Sukupuoli aikuiskasvatuksessa. Abstraktit. Teemaryhmäsarja 1. Aikuisuuden kulttuurinen kuva Erja Laakkonen Itä-Suomen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukupuoli aikuiskasvatuksessa. Abstraktit. Teemaryhmäsarja 1. Aikuisuuden kulttuurinen kuva Erja Laakkonen Itä-Suomen yliopisto"

Transkriptio

1 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa Teemaryhmäsarja 1 Aikuisuuden kulttuurinen kuva Erja Laakkonen Itä-Suomen yliopisto Oppimisprosesseja valokuva-muistelutyöpajassa Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Kansakunnan isistä ja äideistä pelintekijöiksi ja hoivayrittäjiksi Anja Heikkinen, Leena Lietzén & Johanna Lätti Tampereen yliopisto Abstraktit Aikuisuuden kulttuurinen kuva Erja Laakkonen Itä-Suomen yliopisto Selvitän väitöstutkimuksessani aikuisuuden kulttuurista kuvaa. Tutkimus kytkeytyy entistä mutkittelevammiksi muuttuvien elämänkulkujen tutkimukseen ja täten myös esimerkiksi opintopolkujen ja työurien muotoutumiseen. Haastattelu- ja lehtiaineistojen avulla selvitän, mitä aikuisuus tarkoittaa vuotiaille naisille. Kun lähestyn aikuisuutta kulttuurisesta näkökulmasta käsin, oletan, että yksilö punnitsee omaa aikuisuuttaan suhteessa normiaikuisuuteen (Lee 2001, Blatterer 2007), joka on kulttuurisesti määrittynyt kuva tietynlaisen käsikirjoituksen mukaan toteutuvasta aikuisuudesta.

2 Aineistoni muodostuu haastatteluista ja aikakauslehtiteksteistä. Olen haastatellut Pohjois-Karjalassa asuvia naisia (14 naista), joilla on vähintään ammatillinen koulutus. Olen järjestänyt myös ryhmäkeskustelutilaisuuden, jossa olen esitellyt haastatelluista kootulle ryhmälle alustavia tuloksia ja pyytänyt heiltä kommentteja tulkintoihini. Lisäksi hyödynnän eräässä keskustelupiirissä alustukseni pohjalta käytyä keskustelua sekä pro gradu -tutkielmani aineistoa, jonka keräsin verkossa keskusteluryhmähaastatteluin. Aikakauslehtiaineisto (noin 2100 sivua) koostuu Cosmopolitanin, Ellen, Olivian ja Trendin vuosikerroista valituista artikkeleista, henkilö- ja muista jutuista. Käytän Juhilan (2006) kehittelemää analyysimenetelmää, jonka hän on nimennyt kulttuurin jatkuvasti rakentuviksi kehiksi. Ymmärrän aineistot osana kulttuurin virrassa liikkuvaa puhetta aikuisuudesta, ja haen niistä jälkiä jaetuista käsityksistä eli yhteisestä ymmärtämyksestämme koskien aikuisuutta. Diskurssianalyyttisin käsittein ilmaistuna aineistot toistavat ja rakentavat, mutta myös horjuttavat aikuisuuden diskursseja. Esityksessäni kerron, millaisena aikuisuutta aineistoissani esitetään. Alustavien tulosten perusteella yhdyn muun muassa Kosken ja Mooren (2001) näkemykseen aikuisuudesta epästabiilina vaiheena, joka ei määrity yksiselitteisesti esimerkiksi kypsymiseksi tai jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Kronologisen iän ja aikuisuuden merkkipaalujen välillä on neuvotteleva, ei sitova yhteys. Tällaiset kuvaukset aikuisuudesta liitän jälkimoderniin yhteiskuntaan, jota määrittelen muun muassa Baumanin (2002) ajatteluun nojaten notkeaksi moderniksi. Hänen mukaansa elämme kompleksisessa habitaatissa, jossa ovat rikkoutuneet tietyt elämän jatkuvuudet. Kompleksinen habitaatti kuvaa tutkimuksessani sitä ympäristöä, jossa naisen aikuisuus nykyisin rakentuu. Tänäkin päivänä aikuisen elämä koostuu sellaisista elämänkentistä kuin työ ja perhe, mutta nyt nämä osaset ovat liikkeessä. Kompleksisessa systeemissä syy-seuraus-suhteet eivät päde: esimerkiksi työllistymisestä ei seuraa liki automaattisesti asuntolaina eikä parisuhde tarkoita välttämättä elinikäistä kumppanuutta, josta seurauksena ovat lapset.

3 Oppimisprosesseja valokuva-muistelutyöpajassa Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Paperini pohjautuu kansainväliseen valokuva-muistelu -työpaja työskentelyyn. Työpaja toteutettiin Reykjavíkissa ja Rovaniemellä keväällä Toimin työpajan yhtenä ohjaajana. Työskentely pohjautui osallistujien henkilökohtaisiin valokuviin ja niihin liittyvien elämäntapahtumien kertomiseen. Työpajan työskentelyn teema oli paikka. Työpajan päätteeksi osallistujat kokosivat näyttelyn Sincerely Mine Rovaniemelle. Työskentelyssä sovellettiin haugilaista muistelutyömenetelmää. Muistelumenetelmän perusajatuksena on kokemuksellisen tiedon näkyväksi tekeminen muistelemalla valittuun teemaan liittyviä tapahtumia lapsuudesta ja nuoruudesta. Muistelutyössä syvennytään siihen, miten yksilöt tuottavat ja uusintavat yhteisöjen ja yhteiskunnan vallitsevia käytäntöjä. Tavoitteena on tiedostaa yhteisöjen ja yksilöiden toimintatapoja sekä saada tarvittaessa muutosta aikaan vallitseviin käytäntöihin. Pohdin esityksessäni oppimisprosesseja opiskelijoiden antamien palautteiden kautta sekä työpajassa työstettyjen valokuvien ja näyttelyyn tuotetun aineiston avulla. Peilaan opiskelijoiden oppimisprosesseja muistelutyömenetelmän ja feminististen pedagogiikkojen lähtökohtiin. Kysyn, miten erot ja toiseus kuten sukupuoli näkyy opiskelijoiden oppimisprosesseissa. Tarkastelen myös, millaisia haasteita kansainväliseen työpajatyöskentelyyn liittyy. Avainsanat: muistelutyö, valokuva, sukupuoli, oppiminen

4 "Kansakunnan isistä ja äideistä pelintekijöiksi ja hoivayrittäjiksi" Anja Heikkinen, Leena Lietzén & Johanna Lätti Tampereen yliopisto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaatimukset ovat arkipäiväistyneet niin, että sukupuoli otetaan oletusarvoisesti huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Suomessa miehillä ja naisilla katsotaan jo pitkään olleen samat mahdollisuudet koulutukseen, työhön, uralla etenemiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tarkemmin katsottuna puhe tasa-arvosta on myytti, jonka sisältö on vaihdellut eri aikoina. Tarkastelemme esityksessämme sukupuolen merkitystä perusasteen jälkeisessä koulutuksessa alkaen 1970-luvun teollisen hyvinvointivaltion ja kansakunta-ajattelun leimaamasta massiivisesta keskiasteen koulunuudistuksesta aina 2000-luvun markkinoituneeseen ja yksilöityneeseen tietoyhteiskuntaan. Haluamme katsoa muistioiden ja suunnitelmien tuottaman tasa-arvopuheen taakse saadaksemme selville, millaisia tavoitteita ja paikkoja koulutus tosielämässä miehille ja naisille tuottaa sekä millaisia myyttejä näihin liitetään. Samalla luomme kuvaa siitä, miten eri alojen väliset ja sisäiset tavoitteet ja arvostukset ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana Suomen siirtyessä jälkiteollisesta yhteiskunnasta peli- ja elämysyhteiskunnaksi. Peruskoulu-uudistusta seurasi 1970-luvulla keskiasteen uudistus, jonka lukuisissa kokousmuistioissa ja mietinnöissä tasa-arvolla oli tärkeä rooli, joskin termin sisältö vaihteli sen mukaan, mitä sillä haluttiin saavuttaa. Tasa-arvolla viitattiin niin yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, vaatimuksiin alueellisesta, sosiaalisesta tai opetuksellisesta tasa-arvosta kuin koulutusväylistä riippumattomiin jatkoopintomahdollisuuksiin. Sukupuolten tasa-arvo oli esillä hallinnollisesti, mutta jäi muistioissa muiden tasa-arvovaatimusten alle. Naisia kannustettiin miesten aloille ja päinvastoin, mutta opetussuunnitelmissa ei otettu huomioon sitä, mitä nämä valinnat käytännössä merkitsivät. Siksi toisen sukupuolen alalle hakeutuneet joutuivat itse etsimään oman paikkansa niin oppilaitoksessa kuin työelämässä.

5 2000-luvun markkinoituneen tietoyhteiskunnan tasa-arvosta on tullut subjektiivinen oikeus. Aiemman kansakunta-ajattelun sijaan tasa-arvosta on tullut yksilöiden välistä, samalla kun erot kasvavat myös naisten ja miesten ryhmien sisällä. Muutaman viime vuosikymmenen ajan ylikansallisten organisaatioiden suosima gender mainstreaming - politiikka tähtää sukupuolen huomioon ottamiseen koulutuksen ja työelämän eri aloilla ja tasoilla. Kansallisella ja paikallisella tasolla tasa-arvopolitiikan tavoitteet tähtäävät lähinnä yhtäläisiin mahdollisuuksiin rekrytoinnissa ja uran edistämisessä sekä samaan palkkaan. Samalla koulutus- ja työelämän organisaatioiden tasa-arvosuunnitelmat palvelevat muita, tärkeämpinä pidettyjä tavoitteita kuten laatua ja kilpailukykyä, ja ne sivuutetaan helposti ristiriitatilanteissa. Vaikka koulutus edelleen ohjaa miehiä ja naisia segregoituneille paikoilleen työelämässä, on tietoyhteiskunnassa selviytyäkseen sekä miesten että naisten otettava osaa yksilölliseen ja globaaliin kilpailuun, pyrkiä huipulle, osattava innovoida ja brändätä tuotteensa oli kyse sitten pelistä tai hoivapalvelusta markkinoille. Avainsanat: sukupuoli, tasa-arvo, koulutus

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Pro gradu -tutkielma Sannariikka Kaiharju 0194932 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutusohjelma Kyösti Kurtakko Lapin yliopisto

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä Satu Tolonen Pro gradu Syksy 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa Hilppa Jankama Pro gradu tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteen laitos Syksy 2004 2 SISÄLTÖ 1 SUKUPUOLINEUTRAALIUS

Lisätiedot

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.) C Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN Kasvun kertomuksia väkivaltaa käyttävien naisten ohjatussa vertaisryhmässä Maria Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim. Kultainen nuoruus Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.) nuorisotutkimusverkosto KULTAINEN NUORUUS KURKISTUKSIA NUORTEN HYVINVOINTIIN JA SEN

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Merja Luoma ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2003 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta Ohipuhuttu nuoruus? Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka (toim.) Nuorten elinolot -vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. MONIKULTTUURISUUTTA VAI KULTTUURIENVÄLISYYTTÄ TERMIEN KÄYTÖSTÄ 13 Tea Seppälä 2.

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot