Korjaushanke taloyhtiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaushanke taloyhtiössä"

Transkriptio

1 Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute Jari Virta ja Suomen Kiinteistöliitto ry Päivitetty

2 Taloyhtiön korjaushanke Korjaushanke voidaan toteuttaa monella eri tavalla (ks. liitteet 3 6) Tässä kalvosarjassa on esitetty pääurakkamuotoisen (kokonaisurakka tai jaettu urakka) korjaushankkeen periaatteellinen läpivienti ammattilaisen toimiessa rakennuttajana (projektinjohtaja). KOKONAISURAKKA JAETTU URAKKA TILAAJA TILAAJA Projektinjohtaja Arkkitehtisuunnittelija Projektinjohtaja Arkkitehtisuunnittelija PÄÄURAKOITSIJA Tekniset suunnittelijat PÄÄURAKOITSIJA Tekniset suunnittelijat ALISTUS Aliurakoitsija Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija Sivu-urakoitsija

3 Taloyhtiön korjaushanke Pääurakkamuotoinen korjaushanke Suomessa rakennushankkeet on toteutettu pääsääntöisesti pääurakkamuodoilla (kokonaisurakka tai jaettu urakka). Pääurakkamuodoissa tilaaja (käytännössä projektinjohtaja) vastaa hankkeen johtamisesta ja hankkii suunnittelun sekä rakentamisen erillisillä sopimuksilla. Pääurakkamuodot sisältävät tyypillisesti kolme vaihetta: Tilaaja valitsee tarvittaessa arkkitehdin ja tarvittavat tekniset suunnittelijat laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään rakennustöistä urakkakilpailu. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voidaan valita neuvottelumenettelyllä. Tilaaja solmii urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa. Tärkeimmät korjaushankkeessa tarvittavat sopimuslomakkeet löytyvät osoitteesta

4 Taloyhtiön korjaushanke Korjaushankkeissa esiintyneitä ongelmia Taloyhtiöiden korjaushankkeissa esiintyviä ongelmia: Ei yhteistä näkemystä (visio) siitä, minkälaisessa taloyhtiössä halutaan asua kiinteistönpitostrategia puuttuu. Kuntoarvio, kunnossapitosuunnitelma (tekninen PTS) ja/tai korjausohjelma (PTS) on tekemättä. Rakennuttamisesta vastaavaa ei ole valittu. Hankesuunnittelu on tekemättä. Suunnittelijaksi on valittu ammattitaidoton suunnittelija. Urakoitsijaksi on valittu ammattitaidoton urakoitsija. Työmaamestari on epäpätevä/kokematon. Viestintä ei toimi (suunnittelun- ja rakentamisenaikainen) Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu on epärealistinen. Valvojaa/valvojia ei ole valittu.

5 Korjausrakentamishanke Pääurakkamuotoisen hankkeen tärkeimmät tehtävät pääosapuolittain ja tulosteet VAIHE OSAPUOLI ISÄNNÖITSIJÄ HALLITUS PROJEKTINJOHTAJA SUUNNITTELIJA KONSULTTI, VALVOJA VIRANOMAISET TÄRKEIMMÄT TULOSTEET KIINTEISTÖNPITO, Kuntoarvion tilaaminen Kuntoarvion laatiminen Kiinteistönpitostrategia TARVE Asukaskyselyt Asukaskyselyn tekeminen Kuntoarvioraportti Rahoitussuunnittelu Mahd. kuntotutkimuksia Mahd. rahoitussuunnitelma YHTIÖKOKOUS Valmistelu- ja tiedotusvastuu PTS:n laatiminen VAHVISTETTU PTS YKSITTÄISEN HANK- Projektinjohtajan valinta Asbesti- ja ongelmajätekart. Vastuunjako hankkeessa KEEN Suunnittelijoiden valinta Suunnittelijoiden valintaesitys Suunnittelijoiden pätevyys Projektisuunnitelma Rahoitussuunnittelu Projektisuunnitelman laadinta Konsulttisopimukset YHTIÖKOKOUS Valmistelu- ja tiedotusvastuu HANKESUUNN.PÄÄTÖS HANKE Valvontavastuu Hanketyöryhmän kokoaminen Lupaedellytykset Hankeohjelma Kuntotutkimuksen tilaaminen Hankeohjelman laadinta Mahd. kuntotutkimusraportti Rahoitussuunnittelu Mahd. kuntotutkim. tekeminen YHTIÖKOKOUS Tiedotusvastuu Osakkaiden muutostyökartoitus PÄÄTÖS (Suunnittelijoiden valinta) (Suunnittelijoiden valintaesitys) Ennakkolausunnot Mahd. konsulttisopimus - Luonnossuunnittelu Valvonta- ja tiedotusvastuu Valvojien valintaesitys (Suunnittelijoiden pätevyys) Luonnospiirustukset - Toteutussuunnittelu Valvojien valinta Luonnos- ja toteutuspiirustukset Rakennus-toimenpidelupa Toteutuspiirustukset Urakka-asiakirjojen valmistelu Urakka-asiakirjat Urakoitsijoiden valinta Urakoitsijoiden valintaesitys (Rakennus-toimenpidelupa) Urakkasopimukset Urakkasopim. allekirjoitus Urakka-asiakirjojen laatiminen Rakennus-toimenpidelupa (Valvojien valinta) Urakkaneuvottelut Rahoitussuunnitelma YHTIÖKOKOUS Tiedotusvastuu Sopimusten laatiminen RAKENTAMISPÄÄTÖS, Valvonta- ja tiedotusvastuu Täydentävät suunnitelmat Aloitusilmoitus Aloituskokouspöytäkirja VASTAAN- JA Työmaa- ja suunn.kokoukset Vast.työnjohtajan pätevyys Työmaakokousasiakirjat KÄYTTÖNOTTO, Vastaanottotarkastus Katselmukset Loppukatselmusasiakirja TAKUUAIKA Valvonta Loppukatselmus

6 Tarveselvitysvaiheen (normaalia kiinteistönpitoa) päätavoite: Korjausohjelman (PTS) laadinta Taloyhtiöissä ongelmia aiheuttaa yleensä se, että niiltä puuttuu suunnitelmallisuuteen tähtäävä kiinteistönpitostrategia, mikä johtaa siihen ettei korjauksiin osata tai haluta varautua. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on ajantasainen kuntoarvio ja sen pohjalta järkevästi laadittu Taloyhtiön kuntotodistus tai korjausohjelma, josta asukkaat ja osakkaat pystyvät arvioimaan tulevan korjaustarpeen ja asumiskustannukset. Korjausohjelman laadinnan käynnistää isännöitsijä yhdessä taloyhtiön hallituksen jäsenten kanssa.

7 Korjausohjelman (PTS) laadinnassa käytettyjä menetelmiä: rakennuksen asiakirjoihin tutustuminen, asukas- ja käyttäjäkyselyt, kuntoarviot, mahdolliset kuntotutkimukset, haastattelut ja muut selvitykset, kuten energiaselvitys sekä ongelmajäte- ja asbestikartoitus. Kuntoarvion yhteydessä tai sitä ennen kannattaa teettää asukaskysely, joka voi antaa hyödyllistä lähtötietoa kuntoarvion laatijoille ja suunnittelijoille. Asukaskyselyn voi teettää isännöitsijä, taloyhtiön hallitus tai erikseen sovittaessa kuntotutkija. Asukaskyselyssä voi olla kysymyksiä esim. lämpötila-, veto-, ääni- ja hajuongelmista sekä rakenteiden ja LVIS-järjestelmien asumishaitoista, yleisistä tiloista ja korjaustarpeista. Kuntoarvio-ohjeissa on julkaistu malleja asukaskyselylomakkeista (esim. KH ).

8 Kuntoarvion, korjausohjelman ym. tekemisestä kannattaa pyytää tarjouksia kokeneilta alan konsulteilta. Lisätietoa tarjouspyynnöstä löytyy esimerkki KH-kortista (KH ) Asuinkiinteistön kuntoarvio, Tilaajan ohje. Kuntotutkimusten avulla (julkisivut, parvekkeet, putkistot) saadaan lisätietoa korjauksen laajuudesta, riskeistä ja kustannuksista. Laaditut raportit toimitetaan tilaajalle kommentoitavaksi ja tutustuttavaksi. On suositeltavaa, että konsultti esittelee tuotokset yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa vahvistetaan vuosittain taloyhtiölle järkevästi laadittu korjausohjelma (PTS). Yhtiökokouksessa päätetään ennakkosäästämisen aloittamisesta. Yhtiökokouksessa hallitus saa valtuudet korjausohjelman (PTS) mukaisen hankkeen valmisteluun.

9 Hankkeen valmisteluvaiheen päätavoitteet: Projektinjohtajan valinta ja alustavan projektisuunnitelman teko. Valmisteluvaiheessa voidaan valita myös hankesuunnittelija ja hanketukiryhmä. Korjaushankkeeseen valmistautuminen tarkoittaa rakennuttamisesta vastaavan valintaa ja hankkeen projektisuunnitelman laatimista. Korjaushankkeella tulee olla päättävä ja toimeenpaneva vastuutaho. Päättäjänä toimii taloyhtiön yhtiökokous ja toimeenpanijana projektinjohtaja tai muu yhtiökokouksen valtuuttama taho (taloyhtiön hallitus). Päätöksentekoa varten laaditaan korjaushankkeen alustava projektisuunnitelma, jossa esitetään esimerkiksi projektin tausta ja tavoitteet, toteutusaikataulu ja -tapa, hinta-arvio ja rahoitussuunnitelma. Jos projektisuunnitelmassa halutaan korostaa myös rakennuttajan laadunvarmistusta, niin suunnitelmasta käytetään toisinaan nimitystä laatusuunnitelma.

10 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että hänellä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei itsellään tarvitse olla maankäyttö- ja rakennuslain vaatimia edellytyksiä. Huolehtimisvelvollisuuden (MRL 119 ) voi täyttää hankkimalla käyttöön riittävä asiantuntemus esimerkiksi työ- ja konsulttisopimuksin. Tilaajan/rakennuttajan muita velvollisuuksia on esitetty liitteessä 1.

11 Projektinjohtaja rakennuttamisesta vastaava Taloyhtiön hallitus valitsee hankkeelle pätevän projektinjohtajan yleensä isännöitsijän esityksestä. Päteviä projektinjohtajia löytyy esimerkiksi alan tunnustetuista insinööritoimistoista tai korjausrakentamiseen erikoistuneista isännöitsijätoimistoista. Rakennuttamistyö teetetään hankkeen koosta riippuen kokonaan tai osittain käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Korjaushankkeen aikana taloyhtiö toimii tilaajana ja isännöitsijä yleensä tilaajan edustajana. Projektinjohtaja vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja päätösten valmistelusta tilaajalle, joka tekee lopulliset päätökset. Korjaushankkeen ajaksi voidaan koota erillinen hanketukiryhmä (korjaustoimikunta), joka tekee selvitystyötä hallituksen alaisena. Projektinjohtaja tekee ehdotuksen korjaushankkeen aikaisesta viestinnästä (kuka mitä kenelle milloin). Suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintä.

12 PROJEKTINJOHTAJAN TEHTÄVÄT TILAAJAN TEHTÄVÄT PROJEKTIN HANKE SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA TARVE (PTS:n laadinta) PÄÄTÖS PROJEKTINJOHTAJAN VALINTA PÄÄTÖS RAKENNUTTAMISEN ORGANISOINTI N SOPIMUKSET PROJEKTIN OHJAUS N OHJAUS RATKAISUJEN VALINTA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ URAKOITSIJAN VALINTA URAKKASOPIMUS HYVÄKSYMINEN RAKENTAMISPÄÄTÖS RAKENNUTTAMISEN SEURANTA OHJAUS MAKSUT MUUTOKSET HYVÄKSYMINEN PÄÄTÖS KÄYTTÖÖNOTTO TAKUUTARKASTUS Muokattu lähteestä: Peltonen, T. & Kiiras, J Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa. TKK, Rakentamistalous. Raportti 157

13 Taloudelliset tehtävät, joihin kuuluu rahoituksen hankinta, rahoitusvaihtoehtojen vertailu elinkaarilaskelmineen ja hankkeen kustannusseuranta alistetaan yleensä isännöitsijälle, joskus osa hallituksen jäsenille. Projektinjohtaja tekee suunnittelijaesitykset (hallitus hyväksyy). Tavanomaisesti vain hankesuunnittelija valitaan ennen hankesuunnitteluvaihetta ja varsinaiset suunnittelijat vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Toisinaan hankkeen valmisteluvaiheessa kiinnitetään kaikki tarvittavat suunnittelijat. Hallitus hyväksyy projektinjohtajan laatiman alustavan projektisuunnitelman. Yhtiökokous päättää hankesuunnittelun aloittamisesta. Suunnittelusopimusten laadinta

14 Hankesuunnitteluvaiheen päätavoite: Hankeohjelman laadinta Hankesuunnittelussa määritetään korjaustöiden sisältö ja laajuus sekä hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelu voidaan jakaa hankeselvityksen tekoon ja päätösten kirjaamiseen hankeohjelmaksi. Hankeselvityksessä tutkitaan valittujen rakenteiden, rakennusosien ja tilojen kunto sekä vertaillaan korjausvaihtoehtoja. Hankeselvitysvaiheen menetelmiä ovat mm. kiinteistötietojen dokumentointi, mahdolliset kuntotutkimukset, rakennushistorian tutkimukset (esim. vuoto- ja vauriohistoria) ja vaihtoehtoisten toimien vertailu elinkaarilaskelmin. Kuntotutkimusten (voidaan tehdä jo aikaisemminkin jos tarvitaan) perusteella on pystyttävä päättämään korjausten perusteellisuus ja laajuus sekä esittämään korjaushankkeen hinta-arvio, joka tarkentuu myöhemmin urakkatarjousten perusteella.

15 Ison korjaushankkeen toteutus on pitkä prosessi, jonka läpivientiin on varattava riittävästi aikaa. Esimerkiksi 70-luvun puolivälissä rakennetun kerrostalon, jossa on 50 asuntoa, putkisto- tai julkisivukorjaukseen kuluu aikaa yleensä 2 3 vuotta. 2 4 kk 3 6 kk 3 6 kk 5 9 kk 8 12 kk Korjaushankkeen urakkamuoto määräytyy sen perusteella, siirtääkö tilaaja hankkeen tehtävien suoritusvastuun urakoitsijalle välittömästi hankesuunnittelun (HS), luonnossuunnittelun (LS) tai toteutussuunnittelun (TS) jälkeen, vai pitääkö tilaaja myös rakennustyön koordinoinnin ja hankintojen organisoinnin (PJ) omissa käsissään. Korjaushankkeen hankesuunnittelu on yleensä tilaajan vastuulla urakkamuodosta riippumatta.

16 URAKKAMUODON VALINTA: suoritusvelvollisuus HANKE (HS) LUONNOS (LS) TOTEUTUS (TS) PROJEKTINJOHTO (PJ) (RA) U R A K O I T S I J A HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA T I L A A J A SR -URAKKAMUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT TARJOUSTEN ARVIOINTI ONKO SIVU-URAKOITA? VASTUU PROJ. JOHDOSTA HINTA/EDULL. LAATU EI KYLLÄ URAKOIT. TILAAJA KONSULTTI KVR- URAKKA ST- URAKKA KOKONAIS- URAKKA JAETTU- URAKKA PJ- URAKOINTI PJ- KONSULT. Lähde: Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy.

17 URAKKAMUODON VALINTA: maksuperuste MAKSUPERUSTE Suoriteperuste Kustannusperuste Kokonaishinta Yksikköhinta Tavoitehinta Laskutyö URAKOITSIJA TILAAJA Määräriski Hintariski Hintariski Määräriski Hintariski Määräriski Määräriski Hintariski Muokattu lähteestä: Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy.

18 Hankesuunnittelun päätökset kootaan hankeohjelmaksi, jossa esitetään yleensä valittu korjaustaso ja sen laajuus, toiminnallisuusvaatimukset (esim. talotekniikka), kustannusarvio, toteutusaikataulu ja tapa ja rahoitussuunnitelma. Kartoitetaan osakkaiden lisä- ja muutostyötilaukset ja laaditaan vaihtoehtoratkaisujen valinta-aikataulu! Tehdään alustava esitys huoneistokohtaisista hyvitysperusteista. Laaditaan suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintäsuunnitelma (kuka mitä kenelle milloin) Selvitetään korjaushankkeen lupaedellytykset viranomaisilta. Hankeohjelma on tärkeä asiakirja koska siitä suunnittelijat saavat tarvittavat lähtötiedot suunnitteluun. Projektinjohtaja valmistelee seuraavaan yhtiökokoukseen hankeohjelman mukaisen korjaushanke-esityksen. Yhtiökokous päättää toteutussuunnittelun aloittamisesta.

19 Suunnitteluvaiheen päätavoite: Toteutuspiirustusten laadinta ja tarvittavien lupien hankinta Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja valitaan suunnittelijat, ellei niitä ole valittu jo aikaisemmin. Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Suunnittelun organisointi sekä suunnittelijoiden tehtävien ja vastuiden määritteleminen Suunnittelijoiden valintamenettely, jossa kannattaa arvostaa asiantuntemusta Suunnittelijoiden valintaesitys (ellei ole valittu jo aikaisemmin) Suunnittelijoiden valinta (hallitus valitsee) Suunnittelusopimusten laatiminen

20 Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelun ohjausvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Suunnittelun käynnistäminen Suunnittelukokousten järjestäminen ja dokumentointi Osakkaiden lisä- ja muutostöiden huomioon ottaminen teknisissä asiakirjoissa (tilauslomake) Rakennuslupaan ja viranomaislupiin liittyvien toimien valvonta Suunnittelun valvonta (tilaajan oma valvonta / ammattivalvojat) Korjaustyönaikaisen asumisen huomioon ottaminen koko suunnitteluprosessissa Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Suunnitelmien hyväksyttäminen osakkailla/asukkailla

21 Suunnittelijat tekevät luonnokset laaditun hankeohjelman ja annettujen ohjeiden perusteella. Jos hankesuunnittelua ei ole tehty, niin suunnittelijat joutuvat tekemään enemmän työtä lähtötilanteen ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Helposti käy myös niin, että suunnittelu ohjautuu suunnittelijan ei asukkaiden/osakkaiden näkemyksen mukaan Luonnoksista pyydetään ennakkolausunnot rakennusvalvontaviranomaisilta. Luonnosten pohjalta laaditaan suunnitelmat ja viranomaisille tarkoitetut lupa-asiakirjat. Pääsuunnittelija hakee luvan (rakennus- tai toimenpidelupa). Pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkistaa, että eri suunnittelijoiden laatimat asiakirjat ovat ristiriidattomia. Pääsuunnittelija ei vastaa yksittäisen erikoissuunnittelijan tekemien suunnitelmien sisällöstä.

22 Rakentamisen valmisteluvaiheen päätavoite: Urakkasopimus ja valvojan/valvojien valinta sekä muut valmistelut Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan ja käsitellään hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja valitaan urakoitsijat. Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen 1) Tarjouspyyntökirje 2) Urakkaohjelma (laadintaohje ja malli RT ) 3) Urakkarajaliite, joka liitetään kaikkien sopimusten liitteeksi, sisältää myös työturvallisuusasiakirjan (RT ) 4) Yksikköhintaluettelo (lisä- ja muutostöiden varalle) 5) Tarjouslomake 6) Tekniset asiakirjat (piirustukset ym.) Suunnittelijoiden laatiman urakkarajaliitteen koordinointi

23 Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen Urakoitsijoiden kartoittaminen ja valinta urakkakilpailuun Purkutöiden, suojausten ja käytönaikaisen asumisen huomioon ottaminen tarjouspyyntöasiakirjoissa kunkin suunnittelualan tehtävissä. Tekniset asiakirjat, urakkaohjelma, työselitykset Tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen urakoitsijoille Laskenta-aikaisten lisäselvitysten antaminen Urakkatarjousten avauskokouksen järjestäminen ja tarjousvertailujen laatiminen (hallituksen kokous) Urakkaneuvotteluiden käyminen ja dokumentointi ottamalla huomioon osakkaiden lisä- ja muutostyöt Urakoitsijan valinta- ja rakentamispäätösesityksen tekeminen Urakoitsijoiden valintaesitys (hallitus hyväksyy) Maksuerätaulukoiden, vakuuksien ja vakuutusten tarkastaminen Urakkasopimusten laatiminen Rakennuttajan hankintojen valmistelu

24 Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen korjaushankkeeseen luoda toimiva valvontaorganisaatio. Valvojien valinta tehdään yleensä suunnitteluvaiheessa, tai viimeistään rakentamisen valmisteluvaiheessa. Korjaushankkeen valvonta on suositeltavaa teettää ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Valvojan valintaesitys/kutsuminen (hallitus hyväksyy) Joskus tarvitaan useampi valvoja: R, LVI ja S Valvojan valtuuksista päättäminen (hallitus päättää) Valvojan valtuudet urakoitsijan suuntaan määritetään urakkaasiakirjoissa Valvojan valtuuksiin ei kuulu ilman erillistä valtuutusta määrätä tai sopia muutoksia urakkaan Valvojan sopimuksen laatiminen Valvontasuunnitelman laatiminen (malli liitteessä 7).

25 Viestintäsuunnitelman tarkistus rakentamisvaiheen osalta Suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintäsuunnitelma laaditaan jo hankesuunnitteluvaiheessa Kulkuluvat ja kulkulupaluettelo Huonekorttien laatiminen selkeyttää/helpottaa huoneistokohtaisia korjauksia Mitä korjataan, mitä materiaaleja ja värejä käytetään. Työmaan yleisistä toimintatavoista sopiminen Projektinjohtaja, työmaamestari, valvojat, työntekijät ym. Mahdollisen aluesuunnitelman laatiminen Projektinjohtaja valmistelee yhtiökokoukselle korjaushankkeen toteutusesityksen, josta muistio yhtiökokouskutsun liitteenä. Yhtiökokous päättää rakentamisen aloittamisesta.

26 Rakentamisvaiheen päätavoite: Tilaaja saa sopimuksenmukaisesti korjatun rakennuksen. Rakentamisen ohjausvaiheen tehtäviä ovat muun muassa: Rakennusvalvonnan aloituskokouksen järjestäminen ja dokumentointi (MRA 74 ja MRL 121 Aloituskokous) Työmaa- ja suunnittelukokousten järjestäminen ja dokumentointi Työmaakokoukset ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen muodoista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jolla on erittäin suuri merkitys arvioitaessa eri osapuolten toimintaa erimielisyystilanteissa. Työmaavalvonta erikseen sovittavan tehtäväluettelon perusteella Urakoitsijoiden esittämien valintojen tarkastaminen ja hyväksyminen Maksuerälaskujen tarkastaminen! Lisä- ja muutostöiden teettäminen ja hyväksyttäminen Rakennuttajan hankintojen ohjaus ja valvonta

27 Vastaan- ja käyttöönottovaiheen päätavoite: Tarkistetaan, että korjaustyö on tehty suunnitelmien mukaan ja että korjatut laitteistot ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Samalla huolehditaan, että tilaaja saa suunnitelmien mukaan korjatun rakennuksen, jota asukkaat ja osakkaat osaavat käyttää ja hoitaa. Vastaan- ja käyttöönottovaiheen tehtäviä ovat muun muassa: Laitejärjestelmien ja rakenteiden tarkastukset Urakoitsijan itselle luovutusmenettely (osoittautunut hyväksi) Vastaanotto- ja jälkitarkastusten järjestäminen ja dokumentointi Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jonka sisällöstä on yksityiskohtainen luettelo YSE 1998:ssa. Pöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa se, mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty. Luovutusasiakirjojen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen valvonta huoltokirjan laadintavelvoite! Asukasilta tai keskustelutilaisuus korjaushankkeesta

28 Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka tulevat ilmi takuuaikana ja ovat sellaisia, että ne voidaan katsoa urakoitsijan vastattaviksi virheiksi ja puutteiksi. Takuuaika kestää kaksi vuotta. Takuuajan päättyessä on rakennuskohteessa suoritettava takuutarkastus, jossa todetaan ne viat ja puutteet, jotka takuuaikana ovat tulleet ilmi ja sovitaan vielä korjaamatta olevien vikojen korjausaikataulusta. Takuukorjausten valvonta ja tarkastaminen (hallitus/isännöitsijä). Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan kohteen vastaanotosta niistä virheistä ja puutteista, jotka havaitaan ja jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.

29 Tietolähteitä Kankainen, J. & Junnonen, J-M Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Junnonen, J-M Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Kuoppamäki, A Urakan työmaavalvonta. TKK, Rakentamistalouden laboratorio. Raportti 177. Peltonen, T. & Kiiras, J Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa. TKK, Rakentamistalouden laboratorio. Raportti 157. Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy. Tauriainen, M Suunnittelupalveluiden hankintaopas. Rakennustieto Oy. KH Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku KH X Kiinteistöliiketoiminnan sanasto RT Talonrakennushankkeen kulku RT RAP 95 Rakennuttamisen tehtäväluettelo RT ARK 95 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo RT RAK 95 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT TATE 95 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo + lisä/muutoslehti 3 sivua RT RT Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa RT Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 RT Konsulttisopimuksen laadinta RT Rakennusselostusohje 2000 RT Rakennustapaselostus, malli RT Rakennusselostusohje, Talo 2000 RT Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö RT Urakkamuodot ja asiakirjat, 2002 RT Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen RT Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö RT Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen, asiakirjamalli RT Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, asiakirjamalli RT Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo, 2001 RT Talotekniikan töiden valvonnan tehtäväluettelo (Rakennustietosäätiö RTS:n ylläpitämä tietopankki, josta löytyvät yleisimmät sopimuslomakkeet) (RT:n tietopankki, joka lanseerataan alkuvuodesta 2008)

30 Tilaajan/rakennuttajan velvollisuuksia LIITE 1 Lait ja asetukset Huolehtimisvelvollisuus (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 119 ) Tilaajavastuulaki, tai (RT:n palvelu, joka lanseerataan alkuvuodesta 2008) Hankintalaki, (Hissit ARAn ja kunnan avustus 50 %) Muut maankäyttö- ja rakennuslaissa täsmennetyt vaatimukset, kuten suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) Tiedonantovelvollisuus Sopimusosapuolten on voitava luottaa toisen osapuolen antamiin tietoihin (urakoitsijoilla vastaavasti selonottovelvollisuus) Myötävaikutusvelvollisuus Lupien hankkiminen, suunnitelmien tarkistus, katselmukset jne. Maksuvelvollisuus (päävelvollisuus) Valvoja tarkistaa laskun sopimuksenmukaisuuden ja tehdyn työn, mutta laskun hyväksyy tilaaja tai tämän valtuuttama edustaja Muut YSEssä täsmennetyt velvollisuudet, kuten valvonta-, laadunvarmistus-, työmaanjohto- ja vakuudenantovelvollisuus

31 Sanasto peruskäsitteet (KH X ) LIITE 2 Kiinteistön ylläpito on toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat mm. kiinteistönhoito ja kunnossapito. Ylläpitoon liittyvistä palveluista käytetään yleisesti nimitystä kiinteistöpalvelut, jotka voidaan jakaa kiinteistönhoitopalveluihin ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistöliiketoimintaan kuuluva kiinteistön ylläpito perustuu valittuun kiinteistön elinkaaristrategiaan. Energiakatselmus on energiankulutukseen ja -säästömahdollisuuksiin keskittyvä selvitys. Energiakatselmus voi sisältää myös selvityksen veden- ja sähkönkulutuksen ja niiden säästömahdollisuuksien osalta. Energiakatselmus tehdään usein kuntotutkimuksen yhteydessä. Kuntoarviointi on kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämistä. Kuntoarvioinnissa käytetään enimmäkseen aistinvaraisia ja kokemusperäisiä, ainetta rikkomattomia, menetelmiä. Arvioinnin perusteella laadittavaa kuntoarviota voidaan usein käyttää kunnossapitosuunnitelman tai korjausohjelman lähtötietoina, joskus myös suoraan kunnossapitosuunnitelmana. Kuntoarvion laadintaan tarvitaan tavanomaisesti kolme konsulttia (R, LVI ja S). Kunnossapitosuunnitelma mieluimmin kuin tekninen PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma). Kunnossapitosuunnitelma on tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten. Kunnossapitosuunnitelma laaditaan kuntoarvioinnin perusteella ja sitä käytetään usein korjausohjelman laadinnan lähtötietona. Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkintaa elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia menetelmiä, esimerkiksi kaakeleiden poistamista kosteusvaurion toteamiseksi. Kuntotutkimuksia ovat mm. sisäilmaston kuntotutkimus, vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus ja kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään lähtötietoina korjaussuunnittelussa mm. korjausten sisällön ja laajuuden määrittämiseksi. Korjausohjelma mieluimmin kuin PTS. Korjausohjelma on kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyttäjien ja omistajien tarpeet. Korjausohjelma muodostaa yleensä perustan kunnossapitoon liittyvälle budjetoinnille, mikä merkitsee organisaation sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Korjausohjelmassa tulisi eritellä tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet ajoituksineen. Suunnittelun erityisnäkökulmana voi olla esimerkiksi kiinteistön kunnon, arvon tai ominaisuuksien säilyminen. Korjausohjelma tulisi tarkistaa määrävälein. Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja. Huoltokirja on kiinteistön ylläpidon työkalu ja se on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava kaikista rakennusluvan alaisista uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeista. Asuintaloille on valmiit huoltokirjamallit. Korjausrakentaminen mieluummin kuin rakennussaneeraus. Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista voidaan tehdä erillisenä projektina tai vuosikorjaustyyppisesti ilman erillistä hanketta. Korjausrakentamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohteen parempi soveltuvuus tarkoitukseensa (perusparantaminen), kulttuuriarvojen säilyttäminen tai palauttaminen (entistäminen) tai kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen). Usein samalla hankkeella on monia tavoitteita.

32 Urakkamuotojen määritelmiä LIITE 3 SR-urakkamuodoissa (Suunnittele ja Rakenna urakkamuoto) tilaaja hankkii suunnittelun ja toteutuksen yhdellä sopimuksella. SR-muodot jaetaan rakennuttajan tavoitteen perusteella laatu-, edullisuus- ja hintakilpailuun. Pääurakkamuodoissa tilaaja hankkii suunnittelun ja toteutuksen erillisillä sopimuksilla. Tilaaja valitsee tarvittaessa arkkitehdin ja tarvittavat tekniset suunnittelijat laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään rakennustöistä urakkakilpailu. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voidaan valita neuvottelumenettelyn kautta. Lopuksi tilaaja solmii urakkasopimukset urakoitsijoiden kanssa. Osaurakkamuodoissa rakennustyö jaetaan urakka- ja hankintakokonaisuuksiin. Pääurakoitsijan rooli on korvattu hankekohtaisella projektinjohto-organisaatiolla, joka teettää rakennustyöt osaurakoina ja toimituksina. Projektinjohto-organisaatioon voi kuulua sekä tilaajan että projektinjohtourakoitsijan tai konsultin henkilöstöä. Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin.

33 Korjaushankkeen toteutusmuotoja LIITE 4 SR -URAKKAMUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT Rakennuttamisen vastaavan valinta Hankesuunnittelu Rakennuttamisen organisointi SR -URAKKAPÄÄTÖS SR -urakan tarjouspyyntömenettely Suunnittelijoiden valinta Luonnossuunnittelun ohjaus OSAURAKKAPÄÄTÖS SR -ryhmän valinta PJ -urakoitsijoiden valinta Toteutussuunnittelun ohjaus Toteutussuunnittelun ohjaus Toteutussuunnittelun ohjaus Urakoitsijoiden valinta PJ -urakoitsijoiden valinta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Työnaikainen osaurakkamenettely Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönotto Takuuaika Takuuaika Takuuaika

34 Urakkamuodon valinta LIITE 5 Suoritusvelvollisuus, maksuperuste ja tarjousten hankinta A) URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS (KASVAA ALASPÄIN) PJ-RAKENNUTTAMINEN PJ-URAKKA JAETTU URAKKA KOKONAISURAKKA TEKN. RATKAISUJEN URAKKA SR -URAKKA NEUVOTTELU LASKUTYÖ TAVOITEHINTA YKSIKKÖHINTA KOKONAISHINTA B) MAKSUPERUSTE KILPAILU C) TARJOUSTEN HANKINTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Määrittele Tarkasta Kommunikoi Seuraa Oulu 25.2.2016 Ari-Matti Jänkälä www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Prodeco Oy on projektinjohdon, rakennuttamisen, korjausrakentamisen

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Julkisivukorjaus taloyhtiössä

Julkisivukorjaus taloyhtiössä Julkisivukorjaus taloyhtiössä Kuva: Jari Virta, Pori 2006 Rakennuskanta Ylläpito- ja korjaustarpeet Ylläpidon merkitys Kuntotutkimus Korjauksen vaiheet Yleisimmät korjausvaihtoehdot Päätelmät Jari Virta,

Lisätiedot

Korjaushankkeen läpivienti. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012

Korjaushankkeen läpivienti. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012 Korjaushankkeen läpivienti Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET

VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET Valvojakurssi Hannu Äystö Valvoja yleistä 2 Valvoja koulutus aloitettiin Lepaalla 1993 Vuosien saatossa on valvojakurssin on käynyt satoja henkilöitä Valvojan pätevyyden

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Asuinkerrostalojen linjasaneeraus - hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- ja 70-lukujen kerrostaloissa Osa 1: Perusteet ja ohjeet 2 RIL 252-1-2009

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon 7/10 Noudatamme isännöintipalveluita tuottaessamme seuraavaa isännöintitehtäväluetteloa. Luettelo vastaa Suomen Kiinteistöliiton suositusta ja noudatamme Kiinteistöliiton selitysosassa mainittuja laadullisia

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Taloyhtiön. Toteutusmuoto = kaupallinen malli + sopimusmuoto + hankintatapa

Taloyhtiön. Toteutusmuoto = kaupallinen malli + sopimusmuoto + hankintatapa 4 Taloyhtiön korjaushankkeen toteutusmuodon valinta 4.1 Yleisimmät toteutusmuodot Korjaushankkeen toteutusmuoto on tässä kirjassa määritelty siten, että se koostuu hankkeen hankintatavasta, urakoitsijan

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Urakoitsijan YSE-opas

Urakoitsijan YSE-opas Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille 1. päivä 9.10.2013 YHTEINEN PÄIVÄ KOKONAISUUDEN HALLINTA Puheenjohtaja: 9.00 Avaus ja rakennuttajan pätevyyden toteaminen 9.30 Rakennuttajan (RAP pätevyyden omaavan) tehtäväkenttä 11.15 Tauko (syötävää

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus

Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus E C D B A RK Useasta yksi RIL 260-2012 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 7.8.2012 1 Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄLUETTELO YMPÄRISÖSERIFIOINIKOORDINAAORIN EHÄVÄLUEELO EHÄVÄLUEELON ARKOIUS, KÄYÖ JA SISÄLÖ ämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan ympäristösertifioinnin tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea Talokeskus Yhtiöt Oy Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea 1. ASBESTILAKI 2. KUNTOTUTKIMUKSESTA HANKESUUNNITTELUUN 3. URAKKAMUODOT, PROJEKTINJOHTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO JA SEURANTA Yleistä asbestista

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty Korjaushankkeen läpivienti päätöksenteon näkökulmasta Taloyhtiö tilaajana

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S

R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S Sivu 1/6 R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S 1. Sopijapuolet Toimeksiantaja: Oriveden kaupunki (0151789-6) PL 7 (Keskustie 23), 35301 ORIVESI Yhteyshenkilö: Veli-Pekka Naumanen, 040 1339 250, veli-pekka.naumanen@orivesi.fi

Lisätiedot