TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN

2 ISBN: Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus 2002

3 ESIPUHE Toimintaympäristömme ja erityisesti taloushallinto ovat suuressa muutosprosessissa. Sähköiset palvelut ja liiketoiminta ovat keskeisiä tekijöitä tässä muutoksessa ja myös julkisen sektorin organisaatioiden tulee ottaa ne toiminnassaan huomioon. Kuntalaisten ja alueella toimivien yhteisöjen palveleminen sekä omien sisäisten toimintojen tehokas toteuttaminen edellyttävät uusien rakenteiden ja toimintatapojen käyttöönottoa. Kyse ei ole ainoastaan organisaation ydinprosessien virtaviivaistamisesta: myös tukitoimintojen tulee kehittyä varsinaisen toiminnan ohessa. Taloushallinnon toimintojen kokonaisuudella on merkittävä myötävaikutus kunnan palveluprosessien sujuvuuteen, mikä korostaa sen roolia sähköisen palvelutoiminnan kehittämisessä. Kuntasektorilla elettiin 1990-luvun alkupuolella vaikeita taloudellisia aikoja, jotka vaikuttivat osaltaan myös rekrytointeihin. Vaikka taloudellinen tilanne on taantumasta jo helpottanut, niin uuden henkilöstön palkkaaminen kuntasektorilla on edelleen vähäistä. Luonnollisesti tähän vaikuttavat myös henkilöstön vähäinen vaihtuvuus sekä toimialan yleinen houkuttelevuus ja palkkataso. Kuntasektorin työntekijöiden keski-ikä on noussut voimakkaasti. Tampereella henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta vuonna Seuraavan kymmenen vuoden aikana kunta-alalta arvioidaan siirtyvän eläkkeelle yli palkansaajaa, mikä on yli 25% henkilöstön kokonaismäärästä. Kehityksen seurauksena ennakoidaan monilla merkittävillä aloilla työvoimapulaa. Niinikään vanhusväestön määrän kehitys lisää palvelujen tarvetta sekä aiheuttaa painetta kuntien niukkojen resurssien entistä tiukempaan priorisointiin. Edellä mainitut henkilöstö- ja väestörakenteeseen liittyvät tekijät merkitsevät haastetta myös taloushallinnolle. Mittavaan etampere ohjelmaan kuuluu osana myös kaupungin organisaation omien toimintaprosessien nykyaikaistaminen sähköistämisen mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. Tämä sekä edellä mainitut ulkoiset ja sisäiset muutostekijät vaikuttivat merkittävästi siihen, että Tampereen kaupungin suunnittelu- ja rahoitusryhmässä käynnistettiin sähköiseen taloushallintoon liittyvä esitutkimus joulukuussa Kesäkuussa 2002 päättyneen selvitystyön tarkoituksena oli kartoittaa taloushallinnon prosessit, tekijät ja heidän taustansa

4 kaupungin eri toimintayksiköissä sekä toimia perustana niihin liittyvälle kehittämistyölle. Viimeksi mainittu tavoite konkretisoituu käsillä olevassa esitutkimusraportissa, joka tarjoaa kattavan yleiskuvan tulevien sähköistämishankkeiden lähtökohdista. Tampereella Juha Yli-Rajala rahoitusjohtaja

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Taloushallinnon toimintojen kartoitus esitutkimuksen tausta Esitutkimuksen tavoite ja rajaukset Esitutkimushankkeen toteutus 3 2. OSTOTOIMINNOT Yleistä ostotoiminnoista Ostotoiminnot eri toimintayksiköissä Hankinnat ja tilaukset Ostolaskun käsittely ja arkistointi Ostotoimintoihin osallistuvat henkilöt MYYNTITOIMINNOT Yleistä myyntitoiminnoista Laskujen muodostaminen Suoritusten valvonta ja perintä Laskutusjärjestelmät Myyntitoiminnot eri toimintayksiköissä Laskun käsittely ja arkistointi Myyntitoimintoihin osallistuvat henkilöt KIRJANPIDON TOIMINNOT Yleistä kirjanpidon toiminnoista Kirjanpidon toiminnot eri toimintayksiköissä Kirjanpito ja arkistointi Kirjanpidon toimintoon osallistuvat henkilöt TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN PROJEKTI Projektin nykytila Pilot -kohteet LOPUKSI TUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 49 LIITTEET Liite 1. Kyselylomakkeet Liite 2. Ostotoimintojen taulukkoja Liite 3. Myyntitoimintojen taulukkoja Liite 4. Kirjanpidon toimintojen taulukkoja Liite 5. Laskutusjärjestelmien kuvaukset

6 1. JOHDANTO 1.1 Taloushallinnon toimintojen kartoitus esitutkimuksen tausta Tampereen kaupunki on käynnistänyt Taloushallinnon sähköistäminen projektin. Projektia on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä Johtoryhmä päätti, että suunnittelu- ja rahoitusryhmä vie projektia eteenpäin. Taloushallinnon sähköistäminen - hankkeeseen kuuluvat osa-alueet ovat: ostolaskujen sähköinen kierrätys, sähköinen myyntilasku, sähköinen arkistointi, palkkahallinnon tulosteiden sähköistäminen sekä järjestelmäkehityksen mukanaan tuomat integraatiomahdollisuudet. Kaupunginjohtaja tullee nimeämään kesän 2002 aikana projektille ohjausryhmän. Tämän lisäksi jokaiselle osaprojektille muodostetaan oma työryhmänsä sekä pilot kohteille / toimialoille omat alatyöryhmänsä. Näistä osa on jo nimetty. Ohjausryhmän tehtävänä on määrittää projekteille suuntaviivat ja päämäärät. Käytännön suunnittelu- ja kehittämistyö toteutetaan työryhmissä. Ohjausryhmän nimet: vs. rahoitusjohtaja Juha Yli-Rajala (pj.) tietohallintojohtaja Tauno Kankaanpää kaupungininsinööri Risto Laaksonen tarkastuspäällikkö Keijo Lappalainen henkilöstöjohtaja Pekka Palola suunnittelujohtaja Seppo Prunnila hallintopäällikkö Ritva Salisma järjestelypäällikkö Jarmo Salmi projektijohtaja Anne-Mari Järvelin, ebusiness Research Center laskentaekonomi Anette Vaini-Antila (esittelijä) 1

7 Avainhenkilöiden nimet: laskentaekonomi Anette Vaini-Antila (pj.) tietojärjestelmäpäällikkö Päivi Kivistö laskentasuunnittelija Marjukka Nieminen taloussuunnittelija Sami Rantanen projektisihteeri Jonna Järvinen 1.2 Esitutkimuksen tavoite ja rajaukset Esitutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa taloushallinnon prosesseja, tekijöitä ja heidän taustojaan Tampereen kaupungin eri toimintayksiköissä ja antaa näin tarvittavat pohjatiedot taloushallinnon kehittämistyötä, kuten esimerkiksi sähköisiin toimintatapoihin siirtymistä, varten. Esitutkimushankkeessa kartoitetaan taloushallinnon tehtäviä ostojen, myyntien, kirjanpidon ja palkkahallinnon toimintojen osalta. Lisäksi selvityksessä sivutaan myös taloushallinnon tietojärjestelmiä koskevia aihealueita. Siitä huolimatta, että kyse ei varsinaisesti ole atk-järjestelmiä koskevasta tutkimuksesta, niihin liittyvää informaatiota tarvitaan sähköistämisprojektin suunnittelua ja erityisesti projektisuunnitelmaa varten. Edellä kuvattu tavoite määräytyi sen hyödyntämisen kautta. Lisäksi selvityksen tarkoituksena on havainnollistaa sähköisiin toimintatapoihin liittyviä etuja ja haasteita. Esitutkimuksen tavoitteena ei ole muodostaa tarkkoja prosessikaavioita. Nämä kaaviot tehdään jokaisen yksikön osalta ennen ohjelmien käyttöönottoa. Palkkahallinnon toimintoja käsiteltiin kuitenkin vain yleisellä tasolla, joten ne rajattiin tarkempien selvitysten ulkopuolelle. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska palkkahallinnon toiminnot ovat oma huomattavan laaja kokonaisuutensa, jota tulisi tarkastella esimerkiksi erillisen projektin puitteissa. Niinikään maksuliikenne ei ollut selvityksessä mukana, koska sen katsottiin olevan elektronisissa käsittelytavoissa nyt tarkasteltuja osa-alueita selkeästi kehittyneempi. 2

8 Selvityksessä kartoitettiin eri toimintoihin käytettyä aikaa ja muita resursseja sekä toimintojen muodostamia ketjuja. Prosessien kuvauksessa ei perehdytty atk-järjestelmien rakenteisiin ja toimintaan, vaan kuvattiin henkilöiden toimenpiteitä ja ajankäyttöä sekä papereiden fyysistä liikuttelua. Kuten aiemmin todettiin, tietojärjestelmiin liittyvät prosessikuvaukset ovat osa myöhempiä toimenpiteitä. Atk järjestelmien kartoittamiseen tuo työpanoksensa myös vuonna 2000 aloittanut taloushallinnon järjestelmien liittymä työryhmä. 1.3 Esitutkimushankkeen toteutus Esitutkimushanke toteutettiin kyselytutkimus tyyppisesti: lomakkeiden ja haastattelujen avulla. Jokaiselle toimintojen kokonaisuudelle (osto, myynti, ja kirjanpito) oli omat lomakkeensa. Lomakkeet löytyvät liitteestä 1. Lomake lähetettiin tiimipostilla ennen haastattelua. Jokainen yksikkö täytti lomakkeen ja palautti sen tiimipostilla ennen haastattelua. Haastateltavat henkilöt olivat lähinnä talouspäälliköitä sekä kirjanpidon, ostoreskontran ja myyntireskontran yhdyshenkilöitä. Haastateltavien henkilöiden määrään vaikuttivat toimintayksikön rakenne ja koko. Sosiaali- ja terveystoimessa lomakkeiden jakelun ja keräämisen suoritti sosiaali- ja terveystoimen talouden toimistosihteeri. Lomake sisälsi taulukon lisäksi yksityiskohtaisia kysymyksiä. Lomakkeiden täytön / vastaamisen ohessa suoritettiin haastatteluja. Haastattelut tehtiin helmi-toukokuussa Yhteensä haastateltuja oli noin 110 henkilöä. Tutkimuksen kattavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että lomakkeiden täyttöön osallistuneiden henkilöiden lukumäärä oli tähän nähden huomattava: varsinaiseen haastatteluun valittiin noin viidesosa lomakkeiden täyttämiseen / niiden sisältämien kysymysten vastaamiseen osallistuneista henkilöistä. Taloushallinnon henkilöstön kokonaisvahvuus AdeEko -laskentajärjestelmän käyttäjämäärällä mitattuna on noin Toimintayksiköt jotka olivat mukana haastatteluissa ovat (suluissa haastateltavien lkm): 3

9 KONSERNIHALLINTO (14) Hallintokeskus Rahoituskeskus Henkilöstökeskus Henkilökunnan terveysasema Elinkeinokeskus LIIKETOIMI JA SISÄISET PALVELUT (27) Tietotekniikkakeskus Materiaalikeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Kiinteistötoimi Asuntotoimi Sähkölaitos Liikennelaitos Vesilaitos KOULUTUSTOIMI (16) Hallintopalvelukeskus Opetuspalvelukeskus Tampereen ammattiopisto Hervannan ammattioppilaitos Pyynikin ammattioppilaitos Kurun metsäoppilaitos Tampereen kauppaoppilaitos Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos Tampereen ammattikorkeakoulu KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI (12) Kirjastotoimi Museotoimi Sara Hildénin taidemuseo Kulttuuritoimi Kaupunginorkesteri Liikuntatoimi Tampereen työväenopisto ALUEPELASTUSLAITOS (4) TEKNINEN TOIMI JA YMPÄRISTÖTOIMI (15) Hallinto- ja kehittämisyksikkö Tekninen toimi Kuntatekniikka- ja liikennesuunnitteluyksikkö Katuyksikkö Kaupunkimittausyksikkö Puistoyksikkö 4

10 Ympäristötoimi Kaavoitusyksikkö Rakennusvalvontayksikkö Ympäristövalvontayksikkö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (24) Hallintopalvelukeskus Sosiaalityö Päivähoito Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Vanhusten palvelut Erityispalvelut Kuten aiemmin todettiin, tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva Tampereen kaupungin taloushallinnon toiminnoista. Raportissa pyritään esittämään yleisin toimintapa sekä käsittelemään esimerkkejä tavanomaisesta olennaisesti poikkeavista toimintatavoista. Esitutkimusraportissa käsitellään aluksi ostotoimintoja. Sen jälkeen käsitellään myyntitoimintoja ja lopuksi kirjanpidon toimintoja. Viidennessä ja viimeisessä luvussa on lyhyt katsaus taloushallinnon sähköistäminen projektin nykytilanteeseen. 5

11 2. OSTOTOIMINNOT 2.1 Yleistä ostotoiminnoista Ostotoimintojen osalta on tässä raportissa käsitelty hankintoja ja tilauksia, ostolaskun käsittelyä ja arkistointia sekä ostotoimintoihin osallistuvia henkilöitä. Kohdassa 2.2 käsitellään tarkemmin eri toimialojen käyttämiä erilaisia toimintatapoja. Jokaisesta yksiköstä ei käydä läpi yksityiskohtaista menettelyä, vaan tarkastelun pääpaino on pyritty pitämään toimialatasolla. Kuitenkin toimialan yleisestä käytännöstä poikkeavat tavat on otettu esiin. Eri yksiköiden tapoja on esitelty silloin, jos toimialalta on mahdotonta löytää yhtenäistä toimintatapaa. Hankinnoissa ja tilauksissa menettelytavat vaihtelevat eri toimialoilla. Hankintasopimukset tekee pääasiassa materiaalikeskus. Muutamalla toimintayksiköllä on myös omia hankintasopimuksia. Tilaukset tehdään usein kaupungin tilauslomakkeella. Tilauksia voidaan tehdä tilauslomakkeen lisäksi hyvin monella eri tavalla esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta, telekopiolaitteella (myöhemmin: faksi) tai vapaamuotoisella kirjallisella tilauksella. Yleensä tilauslomakkeella tehdyt tilaukset säilytetään. Lähetysluettelot saatetaan arkistoida erikseen tai laskun mukana ja joskus niitä ei arkistoida ollenkaan. Varsinaisten ostolaskujen käsittely kaupungin eri toimialoilla on hyvin erilaista. Ostolaskujen käsittelyssä on kuitenkin löydettävissä kaksi eri tyyppistä pääkäsittelytapaa. Yleisin käsittelytapa on hajautettu ostolaskujen käsittely, jota on havainnollistettu kuviossa 1. Tässä käsittelytavassa ostolasku kiertää eri henkilöillä vastaanotto-, tarkastus- ja hyväksymismerkintöjä varten. Tiliöinnin tekee yleensä ostoreskontran hoitaja, mutta joskus myös tilaaja. Lasku kulkee yleensä sisäisen postin mukana. On myös mahdollista että lasku viedään henkilökohtaisesti tai käytetään lokerikkoja. Lasku viedään henkilökohtaisesti usein silloin kun kyseinen henkilö on esimerkiksi samalla käytävällä tai jos laskulla on erityisen kiire. Yhdellä laskulla saattaa olla useita eri tarkastajia ja hyväksyjiä. Näiden määrää riippuu mm. yksikön koosta, toimipaikkojen sijainnista ja laskun tyypistä. Laskun kirjaa järjestelmään yleensä ostoreskontran hoitaja, joka myös arkistoi laskun. 6

12 Lasku Tilaaja tilaajamerkintä asiatarkastus Ostoreskontran hoitaja tiliöinti Suorituksen vastaanottaja vastaanottomerkintä Hyväksyjä hyväksymismerkintä Kuvio 1. Ostolaskujen hajautettu käsittelytapa Toinen ostolaskujen käsittelytapa on keskitetty käsittelytapa, joka on esitetty kuviossa 2. Keskitetyssä käsittelytavassa lasku ei kierrä eri henkilöillä, vaan se pysyy ostoreskontran hoitajalla. Tilaukset ja lähetysluettelot merkintöineen toimitetaan ostoreskontran hoitajalle, joka niiden perusteella tekee laskuun tiliöinnit ja tarkastusmerkinnät. Lasku käy ainoastaan hyväksyjällä. Hyväksynnän jälkeen ostoreskontran hoitaja kirjaa ja arkistoi laskun. Lasku Ostoreskontran hoitaja tiliöinti tilaus lähetysluettelo Tilaaja tilaajamerkintä asiatarkastus Suorituksen vastaanottaja vastaanottomerkintä Hyväksyjä hyväksymismerkintä Kuvio 2. Ostolaskujen keskitetty käsittelytapa 7

13 Taloussääntö Laskuihin tehtävistä merkinnöistä on ohjeistusta Tampereen kaupungin taloussäännössä kohdissa 18, 19 ja 25. Taloussäännön mukaan tilaajan on huolehdittava, että menoon on varattu määräraha. Tavaran tai palvelun vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu. Vastaanotosta on tehtävä merkintä tositteeseen, sen liitteeseen tai tietojärjestelmään. Taloussäännön mukaan tositteeseen on merkittävä käytetyt tilit. Menotositteesta tulee ilmetä suoritteen tai menon peruste, tilaaja, vastaanottaja ja laskun hyväksyjä. Hyväksyjä vastaa laskun numero- ja asiatarkastuksesta. Hyväksyntä merkitään nimikirjoituksella. Hyväksyjä vastaa laskun tarkastamisesta ja oikeellisuudesta. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Menon hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja näiden muutoksista on ilmoitettava asianomaisille menoja suorittaville toimintayksiköille, toimintayksikön ostolaskujen kirjaajille, keskuskassalle ja tarkastustoimelle. Ilmoitukseen on liitettävä menon hyväksyjän nimikirjoitusnäyte. Taloussääntöä kehitetään vastaamaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Mm. verkkolaskutus ja sähköinen hankinta ovat tulevaisuuden haasteita ohjeistuksen näkökulmasta. 2.2 Ostotoiminnot eri toimintayksiköissä Hankinnat ja tilaukset Konsernihallinto Konsernihallinnossa ei ole omia hankintasopimuksia. Tilaukset saatetaan tehdä kaupungin tilauslomakkeella, mutta aina ei kuitenkaan näin menetellä. Jos tilatessa on käytetty tilauslomaketta ja se on palautettu ostolaskun käsittelijälle, se liitetään laskuun sekä arkistoidaan laskun mukana. Konsernihallinnon osalta erityispiirteinä voidaan pitää seuraavia: henkilöstökeskuksen ruokatilaukset tehdään tukkukaupoilta puhelimitse, Valio Oy:ltä internetin kautta ja joitain tilauksia Hansa-järjestelmän kautta. Hansa-järjestelmästä tilauksen yhteydessä saatua paperitulostetta säilytetään muutama vuosi. Henkilökunnan 8

14 terveysasemalla tilaukset tehdään usein puhelimitse. Terveysasemalla lähetysluettelot voidaan liittää laskuun tai säilyttää omassa mapissaan 5 vuotta. Henkilöstöryhmä arkistoi lähetysluettelot erikseen 2 vuotta. Sisäiset palvelut ja liiketoimi Materiaalikeskus tekee koko kaupunkia koskevat hankintasopimukset. Yksiköiden itse tekemiä hankintasopimuksia on pääasiassa liiketoimessa. Sisäisten palveluiden tietotekniikkakeskuksella ja tilakeskuksella on myös omia hankintasopimuksia. Materiaalikeskuksessa tilaukset tehdään Hansa-tilausjärjestelmällä, tilauksista jää ostajalle yksi kopio. Materiaalikeskuksen lähetysluettelot arkistoidaan varastoilla. Vesilaitoksella on hankintasopimukset isoimmista hankinnoista, muuten hankinnat tehdään materiaalikeskuksen ohjeiden mukaan. Liikennelaitoksella on myös omia hankintasopimuksia, mutta esimerkiksi auto-, rengas-, öljy- ja akkuhankinnat ovat materiaalikeskuksen tekemiä. Sähkölaitoksella sähköverkkotoiminnasta ja merkittävimmistä polttoainehankinnoista tehdään vuosihankinnat tarjouskilpailun kautta ja muulloin käytetään materiaalikeskuksen hankintasopimuksia. Vesilaitoksella ei ole käytössä tilausjärjestelmiä ja yleensä käytetäänkin tilauslomakkeita. Kunnossapidon ja viemäriverkostojen tilaukset säilyttävät kanslistit, mutta muut tilaukset vesilaitoksella säilyttää tilaaja. Lähetysluetteloita ei palauteta ostoreskontran hoitajalle. Liikennelaitoksella kaikkien tilausten pitäisi mennä Hansa-tilausjärjestelmän kautta, jopa kaupungin sisäisten tilausten. Volvo Auto Oy:n tilausjärjestelmään tehdään suoraan tilaus internetissä ja Oy Scan-Auto Ab:lle on tulossa samanlainen tilausjärjestelmä tämän vuoden aikana. Hansasta on aina tulostettava tilausehdotelma, jotta tuote voidaan vastaanottaa. Tilausta tehdessä paperituloste allekirjoitetaan ja faksataan toimittajalle. Tilauksia arkistoidaan kolme vuotta aikajärjestyksessä. Hansaan on laitettu hälytysraja tilausmääristä ja niitä tarkkaillaan viikoittain. Tavaran vastaanotosta tehdään merkintä sekä lähetyslistaan 9

15 että Hansa-järjestelmään. Vastaanottomerkintä on samalla asiatarkastusmerkintä. Lähetyslistoja säilytetään 2 vuotta. Sähkölaitoksella on Efekto-järjestelmään liittyvä tilausjärjestelmä. Suurin osa tilauksista on kuitenkin paperilla. Myös tilausjärjestelmällä tehdyistä tilauksista otetaan paperiversio mappiin. Pientilauksista on aina yksi kappale Ratinan toimipisteessä, muista tilauksista on yksi kappale kirjaamossa. Kirjaamon kappaleita säilytetään 25 vuotta, pientilauksia 10 vuotta. Lisäksi tilaaja säilyttää omaa kappalettaan 2 vuotta. Lähetysluetteloon tehdään vastaanottomerkintä, tämän perusteella tehdään järjestelmään saavuttamismerkintä. Lähetysluettelot arkistoidaan konttorissa. Asuntotoimessa, auto- ja konekeskuksessa ja kiinteistötoimessa tilaukset ja lähetysluettelot arkistoidaan. Kiinteistötoimessa ei arkistoida kaikkia lähetysluetteloita. Tietotekniikkakeskuksen tilaukset tehdään omalla tilauslomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta. Tilauslomakkeet arkistoidaan 10 vuotta ja lähetysluettelot liitetään laskuun eli arkistoidaan myös 10 vuotta. Tilakeskuksella tilausoikeuksia on huomattavan paljon, noin 70 henkilöllä. Tilakeskuksella on käytössä Hansa-järjestelmä varastotilauksiin ja muulloin käytetään tilauslomaketta. Yleensä tilaaja säilyttää tilausta omassa huoneessaan 5 vuotta, mutta jos tilauslomake tulee ostoreskontraan, niin se arkistoidaan laskun mukana 10 vuotta. Tilauksesta yhtä kappaletta pidetään saapumisilmoituksena, johon merkitään puumerkki ja päivämäärä sekä hanke ja littera. Jos ei ole käytetty tilauslomaketta, niin vastaanottomerkinnät tehdään lähetyslistaan. Tavallisesti lähetysluettelo liitetään laskuun ja säilytetään sen mukana, mutta joskus se jää vastaanottajalle, joka tällöin säilyttää sitä 5 vuotta. Koulutustoimi Ammattiopistoilla ei yleensä ole omia hankintasopimuksia, vaan käytetään materiaalikeskuksen sekä terveydenhuolto-oppilaitoksessa sosiaali- ja terveystoimen tekemiä sopimuksia. Koulutuksista saattaa kuitenkin olla hankintasopimuksia. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) taiteen ja viestinnän oppilaitoksella on joitain hankintasopimuksia. 10

16 Hankintasopimukset valmistelee tilaajat ja allekirjoittaa koulutusjohtaja. Muun ammattikorkeakoulun osalta rehtori tekee hankintapäätöksiä ja isoimmat hankintasopimukset. Koulutusjohtaja tekee pienemmät hankintasopimukset. Hallintopalvelukeskuksella on hankintasopimuksia ruokapalveluista ja opetuspalvelukeskuksella koulujen hankinnoista. Ruokapalvelujen johtoryhmä tekee hankintasopimukset, jotka perustuvat tarjouskilpailuun. Tilaukset tehdään yleensä tilauslomaketta käyttäen ja arkistoidaan. Joskus tilauksia tehdään puhelimitse, Kurun metsäoppilaitoksella tilaukset tehdään pääasiassa puhelimitse. Hervannan ja Pyynikin ammattioppilaitoksissa lähetetään tilauslomakkeesta yksi kappale sekä lähetysluettelo ostoreskontraan ja arkistoidaan. Kauppaoppilaitoksella ja ammattikorkeakoululla ei arkistoida lähetysluetteloita, mutta tilaukset liitetään aina laskuun. Terveydenhuolto-oppilaitoksella tilaukset säilytetään vain jos ne tulevat laskun liitteeksi ja lähetysluettelot liitetään laskuun jos ne on toimitettu ostoreskontran hoitajalle. Kurun metsäoppilaitoksella tilauksia ja lähetysluetteloita ei arkistoida. TAMK:ssa on sähköosastolla oma Excel-pohjainen sisäinen tilausjärjestelmä, joka toimii sisäisessä verkossa. Myös muut TAMK:n osastot ovat ottamassa sitä käyttöön. Muuten käytetään kaupungin tilauslomakkeita. Koulujen ruokatilauksia tekee osa kouluista itse ja osan tekee ruokapalvelun ohjaaja. Ruokatilaukset tehdään siten, että jakolistat faksataan toimittajille. Koulut säilyttävät tilauksia 2 vuotta. Lähetysluettelo tai kuormakirja toimitetaan kouluille, joista koulut tarkistavat tilaamansa tavarat. Koulut lähettävät raaka-aineluettelon tarkastettavaksi ruokapalvelun ohjaajalle, joka säilyttää listoja 2 vuotta. Opetuspalvelukeskus tekee tilauksia Printel tilausjärjestelmällä, materiaalikeskuksen tilaukset Hansa-tilausjärjestelmällä ja muulloin käytetään tilauslomakkeita. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa käytetään pääasiallisesti materiaalikeskuksen hankintasopimuksia, poikkeuksena kirjastotoimi. Yleensä tilaukset tehdään tilauslomakkeella, mutta kaupunginorkesteri tekee tilaukset puhelimitse. Museotoimessa tilauslomakkeet ja lähetyslistat toimitetaan kirjanpitäjälle. Tilaukseen on voitu merkitä lisätietoja. Yleensä tilausta ei säilytetä sen jälkeen kun lasku on käsitelty. Jos lasku on selkeä niin lähetyslistaa ei säilytetä. Lähetysluettelossa on tehty merkintä tavaran vastaanotosta. Liikuntatoimessa ja 11

17 kulttuuritoimessa käytetään myös tilauslomakkeita ja tilaus liitetään ostolaskuun. Työväenopistossa tilaukset tehdään myös tilauslomakkeella ja niitä säilytetään erillisessä mapissa lähetyslistojen kanssa 10 vuotta. Kirjastotoimessa on kirjojen hankinnoista ja muutamista muista isoista hankinnoista hankintasopimukset ja muissa hankinnoissa käytetään materiaalikeskuksen sopimuksia. Kirjastotoimessa on erikseen hankintaosasto, joka tekee kirjatilaukset. Tilausten tekemisessä käytetään PallasPro hankintajärjestelmää, joka ei ole yhteydessä kirjanpitojärjestelmään AdeEkoon. Aluepelastuslaitos, tekninen toimi ja ympäristötoimi Tekninen- ja ympäristötoimi tekee hankintasopimuksia pääasiassa konsulttien kanssa, muutoin käytetään materiaalikeskuksen hankintasopimuksia. Esimerkiksi kuntatekniikkaja liikennesuunnitteluyksikössä noin puolet ostolaskuista on konsulttisopimuksiin perustuvia (n. 5 milj.mk/vuosi). Aluepelastuslaitoksella on hankintasopimuksia suurimmista hankinnoista. Toimialalla ei pääsääntöisesti käytetä tilausjärjestelmiä, ainoastaan kaupunkimittausyksikkö tekee tilauksia sähköisesti materiaalikeskuksesta Hansa-järjestelmällä sekä sisäiset kuljetus- ja konekalusto tilaukset Kukko-järjestelmällä. Tilauksia tehdään tilauslomakkeilla, puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkia tilauksia ei ole paperilla. Konsulttisopimuksista ja aluepelastuslaitoksen hankinnoista tehdään päätöspöytäkirjat, jotka toimivat myös sopimuksina. Pöytäkirjat arkistoidaan 10 vuotta. Toimialalla tilausten arkistointikäytäntö on vaihtelevaa. Yksiköissä tilaukset voidaan säilyttää laskun saapumiseen asti, muutama vuosi, 10 vuotta tai tarpeen mukaan. Aluepelastuslaitoksella käytetään aina tilauslomakkeita ja ne liitetään laskuun. Sosiaali- ja terveystoimi Sisäisten palveluiden yksikkö tuottaa sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemat muut kuin hoidolliset tukipalvelut. Palvelut tuotetaan yhteistyössä keskushallinnon organisaatioiden, kuten tilakeskuksen, materiaalikeskuksen ja tietotekniikkakeskuksen kanssa. Palveluja kilpailutetaan ja ostetaan yksityiseltä sektorilta tavoitteena kaupungin kannalta järkevä kokonaisuus ja kustannustaso. Sisäisten palveluiden tehtävänä on toimialan yhteishankintojen 12

18 toteutus sekä toimialan hankintatoiminnan ohjaus ja tarvittaessa järjestäminen. Yhteishankinnassa ovat sellaiset tuotteet ja palvelut, joita käyttävät useat yksiköt. Pääasiallinen käytäntö sosiaali- ja terveystoimessa on, että hankintasopimukset tekee sisäiset palvelut. Niiltä osin kuin on mahdollista käytetään materiaalikeskuksen tekemiä hankintasopimuksia, mutta ne eivät kuitenkaan kata kaikkia tarvittavia tuoteryhmiä. Sisäisissä palveluissa kilpailutetaankin lähes kaikenlaista tavaraa esimerkiksi leluja ja patjoja. Sosiaalihuollon hankinnat tehdään mm. kotihoidon siivouspalveluiden ja kauppapalveluiden osalta. Joidenkin yksiköiden osalta sisäiset palvelut tekevät myös tilaukset, eniten tilauksia tulee päiväkodeilta. Osa päiväkodeista tekee myös itse tilauksia, yleensä kuitenkin tilataan kaikkiin päiväkoteihin koneet ja laitteet. Toimitusaika sisäisten palveluiden tekemillä tilauksilla on usein vähintään 3 viikkoa. Keskitetyssä tilausmallissa on ongelmana se, että tilaaja ei tiedä koska tavara on tullut ja millaisena. Sisäisiltä palveluilta tilauksen tekemistä pyydetään puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Sen jälkeen kyseinen tuote etsitään valikoimista ja ilmoitetaan tilaajalle tuotteen hinta sekä muut tiedot. Seuraavaksi kirjoitetaan oma tilauslomake, joka lähetetään toimittajalle yleensä faksilla. Tilauslomakkeisiin merkitään laskun saavuttua laskun päivämäärä, veroton loppusumma ja veron osuus. Tilauslomakkeet arkistoidaan toimitusosoitteen mukaan aakkostaen mappeihin. Niitä säilytetään yleensä pari vuotta huoneessa kaapissa, sen jälkeen arkistointimapeissa. Yhteensä arkistoidaan yleensä 12 vuotta, koska tilaukset arkistoidaan takuuajan päättymisestä 10 vuotta ja yleensä takuuaika on 2 vuotta. Sisäisten palveluiden ajasta menee suurempi osa tilausten tekemiseen ja ostolaskujen käsittelyyn sekä tiliöintiin kuin hankintasopimusten tekemiseen. Paperilaskujen käsittelyyn menee keskimäärin 0,5 tuntia päivässä. Hankintasopimusten tekeminen, mikä olisi tärkeää, jää vähemmälle. Tilauksia tehdään myös yksiköissä, joissa jokaisessa on tilausoikeudet ainakin muutamalla henkilöllä. Tilaukset tehdään yleensä kirjallisesti tai sähköpostitse, usein käytetään myös puhelinta. Tilaaja säilyttää tilauksia mapissa kuluvan ja edellisen vuoden. 13

19 Laskun vastaanottomerkintä tehdään viimeistään tiliöintileimaan, joissain yksiköissä lähetysluetteloon. Jos vastaanottomerkintä on tehty lähetysluetteloon, se yleensä lähetetään sosiaali- ja terveystoimen kirjanpitoon laskun mukana, muuten lähetysluetteloita säilytetään yhdessä tilauksien kanssa kuluva ja edellinen vuosi. Varastotoiminnassa tilausten tekemisessä on käytössä materiaalikeskuksen Hansajärjestelmä ja joitakin hoitotarviketoimittajien tilausjärjestelmiä. Yleensä tavarat vastaanotetaan keskitetysti varaston kautta. Kaikki sähkölaitteet ja instrumentit otetaan vastaan, tarkastetaan ja nimikoidaan Hatanpään laitehuollossa. Vain isot laitteet toimitetaan suoraan yksikköön, missä laitehuollon henkilökunta käy tarkastamassa ne. Ravintokeskuksissa käytetään tukkujen omia tilausjärjestelmiä tilausten tekemiseen. Esimerkiksi Kespro Oy:lla on kattava järjestelmä, johon tilaukset tehdään internetin välityksellä. Valio Oy:n tilaukset tehdään Tele-Sampo -järjestelmän välityksellä. Ravintokeskuksissa on käytössä PATA-järjestelmä, johon tilaukset kirjataan. Tavaran saapuessa järjestelmään kirjataan kuormakirjan tiedot. Laskun saapuessa tarkistetaan järjestelmän tiedot laskun kanssa yhtäpitäviksi. Laskun leimaan merkitään tarkistuspäivämäärä ja tarkastajan nimi sekä asiatarkastajan nimi. Kuormakirjoja arkistoidaan mapissa vähintään 3 vuotta Ostolaskun käsittely ja arkistointi Konsernihallinto Kaikki konsernihallinnon ostolaskut käsitellään hajautetusti eli laskut kiertävät eri henkilöillä tarkastus- ja hyväksymismerkintöjä varten (kuvio 1 s.7). Sisäiset palvelut ja liiketoimi Ostolaskujen käsittelyssä sisäisissä palveluissa käytetään keskitettyä käsittelytapaa (kuvio 2 s.7), paitsi tietotekniikkakeskuksessa ja kiinteistötoimessa käytetään hajautettua käsittelytapaa eli lasku kiertää tarkastusmerkintöjä varten. Ostolaskujen käsittely 14

20 liikelaitoksissa eroaa toisistaan. Vesilaitoksella laskut kiertävät eri henkilöillä tarkastus- ja hyväksymismerkintöjä varten eli käytetään hajautettua käsittelytapaa. Liikennelaitoksella käytetään Hansa-järjestelmää ja ostolaskujen käsittely on keskitettyä. Sähkölaitoksella puolestaan on käytössä ostolaskujen sähköinen käsittelytapa Efekto-järjestelmässä. Ostolaskuja sähkölaitoksella oli v yhteensä kpl, joista 3200 kpl käsiteltiin sähköisesti. Vesilaitoksella ostolaskut käsitellään siis hajautetusti. Laskun saapuessa lasku leimataan, laitetaan saapumispäiväys ja tehdään numerotarkastus. Sen jälkeen lasku lähtee tilaajalle asiatarkastukseen sisäisellä postilla. Laskut voivat kiertää useissa eri paikoissa. Kunnossapitolaskut ja viemäriverkostolaskut lähetetään niiden yksiköiden kanslisteille. Varastolaskut menevät Nekalan toimipisteen varastoon. Kanslistit ja varastomestari tiliöivät laskut (viemäriverkostopuolella kokonaan ja kunnossapitopuolella alv:n osalta), muulloin tilaaja yleensä tiliöi itse. Tämän jälkeen lasku menee hyväksyttäväksi, joten laskun kiertäminen saattaa kestää kauan. Hyväksymisen jälkeen lasku palaa ostoreskontraan kirjausta varten. Kirjaamisen jälkeen laskuniput tarkastetaan joka päivä tapahtumaluetteloihin ennen sulkemista ja näin löydetään tilivirheet. Eri henkilö suorittaa tarkastuksen kuin kirjauksen. Lopuksi laskut arkistoidaan. Tapahtumaluetteloita ei arkistoida, mutta niitä saatetaan kuitenkin säilyttää noin 7 vuotta. Liikennelaitoksella kaikki laskut tulevat kassalle, jolloin kassa laittaa niihin leiman ja saa- pumispäivämäärän. Kassa syöttää Hansa-järjestelmään tilausnumeron ja sen perusteella nähdään tiedot tilauksesta ja vastaanotosta. Hansassa on pakko-ohjattu tiliöinti eli tilaaja tekee tiliöinnin Hansaan jo tilauksen yhteydessä. Kassa siirtää tiliöinnin Hansa-järjestelmästä laskuun. Kassa siirtää laskuun myös tilaajatiedon, vastaanottomerkinnän ja asiatarkastusmerkinnän. Laskut laitetaan tilaajalle tai varastolle, jos niissä on epäselvyyksiä. Mikäli Hansa-järjestelmässä kaikki on moitteetonta, lasku ei enää kierrä. Lopuksi lasku laitetaan hyväksymiskierrokselle, jolloin lasku kiertää samassa talossa sisäisellä postilla. Hyväksymiskierrosta varten lasku laitetaan vaaleanpunaiseen kuoreen, jotta se erottuu muun postin joukosta. Sähkölaitoksen kaikki laskut saapuvat kirjaamoon, joka sijaitsee hallintorakennuksessa. Kirjaamo avaa postin ja leimaa kaikkiin laskuihin saapumispäivämäärän. Kirjaamo lähettää 15

LASKUTUSOSOITE TUNNUS

LASKUTUSOSOITE TUNNUS LASKUTETTAVA ORGANISAATIO LASKUTUSOSOITE OVT- TUNNUS LISÄTIETO LIIKELAITOKSET ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos PL 200 00370211675293 Yhteyshenkilö: Jaana-Helena Valkila, jaana.valkila@tt.tampere.fi,

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 25 Kasko-toimialan tulojen, laskujen, maksujen ja muistiotositteiden hyväksyminen 1.6.2017 alkaen HEL 2017-006268 T 00 01 00 Päätös päätti (Hallintosääntö 14 Luku 1

Lisätiedot

Missä mennään ja mitä on tulossa

Missä mennään ja mitä on tulossa Verkkolaskutus: Missä mennään ja mitä on tulossa Tampereen kaupunki 1 Tampereen kaupunki: verkkolaskutus käyttöön Tampereen kaupungin ostolaskut Verkkolaskujen vastaanotto, nykytila Miten Tampereen kaupungille

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 20.01.2011 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus. Välittäjämme (Liaison Technologies Oy) tunnus: 003708599126.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT tunnukset alkaen 1.1.2012 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT tunnus ja y tunnuksemme on 0211675 2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri 18.08.2010 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Jeeves eattest ostolaskujen kierrätys Tarkastettavista/hyväksyttävistä ostolaskuista

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta määrätä teknisen osaston tositteiden hyväksyjät jäjellä olevaksi toimikaudekseen seuraavasti:

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta määrätä teknisen osaston tositteiden hyväksyjät jäjellä olevaksi toimikaudekseen seuraavasti: Tekninen lautakunta 91 19.08.2014 Teknisen osaston tositteiden hyväksymisoikeuksien tarkistus 108/02.02.00/2013 Tekninen lautakunta 91 Valmistelija: hallintosihteeri Anneli Nissinen, puh. 014 2675 831.

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Kristiina Roni, Lead Training Consultant Risto Hautala, Lead Interface Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate.

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon käsikirja 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi

Sähköisen taloushallinnon käsikirja 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi Pvm: 1.4.2012 Versio: 1.0 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi 2 (9) 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi... 3 3.1 Paperinen ostolasku aiheuttaa manuaalityötä... 3

Lisätiedot

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Saimaan ammattikorkeakoulu, Tulkki -projekti 13.6.2012 Visma Services Teemuaho Oy Asiakkuus- ja aluejohtaja Päivi Nieminen Visma Group Toimintaa Suomessa, Ruotsissa,

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE SISÄLTÖ Hankintojen digitalisointiprojekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon ja hankkeiden tilaaminen Hankintajärjestelmän käyttö ja yhdyshenkilöt Hankinnan

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio A Basware Presentation Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU Hannu Katila Markkinointipäällikkö Avoin verkko mahdollistaa globaalin kaupankäynnin ja yhteistyön 1,9 miljoonaa potentiaalista toimittajaa ~800,000

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa TietotiliOnline TALOUSHALLINTO Älä johda sumussa Sisällysluettelo 2 2. Sisällysluettelo 3. TietotiliOnline järjestelmän esittely 4. Myyntilaskutus 5. Saatavien valvonta 6. Osto- ja kululaskut 7. Maksuliikenne

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

PM-järjestelmässä. Kuvaus # 198598. Tuomme tilalle ratkaisut. 7.3.2012 Esapekka Kuikka

PM-järjestelmässä. Kuvaus # 198598. Tuomme tilalle ratkaisut. 7.3.2012 Esapekka Kuikka Investointihankkeiden käsittely PM-järjestelmässä Kuvaus # 198598 7.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Hankkeet ja PM Hanke X Hankkeen perustaminen HTK PM Hankintaehdotus/ tilaus Hankesuunnittelu (esim. tutkimukset)

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

SW/HNo/TKe 30.11.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo/TKe 30.11.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio OHJE 35/15/PEL 1 (5) TILAUSVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Pelkom pöytäkirja nro 85/2015 Tilauksesta maksuun -prosessi Tämä ohje tulee voimaan 1.12.2015 ja kumoaa ohjeen 10/15/PEL. Ohje on voimassa

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Organisaation perustiedot... 2 2 Nykytilanteen kuvaus... 2 3 Tietopyyntöön sisältyvän kartoituksen laajuus... 2 4 Tietopyyntöön

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009

PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009 PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009 Taina Haavisto, Kirsi Rantanen, Leena Rapo, Taina Salo RAHOITUS- JA MAKSATUSHAKEMUKSET LIITÄ PROJEKTORISTA LÖYTYVÄ SAATELOMAKE HAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.1.2017 klo 16.00-17.45 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

Selvitystyö talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen organisoinnista

Selvitystyö talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen organisoinnista Selvitystyö talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen organisoinnista LIITE 6 Selvitystyössä laaditut prosessikaaviot valituista taloushallinnon prosesseista Versio 1.0 Johdanto prosessikaavioihin

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama)

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Tulokset ja jatkotoimenpiteet Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo, Keijo Kettunen 19.5.2015 Hankinnasta maksuun -prosessin

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki 30.11.2011 Sanna Tummunki, Maksuliikennepäällikkö (2/2011) Rudus konsernin maksuliikenne ja kassanhallinta Ostoreskontra Pankkitakaukset ja

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela

Rovaseudun MAKO-verkosto Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela Rovaseudun MAKO-verkosto 27.4.2017 Jouni Röntynen, tiimipäällikkö, Pohjoinen vakuutuspiiri, Kela 1. Kunta tekee valinnat kiintiöpakolaisista Elyn listojen mukaisesti. 2. Kunta saa valintojen jälkeen tarkemmat

Lisätiedot

Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja. Poissa: Hannu Martikkala KTN, Seinäjoki

Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja. Poissa: Hannu Martikkala KTN, Seinäjoki 1 Aika: 18.6.2013 klo 9.30 11.25 Paikka: Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja Jari Isohella Kurikka, 1. varapj Markku Rintamäki Seinäjoki,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot