RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007

2

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS... 5 RAJAVALVONTA... 5 Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet... 5 Toiminnan tuloksellisuus RAJATARKASTUKSET Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Toiminnan tuloksellisuus MERI- JA MUU PELASTUSTOIMI Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Toiminnan tuloksellisuus Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Toiminnan tuloksellisuus SISÄISET TOIMINNOT Teknillisen toimialan tavoitteet ja suoritteiden määrät Materiaalihallinto Tietohallinto Kiinteistöhallinto Teknillisen toimialan tuloksellisuus Viestintä MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Työturvallisuus Henkilöstön tilaa käsittelevät tunnusluvut TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA MUUT OIKEAT JA RIITTÄVÄT TIEDOT Tulot ja tuloutukset Määrärahat ja valtuudet Talousarvion toteuma (momentit 26.90) ja siirtyvät määrärahat Kassamenot Tase Muut täydentävät tiedot SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA SEKÄ ARVIOINNIN TULOKSET Sisäinen valvonta Rajavartiolaitoksessa Operatiivinen laillisuusvalvonta Rajavartiolaitoksessa Operatiivinen laillisuusvalvonnan arviointi ja tulokset Sisäisen valvonnan arviointi ja tulokset Sisäisen valvonnan vahvistuslausuma ja kehittämistarpeet YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ OSA II HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖMÄÄRÄ HENKILÖSTÖ SUKUPUOLEN MUKAAN HENKILÖTYÖVUODET... 54

4 1.4 LÄHTÖ- JA TULOVAIHTUVUUS TYÖAJAN KÄYTTÖ HENKILÖSTÖN LAATU IKÄRAKENNE KOULUTUSRAKENNE FYYSINEN KUNTO JA KENTTÄKELPOISUUS SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Sairauspoissaolot Tapaturmapoissaolot TYÖKYKY TYÖILMAPIIRI HENKILÖSTÖKUSTANNUKSIA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA ALLEKIRJOITUKSET TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ RAJAVALVONTA RAJATARKASTUKSET RIKOSTORJUNTA SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS... 79

5 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO Rajavartiolaitoksen päällikkö V-amir JAAKKO SMOLANDER HENKOS Osastopäällikkö Lp-amir E UITTI RVLE Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kenrm J KAUKANEN RMOS Osastopäällikkö Prkenr M KIRJAVAINEN TEKNOS Osastopäällikkö Komdri J JAAKKOLA OIKOS Osastopäällikkö HtN T VUORI STYKS Yksikön päällikkö Evl A HARTIKAINEN K-SR Komentaja Ev P KOSTAMOVAARA SLMV Komentaja Komdri M MÖTTÖNEN RMVK Johtaja Ev A NIEMENKARI P-KR Komentaja Ev T KAAKINEN LSMV Komentaja Komdri H WÄRNHJELM VLLV Komentaja Ev A PESARI KR Komentaja Ev I KURKI LR Komentaja Ev J VAINIKKA RVLE = Rajavartiolaitoksen esikunta K-SR = Kaakkois-Suomen rajavartiosto P-KR = Pohjois-Karjalan rajavartiosto KR = Kainuun rajavartiosto LR = Lapin rajavartiosto SLMV = Suomenlahden merivartiosto LSMV = Länsi-Suomen merivartiosto RMVK = Raja- ja merivartiokoulu VLLV = Vartiolentolaivue

6 2 OSA I TOIMINTAKERTOMUS 1. JOHDON KATSAUS Rajaturvallisuustilanne valtakunnan maasto- ja merirajalla sekä Rajavartiolaitoksen valvomilla rajanylityspaikoilla säilyi vakaana. Venäjän rajavartiopalvelun reformin voidaan sanoa toteutuneen Venäjän viranomaisten suunnittelemalla ja ilmoittamalla tavalla, eikä sillä ole ollut kielteisiä vaikutuksia rajaturvallisuuteen. Venäjän rajavartioasemaverkosto on nyt pääosin vastaava kuin Suomen puolella. Ammattilaisorganisaatioon siirtymisen myötä aiemmin useimmiten varusmiesten huolimattomuuttaan tai osaamattomuuttaan tekemät vähäiset luvattomat rajanylitykset eli rajajärjestyssopimuksen rikkomukset ovat vähentyneet. Luvattomat rajanylitykset maastorajalla olivat vuoden 2005 tasolla, joten vuonna 2006 todettu kasvu on ainakin toistaiseksi osoittautunut ohimeneväksi. Ulkorajaliikenne on kokonaisuutena kasvanut edellisestä vuodesta hieman. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut lentoliikenteessä. Kaukoidän reitti- ja lomalentoliikenne on jatkanut voimakasta kasvuaan. Itärajalla kasvu keskittyi Kaakkois-Suomen kansainvälisille rajanylityspaikoille. Pohjoisempana ja tilapäisillä, lähinnä puutavaran tuontiin tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla, liikennemäärät pienenivät. Helsingin satamassa ulkorajaliikenne väheni jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja koska matkustajamäärät Helsingin ja Tallinnan välillä ovat olleet suuria, vuoden 2007 n. 10 prosentin lasku meriliikenteen matkustajamäärissä leikkaa ulkorajaliikenteen kokonaiskasvun n. 2 prosenttiin. Viron liittyminen Schengen-alueeseen joulukuun lopulla käytännössä lopetti säännöllisen matkustajien ulkorajaliikenteen merialueella, mikä tulee näkymään vuoden 2008 tilastoissa muutenkin kuin matkustajien määrissä. Rajanylitysliikennettä kuvaavat muut tilastoluvut (käännytetyt, turvapaikanhakijat, ulkomaalais-, tieliikenne- ja rikoslain rikkomukset) säilyivät edellisvuoden tasolla. Euroopan unionin rajaturvallisuuden kannalta vuoden 2007 keskeisempi asioita olivat EU:n nopeita rajainterventioryhmiä koskevan asetuksen (Rapid) voimaantulo, paikallista rajaliikennettä koskeva asetus, EU:n ja Venäjän välisen takaisinottosopimuksen allekirjoittaminen, ulkorajarahaston perustaminen sekä Schengen-alueen laajeneminen. Sisärajatarkastukset vanhojen Schengen-valtioiden ja Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Slovenian väliltä poistettiin maa- ja merirajoilla alkaen. Lentoasemilla tarkastukset päättyvät 2008 maaliskuun lopussa. Pelko Itä- Euroopan maista tulevien rikollisjoukkioiden lisääntymisestä Schengen-alueella alueen laajenemisen myötä on ainakin toistaiseksi osoittautunut turhaksi. Tässä vaiheessa ei voida vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Jatkossa on tarkasti seurattava, miten joulukuussa 2007 Schengen-alueeseen liittyneet uudet jäsenmaat hoitavat velvoitteensa ulkorajan valvonnassa ja turvapaikanhakijoiden käsittelyssä. Euroopan rajaturvallisuusviraston (Frontex) toimintaa myös vuonna 2007 leimasi muutos. Viraston henkilönkunta lisääntyi, budjetti kasvoi ja uusia työkaluja, keskeisimpänä Rapid, tuli käyttöön. Ensimmäinen Rapid-harjoitus järjestettiin marraskuussa. Myös Rajavartiolaitos osallistui harjoitukseen. Vuoden aikana Frontex käynnisti yhteensä noin 40 operaatiota tai hanketta. Operaatioiden painopiste oli eteläisillä meriulkorajoilla. Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti lentokenttäoperaatioihin sekä operaatioihin itäisellä maarajalla. Rajavartiolaitos järjesti marraskuussa Pohjois-Karjalan alueella erikoistilanteiden hallintaan keskittyneen Frontexin harjoituksen Northern Lights. Syyskuussa 2005 voimaan tulleen uudistetun rajavartiolain vaikutukset näkyivät kuluneenakin vuonna kasvavina rikostorjuntaa kuvaavina tunnuslukuina. Rajavartiolaitoksen tutkittavaksi otettiin liki puolitoista tuhatta rikosasiaa. Suurimman massan näistä rikosnimikkeinä muodostivat liikenne- ja vesiliikennejuopumukset, väärennysrikokset ja valtionrajarikokset. Laittoman maahan-

7 tulon järjestämisrikoksia otettiin tutkintaan yli kuusikymmentä tapausta. Käsiteltyjen rikosasioiden lukumäärän lisääntyminen johtuu todennäköisesti enemmän ammattitaidon parantumisesta kuin rajat ylittävän rikollisuuden lisääntymisestä. Samalla tutkittaviksi otettujen rikosasioiden vaativuus on lisääntynyt, ja erityisesti laittoman maahantulon järjestämis- ja ihmiskaupparikoksiin liittyvät kansainvälisen järjestäytyneen monialaisen rikollisuuden kytkennät ovat asettaneet uusia haasteita rikostorjuntaorganisaatiolle koulutuksen, henkilövoimavarojen ja yhteistoimintajärjestelyjen osalta. Schengen-alueen laajentuminen edellyttää rikostorjunnalta aiempaa laajempaa kansainvälistä yhteistoimintaverkostoa. Rikosasiat liittyvät useimmiten maahantulon ja maastalähdön valvontaan, joten niiden tutkinnatkin painottuivat Suomenlahden merivartiostoon ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoon. Itämeren liikennemäärien voimakkaasta kasvusta huolimatta meripelastustehtävien määrä on pysynyt lähes identtisenä edelliseen vuoteen nähden niin lukumääräisesti kuin ajoittumisenkin osalta, mikä on helpottanut viranomaisten toiminnan suunnittelua ja sitä kautta ylläpitänyt meripelastuksen saatavuutta. Suuronnettomuuksia ei sattunut. Sekä kauppa-alusliikenne että veneily jatkavat edelleen kasvuaan, mutta meriturvallisuuteen tehdyt panostukset ja mm. huviveneiden paikannuselektroniikan kehittyminen pitävät onnettomuusmääriä liikennemäärien kasvuun suhteutettuna vähäisinä. Suomen puolustusjärjestelmää on kehitetty valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Tähän liittyen Rajavartiolaitos on kehittänyt yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa kriisin ajan valmiussuunnitelmia, kriisin ajan joukkoja ja niiden joukkotuotanto- ja koulutusjärjestelmää sekä ylläpitänyt kriisin ajan joukkojensa suorituskykyä ja valmiutta. Uusitut valmiussuunnitelmat ja niiden mukaiset joukot tulivat voimaan vuoden 2008 alussa. Rajavartiolaitos on myös osallistunut uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun. Rajavartiolaitoksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle asetettua tulostavoitetta ei saavutettu, mutta tuloksellisuus kuitenkin säilyi edellisen vuoden tasolla. Toiminnallinen tehokkuus parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta laadunhallinnassa ei saavutettu tavoitetasoa. Laadunhallinnan tavoitteen saavuttamattomuuteen vaikuttivat erityisesti rajatapahtumien estämisen ja meripelastuksen suunnitelmavalmiuden heikkeneminen. Sotilaallisen maanpuolustuksen tulosalueella laskivat kaikki seurantakohteet edellisestä vuodesta. 3 Tulosmittarit (ind) Ta 2007 Tot 2007 Laadunhallinta Tuottavuus Taloudellisuus Toiminnallinen tuloksellisuus Rajavartiolaitoksen toimintamenojen kassamenot kasvoivat noin kymmenen miljoonaa euroa ja henkilötyövuodet vähenivät 99 henkilötyövuodella. Perustiedot Ta 2007 Tot 2007 Toimintamenot (milj. )*) Henkilötyövuodet (htv) *) Toimintamenot ovat kassamenoja ko vuoden hintatasossa. Rajavartiolaitoksen kustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 235 milj. euroa (231/2006). Kustannusperusteisen laskennan mukaan kustannukset nousun päällimmäisenä syynä oli palkkaus-, alus- ja ilma-alusmenojen kasvu sekä pääoman korkoprosentin nousu kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin.

8 4 Kustannukset* Rajavalvonta Rajatarkastukset Meri- ja muu pelastustoiminta Sotilaallinen maanpuolustus Kustannukset yhteensä * Milj. euroa ko vuoden hintatasossa 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena oli huolehtia, että Suomessa ovat Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa rajaturvallisuuden taso asetettiin pidettäväksi hallituskaudella vuoden 2003 tasolla. Toimenpiteillä tuli varmistaa, että laittoman maahantulon järjestämisrikosten määrä pysyy vuoden 2003 tasolla ja rajaliikenne sujuu ilman kohtuutonta jonotusta. Hallituskaudella Euroopan unionin ja Schengenin ulkorajaliikenteessä henkilön rajatarkastuksessa keskimääräiseksi odotusajan tavoitteeksi asetettiin satamissa 30 minuuttia sekä maarajalla ja lentoasemilla 10 minuuttia. Pidemmällä aikavälillä matkustajan keskimääräisen odotusajan tavoite on satamissa 20 minuuttia sekä maarajalla ja lentoasemilla 5 minuuttia. Tunnusluku/mittari Lähtötaso/ajankohta Laittoman maahantulon järjestämisrikokset (kpl)**) Rajatarkastusten kattavuus (%) Rajatarkastusten laatu (%) Rajatapahtumien estäminen (%) Rajatapahtumien paljastaminen (%) Rajatapahtumien selvitystaso (%) Rajavartiolaitoksen paljastamat rikokset lkm Henkilöliikenteen sujuvuus maarajalla ja lentoasemilla Henkilöliikenteen sujuvuus satamissa *) Lähde RVL RJT **) Lähde PolStat, RVL:n tilastot /vuonna ,5 /vuonna ,0 /vuonna / vuonna / vuonna /vuonna / vuonna /vuonna /vuonna 2003 Mittarin arvo 2005 Mittarin *) arvo 2006 Tavoitetaso/ enintään 42 99,9 99,9 99,5 99,9 99,7 99,5 99,9 99, , , Toteuma*) Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta Rajavartiolaitoksen rikostorjunta on lakiuudistuksen myötä vakiinnuttanut asemansa kansallisessa viranomaiskentässä erityisesti laittomaan maahantuloon ja ihmiskauppaan liittyvien rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Kasvaneiden tilastolukujen taustalla on parantunut ammattitaito ja rikostorjuntaan kohdennetut voimavarat; muut indikaattorit eivät osoita rajat ylittävän rikollisuuden merkittävää kasvua.

9 Rajaliikenteen sujuvuus henkilöliikenteen osalta on ollut kohtuullisen hyvä ja odotusajat ovat pysyneet tavoitetasossa. Suurimmat ongelmat rajaliikenteen sujuvuudessa ovat raskaassa liikenteessä, jossa yleensä Venäjän puolella ja viranomaisissa olevat ongelmat vaikeuttavat raskaan liikenteen sujuvuutta. Raskaan liikenteen ongelmat aiheuttavat enemmän riskejä liikenneja ympäristöturvallisuudelle kuin henkilöliikenteen sujumiselle. Rajaturvallisuustilanne valtakunnan maasto- ja merirajoilla on säilynyt vakaana. Rajanylityspaikkojen välisellä maa- ja merirajalla paljastetaan vuosittain muutamia kymmeniä luvattomia rajanylityksiä, joista suurin osa on vähäisiä ja huolimattomuudesta johtuvia. Laittoman maahantulon tarkoituksessa havaitaan vain yksittäisiä tapauksia. Laittoman maahantulorikosten selvitystaso on pysynyt tavoitetasolla. 5 Tunnusluku/mittari Avun saatavuus hätätilanteissa, % Hätätilanteiden ka toimintavalmiusaika, min *) Lähde RVL RJT Toteuma 2005 Toteuma 2006 Tavoite , Toteuma *) 2007 Meripelastustoimen johtamis- ja suoritusvalmiuden osalta on pidetty ympärivuorokautista valmiutta ja kaikkiin meripelastustoimen hätätilanteisiin on kyetty osoittamaan apua vaaditussa ajassa. Apu on saapunut paikalle keskimäärin alle 27 minuutissa siitä hetkestä kun hätätilanne on tullut Rajavartiolaitoksen tietoon. 3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Rajavalvonta Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Vuoden 2007 tulostavoitteet 1. Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidetään tietoisena rajatilanteesta niin, että poliittiset, taloudelliset ja operatiiviset ratkaisut kyetään tekemään oikea-aikaisesti. 2. Rajatilanteen muutokset havaitaan ja rajatapahtumiin kyetään vaikuttamaan tärkeillä alueilla välittömästi. Muilla alueilla rajatapahtumat paljastetaan. Rajatapahtumista selvitetään jatkotoimenpiteitä varten tarvittavat tiedot kolmen vuorokauden kuluessa havainnosta. Tulos Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidettiin tietoisena rajatilanteesta määräaikaisilla tai erikseen pyydetyillä raporteilla sekä pitämällä rajatilannekatsauksia kokousten ja vierailujen yhteydessä. Rajatilannetta käsiteltiin säännöllisesti UM:n raja-asiaintoimikunnassa ja SM:n turvallisuusasiain johtoryhmässä. RVLE osallistui sekä sisäisen turvallisuuden tilannekuvan että VNK:n koordinoiman yleisen turvallisuustilannekuvan järjestelmien kehittämiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen. Vuonna 2006 kaakkoisrajalla todettu laittomien rajanylitysten lisääntyminen maastorajalla osoittautui tilapäiseksi ja tilanne vakiintui vuonna 2007 aiempien vuosien kaltaiseksi. Rajatapahtumiin kyettiin pääsääntöisesti vaikuttamaan tulostavoitteen mukaisesti ja viittä tapausta lukuun ottamatta rajatapahtumista kyettiin selvittämään tarvittavat tiedot jatkotoimenpiteitä varten kolmen vuorokauden kuluessa.

10 6 3. Rajatilanteen jyrkkiinkin muutoksiin kyetään vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. 4. Kansainvälisellä yhteistyöllä tuetaan rajavalvonnan päämäärien toteuttamista. Naapurimaiden ja EU:n keskeisiin rajoilla toimiviin viranomaisiin pidetään yllä toimivat yhteydet. EU:n rajaturvallisuuden kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti. Rajatilanteessa ei vuositasolla tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valmiutta ylläpidettiin tilanteen edellyttämällä tasolla. Rajanylityspaikkojen esimiesten kuukausitapaamiset itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Yhteistyö Helsinki Vantaan lentoaseman ja muiden EUmaiden lentoasemien rajatarkastuksista vastaavien viranomaisten välillä on toiminut sekä kahdenvälisesti että EU:n rajaturvallisuusviraston alaisen lentoasemien yhteistyöverkoston puitteissa. Moskovassa Suomen SLS:ssa on toiminut syyskuusta 2007 alkaen RVL:n yhdyshenkilö, joka osaltaan on auttanut torjumaan Venäjältä ja Venäjän kautta suuntautuvaa laitonta maahantuloa. Moskovan yhdyshenkilö täydensi olemassa olevaa verkostoa (Pietari, Petroskoi, Murmansk, Peking). Rajavartiolaitos toimi itämeren rajavalvontayhteistyön puheenjohtajana kesästä 2006 alkaen saakka. Itämeren rajaturvallisuusyhteistyötä (BSRBCC) on jatkettu Ruotsin puheenjohtajuudessa. Yhteistyössä on keskitytty Schengen alueen laajentumisen vaikutuksien selvittämiseen merelliseen rajaturvallisuusvalvontaan liittyen. Pääpaino vaikutusten arvioinnissa on selvittää huvi- ja kalastusalusten mahdollinen käyttö rajat ylittävään rikolliseen toimintaan. Itämeren rajaturvallisuusyhteistyön pysyvien asiantuntijoiden kokous järjestettiin Ruotsissa Kokouksessa sovittiin toimintatavoista kesän 2007 päällikkökokouksen päätösten mukaisesti suhteiden vahvistamiseksi ja vakiinnuttamiseksi muun muassa Frontex:n, Helcom:n, OPC:n, Mustanmeren rajaturvallisuusyhteistyön sekä kalastuksenvalvontaviraston (CFCA) kanssa. Pysyvä suomalais-venäläinen rajavartiotyöryhmä sekä sen alainen operatiivinen työryhmä kokoontuivat molemmat kolme kertaa. Suomi-Viro-Venäjä rajavartioyhteistyön johtotaso kokoontui kolme kertaa. Tähän liittyvässä alatyöryhmässä laadittiin yhteinen riskianalyysi. Lisäksi järjestettiin yhteiset merirajavalvonta- ja meripelastusharjoitukset, joista jälkimmäiseen liittyi myös öljyntorjuntaa. Suomi-Norja-Venäjä rajavartioyhteistyön johtotaso kokoontui kerran ja sen alainen alueellis-paikallistaso neljä kertaa. Tähän liittyen laadittiin yhteinen riskianalyysi ja järjestettiin laittoman maahantulon torjuntaan liittyviä valvontaiskuja. EU:n rajaturvallisuusviraston hallintoneuvostossa kyettiin hyvin vaikuttamaan jäsenvaltioiden välisen rajavalvontayhteistyön kehittymiseen. EU:n rajavalvontayhteistyön lisäksi kehitettiin ja ylläpidettiin kahdenvälisiä suhteita sekä uusien että vanhojen EU:n jäsenmaiden ja EU:n uusien naapurimaiden rajavalvontaviranomaisten kanssa.

11 7 5. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 6. Vaikutetaan siihen, että EU:n ulkorajalla on yhtenevä ja tehokas rajavalvontajärjestelmä. Toteutettiin tavoitteen mukaisesti. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidettiin sopimusten mukaisesti. Kahdenvälisiä ja monenkeskisiä suhteita ylläpidettiin erityisesti Venäjän, Valko-Venäjän, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Suomen hoitovastuulla oleva raja ja rajamerkit pidettiin sopimusten mukaisessa kunnossa. Kaikki rajatapahtumat käsiteltiin loppuun rajavaltuutettujen kesken. Suomen ja Norjan välinen uusittu rajanhoitosopimus tuli voimaan kesäkuussa. Rajaturvallisuusviraston hallintoneuvoston myötä suora yhteydenpito ja vaikuttaminen nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden rajaviranomaisten johtajiin on ollut mahdollista. Hallintoneuvoston sekä muiden maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioita käsittelevien työryhmien ja komiteoiden kantojen kansallisella yhteensovittamisella on kyetty vaikuttamaan myös poliittisella tasolla. EU:n rajaturvallisuutta koskevan lainsäädännön kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Oman panoksensa EU:n ulkorajojen operatiivisen yhteistoiminnan kehittämiseen ovat antaneet rajaturvallisuusvirastossa työskentelevät suomalaiset raja-asiantuntijat (pääjohtaja, hallintojohtaja ja kolme kansallista asiantuntijaa). Baltian maiden, erityisesti Viron, kanssa keskityttiin Schengenvalmisteluihin pyrkien samalla ennakoimaan tulevaa sisärajatilannetta niin rajaturvallisuuden kuin resurssienkin näkökulmasta. Suomen ja Viron Rajavartiolaitosten esikuntien välillä allekirjoitettiin yhteinen suunnitelma Viron Schengeniin liittymiseen liittyvistä valmistautumistoimenpiteistä. Hankkeet 1. Rajavalvontajärjestelmän kehittäminen käynnistetään strategia 2015 mukaisesti. Tähän liittyen maarajan tekninen valvontajärjestelmä modernisoidaan ja laajennetaan painopistealueilla. Rajatilanne hallitaan riskianalyysin perusteella voimavaroja optimoimalla. 2. Rajavartiotoiminnan vaativien ja erityistilanteiden hallintakyvyn kehittäminen. Toteutuminen Rajavalvonnan kokeilutoiminnalla on tuotettu perusteita rajavalvonnan kehittämiselle. Maarajan teknisen valvontajärjestelmän modernisointi ja laajennus on käynnistetty. Riskianalyysi on operatiivisessa käytössä ja sitä hyödynnetään voimavarojen optimoinnissa. Rajavartiotoiminnan vaativien ja erityistilanteiden hallintakykyä on kehitetty erityisesti painopistesuunnan yksiköiden osalta.

12 8 3. Tehostetaan merialueen valvontaa Suomenlahdella yhdessä naapurimaiden kanssa. 4. Konkreettisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin perustuva Suomen ja Venäjän rajavartioyhteistyö. 5. Lisätään osallistumista EU:n rajaturvallisuusviraston toimintaan ja siviilikriisinhallintaan. 6. Talousvyöhykevalvontaan ja terrorismin torjuntaan merellä kyetään vastaamaan myöhemmin tarkentuvien vaatimusten mukaisesti. GOFREP- ja AIS-järjestelmien vaikutus aluksien tunnistuksien tarpeen vähenemiseen on ollut huomattava. Tunnistuksien väheneminen johtuu siitä, että nykyisellään lähes kaikilla kauppaaluksilla on käytössä AIS-järjestelmä. GOFREP- ja AISjärjestelmät ovat mahdollistaneet entistä kohdentuneemman valvonnan laittoman toiminnan paljastamiseksi merialueella. Yhteistoiminnan tehostaminen Viron kanssa on aloitettu. Toimintojen tehostamiseksi on laadittu ja allekirjoitettu suunnitelma. Yhteistoiminnan painopiste on päällekkäisyyksien poistaminen valvonnassa luomalla yhteinen meritilannekuva ja suunnittelemalla molempien osapuolten resurssien käyttö tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietoja rajatilanteesta ja rajatapahtumista vaihdettiin aktiivisesti. Venäjän osapuolelta saadut ennakkovaroitukset edesauttoivat rajatapahtumiin vaikuttamista ja tapahtumien selvittämistä. Liikenteen sujuvuuden edistämiseksi ja asiakirjaväärennösten paljastamiseksi pidettiin tiiviisti yhteyttä Suomen ja Venäjän rajanylityspaikkojen välillä. Lisäksi toteutettiin lukuisia asiantuntija- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia sekä yhteen sovitettuja rajavalvontaharjoituksia vuosisuunnitelmissa sovitulla tavalla. Vuonna 2007 yhteistoiminnan kehittämisen painopisteenä on ollut Suomen rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun päälliköiden lokakuussa 2006 allekirjoittaman rikostorjuntayhteistyön tiivistämistä koskevan yhteistyöpöytäkirjan toimeenpano. Rikostorjuntayhteistyön tiivistäminen on edennyt hyvin ja työtä jatketaan saatujen kokemusten perusteella. Frontexissa työskenteli päätoimisesti pääjohtaja ja kolme muuta suomalaisasiantuntijaa. Rajavartiolaitoksen johto osallistui Frontexin hallintoneuvoston työhön. Lisäksi Rajavartiolaitos osallistui Frontexin erilaisiin operaatioihin, seminaareihin, verkostoihin ja työryhmiin sekä tuotti sen pyytämää tietoaineistoa rajatilanteesta. EU:n rajavalvontaoperaatioon Moldovan - Ukrainan rajalla osallistuttiin neljällä rajavalvonta-asiantuntijalla sekä yhdellä edustajalla operaation johdossa (operaation apulaispäällikkö). Rajavartiolaitoksella oli yksi edustaja rajavalvonnan tukiprojektissa Bosnia-Hertsegovinassa (EUPM). Kaksi asiantuntijaa osallistui koko vuoden (johtovastuussa) EU:n koordinoimaan koulutushankkeeseen Georgiassa. Lisäksi asiantuntija työskenteli Georgian rajapoliisille rajastrategiaa kehittävässä EU:n projektissa. EU:n rajavalvontaoperaatiossa Gazassa (Rafah) palveli koko vuoden yksi evp-rajaupseeri. Rajavartiolaitoksen ja merenkulkulaitoksen kesken sovittiin, että merenkulkulaitos ottaa vastatakseen merenkulun tukipalvelukeskuksen (Maritime Assistance Services, MAS) toiminnot Turku Radioon. Itämeren kaasuputkihankkeen johdosta kiinnostus Suomen talousvyöhykettä kohtaan lisääntyi. Rajavartiolaitos osallistui sekä lupahakemusten käsittelyyn että varsinaiseen valvontaan. Vuonna 2004 käynnistetyn ISPS (The International Ship and Port Facility Security) säännöstön ja toimintaohjeiden kehittämistä sekä toimintaan liittyvää harjoittelua on jatkettu. Turun meripelastuskeskuksessa on ylläpidetty kansallista SSAS (Ship Security Alarm System) hälytyspäivystystä.

13 9 Perustiedot Ta 2007 Tot 2007 Partiointi (tuntia) josta itärajalla Kiinteä valvonta (tuntia) Tarkastukset (kpl) Havaittu rajatapahtuma (kpl) 1) Havaitut rikkomukset (kpl) 2) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma 2) Valtioraja-, rajavyöhyke, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. Partioinnin määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisuudessaan 8 %. Partioinnin kokonaismäärässä sekä partioinnissa itärajalla jäätiin alle tavoitetason. Syynä partioinnin vähenemiseen rajavartiostoissa oli henkilöstön komennukset tukemaan Helsingin sekä Kaakkois- Suomen rajanylityspaikkojen rajatarkastuksia. Kiinteän valvonnan tavoitetasoa ei saavutettu ja kiinteän valvonnan kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin tuntia. Rajavalvontaan liittyvien tarkastusten tavoite ( ) lähes saavutettiin. Tarkastusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen (96 000) verrattuna. Tarkastukset kohdentuivat pääosin ulkomaalaisvalvontaan sekä vene-, maasto- ja tieliikennesäännösten että kalastuksen ja metsästyksen valvontaan. Rajatapahtumia havaittiin 79 kappaletta (93/2006). Luvattomia rajanylityksiä estettiin 65 (60/2006) kappaletta (SLMV 22, LSMV 38, K-SR 5). Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvattomia rajanylityksiä oli 64 (62/2006). Maastorajalla 3 (8/2006) ja merialueella 14 (5/2006) luvatonta rajanylitystä ei havaittu määräajassa. Henkilön aiheuttamia rajajärjestyssopimuksen rikkomuksia oli 15 kappaletta (30/2006). Rajajärjestyssopimuksen rikkomuksien määrän oleellinen väheneminen johtui pääasiassa siitä, että Venäjän rajavartiopalvelu siirtyi vuonna 2006 ammattilaisorganisaatioon ja sitä myötä Venäjän rajavartiopalvelun edustajien huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta aiheutuneet vähäiset luvattomat rajanylitykset vähentyivät. Rajavartiolaitoksen tutkintavastuulle tulleista rajatapahtumista kyettiin selvittämään syyllisyys katsausjakson loppuun mennessä 98 % tutkituista tapauksista. Rajatapahtumat selvitettiin jatkotoimenpiteistä päättämisen edellyttämällä tavalla pääosin alle kolmen vuorokauden kuluessa havainnosta. Rajavalvonnan yhteydessä tehtiin 364 (379/2006) rikosilmoitusta, annettiin 586 (618/2006) rangaistusvaatimusilmoitusta ja 447 (477/2006) rikesakkoa sekä 369 (463/2006) huomautusta. Poliisitehtäviä tehtiin tuntia (1 622/2006), joista Lapissa 576 tuntia (45 %) ja Länsi-Suomessa 539 tuntia (42 %). Virka-apua annettiin yhteensä tuntia (6 269/2006) 336 tapauksessa (340/2006). Rajavartiolaitos teki tutkinnan alusten laittomiin öljypäästöihin liittyen 13 tapauksessa ja hallinnollinen öljypäästömaksu määrättiin neljässä tapauksessa. Määrätyistä maksuista yhden merioikeus kumosi. Rajavalvontaan käytettiin 49 % (51 %/2006) kaikista resursseista.

14 10 Toiminnan tuloksellisuus Tulosmittarit Ta 2007 Tot 2007 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta Rajatilannekuva (tasoluokitus 0-10) 8,1 8,2 8,3 7,6 8,3 Rajatapahtumien estäminen (%) 93 % 89 % 95 % 97 % 89 % Rajatapahtumien paljastaminen (%) 75 % 68 % 81 % 78 % 81 % Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,2 4,2 3,3 3,4 3,3 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 100 % 100 % 97 % 100 % 98 % Rajatapahtumien käsittely (%) 100 % 100 % 98 % 100 % 98 % Tuottavuus (valvonnan kattavuus/htv ind) Taloudellisuus (milj. /valv. kattavuus ind) Rajavalvonnan kokonaistuloksellisuusindeksi pysyi ennallaan. Rajavalvonnan laadunhallinnan tavoitetaso alitettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna laadunhallinnan indeksi laski neljä prosenttiyksikköä. Erityisesti rajatapahtumien estämisen hienoinen heikentyminen vaikutti laadunhallinnan laskuun. Toiminnan tuottavuuden tavoitetaso ylitettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna tuottavuusindeksi nousi seitsemän prosenttiyksikköä. Vaikka rajavalvonnassa partioinnin ja kiinteän valvonnan määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna, rajavalvontaan kohdentuneet henkilötyövuodet vähenivät suhteellisesti enemmän. Syynä rajavartiostojen partioinnin vähenemiseen oli henkilöstön komennukset tukemaan Helsingin sekä Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen rajatarkastuksia. Toiminnan taloudellisuudessa tavoitetaso ylitettiin. Edelliseen vuoteen verrattuna taloudellisuusindeksi kuitenkin laski yhden prosenttiyksikön. Rajavalvonnassa sekä suoritteet että taloudelliset panokset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Rajatarkastukset Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Vuoden 2007 tulostavoitteet 1. Kaikille Schengenin ulkorajan ylittäville henkilöille tehdään Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty rajatarkastus noudattaen joustavuutta Viron ja Puolan liikenteessä. Valmius sisärajatarkastusten palauttamiseen pidetään yllä. Tulos Rajatarkastusten kattavuus oli 99,9%. Schengenin alueen sisärajaliikenteen laajenemiseen edellyttämät valmistelut toteutettiin. Suomen ja Viron merirajan osalta liikenne muuttui sisärajaliikenteeksi lukien. Valmistelut maaliskuussa 2008 tapahtuvan lentoliikenteen sisärajaliikenteen laajenemisen osalta ovat käynnissä. Rajatarkastuksia ei palautettu sisärajoille vuonna 2007.

15 11 2. Matkustajien keskimääräiset odotusajat rajanylityspaikoilla maarajoilla ja lentoasemilla ovat poikkeustilanteita lukuun ottamatta enintään 10 min ja merirajoilla enintään 30 min. Matkustajien keskimääräiset odotusajat kyettiin säilyttämään maarajoilla ja lentoasemilla tavoiteaikojen mukaisina, vaikka liikennemäärät kasvoivat. Sujuvan rajanylitysliikenteen tavoite ei itärajalla kaikilta osin toteutunut, vaan itärajan vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkaantuivat ajoittain lähinnä raskaan liikenteen osalta. Pisimmillään rekkaliikenteen jonot olivat Vaalimaalla yli 60 kilometriä, mistä johtuen Suomessa jouduttiin monen hallinnonalan ja viranomaisen välisiin erityisjärjestelyihin liikenneturvallisuuden ja rajanylitysten turvaamiseksi. Kyseisillä rajaasemilla suurin syy ruuhkiin on edelleen Venäjän raja-asemien läpäisykyky. Rajanylitysliikenne ruuhkautui ajoittain myös Suomen puolella, tosin yleensä vain viisumivelvollisten venäläisten juhlapyhien ja lomakausien meno- ja paluuliikenteessä. Merirajoilla 30 minuutin tavoiteaika saavutettiin. 3. Rajatarkastuksissa, niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan toimenpiteen kohteena olevan henkilön oikeusturvasta. 4. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä estetään ja paljastetaan. 5. Valmius ylläpidetään sellaisena, että toimintaa kyetään tehostamaan tarvittaessa. Eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2007 ratkaisemiensa kanteluiden osalta yhtä tapausta lukuun ottamatta todennut Rajavartiolaitoksen virkamiesten toimineen kanteluja koskevissa tilanteissa asianmukaisesti eivätkä ne siten johtaneet enempiin jatkotoimenpiteisiin. Toistaiseksi tehdyt ratkaisut osoittavat, että Rajavartiolaitoksen toiminnan oikeusvarmuus on ollut hyvällä tasolla ja että ihmisten perusoikeudet on turvattu. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä kyettiin pääosin estämään. Suunnitelmat pidettiin ajan tasalla. Vuoden aikana ei ilmennyt akuutteja tilanteita, joissa toimintaa olisi jouduttu tehostamaan siirtämällä reservejä valtakunnallisesti. Suunnittelu ja valmistelu sisärajatarkastusten palauttamisien mahdollistamiseksi satamissa ja lentoasemalla aloitettiin.

16 12 Hankkeet 1. Rajanylityspaikkoja kehitetään vastaamaan rajanylitysliikenteen tarpeita erityisesti Vaalimaalla ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 2. Tehostetaan rajatarkastuksia teknisillä ratkaisuilla minkä edistämiseksi päivitetään RATEK-raportti tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. 3. Otetaan käyttöön biometristen tunnisteiden käsittelyyn liittyvää teknistä välineistöä rajatarkastuksiss.a 4. Kehitetään matkustajatietojärjestelmien käyttöä ennakkoprofiloinnin mahdollistamiseksi. 5. Kehitetään PTRyhteistyötä ja kansainvälisten rajatarkastusasiantuntijoiden toimintaa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa ml. valtakunnallinen riskianalyysijärjestelmä. 6. Kehitetään rikostorjuntaa ja erityisesti rikostiedustelua ja tarkkailua siten, että ne tukevat entistä tehokkaammin rajatarkastuksia. Toteutuminen Vaalimaalla on vireillä raskaan ja kevyen liikenteen eriyttäminen Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtävien yhteensovittamista selvittävä työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Työtä jatketaan vuoden 2008 aikana. Rajanylityspaikkojen kehittämistä käsiteltiin venäläisten kanssa säännöllisesti kaikilla yhteistoimintatasoilla. Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaalin laajennus ja uusi matkatavaroiden käsittelykeskus valmistuvat vuonna Rajavartiolaitos osallistuu hankkeeseen. Valmistelut automaattisen rajatarkastusjärjestelmän hankkimiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle aloitettiin pilottihankkeena loppuvuodesta Pilotointi jatkuu vuoden 2009 kesään saakka. Ulkoasiainministeriön uuden viisumijärjestelmän (SUVI) käyttöönotto on valmisteltu. Viisumijärjestelmä liitetään Rajavartiolaitoksen ULKONET-kyselyjärjestelmän taustarekisteriksi. RATEK- raportin päivittäminen on tekemättä. Sirumatkustusasiakirjalukijalaitteet (L-1 Border Guard II) on otettu operatiiviseen käyttöön rajanylityspaikoilla. SUVI-järjestelmän vaatima kuvauskalusto (henkilön valokuva viisumitarrassa) on otettu operatiiviseen käyttöön vuoden 2007 aikana. API-tietojen vastaanottoon tarvittava määrittelytyö on toteutettu ja teknillinen valmistelu jatkuu siten, että tietojen vastaanottovalmius saavutettaneen vuoden 2008 aikana RTT-hankkeen yhteydessä toteutettuna. Vuoden aikana otettiin käyttöön PTR-toiminnan uusi raportointijärjestelmä, joka on osa PTR-strategian täytäntöönpanoa. Marraskuussa 2007 järjestettäväksi suunniteltu Suomi - Viro PTRkokous siirtyi Viron osapuolen esityksestä tammikuulle Kokouksen teemana ovat Schengen-alueen laajentuminen sekä rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja viranomaisten yhteiset toimenpiteet sen torjumiseksi uudessa toimintaympäristössä. Käytännön kehittämistyö on tapahtunut raja- ja merivartiostoissa, joissa harjaantuminen rikostorjunnan tehtävissä on tukenut rajatarkastuksia. Rajavartiolaitoksen esikunnassa rikostorjunnan kokonaiskoordinaatio, tiedustelu ja tarkkailu ml., päätettiin siirtää raja- ja meriosastolta oikeudelliselle osastolle.

17 13 7. Toteutetaan sisäisen turvallisuuden ohjelman ja sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman rajavartiolaitokselta edellyttämät toimenpiteet ja osallistutaan aktiivisesti ohjelman toimeenpanoon. Rajavartiolaitos osallistui aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman ja ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman päivitystyöhön. Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt osallistuivat ohjelmien toteuttamiseen paikallistasolla. Perustiedot Ta 2007 Tot 2007 Rajatarkastukset ulkorajalla (milj.hlöä) 15,2 15,5 16,1 17,0 16,4 - josta viisumivelvollisten määrä (milj.hlöä) 4,1 4,4 4,8 6,0 5,5 Havaitut rikkomukset (kpl) 1) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. Rajavartiolaitoksen valvontavastuulla olevilla EU:n ulkorajan rajanylityspaikoilla liikenne oli yhteensä 16,4 miljoonaa (16,1/2006) henkilöä, missä on lisäystä edellisvuoteen noin 1,8 %. Viisumivelvollisten määrä oli 5,5 milj (4,8/2006), missä on lisäystä edellisvuoteen noin 13,6 %. Rajatarkastukset kyettiin tekemään lähes kattavasti (99,9 %). Rajatarkastuksia ei palautettu sisärajoille kertaakaan vuoden 2007 aikana. Rajanylitysliikenne Suomen ja Venäjän rajalla kasvoi. Venäjän rajan ylitti 7,2 (6,8/2006) miljoonaa henkilöä, joista viisumivelvollisia oli 5,2 miljoonaa henkilöä (73 %). Joustavan rajanylitysliikenteen tavoite ei toteutunut kaikilla rajanylityspaikoilla. Rajanylitysliikenne ruuhkautui lähinnä maasta lähtevän tavaraliikenteen osalta ajoittain Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemilla. Eteläisen Suomen satamat, tieverkko ja rajanylityspaikat ovat keskeisessä asemassa Venäjän logistisessa järjestelmässä. Suomen toimiva logistiikka tie- ja rajanylityspaikkaverkostoineen toimii elintärkeänä kanavana Venäjän kasvaville markkinoille suuntautuvalle tavaravirralle. Kulutuksen kasvaessa liikennemäärätkin kasvavat. Vuonna 2007 todettiin rekkaruuhkien alkaneen aiemmin, kestäneen pidempään ja jonojen olleen pidempiä kuin aikaisempina vuosina. Suomen viranomaiset onnistuivat tehostetulla yhteistoiminnallaan ehkäisemään pahimmat ongelmat, mutta siitä huolimatta vuoden loppua lähestyttäessä jonot ulottuivat Vaalimaan suunnassa toistuvasti yli 50 kilometrin päähän rajalta. Nuijamaalla ja Imatrallakin jonot kasvoivat usein kymmenien kilometrien pituisiksi häiriten liikennettä Lappeenrannan ja Imatran taajamissa sekä valtatie 6:lla. Suunnitelmissa oleva rekan pysäköintialue Vaalimaalla helpottaa tilannetta vasta vuoden 2009 lopulla. Viranomaisten yhteistyönä pyritään luomaan liikenteenohjausjärjestelmä, jolla saataneen helpotusta vuoden 2008 syksyllä odotettavissa oleviin entistä pahempiin ruuhkiin. Henkilöiden rajatarkastukset aiheuttavat ruuhkia vain satunnaisesti sesonkeihin liittyen. Merirajalla ulkorajaliikenne laski 5,0 miljoonaan rajanylitykseen (5,6/2006), joista viisumivelvollisia oli noin ; määrä laski 29 % verrattuna edelliseen vuoteen. Myös tarkastettujen ajoneuvojen määrä laski ja oli ( /2006). Lentoasemien ulkorajaliikenne kasvoi 4,2 miljoonaan (3,7/2006) rajanylitykseen eli kasvua oli n 13,9 %. Viisumivelvollisia liikenteessä oli noin ( /2006); kasvu oli 16,4 %. Kasvu muodostui pääosin Kaukoidän reittitarjonnan lisääntymisestä. Rajavartioviranomaiset käännyttivät valtakunnan rajoilta yhteensä 1606 (1609/2006) henkilöä. Käännyttämisperusteena oli useimmiten olettama tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin,

18 väärien tietojen antaminen, maahantuloon vaadittavan matkustusasiakirjan, viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen. Itärajalla käännytettiin 1158 henkilöä (952/2006). Meriliikenteessä käännytettiin 112 henkilöä (277/2006). Lentoliikenteessä tehtiin 316 (356/2006) käännyttämistä. Vuoden 2007 luvuissa on mukana 15 Suomen ja Norjan välisellä rajalla käännytettyä henkilöä ja vuoden 2006 luvuissa 10 Suomen ja Norjan välisellä rajalla ja viisi Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla käännytettyä henkilöä. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä kyettiin pääsääntöisesti estämään. Jälkikäteen tuli ilmi 37 (19/2006) sellaista rajanylitystä, jotka olisi tullut estää. Rajavartioviranomaiset vastaanottivat 226 turvapaikkahakemusta (309/2006). Pääosa turvapaikkahakemuksista otettiin vastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla (183 kpl). Eniten turvapaikkaa hakivat Venäjän (67), Irakin (28), Moldovan (18), Turkin (14), Iranin (12), Intian (8), Mongolian (7), Kiinan 6) ja Sri Lankan (6) kansalaiset. Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin ulkomaalaislain rikkomuksia 585 (758/2006), rikoslain rikkomuksia (1 252/2006), ajoneuvolain rikkomuksia 989 (1189/2006) ja tieliikennelain rikkomuksia 858 (1 249/2006). Viranomaisten, pääosin poliisin, kuuluttamia henkilöitä (SISkuulutukset, etsintäkuulutukset ja muut kuulutukset) havaittiin noin (2 425/2006). Rajanylityspaikoilla paljastettiin väärennettyjä matkustusasiakirjoja, muita väärennyksiä sekä merkintöjen muutoksia 378 kappaletta (259/2006). Viisumi myönnettiin henkilölle (1 375/2006). Valtaosa viisumeista myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rajavartiolaitoksen vuonna 2007 suorittamasta noin 16,5 miljoonasta (16,2/2006) tarkastus- ja valvontatoimenpiteestä tehtiin Rajavartiolaitoksen esikunnalle 42 valitusta (36/2006) ja 53 kantelua (25/2006). Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin Rajavartiolaitoksen toiminnasta 11 (13/2006) kantelua. Oikeuskanslerinvirastolle ei tehty vuonna 2007 yhtään kantelua. Valitusasioiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Kanteluasioiden määrä on aikaisempiin vuosiin verrattuna lisääntynyt merkittävästi, mutta on edelleen vähäinen verrattuna rajatarkastusten määrään. Asian laadun kannalta määrällisesti eniten on kanteluita, jotka koskevat rajatarkastusten yhteydessä tehtyjen toimenpiteiden suhteellisuutta ja rajavartiomiesten käyttäytymistä tarkastusten yhteydessä. Pääosassa kanteluita aiheuttaneista tapauksissa virkamiesten on todettu toimineen moitteettomasti. Rajatarkastuksiin käytettiin 45 % (43 %/2006) kaikista resursseista. Toiminnan tuloksellisuus 14 Tulosmittarit Ta 2007 Tot 2007 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Tarkastusten kattavuus (%) 99,9 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 99,9 % Tarkastusten laatu (%) 99,6 % 99,7 % 99,5 % 99,9 % 99,4 % Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) Oikeusturva (%) 99,8 % 100,0 % 99,2 % 100 % 99,8 % Tuottavuus (painotetut suoritteet/htv ind) Taloudellisuus (milj. /pain. suoritteet ind) Rajatarkastusten kokonaistuloksellisuus parani kaksi prosenttiyksikköä. Rajatarkastusten laadunhallinnan tavoitetta ei saavutettu mutta se parani edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttiyksikköä. Merkittävimpänä syynä tähän oli oikeusturvan myönteinen kehitys.

19 Rajatarkastuksen tuottavuustavoitetta ei saavutettu. Edelliseen vuoteen verrattuna tuottavuus heikkeni yhden prosenttiyksikön, vaikka rajatarkastusten määrä lisääntyikin noin tarkastuksella. Tämä johtuu siitä, että rajatarkastuksiin kohdentuneet henkilötyövuodet kasvoivat 30:llä. Rajatarkastuksen taloudellisuustavoitetta ei saavutettu. Huolimatta rajatarkastusten määrä lisääntymisestä noin tarkastuksella taloudellisuus heikkeni seitsemän prosenttiyksikköä johtuen siitä, että samanaikaisesti taloudellisia panoksia rajatarkastuksiin lisättiin noin viidellä miljoonalla eurolla. 15 Meri- ja muu pelastustoimi Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Meriturvallisuuden ja meripelastuksen ennalta ehkäisevään työhön tehdyt panostukset niin kotimaassa kuin kansainvälisissä järjestöissä ovat pysäyttäneet meripelastustehtävien määrän kasvun viime vuosien aikana. Onnettomuuksien syiden perusteella huolestuttavaa kehitystä ei ole havaittavissa. Huviveneilyn ruorijuopumusepäilykset kasvoivat hieman edellisestä vuodesta, mutta kasvun selittää osaltaan kohdennettu valvonta ja liikenteen lisääntyminen. Rajavartiolaitos keskittyy jatkossa aiempaa enemmän meripelastustehtävien syiden analysointiin ja sen myötä valistustyön sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön painopisteyttämiseen siten, että varsinkin pienveneisiin kohdistuvien tehtävien määrä saadaan Suomessa laskusuuntaiseksi lähitulevaisuudessa. Menneen kesän osalta analysointi kohdistui teknisistä vioista johtuneisiin meripelastustehtäviin. Rajavartiolaitos on vuonna 2007 säilyttänyt Suomen meripelastusjärjestelmän tehokkaana. Tehokkuuden keskeisiä tekijöitä ovat hyvä tilannekuva, tiivis yhteistyö Rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisten meripelastajien kesken sekä matkapuhelinten paikannusjärjestelmän hyödyntäminen. Paikannusjärjestelmän käytöllä etsintäajat ovat lyhentyneet ja etsintäalueet epäselvissä pelastus- ja avustustilanteissa ovat pienentyneet. Apua mereltä pyydetään nykyään matkapuhelimella aiempaa useammin (n. 74 % tapauksista). Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus päätoimijana merellisissä onnettomuustapauksissa on kasvamassa. Itämeren voimakkaasti kasvavan kauppa-alusliikenteen erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttaman merellisen uhkan johdosta Rajavartiolaitos on aiempaa selvemmin ottanut merellisen varautumisensa painopisteeksi vaativiin monialaonnettomuuksiin (ihmishenget ympäristövahingot - omaisuusvahingot) vastaamisen Suomen merialueilla ja tähän liittyen aktiivisesti kehittänyt merellisten viranomaisten yhteistoimintaa. Rajavartiolaitos on edelleen merkittävin vesiliikenteen valvoja. Monivuotisen ja pitkäjänteisen vesiliikennetarkastustoiminnan ansiosta veneilijöiden varusteet merellä ovat jo melko hyvässä kunnossa. Päättyneen vuoden aikana Rajavartiolaitoksen yksiköt tarkastivat noin venettä. Valvonnan tuloksista ilmenee, että merialueella veneilevien turvallisuuskulttuuri on pääosin hyvässä kunnossa. Pelastustoimen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on lisätty myös tukemalla hätäkeskus-, pelastus- ja merenkulkuviranomaisia sisävesialueella. Suomenlahden merivartioston johtokeskus on vastannut Saimaan alueen GMDSS-järjestelmän mukaisen hätäradioliikenteen päivystämisestä ja hätähälytysten välittämisestä hätäkeskukselle tukeakseen pelastustoimen sisävesien pelastusjärjestelmän kehittämistä.

20 16 Vuoden 2007 tulostavoitteet 1. Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Merivartiostoissa ylläpidetään jatkuvaa johtamis-, viestitysja suoritusvalmiutta meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. 2. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätapauksiin kyetään osoittamaan viivytyksettä apua. 3. Meripelastustoimen johtamisjärjestelmä on toimiva ja meripelastustoimeen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen työnjako tarkoituksenmukainen ja tehokas. Meripelastuksen toimivuutta tuetaan johtamiskoulutuksella ja vaikuttamalla sidosryhmiin. 4. Lainsäädännön ja tekniikan sallimat mahdollisuudet etsintä- ja pelastustoiminnan tehostamiseksi hyödynnetään täysipainoisesti. 5. Naapurimaiden meripelastusjärjestelmiä tuetaan koulutuksella ja tarvittaessa kyetään antamaan operatiivista apua Itämeren alueella. Tulos Merivartiostoissa ylläpidettiin jatkuvaa meripelastustoimen johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmiutta. Suunnitelmat pidettiin ajan tasalla. Lisäksi merivartiostot kehittivät suur- ja monialaonnettomuuksien johtamisvalmiutta sekä kouluttivat ja harjoituttivat muiden meripelastusviranomaisten avainhenkilöstöä johtoryhmäharjoituksissa kummallakin meripelastuslohkolla. Kaikkiin merihätätapauksiin kyettiin osoittamaan apua hätätilanteessa apua osoitettiin alle tunnissa ja viidessä tapauksessa avun paikalle saaminen kesti 1-2 tuntia. Meripelastustoimen yksiköitä oli aina apua tarvittaessa saatavilla ja kaikki meripelastustehtäviin käsketyt yksiköt kykenivät suorittamaan tehtävänsä. Avun saatavuus ja nopeus sekä suorituskyky olivat kiitettävällä tasolla. Keskimääräinen vasteaika hätätilanteissa oli 26,5 minuuttia. Meripelastuksen johtamisjärjestelmä tarkastettiin vuoden aikana ja se on toimiva. Kaikkiin meripelastustoimen osapuoliin ylläpidettiin toimivat yhteistyösuhteet. Merivartiostot kehittivät suur- ja monialaonnettomuuksien johtamisvalmiutta sekä kouluttivat ja harjoituttivat muiden meripelastusviranomaisten avainhenkilöstöä. Meripelastustoimen neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Raja- ja merivartiokoulu tuki meripelastustoimen suorituskykyä järjestämällä suunnitelmien mukaista johtamiskoulutusta. Rajavartiotoiminnan tietojärjestelmän meripelastussovellusta käytettiin täysimääräisesti meripelastustoimen etsintä- ja pelastustoiminnan johtamisen ja taltioimisen tukena. Vuoden 2007 aikana jatkettiin MKL:n kanssa GMDSS-radiojärjestelmän uusimisen suunnittelu. Kaikkiin ulkomailta tulleisiin avunpyyntöihin on pystytty vastaamaan ja apua annettu tarvittaessa (3 kalustotuki, 8 tiedonvaihto,) Lisäksi COSPAS-SARSAT hälytyksissä (82 kpl), tehtiin yhteistyötä Norjan Bådön MRCC:n kanssa. 6. Pelastustoimen ja lentopelastuspalvelun etsintä- ja pelastustehtäviin kyetään osoittamaan apua. 7. Säilytetään vapaaehtoisen meripelastustoimen asema etsintä- ja pelastustoiminnassa normaaliaikana ja poikkeusoloissa. 8. Osallistutaan aktiivisesti IMO:n ja EU:n meripelastusta koskevaan toimintaan sekä keskeisiin meripelastusharjoituksiin Itämeren alueella. Rajavartiolaitos antoi poliisille virka-apua kadonneen henkilön etsintään yhteensä 288 kertaa. Pelastustoimelle annettiin virkaapua sammutus ja pelastustehtävässä 281 kertaa. Muita kuin meripelastustoimen sairaankuljetuksia tehtiin yhteensä 119 kertaa. Yhteistyö vapaaehtoisten meripelastajien kanssa on säilynyt aiempien vuosien tasolla. Rajavartiolaitos osallistui IMO:n ja EU:n meripelastustoimea koskevaan työskentelyyn sekä Baltic SAREX meripelastusharjoitukseen Tanskassa, johti Bold Mercy -meripelastusharjoituksen pohjoisen suuden (Fin Est Swe) Ahvenanmerellä sekä järjesti Fin Est Rus kolmikantameripelastusharjoituksen Suomenlahdella.

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousesitys 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 479 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Asiakirjayhdistelmä 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA Ilkka Herranen Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen päällikkö ~230 esikunta rajavartioasema merivartioasema

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitos vesa.blomqvist@raja.fi

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

20. Rajavartiolaitos

20. Rajavartiolaitos Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen.

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen. Sivu 62 2 Muut liitteet 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö Kustannukset 3 25 2 15 1 5 Työajankäyttö 211 212 213 214 215 Sotilaallinen maanpuolustus Kansainvälinen toiminta Meri- ja pelastustoimi Rikostorjunta

Lisätiedot

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet Versio 19.11.2012 1 (5) Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet 1. Yleistä Meripelastustoimessa pyritään valtakunnallisiin toimintamalleihin, jotka on huomioitava alueellisissa yhteistoimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut POL--12787 L5 VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 32 420 32 427 39 806 38 389 Henkilötyövuodet 507,7 498,1 576,7 566,2 540,0 Valvonnan kustannukset,

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Valmiuspäällikkö Jori Nordström 26.9.2012 Esitys 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA 65 meri- ja järvipelastusasemaa 58 jäsenyhdistystä 1780 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa 153

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0014 (NLE) 5750/1/17 REV 1 SCH-EVAL 35 FRONT 37 COMIX 70 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet Helsinki 21.4.2016 Tapio Puurunen SM:n hallinnonalalla Yleistä Sisäministeriö on tarkistanut oman hallinnonalansa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2014 Poliisitarkastaja Jari Pajunen Sisäministeriö / Poliisiosasto Esityksen sisältö Itäliikkuvuuden kasvuun varautuminen Kansainvälinen

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Työryhmä 2: Merialueen valvonta

Työryhmä 2: Merialueen valvonta Työryhmä 2: Merialueen valvonta EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Tämä toimii orientoivana keskusteluna ja siihen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskit ja rajaturvallisuus Riskit, riskiyhteiskunta, riskikäyttäytyminen, riskianalyysi,

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

20. (26.90) Rajavartiolaitos

20. (26.90) Rajavartiolaitos 20. (26.90) Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin. Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus

Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin. Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus Meritilannekuva ja dynaaminen riskienhallinta paikkatiedoin Tommi Arola Meriliikenteen ohjaus Teemat Suomenlahden alusliikenne ja alusliikennepalvelu Missä tietoa tarvitaan ja mitä tietoa välitetään merenkulkijoille?

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2004 SM-2004-01205/Tu-311 Lääninhallitukset Alueiden pelastustoimet Julkinen ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 1 Yleistä Velvoite pelastustoimen palvelutasoa

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA 1995 2001 ESIPUHE Tulosohjaukseen siirtyminen 1990-luvun alkupuolella edellytti valtion virastoilta ja laitoksilta aikaisempaa

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot