RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007

2

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS... 5 RAJAVALVONTA... 5 Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet... 5 Toiminnan tuloksellisuus RAJATARKASTUKSET Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Toiminnan tuloksellisuus MERI- JA MUU PELASTUSTOIMI Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Toiminnan tuloksellisuus Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Toiminnan tuloksellisuus SISÄISET TOIMINNOT Teknillisen toimialan tavoitteet ja suoritteiden määrät Materiaalihallinto Tietohallinto Kiinteistöhallinto Teknillisen toimialan tuloksellisuus Viestintä MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Työturvallisuus Henkilöstön tilaa käsittelevät tunnusluvut TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA MUUT OIKEAT JA RIITTÄVÄT TIEDOT Tulot ja tuloutukset Määrärahat ja valtuudet Talousarvion toteuma (momentit 26.90) ja siirtyvät määrärahat Kassamenot Tase Muut täydentävät tiedot SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA SEKÄ ARVIOINNIN TULOKSET Sisäinen valvonta Rajavartiolaitoksessa Operatiivinen laillisuusvalvonta Rajavartiolaitoksessa Operatiivinen laillisuusvalvonnan arviointi ja tulokset Sisäisen valvonnan arviointi ja tulokset Sisäisen valvonnan vahvistuslausuma ja kehittämistarpeet YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ OSA II HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖMÄÄRÄ HENKILÖSTÖ SUKUPUOLEN MUKAAN HENKILÖTYÖVUODET... 54

4 1.4 LÄHTÖ- JA TULOVAIHTUVUUS TYÖAJAN KÄYTTÖ HENKILÖSTÖN LAATU IKÄRAKENNE KOULUTUSRAKENNE FYYSINEN KUNTO JA KENTTÄKELPOISUUS SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Sairauspoissaolot Tapaturmapoissaolot TYÖKYKY TYÖILMAPIIRI HENKILÖSTÖKUSTANNUKSIA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA ALLEKIRJOITUKSET TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ RAJAVALVONTA RAJATARKASTUKSET RIKOSTORJUNTA SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS... 79

5 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO Rajavartiolaitoksen päällikkö V-amir JAAKKO SMOLANDER HENKOS Osastopäällikkö Lp-amir E UITTI RVLE Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kenrm J KAUKANEN RMOS Osastopäällikkö Prkenr M KIRJAVAINEN TEKNOS Osastopäällikkö Komdri J JAAKKOLA OIKOS Osastopäällikkö HtN T VUORI STYKS Yksikön päällikkö Evl A HARTIKAINEN K-SR Komentaja Ev P KOSTAMOVAARA SLMV Komentaja Komdri M MÖTTÖNEN RMVK Johtaja Ev A NIEMENKARI P-KR Komentaja Ev T KAAKINEN LSMV Komentaja Komdri H WÄRNHJELM VLLV Komentaja Ev A PESARI KR Komentaja Ev I KURKI LR Komentaja Ev J VAINIKKA RVLE = Rajavartiolaitoksen esikunta K-SR = Kaakkois-Suomen rajavartiosto P-KR = Pohjois-Karjalan rajavartiosto KR = Kainuun rajavartiosto LR = Lapin rajavartiosto SLMV = Suomenlahden merivartiosto LSMV = Länsi-Suomen merivartiosto RMVK = Raja- ja merivartiokoulu VLLV = Vartiolentolaivue

6 2 OSA I TOIMINTAKERTOMUS 1. JOHDON KATSAUS Rajaturvallisuustilanne valtakunnan maasto- ja merirajalla sekä Rajavartiolaitoksen valvomilla rajanylityspaikoilla säilyi vakaana. Venäjän rajavartiopalvelun reformin voidaan sanoa toteutuneen Venäjän viranomaisten suunnittelemalla ja ilmoittamalla tavalla, eikä sillä ole ollut kielteisiä vaikutuksia rajaturvallisuuteen. Venäjän rajavartioasemaverkosto on nyt pääosin vastaava kuin Suomen puolella. Ammattilaisorganisaatioon siirtymisen myötä aiemmin useimmiten varusmiesten huolimattomuuttaan tai osaamattomuuttaan tekemät vähäiset luvattomat rajanylitykset eli rajajärjestyssopimuksen rikkomukset ovat vähentyneet. Luvattomat rajanylitykset maastorajalla olivat vuoden 2005 tasolla, joten vuonna 2006 todettu kasvu on ainakin toistaiseksi osoittautunut ohimeneväksi. Ulkorajaliikenne on kokonaisuutena kasvanut edellisestä vuodesta hieman. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut lentoliikenteessä. Kaukoidän reitti- ja lomalentoliikenne on jatkanut voimakasta kasvuaan. Itärajalla kasvu keskittyi Kaakkois-Suomen kansainvälisille rajanylityspaikoille. Pohjoisempana ja tilapäisillä, lähinnä puutavaran tuontiin tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla, liikennemäärät pienenivät. Helsingin satamassa ulkorajaliikenne väheni jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja koska matkustajamäärät Helsingin ja Tallinnan välillä ovat olleet suuria, vuoden 2007 n. 10 prosentin lasku meriliikenteen matkustajamäärissä leikkaa ulkorajaliikenteen kokonaiskasvun n. 2 prosenttiin. Viron liittyminen Schengen-alueeseen joulukuun lopulla käytännössä lopetti säännöllisen matkustajien ulkorajaliikenteen merialueella, mikä tulee näkymään vuoden 2008 tilastoissa muutenkin kuin matkustajien määrissä. Rajanylitysliikennettä kuvaavat muut tilastoluvut (käännytetyt, turvapaikanhakijat, ulkomaalais-, tieliikenne- ja rikoslain rikkomukset) säilyivät edellisvuoden tasolla. Euroopan unionin rajaturvallisuuden kannalta vuoden 2007 keskeisempi asioita olivat EU:n nopeita rajainterventioryhmiä koskevan asetuksen (Rapid) voimaantulo, paikallista rajaliikennettä koskeva asetus, EU:n ja Venäjän välisen takaisinottosopimuksen allekirjoittaminen, ulkorajarahaston perustaminen sekä Schengen-alueen laajeneminen. Sisärajatarkastukset vanhojen Schengen-valtioiden ja Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Slovenian väliltä poistettiin maa- ja merirajoilla alkaen. Lentoasemilla tarkastukset päättyvät 2008 maaliskuun lopussa. Pelko Itä- Euroopan maista tulevien rikollisjoukkioiden lisääntymisestä Schengen-alueella alueen laajenemisen myötä on ainakin toistaiseksi osoittautunut turhaksi. Tässä vaiheessa ei voida vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Jatkossa on tarkasti seurattava, miten joulukuussa 2007 Schengen-alueeseen liittyneet uudet jäsenmaat hoitavat velvoitteensa ulkorajan valvonnassa ja turvapaikanhakijoiden käsittelyssä. Euroopan rajaturvallisuusviraston (Frontex) toimintaa myös vuonna 2007 leimasi muutos. Viraston henkilönkunta lisääntyi, budjetti kasvoi ja uusia työkaluja, keskeisimpänä Rapid, tuli käyttöön. Ensimmäinen Rapid-harjoitus järjestettiin marraskuussa. Myös Rajavartiolaitos osallistui harjoitukseen. Vuoden aikana Frontex käynnisti yhteensä noin 40 operaatiota tai hanketta. Operaatioiden painopiste oli eteläisillä meriulkorajoilla. Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti lentokenttäoperaatioihin sekä operaatioihin itäisellä maarajalla. Rajavartiolaitos järjesti marraskuussa Pohjois-Karjalan alueella erikoistilanteiden hallintaan keskittyneen Frontexin harjoituksen Northern Lights. Syyskuussa 2005 voimaan tulleen uudistetun rajavartiolain vaikutukset näkyivät kuluneenakin vuonna kasvavina rikostorjuntaa kuvaavina tunnuslukuina. Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi otettiin liki puolitoista tuhatta rikosasiaa. Suurimman massan näistä rikosnimikkeinä muodostivat liikenne- ja vesiliikennejuopumukset, väärennysrikokset ja valtionrajarikokset. Laittoman maahan-

7 tulon järjestämisrikoksia otettiin tutkintaan yli kuusikymmentä tapausta. Käsiteltyjen rikosasioiden lukumäärän lisääntyminen johtuu todennäköisesti enemmän ammattitaidon parantumisesta kuin rajat ylittävän rikollisuuden lisääntymisestä. Samalla tutkittaviksi otettujen rikosasioiden vaativuus on lisääntynyt, ja erityisesti laittoman maahantulon järjestämis- ja ihmiskaupparikoksiin liittyvät kansainvälisen järjestäytyneen monialaisen rikollisuuden kytkennät ovat asettaneet uusia haasteita rikostorjuntaorganisaatiolle koulutuksen, henkilövoimavarojen ja yhteistoimintajärjestelyjen osalta. Schengen-alueen laajentuminen edellyttää rikostorjunnalta aiempaa laajempaa kansainvälistä yhteistoimintaverkostoa. Rikosasiat liittyvät useimmiten maahantulon ja maastalähdön valvontaan, joten niiden tutkinnatkin painottuivat Suomenlahden merivartiostoon ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. Itämeren liikennemäärien voimakkaasta kasvusta huolimatta meripelastustehtävien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuoteen nähden niin lukumääräisesti kuin ajoittumisenkin osalta, mikä on helpottanut viranomaisten toiminnan suunnittelua ja sitä kautta ylläpitänyt meripelastuksen saatavuutta. Suuronnettomuuksia ei sattunut. Sekä kauppa-alusliikenne että veneily jatkavat edelleen kasvuaan, mutta meriturvallisuuteen tehdyt panostukset ja mm. huviveneiden paikannuselektroniikan kehittyminen pitävät onnettomuusmääriä liikennemäärien kasvuun suhteutettuna vähäisinä. Suomen puolustusjärjestelmää on kehitetty valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Tähän liittyen Rajavartiolaitos on kehittänyt yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa kriisin ajan valmiussuunnitelmia, kriisin ajan joukkoja ja niiden joukkotuotanto- ja koulutusjärjestelmää sekä ylläpitänyt kriisin ajan joukkojensa suorituskykyä ja valmiutta. Uusitut valmiussuunnitelmat ja niiden mukaiset joukot tulivat voimaan vuoden 2008 alussa. Rajavartiolaitos on myös osallistunut uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun. Rajavartiolaitoksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle asetettua tulostavoitetta ei saavutettu, mutta tuloksellisuus kuitenkin säilyi edellisen vuoden tasolla. Toiminnallinen tehokkuus parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta laadunhallinnassa ei saavutettu tavoitetasoa. Laadunhallinnan tavoitteen saavuttamattomuuteen vaikuttivat erityisesti rajatapahtumien estämisen ja meripelastuksen suunnitelmavalmiuden heikkeneminen. Sotilaallisen maanpuolustuksen tulosalueella laskivat kaikki seurantakohteet edellisestä vuodesta. 3 Tulosmittarit (ind) Ta 2007 Tot 2007 Laadunhallinta Tuottavuus Taloudellisuus Toiminnallinen tuloksellisuus Rajavartiolaitoksen toimintamenojen kassamenot kasvoivat noin kymmenen miljoonaa euroa ja henkilötyövuodet vähenivät 99 henkilötyövuodella. Perustiedot Ta 2007 Tot 2007 Toimintamenot (milj. )*) Henkilötyövuodet (htv) *) Toimintamenot ovat kassamenoja ko vuoden hintatasossa. Rajavartiolaitoksen kustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 235 milj. euroa (231/2006). Kustannusperusteisen laskennan mukaan kustannukset nousun päällimmäisenä syynä oli palkkaus-, alus- ja ilma-alusmenojen kasvu sekä pääoman korkoprosentin nousu kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin.

8 4 Kustannukset* Rajavalvonta Rajatarkastukset Meri- ja muu pelastustoiminta Sotilaallinen maanpuolustus Kustannukset yhteensä * Milj. euroa ko vuoden hintatasossa 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena oli huolehtia, että Suomessa ovat Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa rajaturvallisuuden taso asetettiin pidettäväksi hallituskaudella vuoden 2003 tasolla. Toimenpiteillä tuli varmistaa, että laittoman maahantulon järjestämisrikosten määrä pysyy vuoden 2003 tasolla ja rajaliikenne sujuu ilman kohtuutonta jonotusta. Hallituskaudella Euroopan unionin ja Schengenin ulkorajaliikenteessä henkilön rajatarkastuksessa keskimääräiseksi odotusajan tavoitteeksi asetettiin satamissa 30 minuuttia sekä maarajalla ja lentoasemilla 10 minuuttia. Pidemmällä aikavälillä matkustajan keskimääräisen odotusajan tavoite on satamissa 20 minuuttia sekä maarajalla ja lentoasemilla 5 minuuttia. Tunnusluku/mittari Lähtötaso/ajankohta Laittoman maahantulon järjestämisrikokset (kpl)**) Rajatarkastusten kattavuus (%) Rajatarkastusten laatu (%) Rajatapahtumien estäminen (%) Rajatapahtumien paljastaminen (%) Rajatapahtumien selvitystaso (%) Rajavartiolaitoksen paljastamat rikokset lkm Henkilöliikenteen sujuvuus maarajalla ja lentoasemilla Henkilöliikenteen sujuvuus satamissa *) Lähde RVL RJT **) Lähde PolStat, RVL:n tilastot /vuonna ,5 /vuonna ,0 /vuonna / vuonna / vuonna /vuonna / vuonna /vuonna /vuonna 2003 Mittarin arvo 2005 Mittarin *) arvo 2006 Tavoitetaso/ enintään 42 99,9 99,9 99,5 99,9 99,7 99,5 99,9 99, , , Toteuma*) Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta Rajavartiolaitoksen rikostorjunta on lakiuudistuksen myötä vakiinnuttanut asemansa kansallisessa viranomaiskentässä erityisesti laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan liittyvien rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Kasvaneiden tilastolukujen taustalla on parantunut ammattitaito ja rikostorjuntaan kohdennetut voimavarat; muut indikaattorit eivät osoita rajat ylittävän rikollisuuden merkittävää kasvua.

9 Rajaliikenteen sujuvuus henkilöliikenteen osalta on ollut kohtuullisen hyvä ja odotusajat ovat pysyneet tavoitetasossa. Suurimmat ongelmat rajaliikenteen sujuvuudessa ovat raskaassa liikenteessä, jossa yleensä Venäjän puolella ja viranomaisissa olevat ongelmat vaikeuttavat raskaan liikenteen sujuvuutta. Raskaan liikenteen ongelmat aiheuttavat enemmän riskejä liikenneja ympäristöturvallisuudelle kuin henkilöliikenteen sujumiselle. Rajaturvallisuustilanne valtakunnan maasto- ja merirajoilla on säilynyt vakaana. Rajanylityspaikkojen välisellä maa- ja merirajalla paljastetaan vuosittain muutamia kymmeniä luvattomia rajanylityksiä, joista suurin osa on vähäisiä ja huolimattomuudesta johtuvia. Laittoman maahantulon tarkoituksessa havaitaan vain yksittäisiä tapauksia. Laittoman maahantulorikosten selvitystaso on pysynyt tavoitetasolla. 5 Tunnusluku/mittari Avun saatavuus hätätilanteissa, % Hätätilanteiden ka toimintavalmiusaika, min *) Lähde RVL RJT Toteuma 2005 Toteuma 2006 Tavoite , Toteuma *) 2007 Meripelastustoimen johtamis- ja suoritusvalmiuden osalta on pidetty ympärivuorokautista valmiutta ja kaikkiin meripelastustoimen hätätilanteisiin on kyetty osoittamaan apua vaaditussa ajassa. Apu on saapunut paikalle keskimäärin alle 27 minuutissa siitä hetkestä kun hätätilanne on tullut Rajavartiolaitoksen tietoon. 3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Rajavalvonta Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Vuoden 2007 tulostavoitteet 1. Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidetään tietoisena rajatilanteesta niin, että poliittiset, taloudelliset ja operatiiviset ratkaisut kyetään tekemään oikea-aikaisesti. 2. Rajatilanteen muutokset havaitaan ja rajatapahtumiin kyetään vaikuttamaan tärkeillä alueilla välittömästi. Muilla alueilla rajatapahtumat paljastetaan. Rajatapahtumista selvitetään jatkotoimenpiteitä varten tarvittavat tiedot kolmen vuorokauden kuluessa havainnosta. Tulos Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidettiin tietoisena rajatilanteesta määräaikaisilla tai erikseen pyydetyillä raporteilla sekä pitämällä rajatilannekatsauksia kokousten ja vierailujen yhteydessä. Rajatilannetta käsiteltiin säännöllisesti UM:n raja-asiaintoimikunnassa ja SM:n turvallisuusasiain johtoryhmässä. RVLE osallistui sekä sisäisen turvallisuuden tilannekuvan että VNK:n koordinoiman yleisen turvallisuustilannekuvan järjestelmien kehittämiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen. Vuonna 2006 kaakkoisrajalla todettu laittomien rajanylitysten lisääntyminen maastorajalla osoittautui tilapäiseksi ja tilanne vakiintui vuonna 2007 aiempien vuosien kaltaiseksi. Rajatapahtumiin kyettiin pääsääntöisesti vaikuttamaan tulostavoitteen mukaisesti ja viittä tapausta lukuun ottamatta rajatapahtumista kyettiin selvittämään tarvittavat tiedot jatkotoimenpiteitä varten kolmen vuorokauden kuluessa.

10 6 3. Rajatilanteen jyrkkiinkin muutoksiin kyetään vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. 4. Kansainvälisellä yhteistyöllä tuetaan rajavalvonnan päämäärien toteuttamista. Naapurimaiden ja EU:n keskeisiin rajoilla toimiviin viranomaisiin pidetään yllä toimivat yhteydet. EU:n rajaturvallisuuden kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti. Rajatilanteessa ei vuositasolla tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valmiutta ylläpidettiin tilanteen edellyttämällä tasolla. Rajanylityspaikkojen esimiesten kuukausitapaamiset itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Yhteistyö Helsinki Vantaan lentoaseman ja muiden EUmaiden lentoasemien rajatarkastuksista vastaavien viranomaisten välillä on toiminut sekä kahdenvälisesti että EU:n rajaturvallisuusviraston alaisen lentoasemien yhteistyöverkoston puitteissa. Moskovassa Suomen SLS:ssa on toiminut syyskuusta 2007 alkaen RVL:n yhdyshenkilö, joka osaltaan on auttanut torjumaan Venäjältä ja Venäjän kautta suuntautuvaa laitonta maahantuloa. Moskovan yhdyshenkilö täydensi olemassa olevaa verkostoa (Pietari, Petroskoi, Murmansk, Peking). Rajavartiolaitos toimi itämeren rajavalvontayhteistyön puheenjohtajana kesästä 2006 alkaen saakka. Itämeren rajaturvallisuusyhteistyötä (BSRBCC) on jatkettu Ruotsin puheenjohtajuudessa. Yhteistyössä on keskitytty Schengen alueen laajentumisen vaikutuksien selvittämiseen merelliseen rajaturvallisuusvalvontaan liittyen. Pääpaino vaikutusten arvioinnissa on selvittää huvi- ja kalastusalusten mahdollinen käyttö rajat ylittävään rikolliseen toimintaan. Itämeren rajaturvallisuusyhteistyön pysyvien asiantuntijoiden kokous järjestettiin Ruotsissa Kokouksessa sovittiin toimintatavoista kesän 2007 päällikkökokouksen päätösten mukaisesti suhteiden vahvistamiseksi ja vakiinnuttamiseksi muun muassa Frontex:n, Helcom:n, OPC:n, Mustanmeren rajaturvallisuusyhteistyön sekä kalastuksenvalvontaviraston (CFCA) kanssa. Pysyvä suomalais-venäläinen rajavartiotyöryhmä sekä sen alainen operatiivinen työryhmä kokoontuivat molemmat kolme kertaa. Suomi-Viro-Venäjä rajavartioyhteistyön johtotaso kokoontui kolme kertaa. Tähän liittyvässä alatyöryhmässä laadittiin yhteinen riskianalyysi. Lisäksi järjestettiin yhteiset merirajavalvonta- ja meripelastusharjoitukset, joista jälkimmäiseen liittyi myös öljyntorjuntaa. Suomi-Norja-Venäjä rajavartioyhteistyön johtotaso kokoontui kerran ja sen alainen alueellis-paikallistaso neljä kertaa. Tähän liittyen laadittiin yhteinen riskianalyysi ja järjestettiin laittoman maahantulon torjuntaan liittyviä valvontaiskuja. EU:n rajaturvallisuusviraston hallintoneuvostossa kyettiin hyvin vaikuttamaan jäsenvaltioiden välisen rajavalvontayhteistyön kehittymiseen. EU:n rajavalvontayhteistyön lisäksi kehitettiin ja ylläpidettiin kahdenvälisiä suhteita sekä uusien että vanhojen EU:n jäsenmaiden ja EU:n uusien naapurimaiden rajavalvontaviranomaisten kanssa.

11 7 5. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 6. Vaikutetaan siihen, että EU:n ulkorajalla on yhtenevä ja tehokas rajavalvontajärjestelmä. Toteutettiin tavoitteen mukaisesti. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidettiin sopimusten mukaisesti. Kahdenvälisiä ja monenkeskisiä suhteita ylläpidettiin erityisesti Venäjän, Valko-Venäjän, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Suomen hoitovastuulla oleva raja ja rajamerkit pidettiin sopimusten mukaisessa kunnossa. Kaikki rajatapahtumat käsiteltiin loppuun rajavaltuutettujen kesken. Suomen ja Norjan välinen uusittu rajanhoitosopimus tuli voimaan kesäkuussa. Rajaturvallisuusviraston hallintoneuvoston myötä suora yhteydenpito ja vaikuttaminen nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden rajaviranomaisten johtajiin on ollut mahdollista. Hallintoneuvoston sekä muiden maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioita käsittelevien työryhmien ja komiteoiden kantojen kansallisella yhteensovittamisella on kyetty vaikuttamaan myös poliittisella tasolla. EU:n rajaturvallisuutta koskevan lainsäädännön kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Oman panoksensa EU:n ulkorajojen operatiivisen yhteistoiminnan kehittämiseen ovat antaneet rajaturvallisuusvirastossa työskentelevät suomalaiset raja-asiantuntijat (pääjohtaja, hallintojohtaja ja kolme kansallista asiantuntijaa). Baltian maiden, erityisesti Viron, kanssa keskityttiin Schengenvalmisteluihin pyrkien samalla ennakoimaan tulevaa sisärajatilannetta niin rajaturvallisuuden kuin resurssienkin näkökulmasta. Suomen ja Viron Rajavartiolaitosten esikuntien välillä allekirjoitettiin yhteinen suunnitelma Viron Schengeniin liittymiseen liittyvistä valmistautumistoimenpiteistä. Hankkeet 1. Rajavalvontajärjestelmän kehittäminen käynnistetään strategia 2015 mukaisesti. Tähän liittyen maarajan tekninen valvontajärjestelmä modernisoidaan ja laajennetaan painopistealueilla. Rajatilanne hallitaan riskianalyysin perusteella voimavaroja optimoimalla. 2. Rajavartiotoiminnan vaativien ja erityistilanteiden hallintakyvyn kehittäminen. Toteutuminen Rajavalvonnan kokeilutoiminnalla on tuotettu perusteita rajavalvonnan kehittämiselle. Maarajan teknisen valvontajärjestelmän modernisointi ja laajennus on käynnistetty. Riskianalyysi on operatiivisessa käytössä ja sitä hyödynnetään voimavarojen optimoinnissa. Rajavartiotoiminnan vaativien ja erityistilanteiden hallintakykyä on kehitetty erityisesti painopistesuunnan yksiköiden osalta.

12 8 3. Tehostetaan merialueen valvontaa Suomenlahdella yhdessä naapurimaiden kanssa. 4. Konkreettisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin perustuva Suomen ja Venäjän rajavartioyhteistyö. 5. Lisätään osallistumista EU:n rajaturvallisuusviraston toimintaan ja siviilikriisinhallintaan. 6. Talousvyöhykevalvontaan ja terrorismin torjuntaan merellä kyetään vastaamaan myöhemmin tarkentuvien vaatimusten mukaisesti. GOFREP- ja AIS-järjestelmien vaikutus aluksien tunnistuksien tarpeen vähenemiseen on ollut huomattava. Tunnistuksien väheneminen johtuu siitä, että nykyisellään lähes kaikilla kauppaaluksilla on käytössä AIS-järjestelmä. GOFREP- ja AISjärjestelmät ovat mahdollistaneet entistä kohdentuneemman valvonnan laittoman toiminnan paljastamiseksi merialueella. Yhteistoiminnan tehostaminen Viron kanssa on aloitettu. Toimintojen tehostamiseksi on laadittu ja allekirjoitettu suunnitelma. Yhteistoiminnan painopiste on päällekkäisyyksien poistaminen valvonnassa luomalla yhteinen meritilannekuva ja suunnittelemalla molempien osapuolten resurssien käyttö tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietoja rajatilanteesta ja rajatapahtumista vaihdettiin aktiivisesti. Venäjän osapuolelta saadut ennakkovaroitukset edesauttoivat rajatapahtumiin vaikuttamista ja tapahtumien selvittämistä. Liikenteen sujuvuuden edistämiseksi ja asiakirjaväärennösten paljastamiseksi pidettiin tiiviisti yhteyttä Suomen ja Venäjän rajanylityspaikkojen välillä. Lisäksi toteutettiin lukuisia asiantuntija- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia sekä yhteen sovitettuja rajavalvontaharjoituksia vuosisuunnitelmissa sovitulla tavalla. Vuonna 2007 yhteistoiminnan kehittämisen painopisteenä on ollut Suomen rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun päälliköiden lokakuussa 2006 allekirjoittaman rikostorjuntayhteistyön tiivistämistä koskevan yhteistyöpöytäkirjan toimeenpano. Rikostorjuntayhteistyön tiivistäminen on edennyt hyvin ja työtä jatketaan saatujen kokemusten perusteella. Frontexissa työskenteli päätoimisesti pääjohtaja ja kolme muuta suomalaisasiantuntijaa. Rajavartiolaitoksen johto osallistui Frontexin hallintoneuvoston työhön. Lisäksi Rajavartiolaitos osallistui Frontexin erilaisiin operaatioihin, seminaareihin, verkostoihin ja työryhmiin sekä tuotti sen pyytämää tietoaineistoa rajatilanteesta. EU:n rajavalvontaoperaatioon Moldovan - Ukrainan rajalla osallistuttiin neljällä rajavalvonta-asiantuntijalla sekä yhdellä edustajalla operaation johdossa (operaation apulaispäällikkö). Rajavartiolaitoksella oli yksi edustaja rajavalvonnan tukiprojektissa Bosnia-Hertsegovinassa (EUPM). Kaksi asiantuntijaa osallistui koko vuoden (johtovastuussa) EU:n koordinoimaan koulutushankkeeseen Georgiassa. Lisäksi asiantuntija työskenteli Georgian rajapoliisille rajastrategiaa kehittävässä EU:n projektissa. EU:n rajavalvontaoperaatiossa Gazassa (Rafah) palveli koko vuoden yksi evp-rajaupseeri. Rajavartiolaitoksen ja merenkulkulaitoksen kesken sovittiin, että merenkulkulaitos ottaa vastatakseen merenkulun tukipalvelukeskuksen (Maritime Assistance Services, MAS) toiminnot Turku Radioon. Itämeren kaasuputkihankkeen johdosta kiinnostus Suomen talousvyöhykettä kohtaan lisääntyi. Rajavartiolaitos osallistui sekä lupahakemusten käsittelyyn että varsinaiseen valvontaan. Vuonna 2004 käynnistetyn ISPS (The International Ship and Port Facility Security) säännöstön ja toimintaohjeiden kehittämistä sekä toimintaan liittyvää harjoittelua on jatkettu. Turun meripelastuskeskuksessa on ylläpidetty kansallista SSAS (Ship Security Alarm System) hälytyspäivystystä.

13 9 Perustiedot Ta 2007 Tot 2007 Partiointi (tuntia) josta itärajalla Kiinteä valvonta (tuntia) Tarkastukset (kpl) Havaittu rajatapahtuma (kpl) 1) Havaitut rikkomukset (kpl) 2) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma 2) Valtioraja-, rajavyöhyke, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. Partioinnin määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisuudessaan 8 %. Partioinnin kokonaismäärässä sekä partioinnissa itärajalla jäätiin alle tavoitetason. Syynä partioinnin vähenemiseen rajavartiostoissa oli henkilöstön komennukset tukemaan Helsingin sekä Kaakkois- Suomen rajanylityspaikkojen rajatarkastuksia. Kiinteän valvonnan tavoitetasoa ei saavutettu ja kiinteän valvonnan kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin tuntia. Rajavalvontaan liittyvien tarkastusten tavoite ( ) lähes saavutettiin. Tarkastusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen (96 000) verrattuna. Tarkastukset kohdentuivat pääosin ulkomaalaisvalvontaan sekä vene-, maasto- ja tieliikennesäännösten että kalastuksen ja metsästyksen valvontaan. Rajatapahtumia havaittiin 79 kappaletta (93/2006). Luvattomia rajanylityksiä estettiin 65 (60/2006) kappaletta (SLMV 22, LSMV 38, K-SR 5). Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvattomia rajanylityksiä oli 64 (62/2006). Maastorajalla 3 (8/2006) ja merialueella 14 (5/2006) luvatonta rajanylitystä ei havaittu määräajassa. Henkilön aiheuttamia rajajärjestyssopimuksen rikkomuksia oli 15 kappaletta (30/2006). Rajajärjestyssopimuksen rikkomuksien määrän oleellinen väheneminen johtui pääasiassa siitä, että Venäjän rajavartiopalvelu siirtyi vuonna 2006 ammattilaisorganisaatioon ja sitä myötä Venäjän rajavartiopalvelun edustajien huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta aiheutuneet vähäiset luvattomat rajanylitykset vähentyivät. Rajavartiolaitoksen tutkintavastuulle tulleista rajatapahtumista kyettiin selvittämään syyllisyys katsausjakson loppuun mennessä 98 % tutkituista tapauksista. Rajatapahtumat selvitettiin jatkotoimenpiteistä päättämisen edellyttämällä tavalla pääosin alle kolmen vuorokauden kuluessa havainnosta. Rajavalvonnan yhteydessä tehtiin 364 (379/2006) rikosilmoitusta, annettiin 586 (618/2006) rangaistusvaatimusilmoitusta ja 447 (477/2006) rikesakkoa sekä 369 (463/2006) huomautusta. Poliisitehtäviä tehtiin tuntia (1 622/2006), joista Lapissa 576 tuntia (45 %) ja Länsi-Suomessa 539 tuntia (42 %). Virka-apua annettiin yhteensä tuntia (6 269/2006) 336 tapauksessa (340/2006). Rajavartiolaitos teki tutkinnan alusten laittomiin öljypäästöihin liittyen 13 tapauksessa ja hallinnollinen öljypäästömaksu määrättiin neljässä tapauksessa. Määrätyistä maksuista yhden merioikeus kumosi. Rajavalvontaan käytettiin 49 % (51 %/2006) kaikista resursseista.

14 10 Toiminnan tuloksellisuus Tulosmittarit Ta 2007 Tot 2007 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta Rajatilannekuva (tasoluokitus 0-10) 8,1 8,2 8,3 7,6 8,3 Rajatapahtumien estäminen (%) 93 % 89 % 95 % 97 % 89 % Rajatapahtumien paljastaminen (%) 75 % 68 % 81 % 78 % 81 % Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,2 4,2 3,3 3,4 3,3 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 100 % 100 % 97 % 100 % 98 % Rajatapahtumien käsittely (%) 100 % 100 % 98 % 100 % 98 % Tuottavuus (valvonnan kattavuus/htv ind) Taloudellisuus (milj. /valv. kattavuus ind) Rajavalvonnan kokonaistuloksellisuusindeksi pysyi ennallaan. Rajavalvonnan laadunhallinnan tavoitetaso alitettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna laadunhallinnan indeksi laski neljä prosenttiyksikköä. Erityisesti rajatapahtumien estämisen hienoinen heikentyminen vaikutti laadunhallinnan laskuun. Toiminnan tuottavuuden tavoitetaso ylitettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna tuottavuusindeksi nousi seitsemän prosenttiyksikköä. Vaikka rajavalvonnassa partioinnin ja kiinteän valvonnan määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna, rajavalvontaan kohdentuneet henkilötyövuodet vähenivät suhteellisesti enemmän. Syynä rajavartiostojen partioinnin vähenemiseen oli henkilöstön komennukset tukemaan Helsingin sekä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen rajatarkastuksia. Toiminnan taloudellisuudessa tavoitetaso ylitettiin. Edelliseen vuoteen verrattuna taloudellisuusindeksi kuitenkin laski yhden prosenttiyksikön. Rajavalvonnassa sekä suoritteet että taloudelliset panokset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Rajatarkastukset Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Vuoden 2007 tulostavoitteet 1. Kaikille Schengenin ulkorajan ylittäville henkilöille tehdään Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty rajatarkastus noudattaen joustavuutta Viron ja Puolan liikenteessä. Valmius sisärajatarkastusten palauttamiseen pidetään yllä. Tulos Rajatarkastusten kattavuus oli 99,9%. Schengenin alueen sisärajaliikenteen laajenemiseen edellyttämät valmistelut toteutettiin. Suomen ja Viron merirajan osalta liikenne muuttui sisärajaliikenteeksi lukien. Valmistelut maaliskuussa 2008 tapahtuvan lentoliikenteen sisärajaliikenteen laajenemisen osalta ovat käynnissä. Rajatarkastuksia ei palautettu sisärajoille vuonna 2007.

15 11 2. Matkustajien keskimääräiset odotusajat rajanylityspaikoilla maarajoilla ja lentoasemilla ovat poikkeustilanteita lukuun ottamatta enintään 10 min ja merirajoilla enintään 30 min. Matkustajien keskimääräiset odotusajat kyettiin säilyttämään maarajoilla ja lentoasemilla tavoiteaikojen mukaisina, vaikka liikennemäärät kasvoivat. Sujuvan rajanylitysliikenteen tavoite ei itärajalla kaikilta osin toteutunut, vaan itärajan vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkaantuivat ajoittain lähinnä raskaan liikenteen osalta. Pisimmillään rekkaliikenteen jonot olivat Vaalimaalla yli 60 kilometriä, mistä johtuen Suomessa jouduttiin monen hallinnonalan ja viranomaisen välisiin erityisjärjestelyihin liikenneturvallisuuden ja rajanylitysten turvaamiseksi. Kyseisillä rajaasemilla suurin syy ruuhkiin on edelleen Venäjän raja-asemien läpäisykyky. Rajanylitysliikenne ruuhkautui ajoittain myös Suomen puolella, tosin yleensä vain viisumivelvollisten venäläisten juhlapyhien ja lomakausien meno- ja paluuliikenteessä. Merirajoilla 30 minuutin tavoiteaika saavutettiin. 3. Rajatarkastuksissa, niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan toimenpiteen kohteena olevan henkilön oikeusturvasta. 4. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä estetään ja paljastetaan. 5. Valmius ylläpidetään sellaisena, että toimintaa kyetään tehostamaan tarvittaessa. Eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2007 ratkaisemiensa kanteluiden osalta yhtä tapausta lukuun ottamatta todennut Rajavartiolaitoksen virkamiesten toimineen kanteluja koskevissa tilanteissa asianmukaisesti eivätkä ne siten johtaneet enempiin jatkotoimenpiteisiin. Toistaiseksi tehdyt ratkaisut osoittavat, että Rajavartiolaitoksen toiminnan oikeusvarmuus on ollut hyvällä tasolla ja että ihmisten perusoikeudet on turvattu. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä kyettiin pääosin estämään. Suunnitelmat pidettiin ajan tasalla. Vuoden aikana ei ilmennyt akuutteja tilanteita, joissa toimintaa olisi jouduttu tehostamaan siirtämällä reservejä valtakunnallisesti. Suunnittelu ja valmistelu sisärajatarkastusten palauttamisien mahdollistamiseksi satamissa ja lentoasemalla aloitettiin.

16 12 Hankkeet 1. Rajanylityspaikkoja kehitetään vastaamaan rajanylitysliikenteen tarpeita erityisesti Vaalimaalla ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 2. Tehostetaan rajatarkastuksia teknisillä ratkaisuilla minkä edistämiseksi päivitetään RATEK-raportti tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. 3. Otetaan käyttöön biometristen tunnisteiden käsittelyyn liittyvää teknistä välineistöä rajatarkastuksiss.a 4. Kehitetään matkustajatietojärjestelmien käyttöä ennakkoprofiloinnin mahdollistamiseksi. 5. Kehitetään PTRyhteistyötä ja kansainvälisten rajatarkastusasiantuntijoiden toimintaa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa ml. valtakunnallinen riskianalyysijärjestelmä. 6. Kehitetään rikostorjuntaa ja erityisesti rikostiedustelua ja tarkkailua siten, että ne tukevat entistä tehokkaammin rajatarkastuksia. Toteutuminen Vaalimaalla on vireillä raskaan ja kevyen liikenteen eriyttäminen Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtävien yhteensovittamista selvittävä työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Työtä jatketaan vuoden 2008 aikana. Rajanylityspaikkojen kehittämistä käsiteltiin venäläisten kanssa säännöllisesti kaikilla yhteistoimintatasoilla. Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaalin laajennus ja uusi matkatavaroiden käsittelykeskus valmistuvat vuonna Rajavartiolaitos osallistuu hankkeeseen. Valmistelut automaattisen rajatarkastusjärjestelmän hankkimiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle aloitettiin pilottihankkeena loppuvuodesta Pilotointi jatkuu vuoden 2009 kesään saakka. Ulkoasiainministeriön uuden viisumijärjestelmän (SUVI) käyttöönotto on valmisteltu. Viisumijärjestelmä liitetään Rajavartiolaitoksen ULKONET-kyselyjärjestelmän taustarekisteriksi. RATEK- raportin päivittäminen on tekemättä. Sirumatkustusasiakirjalukijalaitteet (L-1 Border Guard II) on otettu operatiiviseen käyttöön rajanylityspaikoilla. SUVI-järjestelmän vaatima kuvauskalusto (henkilön valokuva viisumitarrassa) on otettu operatiiviseen käyttöön vuoden 2007 aikana. API-tietojen vastaanottoon tarvittava määrittelytyö on toteutettu ja teknillinen valmistelu jatkuu siten, että tietojen vastaanottovalmius saavutettaneen vuoden 2008 aikana RTT-hankkeen yhteydessä toteutettuna. Vuoden aikana otettiin käyttöön PTR-toiminnan uusi raportointijärjestelmä, joka on osa PTR-strategian täytäntöönpanoa. Marraskuussa 2007 järjestettäväksi suunniteltu Suomi - Viro PTRkokous siirtyi Viron osapuolen esityksestä tammikuulle Kokouksen teemana ovat Schengen-alueen laajentuminen sekä rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja viranomaisten yhteiset toimenpiteet sen torjumiseksi uudessa toimintaympäristössä. Käytännön kehittämistyö on tapahtunut raja- ja merivartiostoissa, joissa harjaantuminen rikostorjunnan tehtävissä on tukenut rajatarkastuksia. Rajavartiolaitoksen esikunnassa rikostorjunnan kokonaiskoordinaatio, tiedustelu ja tarkkailu ml., päätettiin siirtää raja- ja meriosastolta oikeudelliselle osastolle.

17 13 7. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden ohjelman ja sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman rajavartiolaitokselta edellyttämät toimenpiteet ja osallistutaan aktiivisesti ohjelman toimeenpanoon. Rajavartiolaitos osallistui aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman ja ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman päivitystyöhön. Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt osallistuivat ohjelmien toteuttamiseen paikallistasolla. Perustiedot Ta 2007 Tot 2007 Rajatarkastukset ulkorajalla (milj.hlöä) 15,2 15,5 16,1 17,0 16,4 - josta viisumivelvollisten määrä (milj.hlöä) 4,1 4,4 4,8 6,0 5,5 Havaitut rikkomukset (kpl) 1) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. Rajavartiolaitoksen valvontavastuulla olevilla EU:n ulkorajan rajanylityspaikoilla liikenne oli yhteensä 16,4 miljoonaa (16,1/2006) henkilöä, missä on lisäystä edellisvuoteen noin 1,8 %. Viisumivelvollisten määrä oli 5,5 milj (4,8/2006), missä on lisäystä edellisvuoteen noin 13,6 %. Rajatarkastukset kyettiin tekemään lähes kattavasti (99,9 %). Rajatarkastuksia ei palautettu sisärajoille kertaakaan vuoden 2007 aikana. Rajanylitysliikenne Suomen ja Venäjän rajalla kasvoi. Venäjän rajan ylitti 7,2 (6,8/2006) miljoonaa henkilöä, joista viisumivelvollisia oli 5,2 miljoonaa henkilöä (73 %). Joustavan rajanylitysliikenteen tavoite ei toteutunut kaikilla rajanylityspaikoilla. Rajanylitysliikenne ruuhkautui lähinnä maasta lähtevän tavaraliikenteen osalta ajoittain Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemilla. Eteläisen Suomen satamat, tieverkko ja rajanylityspaikat ovat keskeisessä asemassa Venäjän logistisessa järjestelmässä. Suomen toimiva logistiikka tie- ja rajanylityspaikkaverkostoineen toimii elintärkeänä kanavana Venäjän kasvaville markkinoille suuntautuvalle tavaravirralle. Kulutuksen kasvaessa liikennemäärätkin kasvavat. Vuonna 2007 todettiin rekkaruuhkien alkaneen aiemmin, kestäneen pidempään ja jonojen olleen pidempiä kuin aikaisempina vuosina. Suomen viranomaiset onnistuivat tehostetulla yhteistoiminnallaan ehkäisemään pahimmat ongelmat, mutta siitä huolimatta vuoden loppua lähestyttäessä jonot ulottuivat Vaalimaan suunnassa toistuvasti yli 50 kilometrin päähän rajalta. Nuijamaalla ja Imatrallakin jonot kasvoivat usein kymmenien kilometrien pituisiksi häiriten liikennettä Lappeenrannan ja Imatran taajamissa sekä valtatie 6:lla. Suunnitelmissa oleva rekan pysäköintialue Vaalimaalla helpottaa tilannetta vasta vuoden 2009 lopulla. Viranomaisten yhteistyönä pyritään luomaan liikenteenohjausjärjestelmä, jolla saataneen helpotusta vuoden 2008 syksyllä odotettavissa oleviin entistä pahempiin ruuhkiin. Henkilöiden rajatarkastukset aiheuttavat ruuhkia vain satunnaisesti sesonkeihin liittyen. Merirajalla ulkorajaliikenne laski 5,0 miljoonaan rajanylitykseen (5,6/2006), joista viisumivelvollisia oli noin ; määrä laski 29 % verrattuna edelliseen vuoteen. Myös tarkastettujen ajoneuvojen määrä laski ja oli ( /2006). Lentoasemien ulkorajaliikenne kasvoi 4,2 miljoonaan (3,7/2006) rajanylitykseen eli kasvua oli n 13,9 %. Viisumivelvollisia liikenteessä oli noin ( /2006); kasvu oli 16,4 %. Kasvu muodostui pääosin Kaukoidän reittitarjonnan lisääntymisestä. Rajavartioviranomaiset käännyttivät valtakunnan rajoilta yhteensä 1606 (1609/2006) henkilöä. Käännyttämisperusteena oli useimmiten olettama tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin,

18 väärien tietojen antaminen, maahantuloon vaadittavan matkustusasiakirjan, viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Itärajalla käännytettiin 1158 henkilöä (952/2006). Meriliikenteessä käännytettiin 112 henkilöä (277/2006). Lentoliikenteessä tehtiin 316 (356/2006) käännyttämistä. Vuoden 2007 luvuissa on mukana 15 Suomen ja Norjan välisellä rajalla käännytettyä henkilöä ja vuoden 2006 luvuissa 10 Suomen ja Norjan välisellä rajalla ja viisi Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla käännytettyä henkilöä. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä kyettiin pääsääntöisesti estämään. Jälkikäteen tuli ilmi 37 (19/2006) sellaista rajanylitystä, jotka olisi tullut estää. Rajavartioviranomaiset vastaanottivat 226 turvapaikkahakemusta (309/2006). Pääosa turvapaikkahakemuksista otettiin vastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla (183 kpl). Eniten turvapaikkaa hakivat Venäjän (67), Irakin (28), Moldovan (18), Turkin (14), Iranin (12), Intian (8), Mongolian (7), Kiinan 6) ja Sri Lankan (6) kansalaiset. Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin ulkomaalaislain rikkomuksia 585 (758/2006), rikoslain rikkomuksia (1 252/2006), ajoneuvolain rikkomuksia 989 (1189/2006) ja tieliikennelain rikkomuksia 858 (1 249/2006). Viranomaisten, pääosin poliisin, kuuluttamia henkilöitä (SISkuulutukset, etsintäkuulutukset ja muut kuulutukset) havaittiin noin (2 425/2006). Rajanylityspaikoilla paljastettiin väärennettyjä matkustusasiakirjoja, muita väärennyksiä sekä merkintöjen muutoksia 378 kappaletta (259/2006). Viisumi myönnettiin henkilölle (1 375/2006). Valtaosa viisumeista myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rajavartiolaitoksen vuonna 2007 suorittamasta noin 16,5 miljoonasta (16,2/2006) tarkastus- ja valvontatoimenpiteestä tehtiin Rajavartiolaitoksen esikunnalle 42 valitusta (36/2006) ja 53 kantelua (25/2006). Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin Rajavartiolaitoksen toiminnasta 11 (13/2006) kantelua. Oikeuskanslerinvirastolle ei tehty vuonna 2007 yhtään kantelua. Valitusasioiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Kanteluasioiden määrä on aikaisempiin vuosiin verrattuna lisääntynyt merkittävästi, mutta on edelleen vähäinen verrattuna rajatarkastusten määrään. Asian laadun kannalta määrällisesti eniten on kanteluita, jotka koskevat rajatarkastusten yhteydessä tehtyjen toimenpiteiden suhteellisuutta ja rajavartiomiesten käyttäytymistä tarkastusten yhteydessä. Pääosassa kanteluita aiheuttaneista tapauksissa virkamiesten on todettu toimineen moitteettomasti. Rajatarkastuksiin käytettiin 45 % (43 %/2006) kaikista resursseista. Toiminnan tuloksellisuus 14 Tulosmittarit Ta 2007 Tot 2007 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Tarkastusten kattavuus (%) 99,9 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 99,9 % Tarkastusten laatu (%) 99,6 % 99,7 % 99,5 % 99,9 % 99,4 % Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) Oikeusturva (%) 99,8 % 100,0 % 99,2 % 100 % 99,8 % Tuottavuus (painotetut suoritteet/htv ind) Taloudellisuus (milj. /pain. suoritteet ind) Rajatarkastusten kokonaistuloksellisuus parani kaksi prosenttiyksikköä. Rajatarkastusten laadunhallinnan tavoitetta ei saavutettu mutta se parani edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttiyksikköä. Merkittävimpänä syynä tähän oli oikeusturvan myönteinen kehitys.

19 Rajatarkastuksen tuottavuustavoitetta ei saavutettu. Edelliseen vuoteen verrattuna tuottavuus heikkeni yhden prosenttiyksikön, vaikka rajatarkastusten määrä lisääntyikin noin tarkastuksella. Tämä johtuu siitä, että rajatarkastuksiin kohdentuneet henkilötyövuodet kasvoivat 30:llä. Rajatarkastuksen taloudellisuustavoitetta ei saavutettu. Huolimatta rajatarkastusten määrä lisääntymisestä noin tarkastuksella taloudellisuus heikkeni seitsemän prosenttiyksikköä johtuen siitä, että samanaikaisesti taloudellisia panoksia rajatarkastuksiin lisättiin noin viidellä miljoonalla eurolla. 15 Meri- ja muu pelastustoimi Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Meriturvallisuuden ja meripelastuksen ennalta ehkäisevään työhön tehdyt panostukset niin kotimaassa kuin kansainvälisissä järjestöissä ovat pysäyttäneet meripelastustehtävien määrän kasvun viime vuosien aikana. Onnettomuuksien syiden perusteella huolestuttavaa kehitystä ei ole havaittavissa. Huviveneilyn ruorijuopumusepäilykset kasvoivat hieman edellisestä vuodesta, mutta kasvun selittää osaltaan kohdennettu valvonta ja liikenteen lisääntyminen. Rajavartiolaitos keskittyy jatkossa aiempaa enemmän meripelastustehtävien syiden analysointiin ja sen myötä valistustyön sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön painopisteyttämiseen siten, että varsinkin pienveneisiin kohdistuvien tehtävien määrä saadaan Suomessa laskusuuntaiseksi lähitulevaisuudessa. Menneen kesän osalta analysointi kohdistui teknisistä vioista johtuneisiin meripelastustehtäviin. Rajavartiolaitos on vuonna 2007 säilyttänyt Suomen meripelastusjärjestelmän tehokkaana. Tehokkuuden keskeisiä tekijöitä ovat hyvä tilannekuva, tiivis yhteistyö Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisten meripelastajien kesken sekä matkapuhelinten paikannusjärjestelmän hyödyntäminen. Paikannusjärjestelmän käytöllä etsintäajat ovat lyhentyneet ja etsintäalueet epäselvissä pelastus- ja avustustilanteissa ovat pienentyneet. Apua mereltä pyydetään nykyään matkapuhelimella aiempaa useammin (n. 74 % tapauksista). Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus päätoimijana merellisissä onnettomuustapauksissa on kasvamassa. Itämeren voimakkaasti kasvavan kauppa-alusliikenteen erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttaman merellisen uhkan johdosta Rajavartiolaitos on aiempaa selvemmin ottanut merellisen varautumisensa painopisteeksi vaativiin monialaonnettomuuksiin (ihmishenget ympäristövahingot - omaisuusvahingot) vastaamisen Suomen merialueilla ja tähän liittyen aktiivisesti kehittänyt merellisten viranomaisten yhteistoimintaa. Rajavartiolaitos on edelleen merkittävin vesiliikenteen valvoja. Monivuotisen ja pitkäjänteisen vesiliikennetarkastustoiminnan ansiosta veneilijöiden varusteet merellä ovat jo melko hyvässä kunnossa. Päättyneen vuoden aikana Rajavartiolaitoksen yksiköt tarkastivat noin venettä. Valvonnan tuloksista ilmenee, että merialueella veneilevien turvallisuuskulttuuri on pääosin hyvässä kunnossa. Pelastustoimen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on lisätty myös tukemalla hätäkeskus-, pelastus- ja merenkulkuviranomaisia sisävesialueella. Suomenlahden merivartioston johtokeskus on vastannut Saimaan alueen GMDSS-järjestelmän mukaisen hätäradioliikenteen päivystämisestä ja hätähälytysten välittämisestä hätäkeskukselle tukeakseen pelastustoimen sisävesien pelastusjärjestelmän kehittämistä.

20 16 Vuoden 2007 tulostavoitteet 1. Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Merivartiostoissa ylläpidetään jatkuvaa johtamis-, viestitysja suoritusvalmiutta meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. 2. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätapauksiin kyetään osoittamaan viivytyksettä apua. 3. Meripelastustoimen johtamisjärjestelmä on toimiva ja meripelastustoimeen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen työnjako tarkoituksenmukainen ja tehokas. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. 4. Lainsäädännön ja tekniikan sallimat mahdollisuudet etsintä- ja pelastustoiminnan tehostamiseksi hyödynnetään täysipainoisesti. 5. Naapurimaiden meripelastusjärjestelmiä tuetaan koulutuksella ja tarvittaessa kyetään antamaan operatiivista apua Itämeren alueella. Tulos Merivartiostoissa ylläpidettiin jatkuvaa meripelastustoimen johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmiutta. Suunnitelmat pidettiin ajan tasalla. Lisäksi merivartiostot kehittivät suur- ja monialaonnettomuuksien johtamisvalmiutta sekä kouluttivat ja harjoituttivat muiden meripelastusviranomaisten avainhenkilöstöä johtoryhmäharjoituksissa kummallakin meripelastuslohkolla. Kaikkiin merihätätapauksiin kyettiin osoittamaan apua hätätilanteessa apua osoitettiin alle tunnissa ja viidessä tapauksessa avun paikalle saaminen kesti 1-2 tuntia. Meripelastustoimen yksiköitä oli aina apua tarvittaessa saatavilla ja kaikki meripelastustehtäviin käsketyt yksiköt kykenivät suorittamaan tehtävänsä. Avun saatavuus ja nopeus sekä suorituskyky olivat kiitettävällä tasolla. Keskimääräinen vasteaika hätätilanteissa oli 26,5 minuuttia. Meripelastuksen johtamisjärjestelmä tarkastettiin vuoden aikana ja se on toimiva. Kaikkiin meripelastustoimen osapuoliin ylläpidettiin toimivat yhteistyösuhteet. Merivartiostot kehittivät suur- ja monialaonnettomuuksien johtamisvalmiutta sekä kouluttivat ja harjoituttivat muiden meripelastusviranomaisten avainhenkilöstöä. Meripelastustoimen neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Raja- ja merivartiokoulu tuki meripelastustoimen suorituskykyä järjestämällä suunnitelmien mukaista johtamiskoulutusta. Rajavartiotoiminnan tietojärjestelmän meripelastussovellusta käytettiin täysimääräisesti meripelastustoimen etsintä- ja pelastustoiminnan johtamisen ja taltioimisen tukena. Vuoden 2007 aikana jatkettiin MKL:n kanssa GMDSS-radiojärjestelmän uusimisen suunnittelu. Kaikkiin ulkomailta tulleisiin avunpyyntöihin on pystytty vastaamaan ja apua annettu tarvittaessa (3 kalustotuki, 8 tiedonvaihto,) Lisäksi COSPAS-SARSAT hälytyksissä (82 kpl), tehtiin yhteistyötä Norjan Bådön MRCC:n kanssa. 6. Pelastustoimen ja lentopelastuspalvelun etsintä- ja pelastustehtäviin kyetään osoittamaan apua. 7. Säilytetään vapaaehtoisen meripelastustoimen asema etsintä- ja pelastustoiminnassa normaaliaikana ja poikkeusoloissa. 8. Osallistutaan aktiivisesti IMO:n ja EU:n meripelastusta koskevaan toimintaan sekä keskeisiin meripelastusharjoituksiin Itämeren alueella. Rajavartiolaitos antoi poliisille virka-apua kadonneen henkilön etsintään yhteensä 288 kertaa. Pelastustoimelle annettiin virkaapua sammutus ja pelastustehtävässä 281 kertaa. Muita kuin meripelastustoimen sairaankuljetuksia tehtiin yhteensä 119 kertaa. Yhteistyö vapaaehtoisten meripelastajien kanssa on säilynyt aiempien vuosien tasolla. Rajavartiolaitos osallistui IMO:n ja EU:n meripelastustoimea koskevaan työskentelyyn sekä Baltic SAREX meripelastusharjoitukseen Tanskassa, johti Bold Mercy -meripelastusharjoituksen pohjoisen suuden (Fin Est Swe) Ahvenanmerellä sekä järjesti Fin Est Rus kolmikantameripelastusharjoituksen Suomenlahdella.

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi

Kuvaus siitä, miten rahasto myötävaikuttaa vaatimusten täyttämiseen, mitkä painopisteet on valittu ja miksi TIIVISTELMÄ ULKORAJARAHASTON MONIVUOTISESTA OHJELMASTA VUOSILLE 2007 2013; OHJELMAAN VALITUT PAINOPISTEET JA TAVOITTEET NIIDEN ALAISTEN TOIMIEN TOTEUTTAMISEKSI 3. STRATEGIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2011 Ministeri Stefan Wallin: Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Amiraali Juha

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot