Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta Tampere

2 Esityksen rakenne Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta korkeakoulujen verotusohjeen pohjalta Lyhyesti Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys Ammattikorkeakoulut ja koulutusvähennys Tuloveroilmoitus verovuodelta 2015 Asioiden käsittely Verohallinnossa Tarkentavat kysymykset 2

3 Uusi verotusohje Verotusohje korkeakouluille (A15/200/2015) annettiin samalla kumottiin aiempi yliopistojen verotusohje muutoin paitsi arvonlisäverotuksen osalta Uudessa ohjeessa ammattikorkeakoulut ja yliopistot rinnakkain ammattikorkeakouluja koskevat verosäännökset tulivat voimaan samanlainen verosäädöspohja 3

4 Verotusohje korkeakouluille Yleisluontoinen ohje tarkoitus vastata keskeisimpiin ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden ja yliopistojen tuloverotusta koskeviin kysymyksiin Yksinkertaistettu verolainsäädäntö johtaa tapauskohtaiseen tulkintaan 4

5 Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden verovelvollisuus Ammattikorkeakoulut verovelvollisia vain elinkeinotulosta sekä muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta (TVL 21 b ) Verokannat vuonna 2015 elinkeinotoiminnan tulo: 20 % kiinteistön tuottama tulo: 7,93 % Verovuodesta 2015 lähtien ammattikorkeakouluosakeyhtiöitä ei pidetä verotuksessa TVL 22 :ssä tarkoitettuina yleishyödyllisinä yhteisöinä 5

6 Elinkeinotoiminnan käsite Elinkeinotoimintana pidetään toimintaa, joka täyttää vakiintuneet elinkeinotoiminnan tunnusmerkit Eroaa arvonlisäverotuksen liiketoiminnan käsitteestä 6

7 Elinkeinotoiminnan yleisiä tunnusmerkkejä Toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin Toimiminen kilpailuolosuhteissa Käyvän markkinahinnan käyttäminen Sitoutuneen pääoman suuri määrä Toimintaan palkattu henkilökunta Ansiotarkoitus / voiton tavoittelu Toiminnan laajuus / suuri liikevaihto Toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus Toiminnan kohdistuminen laajaan tai laajahkoon asiakaskuntaan Itsenäinen toiminta Yrittäjäriski Vieraan pääoman käyttö 7

8 Elinkeinotoiminnan yleisiä tunnusmerkkejä Toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin yleisesti myynnissä olevien hyödykkeiden tarjoaminen Toimiminen kilpailuolosuhteissa kilpailuttaminen yleiset markkinat Käyvän markkinahinnan käyttäminen yleinen markkinoiden hintataso 8

9 Elinkeinotoiminnan yleisiä tunnusmerkkejä Sitoutuneen pääoman suuri määrä ei välttämättä tyypillistä Toimintaan palkattu henkilökunta Ansiotarkoitus / voiton tavoittelu ei tarkoita aina voiton tuottamista Toiminnan laajuus pienimuotoinen toiminta ei välttämättä elinkeinotoimintaa huomattava kuitenkin myös pienet elinkeinonharjoittajat 9

10 Elinkeinotoiminnan yleisiä tunnusmerkkejä Toiminnan jatkuvuus säännöllisyys, toistuvuus, kiinteä organisaatio Toiminnan kohdistuminen laajaan tai laajahkoon asiakaskuntaan toiminnan periaatteellinen avoimuus Itsenäinen toiminta Yrittäjäriski kulut ennen tuottoja Vieraan pääoman käyttö 10

11 Ammattikorkeakoulujen perustehtävät Ammattikorkeakoululaki 4 Ammattikorkeakoulun tehtävänä antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua Lisäksi tehtävänä harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa 11

12 Ammattikorkeakoulujen perustehtävät Perustehtäviä ovat esimerkiksi korkeakoulututkintoon johtava koulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvien opintojen järjestäminen avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina, kun opiskelija on saanut opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opinto-oikeuden ammattikorkeakoululain 11 a :n mukainen erikoistumiskoulutus maahanmuuttajille järjestettävä ammattikorkeakouluopintoihin valmentava maksuton koulutus julkinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 12

13 Ammattikorkeakoulujen perustehtävät Perustehtävien harjoittamista ei pidetä ammattikorkeakoulujen elinkeinotoimintana verovapaata toimintaa 13

14 VnA 1440/2014 ammattikorkeakoulujen toiminnassa perittävistä maksuista Asetuksessa säädetty opetuksesta perittävistä maksuista oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävistä maksuista päätöksistä ja kokeista perittävistä maksuista kirjasto- ja tietopalvelumaksuista Asetuksessa mainitut toiminnot palvelevat välittömästi ammattikorkeakoulujen perustehtäviä ei elinkeinotoimintaa 14

15 Julkisoikeudelliset toiminnot Lakisääteisten tehtävien hoitamiseen perustuvat mahdolliset muut maksut, kuten opintorekisteriotteista opintotukipäätöksistä ja vastaavuustodistuksista perittävät maksut ei elinkeinotoimintaa 15

16 Kongressi- ja seminaaritoiminta Kongressitoiminta liittyy yleensä korkeakoulun perustehtäviin kuuluvaan koulutukseen tai tutkimukseen suunnattu tutkimusyhteisölle ei kaupallista tarkoitusta perittävät maksut eivät markkinaehtoisia ei elinkeinotoimintaa Jos suunnattu tutkimusyhteisön ulkopuolelle laajalle yleisölle ja peritään käypä korvaus, korkeakoulun elinkeinotoimintaa 16

17 Kongressi- ja seminaaritoiminta Seminaarit liittyvät yleensä korkeakoulun perustehtävään tai julkisin varoin tuettuun hankkeeseen ja ovat maksuttomia tällainen toiminta ei elinkeinotoimintaa Muuta kuin perustehtävään tai julkisin varoin tuettuun hankkeeseen liittyvää maksullista seminaaritoimintaa arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla 17

18 Koulutustoiminta Perustehtäviin liittyvä koulutustoiminta tuloverotuksessa verotonta Muuta koulutustoimintaa arvioidaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla voiton tavoittelu, hinnoittelu, asiakaskunta, kilpailutilanne myynti julkiselle taholle ei vaikuta arviointiin Räätälöity tilauskoulutus lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa 18

19 Koulutustoiminta KHO:2013:42 Ratkaisussa MBA-tutkintoon johtavaa koulutusta ei pidetty yliopiston perustehtäviin kuuluvana koulutuksena Koulutustoiminta tapahtui kilpailuolosuhteissa, oli jatkuvaa ja suuntautui periaatteessa rajoittamattomalle asiakaspiirille Kun otettiin huomioon myös koulutuspalvelun hinnoittelu, katsottiin elinkeinotoiminnaksi 19

20 Koulutustoiminta KHO:2013:19 Ammattikorkeakoulun oli tarkoitus myydä tytäryhtiölleen koulutusohjelmien suunnittelua ja toteuttamista Hinnoittelu perustui aiheutuneisiin kustannuksiin ja katteeseen Ratkaisussa katsottiin, että kyseinen toiminta ei ollut ammattikorkeakoulun lakisääteistä koulutustoimintaa, vaan elinkeinotoimintaa 20

21 Koulutustoiminta KHO:2013:140 Myös kilpailutilanteessa tarjottu työvoimapoliittinen koulutus lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa Ratkaisussa KHO:2013:140 säätiö harjoitti lakisääteisen koulutustoiminnan rinnalla työvoimapoliittista koulutustoimintaa, jota myytiin yleisen tarjouskilpailun perusteella työ- ja elinkeinohallinnolle 21

22 Koulutustoiminta KHO:2013:140 Kun otettiin huomioon erityisesti toiminnan jatkuvuus, palvelun hinnoittelu, toiminta kilpailuolosuhteissa sekä toiminnan luonne ja laajuus muutoinkin, työvoimapoliittinen koulutustoiminta katsottiin säätiön elinkeinotoiminnaksi 22

23 Koulutustoiminta Koulutustoiminta ja hankkeet jos korkeakoulu hankkeen toteuttaja ja hankkeeseen liittyvät kustannukset katetaan lähes yksinomaan julkisella hanketuella, hankkeen yhteydessä tarjottu koulutus ei elinkeinotoimintaa jos korkeakoulu hankkeessa vain koulutuspalvelun tarjoajana ja saa palvelun tuottamisesta markkinaehtoisen korvauksen, koulutuspalvelun tarjoaminen lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa 23

24 Tutkimustoiminta Perustutkimus julkinen rahoitus ja tutkimustulosten julkisuus esimerkiksi opinnäytetyöt ei elinkeinotoimintaa Tilaustutkimus tutkimuspalvelun tarjoamista toimeksiantaja usein määrittää palvelun ehdot ja edellytykset lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa poikkeuksellisesti myös opinnäytetyö 24

25 Tutkimustoiminta Yhteisrahoitteiset tutkimusprojektit olennaista se, saako rahoitukseen osallistuva yritys oikeuden tutkimuksen lopputuloksiin jos tutkimustulokset yritysrahoituksesta huolimatta julkisia, eikä rahoittajayritys saa tuloksiin yksin- tai muita oikeuksia ei elintoimintaa jos yritysrahoittaja saa oikeudet tutkimuksen lopputuloksiin arviointi tilaustutkimuksen näkökulmasta yleiset elinkeinotoiminnan tunnusmerkit 25

26 Tutkimustoiminta tutkimustulosten kaupallistaminen Tutkimuksen tuloksena voi syntyä myytävä tuote tai palvelu syntyvän hyödykkeen myyntiä arvioidaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla Muun kuin elinkeinotoimintana pidettävän tutkimuksen perusteella syntyvien aineettomien oikeuksien luovuttamisesta saatavat rojaltitulot eivät elinkeinotuloa 26

27 Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Lähtökohtaisesti markkinaympäristössä tarjottavia palveluja elinkeinotoimintaa Jos palvelujen tarjoaminen satunnaista, alle käyvän hinnan tarjottavaa ja yleiseen käyttöön tietoa tuottavaa, voidaan pitää yksittäistapauksissa muuna kuin elinkeinotoimintana 27

28 Kustannus- ja muu julkaisutoiminta Valtioneuvoston asetuksessa (1440/2014) tarkoitetut verovapaata oppimateriaalien luovuttamista opiskelijoiden käyttöön Muilta osin arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla jos tuotetut teokset yleisesti myytävinä käypään hintaan ja toimintaa harjoitetaan yksityisten elinkeinonharjoittajien tavoin kilpailutilanteessa, elinkeinotoimintaa 28

29 Koulutustoiminnan yhteydessä harjoitettu toiminta Koulutustoiminnan yhteydessä voidaan harjoittaa erilaisten tavaroiden ja palveluiden myyntiä Kun toimintaa harjoitetaan yksinomaan lakisääteisen koulutuksen edellyttämän käytännön opetuksen ja harjoittelun vuoksi, koulutustoiminnan yhteydessä syntyvien tavaroiden ja palveluiden myynti ei elinkeinotoimintana opetusravintola 29

30 Koulutustoiminnan yhteydessä harjoitettu toiminta Kun erilaisia palveluita myydään selkeästi subventoituun hintaan opiskelija- tai tutkimuskäyttöön, ei elinkeinotoimintaa tutkimusasematoiminta Muilta osin tavaroiden ja palveluiden myyntiä arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla vaikka toiminnoilla olisi liityntä koulutustoimintaan 30

31 Koulutustoiminnan yhteydessä harjoitettu toiminta Taideyliopistojen esiintymistoiminta (VaVM 43/2009) esitys- ja näyttelytoiminta lähtökohtaisesti verovapaata, kun liittyy lakisääteiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen vaikka esityksestä tai näyttelystä perittäisiin maksu ja niihin tulisi ulkopuolista yleisöä vastaavat periaatteet taiteen alan ammattikorkeakoulujen verotuksessa 31

32 Koulutustoiminnan yhteydessä harjoitettu toiminta Jos taiteellinen toiminta ei liity lakisääteiseen koulutustoimintaan ja on laajaa, markkinaehtoisesti hinnoiteltua sekä kilpailutilanteessa harjoitettua elinkeinotoimintaa 32

33 Korkeakoulujen yhteistoiminta Yhteistyö lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa yhteisten koulutusta ja tutkimusta tukevien tukipalveluiden käyttäminen toimintaa tukevien yhteisten toimintaympäristöjen hyödyntäminen yhteisten työntekijöiden käyttäminen Ei elinkeinotoimintaa, kun harjoitetaan toisen korkeakoulun tai muun lakisääteistä koulutusta järjestävän tahon kanssa ja peritään vain aiheutuneet kustannukset 33

34 Korkeakoulujen yhteistoiminta Kun mainittuja palveluita tarjotaan laajemmin ja veloitettuihin kustannuksiin lisätään kate, arviointi yleisten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla 34

35 Muu toiminta Veronalaisuuden arviointi yleisten elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien avulla esimerkiksi painatus-, kopio- ja tulostuspalvelut, ATK-palvelut sekä laitteiden vuokraustoiminta kilpailuolosuhteissa harjoitettu ja rajoittamattomaan asiakaskuntaan kohdistuva messutoiminta lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa Merkitystä ei sillä, että toiminta liittyy läheisesti perustoimintaan mm. laboratoriopalvelut, mittaukset, suunnittelu 35

36 Muu toiminta Liikuntapalvelut opiskelijoille ja henkilöstölle selvästi alle omakustannushinnan ei elinkeinotoimintaa liiketaloudellisin perustein kilpailuolosuhteissa elinkeinotoimintaa myös liikuntapalveluiden tuottamiseen liittyvä oheistuotemyynti lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa 36

37 Kiinteistön tuottama tulo Veronalaista muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tuottama tulo Kiinteistön käsite TVL 6 oma maapohja ja rakennukset siirtokelpoisella vuokrasopimuksella vuokrattu maapohja ja rakennukset 37

38 Kiinteistön tuottama tulo Kiinteistön tuottamaa tuloa on kiinteistön vuokratulo lähtökohtaisesti sekä pitkä- että lyhytaikainen maatalouden tuottama tulo metsätalouden pääomatulo eli puun myyntitulo kiinteistöyhtymästä saatu kiinteistötulo Kiinteistön tuottamaa tuloa ei ole osakehuoneistosta saatu tulo keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeenomistuksen perusteella saatu tulo kiinteistön luovutusvoitto 38

39 Kiinteistön käyttö Yleinen käyttö yhteiskunnan tarpeita palveleva käyttö (esim. kouluna, kirkkona, kirjastona, valtion virastona tai sairaalana) vuokralaisena julkinen taho, kuten valtio tai kunta toiset korkeakoulut rinnastetaan tässä yhteydessä julkisiin tahoihin ei veronalaista kiinteistötuloa 39

40 Kiinteistön käyttö Yleinen käyttö kiinteistön katsotaan olevan yleisessä käytössä myös silloin, kun kiinteistö palvelee yksinomaan korkeakoulun omaa lakisääteistä maa- tai metsätalouden koulutusta ja sitä käytetään esimerkiksi opiskelijoiden harjoitusympäristönä tällöin kiinteistön koulutustoiminnan yhteydessä tuottama tulo, kuten viljelytulo ja puun myyntitulo, ei veronalaista kiinteistötuloa 40

41 Kiinteistön käyttö Muu kuin yleinen käyttö vuokralaisena yksityinen taho yleishyödyllinen käyttö esimerkiksi ainejärjestöt ja ylioppilaskunnat veronalaista kiinteistötuloa 41

42 Kiinteistön käyttö Elinkeinotoiminnan käyttö kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jos käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa edistäviin tarkoituksiin (EVL 53 ) tehdas-, työpaja-, liike- tai sosiaalitarkoitus tällöin kiinteistöstä saatava tulo elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa myös elinkeinotoiminnan käytössä olleen kiinteistön myyntivoitto lähtökohtaisesti elinkeinotuloa 42

43 Kiinteistön käytön jakautuminen Arviointi eri käyttötarkoitusten kesken tehdään yleensä pinta-alan tai käyttöajan perusteella Aika, jonka kiinteistö on ollut käyttämättä, jätetään pääsääntöisesti huomioon ottamatta Kiinteistön kulut tulee jakaa käytön mukaisesti veronalaisen ja verovapaan toiminnan kesken 43

44 Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys Koska ammattikorkeakoulut eivät voi olla yleishyödyllisiä, niitä eivät koske TVL 23.3 :ssä tarkoitetut verovapaudet yleishyödylliseen käyttöön vuokratun kiinteistön tuottaman tulon verovapaus yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittaville yleishyödyllisille yhteisöille tarkoitettu erityinen veronhuojennuslaki kiinteistöverolain 13 a :ssä tarkoitettu yleishyödyllisten yhteisöjen mahdollisesti alennettu tai poistettu kiinteistöverokanta 44

45 Ammattikorkeakoulut ja koulutusvähennys Lisävähennys elinkeinotoiminnassa työskennelleen työntekijän koulutuksesta (EVL 56 ) Vuoden 2015 alusta lukien ammattikorkeakouluosakeyhtiöt eivät oikeutettuja koulutusvähennykseen voivat saada Työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta kaikkien koulutettavien työntekijöiden osalta 45

46 Tuloveroilmoitus verovuodelta 2015 Lomake 6, ei esitäytettyä veroilmoitusta tiedote syksyllä Veroilmoitukseen suositeltavaa liittää ammattikorkeakoulun oma selvitys tai erittely veronalaisesta toiminnasta, vaikkei sitä erikseen vaaditakaan veronalaisen toiminnan pitäminen erillään 46

47 Asioiden käsittely Verohallinnossa Tuloverotus toimitetaan valtakunnallisesti Virallista keskittämispäätöstä ammattikorkeakoulujen veroasioiden käsittelystä ei ole tehty tuloverotus ja tuloveroa koskevat hakemusasiat pyritään kuitenkin käsittelemään Savo-Karjalan yritysverotoimistossa 47

48 Tarkentavat kysymykset Lähtökohtaisesti kirjallinen menettely, koska usein kyse tulkinnallisista asioista tuloverotuksen ennakkoratkaisu maksullinen ja valituskelpoinen hakemus tehtävä veroilmoituksen jättöpäivään mennessä saatelomake 7300 Yleisluontoisiin tuloverotusta koskeviin kysymyksiin saa apua Yhdistykset ja säätiöt -palvelunumerosta ( ) 48

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot