Yhtiön perustamishetken osakepääoma on euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa."

Transkriptio

1 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla em. yhtiön osakkeenomistajia. Sopimuksen tarkoitus Osakkaiden on tarkoitus sopia tällä sopimuksella yhtiön omistusrakenteesta, rahoituksesta, yhtiön ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä muusta yhteistoiminnasta yhtiössä siten, että osakkeiden keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet tulevat yhtiössä oikeassa suhteessa huomioon otetuiksi. Yhtiön rahoitus Yhtiön perustamishetken osakepääoma on euroa. Osakkeiden nimellisarvo on 1000 euroa. Sopimuksen allekirjoitushetkellä ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 100 kpl, jotka jakaantuvat osakkaiden kesken siten, että Joutsan kunta omistaa osakkeista 40 kpl ja A. Reponen Oy 60 kpl. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että jos yhtiö pääomarakenteensa vahvistamiseksi päättää uusmerkinnällä korottaa osakepääomaansa siinä järjestyksessä, kuin osakeyhtiölaissa on

2 2 säädetty, sitoutuvat osakkeenomistajat merkitsemään annettavia uusia osakkeita siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Yhtiön omistaman omaisuuden käyttäminen Yhtiö rakennuttaa osakkaiden yhteisesti hyväksymien suunnitelmien mukaisesti hallitsemalleen tontille metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvan teollisuusrakennuksen. Osakkaista A.Reponen Oy vuokraa rakennettavan teollisuustilan käyttöönsä heti sen valmistuttua vähintään 15 vuoden ajaksi. Vuokrasopimuksessa vuokrauksen ehdoista sovitaan muun ohessa siten, että vuokralainen vastaa kaikista rakennuksen käyttö-, ylläpito- ja vuosikorjauksista aiheutuvista kustannuksista rakennusurakkaan liittyviä takuukorjauskustannuksia lukuun ottamatta, rakennuksesta maksettava vuokra mitoitetaan niin, että se kattaa kunakin hetkenä kaikki yhtiön vieraan pääoman kustannukset lainan lyhennykset mukaan lukien sekä vakuutusmaksut ja kiinteistöveron. Osakkaat sitoutuvat siihen, että he muuttavat vuokrasopimuksen vuokran määrää koskevia ehtoja tässä osakassopimuksessa edellytetyllä tavalla myös määräaikaisen vuokrasopimuksen voimassa ollessa välittömästi, jos vieraan pääoman kustannusten muutos sitä edellyttää. Jos A.Reponen Oy purkaa muusta kuin yhtiöstä johtuvasta syystä määräaikaisen vuokrasopimuksen, lopettaa yhtiön omistaman teollisuustilan käytön teolliseen toimintaan tai laiminlyö vuokran maksun pidemmältä ajalta kuin kolmelta (3) kuukaudelta, se on velvollinen heti toisen osakkaan niin vaatiessa luovuttamaan kaikki omistamansa yhtiön osakkeet toiselle osapuolelle niiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta tai, jos tämä on korkeampi, kuin yhtiön osakkeiden käypä arvo, niiden käyvästä arvosta. Osakkaiden käyvän arvon määrää osakkaita sitovasti tässä tapauksessa yhtiön tilintarkastaja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. Osakkaiden tavoitteet yhtiössä

3 3 Osakkaat vahvistavat, että heidän sijoituksensa yhtiöön on pitkäaikainen investointi. Sen vuoksi osakkaat sitoutuvat toimimaan yhtiössä niin, että toiminta turvaa yhtiön aseman ja sen, että teollisuusrakennus on osakkaista A.Reponen Oy:n käytössä teolliseen toimintaan edellä tässä sopimuksessa sovittuja periaatteita noudattaen. Nämä periaatteet on otettu huomioon myös sovittaessa jäljempänä osakkeiden luovuttamisesta ja panttaamisesta. Osakkaiden luovuttaminen kolmannelle Osakkeiden panttaaminen Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan yhtiön osakkeita kolmannelle ilman toisen osakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Jos osake luovutetaan edellä olevan kiellon vastaisesti, on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti toisella osakkeenomistajalla oikeus lunastaa luovutetut osakkeet yhtiöjärjestyksessä olevan lunastuslausekkeen ehtoja noudattaen. Jos yhtiö tai toinen osakas joutuu tässä tilanteessa maksamaan osakkeesta siirronsaajalle enemmän, kuin mitä osakkeen sen hetkinen kirjanpidollinen vasta-arvo on, kiellon vastaisesti osakkeita luovuttanut osakas on velvollinen suorittamaan yhtiölle tai toiselle osakkaalle vahingonkorvauksena lunastushintana suoritetun vastikkeen ja osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon välisen erotuksen lunastushinnan suorittamisesta laskettavine korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen. Jos yhtiön ulkopuolinen taho tekee toiselle osakkaista ostotarjouksen tämän omistamista yhtiön osakkeista sellaisesta hinnasta, joka vastaa osakkeiden käypää arvoa ja jos ostaja samalla tarjoutuu ostamaan myös toisen osakkeenomistajan kaikki osakkeet vastaavalla hinnalla, toinen osakas on velvollinen 30 päivän kuluessa tällaisesta tarjouksesta tiedon saatuaan antamaan suostumuksensa osakkeiden myymiseen. Suostumusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos suostumuksen antamatta jättämiseen on tarjouksentekijästä tai yhtiön toiminnasta, tarkoituksesta taikka yhtiön saamista rahoitus- ja avustuspäätöksistä johtuva perusteltu syy. Jos toinen osakas kieltäytyy ilman perusteltua syytä antamasta suostumustaan edellä tarkoitettuun luovutukseen, se on velvollinen yhtiöjärjestyksessä sovittua lunastushinnan suorittamista koskevia määräyksiä noudattaen lunastamaan kaikki toisen osakkaan omistamat osakkeet yhtiöstä. Osakkeen siirtohinnaksi katsotaan tällöin osakkeista kolmannen todistettavasti tarjoama hinta.

4 4 Osakas ei saa luovuttaa pantiksi omistamiaan osakkeita eikä sisällyttää niitä muutoinkaan velan vakuutena olevaan omaisuuteensa. Osakkaan velvollisuus luovuttaa omistamansa yhtiön osakkeet Jos osakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, ei konkurssitai selvityspesällä ole oikeutta tulla yhtiön osakkaaksi muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä osakkeiden lunastusmenettelystä johtuu. Tänä aikana tämän osakassopimuksen määräykset sitovat, ellei pakottavista lainsäännöksistä muuta johdu, myös konkurssi- ja selvityspesää sekä näiden velkojia. Osakkaan joutuessa konkurssiin tai selvitystilaan on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti toisella osakkeenomistajalla oikeus lunastaa välittömästi tällaisen osakkaan konkurssi- tai selvityspesältä tämän omistamat yhtiön osakkeet niiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta tai, jos se on korkeampi kuin osakkeiden käypä arvo, niiden käyvästä arvosta. Käyvän arvon määrääminen osakkeita lunastettaessa Yhtiön hallinto Jos osakkeita lunastettaessa tämän osakassopimuksen mukaisesti on tarpeen määrätä osakkeiden käypä arvo, määrää sen osakkaita tai näiden konkurssi- ja selvityspesiä sitovasti yhtiön tilintarkastaja. Osakkaat toteavat vielä, että yhtiöjärjestyksen määräys lunastushinnan laskemisesta tilintarkastajan toimesta asianosaisia sitovasti tarkoittaa sitä, että sopijapuolet hyväksyvät tilintarkastajan määräämän, tässä sopimuksessa sovitulla tavalla määräytyvän lunastushinnan ja sitoutuvat noudattamaan sitä samalla tavoin, kuin jos se olisi määrätty välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 4 varsinaista jäsentä. Edelleen yhtiöjärjestyksessä on sovittu, että hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen kokouksessa on läsnä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä. Uudet osakkaat Lisäksi sopijapuolet sopivat siitä, että yhtiön toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan A.Reponen Oy:n esittämä henkilö. Kunnan esittämänä valitaan 2 hallituksen jäsentä. Jos yhtiöön päätetään tämän osakassopimuksen ehtojen mukaisesti ottaa uusia osakkeenomistajia, sopijapuolet sitoutuvat siihen, että uusi osakkeenomistaja on samassa yhteydessä oikeutettu ja velvollinen liittymään tähän osakassopimukseen.

5 5 Jos myöhemmin yhtiössä on enemmän kuin kaksi osakasta, tarkoitetaan tässä sopimuksessa silloin toisella osakkaalla muita osakkaita. Seuraamukset sopimusehtojen rikkomisesta Sen lisäksi, mitä edellä tässä sopimuksessa on sovittu ehtojen rikkomisesta johtuvista seuraamuksista, on osakas, joka rikkoo tämän osakassopimuksen ehtoja, velvollinen suorittamaan loukatulle osakkaalle kertakaikkisena sopimussakkona kustakin loukkauksesta määrän, joka vastaa yhtä kolmasosaa (1/3) rikkoneen osakkaan omistamien yhtiön osakkeiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan, elleivät asianosaiset pääse niistä keskenään sopimukseen, ensisijaisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Ensimmäisenä oikeusasteena riidat ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Sopimuksen voimaantulo ja sopimusehtojen muuttaminen Tämä sopimus sitoo A.Reponen Oy:tä heti, kun sopimus on allekirjoitettu ja Joutsan kuntaa sen jälkeen, kun yhtiöön liittymistä koskeva Joutsan kunnanvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Muutetut ehdot tulee kirjallisesti liittää tähän osakassopimukseen ja kaikkien muuttamishetkellä osakassopimukseen sidottujen osakkaiden tulee ne allekirjoittaa. Vielä osakkaat sitoutuvat siihen, etteivät he muuta yhtiön yhtiöjärjestystä määräenemmistöpäätökselläkään siten, että se on miltään osin ristiriidassa tämän osakassopimuksen ehtojen kanssa. Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun yhtiöllä ei ole enempää kuin yksi tähän osakassopimukseen sidottu osakas. Tätä osakassopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

6 6

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 11 YLEISET LUPAEHDOT ASIANAJAJAN TOIMEN HARJOITTAMISEKSI OSAKEYHTIÖSSÄ (15.4.2005, muutettu 7.4.2006, 26.1.2007 ja 29.10.2010) Yleiset määräykset 1 Asianajajista annetun lain 5 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 2 (9) [KEHITYSYHTIÖ] OY:N OSAKASSOPIMUS Allekirjoittaneet sopimuspuolet ovat perustaneet [Kehitysyhtiö] Oy -nimisen osakeyhtiön (jäljempänä: yhtiö)

Lisätiedot

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus (jäljempänä sopimus ) on laadittu xx.xx.2013 seuraavien osapuolten välillä: I OSAPUOLET Osakkeenomistajat / Esimerkiksi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki

Lisätiedot

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys 1 of 5 CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2012. 1. Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on CapMan Oyj, ruotsiksi CapMan

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista... 277 127 Laki

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot