BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön tai muuhun ammattitoimiseen neuvonantajaan. BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) Rekisteröity toimipaikka: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luxemburgin suurruhtinaskunta R.C.S. Luxembourg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (kukin erikseen rahasto ja yhdessä rahastot ) Hyvä osuudenomistaja 8. helmikuuta 2013 Hallitus kirjoittaa teille täten ilmoittaakseen muutoksista, joita se esittää tehtäväksi rahastoihin. Kaikki tässä kirjeessä mainitut muutokset astuvat voimaan 21. maaliskuuta 2013 ( voimaantulopäivä ) ja huomioidaan yhtiön rahastoesitteessä. Tämä kirje muodostaa ilmoituksen osuudenomistajille, joihin muutokset vaikuttavat. 1. Ilmoitus tärkeistä rahastokohtaisista muutoksista 1.1 Rahastoja Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global SmallCap Fund ja Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund koskeva muutos Muutos kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden määritelmään Kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden määritelmää rahastoesitteen Sijoitustavoite ja -menetelmä kohdassa selkeytetään kuvastamaan paremmin sitä, miten yhtiön kehittyvien markkinoiden rahastoja hoidetaan. Koska kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden perusjoukko muuttuu jatkuvasti, hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että rahastoesitteeseen soveltuisi paremmin laajempi määritelmä kuin tiettyyn indeksiin viittaava määritelmä. Tämä muutos ei vaikuta tapaan, jolla rahastoja hoidetaan. Kehittyvien ja kasvavien markkinoiden tai maiden tarkistettu määritelmä löytyy Liitteestä A, joka on tämän kirjeen liitteenä. Lyhyt kuvaus tässä kohdassa 1.1 mainituista rahastojen sijoitustavoitteista ja menetelmistä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.2 Rahastoja Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global Equity Fund, Global Equity Income Fund ja Global SmallCap Fund koskeva muutos 1

2 Muutos kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden määritelmään Kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden määritelmää rahastoesitteen Sijoitustavoite ja -menetelmä -kohdassa selkeytetään kuvastamaan paremmin sitä, miten kehittyneille markkinoille ja maihin sijoittavia yhtiön rahastoja hoidetaan. Koska kehittyneiden markkinoiden ja maiden perusjoukko muuttuu jatkuvasti, hallituksen jäsenet ovat päättäneet, että rahastoesitteeseen soveltuisi paremmin laajempi määritelmä kuin tiettyyn indeksiin viittaava määritelmä. Tämä muutos ei vaikuta tapaan, jolla rahastoja hoidetaan. Kehittyneiden markkinoiden ja kehittyneiden maiden tarkistettu määritelmä löytyy Liitteestä A, joka on tämän kirjeen liitteenä. Lyhyt kuvaus tässä kohdassa 1.2 mainituista rahastojen sijoitustavoitteista ja -menetelmistä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.3 Emerging Markets Bond Fund Voimaantulopäivästä lähtien rahasto noudattaa tarkistettua sijoitusmenetttelyä asemoidakseen strategiansa paremmin siten, että se voi tarjota osuudenomistajille vakaamman sijoitusratkaisun sen suhteen, missä määrin se voi sijoittaa mihin tahansa yksittäiseen maahan. Strategian uudelleenasemoimisen yhteydessä rahaston nykyinen vertailuindeksi JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global korvataan toisella indeksillä, joka on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Molemmat indeksit ovat suvereenien tai osittain suvereenien valtioiden vertailuindeksejä, joissa sijoituskelpoiseksi luokitelluilla joukkovelkakirjoilla on noin 60 prosentin paino ja korkeatuottoisilla joukkovelkakirjoilla noin 40 prosentin paino. Nykyisessä vertailuindeksissä minkään yksittäisen valtion painoa ei ole rajoitettu, minkä vuoksi tällaista indeksiä saattavat hallita muutamat yksittäiset valtiot (jotka voivat olla esim. erittäin velkaantuneita tai velkariippuvuudessa eläviä valtioita). Yhtiön hallitus ehdottaa siirtymistä sellaiseen vertailuindeksiin, jossa kunkin yksittäisen valtion painolle on asetettu yläraja, mikä varmistaa, että rahaston vertailuindeksi on riittävän hajautettu. Uudessa vertailuindeksissä, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, kunkin yksittäisen maan paino on rajoitettu korkeintaan 10 prosenttiin indeksistä, minkä pitäisi varmistaa rahaston vertailuindeksin parempi hajautus. Lisäksi uusi vertailuindeksi on muodostunut rahoitusalan standardiksi tämäntyyppisten rahastojen tapauksessa, ja sitä käyttää suurin osa varainhoitajista. Tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston yleiseen riskiprofiiliin. Muutos saattaa johtaa salkun suurempaan hajautukseen. Muutos astuu voimaan voimaantulopäivänä. Epäselvyyden välttämiseksi, hallituksen jäsenet ovat sitä mieltä, että uudelleenasemoitu strategia on yhtenäinen rahastoesitteessä määritetyn rahaston nimen, sijoitustavoitteen ja -politiikan kanssa, ja rahastoesitteessä huomioidaan siten ainoastaan vertailuindeksin vaihto (kohdassa, jossa käsitellään vertailuindeksin käyttöä riskienhallinna ssa). Lyhyt kuvaus rahaston sijoitustavoitteesta ja -menetelmästä on tämän kirjeen Liitteessä B. 1.4 India Fund Rahasto ottaa käyttöönsä toisen vertailuindeksin voimaantulopäivästä alkaen. Nykyinen vertailuindeksi S&P IFC Emerging Markets Investible India Index korvataan toisella vertailuindeksillä, joka on MSCI India Index. Vertailuindeksit ovat hyvin samankaltaisia. Nykyisessä vertailuindeksissä on kuitenkin yli 200 osatekijää, kun uudessa vertailuindeksissä on niitä alle 100. Uudessa vertailuindeksissä suuryrityksillä on myös hieman suurempi osuus. Kun rahasto alun perin perustettiin, nykyisen vertailuindeksin katsottiin soveltuvan hyvin vertailussa tuon ajankohdan kilpaileviin rahastoihin. Nykyisin kilpailevia rahastoja on huomattavasti enemmän, ja suurin osa Intiaan keskittyvistä rahastoista käyttää MSCI India indeksiä vertailuindeksinään. Näin ollen MSCI India Index sopii hallituksen jäsenten mielestä rahastolle paremmin ja tarjoaa sijoittajille paremman mahdollisuuden vertailla rahaston kehitystä muihin Intiaan keskittyviin rahastoihin. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston hallinnointitapaan eikä osuudenomistajiin. Rahaston sijoitusstrategia, salkku tai yleinen riskiprofiili ei muutu. Vertailuindeksin muutos astuu voimaan voimaantulopäivänä, ja se huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä (kohdassa, jossa käsitellään vertailuindeksin käyttöä riskienhallinnassa). Lyhyt kuvaus rahaston sijoitustavoitteesta ja -menetelmästä on tämän kirjeen Liitteessä B. 2

3 1.5 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (nimenmuutoksen jälkeen Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan poistamalla nykyinen rajoitus, jonka mukaan rahasto voi sijoittaa ainoastaan kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta, ja salkun keskimääräisen duraation on oltava enintään kaksi vuotta. Duraatiolla mitataan keskimääräistä aikaa, jossa rahasto saa tuottoa (sekä tulon että pääoman muodossa) sijoituksistaan. Päivitetty sijoitusmenettely antaa rahastolle mahdollisuuden sijoittaa duraatioltaan eripituisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, ja rahaston keskimääräinen duraatio kasvaa vastaavasti. Tämän odotetaan myös kasvattavan rahaston riskiprofiilia, koska pitkän erääntymisajan joukkovelkakirjat altistuvat yleensä suuremmalle korkotasoriskille kuin lyhyemmän erääntymisajan joukkovelkakirjat. Hallituksen jäsenet arvioivat, että uudelleenasemoitu strategia avaa parempia sijoitusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia suurempaan tuottoon. Hallituksen jäsenet arvioivat, että myös rahaston nimi ja vertailuindeksi pitäisi päivittää rahaston sijoituspolitiikkaan tehtävien muutosten yhteydessä uudelleenasemoidun strategian huomioimiseksi. Nykyinen vertailuindeksi JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index korvataan toisella vertailuindeksillä, joka on JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Nykyinen vertailuindeksi mittaa kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräisten rahamarkkinainstrumenttien kokonaistuottoa, kun taas uusi vertailuindeksi mittaa kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan määräisten valtionobligaatioiden kokonaistuottoa. Paikallisen valuutan määräisten valtionobligaatioiden markkinat ovat kasvaneet, ja ne muodostavat nykyisin jo selvästi yli puolet koko kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista. Siten yhtiön hallitus katsoo, että uusi vertailuindeksi antaa paremman kuvan nykyisistä kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista ja soveltuu näin ollen paremmin rahaston vertailuindeksiksi. Nämä muutokset astuvat voimaan voimaantulopäivänä. Kaikki rahastoon tehtävät muutokset, mukaan lukien vertailuindeksin muutos päivitetään myös rahastoesitteeseen (jossa se ilmoitetaan riskinhallinnan vertailuindeksin yhteydessä). Rahaston päivitetty nimi ja sijoituspolitiikka ovat oheisessa Liitteessä C. 1.6 World Resources Equity Income Fund (nimenmuutoksen jälkeen Natural Resources Growth & Income Fund ) Rahaston sijoitustavoitteen kuvausta muutetaan niin, että ne ottavat paremmin huomioon luonnonvarasektoriin kohdistuvista sijoituksista saatavan tuoton luonteen. Rahaston sijoitusstrategialla on potentiaalia tuottaa pääoman kasvua pitkällä aikavälillä ja keskimääräistä korkeampia tuloja sijoituksistaan. Esitetty muutos rahaston sijoitustavoitteen kuvaukseen selkeyttää sitä, että myös pääoman arvonnousu on rahaston tavoitteena. Rahaston sijoituspolitiikka ei muutu. Hallituksen jäsenet arvioivat, että myös rahaston nimi pitäisi päivittää rahaston sijoitustavoitteen kuvaukseen tehtävien muutosten yhteydessä. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä vertailuindeksin muutos ei vaikuta rahaston hallinnointitapaan tai osuudenomistajiin. Rahaston sijoitusstrategia tai yleinen riskiprofiili eivät muutu. Myöskään rahaston vertailuindeksi ei muutu. Nämä muutokset astuvat voimaan voimaantulopäivänä. Kaikki tätä rahastoa koskevat muutokset huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä. Rahaston päivitetty nimi ja sijoitustavoitteen kuvaus ovat oheisessa Liitteessä C. 1.7 BGF Euro Reserve Fund ja BGF US Dollar Reserve Fund (yhdessä, BGF Reserve Fund -rahastot ) Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Isossa-Britanniassa vallitsevan matalan korkotason takia BGF Reserve Fund -rahastojen bruttotuotto (tuotto ennen kulujen vähentämistä) on tällä hetkellä verrattain matala. Monien osuuksien nettotuotto (tuotto kulujen vähentämisen jälkeen) on tällä hetkellä negatiivinen tai vaarassa muuttua negatiiviseksi, jos matala korkotaso jatkuu. BlackRock on tämän vuoksi päättänyt, että se voi harkintansa mukaan soveltaa osittaista tai täysimääräistä hoitopalkkioista luopumista BGF Reserve Fund -rahastojen osalta pienentääkseen BGF Reserve Fund -rahastojen rahastokohtaisen nettotuoton negatiiviseksi muuttumisen riskiä. Vaikka hoitopalkkioista luopumisen tavoitteena on negatiiviselta rahastokohtaiselta tuotolta välttyminen BGF Reserve Fund -rahastojen kaikkien osuuksien osalta, sijoittajien tulee huomioida, että hoitopalkkioista luopuminen ei aina välttämättä riitä negatiivisen tuoton välttämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tiettyyn osuuslajiin sovellettavan hoitopalkkiosta luopumisen määrä saattaa vaihdella päivästä toiseen ja hoitopalkkiosta luopuminen saatetaan keskeyttää milloin tahansa. 3

4 1.8 Muutos määritelmään, joka koskee rahaston altistumista sijoituskelvottomalle valtionvelalle Rahastoesitteen Sijoitustavoitteet ja -politiikka -kohdan määritelmää rahaston altistumisesta sijoituskelvottomalle valtionvelalle muutetaan voimaantulopäivänä. Muutetussa määritelmässä rajataan, mitkä rahastoista voivat, rahastoesitteen laatimishetkellä, sijoittaa enemmän kuin 10 % substanssiarvostaan sijoituskelvottomaksi luokiteltujen valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Tämän rahastoesitteen muutoksen tavoitteena on ainoastaan parantaa määritelmää, eikä muutos vaikuta rahastojen hoitamistapaan. Muutettu määritelmä on liitteenä olevassa Liitteessä D. 2. Osuudenomistajien mahdolliset toimenpiteet Jos olet minkä tahansa yllä mainitun rahaston osuudenomistaja, sinun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jos olet tyytyväinen rahastoon/rahastoihin tehtäviin muutoksiin. Vaihtoehtoisesti voit joko siirtää sijoituksesi yhtiön toiseen rahastoon veloituksetta tai lunastaa sijoituksesi (rahastoesitteessä mainitun menettelyn mukaisesti) veloituksetta milloin tahansa muutosten voimaantulopäivään mennessä (ota kuitenkin huomioon, että tästä saatetaan periä myyntivakuusmaksu) tai muuhun päivämäärään mennessä, jolloin kyseinen muutos astuu voimaan yllä määritellyn mukaisesti. Siirto astuu voimaan viimeistään pyyntösi vastaanottamista seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lunastustuotto lähetetään sinulle kolmantena pankkityöpäivänä pyyntösi jälkeen, mikäli kaikki tarvittavat maksutiedot on vastaanotettu kirjallisena ja olet esittänyt vaadittavat asiakirjat henkilöllisyytesi todistamiseksi. Tietoa vaadittavista asiakirjoista on saatavissa paikalliselta asiakaspalvelutiimiltä. Jokaisen sijoittajan tulisi selvittää rahoitusneuvojaltaan tai muulta ammattineuvojalta, mitä mahdollisia vero- tai muita seuraamuksia hänelle voi koti- tai asuinpaikkansa lakien mukaan koitua yhtiön osakkeiden ostamisesta, omistamisesta, siirtämisestä, vaihtamisesta, muuntamisesta, lunastamisesta tai kauppaamisesta muulla tavoin. 3. Hallituksen jäsenten vastuu Yhtiön hallitus ottaa vastuun tästä kirjeestä ja sen sisältämistä tiedoista. Hallituksen jäsenten parhaan tietämyksen ja uskon mukaan minkä takaamiseksi hallituksen jäsenet ovat ryhtyneet kaikkiin kohtuullisiin toimiin tässä kirjeessä olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, eikä niistä ole jätetty pois mitään sellaista, mikä todennäköisesti vaikuttaisi kyseisten tietojen vaikutuksiin. 4. Uusi rahastoesite Kaikki yllä mainitut muutokset huomioidaan päivitetyssä rahastoesitteessä, joka on saatavissa paikallisesta sijoittajan palvelupisteestä voimaantulopäivästä alkaen. Vaatimusten mukaisesti kyseisenä voimaantulopäivänä julkaistaan myös muutosten kohteena olevien rahastojen päivitetyt avaintietoesitteet. Epäselvyyden välttämiseksi tässä kirjeessä isoilla alkukirjaimilla kirjoitettujen termien merkitys on sama kuin rahastoesitteessä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen sijoittajan palvelupisteeseen +44 (0) tai paikalliseen edustajaasi. Ystävällisin terveisin, Nicholas C. D. Hall Hallituksen puheenjohtaja 4

5 LIITE A KOHDISSA 1.1 JA 1.2 MAINITUT MUUTOKSET KEHITTYVIEN JA KASVAVIEN MARKKINOIDEN TAI MAIDEN MÄÄRITELMÄÄN SEKÄ KEHITTYNEIDEN MARKKINOIDEN JA KEHITTYNEIDEN MAIDEN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA } Kun rahaston sijoituspolitiikassa viitataan kehittyneille markkinoille tai kehittyneisiin maihin sijoittamiseen, rahasto voi sijoittaa markkinoille tai maihin, jotka sisältyvät MSCI World Index -indeksiin (koskee osakerahastoja) tai JP Morgan Government Bond Index Broad -indeksiin (koskee korkorahastoja). Sen mukaisesti kaikki viitteet kehittyviin ja kasvaviin markkinoihin tai maihin viittaavat markkinoihin tai maihin, jotka eivät sisälly sovellettavaan indeksiin. MUUTETTU TEKSTI } Kehittyneillä markkinoilla tai mailla viitataan yleensä markkinoihin tai maihin, joita pidetään taloudellisen vaurauden, kehityksen, likviditeetin ja markkinoiden saatavuuden suhteen kehittyneempinä tai kypsempinä markkinoina tai maina. Markkinat ja maat, joita voidaan rahaston kannalta pitää kehittyneinä markkinoina ja maina, saattavat muuttua, ja niihin voidaan lukea muiden muassa Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. } Kehittyvillä ja kasvavilla markkinoilla tai mailla viitataan yleensä köyhempiin ja vähemmän kehittyneisiin maihin, joiden taloudellinen kehitys ja/tai pääomamarkkinoiden kehitys on alemmalla tasolla. Maat ja markkinat, joita voidaan rahaston kannalta pitää kasvavina tai kehittyvinä markkinoina, muuttuvat jatkuvasti, ja niihin voidaan lukea muiden muassa kaikki muut maat ja alueet paitsi Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa. 5

6 LIITE B RAHASTOJEN SIJOITUSTAVOITTEET JA -MENETELMÄT Emerging Europe Fund Emerging Europe Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavissa Euroopan maissa sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto saattaa sijoittaa myös Välimeren alueella sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Bond Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien valtioiden, virastojen ja yhtiöiden kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin. Rahasto voi sijoittaa sekä sijoitustasoisiin että ei-sijoitustasoisiin arvopapereihin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Equity Income Fund -rahasto pyrkii saavuttamaan osakesijoituksilleen keskimääräistä parempaa tuottoa uhraamatta pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien, mutta merkittäviä liiketoimia kehittyvillä markkinoilla harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Tämä rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. Emerging Markets Fund Emerging Markets Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kasvavilla markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Sijoituksia voidaan myös tehdä kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien, mutta merkittäviä liiketoimia kehittyvillä markkinoilla harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Global SmallCap Fund Global SmallCap Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisnettovarallisuudestaan pienemmän markkina-arvon omaavien yhtiöiden osakkeisiin. Pienen markkina-arvon omaavina yhtiöinä pidetään yhtiöitä, joiden markkina-arvo ostohetkellä muodostaa alimmat 20 prosenttia globaalien osakemarkkinoiden markkina-arvosta. Vaikka rahaston sijoitukset ovat todennäköisimmin maailman kehittyneiden markkinoiden maiden yhtiöissä, rahasto saattaa sijoittaa myös maailman kasvaville markkinoille. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Global Equity Fund Global Equity Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Rahasto sijoittaa vähintään 51 prosenttia kokonaisnettovarallisuudestaan kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin. Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund -rahasto pyrkii saavuttamaan osakesijoituksilleen keskimääräistä parempaa tuottoa uhraamatta pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kehittyneillä markkinoilla sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. Tämä rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Lisätietoja on Liitteessä C. India Fund India Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan Intiassa sijaitsevien tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. (Rahasto voi sijoittaa tytäryhtiönsä kautta.) World Resources Equity Income Fund Lisätietoja on Liitteessä C. 6

7 LIITE C KOHDASSA 1.5 MAINITTU MUUTOS LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND -RAHASTON NIMEEN SEKÄ SIJOITUSTAVOITTEEN JA -POLITIIKAN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund -rahasto tavoittelee kokonaistuoton maksimoimista. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien valtioiden, julkisten laitosten tai yhtiöiden tai kehittyvillä markkinoilla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin paikallisen valuutan määräisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta. Keskimääräinen duraatio on vain kaksi vuotta. Rahasto voi sijoittaa kaikenlaisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, myös sijoituskelvottomiin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. MUUTETTU TEKSTI Emerging Markets Local Currency Bond Fund -rahasto tavoittelee kokonaistuoton maksimoimista. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien valtioiden, julkisten laitosten tai yhtiöiden tai kehittyvillä markkinoilla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin paikallisen valuutan määräisiin kiinteätuottoisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden duraatio on lyhyempi kuin viisi vuotta. Keskimääräinen duraatio on vain kaksi vuotta. Rahasto voi sijoittaa kaikenlaisiin saatavilla oleviin arvopapereihin, myös sijoituskelvottomiin. Valuuttariskiä hallitaan joustavasti. KOHDASSA 1.6 MAINITTU MUUTOS WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND -RAHASTON NIMEEN SEKÄ SIJOITUSTAVOITTEEN MÄÄRITELMÄÄN NYKYINEN TEKSTI RAHASTOESITTEEN SIJOITUSTAVOITE JA -MENETELMÄ -KOHDASSA World Resources Equity Income Fund -rahasto tavoittelee keskimääräistä korkeampaa tuottoa osakesijoituksistaan. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa luonnonvarasektorilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa tai energia- tai maatalousalalla. Rahasto käyttää johdannaisia tavalla, joka saattaa olla merkittävää sen sijoitustavoitteiden kannalta lisätulojen saamiseksi. Rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. MUUTETTU TEKSTI Natural Resources Growth & Income Fund -rahasto tavoittelee pääoman kasvua ja keskimääräistä korkeampaa tuottoa osakesijoituksistaan. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa luonnonvarasektorilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa tai energia- tai maatalousalalla. Rahasto käyttää johdannaisia tavalla, joka saattaa olla merkittävää sen sijoitustavoitteiden kannalta lisätulojen saamiseksi. Rahasto jakaa osingot ennen kulujen vähentämistä. 7

8 LIITE D KOHDASSA 1.8 SELOSTETTU MUUTOS MÄÄRITELMÄÄN, JOKA KOSKEE RAHASTON ALTISTUMISTA SIJOITUSKELVOTTOMALLE VALTIONVELALLE Seuraavat alla olevassa taulukossa mainitut rahastot voivat oletusarvoisesti sijoittaa enemmän kuin 10 % substanssiarvostaan voimassaolevan rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokiteltujen valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Sijoittajien tulisi huomioida, että vaikka taulukossa mainitaan oletusarvoinen enimmäissijoitus kyseisiin maihin, luvut eivät kerro rahastojen tämänhetkisten kyseisiin maihin kohdistuvien sijoitusten määrää, joka voi vaihdella. Asian Local Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa Aasian paikallisiin joukkovelkakirjamarkkinoihin Japania lukuun ottamatta. Tähän tavoitteeseen sisältyy sijoittaminen Japani pois lukien sellaisten Aasian maiden, joista jotkut saattavat olla sijoituskelvottomaksi luokiteltuja, valtion ja julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia ja Filippiinit Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 35 %) substanssiarvostaan yllä mainittujen, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomiksi luokiteltujen maiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on HSBC Asian Local Bond Index. Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Asian Tiger Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa Aasian tiikereihin kuuluvien maiden liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Tähän tavoitteeseen sisältyy sijoittaminen Aasian tiikereihin kuuluvien maiden, joista jotkut saattavat olla sijoituskelvottomaksi luokiteltuja, valtion ja julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia ja Filippiinit Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 35 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Asian Credit Index. Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Emerging Markets Bond Fund Rahaston tavoitteena on sijoittaa sellaisten kehittyvien maiden valtion tai julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joilla on kehittyneiden markkinoiden maita suurempi todennäköisyys tulla sijoituskelvottomiksi. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia, Filippiinit, Turkki, Ukraina ja Venezuela. Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 20 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Soveltuu seuraaviin: Vain Indonesia, Filippiinit, Turkki ja Venezuela. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. Soveltuu seuraaviin: Ukraina Salkunhoitaja voi olla sitä mieltä, että on sijoittajien edun mukaista sijoittaa yli 10 % rahaston varoista Ukrainan valtion liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, mikäli Ukrainan joukkovelkakirjamarkkinoiden kehitys osoittautuu hyvin houkuttelevaksi, mikä voi johtua esimerkiksi Ukrainan valtion velkakirjoihin kohdistuvan kysynnän kasvusta myönteisten luokitusmuutosten seurauksena. * Voimaantulopäivästä rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Viittaukset vertailuindeksiin tässä kohdassa koskevat molempia vertailuindeksejä. 8

9 LIITE D Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund* Rahaston tavoitteena on sijoittaa sellaisten kehittyvien maiden valtion tai julkis- tai paikallishallinnon viranomaisten liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin, joilla on kehittyneiden markkinoiden maita suurempi todennäköisyys tulla sijoituskelvottomiksi. Soveltuu seuraaviin: Vain Unkari, Indonesia ja Turkki Rahaston odotetaan sijoittavan yli 10 % (ei kuitenkaan yli 20 %) substanssiarvostaan kunkin yllä mainitun, tämän rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun maan liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Markkinamuutosten ja luottoluokituksiin tehtävien muutosten vuoksi sijoitusten kohdistuminen saattaa muuttua ajan myötä. Yllä mainitut maat mainitaan vain viitteenä, ja ne saattaavat muuttua ilman sijoittajille annettavaa ennakkoilmoitusta. Kunkin yllä mainitun maan valtion joukkovelkakirjalainoilla on tämän rahastoesitteen laatimishetkellä suuri paino kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjamarkkinoista rahaston vertailuindeksissä, joka on JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Vaikka tämä rahasto ei jäljittele mitään indeksiä, salkunhoitaja voi ottaa huomioon vertailuindeksin osatekijöiden painotuksen sijoitusratkaisuja tehdessään ja voi siten sijoittaa yli 10 % rahaston substanssiarvosta kuhunkin näistä maista. * Voimaantulopäivästä lähtien rahaston nimi on Emerging Markets Local Currency Bond Fond. # Rahaston vertailuindeksi on voimaantulopäivästä alkaen JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Tämän kohdan viitteet vertailuindeksiin koskevat molempia vertailuindeksejä. Rahastoista mikään muu kuin yllä olevassa taulukossa mainittu rahasto ei oletusarvoisesti sijoita yli 10 % substanssiarvostaan minkään yksittäisen, rahastoesitteen laatimishetkellä sijoituskelvottomaksi luokitellun valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin. Mikäli jonkun valtion, jonka liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkakirjoihin jokin rahastoista on sijoittanut, luottoluokitus laskee sijoituskelvottomaksi rahastoesitteen laatimisen jälkeen, kyseinen rahasto voi sijoitustavoitteidensa ja -politiikkansa puitteissa sijoittaa yli 10 % substanssiarvostaan kyseisiin arvopapereihin, jolloin yllä oleva taulukko päivitetään ajantasaiseksi seuraavassa rahastoesitteessä. PRISMA 12/1342 BGF PRO SHL FIN 0213

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot