Tuotteistaminen keinona kehittää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteistaminen keinona kehittää"

Transkriptio

1 Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus

2 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen 2.1 Mitä on palvelun tuotteistaminen 2.2 Miksi tuotteistaa palveluja 2.3 Millaisia palveluja kannattaa tuotteistaa 2.4 Tuotteistamisen fokus 2.5 Tuotteistamisen asteet 2.6 Tuotteistamisen keinoja: konkretisointi, vakiointi ja modularisointi 2.7 Tuotteistamisen haasteita ja esteitä 2.8 Tuotteistetun palvelun tuntomerkkejä 3. Tuotteistamisen prosessimalleja 4. Tuotteistamisen peruselementit 4.1 Tuotteistamisen peruselementit 4.2 Palvelulupauksen kiteyttäminen 4.3 Palvelun rakenteen määrittely 4.4 Palveluprosessin määrittely 4.5 Palvelussa käytettävät resurssit 5. Yhteenveto

3 Ryhmäty työ: Pohtikaa pienryhmissä : 1. Mitä on palvelujen tuotteistaminen 2. Miksi palveluja kannattaa tuotteistaa 3. Mitä haasteita tai riskejä tuotteistamiseen mahdollisesti liittyy Bonus: Miten asiakkaan voi osallistaa tuotteistamisprosessiin Ryhmien töiden läpikäynti ja tulosten vertailu

4 1. Tuotteistamisen lähtl htökohtia

5 1.1 Tuotteistamisen lähtl htökohtia Palvelun tuotteistamisen tulee pohjautua: Yrityksen strategiaan Todennettuihin asiakkaiden tarpeisiin Tuotteistamisessa on lisäksi otettava huomioon, että: Palvelu on systeeminen kokonaisuus: jos sen jotain osaa muutetaan, muutoksia tapahtuu myös muissa osissa

6 1.2 Asiakkaan rooli(t) ) palvelujen kehittämisess misessä Asiakas kehityksen kohteena vs. asiakas kehittäjänä Sisäinen, suljettu ympäristö Tietyin ehdoin avoin ympäristö Avoin ympäristö (open innovation) Asiakas kehittämisen kohteena Asiakas ei tietoisesti osallistu Asiakkaasta hankitaan tietoa. Keinoja: Yrityksen sisäisen tiedon käyttö (hiljainen ja eksplisiittinen), ulkoiset tietolähteet (lehdet, tilastot, kehityskäyrät, asiakkaan todellisen ympäristön havainnointi, asiantuntijatieto, rekrytointi, asiakasyhteisöjen kuuntelu) Asiakas tietolähteenä kehittämisessä Asiakkaan osallistuminen on säädellään yrityksen toimesta Ideoiden tuottaminen ja testaaminen asiakkaan kanssa. Keinoja: haastattelut, kyselyt, prototyypit, pilotit, ryhmäkeskustelut, asiakaspaneelit, kehitysryhmät, osallistuva havainnointi Asiakas kehittäjänä (customer as a codeveloper) Aktiivinen osallistuja, sisäpiirin jäsen Asiakas on kehitystiimin jäsen, yrittäjäkumppani, tuotekehityksestä vastaava. Keinoja:lead user metodi, employee echange, customer advisory board Lähde: Nordlund 2009

7 1.3 Asiakastarpeista Attractive and customer-friendly services emerge from dialogue with competent and demanding customers. Odotukset Toiveet Vaatimukset Tarpeet Latentit tarpeet Ihan sama Ilmaistut tarpeet Vaietut tarpeet Muokattu lähteistä: Edvardsson 1997; Rekola & Rekola 2006

8 2. Palvelujen tuotteistaminen

9 2.1 Mitä on palvelun tuotteistaminen? Palvelujen tuotteistaminen ei ole sama asia kuin standardointi: Tuotteistaminen on palvelun eräiden osien vakioimista niin, että palvelua ei tarvitse miettiä jokaisen asiakkaan kohdalla alusta pitäen uudelleen Tuotteistaminen ei kokonaan poista palveluun liittyvää räätälöinnin tarvetta vaan vähentää sen tarkoituksenmukaiselle tasolle: Jonkinasteinen asiakaskohtainen vaihtelu kuuluu palvelun perusluonteeseen Tuotteistamisen tulisi perustua yrityksen strategiaan ja itse tuotteistamisessa tulisi lisäksi ottaa huomioon niin asiakasnäkökulma kuin markkinointinäkökulmakin Palvelun tuotteistamisen tavoitteena on tuote, joka on helppo mieltää ää,, myydä ja ostaa

10 2.1 Mitä on palvelun tuotteistaminen? II Esimerkkejä, miten tuotteistaminen nähdään ja määritellään käytännössä: Tuotteistaminen on asiakasnäkökulman löytämistä ja kirkastamista. Tuotteistaminen on systematiikkaa. Paljon muutakin kuin esitemateriaalien laatimista.

11 2.2. Miksi tuotteistaa? Palvelun tuotteistamisella voidaan tavoitella mm. seuraavia asioita: Asiakastyytyväisyyden parantamista Palvelun laatuvaihtelujen vähentämistä Palvelun markkinoinnin ja myynnin helpottamista Palvelun kannattavuuden parantamista Palvelun tuotteistamisen hyödyt dyt: Tuotteistettu palvelu on monistettavissa Palvelun määrittely, systematisointi ja konkretisointi mahdollistavat palvelun tuottamisen tehokkaammin ja kannattavammin Palvelusta tulee tasalaatuisempi Lisäksi palvelun tuotteistaminen mahdollistaa tiedonjakamisen ja - siirtämisen ja tätä kautta myös paremman työnjaon Palvelun hinnoittelu selkiytyy Palvelun markkinointi helpottuu Lähde: Jaakkola et al. 2007; Sipilä 1999

12 2.3 Millaisia palveluja kannattaa tuotteistaa? Mitä palveluita kannattaa tuotteistaa? Asiakastarve toistuu samankaltaisena Palvelun sisältö on monimutkainen ja vaikeasti viestittävissä niin asiakkaalle kuin yrityksen sisälläkin Palvelun tuottamiskustannukset halutaan saada hallintaan Palveluita, jotka kaipaavat/tarvitsevat tuotteistamista: Palvelu on uusi Palvelu on ollut markkinoilla jo pidempään mutta sitä ei ole uudistettu/päivitetty Palvelu ei (enää) luo lisäarvoa asiakkaalle tai ei vastaa asiakkaan tarpeisiin Palvelun tuottaminen tehotonta ja/tai voittoa tuottamatonta, syinä esim. Kankea tuotantoprosessi Palvelu hinnoiteltu väärin sen asiakkaalle tuottamaan arvoon nähden Palvelu sisältää enemmän osaamista, kuin asiakas ymmärtää

13 2.4 Tuotteistamisen fokus Tuotteistamisen kohde vaihtelee: Tuotteistamisella voidaan systematisoida ja tehostaa pitkäänkin markkinoilla ollutta palvelua tai toisessa ääripäässä aivan uusi palvelu voidaan kehittää tuotteeksi Tuotteistaminen voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen (Lehtinen & Niinimäki 2005) Sisäinen inen tuotteistaminen tarkoittaa asiakkaalle näkymättömien prosessien systematisointia ja dokumentointia Palveluprosessin kuvaus Sisäiset tuotekuvaukset Työmenetelmät Tietokannat Osaamisen kehitysjärjestelmät Ulkoinen tuotteistaminen puolestaan tarkoittaa asiakasrajapinnassa tapahtuvan palveluprosessin konkretisointia ja kuvaamista Tuotteen konkretisointi (referenssit, esitteet, tulosdokumentit) Tuotemerkki Versiot

14 2.5 Tuotteistamisen asteet 4 Monistettava tuote - Monistettavissa ja jakelutielle annettavissa oleva tuote, joka on saatu fyysiseen tai sähköiseen muotoon 3 Tuotteistettu palvelu - Palvelun rakenne, prosessit, menetelmät ja apuvälineet on tuotteistettu mahdollisimman pitkälle 2 Palvelun tuotetuki - Palvelu, jossa käytetään apuna esim. tietokoneohjelmistoja 1 Sisäisten työmenetelmien tuotteistaminen Lähde: Sipilä 1999

15 2.6 Tuotteistamisen keinoja: konkretisointi Tärkeä osa tuotteistamista on yhtenäistää ja konkretisoida palvelusta viestimistä asiakasrajapinnassa Konkretisoinnin avulla voidaan viestiä aineettoman palvelun sisällöstä ja laadusta asiakkaalle erilaisten näkyvien todisteiden avulla Konkretisoinnin tavoitteena on tehdä palvelusta houkutteleva, helposti ymmärrettävä ja samalla erottautua kilpailijoista Konkretisoinnin keinoja ovat: Palvelun nimi ja visuaalinen ilme Palveluslogan Esite- ja muu tukimateriaali Referenssit Sovellusesimerkit: kaaviot ja kuviot Patentit, sertifikaatit ja palkinnot Tyytyväisyystakuut Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

16 2.6.1 Palvelukuvaus Palvelukuvaus on palvelun keskeisin dokumentti: kiteyttää mistä palvelussa on kyse Palvelukuvauksessa tulisi olla: Palvelun nimi Palvelun slogan ja/tai palvelulupaus Mitä palvelussa tehdään eli palvelun keskeinen sisältö Kenelle palvelu on tarkoitettu Miksi asiakkaan kannattaa ostaa palvelu eli asiakkaalle Miten ja missä palvelu tuotetaan eli: Kuka tekee, millä tavoin, keiden kanssa ja millä apuvälineillä Mistä palvelua saa ostaa Lisäksi kuvauksessa voi ilmetä prosessin kesto sekä palvelun hinta

17 2.6.2 Palveluslogan Palveluslogan kertoo yhdellä lauseella palvelun keskeisen sisällön, palvelukokemuksen tai haluttavan mielikuvan Esimerkkejä yritysten sloganeista Rocla: The intelligent way to mowe Outotec: More out of ore Kone: In the heart of a building YIT: Together we can do it

18 2.7 Tuotteistamisen keinoja: Palvelun vakioiminen Vakioinnin tavoitteena on moduulien ja/tai palveluprosessin vaiheiden mallintaminen siten, että palvelun tuottaminen monistettavasti eri asiakkaille mahdollistuu Tyypillisesti vakiointi kohdistuu Palvelutarjooman sisält ltöön: palvelun jakaminen monistettaviin moduuleihin Palveluprosessiin: palveluprosessin jakaminen samankaltaisina toistuviin vaiheisiin Vakioinnin työkaluina voidaan käyttää niin teknologisia ratkaisuja kuin muita systemaattisia menetelmiäkin: Toimintaohjeet ja -tavat Tietokannat ja tietojärjestelmät Vakioidut työvälineet Vakioinnin aste on yrityksen strateginen valinta, joka riippuu Palvelun luonteesta Miten pyritään erottautumaan kilpailijoista Mitä asiakas arvostaa Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

19 2.8 Tuotteistamisen keinoja: modularisointi Modularisoinnin avulla on mahdollista yhdistää palvelun vakiointi ja räätälöinti: Palvelun eri osat ovat vakioituja mutta niistä muodostuu asiakaskohtainen kokonaisuus Yrityksen näkökulma Vakioidut menetelmät ja toimintatavat Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 Räätälöity osa Asiakkaan näkökulma Moduuli 4 Lähde: Sipilä 1999; Toivonen 2008

20 2.9 Tuotteistamisen haasteita ja esteitä Yksi kriittisimmistä palvelun tuotteistamisen haasteista on asiakasnäkökulman kulman säilyttäminen Tuotteistamisessa piilee liian yksinkertaistamisen vaara Mitä asiakas oikeasti haluaa ja tarvitsee? Mitä lisäarvoa palvelu luo asiakkaalle? Hinnoittelu: asiakkaat eivät välttämättä näe tuotteistamisen tuomia muutoksia ja vertaavat sitä markkinoilla oleviin tuotteistamattomiin palveluihin Kilpailijat: hyvin tuotteistettu palvelu saattaa kiinnostaa myös kilpailijoita ja houkutella kopiointiin Aika- ja resurssipula Tiedon jakaminen Palveluntarjoajien tulisi hallita myös palvelun markkinointi ja palvelusta viestiminen Liiasta asiantuntijamaisesta lähestymistavasta irrottautuminen Lähde: Sipilä 1999

21 2.10 Tuotteistetun palvelun tuntomerkkejä Tunnistettava palvelulla on tuotemerkki tai nimi ja se on selkeästi määritelty Helppo markkinoida Palvelusta on laadittu kuvaus tai esite, jonka pohjalta asiakas voi arvioida palvelun sisältöä ja tuottamia hyötyjä Yrityskuvaan sopiva Palvelu sopii yrityskuvaan ja kirkastaa sitä Helposti myytävä Palvelun hinta ja hinnanmuodostus on esitettävissä asiakkaan ymmärtämällä tavalla Toistettava Palvelun sisältö voidaan toistaa eri asiakkaille jokseenkin samalla tavalla Kehittyvä Palvelu on tuotekehityksen tulos ja sitä kehitetään asiakaspalautteen ja kokemusten kautta Kannattava Palvelun tuottaminen on kannattavaa Mitattava Palvelun tuottamaa tulosta voidaan mitata valituin mittarein Opittavissa & opetettavissa oleva Palvelun tuottamiseen on helppo perehdyttää Mukautuva Palvelu mukautuu asiakkaan tilanteeseen mutta hyödyntää tuotteeseen sitoutunutta tietopääomaa Toteutettavissa oleva Roolit, vastuut ja toimintatavat selvillä ja kuvattu Muokattu lähteestä: Länkinen 2005

22 3. Palvelun tuotteistamisen prosessimalleja

23 3.1 Tuotteistamismallien taustaa Jokainen palvelun tuotteistamisprosessi on erilainen riippuen yrityksen omista tavoitteista ja strategiasta (Jaakkola et. al 2007). Palvelujen tuotteistamismallit ovat tyypillisesti checklist-tyyppisiä listoja tuotteistamiseen kuuluvista vaiheista ja tehtävistä Tässä esitetyt mallit edustavat tuotteistamiskirjallisuuden akateemisempaa suuntausta (jokaisella konsulttifirmalla löytynee omat käytännöntyössä sovelletut reseptinsä) 1. Jaakkola et al. (2007) kehitetty 17 asiantuntijahaastattelun pohjalta Tekesin toimeksiantona 2. Lehtinen ja Niinimäki (2005) Kehitetty tutkimusprojektin yhteydessä erityisesti asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen tueksi 3. Vaattovaara (1999) Väitöskirjan lopputulema, joka on luotu yritysedustajien ja asiakkaiden haastattelujen pohjalta Mallin alkuituina toimivat Grönroos (1990) ja Sipilä (1999)

24 3.2 Jaakkola et al Jaakkola et al. (2007) näkevät palvelun tuotteistamis-prosessin etenevän seuraavien seitsemän vaiheen kautta: 1. Asiakastarpeen arviointi ja määrittely 2. Palvelun rakenteen, sisällön ja prosessin määrittely 3. Standardointiasteen määrittely ja palvelun standardointi 4. Palvelun konkretisoiminen (esitteet, kuvaukset ym.) 5. Palvelun hinnoittelu 6. Seuranta ja mittaaminen 7. Palvelun jatkuva kehittäminen

25 3.2 Jaakkola et al. Tavoitteet Kehityskohteet Keinot Tulokset Kilpailukykyinen liiketoiminta Hinnoittelu Palveluprosessi Palvelutarjooma Seuranta ja mittaaminen Viestintä Konkretisointi Määrittely Systematisointi Vakiointi Kannattavuus Kasvu Kilpailuetu Laatu Tuottavuus Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007

26 1. Valmistelutyöt - Täsmennä organisaatiosi toiminta-ajatus ja perustehtävä - Selvitä ja ryhmittele organisaation asiakasryhmät. Arvioi ja analysoi perustarpeet, odotukset ja palveluihin kohdistuvat vaatimukset. - Laadi tuoteluettelo, tee siitä nykytilaa ja tavoitetilaa kuvaava versio. Analysoi palvelutuotantoa ja toimintaprosesseja. - Kouluttaudu ja hanki tietoa tuotteistamisesta. 2. Tuotteiden muodostaminen - Kuvaa, analysoi ja arvioi keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit. - Rakenna tuotteiden hierarkia: palveluiden pääryhmät, palveluryhmät ja palvelut. - Tunnista eri vaihtoehdot tuotteiden muodostamiseksi (yksittäiset palvelut, palvelupaketit) - Laadi keskeisistä palveluista palvelukuvaus, jossa määritellään sisältö, käyttötarkoitus ja hyödyt, tarvittaessa resurssien määrää sekä laatu. - Täsmennä tuotteen kustannustekijät tuotantoprosessikuvausta hyödyntäen. - Hinnoittele palvelut. - Laadi mahdollisimman pelkistetty palveluluettelo sekä rekisteröi tuotteet. 3. Markkinointi -Tee laadittujen palvelukuvausten pohjalta esitteet - Kokoa palveluiden esittelykansio, jossa palvelukuvausten lisäksi organisaation toiminta-ajatus, tuotehierarkia, tarvittaessa hinnat, asiakastutkimuksen tulokset yms. 4. Seuranta ja arviointi -Kehitä tilasto- ja kustannusseurantajärjestelmiä palvelun seurannan tarpeisiin - Seuraa ja arvioi palveluiden menekkiä, tuotteiden vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin jne. markkinatutkimuksien, asiakaskyselyiden ja vastaavien menetelmien avulla. Muokattu lähteestä: Lehtinen & Niinimäki 2005

27 2.4 Vaattovaara (1999) 1. Tuotteiden valinta Nykyisten liiketoimintojen jakaminen osiin Mahdollisten palvelukokonaisuuksien tunnistaminen Valinta eri palvelukokonaisuusmahdollisuuksista Valintakriteerien määrittely Alustavat palvelukokonaisuudet, joista kehitetään palvelutuotteita

28 2. Tuoteanalyysi ja konseptin laatiminen Asiakasanalyysi Markkinat Aikaisemmat kokemukset Palvelukonseptin määrittely Kompetenssit Asiakas- ja markkinasuuntautunut palvelutuotekonsepti

29 3. Palvelupaketin laatiminen Ydinpalvelu Mahdollistavat palvelut Tukipalvelut Hallinnolliset palvelut Lisäpalvelut Palvelumoduulit

30 4. Palvelun implementointiprosessin kehittäminen Palvelun hyvän laadun takaavien mittareiden tarkennus Laatukriteerien määrittely prosessisuunnittelua varten Tuotealusta Palvelun tuotantoprosessi Asiakkaan ja yrityksen yhteistyöprosessi Valmiit palvelutuotteet Lähde: Vaattovaara 1999

31 3.4 Tuotteistamismallien vertailua Jaakkola et al. Vaattovaara Lehtinen & Niinimäki Vaihe Määrittely: * asiakastarve * palvelun sisältö * palveluprosessi Palvelun rakenteen määrittely Systematisointi - Konkretisointi (esitteet jne.) - Hinnoittelu - Suojaaminen (tavaramerkki, ) - - Pilotointi Markkinointi (markkinointisuunnitelma) - - Seuranta ja mittaaminen Jatkuva kehittäminen -

32 4. Tuotteistamisen peruselementit

33 4.1 Tuotteistamisen peruselementit PALVELULUPAUS PALVELUN RAKENNE JA MARKKINAT - palvelun rakenne - palvelun sisältö - hinnoittelu - markkinat - viestintä PALVELUPROSESSI - prosessin vaiheet - vastuut ja roolit: mitä palvelun tuottaja ja asiakas tekevät RESURSSIT JA INFRASTRUKTUURI - mallit ja ohjeet - organisaatio: työnjako - palvelun tarjoajan ja käyttäjän kompetenssit TUOTETTU HYÖTY Lähde: Toivonen et al. 2007

34 4.2 Palvelulupauksen kiteyttäminen Palvelulupaus kiteyttää palvelun sisällön Palvelulupauksessa olennaista on asiakaslähtöisyys: Mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa? Mitä hyötyä palvelusta on asiakkaalle? Palvelulupauksen muodostamisessa tarvitaan tietoa sekä asiakkaan tarpeista että yrityksen kyvystä vastata näihin tarpeisiin Yrityksen tulee myös pystyä täyttämään antamansa lupaukset Lupauksen realistisuus on tärkeää

35 4.2 Palvelulupauksen kiteyttäminen Esimerkkejä palvelulupauksista: Vaikuttavan hyviä tuloksia Ratkaisemme asiakkaidemme haasteet ainutlaatuisella TeamTalent - toimintatavalla, jossa räätälöidyt tiimit toimivat asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Autamme asiakkaitamme vaativissa muutostilanteissa luomalla kilpailuetua ja tarjoamalla uudenlaisia sekä rohkeita ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Koti kuten haluat Asiakkaiden laatuodotukset erilaistuvat ja tarve yksilöllisiin asuntoratkaisuihin ja palvelumalleihin kasvaa. Näistä tarpeista kehitimme SATOn palvelulupauksen Koti kuten haluat. Palvelulupauksella haluamme kunnioittaa asiakkaiden toiveita ja lisätä valinnanmahdollisuuksia. Olipa kyse sitten asumismuodosta, asuinalueesta, talotyypistä, asunnon koosta, pintamateriaaleista tai maksuaikataulusta, autamme löytämään tarjonnastamme asiakkaalle parhaiten sopivan vaihtoehdon.

36 Palvelun rakenne & markkinat 4.3 Palvelun rakenteen määm äärittely Palvelutuotteen perusosien tunnistaminen Ydinpalvelu Palvelun keskeisin ominaisuus Tyydyttää asiakkaan tarpeen Tukipalvelut Välttämättömiä palvelun käytettävyydelle Lisäpalvelut Eivät ole välttämättömia mutta: 1. Ovat keino erottautua kilpailijoista 2. Tuovat valinnanmahdollisuuksia ja luovat asiakkaalle lisäarvoa 3. Parantavat tyypillisesti asiakkaan palvelusta saamaa laatumielikuvaa Lähde: Toivonen 2008; Orava 2007

37 Palvelun rakenne & markkinat 4.3 Palvelun rakenteen määm äärittely Palvelun eri osiin voi liittyä tavaroita ja järjestelmiä Palvelutuote Tyydyttää asiakkaan tarpeen Palvelun ydin Välttämättömiä ydinpalvelun kannalta Tukipalvelut Lisäpalvelut Eivät välttämättömiä nostavat palvelun laatua Lähde: Grönroos 2000, Normann 1991, Bra 2006

38 Palvelun rakenne & markkinat Palvelun hinnoittelu Hinnoittelu selkiintyy kun palvelun sisältö ja toteutus on määritelty Myös palvelun eri moduulit ja lisäpalvelut voidaan hinnoitella valmiiksi Selkeä hinnoittelu konkretisoi palvelua asiakkaalle: asiakas tietää, mistä palvelun hinta muodostuu Hinta viestii myös palvelun laadusta ja arvosta: Markalla saa markan neuvon Palvelua ei tule alihinnoitella Tuotteistaminen lisää Palvelujen vertailtavuutta Asiakkaan hintatietoisuutta Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

39 Palveluprosessi 4.4 Palveluprosessin määm äärittely Palveluprosessin kuvaaminen Keskeisten vaiheiden tunnistaminen ja kuvaaminen Kriittisten kohtien tunnistaminen Työjärjestys ja vaiheiden kesto Keskeiset toimijat ja vastuuhenkilöt Asiakkaan prosessin erottaminen palveluntarjoajan prosessista Asiakkaan eri roolien tunnistaminen Palveluprosessin kuvaaminen blueprinting menetelmän avulla tuo esille: palveluprosessin eri vaiheet Vastuut tiedonkulun sekä tekee näkyväksi asiakkaan prosessin Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

40 Palveluprosessi Palveluprosessi

41 Resurssit ja infrastruktuurit 4.5 Palvelussa käytettk ytettävät t resurssit Resurssien osalta tuotteistamisessa on käytävä läpi Palvelun tuottamisessa tarvittavat mallit ja ohjeet Teknologia Organisaatio Palveluntarjoajan ja asiakkaan osaaminen Alihankkijat ja verkostokumppanit Fyysinen ympäristö Lähde: Toivonen 2008

42 Yhteenveto

43 5. Yhteenveto Palvelun tuotteistaminen on palvelun määrittelyä, kuvaamista ja systematisointia Toisin sanoen palvelun tekemistä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi niin palveluntarjoajalle kuin asiakkaallekin Jokainen palvelun tuotteistamisprosessi on erilainen riippuen yrityksen omista tavoitteista ja strategiasta Tuotteistaminen ei kokonaan poista palveluun liittyvää räätälöinnin tarvetta vaan vähentää sen tarkoituksenmukaiselle tasolle: Jonkinasteinen asiakaskohtainen vaihtelu kuuluu palvelun perusluonteeseen! Tuotteistaminen pelkästään ei takaa parempaa kilpailukykyä tai tuottavuutta: On äärimmäisen tärkeää, että palveluiden kehittäminen lähtee asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta Menestyäkseen tuotteistettu palvelu tarvitsee markkinointiosaamista: asiakkaat eivät voi ostaa palvelua elleivät tiedä, että sellainen on olemassa Keskeistä on myös sisäinen markkinointi ja lanseeraus!

44 Katriina Valminen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Budapest

45 Lähteet: Edvarsson, B Quality in New Service Development: Key Concepts and Frame of Reference. International Journal of Production Economics 52, Grönroos, C Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition. Leington: Leington Books. Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Helsinki: Tekes. Lehtinen, U. & Niinimäki, S Asiantuntijapalvelut: tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu. Helsinki: WSOY. Nordlund, H Constructing customer understanding in front end of innovation. Dr. Sc. Dissertation. University of Tampere. Department of Management Studies. Sipilä, J Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY. Toivonen, M., Tuominen, T. & Bra, S Innovation process interlinked with the process of service delivery: a management challenge in KIBS. Economies et Sociétés 3, Vaattovaara, M Transforming services into products in a systems engineering company.espoo: Teknillinen korkeakoulu.

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä. AKTIIVI -koordinaatiohanke On-line tuotteistamiskoulutus

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä. AKTIIVI -koordinaatiohanke On-line tuotteistamiskoulutus Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke On-line tuotteistamiskoulutus 31.1.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Tuotteistaminen - mitä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta

Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta EIJA HUHTAKANGAS Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta Koulutus- ja kehittämiskeskus Aducate Itä-Suomen yliopisto Kuopio 2012 Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Muutos 3 / VÄLKKY-projekti, Kankaanpää, 4.9.2009 Net Effect Oy Janne Marniemi Koulutuksen tavoitteet Antaa oppia ja uusia näkökulmia projektituotteistamisen perusperiaatteista

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen kehittämisprojekteissa Case: Finn Power

Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen kehittämisprojekteissa Case: Finn Power Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen kehittämisprojekteissa Case: Finn Power Anne-Maria Aho, KTT Yliopettaja, koulutusohjelmapäällikkö SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi.

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi. Esityksen agenda Listoille 1. Ammattimaisen hankinnan knopit Tavoitteen sparraus Menetelmän valinta Ekosysteemi Sika säkissä Henkireiät 2. Kustannustenhallinnan knopit Toimittajaohjaus Sopimukset Osaamisen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN TUOTTEISTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN

AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN TUOTTEISTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN TUOTTEISTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN Ari-Pekka Raudaskoski Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Teknologiaosaamisen johtaminen, YAMK Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Valtorin palveluiden tuotteistaminen ja yhtenäistäminen. Valtorin asiakaspäivä Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto

Valtorin palveluiden tuotteistaminen ja yhtenäistäminen. Valtorin asiakaspäivä Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtorin palveluiden tuotteistaminen ja yhtenäistäminen Valtorin asiakaspäivä Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Palvelut ja prosessit Strategiset tavoitteet Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TYÖRYHMÄN I KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TYÖRYHMÄN I KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TYÖRYHMÄN I KOKOUS Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, kokoushuone 118 (I kerros) Kokouksen asialista: 1. Kokouksen

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA. Opiskelun seurannan työkaluja

AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA. Opiskelun seurannan työkaluja AADA, AARON JA ONNI: MITOITUS, AJANKÄYTÖN HALLINTA, HENKILÖKOHTAISEN OPPIMISEN SEURANTA Opiskelun seurannan työkaluja Aada & Aaron Kehitetty Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen, Turun yliopiston ja Tritonia

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE Eero Mikkola, Metla LYNETin tutkimusseminaari, Metla, Vantaa, 31.1.2012 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Vuonna 2012 Aikanaan sitä jaksoi

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

TIETOINTENSIIVINEN ASIANTUN- TIJAOSAAMINEN MYYTÄVÄNÄ PALVELUNA

TIETOINTENSIIVINEN ASIANTUN- TIJAOSAAMINEN MYYTÄVÄNÄ PALVELUNA TIETOINTENSIIVINEN ASIANTUN- TIJAOSAAMINEN MYYTÄVÄNÄ PALVELUNA Susanna Saviahde Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK-tutkinto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA

KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA Käyttäjiä ei kuunnella, oppilaitos suunnittelee ja toteuttaa palvelun. Suunnitellaan omista lähtökohdista tarjontaperusteisesti perustuen ennakointitietoon.

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Onko yrityksellä varaa jättää kuulematta asiakkaitaan? Asiakaskuuntelusta asiakasosallistamiseen.

Onko yrityksellä varaa jättää kuulematta asiakkaitaan? Asiakaskuuntelusta asiakasosallistamiseen. Onko yrityksellä varaa jättää kuulematta asiakkaitaan? Asiakaskuuntelusta asiakasosallistamiseen. Laatukeskus Q Prof aamu 8/10/2015 Ville Österlund CEO InterQuest Lean Co-Design Company Netin kautta asiakkaat

Lisätiedot