Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola"

Transkriptio

1 Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT KPMG Oy Ab 1 KHT- yht ei sö Ti mo Markkol a, KHT Tampereen al ue Hermi ankatu 8 D, Tampere puh (03) j a (0400) f ax ( 03) em ai l t i m o m ar kkol uokko f i

2 Maksukyky / Osakeyhtiölaki Osakeyhtiölain 13 luvun 2 :n mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden Kielto koskee kaikkea varojenjakoa eli niin osinkojen jakamista kuin osakepääoman alentamista tai omien hankkimista tai lunastamista Kielto koskee myös vapaan oman pääoman jakamista, vaikka kaikki osakkeenomistajat kannattaisivat sitä Huom Kuitenkin OYL 13 luku 5 2

3 Maksukyky / Hallituksen esitys 109/ 2005 Maksukykyisyyden arviointi aikaisemmin on katsottu kuuluneen hallituksen yleisen huolellisuusvelvol- lisuuden alaan Tällöin vallalla käsitys, että maksukyvyn ylittävä jako ei ole ollut laitonta varojen jakoa, johon liittyy varojen palautusvelvollisuus ja kriminalisointi Seuraamuksena on ollut ainoastaan mahdollisen vahingon korvaaminen 3

4 Maksukyky / Hallituksen esitys 109/2005 Nykyisen säännöksen vastainen varojen jakaminen olisi laitonta varojen jakoa ja johtaisi muun muassa 4 :ssä tarkoitettuun palautusvelvollisuuteen Olennaista maksukyvyn arvioinnissa on se, mitä päätöstä tehtäessä tiedettiin tai olisi pitänyt tietää eikä se, mitä tiedetään päätöksenteon jälkeen ilmi tulleen tiedon valossa 4

5 Maksukyky / Hallituksen esitys 109/2005 Maksukykyä arvioitaessa on otettava huomioon myös yhtiön tiedossa olevat tulevaisuuteen kohdistuvat seikat, kuten erääntyvät velat ja muut suoritukset ja niiden suhde yhtiön rahoitusmahdollisuuksiin Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja ottaa kantaa voitonjakoehdotukseen vain silloin, kun jako on lain vastainen 5

6 Maksukyky / Hallituksen esitys 109/2005 Laittomana varojen jakona on kirjallisuudessa pidetty sekä velkojiensuojaa loukaten että osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukaten tapahtuvaa jakoa Ongelmana kuitenkin voidaan pitää sitä, että maksu- kyvyttömyyskäsitettä ei ole osakeyhtiölaissa ja sen valmistelun yhteydessä määritelty 6

7 Maksukyky / tilintarkastajan näkökulma Maksukyvyttömyyskäsite osakeyhtiön varojenjakoa koskevissa säännöksissä erityisesti tilintarkastusalalla ongelmallinen, haastava ja vaikeaselkoinen asia Koska Osakeyhtiöoikeudellisen maksukyvyttömyyden sisältöä ja käsitettä ei ole selkeästi määritelty, niiden osalta tuleva oikeuskäytäntö vasta antaa suuntaa Ennen oikeuskäytännön muovautumista epävarmuutta varojenjakotilanteissa 7

8 Maksukyky / tilintarkastajan näkökulma Tilintarkastussuositus 570: Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta Toiminnan jatkuvuutta koskeva olettamus Epävarmuustekijät Riskiarviointitoimenpiteet Johdon arvion tutkiminen Johdon arvion kattaman ajanjakson jälkeinen aika Tilintarkastustoimenpiteet, kun tapahtumat tai olosuhteet on havaittu 8

9 Maksukyky / tilintarkastajan näkökulma Keskeisiä tilintarkastustoimenpiteitä: Rahavirta-,tulos- ym Ennusteiden analysoiminen ja niistä keskusteleminen johdon kanssa Viimeisimmän käytettävissä olevan välitilinpäätöksen analysoiminen ja siitä keskusteleminen Lainasopimusten ehtojen läpikäyminen sen toteamiseksi, onko niitä rikottu Yhtiökokouksen, hallintoelinten ja muiden relevanttien toimielinten kokouspöytäkirjojen läpikäyminen mahdollisten taloudellisia vaikeuksia koskevien seikkojen havaitsemiseksi 9

10 Maksukyky / tilintarkastajan näkökulma Keskeisiä tilintarkastustoimenpiteitä ( jatkoa ): Tiedustelut tarkastuskohteen lakiasioita hoitavalle taholle koskien oikeudenkäyntejä ja kanteita sekä johdon arvion asiamukaisuutta niiden lopputuloksesta ja taloudellisista vaikutuksista Varmistuminen siitä, että taloudellista tukea koskevat lähipiirin tai ulkopuolisten kanssa tehdyt sopimukset ovat olemassa, ovat juridisesti sitovia ja toteutet- tavissa Lisäksi tulisi arvioida näiden tahojen kykyä järjestää lisärahoitusta 10

11 Maksukyky / tilintarkastajan näkökulma Keskeisiä tilintarkastustoimenpiteitä (jatkoa): Toimittamattomia tilauksia koskevien suunnitelmien läpikäyminen Tilikauden päättymisen jälkeisten, toiminnan jatkamiskykyä heikentävien tai siihen muutoin vaikuttavien tapahtumien läpikäyminen 11

12 Maksukyky / tilintarkastajan näkökulma Rahavirran analysoinnin ollessa merkittävä tekijä arvioitaessa tapahtumien tai olosuhteiden tulevia vaikutuksia, tilintarkastajan tulee harkita: Tarkastuskohteen näitä tietoja tuottavan tietojärjes- telmän luotettavuutta Onko ennusteen perustana oleville oletuksille olemassa riittävästi tukea Edellisvuosien ennusteiden vertaamista toteutumiin Kuluvan tilikauden ennusteiden vertaamista jo toteutuneeseen tulokseen 12

13 Maksukyky / Tilintarkastajan näkökulma Saatuun tilintarkastusevidenssiin perustuen tilin- tarkastajan tulisi arvioida, onko olemassa olennaista epävarmuutta liittyen tapahtumiin ja olosuhteisiin, jotka yksin tai yhdessä saattavat merkittävästi kyseenalaistaa tarkastuskohteen kyvyn jatkaa toimintaansa Jos tilintarkastaja arvioi, että tarkastuskohde ei pysty jatkamaan toimintaansa, tilintarkastajan tulisi antaa kielteinen lausunto, mikäli tilinpäätös on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuutta koskevaan olettamukseen 13

14 Maksukyvyttömyyden tunnusmerkkejä Oma pääoma on negatiivinen Lyhytaikaiset velat ylittävät lyhytaikaiset varat Ei mahdollisuuksia erääntymässä olevien velkojen maksuun Tilinpäätökset ja ennusteet esittävät negatiivista rahavirtaa Taloudelliset tunnusluvut heikkoja Toiminnan oleelliset tappiot Omaisuuserien arvo vähentynyt Yritys kyvytön maksamaan velkoja eräpäivänä 14

15 Maksukyvyttömyyden tunnusmerkkejä Yritys kyvytön noudattamaan lainasopimusten ehtoja Yritys on siirtynyt käteishankintoihin Yritys on menettänyt tärkeän markkina-alueen, edustuksen, lisenssin tai toimittajan Yritystä vastaan on käynnissä tai vireillä oikeudenkäynti tai viranomaisten toimia, jotka saattavat johtaa yrityksen kannalta kohtuuttomiin vaateisiin 15

16 Maksukyvyn mittaaminen Liiketoiminnan tulos Tilikauden tulos Vakavaraisuus Maksukäyttäytyminen Current Ratio Quick Ratio Yleinen taloudellinen tilanne Yrityksen ennusteet Kassavirtasuunnitelma Ennusteiden mukainen rahoitustarve Taseen omaisuuserien arvostus 16

17 Maksukyvyn mittaaminen Riskikartoitus Lähipiiritapahtumat Oikeus- ja viranomaistoimet Uhat ja vastuut Muut tekijät 17

18 Maksukyvyttömyyden alkamisaika jälkikäteistarkastelussa 18

19 Maksukyvyttömyyden määrittely Maksukyvyttömyyden määrittely laaja ja ongelmallinen asia 1 Liiketaloudellinen näkökulma Tasepohjainen Kassavirtapohjainen Maksukyvyttömyyden perussyynä on kannattamaton liiketoiminta, jonka vuoksi yrityksen rahavirta ei kata maksettavia maksuja 19

20 Maksukyvyttömyyden määrittely Kriisiyrityksen ongelmia: Kannattavuus Tehokkuus Mukauttaminen Sopeuttaminen Virheinvestoinnit Rahoitusrakenne Rahoituskustannukset 20

21 Maksukyvyttömyyden määrittely 2 Oikeustieteellinen näkökulma KonkurssiLaki Takaisinsaantilaki Laki yrityksen saneerauksesta Rikoslaki Velallisen rikos Verorikos 21

22 Maksukyvyttömyyden määrittely Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä Maksukykyä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota velallisen kykyyn maksaa erääntyneiden velkojen lisäksi myös myöhemmin erääntyvät velat Velallisen epärehellisyys edellyttää teon ajoittumista sellaiseen ajankohtaan, että teko on syy-yhteydessä velallisen maksukyvyttömäksi tulemiseen tai maksukyvyttömyyden pahentumiseen 22

23 Kysymyksiä ja keskustelua Timo Markkola KHT KPMG Oy Ab Kauppakatu 6, Tampere Puh Fax GSM:

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA 12.1.2009 Tekijä: Emilia Pöysä

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely

Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Maksukykyseminaari 24.-25.5.2011 Tilintarkastajan näkökulma sekä case-yhtiön riskien esittely Timo Markkola, KHT Teija Sutinen, KHT Sisällysluettelo Tilintarkastuksen vaatimukset: Arvio merkittävistä riskeistä

Lisätiedot

VUODEN 2014 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

TILAn sihteeri pyysi uutta selvitystä A:lta. Myös A:n jälkimmäinen selvitys oli ristiriidassa julkisista rekistereistä saatujen tietojen kanssa.

TILAn sihteeri pyysi uutta selvitystä A:lta. Myös A:n jälkimmäinen selvitys oli ristiriidassa julkisista rekistereistä saatujen tietojen kanssa. TILA 1/2013 TILA otti KHT A:n toiminnan tutkittavaksi omasta aloitteestaan. TILAn sihteeri pyysi A:lta selvitystä hänen yritystoimintaa harjoittavien yhtiöidensä taloudellisesta tilanteesta. A:n yhtiöillä

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 3 TILA 2/2013... 10 TILA 3/2013... 41 TILA 4/2013... 49 TILA 5/2013... 66 TILA 6/2013... 71 TILA 7/2013... 76 TILA 8/2013... 84 TILA 9/2013...

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden?

Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Milloin ja miten osakeyhtiö saa antaa rahalainaa tai vakuuden? Raimo Immonen senior advisor, professori ASIANAJOTOIMISTO Kysymyksiä miten osakeyhtiö saa antaa velkaa tai vierasvelkavakuuden onko erilaista

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VUODEN 2009 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin täysiin

Lisätiedot

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta Marita Vilkko Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta 1. Tutkimuksen lähtökohdista Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön kannalta

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILA 1/2014. Kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Kantelu

TILA 1/2014. Kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Kantelu TILA 1/2014 H pyysi TILAa selvittämään, oliko Tilintarkastajat Oy / KHT A noudattanut hyvää tilintarkastustapaa laatiessaan Firma Oy:n konkurssipesän toimeksiannosta erityistarkastuskertomuksen. Tilintarkastajat

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON SIJOITTAMISEN JA RAHASTON VAROJEN JAON ONGELMAKOHDAT

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON SIJOITTAMISEN JA RAHASTON VAROJEN JAON ONGELMAKOHDAT TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON SIJOITTAMISEN JA RAHASTON VAROJEN JAON ONGELMAKOHDAT Yrityksen taloustiede, Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja:

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KKO:2008:12. Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu. Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2.

KKO:2008:12. Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu. Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2. 1 KKO:2008:12 Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2.2008 Taltio: 86 Yhtiö oli jättänyt suorittamatta valtiolle ennakonpidätyksiä,

Lisätiedot

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli

Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Hanna Hartlin 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINGIN

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot