riskitekijöihin puututaan aikaisessa vaiheessa. Erityisesti tutkitaan hoitoyrityksen kykyä täyttää sopimusvelvoitteet. Auditointi soveltuu myös kiinteistönhoidon koordinoijan ja kiinteistönhoitoyrityksen itsearvioinnin välineeksi kehitysstrategioita hiottaessa. 14

18 3 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON TOIMINTAMALLI 3.1 Ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjausprosessi Kiinteistönhoidon ostopalveluiden kokonaisvaltaista hahmottamista ja kehittämistä voidaan parantaa prosessimallinnuksella, jolla selvennetään tehtäviä, informaatiovirtaa ja vastuita eri osapuolten välillä. Kun prosessi mallinnetaan, on pyrkimyksenä saada prosessi rakenteeltaan tehokkaaksi, taloudelliseksi ja toimivaksi, asiakastarpeet ja organisaation tavoitteet täyttäväksi. Kiinteistönhoidon prosesseissa korostuu asiakkaan tärkeys. Asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa kehittämällä varsinaisen asiakasrajapinnan taustalla olevien prosessien suorituskykyä. Kehittämistyötä käynnistettäessä on selvitettävä, ketkä ovat prosessin tärkeimmät asiakkaat ja mitä nämä odottavat saavansa prosessilta. Kehittämistyössä on paneuduttava ydinprosessin osaprosesseihin ja niihin kuuluviin tehtäviin. Prosessiketju alkaa asiakkaan tarpeista ja päätyy asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. Prosessin kaikki vaiheet vaikuttavat lopputulokseen ja voidaankin sanoa, että prosessiketju on yhtä vahva kuin sen heikoin kohta. Prosessin kuvaaminen vaatii systemaattista ja selkeää kuvaustapaa, joka mahdollistaa yhteisymmärryksen prosessista eri osapuolten välillä. Mallintamisen tarkoitus on parantaa toisiinsa liittyvien asioiden ymmärtämistä, mikä tapahtuu usein yksinkertaistamalla mallissa kuvattavaa toimintaa. Prosessikuvauksessa esitetään, miten prosessi muuttaa lähtöainekset tuotteiksi. Prosessikuvaus ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Kuvauksen on annettava lisäarvoa yritykselle ja asiakkaille. Kiinteistönhoito ja kunnossapito ovat ylläpidon ydinprosessit. Prosessien tavoitteet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ydinprosessien perustana on ylläpidon tason määritys, joka perustuu omistajan kiinteistö- ja ylläpitostrategioihin ja käyttäjän tarpeisiin. Laadun kehittämisen keskeinen lähtökohta on yrityksen todellisten ydin- ja osaprosessien tunnistaminen. Tärkeimpiä prosesseja ovat välittömästi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat prosessit. Prosessien liiallinen tai väärä valinta voi johtaa laadunparantamistoimien epäonnistumiseen. Ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjausprosessi voidaan nähdä suunnitteluvaiheesta, tarjouspyyntövaiheesta ja sopimuskaudesta koostuvana kokonaisuutena, joka tähtää kiinteistönhoitopalveluiden ohjaamiseen omistajan ja käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kukin vaihe koostuu pienemmistä osaprosesseista, jotka puolestaan koostuvat pienemmistä osista, tehtävistä. Prosessin kaikkien osien toimivuus vaikuttaa ydinprosessin toimivuuteen (kuva 8). Osaprosessien ja tehtävien tueksi voidaan laatia toimintaohjeet. Toimintaohje kuvaa tuotteiden ja palvelujen tuottamisprosessin työvaiheina. Toimintaohjeen keskeinen tarkoitus on kuvata tuotteen valmistusprosessin vaiheet, vaiheen virheettömyydestä vastuussa olevat henkilöt ja viittaukset työohjeisiin ja muihin viiteaineistoihin. Toimintaohjeen tulee kuvata työprosessi sillä tarkkuudella, ettei tuotteeseen pääse syntymään virheitä toimittaessa toimintaohjeen mukaisesti. Toimintaohjeen laadinta ja ylläpito 15

19 edellyttää täten prosessin tulosten mittaamista sekä tuloksia uhkaavien virheiden, ongelmien ja vaikeuksien tunnistamista. Ydinprosessi-taso Ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjaus Osaprosessi-taso Suunnitteluvaihe Tarjouspyyntövaihe Sopimuskausi Tehtävä-taso Toimintaohjeet Kuva 8. Prosessien hierarkisuus Ohjaus voidaan määrittää sarjaksi toimenpiteitä, joiden avulla asetettu tavoite pyritään saavuttamaan 13. Ohjaus on aktiivista toimintaa, johon sisältyy valvonnan lisäksi myös toiminnan suunnittelua ja ohjaustoimenpiteitä. Ohjauksen mahdollistavat asiat on kirjattava kiinteistönhoitosopimukseen, sillä sopimuksen teon jälkeen tilaajan ohjausmahdollisuudet jäävät sopimuksen mukaisen toiminnan vaatimiseen. Kiinteistönhoitosopimuksessa esitettyjä toimeksiannon ohjausvälineitä ovat muun muassa kiinteistönhoitosuunnitelma, kokousmenettelyt, laatumittarien tavoitearvot ja sanktiot häiriötilanteissa. Kiinteistönhoidon ostopalveluiden ohjausprosessi voidaan kuvata esimerkiksi Demingin ympyrän muodossa (kuva 9). Hoitotason ja ylläpitostrategian tarkistaminen Kiinteistönhoitosuunnitelman kehittäminen Kustannussäästöjen löytäminen Sopimuksen päivittäminen Hoitotaso, ylläpitostrategia Kiinteistönhoitosuunnitelma Alustava kiinteistönhoitoaikataulu Tarjouspyyntö Toiminnan kehittäminen Yhteistyön parantaminen Asiakastyytyväisyys PARANNA SUUNNITTELE Tarjousten vertailu Sopimusneuvottelu Kiinteistönhoitosopimus Laatumittarien analysointi Korjaavat toimenpiteet MITTAA TOTEUTA Aloituskokous Asiakasinformaatiotilaisuus Henkilöstön perehdytys Toiminnan laatu Tuotteen laatu Prosessin laatu Asiakastyytyväisyys Prosessin jatkuva valvonta Työsuoritteiden valvonta Hoitokokoukset Kehityskokoukset Kuva 9. Kiinteistönhoidon jatkuva ohjaus kuvattuna Demingin ympyrän muodossa 13 Veräjänkorva J. Laatutekniikka, 1977, s

20 3.2 Prosessikuvaus ja toimintaohjeet Ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjauksen toimintamalli koostuu prosessikuvauksesta ja siihen liittyvistä toimintaohjeista. Ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjausprosessi käsittelee niitä laadunhallinnan keinoja, joiden avulla kiinteistönhoidon koordinoija voi ohjata ulkoistettua kiinteistönhoitopalvelua ja täyttää kiinteistön omistajan ja käyttäjän kiinteistönhoidolle asettamat vaatimukset. Laatuajattelun mukaisesti ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjausprosessiin on liitettävä laatuvaatimusten asettaminen, laadunvarmistuksen määrittäminen, laadun valvominen ja korjaavat toimenpiteet. Korjaavat toimenpiteet käsittävät poikkeamien syiden selvittämisen ja ongelmien poistamisen. Ulkoistetussa kiinteistönhoidossa laatuvaatimukset asetetaan kiinteistönhoitosuunnitelmassa ja laadunvarmistus määritetään sopimusasiakirjoihin kuuluvassa sopimusohjelmassa. Sopimuksen solmimisen jälkeinen laadunvalvonta on jatkuvaa. Kiinteistönhoidon laatuvirheet ja sopimusaikaiset ongelmat pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä yhteistyöllä. Kiinteistönhoidossa korjaavat toimenpiteet käsittävät lisäksi sopimuksen päivittämisen. Tällä pyritään pitkäaikaiseen yhteistyöhön kiinteistönhoitoyrityksen kanssa ja varmistamaan asiakastyytyväisyys siten, että kiinteistönhoitosuunnitelma vastaa omistajan ja käyttäjän tarpeita. Näistä lähtökohdista malli vaiheistettiin kolmeen osaan: suunnitteluvaiheeseen, tarjouspyyntövaiheeseen ja sopimuskauteen. Tämä tutkimus keskittyy sopimuskauden osaprosesseihin ja suunnittelu- ja tarjouspyyntövaihetta tarkastellaan lähinnä laadun tuottamisen edellytysten kautta. Vaiheistamisen jälkeen määriteltiin prosessiin vaikuttavat osapuolet. Päävastuu kiinteistönhoidon ohjaamisesta on kiinteistönhoidon koordinoijalla, joka on tilaajan edustaja. Tilaajana on usein miten kiinteistön omistaja. Kiinteistönhoidon koordinoija voi olla itse omistaja, omistajan palkkaama konsultti tai isännöitsijä. Muita prosessin osapuolia ovat kiinteistön käyttäjä, valittu kiinteistönhoitoyritys ja sen käyttämät alihankkijat. Ulkoistetun kiinteistönhoidon ohjaus voidaan ymmärtää prosessina, johon peräkkäiset, toisiinsa liittyvät osajärjestelmät vaikuttavat. Jotta prosessi on kunnossa, tulee osaprosessien olla toimivia. Mallin rakentamisen seuraavana vaiheena oli suunnittelu- ja tarjouspyyntövaiheen sekä sopimuskauden osaprosessien tunnistaminen. Ulkoistetun kiinteistönhoidon suunnitteluvaiheen osaprosesseiksi valittiin kiinteistönhoitosuunnitelman laatiminen ja kiinteistönhoidon laadunvarmistuksen suunnittelu. Kun tavoitteen mukainen toiminta on suunniteltu, etsitään sopiva yhteistyökumppani sen toteuttamiseksi. Tarjouspyyntövaiheen osaprosesseiksi valittiin tarjouspyynnön laadinta, tarjousten vertailu ja sopimusneuvottelun järjestäminen sopivan sopimuskumppanin valitsemiseksi. 17

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI)

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) TkT Jari Virta Kiinteistöliitto Kiinteistönpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen Rakentaminen Kiinteistön ylläpito toiminta,

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007 Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta Alustus keskustelulle Saarenmaa 08.06.2007 Risto Hakala Enrocon Oy risto.hakal@enrocon.fi Asunnon/kiinteistön n omistamisen realiteetti Omistus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja.

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Nä e yt ut siv 4 Kilpailutus Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Kilpailutusvaiheeseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää

Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää Kiinteistöhuollon ja siivouksen ostaminen Antti Niitynpää 3.5.2011 Trendejä 1970 s Sisäinen organisaatio 1980 s 1990 s Outsourcing 2000 + Sopimuspalvelut Toimitilapalvelut / IFS Siivous Siivous Turvallisuus

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon hankinnat Jukka Puhto, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous jukka.puhto@hut.

Kiinteistönhoidon hankinnat Jukka Puhto, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous jukka.puhto@hut. Jukka Puhto, diplomi-insinööri Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous jukka.puhto@hut.fi Kiinteistönhoito Kiinteistönhoito on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Miten taataan puhtauspalvelujen laatu?

Miten taataan puhtauspalvelujen laatu? Miten taataan puhtauspalvelujen laatu? Finnclean 2017 Tampere toimitusjohtaja Tarja Andersson, TPA Andersson Oy Sopimuksen johtaminen laadun takeena Käyttäjäasiakas Palvelutarve Palveluhankinta Palvelun

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Tommi Mäkelä & Riikka Salkonen. Rataverkon käytettävyyden mittarit mitä ne ovat jja mihin niitä tarvitaan?

Tommi Mäkelä & Riikka Salkonen. Rataverkon käytettävyyden mittarit mitä ne ovat jja mihin niitä tarvitaan? Tommi Mäkelä & Riikka Salkonen Rataverkon käytettävyyden mittarit mitä ne ovat jja mihin niitä tarvitaan? RATA 2012 Hämeenlinna Esityksen rakenne Rataverkon käytettävyyden mittarit mitä ne ovat ja mihin

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Marjukka Vainio. Taloyhtiön viestintätarpeet ja viestinnän käytännöt

Marjukka Vainio. Taloyhtiön viestintätarpeet ja viestinnän käytännöt Marjukka Vainio Taloyhtiön viestintätarpeet ja viestinnän käytännöt Moni asia on muuttunut Internet, blogit, matkapuhelin yhä vähemmän tilaa perinteiselle yhdensuuntaiselle tiedonvälitykselle jokainen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot