TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN

2 ISBN: Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus 2002

3 ESIPUHE Toimintaympäristömme ja erityisesti taloushallinto ovat suuressa muutosprosessissa. Sähköiset palvelut ja liiketoiminta ovat keskeisiä tekijöitä tässä muutoksessa ja myös julkisen sektorin organisaatioiden tulee ottaa ne toiminnassaan huomioon. Kuntalaisten ja alueella toimivien yhteisöjen palveleminen sekä omien sisäisten toimintojen tehokas toteuttaminen edellyttävät uusien rakenteiden ja toimintatapojen käyttöönottoa. Kyse ei ole ainoastaan organisaation ydinprosessien virtaviivaistamisesta: myös tukitoimintojen tulee kehittyä varsinaisen toiminnan ohessa. Taloushallinnon toimintojen kokonaisuudella on merkittävä myötävaikutus kunnan palveluprosessien sujuvuuteen, mikä korostaa sen roolia sähköisen palvelutoiminnan kehittämisessä. Kuntasektorilla elettiin 1990-luvun alkupuolella vaikeita taloudellisia aikoja, jotka vaikuttivat osaltaan myös rekrytointeihin. Vaikka taloudellinen tilanne on taantumasta jo helpottanut, niin uuden henkilöstön palkkaaminen kuntasektorilla on edelleen vähäistä. Luonnollisesti tähän vaikuttavat myös henkilöstön vähäinen vaihtuvuus sekä toimialan yleinen houkuttelevuus ja palkkataso. Kuntasektorin työntekijöiden keski-ikä on noussut voimakkaasti. Tampereella henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta vuonna Seuraavan kymmenen vuoden aikana kunta-alalta arvioidaan siirtyvän eläkkeelle yli palkansaajaa, mikä on yli 25% henkilöstön kokonaismäärästä. Kehityksen seurauksena ennakoidaan monilla merkittävillä aloilla työvoimapulaa. Niinikään vanhusväestön määrän kehitys lisää palvelujen tarvetta sekä aiheuttaa painetta kuntien niukkojen resurssien entistä tiukempaan priorisointiin. Edellä mainitut henkilöstö- ja väestörakenteeseen liittyvät tekijät merkitsevät haastetta myös taloushallinnolle. Mittavaan etampere ohjelmaan kuuluu osana myös kaupungin organisaation omien toimintaprosessien nykyaikaistaminen sähköistämisen mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. Tämä sekä edellä mainitut ulkoiset ja sisäiset muutostekijät vaikuttivat merkittävästi siihen, että Tampereen kaupungin suunnittelu- ja rahoitusryhmässä käynnistettiin sähköiseen taloushallintoon liittyvä esitutkimus joulukuussa Kesäkuussa 2002 päättyneen selvitystyön tarkoituksena oli kartoittaa taloushallinnon prosessit, tekijät ja heidän taustansa

4 kaupungin eri toimintayksiköissä sekä toimia perustana niihin liittyvälle kehittämistyölle. Viimeksi mainittu tavoite konkretisoituu käsillä olevassa esitutkimusraportissa, joka tarjoaa kattavan yleiskuvan tulevien sähköistämishankkeiden lähtökohdista. Tampereella Juha Yli-Rajala rahoitusjohtaja

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Taloushallinnon toimintojen kartoitus esitutkimuksen tausta Esitutkimuksen tavoite ja rajaukset Esitutkimushankkeen toteutus 3 2. OSTOTOIMINNOT Yleistä ostotoiminnoista Ostotoiminnot eri toimintayksiköissä Hankinnat ja tilaukset Ostolaskun käsittely ja arkistointi Ostotoimintoihin osallistuvat henkilöt MYYNTITOIMINNOT Yleistä myyntitoiminnoista Laskujen muodostaminen Suoritusten valvonta ja perintä Laskutusjärjestelmät Myyntitoiminnot eri toimintayksiköissä Laskun käsittely ja arkistointi Myyntitoimintoihin osallistuvat henkilöt KIRJANPIDON TOIMINNOT Yleistä kirjanpidon toiminnoista Kirjanpidon toiminnot eri toimintayksiköissä Kirjanpito ja arkistointi Kirjanpidon toimintoon osallistuvat henkilöt TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN PROJEKTI Projektin nykytila Pilot -kohteet LOPUKSI TUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 49 LIITTEET Liite 1. Kyselylomakkeet Liite 2. Ostotoimintojen taulukkoja Liite 3. Myyntitoimintojen taulukkoja Liite 4. Kirjanpidon toimintojen taulukkoja Liite 5. Laskutusjärjestelmien kuvaukset

6 1. JOHDANTO 1.1 Taloushallinnon toimintojen kartoitus esitutkimuksen tausta Tampereen kaupunki on käynnistänyt Taloushallinnon sähköistäminen projektin. Projektia on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä Johtoryhmä päätti, että suunnittelu- ja rahoitusryhmä vie projektia eteenpäin. Taloushallinnon sähköistäminen - hankkeeseen kuuluvat osa-alueet ovat: ostolaskujen sähköinen kierrätys, sähköinen myyntilasku, sähköinen arkistointi, palkkahallinnon tulosteiden sähköistäminen sekä järjestelmäkehityksen mukanaan tuomat integraatiomahdollisuudet. Kaupunginjohtaja tullee nimeämään kesän 2002 aikana projektille ohjausryhmän. Tämän lisäksi jokaiselle osaprojektille muodostetaan oma työryhmänsä sekä pilot kohteille / toimialoille omat alatyöryhmänsä. Näistä osa on jo nimetty. Ohjausryhmän tehtävänä on määrittää projekteille suuntaviivat ja päämäärät. Käytännön suunnittelu- ja kehittämistyö toteutetaan työryhmissä. Ohjausryhmän nimet: vs. rahoitusjohtaja Juha Yli-Rajala (pj.) tietohallintojohtaja Tauno Kankaanpää kaupungininsinööri Risto Laaksonen tarkastuspäällikkö Keijo Lappalainen henkilöstöjohtaja Pekka Palola suunnittelujohtaja Seppo Prunnila hallintopäällikkö Ritva Salisma järjestelypäällikkö Jarmo Salmi projektijohtaja Anne-Mari Järvelin, ebusiness Research Center laskentaekonomi Anette Vaini-Antila (esittelijä) 1

7 Avainhenkilöiden nimet: laskentaekonomi Anette Vaini-Antila (pj.) tietojärjestelmäpäällikkö Päivi Kivistö laskentasuunnittelija Marjukka Nieminen taloussuunnittelija Sami Rantanen projektisihteeri Jonna Järvinen 1.2 Esitutkimuksen tavoite ja rajaukset Esitutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa taloushallinnon prosesseja, tekijöitä ja heidän taustojaan Tampereen kaupungin eri toimintayksiköissä ja antaa näin tarvittavat pohjatiedot taloushallinnon kehittämistyötä, kuten esimerkiksi sähköisiin toimintatapoihin siirtymistä, varten. Esitutkimushankkeessa kartoitetaan taloushallinnon tehtäviä ostojen, myyntien, kirjanpidon ja palkkahallinnon toimintojen osalta. Lisäksi selvityksessä sivutaan myös taloushallinnon tietojärjestelmiä koskevia aihealueita. Siitä huolimatta, että kyse ei varsinaisesti ole atk-järjestelmiä koskevasta tutkimuksesta, niihin liittyvää informaatiota tarvitaan sähköistämisprojektin suunnittelua ja erityisesti projektisuunnitelmaa varten. Edellä kuvattu tavoite määräytyi sen hyödyntämisen kautta. Lisäksi selvityksen tarkoituksena on havainnollistaa sähköisiin toimintatapoihin liittyviä etuja ja haasteita. Esitutkimuksen tavoitteena ei ole muodostaa tarkkoja prosessikaavioita. Nämä kaaviot tehdään jokaisen yksikön osalta ennen ohjelmien käyttöönottoa. Palkkahallinnon toimintoja käsiteltiin kuitenkin vain yleisellä tasolla, joten ne rajattiin tarkempien selvitysten ulkopuolelle. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska palkkahallinnon toiminnot ovat oma huomattavan laaja kokonaisuutensa, jota tulisi tarkastella esimerkiksi erillisen projektin puitteissa. Niinikään maksuliikenne ei ollut selvityksessä mukana, koska sen katsottiin olevan elektronisissa käsittelytavoissa nyt tarkasteltuja osa-alueita selkeästi kehittyneempi. 2

8 Selvityksessä kartoitettiin eri toimintoihin käytettyä aikaa ja muita resursseja sekä toimintojen muodostamia ketjuja. Prosessien kuvauksessa ei perehdytty atk-järjestelmien rakenteisiin ja toimintaan, vaan kuvattiin henkilöiden toimenpiteitä ja ajankäyttöä sekä papereiden fyysistä liikuttelua. Kuten aiemmin todettiin, tietojärjestelmiin liittyvät prosessikuvaukset ovat osa myöhempiä toimenpiteitä. Atk järjestelmien kartoittamiseen tuo työpanoksensa myös vuonna 2000 aloittanut taloushallinnon järjestelmien liittymä työryhmä. 1.3 Esitutkimushankkeen toteutus Esitutkimushanke toteutettiin kyselytutkimus tyyppisesti: lomakkeiden ja haastattelujen avulla. Jokaiselle toimintojen kokonaisuudelle (osto, myynti, ja kirjanpito) oli omat lomakkeensa. Lomakkeet löytyvät liitteestä 1. Lomake lähetettiin tiimipostilla ennen haastattelua. Jokainen yksikkö täytti lomakkeen ja palautti sen tiimipostilla ennen haastattelua. Haastateltavat henkilöt olivat lähinnä talouspäälliköitä sekä kirjanpidon, ostoreskontran ja myyntireskontran yhdyshenkilöitä. Haastateltavien henkilöiden määrään vaikuttivat toimintayksikön rakenne ja koko. Sosiaali- ja terveystoimessa lomakkeiden jakelun ja keräämisen suoritti sosiaali- ja terveystoimen talouden toimistosihteeri. Lomake sisälsi taulukon lisäksi yksityiskohtaisia kysymyksiä. Lomakkeiden täytön / vastaamisen ohessa suoritettiin haastatteluja. Haastattelut tehtiin helmi-toukokuussa Yhteensä haastateltuja oli noin 110 henkilöä. Tutkimuksen kattavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että lomakkeiden täyttöön osallistuneiden henkilöiden lukumäärä oli tähän nähden huomattava: varsinaiseen haastatteluun valittiin noin viidesosa lomakkeiden täyttämiseen / niiden sisältämien kysymysten vastaamiseen osallistuneista henkilöistä. Taloushallinnon henkilöstön kokonaisvahvuus AdeEko -laskentajärjestelmän käyttäjämäärällä mitattuna on noin Toimintayksiköt jotka olivat mukana haastatteluissa ovat (suluissa haastateltavien lkm): 3

9 KONSERNIHALLINTO (14) Hallintokeskus Rahoituskeskus Henkilöstökeskus Henkilökunnan terveysasema Elinkeinokeskus LIIKETOIMI JA SISÄISET PALVELUT (27) Tietotekniikkakeskus Materiaalikeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Kiinteistötoimi Asuntotoimi Sähkölaitos Liikennelaitos Vesilaitos KOULUTUSTOIMI (16) Hallintopalvelukeskus Opetuspalvelukeskus Tampereen ammattiopisto Hervannan ammattioppilaitos Pyynikin ammattioppilaitos Kurun metsäoppilaitos Tampereen kauppaoppilaitos Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos Tampereen ammattikorkeakoulu KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI (12) Kirjastotoimi Museotoimi Sara Hildénin taidemuseo Kulttuuritoimi Kaupunginorkesteri Liikuntatoimi Tampereen työväenopisto ALUEPELASTUSLAITOS (4) TEKNINEN TOIMI JA YMPÄRISTÖTOIMI (15) Hallinto- ja kehittämisyksikkö Tekninen toimi Kuntatekniikka- ja liikennesuunnitteluyksikkö Katuyksikkö Kaupunkimittausyksikkö Puistoyksikkö 4

10 Ympäristötoimi Kaavoitusyksikkö Rakennusvalvontayksikkö Ympäristövalvontayksikkö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (24) Hallintopalvelukeskus Sosiaalityö Päivähoito Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Vanhusten palvelut Erityispalvelut Kuten aiemmin todettiin, tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva Tampereen kaupungin taloushallinnon toiminnoista. Raportissa pyritään esittämään yleisin toimintapa sekä käsittelemään esimerkkejä tavanomaisesta olennaisesti poikkeavista toimintatavoista. Esitutkimusraportissa käsitellään aluksi ostotoimintoja. Sen jälkeen käsitellään myyntitoimintoja ja lopuksi kirjanpidon toimintoja. Viidennessä ja viimeisessä luvussa on lyhyt katsaus taloushallinnon sähköistäminen projektin nykytilanteeseen. 5

11 2. OSTOTOIMINNOT 2.1 Yleistä ostotoiminnoista Ostotoimintojen osalta on tässä raportissa käsitelty hankintoja ja tilauksia, ostolaskun käsittelyä ja arkistointia sekä ostotoimintoihin osallistuvia henkilöitä. Kohdassa 2.2 käsitellään tarkemmin eri toimialojen käyttämiä erilaisia toimintatapoja. Jokaisesta yksiköstä ei käydä läpi yksityiskohtaista menettelyä, vaan tarkastelun pääpaino on pyritty pitämään toimialatasolla. Kuitenkin toimialan yleisestä käytännöstä poikkeavat tavat on otettu esiin. Eri yksiköiden tapoja on esitelty silloin, jos toimialalta on mahdotonta löytää yhtenäistä toimintatapaa. Hankinnoissa ja tilauksissa menettelytavat vaihtelevat eri toimialoilla. Hankintasopimukset tekee pääasiassa materiaalikeskus. Muutamalla toimintayksiköllä on myös omia hankintasopimuksia. Tilaukset tehdään usein kaupungin tilauslomakkeella. Tilauksia voidaan tehdä tilauslomakkeen lisäksi hyvin monella eri tavalla esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta, telekopiolaitteella (myöhemmin: faksi) tai vapaamuotoisella kirjallisella tilauksella. Yleensä tilauslomakkeella tehdyt tilaukset säilytetään. Lähetysluettelot saatetaan arkistoida erikseen tai laskun mukana ja joskus niitä ei arkistoida ollenkaan. Varsinaisten ostolaskujen käsittely kaupungin eri toimialoilla on hyvin erilaista. Ostolaskujen käsittelyssä on kuitenkin löydettävissä kaksi eri tyyppistä pääkäsittelytapaa. Yleisin käsittelytapa on hajautettu ostolaskujen käsittely, jota on havainnollistettu kuviossa 1. Tässä käsittelytavassa ostolasku kiertää eri henkilöillä vastaanotto-, tarkastus- ja hyväksymismerkintöjä varten. Tiliöinnin tekee yleensä ostoreskontran hoitaja, mutta joskus myös tilaaja. Lasku kulkee yleensä sisäisen postin mukana. On myös mahdollista että lasku viedään henkilökohtaisesti tai käytetään lokerikkoja. Lasku viedään henkilökohtaisesti usein silloin kun kyseinen henkilö on esimerkiksi samalla käytävällä tai jos laskulla on erityisen kiire. Yhdellä laskulla saattaa olla useita eri tarkastajia ja hyväksyjiä. Näiden määrää riippuu mm. yksikön koosta, toimipaikkojen sijainnista ja laskun tyypistä. Laskun kirjaa järjestelmään yleensä ostoreskontran hoitaja, joka myös arkistoi laskun. 6

12 Lasku Tilaaja tilaajamerkintä asiatarkastus Ostoreskontran hoitaja tiliöinti Suorituksen vastaanottaja vastaanottomerkintä Hyväksyjä hyväksymismerkintä Kuvio 1. Ostolaskujen hajautettu käsittelytapa Toinen ostolaskujen käsittelytapa on keskitetty käsittelytapa, joka on esitetty kuviossa 2. Keskitetyssä käsittelytavassa lasku ei kierrä eri henkilöillä, vaan se pysyy ostoreskontran hoitajalla. Tilaukset ja lähetysluettelot merkintöineen toimitetaan ostoreskontran hoitajalle, joka niiden perusteella tekee laskuun tiliöinnit ja tarkastusmerkinnät. Lasku käy ainoastaan hyväksyjällä. Hyväksynnän jälkeen ostoreskontran hoitaja kirjaa ja arkistoi laskun. Lasku Ostoreskontran hoitaja tiliöinti tilaus lähetysluettelo Tilaaja tilaajamerkintä asiatarkastus Suorituksen vastaanottaja vastaanottomerkintä Hyväksyjä hyväksymismerkintä Kuvio 2. Ostolaskujen keskitetty käsittelytapa 7

13 Taloussääntö Laskuihin tehtävistä merkinnöistä on ohjeistusta Tampereen kaupungin taloussäännössä kohdissa 18, 19 ja 25. Taloussäännön mukaan tilaajan on huolehdittava, että menoon on varattu määräraha. Tavaran tai palvelun vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu. Vastaanotosta on tehtävä merkintä tositteeseen, sen liitteeseen tai tietojärjestelmään. Taloussäännön mukaan tositteeseen on merkittävä käytetyt tilit. Menotositteesta tulee ilmetä suoritteen tai menon peruste, tilaaja, vastaanottaja ja laskun hyväksyjä. Hyväksyjä vastaa laskun numero- ja asiatarkastuksesta. Hyväksyntä merkitään nimikirjoituksella. Hyväksyjä vastaa laskun tarkastamisesta ja oikeellisuudesta. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Menon hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja näiden muutoksista on ilmoitettava asianomaisille menoja suorittaville toimintayksiköille, toimintayksikön ostolaskujen kirjaajille, keskuskassalle ja tarkastustoimelle. Ilmoitukseen on liitettävä menon hyväksyjän nimikirjoitusnäyte. Taloussääntöä kehitetään vastaamaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Mm. verkkolaskutus ja sähköinen hankinta ovat tulevaisuuden haasteita ohjeistuksen näkökulmasta. 2.2 Ostotoiminnot eri toimintayksiköissä Hankinnat ja tilaukset Konsernihallinto Konsernihallinnossa ei ole omia hankintasopimuksia. Tilaukset saatetaan tehdä kaupungin tilauslomakkeella, mutta aina ei kuitenkaan näin menetellä. Jos tilatessa on käytetty tilauslomaketta ja se on palautettu ostolaskun käsittelijälle, se liitetään laskuun sekä arkistoidaan laskun mukana. Konsernihallinnon osalta erityispiirteinä voidaan pitää seuraavia: henkilöstökeskuksen ruokatilaukset tehdään tukkukaupoilta puhelimitse, Valio Oy:ltä internetin kautta ja joitain tilauksia Hansa-järjestelmän kautta. Hansa-järjestelmästä tilauksen yhteydessä saatua paperitulostetta säilytetään muutama vuosi. Henkilökunnan 8

14 terveysasemalla tilaukset tehdään usein puhelimitse. Terveysasemalla lähetysluettelot voidaan liittää laskuun tai säilyttää omassa mapissaan 5 vuotta. Henkilöstöryhmä arkistoi lähetysluettelot erikseen 2 vuotta. Sisäiset palvelut ja liiketoimi Materiaalikeskus tekee koko kaupunkia koskevat hankintasopimukset. Yksiköiden itse tekemiä hankintasopimuksia on pääasiassa liiketoimessa. Sisäisten palveluiden tietotekniikkakeskuksella ja tilakeskuksella on myös omia hankintasopimuksia. Materiaalikeskuksessa tilaukset tehdään Hansa-tilausjärjestelmällä, tilauksista jää ostajalle yksi kopio. Materiaalikeskuksen lähetysluettelot arkistoidaan varastoilla. Vesilaitoksella on hankintasopimukset isoimmista hankinnoista, muuten hankinnat tehdään materiaalikeskuksen ohjeiden mukaan. Liikennelaitoksella on myös omia hankintasopimuksia, mutta esimerkiksi auto-, rengas-, öljy- ja akkuhankinnat ovat materiaalikeskuksen tekemiä. Sähkölaitoksella sähköverkkotoiminnasta ja merkittävimmistä polttoainehankinnoista tehdään vuosihankinnat tarjouskilpailun kautta ja muulloin käytetään materiaalikeskuksen hankintasopimuksia. Vesilaitoksella ei ole käytössä tilausjärjestelmiä ja yleensä käytetäänkin tilauslomakkeita. Kunnossapidon ja viemäriverkostojen tilaukset säilyttävät kanslistit, mutta muut tilaukset vesilaitoksella säilyttää tilaaja. Lähetysluetteloita ei palauteta ostoreskontran hoitajalle. Liikennelaitoksella kaikkien tilausten pitäisi mennä Hansa-tilausjärjestelmän kautta, jopa kaupungin sisäisten tilausten. Volvo Auto Oy:n tilausjärjestelmään tehdään suoraan tilaus internetissä ja Oy Scan-Auto Ab:lle on tulossa samanlainen tilausjärjestelmä tämän vuoden aikana. Hansasta on aina tulostettava tilausehdotelma, jotta tuote voidaan vastaanottaa. Tilausta tehdessä paperituloste allekirjoitetaan ja faksataan toimittajalle. Tilauksia arkistoidaan kolme vuotta aikajärjestyksessä. Hansaan on laitettu hälytysraja tilausmääristä ja niitä tarkkaillaan viikoittain. Tavaran vastaanotosta tehdään merkintä sekä lähetyslistaan 9

15 että Hansa-järjestelmään. Vastaanottomerkintä on samalla asiatarkastusmerkintä. Lähetyslistoja säilytetään 2 vuotta. Sähkölaitoksella on Efekto-järjestelmään liittyvä tilausjärjestelmä. Suurin osa tilauksista on kuitenkin paperilla. Myös tilausjärjestelmällä tehdyistä tilauksista otetaan paperiversio mappiin. Pientilauksista on aina yksi kappale Ratinan toimipisteessä, muista tilauksista on yksi kappale kirjaamossa. Kirjaamon kappaleita säilytetään 25 vuotta, pientilauksia 10 vuotta. Lisäksi tilaaja säilyttää omaa kappalettaan 2 vuotta. Lähetysluetteloon tehdään vastaanottomerkintä, tämän perusteella tehdään järjestelmään saavuttamismerkintä. Lähetysluettelot arkistoidaan konttorissa. Asuntotoimessa, auto- ja konekeskuksessa ja kiinteistötoimessa tilaukset ja lähetysluettelot arkistoidaan. Kiinteistötoimessa ei arkistoida kaikkia lähetysluetteloita. Tietotekniikkakeskuksen tilaukset tehdään omalla tilauslomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla tai internetin kautta. Tilauslomakkeet arkistoidaan 10 vuotta ja lähetysluettelot liitetään laskuun eli arkistoidaan myös 10 vuotta. Tilakeskuksella tilausoikeuksia on huomattavan paljon, noin 70 henkilöllä. Tilakeskuksella on käytössä Hansa-järjestelmä varastotilauksiin ja muulloin käytetään tilauslomaketta. Yleensä tilaaja säilyttää tilausta omassa huoneessaan 5 vuotta, mutta jos tilauslomake tulee ostoreskontraan, niin se arkistoidaan laskun mukana 10 vuotta. Tilauksesta yhtä kappaletta pidetään saapumisilmoituksena, johon merkitään puumerkki ja päivämäärä sekä hanke ja littera. Jos ei ole käytetty tilauslomaketta, niin vastaanottomerkinnät tehdään lähetyslistaan. Tavallisesti lähetysluettelo liitetään laskuun ja säilytetään sen mukana, mutta joskus se jää vastaanottajalle, joka tällöin säilyttää sitä 5 vuotta. Koulutustoimi Ammattiopistoilla ei yleensä ole omia hankintasopimuksia, vaan käytetään materiaalikeskuksen sekä terveydenhuolto-oppilaitoksessa sosiaali- ja terveystoimen tekemiä sopimuksia. Koulutuksista saattaa kuitenkin olla hankintasopimuksia. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) taiteen ja viestinnän oppilaitoksella on joitain hankintasopimuksia. 10

16 Hankintasopimukset valmistelee tilaajat ja allekirjoittaa koulutusjohtaja. Muun ammattikorkeakoulun osalta rehtori tekee hankintapäätöksiä ja isoimmat hankintasopimukset. Koulutusjohtaja tekee pienemmät hankintasopimukset. Hallintopalvelukeskuksella on hankintasopimuksia ruokapalveluista ja opetuspalvelukeskuksella koulujen hankinnoista. Ruokapalvelujen johtoryhmä tekee hankintasopimukset, jotka perustuvat tarjouskilpailuun. Tilaukset tehdään yleensä tilauslomaketta käyttäen ja arkistoidaan. Joskus tilauksia tehdään puhelimitse, Kurun metsäoppilaitoksella tilaukset tehdään pääasiassa puhelimitse. Hervannan ja Pyynikin ammattioppilaitoksissa lähetetään tilauslomakkeesta yksi kappale sekä lähetysluettelo ostoreskontraan ja arkistoidaan. Kauppaoppilaitoksella ja ammattikorkeakoululla ei arkistoida lähetysluetteloita, mutta tilaukset liitetään aina laskuun. Terveydenhuolto-oppilaitoksella tilaukset säilytetään vain jos ne tulevat laskun liitteeksi ja lähetysluettelot liitetään laskuun jos ne on toimitettu ostoreskontran hoitajalle. Kurun metsäoppilaitoksella tilauksia ja lähetysluetteloita ei arkistoida. TAMK:ssa on sähköosastolla oma Excel-pohjainen sisäinen tilausjärjestelmä, joka toimii sisäisessä verkossa. Myös muut TAMK:n osastot ovat ottamassa sitä käyttöön. Muuten käytetään kaupungin tilauslomakkeita. Koulujen ruokatilauksia tekee osa kouluista itse ja osan tekee ruokapalvelun ohjaaja. Ruokatilaukset tehdään siten, että jakolistat faksataan toimittajille. Koulut säilyttävät tilauksia 2 vuotta. Lähetysluettelo tai kuormakirja toimitetaan kouluille, joista koulut tarkistavat tilaamansa tavarat. Koulut lähettävät raaka-aineluettelon tarkastettavaksi ruokapalvelun ohjaajalle, joka säilyttää listoja 2 vuotta. Opetuspalvelukeskus tekee tilauksia Printel tilausjärjestelmällä, materiaalikeskuksen tilaukset Hansa-tilausjärjestelmällä ja muulloin käytetään tilauslomakkeita. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa käytetään pääasiallisesti materiaalikeskuksen hankintasopimuksia, poikkeuksena kirjastotoimi. Yleensä tilaukset tehdään tilauslomakkeella, mutta kaupunginorkesteri tekee tilaukset puhelimitse. Museotoimessa tilauslomakkeet ja lähetyslistat toimitetaan kirjanpitäjälle. Tilaukseen on voitu merkitä lisätietoja. Yleensä tilausta ei säilytetä sen jälkeen kun lasku on käsitelty. Jos lasku on selkeä niin lähetyslistaa ei säilytetä. Lähetysluettelossa on tehty merkintä tavaran vastaanotosta. Liikuntatoimessa ja 11

17 kulttuuritoimessa käytetään myös tilauslomakkeita ja tilaus liitetään ostolaskuun. Työväenopistossa tilaukset tehdään myös tilauslomakkeella ja niitä säilytetään erillisessä mapissa lähetyslistojen kanssa 10 vuotta. Kirjastotoimessa on kirjojen hankinnoista ja muutamista muista isoista hankinnoista hankintasopimukset ja muissa hankinnoissa käytetään materiaalikeskuksen sopimuksia. Kirjastotoimessa on erikseen hankintaosasto, joka tekee kirjatilaukset. Tilausten tekemisessä käytetään PallasPro hankintajärjestelmää, joka ei ole yhteydessä kirjanpitojärjestelmään AdeEkoon. Aluepelastuslaitos, tekninen toimi ja ympäristötoimi Tekninen- ja ympäristötoimi tekee hankintasopimuksia pääasiassa konsulttien kanssa, muutoin käytetään materiaalikeskuksen hankintasopimuksia. Esimerkiksi kuntatekniikkaja liikennesuunnitteluyksikössä noin puolet ostolaskuista on konsulttisopimuksiin perustuvia (n. 5 milj.mk/vuosi). Aluepelastuslaitoksella on hankintasopimuksia suurimmista hankinnoista. Toimialalla ei pääsääntöisesti käytetä tilausjärjestelmiä, ainoastaan kaupunkimittausyksikkö tekee tilauksia sähköisesti materiaalikeskuksesta Hansa-järjestelmällä sekä sisäiset kuljetus- ja konekalusto tilaukset Kukko-järjestelmällä. Tilauksia tehdään tilauslomakkeilla, puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkia tilauksia ei ole paperilla. Konsulttisopimuksista ja aluepelastuslaitoksen hankinnoista tehdään päätöspöytäkirjat, jotka toimivat myös sopimuksina. Pöytäkirjat arkistoidaan 10 vuotta. Toimialalla tilausten arkistointikäytäntö on vaihtelevaa. Yksiköissä tilaukset voidaan säilyttää laskun saapumiseen asti, muutama vuosi, 10 vuotta tai tarpeen mukaan. Aluepelastuslaitoksella käytetään aina tilauslomakkeita ja ne liitetään laskuun. Sosiaali- ja terveystoimi Sisäisten palveluiden yksikkö tuottaa sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemat muut kuin hoidolliset tukipalvelut. Palvelut tuotetaan yhteistyössä keskushallinnon organisaatioiden, kuten tilakeskuksen, materiaalikeskuksen ja tietotekniikkakeskuksen kanssa. Palveluja kilpailutetaan ja ostetaan yksityiseltä sektorilta tavoitteena kaupungin kannalta järkevä kokonaisuus ja kustannustaso. Sisäisten palveluiden tehtävänä on toimialan yhteishankintojen 12

18 toteutus sekä toimialan hankintatoiminnan ohjaus ja tarvittaessa järjestäminen. Yhteishankinnassa ovat sellaiset tuotteet ja palvelut, joita käyttävät useat yksiköt. Pääasiallinen käytäntö sosiaali- ja terveystoimessa on, että hankintasopimukset tekee sisäiset palvelut. Niiltä osin kuin on mahdollista käytetään materiaalikeskuksen tekemiä hankintasopimuksia, mutta ne eivät kuitenkaan kata kaikkia tarvittavia tuoteryhmiä. Sisäisissä palveluissa kilpailutetaankin lähes kaikenlaista tavaraa esimerkiksi leluja ja patjoja. Sosiaalihuollon hankinnat tehdään mm. kotihoidon siivouspalveluiden ja kauppapalveluiden osalta. Joidenkin yksiköiden osalta sisäiset palvelut tekevät myös tilaukset, eniten tilauksia tulee päiväkodeilta. Osa päiväkodeista tekee myös itse tilauksia, yleensä kuitenkin tilataan kaikkiin päiväkoteihin koneet ja laitteet. Toimitusaika sisäisten palveluiden tekemillä tilauksilla on usein vähintään 3 viikkoa. Keskitetyssä tilausmallissa on ongelmana se, että tilaaja ei tiedä koska tavara on tullut ja millaisena. Sisäisiltä palveluilta tilauksen tekemistä pyydetään puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Sen jälkeen kyseinen tuote etsitään valikoimista ja ilmoitetaan tilaajalle tuotteen hinta sekä muut tiedot. Seuraavaksi kirjoitetaan oma tilauslomake, joka lähetetään toimittajalle yleensä faksilla. Tilauslomakkeisiin merkitään laskun saavuttua laskun päivämäärä, veroton loppusumma ja veron osuus. Tilauslomakkeet arkistoidaan toimitusosoitteen mukaan aakkostaen mappeihin. Niitä säilytetään yleensä pari vuotta huoneessa kaapissa, sen jälkeen arkistointimapeissa. Yhteensä arkistoidaan yleensä 12 vuotta, koska tilaukset arkistoidaan takuuajan päättymisestä 10 vuotta ja yleensä takuuaika on 2 vuotta. Sisäisten palveluiden ajasta menee suurempi osa tilausten tekemiseen ja ostolaskujen käsittelyyn sekä tiliöintiin kuin hankintasopimusten tekemiseen. Paperilaskujen käsittelyyn menee keskimäärin 0,5 tuntia päivässä. Hankintasopimusten tekeminen, mikä olisi tärkeää, jää vähemmälle. Tilauksia tehdään myös yksiköissä, joissa jokaisessa on tilausoikeudet ainakin muutamalla henkilöllä. Tilaukset tehdään yleensä kirjallisesti tai sähköpostitse, usein käytetään myös puhelinta. Tilaaja säilyttää tilauksia mapissa kuluvan ja edellisen vuoden. 13

19 Laskun vastaanottomerkintä tehdään viimeistään tiliöintileimaan, joissain yksiköissä lähetysluetteloon. Jos vastaanottomerkintä on tehty lähetysluetteloon, se yleensä lähetetään sosiaali- ja terveystoimen kirjanpitoon laskun mukana, muuten lähetysluetteloita säilytetään yhdessä tilauksien kanssa kuluva ja edellinen vuosi. Varastotoiminnassa tilausten tekemisessä on käytössä materiaalikeskuksen Hansajärjestelmä ja joitakin hoitotarviketoimittajien tilausjärjestelmiä. Yleensä tavarat vastaanotetaan keskitetysti varaston kautta. Kaikki sähkölaitteet ja instrumentit otetaan vastaan, tarkastetaan ja nimikoidaan Hatanpään laitehuollossa. Vain isot laitteet toimitetaan suoraan yksikköön, missä laitehuollon henkilökunta käy tarkastamassa ne. Ravintokeskuksissa käytetään tukkujen omia tilausjärjestelmiä tilausten tekemiseen. Esimerkiksi Kespro Oy:lla on kattava järjestelmä, johon tilaukset tehdään internetin välityksellä. Valio Oy:n tilaukset tehdään Tele-Sampo -järjestelmän välityksellä. Ravintokeskuksissa on käytössä PATA-järjestelmä, johon tilaukset kirjataan. Tavaran saapuessa järjestelmään kirjataan kuormakirjan tiedot. Laskun saapuessa tarkistetaan järjestelmän tiedot laskun kanssa yhtäpitäviksi. Laskun leimaan merkitään tarkistuspäivämäärä ja tarkastajan nimi sekä asiatarkastajan nimi. Kuormakirjoja arkistoidaan mapissa vähintään 3 vuotta Ostolaskun käsittely ja arkistointi Konsernihallinto Kaikki konsernihallinnon ostolaskut käsitellään hajautetusti eli laskut kiertävät eri henkilöillä tarkastus- ja hyväksymismerkintöjä varten (kuvio 1 s.7). Sisäiset palvelut ja liiketoimi Ostolaskujen käsittelyssä sisäisissä palveluissa käytetään keskitettyä käsittelytapaa (kuvio 2 s.7), paitsi tietotekniikkakeskuksessa ja kiinteistötoimessa käytetään hajautettua käsittelytapaa eli lasku kiertää tarkastusmerkintöjä varten. Ostolaskujen käsittely 14

20 liikelaitoksissa eroaa toisistaan. Vesilaitoksella laskut kiertävät eri henkilöillä tarkastus- ja hyväksymismerkintöjä varten eli käytetään hajautettua käsittelytapaa. Liikennelaitoksella käytetään Hansa-järjestelmää ja ostolaskujen käsittely on keskitettyä. Sähkölaitoksella puolestaan on käytössä ostolaskujen sähköinen käsittelytapa Efekto-järjestelmässä. Ostolaskuja sähkölaitoksella oli v yhteensä kpl, joista 3200 kpl käsiteltiin sähköisesti. Vesilaitoksella ostolaskut käsitellään siis hajautetusti. Laskun saapuessa lasku leimataan, laitetaan saapumispäiväys ja tehdään numerotarkastus. Sen jälkeen lasku lähtee tilaajalle asiatarkastukseen sisäisellä postilla. Laskut voivat kiertää useissa eri paikoissa. Kunnossapitolaskut ja viemäriverkostolaskut lähetetään niiden yksiköiden kanslisteille. Varastolaskut menevät Nekalan toimipisteen varastoon. Kanslistit ja varastomestari tiliöivät laskut (viemäriverkostopuolella kokonaan ja kunnossapitopuolella alv:n osalta), muulloin tilaaja yleensä tiliöi itse. Tämän jälkeen lasku menee hyväksyttäväksi, joten laskun kiertäminen saattaa kestää kauan. Hyväksymisen jälkeen lasku palaa ostoreskontraan kirjausta varten. Kirjaamisen jälkeen laskuniput tarkastetaan joka päivä tapahtumaluetteloihin ennen sulkemista ja näin löydetään tilivirheet. Eri henkilö suorittaa tarkastuksen kuin kirjauksen. Lopuksi laskut arkistoidaan. Tapahtumaluetteloita ei arkistoida, mutta niitä saatetaan kuitenkin säilyttää noin 7 vuotta. Liikennelaitoksella kaikki laskut tulevat kassalle, jolloin kassa laittaa niihin leiman ja saa- pumispäivämäärän. Kassa syöttää Hansa-järjestelmään tilausnumeron ja sen perusteella nähdään tiedot tilauksesta ja vastaanotosta. Hansassa on pakko-ohjattu tiliöinti eli tilaaja tekee tiliöinnin Hansaan jo tilauksen yhteydessä. Kassa siirtää tiliöinnin Hansa-järjestelmästä laskuun. Kassa siirtää laskuun myös tilaajatiedon, vastaanottomerkinnän ja asiatarkastusmerkinnän. Laskut laitetaan tilaajalle tai varastolle, jos niissä on epäselvyyksiä. Mikäli Hansa-järjestelmässä kaikki on moitteetonta, lasku ei enää kierrä. Lopuksi lasku laitetaan hyväksymiskierrokselle, jolloin lasku kiertää samassa talossa sisäisellä postilla. Hyväksymiskierrosta varten lasku laitetaan vaaleanpunaiseen kuoreen, jotta se erottuu muun postin joukosta. Sähkölaitoksen kaikki laskut saapuvat kirjaamoon, joka sijaitsee hallintorakennuksessa. Kirjaamo avaa postin ja leimaa kaikkiin laskuihin saapumispäivämäärän. Kirjaamo lähettää 15

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta määrätä teknisen osaston tositteiden hyväksyjät jäjellä olevaksi toimikaudekseen seuraavasti:

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta määrätä teknisen osaston tositteiden hyväksyjät jäjellä olevaksi toimikaudekseen seuraavasti: Tekninen lautakunta 91 19.08.2014 Teknisen osaston tositteiden hyväksymisoikeuksien tarkistus 108/02.02.00/2013 Tekninen lautakunta 91 Valmistelija: hallintosihteeri Anneli Nissinen, puh. 014 2675 831.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE SISÄLTÖ Hankintojen digitalisointiprojekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon ja hankkeiden tilaaminen Hankintajärjestelmän käyttö ja yhdyshenkilöt Hankinnan

Lisätiedot

SW/HNo/TKe 30.11.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo/TKe 30.11.2015 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio OHJE 35/15/PEL 1 (5) TILAUSVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Pelkom pöytäkirja nro 85/2015 Tilauksesta maksuun -prosessi Tämä ohje tulee voimaan 1.12.2015 ja kumoaa ohjeen 10/15/PEL. Ohje on voimassa

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon käsikirja 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi

Sähköisen taloushallinnon käsikirja 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi Pvm: 1.4.2012 Versio: 1.0 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi 2 (9) 3 Ostolaskujen käsittely tehokkaaksi... 3 3.1 Paperinen ostolasku aiheuttaa manuaalityötä... 3

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 33/ (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 33/ (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 33/2015 1 (6) 66 Vuoden 2015 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.8.-31.12.2015, syyskausi HEL 2015-007082 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat

Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Kunnanjohtajan koonti ekstranettiin 12.4.213 päivitetään viimeistään joulukuussa 213, kun saadaan uudet koontitiedot kuntien väliltä taloustilastojen kautta 6 Nettokäyttökustannukset

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA

PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA TILITYSTEN TEKEMINEN Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä euromääräisten päiväkassatilitysten tekemisen ja

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Perusturvan palvelu- ja vastuualueet Perusturvalautakunta. Perusturvakeskus Terttu Nordman

Perusturvan palvelu- ja vastuualueet Perusturvalautakunta. Perusturvakeskus Terttu Nordman Perusturvan palvelu- ja vastuualueet Perusturvalautakunta Talous- ja resurssi Vs. talous Karolina Hentunen Sisäiset Tutkimus- ja kehittäminen Kehittämis Sirkka-Liisa Varjus Hallinto Laatu Pirkko Levola

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (9) 45 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 38 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

egradu-hanke Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti

egradu-hanke Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti egradu-hanke Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti Lähtökohdat Kaikki opinnäytteet elektronisina saataville Syöttöjärjestelmä ja julkaisuarkisto Ei graduprosessin

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista Viivi Lajunen, OKM Agenda OKM tarkastustoimi pähkinänkuoressa Valtionavustuksen saaminen Avustusmuodot ja niihin liittyvät erityispiirteet Mitä selvitys sisältää?

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kh liite nro 11/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen sivistystoimen toimialalla 2015

Kh liite nro 11/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen sivistystoimen toimialalla 2015 Kh liite nro 11/1.6.2015 206 Dnro 464/01.01.00/2014 Rekrytoinnin keskittäminen sivistystoimen toimialalla 2015 Rekrytoinnin keskittäminen - Koskee vakituisia rekrytointeja - Sijaisrekrytointi toteutetaan

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot