RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 2 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

2 SISÄLLYSLUETTELO: RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO...1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS...2 JOHDON KATSAUS...2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...4 Toiminnan vaikuttavuus...4 Toiminnallinen tuloksellisuus tulosalueittain...5 Rajavalvonta...5 Rajatarkastukset...9 Meri- ja muu pelastustoimi...12 Sotilaallinen maanpuolustus...14 Sisäiset toiminnot Henkilöstöhallinto ja koulutus Viestintä Teknillinen toimiala Materiaalihallinto Tietohallinto Kiinteistöhallinto Yleis- ja taloushallinto...24 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...26 Tulosanalyysi ja johtopäätökset...26 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI...27 Tuotto- ja kululaskelma...27 Tase...27 Talousarvion toteuma...28 Kustannusvastaavuuslaskelma...33 Havaitut väärinkäytökset ja rikokset...33 Käytetyt tilikirjat ja tositteet vuonna SISÄINEN VALVONTA...34 OSA II HENKILÖSTÖKERTOMUS...37 OSA III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT...47 TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TALOUSARVION TOTEUMALASKELMAN TÄYDENTÄMINEN...51 LIITETIEDOT...52 ALLEKIRJOITUKSET...66 TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT...67 Tuotannontekijöiden käyttö...67 Rajavalvonta...69 Rajatarkastukset...75 Meri- ja muu pelastustoiminta...79 Sotilaallinen maanpuolustus...81

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO Rajavartiolaitoksen päällikkö V-amir JAAKKO SMOLANDER HENKOS Osastopäällikkö Komdri M MÖTTÖNEN RVLE Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kenrm J KAUKANEN RMOS Osastopäällikkö Prkenr M KIRJAVAINEN TEKNOS Osastopäällikkö Komdri J JAAKKOLA OIKOS Osastopäällikkö Lsn T VUORI STYKS Yksikön pääll Evl I KURKI K-SR Komentaja Ev P KOSTAMOVAARA SLMV Komentajan sij Komdri E UITTI RMVK Johtaja Ev U LEPPÄJÄRVI P-KR Komentaja Ev T KAAKINEN LSMV Komentaja Komdri H WÄRNHJELM VLLV Komentajan sij Evl A PESARI KR Komentaja Ev A NIEMENKARI LR Komentaja Ev H ETU-SEPPÄLÄ RVLE = Rajavartiolaitoksen esikunta K-SR = Kaakkois-Suomen rajavartiosto P-KR = Pohjois-Karjalan rajavartiosto KR = Kainuun rajavartiosto LR = Lapin rajavartiosto SLMV = Suomenlahden merivartiosto LSMV = Länsi-Suomen merivartiosto RMVK = Raja- ja merivartiokoulu VLLV = Vartiolentolaivue KV \SEURANTA\RVLORG/

4 2 OSA I: TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS Toimintaympäristön muutokset lähialueen turvallisuustilanteessa olivat pääosin odotusten mukaisia. Tilanne itärajalla säilyi suhteellisen rauhallisena. Yksittäiset havainnot kertovat Venäjän rajavartiopalvelun vaikeuksista säilyttää rajavalvonnan taso nykyisenä. Laiton maahantulo Venäjältä Suomeen on pysynyt suhteellisen vähäisenä ja tilanne vakaana, mutta näennäisesti rauhallisen rajatilanteen takana piilee merkittäviä uhkia sisäiselle turvallisuudelle. Venäjän rajavartiopalvelu suuntaa edelleen resurssejaan ongelmallisille etelärajoilleen. Venäjän rajavartiopalvelun reformi on keskushallinnon osalta valmis. Reformia Suomen vastaisella rajalla tullaan nopeuttamaan. Tämä tarkoittaa henkilöstön supistamista ja varusmiesten korvaamista sopimushenkilöstöllä. Vaikka myös Venäjä pyrkii pitämään Suomen vastaisen rajansa rauhallisena ja toimivana jatkossakin, vastuu yhteisen rajan valvonnasta jää enenevästi Suomen rajavartiolaitokselle. Schengen-ulkorajaliikenteessä rajavartiolaitoksen valvoma rajaliikenne lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes miljoonalla matkustajalla. Henkilöliikenteen kokonaismäärä oli 15,2 miljoonaa. Suomen ja Venäjän rajaliikenne säilyi edellisen vuoden tasolla. Venäjän rajan ylitti 6,2 miljoonaa matkustajaa. Ulkorajaliikenteessä matkustajamäärät kasvoivat satamissa 10 % ja lentoliikenteessä 15 %. Suomen ja Viron liikenteessä otettiin Viron EU-jäsenyyden myötä 1.5. käyttöön kevennetyt rajatarkastukset, eikä merkittäviä ongelmia ilmennyt. Käännytettyjen määrä ulkorajoilla laski 41 %. Erityisesti virolaisten käännyttäminen väheni merkittävästi. EU:n laajentuminen ei ole toistaiseksi lisännyt ihmissalakuljetusta ja laitonta maahantuloa Suomeen tai Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Laittoman maahantulon ja sen järjestämisen pääreitit Suomeen kulkivat edelleen sisärajojen yli. Tapaukset tulevat ilmi pääsääntöisesti sisämaassa henkilöiden ilmoittautuessa turvapaikanhakijoiksi. Vuoden aikana sisämaassa turvapaikkaa hakeneiden määrä kasvoi, rajanylityspaikoilla turvapaikanhakijoiden määrä sen sijaan väheni. Henkilöiden, ilma-alusten ja alusten aiheuttamat rajatapahtumat vähenivät ollen yhteensä 80 tapausta (92/2003). Baltian maat ovat jatkaneet rajavalvontansa sopeuttamista tulevaan Schengen-jäsenyyteen. Schengenin säännöstön soveltamisen aloittaminen liittyy SIS II-järjestelmän valmistumiseen ja se tapahtuu aikaisintaan vuonna Keskustelu Viron ja Latvian rajasopimusten mahdollisesta allekirjoittamisesta aktualisoitui vuoden lopulla. EU:n ulkorajavalvonnan yhteinen ohjausryhmä vakiinnutti asemansa jäsenvaltioiden operatiivista rajaturvallisuusyhteistyötä koordinoivana elimenä. Ohjausryhmä kokoontui kahdeksan kertaa vuonna EU:n operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintaviraston perustamisesta annettavan asetuksen alkuvuodesta nopeasti sujunut käsittely viivästyi merkittävästi Espanjan ja Yhdistyneen Kuningaskunnan erimielisyyksien asetuksen soveltamisesta Gibraltarin alueella johdosta. Käytännössä tämä viive aiheutti sen, että määräaikaan mennessä virastolle saadaan valittua vain hallintoneuvosto ja pääjohtaja. Virasto joutuu aloittamaan toimintansa Brysselissä. Komissio antoi toukokuussa 2004 ehdotuksensa myös asetukseksi henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. Ehdotus sisältää Schengenin yleissopimuksen ulko- ja sisärajojen ylittämistä koskevien osien sekä yhteisen käsikirjan yhdistämisen asetukseksi. Tavoitteena on säädösperustan yhtenäistäminen ja oikeusvarmuuden lisääminen. Ehdotuksen käsittely aloitettiin neuvoston työryhmissä kesäkuussa. Yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ei asetettu tavoitetta vuonna Eduskunta asetti vahvistaessaan vuoden 2004 talousarvion rajavartiolaitoksen tavoitteeksi seuraavaa: Rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi rajavalvonnan määrää Suomen itärajalla lisätään ja rajaliikenteen sujuvuus pyritään turvaamaan lisäämällä rajavartiolaitoksen henkilöstöä rajavalvontatehtäviin itärajalle ja rajatarkastustehtäviin erityisesti Kaakkois-Suomen alueelle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää organisaatiomuutoksia ja tukitoimintojen voimakasta kehittämistä. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

5 Rajavartiolaitos lisäsi partioinnin määrää itärajalla 5000 partiotunnilla verrattuna vuoteen 2003, mutta tavoitteesta jäätiin kuitenkin tuntia. Syynä tähän on palvelukseen otetun henkilöstön sitoutuminen koulutukseen sekä tarve siirtää yhä voimavaroja rajavalvonnasta rajatarkastuksiin. Kiinteä valvonta kasvoi kokonaisuudessaan tuntia ja tavoite ylitettiin tunnilla. Rajatarkastukset kyettiin tekemään lähes kattavasti. Helsingin satamassa jouduttiin ajoittain jättämään rajatarkastuksia tekemättä erityisesti lähtevässä liikenteessä henkilöstöpulasta ja useiden laivojen lähes yhtäaikaisesta saapumisesta tai lähtemisestä johtuen. Sisärajaliikenteessä rajatarkastuksia ei tehty, mutta valmius niiden palauttamiseen pidettiin yllä. Rajaliikenteen sujuvuus säilyi maarajoilla ja lentoasemilla tavoiteaikojen mukaisina, vaikka liikennemäärä lentoliikenteessä kasvoikin. Sujuvan rajanylitysliikenteen tavoite ei itärajalla kuitenkaan kaikilta osin toteutunut, vaan vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkaantuivat ajoittain. Suurin syy ruuhkiin on edelleen Venäjän raja-asemien hidas tarkastustoiminta. Rajavartiolaitos turvasi rajaliikenteen sujuvuutta kasvattamalla Kaakkois-Suomen rajavartioston vahvuutta. Rajavartiolaitoksen kannalta keskeiset rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet ovat edenneet vuoden aikana valitettavan hitaasti rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä. Nyt tilanne näyttää kuitenkin sekä Nuijamaan rajanylityspaikan talonrakentamisen että Vaalimaan rajanylityspaikan henkilöliikennekeskuksen laajentamisen osalta myönteiseltä. Rajavartiolaitos jatkoi kansainvälistä yhteistyötään Venäjän, Baltian maiden ja Pohjoismaiden rajavalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa tavoitteenaan Suomen sisäisen turvallisuuden lisääminen. Rajavartiolaitoksella oli merkittävä rooli EU:n operatiivisen rajavalvontayhteistyön käynnistämisessä. Yhteistyö EU:n uusien naapurimaiden Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa käynnistettiin. Merellinen turvallisuus parani merkittävästi, kun Suomenlahden alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä (Gulf Of Finland Reporting, GOFREP) aloitti toimintansa heinäkuun alussa. Järjestelmä kattaa kansainvälisen merialueen Suomenlahdella ja sitä valvovat Suomi, Viro ja Venäjä yhteistyössä. Suomenlahden liikenteestä tehdyn riskianalyysin perusteella GOFREP pienentää kahden aluksen yhteentörmäyksen todennäköisyyttä merkittävästi. Hallinto- ja tukipalveluja kevennettiin lakkauttamalla Pohjanlahden merivartiosto hallintoyksikkönä. Pohjanlahden ja Saaristomeren merivartiostojen toiminnat yhdistettiin ja muodostettiin Länsi- Suomen merivartiosto. Lisäksi tukipalvelujen keventämiseksi ja valtion hallinnon alueellistamistavoitteiden toteuttamiseksi perustettiin taloushallinnon palvelukeskus Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunnan yhteyteen Onttolaan sekä henkilöstöhallinnon palvelukeskus Lapin rajavartioston esikunnan yhteyteen Rovaniemelle. Teknillisen toimialan palvelujen keskittämistä laadittiin suunnitelma. Kehittämisen kohteena ovat materiaali- ja kiinteistöhallinto sekä atk-, valvontalaite-, tietoliikenne-ja alustekniset palvelut. Rajavartiolaitoksen tuloksellisuus kehittyi myönteisesti, sillä niin laadunhallinta, tuottavuus kuin taloudellisuuskin paranivat. Toiminnallinen tuloksellisuus kasvoi kokonaisuudessaan 5 %:lla. Laadunhallinnan myönteinen kehitys oli seurausta erityisesti rajaturvallisuuden paremmasta tasosta. Tuottavuus parani myös selkeästi, koska loppusuoritteet lisääntyivät enemmän kuin henkilöstömäärä. Taloudellisuus parani sekä valvonnan kattavuuden että rajatarkastusten lisäännyttyä käytettyjä määrärahoja enemmän. Rajavartiolaitoksen taloudellinen tilanne jatkui tiukkana. Rajavartiolaitos sai kuitenkin vuoden 2004 talousarvion eduskuntakäsittelyn yhteydessä 3,4 miljoonan euron tasokorotuksen. Kokonaisuutena toimintamenot kasvoivat noin 13 miljoonalla eurolla. Henkilöstö lisääntyi 36 henkilötyövuodella. Lisähenkilöstö suunnattiin kenttätason tehtäviin vilkkaimmille Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille. Henkilöstön tila on työilmapiirikartoitusten ja työterveyshuollon raporttien mukaan varsin hyvä. Käyttöön otetuilla tavoite- ja kehityskeskusteluilla ja valmisteilla olevalla palkkausjärjestelmällä on jatkossa myönteinen vaikutus henkilöstön tilaan. Koulutusjärjestelmässä tapahtuneet muutokset, lisääntynyt rekrytointi, rajavartijoiden lähtövaihtuvuus ja henkilöstön täydennyskoulutus ovat edelleen kasvattaneet koulutuksen määrää. 3 \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

6 4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Vuodelle 2004 asetetut tulostavoitteet toteutuivat pääosin. Rajatilanteesta välitettiin tiedot valtakunnan johdolle ja muille tahoille tavoitteiden mukaisesti. Rajatilannetta käsiteltiin säännöllisesti UM:n raja-asiaintoimikunnassa ja SM:n turvallisuusasiain johtoryhmässä. Ulkorajan tilanteesta Suomessa raportoitiin EU:ssa sovitulla tavalla. Rajavalvonta ylläpidettiin Schengenin säännöstön edellyttämällä tasolla. Rajatilanne säilyi odotettua vakaampana. Tilanteisiin on pystytty varautumaan molemmin puolin rajaa ja näin toimintaa on kyetty tehostamaan oikea-aikaisesti. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidettiin sopimusten mukaisesti. Kahdenvälisiä ja monenkeskisiä suhteita ylläpidettiin ja kehitettiin erityisesti Venäjän, Baltian maiden ja Pohjoismaiden kanssa. Lisäksi tuettiin EU:n uusia jäsenmaita, erityisesti Baltian maita, Schengenin säännöstön soveltamisvalmiuksien kehittämisessä. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidettiin sopimusten mukaisesti. EU:n laajentuminen ei ole toistaiseksi lisännyt ihmissalakuljetusta ja laitonta maahantuloa Suomeen tai Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Laittoman maahantulon ja sen järjestämisen pääreitit Suomeen kulkivat edelleen sisärajojen yli. Tapaukset tulevat ilmi pääsääntöisesti sisämaassa henkilöiden ilmoittautuessa turvapaikanhakijoiksi. Vuoden aikana sisämaassa turvapaikkaa hakeneiden määrä kasvoi, rajanylityspaikoilla turvapaikanhakijoiden määrä sen sijaan väheni. Kansainvälinen yhteistyö ja rikostiedustelu tulevat jatkossa olemaan entistä tärkeämmässä roolissa laittoman maahantulon torjunnassa. EU:n rajavalvontayhteistyön kehittymisen ja tiivistymisen myötä kansainvälinen osallistuminen ja vaikuttaminen ovat lisääntyneet kokouksiin, hankkeisiin ja operaatioihin osallistumisen muodossa. Tämä on heijastunut myös rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden toimintaan. Rajavartiolaitoksella oli yksi edustaja rajavalvonnan kehittämisprojekteissa Bosnia- Hertsegovinassa (EUPM) ja Makedoniassa (Proxima) sekä EU:n ad hoc -koulutuskeskuksessa Itävallassa. Lisäksi osallistuttiin yhdellä edustajalla heinäkuussa päättyneeseen Georgian ETYJ:n rajavalvontaoperaatioon. EU:n Keski-Aasian rajavalvonnan kehittämisprojektiin osallistuttiin antamalla asiantuntija-apua. Matkustajien keskimääräiset odotusajat kyettiin säilyttämään maarajoilla ja lentoasemilla tavoiteaikojen mukaisina, vaikka liikennemäärä lentoliikenteessä kasvoikin. Sujuvan rajanylitysliikenteen tavoite ei itärajalla kaikilta osin toteutunut, vaan itärajan vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkaantuivat ajoittain. Suurin syy ruuhkiin on edelleen Venäjän raja-asemien hidas tarkastustoiminta. Vaikeudet Venäjän puolella johtuivat rajalla toimivien viranomaisten henkilöstöpulasta ja huonosta yhteistoiminnasta. Rajanylitysliikenne ruuhkautui ajoittain myös Suomen puolella, koska vilkkaimmilla raja-asemilla on rakenteellisia puutteita nykyinen liikenne huomioon ottaen, tarkastushenkilöstöä on liian vähän ja viisumivelvollisia matkustajia saapuu ajoittain suuria yhtäaikaisia määriä. Merirajoilla 30 minuutin tavoiteaikaa ei aina saavutettu. Syynä tähän oli laivojen lähtöjen ja tulojen kohdistuminen samoihin aikoihin vuorokaudessa, laivojen lyhyet kääntöajat sekä lukumääräisesti riittämätön henkilöstö. Kokonaisuutena liikenteen sujuvuus oli kuitenkin kiitettävällä tasolla. Meripelastustoimelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin ja kaikille Suomen meripelastusvastuualueella avuntarpeeseen joutuneille on kyetty osoittamaan tehokkaasti apua. Valvontajärjestelmien avulla on kyetty lisäksi estämään kolme todennäköistä merionnettomuutta. Suomen ylläpitämä meripelastustoimi on arvostettu ja luotettava, tehokkaasti toimiva ammattimainen järjestelmä. Rajavartiolaitos tehosti meriliikenteen turvallisuutta osallistumalla Suomenlahdella kansainväliseen meriliikenteen ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Suomenlahden alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä (Gulf Of Finland Reporting, GOFREP) aloitti toimintansa Järjestelmä kattaa kansainvälisen merialueen Suomenlahdella ja sitä valvovat Suomi, Viro ja Venäjä yhteistyössä. GOFREPin ensisijaisena tavoitteena on pienentää alusten yhteentörmäysriskiä. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

7 Valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvontaan osallistuttiin rajavalvonnan yhteydessä. Havainnoista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä on raportoitu säännöllisesti. Rajavartiolaitoksen palvelukseen määrätyt asevelvolliset koulutettiin koulutusohjelmien mukaisesti. Palvelukseen astuneista varusmiehestä kotiutettiin rajajoukkoihin sijoitettuna 77 prosenttia. Varusmiesten koulutusvuorokausia kertyi ( /2003). TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS TULOSALUITTAIN Rajavalvonta 5 Vuoden 2004 tulostavoitteet 1. Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidetään tietoisena rajatilanteesta niin, että poliittiset, taloudelliset ja operatiiviset ratkaisut kyetään tekemään oikea-aikaisesti. 2. Rajatilanteen muutokset havaitaan ja rajatapahtumiin kyetään vaikuttamaan tärkeillä alueilla välittömästi. Muilla alueilla rajatapahtumat paljastetaan. Rajatapahtumista selvitetään jatkotoimenpiteitä varten tarvittavat tiedot kolmen vuorokauden kuluessa havainnosta. 3. Luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni rajavartiolaitoksen valvonta-alueella. Tulos Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidettiin tietoisena rajatilanteesta määräaikaisilla tai erikseen pyydetyillä raporteilla sekä pitämällä rajatilannekatsauksia kokousten ja vierailujen yhteydessä. Rajatilannetta käsiteltiin säännöllisesti UM:n rajaasiaintoimikunnassa ja SM:n turvallisuusasiain johtoryhmässä. RVLE osallistui sisäasiainministeriön tilannekuvan kehittämistyöryhmän työskentelyyn. Rajatapahtumiin kyettiin vaikuttamaan tulostavoitteen mukaisesti. Muutamassa tapauksessa ei kyetty selvittämään syyllisiä. Rajatapahtumista kyettiin selvittämään tarvittavat tiedot jatkotoimenpiteitä varten kolmen vuorokauden kuluessa. Luvattomat rajanylittäjät otettiin kiinni rajavartiolaitoksen valvontaalueella. 4. Rajatilanteen jyrkkiinkin muutoksiin kyetään vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Rajatilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Havaittuihin muutoksiin kyettiin vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Valmiutta ylläpidettiin rajatilanteen edellyttämällä tavalla. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

8 6 5. Kansainvälisellä yhteistyöllä tuetaan rajavalvonnan päämäärien toteuttamista. Naapurimaiden ja EU:n keskeisiin rajoilla toimiviin viranomaisiin pidetään yllä toimivat yhteydet. 6. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 7. Vaikutetaan siihen, että EU:n ulkorajalla on yhtenevä ja tehokas rajavalvontajärjestelmä. 8. Rajavalvonta järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Toteutettiin tavoitteen mukaisesti. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidettiin sopimusten mukaisesti. Kansainvälistä rajavalvontayhteistyötä jatkettiin EU:n Venäjä-strategian ja pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmien puitteissa. Kahdenvälisiä ja monenkeskisiä suhteita ylläpidettiin erityisesti Venäjän, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Rajanylityspaikkojen esimiesten kuukausitapaamiset onnistuivat hyvin ja tietojen vaihto venäläisten kanssa tiivistyi aikaisempaan verrattuna. Yhteistyö Helsinki Vantaan lentoaseman ja muiden lentoasemien rajatarkastuksista vastaavien viranomaisten välillä kehittyi merkittävästi. Rajavartiolaitos hallinnoiman Itämeren maiden rajavalvontayhteisön tiedonsiirtojärjestelmän Coastnet käyttö on jatkunut suunnitelman mukaisesti ja järjestelmä on toiminut hyvin. EU:n ulkorajavalvonnan yhteisessä ohjausryhmässä kyettiin hyvin vaikuttamaan jäsenvaltioiden välisen rajavalvontayhteistyön kehittymiseen. EU:n rajavalvontayhteistyön lisäksi kehitettiin ja ylläpidettiin kahdenvälisiä suhteita sekä uusien että vanhojen EU:n jäsenmaiden, EU-hakijamaiden sekä EU:n uusien naapurimaiden rajavalvontaviranomaisten kanssa. Suomen hoitovastuulla oleva raja ja rajamerkit pidettiin sopimusten mukaisessa kunnossa. Kaikki rajatapahtumat käsiteltiin loppuun rajavaltuutettujen kesken. Ulkorajavalvonnan yhteisen ohjausryhmän myötä suora yhteydenpito ja vaikuttaminen nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden rajaviranomaisten johtajiin on ollut mahdollista. Ohjausryhmän sekä muiden maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioita käsittelevien työryhmien ja komiteoiden kantojen kansallisella yhteensovittamisella on kyetty vaikuttamaan myös poliittisella tasolla. EU:n ulkorajavalvontaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen on osallistuttu aktiivisesti. Uusien EU-jäsenmaiden osalta siirryttiin sekä EU:n puitteissa tehtävän arvioinnin että kahdenvälisten tukihankkeiden (Baltian maat) osalta jäsenyysvalmisteluista Schengen-valmisteluihin. Osallistuttiin aktiivisesti niin uusien jäsenmaiden kuin pohjoismaiden Schengen-tarkastuksien valmisteluihin. Rajavalvonta järjestettiin tuottavasti ja taloudellisesti. Rajavalvonnan tuottavuus ja taloudellisuus paranivat vuoteen 2003 verrattuna. Hankkeet 1. Maarajan teknisen valvontajärjestelmän modernisointi ja laajentaminen painopistealueilla 2. Rajavartiotoiminnan vaativien ja eritystilanteiden hallintakyvyn kehittäminen Toteutuminen Maarajan teknistä valvontajärjestelmää modernisoitiin ja laajennettiin suunnitelmien mukaisesti. Rajavartiotoiminnan vaativien ja erityistilanteiden hallintakykyä on kehitetty järjestämällä siihen liittyvää koulutusta. Tilanteiden hallintaan liittyvä valmius mukaan lukien suunnitelmavalmius on pidetty hyvällä tasolla. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

9 7 3. Yhden vartiolaiva-2000 hankinta (valmistuminen 2004) ja kahden vartiolaivan peruskorjaus ( ) 4. Tehostetaan merialueen valvontaa Suomenlahdella yhdessä naapurimaiden kanssa 5. Konkreettisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin perustuva Suomen ja Venäjän rajavartioyhteistyö 6. Osallistutaan siviilikriisinhallintaan 7. Talousvyöhykevalvontaan ja terrorismin torjuntaan merellä kyetään vastaamaan myöhemmin tarkentuvien vaatimusten mukaisesti Vartiolaiva 2000 jatkosarjan toisen aluksen rakentaminen saatettiin päätökseen. Alus otettiin operatiiviseen käyttöön. Aloitettiin Tursas- luokan ulkovartiolaivan ensimmäisen aluksen peruskorjauksen toimeenpano, sekä toisen aluksen peruskorjauksen tekninen suunnittelu. Molempien aluksien peruskorjaus ja öljyntorjuntakyvyn parantaminen toteutetaan vuoteen 2006 mennessä. Rajavartiolaitos tehosti meriliikenteen turvallisuutta osallistumalla Suomenlahdella kansainväliseen meriliikenteen ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Suomenlahden alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä (Gulf Of Finland Reporting, GOFREP) aloitti toimintansa Järjestelmä kattaa kansainvälisen merialueen Suomenlahdella ja sitä valvovat Suomi, Viro ja Venäjä yhteistyössä. Tietoja rajatilanteesta ja rajatapahtumista vaihdettiin aktiivisesti. Venäjän osapuolelta saadut ennakkovaroitukset edesauttoivat rajatapahtumiin vaikuttamista ja tapahtumien selvittämistä. Liikenteen sujuvuuden edistämiseksi ja asiakirjaväärennösten paljastamiseksi pidettiin tiiviisti yhteyttä Suomen ja Venäjän kansainvälisten rajanylityspaikkojen välillä. Lisäksi toteutettiin lukuisia asiantuntija- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia sekä yhteen sovitettuja rajavalvontaharjoituksia vuosisuunnitelmassa sovitulla tavalla. Rajavartiolaitoksella oli yksi edustaja rajavalvonnan kehittämisprojekteissa Bosnia-Hertsegovinassa (EUPM) ja Makedoniassa (Proxima). Lisäksi osallistuttiin yhdellä edustajalla heinäkuussa päättyneeseen Georgian ETYJ:n rajavalvontaoperaatioon. EU:n Keski-Aasian rajavalvonnan kehittämisprojektiin osallistuttiin antamalla asiantuntija-apua. Suomessa käynnistettiin ISPS (the International Ship and Port Facility Security) säännöstön edellyttämät toimenpiteet ja kansallinen SSAS (Ship Security Alarm System) hälytysten vastaanottopisteeksi määrättiin meripelastuskeskus (MRCC) Turku. Tehtäväjaossa on lähdetty siitä, että merenkulkulaitos huolehtii normaalitilanteiden toimenpiteistä ja ohjeistuksesta mutta poliisi ja rajavartiolaitos huolehtivat yhdessä ja samanlaisin toimivaltuuksin terrori-iskujen tai niiden uhan aiheuttamista toimista. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) kehotti jäsenvaltioitaan perustamaan merenkulun tukipalvelukeskuksen (Maritime Assistance Services, MAS). Keskuksen tehtävänä on vastaanottaa alusten muita kuin suoranaisia hätäilmoituksia, jotka koskevat esimerkiksi alusten havaitsemia ympäristölle vahingollisia päästöjä, aluksen tilaan liittyviä poikkeamia sekä hinaukseen liittyviä tarpeita. MAS keskuksen tehtävät tukevat rajavartiolaitokselle säädöksin asetettuja tehtäviä sekä meripelastustoimen johtamisvalmiutta ja näillä perusteilla tehtiin kansallinen päätös, että MAS keskuksena toimii Turun meripelastuskeskus (MRCC Turku). \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

10 8 Perustietoja 1) TA 2004 TOT 2004 Partiointi (tuntia) josta itärajalla Kiinteä valvonta (tuntia) Tarkastukset (kpl) Havaittu rajatapahtuma (kpl) 2) Havaitut rikkomukset (kpl) 3) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa. 2) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma 3) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne rikkomukset ja rikokset. Partioinnin määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Kuitenkin sekä kokonaismäärässä että partioinnissa itärajalla jäätiin alle tavoitetason. Eniten tavoitteesta jäätiin Kainuun ja Lapin rajavartiostossa sekä Länsi-Suomen merivartiostossa. Kiinteä valvonta lisääntyi tuntia ja tavoite ylittyi tuntia. Rajavalvontaan liittyvät tarkastusten tavoitetaso ylittyi n tarkastuksella. Tarkastusten lisäys kohdentui henkilöllisyyden selvittämiseen ja veneliikennesäännösten valvontaan ja tieliikennesäännösten valvontaan, maastoliikennesäännösten valvontaan sekä kuljettajan puhallutuksiin. Henkilöiden, ilma-alusten ja alusten aiheuttamat rajatapahtumat vähenivät 80 (92/2003). Rajavalvonnan yhteydessä tehtiin 343 (256/2003) rikosilmoitusta, annettiin 956 (705/2003) rangaistusvaatimusilmoitusta ja 103 (29/2003) rikesakkoa sekä annettiin 909 (572/2003) huomautusta. Poliisitehtäviä tehtiin tuntia (3 100/2003), joista Lapissa tehtiin tuntia (74 %). Virkaapua annettiin tuntia (3 800/2003). Rajavalvontaan käytettiin 54,6 % (55,4 %/2003) kaikista resursseista. Tulosmittarit TA 2004 TOT 2004 Laadunhallinta (ind) Rajatilannekuva (tasoluokitus 0-10) 7,3 7,6 7,5 8,1 Rajatapahtumien estäminen (%) 89 % 97 % 95 % 93 % Rajatapahtumien paljastaminen (%) 54 % 76 % 75 % 75 % Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 4,1 3,4 3,5 3,2 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 33 % 64 % 50 % 100 % Rajatapahtumien käsittely (%) 100 % 100 % 100 % 100 % Tuottavuus (valvonnan kattavuus/htv ind) Taloudellisuus (milj. /valv. kattavuus ind) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Kokonaisuutena laadunhallinta parani huomattavasti (+29 %) edellisestä vuodesta. Tulostavoitteisiin ei aivan päästy rajatapahtumien estämisessä, mutta rajatapahtumien selvitystaso parani 36 %. Kaikissa tapahtumissa saatiin selvitettyä syylliseksi epäilty. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus paranivat myös edellisestä vuodesta, koska lisääntynyt partiointi ja tekninen valvonta paransivat valvonnan kattavuutta. Rajavalvonnan toiminnallinen tuloksellisuus parani 16 %. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

11 9 Rajatarkastukset Vuoden 2004 tulostavoitteet 1. Kaikille Schengenin ulkorajan ylittäville henkilöille tehdään Schengenin säännöstön mukainen rajatarkastus noudattaen joustavuutta Viron liikenteessä. Valmius sisärajatarkastusten palauttamiseen pidetään yllä. 2. Matkustajien keskimääräiset odotusajat rajanylityspaikoilla maarajoilla ja lentoasemilla ovat poikkeustilanteita lukuun ottamatta enintään 10 min ja merirajoilla enintään 30 min. 3. Kehitetään henkilöstön kykyä toimia maltillisesti vaikeissa tarkastustilanteissa. 4. Rajatarkastuksissa, niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan toimenpiteen kohteena olevan henkilön oikeusturvasta. Tulos Schengen- ulkorajaliikenteessä rajavartiolaitoksen valvoma rajaliikenne lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes matkustajalla. Henkilöliikenteen kokonaismäärä oli 15,2 milj. Rajatarkastukset kyettiin tekemään kiitettävällä tasolla lähes kattavasti (99,9 %). Helsingin satamassa jouduttiin ajoittain jättämään rajatarkastuksia tekemättä henkilöstöpulasta ja useiden laivojen lähes yhtäaikaisesta saapumisesta tai lähtemisestä johtuen. Näin tapahtui sekä saapuvassa, että lähtevässä liikenteessä. Sisärajaliikenteessä rajatarkastuksia ei tehty, mutta valmius niiden palauttamiseen pidettiin yllä. Matkustajien keskimääräiset odotusajat kyettiin säilyttämään maarajoilla ja lentoasemilla tavoiteaikojen mukaisina, vaikka liikennemäärä lentoliikenteessä kasvoikin. Sujuvan rajanylitysliikenteen tavoite ei itärajalla kaikilta osin toteutunut, vaan itärajan vilkkaimmat rajanylityspaikat ruuhkaantuivat ajoittain. Suurin syy ruuhkiin on edelleen Venäjän raja-asemien hidas tarkastustoiminta. Vaikeudet Venäjän puolella johtuivat rajalla toimivien viranomaisten henkilöstöpulasta ja huonosta yhteistoiminnasta. Rajanylitysliikenne ruuhkautui ajoittain myös Suomen puolella, koska vilkkaimmilla raja-asemilla on rakenteellisia puutteita nykyinen liikenne huomioon ottaen, tarkastushenkilöstöä on liian vähän ja viisumivelvollisia matkustajia saapuu ajoittain suuria yhtäaikaisia määriä. Merirajoilla 30 minuutin tavoiteaikaa ei aina saavutettu. Syynä tähän oli laivojen lähtöjen ja tulojen kohdistuminen samoihin aikoihin vuorokaudessa, laivojen lyhyet kääntöajat sekä lukumääräisesti riittämätön henkilöstö. Kokonaisuutena liikenteen sujuvuus oli kuitenkin kiitettävällä tasolla. Raja- ja merivartiokoulun antamassa perus- ja täydennyskoulutuksessa lisättiin koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön kykyä toimia oikein myös vaikeissa tilanteissa. Raja- ja merivartiokoulu jatkoi rajavartiotilanteiden hallintaa käsittelevän ohjeen valmistelua. Asiaan kiinnitettiin myös huomiota hallintoyksiköiden sisäisessä koulutuksessa. Rajatarkastuksista ja niihin liittyvistä tutkinnoista ja hallintopäätöksistä tehtiin 64 valitusta. Nämä kohdistuivat pääosin käännyttämispäätöksiin. Hallinto-oikeudet ovat käsitelleet näistä 41 ja vain yksi on hyväksytty. Tämä osoittaa rajavartioviranomaisten toiminnan kiitettävää laatua. Valitusten määrä on pudonnut puoleen edellisvuotisesta. RVLE:lle tehtiin 30 hallinnollista kantelua tai selvityspyyntöä. Tämäkin luku on pienentynyt lähes puoleen edellisvuotisesta. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

12 10 5. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä estetään ja paljastetaan. 6. Valmius ylläpidetään sellaisena, että toimintaa kyetään tehostamaan tarvittaessa. 7. Rajatarkastukset järjestetään tuottavasti, taloudellisesti ja sujuvasti. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä kyettiin pääosin estämään. Väärennettyjä matkustusasiakirjoja sekä muita väärennöksiä havaittiin 530 kappaletta. Käännyttämisten kokonaismäärä oli 1929 henkilöä (3 000/2003). Viisumi myönnettiin yli 876 henkilölle. Valtaosa viisumeista myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rajanylityspaikkojen esimiesten kuukausitapaamiset onnistuivat hyvin ja tietojen vaihto venäläisten kanssa tiivistyi aikaisempaan verrattuna. Yhteistyö Helsinki Vantaan lentoaseman ja muiden lentoasemien rajatarkastuksista vastaavien viranomaisten välillä kehittyi merkittävästi. Suunnitelmat pidettiin ajan tasalla. Vuoden aikana ei ilmennyt tapahtumia, joissa toimintaa olisi jouduttu tehostamaan siirtämällä reservejä valtakunnallisesti. Rajatarkastuksen tuottavuus ja taloudellisuus paranivat molemmat edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena toiminnallinen tuloksellisuus laski kuitenkin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hankkeet 1. Nuijamaan ja Vaalimaan rajaasemia kehitetään vastaamaan rajanylitysliikenteen tarpeita 2. Kuusamon rajanylityspaikka valmistaudutaan avaamaan kansainväliselle liikenteelle 3. Tehostetaan rajatarkastuksia teknisillä ratkaisuilla huomioiden laaditun työryhmäraportin (RVLE:n ak 1387/510/2001/ ) suositukset 4. Osallistutaan biometriikan käyttöönottoon rajatarkastuksissa 5. Tehostetaan matkustajatietojärjestelmien käyttöä ja pyritään saamaan oikeudet varausjärjestelmien käyttöön ennakkoprofiloinnin tekemiseksi lainsäädännön uudistamisen myötä 6. Kehitetään PTR-yhteistyötä ja kansainvälisten rajatarkastusasiantuntijoiden toimintaa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa ml. valtakunnallinen riskianalyysijärjestelmä Toteutuminen Nuijamaan raja-aseman suunnittelu jatkui. Uuden raja-aseman rakennustyöt ovat alkaneet helmikuussa Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna huhtikuussa Osallistuttiin Vaalimaan raja-aseman henkilöliikennerakennuksen laajennusja perusparannuksen suunnitteluun. Rakentaminen päästänee aloittamaan keväällä 2005 ja työmaa valmistunee kevään 2006 aikana. Kuusamon rajanylityspaikan Venäjän puoleisen raja-aseman työmaa on alkanut tontin raivauksella joulukuussa Työmaa alkanee keväällä 2005 ja rajanylityspaikka muuttunee kansainväliksi vuoden 2006 aikana. Rajanylityspaikkojen teknistä välineistöä on kehitetty. Vuoden 2004 tammikuussa saatiin käyttö Helsingin satamaan, Helsinki Vantaan lentoasemalle, Vaalimalle ja Nuijamaalle tallennuslaitteet, joilla voidaan tallentaa turvapaikanhakijoiden sormenjäljet Eurodac- järjestelmään. Laitteistoilla on voitu nopeuttaa merkittävästi sormenjälkien syöttöä järjestelmään. Rajavartiolaitos osallistui kansalliseen ja EU- tason valmisteluun biometriikan käyttöönottamiseksi. Laite- ja järjestelmäkokeilut siirtyivät vuoden 2005 puolelle. Seurattiin EU-säädösten vaikutusta ja kansallisen lainsäädännön kehitystä pyrkimyksenä tehostaa matkustajatietojen hyväksikäyttöä matkustajien ennakkoprofiloinnissa. Rajavartiolaitos osallistui PTR- rikostorjuntatyöryhmän työhön. Kehitettiin rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston organisaatiota pyrkimyksenä sen parempi vastaavuus rajat ylittävän monialarikollisuuden torjuntaan. Uusi organisaatio otettiin käyttöön helmikuussa \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

13 11 7. Kehitetään rikostiedustelua siten, että se tukee entistä tehokkaammin rajatarkastuksia 8. Kehitetään henkilöstön kykyä toimia paineen alaisena vaikeissa tarkastustilanteissa Vuoden 2004 aikana toimintansa aloitti viisi alueellista ja valtakunnallinen PTR-rikosanalyysi keskus. Raja- ja merivartiokoulun antamassa perus- ja täydennyskoulutuksessa lisättiin koulutusta, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön kykyä toimia oikein myös vaikeissa tilanteissa. Raja- ja merivartiokoulu jatkoi rajavartiotilanteiden hallintaa käsittelevän ohjeen valmistelua. Asiaan kiinnitettiin myös huomiota hallintoyksiköiden sisäisessä koulutuksessa. Perustietoja 1) TA 2004 TOT 2004 Rajatarkastukset ulkorajalla (milj) 10,9 13,9 14,6 14,3 15,6 15,2 - josta itärajalla 4,6 5,6 6,3 6,2 6,2 Tarkastusprosentti ulkorajalla 94 % 98 % 100 % 99,5 % 93 % 99,9 % Havaitut rikkomukset 2) Ulkomaalaislain rikkomukset (kpl) **) Rikoslain rikkomukset (kpl) **) Tieliikennelain rikkomukset (kpl) **) Poliisin kuuluttamat (kpl) **) Matkustajan odotusaika maa/lento (min) Matkustajan odotusaika meri (min) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa. 2) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset Rajaliikenne ulkorajalla lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes matkustajalla. Henkilöliikenteen kokonaismäärä oli 15,2 milj. (14,3 milj./2003). Viisumivelvollisten määrä kasvoi hieman ollen 4,15 milj (4,13/2003). Rajaliikenne Suomen ja Venäjän rajalla säilyi ennallaan ollen 6,2 miljoonaa henkilöä, joista viisumivelvollisia oli 64 %. Viisumivelvollisten matkustajien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Merialueella tehtiin 5,9 miljoonaa ulkorajatarkastusta (5,4/2003). Viisumivelvollisten osuus liikenteestä oli 0,5 %. Lentoliikenteessä ulkorajoilla tehtiin noin 3,0 miljoonaa (2,7/2003) rajanylitystä. Viisumivelvollisten osuus liikenteestä oli 4,7 %. Henkilöliikenne sisärajoilla oli yhteensä 31,3 milj (30,6 milj /2003). Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä kyettiin pääosin estämään. Väärennettyjä matkustusasiakirjoja sekä muita väärennöksiä havaittiin 530 kappaletta. Käännyttämisten kokonaismäärä oli 1929 henkilöä (3 000/2003). Käännyttämisten lasku kohdentui erityisesti Viron kansalaisiin. Viisumi myönnettiin yli 876 henkilölle. Valtaosa viisumeista myönnettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rajatarkastusten yhteydessä havaittujen rikkomusten määrä laski n Näistä oli ulkomaalaislain rikkomuksia 28 % (45 %/2003), tieliikennelain rikkomuksia 40 % (36 %/2003) ja rikoslain rikkomuksia 32 % (19 %/2003). Poliisin kuuluttamia henkilöitä havaittiin 1452 (1 790/2003). Rajatarkastusten yhteydessä tehtiin 487 (500/2003) rikosilmoitusta, annettiin 1750 (3080/2003) rangaistusvaatimusilmoitusta ja 27 (53/2002) rikesakkoa sekä annettiin 1050 (890/2003) huomautusta. Rajatarkastuksiin käytettiin 39,2 % (38,5 %/2003) kaikista resursseista. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

14 12 Tulosmittarit TA 2004 TOT 2004 Laadunhallinta (ind) Tarkastusten kattavuus (%) 100,0 % 99,5 % 93,0 % 99,9 % Tarkastusten laatu (%) 99,8 % 100,0 % 100,0 % 99,6 % Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) Oikeusturva (%) 99,9 % 99,9 % 100,0 % 99,8 % Tuottavuus (painotetut suoritteet/htv ind) Taloudellisuus (milj. /pain. suoritteet ind) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Rajatarkastuksen laadun hallinta heikkeni 10 %. Tuloksellisuuden lasku johtui rajatarkastuksen yhteydessä jälkikäteen ilmitulleista säädösten vastaisista rajanylityksistä 22 (3/2003). Rajatarkastuksen tuottavuus ja taloudellisuus paranivat molemmat edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena toiminnallinen tuloksellisuus laski kuitenkin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Rajavartiolaitoksen vuonna 2004 suorittamasta n. 15,4 miljoonasta (14,5/2003) tarkastus- ja valvontatoimenpiteistä tehtiin 53 (126/2003) valitusta, jotka kohdistuivat käännyttämispäätöksiin kaikkiaan rajatarkastuksista ja niihin liittyvistä tutkinnoista ja hallintopäätöksistä tehtiin 64 valitusta. Hallinto-oikeudet ovat toistaiseksi ratkaisseet 41 valitusasiaa (1 hyväksytty, 18 hylätty ja 22 jätetty tutkimatta). Valitusten määrä on siis laskenut merkittävästi. Käännyttämispäätöksistä tehdyt valitukset laskivat erityisesti Suomenlahden merivartioston osalta. Viron EU-jäsenyyden vaikutus näkyi siten selkeästi ulkomaalaislain (301/2004 vp) soveltamisessa. Ylipäätään vähäinen valitusten määrä ja varsinkin niistä aiheutuneiden muutosten vähäisyys osoittavat rajavartioviranomaisten toiminnan hyvää laatua ja oikeusvarmuutta. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin toiminnasta 4 (10/2003) kantelua ja Oikeuskanslerinvirastolle 3 kantelua. Rajavartiolaitoksen esikunnalle hallinnollisia kanteluja tai selvityspyyntöjä tehtiin 30 (46/2003). Kanteluiden määrässä on jonkin verran laskua edelliseen vuoteen nähden. Viime vuonna kanteluiden määrä oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Rajavartioviranomaisten toimintaan kohdistuneiden kantelujen määrä oli siis edelleen vähäistä ja niiden aiheuttamat vähäiset käytänteiden tarkistukset osoittavat toiminnan olleen yleisesti ottaen asianmukaista. Meri- ja muu pelastustoimi Vuoden 2004 tulostavoitteet 1. Meripelastussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. Merivartiostoissa ylläpidetään jatkuvaa johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmiutta meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. 2. Kaikkiin merihätätapauksiin kyetään osoittamaan viivytyksettä apua. Tulos Merivartiostoissa ylläpidettiin jatkuvaa meripelastustoimen johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmiutta. Suunnitelmat ovat ajan tasalla Merialueella valvontatoimenpiteillä estettiin kolme (1/2003) uhkaava merionnettomuutta ja pelastettiin 3200 avuntarpeessa tai hätätilanteessa ollutta henkilöä (3000/2003). Etsintä- tai pelastustoimet kohdistuivat yhteensä henkilöön (4366/2003). Vaaratilanteiden kokonaismäärä oli (1 340/2003). Kaikkiin merihätätapauksiin kyettiin osoittamaan apua. Apua osoitettiin 98 hätätilanteessa alle tunnissa, vain 2 tapauksessa avun paikalle saaminen kesti 1-2 tuntia. Rajavartiolaitoksen meripelastusyksiköitä oli aina apua tarvittaessa saatavilla ja kaikki yksiköt, jotka käskettiin meripelastustehtävään, kykenivät suorittamaan tehtävän. Avun saatavuus ja nopeus sekä suorituskyky olivat kiitettävällä tasolla. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

15 3. Meripelastustoimen johtamisjärjestelmä on toimiva ja meripelastustoimeen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen työnjako tarkoituksenmukainen. 4. Lainsäädännön ja tekniikan sallimat mahdollisuudet etsintäja pelastustoiminnan tehostamiseksi hyödynnetään täysipainoisesti. 5. Muun pelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin kyetään osoittamaan apua ensisijaisesti rajavartiolaitoksen valvontaalueella. Johtamisjärjestelmä oli toimiva. Kaikkiin meripelastustoimen osapuoliin ylläpidettiin toimivat yhteistyösuhteet. Suurta tai keskisuurta onnettomuustilannetta harjoiteltiin 58 kertaa. Kokonaisuudessa pelastuspalveluharjoituksia ja -koulutustilaisuuksia sekä muita tilaisuuksia oli yhteensä 269 kappaletta. Meripelastustoimen neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa ja tutustui samalla merentutkimuslaitoksen ja merenkulkulaitoksen Helsinki VTS:n toimintaan. Rajavartiotoiminnan tietojärjestelmän meripelastussovellusta käytettiin täysimääräisesti etsintä- ja pelastustoiminnan johtamisen apuna. Matkapuhelimien paikantamistietoa käytettiin 93 (29/2003) kertaa ja tiedoista oli 57 (17/2003) tapahtumassa merkittävää apua etsintöjen suuntaamisessa suoraan oikealle alueelle. Rajavartiolaitos osallistui 122 (119/2003) etsintään ja kuljetti 19 kertaa potilaita sairaanhoitoon muualta kuin mereltä. Muita pelastussuoritteita tehtiin maa-alueella 389 (360/2003) kertaa. 13 Hankkeet 1. Meripelastustoimen ohjeistuksen uudistaminen ja koulutus. 2. Meripelastuskaluston saattaminen määrävahvuiseksi. Toteutuminen Rajavartiolaitoksen esikunta huolehtii meripelastusohjeen kehittämisestä ja sen päivityksestä. SLMV vastaa alusonnettomuusohjeen kehittämisestä RVLE:n tukemana. Meripelastusopasta kehitetään pääosin oppimateriaaliksi raja- ja merivartiokoululle meripelastustoimen koulutukseen sekä jaettavaksi meripelastusyksiköihin käytännön toiminnan oppaaksi. Kirjoitustyöstä vastaa RMVK:n perustama työryhmä. Em. ohjeiden yhdistäminen tutkitaan kehitystyön aikana. Hanke päätettiin jättää toteuttamatta. Perustietoja 1) TA 2004 TOT 2004 Pelastussuoritteet (kpl) Harjoitus- ym. suoritteet (kpl) RVL:n yksiköiden toiminta-aika (t) 2) Estetyt merionnettomuudet (kpl) Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa. 2) Pois lukien MRCC/MRSC Merivartiostoissa ylläpidettiin jatkuvaa meripelastustoimen johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmiutta. Merialueella valvontatoimenpiteillä estettiin kolme (1/2003) uhkaava merionnettomuutta ja pelastettiin 3198 avuntarpeessa tai hätätilanteessa ollutta henkilöä (3001/2003). Vaaratilanteiden kokonaismäärä oli (1 340/2003). Kaikkiin merihätätapauksiin kyettiin osoittamaan apua. Tulosm ittarit TA 2004 TOT 2004 Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (tasoluokitus 0-10) 8,5 8,3 8,5 8,8 Johtamisvalmius (tasoluokitus 0-10) 6,8 6,8 7,0 6,9 Suorituskyky (%) 99,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Saatavuus (h) 0,6 0,7 0,6 0,5 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

16 Kokonaisuutena laadunhallinta ja sitä myötä myös toiminnallinen tuloksellisuus paranivat edelleen edellisen vuoden hyvästä tasosta. Pääasiallisena syynä tähän oli meripelastussuunnitelmaja johtamisvalmiuden paraneminen. Tuottavuutta ja taloudellisuutta ei asetettu toimintaa ohjaaviksi tavoitteiksi, vaan meripelastustilanteissa voimavaroja käytettiin hätätilanteiden edellyttämä määrä. 14 Sotilaallinen maanpuolustus Vuoden 2004 tulostavoitteet 1. Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Rajajoukoille varataan tehtävien edellyttämä sotavarustus. Tulos Puolustussuunnitelmat, johtamis- ja toimintavalmius sekä kyky rajajoukkojen perustamiseen ylläpidettiin. Varustuksessa olevista puutteista huolimatta rajajoukkojen suorituskykyä voidaan pitää hyvänä. 2. Asevelvolliset ja vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen otettavat naiset koulutetaan sijoituskelpoisina rajajoukkoihin niin, että he kykenevät toimimaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä ja tarvittaessa rajavartiolaitoksen toiminnan tukena. 3. Valmiuden kohottamiseen liittyvät suunnitelmat tarkastetaan järjestämällä vartiostojen johdolla ainakin yksi harjoitus. 4. Rajajoukkojen kehittämistyö käynnistetään. 5. Sotilaallinen maanpuolustus järjestetään tuottavasti ja taloudellisesti. Hankkeet Rajajoukkojen tehtäviä, käyttöperiaatteita, kokoonpanoja ja sotavarustusta kehitetään puolustusvoimien PTS-suunnitelman mukaisesti. Palvelukseen määrätyille asevelvollisille koulutettiin rajavartiolaitoksen maanpuolustustehtävien edellyttämät sotilaalliset tiedot ja taidot. Lisäksi asevelvollisille annettiin koulutussuunnitelmien ja reserviyksiköiden tehtävien mukainen rajavartiokoulutus. Koulutetuista varusmiehistä sijoituskelpoisia rajajoukkoihin oli 77 % ja reserviläisistä 84 %. Valmiuden kohottamiseen liittyvät suunnitelmat tarkastettiin pääosin Puolustusvoimien järjestämään Hyökyaalto harjoitukseen liittyen. Lisäksi suunnitelmia tarkastettiin vartiostojen harjoituksiin liittyen. Käynnistettiin yhteistoiminnassa Pääesikunnan kanssa rajajoukkojen kokonaisuudistuksen suunnittelu. Uudistuksessa huomioidaan rajajoukkojen supistamistarpeet ja valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa määritetyt kehittämistarpeet. Toiminnallinen tehokkuus pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutuminen Rajajoukkojen kehittämistä ja muuta maanpuolustuksen operatiivista suunnittelua toteutettiin puolustusvoimien kanssa sovitun PTS-suunnitelman mukaisesti. Perustietoja 1) TA 2004 TOT 2004 Koulutusvuorokaudet (vrk) Toimintamenot (milj. ) Henkilötyövuodet (htv) ) Toimintamenot ovat kassamenoja ko. vuoden hintatasossa. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

17 Varusmiesten koulutusvuorokausien määrä kasvoi, mutta jäi alle asetetun tavoitteen. Sotilaalliseen maanpuolustukseen käytettiin noin 5 % kaikista resursseista, joka on saman verran kuin vuonna Tulosmittarit TA 2004 TOT 2004 Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (tasoluokitus 0-10) 6,3 6,5 6,0 7,0 Sijoitettavuus (%) 80 % 81 % 80 % 77 % Koulutettavuus (%) 84 % 83 % 80 % 84 % Sijoitustilanne (tasoluokitus 0-10) 9,6 9,3 9,5 9,4 Sotavarustus (tasoluokitus 0-10) 6,1 5,9 6,0 5,4 Koulutus (tasoluokitus 0-10) 6,5 6,6 6,5 7,5 Tuottavuus (painotetut suoritteet/htv ind) Taloudellisuus (milj. /pain. suoritteet ind) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta säilyi tyydyttävällä tasolla johtuen varusmiesten sijoitettavuuden laskusta (-4 %) vaikka reserviläisten koulutettavuuden taso nousikin (+1 %). Toiminnan tuottavuus laski (-1 %) ja taloudellisuus (-3 %). Kokonaisuudessaan tuloksellisuus laski 1 %. SISÄISET TOIMINNOT Henkilöstöhallinto ja koulutus Vuoden 2004 lopussa rajavartiolaitoksen palveluksessa oli virkamiestä, joista 14 henkilöä oli työllisyysvaroin palkattua ja 21 henkilöä määräaikaisessa virkasuhteessa. Vuoden 2003 loppuun verrattuna rajavartiolaitoksen vakituisen henkilöstön määrä nousi 51 henkilöllä (+1,7%) henkilöön. Henkilöstöstä oli miehiä 87,8 % ja naisia 12,2 %. Siviileistä naisten osuus oli 78,1 %. Naisten osuus siviilihenkilöstöstä on pysynyt viime vuosien aikana ennallaan. Sotilasviran haltijoista naisia oli 1,7 %. Rajavartiolaitoksesta erosi 205 henkilöä. Näistä 83 siirtyi vanhuuseläkkeelle, kaksi työkyvyttömyyseläkkeelle ja neljä muulle eläkkeelle, neljä henkilöä kuoli ja 112 henkilöä erosi muista syistä. Nuorten raja- ja merivartijoiden lähtövaihtuvuus väheni muutaman prosenttiyksikön vuoteen 2003 verrattuna. Rajavartiolaitoksen henkilöstön keski-ikä oli 36,9 vuotta eli alhaisempi kuin valtiolla yleensä (42,7/2003). Henkilöstön ikärakenne vaihtelee kuitenkin henkilöstöryhmittäin. Naisten keski-ikä (44,8 vuotta) on selvästi miesten keski-ikää (35,8 vuotta) korkeampi. Tämä johtuu erilaisista suorituskyky- ja kenttäkelpoisuusvaatimuksista sekä sotilaiden eläkejärjestelmästä. Naisista 56 % on yli 45-vuotiaita. Miehillä vastaava luku on 21 %. Sairauden vuoksi poissaolopäiviä kertyi (26 513/2003). Henkilötyövuotta kohti laskettuna määrä oli sama kuin vuonna 2003 eli 8,6 työpäivää. Työtapaturmien vuoksi poissaolopäiviä kertyi (laskua edelliseen vuoteen verrattuna 107 poissaolopäivää). Tapaturmapoissaolojen määrän väheneminen johtui päivän poissaolojen määrän laskusta (-9,5 %-yksikköä) vuoteen 2003 verrattuna. Sairauspoissaolojen määrä nousi edellisestä vuodesta 1,5 %. Nousu johtui päivää kestävien sairauspoissaolojen määrän kasvusta (+8,8 %). Myös yhden (+0,6 %) ja kahden vuorokauden (+2,5 %) sairauspoissaolojen määrä nousi vuoteen 2003 verrattuna. Työilmapiirikyselyn tulosten valossa rajavartiolaitoksen henkilöstön tila oli tyydyttävän ja hyvän välillä. Indekseittäin tarkasteltuna koko RVL:n tasolla tulokset ovat parantuneet lähes kauttaaltaan vuoteen 2002 verrattuna. Kehitystrendi sitoutuneisuudessa ja työ kasvun mahdollistajana on kuitenkin ollut kielteinen. Tulosten perusteella RVL:n keskeisiä voimavaroja ovat työn jatkuvuus ja turvallisuus, tyytyväisyys omaan asemaan työyhteisössä ja vaikuttamismahdollisuudet sekä sosiaaliset suhteet työpaikalla. Tulosten perusteella tyytyväisyys omaan asemaan työyhteisössä on kuitenkin alhaisemmalla tasolla kuin vuonna Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat hal- \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

18 linnon ja tiedonkulun sujuvuudessa, johtamisessa, tunnustuksen ja kiitoksen antamisessa, kehittämisideoiden huomioimisessa sekä mahdollisuuksissa siihen, että työ voi toimia yksilön kasvun mahdollistajana. Vuonna 2004 rajavartiolaitoksen henkilöstöstä 87,4 % (2 771 henkilöä) sai työnantajan järjestämää koulutusta. Vuonna 2003 vastaava luku oli 86,1 % (2 685 henkilöä). Henkilökunnan koulutukseen käytettiin koulutusvuorokautta, mikä on 21,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilötyövuotta kohti laskettuna koulutusvuorokausia kertyi 24,7. Vuonna 2003 vastaava luku oli 20,5 koulutusvuorokautta/htv. Koulutuskustannukset henkilötyövuotta kohti olivat noin 683, mikä on 19 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannuksiin sisällytettiin vain välittömät koulutuksesta aiheutuneet menot palkkamenoja lukuun ottamatta. Raja- ja merivartiokoululle kertyi yhteensä koulutusvuorokautta. Edellisenä vuonna koulutusvuorokausia oli Kasvua oli 8,9 %. Raja- ja merivartiokoulun järjestämille kursseille tai koulutustapahtumiin osallistui sama määrä henkilöitä kuin vuonna 2003 eli henkilöä. 16 \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

19 17 Vuoden 2004 tulostavoitteet 1. Rajavartiolaitoksessa on lakisääteisten tehtävien vaatima määrä ammattitaitoista ja työkykyistä henkilöstöä. Tulos Toteutui määrärahojen puitteissa. 2. Mahdollistetaan rajavartiolaitoksen koulutuskäskyn mukainen koulutus ja toiminta siten, että henkilöstö osaa suorittaa rajavartiolaitokselle säädetyt tehtävät tehokkaasti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Otetaan huomioon uuden lainsäädännön vaikutukset. Raja- ja merivartiokoulu toteutti koulutuskäskyn mukaisen koulutuksen suunnitellulla tavalla. Henkilökunnan eri virkaurakursseja - perus-, jatko- ja täydennyskoulutus - järjestettiin käynnissä olevat kadettikurssit mukaan lukien 13 kpl. Kadettikursseilla opiskeli yhteensä 64 kadettia, joista 4 on maisteriksi opintojaan täydentävää opistoupseeria. Keväällä ja alkukesästä järjestettiin esiupseerikurssin ja yleisesikuntaupseerikurssin rajavartiotoiminnan syventävät opinnot opistoupseerien täydennyskurssi, rajavartijoiden peruskurssin osa 1 ja siviilihenkilöstön peruskurssi. Syyskaudella pidettiin rajavartijan peruskurssi osa 1 ja osa 2, valmiusjoukkueen peruskurssi sekä vartioupseerikurssin lähijakso. 3. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut pidetään vähintään vuoden 2000 tasolla. RMVK jatkoi tilanteiden hallinnan kouluttamisen kehittämistä vuonna 2003 uusittujen tilanteen hallintaa, voimankäyttöä ja voimankäyttövälineitä koskevien säädösten ja määräysten perusteella. Rajavartiotilanteiden hallintaan liittyen järjestettiin tilannejohtamisen opetustilaisuus. Syksyllä käynnistettiin rajavartiolaitoksen operatiivisen ajon koulutus yhdessä Liikkuvan poliisin kanssa. Henkilökunnan koulutusjärjestelmän kehittämistä jatkettiin ottaen huomioon muutokset eri henkilöstöryhmien tehtävissä. Rajavartiolaitoksen päällikkö teki päätöksen rajavartijan peruskoulutuksen uudistamisesta EU:n rajavartiokoulutuksen kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti. Itävaltaan santarmiston koulutuskeskukseen Traiskircheniin perustettu EU:n rajavalvontakoulutuksen koordinointikeskus (ACT) aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa. RMVK oli myös mukana DCAF:n Balkanin maiden koulutushankkeessa. Seurantakaudella osallistuttiin koulutusseminaareihin Lyypekissä, Unkarissa ja Sarajevossa sekä arviointiseminaariin Frankfurtissa. Uuden eduskunnalle annetun rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseen liittyvien laajentuvien rikostorjuntatehtävien koulutus annettiin suunnitellun mukaisesti ensimmäisillä rajavartiolaitoksen itsenäisesti järjestämillä tutkinnanjohtajasekä tutkiijakursseilla. Lisäksi jatkettiin ulkomaalaislainsäädännön uudistuksen edellyttämän koulutuksen antamista henkilöstölle. Tunnusluvut verrattuna vuoteen 2000: - Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 1,9 % - Henkilöstön lähtövaihtuvuus pieneni 1,4 %-yksikköä - Henkilöstön keski-ikä laski 0,1 vuotta (vertailuvuosi 2003) - Sairauspäivien määrä kasvoi 8,4 % - Tapaturmasta aiheutuneiden poissaolojen määrä nousi 9,8 % - Tehty vuosityöaika väheni 1,5 %-yksikköä - Kenttäkelpoisuusindeksi laski 0,05 %-yksikköä (vertailuvuosi 2003) - Fyysistä kuntoa osoittava indeksi laski 0,05 %-yksikköä (vertailuvuosi 2003) - Työvoimakustannukset kasvoivat 14,4 % \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

20 18 4. Henkilöstön palkkaus perustuu uuteen palkkausjärjestelmään. 5. Rajavartiolaitokseen perustetaan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskus (HEPA). Palvelukeskukseen siirretään suurin osa rajavartiolaitoksen henkilöstöhallinnon palveluista. HEPA on täysin toimintavalmis vuoden 2005 loppuun mennessä. 6. Kehitetään henkilöstön vuorovaikutustaitoja (perus-, jatko- ja täydennyskoulutus) 7. Matkahallintaohjelmiston käyttöönotto Hankkeet Uuden palkkausjärjestelmän tekninen valmistelu eteni suunnitelmien mukaisesti. Neuvottelut uudesta palkkausjärjestelmästä voidaan aloittaa henkilöstöjärjestöjen kanssa alkuvuonna HEPA perustettiin Lapin rajavartioston esikunnan yhteyteen HEPA:aan on siirretty kaikkien hallintoyksiköiden henkilöja virkajärjestelmän sekä palkkajärjestelmän palvelut mennessä. Hallintoyksiköihin jää em palveluista vain vuosilomien suunnittelu ja vuosilomakirjanpito sekä tiettyjen perusraporttien tuottaminen (mm. nimikirjaotteet). Lisäksi HEPA:aan on siirretty henkilö- ja virka-, palkka- sekä työaikajärjestelmien pääkäyttäjien tehtävät mennessä. Vuorovaikutustaitojen kehittämisen opetusta sisällytettiin henkilöstön virka-urakurssien ohjelmiin. Lisäksi hallintoyksiköiden omaan koulutukseen suunniteltiin henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittämiskoulutusta. RVL:n matkahallintaohjelmiston (Personec Travel ASP-palveluna) käyttöönotto piti toteuttaa RVLE:n ja P-KR:n osalta , mutta matkahallinnan prosessien yhtenäistämisen takia käyttöönotto em hallintoyksiköiden osalta siirtyy ajankohdalle Muiden hallintoyksiköiden osalta käyttöönotot toteutetaan vuoden 2005 aikana porrastetusti. Toteutuminen 1. Uusitaan tavoite- ja kehityskeskusteluohjeistus niin, että henkilökohtainen suoritus ja työn tavoitteet on määritetty jokaiselle työntekijälle tavoitteena laadun ja seurannan parantaminen. Ohjeistusta hyödynnetään uudessa palkkausjärjestelmässä. Laadittiin kaikista tehtävistä vaativuusarviointikäsikirjan mukaiset tehtävänkuvaukset ja arvioitiin tehtävien vaativuus. Määritettiin suoritusarviointimittaristo pilotoinnin perusteella. Uudistettiin tavoite- ja kehityskeskusteluohjeistus. 2. Jatketaan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittämistä. 3. Keskitetty asianhallintajärjestelmä 4. Rajavartiolaitoksen henkilöstön tehtävä- ja virkarakenteen kehittäminen. 5. Kehitetään palvelukseenottojärjestelmää. 6. Kehitetään henkilöstöhallintoa osallistumalla säädösten ja määräysten uudistustyöhön tavoitteena hallinnon keventäminen ja sujuvuus. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää on kehitetty tarkastamalla sen tietosisällön oikeellisuutta. RJT:n puoleista tiedon vastaanottoa on muutettu niin, että se mahdollistaa kuukausittaiset tiedot. Rajavartiolaitos osallistui SM:n asianhallintajärjestelmän kehittämishankkeeseen (SM ASDO). Asianhallintajärjestelmän käyttöönotot alkavat vuonna RVLE:ssa otettiin käyttöön diarioitavien julkisten asiakirjojen sähköinen arkistointi ja lähettäminen. Virkarakennetta kehitettiin vastaamaan rajavartiolaitoksen tarpeita. Rajavartijoiden palvelukseen oton kriteereitä on hieman muutettu hakeutuvien määrän lisäämiseksi. Osallistuttu rajavartiolaitosta koskevien uusien lakien valmistelutyöhön. \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Asiakirjayhdistelmä 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO: RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO...1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS...2 JOHDON KATSAUS...2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...4 Toiminnan vaikuttavuus...4 Toiminnallinen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ

TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ 1 TUOTANNONTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KUSTANNUKSET [milj. ] (Sisäiset toiminnot vyörytettyinä) Ko vuoden hintatasossa 25 2 15 1 5 Sotilaallinen maanpuolustus Meri- ja muu pelastustoiminta Rikostorjunta Rajatarkastukset

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2004

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2004 RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2004 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ SUUNNITELMA 1552/460/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja- ja meriosasto Helsinki 19.12.2003 RAJAVARTIOLAITOKSEN

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 24 SISÄLLYSLUETTELO: TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 TOIMINNAN TULOKSET 2 TULOSARVIO VUODESTA 24 5 SISÄISET TOIMINNOT 8 TILASTOT JA MUUT LIITETIEDOT Tuotannontekijöiden käyttö Toimintamenot

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOS VUOSIKERTOMUS 2004

RAJAVARTIOLAITOS VUOSIKERTOMUS 2004 RAJAVARTIOLAITOS VUOSIKERTOMUS 2004 RAJAVARTIOLAITOS 2004 Toimintavuonna 85 vuotta täyttänyt rajavartiolaitos on koko historiansa ajan ollut osa sisäasiainministeriötä. Vuosien kuluessa rajavartiolaitos

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2005

RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2005 RAJAVARTIOLAITOS TULOSSUUNNITELMA 2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ SUUNNITELMA 1425/460/2004 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja- ja meriosasto Helsinki.12.2004 RAJAVARTIOLAITOKSEN

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 2006 RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 2006 1 (13) SISÄLLYSLUETTELO: TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINNAN TULOKSET TULOSARVIO VUODESTA 2006 SISÄISET TOIMINNOT TILASTOT JA

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS LÄHETE 2/21/2015.3.2015 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMAN 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2019

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMAN 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2019 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMAN SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN - Tulossuunnitelman sekä toiminta ja taloussuunnitelman - 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1 Toimintaympäristö- ja riskianalyysi Perusteellinen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2013 LÄHETE 2/21/2014.3.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 LÄHETE 2363/21/2011.3.2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA)

RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA) RAJAVARTIOLAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ (TURVA) 16.12.2005 JOUNI TOMMILA Rajavartiolaitos Turvana kaikissa oloissa TUNNUSLAUSE Rajavartiolaitos - Turvana kaikissa oloissa VISIO Suomessa

Lisätiedot

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3)

LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) LÄHETE id8991297 20 RajavartiolaitosDno/2012/1776 Rajavartiolaitoksen esikunta Vastuuyksikkö/ Vastuualue 30.01.2013 1 (3) RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Oheisena lähetetään tiedoksenne Rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2011. JAKELU A + F + H + RVLpääll

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen.

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen. Sivu 62 2 Muut liitteet 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö Kustannukset 3 25 2 15 1 5 Työajankäyttö 211 212 213 214 215 Sotilaallinen maanpuolustus Kansainvälinen toiminta Meri- ja pelastustoimi Rikostorjunta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ E-KIRJELMÄ 2907/433/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja - ja meriosasto Helsinki 8.12.2003

SISÄASIAINMINISTERIÖ E-KIRJELMÄ 2907/433/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja - ja meriosasto Helsinki 8.12.2003 SISÄASIAINMINISTERIÖ E-KIRJELMÄ 2907/433/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja - ja meriosasto Helsinki 8.12.2003 EDUSKUNTA Suuri valiokunta EHDOTUS: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN OPERATIIVISEN ULKORAJAYHTEISTYÖN

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA 1995 2001 ESIPUHE Tulosohjaukseen siirtyminen 1990-luvun alkupuolella edellytti valtion virastoilta ja laitoksilta aikaisempaa

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA MERIPELASTUSOPAS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo Verkkoversio ja päivityssivut: www.raja.fi/meripelastusopas2006 ISBN 952-491-116-7

Lisätiedot

Raja kuntoon -projekti. Stressiseminaari 24.5.2011

Raja kuntoon -projekti. Stressiseminaari 24.5.2011 Raja kuntoon -projekti Stressiseminaari 24.5.2011 Esityksen agenda 1. Raja kuntoon hankkeen taustaa 2. Rajavartiolaitoksen erityispiirteet 3. Tutkimus tavoitteet ja kysymykset 4. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013

Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013 Käsky id0971702 1 (2) 20 RVLDno/2013/42 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 20.12.2013 [Viitetiedot] RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen osavuosikatsaus

Rajavartiolaitoksen osavuosikatsaus Rajavartiolaitoksen osavuosikatsaus 2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ LÄHETE 2350/21/2008 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö Helsinki 17.12.2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS 2008

Lisätiedot

U 1/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos)

U 1/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitos vesa.blomqvist@raja.fi

Lisätiedot

20. (26.90) Rajavartiolaitos

20. (26.90) Rajavartiolaitos 20. (26.90) Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet Helsinki 21.4.2016 Tapio Puurunen SM:n hallinnonalalla Yleistä Sisäministeriö on tarkistanut oman hallinnonalansa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LÄHETE 2280/20/2011 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö 21.12.2011 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 7.9.2015 Anne Ihanus Luonnos RAJANYLITYSPAIKOISTA SEKÄ RAJATARKASTUSTEHTÄVIEN JAKAMISESTA NIILLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMINEN Johdanto Ehdotetut

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 105/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle meripelastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meripelastuslakia. Ehdotuksella muutettaisiin lain käsitteistöä

Lisätiedot

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta RAJAVARTIOLAITOS Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta Vuodet 2010-2013 Wegelius Mika 21.3.2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kuukausittainen tarkastelu... 3 3. Tarkastelu viikonpäivittäin...

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskit ja rajaturvallisuus Riskit, riskiyhteiskunta, riskikäyttäytyminen, riskianalyysi,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Everhall Tony(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Everhall Tony(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2016-00198 KVY Everhall Tony(SM) 12.04.2016 Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot