Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu З VAZNOST 1 VELICINA NAMAZA I<ROZ I(URAN 1 SUNNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu З VAZNOST 1 VELICINA NAMAZA I<ROZ I(URAN 1 SUNNET"

Transkriptio

1

2 З VAZNOST 1 VELICINA NAMAZA I<ROZ I(URAN 1 SUNNET Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, casnu mu porodicu i ashabe. Ovo је kratki osvrt na vaznost i velicinu namaza sa objasnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika р о kojima је jedinstven i iznad drugih ibadeta, sto pomaze muslimanu, sa Allahovom pomoci, da drzi do njega. То је najveca vanjska oznaka islama oko cega se saglasila ulema- islamski ucenjaci, а Uzviseni. Allah kaze: "А onaj l<:oji velica Allahove propise, ра to је od poboznosti srca:' (prijevod znacenja, sura El-Hadz, ajet 32.) Od posebnosti i odlika koje је Uzviseni Allah podario namazu jesu: 1. Prvo i najvece sto је Uzviseni Allah naredio nakon Vjerovanja u Njega i tewhida (ispovjedanja Njegove jednoce). Naredio ga је U zviseni prije postai zekatai hadza i pokrivanja zena i drugoga od propisa islama.

3 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 5 2. То је najveci temelj islama nakon 7. Prvo sto se nareduje muslimanu dok kelimei sehadeta. Veci је od posta i zekata i је mali, kao sto је u hadisu: (Yaredujte svojoj hadza i drugih propisa islama. З. Najznacajnije vanjsko obiljezje islama. То је nesto najvece cime se musliman razlikuje od drugih ljudi i nesto najvece sto ukazuje na prisutnost islama i muslimana. 4. То је najbolje djelo muslimana, kao sto djeci namaz и sedmoj godini...(( (Ahmed i Ebu Davud, а Albani ga ubraja u hasen hadise - Sahihul Dzami, br ) 8. Posljednjesto је oporucio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na samrti, kao sto је u hadisu: "NamazJ namaz i oni koji su и vasem је и hadisu: ))Ј znajte da је vase najbolje djelo posjedu. ~~ {Ahmed i Nesai, а Albani ga ubraja u namaz.(( (Ahmed, а Albani ga ubraja и sahih hadise u Sahihul Dzamiu, br. 952.) sahih hadise - Sahihul Dzami, br ) 9. Ne spada sa muslimana obaveza 5. Nareden је na nebu prilikom dogadaja klanjanja sve dok је zaduzen, osim zene u Israa i Miradza, za razliku od ostalih temelja islama koji su naredeni na Zemlji posredstvom mjesecnom i ciscenju poslije poroda, tako da musliman klanja na putu i u strahu i bolesti, meleka Dzibrila. kako је u mogucnosti, za razliku od posta б. Nareden је svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet cine stanovnicinebesa, plemenitimeleki i stanovnici Zemlje, ljudi i dzini. l(aze Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ја cujem zvuk (kao kada је natovarena zivotinja teretom) nebaj а пета prijekora zbog toga. Nema па пјети mjesta koliko pedaljj а da па njemu nije melek па sedzdi ili kijamu.(( (Sahih kod Albanija u Es i zekata i hadza koji spadaju uz postojanje opravdanja. 10. Nije navedeno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da је ostavljanje bilo cega od djela islama kufr, osim namaza, kao sto је u hadisu: "Zaista је izmedu covjeka i kufra i sirka ostavljanje namaza.(( (Muslim), а u drugom hadisu: ((Razlika izmedu nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi taj је uznevjerovao.(( (Sunen) Silsiletus-Sahiha, br )

4 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu Posljednje sto gubimo od svoje vjere, 16. Najveci i najistaknitiji znak ро kojem kao sto је u hadisu: "а posljednje sto ostaje od се Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, njihove vjere је namaz... Albani ga ubraja u poznati svoj ummet na Sudnjem danu, kao sto hasen hadise - Sahihul Dzami, br ) 12. Allah ga је nazvao imanom i spomenuo је u hadisu:,,мој ummet се biti prozivan па Sudnjem danu ро bijelim oznakama od tragova iman umjesto njega, kao sto је u rijecima abdesta...и (Buhari i Muslim) Uzvisenog: "Nece Allah dati da propadne vase vjerovanje." (prijevod znacenja, sura El Bekara, ajet 143.) 17. Cuva klanjaca na Sudnjem danu makar usao u Vatru, kao sto је obavijestio Vjerovjesnik, sallallahи alejhi ve sellem, u hadisu: "Zabranio 13. Najblize је rob svome Gospodaru је Allah, azze ve dzelle, Vatri da jede tragove u namazu kada је na sedzdi, kao sto је to pouzdano preneseno od Vjerovjesnika, sedzde:.: (Buhari i Mиslim) А to је prema namazu. iz pocasti sallallahu alejhi ve sellem, u Sahihu Muslima. 14. Najveci uzrok koji omogucava druzenje sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi 18. N ajvece stostitimuslimanaodrazvrata, nevaljalstina i zala, kao sto је и rijecima U zvisenog: "Zaista namaz sprijecava od ve sellem, u Dzennetu, jer је rekao, sallallahu razvrata i i nevaljalstine:t (prijevod znacenja, alejhi ve sellem, onome koji mu је trazio sura El-Ankebut, ajet 45.) Sve dok mиsliman drustvo u Dzennetu:,,Pomozi те и pogledu sebe mnostvom sedzdi.(( (Muslim) 15. Razlikuju se njime mumini od сиvа svoj namaz on је и zastiti i sigurnosti od upadanja i tonjenja и nemoral i nevaljalstine. 19. Najvece sto stiti krv nakon imana munafika na l(ijametskom danu ро sedzdi, vjerovanja и Uzvisenog Allaha. I<aze Uzviseni: kao sto је u rijecima Uzvisenog: "Na Dan "Ра ako se pokaju i uspostave namaz i daju kada se otkrije Noga i budu pozvani sedzdu da ucine, ра ne mognu:t (prijevod znacenja, zekat oslobodite njihov put:t (prijevod znacenja, sиra Et-Tewbe, ajet 5.) sura El-l(alem, ajet 42.)

5 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 9 U hadisu stoji: пmeni је zabranjeno ubijati 23. Radost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi klanjace.(( (Ebu Dawud i Ahmed, а Albani ga ve sellem, kao sto је и hadisu:,,ucinjena mi је ubraja u sahih hadise - Sahihul Dzami, br ) 20. Naredio је Allah da se potpomognemo radost и namazu.(( (Ahmed, а Albani ga ubraja и sahih hadise - Sahihul Dzami, br ), namazom. I<aze U zviseni: "Potpomozite se on је takode radost svakog muslimana koji stpljivoscu i namazom, а zaista је to tesko је svjestan njegove velicanstvenosti i velicine osim bogobojaznima:' {prijevod znacenja, sura El-Bekare, ajet 45.) I kaze Uzviseni: "0 vjernici! Potpomozite se stpljivoscu i namazom:' (prijevod znacenja, sura El-Bekare, ajet 153.) 21. J(ada bi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nesto pogodilo ili ga rastuiilo odmah bi se namazu predao. (Ahmed i Ebu Dawud, а Albaniga ubraja u hasenhadise-sahihul Dzami, stajanja pred Uzvisenim Allahom, tako da је и namazu krajnja radost i rahatlиk. 24. Mjerilo ostalih djela, kao sto је rekao Omer ibnul Hattab, radijallahu anhu,: "Onaj koji ga cuva taj drиgo jos vise pazi, а onaj koji ga zapostavi, taj drugo jos vise zapostavlja:' 25. Mjerilo za poznavanje naseg mjesta kod Uzvisenog Allaha. I<aze imam Ahmed, br ) Namaz najvise koristi muslimanu u rahimehиllah,: "Onaj koji zeli da zna svoj prevazilazenju briga i potistenosti и njegovom svakodnevnom zivotu. 22. Vjerovjesnik, sallallahи alejhi ve sellem, bi dozivao:"0bilalu, ikameti za namaz, odmori polozaj kod Allaha neka vidi polozaj namaza kod sebe:' 26. Sve radnje u njemu su tewhidullah - ispoljavanje jednoce Uzvisenog Allaha, kao nas njime:~ (Ahmed i ЕЬи Dawud, а Albani sto је Njegovo velicanje, slavljenje, hvaljenje, ga ubraja u sahih hadise - Sahihul Dzami, br ) Namaz је imanska stanica na kojoj se odmara mumin od teskoca svakodnevcnog izgovaranje sehadeta, poniznost, pokornost i skrusenost pred Uzvisenim, tako da se u njemu sastaju najveci ibadeti (Allahu ugodna djela). zivota i nj egovih briga.

6 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Direktan razgovor izmedu roba i kupa svaki dan pet puta, hoce li ти ostati ista njegovoggospodara, р а kada klanjac uci Fatihu izgovarajuci: "Elhamdu lillahi Rabbil alemin", kaze Allah: "Hvali Ме тој rob:', а kada prouci: "errahmani rrahim", kaze Allah: "Pohvalio Ме тој rob:', а kada prouci: "Maliki jeumi ddin", kaze Allah: "Velica Ме тој rоь.и... (Muslim.) l(aze sallallahu alejhi ve sellem: "J(ada је neko od vas и svom namazu оп razgovara sa svojim od necistoce?(' "Nece ostati nikakve prljavstine.(( - rekose. То је pri1njerpet namaza kojiтa Allah brise grijehe.(' (Buhari i Muslim) 30. Najveci uzrok uspjeha na dunjaluku i Ahiretu nakon vjerovanja u Uzvisenog Allaha. I<:aze Uzviseni: "Uspjeli su vjernici koji su u svom namazu skruseni:' (prijevod znacenja, sura El-Muminun, ajeti 1. i 2.) Gospodarom. и (Buhari i Muslim). 31. Najveci uzrok ciscenja duse i njenog 28. Prvo za sto се polagati racun rob na Sudnjem danu, kao sto је u hadisu kojeg prenosi oslobadanja od malodusnosti, straha, skrtosti i loseg ponasanja. I<aze U zviseni: "Zaista imam Ahmed i Ebu Davud i Nesai, а u jednom је covjel{ stvoren malodusan, l{ada ga rivajetu: "Р а ako је (патаz) dobar, dobra su ти i ostala djela, а ako је neispravan, neispravna su ти i ostala djela.(( Albani ih ubraja u sahih hadise - Sahihul Dzami, br , 2573.). 29. Najveci uzrok oprosta grijeha. l(aze sallallahu alejhi ve sellem: "J(oji god тusliтan nevolja snade brizan је, а kada mu је dobro neprist upacan је, osim klanjaca:' (prijevod znacenja, sura El-Mearidz, ajeti ) 32. Najveci uzrok povecanja opskrbe. l(aze Uzviseni: "Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome! Mi ne trazimo, kada nastиpi obavezni namaz lijepo иzme opsl{rbu od tebe. Mi tebe opskrьljujemo, а abdest i Ьиdе skrusen i rиkи obavi kako treba samobogobojaznimapripadalijepsvrsetak:' Ьиdе ти otkupom za prosle grijehe, ako ne (prijevod znacenja, sura Та- На, ajet 132.) иcini veliki, i tako cijelo vrijeтe.(( (Muslim). l(aze sallallahu alejhi ve sellem: "Sta тislite da је rijeka pred vratiтa nekog od vas и kojoj se l(o uspostavi namaz na nacin kako је naredeno i bude ustrajan u tome, Allah се ga opskrbiti odakle se i ne nada.

7 Mjesto i Znalaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 1З 33. I<o Ьиdе сиvао namaz ima obecanje v v 37. Cekanje namaza Је strazarenje na kod Allaha da се ga иvesti и Dzennet. I<aze Allahovom putu, kao sto је u hadisu Ebu sallallahи alejhi ve sellem: "Pet namaza koje је пaredio Uzviseni Allah, onaj koji lijepo uzme abdest za пjih i klaпja ih па vrijeme i upotpuni пjihov ruku i skruseпost, takav ima kod Allaha Hиrejre, radijallahu anhu, da је Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: )}Hocete li da vam ukazem па опо cime Allah brise grijehe i podize stepene? Hocemo Allahov ugovor da ти oprosti, а и drugoj predaji, da Poslanice. Rekose, )}Upotpuniti abdest и ga uvede и Dzennet, а onaj koji tako ne ucini, teskocama i mпostvo koraka ka dzamijama i takav пета ugovora kod Allaha, ako hoce iscekivanje jednog namaza nakon drugog, to је oprostice ти, а ako hoce kaznice ga.(( (Ahmed i Ebu Davиd. Albani ga ubraja u sahih hadise - Sahihиl Dzami, br ). 34. U njemи klanjac nije zabavljen nicim. drиgim. l(aze sallailahи alejhi ve sellem:"zaista и патаzи ima posla.(( (Buhari i Mиslim) 35. То је stиb vjere, kao sto kaze sallallahu alejhi ve sellem: ))Glavaје islam, stubје namaz., а пjegov vrh је borba па Allahovom putu.(( straiareпje, to је stl"aiarenje.(( (Mиslim). 38. Naredio је Allah Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ustraje u njemu, kao sto је u rijecima Uzvisenog: "Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome:c: (prijevod znacenja, sura Та-На, ajet 132.) iako је naredba da se иstraje u svim ibadetima kao sto је u rijecima Uzvisenog: "Ibadet Mu cini i ustraj u ibadetu Njemu:' (prijevod znacenja, sиra (Ahmed i Tirmizi. Albani ga иьrаја и sahih Merjem, ajet 65.) То је zbog velicine vaznosti hadise- Sahihul Dzami, br ). Namaz је, v najvece na сети stoji VJera. 36. Uslovio је Allah za njega najpotpиnije namaza, а uz strpljivost potrebna је иstrajnost. 39. Prvo cime se docekuje novorodence је da mu se uci ezan и uho, а posljednje cime se stanje cistoce, lijepe odjece i okretanja prema l(ibli, sto nije иslovio и drиgima. ispraca musliman sa ovoga svijeta је namaz. Istinu је rekao onaj koji kaze: dzenaza

8 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 15 Ucenje ezana kod rodenja djeteta, а odgadanje do smrti mu namaza, dokaz је kako treba, koji su skruseni u njemu i sretni sa njim i na dunjaluku i na Ahiretu. kratkoce ljudskog zivota, kao sto је izmedu Hvala Allahu l(oji nas је uputio ovome, ezana 1 namaza. 40. Prvo za cijim ostavljanjem се zaliti stanovnici Vatre na Sudnjem danu i zbog cega v се biti koreni. l(aze Uzviseni: "Sta vas је u а mi ne bismo bili upuceni da nas Allah nije uputio i salavat i selam na naseg vjerovjesnika Muhammeda i na njegovu porodicu i drugove. Sekar dovelo?" "Nismo" - reci се - "bili od onih koji su klanjali:' (prijevod znacenja, sura El-Muddesir, ajeti 42. i 43.) Sastavio: sejh Ebu Abdullah Musned ibni Muhsin El-Kahtani 41. Onaj koji cuvanamazbice ти svijetlom i dokazom i spasom na Sudnjem danu. l(aze Preveo: hfz. Mag. MuhammedFadil Porca Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:,,/(о ga cuva bice ти svijetlom i dokazom i spasom па Sudnjem danu. А опај ko ga ne cuva nece ти biti svijetlom niti dokazom niti spasom, а па Sudnjem danu bice sa J(arunom i Faraonom i Hamanom i Ubejj ibni Halefom.(( (Ahmed i Ibni Hibban), а to је sahih hadis. I na kraju, ovo su samo neke posebnosti namaza kojima se pokazuje velicina njegovog polozaja kod U zvisenog Allaha. Molimo Allaha da nas ucini od onih koji velicaju Njegove propise, koji cuvaju namaz, koji gauspostavljaju

9 Autora: dr. Se)id Ь. Alij Ь. Vehf El M/ESTO NAMAZA U ISLAMU (Znacenje namaza, njegov propis, mjesto koje ima и islamu, karakteristike, propis onoga ko ga ne obavlja, njegove vrijednosti) U SVJETLU KUR'ANA Ј SUNNETA Kahtanij Prijevod: I<lopic Nermin

10 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 19 ~bdul-'aziz Ь. Baz, da mu Allah, dz.s., poveca PREDGOVOR AUTORA njegove stepene u dzennetu firdevsu. Allaha molim da ovo malo djelo ucini Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo i bereketnim (Ьlagoslovljenim) i iskrenim, i od Njega pomoc i oprost trazimo. Utjecemo se Allahu od zla nasih dusa i nasih losih djela. da me okoristi njime u mome zivotu i nakon smrti, i da okoristi svakog onoga do koga I<o ga Allah uputi nikoga u zabludu nece moci stigne. On Uzviseni је najbolji od koga se odvesti, а kome Allah da zabludu nikoga nece moci uputiti. Svjedocim da nema drugog istinskog bozanstva osim Allaha, On nema sudruga. I svjedocim da је Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, neka је Allahov spas i mir na njega, njegovu porodicu, sve njegove ashabe (drugove) i sve one koje ih slijede и nesto trazi, i najplemenitiji kome se nada, On nam је dovoljan i divan li је On zastitnik. Nema istinske snage niti moci osim u Allaha, Visokog i Velikog. Neka је Allahov mir i spas na naseg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu casnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. dobru do Sudnjega dana, а zatim: Ovo је kratka poslanica о mjestu namaza и Autor islamu. U njoj sam koncizno pojasnio znacenje namaza, njegovpropis, mjesto koje ima u islamu, njegove karakteristike, propis onoga ko ga ne Napisano duhom (vrijeme od poslije sabaha do pred podne), u petak, h. obavlja, njegove vrijednosti, potkrepljujuci sve to dokazima iz l(ur'ana i sunneta. Ono sto mi је posebno koristilo prilikom pisanja ove poslanice su strucna misljenja i stavovi koje је zastupao veliki islamski ucenjak

11 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 21 о vjernici, Ьlagosiljajte ga i vi i saljite ти /EZICKO Ј TERMNOLOSKO ZNACENJE pozdrav!" 3 Ebul-'Alije, komentarisuci ovaj SALATA (NAMAZA) ajet, tvrdi:" Salat od Uzvisenog Allaha na Rijec salat (namaz) и arapskom jeziku Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem., biva njegovom,sallallahu alejhi ve sellem, pohvalom znaci dova, Uzviseni Allah kaze:'' Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime ocistis JLpred melekima. А salat od meleka na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste dova koju oni i Ьlagoslovljenim ih ucinis, i ucini salat па upucuju Allahu, dz.s., za njega:' 4 Ibn-Abas, njih, salat tvoj се ih zaista smiriti. - А Allah sve сије i sve zna!' 1 Тј. uputi Allahu, dz.s., dovu za njih. pojasnjavajuci prethodni ajet, takoder, veli:" Cine salat na njega (Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem), tj. Ьlagosiljajи ga:' 5 Salat od Allaha, Allahov poslanik, sallallahи alejhi ve dz.s., је, dakle, pohvala а salat od meleka је sellem, је rekao:'' J(ada neko od vas bude pozvan za gozbu neka se odazove. Ako bude postio neka ucini salat ( neka dovi), а ako ne bude postio neka jede." 2 Sto znaci, ako pozvani bude postio, naka prouci dovu vlasniku gozbe za bereket, svako dobro i oprost. dova, иpucena Uzvisenom Allahu. u serijatskoj terminologiji salat (namaz) se definise kao:" Boguugodno djelo, sastavljeno iz poznatih i posebnih djela, ciji pocetak biva tekbirom а zavrsetak predajom selama. Nazvan је salatom jer и svojoj biti sadrzi dovu. 6 Salat od Allaha, di.s., znaci oohvala od L Njega, а od meleka dova upucena Allahu, dz.s.. Allah dz.s., kaze:'' Allah i meleki Njegovi 3 Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Ahzab, Buharijna zbirka vjerodostojnih hadisa. Hadis је cine salat па (Ьlagosiljaju) Vjerovjesni/(a. zabiljezen, uvjetovno, ali apodikticki (zakljucno ), prije hadisa, br Prijevod znacenja Kur'ana, At-Tawba, Muslimova zbirka, 2/1054, br Prethodni izvor. v 6 Serhul-mumti'a od Ibn-'Usejmina, 3/228.

12 Mjesto i Znacaj Narr~aza U Islamu 23 sellem, naredio da odem u Jemen, rekao mi PROPIS NAMAZA је:' Obavijesti ih da im је Allah пaredio pet dпevnih пamaza/'' 9 Namaz је strogo naredena obaveza svakom punoljetnom i umnom muslimanu 2) Od Ibn Omera, r.a., od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao је:" i muslimanki osim zeni koja је u mjesecnom Islam је izgraden паpetstvari: Svjedocanstva da pranju ili nifasu nakon porodaja. Njegova obaveznost је potvrdena l(ur'anom, sunnetom Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koncenzusom islamskog ummeta. Iz l(ur'ana rijeci Allaha, dz.s.: пета drugog istiпskog bozanstva osim Allaha i da је Muhammed Allahov poslaпik, obavljanja namaza, davanja zekata, posta Ramazana i hodocascenja Ј(а'Ье ko to bude и mogucnosti:' 10 З) Prenosi se od ~ubadete Ь. Samita ((А naredeno im је samo da se Allahu da је rekao:" Cuo sam Allhovog poslanika, klanjaju, da ти iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, sallallahu alejhi ve sellem, da kaze:' Allah је пaredio Svojim robovima obavljanje pet i da milostinju udjeljuju; а to је ispravna dпevnih namaza. Опај ko ih bude izvrsio, vjera:j7 - kao i Njegove rijeci - ((Vjernicima је naredeno da и odredeno vrijeme molitvu obavljaju:' 8 Iz sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 1) Hadis Mu'aza, r.a., on kaze:" l(ada mi је Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve 7 Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Beyyina, 5. 8 Prijevod znacenja Kur'ana, An-Nisa, 103. neizostavljajuci ista od nji/1 zato sto ih smatra nevazпim, ima za to garanciju kod Allaha da се ga uvesti и Diennet... :'' 11 9 Buharijna zbirka, br Muslimova zbirka, 1/50. 1О Mutefekun 'alejhi, Buharijna zbirka, br. 8, Muslimova zbirka, br Sunen Ebu Davud-a, 2/62, br Albaniji ga smatra vjerodostojnim, Sahih suneni Ebi Davud, 1/266, 1/86.

13 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 25 I mnogi drugi kur'anski ajeti i hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve M/ESTO NAМAZA U ISLAMU sellem, koji govore о obaveznosti pet dnevnih namaza. Islam pridaje namazu veliku vaznost. Na to ukazuje sledece: J(oncenzus ummeta: Citav islamski ummet је se slozio о 1) Namaz је stub vjere bez kojeg vjera ne moze egzistirati, na to upucuju rijeci Allahovog obaveznosti pet dnevnih namaza. 12 poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu od Mu'aza Ь. Dzebela, r.a., gdje kaze, sallallahu Iz ove obaveznosti punoljetnih i umnih alejhi ve sellem,:" Glavni dio vjere је islam, muslimana izuzima se muslimanka u vremenu njegov stub је namaz, а njegov najvisi dio је svoga mjesecnog pranja kao i za vrijeme nifasa nakon porodaja. Dokaz ovoga su rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:" Zar nije kada ima mjesecno pranje nije obavezna klanjati niti postiti.)) 13 diihad." 14 А poznato је kada se srusi stub, rusi se i ono sto se је izgradilo na njemu. 2) Namaz је prvo za sto се covjek polagati racun na Sudnjemu danu. Valjanost djela roba zavisi od valjanosti njegovog namaza. Prenosi se od Enesa Ь. Malika, r.a., da је Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:" Namaz је prvo za sto се rob polagati racun па Sudnjemu danu. Ako njegov namaz bude valjan i ostala 14 Tirmiziji, 5/11, br Kaze Tirrniziji:» hasan sahih» (vjerodostojan). Takoder, prenosi ga Ibn 12 Mugni od Ibn Kudame, 3/6. 13 Buharijna zbirka, 1/114. Madze, 2/1314, i Ahmed, 5/231. Albaniji ga је u Irvaul-galil-u ocijenio dobrim.

14 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 27 djela се ти biti valjaпa, а ako Ьиdе pokvaren i ostala djela се ти biti pokvarena." u drugoj predaji se kaze:'' Prvo sto се rob biti pitaп па Sиdпјети daпu jeste патаz, ра ako bude З) Namaz је zadnje sto se gubi od vjere nakon cega ne ostaje nista od nje. Od Ebi Umame od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on је rekao:" Sigиrпi се se dijelovi valjao uspjece, а ako пе - propasce:' 15 islama razrиsiti, dio ро dio. Svaki риt kada Prenosi se od Temima ed-darija, r.a., od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:" Namaz је prvo zasto се covjek polagati racun na Sudnjemu danu. Ako ga bude upotpunio bice mu upisan upotpunjen, а ako ga ne bude upotpunio, Allah, dz.s., се reci se srиsi dio ljиdi се se cvrsto vezati za sledeci. Prvo sto се se srиsiti је sиdепје ро Allahovom zаkопи а zadпje namaz.j) 17 U drugoj predaji sa drugim lancem prenosioca se kaze:" Етапеt се se prvo иzdigпиti od ljиdi, а zadпje sto ostaje је пamaz. Mozda covjek klaпja, а и пјети пета Svojim melekima:' Pogledajte iтali sta kod пikakva dobra.'' 18 ovogmog roba od nafila, kako bi ти upotpunili 4) Namaz је zadnje sto је oporucio пedostatak и farzu. Nakoп toga, isto tako, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjim zekat. Zatiт се shodno tome, biti obracunat za ostala dj ela."' 16 casovima zivota, svome ummetu. Prenosi se od Ummu Seleme, r.a., da је rekla:" Zadnje sto је oporucio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve 15 Taberaniji u el-evsat, 1/409 (mudzeme'al-bahrejn) br. 532 i 533. Albaniji, u Silsiletul-ehadisissahiha, tvrdi:» Uzimajuci sve u obzir, ovaj hadis је, sa svim svojim lancima prenosioca, vjerodostojan, а Allah najboue zna, 3/ Sunen Ebu Davuda, 1/228, br Ibn Madze, 1/458, bro Ahmed, 4/65, 103, i 5/3770 Albaniji ga srnatra vjerodostojnim, Sahihul-Dzami'a, 2/ Ahmed, 5/2510 Albaniji ga је ocijenio vjerodostojпim, Sahihut-tergib vet-terhib, 1/229 о 18 Taberaniji u es-sagir (medzme'al-bahrejn), 7/263, bro 4425 о Valorizator ga, р о predaji od Omera Ьо Hattaba, roa., smatra slabim, medutim, postoji drugi hadis od Zejd Ьо Sabita koji ga pojacavao Albaniji ga spominje u Sahihul-dzami'a i kaze daje dobar, 2/3530

15 Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu Mjesto i Znacaj Namaza и Islamu 29 sellem, је: (Namaz, namaz, i о по sto је и vasem molitvu obave, lijeпo se dizu, i samo zato da robstvu:- kada vise nije mogao da izgovara iz njegovih prsa је se сио grohot, ne pomijerajuci svoj jezik:" 19 5) Allah, dz.s., је posebno pohvalio one koji obavljaju namaz i koji svojim porodicama bi se pokazalipredsvijetom, а Allahagotovo da i па spomenu:' 22 7) Namaz је najveci i najbitniji temelj islama nakon kelime-i-sehadeta. Prenosi se od Abdullaha Ь. Omera, r.a., od Vjerovjesnika, nareduju njegovo obavljanje. I<aze Allah, dz.s.:" sallallahu alejhi ve sellem, da је rekao:" Islam Ј spomeпi и Knjizi lsmaila! Оп је ispuпjavao dato obecanje i bio poslanik, vjerovjesпik, i trazio је odceljadi svoje da molitvuobavljaju i da milostiпju udjeljuju, i Gospodar пjegov је bio пjima zadovoljaп:' 20 б) Uzviseni Allah је prekorio one koji ne obavljaju namaz ili su lijeni u njegovom obavljanju, rekao је U zviseni:" А пjih smijeпise zli potomci, koji molitvu napustise i za pozudama se povedose; oni се zlo proci:' 21 А u drugom ajetu kaze:" Licemjeri misle da је izgraden па pet temelja: Svjedocenju da пета drugog istinskog bozanstva osim Allaha, obavljanju namaza, davanja zekata, posta ramazana, i obavljanja hadidza:' 23 8) Na velicinu i vaznost pet dnevnih namaza upucuje i to da ih Svevisnji Allah nije propisao na Zemlji, posredstvom meleka Dzibrila, vec је izabrao da to bude iznad sedam nebesa, и noci Isra'a vel-mi'aradza, direktno, bez posredstva. 9) Prilikom propisivanja pet dnevnih се Allaha prevariti, i Оп се ih za njihovo namaza prvo је bilo naredeno pedeset namaza, pokusavaпje kazпiti. Kada ustaju da 19 Ahmed, 6/290, 311, 321. Albaniji, u Irva'ul-gali lu, za njega kaze da је vjerodostojan, 7/ Prijevod znacenja Kur'ana, Merjem, 54, Prijevod znacenja Kur'ana, Merjem, 59. sto ukazuje koliko Allah, dz.s., voli ovaj 'ibadet. Zatim је olaksao Svojim robovima smanjujuci 22 Prijevod znacenja Kur'ana, An-Nisa, Mutefekun 'alejh. Buharijna zbirka, 1/92, br. 8. Muslimova zbirka, 1/45, br. 16.

16 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu З 1 obavezu na samo pet dnevnih namaza, ne porodici svojoj da obavlja namaz i istraj и mijenjajuci pri tome nagradu koju је odredio tome!mi ne traiimo od tebe da se sam hranis, za pedeset namaza. Dakle, naredeno nam је Mi cemo te hraniti! А samo oni /(oji se budu pet dnevnih namaza а nagrada је za pedeset, Allaha bojali i grijeha klonili ceka lijep sto ukazuje na velicinu i posebnost mjesta koje svrsetak: 125 Prenosi se od Abdullaha Ь. Omera se и islamu pridaje namazu. 10) Spominjuci djela ljudi koji се uspjeti i postici ono sto zele, Allah, dz.s., је navodeci njihove odlike, otpoceo sa namazom. Svevisnji kaze:jjonostozele- vjernicicepostici, oni/(oji molitvu svoju ponizno obavljaju, i /(oji ono sto ih se ne tice izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i-j(oji stidna mjesta svoja cuvaju, osim od zena svojih ili onih /(оје su и posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zasluiuju; - а oni koji i pored toga traie, oni и zlu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem:" Naredujte svojoj djeci obavljanje namaza od sedme godine, а istucite ih za njegovo izostavljanje od desete, i razdvojite ih и posteljama:j 26 12) Na vaznost namaza aludira i obaveza naklanjavanja izostavljenog namaza, zbog sna ili zaborava, odmah nakon budenja odnosno sjecanja. Od Enes Ь. Malika, r.a., se prenos~ da је Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:" Ј(о zaboravi namazра ne klanja neka ga naklanja cim se sjeti, to ти је jedino iskupljenje:' sasvim pretjeruju -; i koji о povjerenim im amanetima i obavezamasvojim brigu brinu, i /(oji molitve svoje па vrijeme obavljaju, - (( 24 11) Uzviseni.AJlah је naredio Svome poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim sljedbenicima da nareduju obavljanje namaza svojim porodicama. Uzviseni је rekao:'' Naredi 24 Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Mu'minun, Prijevod znacenja Kur'ana, Ta-ha, Sunen Ebu Davuda, 1/133, br Ahmed, 2/180,187. Albaniji ga је u Irva'ul-galilu ocijenio vjerodostojnim, 2/7, 1/266.

17 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu ЗЗ U predaji od Mиslima se kaze: (7(ome izrnakne narnaz iz zaborava ili ga J(ARAJ(TERISTII<E NAMAZA U ISLAMU prespava, iskupljenje ти је da naklanja propustano, cim se sjeti.'' 27 Ovaj propis obaveznosti naklanjavanja Namaz је odlikovan karakteristikama kao ni jedno drиgo dobro djelo и islamи. vazi i za muslimana koji izgиbi svijest tri Od tih karakteristika spomenиcemo neke: dana i manje. То se prenosi od Ammara 1) Allah, dz.s., је nazvao namaz imanom Ь. Jasira, 'Imrana Ь. Hиsajna i Semиrete Ь. rijecima:" Allah nece dopustiti da propadnu Dzиndиb, r.a.. 28 imani (molitve) vase.- А Allah је prema Onaj cijanesvijest potraje dиze od tri dana, analogno neobaveznosti naklanjavanja covjeka ljudima zaista vrlo Ьlag i milostiv:' 30 Тј. njihove namaze obavljene prema bejtиl-makdis koji izgиbi pamet, nije duzan naklanjavati (I<иds, Palestina) jer namaz potvrduje njegova propиstane namaze, а Allah, Svevisnji, najbolje zna. 29 rijeci i djela. 2) Svevisnji је posebno odlikovao namaz praveci razlikи izmedu njega i drиgih propisa islama. I<aze u l(ur'anu:" Citaj Knjigu koja ti se objavljuje" 31 Citanje I<njige u ovome ајеtи ima znacenje Njezinog slijedenja i sprovodenje propisa, koji sи и njoj, u praksu. 27 Mutefekun 'alejhi. Buharijna zbirka, 1/166, br Muslimova zbirka, 1/477, br v 28 Vidi: es-serhul-kebir od Ibn Kudame,З/8, i Nakon toga kaze:"1 obavljaj molitvu'; isticuci ga i davajuci mu time prednost nad ostalim propisima. Takoder, kaze na drugome mjestи:" Mugni, 2/ Vidi: Medzmu'a fetava odabdul-'aziza Ь. Baza, 2/ Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Baqara, Prijevod znacenja Kur'ana, Al-'Ankebut, 45.

18 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 35 1 ucinismo ih vjerovjesnicima da upucuju prema zapovijedi Nasoj, i ohjavismo im da cine dobra djela, i da molitvu obavljaju:' 32 З) Namaz је spomenut u l(ur'anu, spojen sa mnogim drugim 'ibadetima, od toga su rijeci Uzvisenog:" Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa nima koji molitvu obavljaju i obredima, rekao је Svevisnji:" Оп је Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto је izmedu njih, zato samo Njemu obrede cini, i и tome budi istrajan!" 37 5) Uzviseni Allah је naredio covjeku obavljanje namaza u svakom stanju koje ga pogada. То znaci da nema opravdanja za ne vi obavljajte:' 33 I kaze:" Zato se Gospodaru. obavljanje namaza osoba koja је bolesna, svome moli i kurban kolji:' 34 I kaze Svevisnji:" Reci:' J(lanjanje moje, i obredi moji, i iivot тој, i smrt тој а doista su posveceni Allahu, Gospodaru svjetova:' 35 4) Allah је posebnim imperativom naredio ili u strahu, ili za vrijeme putovanja ili bilo kojeg drugog stanja kroz koje covjek prolazi u svome zivotu. Olaksice koje postoje u islamu, u pogledu namaza, ogledaju se ponekad u neobaveznosti ispunjavanja svih sartova svome poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da namaza kao sto је abdest za osobu koja nema istrajava u obavljanju namaza. On Uzviseni vode iii јој steti njena upotreba. 38 А ponekad kaze:" Naredi porodici svojoj da obavlja molitvu i istraj и tome!mi ne traiimo odtebe da se sam hranis, Mi cemo te hranitip 6 Iako u broju rekata, jer putniku se propisuje da cetverorekatne namaze klanja kao dvorekatne. А pokatkad ta olaksica biva izrazena u promjeni mu је u sustini naredeno istrajavanje u svim nacina obavljanja namaza kao sto је to slucaj sa namazom u strahu (borbi), i mnoge druge 32 Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Anbija, Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Baqara, Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Kawtar, Prijevod znacenja Kur'ana, Al-An'am, Prijevod znacenja Kur'ana, Ta-ha, Prijevod znacenja Kur'ana, Meryem, Prev. U tom slucaju takva osobaje duzna uzeti tejemom koji је, и stanju kao sto је ovo, zamjena za abdest.

19 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 37 olaksice koje su dosle и l(ur'anu i sunnetu za namaz а i druge obrede. б) Uzviseni Allah је иslovio za ispravnost namaza najpotpunije stanje od cistoce PROPIS U VEZI S ONIM I<O NE OBAVLJA NAМAZ- DALI TAKVA OSOBA IZLAZIIZ OI<VIRA ISLAMA ILINE? (tijela, mjesta i odijela), pristojnog oьlacenja, okretanja prema kiьli, sto se ne иslovljava za Neobavljanje farz-namaza је nevjerstvo. ispravnost drugih ~ibadeta. 7) Covjek prilikom obavljanja namaza koristi sve svoje dijelove tijela od srca, jezika, udova, sto nije slиcaj sa drugim c:ibadetima. 8) Zabranjeno је prilikom obavljanja namaza bavljenje bilo cime drиgim mimo njega Ona osoba koja negira obaveznost farznamaza biva time nevjernik ро jednoglasnom stavu svih islamskih imama. Takva osoba biva nevj~rnikom cak i da klanja Sto se tice one osobe, koja cvrsto vjeruje u?baveznost farz-namaza, medutim, izostavlja р а cak i obicna misao, rijec ili razmisljanje nisи. Ih и potpunosti, takav је, ро ispravnijem stavu dozvoljene. 9) Namaz је osnova Allahove vjere na islamskih ucenjaka, nevjernik, nevjerstvom koje covjeka izvodi iz okrilja islarna, zbog Zemlji, koji mu ispovijeda sve ono sto је na mnogobrojnih, jasnih, ubjedljivih i nepobitnih njoj i na nebesima. On је kljuc zakonodavstava argumenata iz l(иr'ana i sunneta Allahovog svih poslanika. Nije poslan poslanik а da mu nije namaz nareden. 10) Namaz је spomenut и l(ur'anu, spojen savjerovanjem, kazeallah, dz.s.:" Nije vjerovao niti molitvu obavljao nego је poricao i leda okretao:' Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Qiyama, 31, Vidi: Tuhfetul-ihvan bi ed2vibeti muhimmeti tete'aleku bi erkanil-islam, od 'Abdul-'Aziza Ь. Baza, 73str.. 4 _1 Prev.?.vdj е ј е vazno napomenuti da se ovaj propts odnosti na ostale dijelove islama koji su nuzno poz~ati od vjere kao sto је obaveznost zekata, posta, hadzdza, zabrana alkohola i kamate, obaveznost pokrivanja zene itd.

20 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 39 poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (U z to Sekar (dzehennem) dovelo? Nismo'- reci се sto је ovo koncenzus svih ashaba Allahovog - ( bili od onih koji sи molitvu obavljali i od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, а oni su ti koji su najbolje shvatili vjeru.) Od tih dokaza ovdje cemo navesti samo neke: 1) Rekao је Allah, dz.s.:" Na dan kada se ot/(rije potkoljenica (па Sudnjemu danu) i /(ada budu pozvani da sedzdu ucine ра onih koji su siromahe hranili, i и besposlice smo se sa hesposlenjacima upustali, i Sudnji dan smo poricali:" 43 lz ajeta se uvida da се onaj koji ostavi namaz biti na Sudnjemu danu sa nevjernicima, stanovnicima Dzehennema. U drugom ajetu Allah, dz.s, kaze:" Grijesnici ne budu mogli, oboreni pogleda i sasvim се sigurno stradati i и ognju biti па dan ponizeni bice nevjernici,- а bili sи_pozivani da sedzdu (namaz) cine dok su zivi i /(ada и vatru budu odvuceni, s licim dolje o/(renutim:' Iskusite vatru dzehennemsku.'"44 zdravi bili:' 42 Ovo upucuje da се onaj ko ne З) Uzviseni је, u kontekstu govora о obavlja namaz na dunjaluku biti. na ahiretu sa nevjernicima i dvolicnjacima, koji tada, za razliku od vjernika, nece moci obaviti naredenu im sedzdu. Da su oni muslimani, tj. da su obavljali sedzdu (namaz) na dunjaluku, bilo bi im omoguceno da је obave i na Sudnjem danu poput vjernika. 2) I<aze Uzviseni:" Svaki covjek је nevjernicima, rekao:" Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i ze/(at davali, braca su vam ро vjeri. - А Mi do/(aze objasnjavamo ljudima koji razumiju:' 45 U ovom ajetu Uzviseni uslovljava nevjernicima za vjersko bratstvo sa vjernicima, da nakon pokajanja od nevjerstva i primanja islama, obavljaju i namaz. odgovoran za ono sto је radio, osim sretnika, oni се se и dzennetskim bascama raspitivati о nevjernicima:' Sta vas је и 43 Prijevod znacenja Kнr'ana, Al-Muddattir, Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Qamer, 47, Prijevod znacenja Kur'ana, Al-Qalern, 42, Prijevod znacenja Kur'ana, At-Tawba, 11.

21 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 41 4) Prenosi se od Dzabira, r.a., da је rekao:" Сио sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi 8) Ibn Tejmije veli da onaj ko ostavi namaz biva nevjernik sa deset aspekata. 50 ve sellem, da kaze:' Izmedu covjeka i sirka, i 9)Ibnul-l(ajjim је, u kontekstu govora о nevjerstva је ostavljanje namaza:jj4б 5) Od Abdullaha Ь. Burejde od njegovog оса, ovoj temi, spomenuo vise od dvadeset i dva dokaza za nevjerstvo onog ko ostavi namaz. 51 rekao је:" Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve Dakle, nema nikakve sumnje u ispravnost sellem, је kazao:' Granica koja је izmedu nas i njih је namaz, ko ga ostavi pocinio је nevjerstvo:)) 47 б) Od Abdullaha Ь. Sekika, r.a., se prenosi misljenja da је ostavljanje svih farz-namaza nevjerstvo zbog jacine, jasni, nedvosmisleni, validni serijatski argumenati koji ukazuju na to. 52 da је rekao:" Ashabi Allahovog poslanika, 10) Imam Ibnul-I(ajjim, rahmetullahi sallallahu alejhi ve sellem, nisu smatrali ostavljanje ni jednog djela nevjerstvom osim ostavljanje namaza:' 48 talejhi, tvrdi:" Na nevjerstvo onoga ko ostavi namaz upucuje l(ur'an, sunnet i koncenzus ashaba:' 53 7) Nekoliko islamskih ucenjaka (imama) su konstatovali koncenzus ashaba da је onaj ko ostavi namaz nevjernik Muslimova zbirka, 1/86, br Tinniziji, 1/14, br Nesa'iji, 1/23 1. Ibn Madze, br Hakim, i ocijenio ga је da је vjero dostojan s titne је slozio i Zehebiji, 1/6,7. 48 Tirmiziji, 1/14, br Vidi: Muhalla od Ibn Hazma, 2/242,243. Кita bus-salat od IЬnul-Kajjima, str. 26, i Serhul-mumti'a od Љn 'Usejmina, 2/ Vidi: Serhul-'umde od Ibn Tejmije, 2/ Vidi: Kitabus-salat od Ibnul-Kajjima, str Tu spominje deset dokaza iz Kur'ana, i dvanaest iz sunneta i koncenzusa ashaba. v 52 Cuo sam svoga ucitelja imama 'Abdul-'Aziza Ь. Baza, rahmetullahi 'alejhi, kako tvrdi da је nevjemik onaj ko ostavi ponekad namaz, iako bude ubjede nja da su pet dnevnih namaza stroga obaveza.vidi: Tuhfetul-ihvan bi ed2vibeti muhimmeti tete' alaku bi erkanil-islam, str Kitabus-salat, str. 17.

22 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 43 'Primjer pet dnevnih namaza је рориt VRI/EDNOSTI NAMAZA velike rijeke ispred kисе jednog od vas и kojoj se оп, ро pet риtа, svakodnevno kира."' 56 1) Namaz odvraca od razvrata i od svega 4) Namaz је iskupljenje za male grijehe. onoga sto је ruzno. Allah, dz.s., kaze:" Citaj Od Ebi Hurejre, r.a., se prenosi da је Poslanik, J(njigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraca od razvrata i odsvega sto је ruino; obavljanje molitve је najveca poslusnost! - А Allah zna sta radite." 54 2) Namaz је, nakon kelime-i-sehadeta, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:"pet dnevnih namaza, dzиmado dzume, ramazandoramazana iskupljenje su za male grijehe koji se pocine izmedu ako se bude klonio velikih grijeha:) 57 5) Namaz је svjetlo onome ko ga obavlja na najvrjednije djelo. Na to ukazuje hadis od dunjaluku i ahiretu. Od Abdullaha Ь. Omera, Abdullaha Ь. Mes'uda, r.a., on је rekao:" Pitao r.a., se prenosi da је Vjerovjesnik, sallallahu sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:' l(oje djelo је najvrjednije?'- ра on rece :' Namaz obavljen и пjegovom vremenu. Zatim koje?'- upitah ја. On rece:' Dobrocinstvo prema alejhi ve sellem, jedan dan govorio о namazu раје kazao: " Опај ko Ьиdе сиvао pet dпevпih пamaza to се ти biti svjetlo, dokaz i spas па Sudnjemu danu. А ko ih ne bude cuvao nece roditeljima. Zatim koje?' - upitah ponovo. imati svjetla ni dokaza niti spasa. Takav се па Odgovori:' Borba па Allahovom putu:ss З) Namaz cisti od grijeha. Prenosi se Sudnjemи danu biti sa J(arunom, Fir'aunom (Faraonom), Натапот i (Ubejj Ь. Halef-om:' 58 od Dzabira, r.a., da tvrdi:" Rekao је poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov а и hadisu od Ebi Musa el-es'arija se kaze-: 56 Muslimova zbirka, 1/463, br Prijevod znacenja Kur'ana, Al-' Ankebut, Mutefekun ' alejhi, Buharijna zbirka, 8/265, br. 7534, Muslimova zbirka, 1/89, br Muslimova zbirka, 1/209, br Ahmed, 2/169; Darimiji2/301. Imam Munziriji, и Et-tergib vet-terhib-u, 1/440, је rekao:» Prenosi ga Ahmed sa dobrim lancem prenosioca.»

23 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 45 "Namaz је svjetlost:' 59 Ро ovom pitanju se, isto tako, prenosi i hadis od Burejde, r.a., od Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da је rekao:" Obradиj one koji, ро mrakи, puno odlaze и dia1nije, sa potpиnim svjetlom.'' 60 б) Uzviseni Allah podize stepene covjeka i brse njegove grijehe radi namaza kojeg obavlja. Od Sevbana, sticenika Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od sellem. l(ada sam mu donio vodu za abdesta i druge potrebe, rece mi:' Sta zelis?' - odgovorih - :' Zelim da bиdem и tvom drиstvи и Diennetи.' - ponovo me upita - :'Zelis li sta drиgo?'- kazao sam:' То је ono sto zelim: Tada on rece:' Pomozi mi и tome sa n1nogo sedidi (namaza).j)j 62 8) Covjeku se njegovim odlaskom u dzamiju upisuju dobra djela, podizu njegovi stepeni i brisu njegovi grijesi. Ebu Hurejre, r.a., tvrdi da је Allahov vjerovjesnik, sallallahu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on kazao: alejhi ve sellem, rekao:" Ј(о se ocisti и svome "Cini sto vise sedzdi (tj. и патаzи), jer neces иciniti sedidи а da Allah tvoj stepen nece povecati i izbrisati neki grijeh." 61 7) Namaz је jedan od najvecih uzroka za drustvo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Dzennetu. l(aze Rebi'atu Ь. l(a'ab el-eslemiji, r.a.:" domuj zatim krene ka kиci od Allahovih kиса da bi obavio neki od farz-namaza, jednim korakom ти se brisи grijesi а drиgim podiiи stepeni." 63 U drugom hadisu se navodi:'j J(ada neki od vas иzme abdest) upotpunivsiga, zatim kreneprema dzamiji necepokrenиti svoje desno Prenocio sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve stopalo а da ти Allah za to ne иpise dobro 59 Muslimova zbirka, 1/203, br Ebu Davud, br. 561; Tinniziji, br Albaniji djelo, i nece staviti svoje lijevo stopalo па tlo а da ти Allah ne izbrise neki grijeh." 64 ga је ocijenio vjerodostojnim zbog mnobogrojnih sevahida (hadisa u njegovom znacenju koji ga poja cavaju), Miskatul-mesabih, 1/ Muslimova zbirka, 1/254, br Muslimova zbirka, 1/253, br Muslimova zbirka, 1/462, br Ebu Davud, br. 563.

24 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 47 9) Za svaki odlazak u dzamiju, ujutro ili navece, robu se pripremi mjesto и Dzennetu. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi, od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:" J(ada god neko ode и diaтije, jutroт ili navece, Allah ти pripremi mjesto и Dzennetu koliko god puta ode:' 65 10) Allah radi namaza oprasta manje grijehe koji su pocinjeni izmedu dva namaza. Od Osmana, r.a., se prenosi:" Cuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da је rekao:' Nece musliman uzeti abdest i иpotpuniti ga, zatim obaviti neki naтaz, а da ти Allah nece oprostiti male grijehe izmedu tog namaza i onoga koji ga slijedi." 66 11) Namaz је iskupljenje za pocinjene male grijehe. Prenosi se od Osmana, r.a., da је rekao:" Сио sam Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaze:' Nema muslirnana, koji kada nastupi namasko vrijeme, upotpuni abdest, zatim obavi taj namaz, sapotpunomskrusenoscu i poniznosti, а da ти nece biti iskupljenje, ako ne ucini veliki grijeh, za ono sto је prethodilo od malih prijestиpa, i tako sve dok је iiv.})' 67 12) Onaj ko obavi namaz u dzema'atu, meleki dove za njega sve dok је na mjestu gdje је klanjao. Takva osoba је u namazu sve dok bude njime zauzeta. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: и Nam az covjeka obavljen и dzema'atu bolji је od njegovog namaza obavljenog и kuci za dvadeset i nekoliko stepeni. Jer kada covjek иzте abdest i upotpuni ga, zatim dode и dzamijи, а jedini motiv ти је naтaz, takav covjek nece zakoraciti naprijed а da ти se nece stepen podici i izbrisati jedan mali grijeh sve dok ne ude и diamiju. Cim иdе и diamijи ima 65 Mutefekun 'alejhi; Buharijna zbirka, 1/182, br. nagradu kao da је и namazu sve dok Ьиdе 662; Muslimova zbirka, 1/463, br Muslimova zbirka, 1/206, br Muslimova zbirka, 1/206, br. 228.

25 njime zaиzet. Meleki se mole za covjeka koji ihramu.!(о izade radi duhe-namaza (kusluka), obavi namaz и diema~tu sve dok ne napиsti to mjesto,oni govore: (О Allah, smiluj ти se, о Allahи, predi preko njegovi prijestиpa, о Allahu, oprosti ти, sve dok ne uvrijedi, i sve dok ne izgubi abdest:'' 68 13) Iscekivanje namaza је straza na Allahovom putu. Od Ebu Hurjre, r.a.:" l(aze Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve seilem:' Zelite li da vas иputim па о по cime Allah brise ne umarajuci se osim radi njega, ima nagradu kao onaj ko (umru obavi. А namaz iza namaza, izmedu kojih пета besmislica, је knjiga и Ilijjunи (stepen и diennetи).'' 70 15) Covjeku kojem је u obicaju da klanja и dzema'atu, kada zakasni na njega ima nagradu kao i oni koji sи obavili doticni namaz. Od Ebu Hurejre, r.a., kaze:" Rekao је Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:' Ј(о uzme abdest i upotpuni ga grijehe i podiie stepene? Zelimo, о Allahov zatim dode и diamijи i zatekne ljude da sи vec poslanice:- rekli su. Rece:' Uzimanje abdesta и teskim uslovima (kao sto је hladnoca), рипо obavili namaz и dzema'atи, Allah се ти dati nagradи kao i onima koji sи klanjali.m 71 koraka ( odlazaka) и diamije, i iscekivanje, 16) I<o se oabdesti i ode u dzamiju da и nakon obavljenog farz-namaza sledeci, to је straia па Allahovom putu:'' 69 14) l(o krene u dzamiju radi namaza ima nagradu poput hadzije u ihramu. Ebu Umame, njoj namaz obavi namaz, ima nagradu kao onaj ko је u njemu sve dok se ne vrati, upisacemu se njegov odlazak i dolazak. Prenosi se и hadisu od Ebi Hurejre, r.a., da је rekao: r.a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da је rekao:" Ј(о izade pod abdestom iz svoje kuce ima nagradu kao hadiija и 68 Mutefekun 'alejh; Buharijna zbirka, br. 2119; Muslimova zbirka, 1/459, br Muslimova zbirka, br Ebu Davud, br Albaniji ga је ocijenio do brim u Sahihi suneni Ebi Davud, 1/111, i u Sahihit tergib, 1/ Ebu Davud, br Albaniji ga је ocijenio vje rodostojnim u S_ahihu suneni Ebi DaYud, 1/ 113.

26 Mjesto i Znacaj Namaza U Islamu 51 "l(azao је Allahovposlanik, sallallahu alejhi ve sellem:' J(ada se neko od vas oabdesti и svojoj kuci, zatim ode и mesdzid, ima nagradи kao da је и namazu sve dok se ne vrati, ра neka ne SADRZAJ radi ovako' - pokazao је rukama, ispreplicuci \! V t' l Y aznos"' 1 ve 1c1na namaza... S prste.'' 72 Od njega se, takoder, prenosi od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:" Od kada izade neki od vas iz svoga stana ka mome mesdiidи, jednim korakom ти se иpisuje dobro djelo а drиgim ти se brise nekigrijeh, i tako sve dok se ne vrati:' Ibn Huzejme, 1/229; Hakim, on gaje ocijenio vjerodostojnim а s njime је se slozio Zehebiji, 1/206; Albaniji ga је ocijenio vjerodostojnim, Sahihut-tergibu vet-terhib, 1/ Sahih od IЬn Hibbana, br. 1620; Nesa'iji, 2/42; Hakim, i ocijenio ga је vjerodostojnim а s njime је Predgovor...21 z у nacenje namaza Propis namaza Mjesto namaza u islamu l(arakteristike namaza Propis u vezi s onim ko ne obavlja namaz...41 Vrijednosti namaza se slozio Zehebiji, 1/217; Albaniji ga ocjenjuje vjerodostojnim, Sahihut-targib, 1/121, on kaze:» Hadis је kao sto su ga ocijenili njih dvojica (tj. Hakim i Zehebiji). Pogledaj druge vjerodostojne hadise koji upucuju daje onaj ko uzme abdest u svojoj kuci zatim ode u mesdzid u namazu sve dok se ne vrati, Sahihut-tergib vet-terhib od Albanija, 1/121.

27

OMAKIELINEN KOULUSANASTO / RJEČNIK ŠKOLSKIH RIJEČI I IZRAZA

OMAKIELINEN KOULUSANASTO / RJEČNIK ŠKOLSKIH RIJEČI I IZRAZA Bosnia OMAKIELINEN KOULUSANASTO / RJEČNIK ŠKOLSKIH RIJEČI I IZRAZA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA / JUTARNJI I POPODNEVNI PRODUŽENI BORAVAK Jutarnji i popodnevni produženi boravak su aktivnosti koje se organizuju

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 10.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 158/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, tavaroiden

Lisätiedot

PREDMET C-513/99. Stranke

PREDMET C-513/99. Stranke PREDMET C-513/99 Odluka Suda od 17. rujna 2002. Concordia Bus Finland Oy Ab, prije Stagecoach Finland Oy Ab protiv Helsigin kapunki i HKL-Bussiliikenne. Upit za prethodnu odluku: Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PEG PEREGO VIAGGIO http://fi.yourpdfguides.com/dref/5527681

Käyttöoppaasi. PEG PEREGO VIAGGIO http://fi.yourpdfguides.com/dref/5527681 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PEG PEREGO VIAGGIO. Löydät kysymyksiisi vastaukset PEG PEREGO VIAGGIO käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B64-2524-00/00 (EW) Sadržaj Hrvatski Sigurnosna

Lisätiedot

CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU KDC-W4527 KDC-W4527G CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B64-2684-00/00 (E2W)

CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU KDC-W4527 KDC-W4527G CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B64-2684-00/00 (E2W) KDC-W4527 KDC-W4527G CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B64-2684-00/00 (E2W) Sadržaj Hrvatski Sigurnosna upozorenja...3 O CD-ima...5 Naputci o sviranju

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Vauva syntyy Suomessa/serbokroatia. Beba se rodi u Finskoj

Vauva syntyy Suomessa/serbokroatia. Beba se rodi u Finskoj Vauva syntyy Suomessa/serbokroatia 2 Beba se rodi u Finskoj Autori: Ulla Hoppu, Mannerheimin lastensuojeluliitto Hannele Johansson, Vantaan kaupunki (grad Vantaa) Mari Juote, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B64-2596-00/00 (E2W) Sadržaj Hrvatski Sigurnosna upozorenja...3 O RDS...5 O CD-ima...6

Lisätiedot

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika. Taptiqom 15 mikrograma/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku. tafluprost/timolol

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika. Taptiqom 15 mikrograma/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku. tafluprost/timolol Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Taptiqom 15 mikrograma/ml + 5 mg/ml, kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku tafluprost/timolol Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati

Lisätiedot

UNTAES onnistunut kriisinhallintaoperaatio?

UNTAES onnistunut kriisinhallintaoperaatio? UNTAES 1996-1998 onnistunut kriisinhallintaoperaatio? Entisen serbitasavallan liittäminen osaksi Kroatiaa YK:n pääsihteerin ja Kroatian valtion näkökulmista Niina Tenhio pro gradu tutkielma Länsi- ja eteläslaavilaiset

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sisällys. СЕМЬЯ СУО МИНЕН. О ЧЕНЬ ПРИЯ ТНО! Suomisen perhe. Hauska tutustua! АЛФАВИ Т Aakkoset. 5. У тром Aamulla. 6. Моя шко ла Minun kouluni

Sisällys. СЕМЬЯ СУО МИНЕН. О ЧЕНЬ ПРИЯ ТНО! Suomisen perhe. Hauska tutustua! АЛФАВИ Т Aakkoset. 5. У тром Aamulla. 6. Моя шко ла Minun kouluni Sisällys СЕМЬЯ СУО МИНЕН. О ЧЕНЬ ПРИЯ ТНО! Suomisen perhe. Hauska tutustua! 7 TEEMA KUVASANASTO TÄSSÄ TEEMASSA OPIT KULTTUURI- IKKUNA АЛФАВИ Т Aakkoset 8 5. У тром Aamulla Aamiainen onnittelemaan syntymäpäiväsankaria

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

АЛФАВИ Т. пау к. антило па. воро на. бегемо т. ры ба. оле нь. у тка. тигр. слон. гепа рд. дя тел. ено т. зе бра. жук. хомя к. ца пля. флами нго.

АЛФАВИ Т. пау к. антило па. воро на. бегемо т. ры ба. оле нь. у тка. тигр. слон. гепа рд. дя тел. ено т. зе бра. жук. хомя к. ца пля. флами нго. АЛФАВИ Т антило па бегемо т воро на оле нь пау к ры ба гепа рд дя тел ено т слон тигр у тка ёж жук зе бра флами нго хомя к ца пля игуа на йе ти ко шка черепа ха шимпанзе щено к лев медве дь носоро г Э

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Marû ja modaalit. Aleksi Sahala

Marû ja modaalit. Aleksi Sahala Marû ja modaalit Aleksi Sahala 27.09.2015 Marû Intransitiivitaivutus Marûn intransitiivinen persoonataivutus muodostetaan ensimmäisellä suffiksisarjalla, sekä preesens-futurin tunnuksella {ed} Yksikkö

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Verbien kertaus. Aleksi Sahala (päivitetty )

Verbien kertaus. Aleksi Sahala (päivitetty ) Verbien kertaus Aleksi Sahala 27.09.2015 (päivitetty 10.09.2017) Split-ergatiivisuus verbeissä Persoonaprefiksien ja suffiksien funktio riippuu siitä, onko verbi marû- vai ḫamṭu-konjugaatiossa. Lauseenjäsenten

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PASTAPRESSE INSTRUKTIONER OG OPPSKRIFTER BEREIDINGSSET VOOR HOLLE, BUISVORMIGE DEEGWAREN INSTRUCTIES EN RECEPTEN

PASTAPRESSE INSTRUKTIONER OG OPPSKRIFTER BEREIDINGSSET VOOR HOLLE, BUISVORMIGE DEEGWAREN INSTRUCTIES EN RECEPTEN BEREIDINGSSET VOOR HOLLE, BUISVORMIGE DEEGWAREN INSTRUCTIES EN RECEPTEN PREŠA ZA ISTISKIVANJE TJESTENINE NAPUTCI ZA UPORABU I RECEPTI KIT EMPORTE-PIÈCES POUR PÂTES FRAÎCHES MODE D'EMPLOI ET RECETTES PASTAPRESSE

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KDC-W427 UPUTA ZA UPORABU CD UREDJAJ CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B /00 (E2W)

KDC-W427 UPUTA ZA UPORABU CD UREDJAJ CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B /00 (E2W) KDC-W427 CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU CD-RECEIVER BRUKSANVISNING CD-VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE B64-2809-00/00 (E2W) Sadržaj Sigurnosna upozorenja 3 Napomene 5 Naputci o sviranju MP3/WMA 6 O CD-ima 8 Opće

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tilapalveluiden osalta tavoite on järjestää kaupungin tilapalvelut keski te tys ti, taloudellisesti, tehokkaasti ja ydintoimintaan keskittyen.

Tilapalveluiden osalta tavoite on järjestää kaupungin tilapalvelut keski te tys ti, taloudellisesti, tehokkaasti ja ydintoimintaan keskittyen. Kaupunginhallitus 207 05.10.2015 Kaupunginhallitus 106 30.05.2016 Liikuntalautakunta 25 20.06.2016 Liikuntapalvelujen jatkokehittäminen 172/0.05/2015 Kaupunginhallitus 05.10.2015 207 (Asian valmistelija

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

HP LaserJet M1120 serija MFP Uputstvo za upotrebu

HP LaserJet M1120 serija MFP Uputstvo za upotrebu HP LaserJet M1120 serija MFP Uputstvo za upotrebu Autorska prava i licenca 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Nije dozvoljeno umnožavanje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog

Lisätiedot

KH (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen )

KH (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen ) Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Kunnanhallitus 219 28.11.2016 JOROISTEN KUNNAN ORGANISAATION TARKASTELU JA YHTESTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN 105/00.01/2016 KH 02.05.2016 93 (Valmistelija kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

ту ре, ко је су обе ле жи ле про те клу сед ми цу, при ну ди ле су до сад нај ве ћи број Ми тровча на да осве же ње по тра же на

ту ре, ко је су обе ле жи ле про те клу сед ми цу, при ну ди ле су до сад нај ве ћи број Ми тровча на да осве же ње по тра же на www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 8. август 2012. Број 2684 Цена 40 динара Ре корд у овом броју: ЈЕДИНА ПРИВАТНА ИЗВРШИТЕЉКА: Једна Јелена за цео

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 %

TOT%13 ALLE/YLI TOT EUR 86,7 % 257,2% 100,0 % 100,3 o/o ,1% 92,4% 37,0 % 89,8 % RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-31.12.213 29.4.214 TA YHT 213 TOT 213 1.1-31.12.213 1.1.-31.'t2.212 212t213 HALLINTOPALVELUT VALMISTUS OMAAN KAYTTOON 656 6 57 54 5 768 1 1 7 29 8 27 9 46 3 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

DIREKTAN ++>> Hrvatska Finska prijenos uživo Live DIREKTAN Hrvatska Finska Live Stream 9 oct 2016

DIREKTAN ++>> Hrvatska Finska prijenos uživo Live DIREKTAN Hrvatska Finska Live Stream 9 oct 2016 DIREKTAN ++>> Hrvatska Finska prijenos uživo Live DIREKTAN Hrvatska Finska Live Stream 9 oct 2016 +++>PRIJENOS@LIVE HRVATSKA KOSOVA UŽIVO DIREKTAN s inte ij-supportjet rains - -PRIJENOS-L-I-V-E-HRVATSK

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sūra al-fātih{an selitys. Abd al-rah{mān al-sa dī

Sūra al-fātih{an selitys. Abd al-rah{mān al-sa dī Sūra al-fātih{an selitys Abd al-rah{mān al-sa dī ^]\[ Allāhin, Armeliaan Armahtajan nimeen 1. Painos 2008 IQRA Islam Yhdistys ry. ja Rashid Hämäläinen Alkuperäinen teos: Tafsīr Sūrat al-fātih{a min Taisīr

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

Kutsu pitää kiinni Jumalan köydestä

Kutsu pitää kiinni Jumalan köydestä KUTSU PITÄÄ KIINNI JUMALAN KÖYDESTÄ... Kutsu pitää kiinni Jumalan köydestä KUTSU PITÄÄ KIINNI JUMALAN KÖYDESTÄ... 2 KUTSU PITÄÄ KIINNI JUMALAN KÖYDESTÄ Allah sanoo Koraanissa: Tulee päivä, jona kutsumme

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot