Tuotteistaminen keinona kehittää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteistaminen keinona kehittää"

Transkriptio

1 Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus

2 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen 2.1 Mitä on palvelun tuotteistaminen 2.2 Miksi tuotteistaa palveluja 2.3 Millaisia palveluja kannattaa tuotteistaa 2.4 Tuotteistamisen fokus 2.5 Tuotteistamisen asteet 2.6 Tuotteistamisen keinoja: konkretisointi, vakiointi ja modularisointi 2.7 Tuotteistamisen haasteita ja esteitä 2.8 Tuotteistetun palvelun tuntomerkkejä 3. Tuotteistamisen prosessimalleja 4. Tuotteistamisen peruselementit 4.1 Tuotteistamisen peruselementit 4.2 Palvelulupauksen kiteyttäminen 4.3 Palvelun rakenteen määrittely 4.4 Palveluprosessin määrittely 4.5 Palvelussa käytettävät resurssit 5. Yhteenveto

3 Ryhmäty työ: Pohtikaa pienryhmissä : 1. Mitä on palvelujen tuotteistaminen 2. Miksi palveluja kannattaa tuotteistaa 3. Mitä haasteita tai riskejä tuotteistamiseen mahdollisesti liittyy Bonus: Miten asiakkaan voi osallistaa tuotteistamisprosessiin Ryhmien töiden läpikäynti ja tulosten vertailu

4 1. Tuotteistamisen lähtl htökohtia

5 1.1 Tuotteistamisen lähtl htökohtia Palvelun tuotteistamisen tulee pohjautua: Yrityksen strategiaan Todennettuihin asiakkaiden tarpeisiin Tuotteistamisessa on lisäksi otettava huomioon, että: Palvelu on systeeminen kokonaisuus: jos sen jotain osaa muutetaan, muutoksia tapahtuu myös muissa osissa

6 1.2 Asiakkaan rooli(t) ) palvelujen kehittämisess misessä Asiakas kehityksen kohteena vs. asiakas kehittäjänä Sisäinen, suljettu ympäristö Tietyin ehdoin avoin ympäristö Avoin ympäristö (open innovation) Asiakas kehittämisen kohteena Asiakas ei tietoisesti osallistu Asiakkaasta hankitaan tietoa. Keinoja: Yrityksen sisäisen tiedon käyttö (hiljainen ja eksplisiittinen), ulkoiset tietolähteet (lehdet, tilastot, kehityskäyrät, asiakkaan todellisen ympäristön havainnointi, asiantuntijatieto, rekrytointi, asiakasyhteisöjen kuuntelu) Asiakas tietolähteenä kehittämisessä Asiakkaan osallistuminen on säädellään yrityksen toimesta Ideoiden tuottaminen ja testaaminen asiakkaan kanssa. Keinoja: haastattelut, kyselyt, prototyypit, pilotit, ryhmäkeskustelut, asiakaspaneelit, kehitysryhmät, osallistuva havainnointi Asiakas kehittäjänä (customer as a codeveloper) Aktiivinen osallistuja, sisäpiirin jäsen Asiakas on kehitystiimin jäsen, yrittäjäkumppani, tuotekehityksestä vastaava. Keinoja:lead user metodi, employee echange, customer advisory board Lähde: Nordlund 2009

7 1.3 Asiakastarpeista Attractive and customer-friendly services emerge from dialogue with competent and demanding customers. Odotukset Toiveet Vaatimukset Tarpeet Latentit tarpeet Ihan sama Ilmaistut tarpeet Vaietut tarpeet Muokattu lähteistä: Edvardsson 1997; Rekola & Rekola 2006

8 2. Palvelujen tuotteistaminen

9 2.1 Mitä on palvelun tuotteistaminen? Palvelujen tuotteistaminen ei ole sama asia kuin standardointi: Tuotteistaminen on palvelun eräiden osien vakioimista niin, että palvelua ei tarvitse miettiä jokaisen asiakkaan kohdalla alusta pitäen uudelleen Tuotteistaminen ei kokonaan poista palveluun liittyvää räätälöinnin tarvetta vaan vähentää sen tarkoituksenmukaiselle tasolle: Jonkinasteinen asiakaskohtainen vaihtelu kuuluu palvelun perusluonteeseen Tuotteistamisen tulisi perustua yrityksen strategiaan ja itse tuotteistamisessa tulisi lisäksi ottaa huomioon niin asiakasnäkökulma kuin markkinointinäkökulmakin Palvelun tuotteistamisen tavoitteena on tuote, joka on helppo mieltää ää,, myydä ja ostaa

10 2.1 Mitä on palvelun tuotteistaminen? II Esimerkkejä, miten tuotteistaminen nähdään ja määritellään käytännössä: Tuotteistaminen on asiakasnäkökulman löytämistä ja kirkastamista. Tuotteistaminen on systematiikkaa. Paljon muutakin kuin esitemateriaalien laatimista.

11 2.2. Miksi tuotteistaa? Palvelun tuotteistamisella voidaan tavoitella mm. seuraavia asioita: Asiakastyytyväisyyden parantamista Palvelun laatuvaihtelujen vähentämistä Palvelun markkinoinnin ja myynnin helpottamista Palvelun kannattavuuden parantamista Palvelun tuotteistamisen hyödyt dyt: Tuotteistettu palvelu on monistettavissa Palvelun määrittely, systematisointi ja konkretisointi mahdollistavat palvelun tuottamisen tehokkaammin ja kannattavammin Palvelusta tulee tasalaatuisempi Lisäksi palvelun tuotteistaminen mahdollistaa tiedonjakamisen ja - siirtämisen ja tätä kautta myös paremman työnjaon Palvelun hinnoittelu selkiytyy Palvelun markkinointi helpottuu Lähde: Jaakkola et al. 2007; Sipilä 1999

12 2.3 Millaisia palveluja kannattaa tuotteistaa? Mitä palveluita kannattaa tuotteistaa? Asiakastarve toistuu samankaltaisena Palvelun sisältö on monimutkainen ja vaikeasti viestittävissä niin asiakkaalle kuin yrityksen sisälläkin Palvelun tuottamiskustannukset halutaan saada hallintaan Palveluita, jotka kaipaavat/tarvitsevat tuotteistamista: Palvelu on uusi Palvelu on ollut markkinoilla jo pidempään mutta sitä ei ole uudistettu/päivitetty Palvelu ei (enää) luo lisäarvoa asiakkaalle tai ei vastaa asiakkaan tarpeisiin Palvelun tuottaminen tehotonta ja/tai voittoa tuottamatonta, syinä esim. Kankea tuotantoprosessi Palvelu hinnoiteltu väärin sen asiakkaalle tuottamaan arvoon nähden Palvelu sisältää enemmän osaamista, kuin asiakas ymmärtää

13 2.4 Tuotteistamisen fokus Tuotteistamisen kohde vaihtelee: Tuotteistamisella voidaan systematisoida ja tehostaa pitkäänkin markkinoilla ollutta palvelua tai toisessa ääripäässä aivan uusi palvelu voidaan kehittää tuotteeksi Tuotteistaminen voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen (Lehtinen & Niinimäki 2005) Sisäinen inen tuotteistaminen tarkoittaa asiakkaalle näkymättömien prosessien systematisointia ja dokumentointia Palveluprosessin kuvaus Sisäiset tuotekuvaukset Työmenetelmät Tietokannat Osaamisen kehitysjärjestelmät Ulkoinen tuotteistaminen puolestaan tarkoittaa asiakasrajapinnassa tapahtuvan palveluprosessin konkretisointia ja kuvaamista Tuotteen konkretisointi (referenssit, esitteet, tulosdokumentit) Tuotemerkki Versiot

14 2.5 Tuotteistamisen asteet 4 Monistettava tuote - Monistettavissa ja jakelutielle annettavissa oleva tuote, joka on saatu fyysiseen tai sähköiseen muotoon 3 Tuotteistettu palvelu - Palvelun rakenne, prosessit, menetelmät ja apuvälineet on tuotteistettu mahdollisimman pitkälle 2 Palvelun tuotetuki - Palvelu, jossa käytetään apuna esim. tietokoneohjelmistoja 1 Sisäisten työmenetelmien tuotteistaminen Lähde: Sipilä 1999

15 2.6 Tuotteistamisen keinoja: konkretisointi Tärkeä osa tuotteistamista on yhtenäistää ja konkretisoida palvelusta viestimistä asiakasrajapinnassa Konkretisoinnin avulla voidaan viestiä aineettoman palvelun sisällöstä ja laadusta asiakkaalle erilaisten näkyvien todisteiden avulla Konkretisoinnin tavoitteena on tehdä palvelusta houkutteleva, helposti ymmärrettävä ja samalla erottautua kilpailijoista Konkretisoinnin keinoja ovat: Palvelun nimi ja visuaalinen ilme Palveluslogan Esite- ja muu tukimateriaali Referenssit Sovellusesimerkit: kaaviot ja kuviot Patentit, sertifikaatit ja palkinnot Tyytyväisyystakuut Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

16 2.6.1 Palvelukuvaus Palvelukuvaus on palvelun keskeisin dokumentti: kiteyttää mistä palvelussa on kyse Palvelukuvauksessa tulisi olla: Palvelun nimi Palvelun slogan ja/tai palvelulupaus Mitä palvelussa tehdään eli palvelun keskeinen sisältö Kenelle palvelu on tarkoitettu Miksi asiakkaan kannattaa ostaa palvelu eli asiakkaalle Miten ja missä palvelu tuotetaan eli: Kuka tekee, millä tavoin, keiden kanssa ja millä apuvälineillä Mistä palvelua saa ostaa Lisäksi kuvauksessa voi ilmetä prosessin kesto sekä palvelun hinta

17 2.6.2 Palveluslogan Palveluslogan kertoo yhdellä lauseella palvelun keskeisen sisällön, palvelukokemuksen tai haluttavan mielikuvan Esimerkkejä yritysten sloganeista Rocla: The intelligent way to mowe Outotec: More out of ore Kone: In the heart of a building YIT: Together we can do it

18 2.7 Tuotteistamisen keinoja: Palvelun vakioiminen Vakioinnin tavoitteena on moduulien ja/tai palveluprosessin vaiheiden mallintaminen siten, että palvelun tuottaminen monistettavasti eri asiakkaille mahdollistuu Tyypillisesti vakiointi kohdistuu Palvelutarjooman sisält ltöön: palvelun jakaminen monistettaviin moduuleihin Palveluprosessiin: palveluprosessin jakaminen samankaltaisina toistuviin vaiheisiin Vakioinnin työkaluina voidaan käyttää niin teknologisia ratkaisuja kuin muita systemaattisia menetelmiäkin: Toimintaohjeet ja -tavat Tietokannat ja tietojärjestelmät Vakioidut työvälineet Vakioinnin aste on yrityksen strateginen valinta, joka riippuu Palvelun luonteesta Miten pyritään erottautumaan kilpailijoista Mitä asiakas arvostaa Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

19 2.8 Tuotteistamisen keinoja: modularisointi Modularisoinnin avulla on mahdollista yhdistää palvelun vakiointi ja räätälöinti: Palvelun eri osat ovat vakioituja mutta niistä muodostuu asiakaskohtainen kokonaisuus Yrityksen näkökulma Vakioidut menetelmät ja toimintatavat Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 Räätälöity osa Asiakkaan näkökulma Moduuli 4 Lähde: Sipilä 1999; Toivonen 2008

20 2.9 Tuotteistamisen haasteita ja esteitä Yksi kriittisimmistä palvelun tuotteistamisen haasteista on asiakasnäkökulman kulman säilyttäminen Tuotteistamisessa piilee liian yksinkertaistamisen vaara Mitä asiakas oikeasti haluaa ja tarvitsee? Mitä lisäarvoa palvelu luo asiakkaalle? Hinnoittelu: asiakkaat eivät välttämättä näe tuotteistamisen tuomia muutoksia ja vertaavat sitä markkinoilla oleviin tuotteistamattomiin palveluihin Kilpailijat: hyvin tuotteistettu palvelu saattaa kiinnostaa myös kilpailijoita ja houkutella kopiointiin Aika- ja resurssipula Tiedon jakaminen Palveluntarjoajien tulisi hallita myös palvelun markkinointi ja palvelusta viestiminen Liiasta asiantuntijamaisesta lähestymistavasta irrottautuminen Lähde: Sipilä 1999

21 2.10 Tuotteistetun palvelun tuntomerkkejä Tunnistettava palvelulla on tuotemerkki tai nimi ja se on selkeästi määritelty Helppo markkinoida Palvelusta on laadittu kuvaus tai esite, jonka pohjalta asiakas voi arvioida palvelun sisältöä ja tuottamia hyötyjä Yrityskuvaan sopiva Palvelu sopii yrityskuvaan ja kirkastaa sitä Helposti myytävä Palvelun hinta ja hinnanmuodostus on esitettävissä asiakkaan ymmärtämällä tavalla Toistettava Palvelun sisältö voidaan toistaa eri asiakkaille jokseenkin samalla tavalla Kehittyvä Palvelu on tuotekehityksen tulos ja sitä kehitetään asiakaspalautteen ja kokemusten kautta Kannattava Palvelun tuottaminen on kannattavaa Mitattava Palvelun tuottamaa tulosta voidaan mitata valituin mittarein Opittavissa & opetettavissa oleva Palvelun tuottamiseen on helppo perehdyttää Mukautuva Palvelu mukautuu asiakkaan tilanteeseen mutta hyödyntää tuotteeseen sitoutunutta tietopääomaa Toteutettavissa oleva Roolit, vastuut ja toimintatavat selvillä ja kuvattu Muokattu lähteestä: Länkinen 2005

22 3. Palvelun tuotteistamisen prosessimalleja

23 3.1 Tuotteistamismallien taustaa Jokainen palvelun tuotteistamisprosessi on erilainen riippuen yrityksen omista tavoitteista ja strategiasta (Jaakkola et. al 2007). Palvelujen tuotteistamismallit ovat tyypillisesti checklist-tyyppisiä listoja tuotteistamiseen kuuluvista vaiheista ja tehtävistä Tässä esitetyt mallit edustavat tuotteistamiskirjallisuuden akateemisempaa suuntausta (jokaisella konsulttifirmalla löytynee omat käytännöntyössä sovelletut reseptinsä) 1. Jaakkola et al. (2007) kehitetty 17 asiantuntijahaastattelun pohjalta Tekesin toimeksiantona 2. Lehtinen ja Niinimäki (2005) Kehitetty tutkimusprojektin yhteydessä erityisesti asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen tueksi 3. Vaattovaara (1999) Väitöskirjan lopputulema, joka on luotu yritysedustajien ja asiakkaiden haastattelujen pohjalta Mallin alkuituina toimivat Grönroos (1990) ja Sipilä (1999)

24 3.2 Jaakkola et al Jaakkola et al. (2007) näkevät palvelun tuotteistamis-prosessin etenevän seuraavien seitsemän vaiheen kautta: 1. Asiakastarpeen arviointi ja määrittely 2. Palvelun rakenteen, sisällön ja prosessin määrittely 3. Standardointiasteen määrittely ja palvelun standardointi 4. Palvelun konkretisoiminen (esitteet, kuvaukset ym.) 5. Palvelun hinnoittelu 6. Seuranta ja mittaaminen 7. Palvelun jatkuva kehittäminen

25 3.2 Jaakkola et al. Tavoitteet Kehityskohteet Keinot Tulokset Kilpailukykyinen liiketoiminta Hinnoittelu Palveluprosessi Palvelutarjooma Seuranta ja mittaaminen Viestintä Konkretisointi Määrittely Systematisointi Vakiointi Kannattavuus Kasvu Kilpailuetu Laatu Tuottavuus Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007

26 1. Valmistelutyöt - Täsmennä organisaatiosi toiminta-ajatus ja perustehtävä - Selvitä ja ryhmittele organisaation asiakasryhmät. Arvioi ja analysoi perustarpeet, odotukset ja palveluihin kohdistuvat vaatimukset. - Laadi tuoteluettelo, tee siitä nykytilaa ja tavoitetilaa kuvaava versio. Analysoi palvelutuotantoa ja toimintaprosesseja. - Kouluttaudu ja hanki tietoa tuotteistamisesta. 2. Tuotteiden muodostaminen - Kuvaa, analysoi ja arvioi keskeiset palvelu- ja tuotantoprosessit. - Rakenna tuotteiden hierarkia: palveluiden pääryhmät, palveluryhmät ja palvelut. - Tunnista eri vaihtoehdot tuotteiden muodostamiseksi (yksittäiset palvelut, palvelupaketit) - Laadi keskeisistä palveluista palvelukuvaus, jossa määritellään sisältö, käyttötarkoitus ja hyödyt, tarvittaessa resurssien määrää sekä laatu. - Täsmennä tuotteen kustannustekijät tuotantoprosessikuvausta hyödyntäen. - Hinnoittele palvelut. - Laadi mahdollisimman pelkistetty palveluluettelo sekä rekisteröi tuotteet. 3. Markkinointi -Tee laadittujen palvelukuvausten pohjalta esitteet - Kokoa palveluiden esittelykansio, jossa palvelukuvausten lisäksi organisaation toiminta-ajatus, tuotehierarkia, tarvittaessa hinnat, asiakastutkimuksen tulokset yms. 4. Seuranta ja arviointi -Kehitä tilasto- ja kustannusseurantajärjestelmiä palvelun seurannan tarpeisiin - Seuraa ja arvioi palveluiden menekkiä, tuotteiden vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin jne. markkinatutkimuksien, asiakaskyselyiden ja vastaavien menetelmien avulla. Muokattu lähteestä: Lehtinen & Niinimäki 2005

27 2.4 Vaattovaara (1999) 1. Tuotteiden valinta Nykyisten liiketoimintojen jakaminen osiin Mahdollisten palvelukokonaisuuksien tunnistaminen Valinta eri palvelukokonaisuusmahdollisuuksista Valintakriteerien määrittely Alustavat palvelukokonaisuudet, joista kehitetään palvelutuotteita

28 2. Tuoteanalyysi ja konseptin laatiminen Asiakasanalyysi Markkinat Aikaisemmat kokemukset Palvelukonseptin määrittely Kompetenssit Asiakas- ja markkinasuuntautunut palvelutuotekonsepti

29 3. Palvelupaketin laatiminen Ydinpalvelu Mahdollistavat palvelut Tukipalvelut Hallinnolliset palvelut Lisäpalvelut Palvelumoduulit

30 4. Palvelun implementointiprosessin kehittäminen Palvelun hyvän laadun takaavien mittareiden tarkennus Laatukriteerien määrittely prosessisuunnittelua varten Tuotealusta Palvelun tuotantoprosessi Asiakkaan ja yrityksen yhteistyöprosessi Valmiit palvelutuotteet Lähde: Vaattovaara 1999

31 3.4 Tuotteistamismallien vertailua Jaakkola et al. Vaattovaara Lehtinen & Niinimäki Vaihe Määrittely: * asiakastarve * palvelun sisältö * palveluprosessi Palvelun rakenteen määrittely Systematisointi - Konkretisointi (esitteet jne.) - Hinnoittelu - Suojaaminen (tavaramerkki, ) - - Pilotointi Markkinointi (markkinointisuunnitelma) - - Seuranta ja mittaaminen Jatkuva kehittäminen -

32 4. Tuotteistamisen peruselementit

33 4.1 Tuotteistamisen peruselementit PALVELULUPAUS PALVELUN RAKENNE JA MARKKINAT - palvelun rakenne - palvelun sisältö - hinnoittelu - markkinat - viestintä PALVELUPROSESSI - prosessin vaiheet - vastuut ja roolit: mitä palvelun tuottaja ja asiakas tekevät RESURSSIT JA INFRASTRUKTUURI - mallit ja ohjeet - organisaatio: työnjako - palvelun tarjoajan ja käyttäjän kompetenssit TUOTETTU HYÖTY Lähde: Toivonen et al. 2007

34 4.2 Palvelulupauksen kiteyttäminen Palvelulupaus kiteyttää palvelun sisällön Palvelulupauksessa olennaista on asiakaslähtöisyys: Mihin asiakkaan tarpeeseen palvelu vastaa? Mitä hyötyä palvelusta on asiakkaalle? Palvelulupauksen muodostamisessa tarvitaan tietoa sekä asiakkaan tarpeista että yrityksen kyvystä vastata näihin tarpeisiin Yrityksen tulee myös pystyä täyttämään antamansa lupaukset Lupauksen realistisuus on tärkeää

35 4.2 Palvelulupauksen kiteyttäminen Esimerkkejä palvelulupauksista: Vaikuttavan hyviä tuloksia Ratkaisemme asiakkaidemme haasteet ainutlaatuisella TeamTalent - toimintatavalla, jossa räätälöidyt tiimit toimivat asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Autamme asiakkaitamme vaativissa muutostilanteissa luomalla kilpailuetua ja tarjoamalla uudenlaisia sekä rohkeita ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Koti kuten haluat Asiakkaiden laatuodotukset erilaistuvat ja tarve yksilöllisiin asuntoratkaisuihin ja palvelumalleihin kasvaa. Näistä tarpeista kehitimme SATOn palvelulupauksen Koti kuten haluat. Palvelulupauksella haluamme kunnioittaa asiakkaiden toiveita ja lisätä valinnanmahdollisuuksia. Olipa kyse sitten asumismuodosta, asuinalueesta, talotyypistä, asunnon koosta, pintamateriaaleista tai maksuaikataulusta, autamme löytämään tarjonnastamme asiakkaalle parhaiten sopivan vaihtoehdon.

36 Palvelun rakenne & markkinat 4.3 Palvelun rakenteen määm äärittely Palvelutuotteen perusosien tunnistaminen Ydinpalvelu Palvelun keskeisin ominaisuus Tyydyttää asiakkaan tarpeen Tukipalvelut Välttämättömiä palvelun käytettävyydelle Lisäpalvelut Eivät ole välttämättömia mutta: 1. Ovat keino erottautua kilpailijoista 2. Tuovat valinnanmahdollisuuksia ja luovat asiakkaalle lisäarvoa 3. Parantavat tyypillisesti asiakkaan palvelusta saamaa laatumielikuvaa Lähde: Toivonen 2008; Orava 2007

37 Palvelun rakenne & markkinat 4.3 Palvelun rakenteen määm äärittely Palvelun eri osiin voi liittyä tavaroita ja järjestelmiä Palvelutuote Tyydyttää asiakkaan tarpeen Palvelun ydin Välttämättömiä ydinpalvelun kannalta Tukipalvelut Lisäpalvelut Eivät välttämättömiä nostavat palvelun laatua Lähde: Grönroos 2000, Normann 1991, Bra 2006

38 Palvelun rakenne & markkinat Palvelun hinnoittelu Hinnoittelu selkiintyy kun palvelun sisältö ja toteutus on määritelty Myös palvelun eri moduulit ja lisäpalvelut voidaan hinnoitella valmiiksi Selkeä hinnoittelu konkretisoi palvelua asiakkaalle: asiakas tietää, mistä palvelun hinta muodostuu Hinta viestii myös palvelun laadusta ja arvosta: Markalla saa markan neuvon Palvelua ei tule alihinnoitella Tuotteistaminen lisää Palvelujen vertailtavuutta Asiakkaan hintatietoisuutta Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

39 Palveluprosessi 4.4 Palveluprosessin määm äärittely Palveluprosessin kuvaaminen Keskeisten vaiheiden tunnistaminen ja kuvaaminen Kriittisten kohtien tunnistaminen Työjärjestys ja vaiheiden kesto Keskeiset toimijat ja vastuuhenkilöt Asiakkaan prosessin erottaminen palveluntarjoajan prosessista Asiakkaan eri roolien tunnistaminen Palveluprosessin kuvaaminen blueprinting menetelmän avulla tuo esille: palveluprosessin eri vaiheet Vastuut tiedonkulun sekä tekee näkyväksi asiakkaan prosessin Lähde: Jaakkola, Orava & Varjonen 2007; Orava 2007

40 Palveluprosessi Palveluprosessi

41 Resurssit ja infrastruktuurit 4.5 Palvelussa käytettk ytettävät t resurssit Resurssien osalta tuotteistamisessa on käytävä läpi Palvelun tuottamisessa tarvittavat mallit ja ohjeet Teknologia Organisaatio Palveluntarjoajan ja asiakkaan osaaminen Alihankkijat ja verkostokumppanit Fyysinen ympäristö Lähde: Toivonen 2008

42 Yhteenveto

43 5. Yhteenveto Palvelun tuotteistaminen on palvelun määrittelyä, kuvaamista ja systematisointia Toisin sanoen palvelun tekemistä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi niin palveluntarjoajalle kuin asiakkaallekin Jokainen palvelun tuotteistamisprosessi on erilainen riippuen yrityksen omista tavoitteista ja strategiasta Tuotteistaminen ei kokonaan poista palveluun liittyvää räätälöinnin tarvetta vaan vähentää sen tarkoituksenmukaiselle tasolle: Jonkinasteinen asiakaskohtainen vaihtelu kuuluu palvelun perusluonteeseen! Tuotteistaminen pelkästään ei takaa parempaa kilpailukykyä tai tuottavuutta: On äärimmäisen tärkeää, että palveluiden kehittäminen lähtee asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta Menestyäkseen tuotteistettu palvelu tarvitsee markkinointiosaamista: asiakkaat eivät voi ostaa palvelua elleivät tiedä, että sellainen on olemassa Keskeistä on myös sisäinen markkinointi ja lanseeraus!

44 Katriina Valminen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Budapest

45 Lähteet: Edvarsson, B Quality in New Service Development: Key Concepts and Frame of Reference. International Journal of Production Economics 52, Grönroos, C Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition. Leington: Leington Books. Jaakkola, E., Orava, M. & Varjonen, V Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Helsinki: Tekes. Lehtinen, U. & Niinimäki, S Asiantuntijapalvelut: tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelu. Helsinki: WSOY. Nordlund, H Constructing customer understanding in front end of innovation. Dr. Sc. Dissertation. University of Tampere. Department of Management Studies. Sipilä, J Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY. Toivonen, M., Tuominen, T. & Bra, S Innovation process interlinked with the process of service delivery: a management challenge in KIBS. Economies et Sociétés 3, Vaattovaara, M Transforming services into products in a systems engineering company.espoo: Teknillinen korkeakoulu.

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen CIMO workshop 5.6.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Yhteinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tuotteistaminen ja sen haasteet kunnallisissa palveluissa esimerkkinä tekniset alat

Tuotteistaminen ja sen haasteet kunnallisissa palveluissa esimerkkinä tekniset alat Tuotteistaminen ja sen haasteet kunnallisissa palveluissa esimerkkinä tekniset alat Kuntapalvelut puntarissa laadulla vaikuttavuutta? seminaari 21.10.2010, Porin yliopistokeskus FT, dosentti Marja Toivonen

Lisätiedot

Sisältö. Workshop 4 22.01.2010. Palvelun tuotteistaminen. Tuotekehitys. Tuotteistamisen vaiheet. kehittäminen 18.1.2010

Sisältö. Workshop 4 22.01.2010. Palvelun tuotteistaminen. Tuotekehitys. Tuotteistamisen vaiheet. kehittäminen 18.1.2010 Sisältö Workshop 4 22.01.2010 Sosiaalisen yrityksen palvelu/tuotetuotanto Hannele Leinonen Alueen sosiaalisten tarpeiden määritys Tuotteistamisen vaiheet Tuotekehittelystä myyntiin Hannele Leinonen 2 Tuotekehitys

Lisätiedot

Palveluprosessien kehittäminen

Palveluprosessien kehittäminen Palveluprosessien kehittäminen Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 1. Prosessilähtöinen palvelumääritelmä 2. Palveluprosesseista 3. Palveluprosessien

Lisätiedot

Palveluiden tuotteistaminen

Palveluiden tuotteistaminen Palveluiden tuotteistaminen Aktiivi workshop-iltapäivä 14.5.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Osallistujien toiveita pieni

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Katriina Järvi Innova-on Research in Services IRIS Aalto- yliopisto Teollisuuden palveluliiketoiminta - seminaari 23.5.2013 PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Palvelujen

Lisätiedot

Sisäinen tuotteistaminen

Sisäinen tuotteistaminen Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Sisäinen tuotteistaminen Kukaan ei tarvitse koulutusta tai ehkä kouluttaja. Asiakas tarvitsee hyödyn, edun, arvon Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä,

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

Palveluiden tuotteistaminen

Palveluiden tuotteistaminen Palveluiden tuotteistaminen Aktiivi workshop 14.2.2013 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Mitä tuotteistaminen on ja miksi se on tärkeää Mitä tuotteistaminen on

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa

Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Asiakaslähtöisyys palvelujen tuo4eistamisessa Katriina Järvi Innova-on Research in Services IRIS Aalto- yliopisto Nano loves Business - seminaari 16.4.2013 PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Palvelujen tuo4eistaminen

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Aktiivin hankkeiden tuotteistaminen

Aktiivin hankkeiden tuotteistaminen Aktiivin hankkeiden tuotteistaminen Jatkoworkshop 21.11.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Päivän ohjelma 09:00 09.30 Aamukahvi

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Miksi ja kuinka puutuotteisiin liittyviä palveluja kannattaa tuotteistaa?

Miksi ja kuinka puutuotteisiin liittyviä palveluja kannattaa tuotteistaa? myynnin uusi sukupolvi näkökulma Miksi ja kuinka puutuotteisiin liittyviä palveluja kannattaa tuotteistaa? Palvelevat puuyritykset Ilmari Ollila 12.5.2011 Luottamuksellinen Agenda tälle esitykselle Esittely

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle

Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle Sisällysluettelo Mitä tuotteistaminen on?... 3 1. Määrittele asiakas... 4 2. Tunnista asiakkaan ongelma... 5 3. Anna palvelulupaus... 6 4. Tee palvelukuvaus... 7 5.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Asiakasymmärryksestä palvelukonsepteiksi; prosessi ja työkalut. Jukka Ohvanainen, Emmi Hakala Savonia-amk, LEKA-hanke

Asiakasymmärryksestä palvelukonsepteiksi; prosessi ja työkalut. Jukka Ohvanainen, Emmi Hakala Savonia-amk, LEKA-hanke Asiakasymmärryksestä palvelukonsepteiksi; prosessi ja työkalut Jukka Ohvanainen, Emmi Hakala Savonia-amk, LEKA-hanke Savonia-ammattikorkeakoulu Teknologia- ja ympäristöala Microkadun kampus Microkatu 1

Lisätiedot

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä. AKTIIVI -koordinaatiohanke On-line tuotteistamiskoulutus

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä. AKTIIVI -koordinaatiohanke On-line tuotteistamiskoulutus Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke On-line tuotteistamiskoulutus 31.1.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Tuotteistaminen - mitä

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Laura Hämäläinen 19.5.2009 Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Palvelujen tuotteistus Tuotteistus: asiakkaalle tarjottavan palvelun määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä,

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Toimitilapalvelujen tuotteistaminen

Toimitilapalvelujen tuotteistaminen Toimitilapalveluorganisaation asiakkuudenhallinnan kehittäminen -tutkimus Toimitilapalvelujen tuotteistaminen Tero Lehtonen Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous tero.t.lehtonen@hut.fi 12.09.2003 www.rta.tkk.fi

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Kenelle ja mitä osaamista museot voivat tuotteistaa ja tarjota? MUUTOKSEN PROSESSI 1. ERILAISET TULOKSET

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 TYÖPAJAN KULKU Alustus Johdanto työpajan menetelmään Työpajaosuus Tulosten läpikäynti

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012

Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012 Tuotteistaminen ja asiakasviestintä AKTIIVI -koordinaatiohanke Tuotteistamiskoulutus 9-10.2.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Koulutuksen sisältö Koulutuksessa

Lisätiedot

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Mitä palvelumuotoilu mahdollistaa? Morfeus-verkostotapaaminen SimLab, Open Innovation House Anna Salmi

Mitä palvelumuotoilu mahdollistaa? Morfeus-verkostotapaaminen SimLab, Open Innovation House Anna Salmi Mitä palvelumuotoilu mahdollistaa? Morfeus-verkostotapaaminen SimLab, Open Innovation House Anna Salmi 23.4.2015 Palvelumuotoilun tutkimus SimLabissa ATLAS Map of Future Service Co-Development Methods

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta

Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta EIJA HUHTAKANGAS Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta Koulutus- ja kehittämiskeskus Aducate Itä-Suomen yliopisto Kuopio 2012 Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 PALVELUTRENDEJÄ Kaivataan erityisesti hyvinvointiin, terveyteen ja hemmotteluun liittyviä uusia tuotteita. Kylpylät, risteilyt ja kaupunkilomapaketit

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008 Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm rjestelmää hyväksik ksikäyttäen 19.5.2008 Sanna Hämäläinen Sosiaalitoimen atk-koordinaattori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Alkuselvittelyt

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Jaana Auramo. Copyright Tekes

Jaana Auramo. Copyright Tekes Jaana Auramo Copyright Tekes Miksi palveluinnovaatiot? Palveluinnovaation ulottuvuudet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut Verkostot ja arvoketjut Organisatoriset ratkaisut Palvelutuotteet ja palveluprosessit

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta

Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Lyhyt oppimäärä (palvelu)tuotteistamisesta Muutos 3 / VÄLKKY-projekti, Kankaanpää, 4.9.2009 Net Effect Oy Janne Marniemi Koulutuksen tavoitteet Antaa oppia ja uusia näkökulmia projektituotteistamisen perusperiaatteista

Lisätiedot

DOB Datasta oivalluksia ja bisnestä

DOB Datasta oivalluksia ja bisnestä DOB Datasta oivalluksia ja bisnestä 23.3.2017 Outi Kinnunen 1. Yhteiskehittäminen ketteryyttä liiketoimintaan 2. CoCo Tool Kit yhteiskehittämisen työkalu 3. Pelataan yhdessä kädet saveen 4. Tulokset ja

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014

SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014 SHF-hankkeen Ideaverstas 3.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita kohtaamisten kautta. Rakennamme verkostoille yhteistä

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuoteorientoituneessa teollisuuden yrityksessä Palveluliiketoimintaseminaari 23.5.2013

Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuoteorientoituneessa teollisuuden yrityksessä Palveluliiketoimintaseminaari 23.5.2013 Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuoteorientoituneessa teollisuuden yrityksessä Palveluliiketoimintaseminaari 23.5.2013 Projekti-insinööri Jukka Ohvanainen Esityksen sisältö: 1. Teollisuuden palveluliiketoiminta

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Business paja. Pekka Kess,

Business paja. Pekka Kess, Business paja Pekka Kess, 10.5.2017 1 9.5.2017 Osmo Kauppila & Pekka Kess / University of Oulu Liiketoimintamalli Liietoimintamalli Arvolupauksessa (value proposition) on kysymys siitä, kuinka asiakkaat

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot