B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa (1 p). B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa (1 p). B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p)."

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2009 ARVOSTELUPERUSTEET KYSYMYS 1 A.1. Asiaa säätelee käräjäoikeuslaki B.1. Lautamiehen pitää asua käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa B.2. Lautamiehen pitää olla Suomen kansalainen (1p). C.1. Lautamies ei saa olla konkurssissa C.2. Lautamiehen holhousoikeudellinen toimintakelpoisuus ei saa olla rajoitettu D.1. Henkilön on oltava sopiva toimimaan lautamiehenä E. 1. Lautamieheltä edellytetään tuomarinvala (0,5 p) tai vastaava vakuutus (0,5 p). F.1. Lautamiehen on oltava vähintään 25-vuotias (0,5 p). F.2. Lautamieheksi ei saa nimittää henkilöä, joka on täyttänyt 63 vuotta (0,5 p). G.1. Lautamies ei saa olla virassa yleisessä tuomioistuimessa / ei saa olla virallinen syyttäjä (0,5 p). G.2. Lautamies ei saa olla virassa rangaistuslaitoksessa (0,5 p). G.3. Lautamies ei saa virassaan suorittaa ulosottotehtäviä / rikoksen esitutkintaa / tulli- tai poliisivalvontaa (0,5 p). G.4. Lautamies ei saa olla asianajaja / harjoittaa ammatikseen asianajoa (0,5 p). Pääsykoekirja 2/2009, s. 22 KYSYMYS 2 A.1. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus B.1. Määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa / konkurssipesästä C.1. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin

2 D.1. Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa määräyksiä suostumuksen antamisen edellytyksistä E.1. Jos samalla saannolla on hankittu useita osakkeita, kysymys suostumuksen antamisesta on ratkaistava niiden kaikkien osalta samalla tavoin, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin F.1. Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle (1 p) F.2. kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle tai yhtiöjärjestyksessä määrätyssä lyhyemmässä ajassa, suostumus katsotaan annetuksi G.1. Ennen suostumuksen antamista luovutuksensaajalla ei ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus suoritukseen varoja jaettaessa (1 p) ja G.2. etuoikeus osakeannissa G.3. Etuoikeuden nojalla saatu osake ei ilman yhtiön suostumusta tuota tätä parempaa oikeutta Pääsykoekirja 3/2009, s KYSYMYS 3 A.1. Vuoden 1999 alusta lukien on ollut voimassa säännös, jolla on lisätty takausvelan koron vähennyskelpoisuutta B.1. Takaajalla tai muun vakuuden asettajalla on oikeus vähentää sitoumuksensa (1 p) B.2. perusteella suorittamansa velan (1 p) B.3. tai sen suorittamista varten ottamansa velan korot (1 p), B.4. jotka ovat kertyneet siitä alkaen, kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi C.1. Edellytyksenä on, että päävelallinen on esimerkiksi ulosotossa todettu varattomaksi D.1. Henkilöllä, joka on asettanut omaisuutensa vakuudeksi toisen velasta, on sama oikeus korkojen vähentämiseen kuin takaajalla D.2. Siten esimerkiksi pantiksi annetun omaisuuden omistajalla on oikeus vähentää pantin realisoinnin yhteydessä suoritetusta määrästä osuus, joka vastaa velasta maksettavaa korkoa E.1. Takaajan ja muun vakuuden asettajan maksamat korot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia vain, jos alkuperäisellä velallisella olisi ollut oikeus niiden vähentämiseen elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kohdistuvina korkoina. E.2. Takaaja ei siten saa vähentää niitä korkoja, jotka alkuperäisellä velallisella kohdistuivat esimerkiksi asunnon hankkimiseen tai sellaiseen sijoitustoimintaan, jota ei voida pitää elinkeinotoimintana vaan tuloverolain mukaisena tulonhankkimistoimintana. Pääsykoekirja 1/2009, s. 34

3 KYSYMYS 4 A.1. Säätiö on määrättyyn tarkoitukseen sijoitettu omaisuusmassa, jolla on oma hallintonsa A.2. Sillä ei ole omistajia tai jäseniä, vaan ainoastaan tarkoitus, jonka toteuttamiseen se pyrkii A.3. Säätiön perustamisesta säädetään säätiölaissa A.4. Säätiöt rekisteröidään patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisölinjan ylläpitämään säätiörekisteriin B.1. Ainoastaan ennen vuotta 1965 rekisteröidyillä säätiöillä on oikeus harjoittaa aikaisempaa liiketoimintaa B jälkeen säätiölle ei ole voitu antaa perustamislupaa, jos sen sääntöjen mukaisena tarkoituksena olisi liiketoiminnan harjoittaminen tai jos sen pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti olisi välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai säätiön toimihenkilölle B.3. Säätiö ei saa harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sellaista, joka sen säännöissä on mainittu ja joka välittömästi edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista C.1. Varsinaisten säätiöiden lisäksi on olemassa epäitsenäisiä säätiöitä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä C.2. Epäitsenäisessä säätiössä kysymys on yksipuolisesta oikeustoimesta, jolla säätäjä luovuttaa omaisuutta toiselle käytettäväksi määrättyyn tarkoitukseen ja hoidettavaksi erillään saajan muista varoista C.3. Epäitsenäinen säätiö ei edellytä oman organisaation luomista säätiövarallisuuden hoitoa varten Pääsykoekirja 3/2009, s KYSYMYS 5 A.1. Kanteen hyväksyvät tuomiot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan tuomiolauselmassa määrätyn oikeusseuraamuksen perusteella. (1 p) B.1. Yleisin tuomiotyyppi on ns. suoritustuomio (1 p), B.2. jollaisesta on kysymys silloin, kun tuomiossa vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle jotakin, pääsääntöisesti rahaa. (1 p) C.1. Toisena tuomiotyyppinä on ns. vahvistustuomio (1 p), C.2. jolla ratkaistaan tietyn kantajan ja vastaajan välisen (0,5 p) C.3. oikeussuhteen olemassaolo (0,5 p) (positiivinen vahvistustuomio) (0,5 p) C.4. taikka sen puuttuminen (0,5 p) (negatiivinen vahvistustuomio) (0,5 p).

4 C.5. Esimerkkinä vahvistustuomiosta voidaan mainita ratkaisu, jolla jokin oikeustoimi (esim. kauppa) julistetaan pätemättömäksi. (1 p) D.1. Muotoamistuomio (1 p) D.2. voidaan puolestaan määritellä tuomioistuimen ratkaisuksi, jolla muutetaan jotakin tiettyä oikeussuhdetta (0,5 p) taikka oikeustilaa (0,5 p). D.3. Esimerkkinä muotoamistuomiosta voidaan mainita aviopuolisoiden tuomitseminen avioeroon. (0,5 p) Pääsykoekirja 2/2009, s. 79 KYSYMYS 6 A.1. Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, jonka hän on tehnyt avioliiton aikana A.2. Ainoastaan perheen elatusta varten tehdystä velasta puolisot vastaavat yhteisvastuullisesti (1 p). A.3. Sääntö ei kuitenkaan koske rahalainaa, (1 p) A.4. vaan lähinnä erilaisia elatusta varten velaksi tehtyjä hankintoja (1 p) A.5. tai määräajoin erääntyviä yhteisen talouden maksuja B.1. Sopimus on tehtävä kirjallisena, (1 p) B.2. sekä esitettävä se sen kunnan sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi, (1 p) B.3. jossa puolisoilla / tai toisella heistä on kotipaikka C.1. Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalilautakunnan on harkittava, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena (1 p) C.2. ottaen huomioon puolison elatuksen tarve, / toisen puolison maksukyky / ja muut asiaan vaikuttavat seikat Pääsykoekirja 1/2009 s KYSYMYS 7 A.1. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslaissa (0,5 p). B.1. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan yhteisölle tai säätiölle (0,5 p) aiheuttamansa vahingon, jonka hän on aiheuttanut tahallisesti (0,5 p) tai huolimattomuudesta (0,5 p) suorittaessaan B.2. tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkastusta, (1 p) tai B.3. muuta toimea, joka on säädetty tilintarkastajan tehtäväksi (0,5 p) tai B.4. jonka perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen (0,5 p) tai tuomioistuimen käyttöön. (0,5 p)

5 C.1. Tilintarkastajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta tilintarkastuslakia (0,5 p), yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia (esim. laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, osakeyhtiölaki sekä osuuskuntalaki) (0,5 p) C.2. taikka yhtiöjärjestystä (0,5 p), sääntöjä (0,5 p) tai yhtiösopimusta rikkomalla (0,5 p) C.3. yhteisön osakkaalle (0,5 p), yhtiömiehelle (0,5 p) tai jäsenelle (0,5 p) taikka muulle henkilölle. (0,5 p) D.1. Jos tilintarkastajana on tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö (0,5 p) sekä se, jolla on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. (0,5 p) Pääsykoekirja 3/2009, s. 88 KYSYMYS 8 A.1. Perillisellä (ja testamentinsaajalla) on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen vastaan perinnön. Tehokkaan luopumisen edellytyksenä kuitenkin on, ettei perillinen ole osaksikaan ottanut perintöä vastaan. (1 p) A.2. Perillisen on otettava pesä hoitoonsa ja hallintaansa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin perunkirjoituksen toimittamiseksi. Sanottuihin lakimääräisiin jäämistöä koskeviin toimiin ryhtymistä tai niihin osallistumista ei voida pelkästään katsoa sellaiseksi ryhtymiseksi, joka synnyttäisi perintöverovelvollisuuden. (1 p) A.3. Pesään ryhtymisessä on pesän osakkaan kannalta kysymys lähinnä siitä, että hän on ryhtynyt käyttämään omistajalle kuuluvia oikeuksia omistajan ominaisuudessa. (1 p) A.4. Perinnöstä luopuminen ilman veroseuraamuksia on katsottu mahdolliseksi, vaikka edunsaajana oleva perillinen ottaisikin henkivakuutuskorvauksen vastaan. (1 p) B.1. Mitään tarkkaa aikarajaa, jonka kuluessa luopumisen on tapahduttava, ei ole säädetty. (1 p) B.2. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei sen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa (1 p) tai jos edunsaaja on määrätty, saajaksi on määrätty luopujan sijaantuloperillinen (1 p) tai jos heitä on useita, kaikki sijaantuloperilliset B.3. Luopuminen voi tapahtua tehokkaasti vain sijaantuloperillisen hyväksi. (1 p) B.4. Lisäksi on huomattava, että luovutuksensaajan oikeuden omaisuuteen tulee olla rajoittamaton omistusoikeus. Tehokkaassa luopumisessa luopuja ei siten voi pidättää itselleen edes hallinta- tai tuotto-oikeutta. (1 p) Pääsykoekirja 1/2009, s. 138 ja 63

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

joka on täyttänyt 18 vuotta joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tietoa avioliittolaista Tässä esitteessä selostetaan lyhyesti avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevia säännöksiä. Esite on tarkoitettu annettavaksi jokaiselle

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131. Laki. N:o 126 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 N:o 126 131 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista... 277 127 Laki

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944. Henkilöstörahastolaki. N:o 934 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010 N:o 934 944 SISÄLLYS N:o Sivu 934 Henkilöstörahastolaki... 2985 935 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979. Toiminimilaki. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979. Toiminimilaki. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 1979 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 0 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Toiminimilaki Yleiset säännökset. Toiminimellä tarkoitetaan nimeä,

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot