TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄVIHKO I MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET

2 Copyright Juristivalmennus 2014

3 Sisältö PERHEOIKEUS TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ... 4 PERIMYKSESTÄ SUOMESSA TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ... 7 KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ OIKEAT VASTAUKSET PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET

4 PERHEOIKEUS 1 TEHTÄVÄ Täydennä. Tehtävästä saada enimmillään 6 pistettä. Avioliiton solmiminen ei tarkoita sitä, että puolisot omistaisivat omaisuutensa. Avioliittolain lähtökohta omaisuuden. Avioliitto ei vaikuta velkoihin, joita puolisoilla oli avioliittoa solmittaessa tai joita heille avioliiton aikana tulee. Poikkeuksena siitä on velat. Merkittävin poikkeus puolisoiden oikeudesta disponoida omasta omaisuudestaan avioliiton aikana on järjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että tietystä omaisuudesta disponointiin tarvitaan. Tärkein kohde on ja siihen kuuluva. järjestelmä suojaa omaisuuden, sillä ei voi estää omaisuuden kiinnittämistä tai panttaamista. Jos rikkova luovutus pääsee tapahtumaan, on puolison nostettava määräajassa. 2 TEHTÄVÄ Alla on kymmenen väittämää. Merkitse rasti sen, mukaan kumpi vaihtoehto on oikein. Oikeasta vastauskohdasta saat + 1p. ja väärästä tai tyhjästä vastauskohdasta - 1p. Tehtävästä voi saada enimmillään 10 pistettä. oikein väärin 1) Avioliittolaki säätää pääosin puolisoiden keskinäisistä taloudellisista suhteista, mutta siinä säännellään myös avioliiton synnystä ja sen purkamisesta. 2) Kihlaus ei velvoita osapuolia mihinkään. 3) Avioliiton voi solmia muutoinkin kuin vihkimällä. 4) Avioerossa on aina kuuden kuukauden mittainen harkinta- aika. 5) Tilanteiden varalta, joissa yhdessä asuminen on jo ennen avioeroa ja puolisoiden taloudellisten suhteiden purkamista käynyt mahdottomaksi, on avoliittolaissa säännökset yhteiselämän lopettamisesta. 6) Päätös yhteiselämän lopettamisesta annetaan toistaiseksi, mutta enintään kahdeksi vuodeksi. 7) Sukunimilaki sääntelee puolisoiden sukunimistä. 2

5 8) Avioliiton solmiminen ei tarkoita sitä, että puolisot omistaisivat omaisuutensa yhteisesti. 9) Avioliitto ei vaikuta velkoihin, joita puolisoilla oli avioliittoa solmittaessa tai joita heille avioliiton aikana tulee. 10) Merkittävin poikkeus puolisoiden oikeudesta disponoida omasta omaisuudestaan avioliiton aikana on vallinnanrajoitusjärjestelmä (tarvitaan puolison lupa). 3 TEHTÄVÄ Essee: Puolison elatus? Vastaa valintakoekirjallisuuden perusteella. Vastaustila on 1 sivua. Tehtävästä voi saada enimmillään 6 pistettä. 4 TEHTÄVÄ Pirjo- Maaria Pirkkolankankaanperä on viehkeä 60- vuotias neito Kuurajärveltä. Pitkän pankkineidin uransa pian päättävä Pirjo- Maaria on nyt päättänyt, että uran jälkeen on miehen ja perheen vuoro. Hän onkin päättänyt suostua jo 80- luvulta lähtien säännöllisesti kukkalähetyksiä lähetelleen Mikko Tuulikkilan kosintaan. Pirjo- Maaria kammoksuu kuitenkin rakkaan sukunimensä menettämistä avioliiton myötä. Hän tulee luoksesi kysymään apua sukunimikysymyksessä ja pyytää sinua myös selvittämään mahdollisen lapsen adoptoimisen kiemuroita. Mitä vastaat Pirjo- Maarialle? Miten arvioisit asiaa perheoikeudellisesti? Vastaa Mikkolan artikkelin pohjalta. Vastaustila on 2 sivua. Tehtävästä voi saada enimmillään 10 pistettä. 3

6 5 TEHTÄVÄ Alla on kymmenen väittämää. Merkitse rasti sen, mukaan kumpi vaihtoehto on oikein. Oikeasta vastauskohdasta saat + 1p. ja väärästä tai tyhjästä vastauskohdasta - 1p. Tehtävästä voi saada enimmillään 10 pistettä. oikein väärin 1) Oikeudellinen isyys ei välttämättä seuraa biologista isyyttä. 2) Avioliittolaissa on olettama siitä, että äidin aviopuoliso on yleensä lapsen isä. 3) Rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta isyyslain säännöksiä isyyden toteamisesta avioliiton perusteella, eikä siihen sovelleta adoptiolain säännöksiä puolison oikeudesta ottolapsen ottamiseen. 4) 12- vuotta täyttänyt saa käyttää puhevaltaansa isyyden tunnustamisen tai isyyskanteen estämiseksi. 5) Kanneteitse tapahtuvassa isyyden vahvistamisessa isyysoikeudenkäyntiä edeltää isyyden selvittäminen. 6) Isyyden tunnustamista edeltää aina tuomioistuimen toimittama isyyden selvittäminen. 7) Avioliittojen ulkopuolella (esim. avoliitossa) syntyneiden lasten osalta ei ole olemassa mitään isyysolettamaa. 8) Isyysasioissa tuomioistuimessa noudatetaan tutkintaperiaatetta. 9) Isyyskanne ei ole sidottu määräaikoihin. 10) Isyyslain mukaan hedelmöityshoitoon suostumuksensa antanut mies on lapsen isä, jos lapsi syntynyt hedelmöityshoitotoimenpiteen seurauksena. 6 TEHTÄVÄ Essee: Avioliiton yleiset edellytykset ja erityiset avioesteet? Vastaustila on 2 sivua. Tehtävästä voi saada enimmillään 10 pistettä. 7 TEHTÄVÄ Essee: Lapsen elatus? Vastaustila on 2 sivua. Tehtävästä voi saada enimmillään 8 pistettä. 4

7 PERIMYKSESTÄ SUOMESSA 1 TEHTÄVÄ Määrittele seuraavat käsitteet tai menettelyt. Vastaustila on yksi sivu. Tehtävästä voi saada enimmillään 6 pistettä. 1. Puolison perintöoikeus 1p. 2. Parenteeliperiaate 3p. 3. Kuolinpesän hallinto 2p. 2 TEHTÄVÄ Essee: Kuolinpesän hallinnon tarkoitus? Vastaustila 1 sivua. Tehtävästä voi saada enimmillään 5 pistettä. 3 TEHTÄVÄ Valitse yksi tai useampi oikea vaihtoehto. Kokonaan oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen. Tehtävästä voi saada enimmillään 5 pistettä. 1) Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa; a) Kuolinpesän hallinnossa lähtökohtana on kuolinpesän osakkaiden keskenään järjestämä kuolinpesän yhteishallinto. b) Pääsääntöisesti kuolinpesän osakkaat ja pesänselvittäjä edustavat pesää yhdessä. c) Osakkaalla on ehdoton oikeus saada pesä luovutetuksi selvittäjän hallintoon. d) Jos perillinen tai testamentinsaaja on vajaavaltainen tai jos hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu, eikä hänellä ole edunvalvojaa, tulee sen jonka hallussa pesä on, ilmoittaa edunvalvojan puutteesta holhousviranomaiselle. 2) Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa; a) Pesänselvittäjä ei tee päätöksiä, joihin voi varsinaisesti hakea muutosta. b) Pesänselvittäjän toimia voi pesänselvityksen kuluessa moittia erillisellä kanteella. c) Pesänselvittäjä hoitaa käytännön tehtäviä päämääränä pesän jakokuntoon saattaminen. d) Joku osakkaista voi toimia muiden valtuuttamana pesänhoitajana. 3) Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa; Tuomioistuimelle saavat tehdä hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi: a) pesän osakas b) henkilö, joka on oikeutettu avustukseen kuolinpesästä c) pesän tai vainajan velallinen tai vainajan velasta vastuussa oleva d) ulosottomies, jos velallisen velasta on ulosmitattu velallisen osuus kuolinpesästä 5

8 Luvanvaraisiin avioesteisiin kuuluvat: avioliitto veljen tai sisaren jälkeläisen kanssa. 0,5p. Toimivaltainen lupaviranomainen näissä asioissa on oikeusministeriö. 0,5p. Se punnitsee, onko olemassa erittäin painavia syitä 0,5p. ottolapsisuhteen muuttamiselle aviosuhteeksi tai erityisiä syitä 0,5p. avioliiton solmimiseen tädin, sedän tai enon kanssa. Jos avioliitto solmitaan tällaisessa tilanteessa ilman oikeusministeriön lupaa, on se kuitenkin pätevä. 0,5p. Ottolapsisuhdetta ei voi enää muuttaa avioliitoksi edes erityisluvalla 0,5p. Avioliiton esteiden tutkimisesta on säännökset avioliittolaissa. 0,5p. Tällöin kihlakumppanit pyytävät, että väestörekisterin pitäjä tutkisi esteiden olemassa olon. 0,5p. Tällä pyritään ehkäisemään avioesteiden vastaisesti solmittuja avioliittoja. 0,5p. 7 TEHTÄVÄ lapsella oikeus saada elatusta vanhemmiltaan, kunnes tulee täysi- ikäiseksi 0,5 o 18- v. raja ei ehdoton: 0,25 elatus voi katketa tätä aiemmin, jos lapsi alkaa itse huolehtia elatuksestaan 0,25, yli 18- v. voi saada kuitenkin vielä elatusta, mutta se on harkinnanvaraista ja sidoksissa koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin 0,5 lapsen elatuksesta säädetään laissa lapsen elatuksesta 0,25, joka koskee vanhempien elatusvastuuta 0,25, joka aina ensisijaista 0,25 ja elatustukilaissa 0,25, jossa säädetään lapselle maksettavasta elatustuesta 0,25 tilanteissa, joissa yksityisoikeudellinen elatus ei lapsen etujen mukaisesti toteudu 0,25 elatusvastuu kytketään vanhemmuuteen, ei huoltajan tehtäviin 0,5 elatuslaki: elatusvastuusta ei vapaudu sopimuksin (sopimus mitätön) 0,25 vanhemman elatusvelvollisuutta voi vähentää vain hänen alentunut elatuskykynsä 0,5 o huomioon otetaan: vanhempien ikä, 0,25, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, 0,25, käytettävissä olevien varojen määrä sekä 0,25 lakiin perustuva muu elatusvastuu 0,25 lapsilainsäädännössä vanhemmat tietävät parhaiten periaate 0,5 o elatus käy vanhempien keskinäisellä vapaamuotoisella sopimuksella 0,5 sopimuksen muoto käy merkitykselliseksi vasta, kun toinen vanhempi ei vapaaehtoisesti osallistu elatukseen 0,25 jos sopimus lapsen elatuksesta on vahvistettu kunnan sosiaaliviranomaisessa 0,25, on se pakkotäytäntöönpantavissa 0,25 jos vanhemmat eivät pääse elatusavusta sopuun, tuomioistuimen on ratkaistava asia 0,5 tuomittu elatusapu tietysti myös pakkotäytäntöönpantavissa 0,25 vahvan adoption periaate: biologisten vanhempien elatusvelvollisuus lakkaa 0,25 13

9 PERIMYKSESTÄ SUOMESSA 1 TEHTÄVÄ 1) Jos perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä ja perittävä oli naimisissa, menee jäämistö eloonjääneelle puolisolle. 1p. 2) Parenteeli periaate tarkoittaa sitä, että perivät perilliset ovat jaettu ryhmiin (parenteeleihin) sen mukaan, miten kaukaisia he ovat. 1p. Mikäli lähempänä olevassa parenteelissa ei ole elossa olevia perillisiä, siirtyy perintö seuraavan parenteelin jäsenille. 0,5p. Ensimmäisessä parenteelissa ovat rintaperilliset ja heidän jälkeläisensä.0,5p. Toisessa parenteelissa vanhemmat ja näiden jälkeläiset 0,5p.ja kolmannessa parenteelissa isovanhemmat ja näiden jälkeläiset. 0,5p. 3) Kuolinpesän hallinnolla tarkoitetaan niitä tehtäviä, joita jäämistön hoitaminen ja jakokuntoon saaminen edellyttää. 1p. Hallinto alkaa kuolinhetkestä ja loppuu, kun pesä on lainvoimaisella jaolla jaettu ja omaisuus luovutettu osakkaille. 1p. 2 TEHTÄVÄ Kuolinpesän hallinnon tarkoituksena on ensinnäkin pesän jakokuntoon saattaminen 0,5p. Keskeisiä toimenpiteitä silloin on sen selvittämien, että ketkä ovat pesän osakkaita ja mikä on vainajan varallisuusasema eli mitkä ovat hänen velkansa ja varansa. 1p. Toiseksi pesää tulee hoitaa ja hallinnoida niin, ettei kenenkään osakkaan tai muun jäämistöintresentin (esim. velkojan) oikeuksia pesässä rikota. 1p. Säilyttämisperiaatteen mukaisesti omaisuus on säilytettävä pesässä ellei sen hoitaminen muuta vaadi tai jolleivät osakkaat sopimusvapautensa rajoissa muuta päätä. 1p. Kolmanneksi kuolinpesän hallintoa järjestettäessä tulee ottaa huomioon leskelle perintökaaressa säädetty jakamattomuussuoja eli hänen oikeutensa hallita jäämistöä. 1,5p. 3 TEHTÄVÄ 1: b, 2: b, 3: c, 4: d, 5: b 4 TEHTÄVÄ Perunkirjoitus on kuolinpesän selvittämisessä keskeinen tapahtuma. 0,25p. Pienissä pesissä perunkirjoitusta ja pesänselvitystä ei käytännössä voi erottaa toisistaan. 0,25p. Suuremmissa pesissä perunkirjoitusta edeltävä pesänselvitys saattaa olla hyvinkin vaativa tehtävä. 0,25p. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. 0,25p. Perunkirjoituksessa pesän varat ja velat kirjataan ja pesän osakkaat luetteloidaan. 0,5p. Perukirja on veroilmoitus ja luettelo pesänosakkaista 0,5p., mutta se muodostaa myös pohjan tulevalle perinnönjaolle 0,25p. Perukirja on merkittävä asiakirja myös velkojille. 0,25p. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. 0,25p. Aikaa voidaan pidentää erityisestä syystä. 0,25p. Tuomioistuin määrää tarvittaessa sopivan henkilön toimituttamaan perunkirjoituksen. 0,25p. Hakemuksesta perukirjan osakasluetteloa voidaan pitää luotettavana. 0,25p. Perunkirjoituksen aloittamisesta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti osakkaalle, jonka hoidettavana omaisuus on. 0,5p. Jos on määrätty pesänselvittäjä, kuuluu tehtävä hänelle. 0,25p. Osakkaan tai pesänselvittäjän on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä. 0,5p. Tieto perunkirjoituksen ajasta ja paikasta annettava hyvissä ajoin osakkaille ja eloonjääneellä puolisolle 0,5p. sekä sille, joka on saava perintönä tai testamentilla osuuden jäämistöön 14

10 vasta osakkaan oikeuden lakattua, 0,5p. sekä sille, jolla perunkirjoitusta toimitettaessa lähinnä on oikeus saada perintö tai testamentti. 0,5p. Perukirjasta tulee ilmetä ketkä ovat saapuvilla 0,25p. ja pesän varat ja velat kuolinhetkellä, 0,25p. Jos vainajan puoliso on elossa, myös hänen varansa ja velkansa tulee merkitä perukirjaan. 0,5p. Perukirjassa tulee mainita myös ennakkoperinnöt sekä muu omaisuus, joka huomioitava rintaperillisten lakiosan suuruutta määriteltäessä. 0,5p. Perukirjaan on liitettävä esim. testamentit ja avioehtosopimus 0,5p. sekä asiakirjat, joista käy ilmi eloonjäänyt puoliso ja perilliset. 0,5p. Pesän ilmoittaa yleensä se, joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt yleensä leski. 0,25p. Osakkaan on annettava tarvittaessa tietoja perunkirjoitusta varten 0,25p. esim. osakkaiden olinpaikkojen ja vainajan omaisuuden selvittämiseksi. 0,5p. Pesän ilmoittajan on annettava valaehtoinen vakuutus, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat eikä hän ole jättänyt mitään tahallaan ilmoittamatta. 0,5p. Ilmoittamatta jättäminen on sanktioitu. 0,25p. Uskottujen miesten tehtävänä arvioida heille ilmoitettu omaisuus. 0,25p. 5 TEHTÄVÄ 1: oikein (o), 2: väärin (v), 3: o, 4: o, 5: v, 6: o, 7: v, 8: v, 9: o, 10: o 6 TEHTÄVÄ Testamentin moite tarkoittaa tiedoksi annetun testamentin moittimista kanteella tuomioistuimessa. 0,25p. Tällainen kanne on vain perillisten käytössä. 0,25p. Moitekanteella pyritään kumoamaan koko testamentti, ei vain saamaan pelkkä lakiosa. 0,25p. Lakiosaperillisen tehtävä myös lakiosailmoitus saadakseen koko lakiosansa. 0,25p. Lakiosailmoitus on eri asia kuin testamentin moite. 0,25p. Sen avulla pyritään saamaan lakiosa. 0,25p. Testamentin moite on yksilöllinen eli kukin perillinen voi harkita erikseen moittimista. 0,25p. Moiteriidassa annetaan tuomio vain moittijan ja testamentin moitteeseen yhtyneen perillisen hyväksi. 0,25p. Testamentti ei siis käy moitteen vuoksi välttämättä kokonaan tehottomaksi. 0,25p. Testamentin moitteella 6 kk määräaika tiedoksisaannista. 0,5p. Perintökaaren 0,25p. mukaan testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos testamentintekijä ei ole kelpoinen määräämään jäämistöstään, 0,25p. eli tekijän tulee olla 18- v. tai naimisissa. 0,25p. Myös 15- v. voi määrätä siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita. 0,25p. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi 0,25p. myös, jos testamenttia ei tehty säädetyssä muodossa, 0,25p. testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus tai tylsämielisyys tai muu sellainen 0,5p. taikka testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivuteltu käyttäen hyväksi esim. hänen ymmärtämättömyyttään 0,5p. Muotovirheinen testamentti voi jäädä päteväksi, jos sitä ei moitita. 0,5p. Pätemättömyys ei siis vaikuta itsestään. 0,25p. (tehtävä pisteytetty 6 pisteeseen, mutta maksimipisteet tehtävästä on 5) 15

PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS MITEN LAKI SYNTYY? VELVOITEOIKEUS

PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS MITEN LAKI SYNTYY? VELVOITEOIKEUS PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS MITEN LAKI SYNTYY? VELVOITEOIKEUS HARJOITUSTEHTÄVÄT 2013 Juristivalmennus Sisältö PERHEOIKEUS... 2 1TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Salonen, Emmi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Emmi Salonen Liiketalous

Lisätiedot

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Tytti Hietanen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marjaana Suni Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

ITÄVALTA. 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot

ITÄVALTA. 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot ITÄVALTA 70 artikla Yleisön saataville asetettavat tiedot Asetuksen 70 ja 76 artikla kuuluvat seuraavasti: Yleisön saataville asetettavat tiedot Jäsenvaltioiden on päätöksellä 2001/470/EY perustetun siviili-

Lisätiedot

Perukirja Täydennysperukirja

Perukirja Täydennysperukirja 1 Perukirja Täydennysperukirja 1. Paikka ja aika Paikka 2. Tiedot vainajasta Aika.. 20 Saapunut: (verotoimisto täyttää) Kuolinpäivä Kotipaikka Siviilisääty Lisätietoja 3. Aviopuoliso (myös rekisteröity

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-477-6 (nid.) ISBN 978-952-466-478-3

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015.

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus. Erikoistumisjakso 16.4.2015. Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus Erikoistumisjakso 16.4.2015. (vastausten palautus prof. Markku Helin) 1. Vastaa valintasi mukaan jompaankumpaan seuraavista: a) Mistä johtuu, että lainsäätäjän on nykyisin

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Satu Kemppainen ja Suomen nuoret lesket ry, 2010 Opasta on päivitetty 2011 ja 2012 Taitto: Jyrki Pitkänen 3. painos, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012. Opas on ladattavissa

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI

EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 1 (11) Ohjeita eroavalle 1. Ero 1.1 Avioero Ensimmäinen hakemus Avioeroa koskeva asia pannaan vireille käräjäoikeudelle toimitettavalla kirjallisella hakemuksella.

Lisätiedot