MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

2 MUSTOLAN KAATOPAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI Päivämäärä 07/03/2014 Laatija Tarkastaja Juha Setälä Jenni Takala Kuvaus Ympäristöriskitarkastelu Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. PINTA- JA POHJAVESIOLOSUHTEET 1 3. LISÄTUTKIMUKSET JA TUTKIMUKSEN TULOKSET Tehdyt tutkimukset Tutkimustulokset Maanäytteiden kokonaispitoisuudet Maanäytteiden liukoiset pitoisuudet Vesinäytteet 2 4. RISKITARKASTELU Kriittiset haitta-aineet Kulkeutumisriskitarkastelu Altistumisriskitarkastelu Ekologiset riskit 4 5. JOHTOPÄÄTÖKSET 4 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Koontitaulukko maanäytteiden kokonaispitoisuudet Koontitaulukko maanäytteiden liukoiset pitoisuudet Laboratorion tutkimustodistus, maanäytteiden kokonaispitoisuudet Laboratorion tutkimustodistus, kaatopaikkakelpoisuusnäytteiden kokonaispitoisuudet Laboratorion tutkimustodistus, kaatopaikkakelpoisuusnäytteiden liukoiset pitoisuudet Laboratorion tutkimustodistus, pinta- ja pohjavesinäytteistä PIIRUSTUKSET Piirustus 1 Piirustus 2 Tutkimuspisteet ja tielinjaus Pinta- ja pohjavesipisteiden sijainnit

4 1 1. JOHDANTO Valtatien 6 ja Nuijamaantien liittymäalueen läheisyydessä sijaitsee Mustolan vanha kaatopaikka. Kaatopaikan täyttökerroksen määrää ja laatua on tutkittu v Tutkimuksilla ei todettu akuutteja ympäristö- tai terveysriskejä ja niistä aiheutuvaa maaperän puhdistustarvetta. Tutkimuksissa todettiin kuitenkin jätetäyttöä sekä joiltain osin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mitkä tulee huomioida, mikäli alueella tehdään maankaivutöitä. Viime vuosina jätetäyttöalueen läheisyydessä on tehty tiejärjestelyitä ja tietyöt ovat osittain kohdistuneet jätetäyttöalueelle. Tietöiden vuoksi kunnostustoimenpiteitä on tehty alueilla, joihin tiejärjestelyt ovat kohdistuneet. Kaakkois-Suomen ELY- keskus antoi päätöksen Dnro KASELY/126/07.00/2012 pilaantuneen maaperän kunnostamisesta jätetäyttöalueella. Lupapäätöstä on tarkoitus soveltaa, mikäli jätetäyttöä havaitaan alueella tehtävien maarakennustöiden yhteydessä. Nuijamaantien eteläpuolelle kaatopaikan reuna-alueelle tullaan rakentamaan VT13 eritasoliittymän tiejärjestelyihin liittyvä ramppi keväällä-kesällä Tulevan rampin sijainti selviää piirustuksesta 1. Liittymärampin rakentamisen pohjatöiden yhteydessä joudutaan poistamaan kohonneita haittaainepitoisuuksia ja/tai jätejakeita sisältävää maa-ainesta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen kaivutöissä tullaan noudattamaan aiemmin mainittua kunnostamista koskevaa lupapäätöstä. Jätetäyttöä/kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen kaivu tulevan liittymärampin rakennekerrosten alapintaa syvemmältä ei teknisen toteutuksen vuoksi ole tarpeellista. Liittymärampin rakentamisen vuoksi tarpeellista on poistaa maa-ainesta keskimäärin 1-2 m syvyydeltä. Täyttökerroksen kaivu koko paksuudelta vaarantaisi nykyisiä VT13 tierakenteita ja aiheuttaisi tien sortumavaaran. Lupapäätöksen määräyksen 1 mukaan maaperän kunnostuksen jäännöspitoisuuksien tavoitearvoina tulee lähtökohtaisesti käyttää VNA 214/2007 ylempiä ohjearvoja. Jäljempänä tässä raportissa esitettyjen tutkimustulosten perusteella joidenkin haitta-aineiden osalta ylemmät ohjearvot ylittyvät lievästi myös syvemmissä maakerroksissa. Lupapäätöksen määräyksen 2 mukaan nykyisiä tierakenteita ei ole kaivutöiden vuoksi kuitenkaan tarpeen vaarantaa. Tämä riskitarkastelu ei ole koko kaatopaikka-aluetta koskeva kattava riskinarviointi. Tämän riskitarkastelun pääasiallinen tarkoitus on arvioida, onko tulevan liittymärampin pohjarakennustöiden vaihtoehtoisilla kaivutasoilla (joko kaikilta osin ylempi ohjearvotaso tai tieliittymän rakennekerrosten alapinnantaso) vaikutusta ko. alueen ympäristö- ja terveysriskeihin. 2. PINTA- JA POHJAVESIOLOSUHTEET Kunnostusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole herkkiä kohteita. Lähin luokiteltu pohjavesialue ( Keskusta-Lauritsala, III-luokka) sijaitsee noin 1 km kohteesta luoteeseen. Kunnostusalue kuuluu Saimaan kanavan valuma-alueeseen (05.003). Kaatopaikalta suotautuneet vedet päätyvät pintavaluntana kohteen eteläpuolella sijaitsevaan ojaan, joka virtaa lännestä itään kohti Mustolanlampea ja lopulta Saimaan kanavaan. Saimaan kanava sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä idässä.

5 2 3. LISÄTUTKIMUKSET JA TUTKIMUKSEN TULOKSET 3.1 Tehdyt tutkimukset Tulevan liittymärampin alueelle tehtiin lisätutkimuksia syksyllä Tutkimusten tarkoituksena oli hankkia lisätietoa alueen maaperän haitta-ainepitoisuuksista sekä jätteiden määrästä ja laadusta. Koekuopat sijoitettiin lähelle VT13 reunaa, alueelle johon rampin rakentamisen aikaiset kaivutyöt kohdistuvat. Lisätutkimusten yhteydessä kaivettiin 5 kpl koekuoppia. Koekuopista otettiin kerroksittain maanäytteitä, joista analysoitiin laboratoriossa metallien, öljyhiilivetyjen C10- C40, bensiinijakeiden C5-C10, BTEX-yhdisteiden, kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen sekä PAHyhdisteiden pitoisuuksia. Yksittäisistä näytteistä muodostettiin lisäksi kaksi koontinäytettä, joista analysoitiin kaatopaikkakelpoisuuden osoittamiseen vaadittavat parametrit. Kaatopaikkakelpoisuusanalyysit sisälsivät kokonaispitoisuuksien lisäksi haitta-aineiden kulkeutumisominaisuuksia kuvaavat liukoiset pitoisuudet. Koekuoppien sijainti selviää piirustuksesta 1. Maaperätutkimusten lisäksi alueella on tarkkailtu kaatopaikan vaikutusalueen vesiä aiemmin esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 3.2 Tutkimustulokset Maanäytteiden kokonaispitoisuudet Kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen, BTEX-yhdisteiden, bensiinihiilivetyjen C5-C10 ja PAHyhdisteiden pitoisuudet alittivat alemmat ohjearvot kaikissa analysoiduissa näytteissä. Öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuus ylitti ylemmän ohjearvotason yhdessä analysoidussa näytteessä. Sinkkija kuparipitoisuudet ylittivät ylemmät ohjearvot useammassa yksittäisessä näytteessä. Sinkki- ja kuparipitoisuudet olivat kuitenkin laboratorion virhemarginaali huomioiden ylemmän ohjearvon tuntumassa. Yksittäisistä maanäytteistä analysoidut kokonaispitoisuudet on esitetty koontitaulukossa, liitteessä 1. Tutkimustodistukset kokonaispitoisuuksista on esitetty liitteinä 3 ja Maanäytteiden liukoiset pitoisuudet Koontinäytteistä analysoidut haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet olivat matalia. Pitoisuudet alittivat pysyvän jätteen kaatopaikan kelpoisuuskriteerit lukuun ottamatta antimonin liukoisuutta toisessa analysoidussa näytteessä. Liukoiset pitoisuudet alittivat tavanomaisen jätteen kaatopaikan kelpoisuuskriteerit kaikkien tutkittujen yhdisteiden osalta Maanäytteistä analysoidut liukoiset pitoisuudet on esitetty koontitaulukossa, liitteessä 2. on esitetty liitteenä Vesinäytteet Eritasoliittymän rakentamisen ajaksi on kaatopaikka-alueen pinta- ja pohjavesille tehty tarkkailusuunnitelma ( , Ramboll Finland Oy, ). Siinä pohjavesiä on esitetty tarkkailtavaksi kahdesta pohjavesiputkesta (PVP 101 ja 102) ja lisäksi kolmesta ojapisteestä (yksi taustapitoisuuspiste ja kaksi kaatopaikan vaikutuksen alaista vesistöpistettä). Tarkkailusuunnitelmassa on esitetty, että tarkkailua jatketaan niin kauan kuin maankaatopaikan alueella tehdään rakennustöitä, jotka kohdistuvat jätetäyttökerrokseen. Rakennustöiden päätyttyä tarkkailusta laaditaan raportti ja esitetään mahdollinen jatkotarkkailusuunnitelma. Vesinäytteitä on otettu suunnitelman mukaisesti vuosina Viimeiset näytteet on otettu Mustolan kaatopaikan pohjoispenkan kunnostustyön aikana. Näytteistä analysoitiin sameus, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, metallien liukoiset pitoisuudet, öljyhiilivedyt (C10-C40) ja VOCpitoisuudet. Pohjavesinäytteistä analysoitiin lisäksi PAH-yhdisteet. Pinta- ja pohjavesipisteiden (4 kpl) sijainnit ovat esitetty piirustuksessa 2. Vuonna 2013 pohjavesinäytteet otettiin kahdesta pohjavesiputkesta (PVP100 ja PVP102) ja pintavesinäytteet kahdesta ojapisteestä kaatopaikan pohjoispenkan kunnostuksen alku- ( ) ja loppuvaiheessa ( ). Kaikkien vesinäytteiden kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen pitoisuudet olivat alle määritysrajan. PAH-yhdisteitä todettiin molemmissa pohjavesinäytteissä molemmilla näytteenottokerroilla, mutta pitoisuudet olivat hyvin matalia, lähellä laboratorion määri-

6 3 tysrajaa. Pintavesinäytteiden metallipitoisuudet olivat alle määritysrajan tai sen tasolla molemmilla näytteenottokerroilla. Pintavesien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet olivat normaalien ojanäytteiden tasoa. Pohjavesissä metalleista sinkki oli ainoana metallina selkeästi yli määritysrajan. PVP100:ssa todettiin määritysrajan (<0,05 mg/l) tasolla oleva öljyhiilivetypitoisuus ja PVP102:ssa öljyhiilivetypitoisuus vaihteli 0,37-0,51 mg/l. Vesinäytteestä analysoidut öljyhiilivedyt olivat pääasiassa heikosti kulkeutuvia raskaita jakeita. Näytteitä ei saatu pumpattua kirkkaiksi ja ne sisälsivät hienoainesta. PVP 102 vesinäytteestä analysoituun öljyhiilivetypitoisuuteen vaikuttaa todennäköisesti ainakin osittain näytteen sisältämä hienoaines. Vuonna 2013 otettujen pinta- ja pohjavesinäytteiden analyysitulokset ovat liitteenä 6 4. RISKITARKASTELU 4.1 Kriittiset haitta-aineet Kaatopaikka-alueen ympäristön vesinäytteistä analysoidut haitta-ainepitoisuudet ovat olleet pääasiassa hyvin matalia. Pohjavesiputkesta PVP 102 on analysoitu kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia. Putki sijaitsee kuitenkin tulevaan tieliittymään nähden VT13 toisella puolella, joten siitä analysoituihin haitta-ainepitoisuuksiin vaikuttaa todennäköisesti nykyisten tierakenteiden alapuoleisissa täyttökerroksissa mahdollisesti olevat haitta-ainepitoisuudet. Maanäytteiden tutkimustulosten perusteella tulevalla kaivualueella kriittisiä haitta-aineita ovat metallit (sinkki ja kupari). 4.2 Kulkeutumisriskitarkastelu Metallien edelleen kulkeutuminen on teoreettisesti tarkasteltuna mahdollista maakerroksissa kulkeutuvan vajoveden mukana. Metallien yleisten kulkeutumisominaisuuksien perusteella ja kaatopaikkatäytön ikä huomioiden voidaan kuitenkin arvioida, että jätteen sekaisessa maa-aineksessa metallit ovat suurelta osin kulkeutumattomassa muodossa tai sitoutuneet maa-aineksen sisältämään orgaaniseen ainekseen. Koontinäytteistä tehtyjen liukoisuusanalyysien tulokset tukevat em. arviota. Tuleva liittymäramppi on kestopäällystetty, mikä jossain määrin vähentää sadevesien huuhtelevaa vaikutusta ja vajoveden muodostumista verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Kestopäällyste vähentää maahan imeytyvän sadeveden määrää saman verran molemmissa vaihtoehdoissa. Em. perusteilla matalamman tai syvemmän kaivutason välillä ei arvioida olevan merkittävää eroa haitta-aineiden mahdolliseen kulkeutumiseen veden mukana. Liittymärampin rakentamisen yhteydessä kaatopaikka-alueelta poistuu joka tapauksessa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maa-ainesta. Tuleva ramppi sijaitsee kuitenkin hyvin lähellä nykyistä VT13:ta, jonka alapuolella on historiatietojen mukaan samankaltaisia täyttökerroksia, kuin tulevan tieliittymän alapuolella. Vastaavanlaisia täyttökerroksia on laajalti myös tulevan rampin länsipuolella. Suunnitellun rampin alapuolelle jäävä alue on pinta-alaltaan melko pieni alue verrattuna kaatopaikka-alueen kokonaispinta-alaan. Em. perusteilla voidaan arvioida, että täyttömaa-aineksen kokonaismäärän pienempi tai suurempi väheneminen rampin kohdalla ei kokonaisuuden kannalta ole merkityksellinen seikka, kun arvioidaan haitta-aineiden mahdollista kulkeutumista tulevaisuudessa. Lisääntyvän kestopäällysteen ja rakennettavien kuivatusjärjestelmien vuoksi haitta-aineiden kulkeutumisriskin voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna arvioida jossain määrin vähenevän verrattuna nykyiseen tilanteeseen. 4.3 Altistumisriskitarkastelu Tulevan liittymärampin alapuolelle mahdollisesti jäävä ylemmän ohjearvotason ylittävä maaaines jää tiealueelle kestopäällysteen ja tien rakennekerrosten alle. Suoraa kosketusta tai haittaainepitoisen maan pölyämistä ja sitä kautta tapahtuvaa altistumista haitta-ainepitoiselle maaainekselle ei tapahdu. Kriittiseksi määritellyt haitta-aineet eivät ole haihtuvia. Tulevalla kaivualueella ei maaperätutkimuksissa havaittu helposti haihtuvia hiilivetyjä eikä alueen välittömässä läheisyydessä sijaitse rakennuksia, joiden sisäilmaan haitta-aineet voisivat haihtua. Em. perusteilla voidaan todeta, että

7

8 LIITTEET

9 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Sivu 1/2 Asiakas: Lappeenrannan kaupunki Kohde: Pajarila-Mustolan alue, Mustolan kaatopaikka, Vt13 läntinen ramppi Projektinumero: pvm RF Pistetunnus KK 100 Maalaji väri Lisätietoja Aistihavainnot Viitearvot As Cu Pb Zn Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Bent- Tolu- Etyyli- Ksyarvio havainnot luontainen pit aine 0,02 1 0, seeni eeni bentseeni leenit 3 Hk = hiekka kynnysarvo , Hm = humus alempi ohjearvo , Mu = multa ylempi ohjearvo Si = Siltti Jätteisyys Jätteisyys haju ulkonäkövaarallisen jätteen raja-arvo #### - #### p-% 0 5 laatu 0 5 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 0,0-0,8 0,8 Hm, Mu tumma Tiiliä, roskia, metalliroinaa 1 2 <3 / maa 2 jäte < ,8-1,8 1,0 Hk, Hm vaalea tiiliä, puuta, metalliroinaa, lasia jäte < ,8-3,0 1,2 Hk, Hm musta tiiliä, puuta, metalliroinaa, lasia palanut 4 jäte < <334 < ,0 % 1,7 7,2 0,79 4, <0,02 0,08 <0,05 0,05 0,13 3,0-4,5 1,5 Hk, Si, Hm vaal rusk tiilen paloja ja metalliroinaa 1 2 <3 0 1 jäte < < < 131 4,5-6,0 1,5 Hk, Si, Hm vaal rusk tiilen paloja ja metalliroinaa 1 1? jäte < < < 151 6,0- e.k.s. Yleiskuvaus: pinta -3m jätteensekaista maata, 1,8-3 selvä musta palanut kerros (palojäte tms), 3m alapuolella jätettä vähän. Täyttömaat varsinkin pohjalla e.k.s. - hienojakoista RF KK 101 0,0-0,5 0,5 Hm, Mu tumma Tiiliä, roskia, muovia, metallia 0 1 <1 0 1 jäte < ,0 % ,8 6, RF KK 102 RF KK 103 RF KK 104 0,5-2,0 1,5 HHk vaal rusk tiiliä, muovia, roskia jäte < < < < 91,0 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 2,0-4,0 2,0 Hk, Hm, jäte rusk / vaal ruskmetallia, lasia, tiiliä, muovia jäte <20 <101 < 190 4,0-5,0 1,0 Hk, Hm, Ki tumma tiiliä, metallia, puuta, jmupovia, lasia jäte < <112 < 513 5,0-7,0 2,0 Hk, Si, Hm, Ki tiiliä, metallia, puuta, jmupovia, lasia jäte < ,0 % 4,3 7,9 1,1 5, ,0- eps Yleiskuvaus: jätteensekaista maata - pinnasta pohjaan, ei hajuja. 3-4m luiskanpuolessa jätepesäke ja satunnaisia mustia klönttejä (5kpl). Sekaisen oloista eps- tavaraa, metalleja saattaapi löytyä 3,0-4,0 1,0 jäte vaikuttaa ohuelta alumiinilta tai muovilta <44 < < 613 4,0-5,0 1,0 mustia klönttejä kreosoottimisia klönttejä 4 kpl 0,0-0,5 0,5 Hm, Mu, Hk tumma yksittäisä roskia (muovia, tiilen muruja, metallia) 1 <1 0 0 < < < < 0,5-1,5 1,0 Hk, Hm vaalea yksittäisä roskia (muovia, tiilen muruja, metallia) 1 <1 0 0 < < < < 1,5-2,5 1,0 Hk, Hm tumma metallia, tiiliä, lasia, posliinia = silppua jäte < < < < 86,0 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 2,5-3,5 1,0 Si, hk tumma metallia, tiiliä, lasia, posliinia = silppua jäte < <104 < ,0 % ,6 5, ,5-5,5 2,0 Si, Hk, Hm tumma metallia, tiiliä, lasia, posliinia = silppua jäte < < < 167 5,5- e.k.s. e.k.s. - 0,0-0,3 0,3 Hms, Mu tumma ok, joitain roskia < < < < 0,3-1,5 1,2 Hk, si, Hm vaalea / ruskealasia 0 1 <3 1 2 öljy 0 < < < < 92,0 % 1,5-3,0 1,5 Hk, si, Hm vaalea / ruskealasia, joku rätti, tiilenpaloja ja metallia - liuotin henkinen haju liuotin? 2 jäte < < < ,0 % 1,3 7,3 0,59 4, <0,02 <0,05 <0,05 <0,1 < 3,0-4,5 1,5 Hk, si, Hm vaalea laisa, joku rätti, tiilenpaloja ja metallia jäte < < < 125 4,5-6,5 2,0 Si, Hk metallia, lasia - jätesilmäke. Potkukelkka, pyörä, moottorin 3 4 osia liuotin? 3 jäte < < ,0 % 1,1 6,5 1,4 5, <0,02 <0,05 <0,05 <0,1 < 6,5- e.k.s. e.k.s. - 0,0-0,5 0,5 Mu, Hm vähän jätesilppua < < < 216 0,5-2,0 1,5 Hk, Si, Hm pohjoisreuna vähän jätesilppua < < < ,0-2,0 1,0 Silttinen öljytöhnä eteläreuna metalliroinaa, öljyn / mustalipeän haju, "käy päähän" öljy / ml 4 < < < ,0 % 4,8 14 1,2 5, ,0-3,0 1,0 Silttinen öljytöhnä kokoala metalliroinaa, öljyn / mustalipeän haju, "käy päähän" öljy / ml 4 <21 < < ,0 % <0,02 0,06 <0,05 0,07 0,13 3,0-3,9 0,9 Sr / Mr pm? ok < < < < 3,9- e.k.s. e.k.s. - Syvyys Kerrospaksuus Yleiskuvaus: jätesilppua maanseassa alkaen 1,5m. Suht hyvän näköistä tavaraa Yleiskuvaus: Hajuja useampi, hk/si täyttömaa, seassa jätettää pääasiassa noin 3% - määrä lisääntyy pohjalle Yleiskuvaus: pinta siistiä, 1m alkaen karsean hajunen öljytöhnä, haisee kuulemma ihan mustalipeälle. Haju käy päähän, ehkä hieman VOC vivahteinen Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Aromaattiset hiilivedyt TEX 4 Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: Huomautukset: X XX XXX tulos ylittää kynnysarvon tulos ylittää alemman ohjearvon tulos ylittää ylemmän ohjearvon = kts. VnA 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa. 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus XXXX tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa 1 = lievä T = Täyttömaa 2 = kohtalainen 3 = voimakas

10 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Sivu 2/2 Asiakas: Lappeenrannan kaupunki Kohde: Pajarila-Mustolan alue, Mustolan kaatopaikka, Projektinumero: pvm RF Pistetunnus KK 100 RF KK 101 RF KK 102 RF KK 103 RF KK 104 0,0-0,8 0,8-1,8 1,8-3,0 3,0-4,5 4,5-6,0 6,0- e.k.s. e.k.s. - 0,0-0,5 0,5-2,0 2,0-4,0 4,0-5,0 5,0-7,0 7,0- eps eps- 3,0-4,0 4,0-5,0 0,0-0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-5,5 5,5- e.k.s. e.k.s. - 0,0-0,3 0,3-1,5 1,5-3,0 3,0-4,5 4,5-6,5 6,5- e.k.s. e.k.s. - 0,0-0,5 0,5-2,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-3,9 3,9- e.k.s. e.k.s. - Syvyys Polyaromaattiset hiilivedyt PCB ja PCDD/F Klooratut alifaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Bentso(a Bentso(a Bentso(g,h Dibentso(a, Fluora Indeno(1, Trikloor Tetrakloo Antra- Asenaf-Asenaf- ) ) Bentso(b),i) Bentso(k) h) Fenen- n- Fluo- 2,3- Kry- Nafta- Py- PAH 5 PCB 6 PCDD/F/ Dikloori-Vinyyli-Dikloori- i- ri- MTBE TAME MTBE/ C 5-C 10 C 10-C 21 C 21-C 40 C 10-C 40 seeni teeni tyleeni antrasee pyreeni fluorantee peryleeni fluorantee antraseeni treeni teeni reeni c.d) seeni leeni reeni sum. PCB 7 metaani kloridi eteenit 3 eteenit eteeni TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum. ni ni ni pyreeni , ,1 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0, , , ,01 0,05 1 0, ,01 0, ### ### (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (ng/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) <0,24 0,1 0,079 0,44 0,36 0,32 0,28 0,18 0,042 1,2 1,2 0,18 0,3 0,37 0,18 0,87 6,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02 <0,05 <0,05 <0,1 <0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 < ,041 <0,1 0,019 0,17 0,19 0,22 0,19 0,094 0,032 0,18 0,3 0,014 0,2 0,16 0,048 0,23 2,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 < <0,01 <0,01 0,03 0,01 0,04 <0,05 <0,05 <0,1 <0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 < ,51 0,14 0,2 1,9 1,6 1,6 1,2 0,76 0,22 1,4 3,3 0,32 1,5 1,4 0,18 2,6 19 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,1 <0, <10 <10 11 Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X XX XXX XXXX tulos ylittää kynnysarvon tulos ylittää alemman ohjearvon tulos ylittää ylemmän ohjearvon tulos ylittää suuntaa

11 LIUKOISUUSTULOKSET LIITE 2 Jäteluokka Näyte Pysyvän jätteen kaatopaikka *1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka *2 Ongelmajätteen kaatopaikka *3 Luokka A Luokka B1b Luokka C Liukoisuusominaisuudet L/S-suhteessa 10 Arseeni As mg / kg <0,020 <0,020 0, Barium Ba mg / kg 0,46 0, Kadmium Cd mg / kg <0,020 <0,020 0, Kromi Cr mg / kg <0,020 <0,020 0, Kupari Cu mg / kg 0,13 0, Elohopea Hg mg / kg <0,003 <0,003 0,01 0,2 2 Molybdeeni Mo mg / kg 0,15 0,094 0, Nikkeli Ni mg / kg 0,022 <0,020 0, Lyijy Pb mg / kg <0,020 <0,020 0, Antimoni Sb mg / kg 0,061 0,16 0,06 0,7 5 Seleeni Se mg / kg <0,020 <0,020 0,1 0,5 7 Sinkki Zn mg / kg 0,14 0, Kloridi, Cl - mg / kg <11 <9, Fluoridi, F - mg / kg <4,6 4, Sulfaatti, SO 4 mg / kg Fenoli-indeksi DOC TDS mg / kg 1 0, mg / kg mg / kg Kokonaispitoisuudet Hehkutushäviö % 10 TOC % <2,5 <2, BTEX mg / kg <0,05 <0,06 6 PCB mg / kg 0,02 <0,01 1 C 10-C 40 mg / kg PAH Arseeni Barium Kadmium Kromi Kupari Elohopea As Ba Cd Cr Cu Hg Molybdeeni Mo Nikkeli Lyijy Antimoni Seleeni Sinkki Ni Pb Sb Se Zn mg / kg 2,6 1,7 40 mg / kg 12 3,8 mg / kg mg / kg 1,2 0,38 mg / kg mg / kg mg / kg 0,21 <0,10 mg / kg 2,2 <2,0 mg / kg mg / kg mg / kg 3,3 <0,50 mg / kg <1,0 <1,0 mg / kg Muut ominaisuudet ph > 6 ANC *1 Jätteen kelpoisuus pysyvän jätteen kaatopaikalle *2 Jätteen sijoitus tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikalle, johon voidaan sijoittaa käsiteltyä ongelmajätettä *3 Jätteen sijoitus ongelmajätteen kaatopaikalle *4 LS-10 suhteessa, alussa

12 Pvm: /4 Projekti: /13 Liite 3 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikka/ VT 13 läntinen ramppi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet RF100 / 1,8-3 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine RF101 / 0, RF102 / 1,5-2, RF103 / 0,3-1, RF103 / 1, Yksikkö Menetelmä 1,8-3 0,5-2 1,5-2,5 0,3-1,5 1,5-3 m Kenttät m-% RA4016* Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 1,7 1,3 * 7,2 7,3 * 0,79 0,59 * 4,1 4,7 * * * * * * * mg/kg ka RA4020* 76 <10 <10 14 mg/kg ka RA4020* mg/kg ka RA4020* VOC-PIMA, maa ok ok ok ok RA4049* Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMAmaa Vinyylikloridi 1,1-dikloorieteeni Cis-1,2-dikloorieteeni Trans-1,2-dikloorieteeni Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni Dikloorimetaani Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni ok ok ok ok RA4049* ok ok ok ok RA4049* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 <0,01 0,03 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* 0,02 <0,01 <0,01 0,01 mg/kg ka RA4049* 0,02 <0,01 <0,01 0,04 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 mg/kg ka RA4049* 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049*

13 Pvm: /4 Projekti: /13 o-ksyleeni MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) TAME (tert.amyylimetyylieetteri) TAEE (tert.amyylietyylieetteri) ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) DIPE (di-isopropyylieetteri) Bensiinijakeet C5-C10 Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 mg/kg ka RA4049C 6,3 2,1 * 0,24 0,041 * 0,10 <0,01 * 0,079 0,019 * 0,44 0,17 * 0,36 0,19 * 0,32 0,22 * 0,28 0,19 * 0,18 0,094 * 0,042 0,032 * 1,2 0,18 * 1,2 0,30 * 0,18 0,014 * 0,30 0,20 * 0,37 0,16 * 0,18 0,048 * 0,87 0,23 * Maanäytteet Näytteenottopisteet RF103 / 4,5-6,5 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi Metallit (PIMA), maa Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) RF104 / RF104 / 3-3, Yksikkö Menetelmä 4,5-6, ,9 m Kenttät m-% RA4016* ok ok RA3007 1,1 * 6,5 * 1,4 * 5,6 * 25 * 180 * 95 * 16 * 570 * 23 * mg/kg ka RA4020* < <10 mg/kg ka RA4020* <10 mg/kg ka RA4020* VOC-PIMA, maa ok ok RA4049* Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok ok RA4049*

14 Pvm: /4 Projekti: /13 Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMAmaa Vinyylikloridi 1,1-dikloorieteeni Cis-1,2-dikloorieteeni Trans-1,2-dikloorieteeni Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni Dikloorimetaani Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) TAME (tert.amyylimetyylieetteri) TAEE (tert.amyylietyylieetteri) ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) DIPE (di-isopropyylieetteri) Bensiinijakeet C5-C10 Polyaromaattiset hiilivedyt yht. Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni Yksikkö Menetelmä ok ok RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* 0,02 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,01 <0,01 mg/kg ka RA4049* <0,02 <0,02 mg/kg ka RA4049* <0,05 0,06 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 0,07 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,05 <0,05 mg/kg ka RA4049* <0,5 <0,5 mg/kg ka RA4049C 19 * 0,51 * 0,14 * 0,20 * 1,9 * 1,6 * 1,6 * 1,2 * 0,76 * 0,22 * 1,4 * 3,3 * 0,32 * 1,5 * 1,4 * 0,18 * 2,6 * * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Anri Aallonen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu

15 Pvm: /4 Projekti: /13 Menetelmien kuvaukset Öljyhiilivetyjakeet, maa VOC, maa Bensiinihiilivedyt (C5-C10) PAH + PCB yht., kiinteä Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82 (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 10 mg/kg ja mittausepävarmuus 31 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO ja ISO Metanolikestävöidystä näytteestä analysoitiin haihtuvat yhdisteet käyttäen HS-GC/MStekniikkaa. Bentseenin määritysraja on 0,02 mg/kg ka ja TEX-yhdisteiden ja oksygenaattien 0,05 mg/kg. Kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen määritysraja 0,01 mg/kg ka. Mittausepävarmuudet: %. Menetelmä perustuu standardeihin EPA Method 8260B (1996), EPA Method 5021 (1996), ISO 22155:2005. Bensiinihiilivedyt (C5-C10) analysoitiin käyttäen HS-GC/MS-tekniikkaa. Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna määritysraja oli 0,5 mg/kg ka. PAH-näytteet uutettiin tolueenilla, puhdistettiin florisililla ja määritettiin GC/MStekniikkaa käyttäen. Menetelmän määritysraja on 0,01 mg/kg ja mittausepävarmuus %. Menetelmä perustuu Nordtest Report 329. PCB-näytteet uutettiin tolueenilla ja puhdistettiin florisililla. Liuotin vaihdettiin heksaaniin ja näyte käsiteltiin rikkihapolla. Öljyiset näytteet puhdistetaan lisäksi dimetyylisulfoksidilla (DMSO). PCB-yhdisteet analysoidaan GC/MS-tekniikan avulla. Menetelmän määritysraja 0,001 mg/kg ja mittausepävarmuus %. Menetelmä perustuu Nordtest Report 329. PAH- ja PCB- summat on laskettu upper bound-arvoina (jos kongeneerin pitoisuus ei ylitä määritysrajaa, laskussa pitoisuutena käytetään määritysrajaa).

16 Pvm: /1 Projekti: /14 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikka/ VT 13 läntinen ramppi Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Maanäytteet Näytteenottopisteet KK101 / 5-7 Näytenumero MÄÄRITYKSET Näytteenottosyvyys Kuiva-aine KK101 / 0-0, KK102 / 2,5-3, KK104 / 1-2 (ER) Yksikkö Menetelmä ,5 2,5-3,5 1-2 m Kenttät m-% RA4016* Esikäsittely, mikroaaltohajotus, ok ok ok ok RA3007 kuningasvesi Metallit (PIMA), maa ok ok ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Nikkeli (Ni) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) 4,3 53 3,0 4,8 * 7, * 1,1 1,8 0,60 1,2 * 5,8 6,9 5,6 5,3 * * * * * * * * FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Sami Tyrväinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu

17 Pvm: /2 Projekti: /15 Liite 4 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikka/ VT 13 läntinen ramppi, kaatopaikkakelpoisuus/kokonaiset Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: LR / KTPK1 (kokooma) Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Tutkimustulokset Määritys 13SS02490 Yksikkö Menetelmä Kuiva-aine 88 m-% RA4016 ph 8,1 ISO 10523, SFS3021 Orgaaninen hiili, vedetön TOC <2,5 m-% ISO 10694/SFS-EN Haponneutralointikapasiteetti (ANC) ok CEN/TS ANC, ph 4 + 0,19 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 5 + 0,13 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 6 + 0,083 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 7 + 0,042 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 8 + <0,01 mol H+/kg CEN/TS Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok RA3007 Metallit 1 ok Antimoni (Sb) 3,3 Arseeni (As) 12 Barium (Ba) 230 Elohopea (Hg) 0,21 Kadmium (Cd) 1,2 Kromi (Cr) 27 Kupari (Cu) 140 Lyijy (Pb) 140 Molybdeeni (Mo) 2,2 Nikkeli (Ni) 23 Seleeni (Se) <1,0 Sinkki (Zn) 730 Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa 300 mg/kg ka RA4020 Keskitisleet (C10-C21) 43 mg/kg ka RA4020 Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 260 mg/kg ka RA4020 Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok RA4049 Bentseeni <0,02 mg/kg ka RA4049 Tolueeni <0,05 mg/kg ka RA4049 Etyylibentseeni <0,05 mg/kg ka RA4049 m+p-ksyleeni <0,05 mg/kg ka RA4049 o-ksyleeni <0,05 mg/kg ka RA4049 Polyaromaattiset hiilivedyt yht. 2,6 Antraseeni 0,060 Asenafteeni <0,01 Asenaftyleeni 0,040 Bentso(a)antraseeni 0,22

18 Pvm: /2 Projekti: /15 Bentso(a)pyreeni 0,20 Bentso(b)fluoranteeni 0,22 Bentso(g,h,i)peryleeni 0,19 Bentso(k)fluoranteeni 0,11 Dibentso(a,h)antraseeni 0,034 Fenantreeni 0,27 Fluoranteeni 0,43 Fluoreeni 0,026 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni 0,20 Kryseeni 0,19 Naftaleeni 0,031 Pyreeni 0,35 PCB yht. 0,02 PCB 28 0,001 PCB 52 0,002 PCB 101 0,005 PCB 118 0,002 PCB 138 0,004 PCB 153 0,005 PCB 180 0,003 Anna-Mari Lyytinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot LR / KTPK1 (kokooma) yhdistetty osanäytteistä KK100/0-0,8; KK100/0,8-1,8; KK100/1,8-3 sekä KK101/0-0,5; KK101/0,5-2; KK101/2-4 Jakelu ANML;

19 Pvm: /2 Projekti: /17 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikka/ VT 13 läntinen ramppi, kaatopaikkakelpoisuus/kokonaiset Näytteenottopvm: Näytteenottopiste: LR / KTPK2 (kokooma) Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Tutkimustulokset Määritys 13SS02493 Yksikkö Menetelmä Kuiva-aine 86 m-% RA4016 Kuivaus ilmoitetussa lämpötilassa 50 C ph 7,8 ISO 10523, SFS3021 Orgaaninen hiili, vedetön TOC <2,5 m-% ISO 10694/SFS-EN Haponneutralointikapasiteetti (ANC) ok CEN/TS ANC, ph 4 + 0,097 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 5 + 0,057 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 6 + 0,035 mol H+/kg CEN/TS ANC, ph 7 + 0,015 mol H+/kg CEN/TS Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok RA3007 Metallit 1 ok Antimoni (Sb) <0,50 Arseeni (As) 3,8 Barium (Ba) 190 Elohopea (Hg) <0,10 Kadmium (Cd) 0,38 Kromi (Cr) 36 Kupari (Cu) 37 Lyijy (Pb) 38 Molybdeeni (Mo) <2,0 Nikkeli (Ni) 14 Seleeni (Se) <1,0 Sinkki (Zn) 230 Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa 190 mg/kg ka RA4020 Keskitisleet (C10-C21) <20 mg/kg ka RA4020 Raskaat öljyjakeet (C21-C40) 170 mg/kg ka RA4020 Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok RA4049 Bentseeni <0,02 mg/kg ka RA4049 Tolueeni <0,05 mg/kg ka RA4049 Etyylibentseeni <0,05 mg/kg ka RA4049 m+p-ksyleeni <0,05 mg/kg ka RA4049 o-ksyleeni <0,05 mg/kg ka RA4049 Polyaromaattiset hiilivedyt yht. 1,7 Antraseeni 0,044 Asenafteeni <0,01 Asenaftyleeni 0,029 Bentso(a)antraseeni 0,15

20 Pvm: /2 Projekti: /17 Bentso(a)pyreeni 0,12 Bentso(b)fluoranteeni 0,14 Bentso(g,h,i)peryleeni 0,099 Bentso(k)fluoranteeni 0,061 Dibentso(a,h)antraseeni 0,010 Fenantreeni 0,22 Fluoranteeni 0,31 Fluoreeni 0,021 Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni 0,10 Kryseeni 0,13 Naftaleeni 0,020 Pyreeni 0,23 PCB yht. <0,01 PCB 28 <0,001 PCB 52 <0,001 PCB 101 <0,001 PCB 118 <0,001 PCB 138 0,002 PCB 153 0,002 PCB 180 0,002 Anna-Mari Lyytinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot LR / KTPK2 (kokooma) yhdistetty osanäytteistä KK102/0-0,5; KK102/0,5-1,5; KK102/1,5-2,5; KK102/2,5-3,5; KK103/0-0,3; KK103/0,3-1,5; KK103/1,5-3; KK104/0-0,5; KK104/0,5-2 Jakelu ANML;

21 Pvm: /2 Projekti: /16 Liite 5 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikka/ VT 13 läntinen ramppi, kaatopaikkakelpoisuus/liukoisuud Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Tutkimustulokset Näytteenottopisteet LR / KTPK1 LR / KTPK1 (kokooma) (kokooma), L/S=2, L/S=10 Näytenumero MÄÄRITYKSET 13SS SS Yksikkö Menetelmä Esikäsittely, ravistelu L/S 10 ok RA2066 Esikäsittely, ravistelu L/S 2 ok RA2066 ph-alku 8,1 8,7 ph-loppu 8,5 8,1 Sähkönjohtavuus DOC Kloridi Fluoridi Sulfaatti Metallit 1 ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) Barium (Ba) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Molybdeeni (Mo) Nikkeli (Ni) Seleeni (Se) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Fenoli-indeksi ms/m RA mg/kg ka RA2007 <5,1 <11 mg Cl/kg ka RA2018 1,0 <4,6 mg F/kg ka RA mg SO4/kg RA2018 ka <0,020 0,061 <0,020 <0,020 0,15 0,46 <0,003 <0,003 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,041 0,13 <0,020 <0,020 0,069 0,15 <0,020 0,022 <0,020 <0,020 0,045 0,14 <0,020 <0,020 0,38 1,0 mg/kg ka RA2051

22 Pvm: /2 Projekti: /16 Anna-Mari Lyytinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot LR / KTPK1 (kokooma) yhdistetty osanäytteistä KK100/0-0,8; KK100/0,8-1,8; KK100/1,8-3 sekä KK101/0-0,5; KK101/0,5-2; KK101/2-4 Jakelu ANML;

23 Pvm: /2 Projekti: /18 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikka/ VT 13 läntinen ramppi, kaatopaikkakelpoisuus/liukoisuud Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Tutkimustulokset Näytteenottopisteet LR / KTPK2 LR / KTPK2 (kokooma) (kokooma), L/S=2, L/S=10 Näytenumero MÄÄRITYKSET 13SS SS Yksikkö Menetelmä Esikäsittely, ravistelu L/S 10 ok RA2066 Esikäsittely, ravistelu L/S 2 ok RA2066 ph-alku 7,5 8,5 ph-loppu 8,6 8,0 Sähkönjohtavuus DOC Kloridi Fluoridi Sulfaatti Metallit 1 ok ok Antimoni (Sb) Arseeni (As) Barium (Ba) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kromi (Cr) Kupari (Cu) Lyijy (Pb) Molybdeeni (Mo) Nikkeli (Ni) Seleeni (Se) Sinkki (Zn) Vanadiini (V) Fenoli-indeksi 21 9,7 ms/m RA mg/kg ka RA2007 2,2 <9,5 mg Cl/kg ka RA2018 0,79 4,1 mg F/kg ka RA mg SO4/kg RA2018 ka 0,029 0,16 <0,020 <0,020 0,10 0,42 <0,003 <0,003 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,021 0,064 <0,020 <0,020 0,039 0,094 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,064 <0,020 <0,020 0,19 0,72 mg/kg ka RA2051

24 Pvm: /2 Projekti: /18 Anna-Mari Lyytinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot LR / KTPK2 (kokooma) yhdistetty osanäytteistä KK102/0-0,5; KK102/0,5-1,5; KK102/1,5-2,5; KK102/2,5-3,5; KK103/0-0,3; KK103/0,3-1,5; KK103/1,5-3; KK104/0-0,5; KK104/0,5-2 Jakelu ANML;

25 Pvm: /2 Projekti: /1 Liite 6 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikan pohjoispenkka Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Näytteenottopisteet OJA 1 OJA 2 PVP 100 PVP 102 Näytenumero MÄÄRITYKSET Esikäsittely, suodatus ok ok ok ok Sameus Yksikkö Menetelmä NTU RA2024 ph 7,4 7,4 6,9 6,4 RA2000 Sähkönjohtavuus Kiintoaine Kloridi (Cl) Metallit (PIMA), liukoiset ok ok ok ok Antimoni (Sb), liuk. Arseeni (As), liuk. Kadmium (Cd), liuk. Koboltti (Co), liuk. Kromi (Cr), liuk. Kupari (Cu), liuk. Lyijy (Pb), liuk. Nikkeli (Ni), liuk. Sinkki (Zn), liuk. Vanadiini (V), liuk. Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) ms/m RA mg/l RA mg/l RA2018 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 µg/l RA3000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 µg/l RA3000 <0,10 <0,10 <0,10 0,18 µg/l RA3000 <0,50 <0,50 1,3 13 µg/l RA3000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 µg/l RA3000 1,7 1,3 <1,0 1,9 µg/l RA3000 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 µg/l RA3000 <1,0 <1,0 8,2 5,3 µg/l RA3000 <5, µg/l RA3000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 µg/l RA3000 <0,05 <0,05 0,05 0,51 mg/l RA4019 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019 <0,05 <0,05 <0,05 0,48 mg/l RA4019 VOC-PIMA, vesi ok ok ok ok RA4050 Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA Vinyylikloridi 1,1-dikloorieteeni Cis-1,2-dikloorieteeni Trans-1,2-dikloorieteeni Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni Dikloorimetaani Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni ok ok ok ok mg/l RA4050 ok ok ok ok µg/l RA4050 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <1 <1 <1 <1 µg/l RA4050 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/l RA4050

26 Pvm: /2 Projekti: /1 m+p-ksyleeni o-ksyleeni MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) TAME (tert.amyylimetyylieetteri) TAEE (tert.amyylietyylieetteri) ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) DIPE (di-isopropyylieetteri) Bensiinijakeet C5-C10 Polyaromaattiset hiilivedyt Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni Yksikkö Menetelmä <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C ok ok µg/l RA4031 0,01 <0,005 µg/l RA4031 0,03 <0,005 µg/l RA4031 0,018 <0,005 µg/l RA4031 0,02 <0,005 µg/l RA4031 0,03 <0,005 µg/l RA4031 0,02 <0,005 µg/l RA4031 0,03 0,004 µg/l RA4031 0,01 <0,005 µg/l RA4031 0,006 0,002 µg/l RA4031 0,02 0,005 µg/l RA4031 0,04 0,009 µg/l RA4031 0,06 <0,005 µg/l RA4031 0,03 0,004 µg/l RA4031 0,02 <0,005 µg/l RA4031 0,03 <0,01 µg/l RA4031 0,04 0,007 µg/l RA4031 Anna-Mari Lyytinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu

27 Pvm: /2 Projekti: /12 Ramboll Finland Oy / Lahti Niemenkatu LAHTI Tutkimuksen nimi: LPR kaupunki, Mustolan kaatopaikan pohjoispenkka Näytteenottopvm: Näyte saapui: Näytteenottaja: Kautto Perttu Analysointi aloitettu: Vesitutkimus Näytteenottopisteet OJA 1 OJA 2 PVP 100 PVP 102 Näytenumero MÄÄRITYKSET Esikäsittely, suodatus ok ok ok ok Esikäsittely, dekantointi (epäorg. analyysit) Sameus ok ok Yksikkö Menetelmä NTU RA2024 ph 7,5 7,4 6,8 6,4 RA2000 Sähkönjohtavuus Kiintoaine Kloridi (Cl) Metallit (PIMA), liukoiset ok ok ok ok Antimoni (Sb), liuk. Arseeni (As), liuk. Kadmium (Cd), liuk. Koboltti (Co), liuk. Kromi (Cr), liuk. Kupari (Cu), liuk. Lyijy (Pb), liuk. Nikkeli (Ni), liuk. Sinkki (Zn), liuk. Vanadiini (V), liuk. Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Keskitisleet (C10-C21) Raskaat öljyjakeet (C21-C40) ms/m RA mg/l RA mg/l RA2018 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 µg/l RA3000 <1,0 <1,0 1,1 <1,0 µg/l RA3000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 µg/l RA3000 <0,50 <0,50 1,4 13 µg/l RA3000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 µg/l RA3000 5,2 5,2 <1,0 1,1 µg/l RA3000 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 µg/l RA3000 <1,0 1,5 7,3 4,2 µg/l RA3000 <5,0 <5, µg/l RA3000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 µg/l RA3000 <0,05 0,06 0,06 0,37 mg/l RA4019 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4019 <0,05 <0,05 <0,05 0,35 mg/l RA4019 VOC-PIMA, vesi ok ok ok ok RA4050 Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA Vinyylikloridi 1,1-dikloorieteeni Cis-1,2-dikloorieteeni Trans-1,2-dikloorieteeni Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni Dikloorimetaani Bentseeni ok ok ok ok mg/l RA4050 ok ok ok ok µg/l RA4050 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 µg/l RA4050 <1 <1 <1 <1 µg/l RA4050

28 Pvm: /2 Projekti: /12 Tolueeni Etyylibentseeni m+p-ksyleeni o-ksyleeni MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri) TAME (tert.amyylimetyylieetteri) TAEE (tert.amyylietyylieetteri) ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) DIPE (di-isopropyylieetteri) Bensiinijakeet C5-C10 Polyaromaattiset hiilivedyt Antraseeni Asenafteeni Asenaftyleeni Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(b)fluoranteeni Bentso(g,h,i)peryleeni Bentso(k)fluoranteeni Dibentso(a,h)antraseeni Fenantreeni Fluoranteeni Fluoreeni Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni Kryseeni Naftaleeni Pyreeni Yksikkö Menetelmä <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 mg/l RA4050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l RA4050C ok ok µg/l RA4031 0,011 <0,005 µg/l RA4031 0,041 <0,005 µg/l RA4031 0,011 <0,005 µg/l RA4031 0,029 <0,005 µg/l RA4031 0,028 <0,005 µg/l RA4031 0,029 <0,005 µg/l RA4031 0,021 0,003 µg/l RA4031 0,015 <0,005 µg/l RA4031 0,005 <0,001 µg/l RA4031 0,035 <0,005 µg/l RA4031 0,056 0,006 µg/l RA4031 0,055 <0,005 µg/l RA4031 0,022 0,003 µg/l RA4031 0,019 <0,005 µg/l RA4031 0,06 <0,01 µg/l RA4031 0,045 0,005 µg/l RA4031 Sami Tyrväinen FM, kemisti, Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Jakelu

29 PIIRUSTUKSET

30 W:\1386\Lappeenranta\ _Pajarila-Mustola pimatutkimukset\ \piirustukset\ _piirustus1.dwg HAITTA-AINEMERKINNÄT: orgaanisiahaitta-aineita yli vaarallisen jätteen raja-arvon epäorgaanisiaorgaanisiahaitta-aineita yli ylemmän ohjearvon epäorgaanisiateollisuus-, varasto- ja liikennealueen tms. viitteellinen pilaantuneisuusraja orgaanisiahaitta-aineita yli alemman ohjearvon epäorgaanisiayleinen viitteellinen pilaantuneisuusraja orgaanisiahaitta-aineita yli kynnysarvon epäorgaanisiatunn. Lukum. Muutos Nimim. Rakennuskohteen nimi ja osoite LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan vanha kaatopaikka VT 13 läntinen ramppi Ramboll Niemenkatu LAHTI puh hyv. J.Setälä Päiväys Piirustuksen sisältö Mittakaava Tutkimuspisteet ja tielinjaus (sijainnit likimääräiset) 1:500 Työnro Suunn.ala YMP Tiedosto Piirustusnro Muutos 1 piir. suunn. pvm PIVK P.Kautto

31 \\rfilahds01\data1\1386\lappeenranta\ _pajarila-mustola pimatutkimukset\ \piirustukset\ _piir2_vesinäytepisteet.dwg Lpr-keskusta-Lauritsala KUNNOSTETUT ALUEET PVP102 PVP100 OJA2 OJA1 Pohjakartat c Maanmittauslaitoksen aineistoa 3/2013 Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Vesinäytteiden ottopisteet 1: Reissumiehenkatu Pilaantuneen maaperän kunnostus Ramboll Niemenkatu LAHTI puh hyv. J.Takala Työnro Suunn.ala YMP Tiedosto Piirustusnro Muutos 2 piir. suunn. pvm KIRH J.Setälä

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS

KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Phof Oy Tutkimuskohde Kaivokselantie 5 Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.6.2013 KAIVOKSELAN ENTI- NEN PUMPPUTEHDAS, MAAPERÄN PILAAN- TUNEISUUSTUTKIMUS KAIVOKSELAN ENTINEN PUMPPUTEHDAS,

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010

Ramboll Finland Oy. Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko. Maaperätutkimusraportti 25.2.2010 Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Senaatti-kiinteistöt Lahden Varikko Maaperätutkimusraportti 82127893 25.2.2010 LIITE 1 v. 1992 maaperätutkimusten tulokset (Ristola)

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA

Vastaanottaja. Mondi Lohja Oy. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 30.11.2015. Viite MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Mondi Lohja Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510020242 005 MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMIS- SUUNNITELMA MONDI LOHJA OY LIETEALTAAN SULKEMISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583

KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS. Tampereen kaupunki. Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen ID: 797 583 Päivämäärä 19.9.2013 KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA NRO 8477 MAAPERÄN JA RAKENTEIDEN HAITTA- AINETUTKIMUS KALEVANRINTEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 16.2.2011 KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KARJAAN VETURITALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

VERKKOSAAREN ETELÄOSAN MAAPERÄN KUNNOSTUS

VERKKOSAAREN ETELÄOSAN MAAPERÄN KUNNOSTUS VERKKOSAAREN ETELÄOSAN MAAPERÄN KUNNOSTUS LIITE 1 PILAANTUNEISUUSTUTKIMUSTEN TULOKSET JA TUTKIMUSKARTTA $ Merkinnät Maaperätutkimuspisteet metallit Pilaantumaton/ei tutkittu, kairaus Yli vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET

MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET Vastaanottaja Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510009981 MUKKULANKATU 20 B & A, LAHTI MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUKSET MUKKULANKATU

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET

HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Syyskuu 2012 Viite 82138123 HAPPI, II-VAIHE HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJA- VESIALUEET HAUSJÄRVEN, KURUN JA HYVINKÄÄN POHJAVESIALUEET

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA

KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03.12.2015 POHJAVESINÄYTTEENOTTO JA RISKINARVIO KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA POHJAVESINÄYTTEENOTTO, KUUSKAJASKARIN SAARI, RAUMA Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013

SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005161 SANTAHAMINAN POLTTO- AINEIDEN JAKELUPAIKKA YMPÄRISTÖTARKKAILU 2013 SANTAHAMINAN

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE

NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE Vastaanottaja Metsä Board Oyj Päivämäärä 12.11.2012 NIEMENRANTA AK2, ENTISET LAUTATARHAT JA RANNAN TÄYTTÖALUE MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI NIEMENRANTA AK2, MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

POHJOLANKATU MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

POHJOLANKATU MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupungin Tilakeskus Päivämäärä 10.9.2010 POHJOLANKATU 23-25 MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS POHJOLANKATU 23-25 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 3.9.2010 Päivämäärä 10.9.2010

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti ID 1 378 880 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti 12.2.2016 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti. Päivämäärä MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimuaportti Päivämäärä 18.12.2014 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS KUUSKAJASKARIN SAARI Päivämäärä 18/12/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot