Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy"

Transkriptio

1 Helsinki Oy

2 SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy

3 Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelusta Etuyhteydessä olevien yritysten välillä tehtäviä liiketoimia voivat olla esim. 1. Tavaroiden ja palveluiden kauppa ja jakelu 2. Rahoitus 3. Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen Usein hinnoitteluproblematiikka tulee esille liiketoiminnan uudelleenjärjestelyssä konsernin sisällä

4 Markkinaehtoperiaate luo siirtohinnoittelun perustan ja sitä sovelletaan kansainvälisesti Kauppa- ja rahoitussuhteissa on käytettävä samoja hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin jos liiketoimet tehtäisiin vastaavissa olosuhteissa, mutta riippumattomien yritysten välillä. Tavoite: tulo kertyy ja vero maksetaan samassa valtiossa.

5 Käytännön soveltamisessa tulkintaohjeena on OECD:n siirtohinnoitteluohjeet OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Jos hinnoittelussa poiketaan markkinaehtoperiaatteesta, on veroviranomaisilla mahdollisuus oikaista yhtiön tulo sellaiseksi kuin se olisi muodostunut, jos hinnoittelu olisi tehty riippumattomien osapuolten välillä samanlaisissa olosuhteissa (VML 31 )

6 Muita puuttumiskeinoja: VML 28 :n veronkiertosäännös VML 29 :n peiteltyä osingonjakoa koskeva säännös

7 Verovelvollisen laatima kirjallinen selvitys verovelvollisen ja etuyhteysyritysten välisten liiketoimien hinnoittelusta. osoitetaan, että verovelvollisen liiketoimet on hinnoiteltu markkinaehtoperiaatteen mukaisesti.

8 Verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys verovuoden aikana etuyhteydessä tekemistään liiketoimista, joissa liiketoimen toinen osapuoli on ulkomaalainen; tai jos kyse on ulkomaalaisen yrityksen sekä sen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisistä toimista

9 Dokumentointia ei laadita; kotimaisista etuyhteystoimista pienten ja keskisuurten yritysten tekemistä etuyhteystoimista Kotimaisen yrityksen ja sen ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan välisistä toimista Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä: 1) jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkilöä;

10 2) jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa; ja 3) joka täyttää komission suosituksen (2003/361/EY) mukaiset yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit

11 Dokumentoinnista vapautuminen tai sen keventäminen ei tarkoita vapautusta markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta etuyhteystoimiin. Vapaamuotoinen selvitys markkinaehtoperiaatteen toteutumisesta Veroviranomaisen täsmennettävä, mistä toimista selvitys on annettava

12 VML 14c :n mukaan verovelvollisen on esitettävä dokumentointi 60 päivän kuluessa veroviranomaisen kehotuksesta Käytännössä odotetaan vuosittaisen dokumentoinnin laatimista ja tämä on vähintäänkin suotavaa Dokumentointi on laadittava ensimmäisen kerran tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta

13 Vaikka dokumentointivelvoite on joustava, kaikkiin siirtohinnoittelutapauksiin sovelletaan markkinaehtoperiaatetta samalla tavalla Myös pienten ja keskisuurten yritysten välisten etuyhteystoimien tulee olla markkinaehtoperiaatteen mukaisia

14 Siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden todentaminen perustuu aina kunkin tapauksen tosiseikkoihin ja olosuhteisiin Huolellinen dokumentointi ja liiketoimien ennakollinen suunnittelu korostuvat

15 Siirtohinnoitteludokumentoinnin sisältö, VML 14 b : 1) kuvaus liiketoiminnasta 2) kuvaus etuyhteyssuhteista 3) tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista 4) toimintoarviointi etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista 5) vertailuarviointi 6) kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta

16 Kuvaus liiketoiminnasta Selkeä yleiskuva liiketoiminnasta ja asemasta markkinoilla; Esim. tiedot konsernin ja verovelvollisen tuotteista ja palveluista, asiakaskunnasta, markkina-alueesta, sillä vallitsevasta kilpailutilanteesta, etuyhteysyritysten liiketoiminnan tuloksesta, liiketoimintastrategioista ja niissä tapahtuneista muutoksista jne.

17 Kuvaus etuyhteyssuhteista Tiedot verovelvolliseen etuyhteydessä olevista yrityksistä; joiden kanssa verovelvollisella on verovuonna rajat ylittäviä etuyhteystoimia tai; joiden liiketoimet vaikuttavat suoraan tai välillisesti verovelvollisen etuyhteyssuhteessa tekemän, rajat ylittävän etuyhteystoimen hinnoitteluun

18 Esimerkki: Verovelvollinen A Oy ottaa lainan konsernin ulkomaiselta rahoitusyhtiöltä B Ltd:ltä. Ulkomainen etuyhteysyritys C Ltd antaa rahoitusyhtiölle takauksen lainasta. Verovelvollisella on etuyhteystoimi vain rahoitusyhtiö B Ltd:n kanssa. Toisen etuyhteysyrityksen ja rahoitusyhtiön välinen takaus on erillinen liiketoimi. Verovelvolliselle annetun lainan ehtoihin vaikuttaa kuitenkin toisen etuyhteysyrityksen antama takaus. Tästä syystä C Ltd on etuyhteysyritys, jonka etuyhteyssuhde on kuvattava dokumentoinnissa.

19 Kuvaus etuyhteystoimista Tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista Esitettävä liiketoiminnan tyyppi, osapuolet, euromääräinen arvo, laskutus ja liiketoimen suhde muihin etuyhteydessä tehtyihin liiketoimiin sekä tiedot sovelletuista sopimuksista ja niiden ehdoista

20 Toimintoarviointi Kuvataan etuyhteystoimien osapuolten suorittamat toiminnot sekä toiminnoissa käytetty omaisuus ja otetut riskit Näitä toimintoja vertaillaan vertailukelpoisiin riippumattomiin liiketoimiin

21 Toimintoarvioinnissa tulee keskittyä taloudellisesti merkittävien toimintojen seikkaperäiseen arviointiin Esim. valmistustoimintaa harjoittavan osapuolen toimintoarvioinnissa kannattaa keskittyä tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä valmistusprosessin kuvaamiseen. Taloudellisesti vähemmän arvoa tuottavat toiminnat, kuten pakkaus ja varastointi voidaan jättää vähemmälle huomiolle.

22 Vertailuarviointi Tarkoitetaan etuyhteystoimen ehtojen vertailua riippumattomien osapuolten välisten liiketoimien ehtoihin Sisäisen vertailukohteen käyttö on ensisijaista esim. tavarankaupassa voidaan vertailla tilanteita, joissa samoja tavaroita myyty sekä etuyhteydessä olevalle osapuolelle että riippumattomalle osapuolelle

23 Siirtohinnoittelumenetelmä ja sen soveltaminen Mitä menetelmää noudattaen etuyhteystoimen markkinaehtoisuus on määritelty Usein kyseessä laskelma, jolla päädytään markkinaehtoiseen lopputulokseen Laskelmassa huomioidaan etuyhteystoimen kustannukset sekä siitä saatava voitto ja niiden kokonaisvaikutus etuyhteysyritysten tulokseen ja taseeseen

24 KHO 2010/3092 (73) Konsernin sisäisen koron tason määritteleminen Konserniin kuuluva A Oy oli ennen vuonna 2005 tehtyä yrityskauppaa maksanut pankkilainoistaan korkoa 3,135-3,25 % Rahoituksen uudelleenjärjestelyn jälkeen lainaa ruotsalaiselta konserniyhtiö B AB:ltä 9,5 % korkokannalla Korot olivat KHO:n mukaan ylittäneet selvästi määrän, joka oli maksettu toisistaan riippumattomien yritysten välillä A Oy:n verotettavaa tulosta oikaistiin vähennyskelvottomaksi katsottuja korkoja 9,5-3,25 %.

25 Siirtohinnoittelua koskeva dokumentointi Konserniverokeskukselle vuoden alusta Verohallinnon tavoitteena aktiivisempi rooli markkinaehtoperiaatteen toteutumisen seurannassa Säännöllinen dokumentointi ja transaktioiden huolellinen suunnittelu markkinaehtoperiaatetta silmällä pitäen kannattaa

26 KIITOS OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Bulevardi 46, Helsinki p , fax

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka, Laatija: Jari Inkinen Ohjaaja: Professori Raimo Immonen 29.04.2013 Turku Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT Asiantuntijan käsityksiä lainojen siirtohinnoittelusta, siihen liittyvistä käytännöistä ja ongelmakohdista

Lisätiedot

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi. Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Konserniavustus Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Lisätiedot

Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Tuloverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Yritysten toimintatavoista ulkomailla Yrityksen verovelvollisuudesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta 18.12.2014 koskien Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta.

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012

HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN 65 :n MUUTTAMISESTA, VM044:00/2012 Muistio lakiesityksestä, laadittu 24.9.2012 Yleistä On

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04 Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet Ennakkoratkaisuhakemus Ennakkoratkaisuhakemuksessaan keskusverolautakunnalle

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1444/2014 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä 1 1 0 maassa 4 Ote Verohallinnon

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Joensuu 2012 Laskentatoimen

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot