Korjaushanke taloyhtiössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaushanke taloyhtiössä"

Transkriptio

1 Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute Jari Virta ja Suomen Kiinteistöliitto ry Päivitetty

2 Taloyhtiön korjaushanke Korjaushanke voidaan toteuttaa monella eri tavalla (ks. liitteet 3 6) Tässä kalvosarjassa on esitetty pääurakkamuotoisen (kokonaisurakka tai jaettu urakka) korjaushankkeen periaatteellinen läpivienti ammattilaisen toimiessa rakennuttajana (projektinjohtaja). KOKONAISURAKKA JAETTU URAKKA TILAAJA TILAAJA Projektinjohtaja Arkkitehtisuunnittelija Projektinjohtaja Arkkitehtisuunnittelija PÄÄURAKOITSIJA Tekniset suunnittelijat PÄÄURAKOITSIJA Tekniset suunnittelijat ALISTUS Aliurakoitsija Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija Sivu-urakoitsija

3 Taloyhtiön korjaushanke Pääurakkamuotoinen korjaushanke Suomessa rakennushankkeet on toteutettu pääsääntöisesti pääurakkamuodoilla (kokonaisurakka tai jaettu urakka). Pääurakkamuodoissa tilaaja (käytännössä projektinjohtaja) vastaa hankkeen johtamisesta ja hankkii suunnittelun sekä rakentamisen erillisillä sopimuksilla. Pääurakkamuodot sisältävät tyypillisesti kolme vaihetta: Tilaaja valitsee tarvittaessa arkkitehdin ja tarvittavat tekniset suunnittelijat laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään rakennustöistä urakkakilpailu. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voidaan valita neuvottelumenettelyllä. Tilaaja solmii urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa. Tärkeimmät korjaushankkeessa tarvittavat sopimuslomakkeet löytyvät osoitteesta

4 Taloyhtiön korjaushanke Korjaushankkeissa esiintyneitä ongelmia Taloyhtiöiden korjaushankkeissa esiintyviä ongelmia: Ei yhteistä näkemystä (visio) siitä, minkälaisessa taloyhtiössä halutaan asua kiinteistönpitostrategia puuttuu. Kuntoarvio, kunnossapitosuunnitelma (tekninen PTS) ja/tai korjausohjelma (PTS) on tekemättä. Rakennuttamisesta vastaavaa ei ole valittu. Hankesuunnittelu on tekemättä. Suunnittelijaksi on valittu ammattitaidoton suunnittelija. Urakoitsijaksi on valittu ammattitaidoton urakoitsija. Työmaamestari on epäpätevä/kokematon. Viestintä ei toimi (suunnittelun- ja rakentamisenaikainen) Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu on epärealistinen. Valvojaa/valvojia ei ole valittu.

5 Korjausrakentamishanke Pääurakkamuotoisen hankkeen tärkeimmät tehtävät pääosapuolittain ja tulosteet VAIHE OSAPUOLI ISÄNNÖITSIJÄ HALLITUS PROJEKTINJOHTAJA SUUNNITTELIJA KONSULTTI, VALVOJA VIRANOMAISET TÄRKEIMMÄT TULOSTEET KIINTEISTÖNPITO, Kuntoarvion tilaaminen Kuntoarvion laatiminen Kiinteistönpitostrategia TARVE Asukaskyselyt Asukaskyselyn tekeminen Kuntoarvioraportti Rahoitussuunnittelu Mahd. kuntotutkimuksia Mahd. rahoitussuunnitelma YHTIÖKOKOUS Valmistelu- ja tiedotusvastuu PTS:n laatiminen VAHVISTETTU PTS YKSITTÄISEN HANK- Projektinjohtajan valinta Asbesti- ja ongelmajätekart. Vastuunjako hankkeessa KEEN Suunnittelijoiden valinta Suunnittelijoiden valintaesitys Suunnittelijoiden pätevyys Projektisuunnitelma Rahoitussuunnittelu Projektisuunnitelman laadinta Konsulttisopimukset YHTIÖKOKOUS Valmistelu- ja tiedotusvastuu HANKESUUNN.PÄÄTÖS HANKE Valvontavastuu Hanketyöryhmän kokoaminen Lupaedellytykset Hankeohjelma Kuntotutkimuksen tilaaminen Hankeohjelman laadinta Mahd. kuntotutkimusraportti Rahoitussuunnittelu Mahd. kuntotutkim. tekeminen YHTIÖKOKOUS Tiedotusvastuu Osakkaiden muutostyökartoitus PÄÄTÖS (Suunnittelijoiden valinta) (Suunnittelijoiden valintaesitys) Ennakkolausunnot Mahd. konsulttisopimus - Luonnossuunnittelu Valvonta- ja tiedotusvastuu Valvojien valintaesitys (Suunnittelijoiden pätevyys) Luonnospiirustukset - Toteutussuunnittelu Valvojien valinta Luonnos- ja toteutuspiirustukset Rakennus-toimenpidelupa Toteutuspiirustukset Urakka-asiakirjojen valmistelu Urakka-asiakirjat Urakoitsijoiden valinta Urakoitsijoiden valintaesitys (Rakennus-toimenpidelupa) Urakkasopimukset Urakkasopim. allekirjoitus Urakka-asiakirjojen laatiminen Rakennus-toimenpidelupa (Valvojien valinta) Urakkaneuvottelut Rahoitussuunnitelma YHTIÖKOKOUS Tiedotusvastuu Sopimusten laatiminen RAKENTAMISPÄÄTÖS, Valvonta- ja tiedotusvastuu Täydentävät suunnitelmat Aloitusilmoitus Aloituskokouspöytäkirja VASTAAN- JA Työmaa- ja suunn.kokoukset Vast.työnjohtajan pätevyys Työmaakokousasiakirjat KÄYTTÖNOTTO, Vastaanottotarkastus Katselmukset Loppukatselmusasiakirja TAKUUAIKA Valvonta Loppukatselmus

6 Tarveselvitysvaiheen (normaalia kiinteistönpitoa) päätavoite: Korjausohjelman (PTS) laadinta Taloyhtiöissä ongelmia aiheuttaa yleensä se, että niiltä puuttuu suunnitelmallisuuteen tähtäävä kiinteistönpitostrategia, mikä johtaa siihen ettei korjauksiin osata tai haluta varautua. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on ajantasainen kuntoarvio ja sen pohjalta järkevästi laadittu Taloyhtiön kuntotodistus tai korjausohjelma, josta asukkaat ja osakkaat pystyvät arvioimaan tulevan korjaustarpeen ja asumiskustannukset. Korjausohjelman laadinnan käynnistää isännöitsijä yhdessä taloyhtiön hallituksen jäsenten kanssa.

7 Korjausohjelman (PTS) laadinnassa käytettyjä menetelmiä: rakennuksen asiakirjoihin tutustuminen, asukas- ja käyttäjäkyselyt, kuntoarviot, mahdolliset kuntotutkimukset, haastattelut ja muut selvitykset, kuten energiaselvitys sekä ongelmajäte- ja asbestikartoitus. Kuntoarvion yhteydessä tai sitä ennen kannattaa teettää asukaskysely, joka voi antaa hyödyllistä lähtötietoa kuntoarvion laatijoille ja suunnittelijoille. Asukaskyselyn voi teettää isännöitsijä, taloyhtiön hallitus tai erikseen sovittaessa kuntotutkija. Asukaskyselyssä voi olla kysymyksiä esim. lämpötila-, veto-, ääni- ja hajuongelmista sekä rakenteiden ja LVIS-järjestelmien asumishaitoista, yleisistä tiloista ja korjaustarpeista. Kuntoarvio-ohjeissa on julkaistu malleja asukaskyselylomakkeista (esim. KH ).

8 Kuntoarvion, korjausohjelman ym. tekemisestä kannattaa pyytää tarjouksia kokeneilta alan konsulteilta. Lisätietoa tarjouspyynnöstä löytyy esimerkki KH-kortista (KH ) Asuinkiinteistön kuntoarvio, Tilaajan ohje. Kuntotutkimusten avulla (julkisivut, parvekkeet, putkistot) saadaan lisätietoa korjauksen laajuudesta, riskeistä ja kustannuksista. Laaditut raportit toimitetaan tilaajalle kommentoitavaksi ja tutustuttavaksi. On suositeltavaa, että konsultti esittelee tuotokset yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa vahvistetaan vuosittain taloyhtiölle järkevästi laadittu korjausohjelma (PTS). Yhtiökokouksessa päätetään ennakkosäästämisen aloittamisesta. Yhtiökokouksessa hallitus saa valtuudet korjausohjelman (PTS) mukaisen hankkeen valmisteluun.

9 Hankkeen valmisteluvaiheen päätavoitteet: Projektinjohtajan valinta ja alustavan projektisuunnitelman teko. Valmisteluvaiheessa voidaan valita myös hankesuunnittelija ja hanketukiryhmä. Korjaushankkeeseen valmistautuminen tarkoittaa rakennuttamisesta vastaavan valintaa ja hankkeen projektisuunnitelman laatimista. Korjaushankkeella tulee olla päättävä ja toimeenpaneva vastuutaho. Päättäjänä toimii taloyhtiön yhtiökokous ja toimeenpanijana projektinjohtaja tai muu yhtiökokouksen valtuuttama taho (taloyhtiön hallitus). Päätöksentekoa varten laaditaan korjaushankkeen alustava projektisuunnitelma, jossa esitetään esimerkiksi projektin tausta ja tavoitteet, toteutusaikataulu ja -tapa, hinta-arvio ja rahoitussuunnitelma. Jos projektisuunnitelmassa halutaan korostaa myös rakennuttajan laadunvarmistusta, niin suunnitelmasta käytetään toisinaan nimitystä laatusuunnitelma.

10 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että hänellä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei itsellään tarvitse olla maankäyttö- ja rakennuslain vaatimia edellytyksiä. Huolehtimisvelvollisuuden (MRL 119 ) voi täyttää hankkimalla käyttöön riittävä asiantuntemus esimerkiksi työ- ja konsulttisopimuksin. Tilaajan/rakennuttajan muita velvollisuuksia on esitetty liitteessä 1.

11 Projektinjohtaja rakennuttamisesta vastaava Taloyhtiön hallitus valitsee hankkeelle pätevän projektinjohtajan yleensä isännöitsijän esityksestä. Päteviä projektinjohtajia löytyy esimerkiksi alan tunnustetuista insinööritoimistoista tai korjausrakentamiseen erikoistuneista isännöitsijätoimistoista. Rakennuttamistyö teetetään hankkeen koosta riippuen kokonaan tai osittain käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Korjaushankkeen aikana taloyhtiö toimii tilaajana ja isännöitsijä yleensä tilaajan edustajana. Projektinjohtaja vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja päätösten valmistelusta tilaajalle, joka tekee lopulliset päätökset. Korjaushankkeen ajaksi voidaan koota erillinen hanketukiryhmä (korjaustoimikunta), joka tekee selvitystyötä hallituksen alaisena. Projektinjohtaja tekee ehdotuksen korjaushankkeen aikaisesta viestinnästä (kuka mitä kenelle milloin). Suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintä.

12 PROJEKTINJOHTAJAN TEHTÄVÄT TILAAJAN TEHTÄVÄT PROJEKTIN HANKE SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA TARVE (PTS:n laadinta) PÄÄTÖS PROJEKTINJOHTAJAN VALINTA PÄÄTÖS RAKENNUTTAMISEN ORGANISOINTI N SOPIMUKSET PROJEKTIN OHJAUS N OHJAUS RATKAISUJEN VALINTA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ URAKOITSIJAN VALINTA URAKKASOPIMUS HYVÄKSYMINEN RAKENTAMISPÄÄTÖS RAKENNUTTAMISEN SEURANTA OHJAUS MAKSUT MUUTOKSET HYVÄKSYMINEN PÄÄTÖS KÄYTTÖÖNOTTO TAKUUTARKASTUS Muokattu lähteestä: Peltonen, T. & Kiiras, J Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa. TKK, Rakentamistalous. Raportti 157

13 Taloudelliset tehtävät, joihin kuuluu rahoituksen hankinta, rahoitusvaihtoehtojen vertailu elinkaarilaskelmineen ja hankkeen kustannusseuranta alistetaan yleensä isännöitsijälle, joskus osa hallituksen jäsenille. Projektinjohtaja tekee suunnittelijaesitykset (hallitus hyväksyy). Tavanomaisesti vain hankesuunnittelija valitaan ennen hankesuunnitteluvaihetta ja varsinaiset suunnittelijat vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Toisinaan hankkeen valmisteluvaiheessa kiinnitetään kaikki tarvittavat suunnittelijat. Hallitus hyväksyy projektinjohtajan laatiman alustavan projektisuunnitelman. Yhtiökokous päättää hankesuunnittelun aloittamisesta. Suunnittelusopimusten laadinta

14 Hankesuunnitteluvaiheen päätavoite: Hankeohjelman laadinta Hankesuunnittelussa määritetään korjaustöiden sisältö ja laajuus sekä hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelu voidaan jakaa hankeselvityksen tekoon ja päätösten kirjaamiseen hankeohjelmaksi. Hankeselvityksessä tutkitaan valittujen rakenteiden, rakennusosien ja tilojen kunto sekä vertaillaan korjausvaihtoehtoja. Hankeselvitysvaiheen menetelmiä ovat mm. kiinteistötietojen dokumentointi, mahdolliset kuntotutkimukset, rakennushistorian tutkimukset (esim. vuoto- ja vauriohistoria) ja vaihtoehtoisten toimien vertailu elinkaarilaskelmin. Kuntotutkimusten (voidaan tehdä jo aikaisemminkin jos tarvitaan) perusteella on pystyttävä päättämään korjausten perusteellisuus ja laajuus sekä esittämään korjaushankkeen hinta-arvio, joka tarkentuu myöhemmin urakkatarjousten perusteella.

15 Ison korjaushankkeen toteutus on pitkä prosessi, jonka läpivientiin on varattava riittävästi aikaa. Esimerkiksi 70-luvun puolivälissä rakennetun kerrostalon, jossa on 50 asuntoa, putkisto- tai julkisivukorjaukseen kuluu aikaa yleensä 2 3 vuotta. 2 4 kk 3 6 kk 3 6 kk 5 9 kk 8 12 kk Korjaushankkeen urakkamuoto määräytyy sen perusteella, siirtääkö tilaaja hankkeen tehtävien suoritusvastuun urakoitsijalle välittömästi hankesuunnittelun (HS), luonnossuunnittelun (LS) tai toteutussuunnittelun (TS) jälkeen, vai pitääkö tilaaja myös rakennustyön koordinoinnin ja hankintojen organisoinnin (PJ) omissa käsissään. Korjaushankkeen hankesuunnittelu on yleensä tilaajan vastuulla urakkamuodosta riippumatta.

16 URAKKAMUODON VALINTA: suoritusvelvollisuus HANKE (HS) LUONNOS (LS) TOTEUTUS (TS) PROJEKTINJOHTO (PJ) (RA) U R A K O I T S I J A HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA T I L A A J A SR -URAKKAMUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT TARJOUSTEN ARVIOINTI ONKO SIVU-URAKOITA? VASTUU PROJ. JOHDOSTA HINTA/EDULL. LAATU EI KYLLÄ URAKOIT. TILAAJA KONSULTTI KVR- URAKKA ST- URAKKA KOKONAIS- URAKKA JAETTU- URAKKA PJ- URAKOINTI PJ- KONSULT. Lähde: Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy.

17 URAKKAMUODON VALINTA: maksuperuste MAKSUPERUSTE Suoriteperuste Kustannusperuste Kokonaishinta Yksikköhinta Tavoitehinta Laskutyö URAKOITSIJA TILAAJA Määräriski Hintariski Hintariski Määräriski Hintariski Määräriski Määräriski Hintariski Muokattu lähteestä: Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy.

18 Hankesuunnittelun päätökset kootaan hankeohjelmaksi, jossa esitetään yleensä valittu korjaustaso ja sen laajuus, toiminnallisuusvaatimukset (esim. talotekniikka), kustannusarvio, toteutusaikataulu ja tapa ja rahoitussuunnitelma. Kartoitetaan osakkaiden lisä- ja muutostyötilaukset ja laaditaan vaihtoehtoratkaisujen valinta-aikataulu! Tehdään alustava esitys huoneistokohtaisista hyvitysperusteista. Laaditaan suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintäsuunnitelma (kuka mitä kenelle milloin) Selvitetään korjaushankkeen lupaedellytykset viranomaisilta. Hankeohjelma on tärkeä asiakirja koska siitä suunnittelijat saavat tarvittavat lähtötiedot suunnitteluun. Projektinjohtaja valmistelee seuraavaan yhtiökokoukseen hankeohjelman mukaisen korjaushanke-esityksen. Yhtiökokous päättää toteutussuunnittelun aloittamisesta.

19 Suunnitteluvaiheen päätavoite: Toteutuspiirustusten laadinta ja tarvittavien lupien hankinta Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja valitaan suunnittelijat, ellei niitä ole valittu jo aikaisemmin. Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Suunnittelun organisointi sekä suunnittelijoiden tehtävien ja vastuiden määritteleminen Suunnittelijoiden valintamenettely, jossa kannattaa arvostaa asiantuntemusta Suunnittelijoiden valintaesitys (ellei ole valittu jo aikaisemmin) Suunnittelijoiden valinta (hallitus valitsee) Suunnittelusopimusten laatiminen

20 Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelun ohjausvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Suunnittelun käynnistäminen Suunnittelukokousten järjestäminen ja dokumentointi Osakkaiden lisä- ja muutostöiden huomioon ottaminen teknisissä asiakirjoissa (tilauslomake) Rakennuslupaan ja viranomaislupiin liittyvien toimien valvonta Suunnittelun valvonta (tilaajan oma valvonta / ammattivalvojat) Korjaustyönaikaisen asumisen huomioon ottaminen koko suunnitteluprosessissa Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Suunnitelmien hyväksyttäminen osakkailla/asukkailla

21 Suunnittelijat tekevät luonnokset laaditun hankeohjelman ja annettujen ohjeiden perusteella. Jos hankesuunnittelua ei ole tehty, niin suunnittelijat joutuvat tekemään enemmän työtä lähtötilanteen ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Helposti käy myös niin, että suunnittelu ohjautuu suunnittelijan ei asukkaiden/osakkaiden näkemyksen mukaan Luonnoksista pyydetään ennakkolausunnot rakennusvalvontaviranomaisilta. Luonnosten pohjalta laaditaan suunnitelmat ja viranomaisille tarkoitetut lupa-asiakirjat. Pääsuunnittelija hakee luvan (rakennus- tai toimenpidelupa). Pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkistaa, että eri suunnittelijoiden laatimat asiakirjat ovat ristiriidattomia. Pääsuunnittelija ei vastaa yksittäisen erikoissuunnittelijan tekemien suunnitelmien sisällöstä.

22 Rakentamisen valmisteluvaiheen päätavoite: Urakkasopimus ja valvojan/valvojien valinta sekä muut valmistelut Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan ja käsitellään hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja valitaan urakoitsijat. Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen 1) Tarjouspyyntökirje 2) Urakkaohjelma (laadintaohje ja malli RT ) 3) Urakkarajaliite, joka liitetään kaikkien sopimusten liitteeksi, sisältää myös työturvallisuusasiakirjan (RT ) 4) Yksikköhintaluettelo (lisä- ja muutostöiden varalle) 5) Tarjouslomake 6) Tekniset asiakirjat (piirustukset ym.) Suunnittelijoiden laatiman urakkarajaliitteen koordinointi

23 Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen Urakoitsijoiden kartoittaminen ja valinta urakkakilpailuun Purkutöiden, suojausten ja käytönaikaisen asumisen huomioon ottaminen tarjouspyyntöasiakirjoissa kunkin suunnittelualan tehtävissä. Tekniset asiakirjat, urakkaohjelma, työselitykset Tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen urakoitsijoille Laskenta-aikaisten lisäselvitysten antaminen Urakkatarjousten avauskokouksen järjestäminen ja tarjousvertailujen laatiminen (hallituksen kokous) Urakkaneuvotteluiden käyminen ja dokumentointi ottamalla huomioon osakkaiden lisä- ja muutostyöt Urakoitsijan valinta- ja rakentamispäätösesityksen tekeminen Urakoitsijoiden valintaesitys (hallitus hyväksyy) Maksuerätaulukoiden, vakuuksien ja vakuutusten tarkastaminen Urakkasopimusten laatiminen Rakennuttajan hankintojen valmistelu

24 Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen korjaushankkeeseen luoda toimiva valvontaorganisaatio. Valvojien valinta tehdään yleensä suunnitteluvaiheessa, tai viimeistään rakentamisen valmisteluvaiheessa. Korjaushankkeen valvonta on suositeltavaa teettää ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Valvojan valintaesitys/kutsuminen (hallitus hyväksyy) Joskus tarvitaan useampi valvoja: R, LVI ja S Valvojan valtuuksista päättäminen (hallitus päättää) Valvojan valtuudet urakoitsijan suuntaan määritetään urakkaasiakirjoissa Valvojan valtuuksiin ei kuulu ilman erillistä valtuutusta määrätä tai sopia muutoksia urakkaan Valvojan sopimuksen laatiminen Valvontasuunnitelman laatiminen (malli liitteessä 7).

25 Viestintäsuunnitelman tarkistus rakentamisvaiheen osalta Suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintäsuunnitelma laaditaan jo hankesuunnitteluvaiheessa Kulkuluvat ja kulkulupaluettelo Huonekorttien laatiminen selkeyttää/helpottaa huoneistokohtaisia korjauksia Mitä korjataan, mitä materiaaleja ja värejä käytetään. Työmaan yleisistä toimintatavoista sopiminen Projektinjohtaja, työmaamestari, valvojat, työntekijät ym. Mahdollisen aluesuunnitelman laatiminen Projektinjohtaja valmistelee yhtiökokoukselle korjaushankkeen toteutusesityksen, josta muistio yhtiökokouskutsun liitteenä. Yhtiökokous päättää rakentamisen aloittamisesta.

26 Rakentamisvaiheen päätavoite: Tilaaja saa sopimuksenmukaisesti korjatun rakennuksen. Rakentamisen ohjausvaiheen tehtäviä ovat muun muassa: Rakennusvalvonnan aloituskokouksen järjestäminen ja dokumentointi (MRA 74 ja MRL 121 Aloituskokous) Työmaa- ja suunnittelukokousten järjestäminen ja dokumentointi Työmaakokoukset ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen muodoista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jolla on erittäin suuri merkitys arvioitaessa eri osapuolten toimintaa erimielisyystilanteissa. Työmaavalvonta erikseen sovittavan tehtäväluettelon perusteella Urakoitsijoiden esittämien valintojen tarkastaminen ja hyväksyminen Maksuerälaskujen tarkastaminen! Lisä- ja muutostöiden teettäminen ja hyväksyttäminen Rakennuttajan hankintojen ohjaus ja valvonta

27 Vastaan- ja käyttöönottovaiheen päätavoite: Tarkistetaan, että korjaustyö on tehty suunnitelmien mukaan ja että korjatut laitteistot ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Samalla huolehditaan, että tilaaja saa suunnitelmien mukaan korjatun rakennuksen, jota asukkaat ja osakkaat osaavat käyttää ja hoitaa. Vastaan- ja käyttöönottovaiheen tehtäviä ovat muun muassa: Laitejärjestelmien ja rakenteiden tarkastukset Urakoitsijan itselle luovutusmenettely (osoittautunut hyväksi) Vastaanotto- ja jälkitarkastusten järjestäminen ja dokumentointi Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jonka sisällöstä on yksityiskohtainen luettelo YSE 1998:ssa. Pöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa se, mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty. Luovutusasiakirjojen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen valvonta huoltokirjan laadintavelvoite! Asukasilta tai keskustelutilaisuus korjaushankkeesta

28 Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka tulevat ilmi takuuaikana ja ovat sellaisia, että ne voidaan katsoa urakoitsijan vastattaviksi virheiksi ja puutteiksi. Takuuaika kestää kaksi vuotta. Takuuajan päättyessä on rakennuskohteessa suoritettava takuutarkastus, jossa todetaan ne viat ja puutteet, jotka takuuaikana ovat tulleet ilmi ja sovitaan vielä korjaamatta olevien vikojen korjausaikataulusta. Takuukorjausten valvonta ja tarkastaminen (hallitus/isännöitsijä). Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan kohteen vastaanotosta niistä virheistä ja puutteista, jotka havaitaan ja jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.

29 Tietolähteitä Kankainen, J. & Junnonen, J-M Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Junnonen, J-M Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Kuoppamäki, A Urakan työmaavalvonta. TKK, Rakentamistalouden laboratorio. Raportti 177. Peltonen, T. & Kiiras, J Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa. TKK, Rakentamistalouden laboratorio. Raportti 157. Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy. Tauriainen, M Suunnittelupalveluiden hankintaopas. Rakennustieto Oy. KH Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku KH X Kiinteistöliiketoiminnan sanasto RT Talonrakennushankkeen kulku RT RAP 95 Rakennuttamisen tehtäväluettelo RT ARK 95 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo RT RAK 95 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT TATE 95 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo + lisä/muutoslehti 3 sivua RT RT Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa RT Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 RT Konsulttisopimuksen laadinta RT Rakennusselostusohje 2000 RT Rakennustapaselostus, malli RT Rakennusselostusohje, Talo 2000 RT Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö RT Urakkamuodot ja asiakirjat, 2002 RT Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen RT Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö RT Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen, asiakirjamalli RT Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, asiakirjamalli RT Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo, 2001 RT Talotekniikan töiden valvonnan tehtäväluettelo (Rakennustietosäätiö RTS:n ylläpitämä tietopankki, josta löytyvät yleisimmät sopimuslomakkeet) (RT:n tietopankki, joka lanseerataan alkuvuodesta 2008)

30 Tilaajan/rakennuttajan velvollisuuksia LIITE 1 Lait ja asetukset Huolehtimisvelvollisuus (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 119 ) Tilaajavastuulaki, tai (RT:n palvelu, joka lanseerataan alkuvuodesta 2008) Hankintalaki, (Hissit ARAn ja kunnan avustus 50 %) Muut maankäyttö- ja rakennuslaissa täsmennetyt vaatimukset, kuten suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) Tiedonantovelvollisuus Sopimusosapuolten on voitava luottaa toisen osapuolen antamiin tietoihin (urakoitsijoilla vastaavasti selonottovelvollisuus) Myötävaikutusvelvollisuus Lupien hankkiminen, suunnitelmien tarkistus, katselmukset jne. Maksuvelvollisuus (päävelvollisuus) Valvoja tarkistaa laskun sopimuksenmukaisuuden ja tehdyn työn, mutta laskun hyväksyy tilaaja tai tämän valtuuttama edustaja Muut YSEssä täsmennetyt velvollisuudet, kuten valvonta-, laadunvarmistus-, työmaanjohto- ja vakuudenantovelvollisuus

31 Sanasto peruskäsitteet (KH X ) LIITE 2 Kiinteistön ylläpito on toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat mm. kiinteistönhoito ja kunnossapito. Ylläpitoon liittyvistä palveluista käytetään yleisesti nimitystä kiinteistöpalvelut, jotka voidaan jakaa kiinteistönhoitopalveluihin ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistöliiketoimintaan kuuluva kiinteistön ylläpito perustuu valittuun kiinteistön elinkaaristrategiaan. Energiakatselmus on energiankulutukseen ja -säästömahdollisuuksiin keskittyvä selvitys. Energiakatselmus voi sisältää myös selvityksen veden- ja sähkönkulutuksen ja niiden säästömahdollisuuksien osalta. Energiakatselmus tehdään usein kuntotutkimuksen yhteydessä. Kuntoarviointi on kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämistä. Kuntoarvioinnissa käytetään enimmäkseen aistinvaraisia ja kokemusperäisiä, ainetta rikkomattomia, menetelmiä. Arvioinnin perusteella laadittavaa kuntoarviota voidaan usein käyttää kunnossapitosuunnitelman tai korjausohjelman lähtötietoina, joskus myös suoraan kunnossapitosuunnitelmana. Kuntoarvion laadintaan tarvitaan tavanomaisesti kolme konsulttia (R, LVI ja S). Kunnossapitosuunnitelma mieluimmin kuin tekninen PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma). Kunnossapitosuunnitelma on tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten. Kunnossapitosuunnitelma laaditaan kuntoarvioinnin perusteella ja sitä käytetään usein korjausohjelman laadinnan lähtötietona. Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkintaa elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia menetelmiä, esimerkiksi kaakeleiden poistamista kosteusvaurion toteamiseksi. Kuntotutkimuksia ovat mm. sisäilmaston kuntotutkimus, vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus ja kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään lähtötietoina korjaussuunnittelussa mm. korjausten sisällön ja laajuuden määrittämiseksi. Korjausohjelma mieluimmin kuin PTS. Korjausohjelma on kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyttäjien ja omistajien tarpeet. Korjausohjelma muodostaa yleensä perustan kunnossapitoon liittyvälle budjetoinnille, mikä merkitsee organisaation sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Korjausohjelmassa tulisi eritellä tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet ajoituksineen. Suunnittelun erityisnäkökulmana voi olla esimerkiksi kiinteistön kunnon, arvon tai ominaisuuksien säilyminen. Korjausohjelma tulisi tarkistaa määrävälein. Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja. Huoltokirja on kiinteistön ylläpidon työkalu ja se on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava kaikista rakennusluvan alaisista uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeista. Asuintaloille on valmiit huoltokirjamallit. Korjausrakentaminen mieluummin kuin rakennussaneeraus. Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista voidaan tehdä erillisenä projektina tai vuosikorjaustyyppisesti ilman erillistä hanketta. Korjausrakentamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohteen parempi soveltuvuus tarkoitukseensa (perusparantaminen), kulttuuriarvojen säilyttäminen tai palauttaminen (entistäminen) tai kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen). Usein samalla hankkeella on monia tavoitteita.

32 Urakkamuotojen määritelmiä LIITE 3 SR-urakkamuodoissa (Suunnittele ja Rakenna urakkamuoto) tilaaja hankkii suunnittelun ja toteutuksen yhdellä sopimuksella. SR-muodot jaetaan rakennuttajan tavoitteen perusteella laatu-, edullisuus- ja hintakilpailuun. Pääurakkamuodoissa tilaaja hankkii suunnittelun ja toteutuksen erillisillä sopimuksilla. Tilaaja valitsee tarvittaessa arkkitehdin ja tarvittavat tekniset suunnittelijat laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään rakennustöistä urakkakilpailu. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voidaan valita neuvottelumenettelyn kautta. Lopuksi tilaaja solmii urakkasopimukset urakoitsijoiden kanssa. Osaurakkamuodoissa rakennustyö jaetaan urakka- ja hankintakokonaisuuksiin. Pääurakoitsijan rooli on korvattu hankekohtaisella projektinjohto-organisaatiolla, joka teettää rakennustyöt osaurakoina ja toimituksina. Projektinjohto-organisaatioon voi kuulua sekä tilaajan että projektinjohtourakoitsijan tai konsultin henkilöstöä. Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin.

33 Korjaushankkeen toteutusmuotoja LIITE 4 SR -URAKKAMUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT Rakennuttamisen vastaavan valinta Hankesuunnittelu Rakennuttamisen organisointi SR -URAKKAPÄÄTÖS SR -urakan tarjouspyyntömenettely Suunnittelijoiden valinta Luonnossuunnittelun ohjaus OSAURAKKAPÄÄTÖS SR -ryhmän valinta PJ -urakoitsijoiden valinta Toteutussuunnittelun ohjaus Toteutussuunnittelun ohjaus Toteutussuunnittelun ohjaus Urakoitsijoiden valinta PJ -urakoitsijoiden valinta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Työnaikainen osaurakkamenettely Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönotto Takuuaika Takuuaika Takuuaika

34 Urakkamuodon valinta LIITE 5 Suoritusvelvollisuus, maksuperuste ja tarjousten hankinta A) URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS (KASVAA ALASPÄIN) PJ-RAKENNUTTAMINEN PJ-URAKKA JAETTU URAKKA KOKONAISURAKKA TEKN. RATKAISUJEN URAKKA SR -URAKKA NEUVOTTELU LASKUTYÖ TAVOITEHINTA YKSIKKÖHINTA KOKONAISHINTA B) MAKSUPERUSTE KILPAILU C) TARJOUSTEN HANKINTA

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen

kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen kotikenttä jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen Voittoja joka päivä Suomen Palloliitto Kotikenttä Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen 2011 Esipuhe Opetusministeriön myöntämän tutkimusavustuksen turvin

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

rakennuslaitoksella.

rakennuslaitoksella. Tuotannonohjaus ja ohjeistus investointihankkeissa Puolustushallinnon rakennuslaitoksella. RAPS 36 Tutkielma Tuomo Kotola Kotka 7.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot