KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A PUUTAVARA - AUTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT"

Transkriptio

1 METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin on vastaavaa tilastoa kerätty viitenä talvena vuodesta 1957 lähtien. Tämä tilasto on kerätty samalla tavalla kuin talvella 196b ja se käsittää 98 % mainittujen kuljetuksenantajien tehtävissä olleista autoista. Katsauksessa esitetään ainoastaan tilaston päätulokset. Taulukoita, joissa yksityiskohtaisemmin esitetään kalustotilanne, Voi tilata Metsätehosta. AUTOT JA PERÄVAUNUT Helmikuun lopussa 1968 oli Metsätehon j äsenyhtiöiden ja metsähallituksen kuljetuksissa noin kuorma- autoa. Puutavaran kuljetuks issa on lisäksi Metsätehon jäsenistöön kuulumattomien piensahojen ja yksityisten puutavaran hankkijoiden käytössä olevia autoja~ jotka eivät sisälly tilastoon. Näiden autojen määrä on pieni, joten tilasto antaa hyvän kuvan puutavara-autokalustosta. Tilastoiduista autoista oli pääosa autourakoitsijoiden omistamia. Kuljetuksenantajien omien autojen osuus oli 3 %. 1

2 Autoista oli kaksiakselisia 76 %ja k olmiakselisia 24 %. Autoissa oli tavallisesti vain yksi vetävä akseli, sillä useammalla kuin yhdellä vetävällä akselil la varustet tujen autojen osuus oli kaksiakselisista auto i sta 32 %ja kolmiakselisista 19 %. Ilman perävaunua liikennöi 43 %autoista. Yleisin puutavara-automme on puoliperävaunulla varustettu kaksiakselinen auto, osuus 46 %. Pääosa näis tä oli yksiakselisella puoliperävaunulla varustettuja, sillä kaks iakselisella puoliperävaunulla-varustettuja oli 6 % koko kalustosta. Varsinai sia perävaunuja 1.~.B.ytettiin pääasiassa kolmiakselisten autojen yhteydessä. Suurimman mahdollisen yhdistelmän, kolmiaks el isen auton ja kaksiakselisen varsinaisen perävaunun, osuus koko.lralustosta oli 7 ~~. Perävaunuttomien autojen keskimääräinen ~j oma tka oli 62 km, puoliperävaunulla varust ettujen autojen 76 km ja v a rsina is e lla perävaunulla varustet tujen a utoj en aj oma tyj1 120 km. Perävaunuttoman kaksiakselisen au ton keskimääräinen kantavuus oli Yleis immän a joneuvon, kaksiak.se lisen au ton ja yksiakselisen puoliperävaunun, kan tavuus oli 12.1 tn, ja s uurimman yhdistelmän, kolmiakselis en auton ja t ä ysperäva unun, kantavuus oli 18.9 tn. Koko kaluston keskimää r ä inen kantavuus oli 1 0.~ tn tn ja v astaav an kolrni aksel i sen auton kantavuus 9. 4 tn. Yl e i simmät puut av a r a -automme oliva t merkiltään Volvo, Scania Vabis, Sisu, Mercedes - Benz ja Vanaja. Näi den merkkien osuus oli 81 % koko kalustosta ja 93 %kolmiakse lisista autoista. Kaksiakselisissa autoissa oli ede llisten lisäksi runsaas ti Bedford- merkkisiä autoja. Tukit j a pitkä (yli 2. 4 m) paper i puu kuormattiin koneellises ti. Lyhyestä paperipuusta kuormattiin koneell i ses ti 86 % ja ha loista 11 r{o. Tukeis ta kuorma ttiin 84 %;nekaanisilla tai hydraulisilla vaijerinostureilla, kun t aas lyhyen paperi puun kuormauksessa oli yl e isin erillinen kuormaaja, osuus 69 % k oneel lisesti kuormatusta lyhyestä paperipuusta. A-..itokoh t '.li s io., hydraulis i a Y.:our3.nos turoi ta oli 20 lyh;/on j 2) ;~ pitkän ra:pgriruun kl:.or!:lau3lo.i ttufa"ta. Erillister. kuormaa jien osuus pitkän paperipuun kuormauksessa oli 38 Erilliset ku ormaa j a t oliva t t avalli se3 ti auto- t a i traktorialust a isia k ouranostureita. Erillisiä ku ormaaj ia oli kai~..kiaan 673 kpl, j a yhdellä kuormaajalla kuormattiin keski määrin 1. 5 aut oa. r %. AJOJEN JÄRJESTÄMI NEN JA APUMIESTEN KÄYTTÖ Sellaisten autoj en osuus, joissa kuljettaja työskenteli yksinään, oli 8 %, ja 19 %:ssa apumies ol i mukana vain kuormauksessa. Tällaisia tapauks i a oli suhteellisesti eniten erillisellä kuormaajalla tai autokohtaise lla hydr aulise lla k ouranosturilla kuormatuissa autoissa. Autokohtaista hydraulista k ouranos turia ja er illistä kuormauslaitett a käytet t äessä oli autoiss a keskimäärin 0. 8 apumiestä autoa kohti. Eril l isen k:uormaajan kuljetta ja on tällöin luettu apumieheks i, joka voi olla usealle autolle yhteinen. Kun kuormaus suoritettiin muulla tavoin, oli apumi ehiä keskimääri n ;yks i autoa kohti. Pää osa autoista työskente li yhtä vuoroa. Vuoroajossa olle iden autojen osuus oli 2 1 %. Ur akoitsij oiden autoista oli vuoden aikana 2

3 74 % ollut puutavaran kuljetuksissa yli puoli vuotta. Yli 9 kk vuodessa oli tässä tehtävässä ollut 47 % autoista. Tilapäisesti puutavaran kuljetu..~sissa olleiden autojen (vuotuinen ajokausi alle 3 kk) osuus oli 9 %. Kolmiakselisten ja varsinaisilla perävaunuilla varustettujen autojen vuotuiset ajokaudet olivat kaikkein pisimmät. Niitä käytettiin yleisimmin myös vuoroajossa. Samalle kuljetuksenantajalle jatkuvasti kuljetuksia suorittavien urakoitsijoiden osuus oli 42 %. Siirtolupaa käytti 4 % urakoitsijoiden autoista. ALUEELLISET EROT JA KALUSTON KEHITYS TALVEEN VERRATTUNA. Autokalustossa oli huomattavia eroja maan eri osien välillä. Erityisesti Lapin lääni erosi maan muista osista. Usealla vetävällä akselilla varustettuja autoja käytettiin siellä vähemmän kuin muualla maassa. Täysperävaunulla varuste ttuja kolmiakselisia autoja käytettiin siellä huomattavasti enemmän kuin Etelä- Suomessa, sillä tällaisia yhdistelmiä oli Lapissa 25 % koko kalustosta. Lyhyen paperipuun kuormaus on Lapissa täysin koneellista. Kuormauslaitteet olivat pääasiassa erillisiä kuormaajia. Kuormauksesta johtui, että apumiesten määrä autoa kohti oli Lapissa pienin. Usealla vetävällä akselilla varustettuja autoja käytettiin eniten Itä- ja Keski- Suomessa. Perävaunuttomat autot olivat yleisimpiä Keski- ja Länsi- Suomessa. Pinotavaran käsinkuormaus oli yleisintä Keski-Suomessa~ Verrattaessa tuloksia talvella 1967 kerättyyn tilastoon voidaan todeta, että kolmiakselisten autojen määrä on lisääntynyt, perävaunullisten autojen suhteellinen osuus ei ole muuttunut, mutta kaksiakselisten puoliperävaunujen ja varsinaisten perävaunujen käyttö on yleistynyt, autojen keskimääräinen kantavuus on kasvanut 10.4 tn:sta 10.9 tn:iin, lyhyen paperinuun koneellinen kuorrnaus on yleistynyt ja valtaosa autoista kuor~taan koneelli sesti, erillisten ja autokohtai sten hydraulisten kouranostureiden osuus kuorrnauslaitteista on suurentunut ja autojen vuotuinen ajokausi on pidentynyt ja urakkasuhteissa on tapahtunut vakinaistuoista. Unto Väisänen 3

4 Metsäteho Review 11/1968 TIMBER TRUCKS IN WINTER 1968 The review gives the main results of statistics compiled by Metsäteho on trucks used for transporting timber in February A detailed account of the trucks is given in 15 Tables (in Finnish) available from Metsäteho. M E T S Ä T E H 0 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto Rauhankatu 15, Helsinki 17

5 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1968 T A U L U K 0 T Liittyy Metsätehon katsaukseen 11/1968

6

7 - 1 - TAULUKKO 1 Autojen jakautuminen alueittain kpl Autoja % Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO 2 Autojen omi stussuhde 0 m i s t autourakoitsija kuljetuksenantaj a % a j a yht. Lappi 98 Oulu 94 Itä - Suomi 96 Keski-Suomi 93 Länsi-Suomi Koko maa _) TAULUKKO 3 Etu- ja taka-akselivetoisten autojen osuus kaksiakselisi sta autoista Lappi Oulu Itä - Suomi Keski- Suomi Länsi- Suomi Koko maa tuntematon Perävau- Perävaunuttomat nulliset autot autot % Kaikki 2- akseliset autot

8 .. "!

9 - 2 - TAULUKKO 4 Perävaunujen käy_ttö Kaksiakseliset Kolmiakseliset autot Kaikki Perävau- Perävau- Perävau- Perävau- autot nuttomat nulliset nuttomat nulliset % Lappi Oulu Itä-Suomi Keski- Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO 5 Perävaunujen jakautuminen Puoliperä- Varsinaiset Kaikki vaunut perä vaunut yksiaks ~ kaksiaks. yksiaks. kaksi- aks. % Kaksiakseliset autot Kolmiakseliset autot TAULUKKO 6 Ajomatkat A u t o t y y p p i Perä- Puoliperäv. Vars. peräv. Kaikki vaunuton varustettu varustettu autot M a t k a, km Lappi Oulu Itä-Suomi Keski-Suomi Länsi-Suomi Koko maa

10 ~..,. '.. 1 :.. i -'... f.. ' ;.. ' :~ ; l

11 - 3 - TAULUKKO 7 Keskimääräinen taka- akselipaino ja kantavuus kanta- vu.us Auton akseli paino/ telipaino Kaksiaks. auto ildan perä vaunua ja yksiaks. puoliperäv ja tl kaksiaks o 8. o 6~2 ll 11 ja yksiakso vars~ peräv,, 8.,0 6~3 11 " ja kaksiaks o Kaksiakselinen auto keski:rnä2.:r5_n Ko lrniaks. auto ilman ;ier ävaunua ll ll ll 11 ll ja yksiaks. puoliperäv, 9.4 ja kaksiaks j a yksiaks. vars. p~rciv ja kaks:l.aks.!! Kolrniakselinen auto keskimäärin 12.8 tn Kaksi akseliset autot Kolrniakseliset autot taka- etu- ja 1 vetä- 2 tai 3 aks.ve- t aka- aks. yht. vä 2.lc- vetävää yht. toiset vetoiset seli akseli a % Bedford Daf (j De Soto, Dodge, Rirgo Ford Magirus- Deutz M.A.N Merc edes- Benz Scania-Vabis Sisu Vanaja Volvo Muut ja tuntcrnattoma-;; Auto-perävaunuyhdistelrnän kanta«ruus TAULUKKO 8 Au 0.ien j_aka_yj'.'.i.!!'..~ne~_:i._ rn~rk.~eihin Kaikki autot yht Yhteensä ~

12 "

13 TAULUKKO 9 Kuormausl aitteella kuormattujen autojen osuus Tukki Kuljetettu tavaralaji Pitkä Lyhyt Sekal. tai riap. puu pap.puu Halko tuntem. '- p Yht. Lappi Oulu Itä-Suomi Keski- Suomi Länsi- Suomi )0 88 Koko maa TAULUKKO 10 Kuormaus l aitte iden jakautuminen Kuljetettu tavaralaji Pitkä Lyhyt Sekal. tai Tukki pap. puu pap.puu Halko tuntem. Yht. / mekaaninen ja Auto- hydraulinen koh- 1 vaijerinosturi tai- <; l + vaihtolava nen hydraulinen kouranos turi % Erillinen kuormauslaite Muu kuornauslaite Yhteensä

14 .., ;.,_

15 - 5 - TAULUKKO 11 Erillisten kuoroaajien lukumäärät ja yhdellä kuormaajalla keskimäärin kuormattujen autojen määr ä Erillisten kuormaajien määrä kpl Kuormattuja autoja/kuor maaja Lappi Oulu Itä - Suomi Keski- Suomi J Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO 12 Apumi esten määrä Ku 0 r m a u s mek. tai hydr. erill. käsin hydr. vaije- kouran os- kuormausrinosturilla turilla laitteella apumiehi ä/auto/ajovuoro Lappi o Oulu Itä - Suomi Keski-Suomi o. e o. 8 Länsi- Suomi 0. 9 o. 8 o Koko maa o. 8 o. 8 sekal o

16 1.' _;_,_ G

17 - 6 - TAULUKKO 13 Urakoitsi 1oiden autojen vuotuinen ajokausi Aj okausi, kk/v eni nt. 3 enint. 6 enint. 9 yli 9 yht. % Perävaunuton auto Puoli perävaunulla varustettu auto Vars. perävaunulla varustettu auto Kaikki autot TAULUKKO 14 Urakoi tsijan autojen vakuutukset Palovakuutus Autovakuutus Vai n 1 i ik. vakuutus Yht. % Lappi Oulu Itä- Suomi Keski- Suomi Länsi-Suomi Koko maa TAULUKKO 15 Vakinaisessa ur akkasuhteessa olevien autojen osuus % Auto tyyppi % Lappi 53 Perävau.nuttomat Oulu autot Itä - Suomi Puoliperävaunulla 35 varustetut autot 44 Keski - Suomi 45 Vars. perä vaunulla Länsi- Suomi 46 varustetut autot 56 Koko maa 42 Koko maa 42

18

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974

PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 14/1974 PUUTAVARA-AUTOT TALVELLA 1974 Raimo Savolainen Puutavara-autokalustomme on nopeasti järeytynyt. Varsinaisella perävaunulla varustettujen kolmiakselisten autojen osuus on nyt 73 puutavara- autojen

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA.

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 4 Arno Tuovinen: T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. Puutavaran rautatiekuljetusta suoritetaan meillä hyvistä uittoreiteistä

Lisätiedot

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Perttu Anttila, Antti Korpilahti ja Kari Väätäinen Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa e e m t a 60 50 Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ

22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R I I YLEISTÄ 22/1971 MF - ROBUR R - M E T S Ä T R A K T 0 R YLESTÄ MF- Robur on Massey- Fergusonin teollisuustraktorin pohjalta va]l!listettu, 3/4- teloilla varustettu metsäkuormatraktori. Peruskoneen osalta on käytettävissä

Lisätiedot

Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla

Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla 398 Osaupotusmenetelmä puutavaran mittauksessa tehtaalla OLUME MEASUREMENT OF TIMBER AT MILL USING ARCHIMEDES' LAW MARKKU HALINEN HELSINKI 987 Metsätehon tiedotus M~Åateho Repo~ 398 M E T S Ä T E H 0

Lisätiedot

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta.

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta. Metsätieteen aikakauskirja 4/2011 Tieteen tori Teijo Palander, Jaska Salonen ja Heikki Ovaskainen Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne Tämän kirjoituksen alkuperäislähde on Jaska Salosen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET

. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET 8/1992 PL 194 (Fabianinkatu 9 B) 00131 HELSINKI. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET Antti Korpilahti Katsauksessa tarkastellaan puutavaran kaukokuljetusta tienvarsivarastosta tehtaalle ja siirtoa

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

MAATALOUDEN ALUETUKI JA VILJELIJÖIDEN TULOT MAAN ERI OSISSA

MAATALOUDEN ALUETUKI JA VILJELIJÖIDEN TULOT MAAN ERI OSISSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 71 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 71 MAATALOUDEN ALUETUKI JA VILJELIJÖIDEN TULOT MAAN ERI OSISSA

Lisätiedot

Lukijalle. Kiitän raportin synnyttänyttä työryhmää ja tiedonhankintaa ystävällisesti auttaneita ihmisiä. Jorma J. Pitkämäki Kehitysjohtaja

Lukijalle. Kiitän raportin synnyttänyttä työryhmää ja tiedonhankintaa ystävällisesti auttaneita ihmisiä. Jorma J. Pitkämäki Kehitysjohtaja 2 Lukijalle Tutkimus tarkastelee asuinpaikan sijainnin aiheuttamia kustannuksia, kun työpaikka sijaitsee Vaasassa. Kustannuksia tarkastellaan menneen kehityksen valossa ja arviointi ulottuu kymmenen vuoden

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 4/1995 BIOHAJOAVIEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ PUUTAVARA-AUTOJEN HYDRAULIÖLJYNÄ POHJOIS-SUOMESSA. Teppo Oijala.

METSÄTEHO ~ METSÄTEOLLISUUS 4/1995 BIOHAJOAVIEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ PUUTAVARA-AUTOJEN HYDRAULIÖLJYNÄ POHJOIS-SUOMESSA. Teppo Oijala. METSÄTEHO 4/1995 BIOHAJOAVIEN ÖLJYJEN KÄYTTÖ PUUTAVARA-AUTOJEN HYDRAULIÖLJYNÄ POHJOIS-SUOMESSA Teppo Oijala Juha Rajamäki Hydrauliöljyksi on kehitetty luonnossa hajoavia vaihtoehtoja. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2006 Tiehallinnon selvityksiä 45/2006 ISBN 951-803-784-1 ISSN 1457-9871 TIEH 3201021 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen. Erikoiskuljetustoiminnan. asiakastarpeet. Tiehallinnon selvityksiä 14/2007

Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen. Erikoiskuljetustoiminnan. asiakastarpeet. Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen

Lisätiedot

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003 ==================================================================================== ==================================================================================== Moottorikelkkaonnettomuudet 1992-2003

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 134 RIKOKSENTORJUNNAN NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISU 5

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 134 RIKOKSENTORJUNNAN NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISU 5 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 134 RIKOKSENTORJUNNAN NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISU 5 Leif Beilinson - Pekka Kulmala - Tapani Mäkinen AUTOIHIN KOHDISTUVAT RIKOKSET Hannu Takala AUTOVARKAUSTUTKIMUS

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/86 ERKKI KEMPPAINEN Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto Karjanlannan hoito ja käyttö Suomessa JOKIOINEN 1986 ISSN 0359-7652 Maatalouden tutkimuskeskus TIEDOTE

Lisätiedot

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu 22 214 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä RIIKKA RAJAMÄKI SALLA SALENIUS Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu Riikka Rajamäki, Salla Salenius Mopot taajamissa ajoradalle onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

HLJ 2015 Helsingin matkustajasatamien tavara-autoliikenne syksyllä 2012

HLJ 2015 Helsingin matkustajasatamien tavara-autoliikenne syksyllä 2012 26 2013 HLJ 2015 Helsingin matkustajasatamien tavara-autoliikenne syksyllä 2012 HLJ 2015 Helsingin matkustajasatamien tavara-autoliikenne syksyllä 2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen

Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 6 214 Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 6 214 Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2011

Rakennukset ja kesämökit 2011 Asuminen 2012 Rakennukset ja kesämökit 2011 Uusia mökkejä eniten Etelä-Savoon ja Lappiin 2011 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 493 000 kesämökkiä. Eniten uusia mökkejä rakennettiin

Lisätiedot

Keskuste uaiheita Disc ssion papers

Keskuste uaiheita Disc ssion papers A ELINKEINOEL7'M7'N TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY L6nnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12, Finland, tel. 601322 Keskuste uaiheita Disc ssion papers Pekka Lastikka SUOMEN PALVELUSEKTORIN

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

Kuljetustekniikka 1F 2010. Metropolia

Kuljetustekniikka 1F 2010. Metropolia Kuljetustekniikka 1F 2010 Metropolia Sisältö ja toteutussuunnitelma Opintojakson tyyppi Pakollinen Opintojakson taso Ammattiopinnot 1.2.2008 Arto Salonen 2 Opintojakson osaamistavoitteet Opiskelija tutustuu

Lisätiedot