ту ре, ко је су обе ле жи ле про те клу сед ми цу, при ну ди ле су до сад нај ве ћи број Ми тровча на да осве же ње по тра же на

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ту ре, ко је су обе ле жи ле про те клу сед ми цу, при ну ди ле су до сад нај ве ћи број Ми тровча на да осве же ње по тра же на"

Transkriptio

1 Година LII Сремска Митровица Среда 8. август Број 2684 Цена 40 динара Ре корд у овом броју: ЈЕДИНА ПРИВАТНА ИЗВРШИТЕЉКА: Једна Јелена за цео Срем Страна 2. СРЕМСКА МИТРОВИЦА: На челу Дирекције нестраначка личност Страна 3. ЉУДИ И СУДБИНЕ: Маја се никада неће вратити Страна 20. Сва ко днев не троп ске тем пера ту ре, ко је су обе ле жи ле про те клу сед ми цу, при ну ди ле су до сад нај ве ћи број Ми тровча на да осве же ње по тра же на град ској пла жи. Са мо у то ку јед ног да на, за бе ле же но је више од ку па ча, што предста вља ре корд ну по се ту. Иако тем пе ра ту ра во де од 28 до 29 ТЕМА БРОЈА: КАТАСТРОФАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ СУШЕ Држава мора помоћи Странe сте пе ни не пру жа по себ но освеже ње, ипак је бо ље и та ко не го спас тра жи ти у кли ма ти зо ва ним про сто ри ја ма. М. М.

2 2 Среда, 8. август na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Спо је ни су до ви во ји ца мо јих ком ши ја, Р. Д. и Ђ.К. из Тре ћег шо ра Дод лу че да пра ве шкем би ће на бр ду пар ки ло ме та ра се вер но од Ла ћар ка. Је дан од њих ми је ро ђак по оче вој ли ни ји. По не ли уз иће и пи ће. У по лу ли тар ску фла шу од пи ва на ли ју ра ки ју и за тво ре је че пом од плу те. Док се шкем би ћи крч ка ју, а да би уго ђај био ком плет ни ји за вате они ам пер во де из обли жњег из вор ца и у ње га ста ве фла шу са ра ки јом. Да пи ју лад но. Пу на по ли тра вер тикал но сто ји. Сле ди ред при ча, па ред пи ћа са ди рект ним на те за њем из фла ше. Сва ки пут кад гу тљај кли зне низ гр ло сма њу је се ни во жу те те ку ћи не у фла ши и ра сте рас по ло же ње. Пив ска бо ца већ (по лу)ус прав но сто ји. И то та ко иде све до по ла са др жа ја ка да фла ша по чи ње све ви ше да се на ги ње. За ко ни фи зи ке од ра ди ше сво је, гр ло фла ше све бр же до ла зи бли зу ни воа во де у ам пе ру. Доди ру ју се, те во да по чи ње не при мет но да ула зи у фла шу пре ко че па ко ји ни је ва кум ски за тво рио отвор. Не дих тује. Та ко су мо ји дру га ри пи ли пу на три са та, а да се ниво ра ки је ни је сма њи вао ис под по ла. Ко ли ко от пи ју, толи ко во да на до ме сти. Чу ла опа жа ња вре ме ном оту пе ла, па не при ме ћу ју да сва ки пут кад наг ну у фла ши оста је увек исто по ла. Не где по ис те ку тре ћег са та је дан ће, ипак, при ме ти ти: сла ба Ти не што ова тво ја ра ки ја! Како сла ба зна ти жељ но већ про пи ту је вла сник. Ајд да про ба мо и про ба ше сва ки за се бе. Вла сник ра ки је пр во схва ти да пи ју во ду (не де сти ло ва ну), те ба ци по глед на ам пер; кад оно ни во теч но сти се сма њио за це ле две ли тре. У овој при чи сво је је од ра дио прин цип спо је них су до ва. Пре та као је ма те ри ју (раз не вр сте теч но сти) у до бро рас по ло же ње. У тој ат мос фе ри фа ли ли су је дан дру гом ам би јент, шкем би ће, ру жу ве тро ва ко ја баш ов де ко ви тла из над њи хо вих гла ва и до но си сре ћу. Уве за ни су они ду бо ко са при ро дом и ње ним со ко ви ма, што они који не пи ју то не мо гу да осе те. Ов де су ми сли ли, из ме ђу оста лих, и на ауто ра ових ре до ва. Прин цип спо је них су до ва ра ди исто у при ро ди, виде ли смо и ме ђу по је дин ци ма на бр ду, али исто та ко и у дру штве ним про це си ма, у еко но ми ји и по ли ти ци. Кад се ре ци мо у еко но ми ји пре фе ри ра ју ве ли ка пра ва из држа ва ног сек то ра (пен зи је, ад ми ни стра ци ја) тад то пре ко ве ћих по ре за гу ши про из вод њу, али и обр ну то кад произ вод ња из ми го љи ис под по ре ских оба ве за и оде у си ву еко но ми ју тад не ма по кри ћа за пен зи је (де фи ци ти). Кад се при ват ни ци пре за ду же у ино стран ству (или у еври ма) тад то има ути ца ја и на ову на шу дво ји цу срећ ни ка са бр да у Ла ћар ку. Ка ко? Кад пре за ду же ном при ват ни ци ма до спе ва ра та за пла ћа ње ду га тад они вр ше при ти сак за от куп де ви за и курс евра ра сте. Због ње га ра сте ин флаци ја те пра зни нов ча ни ке и ове дво ји це за ба вље них око шкем би ћа. Док се они об ли зу ју не ко је већ до нео одлу ку да им ис пра зни нов ча ник. Не све сно по чи ње мо сви да пи је мо из ам пе ра у ко ме је раз вод ње на по ли ти ка и жи вот. На те же мо ми ову на шу раз вод ње ну ствар ност већ го ди на ма, а он да се се ти мо да је про ба мо кад је већ касно (из бо ри), да би на кра ју кон ста то ва ли да нај че шће пи је мо пра зна и не ре ал на обе ћа ња. Јед но став но ни смо у ста њу да пре по зна мо ка да се фла ша са дру штве ном есен ци јом (би лан си ма) су ви ше на гла па у њу ула зе за дуже ња или штам па ње нов ца. Го ди на ма на мо та ва ли ра зна обе ћа ња, а сад до шло вре ме од мо та ва ња и отре жње ња. За јед нич ки брод нам се још ви ше за те ту рао. По чи њемо да ли чи мо на тре зве ња ке на пи ја ној ла ђи на ко јој прин цип спо је них су до ва од ра ђу је сво је, те се бу џет ски, плат ни и де ви зни де фи ци ти зе мље Ср би је спу стио до са мих нов ча ни ка ове дво ји це и пра зни их. Ако ве слобод ног вре ме на тро ши ли смо ми, а и ове мо је ком ши је, у по след ње три де це ни је у ис пи ја њу не ре ал ног, раз водње ног, не ја сног. Док су се они на сла ђи ва ли шкем би ћи ма и ра ки јом ра дио об ја вљу је вест да ди нар сва ки тре ћи дан до сти же ре корд ни ни во у свом па да њу. Ни је њи хо во да во де бри гу о кур су ди на ра, али је њи хо во да при ти сну пра ви та стер на из бо ри ма. Ако про ма ше и да ље ће ис пија ти три са та исту по ло ви ну фла ше ра ки је. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЈЕ ДИ НА ПРИ ВАТ НА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ИЗ ВР ШИ ТЕЉ КА Јед на Је ле на за цео Срем Је ди ни при ват ни про фе си о нал ни из вр ши тељ у Сре му Је ле на Стан ко вић Ми ко вић за ме сец да на је до би ла 200 зах те ва за из вр ше ње ду га од јав них пред у зе ћа З бог огром ног ду га за по тро ше ну, а не плаће ну то плот ну енерги ју срем ско ми тро вач ка ЈКП "То пли фи ка ци ја" је ан га жо ва ла про фе си о- нал ног из вр ши те ља. По ре чи ма ди рек то ра Славка Сла до је ви ћа, из врши те љу је усту пље но око 100 пред ме та ко ја се одно се на ду го ве фи зич ких и прав них ли ца. - Та ко ће би ти и убуду ће. Уко ли ко не ко ду гује за две ра те за гре ја ње, по сла ће мо му опо ме ну и да ти рок да из ми ри дуг, а уко ли ко не до ђе да се до го во ри мо и не по штује до го вор, пред мет ће мо по сла ти про фе си о нал ном из вр ши те љу - по ру чио је Сла до је вић. По по да ци ма ко је смо до би ли у "То пли фи ка ци ји" уку пан дуг фи зич ких и прав них ли ца са мо овом преду зе ћу пре ма шу је су му од 113 ми ли о на ди на ра, потвр дио је Злат ко Бе љан ски, фи нан сиј ски ди рек тор овох јав ног пред у зе ћа. Бе љан ски до да је да је ра ни ја суд ска на пла та ду га спо ра, јер са да ово пред у зе ће до би ја пре су де ко је су до не те го ди не. Ови при ме ри по твр ђу ју за што је, за са да је ди ни при ват ни про фе си о нал ни из вр ши тељ у Сре му Је лена Стан ко вић Ми ко вић за тр па на са 200 пред ме та. Ме ди ја ци ја За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу по ком ра де про фе си о нал ни из вр ши те љи, пред ви ђа и ин ститут ме ди ја ци је и ре ша ва њу ду га из ме ђу по ве рио ца и ду жни ка. Ово се ра ди на зах тев по ве ри о ца у по ступ ку из вр ше ња. За са да та квих зах те ва ни је би ло, али Ми ко ви ће ву по се ћу ју и при ват на, фи зич ка ли ца као и пред у зе ни ци ко ји хо ће да овим пу тем на ми ре сво ја по тра жи ва ња. Ка ко се чи ни, за при ват не из вр ши о це не ће би ти зи ме. ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ КО РАК БЛИ ЖИ ИН ВЕ СТИ ТО РИ МА рад Срем ска Ми тро ви ца већ не ко ли ко ме се ци, за јед- са Аген ци јом за ци вил но ва зду хо плов ство, ра ди на Гно про јек ту из град ње хе ли о дро ма на про сто ру аеро дро ма у Ве ли ким Ра дин ци ма. Град ће ин ве сти ра ти у из град њу, а Аген ци ја за ци вил но ва зду хо плов ство обез бе ђу је нео п- ход ну до ку мен та ци ју. - Ин спек то ри Аген ци је за ци вил но ва зду хо плов ство већ су би ли у Ве ли ким Ра дин ци ма и до би ли смо ре ше ње ко јим је утвр ђе но ко је све усло ве још тре ба ис пу ни ти. Оче ку јем да ће мо већ на про ле ће има ти хе ли о дром каже гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Неди мо вић. Хе ли о дром је из у зет но ва жан са аспек та при вла че ња стра них ин ве сти то ра. На и ме, у Срем ској Ми тро ви ци се већ до га ђа ло да су вла сни ци стра них ком па ни ја же лели да хе ли коп те ром до ђу у Ми тро ви цу, али то ни је би ло мо гу ће. - Кад има те пред ност у ви ду хе ли о дро ма, си гур но да по ста је те кон ку рент ни ји у од но су на дру ге на те ри то ри ји на ко јој во ди те бит ку за ин ве сти то ре, а то је про стор Сре ма и не ких дру гих ре ги о на на во ди Не ди мо вић. Је ле на Стан ко вић Ми ко вић То ли ко је пред ме та до била за ма ло ви ше од ме сец да на ра да, а њој сти жу пред ме ти о ду го ви ма јавних ко му нал них пред у- зе ћа из свих срем ских оп шти на. Она под се ћа да од ка да је сту пио на сна гу За кон о из вр ше њу и обезбе ђе њу, пред ме ти чи ја су су шти на ду го ва ња јав ним ко му нал ним пред у зе ћима фи зич ких или прав них ли ца не иду у суд већ директ но - про фе си о нал ним из вр ши те љи ма. - Ис кљу чи ва над лежност про фе си о нал ног из вр ши те ља је на плата јав них ко му нал них и слич них услу га. Та кви пред ме ти ви ше не иду у суд, већ иду из вр ши те љима. За из вр ше ње од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма и вра ћа ња рад ни ка на рад, на при мер, над ле жност је и да ље су да - под се ћа Је ле на Стан ко вић Ми ко вић. На пи та ње ко ја је раз ли ка из ме ђу суд ских и профе си о нал них из вр ши те ља, на ша са го вор ни ка је рекла да се оче ку је да ови дру ги из вр ши те љи бр же на пла те ду го ве. - Мно ги од ду жни ка су већ упо зо ре ни о по тре би пла ћа ња ду га, јер су до би ли мој за кљу чак, има ју закон ски рок за пла ћа ње, а ка да пла ћа ју дуг пла ћа ју и на кна ду тро шко ва из вр ши те љи ма ко ја за ви си од су ме ду га и об ра чу на ва се по по себ ном пра вил ни ку. Све у све му и са да, ка да су на де ло сту пи ли из врши те љи, пр во се иде ле пим па он да ру жним, а и то ру жно има свој ток са су шти ном да се на пла те по тражи ва ња - об ја шња ва Је ле на. За са да, Је ле на Стан ко вић Ми ко вић увек ни је има ла по тре бу за из ла ском на те рен и за по пи сом и про це не по крет них и не по крет них ства ри не ког дужни ка. Пр во са гле да мо гућ ност на пла те ду га пре ко за ра да или пен зи ја, а уко ли ко то не бу де мо гу ће, иде се на пле нид бу. Ме ђу тим, сма тра се да ни са да ме ра при нуд не на пла те ду га ни је то ли ко ри го ро зна, јер по до би ја њу за кључ ка из вр ши те ља ду жник до би ја рок за пла ћа ње. С.Ђ. Гра ди се хе ли о дром Де таљ са аеро дро ма у Ве ли ким Ра дин ци ма На сре ћу, на аеро дро му у Ве ли ким Ра дин ци ма по сто је до бро опре мље не про сто ри је, а у слу ча је ви ма до ла за ка стра на ца, обез бе ди ће се по вре ме но при су ство мо бил не ца ри не и по ли ци је. Ж. Н.

3 Среда, 8. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА КА ДРОВ СКЕ ПРО МЕ НА У ЈАВ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА Meђу ди рек то ри ма и не стра нач ка лич ност На пред лог Срп ске на пред не стран ке, за ди рек то ра нај ве ћег ми тро вач ког јав ног пред у зе ћа ЈП Ди рек ци ја за из гра ду гра да, иза бран не стра нач ки кан ди дат а су прот до са да не- са ном пра ви лу да Нпи при ли ком про ме не вла сти у не кој сре ди ни вла да ју ћа ве ћи на по ста вља ис кључи во "сво је љу де" за дирек то ре, СНС у Срем ској Ми тро ви ци је пред ло жила, а ве ћи на од бор ни ка Скуп шти не гра да при хвати ла, да ди рек тор ЈП Дирек ци ја бу де не стра нач ка лич ност. То је ди пло мира ни ин же њер ма шин ства Јо ван До брић, чо век са 30 го ди на рад ног ста жа, а ње го во име но ва ње је извр ше но на сед ни ци Скуп шти не гра да одр жа ној 31. ју ла. На ис тој сед ни ци, за но вог ди рек то ра ЈП "Ко му на ли је" имено ван је ди пло ми ра ни еко но ми ста Радо слав Је вре мо вић из СНС-а. - Пред лог СНС био је да се Јо ван До брић, не стра нач ка лич ност, име нује за ди рек то ра Ди рек ци је за из градњу гра да. Ти ме до ка зу је мо да да је мо пред ност струч но сти, зна њу и ис ку ству - ре као је Ми лан Ко ва че вић, председ ник Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца. Но ви ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за изград њу гра да Срем ска Ми тро ви це је ди пло ми ра ни ин же њер ма шин ства са рад ним ис ку ством ду гим 30 го ди на у стру ци. Сво је вре ме но је До брић био ди рек тор Фон да за ко му нал не де латно сти, гра ђе вин ско зе мљи ште и пу теве, јед ном од три јав на пред у зе ћа из ко јих је ра ни је по ста ло ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да. Го ди на ма је ра дио Јо ван До брић, ди рек тор ЈП Ди рек ци је у при ват ним фирма ма, а на ме сто ди рек то ра Ди рекци је до ла зи из То пли фи ка ци је где је био технич ки ди рек тор. - У по сло вању фир ме не сме да се осе ти да је до шао но ви дирек тор, не сме да се не што сто пира или за у ста ви, већ да се на ста ви рад. Ја сам од мах имао са ста нак са не по сред ним са рад ни цим, са гле да но је ста ње у пред у зе ћу, уго во ри и фи нансиј ско ста ње оба ве за пред у зе ћа и пре ма пред у зе ћу. У на ред ном пе ри о ду ће уследи ти де те ља ни је са гле да ва ње ста ња и свих по сло ва - из ја вио је за Срем ске но ви не но ви ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да Јо ван До брић. Ди пло ми ра ни еко но ми ста Ра до слав Је вре мо вић, ко ји је на ис тој сед ни ци име но ван за ди рек то ра ЈКП "Ко му на ли је", Раз ре ше ња и име но ва ња ИН ЂИ ЈА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ ЗА НО ВИ НА РЕ ОО СНС Пре гру пи са ва ње сна га? ред сед ник Оп штин ског од бо ра ПСНС и шеф од бор нич ке гру пе ове стран ке у Скуп шти ни оп штине Ин ђи ја Дра ган Ла кић, одр жао је у пе так, а по том и у по не де љак, кон фе рен ци ју за но ви на ре. Те ма је, унај кра ћем, би ла пре гру пи сава ње по ли тич ких сна га на ло ка лу, по зив стран ка ма да на пра ве но ву оп штин ску ве ћи ну у че му су их, за са да, по др жа ли ра ди ка ли. - Од пре пет на ест да на у Ин ђи ји има мо пот пу но но ву по ли тич ку ситу а ци ју. Од ла зак Го ра на Је ши ћа на ме сто пот пред сед ни ка по крајин ске вла де и се кре та ра за пољо при вре ду, ра ди кал но ме ња поли тич ки ми ље у оп шти ни Ин ђи ји. СНС (има ју шест од бор ни ка, оп.а.) ре ше ње но во на ста ле по ли тич ке си туа ци је ви ди у хит ном пре кон по но ва њу вла да ју ће ве ћи не у Ин ђи ји. По зи ва мо од мах, пре не го што се за ка же сед ни ца од бор нич ке скуп шти не, на нов по литич ки до го вор ло кал ни СПС, СРС, ДСС, ЛСВ, УРС и од бор ни ке са Је ши ће ве листе ко ји има ју хра бро сти да га на пу сте - ре као је Дра ган Ла кић, пред сед ник ОО СНС на кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у пе так. У по не де љак на његов по зив од зва ла се од бор нич ка гру па СРС ко ја има че ти ри од бор ни ка. На кон за јед нич ког са стан ка Ла кић је по но вио свој став од пет ка а шеф од бор нич ке до са да је ра дио у ви ше фир ме: пр во у КП Дому, а од го ди не ра дио је у ГП "Ду кић", био је ту шеф фи нанси ја. У ње го вој би о графи ји пи ше и да је био ре пу блич ки по сла ник. - У ци љу са гле дава ња ста ња у пред у- зе ћу об и шао сам све ор га ни за ци о не це лине, раз го ва рао са сарад ни ци ма. Ве ли ки је број за по сле них, јер са они ма ко ји су ов де ан га жо ва ни на при време ним и по вре ме ним по сло ви ма, има мо око 260 рад ни ка. Исто вре ме но, рас пола жем по дат ком да је пре де се так годи на ов де ра ди ло 70 до 80 за по сле них ка же за наш лист но ви ди рек тор Кому на ли ја. При о ри тет ди рек то ру ЈКП "Ко му нали је" Ра до сла ву Је вре мо ви ћу, ка ко сам ис ти че, би ће ства ра ње усло ва да ово пред у зе ће ра ди што бо ље. С.Ђ. Од бор нич ке гру пе СНС и СРС убу ду ће ће за јед но на сту па ти на ло кал ном ни воу На кон фе рен ци ји за но ви на ре СНС И СРС Ра до слав Је вре мо вић, ди рек тор ЈКП "Ко му на ли је" Ве ћи ном гла со ва од бор ни ка раз ре ше ни су до ско ра шњи ди рек то ри ових јав них пред у зе ћа Бо јан Га врић (ДС) и Јо сип Но вот ни (ДС). Пр во су раз реше ни, а на ис тој сед ни ци по но во су за ди рек то ре име но ва ни Слав ко Сладо је вић у ЈКП "То пли фи ка ци ја" ( Вред на Ми тро ви ца), Вла ди мир Са на дер ( Вред на Ми тро ви ца ) у ЈП "Срем гас", а Са ша Бу га џи ја (ДСС) за ди ректо ра ЈКП "Во до вод". Сва ка дров ска ре ше ња су до не та на про шло не дељ ној сед ни ци Скуп шти не гра да Срем ска Ми тро ви ца. гру пе ра ди ка ла Ми лен ко Вин чић је ре као: - И у про те кле че ти ри го ди не на сто ја ли смо да ра ди мо у ин тере су гра ђа на оп шти не Ин ђи ја и да ука же мо на низ про бле ма. Прихва та ње по зи ва СНС је са мо наста вак то га јер су нам на ло ка лу исти ин те ре си. Са гла сни смо око ре ша ва ња ло кал них про бле ма а раз ли чи ти су нам по гле ду по пита њу ви ших по ли тич ких ста во ва. Под се ћа ња ра ди, ре ци мо да је на мај ским из бо ри ма Ли ста Горан Је шић осво ји ла 17 од укупно 37 од бор нич ких ме ста. Дан по сле из бо ра скло пље на је ко а- ли ци ја са СПС (5) и ДСС (3) и тиме ство ре на убе дљи ва вла да ју ћа ве ћи на. Од мах је одр жа на кон сти тутив на се ди ца, иза бра ни скуп штин ски ор га ни и оп штин ски функ ци о не ри. Од ла зак Је ши ћа под ра зу ме ва из бор но вог пред сед ни ка оп шти не, за ме ника пред сед ни ка и но вог Оп штин ско ве ће. З. Г. С. :, j? Ве ри ца До шен, Ин ђи ја - Кре дит сам поди гла да мо гу да ишко лу јем де те, ди пло ми рао је, а ја имам још ви ше од го ди ну да на да пла ћем ра те. Го ди на ма већ жи вим на од ло же но, од но сно, ко ри стим че ко ве са од ложе ним пла ћа њем нај ви ше за ку пови ну на мир ни ца и дру гих кућ них по треп шти на. Бо ри слав Уш јак, Ста ра Па зо ва -Ко ри стим платну кар ти цу, че ко ве не ко ристим, а кре дитну кар ти цу сам ко ри стио да бих пре жи вео. Карти це и че ко ви су је дан од на чи на да се пре жи ви у да на шње вре ме. Ми ли ца Пе тро вић, Ру ма - Кре ди ти су глав ни на чин жи вље ња, a за пре жи вља ва ње ко ри стим че кове или по зај мим. Сви ве ћи по сло ви ко ји не мо гу да че ка ју, ре а ли зу ју се узи ма њем кре ди та јер ни сам у си туа ци ји да са чу вам ве ће сво те нов ца. Лен ка Ор ло вић, Срем ска Ми тро ви ца - Не знам ка ко дру ги ма, а ја се пру жам увек коли ки ми је гу бер. Увек сам увек жи ве ла од свог ра да, за слу жи ла сам по ни жа ва ју ћу пен зи ју за 30 го ди на ра да у тр гови ни, а са да слу жим ста ре осо бе, ра дим по ку ћи. Оп ста је мо за хва љују ћи сма ње ним прох те ви ма, за до воља ва ју ћи се ми ни мал ним ства ри ма. Ми ро слав Бе рић, Шид - С об зи ром да сам де ви зни пензи о нер, не осећам кри зу и не мо рам да ку пу јем ни на че ко ве, ни на кар ти це. Имам до вољ но нов ца за све оно што ми је по треб но, та ко да све ку по ви не оба вљам ис кљу чи во за го то ви ну.

4 4 Среда, 8. август НИ КО ЛА РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ Тру ди ћу се да се власт и опо зи ци ја сло же око ва жних пи та ња З а пред сед ни ка Скуп шти не општи не Пе ћин ци Ни ко ла Ра доса вље вић из Срп ске на пред не стран ке иза бран је на сед ни ци општин ског пар ла мен та 19.ју ла ове го ди не. Ни ко ла Ра до са вље вић је рођен го ди не, про фе сор је опште на род не од бра не и дру штве не са мо за шти те. Ни ка да ни је ра дио као пре да вач. Рад на ма ста су му би ла у Слу жби без бед но сти, Те ри то ри јалној од бра ни и ра дио је као ци вилно ли це у вој сци. Уче сник је ра та и пен зи о ни сан је. Оже њен је и отац је дво је де це. До са да је увек био у опо зи ци ји и ево, са да му се ука за ла пр ва при ли ка да уче ству је у вла сти за ко ју сма тра, да је ни је ла ко врши ти. Ве руј те ми да је мно го лак ше би ти у опо зи ци ји. Увек мо же те да из но си те за мер ке, а не мо ра те да се освр ће те на сво је гре шке. Ка да сте у вла сти, мо ра те да во ди те ра чу на о сво јим гре шка ма, али и да ис правља те гре шке опо зи ци је. Ипак, овога пу та сам при хва тио од го вор ност да уђем у вла да ју ћу ве ћи ну при ча Ни ко ла Ра до са вље вић и до да је да, ако се за ла же те за про ме не, ка да се оне до го де, да их тре ба сво јим рука ма уоб ли чи ти. Основ ни ци ље ви - Мо жда ја у ово ула зим рас те реће ни је од сво јих ко а ли ци о них партне ра, јер ни ка да ни сам уче ство вао у вла сти. Сма трам да смо на пра ви ли при јем чи ву при чу ко ја мо же да доне се про ме не на бо ље. Да ли смо у пра ву или не, по ка за ће вре ме. Ја се на дам да је смо због гра ђа на оп штине Пе ћин ци, не због нас лич но наво ди Ра до са вље вић. Основ ни циљ око ко га се оку пи ла ве ћи на у пе ћи нач ком пар ла мен ту, по ми шље њу Ни ко ле Ра до са вље вића је да се по пра ви ефи ка сност рада Оп штин ске упра ве, да се на пра ве уште де, јер сма тра мо да за то има про сто ра и да се кре не с ин тен зивни јим раз во јем оп шти не, уз от кла њање про бле ма ко је гра ђа ни има ју на овом про сто ру, по пут ин фра струк туре, функ ци о ни са ња здрав ства, јавног пре во за, функ ци о ни са ња ме сних кан це ла ри ја и ме сних за јед ни ца. Функ ци ју пред сед ни ка СО Пећин ци Ни ко ла Ра до са вље вић обавља во лон тер ски и, с об зи ром да је пен зи о нер, то за ње га, твр ди, не ће пред ста вља ти оп те ре ће ње. Кон кур си за ди рек то ре јав них пред у зе ћа За ди рек то ре јав них пред у зе ћа рас пи си ва ће се кон кур си, иако су на про шлој сед ни ци СО Пе ћин ци по ста вље ни вр ши о ци ду жно сти ди рек то ра. - У овој си ту а ци ји ми смо ишли на из бор љу ди за ко је сма тра мо да као вр ши о ци ду жно сти ди рек то ра мо гу да до при не су са ни ра њу си ту а ци је у јав ним пред у зе ћи ма ко ја је ша ро ли ка. Ка сни је ће мо си гур но рас пи са ти кон кур се и та ко пру жи ти при ли ку и са да шњим вр ши о ци ма ду жно сти, али и свим оста лим струч ним љу ди ма ко ји ми сле да мо гу да до при не су бо љем ра ду пред у зе ћа да кон ку ри шу за функ ци ју ди рек то ра, а ми мисли мо да у ра ду јав них пред у зе ћа мо же до ста то га да се по пра ви. Ни ко ла Ра до са вље вић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци Ипак за ово де фи ни тив но мо ра да се одво ји зна чај но вре ме, би ло да сте во лон тер или на стал ном раду. Ово је ве о ма ди на ми чан по сао, до ду ше у ци клу си ма, ка ко се ор гани зу ју сед ни це Скуп шти не оп шти не. С об зи ром да смо ми оп шти на ко ја се ди на мич но раз ви ја, по треб но је ве ће ан га жо ва ње, али сма трам да, уко ли ко во ли те сво је ме сто и сре дину у ко јој жи ви те, то не би тре ба ло да бу де про блем ни ко ме од нас. Рад бу ду ћег пар ла мен та ви ди у те жњи да се по стиг не са гла сност изме ђу по зи ци је и опо зи ци је око битних пи та ња ко ја му че оп шти ну и то би сва ко ме од бор ни ку тре ба ло да бу де циљ. То ме ћу си гур но те жи ти и пита ња ко ја се бу ду по ста вља ла пред Скуп шти ну, си гур но ће би ти уоб личе на та ко да бу ду при јем чи ва и пози ци ји и опо зи ци ји. Мак си мал но ћу се тру ди ти да опо зи ци ји до ка жем да је пи та ње ко је је на днев ном ре ду у скла ду с ин те ре си ма гра ђа на општи не Пе ћин ци и на тај на чин по куша ти да по стиг не мо ве ћу са гла сност у скуп шти ни, ка ко би смо за јед нич ки ре ша ва ли про бле ме ове оп шти не. Ефи ка сан рад Скуп шти не Да се ефи ка сност у ра ду Скупшти не оп шти не Пе ћин ци на ста вља и у овом са зи ву, по ка за ла је и сед ница ко ју је пр ви пут во дио, сту па ју ћи на ду жност Ни ко ла Ра до са вље вић. Сед ни ца од 45 та ча ка днев ног ре да за вр ше на је за сат ипо. Тој ефи касно сти, си гур но је до при не ла и добра при пре ма, али и рад и по на шање од бор ни ка на са мој сед ни ци. Ми слим да ће мо и у бу дућ ности, ка ко се бу де мо ухо да ва ли, ефика сност по ста ви ти и на ви ши ни во. То је ва жно због сма ње ња тро шко ва ра да Скуп шти не и бр жег до ла же ња до ре зул та та, а то је не што што свима на ма тре ба да бу де циљ на во ди Ра до са вље вић. Рад Оп штин ске упра ве је у над лежно сти пред сед ни ка оп шти не. На рав но, о то ме смо раз го ва рали и за кљу чи ли да но ва си сте ма тиза ци ја, пре ра спо де ла рад них ме ста и уво ђе ње ква ли те та мо же да дове де по по ве ћа ња ефи ка сно сти, од бо ље еви ден ци је при су ства рад ни ка на рад ном ме сту, до бо љег уви да где се, у сва ком тре нут ку ко ји рад ник на ла зи и ко ји обим по сла оба вља. Та ко ће и стран ке ко је до ла зе у општи ну би ти за до вољ ни је тим рад ници ма. Не ка же мо да су ти рад ни ци до са да ло ше ра ди ли, али сма тра мо да од ре ђе ним ко рек ци ја ма у опи су рад них ме ста мо же да се по стиг не мно го-. Ви со ке ци ље ве се би је по ста ви ла скуп штин ска ве ћи на на че лу са Нико лом Ра до са вље ви ћем и тру ди ће се да и оства ри по ста вље не ци ље ве. Ми слим да има мо до ста и просто ра и сна ге, а уко ли ко по чет ни по те зи бу ду од ра ђе ни ка ко тре ба, по сто је ре ал не шан се да све ци љеве ко је смо пред се бе по ста ви ли и оства ри мо. Као оп шти на има мо добру по зи ци ју, има мо стра те шка доку мен та ко ја су сво је вре ме но усваја на јед но гла сно, за хва љу ју ћи и на ма ко ји смо у том тре нут ку би ли опо зи ци ја, та ко да смо и ми уче ствова ли у тој при чи о оп шти ни Пе ћин ци као ме сту про спе ри те та за кљу чу је Ни ко ла Ра до са вље вић.- Као председ ник Скуп шти не, свим си ла ма ћу се тру ди ти да се и власт и опо зи ци ја сло же око то га шта је до бро за грађа не оп шти не Пе ћин ци. Г. М.

5 Среда, 8. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ВРЕД НИ ВО ЛОН ТЕ РИ ИЗ 12 ЗЕ МА ЉА Уре ди ли ра сад ник ба гре ма о ра вак у Спе ци јал ном резер ва ту при ро де За са ви ца, Бмла ди во лон те ри из два на ест зе ма ља све та на ста ви ли су ра дом на чи шће њу го ран ског ра сад ни ка ба гре ма у бли зи ни срем ско ми тровач ког Ло вач ког до ма. Ка ко ис ти че во дич и је дан од до ма ћи на ово го дишњег кам па Иван Ан ђел ко вић из ор га ни за ци је Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је, са рад ња ме ђу во лон те рима је на нај ви шем мо гу ћем ни воу, та ко да ни из у зет но ви со ке тем пера ту ре, као ни те жи на по сла ко ји се оба вља не пред ста вља ју препре ку за ове љу би те ље при ро де. - Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је и Спе ци јал ни ре зер ват при ро де Заса ви ца са ра ђу ју већ два на ест годи на и мо гу сло бод но ре ћи да је са рад ња на за и ста ви со кокм нивоу. Тре нут но ра ди мо на чи шће ну ра сад ни ка ба гре ма ко ји је био прилич но за пу штен, та ко да га до води мо га у ред ка ко би се мо гао ко ри сти ти на пра ви лан на чин. Волон те ра има из го то во свих де ло ва све та, из Ју жне Ко ре је, Укра јине, Ма ђар ске, Ру си је, Не мач ке и сви ра ди мо као тим. Ко му ни ка ци ја ме ђу во лон те ри ма је на из у зет ном ни воу та ко да ће и овај по сао бити убр зо го тов - ка же Иван и до да је да ће у на ред ним да ни ма кампе ри има ти при ли ку да упо зна ју Срем ску Ми тро ви цу, што ће за све, а на ро чи то за оне ко ји су у Ср би ји и глав ном гра ду Сре ма по пр ви пут, би ти од из у зет ног зна ча ја. Ме ђу они ма ко ји су пр ви пут у Ср би ји је и Алекс, ко ји је на заса вич ки камп до шао из укра јин ске пре сто ни це Ки је ва. Ка ко ис ти че КАРТ: Жарко Гаћеша овај мла ди Укра ји нац, во лон ти ра ње пред ставља од лич ну пир ли ку за учвр шћи ва ње при ја тељских ве за са љу ди ма из це лог све та, као и могућ ност упо зна ва ња нових кул ту ра. - Ве ли ко је за до вољство уче сто ва ти у кампо ви ма по пут овог. За- Иван Ан ђел ко вић са ви ца је из у зет но место, пре бо га то ра зним биљ ним и жи во тињ ским вр ста ма и ле по је помо ћи у ње ном одр жа ва њу. У кам пу је све на нај ви шем ни воу, од лич но се дру жи мо та ко да и по сло ви ко је смо при хва ти ли да ра ди мо не па дају те шко, сма тра Алекс. Са Алек сом се сла же и Ка и сија, ко ја је у Ми тро ви цу сти гла из Вред ни за са вич ки во лон те ри се вер не ру ске пре сто ни це, Сакт Пе терс бур га, за ко ју во лон ти ра ње пред ста вља нај бо љи на чин да се про ве де ле то. - Ов де смо не са мо ра ди упо знава ња но вих кул ту ра, и дру же ња, не го и да би да ли свој до при снос у очу ва њу при ро де. По сао ни је тежак, тим пре што смо све сни да ако ми не уре ди мо про стор у ко јем живи мо, то ни ко не ће учи ни ти за нас, ис ти че ру ски ња. Ове не де ље кре ће и тра ди ци о- нал ни фе сти вал фол кло ра Срем фолк фест и би ће то од лич на прили ка да се, иако да ле ко од сво јих до мо ва, мно ги во лон те ри на нео бичан на чин по но во су срет ну са својим су на род ни ци ма. С. Лап че вић Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Миленко Бобић U mog dike o~i povelike, ko u ri e kad na zob nai e. Di si diko opaprio usta, kod birta{a, jeo paprika{a. Di si curo u~i~kala skute, u {qiviku, ~ekaju}i diku. [to }u, {to }u, rekla sam da o}u, rekla o}u, al ne znam kako }u. СМЕШНА СТРАНА СРЕМА На пи сао: Недељко Терзић НА ПРО ТИВ У тре нут ку не сре ће чо век је био то тал но хлад не гла ве уста но ви ше ле ка ри. Зна се ко нај ви ше во ли ба на на (др жа ве). Ни шта чуо, ни шта ви део, ни шта не знам, а не мам шта ни да је дем. Кад пре ки пи и кад пен зи о не ри ско че на но ге, он да је за и ста све му крај. На ку пи ли се но ва ца па по ста ли бога ти, то ви ше ни у бај ка ма не пи ше. За наш но вац ку пу је мо њи хо ве деви зе, као да не ма мо на ше на род не из ре ке. Има мо див не пла ни не и ре ке и мо ре про бле ма. Кад еко-ло ги ја пре ра сте у ехо-ло гију, би ће не што. Кад пле ме на за се да ју пу ца ју гра не, кад на ши за се да ју не шкри пе ни столи це јер ни ког у са ли не ма. Мо рам да по ве ру јем у скуп штин ске пра зне ре чи и го во ре кад је и са ла пра зна. Дру мо ви ће пожељет` Ту ра ка, ал` Ту ра ка ви ше би ти не ће. Алал ти ве ра Фи ли пе Ви шњи ћу, са мо што уз гу сле не спо ме ну и Ко ри дор 10. Ди ван осе ћај је био кад смо ко нач но осе ти ли тло под но га ма, али нам је и да ље во да би ла пре ко гла ве.

6 6 Среда, 8. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МЕ СТО ЗНА ЧАЈ НИХ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА Но ве ку ће на ста рим те ме љи ма Срем ску Ми тро ви цу су за ме сто би зни са и сво јих ин ве сти ци ја ода бра ли број ни ино стра ни ула га чи. Они су из гра ди ли по го не укуп но вред не 87,5 ми ли о на евра, а у њи ма ра ди бли зу рад ни ка С рем ско ми тро вач ки "Еуро цајт" по ста је је дан од ве ћих по слода ва ца у град на Са ви и пример успе шне сло ве нач ке ин ве стици је. Ка да је пре че ти ри го ди не у Срем ској Ми тро ви ци по че ла про извод ња до вод них ка бло ве за гре ја че ауто мо би лих се ди шта ова фир ма је за по шља ва ла два де се так рад ни ка. Са да је ту за по сле но 310 рад ника, они ра де у три сме не, а се диште Еуро цај та" је на ме сту где се ра ни јих го ди на на ла зи ла Фа бри ка за из ра ду кон фек ци је "Сир мо декс". Тач ни је, про из вод ни по гон "Сирмо дек са" пре у ре ђен је за по тре бе "Еуро цај та". - План нам је да до кра ја ове годи не за по сли мо још 40 рад ни ка - на ја вио је Ми ло рад Пу ре ше вић, ди рек тор Еуро цај та, под се ћа ју ћи да је у при пре му про сто ра за прои зод њу и обез бе ђе ње нео п ход не опре ме уло жи ло 5,7 ми ли о на ди нара, а уло жи ће још око три ми ли о на ди на ра. Ово пред у зе ће месеч но из ра ди 1,2 ми лио на ка бло ва за гре ја че ауто мо бил ских се дишта и све што про из веде пла си ра на свет ско тр жи ште. Пу ре ше вић ис ти че да не ма зе мље у све ту ко ја не ку пу је ове ка бло ве ако у њој по сто је про из во ђа чи ауто мо би ла. - Ду го роч но гле да но, план нам је да у на редној го ди ни, уз ула га ња, ду пли ра мо по сто је ћи ка па ци тет што ће нарав но до ве сти до но вих за по шљава ња и отва ра ња но вих рад них ме ста. У пла ну је и ши ре ње произ вод ног асор ти ма на о че му ће се уско ро кон крет ни је мо ћи го во ри ти, ре као је ди рек тор "Еуро цај та". По зна то је да су го ди не тран зици је у Срем ској Ми тро ви ци и не само у овом гра ду, до не ле дра стич не про ме не у по сто је ћој при вред ној сли ци, а то се од ра зи ло у сма њењу бро ја за по сле них, за тва ра њу по го на, про ме ни по сто је ће на ме не фа бри ке и слич ном. Ипак, не тре ба за бо ра ви ти тај пе ри од, а по себ но онај из по сле дих го ди на до нео је и но ве ин ве сти то ре ко ји су по некад на "ста рим те ме љи ма" по ку шава ли да на пра ве но ва пред у зе ћа. По по да ци ма из ми тро вач ког Само стал ног син ди ка та, ма ло број на су пред у зе ћа ко ја на кон при ва тиза ци је ни су про ме ни ла на ме ну, а још ра де. У син ди ка ту као та кве при ме ре из при вре де на во де Но ви дрв ни ком би нат. Фир ма ко ји ра ди на ло ка ци ји ра ни јег Дрв ног ком бина та и за по шља ва до 200 рад ни ка, то је и "Про ва мин" ко ји ра ди на месту бив ше фа бри ке сточ не хра не и за по шља ва око 40 рад ни ка, а овим се да ка ко, ли ста та квих при ме ра не за вр ша ва. Пре ма по да цима Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој Срем ске Митро ви це ми ну лих го ди на у овај град су ушле и на ста виле успе шно да ра де број не стра не компа ни је. На ли сти та квих је 10, оне за по шља ва ју бли зу рад ни ка и инве сти ци је су укуп не вред не од око 87,5 ми ли о на евра. Ме ђу ми тро вач ким ин ве сти то ри ма Ми ло рад Пу ре ше вић Вр ста ин ве сти ци је - бив ше пред у зе ће Ми ци дис по инт - Жи то про мет Брат ство се, по ви си ни ин ве сти ци је, ис ти че "Сир ми јум стил" ко ји је уло жио 35 ми ли о на евра, "Ме тал фер" ко ји је вре дан 20 ми ли о на евра, а нај свежи ји при мер ино. ула га ња је итали јан ски "Ла мес" с.п.а ко ји у Сремској Ми тро ви ци ре а ли зу је про је кат вре дан осам ми ли о на евра. Над ле жни по ру чу ју да ће и убуду ће ства ра ти ам би јет за при влаче ње но вих ин ве сти то ра ка ко би се до при не ло за по шља ва њу и раз во ју ове сре ди не и ре ги о на. Ви си на ин ве сти ци је у еври ма С.Ђа ко вић Број за по сле них Ме тал фер Про ле тер Итон елек трик - Ме лер елек трик Про из вод ња у "Еуро цај ту" Евро цајт - Сир мо декс Идеа Мер ка тор Принт и Тех Сир ми јум стил Тер мо про дукт РС Ла мес с.п.с Укуп но 87, :, j? Бра ни слав Ра да ко вић, Ин ђи ја - Иако на сто јим да се пру жим пре ма гу бе ру, до ђе мо ме нат када но вац хит но за тре ба и ка да се не мо же без не ког ви да по зај мице. Та да нај че шће ко ри стим плат ни кар ти цу и одем у до зво ље ни ми нус. Са не ла Пе рић, Шид - Ако не мам новац, не ку пу јем ни шта, од но сно све што ми је по треб но увек пла ћам ис кљу чиво ке шом. Ни када ни сам ко ри сти ла ни че ко ве, ни кар ти це, а не во лим ни пла ћа ње на ви ше ра та. Ја сна Ко ва че вић, Срем ска Ми тро ви ца - Че ко ви, плат не кар ти це и кре дити по ста ју на чин пре жи вља ва ња за не ке. Ми слим да су по вољ ни ји че ко ви и ко ри стим их јер све ви ше про да ва ца да је ро бу на од ло же но па чак и на 210 да на по че ка. Плат ну кар ти цу сам има ла и уга си ла сам је због ви со ких ка ма та. Дра га на Мар ко вић Рума - Нај че шће плаћам кар ти цом. То ми је нај боље и је ди ни је про блем у то ме што код нас још увек по сто ји доста ло ка ла, про дав ни ца и слич но, у ко ји ма не по сто ји мо гућ ност та квог пла ћа ња. Бор ка Вуч ко вац, Ста ра Па зо ва - Ко ри стим кредит не и плат не кар ти це, че кове, све што је на рас по ла га њу. Да нас се за и ста с жи вим нов цем не мо же ла ко управља ти.

7 Среда, 8. август СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА До но ше ње но вог Ста ту та Од среде до среде Би бли о те ка До 16. ав гу ста, по не дељ ком, утор ком и сре дом од 10 са ти кре а- тив не ра ди о ни це за де цу УСТА НО ВА "СРЕМ" Ли ков на смо тра Уста но ва за не го ва ње кул ту ре "Срем", по во дом 9. смо тре ли ков ног ства ра лаштва ама те ра гра да Срем ска Ми тро ви це, од 15 до 25. ав гу ста ор га ни зу је при јем ра до ва. Пре ма про по зи ци ја ма је дан аутор мо же уче ство ва ти са два ли ков на ра да, аде кват но опре мље на и из ра ђе на у свим ви до ви ма из ра жа ва ња, али да не бу ду ста ри ја од две го ди не. Ра до ви се мо гу доне ти у Уста но ву "Срем" у Ули ци Ву ка Кара џи ћа број 10 у Срем ску ми тро ви цу, од 8 до 14 са ти сва ког рад ног да на. Град ска ли ков на смо тра ама те ра би ће одр жа на током сеп тем бра. СРЕМ ФОЛК ФЕ СТ Из ме њен ре жим са о бра ћа ја По во дом одр жа ва ња Mеђународног фе сти ва ла фол кло ра "Срем фолк фест", од 9. до 12. ав гу ста, ор га ни зо ван је посе бан ре жим у пе ри о ду од 19,30 до 22,30 ча со ва. Овај ре жим об у хва та за тва ра ње за са о бра ћај мо тор ним во зи ли ма Ули це кра ља Пе тра 1 од рас кр сни це са Ули цом Ста ри шор до рас кр сни це са Тр гом Светог Ди ми три ја, Ули це Ву ка Ка ра џи ћа од рас кр сни це са Ули цом Па ро брод ском до Жит ног тр га и Жит ни трг. У истом пе рио ду би ће за бра ње но скре та ње де сно на рас кр сни ца ма тр га Ни ко ле Па ши ћа и тр га Све тог Сте фа на. ПА ЗАР ХЛЕ БА У ГР ГУ РЕВ ЦИ МА Сти жу при ја ве Ма ни фе ста ци ја "Па зар до ма ћег хлеба, пе ци ва и ко ла ча" би ће по дру ги пут одр жа на у Гр гу рев ци ма, у су бо ту, 18. ав гу ста, у ор га ни за ци ји Удру же ња же на "Фру шко гор ке". Пред сед ни ца удру жења Све тла на Де ја но вић, ка же да ће се тру ди ти да дру ги па зар бу де успе шни ји и ма сов ни ји не го пр ви и да се све ви ше ор га ни за ци ја и по је ди на ца ин те ре су је за уче ство ва ње. - Ја ви ле су нам се же не из Пе тров ца на Мла ви ко је хо ће да да до ђу на на шу мани фе ста ци ју, а по твр ђен је до ла зак удруже ња же на из Ја ме не и ви ше ми тро вачких ме ста. Осим из ло жбе хле ба, пе ци ва и ко ла ча ор га ни зо ва ће мо кул тур но-уметнич ки про грам ко јег ће из ве сти ми тровач ки КУД "Бран ко Ра ди че вић", уче ни ци Еко ном ске шко ле "9. мај" и пе сни ци. Прогла си ће мо нај бо љи штанд и нај ве ћи хлеб, а њи хо вом вла сни ку и про из во ђа чу ће мо до де ли ти на гра де, ре кла је Све тла на Деја но вић, до да ју ћи да је по че так ма ни феста ци је у 17 ча со ва. Удру же ње же на "Фру шко гор ке" посто ји че ти ри го ди не, а "Па зар до ма ћег хле ба, пе ци ва и ко ла ча" је ини ци ра ло и осми слио да од сли ка жи вот и под не бље у ком жи ви мо, а исто вре ме но се раз ли ку је од оста лих. БО РАЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ На сед ни ци Скуп шти не гра да одржа ној 31. ју ла усво је на је одлу ка да се при сту пи из ра ди но вог Ста ту та Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Прав ни основ ових ак тив но сти даје За кон о ло кал ној са мо у пра ви, а у обра зло же њу пред ло га од лу ке на пи са но је да се ста ту том уре ђу ју пра ва и ду жно сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на чин њи хо вог оствари ва ња, број од бор ни ка скуп шти не, ор га ни за ци ја и рад ор га на и слу жби и дру га пи та ња од зна ча ја за је дини цу ло кал не са мо у пра ве. Кон ститу и са њем вла сти у но вом ман да ту ство ре на је по тре ба за до но ше њем но вог град ског ста ту та. Пред сед ник од бор нич ке гру пе ДС-а Алек сан дар Про да но вић рекао је да де мо кра те не ће гла са ти за пред лог од лу ке ако је раз лог из раде но вог ста ту та, ка ко су са зна ли, по ве ћа ње бро ја функ ци о нер ских ме ста. Ово је де ман то вао гра до начел ник Бра ни слав Не ди мо вић и ис та као да је ак ту ел на ло кал на само у пра ва јеф ти ни ја од прет ход не бу ду ћи да је од де вет чла но ва Градског ве ћа са мо је дан ту на стал ном ра ду. На по чет ка ра да за се да ња председ ник Скуп шти не Ми лан Ко ваче вић је, уз оста ло, оба ве стио одбор ни ке да су од бор ни ци Бра ни слав Не ди мо вић и То ми слав Јан ко вић, због име но ва ња за функ ци је гра дона чел ни ка и за ме ни ка гра до на челни ка, под не ли зах те ве за пре ста нак од бор нич ких ман да та. Исто вре ме но за од бор ни ке са истих од бор нич ких ли ста пред ло же ни су Ми ро слав Јокић из Срем ске Ми тро ви це и Ранко Три ву но вић из Ман ђе ло са. На сед ни ци је кон ста то ван пред ста нак ман да та по ме ну тим од бор ни ци ма, а Јо ки ћу и Три ву но ви ћу су по твр ђе ни ман да ти и они су да ли све ча ну изја ву. По се ти ли Ше ко ви ће Око сто ти ну бо ра ца и њи хо вих по тома ка из Срем ске Ми тро ви це пу това ло је у Ше ко ви ће и До њу Тр но ву, места у Ре пу бли ци Срп ској, на обе ле жава ње Да на устан ка у Дру гом свет ском ра ту и 70. го ди шњи це фор ми ра ња 6. про ле тер ске ис точ но бо сан ске бри га де. Скуп шти на гра да Про сла ви су осим зва нич ни ка и бо ра ца са тог под руч ка при су ство ва ли и представ ни ци ви ше бо рач ких ор га ни за ција из Сре ма и пред став ни ци СУБ НОР-а Вој во ди не, са зна ли смо од Ра до ва на Ко ри це, пред сед ни ка СУБ НОР-а Сремске Ми тро ви це. Де ле га ци ја СУБ НОР-а из Сре ма у Ше ко ви ћи ма Бук бар 11. ав густ у 22 са та - синт поп жур ка Га ле ри ја Од 1. ју ла до 1. сеп тем бра - стал на по став ка Ла за ра Во за реви ћа Му зеј Сре ма Стал на исто риј ска по став ка отворе на за по се ти о це сва ког рад ног да на од 9 до 17 са ти. Че тврт ком у 17 са ти ра ди о ни ца грн ча ри је, а у ла пи да ри ју му, сва ког да на од 9 до 14 са ти, за по се ти о це отво ре на изло жба Ве не ре Сир ми ју ма Матичар СКЛО ПИ ЛИ БРАК : Пр шић Не над, дипл.мeнaџ. и Пе тро вић Алек сан дра, дипл.де фек то лог; До дев ски Бо јан, маш.тех ни чар и Дра жић Да ни је ла, ви ши ра ди ол.тех ни чар; Џе вер Младен, тр го вац и Ва си ље вић Ни ко ли на, тех.за обр.др ве та; Ма тић Игор, дипл. инг.мен. и Пи жук Та ма ра, струк.еконо ми ста ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ло врић Зво ни мир и Да ни је ла, Пе тро вић То ми слав и Ивана, Миљ ко вић Не над и Ан дри ја на, Ко са но вић Жар ко и Дра га на, Кр стић Дар ко и Је ле на Срем ска Ми тро вица, Илић Ми лош и Дра ги ца, Жа рић Ми лош и Дра га на, Ан тић Ми лан и Да ни је ла, Цр но ја кић Алек сан дар и Је ле на, Си ме у но вић Ми ро слав и Мира Ла ћа рак, Та на ско вић Сла ви ша и Је ле на Бо сут, Три шић Ду шко и Гор да на Ја рак, Ви да ко вић Јо ви ца и Ра до сла ва Ди вош, Ср бља нин Не над и Та ња Ада шев ци, Јо вић Зо ран и На да, Га ли јаш Го ран и Ве сна Ру ма, Ђа ча нин Ми ро слав Ру жи ца Ва шица, Нов ко вић Дар ко и Та тја на Ста ра Па зо ва ДО БИ ЛИ СИ НА: Бо жић Алек сан дар и Љи ља на, Мар ти но вић Го ран и Да ни јела, Кра мар Игор и Ми ла на Срем ска Ми тро ви ца, Ма ле ше вић Не над и Мили ца Мар тин ци, Кр сма но вић Да либор и Љуп ка Ма чван ска Ми тро ви ца, Штр бач ки Зо ран и Ми ре ла Чал ма, Ду кић Ју го слав и Са ња, Јо ва но вић Мар ко и Дан ка, Су ба Бра ни слав и Ни но сла ва, Са мар џи ја Сто јан и Јадран ка Ру ма, Вин чић Го ран и Би љана Ин ђи ја, Ра дој чић Сте ван и Љиља на До брин ци, Ко ва че вић Сте ви ца и Ани та Ма ли Ра дин ци, То вља нић Са ва и Ана Ириг, Ра дој чић Јо ви ца и Ма ри ја на - Ја зак УМР ЛИ: Шко рић Мил ка рођ.1939., Пе ри шић Бо ри вој рођ.1964., Јер гић Ми ли ца рођ.1925., Пе ру но вић Га ја рођ.1932., Мер шер За гор ка рођ.1936., Ми тро вић Са ри јан рођ.1927., Мехме тај Ра до сла ва рођ.1944., Оља ча Ми ло ван рођ.1954., Жив ко вић Душан ка рођ.1936., Ва си лић Ве лимир рођ.1946., Ми лин ко вић Ми ли ца рођ.1928., Са вић Бо ри вој рођ.1931., Мак си мо вић Жељ ко рођ.1971., Госпо вић Ста ни мир рођ.1941., Ва сић Ду шан рођ.1934, Ока но вић Ми лица рођ.1929., Но во се лац Ан ђел ка рођ.1935., Ма чек Лу ца рођ.1956., Ва сић Ми о драг рођ.1952., Ми тро вић Бо сиљ ка рођ го ди не. Ма ти чар: Жи во јин Јан ко вић

8 8 Среда, 8. август RUMA НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА Под сти цај ин ве сти то ри ма Припремила: Катица Кузмановић Но ве це не гре ја ња Од лу ка Скуп шти не Оп шти не о пове ћа њу це не цен трал ног гре јања, ко ја је про те клог ме се ца усвоје на на пред лог ЈП "Стам бе но", ступи ла је на сна гу пр вог да на ав гу ста. Но ва це на гре ја ња, уве ћа на за 25 од сто, за стам бе ни про стор, из но си са да 97,95 ди на ра без ПДВ-а. док ће вла сни ци по слов ног про сто ра мо рати да пла те 195,90 ди на ра, та ко ђе без ПДВ-а. Пре ма ре чи ма пред се ди ка Оп штине, Го ра на Ву ко ви ћа, пр во бит ни захтев ЈП "Стам бе но" био је да се це на под ги не за из нос од 47 по сто, од чега се од у ста ло, та ко да по ви ше ње од 25 од сто пред ста вља ком про мис до ко јег се мо ра ло до ћи, ува жа ва ју ћи ка ко про бле ме са ко јим се ово јав но пред у зе ће су о ча ва, та ко и мо гућ ности гра ђа на. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Му зич ки про грам Ме ђу на род ни фе сти вал фол клора, 9. "Срем Фолк Фест" - од 9. до 12. ав гу ста. Ли ков ни про грам Из ло жба ка ри ка ту ре То ше Борко ви ћа ав густ. На че твр тој по ре ду сед ници Оп штин ског ве ћа, ко ја је про те клог че тврт ка одр жана у Град ској ку ћи, усво је на је мол ба сом бор ске фир ме за про из вод њу ку па ћих ко сти ма "Адри а на Текс" за осло ба ђа ње пла ћа ња на док на де за уре ђива ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Ка ко је овом при ли ком рекао пред сед ник Оп шти не Горан Ву ко вић, бу џет ски ма њак у из но су од хи ља да ди на ра, ко ли ко би на кна да из но си ла, би ће по пу њен кроз по рез на за ра де и по ди за ње ква ли те та жи во та гра ђа на Ру ме. Ова Од лу ка оп штин ских већ ни ка упу ћена је оп штин ској Скуп шти ни ко ја ће је на свом пр вом на ред ном за се да њу ОДР ЖАН РУ МА ФЕСТ Звон ко Бог дан на рум ском тр гу ДО НА ЦИ ЈА ВЛА ДЕ ЈА ПА НА По моћ па ра пле ги ча ри ма Са за се да ња Ве ћа раз ма тра ти и усво ји ти. - На овај на чин ми ди рект но учеству је мо у овој, за на шу оп штину из у зет но ва жној ин ве сти ци ји. "Адри а на Текс" ни је пр ва фир ма која је за тра жи ла осло ба ђа ње од на кна де и, као што смо до сада из ла зи ли у су срет та мо где је то мо гу ће, то чи ни мо и са да. Сма трам да је од не про це њи вог зна ча ја за Ру му то што ће у наред ном пе ри о ду зна ча јан број на ших су гра ђа на до ћи до посла. По вра ћај сред ста ва оче кујем кроз по рез на за ра де и кроз пла те ко је ће по ди ћи стан дард и ква ли тет жи во та свих Ру мљана, ре као је Вув ко вић. Крај ра до ва на из град њи новог по го на, "Адри а на Текс" наја ви ла је за ок то бар, ка да ће се упо сли ти пр вих 79 рад ни ка, а касни је ће, етап но би ти упо шља ва но по 25 рад ни ка. С. Л. Пра зник ви на, хра не и там бу ра шке пе сме Дру ги по ре ду "Ру ма фест", одржан је про те клог че тврт ка на глав ном град ском тр гу. Овај фе стивал по све ћен ви ну, хра ни, до ма ћим ра ди но сти ма и там бу ра шкој пе сми ко јег ор га ни зу је рум ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја, оку пио је ве ли ки број про из во ђа ча и го сти ју из чи та вог Сре ма. - И ове го ди не Срем ци су има ли при ли ку да ужи ва ју у вр хун ским вини ма, од лич ним ме сним про из во дима, пре ле пим ру ко тво ри на ма и из у- зет ној там бу ра шкој му зи ци ко ја на нај леп ши на чин до ча ра ва са му срж на шег Сре ма и на ше Вој во ди не. Поред срем ских, на штан до ви ма су биле при сут не и ви на ри је из оста лих кра је ва Ср би је, као и на ши спе цијал ни го сти из Ту ри је и СРП "За сави ца" ко ји су пред ста ви ли сво је нада ле ко чу ве не ко ба си це, од но сно про из во де од ман гу ли це. На "Ба за ру кре а тив но сти" ко јег је ор га ни зо вала ре ги о нал на жен ска ини ци ја ти ва "Па нон ка", го сти су се мо гли увери ти у спрет ност и ве шти ну на ших до ма ћи ца, док је на ша су гра ђан ка и сти ли ски ња Мо ња Јо ви чић, из у- зет ном ре тро спек тив ном ре ви јом пока за ла да Ру ма има шта да по ну ди и вре ме ну ко је тек до ла зи, ре као је Бо шко Не го ва но вић из Ту ри стичке ор га ни за ци је. Цео је тра јао до ка сно у ноћ, а мно го број не Срем це ко ји су се сјати ли на град ски трг, сво јом пе смом уве се лио је и Звон ко Бог дан. С. Л. МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Бо јан Де јић и Ма рина Ра кош, Ми лан Ци ме ша и Горда на Па јић, Ма рин ко Ра ду ло вић и Је ле на Вуг де ли ја, Ран ко Репа јић и Рад ми ла Же бе ља но вић, Иван Пал и Је ле на Дре зга, Јован Муј ка но вић и Ани та Ве ринац, Алек сан дар Ко стић и Susan ne In ge Lad wig До би ли ћер ку: Ива на и Го ран Шту лић До би ли си на: Ми ра и Јо во Ни ко лић Умр ли: Сла ђа на Ја ко вље вић (рођ год.) Вла да Ја па на до ни ра ла је евра Удру же њу па ра пле ги ча ра Ба на та и Удру же њу па ра пле ги ча ра Сре ма. Це ре мо ни ја при мо пре да је до наци је одр жа на је про те кле не де ље у Удру же њу па ра пле ги ча ра и ква дрипле ги ча ра Вој во ди не у Но вом Са ду. Це ре мо ни ји су при су ство ва ли амба са дор Ја па на у Ре пу бли ци Ср би ји То шио Цу но за ки, на чел ник Оде љења дру штве них де лат но сти оп штине Ру ма Све ти слав Да мјан чук, члан Град ског ве ћа гра да Зре ња ни на Злата на Ан тић, пред сед ник Удру же ња па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра Вој во ди не и пред сед ник Удру же ња па ра пле ги ча ра Сре ма Сте ван Лу ковњак, као и Го ран Пер лић, пред седник Удру же ња па ра пле ги ча ра Ба ната и дру ги ува же ни го сти. Драгоцена помоћ из Јапана

9 Среда, 8. август ПРИ О РИ ТЕТ НИ РА ДО ВИ У ШКО ЛА МА Ре кон струк ци ја фи скул тур не са ле у Пу пи ну IN\IJA Припрема: З. Г. Стефановић УКРАТ КО Тех нич ки пре гле ди Од 321 ки ло ме тра га со вод не мре же рад ни ци Ин га са пре гледа ли су 250 ки ло ме тра, па ралел но се ра ди кон тро ла ме ра ча, од пре ге да но је 1.278, део је за ме њен. Сле де ћи за кон ске про пи се до Го ди не сви мера чи за гас мо ра ју би ти за ме њени но вим ко ји има ју тер мо конден за то ре. Пи ја ча ри на На ин ђиј ској пи ја ци у то ку ове го ди не скло пље но је 145 уго во ра о за ку пу те зги из ме ђу Ко му нал ца и про да ва ца. По осно ву за ку па оства рен је приход од око 3,4 ми ли о на ди на ра. Ка да се ово ме до до да оства рен при ход од пи ја ча ри не до 1. авгу ста ове го ди не су ма из но си 5, ди на ра. Ре про грам На по след њем са стан ку Систе ма 48, одр жа ном у пе так, пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја Алек сан дар Ко ва чевић за тра жио је од над ле жних у јав ним пред у зе ћи ма Ин га су, Ко му нал цу и Во до во ду да до ста ве ана ли зу фи нан сиј ских ефе ка та по сти гу тих по пот пи сива њу уго во ра о ре про гра му са до ма ћин стви ма ко ја има ју ве лика ду го ва ња. До на ци јом од ди на ра Грунд фос уче ству је у ра до ви ма у Тех нич кој шко ли Оста ло је не што ви ше од три неде ље до по чет ка но ве школ ске го ди не и то ли ко вре ме на да се завр ше ра до ви у по је ди ним школ ским објек ти ма. Сход но фи нан сиј ским мо гућ но сти ма, по ре чи ма Оли ве ре Мо че вић, на чел ни це Оде ље ња друштве них де лат но сти ра ди ће се са мо при о ри те ти. -У то ку су ра до ви на елек тро инста ла ци ја ма у ОШ Бра ћа Гру ло вић у Бе шки, др ве ни ор ма ри ћи за струју за ме њу ју се ме тал ним. Ова ин вести ци ја је вред на ди на ра, а тро шак сно си оп шти на. Је дан од при о ри те та је са ни ра ње фи скул тур не са ле и са ни тар них чво ро ва у Тех ничкој шко ли Ми хај ло Пу пин. Дан ска ком па ни ја Грунд фос ко ја гра ди фабри ку у Ин ђи ји и ра чу на на је дан број про фи ла из ове шко ле, још јед ном је по ка за ла дру штве ну од го вор ност до на ци јом од ди на ра за ове на ме не. Још то ли ко нов ца из дво ји ће оп шти на, ка же Оли ве ра Мо че вић. Про шле не де ље су до го во ре ни ра до ви на згра ди ОШ Ду шан Јер ковић у Ин ђи ји. О че му је реч, пи та ли смо Јо ву Ко ма зе ца, ди рек то ра ове шко ле. -У вре ме ве ли ких сне жних па дави на и ве о ма ни ских тем пе ра ту ра има ли смо про бле ма на кро ву но ве згра де шко ле ко ја је по кри ве на лимом. Олу ци су по пу ца ли, до шло је до У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Спра ве У про ки шња ва ња, нео п ход но је крече ње про сто ри ја на гор њем спра ту но вог де ла згра де и за ме на 150 мета ра олу ка на шко ли и фи скул тур ној са ли. Ви ше де це ниј ски про блем ОШ Ђор ђе На то ше вић у Но вом Слан каме ну су под зем не во де и ка нал поред шко ле ко ји пред ста вља нај ни жу тач ку у се лу где се ску пља во да. С је се ни се по друм на пу ни во дом, зидо ви у две учи о ни це су по пу ца ли и ту је ста ње нај кри тич ни је. Ла не се ин ђиј ским Ле ја ма ово га ле та по ста вље не су че тири но ве спра ве за ре кре а ци ју спор ти ста али и грађа на ре кре а ти ва ца. Ово се по ка за ло као пун по го дак јер их ма сов но ко ри сте ре кре а тив ци свих уз ра ста. Гу жва је на ро чи то ве ли ка у ве чер њим са ти ма. Про шлог че тврт ка у осам ују тро за те кли смо та мо гру пу де ча ка ко ји су пора ни ли да за у зму ме сто на спра ва ма на ко ји ма се, ка жу, ве жба њем ак ти ви ра ви ше гру па ми ши ћа. Због све ве ће по се те гра ђа на овој зо ни за спорт и ре кре а ци ју адап тира не су и атлет ске ста зе. ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА Ха ла Фи скул тур на са ла Тех нич ке шко ле кре ну ло са ра до ви ма али су због неста ши це нов ца об у ста вље ни с об зиром да про је кат из и ску је по за ма шна фи нан сиј ска сред ства јер под ра зуме ва ра до ве на ка на ли ма у ду жи ни од три ки ло ме тра, ре кон струк ци ју рас кр сни це код шко ле... Ка ко сазна је мо од но во и за бра ног се крета ра за по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду Го ра на Је ши ћа у из на ла же ње на чи на за са на ци ју укљу чи ће се и овај по кра јин ски секре та ра и јат. Очи спор ти ста али и свих гра ђа на ин ђиј ске оп шти не упр те су у спорт ску ха лу чи ји је за вр ше так ви ше пу та на ја вљи ван али тре ћа фа за ра до ва ни ка ко да крене. Па ре су глав ни раз лог. Но вац за до вр ше так овог ве леп ног спорт ског објек та обе ћа ла је По кра ји на. Чека ло се да се фор ми ра по кра јин ска вла да, па ре публич ка, са да да се рас пи шу тен де ри... У ме ђу вре ме ну над зор ни ор ган је на ло жио да се са ни ра ју ре шет ке на кро ву што је ра ђе но про шле не де ље. Еко ло шка так са по ре ских об ве зни ка до би ло је, ових да на, ре ше ња и уплат ни це за пла ћа ње еко ло шке так се. Од лу ку је до не ла Скупшти на оп шти не а по че ла је да се при ме њу је 1. ју на ове го дине. Пла ћа се ди нар по ква дра ту стам бе ног про сто ра, еко ло шке так се су осло бо ђе на она до маћин ства ко ја има ју ма ње од 30 ква дра та стам бе ног про сто ра, ин фор ми сао је Бо шко Та дић, на чел ник Оде ље ња за утвр ђива ње и на пла ту јав них при хо да. Ко ри сте сви уз ра сти Са ни ра ње ре шет ки

10 10 Среда, 8. август БРА НИ МО ЛО КАЛ НО БОР БА ЗА ОП СТА НАК ЛО КАЛ НИХ ЕЛЕК ТРОН СКИХ МЕ ДИ ЈА Др жа ва мај ка и ма ће ха Це на ко ју би на кра ју тре ба ло да пла те ло кал не ра дио и ТВ ста ни це ис пи са на је на пред ра чу ни ма ко је су од СО КО Ја до би ле ло кал не ра дио и ТВ ста ни це. У овом тре нут ку, ни јед на ло кал на ста ни ца ни је у мо гућ но сти да тај ха рач пла ти. Не ке од њих су већ ре а го ва ле и пред ра чу не вра ти ле СО КО Ју. За то вре ме др жа ва ар би три ра - ко ме је мај ка а ко ме ма ће ха Л о кал ни елек трон ски ме ди ји у Ср би ји од луч но од би ја ју да пла те на мет ко ји им је у ви ду про фак ту ра по сла ла ор га ни за ци ја за за шти ту аутор ских и срод них пра ва СО КОЈ. На кон од лу ке кру ше вач ких елек трон ских ме ди ја да се удру же и за јед нич ким са оп ште њем јав но обаве сте СО КОЈ да про фак ту ре ко је су при ми ли не ће пла ти ти, огла си ле су се слич ним са оп ште њем и ужич ке ло кал не ра дио и ТВ ста ни це. Ба сно слов ни ра чу ни ко је је СО- КОЈ по слао ра дио и ТВ ста ни ца ма, за сно ва ни су на ми шље њу Ко ми си је за аутор ска и срод на пра ва, ко ју је име но ва ла Вла да Ср би је. Ко ми си ја, као др жав но те ло, по сре ду је у си туа ци ји ка да пред став ни ци еми те ра (у овом слу ча ју то је био АНЕМ) и орга ни за ци ја за за шти ту аутор ских и срод них пра ва (СО КОЈ и ОФПС), нису по сти гли спо ра зум око из но са накна де ко ју еми те ри тре ба да пла ћа ју за ко ри шће ње аутор ских де ла. Не спор но је да по ме ну та Ко ми сија има за кон ско овла шће ње да посре ду је али она, сва ка ко, ни је има ла овла шће ње да ме ња за ко ном ре гули сан на чин утвр дји ва ња из но са тари фе, а упра во се то до го ди ло. Ако има мо у ви ду да је Ко ми си ја са ставље на од ис так ну тих струч ња ка ко ји сво јим до са да шњим ра дом и позна ва њем про бле ма при ме не ауторског и срод них пра ва мо гу да допри не су оства ри ва њу ци ље ва због ко јих је Ко ми си ја осно ва на, ка ко то де фи ни ше За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма, он да се по ста вља пи та ње ка ко смо до шли до си ту а ци је да Ко ми си ја струч ња ка да је ми шљење ко је је не у те ме ље но у за ко ну. Ар би три ра ње др жа ве При кљу чи се Ло кал Прес је по кре нуо ак ци ју Бра ни мо ло кал но, у ко јој је плани ра но уче шће ло кал них пи са них ме ди ја на од бра ни ло кал них електрон ских ме ди ја. Циљ ак ци је ни је да се про ду бљу је не спо ра зум из ме ђу ло кал них елек трон ских ме ди ја и ор га ни за ци ја ко је шти те аутор ска и срод на пра ва, већ да се тра жи обо стра но при хва тљи во ре ше ње, а посре до ва ње др жа ве вра ти у за кон ске окви ре. До са да, по ред чла ни ца Ло кал пре са (пи са них ло кал них ме ди ја) ак ци ји се при кљу чи ло пре ко 25 ло кал них ра дио ста ни ца из Кру шев ца, Ло зни це, Кра гу јев ца, Чач ка, Оџа ка, Ужи ца, По жа рев ца... По ша љи свој ко мен тар, по др шку, ми шље ње на ема ил rs. Прикључи се акцији са циљем да одбранимо локалне медије... Упли та ње др жа ве у ре гу ли са ње ме ђу соб них пра ва и оба ве за из међу ауто ра и ор га ни за ци ја ко је се ба ве за шти том аутор ских и сродних пра ва са јед не стра не и ко рисни ка аутор ских и срод них де ла, по ка за ло се као ве о ма штет но од са мог по чет ка. Др жа ва је нај пре, фор ми ра ла ре гу ла тор на те ла у ра ди о ди фу зији РРА и РА ТЕЛ, а за тим у кон курсу за фре квен ци је усло ви ла ра дио и ТВ ста ни це да, уз оста лу кон курс ну до ку мен та ци ју, мо ра ју да до ста ве и уго во ре са ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве за шти том аутор ских и срод них пра ва (чи тај СО КОЈ и ОФПС), као и по твр де од тих ор га ни за ци ја да су из ми ри ли на кна де за ко ри шће ње аутор ских и срод них де ла у предкон курс ном пе ри о ду. На кон по де ле фре квен ци ја го ди не, др жа ва је на ред не годи не до не ла нов За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма, ко ји је оба везао СО КОЈ и ОФПС да до не су та ри фе као свој оп шти акт ко јим се утврђу је ви си на и на чин од ре ђи ва ња накна де ко ју ор га ни за ци ја на пла ћу је ко ри сни ци ма за по је ди не об ли ке ис ко ри шћа ва ња аутор ских де ла и пред ме та срод них пра ва. За кон је од ре дио и да Та ри фа мо ра да буде при ме ре на вр сти и на чи ну ис кори шћа ва ња аутор ског де ла,од но сно пред ме та срод ног пра ва. Про пи сана је оба ве за да се СО КОЈ и ОФПС о та ри фи мо ра ју до го ва ра ти, у пре гова рач ком по ступ ку, са ре пре зен татив ним пред став ни ци ма ко ри сни ка де ла. Ако се не по стиг не до го вор, за кон је пред ви део да ће не ку вр сту ар би тра же ус по ста ви ти Ко ми си ја за аутор ско и срод на пра ва као овлашће но те ло да у обла сти оства ри вања аутор ског пра ва да је ми шље ње о пред ло гу та ри фе ко ји пред ла жу орга ни за ци је, у овом слу ча ју СО КОЈ и ОФПС. Очи глед но је да се др жа ва та ко упле ла у уре ђи ва ње обли га ци о них оба ве за ко је су прет ход но ра дио и ТВ ста ни це уго вор но ре гу ли са ле са ор га ни за ци ја ма СО КОЈ и ОФПС. Та ко је на ру шен и ста тус ко лектив них ор га ни за ци ја за оства ри ва ње аутор ских и срод них пра ва (СО КОЈ и ОФПС), јер су уме сто свог сте че ног ста ту са при ват но прав ног прав ног су бјек та, упли та њем др жа ве по стале јав но прав не ор га ни за ци је ко је под ди рект ним упли та њем и кон тролом др жа ве, оба вља ју де лат ност од оп штег ин те ре са, на во ди у свом раду Оспо ра ва ње ста ту са ко лек тив не ор га ни за ци је за оства ри ва ње ауторских и срод них пра ва Ве сна Да бетић Тро гр лић. Пра ви ла о по ступ ку до но ше ња та ри фе нор ми ра на За ко ном о ауторском и срод ним пра ви ма РС ( Службе ни гла сник РС бр. 104/2009) (у да љем тек сту: но ви За кон) ука зу ју да је на ру ше на до та да је дин стве на, пот пу на, од ре ђе на и не про ти вреч на це ли на у до ме ну ко лек тив ног оствари ва ња аутор ског и срод них пра ва ис ти че аутор ка Да бе тић Тро гр лић у свом ра ду. Сло бо да или бе за ко ње СО КОЈ је, по зи ва ју ћи се на сво је за кон ско пра во да до не се та ри фу ко јом се од ре ђу ју и нај ни жи из носи на кна да за ис ко ри шће ва ње де ла са свог ре пер то а ра, ма ни ром ло ва у мут ном, фор ми рао це нов ник мини мал не на кна де из ра жен у бо дови ма чи ју вред ност од ре ђу је и повре ме но по ве ћа ва Управ ни од бор СО КО Ја. Ни шта не би би ло спор но да се СО КОЈ др жао основ не за конске од ред бе да та ри фа мо ра би ти при ме ре на вр сти и на чи ну ис ко ришћа ва ња аутор ског де ла и уде ла ко ри шће ња тог де ла у при хо ди ма ко ри сни ка. У прак си ис па ло је да ло кал не РТВ ста ни це сво јим скромним го ди шњим бру то при хо ди ма, не за до во ља ва ју апе ти те СО КО Ја, па им је уме сто уго во ре них из носа у про цен ти ма од бру то при хо да, од ре за на ми ни мал на на кна да у знат но ве ћим из но си ма од уго воре них. СО КОЈ је то прав дао по тре бом да по кри ће сво јих тро шко ва по сло вања по кри је ми ни мал ним це на ма, ма да за кон ка же да се ор га ни за ције као СО КОЈ не осни ва ју ра ди стица ња до би ти. Усле ди ли су број ни суд ски споро ви, ко ји су ве ћи ном за вр ше ни на ште ту РТВ ста ни ца, ре дом оних које ни су ула га ле жал бе на пр во степе не пре су де ко је су ишле у ко рист СО КО Ја. Тек рет ки ме ђу еми те ри ма, ко ји су се по зи ва ли на обли га ци ју и прет ход но пот пи са не уго во ре са СО КО Јем, ус пе ли су да у дру го степе ним по ступ ци ма до би ју пре су де у сво ју ко рист. За кон (ни)је плот По зи ва ју ћи се на за кон и Ко миси ја за аутор ска пра ва да ла је свој до при нос ата ко ва њу на оп ста нак ло кал них елек трон ских ме ди ја у Ср би ји. За ко ном од ре ђе ни за датак Ко ми си је је да: да је ми шљење ко је са др жи оце ну о то ме да ли пред лог та ри фе СО КОЈ и ОФПС обу хва та она пра ва за ко ја те ор га низа ци је има ју до зво лу за ко лек тивно оства ри ва ње из да ту од стра не над ле жног ор га на и да ли је на кнада од ре ђе на у скла ду са пра ви ли ма за од ре ђи ва ње та ри фе про пи са не за ко ном. У слу ча ју ка да Ко ми си ја оце ни да на кна да ни је утвр ђе на у скла ду са пра ви ли ма про пи са ним за ко ном, са ма ће од ре ди ти та ри фу, ка же за кон. Чла но ви Ко ми си је су сво ју закон ску оба ве зу при ме ни ли слич но као и СО КОЈ са ми ни мал ном на кнадом. На и ме, оце нив ши да пред ложе на та ри фа СО КО Ја ни је у скла ду са про пи са ним пра ви ли ма, Ко ми сија је од ре ди ла но ву та ри фу, ко ја, ка ко се ис по ста ви ло, још ви ше одсту па од про пи са них пра ви ла. Кон сти ту и са њем за кон ског овла шће ња Ко ми си ји да до не се тари фу тј. од лу ку о та ри фи, ус краће но је ко лек тив ној ор га ни за ци ји, од но сно са мим има о ци ма пра ва, њи хо во има нент но пра во да од луче о ви си ни на кна де за ко ри шће ње пред ме та за шти те ко ји су њи хо ва ин те лек ту ал на до бра, а у крај њој ли ни ји ко ри сни ци ма пред ме та зашти те ус кра ће но је пра во да се са та ри фом са гла се или не са гла се. Она та ри фа ко ју од ре ди Ко ми сија за аутор ска и срод на пра ва обја вљу је се у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је и ва жи ка ко за ко лек тив ну ор га ни за ци ју, та ко и за ко ри сни ка пред ме та за шти те ко ји са њом за кљу чи уго вор, а без об зира да ли се са та квом та ри фом сагла си ла бар јед на уго вор на стра на у гра ђан ско прав ном од но су у ко ји сту па ју ко лек тив на ор га ни за ци ја и ко ри сник пред ме та за шти те ауторског и/или срод них пра ва пи ше у свом ра ду Но ва пра ви ла по ступка до но ше ња та ри фе Ве сна Да бетић Тро гр лић. Це на ко ју на кра ју тре ба да плате ло кал не ра дио и ТВ ста ни це испи са на је на пред ра чу ни ма ко је су од СО КО Ја до би ле ло кал не ра дио и ТВ ста ни це. У овом тре нут ку, нијед на ло кал на ста ни ца ни је у могућ но сти да тај ха рач пла ти. Сто јан Мар ко вић

11 Среда, 8. август СВЕ ТИ ИЛИ ЈА, МЕ СНА СЛА ВА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ Уру че на при зна ња Ме сне за јед ни це PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО По пи си ва чи по љо при вре де Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку од 1.ок то бра до 15.де цем бра го ди не спро во ди по пис по љо при вреде на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. С тим у ве зи, по зи ва ју се гра ђа ни који же ле да уче ству ју у овом по пи су у свој ству по пи си ва ча да се од 10. до 14.ав гу ста при ја ве у оп шти ни на чи јој те ри то ри ји ста ну ју. Кан ди да ти мо ра ју да ис пу не оп ште усло ве, а то су:др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је, нај ма ње 18 го ди на ста ро сти, сте че но нај ма ње сред ње обра зо ва ње, до бро по зна ва ње те ре на, чи так ру ко пис и да про тив кан ди да та ни је по диг ну та оп ту жни ца или ис тра га. Кри те ри ју ми за из бор су струч на спре ма, област обра зо ва ња, рад ни ста тус и уче ствова ње у По пи су ста нов ни штва, до маћин ста ва и ста но ва 2011.го ди не, као и дру гим ста ти стич ким ис тра жи ва њима Ре пу блич ког за во да за ста ти стику у по след ње три го ди не. Пред ност при из бо ру има ће кан ди да ти с сте ченим обра зо ва њем у по љо при вред ној стру ци и они ко ји су про шле го ди не уче ство ва ли у по пи су ста нов ни штва. Пе то днев на обу ка и те сти ра ње канди да та ко ји су ушли у ужи из бор оба ви ће се у пе ри о ду од 17.до26. сеп тем бра ове го ди не на пунк то ви ма ко је од ре ди по пи сна ко ми си ја, на кон че га ће се из вр ши ти фи нал ни из бор по пи си ва ча.де таљ ни је ин фор ма ције мо гу се ви де ти на веб сај ту Ре публич ког за во да за ста ти сти ку (www. stat.qov.rs.). Ликовна колонија Тринаеста, традиционална Међународна ликовна колонија Водица у Голубинцима одржана је од 29. јула до 4.августа на којој су учествовали домаћи и страни сликари. И ове године били су заступљени разноврсни стилови и технике који су обогатили сликарски опус Голубиначке колоније. Покрет Социјалиста Општински одбор Покрета социјалиста Старе Пазове, како су изнели у саопштењу за јавност, потврдили су сва начела и принципе коалиције коју чине СНС, НС, СДС и Покрет социјалиста. Чланови Општинског одбора Покрета социјалиста једногласно су донели закључке који ће им у будућем времену бити чврсте смернице за даљи рад у оквиру владајуће коалиције у општини Стара Пазова. По клон за пред сед ни ка оп шти не Ђор ђа Ра ди но ви ћа Уру че ње на гра да и при зна ња МЕ ЂУ НА РОД НИ ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП До 8.ав гу ста на Ра сад ни ку Брест у Ста рој Па зо ви одр жа ва се ше сти пут за редом Ме ђу на род ни во лон терски камп Брест. Ор га ни за то ри кам па су Кан це ла ри ја за мла де општи не Ста ра Па зо ва, Покрет го ра на Вој во ди не и мла ди ис тра жи ва чи Ср би је. Овај камп има за циљ унапре ђе ње во лон те ри зма и еко ло шке све сти у ста ро пазо вач кој оп шти ни, као и да мла ди љу ди раз ме не своје ис ку ство и стек ну но ва по знан ства с во лон те ри ма ко ји до ла зе из раз ли чи тих кра је ва све та. По ред волон те ра из Украј не, Ру си је, Шпа ни је, Ита ли је, Фран цуске, Сло ве ни је и Хр ват ске, у кампу бо ра ве и во лон те ри из оп шти не Ста ра Па зо ва. е сну сла ву Све тог Или ју, Ста ро па- ча ни обе ле жа ва ју већ тра ди- Мзов ци о нал но ни зом ма ни фе ста ци ја, али цен трал на све ча ност МЗ Ста ра Па зо ва одр жа на је 1. ав гу ста у ве чер њим сати ма на стре ли шту клу ба Је дин ствотрап у Ста рој Па зо ви. Се ча но сти су, ме ђу број ним го сти ма, пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, јав ног и кул турног жи во та, при су ство ва ле и де ле гаци је из при ја тељ ских гра до ва, Пу хо ва и Бра ти сла ве из Сло вач ке Ре пу бли ке и пољ ског гра да Вен гер ске Гор ке. Об ред осве ће ња и се че ња слав ског ко ла ча, као што оби чај на ла же са до ма ћи ни ма др Ми ха лом Фи ли пом, пред сед ни ком Са ве та МЗ Ста ра Па зо ва и Сло бо даном Јо ва но ви ћем, пред сед ни ком Извр шног од бо ра Са ве та ове Ме сне зајед ни це, оба ви ли су све ште ни ци СПЦ у Ста рој Па зо ви Ср ђан Ђур ђе вић и Нико ла Де спот. Сла ву је бла го сло вио и го сте по здра вио отац Ср ђан Ђур ђе вић уз по ру ку да се све оно што ва ља сачу ва и све оно што је до бро, до не се из да на у дан у ово на ше, ка ко ду хов но, та ко и те ле сно ме сто. По здра вив ши све го сте, ме ђу ко јима и пред сед ни ка оп шти не Ста ра Пазо ва Ђор ђа Ра ди но ви ћа, ди рек то ра Ди рек ци је за из град њу Не дељ ка Кова че ви ћа и кон зул ку Ам ба са де Словач ке Ре пу бли ке у Бе о гра ду Ка та ри ну Сте хли ко ву, Сло бо дан Јо ва но вић је из ра зио за до вољ ство што су се овом сла вљу ода зва ли у ве ли ком бро ју, јер то је знак, ка ко је ре као, да се по шту је Ме сна за јед ни ца Стара Па зо ва. Др Ми хал Фи лип у по здрав ној ре чи освр нуо се на при ја тељ ство са већ по ме ну тим гра до ви ма из Сло вач ке и Пољске, као и Удру же њем Па зов чана у ди ја спо ри и по же лео сви ма угод но ве че и бо ра вак у Ста рој Па зо ви. Овом при ли ком уру че на су нај ви ша при зна ња МЗ Ста ра Па зо ва, По ве ље и Пла ке те које она тра ди ци о нал но до де љу је за слу жним пре га о ци ма у кул тури и ис так ну тим спор ти сти ма и Брест, ше сти пут Во лон те ри у цен тру гра да Об ред осве ће ња и се че ња слав ског ко ла ча спорт ским рад ни ци ма, као и уче ни цима ге не ра ци је у све три основ не шко ле у Ста рој Па зо ви. И го сти из ино странства у знак па жње да ри ва ли су до маћи не и пред сед ни ка оп шти не Ђор ђа Ра ди но ви ћа по кло ни ма ко ји сим бо лизу ју оби ча је и кул ту ру њи хо вих кра јева. На гра де и при зна ња уру чи ли су др Ми хал Фи лип и Сло бо дан Јо ва но вић, док је слав ску ат мос фе ру упот пу нио Град ски там бу ра шки ор ке стар. До бит ни ци при зна ња Уче ни ци ге не ра ци је у школ ској 2011/2012 го ди ни, Ка та ри на Туке лић из ОШ Бо шко Пал ко вљевић Пин ки, Ана Ха вран из ОШ Хе рој Јан ко Чме лик и Ана Мари ја Ко ва че вић, уче ни ца ОШ Си ме он Ара ниц ки на гра ђе ни су с по ,00 ди на ра. Пла ке те с По ве љом за слу жни ма у кул турном и спорт ском жи во ту Ме сна за јед ни ца је до де ли ла Удру же њу ли ков них умет ни ка Ста ре Па зо ве ко је ове го ди не сла ви 30 го ди на ра да, Стре љач кој дру жи ни Је динство из Ста ре Па зо ве и Ми ла ну Му ји џи, ду го го ди шњем спорт ском рад ни ку. Мла ди во лон те ри, њих 18, од којих 11 из ино стран ства, по че ли су чи шће њем цен тра гра да од ам брози је, а на ста ви ли сре ђи ва њем же лезнич ке ста ни це. Ра ди ли су и на осли ка ва њу зи да на град ској пи ја ци, сре ђи ва њу огра де и зе ле них по вр ши на на Ра сад нику, али укљу че ни су и у мно ге дру ге ак тив но сти. Сва ко дневно, у по по днев ним ча со ви ма се одр жа ва ју еду ка тив не и кре а- тив не ра ди о ни це и про јек ци је до ку мен тар них фил мо ва. И ове го ди не во лон те ри ће по се ти ти Срем ске Кар ловце, Но ви Сад и Слан ка ме начке ви но гра де, а за крај кам па одр жа ће се опро штај на жур ка на Ра сад ни ку Брест. Иначе, ре а ли аз ци ју кам па су помо гли оп шти на Ста ра Па зо ва, оп штин ски По крет го ра на, ЈКП Чи сто ћа, Вој ни аеро дром Батај ни ца, Full pro duc tion и меди ји ко ји пра те камп - ка же На ђа Ха дрик, кор ди на тор ка Кан це ла ри је за мла де.

12 12 Среда, 8. август У ОКВИ РУ ШИД СКОГ КУЛ ТУР НОГ ЛЕ ТА У пе так кон церт Га ра вог со ка ка За су бо ту је пла ни ра но одр жа ва ње пр ве Ме ђу на род не ре ви је па рад них за пре га, на ста ди о ну ФК Јед но та, а не де ља је дан ре зер ви сан за мла де ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО У су срет Пре о бра же њу Ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја У су срет Пре о бра же њу би ће одржа на по 17. пут у Ер де ви ку, од 10. до 19. ав гу ста. Ор га ни за тор, Ме сна за јед ни ца Ер де вик, и ове је го ди не при пре ми ла бо гат забав ни и спорт ски про грам ко ји ће по че ти ко тли ћи ја дом и друже њем ло ва ца. Да ни Ши да на Зла ти бо ру Од 3. до 9. ав гу ста, Ту ри стичка ор га ни за ци ја оп шти не Шид и Кул тур но обра зов ни цен тар орга ни зо ва ли су на Зла ти бо ру мани фе ста ци ју под на зи вом Да ни Ши да. Уз ту ри стич ке по тен ција ле оп шти не, пред ста ви ли су се и ви на ри и пче ла ри, а ових да на на сту пи ће и кул тур но-умет ничка дру штва Јед но та из Ши да, Бран ко Ра ди че вић из Ер де ви ка и Ђер дан из Ку ку је ва ца. Из ло жба у Га ле ри ји У за ле ђу пре сто ни це - општи на Шид у ка сној ан ти ци на зив је из ло жбе ко ја ће у Гале ри ји Са ва Шу ма но вић би ти пред ста вље на 10. ав гу ста. Аутори из ло жбе су Ра до ван Сре мац и Бран ка Цми ља но вић. Кон цер том гру пе Пи ло ти про текле сре де, 1. ав гу ста отво ре но ово го ди шње, осмо по ре ду, Шид ско кул тур но ле то, ко јег ор га ни зу је Кул тур но обра зов ни цен тар Шид. На пре пу ном пла тоу Тр га култу ре, пу бли ку су по здра ви ли дирек тор ка КОЦ-а Ја сми на Ла тас и мла ди Ши ђа ни, ко ји су из ве ли реп пе сму о свом гра ду. На ре пер то а ру ма ни фе ста ци је сутра, у че твр так, 9. ав гу ста је Ту ристич ки ре ли кроз Ср би ју, ко јег ор гани зу је Мо то Клуб Шид, а у 21 сат је кон церт гру пе Гњев ан ђе ла. Јав ни по зив Ми ни стар ства еконо ми је и ре ги о нал ног раз во ја за до де лу бес по врат них сред ста ва у окви ру ме ре за су фи нан си ра ње ини ци ја ти ва ло кал не са мо у пра ве за при пре му и спро во ђе ње про јека та на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу у овој го ди ни, про шле не деље у са ли СО у Ши ду пред ста ви ла је про јект ме на џер ка Ре ги о нал не раз вој не аген ци је Ру ма Та ња Мијај ло вић. СА ВЕ ТО ДАВ НА ПО ДР ШКА РЕ ГИ О НАЛ НЕ РАЗ ВОЈ НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ СРЕМ СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ Би ки ћа ни го сто ва ли у Сло вач кој Чла но ви КПД Иван Ко тља рев ски из Би кић До ла про шле не де ље по се ти ли су се ла Стеб ник и Ви шни Тва ро жец у оп шти ни Бар де јов, у Ре пу бли ци Сло вач кој. То ком бо рав ка, Би ки ћа ни су при ка за ли тра ди ци о нални оби чај ру ше ња мај ског др ве та и одр жа ли це ло вечер њи кон церт. По се та пра до мо ви ни је на ста вак са рад ње се ла Стеб ник и Би кић До, ко ја ће у сеп тем бру ре зул ти ра ти пот пи си ва њем спо ра зу ма о са рад њи. Циљ ове ме ре је по др шка је дини ца ма ло кал не са мо у пра ве за припре му и спро во ђе ње про је ка та ко ји се од но се на раз вој по слов не и друге ин фра струк ту ре ко ја до при но си ства ра њу по вољ них усло ва за по слова ње, уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, отва ра ње и раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, пред у зет ни штва и за друга, по ве ћа ње за по шља ва ња, ино ватив но сти и кон ку рент но сти, раз вој услу га за ма ла и сред ња пред у зе ћа, У пе так, 10. ав гу ста, са по четком у 21 сат на сту па по зна та ново сад ска гру па Га ра ви со как, док је за су бо ту пла ни ра но одржа ва ње пр ве Ме ђу на род не ре ви је па рад них за пре га, на ста ди о ну ФК Јед но та, са по чет ком у 19 са ти. Истог да на, али на Тр гу кул ту ре, са по чет ком у 21 сат, би ће одр жан Срем фолк фест, на ко ме ће учество ва ти чла но ви СКУД-а Све ти Са ва и го сти - ан сам бли из Турске и Бу гар ске. Не де ља, 21. ав густ, је дан резер ви сан за мла де, те ће тим пово дом у 21 сат би ти ор га ни зо ва не ка ра о ке и пе на пар ти. У по не де љак, та ко ђе са по четком у 21 сат, Ши ђа ни ма ће се предста ви ти гру па Озар је из Срем ске Ми тро ви це, а ор га ни за тор овог кон цер та је Уста но ва за не го ва ње кул ту ре Срем. У исто вре ме сутра дан, у уто рак, 14. ав гу ста, би ће одр жа на по зо ри шна пред ста ва под на зи вом Го спо дин фо ка, док је сре да, 15. ав густ Ет но дан, то ком ко јег ће да на сту пе удру же ња же на и кул тур но-умет нич ка дру штва са под руч ја шид ске оп шти не. До при нос раз во ју по слов не ин фра струк ту ре ОКОМ КА МЕ РЕ пред у зет ни ке и за дру ге, про мо ци ју ре ги о нал ног иден ти те та и брен дира ње ре ги о на, за су фи нан си ра ње уче шћа у про јек ти ма ко ји се фи нанси ра ју из до ма ћих и ме ђу на род них из во ра од зна ча ја за ре ги о нал ни и ло кал ни раз вој и за уна пре ђе ње међу оп штин ске, ме ђу ре ги о нал не, преко гра нич не и ме ђу на род не са рад ње. Пре зен та ци ји су при су ство ва ли и за по сле ни у оп штин ској Кан це ла рији за ло кал ни еко ном ски раз вој. Ли ков на ко ло ни ја Ру ски двор Злат ни ко тлић У Мо ро ви ћу ће, 12.ав гу ста, би ти одр жа но тра ди ци о нал но так ми че ње у ку ва њу ри бљег папри ка ша Злат ни ко тлић. Ко тиза ци ја из но си ди на ра, а обез бе ђе не су бо га те на гра де. По бед ник ће до би ти ле то ва ње за две осо бе, 10 да на у Лет њем кам пу Шу шањ, дру го пла си ра ни пет да на за две осо бе у Грч кој, а тре ћи пет да на за две осо бе у Бу дви. У Лет њој вла ди чан ској ре зи ден ци ји у Ши ду, од 2. до 4. ав гу ста одр жа на је тре ћа Ли ков на ко ло ни ја под на зи вом Ру ски двор. На овој ко ло ни ји уче ство вало је два де се так сли ка ра из ви ше вој во ђан ских ме ста ко ји су то ком бо рав ка у Ши ду по се ти ли Га ле ри ју слика Са ва Шу ма но вић, Му зеј на ив не умет но сти Или јанум, као и пра во слав ну и ри мо ка то лич ку цр кву. (фо то Ра дио Шид)

13 Среда, 8. август О МЛА ДИ МА И ЗА МЛА ДЕ Беочинска хроника Тим за из ра ду пла на Пред сед ник оп шти не мр Бог дан Цве јић је име но вао чла но ве Ти ма за из ра ду Ло кал ног ак ци о ног пла на за мла де оп шти не Бе о чин, у пе ри о ду од до го ди не. Чла но ви ти ма су, кра јем ју ла, усвоји ли ка лен дар ак тив но сти на из ради овог стра те шког до ку мен та, као и кон крет на за ду же ња чла но ва. Пре ма ре чи ма Ду ша на Зељ ко ви ћа, ко орди на то ра из ра де пла на и пред ставни ка Кан це ла ри је за мла де оп шти не Бе о чин, ЛАП за мла де би тре ба ло да кра јем сеп тем бра бу де упу ћен у скуп штин ску про це ду ру. Чла но ви ти ма су: Ду шан Зељко вић, Де сан ка Јо ви чић, Драган Гли го рић, Са ша Ра ди но вић, Агим Др ма ку, Ми на Ми нић, Јо вана Жив ко вић, Је ле на Во лић, Нико ли на Гој ко вић, На ди ца Пу рић и Се ку ла Пе тро вић. ДУ НАВ СКА ПЛА ЖА, СПАС ОД ТРОП СКИХ ВРУ ЋИ НА Сви на срем ско мо ре о ди шњи од мо ри, или ка ко по бе ди- ужа ре но срем ско сун це! На ме ће Гти се опро бан ре цепт. По бе ћи на мо ре, ре ку, пла ни ну... По мо гућ но сти, на неку ег зо тич ну де сти на ци ју. Е, да нам је кућ ни бу џет са вре мен, европ ски, за час би се спа ко ва ли, по де си ли на ви га ци ју и ето нас. Ди рект но, у ка дру са ре кламе ко је за пљу ску је че жњи ве по гле де на си лу и моћ свет ске ту ри стич ке инду стри је. Ако вам је, ове се зо не, из не ког раз ло га, из ма кло ле то ва ње или, јед ностав но, тра жи те спас од ових троп ских вру ћи на, има мо пред лог! Па нон ско море! И по ред то га што су нас убе ди ли да га ви ше не ма, сли ке го во ре, са ме за се бе. Ду га пе шча на пла жа, ле жаљке, сун цо бра ни, ту ше ви. Ре кви зи ти за де цу. Уре ђе на зе ле на по вр ши на са Пла жа на Ду на ву код Бе о чи на се ни ца ма и хла до ви ном, за вас, али и за ва шег љу бим ца, дво точ ка ша или че тво ро точ ка ша. Све у скло пу мо дерног ре сто ра на са пре ле пом ба штом и три са ле, за ма ле и ве ли ке по ро дич не све ча но сти. Уз срем ска ви на и кад вас рас по ло же ње по не се, уз срем ске тамбу ра ше. И све дру го што би смо ре кли, би ло би ре кла ма за ову пре ле пу оазу на Ду на ву, код Бе о чи на. Али, то је посао ко ји нам тек пред сто ји и ко ји ће ово ме сто уцр та ти на кар ту срем ских ту ри стич ких атрак ци ја. За то по тра жите још увек не до вољ но от кри ве но, ресто ран "Ка раш" у Бе о чи ну и ужи вај те у ам би јен ту ко ји ће вам улеп ша ти лет ње срем ске до ко ли це. Ду шка Да ви до вић, ди рек тор Фонд Ту ри стич ки кла стер Срем ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ Ве ли ке ште те у по љо при вре ди Су ша нај ви ше по го ди ла ку ку руз, со ју, па суљ и бре скве ла но ви Оп штин ског ве ћа раз ма тра- су не дав но Из ве штај о гло бал ној Чли про це ни ште те од су ше у го ди ни. Ви ши струч ни са рад ник за по љо привре ду Је ле на Па шћан ис та кла је да је Ко ми си је за про це ну ште те од су ше, чи ји су чла но ви још би ли Лу ка Апић и Јо ван Ку зма но вић, об и шла те рен и утвр ди ли да је нај ве ћа ште та за де си ла усе ве ку ку ру за око 75 од сто, со је око 80 од сто, па су ља око 80 и брескве око 70 про це на та. Из вр ше ње оп штин ског бу џе та у првих шест ме се ци, ка ко је ис та кла Драга на Јо ва но вић, ви ши са рад ник за бу џет, из но си око 264 ми ли о на ди на ра, од но сно 49,01 од сто од пла ни ра ног. Раз лог за ова ко ви сок про це нат из врше ња је пре нос сред ста ва из годи не у ви си ни од 40 ми ли о на ди на ра, као и упла та до на ци је "La far ge BFC" у из но су од 22 ми ло на ди на ра. Оп штин ско ве ће, ко јим је предсе да вао Дра ган То мо вић, за ме ник пред сед ни ка Оп шти не, раз ма тра ло је и жал бе на ре ше ња Од се ка ло кал не по ре ске ад ми ни стра ци је, као и ре шења ко му нал не ин спек ци је, а утвр ђен је Пред лог ре ше ња о име но ва њу Општин ског шта ба за ван ред не си ту а ције. Ина че, име но ван је Са вет за управља ње ми гра ци ја ма и трај на ре ше ња про бле ма из бе глих и ин тер но ра се љених ли ца. Д. П. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Пре со ва ни ауто мо би ли Сто ти нак ша ре них коц ки ца приву кло је па жњу рад ни ка на прије му че лич них си ро ви на у срем скоми тро вач кој че ли ча ни. Из да љи не и не мо же те ја сно про це ни ти о че му је реч иако су коц ки це ле по сло жене, ра зних бо ја, па де лу ју и као не ка про стор на сла га ли ца. Ипак, ка да се при бли жи те, ја сно је да је реч о ме тал ном от па ду и згужва ној и пре со ва ној ма си ра зних полу га и де ло ва, па по ста је ја сно да су то у ства ри ауто мо би ли. Мно ге ће те пре по зна ти по обе леж ји ма ко ја су, не ким ма лим чу дом, оста ла јасно чи тљи ва. Овај кон ти гент пре сова них ауто мо би ла ве ро ват но је део За ста ви не ак ци је у ко јој се за старо во зи ло до би јао по пуст за но вог пун ти ћа. Та ко су мно ги вре ме шни че тво ро точ ка ши сво је по след ње метре на пра ви ли до хи дра у лич не пресе, а по след ње да не ауто мо бил ског жи во та че ка ју у ре ду за ауто мо билски кре ма то ри јум, па и да на не ки на чин бу ду по но во ро ђе ни. Д. Р. Пре су пре жи ве ле озна ке мар ке во зи ла ИН ЂИ ЈА У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Че стит ка пре сто ло на след ни ку Пред став ни ци Удру же ња Краље ви на Ср би ја из Ин ђи је су у име грађа на че сти та ли рођен дан пре сто ло наслед ни ку Алек сандру Дру гом Ка рађор ђе ви ћу пре давши му лич но па но са пот пи си ма. На и- ме, у цен тру гра да је био из ло жен па но са фо то гра фи јом Кар ђор ђе ви ћа на ко ји су се гра ђа ни пот пи си ва ли. Престо ло на след ник се за хва лио гра ђа ни ма на ука за ној па жњи. З. Г. С. Пре сто ло на след ник се за хва лио на па жњи ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ: Да ли пла ћа ње че ко ви ма на од ло же но, плат ним кар ти ца ма и узи ма њем кре ди та по ста је на чин пре жи вља ва ња? Ве ри ца Гр гић, Шид - Ку пу јем на све мо гу ће на чи не, би ло кар ти ца ма, че ко ви ма, или по пу лар ним упи си ва њем у све ску, а и ке шом, кад га имам. Ипак је лак ше ка да се не што пла ти у ви ше ра та, по себ но ако је реч о не ким ве ћим ку по ви на ма. Ауто мо би ли као коц ки це

14 14 Среда, 8. август Др жа ва мо ра по мо ћи по љо при вре ди Пре ма пр вим про це на ма, до маћа по љо при вре да ће ове го ди не, због су ше, пре тр пе ти ште ту од најма ње ми ли јар ду евра. По кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду Го ран Јешић ка же да се од лу ка о про гла ше њу еле мен тар не не по го де на ла зи у оквири ма овла шће ња Вла де Ср би је. - Пре ма си ту а ци ји на вој во ђанским њи ва ма, са свим је си гур но да је нео п ход но про гла си ти еле мен тарну не по го ду ка те го ри чан је Го ран Је шић. Вла да Ср би је је до не ла од лу ку да Ре пу блич ки штаб за ван ред не ситу а ци је утвр ди ште те ко је је про у- зро ко ва ла ду го трај на су ша. Вла да је на ло жи ла да Ми ни стар ство пољо при вре де по сле утвр ђе ног стања, пред ло жи од го ва ра ју ће ме ре за са ни ра ње по сле ди ца ко је је су ша оста ви ла на по љо при вред ну про извод њу у Ср би ји. Ми ни стар по љо при вре де Ср бије Го ран Кне же вић је по ја снио да би у на ред них 30 да на Ре пу блич ки штаб за ван ред не си ту а ци је на основу из ве шта ја ло кал них са мо у пра ва тре ба ло да при пре ми по дат ке о штета ма на те ре ну, по сле че га би Ми нистар ство по љо при вре де иза шло са сво јим ме ра ма ка ко би се ти гу би ци са ни ра ли. - Пре ма на шим нај гру бљим проце на ма, род ку ку ру за и со је би ће ума њен за око 50 од сто, а оста лих кул ту ра из ме ђу 25 и 40 од сто - ка зао је ми ни стар Кне же вић и оце нио да су то "огром ни гу би ци и ка та стро фа за јед ну ма лу по љо при вред ну зе мљу као што је Ср би ја". Ђор ђе Не на до вић Кне же вић је на вео да ће др жа ва по ку ша ти да по мог не по љо при вредни ци ма пре ра спо де лом бу џе та ресор ног ми ни стар ства. А на срем ским њи ва ма, нај ве ће ште те пре тр пео је ку ку руз та ко да род са не ких пар це ла не ће би ти мо гуће ис ко ри сти ти ни за си ла жу. По изве шта ји ма на ших ре пор те ра, ве ли ке ште те су пре тр пе ле и све оста ле ратар ске, али и во ћар ске кул ту ре. Чи ме хра ни ти сто ку? - За са да још не мам про бле ма са ис хра ном сто ке, јер сам про шле годи не до вољ но про из вео, али ћу кад Због вре мен ских не при ли ка и бре скве на це ни то по тро шим има ти про блем са храном. По сле ди це су ше су еви дент не код ку ку ру за, со је и код лу цер ке. Имам пар це лу од 35 ју та ра ку ку руза ра зних хи бри да где не ћу обра ти ни кли па. Усев је под го рео, ни је се од мет нуо и до шло је до ка та стро фе - при ча Ђор ђе Не на до вић, по љопри вред ник из Срем ске Ми тро ви це о по сле ди ца ма су ше. По знат го ди на ма као ре кор дер у про из вод њи мле ка, у сво јим шта лама Не на до вић др жи 86 кра ва-му зара, те ла ди и ју на ди. Кра ве днев но да ју из ме ђу 800 и 850 ли та ра мле ка, а сто ку ко ји хра ни хра ном са сопстве них њи ва. За то ових да на гле да у не бо јер то ки ше што је па ло, ни је до вољ но. - Ни со ја ни је ни шта бо ље од куку ру за под не ла су шу, пра зна јој је ма ху на па се пи там шта ће би ти од ње, а на пар це ли под де те ли ном луцер ком, где сам ла не ве о ма ве о ма до бар при нос, не ћу има ти ни де се ти део - до дао је Не на до вић. Због ак ту ел них про бле ма пре свега али и ста ња у по љо при вре ди овај по љо при вред ник пла ни ра да ре дуку је про из вод њу сто ке. Ка ко нам ре че, пла ни ра да све кра ве ко је да ју днев но ис под 20 ли та ра мле ка про да или по ко ље. - Нај лак ше је сто ку по кла ти, волео бих да ни је та ко да је си ту а ци ја дру га чи ја. Али, у овој си ту а ци ји није чу до што хра на по ску пљу је и што ће по ску пљи ва ти. Ја и дру ги про изво ђа чи, во ле ли би смо да се на тржи шту де ша ва су прот но, да по трошач не пла ћа ску пље мле ко, а да ја, ко ји га про из во дим,не мам на ве дених про бле ма са хра ном и оста лим. За то пре по ру чу јем до го во ре из ме ђу про из во ђа чиа и ре сор них ми ни ста ра ка ко би се на шло ре ше ње, јер без ре ше ња не ма нам оп стан ка - ис ти че Ђор ђе Не на до вић. Овај ми тро вач ки по љо при вред ни про из во ђач са ра ђу је да на уч ним инсти ту ти ма, се мен ским ку ћа ма и факул те ти ма. Ка же да је два че ка да до ђу и да му пре по ру че нај бо ље ре ше ње у ак ту ел ној си ту а ци ји. Јер, ку ку руз ко ји је под го рео мо гу ће је да уско ро не ће би ти до бар ни за сила жу. Ки ша са мо је дан дан Шта је оста ло од ку ку ру за На сточ ној пи ја ци у Ши ду про текле не де ље це на ку ку ру за по ве ћа на је са 26 на 30 ди на ра за ки ло грам. Раз лог за ова кав скок це на по љопри вред ни ци ви де у су ши, ко ја је знат но уни шти ла ово го ди шњи принос. Сви ко ји су тог да на по ну ди ли ку ку руз у вре ћа ма, на де се так трактор ских при ко ли ца, вра ти ли су се за до вољ ни ку ћа ма, јер су сву ко личи ну про да ли, а ни ко ни је пи тао за це ну. До ста је би ло на ку па ца ко ји су ку по ва ли ве ће ко ли чи не, на ме ње не да љој про да ји по уну тра шњо сти Срби је, на рав но, по ве ћој це ни. Ка ко ка же Ми лан Ми ља но вић, по љо при вред ник из Ку ку је ва ца, пре ма ње го вој про це ни, су ша ће 30 до 40 од сто да ума њи оче ки ва не при но се. - А да ли ће због то га да до ђе до по ску пље ња хра не и оста лих жи вотних на мир ни ца не за ви си од нас, него од пре ра ђи ва ча и про да ва ца хране, јер они од лу чу ју о то ме. Ја имам за се ја них 23 ју тра ку ку ру за и око 30 ју та ра со је и све то је са да већ до ста стра да ло од су ше. По след ња ки ша ко ја је па ла би ла је не до вољ на за опо ра вак, по мо гла је са мо ше ћер ној ре пи и ду ва ну, док ку ку ру зу ви ше не ма по мо ћи. Код нас у Ку ку јев цима ки ша је па да ла са мо је дан дан, већ су тра дан је зе мља би ла од мах

15 Среда, 8. август Ме ре по мо ћи Као мо гу ће ме ре по мо ћи пољо при вред ни ци ма, у слу ча ју про гла ше ња еле мен тар не не пого де због су ше, ми ни стар Го ран Кне же вић је на вео осло ба ђа ње од пла ћа ња за ку па по љо привред ног зе мљи шта, ре про гра мира ње суб вен ци о ни са них кре дита Ми ни стар ства по љо при вре де, осло ба ђа ње пла ћа ња на кна де за од вод ња ва ње и на вод ња вање и ин тер вен ци је из Ре пу бличке ди рек ци је за роб не ре зер ве. Пре ма ње го вим ре чи ма, иде ја је и да се део сред ста ва ко ја ће се уште де ти пре стан ком ан га жо вања агро но ма и шу мар ских ин жење ра уло жи у ди рект не суб венци је по љо при вред ни ци ма. Дра ган Кри во ши ја пот пу но су ва, јер је па ло са мо 18 ли та ра, што је не до вољ на ко ли чи на за опо ра вак по љо при вред них кул тура ка же Ми лан Ми ља но вић, по љопри вред ник из Ку ку је ва ца. А мо же мо има ти и две же тве - Ова су ша ути ца ла је нај ви ше на ку ку руз и со ју. На сла би јем зе мљишту до шло је до су ше ња чак и кли па. Та мо где је до шло до су ше ња по лови не ста бљи ке, не ма ни шта од ку куру за. У Па зо ви ма ло ра ни је је па ла ки ша и спа сла си ту а ци ју, али не ће то си гур но би ти онај при нос ко ји је био про шле го ди не. Зна чи ума њен при нос би ће и до 30 од сто, а не где и до 40 про це на та у за ви сно сти од ква ли те та зе мљи шта ка же Ми хал Ба лаж, по љо при вред ник и члан и пот пред сед ник Удру жа ња по љо привред ни ка Ста ре Па зо ве. Ми хал обра ђу је 80 ју та ра зе мље и на гла ша ва да се со ја на ње го вом има њу још добро др жи. Со ја је по че ла да од ба цу је цвето ве и ова ки ша ко ја је па ла, вра тила ју је у жи вот. По пу ња ва ма ху не, Ми лан Ми ља но вић а ре па ко ју ни је мраз уни штио и која ни је пре се ва на се до бро др жи, а она пре се ва на, ма ла је и си гур но ће би ти ума њен при нос, ма да јој је киша до бо ро до шла.на сун цо крет ова су ша ни је то ли ко ути ца ла. Нај ви ше је на стра дао ку ку руз оце њу је Михал Ба лаж и на гла ша ва да је слич на си ту а ци ја и код оста лих по љо привред ни ка, ма да је у ата ру Ста ре Пазо ве зе мља до ста ја ка, док у дру гим ата ри ма ста ро па зо вач ке оп шти не, као на при мер у Вој ки или Кр ње шевци ма, пи та ње је да ли ће ишта би ти од ку ку ру за. Ми слим да се ова су ша мо же сма тра ти за еле мен тар ну не по го ду и да тре ба по мо ћи по љо при вред ни цима. Код ме не од 80 ју та ра зе мље, пола је ку ку руз, а оста ло со ја и ше ћерна ре па. Сма трам да Ср би ја, по себ но Вој во ди на, без на вод ња ва ња не ма пре спек ти ву. Жа ло сно је да по ред ова кве зе мље и до брих мо гућ но сти за по љо при вре ду, ми до жи вља ва мо ову си ту а ци ју. По зна то је, да су ша и ни је еле мен тар на не по го да. Кад има мо су шу, не ма мо бо ле сти. Потре бан је са мо си стем за за ли ва ње. С си сте мом за за ли ва ње ми би смо, ов де у Вој во ди ни, мо гли да има мо и две же тве го ди шње. О то ме тре ба да раз ми сле у вр ху др жа ве, да по мог ну по љо при вред ни ци ма, а и са мој држа ви став је Ми ха ла Ба ла жа. Не на док на див гу би так - Пре ма по да ци ма ко је смо доби ли од Оп штин ске ко ми си је ко ја је из вр ши ла тач ну про це ну ште те на ста ле услед су ше, нај го ре је прошла со ја. За хва љу ју ћи еле мен тар ној не по го ди, стра да ло је не где око 65 по сто ове кул ту тре, док је ку ку руз про шао тек не што бо ље. Ве ли ку ште ту су претр пе ли и оста ли усе ви, међу ко ји ма је и ше ћер на ре па чи ји ће род ове го ди не би ти знат но ума њен. У на ред ном пе ри о ду ће мо се обра ти ти По кра јин ском се кре та ри јату за по љо при вре ду као и ре сор ном ми ни стар ству од ко јих ће мо тра жи ти по моћ за на ше по љо при вред ни ке. Ште те су за и ста ве ли ке и ме ре се у ми ли јар да ма дина ра. То је го то во не на докна див гу би так, али ми ће мо учи ни ти све што је у на шој мо гућ ни да по мог не мо они ма ко ји су пре тр пе ли нај ве ћу ште ту. На да мо се да ће мо им по мо ћи да се за наред ну го ди ну бо ље спре ме - ре као је пред сед ник оп шти не Ру ма Го ран Ву ко вић. Ума њен род во ћа и при нос ду ва на По љо при вред ни ци ка жу да не ма кул ту ре ко ју ни је по го ди ла су ша, не ке ма ње, не ке ви ше и са стра хом оче ку ју крај го ди не до ка да ће мо рати да из ми ре пре у зе те кре дит не обаве зе, по ре зе и оста ле на ме те. Но вослан ка мен ци су, из ме ђу оста лог, позна ти по про из вод њи бре скви, ја бука и ду ва на. Ка ко се су ша од ра зи ла на ове кул ту ре пи та ли смо Дра га на Кри во ши ју, по љо при вред ни ка из Но вог Слан ка ме на. - Исто као и на ку ку руз и сунцо крет. Мо жда још го ре јер је мраз про ле тос оште тио ра не сор те брескви у цве ту што је та ко ђе ути ца ло на сма ње ње ово го ди шњег ро да. Да во ћа не ма до вољ но ви ди се и по цена ма јер је ки ло грам бре скви пре машио сто ди на ра. Што се ти че ја бу ка, сор та ај да ред је нај го ре про шла, не са мо у Слан ка ме ну, слич на си ту а ција је у Ши ду, Су бо ти ци што на го вешта ва да ће и це не ја бу ка би ти висо ке - ка же Дра ган Кри во ши ја. Ку ку руз под го рео и ни је се до бро од мет нуо При ли ком про шло не дељ не по сете Слан ка ме ну уве ри ли смо се да је це на бре скви ис пред ку ћа про из вођа ча јед на ка оној на пи ја ци, 100 и 120 ди на ра за ки ло грам, они сит ни ји пло до ви за џем су 50 ди на ра. По ред Го лу бин ча на и Ма ра ди чана, и Слан ка мен ци га је ду ван. Драган Кри во ши ја је за се јао ду ван на пре ко 20 хек та ра. -Су ша се ло ше од ра зи ла и на при нос и на ква ли тет ду ва на. Проце на је да је при нос ума њен јед ну то ну по хек та ру, ли сто ви су сит ни ји. Ки ша ко ја је не дав но па ла не ће ту ско ро ни шта про ме ни ти је ди но што ду ван не ће ви ше под го ре ва ти, ка же Кри во ши ја ко ји је ове го ди не по ред ду ва на се јао ку ку руз и су цо крет. Ка же, при но си су та кви да ће је два под ми ри соп стве не по тре бе. Па ра не ће би ти за ула га ње у но ву про извод њу ако др жа ва не по мог не. Е. С. Н.

16 16 Среда, 8. август ЗА НИ МЉИ ВА ИСТО РИ ЈА ПО РО ДИ ЦЕ ГР ЧИЋ ИЗ ШИ ДА (2) Док тор прав них на у ка, ме ђу нај бо га ти јим љу ди ма у Срем ској жу па ни ји, др Дра гу тин Гр чић био и је дан од осни ва ча Срп ске бан ке у За гре бу Стре љан у Ми тро ви ци за јед но са Са вом Шу ма но ви ћем, чи јом тет ком је био оже њен О тац др Дра гу ти на Гр чи ћа, Божи дар Бо жа Гр чић, био је ча ра пар или штри кер. Оже нио се у Бу ку ре шту, 1858, Олим пи ја дом Шанц, са ко јом је имао си на је дин ца Дра гу ти на. Олим пи ја да је умр ла од оспи ца, 1868, у 30. го ди ни жи во та. По сле ње не смр ти Бо жи дар се оже нио Со фи јом Сте фа но вић (Вин ков ци, 1838 Шид, 1913). Из дру гог бра ка, Бо жа је имао кћер ку Алек сан дру, удату за др Ни ко ла ја Ого ре ли цу ( ), пот пред сед ни ка сто ла сед мори це и пот пред сед ни ка др жав ног тужи ла штва за за шти ту др жа ве. Др Дра гу тин Гр чић спа да у ред нај до ми нант ни јих име на шид ске исто ри је. Као је ди ни му шки члан те гра не Гр чи ћа у Ши ду, на сле дио је има ње и свог оца и стри ца. За вршио је, а по том и док то ри рао правне на у ке. По чев ши од го ди не, оба вљао је функ ци ју кра љев ског јав ног бе ле жни ка у Ши ду. За хваљу ју ћи ве ли ком ка пи та лу ко ји је на сле дио од по ро ди це, а још ви ше лич ном уме ћу, др Гр чић је по стао нај бо га ти ји Ши ђа нин. Био је је дан од осни ва ча Срп ске бан ке у За гре бу и члан пр вог Управ ног и Над зор ног од бо ра те бан ке. Го ди не др Гр чић, са су пру гом Је ле ном, по седо вао је де о ни ца Срп ске банке. Био је на 24 ме сту по ве ли чи ни опо ре зо ва ног има ња у Срем ској жупа ни ји, 1903, да би се го ди не по ви си ни по ре за (од но сно има ња) по пео на де ве то ме сто. Го ди не при дру жио се Срп ском при вред ном дру штву "При вред ник", па је у на ред них се дам го ди на под ње го вим по ве ре ни штвом би ло чак 35 срп ских млади ћа, ма хом из Ши да и око ли не. Био је ду го го ди шњи пред сед ник Срп ског пе вачког дру штва "Ја вор гу сле" из Ши да, ко јем је оста вио ку ћу пре ко пу та шид ске срп ске пра во слав не цр кве (по ме ну то дру штво је би ло уки ну то у НДХ, а ка ко по сле ра та ни је по но во по кре ну то, Гр чи ће ва ку ћа је при па ла гра ду). Др Дра гу тин Гр чић је био оже њен Је ле ном Шу мано вић, тет ком ака дем ског сли ка ра Са ве Шу ма нови ћа. Го ди не 1900, по по врат ку по ро ди це Шу мано вић у Шид, др Гр чић им је усту пио ку ћу за ста нова ње. У свом те ста мен ту је ту ку ћу оста вио Са ви Шу ма но ви ћу, не зна ју ћи да ће шест да на ка сни је и он и Са ва би ти стре ља ни. Дра гу тин Гр чић са су пру гом Је ле ном, рођ. Шу ма но вић (1906) У то ку Пр вог свет ског ра та, за једно са гру пом нај у глед ни јих Ср ба из Ши да, др Гр чић је ухап шен и од ве ден у ло гор у Арад, а ав гу ста го дине, по но во као је дан од нај у глед ни јих Ср ба, ухап шен је у уста шкој ра ци ји и стре љан у Срем ској Ми тро ви ци. Због не мер љи вог до при но са очу ва њу српске ду хов но сти и тра ди ци је, за спо кој ду ше др Дра гу ти на Гр чи ћа веч но го ри све ћа у хра му Све тог оца Ни ко ла ја у Ши ду. Др Гр чић је био оже њен Је ле ном Шу ма но вић, тет ком ака дем ског слика ра Са ве Шу ма но ви ћа. Го ди не 1900, по по врат ку по ро ди це Шу ма но вић у Шид, др Гр чић им је усту пио ку ћу за ста но ва ње. У свом те ста мен ту је ту ку ћу оста вио Са ви Шу ма но ви ћу, не зна ју ћи да ће шест да на ка сни је и он и Са ва би ти стре ља ни. По сле смр ти Пер си де Шу ма но вић, сли ка ре ве мај ке, ово зда ње је пре тво ре но у спо мен-кућу Са ве Шу ма но ви ћа. Др Дра гу тин и Је ле на Гр чић ни су има ли де це. На жа лост, у не ким шидским кру го ви ма, из сасвим не по зна тих разло га, име др Дра гу ти на Гр чи ћа је да нас не пожељ но. Суд би на је хтела да ње го во име, ипак, оста не за пам ће но. И по ред ви ше де це ниј ског ру ше ња ста ре град ске стам бе не ар хи тек ту ре у Ши ду, ку ћа др Гр чи ћа (гра ђе на око го дине) и да ље сто ји. На жа лост, у не ким кру го ви ма, из са свим не по зна тих раз ло га, име др Гр чи ћа је да нас не по жељ но. Сва ка ко да је суд би на или на зо ви мо то жи вот, или бо жан ска про ми сао, хте ла да њего во име ипак оста не за пам ће но у Шиду. И по ред ви ше де це ниј ског ру ше ња ста ре град ске стам бе не ар хи тек ту ре у Ши ду, ку ћа др Гр чи ћа (гра ђе на око го ди не) и да ље сто ји. На кон више де це ниј ског уни шта ва ња спо ме ника на срп ском пра во слав ног гро бљу у Ши ду, где че сто пре ко но ћи не ста не по ро дич на гроб ни ца не ке ста ре бо гате шид ске по ро ди це, а ник не не што са пот пу но не по зна тим пре зи ме ном, и да ље оп ста је по ро дич на гроб ни ца Гр чи ћа. Ту за на век по чи ва "гра ђа нин шид ски вер ни, ис кре ни су пруг, му дри и бла ги ро ди тељ Бо жи дар Гр чић са сво ја два не ја ка си на Па јом и Ђо ком", а тик уз гроб "до бре су пру ге и не жне ма ти је дин че та, Олим пи ја де Гр чић". Тач но ме сто по след њег пре би ва ли шта њи хо вог си на, др Дра гу ти на Гр чи ћа, ни је по зна то. Ра до ван Сре мац По ро дич на ку ћа Шу ма но ви ће вих у Ши ду (око 1910) Ру ко вод ство Срп ске бан ке у За гре бу (око 1895) - Дра гу тин Гр чић, дру ги ред, сед ми сле ва

17 Среда, 8. август КУЛТУРА 17 БЕ О ЧИН ЦИ СЕ СЕ ЋА ЈУ ИВА НА НО ВА ЧИ ЋА ( ) Пост хум но штам па на и пе та књи га ов да шњег за у век мла дог по е те, "Из ме ђу ба ло на и леп ти ра" Ви ше од че тврт ве ка је про шло од тра гич не смр ти та лен то ва ног и за у век мла дог бе о чин ског пе сника Ива на Но ва чи ћа ( ), ко ји је јед ног су мор ног, но вем барског да на, по ди гао ру ку на се бе. Раз ло ге за та ко сме лу, дра стич ну и не ис пра вљи ву од лу ку те шко је доку чи ти, они се мо гу, тек, на слу ћи вати чи та њем му дрих и про ми шље них, у су шти ни су мор них, без над них стихо ва. "По е зи ја је че мер", ре че Иван на јед ном ме сту, док ће на дру гом до да ти: "Ме ни се иде, же лим усну ти крај пута име из гу би ти." Па, он да: "У смр ти не уз бра не руже мо жда је за пи са на и мо ја суд би на." Ње го ви Бе о чин ци, пре свих отац Ото и при ја те љи по пе ру, ни су за бора ви ли Ива на Но ва чи ћа, ко ји за живо та ни је имао при ли ке да се ра ду је сво јим уко ри че ним сти хо ви ма. Све ње го ве пе снич ке књи ге су об ја вље не пост хум но: Три де сет три ва ри ја ције (1989), Про ве ра ва ње сна (1990), Пе хар Офе ли ји них су за (1990), тако ђе и збир ка крат ке про зе Укле ти пе сник (1996). Упра во се по ја ви ла и пе та Ива но ва књи га, Из ме ђу ба ло на и леп ти ра, са под на сло вом Пре лет цр не сен ке, као за јед нич ки из да вачки по ду хват "Фу ту ре" из Пе тро ва ради на и бе о чин ског КУД "Бри ле", са уред нич ким пот пи сом Се ку ле Петро ви ћа и по го во ром при ре ђи ва ча Ми ли ја на Де спо то ви ћа. Иван Но ва чић По ет ска збир ка Из ме ђу ба ло на и леп ти ра, на сло вље на по истои ме ној пе сми, има за мо то ми сао ко ју је сво је вре ме но ис пи сао сâм пе сник: "Ја сам оно што сам био, што сам са да, што ћу би ти. Ја сам оно што ће оста ти по сле ме не. Ја не мо гу би ра ти вре ме." Из ме ђу две пе сме, увод не (По твр ди недо ре че но) и за вр шне (Пу те ви су пу сти), сме ште ни су по ет ски циклу си: Из ме ђу две веч но сти, Барка без прам ца, По де ли мо слат ку вар ку и Не по те жи те веч не истине, ко ји ма је при до дат и ма ли избор Ива но вих сен тен ци. Но ва чић је ве ро вао у дру ги свет, да ће би ти "по но во рођен као веч на ди ле ма", са оп шта ва пе сник и кри тичар М. Де спо то вић, а по том се пи та: "Оста ће тај на за што је Но ва чић то ли ко па те ти ке ви део у жи во ту и њо ме уплео сво ју по е зи ју као да је жу рио да на пра ви што си гур ни ју омчу: По е зи ја је живот про жет си лином стра ха, ка за ће не ус пев ши да пе смом са мо си му ли ра свој ра ни одла зак, он се де сио. Раз ви ла се клица Та на то са. Оно што је у пси хич ком про сто ру овог пе сни ка има ло на ду то је би ла жи ва љу бав, на да ни ца, ко ју је Но ва чић по ја снио у пе сми пси хо а на ли тич ког на сло ва Га лак сија љу ба ви. Он ру ке же не при ма побо жно спле те не ми ло шћу ко ја жи воту да је на ду, за то тре ба во ле ти јер же на обез бе ђу је раз лог ста ја ти пред огле да лом. Пе сник је, да кле, имао на ме ру да ту га лак си ју осво ји..." "Бар јед ном у жи во ту сви смо ми ма ли по ки сли врап ци. А не ко је то увек." Та ко је го во рио не у мр ли бео чин ски пе сник Иван Но ва чић, ко ји је та ко ђе сма трао: "Ти ши на је прете шка." Мо жда са мо на крат ко, они ко ји га се и да нас се ћа ју, по ку ша ли су да ту ти ши ну раз би ју из да ва њем Ива но ве лир ске збир ке Из ме ђу бало на и леп ти ра. Д. По зна но вић Пе сма се са ма пи ше. Од сно ва сат ка на, слат ког пи јан ства, не ка да не у год ног ма мур лу ка. Ако ожи ви и до так ну је очи у усне и ду ша дру го га она се удва ра и на да. За бо ра вља пе сни ка, оти ма се а ну ди дру го ме. Пе сма је ла ка же на. Пе сма је по ште на ко ли ко има исти не ко ја оста је и за бо ра ва оног ком' се пре да ла, за бо ра ва гла ди, за бо ра ва пра зног сто ма ка, оног ком се по да ла. А ка да би ла га ла ту жно би од ба че на бо са тр ча ла и скри ва ла се у ту ђе хра мо ве. Иван Но ва чић ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ДИ РЕК ТО РА ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ j Ми о драг Трај ко вић ста јао иза ка ме ре фил ма "Слу чај ни про ла зник", пр вог ко ји је сни мљен у 3D тех но ло ги ји на про сто ру бив ше Ју го сла ви је Ми о драг Трај ко вић (ле во) при ли ком уру чи ва ња Злат не аре не у Пу ли Фил му Слу чај ни про ла зник, загре бач ког ре ди те ља и сце нари сте Јо зе Па тља ка, у про дук ци ји ње го вог Ал ка фил ма, на упра во завр ше ном 59. фе сти ва лу у Пу ли припа ла је По себ на Злат на аре на за техно ло шку ино ва ци ју. Ви со ко при зна ње нај по зна ти јег филм ског фе сти ва ла у ре ги о ну до де ље но је овом фил му, ка ко сто ји у обра зло же њу жи ри ја, "за пи о нир ско уво ђе ње 3D тех но ло ги је у хр ват ску ки не ма то гра фи ју". Ве лике за слу ге за тај тех но ло шки ис ко рак при па да ју ди рек то ру фо то гра фи је Ми о дра гу Ми ћи Трај ко ви ћу (Сремска Ми тро ви ца, 1965), ко ји жи ви у Бео гра ду, јер је пр ви на про сто ру бив ше Ју го сла ви је сни мио је дан 3D филм. Љу бав на дра ма о љу ди ма са марги не (рад ни на слов: Ле он и Ка та, о чи јем на стан ку су "Срем ске но ви не" пи са ле) у це ли ни је, овог про ле ћа, сни мље на у За гре бу, а глав не улоге су ту ма чи ли Ели за бе та Ку кић и Игор Ха мер. Без об зи ра на за мер ке филм ских кри ти ча ра у по гле ду садр жа ја и до ме та овог де би тант ског оства ре ња, Слу чај ни про ла зник улази у ана ле ки не ма то гра фи је на овим про сто ри ма упра во због сво јих техно ло шких ино ва ци ја. Да тум и ме сто пр вог при ка зи ва ња јед ног 3D фил ма 24. јул, у Пу ли. Као ди рек тор фо то гра фи је, Мио драг Трај ко вић пот пи су је игра не фил мо ве: Ло по ви пр ве кла се, Проме ни ме, Чи ту ља за Еско ба ра и, конач но, Слу чај ни про ла зник, као и по зна ти до ку мен та рац Ду го пу то вање кроз исто ри ју, хи сто ри ју и по вијест. Ро ђен у Срем ској Ми трови ци, Трај ко вић је Сред њу умет ничку шко лу (за фо то гра фа) за вр шио је у Спли ту, а на Ака де ми ји драм ских На сни ма њу фил ма "Слу чај ни про ла зник" умет но сти у За гре бу сте као ди плому филм ског и ТВ сни ма те ља. Фо тогра фи јом се по чео ба ви ти у род ном гра ду, где је имао и пр ву са мо стал ну из ло жбу. Да нас иза се бе има за видну ка ри је ру филм ског и те ле ви зијског сни ма те ља, али и умет нич ког фо то гра фа. Д. П.

18 18 КУЛТУРА Среда, 8. август НО ВИ САД СПО МЕН-ЗБИР КА ПА ВЛА БЕ ЉАН СКОГ рав ник по стру ци, " " Пко ји је ско ро чи тав рад ни век про вео у привре ди Сре ма, Ми ло рад Влај нић Вла ја (Рав ње, 1935), тек по од ла ску у пен зи ју се по све ћу је писа њу сти хо ва. Та ко је наста ла књи га пр ве нац овог жи те ља рум ског, Рав ње и Ма чва у мо јим пе смама ("Prin tex", Ма чван ска Ми тро ви ца 2011), као искре но се ћа ње на род ни крај, на чин да се са чу ва јед но прошло вре ме, успо ме на на ма чван ског ју на ка Зе ку Бу љу ба шу и ње го ве гола ће. Реч је о ин ти ми стич кој, искреној и сет ној по е зи ји, са сна жним етно граф ским пе ча том, сме ште ној у три ци клу са: Пе сме о Ма чви, До ћи ћу да ви ди мо, Ноћ ни ше та чи. Влај ни ће ве пе сме о за ви ча ју (мада има и оних о Ру ми и Сре му), са КЊИ ЖАР СКИ ИЗ ЛОГ пу но де та ља и мла да лачких тра го ва, за пра во су "то пле сти хо ва не при че, ис пре пле та не ра до шћу, дра го шћу и жи вот ношћу". Ре цен зент То дор Бјел кић ће још до да ти да је ова по е зи ја "од раз про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти", на ста ла са же љом да под се ти, об ја сни и под у чи мла ду ге не ра ци ју. Има у тим пе сма ма и љу бав не лирич но сти, све сти о не у мит ној про лазно сти, по све те до брим и пле ме нитим љу ди ма у не по сред ном окру жењу. Ко нач но, Вла ји ни сти хо ви има ју и сво је ет но ло шке вред но сти, на рочи то у пе сма ма Же тва, Вр шид ба, Сео ска пре ла. А пе сма Ка ко се мо је село зо ве? је пра ва еп ска раз глед ни ца Рав ња и окол них се ла, ре ке Са ве, ко ја чвр сто спа ја Ма чву и Срем. е тро спек тив на из ло жба сли ка Ми- на Ко њо ви ћа "По вра так у Па- Рла риз", на кон го сто ва ња у глав ном гра ду Фран цу ске, би ће отво ре на у Спо мензбир ци Па вла Бе љан ског у Но вом Саду, 8. ав гу ста (сре да), 20 са ти. На кон успе ха ко ји је ова екс клузив на по став ка оства ри ла у Кул турном цен тру Ср би је у Па ри зу, но во садска пу бли ка ће има ти при ли ку да ви ди ода бра не ра до ве из Га ле ри је "Ми лан Ко њо вић" у Сом бо ру. Из ло жба ко јом је за по че ло обе ле жа ва ње сто го ди шњи це ства ра ла штва Ми ла на Ко њо ви ћа надо ве за ће се на де ла чу ве ног умет ни ка ко ја се на ла зе у стал ној по став ци Спомен-збир ке Па вла Бе љан ског, на ста ла од до го ди не. Ми лан Ко њо вић ( ), сликар ка рак те ри стич ног екс пре си о нистич ког из ра за, од ра них го ди на ве зан за Па риз, био је члан умет нич ких гру па "Об лик" и "Два на е сто ри ца", уче сник у Foto galerija Ми лан Ко њо вић: "Мој ате ље II" (1930) осни ва њу и ра ду умет нич ких ко ло нија (Сен та, Бач ка То по ла, Бе чеј, Еч ка), ди рек тор Град ског му зе ја у Сом бо ру. Оства рио је бо гат опус од око де ла и уче ство вао на ви ше од 300 само стал них и око 700 груп них из ло жби у зе мљи и ино стран ству. За хва љу јући де ли ма ко је је за ве штао Сом бо ру, го ди не је отво рен ле гат Га лери ја "Ми лан Ко њо вић". У окви ру пра те ћег про гра ма из ложбе "По вра так у Па риз", ка ко са зна јемо у Спо мен-збир ци Па вла Бе љан ског, би ће ор га ни зо ва но те мат ско во ђе ње о две сли ке из њи хо вог фон да, на стале то ком Ко њо ви ће ве "пла ве", па риске фа зе "Мој ате ље" и "Мој ате ље II" (обе из го ди не). Пу бли ка ће, та ко ђе, мо ћи да по гле да до ку мен тарни ТВ филм "Ју би ле ји. 100 го ди на рође ња Ми ла на Ко њо ви ћа" (про из вод ња РТВ Вој во ди на, 1998), ко ји пред ста вља ства ра ла штво по зна тог сли ка ра. Д. П. Драган Петровић: Стара кафана у Толеду Ми тро вач ки пе сник и сли кар ама тер Рајко Па нић (1935) и својом но вом пе снич ком збир ком, Куд пло ви брод ("Штам па", Ру ма 2012), же ли да са чу ва од забо ра ва "ди ван ки ће ни Срем", на рав но ка ко га он ви ди и до жи вља ва. Исто вре ме но, он сво јим ли ков ним ра до ви ма илустру је сти хо ве, свр ста не у ци клу се У бу ри жи вота и Срем ско ср це, али и по ет ским сли ка ма упот пу ња ва и об ја шња ва уља на плат ну са при зо ри ма бо гатих срем ских по ља, са ла ша, цветних мо ти ва и ре ке Са ве. Са ко рица ове књи ге чи та о ца "по сма тра" је дан Рај ков је дре њак ко ји пло ви по уз бур ка ном мо ру, баш као што и сам жи вот, пре то чен у по е зи ју, тече кроз не мир не и не из ве сне во де сва ко дне ви це. Ка ко је на ста ла не вели ка књи га Сун ча ни ча сов ни ци у Вој во дини (2010), ауто ра др Петра В. Ву це из Ки кин де? У же љи да обе ле жи редак при род ни фе но мен то тал но по мра че ње Сун ца (1999), овај профе сор Ви со ке тех нич ке шко ле стру ков них студи ја у Зре ња ни ну је на ки кинд ској пра во слав ној цр кви, са др Ми лу ти ном Та ди ћем, 2008, по ста вио нео би чан сун ча ни сат. А по том се за ин те ре совао где све у Вој во ди ни ова кви часов ни ци по сто је, ка да су ура ђе ни и ка ко функ ци о ни шу. Сун ча ни сат, ка же проф. др Пе тар В. Ву ца, ме ри вре ме пре ма по ло жа ју Сун ца и мо же да се по ста ви на сва ку рав ну по вр ши ну на ко ју фик си ра ни До бар по зна ва лац по е- зи је Рај ка Па ни ћа, афирми са ни књи жев ник Ђу ра Ше фер Сре мац, сма тра да овај аутор "пе ва као што ди ше, а ди ше као што му пе сма из ср ца на ре ђује". А по ред за ви ча ја, ту је и љу бав као ин спи ра ци ја. Сво ју ве чи то че ка ну, неоства ре ну љу бав, ка же рецен зент, Рај ко "по и сто већу је са ро ман ти чар ским пој мом ср ца као ње ног из во ра". За го нет на је пе сни ко ва љубав, до да ће Ше фер, она че сто по текне од не ке же не слу чај но ви ђе не на ја ви: Гле дам ону мла ду же ну -/ као да је гор ска ви ла./ Ода кле је, бо же, до шла,/ где је она до сад би ла!? Пе сник на ду и уте ху у нај те жим тре ну ци ма тра жи кроз ли ков но-поет ско де ла ње, у ства ра ла штву, али и чи ње ни ци да пи ше и сли ка ка ко би по кла њао дру ги ма! обје кат ба ца сен ку. Са купља ју ћи по дат ке о од ређе ном бро ју ова квих часов ни ка, али и чи та ју ћи по е зи ју о њи ма (у књизи су сти хо ви Вељ ка Петро ви ћа, Ђо ке Стој чи ћа, Де сан ке Мак си мо вић), аутор је при пре мио зани мљив во дич кроз бројна вој во ђан ска се ла и гра до ве. Та ко са зна је мо да сун ча ни са то ви, нпр, по сто је у Сом бо ру, Панче ву, Опо ву, То ма шев цу, Зре ња нину, Ме лен ци ма, Ки кин ди, Без да ну, па у се ли ма Ку ма не, Бо чар, Тор да, Ба ша ид, Мо крин, Бо го је во, на цр кви ма на сти ра Кру ше до ла. Је дан од најпо зна ти јих је сва ка ко онај рим ски, сир ми јум ски, ко ји је от кри вен у Срем ској Ми тро ви ци. Д. По зна но вић

19 Среда, 8. август СУ СРЕ ТИ ДА НИ ЕЛ АЛ БА ХА РИ, ВЕ ЧИ ТИ ПУТ НИК И ТРА ГАЧ Жи вот из ро ма на Жи ве ћи жи вот из ро ма на, Да ни ел је вре ме ном из ра стао у чо ве ка не свој стве ног би ло ком вре ме ну, чо ве ка - по мно го че му је дин стве ног, ко ји је све ле по те и стра хо те ово га све та осе тио на вр хо ви ма пр сти ју ко ји ма је на кон Ве ли ког ра та, на на чин свој ствен ма лом бро ју ода бра них, гра дио но ви свет Ж и вот на при ча Да ние ла Ал ба ха ри ја, нео бич ног го ста за савич ког кам па и бра та чу ве ног пи сца Да ви да Ал ба ха ри ја, по че ла је го ди не у Краље ви ни Ју го сла ви ји, у ста ром Бе о гра ду, на Дор ћо лу, у улици Је вре мо вој на бро ју 12. Ро ђен у ста рој и углед ној поро ди ци ко ја је да ла офи ци ре, пи сце, ле ка ре и пи о ни ре југо сло вен ске тек стил не ин дустри је, Да ни ел је био го то во пред о дре ђен за ве ли ке ствари. Авет ра та ко ји је годи не за хва тио и Ју го сла ви ју, од ве ла га је на дру гу стра ну, у бе ли свет у ко јем је несум њи во сте као углед ко јем се ни је ра до вао, а још ма ње га оче ки вао. Жи ве ћи жи вот из ро ма на, Да ни ел је вре ме ном из ра стао у чо ве ка не свој стве ног било ком вре ме ну, чо ве ка - по мно го че му је дин стве ног ко ји је све ле по те и стра хо те овога све та осе тио на вр хо ви ма пр сти ју ко ји ма је на кон Ве ли ког ра та на на чин свој ствен ма лом бро ју ода бра них градио но ви свет. За греп ча нин из Бе о гра да - Сво је пр ве но ћи до че као сам на ста ром Дор ћо лу ко јег ви ше не ма. Убрзо сам се са по ро ди цом пре се лио у Загреб, где је де да имао тек стил ну фабри ку. У оно вре ме ном Бе о гра ду ни је би ло ле ка ра ра би не ра ко ји су мо гли да вр ше об ре за ње, а ка ко су Је вре ји тради ци о нал но ре ли ги о зни и љу ди ода ни тра ди ци ји, до ла зак у глав ни град Хрват ске био је ну жност. Ту сам и упи сан у књи гу ро ђе них, та ко да се и да нас во дим као За греп ча нин - при ча Ал баха ри. Ра чу на ју ћи да је у слу ча ју из би јања ра та бо ље би ти у Бе о гра ду не го и За гре бу, Ал ба ха ри је ви се кра јем триде се тих го ди на вра ћа ју у глав ни град Кра ље ви не. - То је би ло вре ме ка да су мој де да и отац до шли из Шпа ни је, где су учество ва ли у од бра ни ре пу бли ке. Ни су би ли ко му ни сти, али су осе ћа ли по требу да од бра не отаџ би ну из ко је смо пре ви ше ве ко ва до шли на Бал кан. Де да је остао у За гре бу, а ми смо се вра ти ли на Дор ћол. Ту смо до че ка ли рат и суд би ну од ко је смо бе жа ли у За гре бу - при ча Да ни ел и до да је да од сво је суд би не чо век мо же са мо да се са кри је, али не и да по бег не. Очев пр стен и по след ње збо гом Ал ба ха ри на за са вич ком кам пу Дру ги свет ски рат је пред очи ма деве то го ди шњег де те та на сли као сво је нај кр ва ви је сли ке. Са тра ге ди јом чове чан ства, мла ди Да ни ел се срео на нај бру тал ни ји на чин, по став ши жи ва сли ка вре ме на ко је су об ли ко ва ле вели ке иде је. - Већ пр вих да на ра та по че ла је ствар ност ко ју смо те шко под но си ли. Де да је свој жи вот окон чао у Ја се новцу, а ми смо гол го ту за по че ли у бе о- град ским То пол ским шу па ма и Сајми шту. Са мо су они нај срећ ни ји има ли при ли ку да до спе ју у Мат ха у зен и ту бу ду спа ше ни. Мој отац, Са мјуел, офи цир кра љев ске вој ске, уби јен је на Сај ми шту. Иако сам био ма ли, сли ка не мач ког офи ци ра ко ји му је од се као прст ка ко би са ру ке ски нуо пр стен оста ла ми је до да нас у се ћа њу. Та суро ва сли ка ре ал но сти, би ла је ујед но и на ше по след ње збо гом - при ча Да ни ел. Осе ћај ско рог сло ма, нате рао је не мач ке оку па ци о не вла сти да ју го сло вен ске Је вреје по ве ду са со бом у Ма ђар ску. И та ко, у вре ме ну ка да је слобо да би ла пи та ње да на, два нае сто го ди шњи Да ни ел од ла зи у Бу дим пе шту, ода кле је кра јем го ди не у гру пи од пе десе так бе о град ске је вреј ске деце пре ба чен у Мат ха у зен. Вра та ло го ра отво ри ла су се 25. ма ја го ди не и у ба ра ке ула зе аме рич ки вој ни ци. - Не мо гу опи са ти на шу срећу и аме рич ку ту гу. Имао сам 13 го ди на, 12 ки ла и ти фус ко ји ме је ко сио. Од пе де се так ју госло вен ске де це, три де се так је умр ло јер из глад не ли сто ма ци ни су мо гли да под не су хра ну ко ју су нам Аме ри кан ци да ли. Из Мат ха у зе на смо пре ба че ни у Швај цар ску на ре ха би ли та цију. На кон шест ме се ци пре шли смо у Беч, ода кле су нас вој ни ци Цр ве не ар ми је пре ве зли у Бе о град, об јашња ва Ал ба ха ри. Сло бо да - то је зга ри ште Кон вој цр ве но ар ме јаца ко ји је пре во зио матха у зен ске су жње сти гао је у Бе о град у пр вој неде љи сло бо де, 26. ок тобра го ди не. То ком јед ног од мно го број них лу та ња по раз ру ше ном Бе о гра ду, тра га ју ћи за да ни ма ко је је уби ла прва не мач ка бом ба, Да ни ел од ла зи на Срем ски фронт. Три на е сто го ди шњи де чак би ва пред Су бо ти цом рањен у ру ке и гла ву и као те жак ра ње ник до спе ва у Пе тро ва ра дин ску вој ну бол ни цу. У ме ђу вре ме ну, фронт је за тво рен и Дани ел Ал ба ха ри по тре ћи пут до ла зи у Бе о град. - За ме не, сло бо да је би ла зга ри ште. Ни сам имао по ро ди цу, има ње је би ло раз ру ше но и на ци о на ли зо ва но, та ко да сам не ко вре ме де лио суд би ну сто тина дру гих ко ји су би ли при ну ђе ни да жи ве на бе о град ским ули ца ма. Ка сни је сам до био јед ну со би цу у згра ди ко ја је пре ра та при па да ла Је вреј ској општи ни. Ту сам за вр шио основ ну шко лу, Гим на зи ју и Вој ну шко лу, при се ћа се Да ни ел. У вре ме Јо ким пур ског ра та Као од ли чан вој ник и стра лац, млади Ал ба ха ри би ва пре ко ман до ван у Са ра је во, где је сто ло ва ла оно вре ме на гар да. - Вој на ка ри је ра ни је тра ја ла ду го јер сам, због од би ја ња да се учла ним у КПЈ, био из ба чен из ар ми је. Опет сам у Бе о гра ду где по ма жем мла дим вој ници ма у об у ча ва њу за во жњу ка ми о на. Ме ђу тим, и то је би ло крат ког ве ка, јер се члан ство у Пар ти ји опет ис пре чи ло на мом пу ту. Ка ко ме по ли ти ка ни је инте ре со ва ла, а ка ко су од ме не тра жи ли да је при хва тим, ре шио сам да по бегнем из Ју го сла ви је. По чет ком пе де сетих то сам и учи нио и пре ко Тр ста дола зим у Па риз - при ча Да ни ел. Пре ко Тр ста до Алек сан дри је У Па ри зу, Ал ба ха ри ра ди фи зич ке по сло ве. Та ко је, ка ко на во ди, једном при ли ком на пре ва ру укљу чен у Ле ги ју стра на ца. При па дао је ру ском ба та љо ну, ко јег су по ред Ју го сло вена, чин ли ру ски еми гран ти као и Бело ру си и Укра јин ци ко ји су се пла шили по врат ка у СССР. Уче ству је у борба ма у Ал жи ру, где би ва и ра њен. - Ле ги о нар ски жи вот ни је ми се допа дао, тим пре што сам као са бор це имао ба та љон са ста вљен од бив ших при пад ни ка СС -а, ме ђу ко ји ма је би ло и бо сан ских Му сли ма на. Пре ко па ри ске је вреј ске за јед ни це ус пео сам да по бег нем и до мог нем се Немач ке. Ка да је 1973 го ди не из био Јом кипур ски рат у ко јем је арап ска ко а- ли ци ја, оку пље на око Егип та и Си ри је, по ку ша ла да уништи Изра ел, Да ни ел, као коман дант тен ков ског оде ље ња ула зи у Су ец и Алек сан дрију што је, ка ко сам ка же, био пре су дан мо ме нат по сле ко јег су Егип ћа ни тра жи ли об у ста ву деј ста ва. - По окон ча њу тог ра та, вра ћам се у Не мач ку. Имао сам не мач ке до ку мен те и као за слу жни офи цир и оба ве штајац са ис ку ством из две ар мије, ју го сло вен ске и изра ел ске, укљу чио сам се у рад са купља ња по да та ка за за пад не слу жбе ко је су се бо ри ле против ко му ни ста и бив ших на циста. Пре из ве сног вре ме на сам пен зи о ни сан и са да пу ту јем све том. Са да сам оно што сам, на не ки на чин био це лог живо та лу та ли ца. У свом жи воту ви део сам и чуо до ста ствари, оба вљао нај де ли кат ни је за дат ке и бо рио се да ство рим сло бо дан свет. Не ка да је то би ло те шко и бол но, не ка да ла год но и при јат но. Но, све је то жи вот, то смо ми, ка же Дани ел Ал ба ха ри. С. Лап че вић

20 20 Среда, 8. август На ши ав гу сти и на ше К а да се ле то отегне и да ни по ста ну не под но шљи во топли, го во ри ли су ста ри, знак је да се бли жи јесен. Ав густ је по чео, са свом ле по том ко ју но се ду ги то пли да ни, по следњи тр за ји ле та ко је је на умо ру. Сти гао је ве ли ки ав густ ко ји оди ста на јављу је ве ли ку је сен у којој су се, од ка ко је Ђорђе Пе тро вић ре шио да по слу ша сво ју си ро тињу ра ју и ка же Тур ци ма до ста па све до да нас, де ша ва ли круп ни до гађа ји ко ји ма је на род ко ји на се ља ва цен трал ни део Бал ка на ко вао сво ју судби ну, по пло ча вао сво је ста зе. Увек са ав гу стом поже лим да пре га зим реку и кре нем пут Ма чве. При род но осло ње на на Срем, за пљу сну та мутном во дом ре ке ко ја је но си ла сно ве о сло бо ди, ује ди ње њу као и главе до вољ но све сне це не ко ја се мо ра пла ти ти да би ју тро било ве дро, Ма чва пред ста вља твр ђа ву сло бо де у ко јој су сво је уто чи ште нала зи ли Зе ки ни Го ла ћи, хај дук Станко ви дру го ви на чи јем су ка ме ну сво је иде је о сла ма њу срп ског сло бодар ског ду ха ло ми ли и Тур ци Ку лин ка пе та на и сол да ти Фра ње Јо си фа. Тра ја нов град мо ра па сти! Ва ша де ла су бе смрт на До ла зи је сен, а са њом ожи вља вају сли ке са Ми ша ра, Це ра и тра ге ди је оних не срет них не го тин ских кра јишни ка, ко ји су на Ле ге ту про на шли свој ко нач ни мир. И опет, као да је суд би на још јед ном уве за ла Срем и Ма чву. Сво је су оруж је ми шар ски јуна ци до би ја ли из Сре ма, а сво је су гла ве Са ви по кла ња ли Не го тин ци који су на Це ру по ка за ли пла вим сол да ти ма пут за Беч и Пе шту. У бес крај ном про сто ру ве ли ке сла ве Пре шав ши мост на Сави, обрех се у пи то мој Ма чви. Оста вља ју ћи иза се бе Сир ми јум, све ви ше се ута пам у бес крај ни про стор ве ли ке сла ве ка ко је о сво јој Ма чви писао Јан ко Ве се ли но вић. На пу шта ју ћи ма чванска се ла, по ла ко крећем ка Це ру, пла ни ни на ко јој су то ком ав гу ста го ди не срп ски војни ци за у ста ви ли про дор Аустро-Угар ских тру па ка Шу ма ди ји. Пи то ми крајо лик, пре пун бла гих узви ши ца и до ља до во ди ме у ма на стир Чо ке ши ну ко ји чу ва успо ме ну на 303 срп ска уста ни ка који су на Ла за ре ву су бо ту го ди не бра ни ли Ма чву од бо сан ских Ту ра ка. За ста јем да се по кло ним се ни ма ју на ка ко ји су на срп ским Тер мо пи ли ма по сведо чи ли љу бав пре ма сво ме ро ду и по ла зим да ље. Про ла зе ћи по ред до бро позна тих ка ме ни тих огра да, по ла ко ула зим у Те ке риш, се ло скри ве но у са мом под нож ју Це ра у ко јем и да нас сто ји мо ну мен тал на спо мен ко стур ни ца по диг ну та у част палим ју на ци ма ко ји су под ко мандом Сте пе Сте па но ви ћа шти ти ли Ср би ју од цар ске сол да чи је. По диг нут го ди не, овај спо ме ник и да нас при по ве да о пр вој по бе ди са ве зни ка у ра ту ко ји је за сва вре ме на про ме нио свет. Из над мо је гла ве, са ви со ко ра ши ре ним кри ли ма, на ме не мотри орао. У дну спо ме ни ка пу шке, на цен трал ном де лу грб за ко ји се па да ло и нат пис: Ва ша де ла су бесмрт на. Ту, ис под тог ка ме на свој мир ни су на шли са мо срп ски се ља ци - зна ни и не зна ни, не го и беч ки солда ти, улу до по сла ти да от ку пе цар ски грех. Сво ју ве ру у свет ко ји је на стајао, по том ци ју на ка са Це ра за пе ча тили су за јед нич ким опе лом, мо ли твом и све ћом. Је дин ство смр ти, би ло је залог је дин ства жи во та. Ра ни си на, пак ша љи на вој ску, Ср би ја се уми рит' не мо же Ов це осва ј На пу штам Те ке риш и по ла ко се пењем на Цер. Пра вац ко та Тра јан, нај кр ва ви ја тач ка чи та ве пла ни не. Ослу шку јем ти ши ну и тра гам за би ло чим што ме мо же се ти ти на те шке ав гу стов ске да не. Дубо ко у шу ми, на и ла зим на крст - без нат пи са и гро ба. По цер ци ве ле да је тај зна мен ста вљен у знак се ћа ња на обе војске и да за то на ње му не ма нат пи са. На и ла зим на ко ту Трајан. Од не ка да моћ ног рим ског утвр ђе ња, остао је са мо је дан зид. Да ли је не ка да би ло ви ше, нико не зна. Тек, си гур но је то да су сво јом кр вљу сва ки ме тар око тог каме на под јед на ко на та пали и цар ски и кра љев ски вој ни ци. Спу штам се не ко лико ме та ра од твр ђа ве и пред очи ма пу ца по глед - По цер је је на дла ну и тек са да по ста је ја сно за што је Тро ја нов ка мен био то ли ко ва жан и зашто је Сте па Сте па но вић по сва ку цену на сто јао да овла да овим пре во јем. Још не ко вре ме за ста јем и по том се опра штам од ти хе пла ни не. Кре ћем ка Шап цу ка Ми шар ском по љу на ко јем су, по бе див ши Ку лин ка пе та на, срп ски уста ни ци 15. ав густа го ди не оства ри ли нај ве ћу по бе ду Пр вог устан ка. Ту смо бо санским Тур ци ма, ве ле Ми шар ци, врати ли за Чо ке ши ну. На са мом ула зу у Ми шар, на и ла зим на спо ме ник срп ским уста ни ци ма. И као у Те ке ри шу, са вр ха бе лог ка мена, смер но ме гле да орао. Ра ши ре них кри ла, опо ми ње на по што ва ње за јуна ке ко ји су као и њи хо ви по том ци на Це ру спа си ли Ср би ју од си гур ног Спо ме ник на Чо ке ши ни

21 Среда, 8. август а ју ле гет ску шу му је се ни сло ма. У гла ви од зва ња ју ре чи на род ног трибу на: Ни ти иде Ку лин-ка пе та не, ни ти иде ни ти ће ти до ћи, Нит се на дај, ни ти га погле дај, Ра ни си на пак ша љи на војску: Ср би ја се умирит не мо же. Овај ка мен, тек је тро шан зна мен... Oстављам Ми шар иза се бе и окрећем се ка Сре му. Пре ла зим Са ву и по но во сам у мо јим со ка ци ма ко ји ме во де ка ле гет ској шу ми ко ја и да нас чу ва успо ме ну на вој ни ке Ти моч ке ди ви зи је - хра бре Не го тин це ко ји су, осло ба ђа ју ћи Срем по чет ком сеп тембра го ди не, свој веч ни сан нашли у та ми ре ке Са ве. На том ме сту ови ју на ци слав ног ав гу ста, бор ци са ве ли ког Це ра завр ши ли су свој рат ни пут... Спо ме ник пред ко јим стојим, по диг нут је го дине на ме сту на ко јем су бечки сол да ти по ста ви ли пр во обе леж је по све ће но не при ја тељ ским ју на ци ма из бит ке на Ле ге ту. Ти ши на је. Сун це се већ уве ли ко са кри ва иза мачван ских шу ма и је ди но Сава ху чи у да љи ни. Осе ћам муч ни ну и не ку нео бич ну те ско бу. Уме сто да ме са врха бе лог ка ме на, као у Теке ри шу или Ми ша ру гле да смер но ор лов ско око, преда мном, у ко ров за ра стао, сто ји са мо на пу кли ка мен, са ру пом у ко јој ће се мо жда Спо ме ник ми шар ским ју на ци ма не ка да на ћи сим бол др жа ве за ко ју се ги ну ло. И ове го ди не, по том ци ће обе лежи ти дан у ко јем су њи хо ви де до ви све сно да ли свој жи вот за сло бо ду. Чи там је дан од за пи са на спо ме ни ку: Овај ка мен, тек је тро шан зна мен, за ста јем, чи ни ми се да оста так ви ше не ма ни ка квог сми сла. У да љи ни чу јем бле ја ње ова ца. При ла зе спо ме ни ку. Ти мо ча ни опрости те, хва ла вам на све му. Сте во Лап че вић Овај ка мен, тек је тро шан зна мен ЉУ ДИ И ЊИ ХО ВЕ СУД БИ НЕ j... При ча о јед ној из у зет ној де вој ци Ма ји Му ха ре ма гић ко ја је послед њих пет на е стак го ди на из То рон та до ла зи ла у Ин ђи ју да про ве де лет њи рас пуст у свом род ном ме сту. Пр ви пут ово га ле та Ма ја ни је до шла и, на жа лост, ви ше ни ка да не ће до ћи али ће је при ја те љи из Ин ђи је увек но си ти у ср цу У то ку рат них де ша ва ња на бр до ви том Бал кану брач ни пар Ве ра и Мир за Му ха ре ма гић са две де вој чи це Ми ном и Ма јом, по пут мно гих по ро ди ца са просто ра бив ше Ју го сла ви је по тражио је бо љи жи вот у Ка на ди. Ужи ва ли су у од ра ста њу сво јих кће ри што им је да ва ло сна ге да се бо ре и до ка жу у но вој сре ди ни. Ве ра свој де во јач ки стан у Ин ђи ји ни ка да ни је прода ла са на дом да ће се јед нога да на вра ти ти. Сва ко га ле та она, Ми на и Ма ја су по два месе ца оста ја ле у Ин ђи ји.по носи ла се Ма јом ко ја је би ла из у зе тан ђак, де вој ка ко ја је пле ни ла осме хом, из гле дом и ле по том. Пло чи ца за Ма ју Та мо у да ле ком То рон ту, на јед ној плочи ци у хо лу фран цу ске сред ње шко ле међу ђа ци ма ге не ра ци је сто ји име Ма је Муха ре ма гић, уче ни це ко ја је сво јим успе хом за вред ни ла ка над ску сти пен ди ју и упи сала је дан од нај те жих сме ро ва Ма те ма тичког фа кул те та Уни вер зи те та у То рон ту. И на сту ди ја ма Ма ја је би ла из у зет на, вредно учи ла али се и дру жи ла са при ја те љима са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, би ла је ка ри ка ко ја их спа ја. До ве ла је она сво је при ја те љи це Ве ру, На та ли ју, Ка та ри ну го ди не на кон церт Пе пер са у Инђи ју. Же ле ла је да им по ка же ва рош у ко јој је про ве ла нај ра ни је де тињ ство, об и шла је мно ге свет ске ме тро по ле али, ка ко је знала да ка же, ниг де јој ни је би ло ле по као у Ин ђи ји, ни ко не ма та ка во ше та ли ште као Ве ра и Ма ја у Ин ђи ји на кон цер ту Пе пер са ова ва рош. Ма ја се по ње му кре та ла као леп тир, а осмех јој ни ка да ни је си ла зио с лица. Па ни он да ка да јој је би ло нај те же. Ле у ке ми ја На че твр тој го ди ни сту дија по зна та Ком па ни ја Ве стон ну ди Ма ји по сао. Би ла је пресрећ на, ка жу ње ни ро ди те љи, што се та ко бр зо за по сли ла, што је има ла сво ју ка це ла рију са пло чи цом на вра ти ма на ко јој је пи са ло Ма ја Му ха рема гић и пла ту на ко јој би јој мно ги по за ви де ли. Вред но је ра ди ла и завр ша ва ла сту ди је. Пр ви пут сво јим за рађе ним нов цем ку пи ла је ави он ску кар ту да до ђе у Ср би ју, у ње ну Ин ђи ју. Ни је до шла. Пред крај сту ди ја Ма ја се раз бо ле ла, ди јаг но за: ле у ке ми ја. Ипак, ни је је то обесхра бри ло јер је увек би ла ве ли ки бо рац. По ро ди ца је би ла уз њу, вр сни струч њак за ову вр сту бо ле сти проф.др Ри чард Велс, број ни при ја те љи ко је је има ла по це лом све ту. Ну ди ли су и сла ли по моћ за ле че ње. Бит ка је тра ја ла осам ме се ци, је ди на бит ка ко ју је Ма ја у свом крат ком (21) мла да лачком жи во ту из гу би ла. Са мо два ме се ца пре до би ја ња ди пло ме. З. Г. Сте фа но вић Ма ја Му ха ре ма гић Фон да ци ја Ма ја - Док тор Велс, ле кар ко ји је ле чио на шу Ма ју, ко ји је ина че био и про фе сор на Ма ји ном фа кул те ту и до бро је по знавао, ини ци рао је да се осну је Фон да ци ја Ма ја што су на ши при ја те љи из зе мље и ино стран ства при хва ти ли. Но вац ће ићи за ле че ње де це и омла ди не од ле у- ке ми је. По шта је на ша Ма ја из над свега во ле ла Ин ђи ју и при ја те ље ко ји ов де жи ве, на ме ра нам је да део нов ца из ове фон да ци је усме рим сва ке го ди не за тршко ве шко ло ва ња јед ног до брог сту дента из Ин ђи је. Же ља ми је и да и ов де у Ин ђи ји Ма ја има сво ју пло чи цу, на клупи на ше та и шту на ко јој је во ле ла да седи. Не знам да ли је из во дљи во, ако не, он да ће мо ста ви ти пло чи цу на спо ме ник ње не ба ке на иђиј ском гро бљу - ка же Ве ра Авра нек Му ха ре ма гић, Ма ји на мај ка ко ја је пр ви пут овог ле та до шла у Ин ђи ју без сво је мла ђе кће ри Ма је. Увек у дру штву при ја те ља

22 22 Среда, 8. август СТА РИ СЛАН КА МЕН МЕ ЂУ НА РОД НА ТУ РИ СТИЧ КА ДУ НАВ СКА РЕ ГА ТА Збли жа ва ње љу ди по ду нав ских зе ма ља Ста ри Слан ка мен је по след њег да на ју ла и пр вог да на ав гу ста по 57. пут уго стио уче сни ке најста ри је ту ри стич ке ре га те на све ту DTI. Ове го ди не би ло је 140 учесни ка Ме ђу на род не ту ри стич ке дунав ске ре га те из Не мач ке, Аустрије, Сло вач ке, Ма ђар ске, Бу гар ске, Ру му ни је. По пр ви пут уче сни ци ре га те би ли су јед на Аустра ли јанка и је дан Ки нез. Циљ ре га те ко ја је кре ну ла из не мач ког гра да Игно шта да ка од ре ди шту Све ти Ђорђе у Ру му ни ји је здра во ко ри шће ње сло бод ног вре ме на и упо зна ва ње при пад ни ка раз ли чи тих на ро да са исто ри јом, кул ту ром, оби ча ји ма, тра ди ци јом ста нов ни ка по ду навских зе ма ља. Ре га та ши су при сти за ли током це лог да на, да из ву ку чам це и ра зап ну ша то ре по ма га ли су им ме шта ни, вла сни ци бро ди ћа у мари ни и пред став ни ци Ту ри стич ке По се ти о ци на штан ду удру же ња же на ор га ни за ци је оп шти не Ин ђи ја. Госто прим ство им је тра ди ци о нал но пру жи ла Спе ци јал на бол ни ца Др Бо ри во је Гња тић Ста ри Слан ка мен где је упри ли чен при јем пред ставни ка уче сни ка ре га те са ко ји ма су раз ме ни ли по кло не. У свој ству дома ћи на би ли су Бо рис Па шко, дирек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је, Алек сан дар Ко ва че вић, председ ник Скуп шти не оп шти не Ин ђија, др Мир ја на Ал бот, ди рек тор бол ни це у Слан ка ме ну као и Де јан Јо ва но вић, пред сед ник од бо ра за ту ри зам Ка ја ка шког са ве за Ср би је. Пред сед ник Ко ва че вић је им је пре до чио лич ну кар ту оп шти не Ин ђи ја и ва жне исто риј ске дога ђа је ве за но за Ста ри Слан ка мен. О зна ча ју ове ту ри стич ко-спорт ске ма ни фе ста ци је ка же: -На ша ори јен та ци ја је раз вој ду нав ског ту ри зма и у том све тлу ова ма нифе ста ци ја је ве о ма зна чај на, по себ но, за Ста ри Слан камен ко ји је у општин ским сред њороч ним и ду го рочним пла но ви ма озна чан као но си лац ту ри зма у оп шти ни Ин ђи ја. Кон ти ну и тет се одржа ва 57 го ди на, на сто ји мо да бу де мо до бри до ма ћи ни и да ови љу ди по не су ле пе ути ске из Ста рог Слан ка ме на. - За ни мљи во је да су уче- Ли Јуе Хаи из да ле ке Ки не Ре га та ши ра за пе ли ша то ре сни ци ре га те ле ка ри, адво ка ти, при вред ници...углав ном имућ ни и ути цај ни љу ди ко ји воле спорт на во ди и мо гу се би да при у ште ме сец да на пу то ва ња Ду навом. И из тог раз ло га ми се тру ди мо да на досто јан на чин пре зен тује мо на шу оп шти ну јер ис ку ства из ра ни јих годи на го во ре да се не ки од њих ка сни је од лу че да не ким дру гим по водом до ђу у на шу сре дину - ка же Бо рис Па шко. Уче сник ре га те из Ки не, тач није из Пе кин га, Ли Јуе Хаи био је из не на ђе ње, ка ко за ре га та ше та ко и за Слан ка мен це. За те кли смо га на штан ду огран ка Удру же ња жена Ет но арт Ста ри Слан ка мен. Купо вао је раз ли чи те вр сте до ма ћих ко ла ча, пр же ну ри бу и дру ге ђако ни је са на ме ром да де гу ста ци јом бо ље упо зна срп ску ку хи њу. -Пр ви пут сам у Ста ром Слан каме ну, ле пом, мир ном ма лом ме сту крај Ду на ва, са пред у сре тљи вим љу ди ма, при ја тељ ски на стро је ним. Сти гао сам да ис про бам ко ла че - ка же до бро рас по ло же ни Ли Јуе Хаи ко ји по ред ен гле ског зна и коју срп ску реч. Ина че, сим па тич ном Ки не зу ово је дру го уче шће на једној ре га ти. За уче сни ке ре га те пред став ници Ту ри стич ке ор га ни за ци је обезбе ди ли су оби ла зак зна ме ни то сти Ста рог Слан ка ме на твр ђа ву, цркву Све тог Ни ко ле, из во ри ште слане во де, па но рам ско раз гле да ње ме ста... Упри ли че на је за јед нич ка ве че ра са не за о би ла зним там бу раши ма, а у сре ду ују тро, на кон доручк,а ис пра ти ли су их и по же ле ли ми ран Ду нав на пу ту ду гом ки ло ме та ра. З. Г. С. ШИД ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ Пре у зи ма ње упра вља ња над ре ка ма и је зе ри ма Ми ро слав Ја њић об зи ром да шид ска општи на не ма ин ге рен ци је С над сво јим ре ка ма и је зе рима, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не Шид не дав но је отпо че ла пре го во ре са Вој води на во да ма о пре у зи ма њу упра вља ња над три је зе ра и две ре ке ко је се на ла зе на овој те ри то ри ји. Пре ма ре чи ма Ми ро слава Ја њи ћа, ди рек то ра Ту ристич ке ор га ни за ци је Оп штине Шид, пр ви ко рак у то ме је са ста вља ње пи сма о на мера ма, ко је ће Вој во ди на вода ма би ти упу ће но до кра ја ав гу ста. - На ова кав ко рак од лу чи ли смо се, пре све га, за то што има мо до ста при тужби гра ђа на на из глед на ших је зе ра и река. Они при то ме не зна ју да ду жност да се бри не о овим при род ним бо гат стви ма при па да На ци о нал ном пар ку и Ри бо ловач ком са ве зу Вој во ди не, а не Оп шти ни Шид, а по го то во не Ту ри стич кој ор га низа ци ји. Због то га смо пре ме сец и по да на за по че ли про цес да ре ке Сту дву и Бо сут, као и је зе ра Сот, Бру је и Мо ха рач вра тимо под упра ву на ше оп шти не. По сле писма о на ме ра ма, ура ди ће мо идеј но ре шење за сва ко је зе ро по себ но, а циљ нам је да сва ко од њих до би је но ве, атрак тив не садр жа је. Же ли мо да уре ди мо про стор око је зе ра Бру је за спорт ске ак тив но сти, док језе ро Мо ха рач на ме ра ва мо да обо га ти мо ри бом ка ко би поста ло пра ви рај за ри бо ловце - ре као је ди рек тор Ту ристич ке ор га ни за ци је Оп штине Шид Ми ро слав Ја њић. Је зе ро Сот, ко је је тренут но у нај ло ши јем ста њу, би ће уре ђе но у фа за ма и оспо со бље но за пе ца ње, а Ту ри стич ка ор га ни за ци ја ће, пре ма речи ма ди рек то ра Ја њи ћа, пре у зе ти бри гу о уре ђе њу око ли не. Ка да у че ти ри околна фру шко гор ска се ла до ђе во до вод, та да ће се ов де отво ри ти мо гућ ност и за раз вој кам пинг ту ри зма. - Упо ре до са овим, во ди ће мо пре го воре и за тра жи ти на упра вља ње и ре ке Босут и Сту дву. Оне спа да ју у ме ђу на род не ре ке пр ве ка те го ри је и ти ме бри га о њи ма тре ба би ти ве ћа не го што је то са да. На ша оп шти на би ура ди ла ма стер план за ове две ре ке, а тра жи ли би и да Бо сут про гласи мо при ро дим ре зер ва том, с об зи ром да по ред ове ре ке жи ве рет ке вр сте пти ца, а у шу ми се на ла зе и рет ке вр сте хра ста и дру гог ра сти ња. Же ља нам је да ов де Ре ка Бо сут ство ри мо при ја тан ам би јент ко ји би приву као ту ри сте - ре као је ди рек тор Ми о- слав Ја њић. С. Ми хај ло вић

23 Среда, 8. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ИЗ СЛО ВАЧ КЕ И ПОЉ СКЕ У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ И НА ЗА СА ВИ ЦИ Оду ше вље ни исто ри јом и при ро дом Сва ке го ди не за град ску сла ву светог Или ју, Ста ру Па зо ву по се те де ле га ци је из при ја тељ ских гра до ва Пу хо ва и Бра ти сла ве из Ре пу бли ке Сло вач ке и Вен гер ске Гор ке из Пољске. И већ је по ста ло уоби ча је но да го сти МЗ Ста ра Па зо ва уочи пра зника оби ђу и не ке кул тур но-исто риј ске зна ме ни то сти у Ср би ји. Про шле годи не то је био Опле нац, две го ди не ра ни је фру шко гор ски ма на сти ри, а У Цар ској па ла ти ове го ди не су то би ли Цар ска па ла та у Срем ској Ми тро ви ци и Спе ци јал ни ре зер ват при ро де За са ви ца. Ини ци ја тор три де се то го ди шње са рад ње из ме ђу гра до ва Пу хов и Ста ра Па зо ва Ста ни слав Ко за чик (Пу хов ски Ста ро па зов ча нин), након по се те Цар ској па ла ти из ја вио је оду ше вљен оним што је ви део, а још ви ше ти ме да је све та ко до бро са чу ва но. Жао му је што ра ни је, кад је до ла зио у Ста ру Па зо ву, ни је имао прили ке да оби ђе ове ло ка ли те те у Срем ској Ми трови ци. Пр ви пут сам у Срем ској Ми тро ви ци и оду ше вље на сам ти ме што мо гу бли же да се упознам с исто ри јом Рим ског цар ства и за ди вље на сам чи ње ни цом да је то по сле то ли ко вре ме на са чу вано ка за ла је Са би на То ми чек, скре тар град ске Кан це ла ри је у Венгер ској Гор кој. То ми чек је до да ла да Цар ска па ла та као кул тур но-историј ски спо ме ник све до чи и о на чину жи во та пр вих Хри шћа на на овим под руч ји ма. Сто го ди шњи Јан Ма ћерак (8. сеп тем бра ове го ди не го ди не пу ни 100 го ди на), осни вач Удру жења Па зов ча на у ди ја спо ри, ко ји је у Ста рој Па зо ви жи вео до Дру гог светског ра та, ре као нам је да у Сремској Ми тро ви ци ни ка да ра ни је ни је био, али да је из шко ле знао да се она на ла зи на не ком ста ром римском гра ду. Ови мо за и ци и зи до ви све до че да је ту за и ста рим ски град по стојао - ка же ста ри Јан Ма ће рак ко ји је у Цар ској па ла ти ис ко ри стио прили ку да ис про ба ле ги о нар ску свеча ну ка ци гу. Јан Ри шко, од бор ник Скуп шти не Града Пу хов ис ти че да са овог пу това ња но си ле пе ути ске: Ова приро да је би ла ве о ма ин те ресант на и ни сам имао пред ста ву да на ова квом под руч ју има та квих при родних ре зер ва та и у та квом оби му као што је Заса ви ца. Ра ни је сам знао са мо за Пли тви це. По се та Царској па ла ти потвр ди ла је Ри шко ва зна ња из истори је. Спо ми ња не су ве зе из ме ђу подруч ја Сло вач ке и овог де ла Рим ског цар ства. Мо је зна ње је са да до пу њено. Знам да има те фи нан сиј ску кризу и ра ду је ме што је, без об зи ра на те шко ће, ва ша др жа ва има ла па ра и же ље да ула же у та кве исто риј ске спо ме ни ке као што је Цар ска па ла та Оби ла зак СРП За са ви ца - ре као је на кра ју Јан Ри шко. Ста ро па зо вач ки го сти овог пу та ни су има ли при ли ке да оби ђу и друге ло ка ли те те у Срем ској Ми тро вици из рим ског пе ри о да, као ни Му зеј Сре ма и дру ге кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке. Ка ко је ве ћи на ис та кла, с овог пу то ва ња но се ле пе ути ске, ако се за не ма ре ма ли про бле ми са за сто јем у во жњи ту ри стич ким броди ћем на За са ви ци. Г. М. ВРД НИК АМ БИ ЦИ О ЗНИ ТУ РИ СТИЧ КИ ПЛА НО ВИ Аква парк и хи ља ду рад них ме ста ме штен у нај леп шем Сде лу Фру шке го ре, Врд ник већ го ди на ма ма ми све ви ше го стију ко ји у ле по ти пи то ме сре мач ке пла ни не тра же од мор од град ске вре ве и бр зог жи во та. Ста вљање по пу лар не врд нич ке ба ње на свет ску ту ристич ку ма пу зах те ва нова ула га ња, као и об нову ста рих ка па ци те та на че му ће се, ка ко ис ти че Го ран Ба јић, ди ректор Ту ри стич ке ор гани за ци је оп шти не Ириг на чи јој се те ри то ри ји Врд ник и на лази, у на ред ном пе ри о ду и те како ин си сти ра ти. - Наш основ ни план је да следе ће го ди не напра ви мо "Врднич ке лет ње да не" и јед на од ства ри која ће нам по моћи је сте и "Срем Го ран Ба јић фолк фест" јер же ли мо да омо гу ћи мо го сту ју ћим ан сам бли ма да по се те и нашу ба њу. Та ко ђе, ве ли ку по моћ ће нам пру жи ти и сни ма ње по пу лар не "Жи кине ша ре ни це" ко је се оче ку је по чет ком сеп тем бра, као и отва ра ње но вог хоте ла. Ове го ди не је до вр ше но и ре нови ра ње де ла ба ње Тер мал, а упра во са да, пре де се так да на смо за вр ши ли и про је кат за сту ди ју из во дљи во сти коју ра ди мо са дан ским и но во сад ским парт не ри ма. Иде ја је да се у што краћем ро ку игра ди ве ли ки Aква парк на 40 хек та ра. Та ин ве сти ци ја је вред на из ме ђу 50 и 60 ми ли о на евра и спа да у јед но од нај ве ћих ула гања на Фру шкој го ри. Из ра да студи је се оче ку је до про ле ћа, а за то вре ме ће мо од ра ди ти све тех нич ке при пре ме. Пре ма на шој за ми сли, у са мом Aква пар ку би ће отво ре но из ме ђу 800 и рад них ме ста, док ће пра те ћи по сло ви зах те ва ти још рад ни ка, та ко да би до шли у по зи ци ју да ће ири шка Оп шти на мо ра ти чак и да уво зи рад ну сна гу, иста као је Ба јић. - Бањ ски ту ри зам ни је ве зан за сезо ну и све по сло ве ко је бу де мо преду зи ма ли би ће усме ре ни ка то ме да се ту ри зам у Врд ни ку одр жа ва и то ком зи ме на ја вљу је Ба јић.- Ра чу на мо да има мо око ме ста за пре но ћи ште и око ви кен ди ца ко је тре нут но по пи су је мо и ко је у на ред ном пе ри о- ду пла ни ра мо да уре ди мо и ста ви мо у слу жбу ту ри зма. Врд ник је би сер Фрушке го ре и би ло би ште та не ис ко ристи ти све ње го ве ка па ци те те. С. Л. ГО ЛУ БИН ЦИ ДЕЧ ЈА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА о 13. пут, од 29. ју- до че твр тог ав гу- Пла ста, одр жа на је го лу бинач ка Ли ков на ко ло ни ја Во ди ца. Ка да је об но вље на цр кви ца Води ца, по све ће на Све том Ни ко ли лет њем, епископ Срем ски го спо дин Ва си ли је, бла го си љао је Го лу бин ча не да се сва ке го ди не оку пља ју на том ме сту, а по иде ји го лу би нач ког па ро ха, оца Да ни ла Стег ња ји ћа, и на став ни ка ли ков не кул ту ре у го лу би нач кој шко ли Си ни ше По по ва, би осно ва на Ли ков на ко ло ни ја под нази вом Во ди ца ко ја оку пља сли ка ре и ва ја ре из свих кра је ва Ср би је, а од про шле го ди не ко ло ни ја при ма и ме ђуна род ни ка рак тер. - Ове го ди не уго сти ли смо сли ка ре из Ру си је, Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је ка же пред седни ца Ор га ни за ци о ног од бо ра Ли ков не ко ло ни је Ве сна Опа чић и под се ћа да је од пре че ти ри го ди не уста но вље на Цен тар Врд ни ка Из ло жба до пр ве ки ше и Деч ја ли ков на ко лони ја, ко ја се одр жа ва у се о ском пар ку, јед но по под не. Ор га ни за ци ју је пре у зе ла омла дин ска ор га ни за ци ја КУД ''Чуту ри ца'', оку пив ши најмла ђе су гра ђа не, ко ји су за јед но са ''ве ли ким'' сли ка ри ма, осли ка ва ли ста зе у пар ку. Чла но ви Чу ти ри це су ку пи ли ко ма да кре де у бо ји, а цр те жи су би ли пре пу ни ма ште и деч јег по и ма ња све та. Ста ри ји сли ка ри су се при дру жи ли де ци, по ма га ли, цр та ли сво је цве ти ће и леп ти ри ће...и сви су се ''лу до'' за ба вља ли. Нај мла ђи ''сли кари'' су би ле Ана и До ро те ја, ко је има ју две го ди не, а нај ста ри ји не што пре ко 70 го ди на. Из ло жба ових ра до ва ће ''би ти отворе на'' све до пр ве ки ше, а да не била за бо ра вље на, ове ко ве че на је фо то апа ра том и са чу ва на од за бо ра ва. С. Н.

24 24 Среда, 8. август ТРЕ ЋЕ ДО БА, СУ МОР НА ИЛИ СУН ЧА НА ЈЕ СЕН ЖИ ВО ТА ОД НАС ЗА ВИ СИ СТА РА ПА ЗО ВА СЛУ ЖБА КУЋ НЕ НЕ ГЕ У ФУНК ЦИ ЈИ БРИ ГЕ О СТА РИ МА Те жак жи вот у Ка ме на ре вој 22 На де жа да и Мир ја на Ми нић, мај ка и кћер ка из Ста ре Па зо ве, јед на ве за на за ин ва лид ска ко ли ца, дру га за кре вет, ко ри сни це су услу га Слу жбе кућ не не ге и по мо ћи у ку ћи ста ро па зо вач ког Цен тра за со ци јал ни рад. По се ти ли смо их по чет ком ме се ца Ж и вот је те жак и увек бор ба. Би ла сам хра бра и увек сам се бо ри ла - при ча нам 82. го ди шња На де жда Ми нић, пен зи о- нер ка у ин ва лид ским ко ли ци ма, која са ше зде се то го ди шњом кћер ком Мир ја ном ко ја је од пре два де сет го ди на у ин ва лид ској пен зи ји и већ пет го ди на ве за на за по сте љу, жи ви у Ка ме на ре вој ули ци број 22 у Старој Па зо ви. До ду ше, на спра ту поро дич не ку ће жи ви На де ждин син са по ро ди цом, док у при зе мљу у проду жет ку ку ће жи ви не дав но оже њен Мир ја нин син, а оне су у про сто рија ма до ули це. Но, жи вот је и леп и су ров, и пру жа ти и узи ма, ре зо ну је љуп ка, и ду хом, ре кло би се, ве дра ста ри ца На да. Бор ба кроз цео жи вот Муж ми је био Ужи ча нин, а ја с Руд ни ка. Склад но смо жи ве ли. Најпре у Бе о гра ду, где је он ра дио приват но, а за тим у Зе му ну и од го ди не на ста ни ли смо се у Ста рој Па зо ви и отво ри ли лив ни цу. Има ли смо тро је де це. Ста ри ји син Сло бодан, ко ји је био го ди ште, по гинуо је у са о бра ћа ју с 19 го ди на кад је упи сао Фа кул тет ли ков не умет ности, не по сред но пред по че так сту дија. Мир ја на је као ма ла бо ло ва ла од деч је па ра ли зе и на кон две опе раци је и Ба ње Ко ви ља че, стала је на но ге. Сред њу економ ску шко лу за вр ши ла је у Зе му ну, та ко што ју је та та сва ки дан од во зио у шко лу и до во зио ку ћи. Ми ра је 20 го ди на ра ди ла у стру ци а он да је го ди не оти шла у ин ва лид ску пен зи ју, баш кад јој је син Дра ган по шао у пр ви раз ред. Не на да смо до би ли го ди не и од ње га имам дво је уни ча ди, уну ка и уну ку. Он је по сле оче ве смр ти на ста вио рад у лив ни ци, али да нас по сао не иде као пре. Мир ја на је пре пет го ди на има ла можда ни удар и од тад је веза на за кре вет, а ја сам пала и на стра да ла ми је бут на кост и кук. Ни сам хте ла да се опе ри шем. Имам осте о- по ро зу. Осам ме се ци би ла сам не по крет на. Слу жба кућ не не ге на ба ви ла ми је ко ли ца и мо гу вам ре ћи да се с њи ма до бро сна ла зим по ку ћи при ча нам своју жи вот ну при чу На де жда Ми нић ко ја је с че ти ри ипо го ди не оста ла без мај ке и ка ко ка же, цео њен жи вот је бор ба. Мир ја на (у кре ве ту), не го ва те љи ца Ма ја и На де жда (у ко ли ци ма) Ме ре ње крв ног при ти ска На де жда и Мир ја на пра во на ту ђу не гу и по моћ оства ри ле су про шле го ди не и по ста ле ко ри сни це услу га Слу жбе кућ не не ге и по мо ћи у ку ћи за ста ра и ин ва лид на ли ца Цен тра за со ци јал ни рад у Ста рој Па зо ви. Тoком сед ми це по се ћу ју их две герон то до ма ћи це и јед на не го ва те љица. Ге рон то до ма ћи це Ми ро сла ва Ба леј и Ду ња Бо ме штер бри ну о одр жа ва њу жи вот ног про сто ра и набав ци, док не го ва те љи ца Ма ја Мишкин во ди ра чу на о њи хо вом здравстве ном ста њу и лич ној хи ги је ни. Ов де је Слу жба кућне не ге бо ље ор га ни зо вана не го у Зе му ну. Њи хо ва нам је по моћ дра го це на. Ма ја нам из ме ри при тисак, про ве ри ше ћер у крви, на ба ви нам ле ко ве, за ка же код ле ка ра...са њи ма по при ча мо. Ма ло нас ора спо ло же. Оне су нам про зор у свет. Ето види те и њи хов по сао је тежак. Ми смо им мно го захвал не ка же ба ка На да. - Мој део по сла је искљу чи во лич на хи ги је на код ко ри сни ка, обо ле лих ста рих ин ва лид них лица ко ји за ви се од дру гих осо ба. Обич но се то ради код љу ди ко ји су слабо по крет ни, не по кретни, ста ри ји од 65 го ди на и чи ја је та ква со ци јал на анам не за да не жи ве ниским. Или су са ми, или су на пу ште не осо бе, на жалост. Да кле, мој део посла је по чев ши од уми вања, ку па ња, пре свла че ња по сте љи не, лич не хи гије не и на бав ка ле ко ва до во ђе ње код ле ка ра, ограни зо ва ње по се те док то ра код ко ри сни ка, или од ла зак ко рисни ка у спе ци ја ли стич ке уста но ве и оства ри ва ња дру гих пра ва по средством Цен тра за со ци јал ни рад, као што су ума ње ње ра чу на за стру ју, во ду, те ле фон и дру гих- на гла ша ва не го ва те љи ца Ма ја, ина че ви ша меди циннска се стра. По ду жа ли ста ко ри сни ка Ли ста ко ри сни ка Слу жбе кућ не неге и по мо ћи у ку ћи стал но се ши ри. Све је ви ше бо ле сних и не моћ них. Ма ја у то ку ме се ца услу жи око 35 ко ри сни ка ко ји су, ма хом ин ва ли ди, њих два де се так су не по крет не осо бе. По сто је и сла бо по кре тљи ве особе, при ча Ма ја, као и осо бе ко је су због при ро де сво је бо ле сти зави сне од дру гих, по пут ду шев них бо ле сни ка. Ни су спо соб не да се би обез бе де и нај ми ни мал ни је услу ге, ни су ус та њу да оства ре со ци јал ни кон такт и ли ста ко ри сни ка се увек ме ња. Мо же се де си ти да у то ку месе ца не ко умре, не ко да нас на пусти и оде у дом ски сме штај, али на ли сти че ка ња има увек до дат них осо ба. У чи та вој Слу жби ра ди нас пет. Две не го ва те љи це, две ге ронто до ма ћи це и до ма ћи ца Клу ба за днев ни бо ра вак ста рих и ин ва лидних ли ца - ка же Ма ја и под се ћа да тре нут но услу ге Слу жбе кућ не не ге и по мо ћи у ку ћи ста ро ап зо вач ког Цен тра за со ци јал ни рад ко ри сте 92 осо бе. Рад ни дан за по сле них у овој Слу жби ду же тра је од про писа ног рад ног вре ме на. Има ла сам јед ну ба ку ко ја каже, с осме хом ула зи, с сме хом изла зи. Ми смо њи хо ве и ру ке и но ге. Мно ги нас ви де као сво је дру го ја. Ми смо им про ду же на ру ка у свему, али ни кад се не зна у ка квом ће нас ста њу не ко до че ка ти. Зато се у пр ве по се те ни ка да не иде сам. Има мно го ту жних и не ре шивих си ту а ци ја. Тим ски рад је ов де пут за успех. Све се ре ша ва груп но на гла ша ва -ка же на ша са го вор ница и ис ти че да јој мно ги ко ри сници и њи хо ве жи вот не при че оста ју у се ћа њу. Тих пр вих ко ри сни ка се нај ви ше се ћа. За се дам го ди на ка ко ра ди овај по сао од пр вих ко ри сни ка има још са мо два. - Све сам их из гу би ла, али њи хове жи вот не при че пам тим при ча нам Ма ја Ми шких и за кљу чу је: - Не ма емо тив ног ве зи ва ња, али има пу но се ћа ња. Г. Мај сто ро вић (Про је кат по др жан од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње)

25 Среда, 8. август ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО МАРКЕТИНГ Из да јем апарт ма не у Баoшићима, со ба, ку хи ња, ку па ти ло и ТВ. 30 мета ра од мо ра. Це на 200 евра. Тел: 022/ и 063/ Из да јем дво со бан стан у Ла ћар ку Ђу ре Ђако ви ћа 44. Тел: Про да јем ку ћу од 160м2 се вер но од Пла нин ске у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 062/ Про да јем тро со бан стан од 82 м2 у Ру ми на се ље Ти вол. Тел: 064/ Из да јем но ву на ме ште ну гар со ње ру уче ници сту ден ки њи не пу ша чу. Тел: 064/ Услу га за ва ри ва ња. Тел: 066/ Про да јем ин ди стриј ски плац од 94 ара у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 022/ Из да јем со бе за уче ни це у Срем ској Митро ви ци064/ Ку пу јем зе мљу у Шуљ му. Тел: 064/ Сер вис и по прав ка фри жи де ра, за мр зи ва ча и веш ма ши на. Тел: 064/ или 022/ Про да јем ку ћу или ме њам за ма њи стан уз до пла ту. Тел: Про да јем плац у Сви ло шу на глав ном путу стру ја, во да, гас, це на по вољ на. Тел: 022/ Про да јем плац са те ме љом у Ма лој Сла вони ји. Тел: 060/ Из да јем со бе за уче ни це бли зу пе да го шке шко ле. Тел: 063/ Из да јем кон фо ран на ме штен стан са ЦГ за три уче ни це у бли зи ни цен тра. Тел: 060/ и Про да јем стан у Ка ме ња ру. Тел: 064/ Из да јем кон фо ран апарт ман у цен тру Ба ње Ко ви ља че ком плет но на ме штен. Тел: 063/ Про да јем но ве про зо ре, вра та и ко мар ни ке свих ди мен зи ја. Тел: 022/ Про да јем 3 КЈ зе мље на пу ту Ерем Во гањ. Тел: 064/ Хит но про да јем ју тро зе мље на Бе лој ружи у Ла ћар ку. Зва ти по сле 16ча со ва. Тел: Про да јем ку ћу у Срем ској Ра чи, це на 3500 евра. Тел: 022/ Из да јем на ме штен јед но со бан стан улаз по се бан ЦГ. Тел: и 061/ Про да јем јед но со бан стан 40m2 у Ма ти је Ху ћи код об да ни шта. Тел: / Из да јем на ме штен јед но со бан стан у на сељу Ста ри мост. Тел: 065/ КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у Ин ђи ји, јеф ти но. Зва ти по сле 15 ча со ва. Тел:022/ Про да јем ку ћу у Ла ћар ку или ме њам за ма њу у Срем ској Ми тро ви ци. Зва ти по сле 21 сат. Тел: Про да јем ку ћу са окућ ни цом на 35 ари пла ца у Ле жи ми ру. Тел: 022/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру уче ни цисту ден ки њи не пу ша чу. Тел: 064/ Про да јем дво со бан стан у Срем ској Митро ви ци код пи ја це. Тел: / Из да јем на ме ште ну ку ћу у Ла ћар ку 1. новем бар 407. Тел: 064/ Про да јем 11 ари пла ца у Јар ку по ред Саве. Тел: и Про да јем ку ћу са ло ка лом у Пу шки но вој ули ци, це на евра. Тел. 064/ Про да јем 2 ју тра зе мље на пу ту Жар ков ци Ру ма. Тел: 061/ СТА НО ВИ - Из да јем не на ме штен дво и по со бан стан у на се љу Орао.Тел: и 065/ Про да јем дво со бан стан у Ма ти је Ху ђи, це на ,00 евра. Тел. 060/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан по себан улаз тел: и 061/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан на сеље Ста ри мост 6/31 сло бо дан од 1.8. Тел: Из да јем не на ме штен јед но со бан стан у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: и 064/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан у на сељу код ка сар не. Тел: 065/ При мам две сту ден ки ње, Но ви Сад, Ли ман 3. Тел: Из да јем по лу на ме штен дво со бан стан на Цр ве ној че сми. Тел. 022/ Про да јем ку ћу у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 063/ Про да јем стан у Бри ле то вом на се љу. Тел: 062/ Из да јем на ме ште ну ку ћу ули ца Фру шкогор ска. Тел:064/ По вољ но из да јем на ме штен јед но со бан стан бли зу еко ном ске шко ле. Тел: 063/

26 26 Среда, 8. август МА ЛИ ОГЛА СИ vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА ШИ НЕ - Про да јем гар со ње ру 26м2, по вољ но, хитно.тел: 064/ Тра жим ци ме ра у дво соб ном ста ну код же ле знич ке ста ни це у Но вом Са ду. Тел: 064/ Про да јем стан 44м2 у цен тру Срем ске Митро ви це, це на 720 евра м2. Тел: 064/ / NUDI NOVE AUTO GUME 022/ / SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA - Из да јем на ме штен стан за уче ни цеу цен тру гра да це на 50 евра. Тел: 069/ Из да јем про стор 50м2 по го дан за ко зметич ки или фри зер ски са лон у цен тру гра да. Тел: и 069/ Про да јем дво со бан стан 50м2 у цен тру гра да, ре но ви ран,екс тра на ме штен. Тел: 063/ Из да јем ло кал у Ве ли ким Ра дин ци ма за све де лат но сти. Тел: 064/ и 021/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем ФОРД ФИ Е СТУ 1.1 бен зи нац, годи на про из вод ње 1996, пре шла км, ре ги стро ван до га ра жи ран, но ве гу ме, из вр шен сер вис, це на евра. Тел: / Про да јем сточ ну др ве ну ва гу на тего ве, елек трич ни кру њач за ку ку руз. Тел:022/ или 060/ Про да јем две ме тал не ци стер не од ли та ра. Тел: 061/ Про да јем фа брич ку ци стер ну 2000 ли та ра за наф ту, це на 200 евра. Тел: 022/ Про да јем гар со ње ру у бри ле то вом на се љу. Тел: 062/ Про да јем стан у из град њиу цен тру Сремске Ми тро ви це. Тел: 063/ Про да јем Пе жо 206, го ди на про из вод ње 2001,по вољ но Тел: 060/ Про да јем дво со бан стан у на се љу Ка мењар.тел: Из да јем јед но со бан на ме штен стан на се ље Орао. Тел: 064/ Тра жим ци мер ку ло ка ци ја ста на Ли ман 1 Но ви Сад. Тел: 064/ При мам уче ни це или сту ден ки ње на стан. Тел: Из да јем не на ме штен јед но со бан стан на сеље Орао. Тел: и 063/ Из да јем дво ри шну гар со ње ру за две уче ни цеу на се љу Орао. Тел: 022/ / Про да јем стан на КПД по вољ но. Тел: 060/ Из да јем гар со ње ру и дво со бан стан пре ко пу та су да, но во град ња. Тел: 063/ Из да јем стан са ЦГ за уче ни це. Тел: Из да јем јед ни по со бан стан у Но вом Са ду Хи лан дар ска 2а. Тел: и 064/ Из да јем дво ри шни стан сам цу ки ри ја са ме сеч ним ра чу ни ма 70 евра. зва ти по сле 16 ча со ва.тел: 060/ Из да јем со бу код шко ле 9 мај, це на 50 евра. Тел: 060/ зва ти по сле 16 ча со ва - Из да јем по лу на ме штен јед но со бан стан у Те сли ном на се љу. 060/ зва ти после 16 ча со ва - Из да јем стан са ЦГ у Но вом Са ду. Тел: 064/ и Про да јем тро со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи. Тел: 022/ и 069/ Из да јем јед но со бан на ме штен дво ри шни стан код хи ги јен ског за во да. Тел: 064/ Из да јем гар со ње ру, по вољ но у цен тру Новог Са да. Тел: 069/ ЛО КА ЛИ - Про да јем ло кал са стам бе ним про сто ром и пра те ћим објек ти на се дам ари пла ца. Тел. 022/ или 064/ Из да јем ло кал у цен тру Срем ске Ми тро вице. Тел: 064/ Про да јем ком би мер це дес МБ 100 но сивост 1 то на го ди на про из вод ње Тел: 022/ Про да јем Ауди с, го ди на про из водње 1989 у до бром ста њу.тел: и 062/ Про да јем Голф 2 го ди на про из вод ње 1992 у до бром ста њу. Тел: Про да јем Фи ат Сти ло го ди на про из водње 2002, ре ги стро ван до де цем бра. Тел: 060/ про да јем Ško du Ok ta via Ele gans, 1,9 тди, го ди на про из вод ње 2004, мо дел А5 ме та лик, ура ђен ве ли ки сер вис, це на евра. Тел: 063/ Про да јем пе гли цу ре ги стро ва на до мар та го ди не.тел: 060/ Про да јем Ни сан ди зел го ди на про из водње 1990, мо же за ме на, це на 800 евра. Тел: 064/ Про да јем Опел Астру 1.7 TDCI ка ра ван го ди на про из вод ње 2004, оца ри њен. Тел: 065/ Про да јем Форд Ори он 1.8 го ди на про извод ње 1991, це на по вољ на. Тел: 065/ Про да јем па пи ре за Голф 1 од ја вљен са БГ та бли ца.тел: 069/ Про да јем ску тер V-CLIC нов. Тел: 065/ Про да јем Голф 4 го ди на про из вод ње Тел: 064/ Про да јем по ло ван еле ва тор за ку ку руз, ли фа мов. Тел: и 065/ Про да јем трак тор Ра ко ви цу го ди на про извод ње Тел:064/ Про да јем пре кру пач Ли фам тро фа зни, кор пу за трак тор, при ко ли цу за ко ла не реги стро ва ну и сте пер. Тел: 064/ Про да јем тро бра зни плуг Vo gel. Тел: 063/ Про да јем плуг ИМТ 756 ско ро нов.тел: Про да јем пре кру пач.тел Про да јем трак тор Ур сус 335 го ди на произ вод ње 1979 це на 2.100евра, шпе ди тер 300 евра, др ља ча тро крил на 130 евра, плуг јед но бра зни 50 евра, ко са тра ва ри ца 120 евра, кор па на по лу ге 70 евра. Тел: / >>> - Из да јем на ме штен дво ри шни јед но соб ни стан на цр ве ној че сми пред ност по ро ди ца. Тел: 061/ Ида јем ло кал ис под Бал ко ни је и стан у Пу шки но вој 17 код пи ја це. Тел: и 064/ Про да јем Ци тро ен 1.1. го ди на про из водње 1989, ре ги стро ван, угра ђен плин. Це на 750евра. Тел:064/ Из да јем ло кал код Зма је ве шко ле нов. Тел. 063/ По вољ но из да јем лoкал 7000 ди на ра мо же до го вор Тел: и Про да јем мо тор Су зу ки 250 ку би ка или мењам за ауто.тел: 069/ Про да јем РЕ НО КЛИО 1.5 ДЦИ го ди на произ вод ње 2005, ре ги стро ван. Тел: 063/ Из да јем ло кал у цен тру га ра да од 25м2. Тел: 064/ и 064/ Из да јем ло кал 30м2 За на тлиј ска 1. Тел: 064/ Ме њам Ју го за Ре но 4. Тел: 022/ МАЛИ ОГЛАСИ МАРКЕТИНГ

27 Среда, 8. август МА ЛИ ОГЛА СИ Про да јем плуг дво бра зни за Фер гу со на. Тел: Про да јем пум пу за за ли ва ње Жа лец 1600 ли та ра у ми ну ти. Тел:064/ Про да јем Це ра гем апа рат 550 евра. Тел; 063/ Про да јем ме тал ну ва гу 500 кг без те го ва и хар мо ни ка вра та. Тел: Про да јем при бор за кла ње, круњач ли фам и хра сто во бу ре од 400 ли та ра. Тел: Про да јем ша тор за кам по ва ње 15м2 и винас пло чи це 7м. Тел: и 064/ По ма га ла бих ста ри јој же ни, це на по дого во ру. Тел: По вољ но да јем ча со ве ен гле ског је зи ка. Тел: 062/ Про да јем по лов не про зо ре, две фо те ље на раз вла че ње, ТВ вр ло по вољ но. Тел: 069/ Ауто ме ха ни чар са ис ку ством тра жи по сао у стру ци.тел: 062/ Про да јем две хар мо ни ке Ме ло ди ја 3 ре гистра,60 ба со ва и По ло со пран 2 ре ги стра,24 ба са. Тел: 060/ Пен зи о нер стам бе но обез бе ђен тра жи госпо ђу ра ди дру же ња и бра ка. Тел: 022/ и 061/ Пен зи о нер сам, упо знао би же ну ра ди брака до 65 го ди на ко ја не ма оба ве за мо же из Ино стран ства у об зир до ла зе озбиљ не по нуде. Зва ти од са та.тел: 022/ Про да јем ИМТ под ри вач са 13 те ла и ваљком. Тел: 063/ МА ШИ НЕ-АЛА ТИ -Про да јем апа рат кон цен тра тор ки се о ни ка. Тел:063/ и 064/ Про да јем 2 пе ћи на гас фа сад не 2 и 7 кило ва ти. Тел: 069/ Про да јем штен це не мач ког ло вач ког те рије ра. Тел: 064/ Про да јем 2 де чи ја кре ве та, сто ли ца за дете, де чи ји би цикл, ко ли ца са сун цо бра ном. Тел: Же лим да упо знам го спо ди на пен зи о не ра од го ди на ра ди бра ка. Тел: 064/ Тра жим го спо ди на од 60 до 80 го ди на да је си ту и ран и има до бру пен зи ју. Тел: 061/ Про да јем пум пу за во ду на бен зин 600л у мин, но ва. Тел: 069/ Вр ло по вољ но леђ на мо тор на пр ска ли ца, мо тор на ко си ли ца за тра ву и ко па чи ца ХОН- ДА. 062/ Про да јем за мр зи вач 300 ли та ра Обо дин и уси си вач Искра по лов но.тел: / Про да јем ТА пећ АЕГ 3 ки ло ва та очу вана и ка уч са -ква ли тет ним што фом. Тел: 065/ Najpovoljnija cena i uslovi registracije vozila u Sremskoj Mitrovici Čekovi na 3 i 6 rata Kredit na 6-12 rata - Мо ле рај ски и фа са дер ски ра до ви кре чење, гле то ва ње фа са да по пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: и 061/ Про да јем тр пе за риј ски со, аспи ра тор и ТВ. Тел: 064/ Besplatan tehnički pregled AUTO-BUBI STAR Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 64 Tel: 022/ ; 062/ Про да јем ма ши ну за пра ње су до ва ис правна са га ран ци јом 4 го ди не. Тел: 062/ Про да јем шпрет на плин, пе ле не за ста рије осо бе од 70 до 150 кг. Тел: 022/ / Про да јем су ве фо сне ора хо ве. Тел: 060/ Про да јем веш ма ши ну ста ра 3 го ди не ма ло ко ри шће на. Тел: 022/ и 069/ Про да јем крат ко дла ке штен це ра се зек расел те ри јер, бе ли, дво бој ни, вак ци ни са ниу струч но од не го ва ни. Тел: 060/ Про да јем две ма ши не за пра ње и су ше ње ско ро но ве под га ран ци јом.тел: и 060/ Про да јем хлад ну ви три ну од рос фра ја са хлад ном ко мо ром и хла ни рад ни сто од росфра ја. Тел: 064/ Про да јем ро та ци о ну ко си ли цу за Хон ду Ф 420. Тел: 022/ и 064/ РА ЗНО - Најповољније воће,ракија, мед. Брескве, нектарине, шљиве, кајсије... У дворишту испред кафане "Бачка", Железничка улица. Alma Mons. Тел: 065/ Про да јем ци глу си ли кат ну бе лу 800 кома да, це на ,00 ди на ра, уси си вач 2.500,00, по до го во ру. Тел: Про да јем пар кет бу ков, тре ћа кла са 70м2, пар кет ба гре мов дру га кла са 12м2, но ве дрве не про зор чи ће за ку па ти ло ком ,00 ди на ра. Тел: 022/ Про да јем де чи ја ко ли ца тро по ло жајна ха ук 30 еура, де чи ји кре ве тац 35 еур, плин ски шпо рет са бу тан бо цом 55 еур. Тел: 064/ Об ра да и по ли ра ње ка да. Тел: 064/ Озбиљ на же на не го ва ла би ста ри је осо бе. Тел: 062/ Да јем успе шно ча со ве Хе ми је. Тел: 060/ Ку ва ри ца по вер љи ва тра жи по сао у ку ћама ко је има ју по тре бу за при пре му хра не и одр жа ва ње ку ћа и не гу ста ри јих осо ба, тел: 064/ По треб на же на за не гу и по моћ бо ле сној же ни у Рав њу стан и хра на обез бе ђе ни. Пла та по до го во ру. Тел: 022/ Про да јем ТА пећ, це на 50 евра.тел: 062/ Про да јем сто за сто ни те нис нов са опремом. Тел: 064/ Про да јем ТВ, 3 го ди не стар и ко жну му шку јак ну. Тел: 064/ и Про да јем ТА пећ 3 Тел: 065/ Струч но про јек ту јем и из ра ђу јем ку хи ње, де чи је со бе пла ка ре и дру ге и дру гу вр сту на ме шта ја. Тел:064/ По тре бан рад ник мон тер на ме шта ја са иску ством. Тел: 069/ ЛИЧ НИ ОГЛА СИ - Ако си сам, Сре мац, пра во слав не ве ре, до бро сто је ћи по љо при вред ник, имаш го ди на, ја ви се рад ној, пе дант ној же ни од 60 го ди на.тел:061/

28 28 Среда, 8. август Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ТРОШКОВИ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА (са ПДВ-ом) Мерни сет Без попуста Са попустом 5 % Г динара динара Г динара динара Могућност плаћања на 6 и 12 рата, уз уплату аванса од 25 % СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Усме но обра ћа ње бо гу, 7. По гла вар би ску пије, 13. Му шки одев ни ком плет, 14. Два на е сто и дру го сло во азбу ке, 16. Уда рац отво ре ним дла ном, 15. Ре вол вер, пи штољ, 18. Уре ђај за при слу шки ва ње те ле фон ских раз го во ра, 20. Ен гле ски хард рок гита ри ста, Мур, 21. Име фи зи ча ра Њут на, 22. Је ди ни ца елек трич ног на по на, 24. Апе тит (хрв.), 25. Ови сан, 26. Скра ће ни ца за стра на, 27. Вој ска Ју го сла ви је (скр.), 28. За ве ден у књи гу, 29. Зев со ва зла кћи, 30. У об ли ку зр на, 31. Ја ја стог об ли ка, 32. Вр ста пле ме ни тог га са, 34. Се ло у оп шти ни Лу ча ни, 35. Но са чи (турц.), 36. Оштар руб, 38. Ин ду стриј ски ком би нат (скр.), 39. Део по го на на би ци клу, 40. При ми тив на на пра ва за от кљу ча ва ње, 41. Нај мла ђи кон ти нент. УС ПРАВ НО: 1. При руч ник за мо ли тву, 2. Тро јан ски ју нак, 3. Човек ко ји се ви ше слу жи ле вом ру ком, 4. Гра дић на Ду на ву, 5. Бо рави ште за сто ку, 6. Пар тиј ски рад ник, 7. Озна ка за ба ла, 8. Уз вик тера ња жи ви не, 9. Стра но жен ско име, 10. Обес пра вље ни се љак у феу да ли зму, 11. Ује ди ње на Арап ска Ре пу бли ка (скр.), 12. Сим па ти зер не ке стран ке, 15. На у ка о кре та њу про јек ти ла, 19. Рад, де лат ност, 22. Вр ста је сти ве биљ ке, 23. Је зе ро у Тур ској, 25. Ко реј ски пли вач на ду ге ста зе, Си а нин, 26. По ли ца, 28. Зр не вље, 29. Ку хињ ска посу да (мн.), 30. Наш оси гу ра ва ју ћи за вод, 31. Име глум ца Ша ри фа, 33. Пр ва же на по Би бли ји, 35. Не ман (мн.), 37. Уз вик чу ђе ња. Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ

29 Среда, 8. август

30 30 Среда, 8. август ПАРТНЕР "СРЕМСКИХ" ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Пијачни барометар СТР НА ЖИ ТА У СРЕ МУ Нај за сту пље ни ја ози ма пше ни ца Стока Производ Тежина СМ БГ НС Јагњад све Јунад >480 кг Краве све Овце све Прасад кг Прасад <=15 кг Товљеници Товљеници > Воће Производ Мера СМ БГ НС Лимун кг Лешник кг Шљива кг Орах кг Јабука кг Kajсија кг Крушка кг Пи ше: Зо ран Мар ти но вић, дипл. инг. У Сре му се сва ке го ди не стр них жи та се ју на око ха. Нај за сту пље ни ја је ози ма пшени ца, а за тим сле де ози ми је чам ози ми три ти ка ле и оста ла ози ма и ја ра жи та. На кон же тве пше ни це до ла зи вре ме да раз мишља мо о пред сто је ћој се тви овог, за Ср би ју, значај ног усе ва. Сва ке је се ни ра та ри су у ди ле ми ко ју сор ту по се ја ти да би обез бе ди ли ви сок при нос, а са мим тим и ви сок при ход. Из бор сор те је ва жан чи ни лац у тех но ло ги ји про из вод ње стр них жи та, али се не сме за бо ра ви ти да до бра при пре ма земљи шта, се тва у оп ти мал ном ро ку, упо тре ба од гова ра ју ће ко ли чи не ђу бри ва и за шти та од бо ле сти и ште то чи на мно го ви ше ути че на при нос не го избор сор те. Да би смо олак ша ли про из во ђа чи ма из бор сорте за ово го ди шњу се тву у та бе ли су при ка за ни постиг ну ти при но си у ма кро о гле ду на оглед ном пољу у Ла ћар ку: И по ред ре ла тив но ви со ких при но са у ма кро о- гле ду мо ра мо на по ме ну ти да су не по вољ ни усло ви пра ти ли про из вод њу пше ни це. Не до ста так па дави на је био у вре ме се тве, као и у про ле ће. Ви соке тем пе ра ту ре кра јем ју на и по чет ком ју ла та ко ђе су ути ца ле на сма ње ње при но са. На ли ва ње зр на је би ло сла би је та ко да је на ша про це на да је род умањен за око %. Скре ће мо по себ но па жњу да је, по ред из бо ра сор те, за успе шну про из вод њу потреб но до бро и на вре ме при пре ми ти зе мљи ште за се тву. Се тву оба ве зно оба ви ти то ком ок то бра. На тај на чин омо гу ћа ва мо бр зо ни ца ње се ме на, и да је мо мла дим биљ ка ма до вољ но вре ме на да се раз ви ју и спре ме за ни ске тем пе ра ту ре то ком зи ме. Ози ма пше ни ца Сорт ни ма кро о глед 2012 ози ма пше ни ца Rang Sor ta Pri nos (kg/ha) 1 KWS Sir ta ki KWS Sir ta ki (La mar dor) KWS Qu a lity NS NG LG Apac he + in sek ti cid KWS Fe ria SAS FD Euc li de LG Apac he NS NG Sin gen ta In ge nio LG Ni kol NS Rap so di ja Stru be NS NG NS Po be da Stru be NS Si mo ni da NS 40 S KWS So le hio Stru be NS NG LG Ar le qu in NS Zve zda na Stru be NS NG KG Pla ne ta Stru be MV Su ba NS NG AGS Vic to ria NS NG NS Gor da na Поврће Производ Мера СМ БГ НС Карфиол кг Кромпир (бели) кг Кромпир (црв.) кг Лук бели кг Рен кг Лук црни кг Цвекла кг Пасуљ бели кг Пасуљ шарени кг Купус кг Спанаћ кг Ротквице веза Зелен веза Зел. салата ком Шаргарепа кг Парадајз кг ПРО ДУКТ НА БЕР ЗА Пад це не ку ку ру за и со ке тем пе ра ту ре на ја ви ле су не са- вру ће ле то већ и пре гре ја но тр- Вмо жи ште ро ба при мар них по љо при вред них про из во да. У скла ду са ви со ким тем пера ту ра ма и це не ис тра ја ва ју на ве о ма ви со ким це нов ним по зи ци ја ма. Укупан обим про ме та у пе ри о ду од из но сио је то на ро бе. То је за 32,54% ма њи про мет у од но су на прет ход ну не де љу. Фи нан сиј ска вредност про ме та из но си ла је дина ра, што је за 39,11% ма ње не го претход не не де ље. Тр жи ште ку ку ру за је тре нут но нај инте ре сант ни је. Мно го је уче сни ка на овом тр жи шту, а мо ти ви за тр го ва њем су им пот пу но раз ли чи ти. На стра ни по ну де то су пре све га про из во ђа чи чи ји је основни ин те рес по кри ва ње тро шко ва про извод ње уз што је мо гу ће ве ћу за ра ду, са дру ге стра не као куп ци по ја вљу ју се товља чи сто ке ко ји су већ са да вр ло за брину ти про бле мом за но вља ња про из вод ног ци клу са ску пим ку ку ру зом и ко нач но, ту је мо жда и нај ве ћи тр жи шни сег мент на стра ни тра жње, а то су из во зни ци ко ји му че му ку око за тва ра ња сво јих ра ни је пру зе тих оба ве за на тер мин ском тр жишту и то по це ни ко ја је углав ном ви ша од оне ко је су они уго во ри ли у из во зним аран жма ни ма пре ме сец или два. Ако се то ме до да пот пу на не из ве сност око прино са но вог ро да, он да је ја сно шта све мо же да нас оче ку је на овом тр жи шту. Це на ку ку ру за се у не де љи за на ма мало при ми ри ла и из но си ла је 27,24 дин/ кг (25,22 без ПДВ), што је пад од 2,38% у од но су на про сеч ну це ну из прет ход не не де ље. Ово го ди шњи це нов ни мак си мум пшени це из прет ход не не де ље од 26,00 дин/ кг, без ПДВ ни је пре ма шен, али је то била пре те жна це на тр го ва ња у не де љи за на ма. Пр ви ме сец у еко ном ском жи во ту пше ни це ро да го ди не обе ле жио је и до бар из воз ове ро бе од око тона. У ав гу сту се мо же оче ки ва ти и ве ћи из воз, али со ли дан укуп ни ово го ди шњи род и да ље нас др жи спо кој ним што се ти че за тва ра ња до ма ћих би лан са. Просеч на це на тр го ва ња из но си ла је проте кле не де ље 28,04 дин/кг ( 25,96 без ПДВ). Ово је раст це не у од но су на просеч ну це ну тр го ва ња из прет ход не не деље за 1,69%. Це на со је по сле вр то гла вог це нов ног успо на се де фи ни тив но при ми ри ла и у про те клом не дељ ном пе ри о ду из но си ла је 77,76 дин/кг ( 72,00 без ПДВ). То је сла ба уте ха за сто ча ре, јер овај ни во на ко ме се за у ста вио це нов ни стам пе до је и да ље из у зет но ви сок. Нај зна чај ни је про ме не про те кле не де ље су се де си ле на тр жи шту сун цо кре то ве сач ме са 33% про те и на, ко ја се пре ко бер зе у Но вом Са ду про да ва ла по це ни од 31,86 дин/ кг ( 27,00 без ПДВ), што је за 4,66% више у од но су на по след ње тр го ва ње овом ро бом на но во сад ској бер зи. Овај по датак сва ка ко је ин те ре сан тан са аспек та тр жи шних оче ки ва ња на тр жи шту сун цокре та но вог ро да чи ја је же тва већ старто ва ла у не ким кра је ви ма, ис та као је дирек тор Бер зе, Жар ко Га ле тин. Про из вод Це на (дин/кг са ПДВ) Пше ни ца 28,04 Ку ку руз 27,24 Соја 77,76 Сунцокретова сачма 31,86

31 Среда, 8. август СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: СА ЊА ЈА ГО ДИЋ, ВЛА СНИ ЦА МИ ТРО ВАЧ КЕ ЦВЕ ЋА РЕ "ФРА ГО ЛА" Цвет је од раз на шег ду ха О д ка ко по сто је, сво ју љу бав пат њу и бол љу ди су ис ка зива ли да ро ва њем цве ћа. И онда ка да су би ли не пи сме ни, нео бразо ва ни, ка да су жи ве ли по ко ли ба ма и из би на ма, љу ди су све ва жни је да ту ме у жи во ту обе ле жа ва ли цвећем. Из ме ђу пла ча ко ји, ка ко ка жу, на ја вљу је до ла зак и од ла зак са овог све та, на ла зи се цве ће ко јим чо век опле ме њу је све ус пут не ста ни це свог по сто ја ња - ро ђен да не, љу бави, раз не го ди шњи це. Да ро ва ти цвеће зна чи ука за ти по част, а пру жа ње по мо ћи у том по слу у ко јем пре суд ну уло гу игра ју емо ци је, мо же се по реди ти са нај ком пли ко ва ни јим за хвати ма хи рур га ко ји се у гр че ви тој бор би бо ри за очу ва ње жи во та. Пре та па њем емо ци ја у цве ће разних вр ста и бо ја, већ ду ги низ годи на ба ви се и Са ња Ја го дић. Ова мла да Ми тров чан ка цео свој жи вот по све ти ла је цве ћу, а ис ку ство ко је је сте кла ра дом у зе мља ма Европ ке Уније, угра ди ла је у сво ју цве ћа ру "Фраго ла" ко ја се на ла зи у ми тро вач кој ули ци Ста ри шор, на бро ју 14. Пра шко ис ку ство - Овим по слом не мо же се ба вити сва ко, тим пре што цве ће зах те ва до ста па жње и љу ба ви јер оно ни је ни шта дру го не го љу бав. Ду го сам ра ди ла у Пра гу и оду ше ви ло ме је то што Че си има ју из у зет ну кул ту ру ку по ви не цве ћа. Њи ма не тре ба ника кав по се бан раз лог да би не ко ме по кло ни ли цвет. Од ла зак у по се ту при ја те љи ма, од ла зак на ка фу или би ло ко ја дру га зго да, са свим су дово љан раз лог да се ку пи цве ће. Гледа ју ћи Че хе ре ши ла сам да, јед но га да на ка да се вра тим ку ћи, по ку шам да на шим су гра ђа ни ма при ли жим ту кул ту ру. Цвет је не што нај леп ше што се мо же покло ни ти и за то је по треб но схва ти ти да ни је до вољ но то чи ни ти са мо ка да је Осми март, Дан за љу бље них или не ки дру ги пра зник. Да рова ње цве ћа на те пра знике је већ по ста ло кли ше, а истин ска љу бав се не кре ће уста ље ним пу та ња ма, она их за о би ла зи, сма тра Са ња Ја го дић. Јед на од но ви на ко ју је Са ња до не ла из Пра га, а по че му је цве ћа ра "Фра го ла" је дин стве на у Срем ској Митро ви ци, је сте ста вља ње акцен та на цве ће. - Без об зи ра да ли се ради о ма њем бу ке ту или неком ве ћем аран жма ну као што су свад бе, жур ке и то ме слич но, на сто ји мо да ста вимо што ма ње зе ле ни ла и дода та ка, а ви ше цве ћа. На тај на чин, не са мо да оства ру јемо же љу на ших му ште ри ја, не го им омо гу ћа ва мо да своје емо ци је из ра зе на пра ви на чин. У то ме и је сте сми сао мог ра да - сма тра Са ња. Сва ки је цвет свет за се бе За Са њу Ја го дић, му ште ри ја је увек у пра ву. Не оту да што од ње тре ба за ра ди ти, не го за то што сва ки цвет пред ста вља огле да ло ду ха. - Са ту ђим емо ци ја ма се ни је играти и мој по сао ни је да не ко га убе ђу јем у ис прав ност соп стве ног ста ва, не го да ши ром отво ре них очи ју по гле дам у ср це кли је на та. Цве ће ни је ко ров ко ји се тек та ко по чу па. Је дан цвет је је дан свет. Та јан, за тво рен, скри вен за оне ко ји и не тре ба да раз у ме ју за што се по кла ња. У свом ра ду на сто јим да пока жем му ште ри ја ма да бо је, об лик и Цве ћа ра "Фра го ла" Са ња Ја го дић ком би на ци је цве ћа не ма ју стал ни и је дин стве ни сми сао. Ни ти цр ве на ружа са ма по се би пред ста вља љу бав, ни ти жу та сим бо ли ше љу бо мо ру. Сваки цвет је леп и има соп стве ну маги ју ко ја се не до жи вља ва на исти на чин. Че сто има и нео д луч них муште ри ја ко је по пра ви лу аран жи рање пре пу шта ју ме ни. Иако оста вљам мо гућ ност да ко ри гу јем свој рад, до са да ни сам има ла при ту жби об јашња ва, Са ња. Кре а тив ност пред ста вља нај важни ји пред у слов ква ли тет ног бавље ња цве ћар ством. На тај на чин, сма тра Са ња, овај по сао се пре твара у умет ност ко ја на не сва ки да шњи на чин пре сли ка ва жи вот. - Ме ни је би ла нај већа же ља да имам цве ћа ру јер сам увек сма тра ла да та ко мо гу до кра ја да изра зим сво ју кре а тив ност и да на тај на чин мо гу да по мог нем не ко ме да из рази сво је емо ци је. У по четку сам би ла скеп тич на, али сам са да си гур на да сам ура ди ла до бру ствар. Имам стал не му ште ри је, а до ста љу ди до ла зи и по пре по ру ци што та ко ђе пу но зна чи. Не ка да људи оби ђу цео град, про ђу по ред до ста цве ћа ра и на кра ју ку пу ју у "Фра голи", а не рет ко у цве ћа ру до ла зе љу ди и из дру гих гра до ва Сре ма. Уз сва ки аран жман иде и по ко ји цвет при де, уз сва ку сузу по све ћа. На тај на чин још јед ном по твр ђу је мо да наш по сао ни је да зара ди мо на му ште ри ја ма, не го да њи хо ву љу бав или бол ожи ви мо кроз цвет, на по ми ње Са ња Ја го дић. С. Лап че вић :, j? Ја сми на Вру ћи нић, Ку ку јев ци - При хо ди су ми та ман то ли ки да се укла пам у ку по вину са мо нај не опход ни јег што ми је по треб но. За то ни шта не ку пу јем на кар ти це и че ко ве, јер би сва ка рата би ла пре ве ли ко оп те ре ће ње на иона ко угро жен кућ ни бу џет. Све тла на Мра ко вић, Ста ра Па зо ва - Да, упра во сматрам да су че ко ви и кар ти це пу ко сред ство за прежи вља ва ње. Кори стим кре дит не кар ти це, че ко ве још увек не, али и о то ме раз ми шљам. Иван ка Пе тро вић, Ја рак - Ду го сам жи ве ла у Бе о гра ду и знам ко ли ко то зна чи. Имам ба шту из ко је мо гу да по пуним кућ ни бу џет и у том слу ча ју ми не тре ба ју ни че ко ви, ни кар ти це ни кре ди ти иако имам ма лу пен зи ју. Ми ро слав Оси по вић, Ру ма - Рет ко ка да узимам че ко ве, ако не мам нов ца, не упу штам се у аван ту ре ко је се пла ћа ју. Ипак се сла жем да су кре ди ти по ста ли главно сред ство жи вље ња јер ре а ли заци ја би ло ког ве ћег по сла, као што су ку по ви на ауто мо би ла, по прав ка ку ће или ста на, зах те ва по ди за ње кре ди та. Зла та Ада мо вић, Ин ђи ја -Још увек ми пола зи за ру ком да се укло пим у оноли ко ко ли ко имам и не тро шим оно што ни сам за ради ла. До ду ше, де ша ва ло ми се да са мо у из у зет ним окол но сти ма морам да одем у до зво ље ни ми нус али на сто ја ла сам да тај вид по зај ми це што пре вра тим.

32 32 Среда, 8. август недељни Хороскоп Ован На ред них да на би ће ак ти ви ра но по ље ка ри је ре па се ор јен ти ши те на по сао и по тру ди те да за вр ши те пла ни ра но. Финан си је су до бре. При хо де оства ру је те уз по моћ при ја те ља. Љу бав ста бил на. Бик По слом сте за до вољ ни. По ла ко, али си гур но на пре ду је те на дру штве ној ле стви ци. Кад бу де те до сти гли же ље ни ни во, има ће те по др шку пла не та да се ту и за др жи те. Хро нич не те го бе по ла ко пре ста ју. Бли зан ци Иако вам се чи ни да стаг ни ра те и да је по чео ма ле ри о зан пе ри од, не мој те да бри не те. Све ће би ти до бро. Крај њи ре зул тат је нај ва жни ји. Тре нут но са мо ви ше мо ра те да се по тру ди те. Про вери те вид. Рак На ред них да на ће те нај ви ше би ти усме ре ни на емо тив ни жи вот и по роди цу. Још се при бо ја ва те да отво ре но при ча те са ким сте у ве зи. Као да робу је те пред ра су да ма и ни ка ко да се од то га отрг не те. Лав Не ма по тре бе да вас бри не што сте за бо рав ни и што не ма те до бру кон центра ци ју. То за са да не угро жа ва ва шу ка ри је ру. По сто ји мо гућ ност да не плани ра но от пу ту је те са не ким бли ским. Де ви ца За вас је ово до бар пе ри од уко ли ко се ба ви те пи са њем, пси хо ло ги јом или не ким дру гим за ни ма њем за ко је је по треб но да ви ди те и зна те оно што је дру ги ма не по зна то или нео бич но. Може те се вр ло ис та ћи. Временска прогноза Ва га Му че вас про бле ми у по ро ди ци, али ако се узме у об зир да се раз у ме те и по др жа ва те, све ће те ус пе ти да пребро ди те. Не чи је здрав стве но ста ње је тре нут но ло ше. Ма ње тро ши те. Шкор пи ја Има те осе ћај да вам по не ста је фи зич ке сна ге, што ре ал но је сте та ко, али ви и да ље не ми ру је те. Не мој те све оба ве зе пре у зи ма ти на се бе, по себ но у ку ћи и од ма рај те што ви ше. Здра вље осе тљи во. Стре лац Ових да на оче ку ју вас фи нан сиј ске по те шко ће. По ку шај те да тро шко ве све де те на ми ни мум да не би би ло још го ре. Мо же те се на да ти да ће те но вац до би ти од по ро ди це, али не од мах. Здра вље до бро. Ја рац Што се по сла ти че, има те ја сан циљ и не од у стај те. Ако ни сте у ве зи, ве роват но по сто ји не ко ко би да бу де са ва ма, али сте ви скеп тич ни без раз лога. Раз ми сли те док још мо же те. Здравље до бро. Во до ли ја Про те клих да на би ли сте не рас по ло жени, али вра ти ће вам се осмех на ли це на кон ско ра шњег со лид ног нов ча ног до бит ка. У по ро ди ци је ста бил но. До пада вам се не ко ко жи ви у дру гом гра ду. Ри бе Тре нут но сте без ам би ци ја, пот пу но не спрем ни за ве ли ки по сао. На кон пери о да у ко ме сте од ма ра ли, не ће вам би ти ла ко да оба ви те оно што се мо ра. Парт нер вам је не што пре ћу тао. Здравље ста бил но. од 8.8. до Кувар j Са стој ци: По ла ана нас ди ње, по ла жу те ди ње, по ла ма ње лубе ни це, 10 ка ши ка ше ће ра, 2 дл кам па ри ја, ли тар шампањ ца При пре ма: Спе ци јал ном ка ши ком ва ди те лоп ти це из ди ња и лу бе ни це. По ме шај те ше ћер с кам па ри јем и шампањ цем и до бро рас хла ди те (бар два са та). По ме шајте с во ћем и оста ви те го сти ма да са ми си па ју у ча ше. Са вет: Ако не ма те по себ ну ка ши ку за лоп ти це, мо же те во ће исец ка ти на коц ки це. Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Сунчано Макс. 33 Мин. 25 Сунчано Макс. 32 Мин. 22 Сунчано Макс. 35 Мин. 26 Сунчано Макс. 33 Мин. 23 Сунчано Макс. 29 Мин. 20 Углавном сунчано Макс. 30 Мин. 21 Сунчано Макс. 30 Мин. 20 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

33 Среда, 8. август СПОРТ 33 АТЛЕТИКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ТА ТЈА НА ЈЕ ЛА ЧА ОТИ ШЛА У ЛОН ДОН Бор ба за град и ре пре зен та ци ју! НА ОЛИМ ПИ ЈА ДИ У ЛОН ДО НУ Дра га на То ма ше вић оста ла без фи на ла Та тја на Је ла ча на ми тро вач ком ста ди о ну Свој по след њи тренинг пред од ла зак на Олим пи ја ду у Лондон, ба ца чи ца ко пља Та тја на Је ла ча, Митров чан ка и так мичар ка бе о град ског АК "Цр ве на Зве зда" одржа ла је на срем ско митро вач кокм атлет ском ста ди о ну. По след ње ин струк ци је пред одла зак у Лон дон, мла дој ко пља ши ци је дао њен пр ви тре нер и по знати струч њак Дра ги ша Ђор ђић, ко ји је ис такао да се на да да ће Та тја на на нај бо љи начин пред ста ви ти свој град и др жа ву. - Ја сам оп ти ми ста. Олим пиј ску нор му сам по твр ди ла не ко ли ко пу та, а хи тац од 60,89 ме та ра који сам ба ци ла упра во у Срем ској Ми тро ви ци и ко јим сам по ста ви ла но ви на ци о нал ни ре корд до во љан је да ме од ве де у фи на ле. На дам се да ће се мо ја оче ки ва ња ис пуни ти и да ћу се на до сто јан на чин оду жи ти сви ма ко ји су ми по могли да до ђем до Лон до на, ис та кла је Је ла ча. Сре ћу на шој ко пља ши ци по желео је и гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић, ко ји ју је по звао да се по сле Лон до на вра ти у свој род ни град. Свој пви на ступ у Лон до ну, Та тјана има у вре ме из ла ска овог бор ја "Срем ских". С. Л. Тра ди ци о нал ни, 34 по реду Ме ђу на род ни пли вачки ма ра тон Ја рак-ша бац на Са ви одр жан је у не де љу, 5. ав гу ста. Реч је о јед ном од нај ве ћих и нај по зна тијих пли вач ких ма ра то на на ре ци, ко ји се већ де вет годи на на ла зи се у ка лен да ру Свет ске пли вач ке фе де раци је (ФИ НА). Ова пре сти жна спорт ска при ред ба, ко ју је уз по др шку Гра да Срем ска Ми тро ви ца и Ме сне за јед нице Ја рак ор га ни зо вао Град Ша бац, оку пи ла је 37 тами ча ра у му шкој и жен ској кон ку рен ци ји из 16 зе ма ља, а про те кла је у зна ку пли вача из Ру си је. Пред став ни ци Ру ске фе де ра ци је по бе ди ли су у обе кон ку рен ци је. Пр ви на циљ у му шкој кон ку рен ци ји сти гао је Иван Афе не вич (Ру си ја) у вре ме ну 2:51,17. Иза ње га су се пла си ра ли Гил ме ро Бер то ла (Ар ген ти на) и Крис Браван (Ир ска) На бр жа пли ва чи ца би ла је Руски ња Ол га Ку зу буб. Она је ста зу ма ра то на ду гу 19 ки ло ме та ра са влада ла у вре ме ну 3:01,о5. Дру го место при па ло је Сил ви ји Ри ба ро вој (Че шка), а тре ће Алек сан дри Соко ло вој (Ру си ја). Старт тр ке био је ис пред Ло вач ког до ма у Јар ку, а циљ на пла жи "Ста ри град" у Шап цу. Нај бо љи ма су уру чени пе ха ри и ме да ље, а по де љен је и на град ни фонд, ко ји је из но сио 12 хи ља да ди на ра. Као што се и оче ки ва ло тр ка ни је би ла бр за, с об зи ром на ни зак во достај ре ке и тем пе ра ту ру во де ко ја је из но си ла 27 сте пе ни. Дан пре тр ке за ње не уче сни ке и слу жбе на ли ца гра до на чел ник Сремске Ми тро ви це Бра ни слав Не димо вић у Град ској ку ћи упри ли чио је ПЛИ ВА ЊЕ ОДР ЖАН МЕ ЂУ НА РОД НИ ПЛИ ВАЧ КИ МА РА ТОН ЈА РАК -ША БАЦ Ру си пр ви сти гли на циљ Иван Афе не вич, по бед ник ово го ди шњег ма ра то на при јем. Он је го сти ма по же лео добро до шли цу и пу но сре ће у то ку трке. Так ми ча ре је пред ста вио ди ректор тр ке и наш про сла вље ни ма рато нац и ин тер на ци о на лац Во ји слав Ми јић, ко ји је про сла вио Ср би ју на број ним ма ра то ни ма на ре ка ма, језе ри ма и мо ри ма ши ром пла не те. Ма ра тон, ко ји је у ства ри тр ка ми ра, одр жа ва се у знак се ћа ња на тра гич ни до га ђај из Дру гог свет ског ра та у на ро ду по знат као "кр ва ви марш" ко ји је трај но збли жио Ма чване и Јар ча не. На и ме, кра јем сеп тембра 1941 го ди не Нем ци су про те рали са сво јих ог њи шта ви ше од се дам хиљ да Ма чва на и стр па ли их у ло гор на го лој по ља ни у Јар ку, а ме шта ни тог се ла у тре ну ци ма ка да се од лучи ва ло о жи во ту и смр ти пру жи ли су им брат ску ру ку со ли дар но сти и то ни ка да не ће би ти за бо ра вље но. С. Лов ча нин Атле ти чар ка ми тро вач ког "Сир мију ма", и олим пиј ка Дра га на Тома ше вић ни је ус пе ла да се пла си ра у фи на ле ба ца ња ди ска. То ма ше виће ва је за бе ле жи ла нај бо љу да љи ну 60,53 ме тра и за у зе ла 11. ме сто. Под ба ча ји ко је је Дра га на на чини ла у пр вој и тре ћој се ри ји, ба цивши ис под 60 ме та ра, за у ста ви ли су Дра га на То ма ше вић је на пу ту до фи на ла, од ко јег ју је де ли ло ско ро два ме тра, јер је послед ња фи на лист ки ња, Ме ли на Роберт - Ми хон, оства ри ла ре зул тат од ме та ра. У Дра га ни ној гру пи на сту пи ло је 18 так ми чар ки а најбо ља је би ла На дин Ми лер ко ја је диск ба ци ла на да љи ну С. Л. Са при је ма так ми ча ра у ми тро вач кој Град ској ку ћи

34 34 СПОРТ Среда, 8. август АТЛЕ ТИ КА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРИ ЈЕМ ЗА МА РИ ЈУ ВУ ЧЕ НО ВИЋ И НИ КО ЛУ ЧАН КО ВИ ЋА Ма ри ја и Ни ко ла, хва ла! Ре зул та ти за ви се од кон ку рен ци је Пр вак Бал ка на оче ку је бо ље да не Ма ри ја Ву че но вић чек за атле ти ча ре срем скоми тро вач ког АК "Срем", ко- До пља ши цу Ма ри ју Ву че новић, тре ће пла си ра ну на ју ни ор ском свет ском пр вен ству ко је је не дав но одр жа но у Бар се ло ни и дис ка ша Нико лу Чан ко ви ћа ко ји је на не дав но за вр ше ној Бал ка ни ја ди у Тур ској зау зео пр во ме сто, упри ли чен је проте кле не де ље у срем ско ми тро вач кој Град ској ку ћи. Обра ћа ју ћи се при сутни ма, гра дона чел ник Бра ни слав Не ди мо вић је ис та као да су Ма ри ја и Ни ко ла, уз Та тја ну Је ла чу и Дра га ну То маше вић нај бо љи ре пре зен ти сремско ми тро вач ке атле ти ке и спор та у це ло сти. - Оно што се у Ми тро ви ци тренут но де ша ва у по гле ду атле ти ке очи глед но има до бру пер спек ти ву и не ко ли ко мла дих љу ди је на пра ви ло од лич не ре зул та те на из у зет но вели ким так ми че њи ма на ко ји ма су са до ста по но са и успе ха пред ста вља ли сво ју др жа ву, клу бо ве и град ис та ко је Не ди мо вић и до дао да ре зул тат ко ји је у Бар се ло ни оства ри ла Ма рија Ву че но вић спа да у нај ве ћа остваре ња на ше атле ти ке у овој го ди ни. Ка ко је гра до на чел ник ис та као, ло кал на са мо у пра ва ће у на ред ној го ди ни по ве ћа ти из дат ке за раз вој спор та, а у пла ну је и ор га ни зо ва ње ме ђу на род ног атлет ског ми тин га. - С об зи ром да већ го ди на ма у назад има мо олим пиј це, Град је имао и про јек те за Лон дон и Пе кинг. Си гурно је да ће мо на ста ви ти са та квим ра дом и да ље, ста вља ју ћи ак це нат и на свет ска и европ ска пр вен ства на ко ји ма на ши атле ти ча ри на сту па ју и оства ру ју од лич не ре зул та те, ре као је Не ди мо вић. Срем ска Ми тро ви ца се са пра вом мо же сма тра ти ателт ским гра дом. У - Пре све га, же ле ла бих да се за хва лим тре не ру Дра ги ши и упра ви клу ба ко ја је све учи нила ка ко бих оства ри ла ова ко добар ре зул тат. Ово је би ло глав но так ми че ње у ју ни ор ској ка ри јери. Узе ла сам брон зу уз лич ни ре корд и сад на ста вљам припре ме за се ни ор ску кон ку ренци ју. Кон ку рен ци ја у Бар се ло ни је би ла из у зет но ја ка и оту да и ова ко до бар ре зул тат. Ко ли ко је кон ку рен ци ја би ла ја ка, нај боље го во ри по да так да је за пр во ме сто био по треб но до се ћи 61 ме тар, док је про шле го ди не било до бољ но и 56. Што је бо ља кон ку рен ци ја, то су бо љи и резул та ти, ис та кла је Ма ри ја Вуче но вић. њој по сто је два клу ба "Срем" и "Сирми јум", чи ји се так ми ча ри већ го дина ма на ла зе у са мом вр ху до ма ће и свет ске атле ти ке. Ве ли ки до при нос ова ком раз во ју кра љи це спор то ва, ка ко је ис та као Дра ги ша Ђор ђић, Ма ри јин и Ни ко лин тре нер, да ла је од лич на са рад ња ових клу бо ва са ло кал ном са мо у пра вом, што је резул ти ра ло и из град њом град ског атлет ског ста ди о на. - По сто ја ње атлет ског ста ди о на до при не ло је по сти за њу ова ко добрих ре зул та та. Не тре ба за бо ра ви ти да ми има мо и две олим пиј ке из нашег гра да - Та тја ну Је ла чу и Дра га ну То ма ше вић и то сва ка ко мно го го вори о јед ној ма лој сре ди ни ка ка ва је Ни ко ла Чан ко вић Срем ска Ми тро ви ца. Ре зул та ти ко је су Ма ри ја и Ни ко ла по сти гли, плод су ду го го ди шњег ра да и зал га ња. Са Ма ри јом ра дим ско ро де вет го ди на, са Ни ко лом че ти ри и тај се пре дани рад ис пла тио. Ове го ди не они завр ша ва ју свој ју ни ор ски стаж и ови ре зул та ти су кру на њи хо вог ра да у овој ка те го ри ји. Са да пред сто ји рад у се ни ор ским кон ку рен ци ја ма и надам се да ће и ту би ти усе шни ма кар ко ли ко су би ли у ју ни ор ској, ако не и ви ше, ис та као је Ђор ђић. Ка ко је на по ме нуо пред сед ник АК "Срем", др Ду шан Глу мац, ве ли ки ре зул та ти су увек плод ква ли тет не са рад ње тре не ра, так ми ча ра и управе клу бо ва. - Упра ва АК "Срем" се увек тру ди ла да сво јим так ми ча ри ма Сво ју ју ни ор ску ка ри је ру, завр шио је и Ни ко ла Чан ко вић ко ји је на Бал ка ни ја ди у Тур ској осво јио пр во ме сто. Ка ко ис тиче, на сту пом у Бар се ло ни ни је био пре те ра но за до во љан, али се на да да ће у вре ме ну ко је дола зи ти по пра ви ти ути сак. - У Тур ској сам пру жио од личну пар ти ју и то се ис пла ти ло. У ме ђу вре ме ну, спре мао сам се за упис на Фа кул тет фи зич ке култу ре, што је ре зул ти ра ло гу битком го то во де сет ки ло гра ма, а то је за дис ка ша при ли чан хен дикеп. Но, так ми че ња ће се на стави ти и да ље и на дам се да ћу у бу дућ но сти оства ри ти бо ље резул та те, ре као је Ни ко ла. обез бе ди што бо ље усло ве за тренинг и то ће мо, си гур но, чи ни ти и да ље - ис та као је Глу мац. Ма ри ји и Ни ко ли се за хва лио и за ме ник гра до на лел ни ка То ми слав Јан ко вић, ко ји је из ра зио на ду да ће и у бу дућ но сти на ве ли ким светским так ми че њи ма на ста ви ти да пред ста вља ју сво ју др жа ву и град. На кон при је ма у Град ској ку ћи, дру же ње је на ста вље но и у сремско ми тро вач ком Ло вач ком до му. У при јат ној ат мос фе ри, др Глу мац је до де лио за хвал ни це они ма ко ји су до при не ли по пу ла ри за ци ји срем скоми тро вач ке атле ти ке и АК "Сре ма", а ме ђу до бит ни ци ма овог при зна ња су и "Срем ске но ви не". С. Лап че вић Са при је ма у Град ској ку ћи

35 Среда, 8. август СПОРТ 35 Пет ме да ља, од чега че ти ри злат не, осво ји ли су атле тича ри "Сир ми јум"-а ма Отво ре ном пр вен ству Вој во ди не за мла ђе ју ни о ре ко је је про теклог ви кен да одр жано у Но вом Са ду. Ис та као се Не мања Ко ви љац, још увек пи о нир ко ји је осво јио две златне ме да ље. У сво јој пр вој тр ци на 110 м пре по не по бе дио је уз лич ни ре корд 16,80 се кун ди. Злат ну ме даљу осво јио је у ско ку у даљ у ни воу лич ног ре кор да 5,85 ме та ра. Сја јан је био и Стојан Џо дан ко ји је уз злат ну ме да љу АТЛЕТИКА НО ВИ САД ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА МЛА ЂЕ ЈУ НИ О РЕ Успе шни Ми тров ча ни Ана Да со вић и Бо јан Три вић Мар ко Да ви до вић са тре не ром Го ра ном Па вло ви ћем у ба ца њу кла ди ва оства рио вре дан ре зул тат и лич ни ре корд 52,81 метар. Мар ко Да ви до вић је по бе дио је у ско ку у вис пре ско чив ши 180 цм, наста вив ши та ко низ до брих ре зул та та у овој го ди ни. Сво јим за ла га ње се иста као и Са ша Ба бић, који је у сво јој пр вој тр ци на 110 ме та ра пре ко ви со ких пре по на осво јио сре бр ну ме да љу. Шта фе та 4X 100 ме та ра оста ла је без ме даље због пре сту па. Од лич не ре зул тате оства ри ли су и мла ди атле ти ча ри АК "Срем" Aна Да со вић и Бо јан Три вић ко ји су се оки ти ли злат ним мда ља ма. Ана, иако је још увек пи о нир ка осво ји ла је пр во ме сто у ба ца њу диска, док је Бо јан по бе дио у ба ца њу ко пља. На ред ног ви кен да Сремска Ми тро ви ца је до ма ћин Пр вен ства Вој во ди не за ста ри је ју ни о ре. С. Н. РУКОМЕТ ИН ЂИ ЈА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР ПО ЧЕО ПРИ ПРЕ МЕ Уигра на еки па за успе шну се зо ну ОД БОЈ КА У иш че ки ва њу но ве се зо не Уоби ча је ним дру же њем са представ ни ци ма ме ди ја, елек трон ских и пи са них, упри ли че ним за окру глим сто лом Са ле за са стан ке Оп шти не Ин ђи ја, зва нич но је на ја вљен по четак при пре ма ЖРК Же ле зни чар ко јег по ло ви ном сеп тем бра оче ку је дру ги уза стоп ни старт у нај ква ли тет ни јем ран гу так ми че ња Ср би је. Пред седни ца клу ба Сун чи ца Бо жић нови на ри ма је, нај пре, по је ди нач но пред ста ви ла тре не ра Зо ра на Барбу ло ви ћа, ње го вог по моћ ни ка Петра Ра ка ра и оста ло осо бље стручног шта ба а по том и ру ко ме та ши це на ко је се ра чу на у на ред ном првен ству, а по себ но ан га жо ва на поја ча ња Зла ту Па плац ко, Алек сандру Ђор ђе вић, Јо ва ну Пе тро вић, Јо ва ну Ко стић, Ма ну е лу Ми тић, Ани ту Чам пу и Је ле ну Ђу ро вић од ко јих се за и ста мно го оче ку је. - Од ла зак на при пре ме на не ку дру гу де сти на ци ју ни смо пла ни ра ли, ра ди ће мо на те ре ни ма у гра ду али ће би ти до ста кон трол них утак ми ца. Уче сто ва ће мо на тур ни ри ма у Приле пу, Це љу и Са мо бо ру а не где пред по че так пр вен ства и у на шем гра ду. Циљ је да форм ми ра мо и уигра мо добар тим, по диг не мо ква ли тет ли гре и по ста не мо ста би лан су пер ли га ши. Фор ми ра ће мо мла ду еки пу, ус поста ви ли смо трај ну са рад њу са ЖРК Хај дук из Бе шке, вр ши ће мо раз ме ну ру ко ме та ши ца кроз по зај ми це и на усту па ње а пру жи ће мо им и сва ку струч ну по моћ. Зла та Па плац ко ће, ујед но, ра ди ти са гол ма ни ма, - саоп штио је Зо ран Бар бу ло вић. Уме сто до ско ра шњег ге не рал ног спон зо ра Ме тал цин ка ре фи на ни срање клу ба ће по ма га ти Гас тех, Жи тосрем, Хо тел Парк из Бе шке, Хен кел, Се ра цел и Грунд фос а по ред по мену тих по јап ча ња бо је клу ба ће још бра ни ти Ми ли ца Је здић, Јо ва на Јан ко вић, Дра га на Дра ми ћа нин, Бра ни сла ва Јак шић, Ма ри на Рупић, Ду ња Ор ло вић, Све ти сла ва Ми лић, Сан дра По по вић, Ва сили ја Цве тић, Ти ја на Пре до је вић, Ива на Је зди ми ро вић и Дра га на Ста нић. Д. Ви ћен тић Брон за ни Ан до но вић и Ко ва чић ШАХ ОДР ЖАН ТУР НИР У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ Пе ру но вић по бед ник Про те клог ви кен да, у Ста рој Пазо ви је одр жан Илин ден ски турнир у ша ху на ко ме је уч се тво ва ло 82 ша хи ста из це ле Ср би је. Игра ло се осам ко ла по швај цар ском систе му по 15 ми ну та за сва ког играча. Пр во ме сто на тур ни ру осво јио је ве ле мај стор Ми лош Пе ру но вић са 6,5 по е на ко ли ко је са ку пио и дру го пла си ра ни ве ле мај стор Иван Ива ни ше вић. Пе ру но ви ћу је припа ла нов ча на на гра да у из но су од ди на ра, док је Ива ни ше вић до био ди на ра. На гра ђе ни су и сви ша хи сти до 12 ме ста. Од 3. до 7. ме ста са по 6 по е на пла си ра ли су се Дра жић, Мар ти но вић, То до ро вић, Ча бри ло и Абра мо вић. Нај бо ље пласи ра ни до ма ћи ша хи ста је био Душан Ин ђић, ин тер-мај стор из Ста ре Па зо ве ко ји је био 12 са 5,5 по е на. На гра де су уру че не и нај бо љем дома ћем омла дин цу, нај бо љем до маћем игра чу из Ста ре Па зо ве, као и нај ста ри ји уче сни ци тур ни ра. Орга ни за тор тур ни ра је био ШК Ста ра Па зо ва, по кро ви те љи Оп шти на и месна за јед ни ца Ста ра Па зо ва. Тур нир је отво рио др. Ми шо Фи лип председ ник Са ве та МЗ Ста ра Па зо ва. Д. Бур саћ На пре ми је ри Хаклбанк бал канског пр вен ства за пи о ни ре ко је је про те кле не де ље одр жа но у Бугар ској на ша пи о нир ска му шка репре зен та ци ја осво ји ла је 3 ме сто,побе див ши се лек ци ју Ру му ни је са 3-1. Пр во ме сто осво ји ла је се лек ци ја Брон за ни ре пре зен та тив ци до ма ћи на Бу гар ске, а 2 ме сто еки па Тур ске. У нај бо љих 12 пи о ни ра Срби је уче ство ва ли су и два игра ча ОК Срем Ито на, Јо ван Ко ва чић и Алексан дар Ан до но вић ко ји су сво јим игра ма до при не ли оствареwу овог ви со ког ре зул та та. С. Л.

36 36 Среда, 8. август ТУЖНО СЕЋАЊЕ Дана навршава се четири године од смрти нашег драгог АНДРИЈЕ БРЊАШЕВИЋА - МИКЕ Успомену на њега чувају његови најмилији: супруга Драгица, синови Саша и Лола, снаје Мирјана и Јелена и унуци Марко и Урош Дана 3. јула године је преминуо наш драги брат СЛОБОДАН НИЋКОВИЋ Са пуно љубави, поштовања и поноса увек ће га се радо сећати његови најмилији: брат Сава и сестре Живка и Стана НИКОЛИЋ МАКСИМ Данас је 166 дана туге, бола и суза без тебе. Бол за тобом је вечна. Почивај у миру јер си то заслужио својом добротом ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА СЕЋАЊЕ МИЛЕВА ЕРДЕЉАН рођ. Ђурђев Најдража мајко, бако, прабако и чукун бако, живиш и живећеш у нашим сећањима Твоји најмилији Дана навршава се шест тужних месеци како није са нама наш вољени супруг, отац, деда, свекар и таст БОЖО ВУЈОВИЋ Био си део нас и заувек ћеш остати у нашим срцима. Твоји најмилији Тужно сећање на наше драге Дана навршава се пет година од када није са нама СЕЋАЊЕ Дана навршава се девет година како није са нама наш драги МИЛЕНА МИЛИВОЈЕВИЋ рођ. Мандић из Путинаца ЂУРЂИНА ДРАЖИЋ МИЛОШ ДРАЖИЋ Ваши најмилији У нашим срцима и мислима супруг Никола, син Бранислав, кћи Мирјана са породицама и брат Милан Мандић ПАНТЕЛИЈА СРДАНОВИЋ - ПАЈА С поштовањем, ПИК СИРМИУМ АД Сремска Митровица СПАСОЈЕ ДЕВИЋ Успомену на њега чувају његови најмилији: супруга Анђелка и син Урош са породицом Дана навршиће се четрдесет дана како смо остали без нашег драгог супруга, тате и деде ПАНТЕЛИЈЕ СРДАНОВИЋ - ПАЈЕ У нашим срцима и сећању живиш заувек Твоји најмилији: супруга Смиља и деца Слободан и Јасмина са породицама Дана навршава се шест месеци од када ниси са нама наш драги ЂОРЂЕ СТОЈШИЋ Свакодневно си у нашим срцима и мислима. Супруга Вера, кћерке Љиљана и Данка са породицама Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по слове, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну( Службе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та МДК Д.О.О. из Но ве Па зо ве, ул. Цр но гор ска бр.7, под нео је да на го ди не, зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та скла ди ште ња и трет ма на нео па сног от па да, чи ја је ре а ли за ци ја пла ни ра на на кат.парц.бр.724/4 к.о. Но ва Па зо ва, упи са ној у Пре пис ли ста не по крет но сти број:5282 к.о.но ва Па зо ва, у Но вој Па зо ви у ули ци Ца ра Душа на бр.139. Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца пројек та, мо гућ је сва ког рад ног да на у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Свето сав ска бр. 11, кан це ла ри ја бр. 18. Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те доста ви ти на адре су над ле жног ор га на, Оде ље ња за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том захте ву узи ма ју ћи у об зир ми шље ња до ста вље на до го ди не. Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по слове, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну( Службе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Те ле ком Ср би ја А.Д. из Бе о- гра да, ул.та ков ска бр.2, под нео је да на го ди не, зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та ба зне ста нице Кр ње шев ци-см61, СМУ61, ко ји се ре а ли зу је на кат.парц.бр. 1896/1 И 1896/2 к.о. Кр ње шев ци, на ре клам ном сту бу уну тар по слов ног пред у зе ћа Мил шпед Д.О.О. у Кр ње шев ци ма Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца пројек та, мо гућ је сва ког рад ног да на у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Свето сав ска бр. 11, кан це ла ри ја бр. 18. Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те доста ви ти на адре су над ле жног ор га на, Оде ље ња за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том захте ву узи ма ју ћи у об зир ми шље ња до ста вље на до го ди не.

37 Среда, 8. август РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА/ АП ВОЈ ВО ДИ НА ОП ШТИ НА РУ МА УСТА НО ВА ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА,,АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ" РУ МА РУ МА, ГЛАВ НА 131 На осно ву чла на 35. став 1, 2. и 3. За ко на о кул ту ри ( Слу жбе ни гла сник РС, бр.72/09),), чла на 17. За ко на о би бли о теч ко- ин фор ма ци о ној де лат но сти ( Службе ни гла сник РС, бр.52/11), и чла на 17. Ста ту та Уста но ве Град ска би бли о те ка,,ата на си је Стој ко вић" Ру ма, Управ ни од бор Уста но ве Град ска би бли о те ка,,ата на сије Стој ко вић" Ру ма да на 1. VI II2012.год. до но си сле де ћу: ОД ЛУ КУ о рас пи си ва њу ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИМЕ НО ВА ЊЕ ДИ РЕК ТО РА УСТА НО ВЕ ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА,,АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ" РУ МА НА МАН ДАТ НИ ПЕ РИ ОД ОД ЧЕ ТИ РИ ГО ДИ НЕ 1) Усло ви ко је кан ди дат мо ра да ис пу ња ва: За ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је, по ред оп штих усло ва про пи саних за ко ном, ис пу ња ва и сле де ће усло ве: - да има ви со ко обра зо ва ње и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у кул ту ри; - да има VII сте пен струч не спре ме дру штве ног сме ра; - да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у VII сте пе ну струч не спре ме. 2) До ка зи ко ји се при ла жу при ли ком при ја ве на јав ни кон курс: При ли ком при ја ве на јав ни кон курс, кан ди да ти под но се: - пред лог про гра ма ра да и раз во ја Уста но ве Град ска би бли о те ка,,ата на си је Стој ко вић" Ру ма, за ман дат ни пе ри од од че ти ри го ди не; - би о гра фи ју ко ја мо ра да са др жи еле мен те ко ји до ка зу ју ре ле вант ну стручност и ре зул та те прет ход ног ра да, са крат ким пре гле дом оства ре них ре зул та та у ра ду; - ори ги нал или ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме или уве ре ња о сте че ној струч ној спре ми; - до каз о рад ном ис ку ству ове ре ну фо то ко пи ју рад не књи жи це и ове ре ну по твр ду о рад ном ис ку ству у VII сте пе ну струч не спре ме; - уве ре ње о др жа вљан ству (не ста ри је од 6 ме се ци) и из вод из ма тич не књи ге ро ђе них (ори ги на ли или ове ре не фо то ко пи је); - уве ре ње су да о не ка жња ва њу, од но сно да про тив кан ди да та ни је по кре ну та ис тра га ни ти да је по диг ну та оп ту жни ца. 3) Рок и на чин под но ше ња при ја ве: Крај њи рок за под но ше ње при ја ва на јав ни кон курс је 15 да на од да на јав ног об ја вљи ва ња кон кур са. При ја ва на кон курс, са до ка зи ма, под но си се пре по ру че ном по шиљ ком или лич но на адре су: Уста но ва Град ска би бли о те ка,,ата на си је Стој ко вић" Ру ма, Глав на 131, Ру ма. Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве на јав ни кон курс не ће се раз ма тра ти. 4) По да ци о из бор ном по ступ ку Управ ни од бор Би бли о те ке ће у ро ку од 30 да на од да на за вр шет ка јав ног конкур са из вр ши ти из бор кан ди да та, о че му ће са чи ни ти из ве штај, ко ји ће, са предло гом за име но ва ње ди рек то ра, до ста ви ти Скуп шти ни Оп шти не Ру ма. Пред сед ник Управ ног од бо ра Ми ло мир Сте ва но вић Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спекциј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, у скла ду са чл. 20. и 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни галс ник РС, број 135/2004 и 36/2009 ) и чл. 2 Пра вил ни ка о по ступ ку јав ног уви да, пре зен та ци ји и јав ној рас пра ви о сту ди ји о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 69/2005 ) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Те ле нор Д.О.О. из Бе о гра да ул.омла дин ских бри га да бр.90, под нео је да на го ди не, зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја про јек та ра дио-ба зне ста ни це за мо бил ну те ле фо ни ју Ста ри Банов ци, на жи вот ну сре ди ну, чи је по ста вља ње се пла ни ра на кат.парц.бр. 1182/1 к.о. Ста ри Ба нов ци, у бло ку 13 у Ста рим Ба нов ци ма. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ КУП ЦИ МА ЕЛEКТРИЧНЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ Aпелујемо на куп це елек трич не енер ги је свих ка те го ри ја, да пла ћа ју сво ја ду го ва ња за утро ше ну ел.енер ги ју. Елек трич на енер ги ја је ро ба као и сва ка дру га, а пла ћа се тек ка да се по тро ши. Оста ла ро ба се пла ћа уна пред. Пла ћа њем оба ве за на вре ме из бе га ва ју се и до дат ни тро шко ви као што су: - об ра чун за кон ске за те зне ка ма те - тро шко ви опо ми ња ња - суд ски тро шко ви - тро шко ви по нов ног укљу че ња по сле об у ста ве На ве де ни тро шко ви су ве ћи од ме сеч них ра чу на за утро ше ну електрич мну енер ги ју, а мо ра ју се пла ти ти. За хва љу је мо се сви ма они ма ко ји сво је оба ве зе пла ћа ју на вре ме. Оде ље ње за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сходно од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Те ле ком Ср би ја А.Д. из Бе о гра да, ул.та ков ска бр.2, поднео је да на го ди не, зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та ра дио ба зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је Но ва Пазо ва-цен тар -СМ100,СМУ100, чи ја се ре а ли за ци ја пла ни ра на кат.парц.бр.3207/1 к.о.но ва Па зо ва, у ул. Ца ра Ду ша на бр.1 у Но вој Па зо ви. Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо гућ је сва ког рад ног дана у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11, кан це ла ри ја бр. 18. Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те до ста ви ти на адре су над ле жног орга на, Оде ље ња за стам бе но-ко му нал не по сло ве, за шти ту жи вот не сре ди не и инспек циј ске по сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том зах те ву узи ма ју ћи у об зир ми шље ња до ста вље на до го ди не. НА САЈТУ СРЕМСКИХ НОВИНА ЕД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Распоред радарских контрола на путевима у Срему Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, из ра ђе на је од стра не Ин ститу та ва тро гас из Но вог Са да, Бу ле вар Вој во де Сте пе бр.66, под бро јем 95/3-31, ју ла 2012.го ди не. Јав ни увид у Сту ди ју, мо гућ је сва ког рад ног да на од 9 до 14 ча со ва у згра ди Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва (кан це ла ри ја бр.18 у при зе мљу), до го ди не, до ка да сви за ин те ре со ва ни мо гу до ста ви ти сво ја ми шље ња, у пи са ној фор ми, са пред ло зи ма за из ме не и до пу не Сту ди је. Ва ше при мед бе и ми шље ња мо же те до ста ви ти на адре су Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, Све то сав ска бр. 11. Јав на пре зен та ци ја и јав на рас пра ва о Сту ди ји о про це ни ути ца ја одр жа ће се го ди не, у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, са по чет ком у ча со ва, уз при су ство но си о ца про јек та и свих за ин те ре со ва них прав них и фи зич ких ли ца.

38 38 Среда, 8. август ЛЕ ТО НА СА ВИ Спорт ски да ни на пла жи Око 300 так ми ча ра над и гра ва ло се у фуд ба лу на пе ску, од бој ци на пе ску, ба ске ту, ру ко ме ту на пе ску и по ли го ну спрет но сти КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА КЛУ БО ВА СРЕМ СКЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛИ ГЕ Старт 19. ав гу ста На Кон фе рен ци ја ма клу бо ва Сремске и Дру ге Срем ске ли ге од луче но је да но ва се зо на у обе ли ге поч не 19. ав гу ста, а ван ред но (тре ће пр вен стве но) ко ло игра се 29. ав густа. Па ро ви пр вог ко ла Срем ске лиге: Шу мар (Огар) Хај дук (Ви шњиће во), Хај дук (Ши ма нов ци) Сре мац (Вој ка), Рад нич ки (Ириг) Сло вен (Ру ма), Пар ти зан (Ви тојев ци) Ру дар (Врд ник), ЛСК (Ла ћарак) Под ри ње (Ма чван ска Ми трови ца), Ја дран (Го ли бин ци) Сло вен (Си бач), До њи Пе тров ци Ку пи но во и Љу ко во Гра ни чар (Ада шев ци). Су бо том утак ми це, као до ма ћи ни, игра ју: Ру дар, Сло вен (Р), Под ри ње, Пар ти зан и Хај дук (В). Пред сед ник Удру же ња клу бо ва Срем ске ли ге је Др Ми лан ласт ко вић (Пар ти зан), ко ме сар за так ми че ње Са ва Стој че вић. За де ле ги ра ње суди ја за ду жен је Јо ви ца Ша ви ја, док је ди сци пли нац Ра до слав Мак си мовић. Без бед њак је Мир ко Пе тру шић. Дру га Срем ска ли га: Гра ни чар (Ку змин) Гра ни чар (Гра бов ци), Сло бо да (Ша шин ци) Је дин ство (Ру ма), Бу дућ ност (Са лаш Но ћајски) По ду на вац (Бе ле гиш), Ду нав (Но ви Слан ка мен) Зе ка Бу љу ба ша (Рав ње), На пре дак (Ва ши ца) Слога (Кр ње шев ци), На пре дак (По пинци) Ло вац (кар лов чић), Же ле зничар (Ин ђи ја) Бо рац (Мар тин ци) и Хрт ков ци Је дин ство (Пла ти че во). Пред сед ник Удру же ња клу бо ва је Дра ган Слав кић (Бо рац, Мар тин ци). Оста ли чел ни ци су као и за Сремску ли гу. Од се зо не 2013/2014. по ред једин стве не Срем ске, стар ту ју и две дру ге Срем ске ли ге: Ис ток и За пад. Гру пу За пад чи ни ће клу бо ви из шид ске и срем ско ми тро вач ке општи не (14 клу бо ва). У Срем ску лигу пла си ра ће се пр вак. Ис ток (16 клу бо ва) по пу ња ва ју оп шти не: Рума, Пе ћин ци, Ин ђи ја и Ста ра Па зова. Две нај бо ље еки пе пла си ра ће се у Срем ску ли гу. Ж. Ра ди во је вић Град ско так ми че ње у ба ске ту "Три на три" за основ не и сред ње школе, одр жа но је на те ре ни ма Град ске пла же од 29. ју ла. до тре ћег ав гу ста. У окви ру так ми че ња ор га ни зо ван је и ко шар ка шки по ли гон за де цу од пр вог до че твр тог раз ре да основ них шко ла, и так ми че ње у шу ти ра њу за све ка те го ри је. На так ми че њу је насту пи ло око 200 уче ни ка у 4 уз ра сне ка те го ри је. Би ло је 28 еки па, а за 5 да на так ми че ња од и гра но је 130 утак ми ца. По бед ни ци у ка те го ри јама по лигон су би ли - у ка те го ри ја ма уче ни ка 5-6 раз ре да ОШ: еки па "ЛСК 1", у ка те го ри ји еки па 7-8 раз ре да "ЛСК Ж", док у ка те го ри ји уче ни ка средњих шко ла по бе ди ла еки па "Ке рао". У кон ку рен ци ји се ни о ра пр ва је би ла еки па "Пан та реи", док је у по је динач ном так ми че њу нај бо љи пла сман оства рио Јо ван Са вић. На ред ног да на, 4. ав гу ста, Градска упра ва за спорт, у са рад њи са Са ве зом Спорт за све Вој во дине, ор га ни зо ва ла је ма ни фе ста ци ју Укљу чи се у игру на оба ла ма ре ка и је зе ра, у окви ру ко је је био орга ни зо ван спорт за све од 7 до 77 го ди на. Око 300 так ми ча ра над и грава ло се у фуд ба лу на пе ску, од бој ци Ма ли ша ни спрем ни на но ве иза зо ве на пе ску, ба ске ту 3:3, ру ко ме ту на пе ску и по ли го ну спрет но сти. По бед ни ци фи нал них ме че ва - ру ко мет на пе ску: Срем 1 Срем 2 15:12; фуд бал на пе ску, 1-4 раз ред: О.Ш. Мун го си Освет ници 1:3, 5-6 раз ред: О.Ш. Вој во ди на Ла ћа рак Ри вал 3:6, 7-8 раз ред: О.Ш. Вој во ди на Ла ћа рак Бе та делта кси 7:3, ве те ра ни: Те-То Градска упра ва 0:6 У ба ске ту "Три на три", у фи налним ме че ви ма су оства ре ни сле де ћи ре зул та ти раз ред: О.Ш. ЛСК Срем 5:16, 7-8 раз ред: О.Ш. Дрим тим ЛСК 21:11. Се ни о ри: Пан та реи Кор ња че 21:10. Сред њо школци: Ке рао Ин ва ли ди 21:3. Де војчи це: ЛСК 1 ЛСК 2 16:10. Од бој ка на пе ску: 1-4 раз ред О.Ш. Топ во леј Фо ки це 21:18, 5-6 раз ред О.Ш. Топ во леј Две шми зле 21:17. Ве те ра ни (ме шо ви то) Пче лица Ко те не ма тај те са ња 6:15 По ли гон спрет но сти (по бедни ци по ка те го ри ја ма) - 4,5 и 6 го ди на: Ду ња Гру ји чић и Лу ка Бошњак, 7, 8 и 9 го ди на: Ма те ја Смиља нић и Зо ран Јо ван че вић, 10, 11 и 12 го ди на: Ни на Ра ше вић и Ми ки Ра ше вић. С. Л. РЕТ КЕ И ТА ЈАН СТВЕ НЕ ВР СТЕ У РЕ ЗЕР ВА ТУ ЗА СА ВИ ЦА Слат ко вод ни сун ђер Ка да се во да ма ло за гре је сре ди ном про лећа на ме сти ма где су дрин ски из во ри ко ји пу не За са вицу, по ја вљу ју се планк тон ски микро скоп ски сит ни ра чи ћи из гру пе Ostra co da и Ro tato ria где је до сад про на ђе но укупно 6 но вих вр ста за Ср би ју. Сад већ дав не го дине,у Ба но вом По љу исто на ме сту где су из во ри, на дну у шљун ко ви тој под ло зи где тем пера ту ра ле ти не пре ла зи 16 сте пе ни Цел зи ју са на ђе на је гли ста олиго хе та под на зи вом Rynchel mis limno sel la ко ја је тад би ла пр ви пут за бе ле же на у Ср би ји, а на истом том ста ни шту на ла зе се ко ло ни је слат ко вод ног сун ђе ра (Spon gil lia la cu stris,на фо то гра фи ји) ду жи не и пре ко 1 ме тар као и го ми ли це ретке цр ве не ал ге Ba trac ho sper mum ge la ti no sum. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Зо ри ца Га ра ша нин-сте фа но вић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) ку ћи ра чун: Металс банка Штам па "Press publishing group", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Jo van ka Zur ko vi}. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

39 Среда, 8. август РУ МА ЗА НИ МЉИ ВЕ ЛИЧ НО СТИ, ТУ ПО РЕД НАС Фуд бал ски ве ле мај стор ко лек ци о нар Ф уд бал ски за не се њак Мар ко На да лин (67) из Ру ме спа да ме ђу ретке спорт ске ко лек ци о на ре код нас. За збир ку зна ча ка клу бо ва Пр ве и Дру ге ли ге Ју го сла ви је до био је зва ње ве ле мај сто ра ко лек ци о на ра. Ни је Мар ко са мо "знач кар", он је и стра стве ни ко лек ци о нар фо то гра фи ја фудбал ских клу бо ва. О том свом не сва ки да шњем хо би ју ка же: - Са ку пио сам ви ше од фо то гра фи ја фуд ба ле ра из бивше Ју го сла ви је, пор тре те играча од до го ди не. Не ке фуд ба ле ре сам лич но снимио, а мно ги су ми по сла ли своје фо то гра фи је, док сам не ке до био од ко ле га ко лек ци о на ра. Реч је о пор тре ти ма игра ча А, Б, мла де и омла дин ске ре презен та ци је Ју го сла ви је. Та ко ђе, имам и фо то се ре пре зен та тива ца из пе ри о да од до го ди не. Нај дра жа ми је фо то гра фи ја ко ју ми је лич но по слао просла вље ни со вјет ски гол ман Лав Ја шин. Мар ко На да лин је рад ни век про вео у пре храм бе ној ин ду стри ји, а сло бод но вре ме у фуд ба лу и око ње га. У свет фуд ба ла ушао је у вре ме при митив не ра дио тех ни ке. - Пр ви пре нос јед не фуд бал ске утакми це, го ди не, слу шао сам пу тем де тек то ра (ра дио апа ра та на чи ње ног по мо ћу кри ста ла, жи це и слу ша ли ца). Да на шњи на ви ја чи и не зна ју да је то у он да шње вре ме био основ ни ра дио. Већ Мар ко На да лин (у сре ди ни) по ред слав них гол ма на Ср ђа на Мр ку ши ћа и Дра га на Му ти ба ри ћа на ред не го ди не имао сам ра дио "Ори он" и мо гућ ност да слу шам пр ви пре нос ужи во су сре та Ју го сла ви ја Ма ђар ска (4:4).Тек гле дао сам пр ви ТВ пре нос, фи на ле са Олим пиј ских ига ра у Ри му Ју го сла вија Дан ска (3:1).По сле осва ја ња злат не ме да ље на ших фуд ба ле ра, пот пу но сам се по све тио при ку пља њу за ни мљи во сти из на шег фуд ба ла. Та па си ја ме не на пушта ни по сле 50 го ди на, с тим што сам се по себ но усред сре дио на ис тра жи ва ња из пе ри о да го ди на на гла шава не сва ки да шњи фуд бал ски за не се њак Мар ко На да лин. Као бо га ти фуд бал ски ко лек ци о нар, ус пео је да део свог ма те ри ја ла пре точи у две за ни мљи ве књи ге. Нај пре је, 2000, об ја вио мо но гра фи ју о ле ген дарном гол ма ну на ше ре презен та ци је Вла ди ми ру Бе а- ри, под на сло вом "Ве ли ки Вла ди мир". Сем код нас, ова књи га је об ја вље на и у Хр ват ској. Он да је штам пана ан то ло гиј ска пу бли каци ја "Гол ма ни за сва време на ", у ко јој су об ја вље не би о гра фи је свих ре пре зен та тив них чува ра мре же Ју го сла ви је. Та ко је Мар ко сво је две књи ге при до дао свом бо гатом књи жном фон ду од преко 600 на сло ва из фуд ба ла и спор та уоп ште. И да ље ску пља до га ђа је из фуд бала, фо то гра фи је и знач ке, бе ле жи раз не за ни мљиво сти, као ре дак па си о ни ра ни спорт ски хро ни чар у Сре му, Вој во ди ни и Ср би ји. - Ра ни је сам ре дов но пра тио спорт ске ли сто ве "Спорт", "Тем по", па клуп ске нови не Вој во ди не, Цр ве не зве зде, Пар триза на, Ди на ма, Хај ду ка. Баш ме је "Темпо", 1966, за ра зио за фуд бал ско ко лекци о нар ство. По ред дру гих ко лек ци о на ра, са ра ђи вао сам и са мно гим спорт ским нови на ри ма из ра ни јег пе ри о да (Ва са Стојко вић, Бо ри вој Ми ро са вље вић, Ју ри ца Гиздић, Зден ко Јај че вић, Ми ро слав Не шић). Сво јим ра дом же лим да са чу вам спорт ске ле ген де од за бо ра ва. У том сми слу об радо ва ла ме је еми си ја Ра дио Бе о гра да, ко ју во ди Ми ро слав Не шић - "Спорт ски спо ме нар" - на по ми ње овај фуд бал ски хро ни чар. По што се Мар ко већ про чуо по бо гат ству фуд бал ских по да та ка, с вре ме на на вре ме пи сци књи га и чла на ка тра же од ње га да им по твр ди не ке по дат ке или по су ди фо тогра фи ју не ког "за бо ра вље ног" фуд ба ле ра. Е, али Мар ко На да лин ни је са мо фудбал ски ко лек ци о нар и ис тра жи вач, он је и пи сац афо ри за ма, пе са ма, а и ску пљач народ них по сло ви ца о ви ну, та шта ма, ба ви се за го нет ка ма и дру гим на род ним из ре ка ма. Из тог до ме на ње го вог ли те рар ног бавље ња из не дри ле су се две књи ге. Пр ва је "Му дро сти о ви ну" (Ру ма 2008),а дру га "Дра ге на ше све кр ве и та ште" (Ру ма 2011), пу на ша љи вих и по уч них на род них умотво ри на, ша ла, ви це ва и бе ћа ра ца о одно си ма све кр ва, сна ја, та шти и зе то ва. Мар ко На да лин и да ље са ку пља и чува спорт ско бла го, сва ко днев не до га ђа је и за ни мљи во сти из исто ри је на шег спорта, фуд бал ског пре све га. До кле? - Све што чи ним из по себ ног лич ног за до вољ ства, то ми је као не ка нео ба везна жи вот на оба ве за. То ли ста ње и трага ње за фуд бал ском про шло шћу и са дашњо шћу ме одр жа ва, осве жа ва и кре пи... Ште та је што ни је по год но вре ме да из мо је бо га те ар хи ве при пре мим ви ше књига, ка ко би мно ги са зна ли за ни мљи во сти из спор та. До ку мен та ци ја је ту, па ће се ваљ да не ко на ћи да је јед ног да на ко рисно упо тре би ка же Мар ко На да лин, редак фуд бал ски ко лек ци о нар из Ру ме. Текст и фо то гра фи ја: Јо ван Ву ко вић

40 40 Среда, 8. август ПА РА ДАЈЗ j Због оби ља ли ко пе на и не ве ро ват них ан ти ок си да тив них мо ћи, па ра дајз је од лич на пре вен ти ва од по ве ћа ног УВ зра че ња П о след њих го ди на па ра дајз има епи тет хва та ча сло бод них ради ка ла, а струч ња ци га препо ру чу ју то ком бо рав ка на сун цу. По што је пра ва ри зни ца ли ко пе на, па ра дајз спре ча ва опе ко ти не и има пре вен тив но свој ство про тив оштеће ња ће ли ја ко же. Па ра дајз по ма же у из лу чи ва њу не по треб них са стоја ка из ор га ни зма. Ки сел каст укус под сти че лу че ње со ко ва за ва ре ње и по бољ ша ва ис ко ри шта ва ње храњи вих са сто ја ка из оста лих на мирни ца уне се них у ор га ни зам. Ми не рали и ви та ми ни у па ра дај зу от кла њају осје ћај умо ра, а са стој ци слич ни кор ти зо ну по ма жу про тив бо ло ва у згло бо ви ма те се ко ри сте за при прему ка пи за уми ри ва ње на дра же ности очи ју. По вр ће за раз дра га но ср це Ако га увр сти те у сва ко днев ни ме ни, због бо гат ства кал ци ју ма ко ји са др же ме сна ти пло до ви, ва ше срце ће вр ло бр зо по че ти да пре де" од за до вољ ства. Па ра дајз је до бар за ср це јер оси гу ра ва зна чај ну коли чи ну ка ли ју ма, што по ма же у норма ли за ци ји крв ног при ти ска. Бла готвор но де лу је на крв не су до ве, јер их чи сти од ло шег хо ле сте ро ла и три гли це ри да. Сна жан је ан ти а лергент и ан ти ок си дант, шти ти ће ли је од ра ка и спре ча ва та ло же ње во де у ор га ни зму. За бо љу кон тро лу ди ја бе те са Ис хра на бо га та па ра дај зом препо ру чу је се за бо љу кон тро лу ди јабе те са ти па 2. Са вр шен ба ланс висо ког са др жа ја вла ка на и сла бо раствор љи вих угље них хи дра та чи ни га по вр ћем иде ал ним за ре гу ла ци ју нивоа ше ће ра у кр ви. На уч на ис тра жива ња по ка зу ју да сок од па ра дај за ума њу је сле пљи ва ње тром бо ци та (спре ча ва тром бо зу), по го то во код оних ко ји па те од по ви ше ног шеће ра у кр ви. По зна то је да ди ја бети ча ри има ју по ве ћан ри зик од настан ка тром ба па им се пре по ру чу је упо тре ба со ка од па ра дај за, са мо што при том тре ба ума њи ти и унос на три ју ма. Убла жа ва жеђ и окре пљу је То ком троп ских вру ћи на, ну три цио ни сти пре по ру чу ју сок од па ра дајза ко ји ће убла жи ти жеђ и окре пи ти ор га ни зам. Уко ли ко се пи је у ле кови те свр хе, са ве ту је се нај ма ње два де ци ли тра на дан. До зу је по треб но по ве ћа ти у слу ча је ви ма ане ми је или из не над ног гу бит ка кр ви. Под сти че ства ра ње цр ве них крв них зр на ца и пра ви лан рад пан кре а са па је кори стан сви ма ко ји па те од ане ми је. Са мо јед на ча ша со ка од па ра дај за днев но обез бе ђу је по ло ви ну днев не по тре бе за ви та ми ни ма А и Ц. Овај сок се че сто ко ри сти у ком би на ци ји са со ко ви ма од ја бу ке, ти кви це и лиму на, у од но су 2:4, 2:1, по себ но при ски да њу ви шка ки ло гра ма. Ле ко ви та свој ства Ср це - сти му ли ше рад кар ди о васку лар ног си сте ма, ре гу ли ше крв ни при ти сак, чи сти крв не су до ве од лошег хо ле сте ро ла. Плу ћа - ја ча иму ни тет, убла жа ва ка шаљ, по ма же код те го ба иза званих брон хи ти сом, од лич на пре венти ва про тив плућ них бо ле сти. Сто мак - по бољ ша ва ва ре ње, сти му ли ше рад је тре и жу чи. Бу бре зи - под сти че из ба ци ва ње теч но сти из ор га ни зма, по ма же код обо ље ња ури нар ног трак та. j j 43 На кон што му је го ди не због кра ђе ло со са са ту ђе те ри то рије из ре че на за бра на при ла ска ре ци Дон у Абер ди ну, Стен ли Му рај (78) ухап шен је 43 го ди на ка сни је. Озлогла ше ни се дам де се то смо го ди шњи ло во кра ди ца, ухва ћен је на не дозво ље ној те ри то ри ји ка да је кре нуо по сво је уну ке ко ји су се вра ћа ли са реч ног пу то ва ња. По што ни је био у мо гућ но сти да пла ти оспо ра ва ње изре че не пре су де, Стен ли Му рај је у знак про те ста, оти шао до Деј ви да Па то на ко ме је пре че ти ри де це ни је украо ри бу. Ме ђу тим, оште ће ни Па тон (76) чи ји се по сед про те же дуж ре ке, ни је же лео да од у ста не од ту жбе. Стен ли Му рај је 18. да на тро месеч не ка зне пу штен из за тво ра уз на по ме ну да ће у бу ду ће суд би ти стро жи. - Да ни кри во ло ва су да ле ко иза ме не за то се на дам да ће ова забра на би ти уки ну та. Са мо же лим да ужи вам у ре ци са сво јим унуци ма и за то не ћу од у ста ти док прав да не бу де за до во ље на- ис такао је Стен ли. Ње гов адво кат, Ден Бирн твр ди да је тро ме сеч на ка зна пре стро га, до да ју ћи да се оп ту же ни још ни је опо ра вио од мо жда ног уда ра и других здрав стве них про бле ма ко је годи на ма има.

Sisällys. СЕМЬЯ СУО МИНЕН. О ЧЕНЬ ПРИЯ ТНО! Suomisen perhe. Hauska tutustua! АЛФАВИ Т Aakkoset. 5. У тром Aamulla. 6. Моя шко ла Minun kouluni

Sisällys. СЕМЬЯ СУО МИНЕН. О ЧЕНЬ ПРИЯ ТНО! Suomisen perhe. Hauska tutustua! АЛФАВИ Т Aakkoset. 5. У тром Aamulla. 6. Моя шко ла Minun kouluni Sisällys СЕМЬЯ СУО МИНЕН. О ЧЕНЬ ПРИЯ ТНО! Suomisen perhe. Hauska tutustua! 7 TEEMA KUVASANASTO TÄSSÄ TEEMASSA OPIT KULTTUURI- IKKUNA АЛФАВИ Т Aakkoset 8 5. У тром Aamulla Aamiainen onnittelemaan syntymäpäiväsankaria

Lisätiedot

АЛФАВИ Т. пау к. антило па. воро на. бегемо т. ры ба. оле нь. у тка. тигр. слон. гепа рд. дя тел. ено т. зе бра. жук. хомя к. ца пля. флами нго.

АЛФАВИ Т. пау к. антило па. воро на. бегемо т. ры ба. оле нь. у тка. тигр. слон. гепа рд. дя тел. ено т. зе бра. жук. хомя к. ца пля. флами нго. АЛФАВИ Т антило па бегемо т воро на оле нь пау к ры ба гепа рд дя тел ено т слон тигр у тка ёж жук зе бра флами нго хомя к ца пля игуа на йе ти ко шка черепа ха шимпанзе щено к лев медве дь носоро г Э

Lisätiedot

Lukion B3-venäjää. Kirsi Allén Tatiana Batanina Hanna-Maaria Luoto Liisa Partonen

Lukion B3-venäjää. Kirsi Allén Tatiana Batanina Hanna-Maaria Luoto Liisa Partonen Lukion B3-venäjää 1 Kirsi Allén Tatiana Batanina Hanna-Maaria Luoto Liisa Partonen ISBN: 978-951-792-821-2 2017 Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto, Liisa Partonen 1. painos Kansi: Matti

Lisätiedot

DOM 1 ÄÄNTÄMIS- HARJOITUKSIA. Sisällys. Pitkää venäjää alakouluun OPETUSHALLITUS. Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko

DOM 1 ÄÄNTÄMIS- HARJOITUKSIA. Sisällys. Pitkää venäjää alakouluun OPETUSHALLITUS. Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko DOM 1 Pitkää venäjää alakouluun ÄÄNTÄMIS- HARJOITUKSIA Sisällys 1. 3. Sanapaino 4. 7. Pehmeä ja kova merkki 8. 11. Taka-i 12. 15. Suhuäänteet 16.

Lisätiedot

9. Что ты де лаешь сего дня?

9. Что ты де лаешь сего дня? Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko DOM 1 Pitkää venäjää alakouluun Sisällys 1. Verbikortit Kuvakorttien avulla voi kysellä sanoja tai pelata muistipeliä. 9. Что ты де лаешь сего

Lisätiedot

Orologion ч ас ос л0 въ. Ensimmäinen hetki. Чa съ пeрв ый

Orologion ч ас ос л0 въ. Ensimmäinen hetki. Чa съ пeрв ый Orologion ч ас ос л0 въ Ensimmäinen hetki Чa съ пeрв ый Kiuruveden ortodoksinen seurakunta Romanos Pyrrö, TM 21.4.2008 Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja Б lгос ло в e н ъ б Gъ нa шъ, в с

Lisätiedot

Itsearviointi ja tavoitteet Koulun vuosikirja

Itsearviointi ja tavoitteet Koulun vuosikirja Sisältö Kappale Teema Kielitieto Sivu Tekstityyppi Itsearviointi ja tavoitteet 9 Kurssi 4 10 1 Многонациона льный мир Kansallisuus Kova- ja 12 Koulun vuosikirja pehmeävartaloiset sanat Akkusatiivi Aspektit

Lisätiedot

Tiina Hemming-Sotejeff ja Ilona Antila ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! PRIJÁTNAVA APPETÍTA! Palveluvenäjän perusteet

Tiina Hemming-Sotejeff ja Ilona Antila ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! PRIJÁTNAVA APPETÍTA! Palveluvenäjän perusteet Tiina Hemming-Sotejeff ja Ilona Antila ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! PRIJÁTNAVA APPETÍTA! Palveluvenäjän perusteet 1 Kuuntele, kuinka henkilöt esittäytyvät. Minkä nimisiä henkilöitä tunnistat? - Приве т! - Меня

Lisätiedot

СВЕТО ПИСМО И ТРАДИЦИЈА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

СВЕТО ПИСМО И ТРАДИЦИЈА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ СВЕТО ПИСМО И ТРАДИЦИЈА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ИВИЦА СТАМЕНКОВИЋ СВЕТО ПИСМО И ТРАДИЦИЈА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ УЧЕЊА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ из библијске и историјске перспективе ПОСВЕТИ ИХ У ИСТИНИ;

Lisätiedot

Tutustutaan Tervehtiminen ja hyvästeleminen, voinnin kysyminen, esittäytyminen, kotimaasta ja kielitaidosta keskusteleminen

Tutustutaan Tervehtiminen ja hyvästeleminen, voinnin kysyminen, esittäytyminen, kotimaasta ja kielitaidosta keskusteleminen Содержа ние Дороги е друзья! Puhutusta venäjästä Pieniä sanoja keskusteluun 7 8 0 Вот и я! 2 Tutustutaan Tervehtiminen ja hyvästeleminen, voinnin kysyminen, esittäytyminen, kotimaasta ja kielitaidosta

Lisätiedot

]e u rudnike

]e u rudnike www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Премијер Србије Александар Вучић у Мајданпеку поручио: Dr@ava ]e ulo@iti u rudnike Председник српске Владе најавио је да ће у наредном периоду Србија уложити

Lisätiedot

DOM У тром. Pitkää venäjää alakouluun. Sisällys. Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko

DOM У тром. Pitkää venäjää alakouluun. Sisällys. Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko DOM 1 Elena Iossafova Laura Paljakka Tiina Salomaa Niina Sinkko Pitkää venäjää alakouluun 5. У тром Sisällys 1. Aamiaiskortit Korttien avulla voi kysellä sanoja tai tulostaa ne esimerkiksi muistipeliksi.

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Venäjä Suomi Уважаемый г-н президент Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Уважаемый г-н... Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

Arkangeli Архáнгельск

Arkangeli Архáнгельск 1 Arkangeli Архáнгельск Pohjoinen Arkangeli on Vienanmeren rannalla sijaitseva kaupunki, jossa on noin 350 000 asukasta. Tsaari Iivana Julma perusti kaupungin 1 584. Tiedemies Mihail Lomonosov on syntyisin

Lisätiedot

Данас је прави дан. Ваш водич за одвикавање од пушења

Данас је прави дан. Ваш водич за одвикавање од пушења Данас је прави дан Ваш водич за одвикавање од пушења Престанак пушења доноси Вам мноштво користи Могуће је престати с пушењем, без обзира на то колико сте цигарета дневно пушили и колико година пушите.

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Venäjä äidinkielenä Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Ryska som modersmål Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

ISBN (ч. 2) ISBN (общ.)

ISBN (ч. 2) ISBN (общ.) ББК 81.2(Фн)я71 С90 Учебник включён в Федеральный перечень Аудиоприложение доступно на сайте https://drofa-ventana.ru/audio Авторы: Сурьялайнен И.А. разделы 1 16; Братчикова Н.С. грамматическое приложение,

Lisätiedot

ПРИПРЕМА ЧАСА МАТЕМАТИКЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

ПРИПРЕМА ЧАСА МАТЕМАТИКЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ПРИПРЕМА ЧАСА МАТЕМАТИКЕ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ проф. др Бранислав Поповић, Природно-математички факултет, Крагујевац, e-mail: bpopovic@kg.ac.rs мр Радојко Дамјановић, Министарство просвете, Школска

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan.

Lisätiedot

Suomen aakkoset Финский алфавит

Suomen aakkoset Финский алфавит Suomen aakkoset Финский алфавит Aa /aa/ auto Bb /bee/ baletti Cc /see/ Coca-Cola Dd /dee/ domino Ee /ee/ etana Ff /äf/ farkut Gg /gee/ gorilla Hh /hoo/ hiiri Ii /ii/ isä Jj /jii/ jänis Kk /koo/ kana Ll

Lisätiedot

Ja nyt, kapteenit, ottakaa minulta reittipaperit!

Ja nyt, kapteenit, ottakaa minulta reittipaperit! ИГРА ПО СТАНЦИЯМ ДЛЯ 6-ых КЛАССОВ Цель. Повышение и поддержание мотивации к изучению финского языка у учащихся. ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД ИГРОЙ (учитель инструктирует участников до начала игры) Päivää, rakkaat

Lisätiedot

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name. Уважаемый...

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name. Уважаемый... - Opening Уважаемый г-н президент Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Уважаемый г-н... Formal, male recipient, name unknown Уважаемая

Lisätiedot

Päättökoe (Suullinen koe)

Päättökoe (Suullinen koe) Päättökoe (Suullinen koe) Jokainen suulliseen kokeeseen osallistuja lukee yhden lukemistehtävän. Lukemistehtävä 1. В Петербургский лицей я приехала за два дня до последнего, выпускного вечера. Уроков уже

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:

Lisätiedot

Euhologion трeбникъ. Kodinsiunaus. Чи1нъ бlгословeніz н0вагw д0ма

Euhologion трeбникъ. Kodinsiunaus. Чи1нъ бlгословeніz н0вагw д0ма Euhologion трeбникъ Kodinsiunaus Чи1нъ бlгословeніz н0вагw д0ма Kiuruveden ortodoksinen seurakunta Romanos Pyrrö, TM 22.4.2008 Siunaus tapahtuu vanhan kirkon perinteen mukaan vedenpyhitystoimituksena,

Lisätiedot

ТАНАТОЛОШКА ЛИРИКА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ (Упоредна студија о влашком и српском посмртном певању)

ТАНАТОЛОШКА ЛИРИКА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ (Упоредна студија о влашком и српском посмртном певању) ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ Катедра за српску књижевност и језик ТАНАТОЛОШКА ЛИРИКА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ (Упоредна студија о влашком и српском посмртном певању) ДИПЛОМСКИ РАД М е н т о р проф. др Нада Милошовић-Ђорђевић

Lisätiedot

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XI БРОЈ 24 КОВИН, 28. НОВЕМБАР ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XI БРОЈ 24 КОВИН, 28. НОВЕМБАР ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XI БРОЈ 24 КОВИН, 28. НОВЕМБАР 2013. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 678. На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, бр. 129/2007)

Lisätiedot

ПРОПОЗИЦИЈЕ 1. ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА СЛАВЕНСКИ

ПРОПОЗИЦИЈЕ 1. ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА СЛАВЕНСКИ ПРОПОЗИЦИЈЕ 1. ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА СЛАВЕНСКИ Члан 1. Такмичење се одржава у у од 25. до 28. децембра 2014. године у Музичкој школи Јосип Славенски,, Радослава Грујића 2 а. Члан 2. Такмичење се одвија по

Lisätiedot

УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ

УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ СМЕР ЗА ТУРИЗАМ УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ МАСТЕР РАД Ментор: Проф. др Видоје Стефановић Кандидат: Милош Илић

Lisätiedot

G. J. Vereščaginin käsin kirjoittamat venäläis-udmurttilaiset sanakirjat: ortografisista erikoisuuksista

G. J. Vereščaginin käsin kirjoittamat venäläis-udmurttilaiset sanakirjat: ortografisista erikoisuuksista SUSA/JSFOu 94, 2013 Leonid Ivšin (Iževsk) G. J. Vereščaginin käsin kirjoittamat venäläis-udmurttilaiset sanakirjat: ortografisista erikoisuuksista There are two handwritten Russian-Vot (= Russian-Udmurt)

Lisätiedot

Упутство за употребу GALMIN Инсектицид у облику концентрата за емулзију - EC, жуте боје

Упутство за употребу GALMIN Инсектицид у облику концентрата за емулзију - EC, жуте боје Упутство за употребу GALMIN Инсектицид у облику концентрата за емулзију - EC, жуте боје САСТАВ ПРЕПАРАТА: Активна материја: - Генерички назив: PARAFINSKO ULJE - Хемијски назив (IUPAC): parafinsko ulje

Lisätiedot

961. УКАЗ ЗАКОН 962. Сабота, 14 ноември 1987 БЕЛГРАД. Член 6

961. УКАЗ ЗАКОН 962. Сабота, 14 ноември 1987 БЕЛГРАД. Член 6 СЛУ ЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ излегува во издание на српскохрватски олиосно хрватскосрпскн, словенечки, македонски. албански и унгерски јазик. - Огласи сторел тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN KURSSIT

SUOMEN KIELEN KURSSIT SUOMEN KIELEN KURSSIT 2017 2018 Ilmoittautuminen ensi vuoden kursseille alkaa ma 12.6. Löydät silloin lukuvuoden 2017-2018 opinto-ohjelman netistä www.ekko.fi. INFO Suomen opettaja on tavattavissa opistolla

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street

Lisätiedot

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: Р А Ч У Н А Р A И Р А Ч У Н А Р С К E О П Р Е М E. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број: 17-OПД-2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: Р А Ч У Н А Р A И Р А Ч У Н А Р С К E О П Р Е М E. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број: 17-OПД-2018 Дел.број: 01-171/51-4 ЖМ Датум: 28.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: Р А Ч У Н А Р A И Р А Ч У Н А Р С К E О П Р Е М E ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број: 17-OПД-2018 Објављено на Порталу јавних

Lisätiedot

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Библиотека Вук Караџић Ковин Цара Лазара, бр. 100, Ковин КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА КЊИГА ЈАВНА НАБАВКА БР. 2 Страна бр.1 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Lisätiedot

Jumalallinen liturgia

Jumalallinen liturgia Jumalallinen liturgia Бж7eственнаz літургjа www.ortodoksi.net Romanos Pyrrö, TM 4.1.2009 Ektenia ектенія Herra, armahda. Anna, Herra. Sinun haltuus, Herra. Amen. ГDи поми1луй. Пода1й, гдcи. ТебЁ, гдcи.

Lisätiedot

Сњежана Мрше Милена Јеротијевић Београд, април 2012.

Сњежана Мрше Милена Јеротијевић Београд, април 2012. Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана - нередигована верзија - Сњежана Мрше Милена Јеротијевић Београд, април 2012. - 1 - Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног

Lisätiedot

Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon. Se koostuu tekstikirjasta ja työkirjasta. Ateljee 2:ssa opitaan käyttämään venäjää taitotason A2.1 mukaisesti.

Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon. Se koostuu tekstikirjasta ja työkirjasta. Ateljee 2:ssa opitaan käyttämään venäjää taitotason A2.1 mukaisesti. Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon. Se koostuu tekstikirjasta ja työkirjasta. Ateljee 2:ssa opitaan käyttämään venäjää taitotason A2.1 mukaisesti. Keskustelukysymykset ja vastausmallit hiot omaa ilmaisuasi

Lisätiedot

ЗАКОН О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА - Објављен у Службеном гласнику РС, број 92/15 од 6. новембра године- I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања

ЗАКОН О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА - Објављен у Службеном гласнику РС, број 92/15 од 6. новембра године- I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања ЗАКОН О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА - Објављен у Службеном гласнику РС, број 92/15 од 6. новембра 2015. године- I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се производња, географскa ознакa,

Lisätiedot

SVESKE MATICE SRPSKE

SVESKE MATICE SRPSKE SVESKE MATICE SRPSKE Бр. 52 Покренуте 1985. УРЕДНИШТВО Др Јелка Ређеп (уредник Серије књижевности и језика) Др Љубомирка Кркљуш (уредник Серије друштвених наука) Мр Мирослав Радоњић (уредник Серије уметности)

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street

Lisätiedot

Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon. Se koostuu tekstikirjasta ja työkirjasta. Ateljee 2:ssa opitaan käyttämään venäjää taitotason A2.1 mukaisesti.

Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon. Se koostuu tekstikirjasta ja työkirjasta. Ateljee 2:ssa opitaan käyttämään venäjää taitotason A2.1 mukaisesti. Keskustelutehtävät kehityt venäjän puhujana tutustut aiheeseen ja sen sanastoon vaihdat ajatuksia toisten kanssa ja opit asioimista Ateljee 2 on venäjän oppikirja lukioon. Se koostuu tekstikirjasta ja

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Я бы хотел(а) зачислиться в университет Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluaisin hakea yliopistoon. Я хочу зарегистрироваться на курс. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Я бы хотел(а) зачислиться в университет Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan Я хочу зарегистрироваться

Lisätiedot

Проверка качества предметной обученности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Проверка качества предметной обученности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга Контрольно-измерительные материалы для учащихся IX классов общеобразовательных учреждений в 2008-09 учебном году (в новой форме) по ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ Демонстрационный вариант 2008-09 учебного года Пояснения

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac

Lisätiedot

koli slopes СПУСКИ КОЛИ Ski passes ЦЕНЫ НА ПОДЪЁМНИК Lapsi alle 12 v. Child under 12 yrs Ребёнок до 12 лет Aikuinen Adult Взрослый

koli slopes СПУСКИ КОЛИ Ski passes ЦЕНЫ НА ПОДЪЁМНИК Lapsi alle 12 v. Child under 12 yrs Ребёнок до 12 лет Aikuinen Adult Взрослый Kolin rinteet koli slopes СПУСКИ КОЛИ Aikuinen Adult Взрослый hissiliput Ski passes ЦЕНЫ НА ПОДЪЁМНИК Lapsi alle 12 v. Child under 12 yrs Ребёнок до 12 лет Aikuinen yli 65 v. Adult over 65 yrs Взрослый

Lisätiedot

Ordlista för förkortningar från svenska till engelska, finska och ryska

Ordlista för förkortningar från svenska till engelska, finska och ryska förkortningar från svenska till engelska, finska och ryska www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel Ab aktiebolag limited company osakeyhtiö ADB automatisk databehandling IT ATK IT allm. allmän

Lisätiedot

(1-2 aikuista + 1-3 lasta 4-12 v. / 1-2 adults + 1-3 children 4-12 yrs./ 1-2 взрослых + 1-3 pебёнка от 4 до 12 лет)

(1-2 aikuista + 1-3 lasta 4-12 v. / 1-2 adults + 1-3 children 4-12 yrs./ 1-2 взрослых + 1-3 pебёнка от 4 до 12 лет) 2013-2014 Kolin rinteet koli slopes СПУСКИ КОЛИ Aikuinen Adult Взрослый hissiliput Ski passes ЦЕНЫ НА ски-пассы Lapsi 4-12 v. Child 4-12 yrs Ребёнок от 4 до 12 лет Aikuinen yli 65 v. Adult over 65 yrs

Lisätiedot

100 / perhe. (1-2 aikuista + 1-3 lasta 4-12 v. / 1-2 adults + 1-3 children 4-12 yrs./ 1-2 взрослых + 2-3 pебёнка от 4 до 12 лет)

100 / perhe. (1-2 aikuista + 1-3 lasta 4-12 v. / 1-2 adults + 1-3 children 4-12 yrs./ 1-2 взрослых + 2-3 pебёнка от 4 до 12 лет) 2012-2013 Kolin rinteet koli slopes СПУСКИ КОЛИ Aikuinen Adult Взрослый hissiliput Ski passes ЦЕНЫ НА ски-пассы Lapsi 4-12 v. Child 4-12 yrs Ребёнок от 4 до 12 лет Aikuinen yli 65 v. Adult over 65 yrs

Lisätiedot

Muotoseikkaohjeita pro gradu -tutkielman tekijöille

Muotoseikkaohjeita pro gradu -tutkielman tekijöille Muotoseikkaohjeita pro gradu -tutkielman tekijöille 1. Asiakirjan asetukset Marginaalit: sisäreuna 4 cm (sidontareuna), ulkoreuna 2 cm, ylä- ja alamarginaali 2 (tulostetaan 2-puoleisena) Tasaus: molemmat

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*6

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*6 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*6 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot

Metsäpalot tilastoina Pohjois-Karjalassa vuosina Статистика лесных пожаров в Северной Карелии в г.

Metsäpalot tilastoina Pohjois-Karjalassa vuosina Статистика лесных пожаров в Северной Карелии в г. Metsäpalot tilastoina Pohjois-Karjalassa vuosina 2004 2013 Статистика лесных пожаров в Северной Карелии в 2004 2013 г. Kullervo Lehikoinen Pelastusylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Куллерво

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot

Проверка качества предметной обученности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Проверка качества предметной обученности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга При выполнении заданий в бланке ответов АВ под номером выполненного вами задания поставьте знак в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. Задания типа А с выбором ответа Прочитайте

Lisätiedot

ДОМ ЗДРАВЉА. Предмет: Одговор на захтев за појашњење тендерске документације у вези јавне набавке ТП -1/15.-текуће одржавање апарата и опреме.

ДОМ ЗДРАВЉА. Предмет: Одговор на захтев за појашњење тендерске документације у вези јавне набавке ТП -1/15.-текуће одржавање апарата и опреме. ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ 11000 БЕОГРАД Пастерова 1 ПИБ 100268504 МБ07030991 ЖИРО РАЧУНИ 840-610667-69 840-610661-87 тел: 011/ 206 88 00, 361 90 88 тел/фаx: 011/ 206 88 02 www.dzsvenac.rs, e-mail: info@dzs

Lisätiedot

Luoteis-Venäjän -C1C2a -päätteiset joennimet. Nikolai Kirsanov, Kantele, Suomi 4 Helmi 2016, Tvärminne, Suomi

Luoteis-Venäjän -C1C2a -päätteiset joennimet. Nikolai Kirsanov, Kantele, Suomi 4 Helmi 2016, Tvärminne, Suomi Luoteis-Venäjän -C1C2a -päätteiset joennimet Nikolai Kirsanov, Kantele, Suomi 4 Helmi 2016, Tvärminne, Suomi Runoutta Paronymia vs homonymia Я перевожу грузы и деньги. Я перевожу тексты, грузы и деньги.

Lisätiedot

Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 1

Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 1 NORDIC SCHOOL KOE Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 1 Имя и фамилия учащегося/учащейся Выполнение письменной работы за 2-й семестр обучения рассчитано на 45-60 минут. Использование

Lisätiedot

LAULUTEKSTIEN KÄÄNTÄMINEN KAKSITOISTA SUOMEKSI KÄÄNNETTYÄ VENÄLÄISTÄ LAULUA

LAULUTEKSTIEN KÄÄNTÄMINEN KAKSITOISTA SUOMEKSI KÄÄNNETTYÄ VENÄLÄISTÄ LAULUA LAULUTEKSTIEN KÄÄNTÄMINEN KAKSITOISTA SUOMEKSI KÄÄNNETTYÄ VENÄLÄISTÄ LAULUA Satu Niemelä Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (venäjä) Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2008 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tundranenetsi-suomi-perussanasto

Tundranenetsi-suomi-perussanasto Tundranenetsi-suomi-perussanasto Opintomoniste Neljäs, korjattu ja täydennetty laitos Laatineet Atte Aholainen Petri Tapio Heikkonen Sirpa Hutukka Jaakko Häkkinen Kimberli Mäkäräinen Auli Oksanen Tapani

Lisätiedot

Kuullun ymmärtämistehtävät

Kuullun ymmärtämistehtävät Kuullun ymmärtämistehtävät Oppilaan sivut 1. Весточка из старины 1. Mitä vanhasta matka-arkusta sanotaan? (Nimeä kolme asiaa.) 2. Miksi toinen tytöistä tietää matka-arkun sisällön? 3. Mitä punainen silkkinauha

Lisätiedot

Perhosen lento. Leonid Aronzonin runoudesta

Perhosen lento. Leonid Aronzonin runoudesta Mika Mihail Pylsy Perhosen lento. Leonid Aronzonin runoudesta Heureux celui qui peut d une aile vigoureuse S élancer vers les champs lumineux et sereins Charles Baudelaire Let us not mock God with metaphor,

Lisätiedot

Kyrilliikan translitteroiminen Fennica-luetteloinnissa Minna Suikka А Б В Г Д. à A B V G D

Kyrilliikan translitteroiminen Fennica-luetteloinnissa Minna Suikka А Б В Г Д. à A B V G D Kyrilliikan translitteroiminen Fennica-luetteloinnissa Minna Suikka 15.12.2015 А Б В Г Д à A B V G D Miksi on translitterointistandardeja? Челябинск Kaupungin nimi kyrillisin kirjaimin Tšeljabinsk Suomalaisen

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*8

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*8 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*8 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot

Stressitestit Venäjällä mitä uutta Sosnovyi Borin ja Kuolan ydinvoimalaitoksista

Stressitestit Venäjällä mitä uutta Sosnovyi Borin ja Kuolan ydinvoimalaitoksista Stressitestit Venäjällä mitä uutta Sosnovyi Borin ja Kuolan ydinvoimalaitoksista Toimistopäällikkö Heikki Reponen Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Yleistä Fukushiman vaikutuksista

Lisätiedot

Maahanmuutto Pankki. Pankki - Yleistä. Pankki - Pankkitilin avaaminen. Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?

Maahanmuutto Pankki. Pankki - Yleistä. Pankki - Pankkitilin avaaminen. Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? - Yleistä Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Какая комиссия, если я использую внешний банкомат? Voinko nostaa rahaa

Lisätiedot

комиссии? Какая комиссия, если я использую внешний банкомат? Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla

комиссии? Какая комиссия, если я использую внешний банкомат? Kysyt, paljonko rahan nostaminen maksaa jonkun muun kuin oman pankkisi automaateilla - Yleistä Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa? Я могу снять

Lisätiedot

Ääntämisestä KANSAINVÄLISESTI KALAVESILLÄ 2012. Nykyvenäjän kirjaimisto

Ääntämisestä KANSAINVÄLISESTI KALAVESILLÄ 2012. Nykyvenäjän kirjaimisto Nykyvenäjän kirjaimisto Аа а Сс s Бб b Тт t Вв v Уу u Гг g Фф f Дд d Хх h Ее je, e Ц ц ts, c Ёё jo Ч ч tš, č Жж ž Шш š Зз z Щщ štš, šč Ии i ъ kova merkki Й й j ы y Кк k ь pehmeä merkki Лл l Э э e käännetty

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN JÄSENLEHTI IRTONUMERO 4 09/11

HELSINGIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN JÄSENLEHTI IRTONUMERO 4 09/11 HELSINGIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN JÄSENLEHTI IRTONUMERO 4 09/11 Sisällys 3 TOIMITTAJALTA 4 KIRKKOHERRALTA 5 AJANKOHTAISTA 6 PIISPOJEN JOULUTERVEHDYKSET 8 KIRKOLLISKOKOUKSEN ANTIA 10 JOULU MARIAN KANSSA

Lisätiedot

TÄMÄ ON ATELJEE TYÖVÄLINEESI NÄIN OPISKELET ATELJEESSA. Mukavia opiskeluhetkiä!

TÄMÄ ON ATELJEE TYÖVÄLINEESI NÄIN OPISKELET ATELJEESSA. Mukavia opiskeluhetkiä! TÄMÄ ON ATELJEE TYÖVÄLINEESI Vuorovaikutusmallit kielenkäyttötilanteita kuuntelet, toistat, luet, hiot omaa ilmaisuasi Teemasanastot vuorovaikutusmalleihin liittyviä aihepiirisanastoja Ateljee 1 on venäjän

Lisätiedot

Tältä Uusikaupunki näyttää

Tältä Uusikaupunki näyttää Tältä Uusikaupunki näyttää Sisältö Graafinen ohjeisto pitää sisällään yleisimmät visuaalisen ilmeen käyttöohjeet ja koostuu seuraavista osa-alueista: Johdanto 01. Tunnus 02. Värit 03. Kirjasintyypit 04.

Lisätiedot

Esittäytyminen Знакомство

Esittäytyminen Знакомство Esittäytyminen Знакомство Tehtävän kohderyhmä venäjä; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja pietarilainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

DAŠNAJA-DVUŠKA. kennorakenteisella polykarbonaatilla lasitettu kasvihuone. Tekninen ohjelehti. sivut 2-6. Asennusohje. sivut 7-22.

DAŠNAJA-DVUŠKA. kennorakenteisella polykarbonaatilla lasitettu kasvihuone. Tekninen ohjelehti. sivut 2-6. Asennusohje. sivut 7-22. DAŠNAJA-DVUŠKA kennorakenteisella polykarbonaatilla lasitettu kasvihuone korkeus, m leveys,0 m pituus,0; 4,0; 6,0 m Tekninen ohjelehti sivut -6 Asennusohje sivut 7- Tekninen ohjelehti Noudata kasvihuoneen

Lisätiedot

Joonalle, Amittain pojalle, tuli. Niinive on kriisissä. Jättiläiset jättävät kotimaansa

Joonalle, Amittain pojalle, tuli. Niinive on kriisissä. Jättiläiset jättävät kotimaansa N:ro 4 (069) joulukuu 2008 Konttori: C.-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 4а, корп. 22, оф. 303 2008 Niinive on kriisissä Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: Nouse, mene Niiniveen, siihen

Lisätiedot

Sito Parhaan ympäristön tekijät

Sito Parhaan ympäristön tekijät Sito Parhaan ympäristön tekijät Oulun kauppakamarin Suurhankeinfo 3/2016 Ivan Khreliats 22.9.2016 Sito Best for Your Environment Parhaan ympäristön tekijät Infran, liikenteen, ympäristön, maankäytön ja

Lisätiedot

94 (47+57) (082) 3(2) :.. : ISBN KarJala, 1985

94 (47+57) (082) 3(2) :.. : ISBN KarJala, 1985 130 2011 94(47+57)(082) 3(2) 843 18. :..:.130.,.. (19231935.), «NeuvostoKarjala» «.,,. ISBN9785803807391 34 85 82 () KarJala,1985,2011(.),2011 ., 1987. 31!,! 130.,.., «NeuvostoKarjala» «Polkua pohjustamassa....,,...,...,.,,

Lisätiedot

Asennusohje. Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8

Asennusohje. Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8 Asennusohje Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja

Lisätiedot

KUVAUS. Kokoonpano - Luvut. Yleiskatsaus osat nro 1 nro 2 nro 3 nro 4 nro 5 nro 6 nro 7. Sisällön osan

KUVAUS. Kokoonpano - Luvut. Yleiskatsaus osat nro 1 nro 2 nro 3 nro 4 nro 5 nro 6 nro 7. Sisällön osan DAŠNAJA-DUM polykarbonaattilasi kasvihuone malli 011 korkeus м leveys 3,07m pituus: 4,04m; 6,1m; 8,m Tekniset tiedot sivu -6 Asennusohjeet sivu 7- Tekniset tiedot Asennuksen aikana ja käytöstä kasvihuone,

Lisätiedot

Monilukutaito opetussuunnitelman perusteissa 2016 Yhdessä ja erikseen seminaari. Pirjo Sinko Opetusneuvos, Opetushallitus Oulu 3.10.

Monilukutaito opetussuunnitelman perusteissa 2016 Yhdessä ja erikseen seminaari. Pirjo Sinko Opetusneuvos, Opetushallitus Oulu 3.10. Monilukutaito opetussuunnitelman perusteissa 2016 Yhdessä ja erikseen seminaari Pirjo Sinko Opetusneuvos, Opetushallitus Oulu 3.10.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017

Lisätiedot

Odessalaisia muotokuvia

Odessalaisia muotokuvia Odessalaisia muotokuvia Kaupungin muodostavat sen asukkaat. Kaikki muu muistomerkit, rakennukset, kadut, historia, taide, kulttuuri on toissijaista ja rapistuu sitä mukaa, kun väestö katoaa. Vakuudeksi

Lisätiedot

Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenlehti Irtonumero 3 01/11

Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenlehti Irtonumero 3 01/11 Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenlehti Irtonumero 3 01/11 Sisällys 3 Toimittajalta 4 Kirkkoherralta 5 Ajankohtaista 6 ekumenia Piispat ekumeniasta 8 ekumenia Perheessä 10 ekumenia Toiminnassa 12

Lisätiedot

Taide- ja muotoilukoulu

Taide- ja muotoilukoulu Taide- ja muotoilukoulu T A I K A Oppilaan opas 2017-2018 Lue ja säilytä! Taide- ja muotoilukoulu TAIKA Yhteystiedot Toimisto Wellamo-opisto Kirkkokatu 16 15140 Lahti puh. 03 814 4734 Opetustilat Sammonkatu

Lisätiedot

URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка

URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка Up1/2011 URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка Uralin pihlaja Уральская рябинушка 1/2011, maaliskuu 2011 Pääkirjoitus: Juhlapuhe Suomalais-venäläisen koulun 55-vuotisjuhlassa Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto...

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 7 päivänä helmikuuta 1980 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 7 päivänä helmikuuta 1980 kello 9.00 SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N.o4 7.2.1980 1(2) KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 7 päivänä helmikuuta 1980 kello

Lisätiedot

Komin seurakuntatyö nimikkoraportti 2013, Venäjä

Komin seurakuntatyö nimikkoraportti 2013, Venäjä 1 Komin seurakuntatyö nimikkoraportti 2013, Venäjä Kumppani Raportoija Inkerin kirkko, Syktyvkarin ja Troitsko-Petshorskin seurakunnat Raportti ja kuvat Hannu Heikkilä, pastori, lähetystyöntekijä Hyvät

Lisätiedot

Учебник включён в Федеральный перечень. Аудиоприложение доступно на сайте https://drofa-ventana.ru/audio

Учебник включён в Федеральный перечень. Аудиоприложение доступно на сайте https://drofa-ventana.ru/audio ББК 81.2(Фн)я71 С90 Учебник включён в Федеральный перечень Аудиоприложение доступно на сайте https://drofa-ventana.ru/audio Авторы: Сурьялайнен И.А. разделы 1 16; Братчикова Н.С. грамматическое приложение,

Lisätiedot

Marilaisia valokuva-albumeita katselemassa

Marilaisia valokuva-albumeita katselemassa Valkoisen jumalan tyttäret. Marilainen nainen ja modernisaatio. ÿ -. ÿ. Toim./. Ildikó Lehtinen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja = Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne

Lisätiedot

URALIN PIHLAJA / УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА 2/2014 joulukuu

URALIN PIHLAJA / УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА 2/2014 joulukuu URALIN PIHLAJA / УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА 2/2014 joulukuu UP up TOIMITUS Toimittajat Tuuli Virtanen Essi Lehtinen Maria Yarkina Polina Kasurina Kannen kuva 6C:n oppilaat UPURALIN PIHLAJA / УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА

Lisätiedot

[http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/tiedotteet/bartens_mari_antologia.pdf]

[http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/tiedotteet/bartens_mari_antologia.pdf] Raija Bartens Tie marin nykylyriikkaan Valentin Kolumb...3 Juri Tšavain...10 Albert Stepanov...14 Semjon Nikolajev...18 Vasili Regež-Gorohov...26 Jurij Rjazantsev...29 Anatoli Mokejev...35 Anatoli Timirkajev...42

Lisätiedot

Виктория ЧЕРНЯВСКАЯ. ФИНСКИЙ язык ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Виктория ЧЕРНЯВСКАЯ. ФИНСКИЙ язык ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Виктория ЧЕРНЯВСКАЯ ФИНСКИЙ язык ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ГЛОССА Санкт-Петербург 1997 Издание подготовлено при участии ООО Юкон. Чернявская В. Финский язык. Практический курс. - Спб.: Глосса, 1997. - 328 с. Настоящий

Lisätiedot

Välimerkkien käyttö asiatekstien venäjä suomikäännöksissä:

Välimerkkien käyttö asiatekstien venäjä suomikäännöksissä: Välimerkkien käyttö asiatekstien venäjä suomikäännöksissä: opiskelijakäännösten analyysi Использование знаков препинания в русско-финских переводах публицистического стиля: анализ студенческих переводов

Lisätiedot

W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS. NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ

W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS. NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ W. s. О. у : n N А У Т Е L М А S А R J А 133 ARNOLD ARU INПЕВIN KUNINGAS NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМХ IN KERIN KUNINGAS NELIKUVAELMAINEN NлУТЕLМЛ K!RJOITTANUT ARNOLD ARU SUOMENTANUT KERTTU MUSTONEN PORVOO.

Lisätiedot

KIELIOPPIA SUBSTANTIIVIEN JA ADJEKTIIVIEN TAIVUTUS

KIELIOPPIA SUBSTANTIIVIEN JA ADJEKTIIVIEN TAIVUTUS 1 KIELIOPPIA SUBSTANTIIVIEN JA ADJEKTIIVIEN TAIVUTUS TAIVUTUSTAULUKOT yksikkö 2 monikko 3 Nominatiivi substantiivien yksikkö ja monikko 4 adjektiivien yksikkö ja monikko 5 nominatiivin käyttö 6 poikkeuksellisia

Lisätiedot

ПЛАН РЕДОВНЕ СПОЉНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ) У 2016.

ПЛАН РЕДОВНЕ СПОЉНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ) У 2016. Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАН РЕДОВНЕ СПОЉНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ) У 2016. ГОДИНИ

Lisätiedot

Часть А. II ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА

Часть А. II ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА II ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА Максимальное количество баллов 178. Часть А. А1-А5. Прослушай предложение и выбери правильный

Lisätiedot

Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenlehti Irtonumero 3 02/11

Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenlehti Irtonumero 3 02/11 Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenlehti Irtonumero 3 02/11 Sisällys 3 Toimittajalta 4 Kirkkoherralta 5 Ajankohtaista 7 MITÄ ON RUKOUS? 10 keskustelua HARTAUDESSA Kauneus ja askeesi 12 СТРАНИЦЫ НА

Lisätiedot