Suomen Lions liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Lions liitto ry"

Transkriptio

1 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja esimerkkejä elinkeinotoiminnasta yleisellä tasolla 5. Yleishyödyllisen yhteisön talkootyöt 6. Arvonlisäverovelvollisuus 7. Arpajaiset 8. Ennakkoratkaisumenettely 9. Verotuksen muutoksenhaku 1. Johdanto Tämän Suomen Lions liitto ry:n verotusta koskevan ohjeen tavoitteena on antaa klubeille perustietoja verotuksesta. Tiedossa ei esim. elinkeinoverotuksen osalta ole KHO:n tai hallinto oikeuksien ratkaisuja, jotka koskevat nimenomaan lionsklubeja, joten klubit eivät ilmeisesti ole olleet aktiivisia valittajia. Verohallinto on Dnro 384/349/2007 antanut Verotusohjeen yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille. Tämä pysyväisohje on perustana myös lionsklubien verotukselle ja sen saa Verohallinnon nettisivuilta. Koska klubien tulee tietää perusasiat myös arpajaisten järjestämisestä, ennakkotiedon hakemisesta ja muutoksenhausta verotukseen tässä ohjeessa käsitellään lyhyesti myös nämä asiat. Tämä ohje ei ole täydellinen ja kaikenkattava, vaan tässä on pyritty ottamaan huomioon yleisimmin lions toiminnassa vastaan tulevia verotuskysymyksiä. 2. Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä Yleishyödyllisen yhteisön määrittely tapahtuu Tuloverolain (TVL) 22.1 :ssä. Yhteisö on yleishyödyllinen kun: yhteisö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin se ei tuota toiminnallaan siihen osallistujille taloudellista etua osinkona, voittoosuutena taikka kohtuullista suurempana palkkaana tai muuna hyvityksenä. Ollakseen yleishyödyllinen yhteisö sen toiminnassa kaikkien edellä olevien edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti. Yhteisön sääntöjen on täytettävä tässä pykälässä mainitut edellytykset ja todellisen toiminnan tulee vastata sääntöjä.

2 2 Lionsklubit ovat sääntöjensä puolesta yleishyödyllisiä yhteisöjä eikä sitä ole verotuksessa kiistetty tai kyseenalaistettu. Useilla klubeilla on yleishyödyllisen toiminnan lisäksi myös elinkeinotoiminnaksi katsottavaa toimintaa. 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus (EVL 23 ) Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle (TVL mom). Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä (TVL 23 ): 1.) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta, eikä edellämainittujen tilaisuuksien yhteydsessä harjoitetusta tarjoilu, myynti ja muusta sellalisesta toiminnasta saatua tuloa; 2.) jäsenlehdestä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 3.) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 4.) (säädöksen kohta 4 ei koske Lions klubeja) 5.) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. Kun tässä pykälässä käsitellään yleishyödyllistä yhteisöä, tulee huomioida se, että mikäli yhteisesti esim toisen klubin kanssa järjestetään huvitilaisuus, se muodostaa verotuksessa yhtymän ja tämä voi laukaista elinkeinotulon verotuksen. 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja esimerkkejä elinkeinotoiminnasta yleisellä tasolla Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit Tapauskohtainen arviointi, jolloin huomioidaan o Ansiotarkoitus o Ulospäin suuntautuva o Itsenäinen ja jatkuva o Riskialttius o Kilpailuolosuhteet o Raskauttavat seikat: suuri liikevaihto palkattu henkilökunta merkittävä osa varainhankinnasta Ratkaistaessa onko jokin varainhankinnan muoto elinkeinotoimintaa vai ei, ei ole merkitystä sillä mihin tuotto käytetään. Yhden elinkeinotoiminnan tunnusmerkin täyttyminen ei vielä välttämättä tarkoita, että toimintaa pidetään elinkeinotoimintana. Vastaavasti yhden elinkeinotoiminnan

3 3 tunnusmerkin puuttuminen ei tarkoita sitä, että toimintaa pidetään verovapaana. Asiaa tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Esimerkkejä mahdollisista verovapaista varainhankinnoista: korttien, adressien, viirien ja merkkien ja muiden vastaavien hyödykkeiden myynti (hyödykkeen tulee olla käyttöarvoltaan vähäinen kuten esim. yhdistyksen kannatustuotteet) jäsenlehdistä saatu tulo tavarankeräyksestä vastikkeettomasti saatujen tuotteitten myynti varainhankinnan hyväksi arpajaisten, myyjäisten, urheilukilpailujen, konserttien ja huvitilaisuuksien järjestäminen ja niiden yhteydessä tapahtuva myynti ja tarjoilu luvanvaraisen rahankeräyksen järjestäminen mainosten ja mainostilan myynti itse järjestettyyn huvi yms. tilaisuuteen tapahtuman järjestäminen (tapahtumien väli useita vuosia, niin ettei sitä voida katsoa toistuvaksi ) jossa klubi myy tavaraa omaan lukuun järjestön omissa tilaisuuksissa tapahtuva myynti (esim vuosi tai piirikokous) Esimerkkejä mahdollisesta elinkeinotoiminnasta: joulukuusten myynti aurausviittojen laitto myyntipaikan pitäminen toisen järjestämässä tilaisuudessa (toistuvasti) messujen tai markkinoiden järjestäminen toistuvasti (lähes vuosittain) kiinteän mainospaikan ylläpito toisen klubin tai jonkun muun kanssa yhdessä järjestetty tilaisuus (muodostaa verotusyhtymän) naulakkopalvelujen järjestäminen talkoilla toistuvasti muuttopalvelun, lumenpudotuspalvelun, järjestysmiespalvelun yms. pitäminen organisoidusti/toistuvasti verokalenterin ja vastaavien julkaiseminen kilpaileva toiminta yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa tuotteiden tai palvelujen myynti jäsenille ja/tai ulkopuolisille, joita tai vastaavia on saatavilla myös muualta, katsotaan yleensä elinkeinotoiminnaksi Tulee muistaa, että jokainen tapaus ratkaistaan erikseen tapauskohtaisesti, joten edelläolevat esimerkit ovat verotusmenettelyn suhteen suuntaa antavia. 5. Yleishyödyllisen yhteisön talkootyöt Verohallinnon talkootyön verotusohje 508/32/2005 löytyy Verohallinnon sivuilta Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Talkoilla tehtävä työ on jokamiehentyötä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä. Yhdistyksen jäsen tekee talkootyötä yhdistyksen hyväksi osallistumalla mm. myyjäisten, urheilukilpailujen ja huvitilaisuuksien järjestelyihin. Tästä ei katsota tulevan yhdistykselle tai talkootyön tekijälle verotettavaa tuloa.

4 4 Että yleishyödyllinen yhteisö voi ottaa korvauksen jäsenten suorittamasta talkootyöstä, tulee sen kuulua ennakkoperintärekisteriin. Muussa tapauksessa suoritus on yleensä talkoolaisten palkkatuloa. Yhdistyksen nimissä korvausta vastaan toimeksiantajan lukuun tehtävän talkootyön verotuskohtelu ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Verottomana talkootyönä on pidetty luonteeltaan tilapäistä selvästi rajatun tehtävän suorittamista, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa (mm. tilapäiset mainosjakelut ja postitustyöt). Sensijaan erityistä ammattitaitoa vaativia töitä ei voida pitää talkootöinä. Myös pitkäkestoisia toimeksiantoja ei yleensä voida pitää talkootöinä. KHO:n ratkaisuissa (poikkeus) urheiluseurojen urheilukenttien kunnossapitoa on katsottu talkootyöksi, koska se oleellisesti liittyi seurojen yleishyödylliseen toimintaan. Sitä vastoin pitkäkestoiseen toimeksiantosopimukseen perustuva mainosten jakelu ja kaupungin eri tilaisuuksista ovi ja järjestysmiestehtävistä saadut palkkiot on katsottu saajilleen palkaksi (oli vuorolistat työn suorittajista). Ennen talkootyöstä tehtävää sopimusta kannattaa tutustua tämän kohdan alussa mainittuun verohallinnon Talkoontyön verotus ohjeeseen. 6. Arvonlisäverovelvollisuus (Arvonlisäverolaki /1501) Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Jos jokin klubin aktiviteetti katsotaan liiketoiminnaksi, koskee tätä toimintaa aina myös arvonlisäverolaki ja mahdollinen verovelvollisuus. Veron perustetta laskettaessa (summa, mistä vero lasketaan ja maksetaan) verollisesta myynnistä saa vähentää myyntiin kohdistuviin hankintoihin sisältyvän veron. Verovelvollinen jonka liikevaihto on enintään euroa (12 kk jakso/tilikausi) saa huojennuksena koko veron (vähäinen liiketoiminta). Mikäli raja ylittyy tai sen epäillään ylittyvän, tulee arvonlisäverovelvolliseksi hakeutua jo tilikauden alusta lukien, jotta vältytään viivästysseuraamuksilta. Ns. alarajahuojennuksen saa verovelvollinen, jonka liikevaihto ylittää euroa. Alarajahuojennus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: vero (liikevaihto 8.500) x vero/ (AVL 14 a luku, 149a ) Arvonlisäverotusta koskeva Verohallinnon julkaisu n:o 189 (Arvonlisäverovelvollisen opas ) löytyy sivuilta. Yleishyödylliselle yhteisölle mahdollisesti tuloverotuksessa veronhuojennuksena myönnetty verovapaus ei koske arvonlisäverotusta. 7. Arpajaiset Arpajaisverolaki /552 ja Arpajaislaki /1047

5 5 Arpajaislaki ei koske arpajaisia, joita järjestetään suljetuissa tilaisuuksissa niihin osallistujien kesken. Myytävien arpojen yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää 500 euroa. Muutoin arpajaisten järjestäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista. Lions klubit järjestävät pääasiallisesti tavara arpajaisia, minkä johdosta tässä käsitellään vain tavara arpajaisia. Arpajaisluvan antamisen yleiset edellytykset ovat arpajaislain 7 :ssä. Lupa arpajaisten toimeenpanoon voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomi. Lupa voidaan myöntää: 1) arpajaiset toimeenpannaan varojen hankkimiseksi ylleishyödyllisen toiminnan edistämiseen, 2) arpajaisten toimeenpano ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista sekä 3) lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti. Luvan tavara arpajaisiin antaa ja peruuttaa toimeenpanopaikan poliisilaitos toimialueelleen. Laajemmalle alueelle luvan antaa ja peruuttaa Poliisihallitus. Tavara arpajaisten voittojen yhteenlaskettu arvo tulee vastata vähintää 35 prosenttia arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Tavara arpajaisten järjestäjän on tehtävä tavaraarpajaisista tilitys. Tilityskausi on lupakausi. Tilitys on tehtävä 5 kuukauden kuluessa tavaraarpajaisluvan päättymisestä lupaviranomaiselle, jonka tulee tarkastaa tilitys. Tavara arpajaisissa vero on 1,5 % tavara arpajaisten tuotosta. Veroa ei tarvitse suorittaa, jos suoritettavan veron määrä on vähemmän kuin 50 kuukaudessa. 50 vastaa euron tuottoa. Yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys voi ilman lupaa toimeenpanna tavara arpajaiset edellä olevan 7 :n edellytyksin, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2000 euroa ja jossa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa (pienarpajaiset). Mikäli klubilla on tarkoitus järjestää rahankeräys, niin silloin tulee tutustua Rahankeräyslain /255 määräyksiin. Rahankeräys on yleisölle suunnattuna aina luvanvaraista. 8. Ennakkoratkaisumenettely Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisu (Laki verotusmenettelystä, VML 85, /875) Verohallinto verovelvollisen kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun siitä kuinka Verohallinto tulee hakemuksessa mainitussa asiassa verotuksen toimittamaan. Ennakkotieto annetaan määräajaksi. Määräaika päättyy viimeistään ennakkotiedon antamisvuotta seuraavan vuoden lopussa. Hakemuksessa on yksilöitävä kysymys mistä ennakkotietoa haetaan ja annettava asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Hakemus on jätettävä ennen veroilmoituksen antamisajankohdan päättymistä. Hakemukseen liitetään kansilehdeksi verohallinnon saatelomake ennakkoratkaisu ja poikkeuslupahakemukseen (VEROH ). Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hallinto oikeudelta, jonka tuomiopiiriin

6 6 verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Verovelvollisen valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto oikeuden päätöksestä muutosta haetaan valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Korkeimmalta hallinto oikeudelta on ensin pyydettävä valituslupa (valituslupaa pyydetään yleensä valituskirjelmän alussa). Valituksen tekoaikaa on 30 päivää hallintooikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Arvonlisäverotusta koskeva ennakkoratkaisu (Arvonlisäverolaki 190 ) Jos asia on hakijalle tärkeä, Verohallinto kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen. Hakemuksessa on selvitettävä yksilöitynä kysymys mihin ennakkoratkaisua haetaan ja esitettävä asian ratkaisemiseksi vaadittava selvitys. Ennakkoratkaisu on voimassa enintään antamisvuotta seuraavan vuoden loppuun. Lainvoimaista ennakkoratkaisua noudatetaan verovelvollisen vaatimuksesta sitovana siltä ajalta mille se on annettu. Ennakkoratkaisusta voi valittaa Helsingin hallinto oikeuteen ja sen ratkaisusta edelleen valituslupaa pyytämällä Korkeimpaan hallinto oikeuteen. 9. Verotuksen muutoksenhaku Säännönmukainen verotus Kaikkien suomenkielisten yhdistysten ja säätiöiden verotuspaikka on Kuopio. Yhteisöjen verotus valmistuu viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, jona aikana verotukseen voidaan hakea muutosta Verohallinnon Kuopion toimipisteestä. Oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta haetaan kirjallisella oikaisuvaatimuksella Verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen käsittelee Verotuksen oikaisulautakunnan jaosto n:o 12 (Kuopio). Oikaisuvaatimuksen tekoon on Verohallinnon internetsivuilla valmis lomake VEROH 3308 (WWW.vero.fi, Kohta Julkaisut ja Lomakkeet, Muut lomakkeet). Oikaisuvaatimuksen tekoaika on 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Muutoksenhaku hallinto oikeuteen Oikaisulautakunnan päätöksestä voidaan valittaa hallinto oikeuteen saman 5 vuoden määräajan puitteissa kuin oikaisulautakunnallekin. Jos määräaika on jo kulunut umpeen, valitusaika on 60 päivää siitä kun muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Valituskirjelmä on toimitettava määräajassa joko hallinto oikeudelle tai Verohallinnolle. Valitusta hallinto oikeudelle ei voi tehdä, jos ei ole ensin haettu muutosta oikaisulautakunnalta. Muutoksenhaku korkeimmalta hallinto oikeudelta (KHO) Hallinto oikeuden päätöksestä muutosta haetaan Korkeimmalta hallinto oikeudelta, mikäli KHO myöntää valitusluvan. Valitus KHO:ssa on maksullinen. V alitusluvan myöntämisen perusteet ovat: lain soveltamien kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto oikeuden ratkaistavaksi

7 asian saattamiseen korkeimman hallinto oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapaahtuneen ilmeisen virheen vuoksi valitusluvan myöntämiseen on painava taloudellinen tai muu syy. Valitus Korkeimpaan hallinto oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valitusluvan saannin kriteerit ovat suhteellisen tiukat, niin että Lions klubit valitusluvan saajina tulenevat kyseeseen vain poikkeustapauksissa. Muutoksenhaku arvonlisäverotuksessa Arvonlisäverotuksessa Verohallinnon päätökseen haetaan aina muutosta valittamalla Helsingin hallinto oikeudelta (AVL ) Valitusaika on 3 vuotta tilikauden päättymisestä Helsingin hallinto oikeuden päätöksestä voidaan valittaan Korkeimmalle hallinto oikeudelle (KHO). Valitukseen on saatava valituslupa. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallintooikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on maksullinen. Maksua ei välttämättä peritä, jos valitus hyväksytään. 7

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS 11.10.2011 Paula Pylkkänen 1 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI 11.10.2011 Paula Pylkkänen 2 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ Perinteiset yhdistysmuodossa toimivat urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntajärjestöt ovat yleensä yleishyödyllisiä yhteisöjä Yleishyödyllisyys ratkaistaan

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Mistä niitä senttejä oikein tulee? Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys

Mistä niitä senttejä oikein tulee? Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys Mistä niitä senttejä oikein tulee? Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys Mitä varainhankinta on? Toimintaa, jonka tuotot ovat enemmän kuin todelliset kustannukset Toisaalta, laajemmin ajateltuna yhdistysten

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 6.6.2002 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä Puheenjohtaja: Rauno

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvat tehtävät Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan alaisena

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot