BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön tai muuhun ammattitoimiseen neuvonantajaan. BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) Rekisteröity toimipaikka: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luxemburgin suurruhtinaskunta R.C.S. Luxembourg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (kukin erikseen rahasto ja yhdessä rahastot ) Hyvä osuudenomistaja 8. helmikuuta 2013 Hallitus kirjoittaa teille täten ilmoittaakseen muutoksista, joita se esittää tehtäväksi rahastoihin. Kaikki tässä kirjeessä mainitut muutokset astuvat voimaan 21. maaliskuuta 2013 ( voimaantulopäivä ) ja huomioidaan yhtiön rahastoesitteessä. Tämä kirje muodostaa ilmoituksen osuudenomistajille, joihin muutokset vaikuttavat. 1. Ilmoitus tärkeistä rahastokohtaisista muutoksista 1.1 Rahastoja Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global SmallCap Fund ja Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund koskeva muutos Muutos kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden määritelmään Kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden määritelmää rahastoesitteen Sijoitustavoite ja -menetelmä kohdassa selkeytetään kuvastamaan paremmin sitä, miten yhtiön kehittyvien markkinoiden rahastoja hoidetaan. Koska kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden perusjoukko muuttuu jatkuvasti, hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että rahastoesitteeseen soveltuisi paremmin laajempi määritelmä kuin tiettyyn indeksiin viittaava määritelmä. Tämä muutos ei vaikuta tapaan, jolla rahastoja hoidetaan. Kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden tarkistettu määritelmä löytyy Liitteestä A, joka on tämän kirjeen liitteenä. Lyhyt kuvaus tässä kohdassa 1.1 mainituista rahastojen sijoitustavoitteista ja menetelmistä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.2 Rahastoja Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global Equity Fund, Global Equity Income Fund ja Global SmallCap Fund koskeva muutos 1

2 Muutos kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden määritelmään Kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden määritelmää rahastoesitteen Sijoitustavoite ja -menetelmä -kohdassa selkeytetään kuvastamaan paremmin sitä, miten kehittyneille markkinoille ja maihin sijoittavia yhtiön rahastoja hoidetaan. Koska kehittyneiden markkinoiden ja maiden perusjoukko muuttuu jatkuvasti, hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että rahastoesitteeseen soveltuisi paremmin laajempi määritelmä kuin tiettyyn indeksiin viittaava määritelmä. Tämä muutos ei vaikuta tapaan, jolla rahastoja hoidetaan. Kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden tarkistettu määritelmä löytyy Liitteestä A, joka on tämän kirjeen liitteenä. Lyhyt kuvaus tässä kohdassa 1.2 mainituista rahastojen sijoitustavoitteista ja -menetelmistä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.3 Emerging Markets Bond Fund Voimaantulopäivästä lähtien rahasto noudattaa tarkistettua sijoitusmenetttelyä asemoidakseen strategiansa paremmin siten, että se voi tarjota osuudenomistajille vakaamman sijoitusratkaisun sen suhteen, missä määrin se voi sijoittaa mihin tahansa yksittäiseen maahan. Strategian uudelleenasemoimisen yhteydessä rahaston nykyinen vertailuindeksi JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global korvataan toisella indeksillä, joka on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Molemmat indeksit ovat suvereenien tai osittain suvereenien valtioiden vertailuindeksejä, joissa sijoituskelpoiseksi luokitelluilla joukkovelkakirjoilla on noin 60 prosentin paino ja korkeatuottoisilla joukkovelkakirjoilla noin 40 prosentin paino. Nykyisessä vertailuindeksissä minkään yksittäisen valtion painoa ei ole rajoitettu, minkä vuoksi tällaista indeksiä saattavat hallita muutamat yksittäiset valtiot (jotka voivat olla esim. erittäin velkaantuneita tai velkariippuvuudessa eläviä valtioita). Yhtiön hallitus ehdottaa siirtymistä sellaiseen vertailuindeksiin, jossa kunkin yksittäisen valtion painolle on asetettu yläraja, mikä varmistaa, että rahaston vertailuindeksi on riittävän hajautettu. Uudessa vertailuindeksissä, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, kunkin yksittäisen maan paino on rajoitettu korkeintaan 10 prosenttiin indeksistä, minkä pitäisi varmistaa rahaston vertailuindeksin parempi hajautus. Lisäksi uusi vertailuindeksi on muodostunut rahoitusalan standardiksi tämäntyyppisten rahastojen tapauksessa, ja sitä käyttää suurin osa varainhoitajista. Tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston yleiseen riskiprofiiliin. Muutos saattaa johtaa salkun suurempaan hajautukseen. Muutos astuu voimaan voimaantulopäivänä. Epäselvyyden välttämiseksi, hallituksen jäsenet ovat sitä mieltä, että uudelleenasemoitu strategia on yhtenäinen rahastoesitteessä määritetyn rahaston nimen, sijoitustavoitteen ja -politiikan kanssa, ja rahastoesitteessä huomioidaan siten ainoastaan vertailuindeksin vaihto (kohdassa, jossa käsitellään vertailuindeksin käyttöä riskienhallinna ssa). Lyhyt kuvaus rahaston sijoitustavoitteesta ja -menetelmästä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.4 India Fund Rahasto ottaa käyttöönsä toisen vertailuindeksin voimaantulopäivästä alkaen. Nykyinen vertailuindeksi S&P IFC Emerging Markets Investible India Index korvataan toisella vertailuindeksillä, joka on MSCI India Index. Vertailuindeksit ovat hyvin samankaltaisia. Nykyisessä vertailuindeksissä on kuitenkin yli 200 osatekijää, kun uudessa vertailuindeksissä on niitä alle 100. Uudessa vertailuindeksissä suuryrityksillä on myös hieman suurempi osuus. Kun rahasto alun perin perustettiin, nykyisen vertailuindeksin katsottiin soveltuvan hyvin vertailussa tuon ajankohdan kilpaileviin rahastoihin. Nykyisin kilpailevia rahastoja on huomattavasti enemmän, ja suurin osa Intiaan keskittyvistä rahastoista käyttää MSCI India indeksiä vertailuindeksinään. Näin ollen MSCI India Index sopii hallituksen jäsenten mielestä rahastolle paremmin ja tarjoaa sijoittajille paremman mahdollisuuden vertailla rahaston kehitystä muihin Intiaan keskittyviin rahastoihin. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston hallinnointitapaan eikä osuudenomistajiin. Rahaston sijoitusstrategia, salkku tai yleinen riskiprofiili ei muutu. Vertailuindeksin muutos astuu voimaan voimaantulopäivänä, ja se huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä (kohdassa, jossa käsitellään vertailuindeksin käyttöä riskienhallinnassa). Lyhyt kuvaus rahaston sijoitustavoitteesta ja -menetelmästä on tämän kirjeen Liitteessä B. 2

3 1.5 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (nimenmuutoksen jälkeen Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan poistamalla nykyinen rajoitus, jonka mukaan rahasto voi sijoittaa ainoastaan kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta, ja salkun keskimääräisen duraation on oltava enintään kaksi vuotta. Duraatiolla mitataan keskimääräistä aikaa, jossa rahasto saa tuottoa (sekä tulon että pääoman muodossa) sijoituksistaan. Päivitetty sijoitusmenettely antaa rahastolle mahdollisuuden sijoittaa duraatioltaan eripituisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, ja rahaston keskimääräinen duraatio kasvaa vastaavasti. Tämän odotetaan myös kasvattavan rahaston riskiprofiilia, koska pitkän erääntymisajan joukkovelkakirjat altistuvat yleensä suuremmalle korkotasoriskille kuin lyhyemmän erääntymisajan joukkovelkakirjat. Hallituksen jäsenet arvioivat, että uudelleenasemoitu strategia avaa parempia sijoitusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia suurempaan tuottoon. Hallituksen jäsenet arvioivat, että myös rahaston nimi ja vertailuindeksi pitäisi päivittää rahaston sijoituspolitiikkaan tehtävien muutosten yhteydessä uudelleenasemoidun strategian huomioimiseksi. Nykyinen vertailuindeksi JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index korvataan toisella vertailuindeksillä, joka on JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Nykyinen vertailuindeksi mittaa kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräisten rahamarkkinainstrumenttien kokonaistuottoa, kun taas uusi vertailuindeksi mittaa kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräisten valtionobligaatioiden kokonaistuottoa. Paikallisen valuutan määräisten valtionobligaatioiden markkinat ovat kasvaneet, ja ne muodostavat nykyisin jo selvästi yli puolet koko kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista. Siten yhtiön hallitus katsoo, että uusi vertailuindeksi antaa paremman kuvan nykyisistä kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista ja soveltuu näin ollen paremmin rahaston vertailuindeksiksi. Nämä muutokset astuvat voimaan voimaantulopäivänä. Kaikki rahastoon tehtävät muutokset, mukaan lukien vertailuindeksin muutos päivitetään myös rahastoesitteeseen (jossa se ilmoitetaan riskinhallinnan vertailuindeksin yhteydessä). Rahaston päivitetty nimi ja sijoituspolitiikka ovat oheisessa Liitteessä C. 1.6 World Resources Equity Income Fund (nimenmuutoksen jälkeen Natural Resources Growth & Income Fund ) Rahaston sijoitustavoitteen kuvausta muutetaan niin, että ne ottavat paremmin huomioon luonnonvarasektoriin kohdistuvista sijoituksista saatavan tuoton luonteen. Rahaston sijoitusstrategialla on potentiaalia tuottaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä ja keskimääräistä korkeampia tuloja sijoituksistaan. Esitetty muutos rahaston sijoitustavoitteen kuvaukseen selkeyttää sitä, että myös pääoman arvonnousu on rahaston tavoitteena. Rahaston sijoituspolitiikka ei muutu. Hallituksen jäsenet arvioivat, että myös rahaston nimi pitäisi päivittää rahaston sijoitustavoitteen kuvaukseen tehtävien muutosten yhteydessä. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston hallinnointitapaan tai osuudenomistajiin. Rahaston sijoitusstrategia tai yleinen riskiprofiili eivät muutu. Myöskään rahaston vertailuindeksi ei muutu. Nämä muutokset astuvat voimaan voimaantulopäivänä. Kaikki tätä rahastoa koskevat muutokset huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä. Rahaston päivitetty nimi ja sijoitustavoitteen kuvaus ovat oheisessa Liitteessä C. 1.7 BGF Euro Reserve Fund ja BGF US Dollar Reserve Fund (yhdessä, BGF Reserve Fund -rahastot ) Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Isossa-Britanniassa vallitsevan matalan korkotason takia BGF Reserve Fund -rahastojen bruttotuotto (tuotto ennen kulujen vähentämistä) on tällä hetkellä verrattain matala. Monien osuuksien nettotuotto (tuotto kulujen vähentämisen jälkeen) on tällä hetkellä negatiivinen tai vaarassa muuttua negatiiviseksi, jos matala korkotaso jatkuu. BlackRock on tämän vuoksi päättänyt, että se voi harkintansa mukaan soveltaa osittaista tai täysimääräistä hoitopalkkioista luopumista BGF Reserve Fund -rahastojen osalta pienentääkseen BGF Reserve Fund -rahastojen rahastokohtaisen nettotuoton negatiiviseksi muuttumisen riskiä. Vaikka hoitopalkkioista luopumisen tavoitteena on negatiiviselta rahastokohtaiselta tuotolta välttyminen BGF Reserve Fund -rahastojen kaikkien osuuksien osalta, sijoittajien tulee huomioida, että hoitopalkkioista luopuminen ei aina välttämättä riitä negatiivisen tuoton välttämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tiettyyn osuuslajiin sovellettavan hoitopalkkiosta luopumisen määrä saattaa vaihdella päivästä toiseen ja hoitopalkkiosta luopuminen saatetaan keskeyttää milloin tahansa. 3

4 1.8 Muutos määritelmään, joka koskee rahaston altistumista sijoituskelvottomalle valtionvelalle Rahastoesitteen Sijoitustavoitteet ja -politiikka -kohdan määritelmää rahaston altistumisesta sijoituskelvottomalle valtionvelalle muutetaan voimaantulopäivänä. Muutetussa määritelmässä rajataan, mitkä rahastoista voivat, rahastoesitteen laatimishetkellä, sijoittaa enemmän kuin 10 % substanssiarvostaan sijoituskelvottomaksi luokiteltujen valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Tämän rahastoesitteen muutoksen tavoitteena on ainoastaan parantaa määritelmää, eikä muutos vaikuta rahastojen hoitamistapaan. Muutettu määritelmä on liitteenä olevassa Liitteessä D. 2. Osuudenomistajien mahdolliset toimenpiteet Jos olet minkä tahansa yllä mainitun rahaston osuudenomistaja, sinun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jos olet tyytyväinen rahastoon/rahastoihin tehtäviin muutoksiin. Vaihtoehtoisesti voit joko siirtää sijoituksesi yhtiön toiseen rahastoon veloituksetta tai lunastaa sijoituksesi (rahastoesitteessä mainitun menettelyn mukaisesti) veloituksetta milloin tahansa muutosten voimaantulopäivään mennessä (ota kuitenkin huomioon, että tästä saatetaan periä myyntivakuusmaksu) tai muuhun päivämäärään mennessä, jolloin kyseinen muutos astuu voimaan yllä määritellyn mukaisesti. Siirto astuu voimaan viimeistään pyyntösi vastaanottamista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lunastustuotto lähetetään sinulle kolmantena pankkityöpäivänä pyyntösi jälkeen, mikäli kaikki tarvittavat maksutiedot on vastaanotettu kirjallisena ja olet esittänyt vaadittavat asiakirjat henkilöllisyytesi todistamiseksi. Tietoa vaadittavista asiakirjoista on saatavissa paikalliselta asiakaspalvelutiimiltä. Jokaisen sijoittajan tulisi selvittää rahoitusneuvojaltaan tai muulta ammattineuvojalta, mitä mahdollisia vero- tai muita seuraamuksia hänelle voi koti- tai asuinpaikkansa lakien mukaan koitua yhtiön osakkeiden ostamisesta, omistamisesta, siirtämisestä, vaihtamisesta, muuntamisesta, lunastamisesta tai kauppaamisesta muulla tavoin. 3. Hallituksen jäsenten vastuu Yhtiön hallitus ottaa vastuun tästä kirjeestä ja sen sisältämistä tiedoista. Hallituksen jäsenten parhaan tietämyksen ja uskon mukaan minkä takaamiseksi hallituksen jäsenet ovat ryhtyneet kaikkiin kohtuullisiin toimiin tässä kirjeessä olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, eikä niistä ole jätetty pois mitään sellaista, mikä todennäköisesti vaikuttaisi kyseisten tietojen vaikutuksiin. 4. Uusi rahastoesite Kaikki yllä mainitut muutokset huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä, joka on saatavissa paikallisesta sijoittajan palvelupisteestä voimaantulopäivästä alkaen. Vaatimusten mukaisesti kyseisenä voimaantulopäivänä julkaistaan myös muutosten kohteena olevien rahastojen päivitetyt avaintietoesitteet. Epäselvyyden välttämiseksi tässä kirjeessä isoilla alkukirjaimilla kirjoitettujen termien merkitys on sama kuin rahastoesitteessä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen sijoittajan palvelupisteeseen +44 (0) tai paikalliseen edustajaasi. Ystävällisin terveisin, Nicholas C. D. Hall Hallituksen puheenjohtaja 4

5 LIITE A KOHDISSA 1.1 JA 1.2 MAINITUT MUUTOKSET KEHITTYVIEN JA KASVAVIEN MARKKINOIDEN TAI MAIDEN MÄÄRITELMÄÄN SEKÄ KEHITTYNEIDEN MARKKINOIDEN JA KEHITTYNEIDEN MAIDEN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA } Kun rahaston sijoituspolitiikassa viitataan kehittyneille markkinoille tai kehittyneisiin maihin sijoittamiseen, rahasto voi sijoittaa markkinoille tai maihin, jotka sisältyvät MSCI World Index -indeksiin (koskee osakerahastoja) tai JP Morgan Government Bond Index Broad -indeksiin (koskee korkorahastoja). Sen mukaisesti kaikki viitteet kehittyviin ja kasvaviin markkinoihin tai maihin viittaavat markkinoihin tai maihin, jotka eivät sisälly sovellettavaan indeksiin. MUUTETTU TEKSTI } Kehittyneillä markkinoilla tai mailla viitataan yleensä markkinoihin tai maihin, joita pidetään taloudellisen vaurauden, kehityksen, likviditeetin ja markkinoiden saatavuuden suhteen kehittyneempinä tai kypsempinä markkinoina tai maina. Markkinat ja maat, joita voidaan rahaston kannalta pitää kehittyneinä markkinoina ja maina, saattavat muuttua, ja niihin voidaan lukea muiden muassa Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. } Kehittyvillä ja kasvavilla markkinoilla tai mailla viitataan yleensä köyhempiin ja vähemmän kehittyneisiin maihin, joiden taloudellinen kehitys ja/tai pääomamarkkinoiden kehitys on alemmalla tasolla. Maat ja markkinat, joita voidaan rahaston kannalta pitää kasvavina tai kehittyvinä markkinoina, muuttuvat jatkuvasti, ja niihin voidaan lukea muiden muassa kaikki muut maat ja alueet paitsi Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. 5

6 LIITE B RAHASTOJEN SIJOITUSTAVOITTEET JA -MENETELMÄT Emerging Europe Fund Emerging Europe Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavissa Euroopan maissa sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto saattaa sijoittaa myös Välimeren alueella sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Bond Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien valtioiden, virastojen ja yhtiöiden kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin. Rahasto voi sijoittaa sekä sijoitustasoisiin että ei-sijoitustasoisiin arvopapereihin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Equity Income Fund -rahasto pyrkii saavuttamaan osakesijoituksilleen keskimääräistä parempaa tuottoa uhraamatta pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien, mutta merkittäviä liiketoimia kehittyvillä markkinoilla harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Tämä rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. Emerging Markets Fund Emerging Markets Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien, mutta merkittäviä liiketoimia kehittyvillä markkinoilla harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Global SmallCap Fund Global SmallCap Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisnettovarallisuudestaan pienemmän markkina-arvon omaavien yhtiöiden osakkeisiin. Pienen markkina-arvon omaavina yhtiöinä pidetään yhtiöitä, joiden markkina-arvo ostohetkellä muodostaa alimmat 20 prosenttia globaalien osakemarkkinoiden markkina-arvosta. Vaikka rahaston sijoitukset ovat todennäköisimmin maailman kehittyneiden markkinoiden maiden yhtiöissä, rahasto saattaa sijoittaa myös maailman kasvaville markkinoille. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Global Equity Fund Global Equity Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Rahasto sijoittaa vähintään 51 prosenttia kokonaisnettovarallisuudestaan kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin. Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund -rahasto pyrkii saavuttamaan osakesijoituksilleen keskimääräistä parempaa tuottoa uhraamatta pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Tämä rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Lisätietoja on Liitteessä C. India Fund India Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan Intiassa sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. (Rahasto voi sijoittaa tytäryhtiönsä kautta.) World Resources Equity Income Fund Lisätietoja on Liitteessä C. 6

7 LIITE C KOHDASSA 1.5 MAINITTU MUUTOS LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND -RAHASTON NIMEEN SEKÄ SIJOITUSTAVOITTEEN JA -POLITIIKAN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund -rahasto tavoittelee kokonaistuoton maksimoimista. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien valtioiden, julkisten laitosten tai yhtiöiden tai kehittyvillä markkinoilla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin paikallisen valuutan määräisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta. Keskimääräinen duraatio on vain kaksi vuotta. Rahasto voi sijoittaa kaikenlaisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, myös sijoituskelvottomiin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. MUUTETTU TEKSTI Emerging Markets Local Currency Bond Fund -rahasto tavoittelee kokonaistuoton maksimoimista. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien valtioiden, julkisten laitosten tai yhtiöiden tai kehittyvillä markkinoilla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin paikallisen valuutan määräisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta. Keskimääräinen duraatio on vain kaksi vuotta. Rahasto voi sijoittaa kaikenlaisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, myös sijoituskelvottomiin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. KOHDASSA 1.6 MAINITTU MUUTOS WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND -RAHASTON NIMEEN SEKÄ SIJOITUSTAVOITTEEN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA World Resources Equity Income Fund -rahasto tavoittelee keskimääräistä korkeampaa tuottoa osakesijoituksistaan. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa luonnonvarasektorilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa tai energia- tai maatalousalalla. Rahasto käyttää johdannaisia tavalla, joka saattaa olla merkittävää sen sijoitustavoitteiden kannalta lisätulojen saamiseksi. Rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. MUUTETTU TEKSTI Natural Resources Growth & Income Fund -rahasto tavoittelee pääoman kasvua ja keskimääräistä korkeampaa tuottoa osakesijoituksistaan. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa luonnonvarasektorilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa tai energia- tai maatalousalalla. Rahasto käyttää johdannaisia tavalla, joka saattaa olla merkittävää sen sijoitustavoitteiden kannalta lisätulojen saamiseksi. Rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. 7

8 LIITE D KOHDASSA 1.8 SELOSTETTU MUUTOS MÄÄRITELMÄÄN, JOKA KOSKEE RAHASTON ALTISTUMISTA SIJOITUSKELVOTTOMALLE VALTIONVELALLE Seuraavat alla olevassa taulukossa mainitut rahastot voivat oletusarvoisesti sijoittaa enemmän kuin 10 % substanssiarvostaan voimassaolevan rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokiteltujen valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Sijoittajien tulisi huomioida, että vaikka taulukossa mainitaan oletusarvoinen enimmäissijoitus kyseisiin maihin, luvut eivät kerro rahastojen tämänhetkisten kyseisiin maihin kohdistuvien sijoitusten määrää, joka voi vaihdella. Asian Local Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa Aasian paikallisiin joukkovelkakirjamarkkinoihin Japania lukuun ottamatta. Tähän tavoitteeseen sisältyy sijoittaminen Japani pois lukien sellaisten Aasian maiden, joista jotkut saattavat olla sijoituskelvottomaksi luokiteltuja, valtion ja julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia ja Filippiinit Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 35 %) substanssiarvostaan yllä mainittujen, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomiksi luokiteltujen maiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on HSBC Asian Local Bond Index. Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Asian Tiger Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa Aasian tiikereihin kuuluvien maiden liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Tähän tavoitteeseen sisältyy sijoittaminen Aasian tiikereihin kuuluvien maiden, joista jotkut saattavat olla sijoituskelvottomaksi luokiteltuja, valtion ja julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia ja Filippiinit Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 35 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Asian Credit Index. Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Emerging Markets Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa sellaisten kehittyvien maiden valtion tai julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joilla on kehittyneiden markkinoiden maita suurempi todennäköisyys tulla sijoituskelvottomiksi. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia, Filippiinit, Turkki, Ukraina ja Venezuela. Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 20 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia, Filippiinit, Turkki ja Venezuela. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Soveltuu seuraaviin: Ukraina Salkunhoitaja voi olla sitä mieltä, että on sijoittajien edun mukaista sijoittaa yli 10 % rahaston varoista Ukrainan valtion liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, mikäli Ukrainan joukkovelkakirjamarkkinoiden kehitys osoittautuu hyvin houkuttelevaksi, mikä voi johtua esimerkiksi Ukrainan valtion velkakirjoihin kohdistuvan kysynnän kasvusta myönteisten luokitusmuutosten seurauksena. * Voimaantulopäivästä rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Viittaukset vertailuindeksiin tässä kohdassa koskevat molempia vertailuindeksejä. 8

9 LIITE D Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund* Rahaston tavoitteena on sijoittaa sellaisten kehittyvien maiden valtion tai julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joilla on kehittyneiden markkinoiden maita suurempi todennäköisyys tulla sijoituskelvottomiksi. Soveltuu seuraaviin: Vain Unkari, Indonesia ja Turkki Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 20 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. * Voimaantulopäivästä lähtien rahaston nimi on Emerging Markets Local Currency Bond Fond. # Rahaston vertailuindeksi on voimaantulopäivästä alkaen JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Tämän kohdan viitteet vertailuindeksiin koskevat molempia vertailuindeksejä. Rahastoista mikään muu kuin yllä olevassa taulukossa mainittu rahasto ei oletusarvoisesti sijoita yli 10 % substanssiarvostaan minkään yksittäisen, rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Mikäli jonkun valtion, jonka liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin jokin rahastoista on sijoittanut, luottoluokitus laskee sijoituskelvottomaksi rahastoesitteen laatimisen jälkeen, kyseinen rahasto voi sijoitustavoitteidensa ja -politiikkansa puitteissa sijoittaa yli 10 % substanssiarvostaan kyseisiin arvopapereihin, jolloin yllä oleva taulukko päivitetään ajantasaiseksi seuraavassa rahastoesitteessä. PRISMA 12/1342 BGF PRO SHL FIN 0213

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

Yksinkertaistettu esite

Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Emerging Markets 1 Sijoitusrahaston nimi ym. Sijoitusrahasto ODIN Emerging Markets on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Rahastoesite Nordea 1, SICAV

Rahastoesite Nordea 1, SICAV Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite

Lisätiedot

Nordea Fund of Funds, SICAV

Nordea Fund of Funds, SICAV Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Opportunity Fund JA Fund Opportunity Fund- ja Fund -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Opportunity

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s US Growth Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan Investment sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto ) JPMorgan s Highbridge Europe STEEP ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan s -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

Rahastoesite 15.10.2009

Rahastoesite 15.10.2009 Rahastoesite 15.10.2009 Sisällysluettelo Yleistä sijoitusrahastoistamme...3 Omistajaohjaus...4 Verotus...5 Lisätietoa rahastojen eri riskeistä...6 Tuotto-odotukset ja riskit...6 Rahastomme...7 Kulut...8

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES

HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Value Fund. Nordea 1 Global Dividend Fund

ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Value Fund. Nordea 1 Global Dividend Fund ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: JA - ja -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää -alarahaston varat ja velat ("sulautuva

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Suomen Pankin eläkerahaston vuosikertomus 2012

Suomen Pankin eläkerahaston vuosikertomus 2012 Suomen Pankin eläkerahaston vuosikertomus 2012 Suomen Pankin eläkerahaston vuosikertomus 2012 Helsinki 2013 Suomen Pankin eläkerahasto Vuoden 2002 alusta Suomen Pankki on järjestänyt eläkevastuunsa kattamisen

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys

Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja

Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Heinäkuu 2010 Hugin & Munin ODINin markkinakommentteja Velkojen heiluttelemat pörssit Monien Euroopan valtioiden velat saivat pörssikurssit heilahtelemaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Mielestämme

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot