Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen"

Transkriptio

1 Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen

2 Sisältö 1 JOHDANTO Lähtökohdat Tavoite JULKISYHTEISÖ RAKENNUSHANKKEEN TILAAJANA RAKENNUSHANKE Hankkeen vaiheet Rakennushankkeen osapuolet ja niiden tehtävät RAKENNUTTAMISPROSESSI Esi- ja tarveselvitys Hankesuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto Takuuaika Kiinteistönpito OMA OSAAMINEN KÄYNNISTÄMISVAIHE Kiinteistökannan kartoitus Rakennuttamisen laatujärjestelmän laatiminen /25

3 1 JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Tämän selvityksen lähtökohtana ovat seuraavat olettamukset: Strategiaosassa esitelty yritystilaorganisaatio perustetaan. Organisaation omistukseen siirtyvät toimitilat eivät välttämättä ole tilajärjestelyjen ja kunnon puolesta valmiita vuokrattavaksi. Organisaation omistukseen siirtyviä toimitiloja ei ilmeisesti ole riittävästi, joten tiloja on ehkä hankittava lisää. Organisaation rakenne pidetään kevyenä, joten kaikki rakennuttamiseen liittyvä osaaminen hankitaan ulkopuolisena konsulttipalveluna. Hankkeet ovat pääasiassa kiinteistöjen jalostamiseen tähtääviä muutos- ja korjausrakennushankkeita sekä erikoistapauksissa uudisrakennushankkeita. 2/25

4 1.2 Tavoite Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata, miten yritystilaorganisaation tulee toimia tilaajan roolissaan rakennushankkeessa esitellä rakennushankkeen etenemisen vaiheet ja osapuolet ottaa kantaa organisaation rakenteeseen rakennuttamisen kannalta tuoda esiin tilaajan vastuukysymyksiä. 3/25

5 2 JULKISYHTEISÖ RAKENNUSHANKKEEN TILAAJANA Tämän selvityksen hankkeissa tilaajana toimii julkisyhteisö, mikä tuo rakennushankkeisiin omia erityispiirteitään. Lakia julkisista hankinnoista pitää noudattaa (esim. kilpailuttaminen). Rakennuttajatehtävää hoitavan tahon pitää tuntea julkishallinnon säännöt ja dokumentointikäytäntö. Tilaajan pitää rakennushankkeissa pyrkiä edistämään mm. seuraavia asioita: hankkeiden ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet hyvän kaupunkikuvan luominen logistiikka rehti toiminta joka suuntaan. 4/25

6 3 RAKENNUSHANKE 3.1 Hankkeen vaiheet Rakennushanke käynnistyy yritystilaorganisaation päättäessä vanhan tilan muuttamisesta ja korjaamisesta tai uuden tilan rakentamisesta. Hankkeesta muodostuu rakennuttamisprosessi, jonka vaiheet ovat esi- ja tarveselvitys hankesuunnittelu rakennussuunnittelu rakentaminen käyttöönotto takuuaika kiinteistönpito. Tilaajan tehtävät painottuvat tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheeseen sekä koko hankkeen ajan päätöksentekoon. Jokainen yllä kuvattu vaihe päättyy esitykseen, jonka pohjalta tilaaja tekee päätöksen. Tehdyn päätöksen jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 5/25

7 3.2 Rakennushankkeen osapuolet ja niiden tehtävät Rakennushankkeeseen osallistuu lukuisia eri osapuolia eri vaiheissa hanketta. Tämän selvityksen hankkeissa osapuolet ovat seuraavat: omistaja ja tilaaja - Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio tilan tuleva käyttäjä (jos tiedossa) rakennuttaja - ulkopuolinen konsultti suunnittelijat - ulkopuolisia konsultteja urakoitsijat ja materiaalitoimittajat viranomaiset. Tilaajan tehtävä on tehdä päätöksiä rakennuttajakonsultin esitysten pohjalta määritellä hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet arvioida hankkeen laajuus ja kiireellisyys 6/25

8 vastata rakennuttamisen organisointitehtävistä, joita ovat rakennuttajakonsultin valinta rakennuttamisen raportoinnin seuranta. Käyttäjä nimeää omasta organisaatiostaan yhteyshenkilön, joka osallistuu aktiivisesti hankesuunnitteluun ja erityisesti rakennussuunnitteluun. Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan edustajana suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin rakentamisen osapuoliin nähden sekä johtaa hanketta toimeksiannossa määritellyin valtuuksin. Konsultin vastuulla on tilaajan ja käyttäjän tarpeen tyydyttäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttajan merkitys hankkeessa on viime aikoina korostunut erilaisten toteutusmuotojen käytön lisääntyessä (osaurakat). Näissä uudemmissa malleissa vastuukysymykset ovat oleellisesti muuttuneet perinteiseen rakennuttamismalliin verrattuna. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu mm. informoida tilaajaa hankkeen tapahtumista koko hankkeen ajan 7/25

9 tarkentaa hankesuunnitelmaa osallistua rakennushankkeen laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden luomiseen mielellään jo tarveselvitysvaiheesta lähtien sekä valvoa niiden toteutumista valmistella suunnittelua järjestää tapauskohtaisesti suunnittelukilpailut ym. tehdä ehdotus hankkeen suunnittelijoista ja valmistella tarvittavat suunnittelusopimukset kustannus- ja aikatauluohjata hanketta tavoitteiden asettamisesta lähtien vastaanottoon asti valmistella tarvittavat päätökset varmistaa rakennuslupa valmistella rakentamista määritellä toteutusmuoto, järjestää urakkakilpailut sekä valmistella urakkasopimukset järjestää rakennustyön työmaavalvonta (aikataulu, laatu ja maksuliikenne) järjestää työmaan vastaanottotarkastus huolehtia rakennuksen käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä sekä takuuaikaisista velvoitteista. 8/25

10 Suunnittelijat ovat ulkopuolisia, eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat yhteistyötä tekevän suunnitteluryhmän. Suunnitteluun osallistuvat tavanomaisesti arkkitehti (toimii yleensä pääsuunnittelijana) rakennustekniset suunnittelijat LVIAJ-, sähkö- ja telesuunnittelijat tarpeen mukaan geotekninen suunnittelija, tietotekniikka- ja sisustussuunnittelija ym. Urakoitsijat toimivat rakennustyön toteuttajina. Rakennus- ja maankäyttölain (v. 2000) mukaisesti yksi urakoitsijoista toimii päätoteuttajana. Viranomainen valvoo ja ohjaa suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, kaavojen sekä paikallisten määräysten mukaisesti. 9/25

11 4 RAKENNUTTAMISPROSESSI Rakennushankkeessa on käytettävä riittävän kokemuksen omaavia ammattirakennuttajia, -suunnittelijoita ja -urakoitsijoita. Nämä osapuolet hoitavat kaikki rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvät tehtävät hankesuunnitelman laatimisesta lähtien aina rakennuksen valmistumiseen ja loppuselvitysvaiheeseen asti. Onnistuneelle projektille on ominaista riidattomuus, joustavuus ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 4.1 Esi- ja tarveselvitys Tarveselvityksessä osoitetaan mihin ja miksi suunniteltuja tiloja tarvitaan. Tarveselvityksen pohjalta voidaan mitoittaa toiminnan laajuus oikeisiin mittasuhteisiin ja täsmentää konkreettinen toiminnallinen suunnitelma, joka on pohjana rakennushankkeen huonetilaohjelmalle ja rakennussuunnitelmille. 4.2 Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeiden sekä niiden edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia. 10/25

12 Hankesuunnittelun lähtötietoina ovat tarveselvityksen alustava tilaohjelma, tilojen ominaisuudet ja hankkeen toteutusaikataulu, jotka tarkennetaan tässä vaiheessa varsinaisen rakennussuunnittelun suunnitteluohjeeksi. Hankesuunnitelma on hankesuunnittelun tuloste. Se sisältää tapauskohtaisesti mm. seuraavat asiakirjat: Toiminnallinen suunnitelma, jossa perustellaan, minkä kokoisia tiloja ja minkälaisia tilaratkaisuja tarvitaan. Toiminnallisesta suunnitelmasta tulee käydä ilmi kohderyhmät, tuotettavien palvelujen luonne ja sisältö sekä henkilöstömitoitus ja sen perustelut. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on päätettävä myös kuka vastaa tiloissa järjestettävästä toiminnasta. Käyttötalouslaskelma, jolla osoitetaan mitä ovat tiloissa järjestettävästä toiminnasta syntyvät menot tarkoituksenmukaisella tavalla eriteltyinä ja miten ne rahoitetaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma, jolla osoitetaan miten hanke aiotaan rahoittaa. Huonetilaohjelma Rakennuksen sijoitus- ja rakennuspaikkaa koskevat selvitykset Tavoitehintalaskelma rakennuskustannuksille Rahoitussuunnitelma ja kokonaisaikataulu Ympäristöselvitys Ehdotus investointipäätöksestä 11/25

13 4.3 Rakennussuunnittelu Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu annettujen tavoitteiden puitteissa. Rakennussuunnittelu sisältää seuraavat vaiheet: Luonnossuunnittelu, johon sisältyy ehdotuksen ja luonnoksen laatiminen luonnossuunnitelmia verrataan hankesuunnitelman tavoitteisiin: saavutetaanko asetetut laajuus-, laatu- ja kustannustavoitteet Toteutussuunnittelu, johon sisältyy toteutus- ja tuotantosuunnitelmien laatiminen Täydennyssuunnittelu rakentamisen aikana 4.4 Rakentaminen Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde sopimuksen mukaisesti. Rakentaminen jakautuu kahteen vaiheeseen, joita ovat rakentamisen valmistelu ja varsinainen rakentamisvaihe. Rakentamisen valmisteluun sisältyy tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen, urakkakilpailujen järjestäminen, tarjousten käsittely, urakoitsijavalintaesityksen valmistelu sekä urakkasopimusten ja asiakirjojen valmistelu. 12/25

14 Rakentamisvaiheen alkuun asti rakennuttaja on vastannut hankkeen etenemisestä. Urakkasopimuksella päätoteuttajan vastuu siirretään urakoitsijalle. Tästä eteenpäin töiden yhteensovittamisesta ja aikataulusta sekä esimerkiksi työsuojelusta vastaa päätoteuttaja. Rakennuttaja seuraa aikataulussa pysymistä ja yhteistoiminnan sujuvuutta sekä valvoo toteutusta. Rakentamisvaihe päättyy vastaanottoon. Vastaanoton jälkeen rakennus luovutetaan kiinteistön kunnossapidosta vastaavan organisaation vastuulle. 4.5 Käyttöönotto Rakennuksen siirtyminen käyttäjien haltuun edellyttää rakennuksen kunnossapidon ja huollon järjestämistä sekä huoltosopimusten solmimista. Käyttäjille ja kiinteistönpidosta vastaavalle taholle on järjestettävä koulutusta mm. teknisten laitteiden oikeaan käyttöön. Vastaanotossa tilaajalle on luovutettu rakennuksen luovutusasiakirjat, joista osa muodostaa tärkeän apuvälineen kiinteistönpidosta vastaavalle. Tällainen apuväline on mm. rakennuksen huoltokirja, joka muodostuu rakennushankkeen eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista. 13/25

15 4.6 Takuuaika Takuuaikana varmistaudutaan mm. siitä, että rakennus ja erityisesti talotekniset järjestelmä (LVISAJ) toimivat tarkoitetulla tavalla. Esimerkiksi erilaisia säätöjä joudutaan tekemään takuuaikana. Takuuajan päättyessä varmistetaan, että kaikki on kunnossa, minkä jälkeen urakoitsija vapautuu vastuusta. 4.7 Kiinteistönpito Kiinteistönpitoon luetaan kaikki ne toimenpiteet, oikeussuhteet ja taloudelliset seikat, jotka mahdollistavat kiinteistön jatkuvan tarkoituksenmukaisen käytön. 14/25

16 5 OMA OSAAMINEN Yritystilaorganisaation tilaajan rooli rakennushankkeessa keskittyy päätösten tekemiseen ulkopuolisen rakennuttajakonsultin esitysten pohjalta. Organisaatio tarvitsee palvelukseensa henkilön, joka mm. osaa tilata palvelua pystyy tekemään päätöksiä tuntee rakennusalan yleisen tavan toimia tuntee yleistä rakennusalan sopimusjuridiikkaa tuntee lain julkisista hankinnoista ja sen velvoitteista ymmärtää toteutusmuodosta aiheutuvat riskit ja resurssitarpeet. Toteutusmuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen toteutustapaa. Toteutusmuoto määrää tilaajan kannalta rakennuksen ja siihen liittyvien rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatavan. Suunnitelmat ja tuotanto voidaan hankkia erikseen tai eri tavoin yhdisteltynä. Urakoitsijalta hankittava suunnittelu ja rakennustyö vaikuttaa urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuuteen. 15/25

17 Suoritusvelvollisuuden perusteella urakkamuodot ryhmitellään pääurakkamuotoihin, osaurakkamuotoihin sekä suunnittele ja rakenna muotoihin (kuva 1). Jokaisesta päätyypistä on useita erilaisia sovelluksia. 1 HANKESUUNNITTELU 2 LUONNOSSUUNNITTELU U R AK LS T IL 3 TOTEUTUSSUUNNITTELU O IT TS TS A A J A 4 PROJEKTINJOHTO S IJ PJ PJ PJ 5 RAKENNUSTYÖT A Rak. työ Rak. työ Rak. työ Rak. työ SUUNNITTELE JA RAKENNA -MUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT Kuva 1. Suoritusvelvollisuuden laajuus ja vastuunjako eri urakkamuodoissa. Käytettävä toteutusmuoto valitaan aina hankekohtaisesti. Yhtä ainoaa oikeaa mallia ei ole, vaan lukuisten variaatioiden joukosta valitaan toteutusmuoto, joka huomioi kyseisen hankkeen erityispiirteet. Käytettävä toteutusmuoto vaikuttaa keskeisesti koko rakennushankkeen kulkuun. Sillä on myös erittäin suuri merkitys vastuunjakoon (ks. kuva 1). Lopullisen päätöksen hankkeen toteutusmuodosta tekee tilaaja rakennuttajakonsultin esityksestä. 16/25

18 Pääurakkamuodoista useimmiten käytetään kokonais- tai jaettua urakkaa (kuva 2). Julkisissa rakennushankkeissa on perinteisesti käytetty näitä malleja. Niissä vasta suunnitelmien lopullisen valmistumisen jälkeen edetään rakentamisvaiheeseen. KOKONAISURAKKA JAETTU URAKKA TILAAJA TILAAJA Rakennuttajakonsultti Arkkitehtisuunnittelija Tekniset suunnittelijat Rakennuttajakonsultti Arkkitehtisuunnittelija Tekniset suunnittelijat Pääurakoitsija Pääurakoitsija Alistus Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija Sivu-urakoitsija Sivu-urakoitsija Kuva 2. Rakennushankkeessa perinteisesti käytettyjen kokonaisurakan ja jaetun urakan sopimussuhteet. 17/25

19 Suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa (SR) urakoitsija vastaa hankkeesta luonnossuunnitteluvaiheesta lähtien (kuva 3). SUUNNITTELUN SISÄLTÄVÄ URAKKA TILAAJA Rakennuttajakonsultti SR-urakoitsija Suunnittelija Suunnittelija Suunnittelija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija Kuva 3. Sopimussuhteet suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa. Osaurakkamuodoissa rakennustyö on pilkottu osasuorituksiin. Käytännössä osaurakkamuotoja kutsutaan projektinjohtorakentamiseksi. Viime aikoina on aikataulu- ja joustavuussyistä otettu käyttöön näitä erilaisia projektinjohtorakentamismalleja, joissa suunnittelu- ja rakennusvaiheet limittyvät, ja näin koko hankkeen kesto lyhenee. 18/25

20 Projektinjohtorakentaminen voidaan ryhmitellä projektinjohtototeuttajan suoritukseen sisältyvien keskeisten tehtäväryhmien mukaan seuraavaan kolmeen päämuotoon. Projektinjohtorakennuttamisessa koko rakennushanke toteutetaan hankintoina, joista tehdään sopimukset aina tilaajan nimiin (kuva 4). PROJEKTINJOHTORAKENNUTTAMINEN TILAAJA PJ-konsultti Suunnittelijat OU OU OU TJ OU OU OU TILAAJA TJ TILAAJA PJ-konsultti Suunnittelijat PJ-konsultti Suunnittelijat OU OU OU OU OU OU OU TJ OU OU OU OU OU OU OU Kuva 4. Sopimussuhteet projektinjohtorakennuttamisessa (TJ = työmaan johto, OU = osaurakka). 19/25

21 Projektinjohtopalvelussa projektinjohto vastaa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksien täyttämisestä (kuva 5). PROJEKTINJOHTOPALVELU TILAAJA PJ-Toteuttaja TJ Suunnittelijat OU OU OU OU OU OU OU Kuva 5. Sopimussuhteet projektinjohtopalvelussa (TJ = työmaan johto, OU = osaurakka). Projektinjohtourakoinnissa projektinjohto vastaa rakennuttamistehtävistä, työmaan johtovelvollisuudesta sekä varsinaisesta rakennustyöstä tekemällä hankintasopimukset omiin nimiinsä (kuva 6). 20/25

22 PROJEKTINJOHTOURAKOINTI TILAAJA TILAAJA Suunnittelijat PJ-URAKOITSIJA TJ Suunnittelijat PJ-URAKOITSIJA TJ AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU AU Kuva 6. Sopimussuhteet projektinjohtourakoinnissa (TJ = työnjohto). Tilaaja voi antaa työn toteutettavaksi eri maksuperusteella riippumatta siitä toteutetaanko hanke pää-, osa-, vai SR-urakkamuodolla. Vaihtoehtoina ovat suoriteperusteiset hinnanmääritystavat, joita ovat kokonais- ja yksikköhintaurakka, sekä kustannusperusteiset laskutyö- ja tavoitehintaurakka. Suoriteperusteisissa määritystavoissa urakoitsijalle maksetaan työn kokonaissuorituksen tai suoritusyksikköjen lukumäärän perusteella. Kustannusperusteisissa määritystavoissa urakoitsija saa korvauksen todellisten työ- ja hankintakustannusten mukaisesti. Koska erilaisia malleja on lukuisia ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää, sopivimman mallin valitsemiseen on hyvä käyttää asiantuntijanäkemystä tilaajan päätöksen tueksi. 21/25

23 Rakennuttajakonsultin valinnassa on huomioitava seuraavia seikkoja: Konsulttitoimisto omaa riittävät resurssit kohteena olevan hankkeen kokoon nähden. Konsultilla on yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin. Konsultilla on riittävästi kokemusta vastaavanlaisista hankkeista (esim. mittavat kiinteistönjalostushankkeet). Nk. partnership-sopimuksia (asiantuntijaverkosto) kannattaa käyttää. Varsinkin pienissä hankkeissa uuden konsultin etsiminen joka projektille on työlästä. Myös esimerkiksi pitkäkestoisessa rakennuksen jalostamishankkeessa, jossa hankkeen historian ja toimintatapojen tunteminen on eduksi, on partnership-sopimusten käyttö suositeltavaa. Huomion arvoista on myös tilaajan ja rakennuttajakonsultin välillä vallitseva luottamus, joka syntyy käytettäessä tämänlaista verkostoa. Konsulttia ei kannata valita pelkän hintakilpailun perusteella, vaan kannattaa painottaa myös laadullisia tekijöitä. 22/25

24 6 KÄYNNISTÄMISVAIHE 6.1 Kiinteistökannan kartoitus Perustettavan organisaation ensimmäisiä tehtäviä on sen omistukseen siirrettyjen kiinteistöjen ja tilojen kartoittaminen: Paljonko tiloja on? Missä ne sijaitsevat? Mikä on niiden kunto, soveltuvuus ja muunneltavuus käyttötarkoitukseensa? Tilojen kunto- ja korjaustarve on selvitettävä riittävän yksityiskohtaisesti, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä rakennus- tai käyttövaiheessa. Kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten laatiminen tilataan ulkopuolisilta, ammattitaitoisilta konsulteilta. Tehdyn kartoituksen perusteella päätetään, onko tiloissa teknisiä tai toiminnallisia korjaustarpeita 23/25

25 pitääkö kiinteistöjä jalostaa uusiin käyttötarkoituksiin tarvitaanko lisää tiloja, minkälaisia tiloja ja miten niitä tarvittaessa hankitaan. 6.2 Rakennuttamisen laatujärjestelmän laatiminen Rakennuttamisen laatujärjestelmällä tarkoitetaan toimitilaorganisaation tapaa toimia rakennushankkeessa. Laatujärjestelmä koostuu varsinaisesta laatuosiosta, toimintaohjeista ja toiminnan kannalta oleellisista malliasiakirjoista. Laatujärjestelmä toimii päivittäisen työskentelyn apuvälineenä esimerkiksi ulkoisen palvelun hankinnassa. Markku Karislahti Helena Mattila 24/25

26 Lähdeluettelo: Kankainen J., Junnonen J-M. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy, Peltonen T. Rakennushankkeen muuntojoustavat toimintatavat. RAKLI ry / Rakennustietosäätiö, Peltonen T., Kiiras J. Rakennuttajan työpanos eri urakkamuodoissa. RAKLI ry / Rakennustietosäätiö, Peltonen T., Kiiras J. Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. RAKLI ry / Rakennustietosäätiö, Pernu P. Talonrakennushankkeen hankemuotojen kuvaus. Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous, /25

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Sähkösuunnittelu. Suunnittelun hankinta ja organisointi

Sähkösuunnittelu. Suunnittelun hankinta ja organisointi Sähkösuunnittelu Suunnittelun hankinta ja organisointi Tapio Kallasjoki 2016 Rakennushankkeen osapuolia Omistaja omistaa kiinteistön ja toimii usein hankkeen tilaajana. Käyttäjiä ovat esim. kiinteistön

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa

Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

Projektinjohtourakan sopimusmalli

Projektinjohtourakan sopimusmalli Matti Kruus, diplomi-insinööri projektipäällikkö, Indepro Oy matti.kruus@indepro.fi Juhani Kiiras, professori Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juhani.kiiras@tkk.fi Raimo Seppälä, tekninen johtaja

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus

Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Hyvä laatu, oikeat valinnat Toimivat ratkaisut Edullinen toteutus Hyvä energiatehokkuus Kohtuulliset ylläpitokustannukset 10.12.2013 Liisa Seppälä, Hausia Oy 1 Rakennuttaminen

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu Toteutusmuodot Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Hankintatoimi, työmaan johtaminen Rakennustyöt Urakoitsija Tilaaja Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä Takuuvaihe Suunnittele

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE

KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE 1 KOKEMÄEN KAUPUNGIN TOIMITILAHANKINTOJEN TOTEUTTAMISOHJE Voimaantulo 1.1.2016 Tekninen lautakunta 17.11.2015 81 Kaupunginhallitus 23.11.2015 218 Päivitetty 11.9.2017, korjattu hallintosäännön pykälänumerot

Lisätiedot

RTS 16:01. TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU Yleistä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO. 1.1 Rakennushankkeen osapuolet

RTS 16:01. TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU Yleistä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO. 1.1 Rakennushankkeen osapuolet RTS 16:01 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU Yleistä OHJEET - LAUSUNTOKIERROSVERSIO xxxkuu 201X 1 (X) korvaa RT XX-XXXX LVI X-XXXXX Tässä ohjekortissa esitellään talonrakennushankkeen kulkua kuvaava ohjesarja

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen Lähtökohta lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN ROOLI KORJAUSHANKKEESSA Timo Määttä, hallituksen puheenjohtaja Esityksen sisältö puheenjohtaja hankkeen valmistelu-prosessissa (esivalmistelu, hallitus, isännöitsijä, projektinjohto,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Määrittele Tarkasta Kommunikoi Seuraa Oulu 25.2.2016 Ari-Matti Jänkälä www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Prodeco Oy on projektinjohdon, rakennuttamisen, korjausrakentamisen

Lisätiedot

TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 10.11.2010 Kaupunginvaltuusto 10.1.2011 TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET Suvilahden koulu/kombikirjasto SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 SOVELTAMISALA...3 TILAHALLINTORYHMÄ (THR)...3 TARVESELVITYS...3

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit

Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Olli Palosaari RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMI- NEN

Olli Palosaari RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMI- NEN Olli Palosaari RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMI- NEN RAKENNUSHANKKEEN VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMI- NEN Olli Palosaari Insinöörityö Kevät 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 LAIT JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET. 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista

1 LAIT JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET. 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1 LAIT JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 Tilaajavastuulaki Lain tavoitteista Lain soveltamisala Tilaajan selvitysvelvollisuuden laajuus Rakentamistoimintaan

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki

ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki ESIPUHE...5 1 Lait ja viranomaismääräykset...17 1.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista...17 1.2 Tilaajavastuulaki...23 Lain tavoitteista...23 Lain soveltamisala...24 Tilaajan selvitysvelvollisuuden

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä. Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille

Korjaushanke taloyhtiössä. Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille Korjaushanke taloyhtiössä Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

toteutus, Kari Sippola

toteutus, Kari Sippola Radiologisen yksikön rakennusprojektin toteutus, Kari Sippola 1 HUS-Kuvantamisen toimitilat vuokralaisena kaikissa radiologisen yksikön toimitiloissa tilojen omistajina; HUS kuntayhtymä, kaupungit ja kunnat

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen

Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Suunnitelmien virheettömyydellä tehokkaampaan rakentamiseen Tiivistelmä RALA-projektipalautetiedon suunnittelijapalautteen analyysista Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit

Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Julkisivukorjausten työturvallisuus -ohjekortit Tutkija, dipl.ins. Saija Varjonen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen seminaari JULKISIVU 2007 1. Julkisivukorjausten

Lisätiedot

Taitava tilaaja pätevä palveluntuottaja. KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos

Taitava tilaaja pätevä palveluntuottaja. KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos Taitava tilaaja pätevä palveluntuottaja KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Taloyhtiöiden tietopaketti

Lisätiedot

MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA?

MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA? MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA? Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 FIRA OY Liikevaihto 2014 n.100m n.170 työntekijää, ei omia työmiehiä Etelä-Suomi, Lahti, Tampere http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1414298312484

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Taloyhtiön. Toteutusmuoto = kaupallinen malli + sopimusmuoto + hankintatapa

Taloyhtiön. Toteutusmuoto = kaupallinen malli + sopimusmuoto + hankintatapa 4 Taloyhtiön korjaushankkeen toteutusmuodon valinta 4.1 Yleisimmät toteutusmuodot Korjaushankkeen toteutusmuoto on tässä kirjassa määritelty siten, että se koostuu hankkeen hankintatavasta, urakoitsijan

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta,

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1

RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit

Lisätiedot

nzeb Hankeosaaminen Lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen ohjauksen kehittäminen

nzeb Hankeosaaminen Lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen ohjauksen kehittäminen Lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen ohjauksen kehittäminen Pientalohanke projektina nzeb = nearly zero energy building Rakennushanke Rakennushanke on monimuotoinen jopa hyvin sirpaloitunut

Lisätiedot

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn. Jukka Hietavirta, diplomi-insinööri Työsuojeluinsinööri, Uudenmaan työsuojelupiiri jukka.hietavirta@tsp.stm.vn.fi Keijo Päivärinta, rakennusmestari Tarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri keijo.paivarinta@tsp.stm.vn.fi

Lisätiedot

Julkisivukorjausten toteutusmallit. Kimu työpaja Veijo Nykänen, VTT 25.5.2010

Julkisivukorjausten toteutusmallit. Kimu työpaja Veijo Nykänen, VTT 25.5.2010 Julkisivukorjausten toteutusmallit Kimu työpaja Veijo Nykänen, VTT 25.5.2010 2 Toteutusmallien valintaan liittyviä kysymyksiä Korjaushankkeen sisältö ja laajuus? Tilaajan suunnitteluttama valmis ratkaisu

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille 1. päivä 9.10.2013 YHTEINEN PÄIVÄ KOKONAISUUDEN HALLINTA Puheenjohtaja: 9.00 Avaus ja rakennuttajan pätevyyden toteaminen 9.30 Rakennuttajan (RAP pätevyyden omaavan) tehtäväkenttä 11.15 Tauko (syötävää

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY Fira pähkinänkuoressa Fira Oy perustettu 2002, pääkonttori Vantaalla rakennusalan innovatiivinen kasvuyritys fokus: teollisuusrakennukset,

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot