KAIRA hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIRA hanke 2008-2012"

Transkriptio

1 KAIRA hanke KAIRA -hankkeella on haettu vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen. Hanke on keskittynyt työllisyydenhoidon rakenteisiin, sekä toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s

2 Esiselvitys 2007: Laajat ja pirstaleiset työmarkkinat. Erillään toimivat organisaatiot. Osittain päällekkäistä toimintaa. Palveluketjuissa esiintyi palveluaukkoja. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä oli hajallaan. Liian vähän kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja. Tavoiteltavaa olisi: Yhteistyöverkoston luominen toimijoiden välille Koordinointi ja kokonaisvaltainen strategia rakennetyöttömyyden purkamiseen Työttömien työterveyshuollon edistäminen ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Työnantaja-yhteistyön ja koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen välityömarkkinoilla 10 December 2012 Kaira-hanke, S KAIRA -hanketta edelsi Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuonna 2007 teettämä esiselvitys. Siinä selvitettiin Kainuun rakenteellisen työttömyyden alentamiseen pyrkivää, silloista julkisen sektorin toimintaa ja välityömarkkinoiden tilannetta. Selvityksen mukaan työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä oli jo silloin, ja on edelleenkin Kainuussa hajanainen. Kaira-hankkeen tavoiteltavaksi tuli puolittaa Kainuun rakennetyöttömyys, sekä estää uusien työttömien henkilöiden ajautuminen rakennetyöttömyyteen, ja kehittää välityömarkkinoiden toimivuutta sekä luoda toimijoiden välisiä uusia toimintamalleja. Esi-selvityksessä todettiin, että välityömarkkinat olivat laajat ja pirstaleiset. Kainuussa todettiin olevan paljon työllisyydenhoidon osaamista, mutta organisaatiot toimivat silloin hyvin erillään toisistaan. Toiminnan koettiin olevan osittain päällekkäistä ja asiakkaan siirtyminen organisaatioista toiseen ei ollut sujuvaa. Lisäksi esiintyi palveluaukkoja, minkä vuoksi asiakasprosessit katkesivat eikä lopullista tavoitetta, eli työllistymistä avoimille työmarkkinoille saavutettu. Selvityksessä todettiin, että työttöminä työnhakijoina oli henkilöitä, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen työkyky oli alentunut, ja joille oli tehtävä työkyvyn arviointi sekä ohjattava heitä ammatilliseen kuntoutukseen, tai mahdollisesti eläkemahdollisuuksien selvittelyyn. Kainuun työvoiman palvelukeskuksen ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien merkitystä pidettiin keskeisenä. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä koettiin kuitenkin hajanaiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja oli riittämättömästi kysyntään nähden. Näiden paikkojen luomiseksi tarvittiin kuntouttavasta työtoiminnasta tiedottamista, uusien ohjaajia palkkaamista ja ohjeistuksen yhtenäistämistä. Selvityksen mukaan työllisyyden hoidon kentällä kaivattiin myös laajan yritysverkoston luomista, ja jatkuvaa yhteistyötä yksityisen työnantaja-sektorin kanssa. Myös muita tahoja, kuten lääkäreitä, kansanterveyshoitajia ja työvalmentajia, oli selvityksen mukaan koulutettava ottamaan työttömät erityisesti huomioon työssään. Selvityksen perusteella havaittiin, että osa työttömistä näytti sopeutuvan tukityö-jaksojen ja työttömyyden vuorotteluun, eikä siksi tavoitellut välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille siirtymistä. Tarvittiin enemmän henkilökohtaista ohjausta ja pitkiä katkeamattomia asiakasprosesseja. Kaira-hankkeen hanke-suunnitelmassa määriteltiin lopulta kolme painopistealuetta. Ensimmäisen, koordinoivan osion tavoitteena oli kehittää organisaatioiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä, ja koota toiminnot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi siten, että asiakkaan palveluketju olisi katkeamaton. Koordinoivassa osiossa tavoiteltiin kokonaisvaltaista strategiaa rakennetyöttömyyden purkamiseksi ja estämiseksi. Suunniteltiin, että valmistauduttaessa tulevaan työvoimapulaan, oli viipymättä rakennettava rakennetyöttömien palvelut aukottomiksi siten, että mahdollisimman monella olisi valmiudet astua koulutukseen tai työelämään nopeasti noususuhdanteen alkaessa. Toisen osion tavoitteita olivat työttömien terveydenhuollon, ja kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmien toiminnan edistäminen, sekä ammatillisen kuntoutuksen -, ja kuntouttavan työtoiminnan Kainuun mallin kehittäminen. Tähän osioon liittyi lisäksi palveluketjujen ja välityömarkkinoiden rakenteiden puutteiden korjaaminen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen kolmas osio jakaantui työnantajayhteistyöhön ja koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena oli parantaa työnantajien valmiuksia työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä, ja madaltaa rekrytointikynnystä tarjoamalla tietoa ja tukea. Työttömät työnhakijat eivät tulleet hankkeen ensisijaiseksi kohderyhmäksi, vaan kohderyhmäksi valittiin työttömien kanssa työskentelevät virkailijat, henkilöt ja organisaatiot. Hanke palveli siten välillisesti pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia henkilöitä, sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria siten, että palvelujärjestelmää ja asiakasprosesseja pyrittiin kehittämään vastaamaan paremmin heidän palvelutarpeita. Kaira-hanke pyrki olemaan innovatiivinen kehittämishanke rakennetyöttömyyden ongelman ratkaisemiseksi. Kainuussa ei ollut aikaisemmin kokeiltu työllisyyshanketta, joka keskittyisi vallitsevien toiminnallisten rakenteiden ja toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. 2

3 2008 Lakisääteiset kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät Saako työtön sairastaa - kampanja Simpukkamalli Yritysyhteistyö ja työnantajakansio Kuntouttava työtoiminta 10 December 2012 Kaira-hanke, S : Hanke oli lyhyessä ajassa päässyt hyvään vauhtiin. Kunnittain järjestetyillä yhteistyötapaamisilla oli tärkeä merkitys sekä tiedottamisen että toimijoiden sitouttamisen kannalta. Tapaamisissa todettiin tarve kytkeä päihde-, mielenterveys- ja velkaneuvontapalvelut tiiviiseen yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa palvelemaan asiakasprosessien katkeamattomuutta. Joitakin uhkia hankkeen toteutumiselle suunnitellulla tavalla esiintyi heti alussa. Syksyllä 2008 alkanut taantuma vähensi rakennetyöttömyyden purkautumista avoimille työmarkkinoille. Taloussuhdanne oli kääntynyt epäsuotuisaksi, mikä vaikeutti ennen kaikkea hankkeen yritysyhteistyötä. Yritysten lakkauttamiset sekä henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset loivat haasteita. Rakennetyöttömissä oli yhä suurempi joukko niitä henkilöitä, jotka tarvitsivat enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sosiaalitoimialalla aikuissosiaalityössä henkilöstöresurssit olivat ja ovat niukat. Tuleva TE-hallinnon palvelulinja-uudistus siirsi vastuuta pitkäaikaistyöttömistä kunnille. Uudistusten juurtuminen ja käynnistäminen vei, ja vie edelleen aikaa ja voimavaroja. Hankkeen alkuvaiheessa lähdettiin tietoisesti avaamaan työttömyyden ja työttömien ihmisten monimuotoisuutta, asiakkaiden profiloinnilla asiakaskunnan kirjo konkretisoitui. Heti hankkeen alussa alkoi kehittyä asiakasprofiloinnista myös ns. simpukkamalli, työttömien työnhakijaasiakkaiden palvelutarpeista. Malli muotoutui valmiiksi vuonna 2010 ja on nykyiseltä nimeltään: Polku työttömyydestä työmarkkinoille. Saako työtön sairastaa -kampanja toteutettiin, kun kaikilla paikkakunnilla havaittiin asiakkaita, joiden olisi kuulunut olla sairauslomalla työttömyyden sijaan, tai jotka olivat työttömiä työnhakijoita, vaikka heidän työ- ja toimintakykynsä oli riittämätön työllistymiseen. Havaittiin, että lääkärit eivät kirjoittaneet sairauslomia työttömille. Työttömät puolestaan pelkäsivät sairausloman ja sairauspäivärahan hakemisen tuovan pitkän katkoksen toimeentuloon ja taloudellisia menetyksiä. Ongelmaksi koettiin se, että näin ei potilaskertomuksiin tullut merkintöjä sairauslomista, mikä taas puolestaan vaikeutti pääsyä kuntoutukseen tai eläkeselvittelyyn. Sairauslomien osalta oli ongelmallista työttömän kannalta myös se, että kuntoutukseen ei päässyt ilman dokumentoituja sairauksia. Työnantaja-yhteistyö prosessina: Yritysyhteistyö oli jo hankkeen suunnitteluvaiheessa katsottu tärkeäksi asiaksi toimijoiden kokoamisen kannalta, ja yrittäjien näkökulman mukaan saaminen työhön nähtiin tärkeänä. Työnantajakäyntejä päädyttiin ohjausryhmän ja Kainuun yrittäjien neuvosta tekemään korkeamman vaikuttavuuden vuoksi suoraan yrityksiin, eikä vain yrittäjille järjestettäviin massatilaisuuksiin. Työnantajakäyntejä tehtiin hankkeen alkuvaiheesta alkaen, ja käytännön kautta havaittiin tarpeelliseksi koota tietopaketti tuetun työllistämisen muodoista. Syntyi työnantajakansio, jonka jokainen henkilökohtaiseen tapaamiseen osallistunut yrittäjä sai itselleen. Myös sosiaalisen yrittäjyyden ajatusta lähdettiin viemään Kainuuseen puhumalla asiasta mm. välityömarkkinatapaamisissa. 3

4 Työnhakija-asiakkaiden profiloituminen välityömarkkinoiden palveluihin TOIMINTAKYVYN RAKENTAMINEN, silloin kun: - Työkyky heikko - Ammattitaidoton tai ammattitaidossa puutteita - Ei motivaatiota - Asenne ei edistä työllistymistä eikä kouluttautumista - Monia ongelmia arjen- ja elämänhallinnassa - Eläkeorientoituneisuus TYÖKYVYN RAKENTAMINEN, silloin kun: - Työkyky vaihteleva - Ammattitaidossa puutteita - Motivaatio vaihtelee - Asenne ei edistä työllistymistä eikä kouluttautumista - Ongelmia elämänhallinnassa - Tyytyy pätkätöihin AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE SIIRTYMINEN, silloin kun: - Työkyky oletettavasti vakaa - Ammattitaidossa puutteita, tunnistaako; ammatti hävinnyt - Motivoitunut - Asenteet enimmäkseen kohdallaan - Ongelmana työttömyys - Aktiivisesti mukana työhallinnon toimenpiteissä ALKUVAIHEEN KUNTOUTTAVAT PALVELUT - Kuntouttava työtoiminta TAVOITE: Edistää ja ylläpitää toiminta- ja työkykyä. Tyypillistä kuntoutukselle on yksilökohtaisuus, holistisuus ja pitkäkestoisuus. Kuntoutusta tarvitaan, kun toiminta- ja työkyky on vähentynyt tai kun ne ovat vaarassa heiketä. SISÄLTÖ: Fyysistä, lääkinnällistä, psyykkistä, ammatillista ja/tai sosiaalista kuntoutusta. TEHTÄVÄT: Tehtävät ja työaika yksilöitävissä. AKTIVOIVAT JA OHJAAVAT PALVELUT - Erilaiset yksilö- tai ryhmänohjauspalvelut - Toiminnalliset ryhmät - Ammatinvalinnan ohjaus - Työkokeilu - Urasuunnittelu - Vertaistuki TAVOITE: Oman aktiivisuuden, muutosvalmiuden ja tulevaisuusorientaation lisääminen. Tavoitteena on tukea henkilön omaa aktiivisuutta ja suunnan löytämistä. SISÄLTÖ: Ohjausta oman tilanteen arvioimiseksi sekä koulutus- ja urasuunnitteluun liittyviä palveluja. TEHTÄVÄT: Alan avustavat tehtävät, eivät vaadi ammatillista koulutusta tai aiempaa kokemusta AMMATILLISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN - Työharjoittelu - Työelämävalmennus - Työkokeilu - Työvoimakoulutus -Koulutusta ja työtä yhdistävät mallit TAVOITE: Ammatillisten valmiuksien lisääminen tai uudistaminen. Tyypillistä on konkreettisuus, ammatti-/työspesifisyys ja tavoitteellisuus sekä toiminnallisuus. SISÄLTÖ: Ammatillisten taitojen arviointi ja/tai ammatillista koulutusta. TEHTÄVÄT: Kiinnostus ammattialaa kohtaan. AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE POLUTUS Palkkatuki - Oppisopimus - Työhönvalmennus - Edelleensijoitus TAVOITE: Hankittujen ammatillisten valmiuksien testaaminen ja vahvistaminen. Tyypillisesti toimitaan aidossa työympäristössä. Toimintaan voi liittyä koulutuspalveluja. SISÄLTÖ: Työssä toimimista, siihen liittyvää ohjausta ja arviointia. TEHTÄVÄT: Tehtävät vastaavat alan avointen markkinoiden töitä. Avoimet työmarkkinat Aktiivinen sosiaalipolitiikka, työssä selviytymistä edistävät palvelut Aktiivinen työvoimapolitiikka, 10 December 2012 Kaira-hanke, työhön S10179 sijoittumista edistävät palvelut 4 KAIRA Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S

5 10 December 2012 Kaira-hanke, S

6 10 December 2012 Kaira-hanke, S

7 10 December 2012 Kaira-hanke, S

8 2009: Välityömarkkinatapaamiset Ammatillinen kuntoutus Yritysyhteistyötapaamiset 10 December 2012 Kaira-hanke, S : Vuonna 2009 hankkeen toiminta oli hyvin laajaa. Hankkeen tilaisuuksiin ja tapaamisiin osallistuivat keskeiset toimijaryhmät. Asioista keskusteltiin avoimesti ja rakentavasti. Hanketyöntekijöille osoitetut pyynnöt, ehdotukset ja palautteet kertoivat siitä, että hanketta ja sen verkostoja osattiin jo hyödyntää. Kaikkeen kehittämiseen liittyy kuitenkin muutostarpeiden esiin nostaminen, ja hankkeessa koettiin, että toimijat tarvitsivat aikaa muutokseen. Kun asioihin ei ollut rohjettu puuttua, toimintamallit ja rakenteet olivat piintyneet vanhoihin uomiin. Tämä muuntautumiskyvyn puuttuminen selitti osaltaan Kainuun rakennetyöttömyyttä. Jotta toiminta olisi vaikuttavaa, oli kehitettävä rinnan kaikkia toimintoja työllistymispolun vaiheilta: kuntouttavaa työtoimintaa, työvalmennusta, yritysyhteistyötä, yhteistyötä oppilaitosten kanssa, ja sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja. Oli tärkeää tehdä näkyväksi nykyiset käytännöt, että voitiin kehittää niitä eteenpäin. Tämän valossa näytti siltä, että projektin kolmen vuoden aikajänne oli liian lyhyt kaikkien tarpeellisten muutosten aikaansaamiseksi. 8

9 2010: Jatkohankkeen suunnittelua Yhdistystyöllistämisen suunnittelua Sosiaalinen luototus Kysely nuorten kanssa toimiville tahoille Kysely Kainuun kuntoutuksen asiakastyöryhmän tilasta 10 December 2012 Kaira-hanke, S : Hankeyhteistyö koettiin vuonna 2010 useassa tapauksessa aktiiviseksi, käytännönläheiseksi, motivoivaksi, kehittäväksi, uutta luovaksi ja toimijoita palkitsevaksi. Tietoa, toimintamalleja ja tulevaisuuden muutostrendejä välitettiin toimijoille aktiivisesti samoin kuin tietoa erilaisista työllisyysasioihin liittyvistä koulutuksista ja seminaareista. Järjestettiin myös useita tilaisuuksia työkyvyn arviointiin, ja sosiaaliseen sekä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Nuorten työllisyyden edistämiseksi järjestettyihin tapaamisiin oli suurta kiinnostusta, ja se antoi hyvät lähtökohdat nuorisotyöttömyyttä ehkäisevälle toiminnalle. JO vuonna 2010 kuntien keskeistä roolia työllisyysasioissa pyrittiin korostamaan. Jokaiseen kuntaan toivottiin työllisyysasioiden vastuuhenkilö, joka seuraisi jatkuvasti työllisyyden kehitystä sekä omassa maakunnassa että valtakunnallisesti sekä päivittäisi tietoja alan kehittämistyöstä. Säännölliset kuntakohtaiset toimijoiden tapaamiset koettiin hyviksi, koska niissä voitiin sopia työnjaosta, keskinäisestä yhteistyöstä, kehittämisen suunnista, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä tehdä konkreettisia, esimerkiksi resursseihin liittyviä esityksiä. Myös edelleen sijoittamisen toimintamallia ja markkinointia kehitettiin useiden työllisyyshankkeiden kanssa yhteistyössä. Vuonna 2010 suunniteltiin hankkeen optioajan käyttö, ja saatiin jatkohanke-rahoitus vuosille 2011 ja 12. Myös hankkeen vaikuttavuuden arviointiin liittyvä ostopalvelu kilpailutettiin. Vuoden 2010 väliraportissa todetaan mm näin: Välityömarkkinatoimijoiden toimintamahdollisuuksia on aktiivisesti tuettava, ja työntekijöiden osaamista päivitettävä. Valmentajien yhteistyötä on kehitettävä verkostomaisen yhteistyön suuntaan. Työnantajayhteistyöhön on rohkaistava, sillä tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Toisaalta toimijoiden resurssipula vaikeuttaa osallistumista yhteiseen kehittämiseen mutta toisaalta kehittämistyö tulisi nähdä olennaisena osana omaa työtä.. Väliraportissa todetaan myös, että hanke ei saavuttanut sille asetettua rakenteellisen työttömyyden puolittamisen tavoitetta kolmessa vuodessa. Syitä siihen, ettei tavoitetta saavutettu: 1) Taantuma vähensi rakenteellisen työttömyyden purkautumista avoimille työmarkkinoille. 2) Kaikissa kunnissa ei nähty omaa keskeistä roolia työllisyysasioiden hoitamisessa eikä panostettu työllisyysasioihin. 3) Asiakasohjaus ei toiminut vielä systemaattisesti ja linjatusti. 4) Välityömarkkinatoimijoiden ei ollut helppoa käynnistää omaehtoista työnantajayhteistyötä. 5) Pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työllistymisprosessit osoittautuivat pitkiksi. 6) Rakennetyöttömissä oli odotettua enemmän niitä henkilöitä, jotka eivät olleet riittävän työkykyisiä työllistyäkseen edes välityömarkkinoille. 9

10 Sosiaalisen vahvistamisen ohjelma ja ohjelman ohjausryhmä Yhdistystyöllistäminen jatkuu Työllisyysfoorumit Nuortentyöllistymistä edistävien toimijoiden kartoitus Mun reitti- valmentaja koulutukset Ohjaaja- ja valmentajaverkoston persutaminen KAIRA -hankkeen ulkoinen arviointi Työpankkikokeilu Ratkaisukeskeisyys ja asiakaslähtöisyys ohjauksessa koulutus Nuorisotyöfoorumi Kajaani ja Kuhmo työllisyydenhoidon kuntakokeiluun 500 pv työttömänä työnhakijana - info 10 December 2012 Kaira-hanke, S ja 2012: Hankkeen ulkoisen arvioinnin toteutti Ramboll Management Consulting haastattelujen ja sähköisen kyselyn avulla, sekä perehtymällä hankkeen kirjalliseen materiaaliin ja aineistoihin alukuvuodesta Vuonna 2011 Kainuun maakunta-kuntayhtymän Tutkimus-, kehittämis- ja suunnitteluyksikköön käynnistettiin Kainuun sosiaalisen vahvistamisen ohjelma. Sitä toteuttaville neljälle hankkeelle koottiin yhteinen Sosiaalisen vahvistamisen ohjausryhmä. Maakunnallisessa työllisyyden kehittämisfoorumissa maakuntajohtaja Alpo Jokelainen nimesi, ja kehittämisjohtaja Jorma Teittinen kutsui koolle foorumia valmistelevan työkokouksen, eri organisaatioden edustajista. Työkokouksen tehtävänä oli laatia yhteinen työllisyydenhoidon sopimus Kainuun alueelle. Kainuun työllisyyden hoidon strategiatyö hautautui kuitenkin maakunnan hallintokokeilun jatkumisen selvittelyjen alle. Lisäksi kuntakenttä ei täysin osannut vielä vastata, ottavatko he hoitaakseen sosiaalisen työllistämisen tehtävää. Osa kunnista on kuitenkin jo aktivoitunut tähän suuntaan ja on ottamassa vastuuta. Haastetta sosiaalisen työllistämisen hallinnointiin ja vastuunottoon kuntasektorilla luovat mm. kuntien palvelurakenteen muutos, tuleva sosiaalihuoltolain muutos, sekä sote- ja hallintopalvelujen uudelleen järjestäminen Kainuussa. Työryhmän puheenjohtajan, Hyrynsalmen kunnanjohtajan Heimo Keräsen mukaan strategian kirjoittaminen ei toteudu näillä näkymin ennen kuin em. asioihin saadaan lisää selvyyttä. Varautuneisuutta tuo lisäksi uusi valtakunnallinen kuntarakenneuudistus. Huolimatta peruskuntien määrittelystä tai kuntarajoista, myös peruskuntien keskeinen rooli työllisyysasioissa korostui, ja korostuu yhä edelleen. Työllisyyden hoidon kuntakokeilu on tästä hyvä esimerkki. Hankkeessa tehtyjen havaintojen myötä kiinnitettiin huomiota siihen, että aikuissosiaalityön resurssit eivät olleet riittävät, jotta asiakkaiden kokonaisvaltainen ja perusteellinen tilanne- ja palvelutarpeenkartoitus olisi mahdollista tehdä työllistymisprosessin alkuvaiheessa. Työttömien työkyvyn arviointiin ja eläkemahdollisuuksien selvittämiseen liittyviä resursseja, käytäntöjä ja toimintamalleja tuli kehittää runsaasti, jotta pystyttäisiin välttämään tilanne, jossa suuri joukko työttömiä ei todellisuudessa ole työllistettävissä työkyvyn puutteen vuoksi. Mielenterveys- ja päihdetyön merkitys työllistymisen esteiden poistamisessa on huomioitava tärkeänä yhteistyön muotona. Maakuntaan tarvitaan lisää matalan kynnyksen työhönvalmennuspaikkoja ja -pajoja. Työpajakoulu-tyyppistä toimintaa tulisi edelleen kehittää myös haja-asutusalueiden väestön kouluttamiseksi. Vuonna 2011 tehdyn ulkoisen arvioinnin haastatteluissa ja kyselyssä todettiin myös, että KAIRA -hankkeen suoria vaikutuksia rakennetyöttömyyden vähentymiseen on käytännössä hyvin vaikea osoittaa. Hankkeen tavoiteasettelu nähtiin jossain määrin ongelmallisena. Hankkeen toiminnan ohjauksen kannalta oleellisempina pidettiin siksi sille asetettuja alatavoitteita. Näitä oli kuitenkin niin paljon, että niiden toteuman perusteella oli vaikeaa tehdä johtopäätöksiä jatkokehittämisen paikoista tai niiden keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys ovat kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla nousseet korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Rakennetyöttömien joukossa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut jonkin verran ja työttömyyden kova ydin, pitkäaikaistyöttömyys, ei ole vähentynyt, vaan on jumiutunut vajaan 800 työttömän tasolle. Kainuun kuntien erilaiset toimintaympäristöt ovat luoneet erilaisia työllisyydenhoidon toimintakulttuureja ja -käytänteitä. Kajaanin ja Kuhmon kaupungit ovat ottamassa aktiivisempaa roolia sosiaalisen työllistämisen kentässä. Molempien kaupunkien intressinä on ottaa vahvempi rooli asiakkaita osallistavien toimintatapojen ja käytänteiden, sekä palveluprosessien turvaamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa. Kuntakokeilun myötä sosiaalisen työllistämisen hyvät käytänteet leviävät ensin kokeilukuntiin ja myöhemmin toivottavasti kuntarakenneuudistuksen myötä koko Kainuuseen. 10

11 Hyväksi havaittua mm: Välityömarkkinatoimijoiden -, hankkeiden-, ja ohjaajaverkoston tapaamisten koollekutsuminen ja tapaamisten suunnittelu ja organisoiminen. Koulutusten järjestäminen välityömarkkinatoimijoille, välityömarkkina-toimijoiden osaamisen kehittämisen tukeminen. Keskeisten organisaatioiden sitouttaminen yhteistyöhön ja asiakkaita koskeviin työllistymistavoitteisiin. Yhteistyön koordinointi ja toimijoiden tutustuttaminen. Työllistävien yhdistysten aktivoiminen yritysyhteistyöhön. Ajankohtaisista asioista tiedottaminen välityömarkkinatoimijoille. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistietojen päivittämien. Kela-tilaston ylläpitäminen sekä muut kyselyt ja selvitykset. Hankematriisit. Työnantaja-käynnit ja työnantajakansio. Kuntakierrokset. 10 December 2012 Kaira-hanke, S HYVÄT KÄYTÄNNÖT: Kaira hanke on tavoitellut uusien käytänteiden sekä ajattelu- ja lähestymistapojen juurruttamista niin kansallisella -, paikallisella - kuin organisaatiotasoillakin. Hyvän käytännön juurruttaminen edellyttää vuorovaikutusprosessin onnistumista ja hyviä yhteistyötaitoja. Kuntakierrokset, työnantaja-käynnit, hanketapaamiset sekä välityömarkkinatapaamiset kunnittain ovat osoittautuneet tiedonkeruun ja ongelmakohtien kartoittamisen, hyvien käytänteiden ja uusimman tiedon levittämisen sekä yhteistyön organisoimisen hyviksi käytänteiksi. Juurruttaminen taas pitää sisällään innovaation levittämisen ja yleistymisen. Hyvien käytänteiden luominen, etsiminen, tunnistaminen, levittäminen ja juurruttaminen ovat osoittautuneet hitaiksi ja osittain ongelmallisiksi prosesseiksi. Matti Heikkisen sanoja lainatakseni: Ensisijaisen tärkeää hankkeen tulosten juurtumisen kannalta on se, että kehittämistyössä on riittävästi yhtymäkohtia perusorganisaatioon ja se vastaa organisaation olemassa oleviin tarpeisiin. Toiminnalle tulisikin olla luonnollinen tilaus. Kehittämishankkeen toiminnan organisaatiotason juurruttamisessa tulisi huomioida organisaatioiden reunaehdot ja resurssit. Samalla tulisi rajata kehittämishanketta järkevästi, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Tämä reunaehtojen ja resurssien sovittelu tulisi tapahtua yhteistyössä, osallisuutta ja aktiivisuutta korostaen. Tämä synnyttää luottamusta kehittämishankkeen ja perusorganisaation välille, 11

12 LOPUKSI Asiakastyössä on ennen kaikkea kyse aidosta kohtaamisesta. Ilman aitoa kohtaamista ei synny aitoa yhteistyötä, myöskään toimijoiden välille. 10 December 2012 Kaira-hanke, S EDELLEEN KEHITETTÄVÄÄ: Hankkeen aikana havahduttiin konkreettisesti siihen, että rakenteiden ja prosessien kehittäminen on hidasta ja se voi olla hetkittäin turhauttavaa työtä. On selvää, että toimijoita pitää osallistaa kehittämistoimintaan, jotta kehittäminen olisi vastavuoroista ja toimivaa. Toimijoiden kehittämisen tarpeiden ja intressien eriaikaisuus sai aikaan tasapainoilua kehittämistyön ideoinnin ja toteutuksen välillä. Toimijoiden tarpeita kentällä oli osattava lukea ja tarjottava oikea-aikaisesti osaamista ja kehittämisresurssia. Ilman konkreettisia tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseen valittuja konkreettisia menetelmiä, on haastavaa arvioida mikä on ihanteellinen panoksen ja tuotoksen suhde, tai milloin onnistumisia on saavutettu. Ilman ongelma-, kohderyhmä-, riski- sekä sidosryhmäanalyysejä ei voida määritellä realistisia ja selkeitä tavoitteita eikä tuloksia. Siten projektisuunnitelma toimii mainittujen määrittelyjen kautta erinomaisesti myös projektin johtamisen työkaluna. Projektien on yleensäkin havaittu olevan haavoittuvaisia. Vaikka hyviä prosesseja on saatu alulle ja suunnitelmia on toteutettu, tavoitteiden saavuttaminen ei ole itsestään selvää. Suunnittelussa on ennakoitava riskit huolella, jotta epäonnistumiset voidaan minimoida. Tyypillisimpiä sudenkuoppia hankkeille ovat tavoitteenasettelun epärealistisuus, puutteellinen sitoutuminen ja toteutuksen sekä tulosten pitkän ajan kestävyyteen liittyvät riskit. Lopuksi haluamme kiittää kaikkia KAIRA-hankkeessa työskennelleitä, sidos-, ja kohderyhmien, rahoittajien sekä hallinnoijan edustajia, ja kaikkia, joiden panosta on tarvittu Kainuulaisen rakennetyöttömyyden purkamiseen. Rakennetyöttömyys on Kainuussa pysyvä haaste, eikä sitä ratkaista ilman laadukkaita asiakaspalveluja. Asiakastyössä taas on ennen kaikkea kyse aidosta kohtaamisesta. Ilman aitoa kohtaamista ei synny aitoa yhteistyötä, myöskään toimijoiden välille. Kiitos. 12

KAIRA-HANKE

KAIRA-HANKE KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hankkeen esittely HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2012 Budjetti 1 052 268 Rahoitus

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntouttavaa työtoimintaa Kainuussa. - Mitä on tehty ja mitä on opittu -

Kuntouttavaa työtoimintaa Kainuussa. - Mitä on tehty ja mitä on opittu - Kuntouttavaa työtoimintaa Kainuussa - Mitä on tehty ja mitä on opittu - Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi (2007) vuoden 2006 lopussa rakennetyöttömyyteen lukeutuvia Kainuussa

Lisätiedot

Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma

Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma strateginen ohjauskeino ja strategian uudistamisen väline. väliaikainen: tulosten hyödyntäminen ja juurruttaminen käytäntöön liittyy sekä toimijoiden operatiiviseen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN. Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179)

KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN. Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Soile 55 v. Työllistynyt tuetusti erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhdistyksiin ja kuntaan useiden

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk.

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk. AURA Kela käynnisti työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 2007, tavoitteena oli tuolloin kehittää kuntoutusta työn ja työelämän muuttuneisiin tarpeisiin sekä edistää yhteistyötahojen entistä parempaa verkostoitumista

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Ohjaamo-päivät Lahdessa

Ohjaamo-päivät Lahdessa Ohjaamo-päivät Lahdessa 23.09.2015 Työllisyystietoa Lahdesta - elokuu 2015 Työttömyysaste 18,0 % (8912) (koko maa 13,2 %) 2012: ka-14,0 %; 2013: ka-16,1 %; 2014: ka-17,3 % Nuorten osuus työttömistä 15,0

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta LEPPÄVIRTA vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta MITÄ JÄI MIHIN MENNÄÄN Työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaari 22.10.2015 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Alue,

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan avoin kuuleminen Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio 1.3.2017 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Nyt näyttää vahvasti siltä, että:

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori

Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori Pekka Stenfors Yrityskoordinaattori MIKÄ KUNTAKOKEILU ON? Kuntakokeilun (1.9.2012 31.12.2015) tarkoituksena on löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille soveltuvia malleja rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut 1 Mitä työhönvalmennus on? 1990-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot