ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille"

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään tai muuhun ammattimaiseen neuvonantajaan. Tämä ilmoitus on saatavilla useilla eri kielillä osoitteesta tai numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu yllä mainitulla sivustolla). 30. tammikuuta 2015 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille Hyvä osuudenomistaja ishares plc:n ( Yhtiö ) hallitus ( Hallitus ) tiedottaa tällä ilmoituksella ehdotuksesta sulauttaa ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF -rahasto (Irlannissa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön ishares VII plc;n alarahasto) ( Sulautuva Rahasto ) ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF - rahastoon (Yhtiön alarahasto) ( Vastaanottava Rahasto ) ( Sulautuminen ) muutoksista Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksinä toimivan Barclays Euro Government Inflation Linked Bond-indeksin koostumukseen indeksinhoitajan aloitteesta. Ehdotettu Sulautuminen edellyttää Sulautuvan Rahaston osuudenomistajien hyväksyntää ylimääräisessä rahasto-osuudenomistajien kokouksessa ( Kokous ). Jos Sulautuminen hyväksytään Kokouksessa (tai mahdollisessa siirretyssä Kokouksessa), kaikki tässä ilmoituksessa ehdotetut muutokset tulevat voimaan ( Voimaantulopäivä ), ellei nimenomaisesti muuta ilmoiteta, ja tämä ilmoitus muodostaa asiaa koskevan muodollisen ilmoituksen osuudenomistajille. Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen Sulautumisen syyt BlackRockin hankittua Credit Suissen pörssilistattujen rahastojen liiketoiminnan katsottiin tarkoituksenmukaiseksi harkita näiden rahastojen järkeistämistä siten, että ne yhdistetään osaksi ishares-rahastojen valikoimaa. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston salkunhoitaja BlackRock Advisors (UK) Limited ( Salkunhoitaja ) on tutkinut laajennetun ishares-rahastovalikoiman ominaisuuksia, kuten rahastojen kokoa, niiden mahdollisia päällekkäisiä strategioita ja operatiivista tehokkuutta. Tämän arvion ja Salkunhoitajan suositusten perusteella Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston hallitukset ovat ehdottaneet Sulautumista osana isharesrahastovalikoiman järkeistämistä. Vaikka Sulautuvan ja Vastaanottavan Rahaston jäljittelemät vertailuindeksit eivät ole identtiset (lisätietoja on esitetty liitteessä), rahastojen riskipositiot ovat samankaltaiset ja muuttuvat merkittävästi samankaltaisemmiksi maaliskuun 2015 lopussa (lisätietoja on kohdassa Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin koostumuksen muutos ), ja Hallituksen näkemyksen mukaan rahastojen yhdistäminen lisää operatiivista

2 tehokkuutta, mikä hyödyttää osuudenomistajia. Tämän lisäksi Vastaanottavan Rahaston koko kasvaa Sulautumisen seurauksena, minkä odotetaan lisäävän sen likviditeettiä jälkimarkkinoilla. Vastaanottavan Rahaston kokonaiskulusuhde (TER-luku) ei kasva. Hallitus katsoo, että Sulautuvan Rahaston sulauttaminen Vastaanottavaan Rahastoon Voimaantulopäivänä on osuudenomistajien etujen mukaista. Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin koostumuksen muutos Maaliskuun 2015 lopussa Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksiä korjataan (indeksinhoitajan aloitteesta) siten, että vähimmäisluottoluokitusvaatimus A3/A- korvataan vähimmäisluottoluokitusvaatimuksella investment grade, mikä vastaa Sulautuvan Rahaston vertailuindeksin vaatimusta. Tämän korjauksen seurauksena vertailuindeksiin sisällytetään luottoluokitukseltaan alhaisempien valtioiden liikkeeseen laskemia velkakirjoja, minkä odotetaan muuttavan Vastaanottavan Rahaston arvonkehitystä ja riskiprofiilia. Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksiin lisätään kahden euroalueen valtion, Italian ja Espanjan, liikkeeseen laskemat inflaatiosidonnaiset velkakirjat. Osuudenomistajia kehotetaan ottamaan huomioon, että tämä korjaus Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksiin tehdään riippumatta siitä, toteutuuko sulautuminen. Hallitus suosittelee, että Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajat arvioivat, mitä seurauksia Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin luottoluokituskriteerien muutoksella on heidän omien sijoitustavoitteidensa näkökulmasta, ja ryhtyvät tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Tämän korjauksen odotetaan saattavan Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksit vastaamaan toisiaan entistä tarkemmin. Tällöin ishares-rahastovalikoimaan muodostuu päällekkäiset riskipositiot, mikä osaltaan puoltaa ehdotettua sulautumista. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston pääpiirteet Tämän ilmoituksen liitteessä vertaillaan tarkemmin Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston tärkeimpiä ominaisuuksia. Sekä Sulautuva Rahasto että Vastaanottava Rahasto ovat pörssilistattuja rahastoja, joiden kotipaikka on Irlanti ja jotka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 13. heinäkuuta 2009 antaman direktiivin 2009/65/EY (muutoksineen) ( UCITS-direktiivi ) mukaisesti. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston sijoitusstrategiat ovat samankaltaiset, koska molemmat rahastot ovat fyysisiä, ei-replikoivia rahastoja, jotka käyttävät optimointitekniikoita ja sijoittavat euroalueen valtioiden inflaatiosidonnaisten velkakirjojen markkinoille. Sulautuva Rahasto jäljittelee kuitenkin Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- Linked -indeksiä, jossa liikkeeseenlaskijalla on oltava vähintään investment grade -tason luottoluokitus ja joka sisältää tällä hetkellä Ranskan, Saksan, Italian ja Espanjan valtioiden inflaatiosidonnaisia velkakirjoja, kun taas Vastaanottava Rahasto jäljittelee Barclays Euro Government Inflation Linked Bond -indeksiä, jossa liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen on tällä hetkellä oltava vähintään A3/A- ja joka sisältää siksi tällä hetkellä vain Ranskan ja Saksan valtioiden inflaatiosidonnaisia velkakirjoja. (Tietoja Barclays Euro Government Inflation Linked Bond -indeksin tulevista muutoksista on yllä kohdassa Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin koostumuksen muutos ). Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston riskiprofiilit eroavat hieman toisistaan, mutta rahastoihin liittyy samankaltaisia riskejä, kuten niiden rahastoesitteissä on kuvattu.

3 Tammikuun 2015 lopussa kummankin rahaston synteettinen riski-tuottoindikaattori ( SRRI ; yleistä riskitasoa osoittava indikaattori, jonka arvo vaihtelee välillä 1 7) on 4 rahastojen avaintietoesitteiden ( Avaintietoesite ) mukaisesti. Sulautuvassa Rahastossa ja Vastaanottavassa Rahastossa ei kummassakaan käytetä vivutusta. Kokonaiskulusuhde (total expense ratio, TER-luku) Sulautuvan Rahaston kokonaiskulusuhde on 0,28 prosenttia. Vastaanottavan Rahaston kokonaiskulusuhde on 0,25 prosenttia. Vastaanottavan Rahaston operatiiviset kulut ovat näin ollen pienemmät. Vastaanottavan Rahaston TER-luku pysyy sulautumisen jälkeen ennallaan. Vaikutukset Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajiin Lukuun ottamatta hallinnoitavien varojen määrän kasvua, joka voi laskea sijoitussalkun kaupankäyntikustannuksia marginaalisesti ja jonka odotetaan vähentävän poikkeamaa vertailuindeksin kehityksestä ja lisäävän likviditeettiä jälkimarkkinoilla, Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan muutoin Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajiin. Voimaantulopäivänä Sulautuvan Rahaston nettovarat yhdistetään Vastaanottavan Rahaston varoihin ja Sulautuvan Rahaston osuudenomistajat saavat Vastaanottavan Rahaston osuuksia (ja mahdollisen rahavastikkeen). Näiden Vastaanottavan Rahaston osuuksien kokonaisarvo vastaa osuudenomistajien Sulautuvan Rahaston osuuksien arvoa, joka määritetään kertomalla Sulautuvan Rahaston osuuksien lukumäärä vaihtosuhteella. Vaihtosuhde lasketaan jakamalla Sulautuvan Rahaston osuuskohtainen nettoarvo Vastaanottavan Rahaston osuuskohtaisella nettoarvolla Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston (liitteessä mainitulla) arvostushetkellä Siltä osin kuin Sulautuvassa Rahastossa ja Vastaanottavassa Rahastossa on samoja sijoituksia, on mahdollista, että rahastojen vertailuindeksien eri hintatietolähteiden vuoksi jotkin rahastojen sijoituksista arvostetaan eri hintaan rahastojen nettoarvoja laskettaessa. Vaihtosuhteen laskennassa käytettävä Sulautuvan Rahaston nettoarvo, joka lasketaan arvostushetkellä , määritetään arvostamalla tällaiset sijoitukset käyttämällä (Sulautuvan Rahaston vertailuindeksin hintatietolähteiden sijaan) Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin hintatietolähteitä. Näin varmistetaan, että mikäli Sulautuvassa Rahastossa ja Vastaanottavassa Rahastossa on samoja sijoituksia, ne arvostetaan samalla tavalla. Kulut Sulautumisen valmistelusta ja toteuttamisesta Vastaanottavalle Rahastolle aiheutuvia kuluja ei veloiteta Vastaanottavasta Rahastosta eikä sen osuudenomistajilta. Sulautumisen ei odoteta kasvattavan Vastaanottavan Rahaston ja/tai sen osuudenomistajien maksettaviksi tulevia palkkioita ja kuluja. BlackRock Asset Management Ireland Limited vastaa kuluista, joita Vastaanottavalle Rahastolle aiheutuu Sulautumisesta, mukaan lukien mahdolliset oikeudelliset kulut, hallintokulut ja neuvonantajien kulut sekä Sulautuvalle Rahastolle aiheutuneet varainsiirtoverot. Jos Sulautuvan Rahaston tai Vastaanottavan Rahaston sijoitussalkkua on tarpeen tarkistaa, jotta sen rakenne olisi Sulautumiselle edullinen, BlackRock Asset Management Ireland Limited vastaa lisäksi myös Sulautuvalle Rahastolle tai Vastaanottavalle Rahastolle tästä aiheutuvista mahdollisista sijoituksiin liittyvistä transaktiokustannuksista (kuten välityspalkkioista ja osto- ja myyntitarjousten välisistä eroista) ja varainsiirtoverosta. Osuudenomistajien oikeudet

4 Osuuksien lunastaminen Mikäli Sulautuvan Rahaston osuudenomistajat hyväksyvät Sulautumisen eikä osuudenomistaja halua jatkaa Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajana Sulautumisen Voimaantulopäivän jälkeen, osuudenomistajalla on oikeus vaatia osuuksiensa lunastamista koska tahansa kaupankäynnin päiväkatkoon saakka (Yhtiön rahastoesitteessä kuvatulla tavalla) ja hankkia lunastustuotoilla muita ishares-osuuksia tai toisen BlackRockrahaston osuuksia (asianomaisen rahastoesitteen ehtojen mukaisesti). Lunastustoimeksianto toteutetaan Yhtiön rahastoesitteen mukaisesti. Lunastuksesta ei peritä lunastuspalkkiota (lukuun ottamatta maksuja, joita Vastaanottava Rahasto saattaa pidättää sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen kattamiseksi). Lunastukseen on käytettävä sitä arvopaperinvälittäjää, arvopaperikeskusta tai muuta välittäjää, joka säilyttää osuuksia osuudenomistajan lukuun (välittäjä saattaa periä toimeksiannosta välitysmaksun tai muita lisämaksuja suoraan sijoittajalta). Lisätietoja saa tarvittaessa BlackRockilta (yhteystiedot on esitetty jäljempänä). Osuudenomistajien on pyydettävä omilta neuvonantajiltaan neuvoa muista sijoituskohteista ja niiden soveltuvuudesta. Jos osuudenomistaja lunastaa osuutensa, lunastustuotot maksetaan Yhtiön rahastoesitteen määräysten ja osuudenomistajan välittäjän tai säilyttäjän kanssa sovittujen järjestelyjen mukaisesti. Jos osuudenomistaja päättää hankkia toisen BlackRock-rahaston osuuksia, lunastustuotot käytetään osuudenomistajan määräämän rahaston osuuksien ostoon rahaston osuushintaan ja rahaston rahastoesitteen määräysten mukaisesti. Sijoittajien, jotka ovat hankkineet osuuksia sellaisesta tunnustetusta pörssistä, jossa osuudet ovat kaupankäynnin kohteena, on annettava toimeksianto välittäjälleen, jos he haluavat myydä osuutensa. Myynti ennen Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin koostumuksen muutoksia Jos osuudenomistaja ei halua omistaa Vastaanottavan Rahaston osuuksia Barclays Euro Government Inflation Linked Bond -indeksin koostumuksen muutoksen jälkeen, osuudenomistajan on lunastettava osuutensa ennen Sijoittajien, jotka ovat hankkineet osuuksia sellaisesta tunnustetusta pörssistä, jossa osuudet ovat kaupankäynnin kohteena, on annettava toimeksianto välittäjälleen, jos he haluavat lunastaa osuutensa. Välittäjä voi periä tästä palkkion. Oikeus saada lisätietoja Lähetämme oheisena Sulautumisen yleiset ehdot, jotka ovat saatavilla eri kielillä osoitteesta Myös Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavissa maksutta pyynnöstä. Lausunto on saatavilla Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai paikalliselta edustajalta tai sitä voi pyytää osoitteesta taikka numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu edellä mainitulla sivustolla). Lisätietoja Sulautumisesta on esitetty Vastaanottavan Rahaston tuotesivulla osoitteessa Verotus Osuuksien vaihto tai lunastus voi vaikuttaa sijoittajan verotukselliseen asemaan. Sijoittajan tulisi näin ollen kääntyä ammattimaisen neuvonantajan puoleen ja pyytää neuvoa verolainsäädännöstä siinä maassa, jonka kansalainen hän on, jossa hänellä on kotipaikka tai jossa hän oleskelee. Suositus

5 Hallitus katsoo, että Sulautuminen on Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajien etujen mukaista. Hallituksen jäsenet vastaavat tämän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista. Hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja käsityksen mukaan tässä ilmoituksessa olevat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä niistä ole jätetty pois mitään asiaan vaikuttavaa, ja Hallituksen jäsenet ovat varmistuneet tästä kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ystävällisin terveisin Hallituksen jäsen ishares plc

6 Liite Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston pääpiirteiden vertailu ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (ishares VII plc:n alarahasto) ( Sulautuva Rahasto ) Rahastolaji UCITS ETF UCITS ETF Rahaston muoto Julkinen osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö Kotipaikka Irlanti Irlanti ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (ishares plc:n alarahasto) ( Vastaanottava Rahasto ) Valvova viranomainen Irlannin keskuspankki Irlannin keskuspankki Sijoitus-strategia Fyysinen, ei replikoiva Fyysinen, ei replikoiva Sijoitustoiminnan tavoite tavoitteena on jäljitellä vertailuindeksin tavoitteena on tarjota sijoittajille Euroopan Sulautuvan Rahaston sijoitustoiminnan Vastaanottavan Rahaston sijoitustoiminnan ja sijoituspolitiikka Linked Index) kehitystä vähennettynä liikkeeseen laskemien inflaatiosidonnaisten (Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- talous- ja rahaliiton jäsenvaltioiden rahaston palkkioilla ja kuluilla. velkakirjojen tuottoa heijastava kokonaistuotto, kun otetaan huomioon sekä Tämän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi pääoman kasvu että tuotto. Sulautuva Rahasto sijoittaa kiinteätuottoisista arvopapereista koostuvaan salkkuun, joka muodostuu mahdollisimman suurelta osin rahaston vertailuindeksiin (Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index) sisältyvistä arvopapereista. Sulautuva Rahasto pyrkii käyttämään optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, eikä siksi ole odotettavissa, että Sulautuvassa Rahastossa olisi aina vertailuindeksin kaikkia osatekijöitä tai niitä olisi samassa suhteessa kuin niitä painotetaan vertailuindeksissä. Sulautuvassa Rahastossa voi olla myös arvopapereita, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin, jos nämä arvopaperit tarjoavat tiettyjä vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton (vastaavalla riskiprofiililla). Sulautuvassa Rahastossa voi kuitenkin ajoittain olla kaikkia vertailuindeksin osatekijöitä. Sulautuvan Rahaston sijoitukset ovat ostohetkellä Sulautuvan Rahaston vertailuindeksin luottoluokitusvaati-musten mukaisia (investment grade). Vaikka tavoitteena on, että Sulautuvan Rahaston sijoitukset sisältävät vertailuindeksin osatekijöinä olevia investment grade -tason Tämän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi Vastaanottava Rahasto sijoittaa kiinteätuottoisista arvopapereista koostuvaan salkkuun, jonka arvopapereista mahdollisimman suuri osa kuuluu rahaston vertailuindeksiin (Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index). Vastaanottava Rahasto pyrkii käyttämään optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, eikä siksi ole odotettavissa, että rahastossa olisi aina vertailuindeksin kaikkia osatekijöitä tai että niitä olisi samassa suhteessa kuin niitä painotetaan vertailuindeksissä. Vastaanottavassa Rahastossa voi myös olla arvopapereita, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos nämä arvopaperit tarjoavat tiettyjä vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton (vastaavalla riskiprofiililla). Vastaanottavassa Rahastossa voi kuitenkin aika ajoin olla kaikkia vertailuindeksin osatekijöitä.

7 Vertailuindeksi Vertailu-indeksin kuvaus (asianomaisen rahastoesitteen julkaisu-päivänä) ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (ishares VII plc:n alarahasto) ( Sulautuva Rahasto ) arvopapereita, arvopapereiden luottoluokitusta voidaan aika ajoin laskea tietyissä olosuhteissa. Tällaisessa tilanteessa Sulautuvassa Rahastossa voi olla arvopapereita, jotka eivät ole investment grade -tasoisia, kunnes kyseiset arvopaperit lakkaavat olemasta Sulautuvan Rahaston vertailuindeksin osatekijöitä (jos mahdollista) ja ne on (Salkunhoitajan näkemyksen mukaan) mahdollista realisoida. Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- Linked Index Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- Linked -indeksi mittaa euroalueen valtioiden inflaatiosidonnaisten velkakirjojen markkinoiden arvonkehitystä. Vertailuindeksi sisältää vain investment grade -tasoisia euromääräisiä inflaatiosidonnaisia valtionvelkakirjoja, joiden jäljellä oleva juoksuaika on vähintään yksi vuosi ja joiden takaisin maksamaton pääoma on vähintään kaksi miljardia euroa. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen joka kuukausi, ja painotus tapahtuu markkinaarvon mukaan. Lisätietoja vertailuindeksistä (ja sen osatekijöistä) on indeksinhoitajan verkkosivustolla osoitteessa https://products.markit.com/indices/publicati ons/etf.asp.. ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (ishares plc:n alarahasto) ( Vastaanottava Rahasto ) Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index Barclays Euro Government Inflation Linked Bond -indeksi mittaa euroalueen valtioiden inflaatiosidonnaisten velkakirjojen markkinoiden arvonkehitystä. Vertailuindeksi sisältää euroalueen valtioiden inflaatiosidonnaisia velkakirjoja, joiden luottoluokitus on Barclaysin menetelmän mukaan vähintään A3/A-. Vertailuindeksi sisälsi Ranskan ja Saksan valtioiden velkakirjoja. Vertailuindeksin hoitaja voi ajan mittaan muuttaa vertailuindeksin koostumusta ja velkakirjojen liikkeeseenlaskijamaita. Liikkeeseenlaskijoiden on oltava Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenvaltioita, ja velkakirjojen on oltava pääomaindeksoituja sekä hyväksyttyyn inflaatioindeksiin sidottuja. Velkakirjojen on oltava euromääräisiä, ja niiden korko ja pääoma on maksettava euroissa. Vertailuindeksi sisältää ainoastaan velkakirjoja, joiden jäljellä oleva juoksuaika on vähintään yksi vuosi ja joiden takaisin maksamaton pääoma on vähintään 500 miljoonaa euroa. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen joka kuukausi. Lisätietoja vertailuindeksistä (ja sen osatekijöistä) on indeksinhoitajan verkkosivustolla osoitteessa =4377. Tietoja Barclays Euro Government Inflation Linked Bond -indeksin tulevista muutoksista on yllä kohdassa Vastaanottavan Rahaston vertailuindeksin koostumuksen

8 ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (ishares VII plc:n alarahasto) ( Sulautuva Rahasto ) ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (ishares plc:n alarahasto) ( Vastaanottava Rahasto ) muutos. Perusvaluutta Euro ( ) Euro ( ) Johdannaisten Vain tehokkaaseen salkunhoitoon Vain tehokkaaseen salkunhoitoon käyttö Johdannaisriskien Sijoitusasteen mittaus Sijoitusasteen mittaus hallinta- menetelmä Arvioitu indeksipoikkeama Enintään 0,10 % Enintään 0,20 % Synteettinen 4 4 riski-tuottoindikaattori (SRRI) Tuotonjako Kasvu Kasvu TER-luku 0,28 % 0,25 % Hinnoittelu Arvostushetki Listaukset Päätöskursseista lasketut markkinoiden keskikurssit klo (Dublinin aikaa) kaupankäyntipäivänä Saksa - Frankfurtin pörssi Italia - Borsa Italiana Alankomaat - NYSE Euronext Amsterdam Sveitsi - SIX Swiss Exchange Yhdistynyt kuningaskunta - Ei listattu mutta otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä Päätöskursseista lasketut markkinoiden keskikurssit klo (Dublinin aikaa) kaupankäyntipäivänä Saksa - Frankfurtin pörssi Italia - Borsa Italiana Meksiko - Bolsa Mexicana de Valores Alankomaat - NYSE Euronext Amsterdam Sveitsi - SIX Swiss Exchange Yhdistynyt kuningaskunta - Lontoon pörssin päämarkkinat Tilikauden päätös Rahaston arvioitu koko tammikuun 2015 lopussa joka vuosi Helmikuun viimeisenä päivänä joka vuosi 37,7 miljoonaa euroa 545,9 miljoonaa euroa

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Preferred-tuotto-osuudet ja Preferred-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF India Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF India ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc X-tuotto-osuudet ja X-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds EU Government Bond Fund ( alarahasto ) JPMorgan s EU Government Bond ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( Alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite huhtikuu 2010 JPMorgan Investment Fundsin ( Rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL

RAHASTOESITE. Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest, Sijoitusrahasto Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Globala Realräntor, klass SEK h Globale

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012

TT INTERNATIONAL FUNDS PLC. Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa. Tammikuu 2012 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC Tietoja rahastoyhtiön sijoittajille Suomessa Tammikuu 2012 Tämä asiakirja on yleiskuvaus markkinointijärjestelyistä sekä pääasiallisista ehdoista, jotka koskevat sijoittamista

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Global StockPicking Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Global StockPicking, osuuslaji EUR Global StockPicking

Lisätiedot

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon

LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund rahastoon LHV Persian Gulf Fund -rahaston sulautuminen SEF - LHV Persian Gulf Fund Viron rahoitustarkastus (Finantsinspektsioon, Estonian Financial Supervision Authority "EFSA") on 18.2.2015 myöntänyt luvan sulauttaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka on liikkeeseenlaskija?

TIIVISTELMÄ. Kuka on liikkeeseenlaskija? TIIVISTELMÄ Seuraava yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä johdantona perusrahastoesitteeseen. Tiivistelmää on luettava yhdessä

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Heinäkuu 2015 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL

Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL RAHASTOESITE Investeringsforeningen Danske Invest sijoitusrahasto Afrika Akkumulerende KL Sijoitusrahasto jakautuu seuraaviin osuuslajeihin: Afrika, klass SEK Afrika Akkumulerende, klasse DKK Afrikka,

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja UCITS-rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja UCITS-rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja UCITS-rahastoyhtiöitä varten Ohjeet ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista 18.12.2012 ESMA/2012/832FI Päiväys: 18.12.2012 ESMA/2012/832FI Sisällys

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 26 April 2010

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 26 April 2010 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 26 April 2010 TIIVISTELMÄ Seuraava yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Huomaa, että tässä Perusrahastoesitteen

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot