PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL Antti Kolehmainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen"

Transkriptio

1 PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen

2 Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus

3 KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden taloudellista suhteita koskevien normien pääpiirteiden ymmärtäminen: A. Avioliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa - Elatusvelvollisuus avioliitossa - Aviovarallisuusjärjestelmä - Omistusoikeus ja velkasuhteet - Vallintasäännökset - Omaisuuden ositus ja erottelu B. Avoliitossa ja rekisteröimättömässä parisuhteessa - Tunnusmerkistö - Sovellettavat normit

4 KURSSIN TAVOITTEET 2. Perintöoikeuden keskeiset kohdat A Lakimääräinen perimys - Perimysjärjestys ja perimyksen esteet - Perunkirjoitus - Kuolinpesän osakas- ja virallishallinto - Lesken oikeudet - Perillisasemaa koskevat oikeustoimet - Perintökaaren velkavastuujärjestelmä - Rintaperillisen lakiosasuoja - Perinnönjakomenettely

5 KURSSIN TAVOITTEET B. Testamenttioikeus - Testamentin tekeminen - Testamentin peruuttaminen - Testamenttiehdot - Testamentin tulkinta - Testamentin selvitys - Testamenttikanteet

6 KURSSIN TAVOITTEET 3. EDUNVALVONTAOIKEUDEN PÄÄPIIRTEET - Holhoustoimi / muu edunvalvonta - Edunvalvontajärjestelmä - Edunvalvojan asema ja tehtävät - Päämiehen edustaminen oikeustoimissa ja varallisuuden vallinnassa - Maistraatti edunvalvontaviranomaisena 4. LAPSIOIKEUDEN PÄÄPIIRTEET - Isyys - Huolto - Tapaamisoikeus - Elatus

7 PARISUHDEOIKEUS A. Rekisteröidyt parisuhteet 1. Avioliitto-oikeus 2. Samaa sukupuolta olevien rekisteröity parisuhde - lähes kaikkia aviopuolisoita koskevia normeja sovelletaan myös rekisteröityihin parisuhteisiin B. Rekisteröimättömät parisuhteet Avoliitto Samaa sukupuolta olevien rekisteröimätön parisuhde

8 AVIOLIITTO-OIKEUS Avioliitto solmitaan vihkimällä - kirkollinen vihkimys / siviilivihkimys Yhteiselämän lopettaminen ja siihen liittyvät määräykset Avioero 1. Avioeron vireille tulo harkinta-aika 2. Avioeroa koskeva vaatimus - Avioero ilman harkinta-aikaa - Avioeron liitännäisvaatimukset (lapsen asema)

9 ELATUSVELVOLLISUUS Lakkaa pääsääntöisesti avioeroon jatkuu harkintaaikana. - KKO 2004:104: Puoliso sai säilyttää entisen elintasonsa avioliiton loppuun asti toisen puolison suorittaman elatusavun avulla. Puoliso voidaan avioeron jälkeenkin velvoittaa suorittamaan toiselle elatusapua, jos toinen elatusavun tarpeessa ja toinen kykenevä maksamaan Poikkeus pääsääntöön

10 KKO 1993:78 -Lainaus päätöksen perusteluista Avioeron jälkeen kummankin puolison tulee pääsääntöisesti vastata elatuksestaan itse. Edellytyksenä elatusavun määräämiselle on elatusapua vaativan puolison tarve saada elatusapua. A on puolisoiden avioliiton aikana ollut noin 10 vuoden aikana kotona hoitamassa puolisoiden yhteisiä lapsia, joista yksi on ollut sairas. Hänen eläkkeensä on kotonaolon vuoksi jäänyt pieneksi. On epätodennäköistä, että A osituksen jälkeenkään kykenee markan suuruisella kuukausieläkkeellä yksin vastaamaan elatuksestaan. A on siten elatusavun tarpeessa. B:n taloudellisesta asemasta esitetyn selvityksen perusteella elatusavun määrääminen ei ole kohtuutonta. Asianosaisten olosuhteisiin nähden kohtuullisena elatusapuna on pidettävä markkaa kuukaudessa. Elatusapua on suoritettava kunnes A täyttää 65 vuotta tai asiassa toisin määrätään.

11 AVIOLIITTOLAIN VARALLISUUSJÄRJESTELMÄ A. Omaisuuden erillisyyden periaate B. Velkojen erillisyyden periaate C. Avio-oikeus (ao) - oikeus toisen omaisuuteen - ao:n vaikutukset alkavat vihkimisestä ja lakkaavat, kun avio-oikeusyhteys katkeaa * ositusperuste: avioeron vireilletulohetki tai puolison kuolema D. Tasinko - ao alaisen omaisuuden tasauserä

12 AVIOLIITTOLAIN VARALLISUUSJÄRJESTELMÄ Avio-oikeudesta vapaata omaisuutta (vo-omaisuutta) on: - Avioehtosopimuksella ao:n ulkopuolelle määrätty omaisuus - Lahjakirjaan tai testamenttiin liitetyn vo määräyksen nojalla ao:n ulkopuolelle määrätty omaisuus - Omaisuus jota ei voida luovuttaa - em. omaisuuden sijaan tullut (surrogaatti) omaisuus

13 AVIOEHTOSOPIMUS Totaalinen ae sopimus. Osittainen ae sopimus. Yksipuolinen ae sopimus. KKO 2000:100: Puolisot oli tuomittu avioeroon. Puolisoiden välisessä avioehtosopimuksessa oli sovittu, että avioliiton purkautuessa avioeron vuoksi kummallakaan puolisolla ei ollut avio-oikeutta toisen omaisuuteen ja että avioliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman johdosta leskellä oli avio-oikeus kuolleen puolison omaisuuteen. Avioehtosopimus katsottiin päteväksi. (Ään.)

14 AVIOEHTOSOPIMUS Muotovaatimukset ankarat: - päiväys - asianmukaisesti allekirjoitettu - kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama - rekisteröinti TI:ssa * muotovirhe voi jäädä piileväksi (ae. sopimusta ei tutkita) ja siihen voidaan vedota vuosikymmentenkin jälkeen * esim. lähisukulainen todistajana pätemättömyys

15 AVIOEHTOSOPIMUS Avioehto Me allekirjoittaneet aviopuolisot määräämme, ettei kummallakaan meistä ole avio-oikeutta siihen omaisuuteen, joka meistä jommallakummalla on tai jonka meistä jompikumpi myöhemmin saa. Avio-oikeutta ei ole myöskään edellä mainitun omaisuuden tuottoon. Jyväskylässä Kalle Kekkuli Hanna Huppeli ammatti ammatti sotu sotu osoite osoite Todistamme täten, että yllä olevat puolisot, jotka tunnemme, ovat tänään vapaasta tahdostaan ja oikeustoimikelpoisina laatineet avioehtosopimuksen Aika ja paikka kuten edellä Arvo Asiakas Ansa Asiakas ammatti ammatti sotu sotu osoite osoite

16 Ao:n yksipuolinen poistaminen Jos puoliso on asetettu konkurssiin, toinen puoliso voi yksipuolisesti antaa ilmoituksen avio-oikeuden poistamisesta - Ilmoituksen tekemiselle aikaa 1 vuosi konkurssiin asettamisesta - Ilmoitus suojaa puolisoa omaisuuden erottelussa - Ilmoitus ei vaikuta puolisoiden velkavastuuseen

17 SURROGAATTIPERIAATE Samat oikeusohjeet, jotka koskevat tiettyä omaisuutta, koskevat myös sen sijaan tullutta omaisuutta a) ao-omaisuus luovutetaan (myydään tai vaihdetaan) ja se vaihtuu toiseksi saatu omaisuus ao-omaisuutta b) vo-omaisuus luovutetaan ja se vaihtuu toiseksi saatu omaisuus vo-omaisuutta

18 OMAISUUDEN TUOTTO Avio-oikeuden alaisen omaisuuden tuotto on aina ao-omaisuutta Avio-oikeudesta vapaan omaisuuden tuotto on voomaisuutta, jos ao on avioehtosopimuksella suljettu pois totaalisesti Muutoin on olemassa olettama, että tuotto on aviooikeuden alaista * Yleensä syytä selvittää ao-määräyksessä, onko tuotto ao / vo-omaisuutta

19 OMISTUSOIKEUS AVIOLIITOSSA Omistaja = se, jolla on omaisuuteen laillinen saanto Omistamisen merkitys avioliitossa - Avioliiton aikana omistaja määrää omaisuudesta (poik. vallinnanrajoitusten alainen omaisuus) - Avioliiton jälkeen: * Osituksessa (a) molemmilla puolisoilla avio-oikeus kaikkeen toisen puolison ao-omaisuuteen kumpikin saa arvomääräisesti yhtä paljon (b) toisella ei ole avio-oikeutta toisen tiettyyn omaisuuteen omistaminen ratkaisee, kumpi saa omaisuuden - Osituksessa enemmän omistava saa pääsääntöisesti määrätä, mitä antaa tasinkona toiselle osapuolelle = (enempi) omistaminen vaikuttaa määräämisvaltaan

20 OMISTUSOIKEUS AVIOLIITOSSA Nimiperiaate = omaisuus kuuluu sille, jonka nimiin se on hankittu - Kiinteä omaisuus kuuluu sille, jolla on siihen lainhuuto - Irtaimen omistajaolettama: irtain omaisuus, josta ei tiedetä, kummalle se kuuluu katsotaan kuuluvan yhteiseksi. Henkilökohtaista käyttöä varten hankittu omaisuus kuuluu sille, jonka käyttöön se on hankittu, vaikka hankinta olisi tapahtunut toisen puolison rahoilla - Fidusiaariperiaate muodostaa poikkeuksen nimiperiaatteeseen: yksin toisen puolison nimiin hankittu omaisuus katsotaan yhteiseksi, jos puolisoilla on ollut yhteishankinnan tarkoitus, vaikka omaisuus on hankittu yksin toisen nimiin

21 OMISTUSOIKEUS AVIOLIITOSSA Esim. Puolisot ovat hankkineet asunto-osakkeet miehen nimiin, vaikka puolisoiden hankintahetken tarkoitus oli, että omaisuus hankitaan yhteiseksi omaisuus voidaan katsoa yhteiseksi - Hankintahetken tarkoituksen osoittaminen ei suojaa puolisoa, jota ei ole kirjattu omistajaksi, jos omaisuus ulosmitataan kirjatun omistajan velasta - Omistusta ei saa sillä perusteella, että on huolehtinut perheen taloudesta, sijoittanut muita varoja perheen hyväksi jne.

22 KKO 1988:85 A:n ja B:n avoliiton aikana oli A:n omistamalle tilalle rakennettu omakotitalo, jossa A ja B sekä heidän lapsensa olivat asuneet. Muutettuaan tilalta B vaati vahvistettavaksi, että hän omisti talon yhteisesti A:n kanssa. Koska B ei ollut näyttänyt, että olisi tarkoitettu A:n ja B:n yhteisesti omistavan talon, B:n vaatimus hylättiin. Ään. - ratkaisevaa puolisoiden hankintahetken tarkoitus - nimiperiaate

23 VALLINTASÄÄNNÖKSET Vallinnalla tarkoitetaan niitä oikeustoimia, jotka ovat välttämättömiä omistajanvaihdoksen aikaan saamiseksi Vallintaoikeus kuuluu vain omistajalle aviopuoliso ei voi luovuttaa toisen puolison omaisuutta Luovutuksensaajalla on vahva selonottovelvollisuus siitä, että luovuttaja on oikeutettu määräämään toisen puolison omaisuudesta

24 VALLINTASÄÄNNÖKSET AL ei rakennu kokonaan erillisvallinnan periaatteelle Perheen etu vaatii, että omistajapuolison vallintaoikeutta rajoitetaan tietyissä tilanteissa Vallinnanrajoitukset koskevat: 1. Perheen yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja asuinirtaimistoa 2. Puolison tarpeellisia työvälineitä 3. Puolison ja lasten henkilökohtaista käyttöä varten hankittuja tavaroita Omistajapuoliso tarvitsee toiselta puolisolta vallintasuostumuksen voidakseen luovuttaa vallinnanrajoitusten alaista omaisuutta

25 VALLINTASÄÄNNÖKSET Vastoin vallinnanrajoituksia tehty oikeustoimi julistetaan pätemättömäksi, jos toinen puoliso nostaa kanteen 3 kk kuluessa saatuaan tiedon oikeustoimesta - jos luovutukseen ei reagoida em. ajassa luovutuksesta tulee pätevä - kiinteän omaisuuden luovutus tulee päteväksi, jos: a) kiinteistölle on myönnetty lainhuuto, eikä b) luovutuksensaaja luovutuksen tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, ettei luovuttajalla ollut oikeutta luovuttaa ko. omaisuutta Valinnanrajoitusta koskevat säännökset pakottavia Vallinnanrajoitukset jatkuvat, kunnes ositus on toimitettu (tulee lainvoimaiseksi)

26 VALLINTASÄÄNNÖKSET Esimerkki 1. Puoliso M myy omistamansa puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn osakehuoneiston osakkeet A:lle. V ilmoittaa M:lle ja A:lle 3 kuukauden sisällä luovutuksesta tiedon saatuaan, ettei hyväksy kauppaa Esimerkki 2. Puolisot M ja V jättävät yhdessä avioeroa koskevan hakemuksen kotipaikkansa käräjäoikeuteen Puolisot toimittavat osituksen Puoliso M myy omistamansa puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn osakehuoneiston osakkeet A:lle. V nostaa tänään kanteen toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

27 VASTUU PUOLISON VELASTA Avioliittolaissa on omaksuttu puolisoiden omaisuuden erillisyysperiaate Vastaavasti myös velkasuhteissa noudatetaan erillisyysperiaatetta. - Pääsääntö on, että molemmat puolisot vastaavat yksin tekemästään velasta, olipa se tehty ennen avioliittoa tai sen aikana - Toisen puolison omaisuus ei yleensä voi joutua velallispuolison velkojien täytäntöönpanotoimien kohteeksi.

28 VASTUU PUOLISON VELASTA Velkojen erillisyysperiaatetta ei noudateta poikkeuksettomasti. - Esimerkiksi perheen elatusta varten tehdystä velasta vastaa kumpikin puolisosolidaarisesti siitä riippumatta, kumpi kyseisen velan on tehnyt * perheen yhteisiä tarpeita sekä puolisoiden henkilökohtaisia tarpeita varten tehty velka; ruokakauppalaskut, lääkärinpalkkiot, asunnon vuokra, lastenhoitomenot, harrastukset jne. * yhteisvastuu elatusveloista ei synny, jos velkoja velan antaessaan tiesi, että puolisot asuvat välien rikkoontumisen vuoksi erillään.

29 VASTUU PUOLISON VELASTA - Elatusvelvollisuus alkaa vihkimisestä ja päättyy yleensä avioeroon. *Elatusvelvollisuus jatkuu myös avioeron harkinta-aikana. Elatusapua voidaan avioeron harkinta-aikana määrätä maksettavaksi, jos sitä vaativa puoliso on elatusavun tarpeessa ja toisella puolisolla on kyky sitä maksaa.

30 Elatuksen taso ja sen toteuttamistavat Suomen avioliittolainsäädännössä on perinteisesti ollut lähtökohtana se, että perheenjäsenillä tulisi olla samanlainen elintaso. Elatusvelvollisuuden voikin katsoa ulottuvan laajemmalle kuin vain vähimmäiselatuksen turvaamiseen. Elatusvelvollisuus voidaan täyttää, paitsi antamalla rahavaroja perheen käyttöön, myös kotityöllä tai muullakin tavoin

31 Puolisoiden keskinäinen elatusvastuu Puolisoiden elatus käsittää sekä heidän yhteisten että henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen. Puolisoiden keskinäisen elatusvastuun ei tarvitse jakautua tasan. Puolisoiden tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen Tästä oikeudesta ei voi sitovasti etukäteen luopua eikä sitä voi siirtää kolmannelle. Lain mukaan puolisot vastaavat myös toisen puolison erityisten tarpeiden tyydyttämiseksi tehdyistä hankinnoista (terveydenhoito jne.)

32 Rahalainat Yhteinen velkavastuu ei koske rahalainoja, vaikka varat olisi tosiasiallisesti käytetty perheen elatukseen Tilannetta ei muuta edes se, että velkoja pystyy osoittamaan, että rahalaina on tosiasiallisesti käytetty perheen elatukseen Yhteisesti vastattavaa elatusvelkaa on liike- tai yrityskohtaista luottotiliä käyttäen tehty velka, kun ostaja maksaa tilivelaksi jäämänsä tarvikkeet sovitulla tavalla joko yrityksen pankkitilille tai sen kassaan (lähikaupan ruokatilin tai tavaratalon tililuotto). Ns. yleisluottokortit voidaan rinnastaa rahalainaan.

33 Yhdessä tehty velka Molemmat puolisot vastaavat yhdessä tehdystä velasta kumpikin omasta ja toistensa puolesta. Osapuolet voivat tosin sopia myös toisenlaisesta vastuunjaosta.

34 ESIMERKKI 1. Opiskelijat M ja V avioituivat juhannuksena Viime vuonna puolisoiden välit alkoivat huonontua. Lokakuussa 2011 M muuttikin pois puolisoiden yhteisestä asunnosta välien rikkoonnuttua lopullisesti M ja V jättivät avioerohakemuksen paikalliseen käräjäoikeuteen. Avioeroa hakiessaan kummallakaan puolisolla ei ollut mitään realisointikelpoista varallisuutta. M on vieläkin täysin varaton, mutta V on perimässä kuolleen äitinsä jälkeen noin euron arvosta omaisuutta. Puolisoilla on seuraavat velat: a) M:n omiin nimiinsä ottama euron rahalaina Sampo pankista jolla rahoitettiin puolisoiden yhteiset ruokaostokset kesällä Tuolloin kumpikaan puolisoista ei ollut onnistunut hankkimaan itselleen kesätyötä.

35 ESIMERKKI b) M:n viime kesänä lähikauppaan tekemistä ruokaostoksista syntyneet euron velat. c) M:n viime vuoden marraskuussa samasta lähikaupasta tekemistä ruokaostoksista syntynyt 500 euron velka. d) M:n yhä maksamatta oleva 300 euron hammaslääkärilasku, joka syntyi viime elokuussa. e) 3000 euron velka viime syyskuussa tehdystä pianon kaupasta. Kauppa tehtiin puolisoiden yhteisiin nimiin ja koko kauppahinta jäi velaksi. Kaupantekotilaisuudessa olivat mukana sekä M että V. M allekirjoitti yksin kauppakirjan ja hoiti puhumisen. V kuunteli koko ajan tarkasti mitä kauppaneuvotteluissa tapahtui, mutta ei osallistunut millään tavalla kaupantekoon. V on tullut tänään luoksesi ja kysyy, mistä em. veloista hän voi joutua vastaamaan. Anna hänelle perusteltu vastaus.

36 Puolisoiden välisen oikeustoimen peräytyminen Puhdasoppinen omaisuuden ja velkojen erillisyysperiaatteisiin nojautuva järjestelmä vaarantaa kolmansien asemaa, jollei siinä varauduta myös puolisoiden velkojien etujen loukkauksia vastaan. Aviopuolisot saattavat lahjoituksilla, alihintaisilla kaupoilla tai muilla vastaavilla toimilla siirtää omaisuutta velallispuolisolta toiselle puolisolle.

37 Puolisoiden välisen oikeustoimen peräytyminen Nykyisin velkojia suojataan tällaisia loukkauksia vastaan takaisinsaantilain (TakSL) määräyksillä. Takaisinsaannilla puututaan velallisen tekemiin sinänsä tehokkaisiin oikeustoimiin. Takaisinsaanti on mahdollista kaikissa insolvenssimenettelyissä; se voidaan toteuttaa konkurssin lisäksi myös ulosotossa sekä yrityksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä

38 OMAISUUDEN OSITUS Ositusperusteet: 1. Puolison kuolema jäämistöositus 2. Avioeroa koskeva asia vireillä avioero-ositus 3. Puolisot, joiden varallisuussuhteisiin on sovellettava Suomen lakia, on tuomittu toisessa valtiossa asumuseroon asumusero-ositus - Ositus voidaan toteuttaa A. Sopimusosituksena B. Toimitusosituksena * Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen osituksen toimittamisesta (sopimusositus) on haettava pesänjakajan määräystä (toimitusositus)

39 Ositusmenettely Avioliittolain mukaan ositus on toimitettava siinä järjestyksessä, mitä perinnönjaosta on säädetty PK 23:7: Pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka sekä todistettavasti kutsuttava osakkaat toimitukseen. Pesänjakajan on, jos kaikki osakkaat ovat tulleet saapuville, koetettava saada heidät sopimaan jaosta. Jos sopimus saadaan aikaan, jako on toimitettava sen mukaisesti. Ositustahot kutsuttava vähintään yhteen osituskokoukseen ja pesänjakajan on yritettävä saada sovinto aikaan - Osapuolten välinen sopimus sitoo pesänjakajaa

40 Ositusmenettely Muotovaatimukset: - Osituksesta on laadittava osituskirja. a) Milloin pesänjakaja on toimittanut osituksen, on hänen allekirjoitettava osituskirja. b) Muussa tapauksessa on osituskirja osapuolten allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi - Vaikka tasinkona annettaisiin kiinteää omaisuutta, riittää em. muoto

41 Pesänjakajan toimivalta ja tehtävät Suorittaa kaikki osituksen loppuun saattamiseksi tarvittavat toimet Antaa osakkaille oikeudellista informaatiota jakomenettelystä Tekee kaikki ne ratkaisut, jotka eivät lain nojalla kuulu TI:n toimivaltaan (keskittämisperiaate): - Kuka omistaa esineen - Omaisuuden laajuuden selvittäminen - Ao ja vo-omaisuuden erottaminen ja omaisuuden arvostaminen - Velkojen toteaminen ja niiden kattaminen - Vastikeoikeudesta päättäminen - Asiakirjojen (testamentti, avioehtosopimus jne.) tulkinta - Viimekätinen ratkaisuoikeus tasingosta

42 OSITUKSEN TOIMITTAMINEN I Laskennallinen vaihe a) Osituslaskelman ennakkotoimet: omaisuussuhteiden selvittäminen, ao / vo omaisuuden toteaminen, arvostaminen b) Varsinainen osituslaskelma: Puolisoiden aoomaisuuden säästön määrääminen ja yhteen laskeminen, vastikkeiden määrääminen ja avioosan laskeminen II Reaalinen vaihe Tasingon maksaminen

43 OSITUKSEN TOIMITTAMINEN Ositettava omaisuus: - minkä puolisot omistivat ositusperusteen syntyessä - Avio-oikeuden alaisen omaisuuden tuotto ositusperusteen syntymisen ja osituksen väliseltä ajalta - Arvostetaan ositushetken mukaiseen myyntiarvoon (jollei muusta sovita) * Yrityksen arvo voidaan arvioida usealla eri menetelmällä: lopettamis-, tuotto-, substanssiarvo. Myös goodwill-arvo voidaan ottaa huomioon, jos se on ositushetkellä potentiaalisen ostajan käytettävissä

44 OSITUKSEN TOIMITTAMINEN KKO 1982 II 19. PJ oli määritellyt toisen puolison harjoittamalle huoltoasemalle good will arvon. Puoliso kiisti tämän edelleen luovutuskieltoon vedoten. KKO totesi liiketoiminnan vakiintuneen sellaiseksi, että siitä oli palkan lisäksi mahdollisuus saada jatkuvaa liiketuottoa. Kun kantaja ei ollut näyttänyt, että good will olisi arvioitu liian suureksi, kanne hylättiin. Eri mieltä oleva jäsen olisi hyväksynyt kanteen osittain katsoen osan good will arvosta yrittäjän persoonaan liittyväksi.

45 NETTO-OMAISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN Avioero-osituksessa ei makseta puolisoiden velkoja, vaan ne katetaan - Varataan laskennallisesti omaisuutta velkojen maksamista varten Velat ja omaisuuden laajuus määritellään ositusperusteen syntyhetken mukaan - Myöhemmin syntyneitä velkoja ei kateta Yksin puolison nimissä oleva velka katetaan kokonaan velallispuolison omaisuudella Yhteisestä velasta katetaan puolet kummankin omaisuudesta (elatusvelka elatusvelvollisuuden suhteessa)

46 ESIMERKKI Ao-om A B -as. osake rahaa auto Ao-säästö br Velkojen kattaminen -as. velkaos kulutusluotto Ao-säästö br Netto Vo-om

47 VELKOJEN KATTAMINEN Velkojen kattaminen ei vaikuta velkasitoumukseen Takausvelka katetaan vain, jos se on: a) avio-oikeusyhteyden katkeamishetkellä realisoitunut maksettavaksi tai b) mikäli takaajan maksuvelvollisuus on todennäköinen Yhteisestä velasta puolisot vastaavat solidaarisesti kumpikin voi vaatia, että velka maksetaan ennen ositusta tai siitä annetaan vakuus

48 KATTAMISJÄRJESTYS Pääsääntö: Velat katetaan ao-omaisuudella 1. Jos vo-omaisuus oli, silloin kun siitä tuli vo, erityisesti velan vakuutena katetaan ensisijaisesti vo-omaisuudella, tämän surrogaatilla ja toissijaisesti ao-omaisuudella 2. Jos vo-omaisuus annetaan velan vakuudeksi vasta myöhemmin katetaan ao-omaisuudella 3. Vo-omaisuuden hankkimiseksi tai parantamiseksi otettu velka katetaan ensisijaisesti vo-omaisuudella ja toissijaisesti aoomaisuudella 4. Huolimattomasta asioiden hoitamisesta aiheutunut velka katetaan ensisijaisesti kaikella vo-omaisuudella ja toissijaisesti ao-omaisuudella

49 ESIMERKKI 1. A on saanut testamentilla omakotitalon, joka on testamentissa määrätty vo-omaisuudeksi. A ottaa euron remonttilainan, jolla hän peruskorjaa talon euron velka katetaan osituksessa ensisijaisesti vo-omaisuudella. Jos A:n vo-omaisuus ei riitä kattamaan euron velkaa, loput katetaan hänen ao-omaisuudellaan. 2. A on saanut testamentilla omakotitalon, joka on testamentissa määrätty vo-omaisuudeksi. A pelaa nettipokeria, josta syntyy hänelle euron velka. Osituksessa ko. velka katetaan ensisijaisesti A:n vo-omaisuudella. Jos A:n vo-omaisuus ei riitä kattamaan euron velkaa, loput katetaan hänen aoomaisuudellaan

50 NOLLASÄÄNTÖ Ylivelkaisen puolison omaisuuden säästöksi merkitään aina 0. A B Netto-omaisuus Osituslaskelmaan: Yhteinen säästö: A maksaa tasinkoa B:lle (jos em. omaisuus ao:ta)

51 PÄÄLTÄPÄIN EROTTAMINEN Puolisolla on oikeus velkojen kattamisen jälkeen erottaa omasta ao-omaisuudestaan tiettyjä itselleen tärkeitä esineitä, jos sitä voi pitää kohtuullisena - Henkilökohtaiset käyttöesineet - Päältäpäin erotettu määrä lisätään puolisolle yhteenlasketun säästön puolikkaaseen voi vaikuttaa tasingon määrään

52 EDELLÄ OLLUT ESIMERKKI A B Ao-säästö Netto Vo-om Yhteinen säästö (ao) = = Avio-osa = A maksaa B:lle tasinkoa euroa

53 VASTIKKEET Ennallistamista, ettei ao-omaisuus aiheettomasti vähene toisen osapuolen vahingoksi 1. Puolison omasta omaisuudesta annettava vastike 2. Ao-omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä annettava vastike 3. Ennakkoperintövastikkeet

54 1. Puolison omasta omaisuudesta annettava vastike Jos puoliso on käyttänyt vo-omaisuuttaan oman aoomaisuutensa lisäämiseen puolison ao-omaisuudesta palautetaan laskennallisesti lisäystä vastaava määrä voomaisuuteen - A on saanut lahjaksi euroa. Lahjakirjaan sisältyvän määräyksen mukaan A:n puolisolla ei ole ao:ta lahjoitettuun omaisuuteen. Myöhemmin A maksaa pois koko puolisoiden yhteisen kodin hankkimiseksi otetun asuntolainan lahjaksi saadulla eurolla ositus Puolisoiden omistusosuus asunnosta , heillä ei ole muuta omaisuutta (eikä enää velkaa). A saa vastiketta omasta omaisuudestaan = (A:n ao-säästö). B:n ao-säästö on euroa yhteinen säästö = B maksaa tasinkoa A:lle euroa

55 1. Puolison omasta omaisuudesta annettava vastike Reaalisesti: A saa tasinkoa B:ltä = B saa tasinko = Vrt. Jos vo-omaisuutta ei olisi käytetty ao-omaisuuden parantamiseen A Ao-om Velka Vo-om Yht = sama tulos, mikä saatiin vastikkeen (ennallistamisen) avulla B

56 2. Ao-om:n yhteenlasketusta säästöstä annettava vastike Jos puoliso on tehnyt velkaa vo-omaisuuden hankkimiseksi velan vähentäminen ao-omaisuudesta aiheuttaa vahinkoa toiselle puolisolle kärsimään joutuva puoliso oikeutettu saamaan vastiketta yhteenlasketusta säästöstä Jos puoliso on hoitanut huolimattomasti taloudellisia asioistaan vastaava oikeus - Huolellisuuden vaatimus ei ole ankara - Vastikkeen saaminen edellyttää ao-omaisuuden säästön olennaista vähenemistä Siltä osin kuin ao-omaisuuden yhteenlaskettu säästö ei riitä, vastike otetaan vastikevelvollisen vo-omaisuudesta - Oikeus vaatia vastiketta ei vanhene

57 ESIMERKKI A on lahjoittanut veljelleen C:lle euroa. A:n ao-säästö on ja B:n Ao-omaisuuden yhteenlaskettu säästö on Osituksessa tästä säästöstä annetaan B:lle vastikkeena euroa. Ositettava säästö on siten kummankin avio-osan suuruus on B:lle kuuluu lisäksi vastike B:n osuus =

58 AVIO-OSAN TOTEAMINEN Kun päältäpäin erottamiset on tehty, velat katettu, yhteisestä velasta annettu vakuus ja vastikkeet annettu jäljelle jäävä yhteenlaskettu säästö jaetaan kahtia = avioosa Näin saatua laskennallista avio-osaa verrataan puolison ao-omaisuuden reaaliseen säästöön tasingon määrä

59 TASINGON MAKSAMINEN Osituksen reaalinen vaihe: osoitetaan konkreettisesti tasinkoomaisuus, joka siirtyy vähemmän ao-omaisuutta omistavalle puolisolle Eloonjääneen puolison tasinkoprivilegi Puolison tasinkoprivilegi toisen puolison jouduttua konkurssiin Tasinkoa maksava osapuoli voi halutessaan maksaa tasingon rahana Tasingon maksajalla yleensä oikeus päättää, mitä luovuttaa - toimitusosituksessa ratkaisuvalta PJ:lla: etusija tasingon maksajalle, jos tämän kanta ei kohtuuton - Ilman osapuolten suostumusta ei voida määrätä, että tasinko maksettaisiin omaisuudella, jonka arvo ylittää tasingon määrän (lunastus) - Jos tasinkoa ei muutoin ole mahdollista maksaa, PJ voi pyytää TI:ltä myyntiluvan

60 TASINGON MAKSAMINEN 1. Lesken tasinkoprvilegi Ensin kuolleen puolison ao-om = , lesken aoom = lesken maksettava laskennallisesti tasinkoa Leski voi kuitenkin vedota tasinkoetuoikeuteensa ja kieltäytyä maksamasta tasinkoa. 2. Puolison tasinkoprivilegi toisen puolison jouduttua konkurssiin Jos konkurssi alkaa ositusperusteen synnyttyä (ei vo) puoliso voi poistaa ao:n ilmoittamalla siitä 1 vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.

61 YHTEISEN OMAISUUDEN JAKAMINEN Osapuolen vaatimuksesta yhteisomistussuhde purettava Kummallakin oikeus saada osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta - jaolliset esineet ok. - Jaottomat (esim. asunto-osake) hankalia Jolleivät osapuolet sovi jakotavasta / omaisuus jää yhteiseksi TI:lta myyntilupa

62 EROTTELU Erotteluperusteet samat kuin ositusperusteet Puolisoiden kaikki omaisuus vo:ta Sopimus-/toimituserottelu

63 OSITUKSEN SOVITTELU Jos normaalien ositussääntöjen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen tai siihen, että toinen osapuoli saa perusteetonta etua sovittelu Harkintakriteerit: - lyhytaikainen avioliitto (alle 5 vuotta) - puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi - muut seikat (vastikkeeton saanto) - syyllisyys avioeroon ei relevantti, ei myöskään tuleva varallisuuskehitys * kokonaisharkinta ratkaisee

64 SOVITTELUKEINOT 1. Tasinko-oikeuden rajoittaminen (esim. lyhytaikainen avioliitto) 2. Ao-omaisuuden käsitteleminen vo-omaisuutena a) omaisuus saatu tosiasiallisen yhteiselämän lakattua ennen eroa b) ennen avioliittoa saatu omaisuus c) perintönä, lahjana tai testamenttina saatu omaisuus 3. Vo-omaisuuden käsitteleminen ao-omaisuutena (esim. pitkäaikainen avioliitto)

65 OSITUS AVIOEROTAPAUKSESSA Puolisoiden A ja B välinen 10 vuotta kestänyt avioliitto kariutui A ja B tekivät yhdessä avioerohakemuksen. Käräjäoikeus tuomitsi puolisot avioeroon Puolison B vaatimuksesta omaisuuden ositusta toimittamaan on määrätty pesänjakajaksi asianajaja X. Puolisoilla ei ole avioehtoa. Yhteinen omaisuus: - omakotitalo (arvo n euroa, nyt n euroa) A:n omaisuus: - Vene ( ) saatu perintönä vanhemmilta työllä ansaittua rahaa , - ei velkoja

66 OSITUS AVIOEROTAPAUKSESSA B:n omaisuus: ½ em. omakotitalosta, velkoja (kaksi takaussitoumusta, jotka tulevat lähiviikkoina maksettaviksi, sillä päävelallinen yrittäjä Y on asetettu konkurssiin jo alkukesästä. Toisen B antoi helmikuussa 2009 ja toisen joulukuussa 2011). A kysyy: 1. Pitääkö A:n antaa B:lle omaisuutta ja jos pitää niin kuinka paljon 2. Onko odotettavissa, että X sovittelisi ositusta jommankumman hyväksi

67 OSITUKSEN RIITAUTTAMINEN 1. Osituksen mitättömyys - puoliso jäänyt todisteellisesti kutsumatta ositukseen eikä hän ole sinä läsnä - pj ei järjestä varsinaista osituskokousta - toinen puolisoista oikeustoimikyvytön - Osituskirja väärennetty 2. Osituksen moite: aineellinen tai muodollinen virhe aiheuttaa osituksen pätemättömyyden (pätemättömyys korjauskelpoista ja relatiivista) - valta kanteen nostamiseen ositustahoilla / heidän oikeudenomistajilla (perillisellä itsenäinen oikeus) - muotovirheeseen vedottava 6 kk osituksen toimittamisesta - materiaalisella perusteella toimitusositusta moitittava 6 kk osituksesta lukien ja sopimusositusta kohtuullisessa ajassa osituksen loppuun saattamisesta

68 REKISTERIMÄTTÖMÄT PARISUHTEET Parisuhde, johon ei sovelleta avoliittolakia Avoliitto (yhdessä asuminen) Samaa sukupuolta olevien rekisteröimätön parisuhde - muukalaisperiaate: avopuolisoihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin toisilleen vieraisiin ihmisiin (vrt. esim TakSL:n läheissääntely) - avopuolisot eivät toisiinsa nähden elatusvelvollisia - yhteiselämän lakatessa avopuolisoiden omistus- ja velkasuhteet ratkaistaan yleisten siviilioikeudellisten normien mukaan omistaja saa oman omaisuutensa suojakeinot: 1) perusteettoman edun palautus, 2) velkomus, 3) omistusoikeuden vahvistaminen tai kumoaminen, 4) hallinnan palautus, 5) vahingonkorvaus, 6) sopimuksen pätemättömyys tai sen kohtuullistaminen

69 REKISTERIMÄTTÖMÄT PARISUHTEET Avoliittolaki Avioliittolain säännökset osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista eivät koske avoliittoa miltään osin Laki ei tuo radikaalia muutosta aiempaan oikeustilaan Avopuolisot voivat sopia siitä, että ns. avoliittolain säännöksiä ei sovelleta heihin - Poik. oikeus vaatia omaisuuden erottelua ja pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Laki soveltuu avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa väh. 5 v / joilla on yhteisiä lapsia. irtainten esineiden osalta yhteisomistusolettama Laki mahdollistaa hyvityksen: - avopuoliso on työllään / varallisuuspanoksellaan auttanut toista kartuttamaan / säilyttämään tämän omaisuutta.

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2013 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset?

I.1. Elatusvelvollisuus 14.2.2011 I AVIOLIITON OIKEUS- VAIKUTUKSET. Henkilöoikeudelliset oikeusvaikutukset? PERHE- JA PERINTÖOIKEUS Itä-Suomen yliopisto Kevät 2011 Lehtori, VT Heidi Théman, PKAMK, heidi.theman@pkamk.fi Perhe- ja perintöoikeuden jaottelua Lapsioikeus Nimioikeus Edunvalvonta- eli holhousoikeus

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2014 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE

TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE TEOSTON ASIAKKUUS TEKIJÄN KUOLTUA JA OIKEUDENOMISTAJATIETOJEN ILMOITTAMINEN TEOSTOLLE Tekijänoikeuden voimassaoloaika Teoston asiakkuus Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET Copyright Juristivalmennus

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Tietoa avioliittolaista

Tietoa avioliittolaista Tietoa avioliittolaista Avioliiton solmiminen Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013 Antti Kolehmainen Mitä jäämistösuunnittelu on? Kyse on toimista, joilla perittävä (P ) vaikuttaa a) kuolinpesän hallintoon, b) jaettavan omaisuuden määrään tai laatuun taikka

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet

Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Sukupolvenvaihdokseen valmistavat askeleet Joe Gummerus Legal Counsel Sukupolvenvaihdosstrategiat Tavoitteena ja strategiana voi olla esimerkiksi: Mahdollistaa ja sallia omistuksen siirtyminen seuraavalle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1226 1229. Laki. N:o 1226. avioliittolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1226 1229. Laki. N:o 1226. avioliittolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1226 1229 SISÄLLYS N:o Sivu 1226 Laki avioliittolain muuttamisesta... 3445 1227 Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Katri Salokorpi Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKELUETTELO AOYL 2:12 Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET

Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 29. teos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2094-8

Lisätiedot

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA

Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sanna Sveholm OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Liiketalouden koulutusohjelma 2012 OPAS ALAIKÄISEN RINTAPERILLISEN ASEMAAN KUOLINPESÄN OSAKKAANA Sveholm, Sanna Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

TEORIATIIVISTELMÄT I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

TEORIATIIVISTELMÄT I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE TEORIATIIVISTELMÄT I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET Copyright Juristivalmennus

Lisätiedot

PESÄNSELVITYS. Opas pankkitoimihenkilölle

PESÄNSELVITYS. Opas pankkitoimihenkilölle PESÄNSELVITYS Opas pankkitoimihenkilölle Emma Helenius Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perintökaaren

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa (1 p). B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p).

B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa (1 p). B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p). TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2009 ARVOSTELUPERUSTEET KYSYMYS 1 A.1. Asiaa säätelee käräjäoikeuslaki B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot