Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?"

Transkriptio

1 Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO

2 Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista rahoittaa lähipiiriä kuin vieraita saako yhtiö antaa rahoitusapua sitä koskevassa yrityskaupassa 2

3 Keskeiset yhtiöoikeudelliset kysymykset Osakeyhtiölain asettamia keskeisiä puitteita: OYL 1:5: yhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille OYL 1:8 : johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua liiketaloudellinen peruste, markkinaehtoinen hinnoittelu OYL 1:7 : osakkeenomistajia kohdeltava yhdenvertaisesti, epäoikeutetun edun antaminen kiellettyä OYL 13 luku: varojen jakaminen ja oman pääoman suoja yhtiön etu (corporate benefit) (OYL ) - muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa. OYL 13:10: omien osakkeiden hankinnan rahoituskielto (financial assistance) yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita 3

4 OYL 1:5 : Yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä voiton tuottamisen tarkoitus määrittää sitä, mitä on pidettävä yhtiön etuna ja jonka huolellinen edistäminen on yhtiön johdon tehtävä (OYL 1:8 ) yhtiön toimialamääräyksillä on merkitystä arvioitaessa mihin toimiin yhtiö voi ryhtyä - toimen on palveltava toimialamääräyksessä sallittua toimintaa yhtiön edun arviointi perustuu johdon kaupalliseen näkemykseen toimen liiketaloudellisesta perusteesta konserni-intressiä ei Suomen oikeudessa ei tunnusteta vaan toimen edullisuutta on tarkasteltava vain yhtiön omasta näkökulmasta riittävä huolellisuus HE 109/2005:n mukaan toteutuu tavallisimmin silloin kun ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto ja sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tekoon ole vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat huolellisuusvaatimus korostuu päätökseen tai toimeen liittyvän riskin kasvaessa sekä silloin, kun vastapuolena on lähipiiriin kuuluva taho 4

5 OYL:ssa ei ole nimenomaisia säännöksiä lähipiirille annettavista veloista tai vakuuksista toisin oli OYL 1978:n aikana ennen vuotta 2006: yhtiö sai antaa rahalainan tai vakuuden yhtiön lähipiiriin kuuluvalle vain voitonjakokelpoisten varojen rajoissa ja turvaavaa vakuutta vastaan. Rahalainan sai kuitenkin antaa lähipiiriin kuuluvalle muun muassa, jos: velallinen oli yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva osakeyhtiö; tai velallinen oli tietty liikekumppani ja laina/vakuus perustui liiketaloudellisiin syihin, laina/vakuus oli tarkoitettu yksinomaan velallisen elinkeinotoimintaa varten eikä lainaaika/vakuusvastuun aika ollut tavanomaista pitempi 5

6 Ketkä kuuluvat yhtiön lähipiiriin? Yhtiön lähipiiriin kuuluvat, OYL 8:6.2 yhtiön ja toisen henkilön katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa Esimerkiksi a) yhtiöllä on määräysvalta toisessa yhtiössä b) toisella yhtiöllä on määräysvalta yhtiössä c) yhtiöllä on toisen yhtiön kanssa yhteinen määräysvalta kolmannessa yhtiössä d) osakkuusyritys e) henkilö omistaa suoraan tai välillisesti huomattavan vaikutusvallan tuovan osuuden yhtiön äänivallasta f) läheisessä perhesuhteessa sellaiseen henkilöön oleva henkilö, joka omistaa suoraan tai välillisesti huomattavan vaikutusvallan tuovan osuuden yhtiön äänivallasta g) yhtiön johtoon kuuluva avainhenkilö h) läheisessä perhesuhteessa yhtiön johtoon kuuluvaan avainhenkilöön oleva henkilö i) yritys, jossa e h -kohdissa tarkoitettu henkilö omistaa välillisesti tai välittömästi merkittävän osuuden tai jossa henkilö voi käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa 6

7 Miksi asiasta ei enää haluttu säätää nimenomaisesti? HE 109/2005 vp perustelee - säännökset OYL 1978:ssa (12:7 ) olivat epäjohdonmukaisia - paljon tarpeettomia käytännön ongelmia - poistamista tuki tehty maavertailu - asia ratkaistaan tapauksittain OYL:n yleisten periaatteiden nojalla olosuhderiippuvuus vain harvoin on yhtiön edun tai yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaista lainata merkittäviä rahasummia omistajalle tai johdon jäsenelle - vahingonkorvausperusteissa (OYL 22:1.3 ) oleva tuottamusolettama tehostaa oikeussuojaa tällaisia toimia vastaan jos vahinko aiheutetaan lähipiiriin kuuluvan henkilön eduksi tehdyllä toimella, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti - lähipiirilainat voivat olla sallittuja konsernitilanteissa, jossa konserniyhtiö saa konsernikassaan tehdystä sijoituksesta itselleen hyötyä esimerkiksi korkotuoton, vastaisen rahoituksen tai muun sellaisen edun muodossa 7

8 Siis -> lähipiirille annetut lainat ja heidän hyväkseen annetut (vierasvelka)vakuudet eivät ole kiellettyjä -> mutta ne voivat olla osakeyhtiölain vastaisia -> lähipiirille annetut lainat tai vakuudet eivät toimen sallittavuuden osalta ole eri asemassa kuin muulle kolmannelle annetut lainat ja vakuudet, eikä konsernikaan ole erityisasemassa -> nimenomaisesti on säännelty vain omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen rahoitusapukielto OYL 13:10 8

9 Kuka rahoituksesta voi päättää? kaikki osakkaat yhdessä? päätösvaltainen yhtiökokous? koko hallitus? päätösvaltainen hallitus? hallituksen puheenjohtaja? toimitusjohtaja? 9

10 Päätöksen tekeminen velan antaminen, yhtiön varojen panttaaminen ja myös takaussitoumuksen antaminen kuuluvat yhtiön hallituksen päätettäviin asioihin, pääsääntöisesti hallitus huolehtii yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä = yleistoimivalta toimitusjohtaja saa päättää vakuuden antamisesta silloin, jos se on luonteeltaan juoksevaa toimintaa eli kuuluu yhtiön normaaliin päivittäiseen toimintaan = yleistoimivalta asian siirtämisoikeus: toimitusjohtajalta hallitukselle tai hallitukselta yhtiökokoukselle - yleistoimivallan rajoissa osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiökokousta pitämättä - yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa 10

11 Lähipiirin luototuksesta informoitava Toimintakertomukseen otettava tiedot lähipiirilainoista Toimintakertomuksessa on erikseen ilmoitettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 11

12 Vakuudenanto varojenjakona? tasetesti -> jaettava määrä OYL 13:5 : jollei yhtiön maksukykyä koskevasta 2 :stä muuta johdu, yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat maksukykytesti -> yhtiön maksukyky ei saa vaarantua OYL 13:2 : varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden yksimieliset osakkeenomistajat -> vapaa jako taseen ja maksukyvyn rajoissa OYL 13:6.4 : vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella jakaa myös muulla kuin 1 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta laiton varojenjako OYL 13:1.3 : muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa palautusvastuu OYL 13:4 : vastoin tämän lain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiöstä saadut varat on palautettava, jos varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää jakamisen tapahtuneen tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Palautettavalle määrälle on maksettava vuotuista korkoa korkolain 12 :ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti. 12

13 Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen OYL 13:10 - rahoitusapu (financial assistance) Yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita. Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaisiin jakokelpoisten varojen rajoissa toteutettaviin toimiin, joiden tarkoituksena on osakkeiden hankkiminen yhtiön tai sen 8 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijöille. taustalla EU:n 2. yhtiöoikeudellinen eli pääomadirektiivi, 23 artikla (77/91/ETY) + muutosdirektiivi (2006/68/EY lieventäviä muutoksia ei Suomessa tehty OYL:iin juuret muutoin HE 11/

14 Rahoitusapukielto - koskee sekä jo liikkeeseen laskettujen osakkeiden hankkimista että yhtiön antamien uusien osakkeiden hankinnan rahoitusta - kattaa myös vastavuoroisen osakkeenmerkinnän, jos merkinnät maksetaan vastavuoroisilla osakemerkinnöillä - ei koske aikaisemmin tehtyjä hankintoja: siihen tarkoitukseen, että voi hankkia - järjestelyn todellinen luonne ratkaisevaa, ei siinä käytetty muoto (HE 109/2005) tehtävänä on suojata velkojia kieltoa ei sen vuoksi voida ohittaa kaikkien osakkeenomistajienkaan hyväksymisellä - OYL 13:10 on rajoittavampi kuin mihin pääomadirektiivin 23 artikla nykyisin antaisi tilaa 14

15 Rahoitusapukielto Poikkeus: jakokelpoisten varojen rajoissa toteutettava toimi, jonka tarkoituksena on osakkeiden hankkiminen yhtiön tai sen lähipiiriin kuuluvan yhtiön työntekijöille (+ henkilöstörahasto, HRL 23 ) yhtiön rahalainat työntekijöille henkilöstöantiin yhtiön lainat henkilöstörahastolle osakkeiden ostoon tai merkintään kuka on työntekijä: myös toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen, toiminimenkirjoittaja, vuokratyöntekijä? 15

16 Kiellon rikkominen - ei yleensä johda laittoman varojenjaon seuraamuksiin (OYL 13:4 ja 25.1 ), koska ei varsinaisesti ole varojen jakamista (HE 109/2005) - saattaa kuitenkin tosiasiallisesti olla varojen jakamista kun luottotappioriski on todennäköinen -> velkojainsuoja - kiellon vastainen panttaus on yhtiön sisäisesti mitätön (OYL 21:2.1:n 4 k ja 1.1:n 2 k: mitätön) - ei pätevöidy kaikkien osakkeenomistajienkaan suostumuksella -> velkojainsuoja 16

17 Kiellon rikkominen - hallitus tai toimitusjohtaja eivät saa noudattaa kiellon vastaista päätöstä, - osakkeenomistajilla, hallituksella, toimitusjohtajalla vahingonkorvausvastuu yhtiötä ja velkojaa kohtaan - ei ole nimenomaisesti sanktioitu osakeyhtiörikoksena tai rikkomisena, ellei samalla ole laitonta varojenjakoa - annettujen varojen rajoittaminen jakokelpoisiin varoihin tai turvaava vastavakuus eivät oikeuta antamaan rahoitusapua 17

18 Kiellon rikkominen - tulkintaa - mikä on velkojansuojan sisältö rikotaanko kieltoa, vaikka asiaan ei liity mitään velkojaintressiä onko tarkoitus ratkaisevaa ja riittävä ehto ( ei saa antaa siihen tarkoitukseen, että ) - onko kiellon vastainen panttaus velkojaan nähden pätemätön ei lainkaan koska sivullisvaikutuksesta ei ole säännöstä on, mutta vain, jos pantinsaaja toimii vilpillisessä mielessä jos avussa ylitetään vain toimivalta on aina, vaikka pantinsaaja toimisi vilpittömässä mielessä jos avussa ylitetään myös kelpoisuus - mitä pätemättömyydestä seuraa panttivelkojaan nähden pantin palauttaminen panttiin/takaukseen ei voi vedota yhtiötä kohtaan ei vaikutuksia - velkoja saa pitää ja realisoida vakuuden sovitulla tavalla 18

19 Rahoitusapukielto, lisäpohdittavaa onko OYL 13:10 tällaisena tarpeeton - kattaisivatko yleiset periaatteet (yhtiön etu, oman pääoman suoja) myös rahoitusaputilanteet? tulisiko kaikille yhtiöille/yksityisille yhtiöille antaa oikeus rahoitusapuun varojenjaon edellytyksin (tasekate, maksukyky)? tulisiko nykyistä kieltosääntelyä tarkentaa ja säätää laissa rahoitusavun suhteesta varojenjakoon sekä siviilioikeudellisista vaikutuksista? vrt. Ruotsin ABL 21:11 Rättsföljderna vid olagligt lämnande av lån eller ställande av säkerhet: Om ett aktiebolag har gett förskott eller lämnat lån i strid med bestämmelserna i detta kapitel, skall mottagaren återbära vad han eller hon har uppburit. Har säkerhet ställts i strid med bestämmelserna i detta kapitel, gäller rättshandlingen inte mot bolaget, om bolaget visar att mottagaren av säkerheten insåg eller bort inse att den var olaglig. 19

20 ASIANAJOTOIMISTO 20

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot