VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

2 Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 16 VALION ELÄKEKASSA Toimintakertomus Tuloslaskelma 24 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 35 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 38 Avainlukuja 39 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous sekä Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina 6. huhtikuuta 2004 klo alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä.

3 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ JA VALION ELÄKEKASSA Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Valion Eläkekassa ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Vakuutusyhtiö ja eläkekassa eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2003 hoidettuja vakuutuslajeja olivat palo-, luotto-, vastuu-, matka-, elonturva- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. Osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät vain työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu kolmetoista kokonaan tai miltei kokonaan omistettua kiinteistötai asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. Vuosikertomuksen navettakuvaukset on tehty Haukkalan tilalla Artjärvellä. Kansikuvatytöt: Taksu ja Tiki Viereisellä sivulla Riksa 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2005 alussa voimaan tuleva suuri työeläkeuudistus aiheuttaa eläkelaitoksissa, myös Valion Eläkekassassa, paljon kouluttautumista jo nyt, jotta eläkeasioiden käsittely voi jatkua häiriöittä myös uusien säännösten aikana. Valion Eläkekassan on lakimuutosten vuoksi käytävä lisäksi läpi A-osaston sääntönsä sovittaakseen ne yhteen työeläkelakien muutosten kanssa. Muutokset käsittelevä ylimääräinen kassankokous pidetään syksyllä Vuoden 2007 alussa voimaan tulevalla työeläkeuudistuksella pyritään siihen, että ihmiset haluaisivat ja että heidän kannattaisi tulla nykyistä aikaisemmin työelämään ja siirtyä nykyistä vanhempina eläkkeelle. Työssä jatkamista nykyistä vanhemmaksi kannustetaan mm. sillä, että lainmuutoksen jälkeen 63. ikävuodesta lähtien eläkekarttumaprosentti nousee 4,5:een nykyisen 2,5:n sijaan. Eläkkeelle jäännin myöhentämistavoite asettaa suuren haasteen myös työnantajille. Sen vuoksi yli 50 työntekijän yritysten suhtautumista yli 50-vuotiaiden ihmisten töihin ottamiseen ja töissä pitämiseen helpotetaan taloudellisesti mm. sillä, että nyt käytössä olevaa vanhempien työntekijöiden korkeampaa eläkemaksua alennetaan ja nuorempien työntekijöiden pienempää maksua puolestaan korotetaan niin, että ne saadaan saman suuruiseksi. Jatkossa yli 50 työntekijän työnantaja vapautuu myös yli 50-vuotiaina palkkaamiensa uusien työntekijöiden osalta kolmen ensimmäisen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeen omavastuusta. Työsuhteen jatkumisesta yli 63 vuoden iän hyötyvät jatkossa siten kumpikin työsopimuksen osapuoli; työnantaja pienempinä eläkemaksuina ja työntekijä suurempana eläkkeenä puhumattakaan siitä, että työntekijä saa eläkkeelle jääntiinsä asti palkkaa, joka on merkittävästi suurempi kuin eläke. Vuosi 2003 oli Suomessa ja maailmalla taloudellisesti lievän elpymisen aikaa. Osakekurssit kääntyivät kolmen laskuvuoden jälkeen nousuun. Vaikka arvopaperisijoittamista haittasikin dollarin merkittävä heikkeneminen, kokonaistulos kuitenkin oli positiivinen. Myös Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja Valion Eläkekassan vuoden 2002 tilinpäätöksessä tehtyjen arvonalennusten osittaiset palautumiset palauttivat tilinpäätökset jälleen normaaliaikaan. Sijoitustoimen tulos mahdollisti eläkekassan molempien osastojen kannatusmaksujen alentamisen yhteensä neljällä miljoonalla eurolla, mikä summa palautetaan osakkaille kevään kuluessa. TEL-maksussa palautus merkitsee 3,65 prosenttia palkkasummasta laskien. Määrä on yli kymmenkertainen isojen vakuutusyhtiöiden ilmoittamiin palautuksiin verrattuna. Osakkaiden ja jäsenten tiedonsaantia on parannettu perustamalla Valion Weeti-järjestelmän Henkilöstöasiat kansioon eläkekassalle ja vakuutusyhtiölle oma sivu. Sieltä löytyvät mm. kassan säännöt ja yhtiön yhtiöjärjestys sekä vuosikertomus ja kulloinkin voimassa oleva hallinto. Esitän kiitoksen asiakkaillemme ja osakkaillemme sekä osaavalle henkilökunnallemme menestyksekkäästä yhteistyöstä haasteellisena vuonna 2003 ja toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta. 2

5 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ YHTIÖN 83. TOIMINTAVUOSI 2003 Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön virallinen tilinpäätös on nähtävissä yhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

6 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Vuoden päättyessä vakuutusyhtiössä oli 30 (38) osakasta. Seitsemän Kymppimeijerin osakkuus päättyi, koska niiden ainoa vakuutus vakuutusyhtiössä, Elonturvavakuutus, päättyi Lisäksi Osuuskunta Etelän Meijeriliiton osakkuus päättyi osuuskunnan purkautumisen myötä. Osakkaiden palveluksessa oli keskimäärin 4362 tapaturmavakuutettua työntekijää ja toimihenkilöä. Lisäystä edellisvuodesta 14 (-17) henkilöä. VAKUUTUSTOIMINTA Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot laskivat noin 15 %. Maksetut korvaukset vähenivät hieman enemmän eli noin 20 %.Vuoden aikana ei sattunut isoja vahinkoja. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä oli 390 eli peräti 117 vahinkoa vähemmän kuin vuonna Valion tehokas työturvallisuustyö ja läheltä piti tapausten raportointi ovat omalta osaltaan vaikuttaneet tapaturmien vähenemiseen. Valio Oy:n panostusta työturvallisuuteen kuvaa myös se, että vuonna 1977 aloitettujen työsuojelun peruskurssien suorittaneista jo tuhannes valiolainen sai helmikuussa 2004 todistuksen. Työturvallisuuskorttikoulutuksen aloittaminen tähtää myös työturvallisuuden parantamiseen ja työympäristön vaarojen havaitsemiseen. Tuotantolaitoksissa on lisäksi työn alla järjestelmällinen riskien kartoitus. Navettakissa Sami-Tiikeri 4 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

7 KORVATUT TAPAUKSET Työssä, työpaikalla 85 % Työmatkat 11 % Ammattitaudit 4 % Vakavilta työtapaturmilta vältyttiin vuonna Korvattuja työkyvyttömyyspäiviä oli alle 3500, kun taas vuonna 2002 korvattuja päiviä oli yli Tapaturmien lukumäärän vähenemisestä huolimatta maksetut tapaturmakorvaukset kasvoivat lähes 40 %. Kasvu johtui siitä, että yhden vanhan työmatkatapaturman regressioikeus päättyi ja tapaturma tuli kokonaan VKV:n vastuulle lukien. TAPATURMATYYPIT 2003 Aineen valuminen 8 % Terävään esineeseen loukkaantuminen 12 % Aiheuttajan rikkoutuminen 15 % Muut luettelemattomat 18 % Laitteen, työkalun hallinnan menettäminen 8 % Henkilön putoaminen, kaatuminen 20 % Henkilön äkillinen fyys. kuormittuminen 19 % Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa on pitkäkestoista eläkemuotoista korvausvastuuta. Koska suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee, on myös VKV:n tutkittava vuoden 2004 aikana kuinka paljon eliniän pitenemisellä on vaikutusta VKV:n vastuuvelkaan. Palovakuutuksen perusteella korvasimme neljä (3) vahinkoa, yhteismäärältään ( ) euroa. Vahingot korvattiin laajan palovakuutuksen perusteella ja ne olivat pieniä vuotovahinkoja. Vuoden 2004 alussa voimaan tullut pelastuslaki pitää sisällään tulityöt. Laissa korostetaan palovaarallisten töiden huolellisuusvaatimusta mm. siten, että kaikilla tulityöntekijöillä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Valio Oy:ssä on jo käynnistynyt tulityökorttien uusiminen. Salmonellavakuutuksen osalta vahinkokehitys oli suotuisa. Korvasimme 3 (6) pienehköä vahinkoa yhteensä (96.000) euroa. Eläintautitilanne on Suomessa tällä hetkellä varsin hyvä. Matkatapaturmavakuutuksesta korvattiin yksi luottamustoimen haltijalle sattunut tapaturma. Luottovakuutuksessa ei tilivuonna sattunut vahinkoja. Osakkaiden luottovakuutustarve on edelleen varsin pientä. Vastuuvakuutuskorvauksia maksoimme (24 400) euroa kahdesta vahingosta. Toinen vahingoista oli henkilövahinko ja toisen aiheutti katolta pudonnut lumi ja siitä aiheutui vain omaisuusvahinkoa. Elonturvavakuutuksen korvaukset olivat ( ) euroa. Korvauspäätöksiä annettiin 21 (77) ja ne kaikki olivat viimeisen erän korvauksia. Vakuutus päättyi Työsuojelu- ja tyky-toiminnan edistämiseksi ja kannustamiseksi Valio Oy:n ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön perustamat työsuojelupalkinto ja tyky-palkinto jaettiin työsuojelun teemapäivänä. Työsuojelupalkinto jaettiin 12. kerran ja sen sai Suonenjoen työsuojelutoimikunta. Tyky-palkinto jaettiin 7. kerran ja se annettiin tällä kertaa varastoesimies Erkki Laxille Oulusta. Tyky-standaarin on suunnitellut Tuula Hepo-oja ja se on huomionosoitus tyky-toiminnassa ansioituneille. Standaareja myönnettiin 10 henkilölle. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 5

8 RISKIENHALLINTA Yhtiöllä on asetuksessa edellytetty riskienhallintasuunnitelma. SIJOITUSTOIMINTA Vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 15,5 (15,0) milj. euroa. Kiinteistösijoitukset olivat 2,9 (3,1) milj. euroa. Kiinteistösijoitusten tuottoa laskivat edelliseen vuoteen verrattuna merkittävät saneerauskulut. Lisäksi vuokratuottoja vähensi yhden osakehuoneiston myynti ja saneerauksen vuoksi alentunut vuokrausaste. Lainasaamiset osakkailta olivat tilikauden lopussa 1,1 (1,4) milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen korkoja alennettiin 1,0 prosenttiyksiköllä vuoden 2003 alusta ja 0,25 prosenttiyksiköllä lukien. Arvopaperisijoituksista vuoden 2003 aikana ulkomaille suunnattu osuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Euromääräisten sijoitusrahastojen osuus oli 37 (36) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Tilinpäätöksessä rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu osuus sijoitusomaisuudesta oli 55 (51) prosenttia ja niiden kirjanpitoarvo oli 8,5 (7,7) milj. euroa. Pörssiosakkeiden ja osakerahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 2,9 (2,7) milj. euroa ja niiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 19 (18) prosenttia. Arvopapereiden kirjanpidollinen nettotuotto oli 8,2 (-4,0) prosenttia. Sijoitustoiminnan rahatuotot olivat n euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kun kulut pysyivät entisellä tasollaan, palasi kirjanpidollinen nettotuotto tappiovuoden jälkeen voitolliseksi ja oli n euroa. JÄSENYYDET Vakuutusyhtiö on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton, Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolin, Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin, Vakuutusalan Työnantajayhdistyksen, Suomen Riskienhallintayhdistyksen, Ympäristövakuutuskeskuksen, Ympäristövahinkovakuutuspoolin ja Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Lisäksi vakuutusyhtiö on osakkaana Autovahinkokeskus Oy:ssä. KOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Hallitus piti toimintavuonna kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA Yhtiön henkilökunta on osittain yhteinen Valion Eläkekassan kanssa. Korvaus- ja vakuutusasioita hoiti yhtiössä kolme henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin viisi henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Osakaskunnan vakaa toiminta merkitsee vakuutusyhtiölle vakaata toimintaympäristöä hoitaa osakkaiden tarpeet hyvin kattava vahinkovakuutustoiminta kustannustehokkaasti. 6 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

9 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (1 000 ) Liiketoiminnan rahavirta Tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot -1 4 Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut takuupääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 4 11 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA Valion Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, eikä korkoa takuupääomalle näin ollen esitetä maksettavaksi. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 5,77 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 7

10 TULOSLASKELMA (1 000 ) VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos 3 7 Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Yhteistakuuerän muutos -6-6 Liikekulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotus Sijoitustoiminnan kulut Muut tuotot 4 3 Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos - 30 Tuloverot Tilikauden verot 6-8 Tilikauden voitto VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

11 TASE (1 000 ) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 1 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tappio/ voitto Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta - 16 Muut velat Siirtovelat VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 9

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu 8 8 Työturvallisuusmaksu Valtiolle perittävä sairaanhoitomaksu Yhteensä Tuloslaskelman erä "liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ( ) Yhteensä Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut 5 6 Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

13 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys -7 7 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 11

14 SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

15 OMA PÄÄOMA Oman pääoman muutokset Pohjarahasto Takuupääoma Yhteensä Muut rahastot Varmuusrahasto Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto 0 Yhteensä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voiton kirjaamisen jälkeen Pohjarahasto ja takuupääoma Muu oma pääoma -571 Vakuutuksenottajien osuus ehdotetun voiton kirjauksen jälkeen Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Tilikauden voitto 0 Muu vapaa oma pääoma Varmuusrahasto 19 Edellisten tilikausien tappio -591 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä -571 ERITTELY VELOISTA Muut velat Ostovelat Tilitykset viranomaisille Muut velat 8 1 Muut velat yhteensä Siirtovelat Vuosilomapalkkavelat Verovelat - 7 Muut siirtovelat 7 7 Siirtovelat yhteensä VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 13

16 VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Kuluksi merkitsemättömät vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 :n mukainen toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä (%) 100,00 % 91,49 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) 538,78 % - vuodelta ,64 % - vuodelta ,78 % - vuodelta ,99 % - vuodelta ,34 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 115,08 % - vuodelta ,10 % - vuodelta ,20 % - vuodelta ,61 % - vuodelta ,16 % VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 19 9 Yhteensä ATK-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden pituisia. 14 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

17 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta on muutettu vertailukelpoisiksi tilikauden lukujen kanssa. SIJOITUSTEN ARVOSTUS JA KIRJAUSPERIAATTEET Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Päättyneeltä tilikaudelta ei ole tehty arvonkorotuksia, palautettu arvonalennuksia eikä tehty arvonalennuksia. Pörssiosakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen kaupantekokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. VAKUUTUSMAKSUSAAMISTEN ARVOSTAMINEN Vakuutusmaksusaamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin siirryttiin alkaen menojäännöksestä Aineettomien hyödykkeiden poistot on tehty viiden vuoden taloudellisen käyttöajan mukaisin tasapoistoin. Koneiden ja kaluston poistot on tehty EVL:n säännösten mukaisesti. HENKILÖKUNNAN ELÄKETURVA Henkilökunta on vakuutettu TEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2004 Keijo Rautio Heikki Halkilahti Seppo Hakola Pasi Heikkilä Katariina Pouta VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 15

18 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALION KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tarkastaneet Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilikauden aikaisesta tarkastuksesta on vastannut KHT Pentti Savolainen, joka on antanut siitä erillisen valvontakertomuksen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta vakuutusyhtiötä koskevien säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot vakuutusyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys taseen mukaisen vapaan oman pääoman käytöstä on vakuutusyhtiölain mukainen. Helsinki 22. maaliskuuta 2004 Pentti Savolainen KHT PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Markku Marjomaa KHT HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tarkastanut vuoden 2003 tilinpäätöksen ja ilmoittaa lausuntonaan, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja vakuutusyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hallintoneuvosto toteaa samalla, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautuksia tilinpäätöksen, kirjanpidon eikä yhtiön hallinnon johdosta ja yhtyy hallituksen ylijäämän käyttöä koskevaan ehdotukseen. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. vakuutettujen valitsemista varastotyöntekijä Sirpa-Liisa Ahonen ja varastotyöntekijä Jukka Kalliokoski. 2. osakkaiden valitsemista emäntä Arja Kauhanen. 3. lisäksi osakkaiden on valittava hallintoneuvostoon toimitusjohtaja Olavi Kuuselan työsuhteen päättymisen vuoksi uusi jäsen. Samoin on eroa pyytäneiden jäsenten valitsemien meijeristi Paula Koiviston ja puhelinmyyjä Asta Lainion tilalle valittava uudet jäsenet vuonna 2005 päättyväksi toimikaudeksi. Helsingissä 25. maaliskuuta 2004 Hallintoneuvoston puolesta Tapio Malmiharju puheenjohtaja 16 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

19 VALION ELÄKEKASSA KASSAN 83. TOIMINTAVUOSI 2003 Valion Eläkekassan virallinen tilinpäätös on nähtävissä kassan toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

20 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Eläkekassassa oli vuoden 2003 lopussa 29 (29) osakasta. A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä työntekijät, jotka ovat saaneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä 1. Työsuhteessa olevat Lukumäärä Lukumäärä Luottamustoimen haltijat Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden hallintohenkilöt, jotka on haluttu TEL-vakuuttaa. VAKUUTUSTOIMINTA Uusia TEL-eläkkeitä myönnettiin 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna Työttömyyseläkkeitä myönnettiin eniten, mutta kuitenkin 26 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin kaikkiaan 59 mikä on yhdeksän enemmän kuin vuonna Yksilöllisten varhaiseläkkeiden osuus on pysynyt varsin pienenä johtuen eläkemuotoa koskevista lainmuutoksista. Osa-aikaeläkkeiden määrä pieneni edellisestä vuodesta kymmenellä ja niitä myönnettiin vain seitsemän. Vuonna 2003 vahvistettiin vuoden 2005 alusta voimaan tuleva laajamittainen yksityisen sektorin eläkeuudistus. Uudistuksen tavoite on, että työurat pitenisivät. Uudistuksella sopeutetaan myös eläkejärjestelmää eliniän nousuun. Eläkeuudistus tuo huomattavia muutoksia monellakin tavalla. 1. Eläkkeen ansainta-aika pitenee Vuoden 2005 alusta lähtien tehdystä työstä karttuu eläkettä 18 ja 68 ikävuoden välillä. Pitkään työssä jatkavia palkitaan korotetulla eläkekarttumalla ja eläke voi nousta yli 60 prosenttiin palkasta. Palkattomien kausien eläketurva tulee kattavammaksi. Eläke lasketaan kunkin vuoden palkasta ikää vastaavalla prosentilla ja eläke on riippumaton työuran jakautumisesta eri työsuhteisiin. Eläkkeen karttumaprosentit ovat: vuotiailla 1,5 % vuotiailla 1,9 % vuotiailla 4,5 % vuotta kohti. 2. Eläke-etuudet muuttuvat Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle on mahdollista siirtyä aikaisintaan 62 vuoden iässä. 18 VALION ELÄKEKASSA

21 Osa-aikaeläkkeeseen tuli muutoksia vuoden 2003 alussa. Vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneet pääsevät osa-aikaeläkkeelle ja sen jälkeiselle vanhuuseläkkeelle uusin ehdoin. He pääsevät eläkkeelle aikaisintaan 58-vuotiaina. Lisäksi mm. osa-aikatyön palkan ja ansionaleneman eläkekarttumat muuttuvat. Vuonna 1946 ja sitä ennen syntyneillä ehdot säilyvät muuttumattomina. Yksilöllinen varhaiseläke säilyy vuonna 1943 ja aikaisemmin syntyneillä. Vuonna 1944 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi enää hakea yksilöllistä varhaiseläkettä. Jatkossa 60 vuotta täyttäneen työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta, kun työura on pitkä ja työ on aiheuttanut rasittuneisuutta. Uudistuksen myötä 1950 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Heidän toimeentulonsa hoidetaan työttömyyspäivärahan kautta. Vuoden 2005 alussa uusissa työkyvyttömyyseläkkeissä siirrytään laskutapaan, jossa niin sanottu tulevan ajan eläke on tiettyjen edellytysten täyttyessä aina mukana. Kuntoutusta koskeva lainsäädäntö muuttuu vuoden 2004 alusta niin, että kuntoutuksen ensisijaisuutta painotetaan entisestään työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Aiemmin harkinnanvarainen työeläkekuntoutus muuttuu työntekijän oikeudeksi, jos hän on vaarassa tulla työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyyden uhkaa voidaan vähentää työeläkekuntoutuksella. Vuoden 2004 alusta tulee voimaan VILMA-uudistus. VILMA eli viimeisen laitoksen periaate laajenee koskemaan myös julkisen puolen eläkelaitoksia esim. valtiota ja kuntaa. Koko eläke myönnetään ja maksetaan siitä eläkelaitoksesta, jossa henkilö on viimeksi ennen eläkkeelle jäämistä ollut vakuutettuna. TEL-INDEKSI Vuoden 2004 alussa alle 65-vuotiaiden eläkkeitä nostettiin 2,3 % ja yli 65-vuotiaiden 1,3 %. Vuonna 2003 vastaavat korotukset olivat 2,4 % ja 1,7 %. 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Työikäiset (alle 65 v.) 0 % Eläkeläiset (yli 65 v.) ELÄKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, A-OSASTO Eläkelaji Vuoden Myönnetyt Lakanneet Vuoden alussa kpl kpl kpl lopussa kpl Vanhuuseläke, uudet Vanhuuseläke, muutetut Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Myönnettyihin vanhuuseläkkeisiin sisältyy 30 (35) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen muuttaminen vanhuuseläkkeeksi. Vastaavasti ne sisältyvät lakanneisiin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeisiin. VALION ELÄKEKASSA 19

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot