RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMAN 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMAN 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2019"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMAN SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN -

2 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1 Toimintaympäristö- ja riskianalyysi Perusteellinen turvaluokiteltu (TLL III) toimintaympäristöanalyysi (strateginen riskianalyysi) jaetaan erillisenä aineistona. Ulkoiset tekijät Rajavartiolaitoksen toimintaympäristön tärkeimmät muutostekijät ovat Venäjä, Euroopan unioni ja Itämeri sekä talouden kehitys. Tilanne Venäjän vastaisella rajalla on ollut vakaa. Luvattomia rajanylityksiä on ollut vähän, mutta yrityksiä säännöllisesti. Vakaa tilanne perustuu Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten hyvään yhteistyöhön. Venäjän turvallisuuspalvelun rajavartiopalvelu on estänyt tehokkaasti Suomeen suuntautuvan laittoman maahantulon yritykset. Luvattomat rajanylittäjät on saatu kiinni viimeistään Suomen puolella ja viranomaiskontrollin piiriin. Suomeen ei ole päässyt syntymään laajaa laittoman maassa oleskelun ilmiötä. Rajavartiolaitoksen käynnissä olevassa talouden sopeuttamisohjelmassa vähennetään rajavalvontaa itärajalla noin 40 % (pl. kaakkoisraja). Itärajan henkilöstövoimavarat on mitoitettu välttämättömimmän perusvalvonnan mukaan, kun suunnitellut henkilöstövähennykset on tehty vuonna. Rajavartiostoissa on muodostumassa haasteeksi valmius hallita rajatilanteen äkilliset muutokset pitkäkestoisessa tilanteessa. Vähennysten seurauksena Suomi on yhä riippuvaisempi naapurimaiden rajaviranomaisten kyvystä ja halusta estää Suomeen suuntautuva laiton maahantulo. Henkilöliikenteen kasvu Suomen ja Venäjän rajalla taittuu Venäjän hidastuneen talouskehityksen, ruplan heikkenemisen ja Ukrainan kriisin vaikutusten myötä. Myös venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa vähenee. Pidemmällä aikavälillä aiemmin arvioitu 8 % kasvu on kuitenkin edelleen relevantti. Venäjän heikko talouskehitys ja oman satamakapasiteetin kehittyminen hillitsevät myös Suomen ja Venäjän raskaan liikenteen ja transit-liikenteen kasvua. Arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntäminen ja uusien kulkuväylien avaaminen edellyttää Venäjältä merkittäviä lisäpanostuksia. EU:n ja Venäjän viisumivapausneuvottelut on toistaiseksi keskeytetty. Viisumivapauden on jo aiemmin arvioitu toteutuvan aikaisintaan suunnittelukauden loppupuolella tai pian sen jälkeen. Viisumivapauden vaikutusten hallinta tulee olemaan Suomelle suuri haaste. Rajaliikenteen odotetaan kasvavan, koska Venäjän tai Suomen kansalaisen ei tarvitse hakea maksullista viisumia. Rajatarkastajien tehtävät ja erilaiset jatkotoimenpiteet lisääntyvät, kun viisuminhakuprosessiin kuulunut maahanpääsyn edellytysten ennakkotarkastus poistuu. Helsinki-Vantaan lentoasema säilyy Suomen vilkkaimpana kansainvälisenä rajanylityspaikkana. Finnairin tavoitteena on lisätä kaukoliikenteen vuoroja ja avata uusia reittejä. EU:n rajaturvallisuuden suurimmat haasteet säilyvät Välimeren alueella. Vuoden kolmella neljänneksellä Afrikasta Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä on ollut enemmän kuin koskaan aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan epävakaa tilanne tulee vaikuttamaan pitkään Euroopan turvallisuuteen. Globaalilla tasolla voimakkaana jatkuva väestönkasvu aiheuttaa monialaisia ongelmia yhä suuremman ihmismäärän pyrkiessä etsimään parempia elinolosuhteita ja turvallisuutta. Osa maahantulijoista turvautuu laittomiin maahantulon keinoihin. Laiton maahantulo on järjestettyä ja organisoitua. Sisärajojen yli Suomeen suuntautuva laiton maahantulo on volyymiltaan huomattavasti suurempaa kuin ulkorajoilla. Sisärajojen kautta tuleva laiton maahantulo tapahtuu pääsääntöisesti Ruotsista tulevan laivaliikenteen sekä Euroopan sisäisen lentoliikenteen kautta. Laiton maahantulo Venäjältä ja erityisesti Valko-Venäjältä Baltian maihin ja edelleen Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. On mahdollista, että myös Suomeen suuntautuva laiton maahantulo kasvaa.

3 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Ulkorajoilla laittoman maahantulon painetta lisäävät Suomessa operoivien lentoyhtiöiden lisäämät Lähi-idän ja Kaakkois-Aasian lentovuorot. Sekä ulko- että sisärajoilla laiton maahantulo on usein kytköksissä muuhun kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen Suomenlahdesta on tullut yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Itämeri on Venäjän energia- ja rahtikuljetusten pääreitti ja Pietarin satamahankkeet lisäävät Itämeren strategista merkitystä. Liikenteen turvallisuusvirasto on ennustanut Suomen merikuljetuksien kasvavan nykytasostaan 30 % vuoteen 2030 mennessä. Erilaiset kehityssuunnat saattavat vaikuttaa oleellisesti kuljetettavan lastin tyyppeihin ja määriin. Venäjän investoinnit Suomenlahden pohjukassa sijaitseviin satamiin on arvioitu lisäävän öljy- ja kemikaalikuljetuksia Suomenlahdella. Samanaikaisesti EU:lla on kuitenkin tarve vähentää energiahuollossa riippuvuutta Venäjästä. Suomeen kaavailtu LNGterminaali toteutuessaan vaikuttaa merikuljetusten määrään ja lasteihin. Kesäisin huvialusliikenne sekä Helsingin ja Tallinnan välinen matkustaja-alusliikenne säilyvät vilkkaana. Alusliikenteen kasvu rasittaa meren ekologiaa ja lisää vakavan kemikaali- ja öljyonnettomuuden riskiä. EU:n sisäasioiden tulevien vuosien painopisteet määriteltiin Tukholman ohjelman jälkeisessä ohjelmassa. EU:n yhtenä tavoitteena on meripolitiikan vahvistaminen. Rannikkovartioviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa tiivistetään. Tietoteknisiä järjestelmiä kehitetään tietojen vaihdon tiivistämiseksi ja tilannekuvan muodostamiseksi. Itämeren alueella jatketaan merellistä rajaturvallisuusyhteistyötä. Tavoitteena on viranomaisten operatiivisen yhteistyön kehittäminen. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehitys edellyttävät Rajavartiolaitokselta vahvaa panosta. Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen järjestelmään. EU:n yhdenmukaisen ulkorajavalvonnan kehittäminen ja toimeenpano etenee. EU:n rajavalvontajärjestelmään (EUROSUR) kuuluvia eurooppalaisia ja kansallisia toimintoja kehitetään ja valmistaudutaan ottamaan käyttöön rt Borders pakettiin kuuluvat EU:n laajuiset tietotekniset järjestelmät. EU:n rajaturvallisuusviraston rooli EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusmallin toimeenpanossa korostuu. EU:n rajaturvallisuusviraston toimintakenttä laajenee mm. kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Välimeren alueen EU maiden tilanne ja erityisesti Kreikan epävakaus voivat vaarantaa Schengen järjestelmän toimivuutta ja yhtenäisyyttä. Sisäiset tekijät Suomen kansantalous on taantumassa jo kolmatta vuotta. On mahdollista, että hyvin hitaan talouskasvun kausi jatkuu pitkään. Suomen talouden haasteet ovat rakenteellisia. Lisäksi maailmantalouden heilahdukset vaikuttavat viennistä riippuvaisen Suomen talouteen. Hallituksen päämääränä on pysäyttää valtion velkaantuminen ja ratkaista kestävyysvaje. Hallitus on päättänyt kuluvalla vaalikaudelle 6,8 miljardin euron sopeuttamistoimista. Tästä huolimatta valtion talous on alijäämäinen suunnittelukauden ajan. Päätöksiä kestävyysvajeen ratkaisemiseksi ei ole vielä tehty. Julkinen talouden tasapainottaminen säilyy Suomen haasteena pitkään. Valtio pyrkii tehostamaan toimintaansa mm. uudistamalla hallintoa sekä kannustamalla viranomaisia yhteistyöhön ja resurssien yhteiskäyttöön. Tavoitteena on pitää Suomi turvallisena maana ja viranomaiset toimintakykyisinä. Tarve sisäisen turvallisuuden tulosohjauksen ja viranomaisten toiminnan koordinoinnin uudistamisen tarve on ilmeinen. Viranomaisten muutosvalmius on tärkeää, jotta toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus voidaan ylläpitää. Itäliikkuvuuden edistäminen on Suomelle tärkeää. Hallitus on päättänyt tehdä merkittäviä investointeja rajaliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Itärajan rajanylityspaikkoja uudistetaan, henkilöstövoimavaroja vahvennetaan ja niille johtavia liikenneväyliä uudistetaan. Helsinki- Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman suunnitteilla olevat terminaaliuudistukset valmistuvat suunnittelukauden lopulla tai sen jälkeen. Helsingin sataman ulkorajaliikenteen tarkastuksia varten on perustettu rajatarkastusyksikkö. 1.2 Strategiset linjaukset ja toimenpiteet Itärajalla valvonta ja valmius pidetään uskottavana. Kriisivalmiudesta, valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta ja sotilaallisen maanpuolustuksen velvoitteista huolehditaan täysimääräisesti.

4 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Huolehditaan rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja niihin liittyvien liikenneväylien uudistamisesta, rajanylityspaikkojen varustamisesta sekä henkilöstövoimavaroista. Vahvistetaan merellistä turvallisuutta. Otetaan käyttöön uudenaikainen ja tehokas ilma- ja vartioaluskalusto. Edistetään viranomaisten yhteistyötä ja Itämeren rantavaltioiden yhteisvastuullisuutta merellisten turvallisuusuhkien hallinnassa. Toimeenpannaan talouden sopeuttamisohjelma. Säästötoimenpiteet toimeenpannaan hallitusti. Toimintakyky rajaturvallisuustehtävissä ja merellisissä turvallisuustehtävissä turvataan. Osallistutaan EU yhdenmukaisen rajaturvallisuuden toimeenpanoon ja kehittämiseen sekä rajaturvallisuusviraston koordinoimiin yhteisiin operaatioihin. Edistetään lainsäädännön, yhteisten toimintamallien, reaaliaikaisen tilannekuvan ja tekniikan kehittämistä ja nopeaa käyttöönottoa niin EUtasolla kuin kahden- ja monenvälisesti.

5 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - 2. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 2.1 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta ja osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen sekä tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa sekä yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 113,8 105,8 106,4 110,1 113,1 116,4 119,9 Vaikuttavuus (ind) 98,2 96,8 94,7 94,1 93,7 93,4 93,3 Vaikuttavuus (1-5) 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1-5) 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1-5) 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 Merellisen turvallisuuden lisääminen (1-5) 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 asutuille alueille (1-5) Kustannusvaikuttavuus (ind) 129,4 114,8 118,1 126,1 132,6 139,4 146,6 Kustannusvaikuttavuus, kustannukset/painotetut suoritteet 0,0013 0,0015 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 0,0012 (abs) Painotetut suoritteet (1000 kpl) resurssoinnin perusteella Kustannukset, ko vuoden hintatasossa (milj. euroa) 253,3 246,6 244,6 241,6 241,6 242,1 242,1 Laatu ja palvelukyky (ind) 102,4 100,4 100,5 100,0 99,7 99,5 99,5 Tuottavuus ind 138,5 122,8 123,3 129,3 135,5 141,7 148,3 Taloudellisuus ind 129,4 114,8 118,1 126,1 132,6 139,4 146,6 Henkilötyövuodet RAJATURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ EU:n yhdennetyn ulkorajavalvonnan kehittäminen ja toimeenpano etenee. Lähi-idän ja Pohjois- Afrikan epävakaa tilanne vaikuttaa pitkään Euroopan turvallisuuteen. Heijastevaikutukset ulottuvat myös Suomeen. Venäjä on järjestänyt Suomen vastaisen rajan valvontansa tehokkaasti. Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten välinen yhteistyö on jatkunut normaalisti. Laiton maahantulo säilynee Suomen ja Venäjän rajalla hallittavana. Aasian kasvava lentoliikenne lisää laittoman maahantulon riskiä. Laittoman maahantulon järjestämisrikollisuutta ja tähän mahdollisesti liittyvää ihmiskauppaa ilmenee lisääntyvässä määrin kauttakulkuliikenteessä Suomen kautta muihin jäsenvaltioihin. Itäliikenteen kasvun hallinta on ollut Suomelle haaste. Talouden muutokset vaikuttavat henkilöliikenteen määrään nopeasti. Suomeen kohdistuvaa laitonta maahantuloa ja ihmiskauppaa tapahtuu eniten sisärajan kautta. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen ulkorajavalvonta on tehokas ja uskottava. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvallisuusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän laittoman maahantuloon liittyvän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan yhdessä muiden PTR viranomaisten kanssa. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen. Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1-5) 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8

6 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - TULOSTAVOITTEET Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöiden toiminnalla ennalta estetään luvatonta maahantuloa ja siihen liittyvää ihmiskauppaa lähtöalueilla. Yhdyshenkilöiden toiminnalla tuetaan myös muiden EU -maiden toimintaa. Rajavartiolaitoksen osallistuminen kansainvälisiin rajaturvallisuusoperaatioihin ja siviilikriisinhallintaan parantaa EU:n ja Suomen rajaturvallisuutta. Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,4 4,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Yhdyshenkilötoiminnan vaikuttavuus (1-5) 4,9 4,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kokemus yhdyshenkilötoiminnan onnistumisesta (1-5) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajaturvallisuus- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistumista ei lisätä määrällisesti vuoden tasosta. Frontexin toimeenpanemiin yhteisoperaatioihin osallistutaan viraston kanssa vuosittain erikseen vuosittain sovittavalla tavalla. Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistutaan noin 10 henkilön panoksella. EU:n rahoittamiin Twinning -projekteihin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella painopisteen ollessa sisäministeriön linjausten mukaisesti Länsi-Balkanin alueella. Yhdyshenkilöverkosto ylläpidetään ja selvitetään mahdollisuudet tehostaa operatiivista yhteistyötä Istanbulin lentoaseman (IST) rajaviranomaisten ja/tai sieltä Suomeen operoivien lentoyhtiöiden kanssa, ml. yhdyshenkilön tarve ja toimintaedellytykset. Selvitetään Turkissa olevien pohjoismaisten poliisiyhdyshenkilöiden käytettävyys RVL:n tarpeisiin. idaan tarve ylläpitää yhdyshenkilö Latviassa. Selvitetään mahdollisuudet operatiiviseen yhteistyöhön, erityisesti tietojen vaihtoon, Minskin lentoaseman rajaviranomaisten kanssa. Tuetaan Frontexin koordinoivan roolin lisäämistä yhdyshenkilötoiminnassa kuitenkin siten, että yhdyshenkilöt säilyvät kansallisen johdon alla. Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa Naapurimaiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on ennalta estää tehokkaasti Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta, ylläpitää tilannekuvaa lähialueelta ja varmistaa sujuva rajanylitysliikenne. Rajavartiolaitoksen toimenpiteet 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) Operaatiovuorokaudet Frontex (kpl) Operaatiovuorokaudet muut (kpl) Operaatiovuorokaudet harjoitukset (kpl) Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 5,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rajanaapuriyhteistyön vaikuttavuus (1-5) 5,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteisten riskianalyysien laatu (1-5) 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rajanaapuriyhteistyö (kpl) Yhteistyötä naapurimaiden rajaviranomaisten kanssa jatketaan kahden- ja monenvälisesti vuoden tasolla erillisten suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti. Kahdenvälisen yhteistyön painopiste on Venäjän kanssa tehtävässä operatiivisessa yhteistyössä, jonka ylläpitämisestä pyritään huolehtimaan kaikissa olosuhteissa. Monenvälisen yhteistyön painopiste on eteläisessä ja pohjoisessa kolmikannassa, Itämeren alueen rajavalvontayhteistyössä sekä Arktisen alueen yhteistyössä.

7 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Rajavalvonta Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Rajavalvonnan tilannetietoisuus mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Kaikki Schengen alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Schengen alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Rajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti. Rajavalvonta Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 Rajatarkastusten kattavuus: Saapuva (1-5) 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatarkastusten kattavuus: Lähtevä (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatilannekuvan laatu (1-5) 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 Rajatarkastusten laatu (1-5) 2,3 1,9 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 Rajatapahtumien estäminen (1-5) 4,1 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 Rajatapahtumien paljastaminen (1-5) 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 Rajanylityksiin liittyvä rikollisuus (1-5) 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Rajanylittäjien näkemys rajaturvallisuuden tasosta (1-4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 5) Rajatarkastusten oikeusturva (1-5) 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Rikoslakirikosten selvitystaso (1-5) 4,2 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Laittoman maahantulon järjestämisten ja 2,7 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 ihmiskaupparikosten selvitystaso (1-5) Rikostorjunnan oikeusturva (1-5) 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Rajojen valvonnan valmius ja reagointikyky (1-5) 3,8 0,0 3,5 3,3 3,1 3,0 3,0 Rajojen valvonnan suorituskyky (1-5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rajojen valvonnan kohdentuminen (1-5) 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Partiointi (h) Tekninen valvonta (h) Rajojenvalvonnan tarkastukset (kpl) Rajatarkastukset (milj.hlöä) 17,8 16,8 17,2 18,6 19,7 21,1 22,4 Tullitarkastukset (hlöä) Pääsyn epäämiset (hlöä) Käännyttämispäätös (kpl) Myönnetyt viisumit (kpl) Vastaanotetut turvapaikkahakemukset (hlöä) Rikosilmoitus (R-ilmoitus) (kpl) Valtionrajarikos (kpl) Väärennys (kpl) Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) Muu rikos tai rikkomus (kpl) Rikesakko (kpl) Rangaistusvaatimusilmoitus (kpl) Pakkokeino (kpl) Huomautus (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajojen valvonta Kehitetään rajavalvonnan kansallisen koordinointikeskuksen (NCC) valtakunnallisia tehtäviä ja Eurosur-asetuksen mukaista suorituskykyä. Samalla kartoitetaan Rajavartiolaitoksen tilannekuva- ja johtokeskustoimintojen lyhyen ja pitkän aikavälin tehostamismahdollisuuksia toimintojen päällekkäisyyttä vähentämällä. Osallistutaan Frontexin johtamaan eurooppalaisen tilannekuvayhteistyön kehittämiseen ja huomioidaan mm. EUROSUR-kehitystyön asettamat vaatimukset omalle toiminnalle. Kehitetään kustannustehokasta ja luotettavaa Rajojen valvonnan mallia, joka koostuu kolmen konseptin (rajavartiointi, merivartiointi ja lentotoiminta) avulla kehitettävistä yhteensovitetuista suorituskyvyistä. Ylläpidetään ja kehitetään operatiivisen kenttätoiminnan suorituskykyjä. Kenttätoiminnan liikkuvuuden hyödyntämistä kehitetään osana tilannetietoisuutta ja operatiivista johtamisjärjestelmää. Meri-

8 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - alueen kiinteän teknisen valvontajärjestelmän suorituskyky ylläpidetään ja tilannekuvanvaihtoa kehitetään. Maarajan teknisen valvonnan suorituskykyjä kehitetään erityisesti siirrettävyyden ja käytettävyyden osalta. Valmiusjoukkueiden pimeätoimintakyky ylläpidetään ja vartiostoissa ylläpidetään riittävä voimankäyttökyky. Voimankäyttövälineiden valikoimaa kehitetään vähemmän vaarallisten voimakeinojen (VVV) osalta. Vartiolentolaivue suunnittelee toimintansa noin vuotuisen lentotunnin mukaisesti. Toimeenpannaan Rajakoira -hanke. Valmistellaan operatiivinen kenttäjohtamisjärjestelmän kehittämissuunnitelma. Varaudutaan ottamaan käyttöön ERICA ja KEJO -tietojärjestelmät. Otetaan miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät kokeilukäyttöön. Vartiostojen esikuntien organisaatio kevennetään 1.1. lukien. Rajatarkastukset Otetaan käyttöön yhtenäinen rajatarkastusprosessi rajanylityspaikoilla. Otetaan käyttöön matkustajatietojen valtakunnallinen ennakkokäsittely. Valmistaudutaan VIS-järjestelmän laajennuksiin, erityisesti Venäjän mukaan tuloon. Uusitaan kannettavat rajatarkastuslaitteet ja laajennetaan niiden käyttöä Osallistutaan rajatarkastusautomaattien seuraavan sukupolven kehittämiseen ja valmistaudutaan ottamaan se käyttöön. Osallistutaan EU:n Älykkäät rajat -ohjelman järjestelmien kehittämistyöhön ja kehitetään rajatarkastusprosessia EU:n lainsäädännön ja rajaturvallisuushankkeiden mukaisesti. Rikostorjunta Seurataan ja tarvittaessa ohjataan esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain uudistuksen ja säädösmuutosten toimeenpanoa Rajavartiolaitoksen rikostorjunnassa. Seurataan PTR-viranomaisten rikostiedustelu- ja analyysirakenteen toimivuutta. Osallistutaan PTR-viranomaisten kohdevalintamenettelyyn. Osallistutaan Poliisihallituksen Vitja-hankkeeseen. Kehitetään rikostorjunnassa käytettävää tekniikkaa. Telekuuntelun toimivaltuuksien käyttöä ei laajenneta nykyisestä. Uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia rikostorjunnan alalla ei haeta. Tehdään vain tarvittavat lainsäädäntömuutokset nykyisten tehtävien hoitamiseksi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Käytössä olevaa rikostorjuntaresurssia tulee suunnata mahdollisuuksien mukaan rajatarkastusten ja rajojen valvonnan tueksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan valmius tarkastetaan ja keskittämismahdollisuudet selvitetään NCC- ja johtokeskustoimintojen kehittämishankkeen (RVL:n käsky 6/20/13.6.) yhteydessä. Rajavartiolaitoksen strategian valmistelun yhteydessä arvioidaan rikostorjunta osana Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuuden ylläpitämistä sekä sen laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vartiostojen yleisjohtajana toimivat upseerit täydennyskoulutetaan pidättämiseen oikeutetuiksi virkamiehiksi.

9 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajavartiolaitoksella on riittävät voimavarat rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 235,0 229,6 227,7 224,9 224,9 225,4 225,4 Henkilötyövuodet Rajavartiolaitoksen voimavarat on kohdennettu oikein ja käytetty tehokkaasti. Rajaturvallisuuden ylläpitäminen Tuottavuus ind Taloudellisuus ind Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajojen valvonnassa ylläpidetään nykyiset voimavarat Kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla. Rajojen valvontaa vähennetään Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjanlahdella. Rajatarkastushenkilöstöä vahvennetaan suunnittelukaudella henkilötyövuodella. Vartiostoissa ylläpidetään rikostorjunnan nykytasoiset resurssit, joilla ehkäistään, paljastetaan ja selvitetään Schengen-ulkorajan ylittävää laitonta maahantuloa ja siihen liittyvää rikollisuutta, huolehditaan omassa valvontatoiminnassaan esille tulevista suppeista esitutkinnoista sekä huolehditaan merellisen ympäristönsuojelun valvontaan liittyvistä esitutkinnoista ja hallinnollisista tutkinnoista. Rikostorjuntaresurssia käytetään valtakunnallisesti, mikäli laajat tai useat rikosjutut sitä tilapäisesti edellyttävät. Vartiostot tarkastavat rikostorjunnan organisointinsa ja resurssinsa vuoden aikana edellä mainitun linjauksen mukaiseksi. Erityisen kriittisesti tulee tarkastella rikostorjunnan henkilöstöresursseja sitovia tehtäviä ja toimintoja, jotka eivät ole Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan ydintehtäväalueella (muun muassa ulkomaalaisvalvonta sisärajoilla sekä sisämaassa ilman välitöntä kytköstä ulkorajan ylittämiseen liittyvään rikkomukseen tai rikokseen), huomioiden kuitenkin tarkoituksenmukainen viranomaisyhteistyö harva- ja syrjäseuduilla. 2.3 SUJUVAN RAJALIIKENTEEN VARMISTAMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Itäliikenteeseen vaikuttaa merkittävimmin ruplan kurssi ja venäläisten ostovoima. Henkilöliikenne Suomen ja Venäjän rajalla on toistaiseksi taantunut, mutta potentiaali kasvulle on olemassa. Rajanylityspaikkojen nykyinen kapasiteetti riittänee ensi vuosikymmenelle saakka. Henkilöliikenne voi kasvaa noin 20 miljoonaan rajanylittäjään ensivuosikymmenellä, jos kasvun edellytykset palaavat. Aasia liikenne lisää ulkorajaliikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lentoaseman terminaaliuudistus toimeenpannaan suunnittelukaudella. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaat. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1-5) 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5

10 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - TULOSTAVOITTEET Itärajan rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 15 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta. Itärajan rajanylityspaikat Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 4,8 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (1-5) 0,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 sujuvuuteen (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) Rajatarkastusten sujuvuus kokonaisaika (min) Rajatarkastuksia/vrk (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Otetaan käyttöön Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen laajennukset. Suunnitellaan Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistaminen. Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen jatkokehittäminen tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan suunnittelukauden loppupuolella. Tarve ja ajankohta arvioidaan myöhemmin. Vartiuksen, Sallan ja Niirala rajanylityspaikkojen kehittämisen tarpeellisuutta sekä mahdollisen toteutuksen rakennetta ja ajankohtaa harkitaan myöhemmässä vaiheessa uudelleen. Osallistutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksen ja Helsingin sataman matkustajaterminaalin suunnitteluun. Osallistutaan itärajan suurimpien rajanylityspaikkojen osalta rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun kehittämiseen yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Yhtenäistetään lentoasemien ja satamien kansainvälisten rajanylityspaikkojen infrastruktuuri ja rajatarkastusvälineistö. Suunnitellaan ja pilotoidaan uuden rajatarkastusmallin tukeminen automatiikalla. Lentoasemien rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 10 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta. Lentoasemien rajanylityspaikat Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (1-5) 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 sujuvuuteen (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) Rajatarkastusten sujuvuus kokonaisaika (min) Rajatarkastuksia/vrk (kpl)

11 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Osallistutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksen suunnitteluun. Osallistutaan rajatarkastusautomaattien seuraavan sukupolven kehittämiseen ja valmistaudutaan ottamaan se käyttöön. Satamien rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 15 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta. Satamien rajanylityspaikat Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet ja suunnitteluperusteet Osallistutaan Helsingin sataman matkustajaterminaaliin uudistuksen suunnitteluun. Lisätään rajatarkastusautomaatteja Helsingin satamassa. PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajavartiolaitoksen toimenpiteet ja suunnitteluperusteet Varaudutaan lisäämään itärajan rajatarkastuskapasiteettia 20 miljoonasta noin 30 miljoonan vuosittaisen rajanylittäjän tarkastamiseksi ensi vuosikymmenellä. 2.4 MERELLISEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Itämeren alusliikenteen määrä jatkaa jälleen kasvua taantuman taittuessa, joka lisää osaltaan onnettomuusriskiä erityisesti Suomenlahdella sekä Saaristomerellä. Vaarallisten aineiden kuljetusten kasvu lisää meri- ja ympäristöonnettomuuksien todennäköisyyttä. Merellisen turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä korkeaa toimintavalmiutta. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on turvallista. TULOSTAVOITTEET Meripelastus Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (1-5) 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 sujuvuuteen (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) Rajatarkastusten sujuvuus kokonaisaika (min) Rajatarkastuksia/vrk (kpl) Merellisen turvallisuuden lisääminen (1-5) 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Merivartiostoissa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden

12 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Meripelastus Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Meripelastusyksiköiden merialueen peittoaste (1-5) 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Meripelastusavun saapuminen onnettomuuspaikalle 4,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 (1-5) Meri- ja ympäristötilannekuvan laatu (1-5) 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Etsinnät merialue (kpl) Meripelastustehtävät (kpl) Meripelastuksen sairaankuljetus (kpl) Merialueen avustustehtävä (kpl) Muu meripelastustoimen pelastussuorite (kpl) Pelastettu henkilö (kpl) Estetty onnettomuus (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Järjestetään Itämeren alueen lento- ja meripelastuskeskusten välinen tapaaminen. Otetaan käyttöön merivartiostojen johtokeskustyöskentely- ja tehtäväkäsittelyohje. Otetaan VL Turva täysimääräisesti operatiiviseen käyttöön. Valmistellaan Suomenlahden merivartioston johtokeskuksen siirtäminen Rajataloon. Kehitetään veneluokan vedestä pelastamisen koulutusta ja varustusta. Päivitetään Meripelastusopas (2006). Kehitetään monikansallista meripelastuksen verkko-opetusmateriaalia. Yhteistyön painopiste on Ruotsi ja Viro. idaan ja kehitetään meripelastusyksiköiden katselmointiprosessia. Kehitetään merellistä tutkimusyhteistyötä ja arvioidaan merelliset koulutusresurssit. Kehitetään koko Itämeren alueen kattavaa yhteistä MIRG -koulutusjärjestelmää erillisessä hankkeessa. Kehitetään meri- ja lentopelastusyhteistyötä. Kehitetään meripelastushelikoptereiden päivystys- ja valmiusjärjestelyjä yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Saatetaan valmiiksi meripelastuksen alueelliset yhteistyösuunnitelmat kaikkien toimijoiden kanssa. Tehdään meripelastuksen johtamis- ja koulutusjärjestelmien laatuluokitus. Merellinen ympäristönsuojelu Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Valmius avomerellä tapahtuvaan öljy- ja kemikaalitorjuntaan on hyvä. Merellisen ympäristön suojelu Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Aluspäästötapausten selvitystaso (1-5) 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Aluspäästötapausten määrä (kpl)

13 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Kehitetään merellisten kemikaalionnettomuuksien johtamis- ja toimenpidemallit. Sisällytetään merialueen kemikaalionnettomuudet e-tokeva -ohjeeseen. Rajavartiolaitoksen meriturvallisuus Selkeytetään vuoden aikana Rajavartiolaitoksen varustamotoimintaan liittyviä määräyksiä ja ohjeistusta osana meriturvallisuuskäsikirjan (RVLPAK C.19) päivittämistä. PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajavartiolaitoksella on riittävät voimavarat merellisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Merellisen turvallisuuden lisääminen Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 7,7 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 Henkilötyövuodet Rajavartiolaitoksen voimavarat on kohdennettu oikein ja käytetty tehokkaasti. Merellisen turvallisuuden lisääminen Tuottavuus ind Taloudellisuus ind Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Suunnittelukaudella kohdennetaan lisävoimavaroja uuden helikopterikaluston sekä vartiolaiva Turvan käyttö- ja ylläpitomenoihin. Vartiolentolaivue kohdentaa tarvittavat lisäresurssit sisäisin toimenpitein. Vartiolaiva Turvan edellyttämät lisäresurssit irrotetaan pääosin merivartiostoista. 2.5 KRIISIVALMIUS JA SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti. Pohjois-Eurooppaan on sijoitettuna merkittävää sotilaallista suorituskykyä. Sotilaallisen maanpuolustuksen ja kriisivalmiuden merkitys on korostumassa valtioiden politiikassa. Seuraava hallitus tulee käsittelemään puolustusvoimien pidemmän aikavälin rahoitusta. Rajajoukkojen kehittäminen ja joukkotuotanto toteutetaan osana uudistuvaa puolustusjärjestelmää yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Rajajoukkojen kykyä Rajavartiolaitoksen toiminnan tukemiseen ja sotilaallisen maanpuolustukseen kehitetään 2020-luvun vaatimukset huomioiden ja ylläpitämällä korkeaa valmiutta. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puolustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 TULOSTAVOITTEET Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa.

14 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 Suunnitelmavalmius (1-5) 3,5 3,5 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 Sijoitustilanne (1-5) 4,6 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 Materiaalivalmius (1-5) 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajavartiolaitos osallistuu häiriö- ja poikkeusolojen valmiuden strategiseen suunnitteluun ja tavoitetilan asetteluun. Joukkotuotanto toteutetaan suunnitellusti uusittujen rajajoukkojen käyttöperiaatteiden ja suorituskykyvaatimusten edellyttämällä tavalla. Kokonaisuutta tuetaan kehittämällä taktista ohjeistusta. eutetaan operatiivisen käytettävyyden tarkastus. Rajajoukkojen suorituskykyä kehitetään puolustusvoimien kehitysohjelmien mukaisesti. Painopisteenä on tulenjohtokyky, tulivoima ja huolto. Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin. Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Koulutettavuus (1-5) 3,0 2,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Sijoitettavuus (1-5) 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Koulutus (1-5) 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) Järjestetyt kertausharjoitukset (kpl) Itse järjestetyt sotilaallisen maanpuolustuksen koulutustilaisuudet (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet eutetaan joukkotuotanto kokonaisuudessaan uusitun joukkorakenteen, joukkotuotantosuunnitelman ja päivitetyn E.1-pysyväisasiakirjan mukaisesti. Kertausharjoitusten määrä nostetaan tavoitetasolle yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Tuetaan määrättyjä vapaaehtoisia kertausharjoituksia. Kehitetään henkilökunnan osaamista, painopisteenä johtaminen ja johtamisjärjestelmät sekä vaikuttaminen. Harjoitusten painopiste on vuonna yhtymän harjoituksessa Pohjois-Karjalassa. Joukkotuotannon toteuttamista tuetaan ylläpitämällä ajanmukainen ohjeistus. PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajavartiolaitoksella on riittävät voimavarat kriisivalmiuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen ylläpitämiseksi. Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen Kustannukset (milj. euroa) ko vuoden hintatasossa 10,6 10,4 10,3 10,1 10,1 10,2 10,2 Henkilötyövuodet 114, Rajavartiolaitoksen voimavarat on kohdennettu oikein ja käytetty tehokkaasti. Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen Tuottavuus ind Taloudellisuus ind

15 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman VIRANOMAISAVUN TUOMINEN RAJASEUDUN JA RANNIKON HARVAAN ASUTULLE ALUEELLE TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö ja palvelut keskittyvät alueellisiin keskuksiin. Väestö vähenee ja ikääntyy rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos on jäämässä ainoaksi toimintakykyiseksi viranomaiseksi rajaseudun ja rannikon harvaanasutulla alueella. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos toimii perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen lähellä ihmistä. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1-5) TULOSTAVOITTEET Turvallisuuden tunne Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Otetaan huomioon rajojen valvonnan ja merellisen turvallisuuden suorituskykyjen kehittämisen yhteydessä. Viranomaisavun antaminen Rajavartiolaitos tuottaa ydintehtävien ohessa monialaista viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Ilma-aluksilla tuetaan muita vastuuviranomaisia tarvittaessa koko valtakunnan alueella. Painopiste on kiireellisissä rajavartiolaitoksen erityisosaamista tai -materiaalia välttämättä vaativissa tehtävissä. Rajavartiolaitoksen toimenpiteet 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 Turvallisuuden tunne Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 Partioinnin kattavuus maarajalla (1-5) 3,0 3,1 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 Partioinnin kattavuus merirajalla (1-5) 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Harva-alueen asukkaiden kokemus (1-5) 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 Harva-alueen viranomaisten näkemys (1-5) 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 Viranomaisavun antaminen Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1-5) 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteistoimintapartiot (h) Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virkaaputehtävät) (kpl) Etsinnät maa-alue (kpl) Pelastustehtävät maa-alue (kpl) Sairaankuljetus, muu kuin meripelastus (kpl) Avustustehtävä maa-alue (kpl) Muu pelastussuorite maa-alue (kpl) Rajavartiolaitoksen Super Puma -meripelastushelikopterin miehistöjen suorituskyky nostetaan ensihoitotasolle.

16 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - 3. HENKILÖSTÖALA 3.1 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Toimintaympäristö Rajaliikenteen toteutunut ja ennakoitu kasvu lisäävät henkilöstön tarvetta rajatarkastustehtäviin. Hallintoon ja tukitoimintoihin sitoutuvaa henkilöstöä vähennetään. Valtion talouden sopeuttamisohjelmien ja kustannustason nousun seurauksena Rajavartiolaitoksen henkilötyövuodet vähenevät 300 henkilötyövuodella vuoden 2011 tasosta vuoteen mennessä. Samanaikaisesti rajatarkastuksia vahvennetaan 150 henkilötyövuodella. Hallituksen kevään kehyspäätös aiheuttaa uusia sopeuttamistoimia. Valtion yhteisten henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmien (KIEKU) ja SM:n asianhallintajärjestelmän (ACTA) kehittäminen otetaan huomioon RVL:n henkilöstöalaa kehitettäessä. Yleinen eläkeuudistus astuu voimaan todennäköisesti vuonna. Toiminta-ajatus Henkilöstön määrä, rakenne ja sijoittuminen vastaavat Rajavartiolaitoksen tarpeita. Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista ja tukee henkilöstön kehittymistä sekä uralla etenemistä. Työvoiman käyttö on tehokasta. Mittarit sekä panos- ja tuotostiedot Henkilöstöjohtaminen -13 tot -14 arv -15 sma -16 sma -17 sma -18 sma -19 sma Henkilötyövuodet Toimenpiteet vuonna - Suunnitellaan uudistettavat tavoite- ja kehityskeskustelut - Vakiinnutetaan KIEKU käyttöön - Otetaan käyttöön asianhallintajärjestelmän uudistettu tuotantoversio ja valmistaudutaan sähköiseen arkistointiin - Jatketaan työaikajohtamisen ja -joustavuuden tehostamista - Rajoitetaan RVL:n palkkaliukuma enintään Valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi - Suunnitellaan RVLE:n ja SLMVE:n yhteiset esikuntapalvelut - Selvitetään Vartiolentolaivueen teknisen henkilöstön sotilaskoulutuksen tarve sekä mahdollisuudet lisätä siviilihenkilöstön määrää teknillisissä tehtävissä Toimenpiteet suunnittelukaudella - - Valmistaudutaan tarvittaessa käyttämään työnjohdollisia toimenpiteitä muiden talouden sopeuttamistoimenpiteiden rinnalla - Kohdennetaan henkilöstövähennyksiä tarvittaessa myös rajatarkastuksiin - Henkilövahvuus pidetään maksimissa toimintamenojen rajoissa - Lisätään työaikajoustavuutta - Rajoitetaan RVL:n palkkaliukuma enintään Valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi - Tarkistetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelma vuonna - Otetaan käyttöön uudistetut tavoite- ja kehityskeskustelut - Nostetaan naisten osuus rajavartijoissa 10 prosenttiin strategiakaudella - Kehitetään asiakirjahallintoa ja kirjaamotoimintoja - Kehitetään palkkausjärjestelmää HESTRA:n tavoitteiden mukaisesti

17 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Palvelukseenotto Upseereiden palvelukseentulo -13 tot -14 arv -15 sma -16 sma -17 sma -18 sma -19 sma K-SR P-KR KR LR RMVK SLMV LSMV VLLV (ohjaaja) VLLV (lentotekniikka) Yhteensä Lukuihin sisältyy vuosittain johtamisjärjestelmäopintosuunnalta valmistuva sotatieteiden kandidaatti ( KR, LR, P-KR, KR, RMVK, LR, P-KR). Yllä olevat luvut ovat upseereiden lisäys kadettien valmistuessa sotatieteiden kandidaateiksi = valmistuneet ja samassa yhteydessä toteutettavat siirrot. Rajavartijoiden palvelukseentulo Töihin koulutettuina - K-SR P-KR KR LR SLMV LSMV VLLV 2 RVL:n rahoitus Lisärahoitus *) Yhteensä Rajavartiolaitos sai kehyspäätöksessä maaliskuussa lisärahoitusta rajatarkastuksiin noin 13 miljoonaa euroa vuoteen mennessä. Lisärahoituksella on mahdollista rekrytoida 150 rajatarkastajaa (punaisella) vuosina -. Yllä esitetyn palvelukseentulon lisäksi 4 rajavartijaa siirretään 1.1. Kaakkois-Suomen rajavartiostosta Pohjois-Karjalan rajavartiostoon. Edellä esitetyllä palvelukseenotolla arvioidaan, että suunnittelukauden lopulla ( ) rajatarkastajien vahvuudessa on noin 70 henkilön vaje. Lisätarve kohdentuu rajatarkastustehtäviin K-SR:ssa ja SLMV:ssa. Lisätarve tarkentuu vuoden aikana, jolloin täsmennetään liikennearvioita ja kaistatarkastustoimintamallin henkilöstötarpeita sekä henkilöstötarpeeseen vaikuttavia tilaratkaisuja. Lisähenkilöstö voidaan rekrytoida vain lisärahoituksella. Siviilien ja erikoisupseereiden rekrytointi Suunnittelukauden aikana jää eläkkeelle 69 siviiliä, joista 46 on suunniteltu korvattavaksi. Säästötavoitteiden varmistamiseksi tulee hallintoyksiköiden saada lupa kaikkiin siviilien rekrytointeihin RVLE:n henkilöstöosastolta (RVLE:n määräys 1130/100/ ).

18 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Siviili Eläke Korvataan Eläke Korvataan Eläke Korvataan Eläke Korvataan Eläke Korvataan RVLE K-SR P-KR KR LR SLMV LSMV VLLV RMVK Yht Merivartiostojen ja RVLE:n meripuolen erikoisupseereiden rekrytointia ja seuraajasuunnittelua tarkastellaan vuoden aikana. Henkilöstöosaston johdolla työhön osallistuvat merivartiostot ja RVLE:n teknillinen osasto. Henkilötyövuodet HTV RVLE K-SR P-KR KR LR SLMV LSMV VLLV RMVK Yht Sopeuttamisohjelmassa vuodelle asetettu RVL:n HTV-kehystavoite 2669 ylittyy muutamilla vuosilla. Henkilötyövuosien todellinen taso asettuu kuitenkin tavoitetasolle. Tavoitevahvuus 3.2 KOULUTUS Ups Eu Rvja Siv Yht RVLE K-SR P-KR KR LR SLMV LSMV VLLV RMVK Yhteensä Toimintaympäristö Upseerien perustutkinto (sotatieteiden kandidaatin tutkinto) sekä jatko- ja täydennyskoulutus uudistuvat vuoteen mennessä. Koulutuksen kehitys on jatkuvaa.

19 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - Koulutusjärjestelmän ja opetuksen sisältöä kehitetään RVL:n strategian 2022 ja henkilöstöstrategian mukaisesti. Kansainvälisen koulutusyhteistyön kysyntä säilyy suurempana kuin siihen on mahdollista osoittaa henkilöstöä. Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä koulutuksessa ja tutkimuksessa jatketaan. Merellisen toimintaympäristön ja erityisesti ympäristönsuojelun merkitys korostuu. Rajavartiolaitoksen taloudellisen liikkumavaran kaventuminen vähentää täydennyskoulutuksen määrää. Toimintaympäristön teknistyminen ja henkilöstön valmiuksien kasvaminen mahdollistaa uusien koulutusmenetelmien ja koulutusympäristön kehittämisen nykyistä verkostoavusteisemmaksi. Toiminta-ajatus Rajavartiolaitoksen henkilöstö on ammattitaitoista. Osaaminen rajaturvallisuudessa, meripelastuksessa ja sotilaallisessa maanpuolustuksessa on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista. Koulutus tuotetaan tehokkaasti ja tarveharkinnan pohjalta ottaen huomioon työssä oppimisen. Mittarit sekä panos- ja tuotostiedot Otsikko Koulutuksen osuus kokonaistyöajasta, % (koulutus oppilaana ) -13 tot -14 arv -15 sma -16 sma -17 sma -18 sma -19 sma 6,08 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 Täydennyskoulutusta vähennetään vuodesta alkaen. Koulutusaika suunnataan koulutusteemoja painottaen. Toimenpiteet vuonna - Raja- ja merivartiokoulu selvittää ja suunnittelee esiupseereiden rauhanajan tehtäviin liittyvän täydennyskoulutustarpeen ja toteutusmahdollisuudet puolustusvoimien esiupseerikurssin lyhentyessä ja painottuessa sodanajan tehtäviin - Raja- ja merivartiokoulu selvittää yhteistyössä oikeudellisen osaston sekä raja- ja meriosaston kanssa mahdollisuudet antaa tutkinnanjohtajan pätevyys ja kenttätoiminnan johtamiskoulutus virkaurakursseilla - Raja- ja merivartiokoulu selvittää simulaatioympäristön tarpeet, toteutusmahdollisuudet ja kehittämistoimenpiteet - Asevelvollisten ja henkilökunnan sotilaallisen maanpuolustuksen koulutuksen suunnittelu- ja kehittäminen siirretään Raja- ja merivartiokoulun tehtäväksi. Toimenpiteet suunnittelukaudella - - Lisätään verkkoavusteisesti tapahtuvaa opiskelua ja kouluttautumista - Kehitetään ja otetaan suunnittelukaudella käyttöön toimintamalli hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi ja jakamiseksi Palkatun henkilöstön koulutus RVL:een koulutetaan sotatieteiden kandidaattia vuosittain. Kandidaateista noin 60% koulutetaan sotatieteiden maistereiksi RVL:n maisteritarpeen mukaisesti. Noin kolmannes RVL:n sotatieteen maistereista koulutetaan yleisesikuntaupseereiksi. Yleisesikuntaupseerikursseille (YEK) on RVL:n upseereille oma kiintiö. Kurssille komentaminen edellyttää kuitenkin opinto-oikeuden saavuttamista. Ensimmäiselle uusimuotoiselle esiupseerikurssille (EUK 68) valmistaudutaan komentamaan vuonna 2005 tai aikaisemmin valmistuneita sotatieteiden maistereita vuodesta alkaen joka toinen vuosi. Upseereiden täydennyskoulutukseen liittyen upseereita komennetaan seuraavasti: - valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, YE-upseereita ja johtavassa asemassa olevia siviilivirkamiehiä noin 2 vuodessa - ylemmän johdon kurssi, YE-upseereita noin 2 joka toinen vuosi

20 Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - - ylemmän päällystön kurssi, yleensä YE-upseereita noin 5 joka toinen vuosi UPSEERIT; PERUS- JA JATKO- Toimeenpanovuosi ja oppilasmäärä KOULUTUS SK JA SM yhteensä Sotatieteiden kandidaatin tutkinto merivoimalinja; merivartiolinja maavoimalinja; rajavartiolinja viestitekninen; johtamisjärjestelmä ilmavoimalinja; RVL:n ohjaajalinja ilmavoimien tekn.linja; RVL:n ilmaalusopintos Sotatieteiden maisterin tutkinto yhteinen rajavartiolinja maa meri ilma Esiupseerikurssit Rajavartiolinja (MSL) - Rajavartiolinja (MESL) - Rajavartiolinja (ISL) Yleisesikuntaupseerikurssit Rajavartiolinja (MSL) X X X - Rajavartiolinja (MESL) X X X - Rajavartiolinja (ISL) X X X Rajavartijoiden peruskurssit järjestetään vuosittain. Kohdassa palvelukseen otto on taulukossa esitetty suunniteltu rajavartijoiden rekrytointi (vuosi, jolloin rajavartijat ovat palveluksessa). Kurssi kestää tammikuusta joulukuuhun. Ruotsinkielinen rajavartijan peruskurssi järjestetään vuonna. Hallintoyksiköt komentavat rajavartijoiden jatkokurssille valitsemansa henkilöt osoitetun kiintiön ja RVLE:n erillisen määräyksen mukaisesti. Suunnittelukaudella järjestetään ruotsinkielinen jatkokurssi. RAJA- JA MERIVARTIJAT Toimeenpanovuosi ja oppilasmäärä ruots Jatkokurssi K-SR P-KR KR LR RMVK SLMV LSMV VLLV RVLE Mestarikurssille voidaan esittää vartioupseerin, rajatarkastusryhmänjohtajan, valtakunnallisesti merkittävän rajatarkastusaseman vuoropäällikön tai muussa vastaavan tasoisessa tehtävässä toimiva tai siihen suunniteltu, jatkokurssin suorittanut ylirajavartija tai ylimerivartija. RMVK tekee päätöksen kurssille osallistujista hallintoyksiköiden esitysten perusteella yhteistyössä RVLE:n henkilöstöosaston kanssa. RAJA- JA MERIVARTIJAT Toimeenpanovuosi ja oppilasmäärä Mestarikurssi

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousesitys 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 479 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

20. Rajavartiolaitos

20. Rajavartiolaitos Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot

Lisätiedot

TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ

TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ 1 TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KUSTANNUKSET [milj. ] (Sisäiset toiminnot vyörytettyinä) Ko vuoden hintatasossa 25 2 15 1 5 Sotilaallinen maanpuolustus Meri- ja muu pelastustoiminta Rikostorjunta Rajatarkastukset

Lisätiedot

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA Ilkka Herranen Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen päällikkö ~230 esikunta rajavartioasema merivartioasema

Lisätiedot

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3)

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

Lisätiedot

Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013

Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013 Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013 [Viitetiedot] RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ. Kustannukset 300. Työajankäyttö. So laallinen maanpuolustus

TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ. Kustannukset 300. Työajankäyttö. So laallinen maanpuolustus 59 TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ Kustannukset 3 25 2 15 So laallinen maanpuolustus Meri- ja muu pelastustoiminta Rikostorjunta 1 5 Rajatarkastukset Rajojen valvonta

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Asiakirjayhdistelmä 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS LÄHETE 2/21/2015.3.2015 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 LÄHETE 2/21/2014.3.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Lähete RVL (2) 20 RVLDno/2016/9 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö

Lähete RVL (2) 20 RVLDno/2016/9 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö Lähete RVL169937 1 (2) 20 RVLDno//9 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 21.12. RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA - Rajavartiolaitoksen toimintaan

Lisätiedot

Lähete id (2) 20 RVLDno/2015/5 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö

Lähete id (2) 20 RVLDno/2015/5 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö Lähete id4142119 1 (2) 20 RVLDno//5 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 16.12. RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA - Rajavartiolaitoksen toimintaan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LÄHETE 2280/20/2011 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 21.12.2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011. JAKELU A + F + H + RVLpääll

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA)

RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA) RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA) 16.12.2005 JOUNI TOMMILA Rajavartiolaitos Turvana kaikissa oloissa TUNNUSLAUSE Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa VISIO Suomessa

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2016

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2016 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS LÄHETE 28.2.2017 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 LÄHETE 2363/21/2011.3.2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS...

Lisätiedot

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitos vesa.blomqvist@raja.fi

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2005

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2005 RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ SUUNNITELMA 1425/460/2004 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja- ja meriosasto Helsinki.12.2004 RAJAVARTIOLAITOKSEN

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos Asiakirjayhdistelmä 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2004

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2004 RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2004 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ SUUNNITELMA 1552/460/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja- ja meriosasto Helsinki 19.12.2003 RAJAVARTIOLAITOKSEN

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen.

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen. Sivu 62 2 Muut liitteet 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö Kustannukset 3 25 2 15 1 5 Työajankäyttö 211 212 213 214 215 Sotilaallinen maanpuolustus Kansainvälinen toiminta Meri- ja pelastustoimi Rikostorjunta

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc SISÄLLYSLUETTELO: RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO...1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS...2

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO: RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO...1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS...2 JOHDON KATSAUS...2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...4 Toiminnan vaikuttavuus...4 Toiminnallinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA

ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaseminaari ITÄRAJAN KASVUMAAKUNTA maakuntajohtaja Matti Viialainen Ruokolahti 23.1.2014 Maakuntaliiton tehtävät (aluekehityslaki) - aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta

Lisätiedot

Rajavartiolaitos. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomainen. Pamaus-Seura Hallitusneuvos, OP A-P Koivisto

Rajavartiolaitos. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomainen. Pamaus-Seura Hallitusneuvos, OP A-P Koivisto Rajavartiolaitos Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomainen Pamaus-Seura 15.09.2017 Hallitusneuvos, OP A-P Koivisto Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa VISIO Suomessa on Euroopan turvallisimmat

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2015

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2015 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS LÄHETE.2.2016 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kenraalimajuri

Lisätiedot

13.12.2004 TARKVES LMSOP LIITE 1 ( 7 ) RVLE + VLLVE 1 K-SR 1 P-KR 1 KR 1 LR 1 SLMV 1 LSMV 1 RVLE 1 RMVK 1

13.12.2004 TARKVES LMSOP LIITE 1 ( 7 ) RVLE + VLLVE 1 K-SR 1 P-KR 1 KR 1 LR 1 SLMV 1 LSMV 1 RVLE 1 RMVK 1 3.2.2004 TARKVES LMSOP LIITE ( 7 ) JUKO ry:n/ Upseeriliitto ry:n luottamusmiesorganisaatio RVLE + VLLVE K-SR P-KR KR LR SLMV LSMV RVLE RMVK Yhteensä 9 Upseeriliitto valitsee luottamusmiehet lukuun ottamatta

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2015/0310(COD) 29.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kalatalousvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN

MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN RIKOKSENTORJUNNAN ALUESEMINAARI TRE 22.3.2017 Poliisipäällikkö Timo Vuola "Käsityksemme turvallisuudesta on muuttunut." Tasavallan presidentti Sauli Niinistö MUUTOSVOIMAT

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 2006 1 (13) SISÄLLYSLUETTELO: TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINNAN TULOKSET TULOSARVIO VUODESTA 2006 SISÄISET TOIMINNOT TILASTOT JA

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

LAUSUNTO Hallintovaliokunta. VNS 5/2016 vp Sisäisen turvallisuuden selonteko

LAUSUNTO Hallintovaliokunta. VNS 5/2016 vp Sisäisen turvallisuuden selonteko LAUSUNTO 5.12.2016 Hallintovaliokunta VNS 5/2016 vp Sisäisen turvallisuuden selonteko Johdanto Sisäisen turvallisuuden selonteossa hallitus linjaa pitävänsä huolta itärajan perustason valvonnasta ja rajanylitysliikenteen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 24 SISÄLLYSLUETTELO: TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 TOIMINNAN TULOKSET 2 TULOSARVIO VUODESTA 24 5 SISÄISET TOIMINNOT 8 TILASTOT JA MUUT LIITETIEDOT Tuotannontekijöiden käyttö Toimintamenot

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Raja kuntoon -projekti. Stressiseminaari 24.5.2011

Raja kuntoon -projekti. Stressiseminaari 24.5.2011 Raja kuntoon -projekti Stressiseminaari 24.5.2011 Esityksen agenda 1. Raja kuntoon hankkeen taustaa 2. Rajavartiolaitoksen erityispiirteet 3. Tutkimus tavoitteet ja kysymykset 4. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Harri Martikainen kehittämisjohtaja Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu, Etelä-Suomen alueellinen työpaja 4.10.2016 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA

ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA ITÄMERI TURVALLISUUSALUEENA 14.05.2009 -LPAMIR V-J PENNALA 0 Esityksen rakenne Turvallisuusympäristö Meriliikenne ja energiavirrat Uhkakuva Kansainväliset merivalvontahankkeet 1 2 Lähialue Meriliikenne

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto Upseerin työ on haastava ja monipuolinen Upseerit toimivat mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutus-, johto-,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0117 (NLE) 11327/17 SCH-EVAL 204 FRONT 329 COMIX 530 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA

YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA Veli-Matti Sääskilahti 8.5.2014 Lento-onnettomuuksia Suomessa Comp Air 8, Jämijärvi 2014-8 menehtynyttä, 3 loukkaantunutta Copterline

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskit ja rajaturvallisuus Riskit, riskiyhteiskunta, riskikäyttäytyminen, riskianalyysi,

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä 2.2.2016 Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Eurooppa ja maahanmuuttopaineet 1. Tilannekuvaa 2. EU:n toimenpiteet 3. Suomen

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen osavuosikatsaus

Rajavartiolaitoksen osavuosikatsaus Rajavartiolaitoksen osavuosikatsaus 2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ LÄHETE 2350/21/2008 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö Helsinki 17.12.2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 2008

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi 22.1.2014 Piia Karjalainen, Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulku Itämerellä ja globaalisti uusien haasteiden edessä Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Työryhmä 2: Merialueen valvonta

Työryhmä 2: Merialueen valvonta Työryhmä 2: Merialueen valvonta EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Tämä toimii orientoivana keskusteluna ja siihen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

Oulun poliisilaitos Turvallisesti yhdessä seminaari Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella

Oulun poliisilaitos Turvallisesti yhdessä seminaari Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella Oulun poliisilaitos Turvallisesti yhdessä seminaari 1.11.2017 Rikollisuus ja rikollisuuden torjunta Oulun poliisilaitoksen alueella Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta "Keskustele, osallista, anna

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

U 1/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos)

U 1/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot