LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2013) 183 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

2 LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio 2

3 Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/ ja erityisesti sen 41 artiklan, 12 päivänä joulukuuta 2012 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi , 18 päivänä maaliskuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2013 3, ja esittää budjettivallan käyttäjälle lisätalousarvioesityksen nro 2 vuoden 2013 talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (http://eurlex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä EUVL L 298, , s. 1. EUVL L 66, , s. 1. COM(2013)

4 SISÄLLYLUETTELO 1. JOHDANTO TULOJEN KASVU YLEINEN TAUSTA: MAKSUMÄÄRÄRAHAVAJE MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSET RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN OTSAKE 1 A KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY OTSAKE 1 B KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KOHEESIO OTSAKE 2 LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA OTSAKE 3 A VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS OTSAKE 3 B KANSALAISUUS OTSAKE 4 EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA PÄÄTELMÄ TIIVISTELMÄTAULUKKO RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN

5 1. JOHDANTO Tässä vuotta 2013 koskevassa lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 2 kasvatetaan sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavia muita tuloja koskevaa ennustetta 290 miljoonalla eurolla, lisätään maksumäärärahoja 11,2 miljardilla eurolla monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa 1 a, 1 b, 2, 3 a, 3 b ja 4. Lisäyksellä on tarkoitus kattaa jäljellä olevat rahoitustarpeet vuoden loppuun asti, jotta voitaisiin täyttää aikaisemmista ja nykyisistä sitoumuksista johtuvat velvoitteet, välttää taloudelliset seuraamukset sekä varmistaa, että tuensaajat saavat EU:n eri politiikanaloja varten sovitun rahoituksen, johon liittyvät maksusitoumusmäärärahat parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet aikaisemmissa vuotuisissa talousarvioissa. Maksumäärärahoihin pyydetyillä lisämäärärahoilla vähennetään maksattamatta olevien sitoumusten määrää ja riskiä siitä, että vuodelle 2014 joudutaan siirtämään poikkeuksellisen suuri määrä maksattamatta olevia sitoumuksia. Maksumäärärahoihin esitetyssä lisäyksessä on varainhoitoasetuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti otettu huomioon mahdollisuudet määrärahojen sisäiseen uudelleen kohdentamiseen. Lisäys vastaa sen vuoksi maksumäärärahojen nettomäärää, joka tarvitaan, jotta kaikki vuoden 2013 talousarvioon otetut menot voitaisiin kattaa vuoden loppuun asti. Sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavat lisätulot puolestaan vähentävät lisätalousarvioesityksen nro 2/2013 vaikutusta jäsenvaltioiden BKTLmaksuosuuksiin. Pyydettyjen maksumäärärahojen kokonaismäärä on ,2 miljoonaa euroa, joten monivuotisessa rahoituskehyksessä maksumäärärahoille vuodeksi 2013 asetettuun enimmäismäärään nähden jää 14,8 miljoonan euron kohdentamaton liikkumavara. Tästä liikkumavarasta on tarkoitus kattaa tähän mennessä tiedossa olevat EU:n solidaarisuusrahastosta rahoitettavat tukihakemukset. Pyydettyjen maksumäärärahojen ansiosta voidaan varmistaa, että kaikki vuoden 2012 lopussa täyttämättä jääneet ja kaikki vuonna 2013 syntyvät oikeudelliset velvoitteet voidaan kattaa vuoden 2013 talousarviosta. Näin voidaan välttää se, että vuodelle 2014 joudutaan siirtämään poikkeuksellisen suuri määrä sellaisia maksamattomia maksuja, jotka olisi pitänyt suorittaa varainhoitovuonna Koska koheesiopolitiikan alalla käytössä olevan sitoumusten purkautumista koskevan ns. n + 3 -säännön soveltaminen päättyy tänä vuonna, komissio odottaa aiempien kokemusten perusteella, että tavanomaista suurempi osuus maksupyynnöistä saadaan niin myöhäisessä vaiheessa vuotta, ettei maksua enää ehditä suorittamaan samana vuonna. Nämä maksut suoritetaan sen vuoksi vuoden 2014 alussa. Seuraavassa on yksityiskohtainen selvitys ,2 miljoonan euron lisäyksestä. Maksumäärärahojen määrä on lisäyksen jälkeen hyvin lähellä monivuotisessa rahoituskehyksessä maksumäärärahoille vuodeksi 2013 asetettua enimmäismäärää. Tämä ehdotus merkitsee käytännössä sitä, ettei kuluvana vuonna voida enää esittää uusia lisätalousarvioita muuttamatta monivuotista rahoituskehystä (rahoituskehystä muutettaessa neuvoston on tehtävä päätöksensä yksimielisesti). Komissio ei aio nykyisten eikä ennakoitavissa olevien tulevien olosuhteiden valossa pyytää lisää maksumäärärahoja vuonna

6 2. TULOJEN KASVU Sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista peräisin olevia tuloja koskeva alkuperäinen arvio hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa on 100 miljoonaa euroa. Nämä tulot on otettu talousarvion tulopuolen lukuun 7 1 Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut. Kun otetaan huomioon talousarvioon tähän mennessä tuloutetut määrät sekä määrät, joiden tulouttaminen on odotettavissa, sakkoja, uhkasakkoja ja seuraamusmaksuja koskeviin alkuperäisiin ennusteisiin ehdotetaan 290 miljoonan euron lisäystä, josta 270 miljoonaa euroa liittyy sakkoihin (tulopuolen momentti 7 1 0) ja 20 miljoonaa euroa jäsenvaltioille määrättyihin uhkasakkoihin (tulopuolen momentti 7 1 2). Varainhoitoasetuksen 83 artiklan mukaan komissio ottaa sakoista, seuraamusmaksuista ja seuraamuksista kertyneet määrät talousarvioon heti, kun Euroopan unionin tuomioistuin ei enää voi kumota niitä koskevia päätöksiä. Nämä sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavat lisätulot vähentävät sitä vaikutusta, joka tällä lisätalousarvioesityksellä on jäsenvaltioiden BKTLmaksuosuuksiin. Lisäksi komissio esittää huhtikuussa 2013 talousarvion tulopuolta koskevan lisätarkistuksen vuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta kertyneen mahdollisen ylijäämän ottamiseksi vuoden 2013 talousarvion tulopuolelle varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti. 3. YLEINEN TAUSTA: MAKSUMÄÄRÄRAHAVAJE 3.1. Hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa vain niukasti maksumäärärahoja Maksumäärärahojen määrä hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa on 132,8 miljardia euroa. Summa on 5 miljardia euroa pienempi kuin komission talousarvioesityksessä ja 2,9 miljardia euroa pienempi kuin maksumäärärahojen lopullinen määrä vuoden 2012 talousarviossa. Tämä merkitsee, että maksumäärärahatilanne on hyvin tiukka jo alkuvuodesta 2013 ja vajetta alkaa syntyä edellisvuotta aikaisemmin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon myös se, että komission vuoden 2013 talousarvioesityksessä ehdottama maksumäärärahojen määrä perustuu oletukseen, jonka mukaan kaikki varainhoitovuonna 2012 suoritettaviksi tulevat maksut maksetaan kyseisenä vuonna, jotta vuoden lopussa ei synny poikkeuksellisen suurta maksattamatta olevien sitoumusten kertymää. Komission lisätalousarvioesityksessä nro 6/2012 maksumäärärahoihin esittämää lisäystä kuitenkin supistettiin lisätalousarvioesitystä hyväksyttäessä 2,9 miljardia euroa, minkä seurauksena maksumäärärahoja ei ollut riittävästi kaikkien kyseiseen ajankohtaan mennessä saatujen maksupyyntöjen kattamiseen Hyväksyttyyn vuoden 2013 talousarvioon liitetyt julistukset Hyväksyessään sen, että vuoden 2013 maksumäärärahoja vähennetään komission talousarvioesitykseen sisältyvästä määrästä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittivat 10. joulukuuta 2012 yhteisen lausuman, jossa ne kehottavat komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin perussopimuksen mukaisesti ja pyytämään erityisesti maksumäärärahojen lisäämistä lisätalousarviossa, jos varainhoitovuoden 2013 talousarvion määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi kattamaan menoja alaotsakkeessa 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeessa 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeessa 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta), otsakkeessa 3 (Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus) ja otsakkeessa 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana). Neuvosto ja Euroopan parlamentti puolestaan lupasivat muodostaa kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita. 6

7 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat lisäksi yhteisen lausuman varainhoitovuoden 2012 maksutarpeista, koska lisätalousarviossa nro 6/2012 hyväksyttyä maksumäärärahalisäystä oli supistettu 2,9 miljardilla eurolla komission alun perin esittämästä määrästä, minkä vuoksi maksumäärärahojen määrä ei ollut riittävä kaikkien kyseiseen ajankohtaan mennessä saatujen maksupyyntöjen kattamiseen. Komissio sitoutui tässä yhteisessä lausumassa esittämään vuoden 2013 alkupuolella lisätalousarvioesityksen, jonka ainoana tarkoituksena on kattaa vuodelta 2012 lykätyt vaatimukset heti, kun keskeytykset on poistettu, ja muut vireillä olevat oikeudelliset velvoitteet sanotun vaikuttamatta vuoden 2013 talousarvion asianmukaiseen toteuttamiseen. Neuvosto ja Euroopan parlamentti puolestaan lupasivat muodostaa kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita. Komissio esittää nyt näiden kahden lausuman mukaisesti lisätalousarvioesityksen, jossa on otettu huomioon kaikkien otsakkeiden maksumäärärahatarpeet johdonmukaisuuden ja moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi. Esitys antaa budjettivallan käyttäjälle kattavan kokonaiskuvan loppuvuoden tarkistetuista maksumäärärahatarpeista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuotta, ja sillä varmistetaan, että unionin talousarviosta voidaan kattaa unionin taloudelliset velvoitteet kansallisia ja paikallisia viranomaisia ja muita lopullisia tuensaajia kohtaan hyväksyttävissä määräajoissa Katsaus vuoden 2013 maksumäärärahatarpeisiin Komissio on arvioinut tarkkaan sen, miten paljon velvoitteiden täyttämiseksi tarvitaan maksumäärärahoja vuonna Tämän lisätalousarvioesityksen tarkoituksena on komission tekemän arvion perusteella mukauttaa käytettävissä olevia maksumäärärahoja useissa budjettikohdissa, jotta havaitut maksumäärärahavajeet voitaisiin korjata. Maksumäärärahojen lisämäärä jakautuu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden kesken seuraavasti: otsakkeeseen 1 b esitetään 9,0 miljardin euron lisäystä (80 prosenttia kokonaislisäyksestä) ja muihin otsakkeisiin yhteensä noin 2,2 miljardin euron lisäystä (ks. jäljempänä oleva taulukko). miljoonaa euroa 1a Maksumäärärahat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Talousarvio 2013 (ml. LTE nro 1) LTE nro 2 Osuus LTE:stä nro 2 Ehdotettu lisäys suhteessa talousarvioesitykseen 2013 talousarvioon 2013 (ml. LTE nro 1) ,0 982,6 8,8 % 5,0 % 8,3 % 1b Kasvua ja työllisyyttä edistävä , ,1 80,2 % 15,1 % 19,0 % koheesio 2 Luonnonvarojen suojelu ja ,0 608,5 5,4 % 0,3 % 1,1 % hallinta 3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus 917,7 128,4 1,1 % 12,8 % 14,0 % 3 b Kansalaisuus 639,1 15,2 0,1 % 0,2 % 2,4 % 4 EU maailmanlaajuisena toimijana 6 409,4 489,5 4,4 % 5,1 % 7,6 % 5 Hallinto 8 430,4 6 Korvaukset 75,0 Yhteensä , ,2 100,0 % 4,8 % 8,4 % josta otsakkeet 1 a, 2, 3 a, 3 b ja , ,1 19,8 % 0,9 % 2,9 % 7

8 Kuten taulukosta käy ilmi, jos huomioon ei oteta otsaketta 1 b, muissa otsakkeissa on niihin esitetyn maksumäärärahojen kokonaislisäyksen jälkeen yhteenlaskettuna hieman vähemmän maksumäärärahoja kuin vuoden 2013 talousarvioesityksessä. Tämä osoittaa, että komissio on arvioinut maksumäärärahatarpeet uudelleen hyvin tarkkaan. Otsake 3 a muodostaa kuitenkin erityistapauksen, jossa komissio on vuoden lopun tarpeet arvioituaan esittänyt maksumäärärahoihin lisäystä, jonka seurauksena maksumäärärahojen määrä on suurempi kuin vuoden 2013 talousarvioesityksessä. Tällä lisäyksellä on tarkoitus kattaa yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan alalla toimivien neljän rahaston väli- ja loppumaksujen määrän kasvu. Seuraavissa kohdissa tarkastellaan vuoden lopun tarkistettujen maksumäärärahatarpeiden nettovaikutuksia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain. 4. MAKSUMÄÄRÄRAHOJEN LISÄYKSET RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN 4.1. Otsake 1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Otsakkeen 1 a maksumäärärahojen määrä hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa on 177,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2012 lopullisessa talousarviossa ja 1,7 miljardia euroa pienempi kuin komission vuoden 2013 talousarvioesityksessä. Otsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen määrä vuoden 2013 talousarviossa on kuitenkin edellisvuosien suuntauksen mukaisesti 4,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Lisäksi ohjelmien käytännön toteuttamista heijastava maksumäärärahojen toteutusaste oli vuonna 2012 huomattavasti suurempi kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 2013 maksumäärärahoihin tarvittava merkittävä lisäys perustuu edellä mainittuihin seikkoihin sekä yksittäisten budjettikohtien määrärahatarpeiden huolelliseen analyysiin. Otsakkeen 1 a maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 982,6 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka jakautuu seuraavasti: 8 Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma 60, Euroopan maanseurantaohjelma (GMES) 10, Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja 0,650 alakohtaisen lähentämisen aloilla Tuki CENin, CENELECin ja ETSIn standardointitoimiin 1, Avaruustutkimus 34, Turvallisuustutkimus 50, Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (Galileo) 40, Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) 20, Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 13, Yhteistyö Terveys 200, Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 65, Yhteistyö Energia 20, Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 40, Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 12, Ideat 35, Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus 20, Valmiudet Osaavat alueet 2, Valmiudet Tutkimuspotentiaali 0,805

9 Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Valmiudet Tiede yhteiskunnassa 8, Valmiudet Riskinjakorahoitusväline 0, Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu 7, EY:n kuudennen puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen 7, Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan 32,000 tukiohjelma Tuki tieto- ja viestintätekniikoiden alan tutkimusyhteistyölle (TVT Yhteistyö) 85, Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalaan liittyvät toimet 2, Yhteisen tutkimuskeskuksen ydinalaan liittyvä toiminta 2, Ydinlaitosten poistaminen käytöstä ja ydinjätehuolto 4, Rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvät 1,443 yksittäistoimet Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen 0, Tulli , Fiscalis , Erasmus Mundus 6, Elinikäinen oppiminen 120, Ihmiset 45, Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA) 10, Unionin tilasto-ohjelman loppuun saattaminen 9,376 Tutkimuksen puiteohjelmat: 678,2 miljoonaa euroa Yhteensä 982,601 Suurin osa otsakkeen 1 a maksumäärärahoihin pyydetystä lisäyksestä liittyy tutkimuksen puiteohjelmien maksatustarpeisiin. Näiden puiteohjelmien maksumäärärahoja supistettiin hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa merkittävästi. Maaliskuussa 2013 tehdyssä vuoden lopun maksumäärärahatarpeiden arvioinnissa vahvistui, että yleisesti ottaen tarve vastaa vuoden 2013 talousarvioesitykseen sisältyvää komission esittämää määrää, kun huomioon otetaan myös se, että maksumäärärahojen toteutusaste vuonna 2012 oli 11 prosenttia suurempi kuin vuonna Tämän vuoksi komissio esittää, että maksumäärärahojen määrää lisätään useissa tutkimukseen liittyvissä budjettikohdissa. Komissio pystyy lisäysten ansiosta kattamaan väli-, loppu- ja ennakkomaksuihin liittyvät määrärahatarpeet ja näin noudattamaan uudessa varainhoitoasetuksessa maksuille asetettuja määräaikoja, etenkin avustusten myöntämiseen ja maksujen suorittamiseen sovellettavia määräaikoja. On tärkeää, että komissio pystyy allekirjoittamaan vuodeksi 2013 suunnitellut avustussopimukset ajoissa, sillä monet sidosryhmät (yliopistot, tutkimuslaitokset, pk-yritykset ja teollisuusyritykset) tarvitsevat EU:n tukea voidakseen toteuttaa tutkimushankkeensa. Jos avustussopimusten allekirjoittaminen viivästyy, jo muutoinkin monimutkainen suunnittelu- ja ohjelmatyö joudutaan keskeyttämään, mikä puolestaan viivästyttää tutkijoiden palkkaamista, vaikeuttaa käytettävissä olevien tutkijoiden löytämistä, lisää konsortioiden epävakautta ja vaikeuttaa EU:n politiikan ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista. 9

10 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma: 92,0 miljoonaa euroa Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvan Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman maksumäärärahojen odotetaan loppuvan kesäkuussa 2013 ja samaan puiteohjelmaan kuuluvan Tietoja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman maksumäärärahojen syyskuussa Syynä tähän ovat hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa näiden ohjelmien maksumäärärahoihin tehdyt merkittävät leikkaukset. Komissio pystyy pyytämiensä lisämäärärahojen ansiosta kattamaan vuonna 2012 allekirjoitettuihin sitoumuksiin liittyvät ennakkomaksut sekä väli- ja loppumaksuihin liittyvät määrärahatarpeet ja näin noudattamaan uudessa varainhoitoasetuksessa maksuille asetettuja määräaikoja, etenkin avustusten myöntämiseen ja maksujen suorittamiseen sovellettavia määräaikoja. Jos maksumäärärahoja ei lisätä ekoinnovaatioihin ja yrittäjyyteen liittyvien toimintojen tapauksessa, voimassa oleviin hankinta- ja avustussopimuksiin liittyvät väli- ja loppumaksut joudutaan keskeyttämään kesäkuussa Tämä aiheuttaisi merkittävää vahinkoa maksujen saajille, joista suurin osa on eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset). Viivästyneille maksuille kertyy kaikkien näiden sopimusten tapauksessa viivästyskorkoa, kunnes lisämäärärahat saadaan käyttöön. GMES ja Galileo: 30,5 miljoonaa euroa Kahden tärkeimmän eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (GMES ja EGNOS-Galileo) tapauksessa ollaan siirtymässä operatiiviseen vaiheeseen, ja maksumäärärahoihin tarvitaan lisäystä (joka on GMES:n tapauksessa 10,5 miljoonaa euroa ja EGNOS-Galileon tapauksessa 20 miljoonaa euroa), jotta etenkin Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvät maksut voitaisiin suorittaa. Kyseiset sopimukset liittyvät satelliitteihin, laukaisuihin, maanpäälliseen segmenttiin sekä toimintoihin. Ilman edellä mainittuja lisäyksiä ESA:lle ei voida maksaa sovittua määrää ja maksujen suorittamista toimeksisaajille joudutaan lykkäämään. Tästä olisi seurauksena ohjelman toteutuksen viivästyminen ja sen operatiivisen vaiheen käynnistämisen lykkääminen vuoden 2014 loppuun. Lisäksi se johtaisi kustannusten ylityksiin. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR): 13,0 miljoonaa euroa Globalisaatiorahastoa koskevaan budjettikohtaan otettiin hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa 50 miljoonan euron maksumäärärahat. Komission tähän mennessä saamissa globalisaatiorahastoa koskevissa tukihakemuksessa haettu tuki ylittää kuitenkin jo tämän määrän. Jotta näihin hakemuksiin liittyvät maksumäärärahatarpeet voitaisiin kattaa, maksumäärärahoihin esitetään 13,0 miljoonan euron lisäystä. Elinikäinen oppiminen ja Erasmus Mundus: 126,0 miljoonaa euroa Hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Erasmus Mundus -ohjelman maksusitoumusmäärärahoihin tehtyä lisäystä kompensoitiin vähentämällä kyseisten ohjelmien maksumäärärahoja talousarvioesitykseen sisältyvästä määrästä. Maksumäärärahojen viime vuosien hyvän toteutusasteen perusteella ehdotetaan, että näiden ohjelmien maksumäärärahojen määrä saatetaan vastaamaan vuonna 2012 toteutuneiden määrärahojen määrää ja että määrässä otetaan huomioon vuoden 2013 maksusitoumusmäärärahoihin tehty lisäys. Elinikäisen oppimisen ohjelman maksumäärärahoihin esitetään tämän vuoksi 120,0 miljoonan euron lisäystä ja Erasmus Mundus -ohjelman maksumäärärahoihin 6,0 miljoonan euron lisäystä. Komissio ei ilman näitä lisämäärärahoja pysty asettamaan toimintamäärärahoja kansallisten virastojen käyttöön. Tämä puolestaan aiheuttaisi kansallisille virastoille vakavia ongelmia hajautettujen toimien toteuttamisessa. Muut ohjelmat ja toimet: 42,9 miljoonaa euroa Myös monien muiden otsakkeeseen 1 a sisältyvien ohjelmien maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelu on vahvistanut, että tarpeet vastaavat vuoden 2013 talousarvioesitykseen sisältyviä 10

11 määriä. Tällaisia ovat etenkin rahoituspalveluihin, sisämarkkinoihin, tulli- ja veroasioihin sekä tilastoihin liittyvät ohjelmat. Maksumäärärahojen toteutusaste on näissä ohjelmissa ollut hyvä, ja joidenkin ohjelmien tapauksessa maksumäärärahojen odotetaan loppuvan aikaisessa vaiheessa vuotta, mistä puolestaan saattaa olla seurauksena viivästyskorkojen kertyminen Otsake 1 b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Otsakkeen 1 b maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 9 miljardin euron kokonaislisäystä, joka jakautuu seuraavasti: Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen Tavoite 1 ( , ) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Lähentyminen 1 620, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 773, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen Tavoite 1 515,000 ( ) Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen Tavoite 2 86,000 ( ) Urban-yhteisöaloitteen loppuun saattaminen ( ) 0, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Lähentyminen 1 797, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 833, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Euroopan alueiden välinen yhteistyö 182, Koheesiorahasto Aikaisempien hankkeiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2007) 250, Koheesiorahasto 2 085,000 Yhteensä 9 001,150 Kauden ohjelmien päättäminen: miljoonaa euroa Kauden ohjelmien päättämisestä voidaan todeta, että komissio on monien ohjelmien tapauksessa valmis suorittamaan loppumaksut. Vastaavissa budjettikohdissa olevat määrärahat on kuitenkin joko jo käytetty loppuun tai ne ovat loppumassa. Komissio odottaa, että suurin osa rakennerahasto-ohjelmista saadaan päätökseen tänä vuonna. Vuoden 2013 talousarvioon otettuihin maksumäärärahoihin on sen vuoksi tarpeen tehdä 1,7 miljardin euron lisäys, jottei kauden ohjelmien päättämistä jouduttaisi tarpeettomasti lykkäämään ja vuoden 2014 talousarviota kuormittamaan näillä ohjelmien päättämiseen liittyvillä määrärahatarpeilla. Tämä ei kuitenkaan koske koheesiorahastoa, johon sovelletaan kauden osalta eri sääntöjä. Komissio totesi jo lisätalousarvioesityksessään nro 6/2012, että otsakkeeseen 1 b kuuluviin ohjelmiin, jotka olivat valmiina päätettäviksi vuonna 2012, liittyi noin 1,4 miljardin euron määrärahavaje. Tästä vajeesta 0,3 miljardia euroa katettiin lopulta vuoden lopussa tehdyn määrärahasiirron yhteydessä. Vuodelta 2012 jäi näin kattamatta noin 1,1 miljardia euroa, jotka oli katettava vuoden 2013 talousarviosta. Tämän vuoksi kauden ohjelmien päättämiseen liittyvissä, rakennerahastoittain ja tavoitteittain eritellyissä budjettikohdissa vuoden 2013 talousarviossa olevat maksumäärärahat oli maaliskuun 2013 alussa jo käytetty (lähes) kokonaisuudessaan: toteutusaste oli ESR:n tavoitteen 1 ja EAKR:n tavoitteen 1 osalta 100 prosenttia, Urban-aloitteen osalta 97 prosenttia sekä EAKR:n tavoitteen 2 osalta 94 prosenttia. 11

12 Päättämistä odottavien rakennerahasto-ohjelmien määrä on kuitenkin edelleen lisääntynyt, ja niitä varten tarvitaan miljoonan euron lisämäärärahat. Summa vastaa kiistämättömiä määriä, jotka on määritetty ohjelmien päättämiseen liittyvien asiakirjojen huolellisen analyysin perusteella. Aikaisempien koheesiorahastohankkeiden päättämisestä voidaan todeta, että vuoden 2013 talousarviossa vastaavassa budjettikohdassa olevista maksumäärärahoista oli maaliskuun 2013 alussa käytetty 37 prosenttia. Maksumäärärahoihin tarvitaan 250 miljoonan euron lisäystä, jotta hankkeiden päättämiseen liittyvät arvioidut maksumäärärahatarpeet voitaisiin kattaa vuoden loppuun asti. Kauden ohjelmat: miljoonaa euroa Kauden ohjelmien tapauksessa vuoden 2013 talousarvion määrärahoista on katettava 16,2 miljardin euron arvosta ennen viime vuoden loppua saatuja maksupyyntöjä. Tästä on seurauksena, että vuoden 2013 talousarviossa kauden ohjelmia varten varatusta 45,2 miljardin euron määrästä on käytettävissä vuonna 2013 saatavien maksupyyntöjen kattamiseen vain 28,9 miljardia euroa. Komission vuonna 2012 saamat maksupyynnöt olivat noin 50,6 miljardia euroa. Vuonna 2013 saatavien maksupyyntöjen odotetaan ylittävän tämän määrän, koska ns. n + 3 -säännön soveltaminen päättyy ja säännöstä hyötyneet jäsenvaltiot joutuvat tämän vuoksi esittämään vuoden 2013 lopussa jopa kahta vuosierää vastaavat maksupyynnöt. Tämä merkitsee myös sitä, että kolmen viime vuoden aikana todettu suuntaus, jonka mukaisesti maksupyyntöjen määrä on kasvanut vuosittain huomattavasti, jatkuu edelleen. Jäsenvaltioiden syyskuussa 2012 toimittamien vuotta 2013 koskevien ennusteiden perusteella maksupyyntöjä saadaan vuoden 2013 loppuun mennessä todennäköisesti noin 55 miljardia euroa. Näihin ennusteisiin on tehty 20 prosentin vähennys niiden tarkkuudesta aikaisemmin saatujen kokemusten perusteella. Tämä määrä vastaa edellä esitetyn perusteella komission omaa arviota maksumäärärahatarpeesta. Maksupyyntöjen kuukausittainen toimitusrytmi saattaa kuitenkin tänä vuonna poiketa huomattavasti viimevuotisesta, koska n + 3 -säännön poistuminen aiheuttaa todennäköisesti sen, että entistä suurempi osuus maksupyynnöistä toimitetaan vasta aivan vuoden viimeisinä päivinä jäsenvaltioiden pyrkiessä minimoimaan riskin sitoumusten purkautumisesta. Komissio ei pysty käsittelemään näin myöhäisessä vaiheessa toimitettuja maksupyyntöjä ennen vuoden loppua. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että jos lisämäärärahoja ei saada riittävästi, vuonna 2013 käytettävissä olevien maksumäärärahojen ja samana vuonna odotettavissa olevien maksupyyntöjen välillä oleva vaje johtaisi merkittäviin maksurästeihin vuoden 2013 lopussa. Nämä maksurästit rasittaisivat vuoden 2014 talousarviota kohtuuttomasti ja johtaisivat siihen, että jäsenvaltioiden toimittamien maksupyyntöjen mukaiset maksut suoritettaisiin useita kuukausia lakisääteisiä määräaikoja myöhemmin. Edellä esitettyjen oletusten perusteella komissio pyytää maksumäärärahoihin 7,3 miljardin euron lisäystä. Tämä lisäys sisältää noin 1,4 miljardin euron määrän, jonka komissio otti jo huomioon lisätalousarvioesitystä nro 6/2012 laatiessaan ja joka koskee tapauksia, joissa maksujen keskeyttäminen tai lykkääminen on jo päättynyt tai päättymässä. Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirrettyjen maksattamatta olevien maksupyyntöjen kattamiseen tarvittavat määrärahat muodostavat huomattavan osuuden vuoden 2013 talousarvion määrärahoista: koheesiorahaston tapauksessa tämä osuus on 24 prosenttia, EAKR:n lähentymistavoitteen tapauksessa 29 prosenttia, ESR:n lähentymistavoitteen osalta 36 prosenttia, ESR:n alueellisen kilpailukyvyn tavoitteen tapauksessa 60 prosenttia, EAKR:n alueellisen yhteistyön tavoitteen tapauksessa 62 prosenttia ja EAKR:n alueellisen kilpailukyvyn tavoitteen tapauksessa 90 prosenttia. Pyydettyjä 12

13 lisämäärärahoja, joiden kokonaismäärä on miljoonaa euroa, tarvitaan, jotta arvioidut maksumäärärahatarpeet voitaisiin kattaa ja jotta vuodelle 2014 ei tarvitsisi siirtää kohtuuttomia määriä maksattamatta olevia määriä. Ilman näitä lisämäärärahoja näiden budjettikohtien määrärahat käytetään loppuun vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana tai viimeistään alkusyksystä Otsake 2 Luonnonvarojen suojelu ja hallinta Otsakkeen 2 maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 608,5 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka jakautuu seuraavasti: 13 Nimike Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen Tavoitteeseen 1 kuuluvat alueet ( ) Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) 95, Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen kreivikuntien rauhan ja sovinnon 2,189 erityisohjelman loppuun saattaminen ( ) Maaseudun kehittämisohjelmat 460, LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline ) 10, Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) Lähentymistavoitealueet 33, Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) Muut kuin lähentymistavoitealueet 6,390 Yhteensä 608, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston ohjelmien loppuun saattaminen Tavoitteeseen 1 kuuluvat alueet ( ) (95,9 miljoonaa euroa) Laatimassaan lisätalousarvioesityksessä nro 6/2012 komissio totesi, että aikaisempien ohjelmien päättämiseksi tarvitaan noin 110 miljoonan euron lisämäärärahat etenkin Portugalia varten. Koska näitä lisämäärärahoja ei myönnetty vuonna 2012 ja koska tähän budjettikohtaan ei vuoden 2013 talousarviossa ole otettu lainkaan määrärahoja, komissio esittää maksumäärärahoihin 95,9 miljoonan euron lisäystä. Nyt esitetyn määrän ja viime vuonna todetun määrärahatarpeen välinen erotus katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen kreivikuntien rauhan ja sovinnon erityisohjelman loppuun saattaminen ( ) (2,2 miljoonaa euroa) Lisämäärärahoja tarvitaan, jotta ohjelma voitaisiin saattaa päätökseen Maaseudun kehittämisohjelmat (460 miljoonaa euroa) Tämän alamomentin määrärahatarpeesta laadittua arviota on tarkistettu ylöspäin komission maaseudun kehittämisohjelmien toteuttamisesta tekemän tuoreimman analyysin perusteella. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen maksupyynnöt katetaan vuoden 2013 talousarviosta. Näiden maksupyyntöjen määrä on 4,7 miljardia euroa. Summa on noin 37 prosenttia vuoden 2013 talousarviossa käytettävissä olevista määrärahoista, joten käyttöön jää loppuvuodeksi 2013 vain 7,8 miljardia euroa. Tämä summa ei selvästikään riitä vuoden lopun tarpeiden kattamiseen. Ensimmäistä vuosineljännestä koskevien menoilmoitusten ja jäsenvaltioiden tammikuussa 2013 toimittamien vuoden loppuun ulottuvien ennusteiden perusteella voidaan olettaa, että maksumäärärahojen kokonaistarve on 14,7 miljardia euroa. Koheesiopolitiikan tapauksessa komissio on kuitenkin tehnyt jäsenvaltioiden ennusteisiin vähennyksiä aiempien kokemusten perusteella. Ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen osalta on sovellettu noin

14 20 prosentin vähennystä. Kolmannen vuosineljänneksen tapauksessa maksupyyntöjen määrä on arvioitu edellisvuosina ilmoitettujen todellisten määrien perusteella, koska nämä määrät säilyvät pitkälti muuttumattomina. Maaseudun kehittämistä koskevia ohjelmia varten esitetään 460 miljoonan euron lisäystä. Lisäyksessä on otettu huomioon edellä kuvatut jäsenvaltioiden ennusteisiin tehdyt korjaukset, vuotta 2012 koskevat maksattamatta olevat 101 miljoonan euron maksut ja arviolta noin 200 miljoonan euron käyttötarkoitukseensa sidotut tulot. Ilman tätä lisäystä osa jäsenvaltioiden vuoden 2013 kolmannelta neljännekseltä toimittamista menoilmoituksista jää maksamatta, maksumääräaikoja ei pystytä noudattamaan ja vuonna 2014 suoritettavien maksujen määrä kasvaa LIFE+ (ympäristöalan rahoitusväline ) (10,0 miljoonaa euroa) LIFE+-ohjelman maksumäärärahojen toteutusaste kasvoi vuonna 2012 merkittävästi. Tämä osoittaa, että ohjelman toteutus on nyt täydessä vauhdissa. Vuoden 2013 maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelu on vahvistanut, että maksumäärärahoja tarvitaan enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa, jotta toiset ennakkomaksuerät voitaisiin maksaa ja jotta loppumaksut voitaisiin kattaa tilanteessa, jossa yhä useammat hankeavustuksia saaneet hankkeet tulevat päätösvaiheeseen (yleensä noin 3 7 vuoden kuluttua hankkeen aloittamisesta) Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) Lähentymistavoitealueet (34,0 miljoonaa euroa) Maksumäärärahatarvetta on tarkistettu komission Euroopan kalatalousrahaston rahoituksen toteutumisesta tekemän tuoreimman analyysin perusteella. Analyysi vahvisti, että määrärahatarve on vuoden 2013 talousarvioesityksen mukainen. Koheesiopolitiikan tapauksessa maksumäärärahatarvetta kasvattaa entisestään se, että vuoden 2012 lopussa oli edelleen maksattamatta suuri määrä maksupyyntöjä, jotka on katettava vuoden 2013 talousarviosta (ja joiden kattamiseen tarvitaan 100 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon otetuista määrärahoista). Ilman tätä lisäystä osa vuoden 2013 maksupyynnöistä jää maksamatta, maksumääräaikoja ei pystytä noudattamaan ja vuonna 2014 suoritettavien maksurästien määrä kasvaa Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) Muut kuin lähentymistavoitealueet (6,4 miljoonaa euroa) Maksumäärärahatarvetta on tarkistettu komission Euroopan kalatalousrahaston rahoituksen toteutumisesta tekemän tuoreimman analyysin perusteella. Analyysi vahvisti, että maksumäärärahatarve on vuoden 2013 talousarvioesityksen mukainen. Koheesiopolitiikan tapauksessa maksumäärärahatarvetta kasvattaa entisestään se, että vuoden 2012 lopussa oli edelleen maksattamatta suuri määrä maksupyyntöjä, jotka on katettava vuoden 2013 talousarviosta (ja joiden kattamiseen tarvitaan 60 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon otetuista määrärahoista). Ilman tätä lisäystä osa vuoden 2013 maksupyynnöistä jää maksamatta, maksumääräaikoja ei pystytä noudattamaan ja vuonna 2014 suoritettavien maksurästien määrä kasvaa. 14

15 4.4. Otsake 3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus Otsakkeen 3 a maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 128,35 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka jakautuu seuraavasti: Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) 3, Ulkorajarahasto 21, Euroopan paluurahasto 27, Euroopan pakolaisrahasto 30, Euroopan muuttoliikkeiden verkosto 1, Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto 28, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto Rahoitusosuus osastoon 3 1, Valmistelutoimi Pakolaisten uudelleensijoittamisen mahdollistaminen 0,650 hätätilanteissa Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta 2, Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta 12, Prince Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue 1,200 Yhteensä 128,350 Yhteisvastuu ja maahanmuuttovirtojen hallinta: 107,5 miljoonaa euroa Yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan alalla toimivien neljän rahaston (ulkorajarahasto, Euroopan paluurahasto, kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto ja Euroopan pakolaisrahasto) ja Euroopan muuttoliikkeiden verkoston maksumäärärahoihin pyydetyllä lisäyksellä on tarkoitus kattaa vuosilta 2011 ja 2012 peräisin oleviin avustuksiin ja sopimuksiin liittyvät, tarkistettujen tarpeiden mukaiset väli- ja loppumaksut sekä vuosien 2012 ja 2013 ehdotuspyyntöihin liittyvät ennakkomaksut. Tässä yhteydessä on lisäksi otettava huomioon eräiden vuoden 2012 ennakkomaksujen lykkääminen, mikä osaltaan kasvattaa vuoden 2013 lisämäärärahatarvetta. Tarvittavaa lisäystä laskettaessa on oletettu, että nykyisessä vuoden 2013 talousarviossa oleva ns. Schengen-varaus puretaan, jolloin sen määrärahat saadaan käyttöön. Turvallisuus ja vapauksien suojelu: 14,5 miljoonaa euroa Terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa sekä rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa varten varattuihin maksumäärärahoihin pyydetyllä lisäyksellä on tarkoitus kattaa vuosilta 2011 ja 2012 peräisin oleviin avustuksiin ja sopimuksiin liittyvät, tarkistettujen tarpeiden mukaiset väli- ja loppumaksut sekä vuosien 2012 ja 2013 ehdotuspyyntöihin liittyvät ennakkomaksut. Tarvittavaa lisäystä laskettaessa on oletettu, että ns. Schengen-varaus puretaan, jolloin sen määrärahat saadaan käyttöön. Muut ohjelmat ja toimet: 6,35 miljoonaa euroa Vuoden 2013 maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelu ja vuoden 2012 maksumäärärahojen toteutuminen ovat yhdessä vahvistaneet sen, että maksumäärärahatarve budjettikohdissa Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) ja Prince Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on talousarvioesityksen mukainen. SIS II:ta varten tarvittavaa lisäystä laskettaessa on oletettu, että varaus, joka liittyy ohjelman etenemiseen ja tehtävien siirtoon eu.lisa-virastolle, puretaan, jolloin sen määrärahat saadaan käyttöön. 15

16 4.5. Otsake 3 b Kansalaisuus Otsakkeen 3 b maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 15,15 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka jakautuu seuraavasti: 16 Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Valmistelutoimi Erasmus toimittajille 0, Kulttuuri-ohjelma ( ) 3, Media 2007 Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma 2, Unionin toimet terveyden alalla 9,000 Yhteensä 15,150 Otsakkeen 3 b pyydetty lisäys liittyy Kulttuuri-ohjelmaan, Media-ohjelmaan ja terveysalan ohjelmaan. Kulttuuri-ohjelman ja Media-ohjelman tapauksessa lisäys on tarpeen lähinnä sen vuoksi, ettei maksumäärärahoja ollut vuonna 2012 riittävästi, minkä vuoksi ennakkomaksuja on jouduttu siirtämään vuodelle Lisäksi Media-ohjelman tapauksessa loppuraportteja on saatu arvioitua aikaisemmin, mikä merkitsee hankkeiden toteutuksen nopeutumista. Terveysalan ohjelmaa varten esitetyssä lisäyksessä on otettu huomioon vuoden 2012 hyvä toteutusaste, joka osoittaa, että ohjelmaa varten varatut määrärahat pystytään käyttämään Otsake 4 EU maailmanlaajuisena toimijana Otsakkeen 4 maksumäärärahoihin esitetään yhteensä 489,5 miljoonan euron kokonaislisäystä, joka jakautuu seuraavasti: Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) Henkilövoimavarojen kehittäminen 35, Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) Aluekehityksen osa alue 127, Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden rajat ylittävä yhteistyö ja näiden 7,000 maiden osallistuminen rakennerahastojen alaan kuuluviin valtioiden ja alueiden välisiin ohjelmiin Rahoitusosuus otsakkeesta Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) 20, Kriisivalmius (vakautusväline) 42, Toimet kemiallisiin, biologisiin ja ydinaineisiin tai -tekijöihin liittyvän riskinhallinnan 6,000 ja valmiuden alalla (vakautusväline) Alueiden väliset toimet järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman kaupan, elintärkeiden infrastruktuurien suojelemisen, kansanterveyteen kohdistuvien uhkien ja terrorismin torjunnan aloilla (vakautusväline) 5, Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Välimeren 10,000 maiden kanssa Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusapu Palestiinalle, 70,000 rauhanprosessille ja UNRWA:lle Euroopan naapuruus- ja kumppanuuspolitiikkaan liittyvä rahoitusyhteistyö Itä- 35,000 Euroopan kanssa Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa 20, Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa 10, Kaupan alan apu Monenväliset aloitteet 2, Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat 10, Paikallisviranomaiset kehitysyhteistyössä 7,000

17 Nimike Budjettikohta Maksumäärärahat (milj. euroa) Aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa koskeva maailmanlaajuinen rahasto 5, Suhteet Etelä-Afrikkaan 10, Alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat 22, Humanitaarinen apu 43, Elintarvikeapu 3,000 Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA): 191,5 miljoonaa euroa Yhteensä 489,500 Liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmien (henkilövoimavarojen kehittäminen, aluekehitys, rajat ylittävä yhteistyö sekä alueelliset ja horisontaaliset ohjelmat) maksumäärärahoihin pyydetyn lisäyksen taustalla ovat pääasiassa vuonna 2012 saadut edelleen maksattamatta olevat maksupyynnöt sekä vuonna 2013 saatavia maksupyyntöjä koskevat tarkistetut ennusteet, joissa näkyy tarve välttää ns. n + 3 -säännön poistumisesta aiheutuva sitoumusten purkautumisriski. Lisäksi on otettava huomioon, että maksumäärärahojen määrä on hyväksytyssä talousarviossa huomattavasti pienempi kuin talousarvioesityksessä. Tässä lisätalousarvioesityksessä pyydettyjä määriä laskettaessa on oletettu, että liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmien (maaseudun kehittäminen ja siirtymävaiheen tuki ja instituutioiden kehittäminen) maksumäärärahoihin lisätalousarviossa nro 1/2013 (Kroatia) pyydetyt lisäykset hyväksytään. Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI): 115 miljoonaa euroa Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (Välimeren maat, Palestiina ja Itä- Eurooppa) maksumäärärahoihin pyydettyä lisäystä tarvitaan lähinnä sen vuoksi, että vastaavien budjettikohtien maksumäärärahoja vähennettiin talousarvioesitykseen otetuista määristä talousarviota hyväksyttäessä merkittävästi. Samaan aikaan kyseisten budjettikohtien maksusitoumusmäärärahoja lisättiin vuosien 2011 ja 2012 talousarvioissa Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelun ja oikaisukirjelmän nro 1/2012 seurauksena. Kyseisinä vuosina käynnistettiin Kumppanuutta, uudistuksia ja osallistavaa kasvua tukeva SPRING-ohjelma sekä Itäisen kumppanuuden yhdentymisja yhteistyöohjelma EaPIC. Maksumäärärahatarvetta tarkistettiin tammikuussa 2013 päätoimipaikkojen ja edustustojen vuoden lopussa toimittamien säännöllisten raporttien perusteella. Tämänhetkinen arvio kuluvan vuoden maksumäärärahatarpeesta perustuu edustustojen maksupyyntöjen pohjalta laadittuun erittäin varovaiseen arvioon. Tässä yhteydessä olisi myös otettava huomioon, että naapuruuspolitiikkaan liittyvissä budjettikohdissa olevat määrärahat on kahtena viimeksi kuluneena vuonna käytetty kokonaisuudessaan. Jos lisäystä ei tehdä, tietyntyyppisistä maksuista joudutaan maksamaan viivästyskorkoa. Muun tyyppisistä maksuista, kuten suurista talousarviotukimaksuista, ei viivästymisen yhteydessä aiheudu kuluja, mutta maksuviivästykset vahingoittaisivat kumppanimaiden herkkiä talouksia ja unionin ja näiden maiden poliittisia suhteita. Kehitysyhteistyön rahoitusväline: 62,0 miljoonaa euroa Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen maksumäärärahoihin pyydettyä lisäystä (josta suurin osa liittyy Latinalaiseen Amerikkaan, Aasiaan ja Etelä-Afrikkaan sekä valtiosta riippumattomiin toimijoihin ja kehitysyhteistyöhön osallistuviin paikallisviranomaisiin) tarvitaan lähinnä sen vuoksi, ettei maksumäärärahoja ollut vuonna 2012 riittävästi, minkä vuoksi maksuja jouduttiin lykkäämään. Tämän vuoksi eräiden ohjelmien maksumäärärahojen odotetaan loppuvan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Maailmanlaajuista terveysrahastoa varten varattuihin maksumäärärahoihin pyydettyä lisäystä tarvitaan lähinnä sen vuoksi, että rahastoon suoritettavia osuuksia varten varattujen maksumäärärahojen olisi vastattava sitoumusten määrää. 17

18 Vakautusväline: 53,0 miljoonaa euroa Vakautusvälineen maksumäärärahoihin pyydetyn lisäyksen taustalla ovat lähinnä vuoden 2012 maksumäärärahavaje ja siitä seurauksena ollut 10 miljoonan euron maksujen lykkääntyminen sekä hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa välineen maksumäärärahoihin tehty merkittävä vähennys. Maksumäärärahoihin pyydetyllä lisäyksellä on tarkoitus kattaa ulkosuhdekumppaneiden kanssa tehdyistä sopimuksista johtuvat nykyiset velvoitteet ja merkittävät pakolliset ennakkomaksut. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR): 20,0 miljoonaa euroa Demokratiaa ja ihmisoikeuksia varten varattuihin maksumäärärahoihin pyydetyn lisäyksen taustalla ovat lähinnä vuoden 2012 maksumäärärahavaje ja siitä seurauksena ollut maksujen lykkääntyminen. Maksumäärärahojen toteutusaste oli tämän vuoksi maaliskuun 2013 alussa jo 40 prosenttia, ja vaarana on, että ohjelman maksumäärärahat loppuvat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Humanitaarinen apu: 46,0 miljoonaa euroa Humanitaarista apua ja elintarvikeapua varten varattuihin maksumäärärahoihin pyydettyä lisäystä tarvitaan lähinnä sen vuoksi, että vuoden 2013 talousarviossa maksumäärärahoja on 80 miljoonaa euroa vähemmän kuin maksusitoumusmäärärahoja, vaikka maksumäärärahojen toteutusaste on aikaisemmin ollut lähes 100 prosenttia suhteessa maksusitoumusmäärärahoihin. Maksumäärärahatarvetta on lisäksi kasvattanut maksattamatta olevien sitoumusten entistä suurempi määrä vuoden 2012 lopussa. Hyväksyttyyn vuoden 2013 talousarvioon otetuista maksumäärärahoista oli tämän vuoksi käytetty jo 34 prosenttia maaliskuun 2013 alkuun mennessä. Lisäksi hätäapuvarauksesta saatetaan tarvita toistamiseen varoja vuonna 2013 vaikeimpien kriisien (esimerkiksi Malissa, Sahelin alueella, Syyriassa ja Afrikan sarvessa) pahenemisen vuoksi. Muut ohjelmat ja toimet: 2,0 miljoonaa euroa Kaupan alan apua varten varattuihin maksumäärärahoihin pyydettyä lisäystä tarvitaan lähinnä sen vuoksi, että vuoden 2013 talousarviossa olevien nykyisten ja tulevien sitoumusten kattamiseksi tarvitaan lisää maksumäärärahoja, kun otetaan huomioon se, että maksumäärärahojen määrä on hyväksytyssä talousarviossa huomattavasti pienempi kuin talousarvioesityksessä. 5. PÄÄTELMÄ Vuoden 2013 talousarvioon liittyvien maksumäärärahatarpeiden uudelleentarkastelussa on havaittu merkittävä 11,2 miljardin euron maksumäärärahavaje. Monivuotisessa rahoituskehyksessä vuoden 2013 maksumäärärahoille asetettuun enimmäismäärään nähden jää tämän lisätalousarvioesityksen nro 2/2013 hyväksymisen jälkeen yhteensä 14,8 miljoonan euron liikkumavara, jonka odotetaan riittävän EU:n solidaarisuusrahastoa koskevia toisiinsa liittyviä tukihakemuksia vastaavan määrärahatarpeen kattamiseen. Jos hakemukset osoittautuvat tukikelpoisiksi, komissio esittää piakkoin EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamista koskevaan ehdotukseen liittyvän lisätalousarvioesityksen. 18

19 6. TIIVISTELMÄTAULUKKO RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEITTAIN Rahoituskehys Talousarvio 2013 (ml. LTE nro Talousarvio 2013 Vuoden 2013 tarkistettu rahoituskehys LTE nro 2/2013 Otsake/alaotsake 1/2013) (ml. LTE nro 1/2013 ja 2/2013) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1. KESTÄVÄ KASVU 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky Liikkumavara b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio Liikkumavara Yhteensä Liikkumavara LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA josta markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet Yhteensä Liikkumavara KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS 3 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus Liikkumavara b. Kansalaisuus Liikkumavara Yhteensä Liikkumavara EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA Liikkumavara HALLINTO Liikkumavara KORVAUKSET Liikkumavara YHTEENSÄ Liikkumavara Euroopan globalisaatiorahastoa ei oteta huomioon laskettaessa otsakkeen 1 a liikkumavaraa (500 miljoonaa euroa). Otsakkeen 4 vuoden 2013 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa). Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa), hätäapuvarauksen määrärahoja (264,1 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa). Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (80 miljoonaa euroa) eikä henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (86 miljoonaa euroa) 19

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA 21 08 Maailmanlaajuinen kehitys

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO

ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2012 COM(2012) 716 final ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 YLEINEN JOHDANTO FI FI ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 16 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN NEUVOSTON ASETUKSEKSI VUOSIA 2014 2020 KOSKEVAN MONIVUOTISEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.1.2015 COM(2015) 11 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 23.10.2012 COM(2012) 632 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 06 JA 08 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2015 COM(2015) 317 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 13543/15 FIN 730 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kristalina GEORGIEVA, Euroopan komission varapuheenjohtaja Pierre

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 329 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VII

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16739/14 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston kanta 12. joulukuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 19 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6.

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00534 BO Kukkonen Panu 16.10.2017 JULKINEN Asia EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6 Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 27/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO - OSASTOT 04, 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2010 (10.12) (OR. en) 17569/1/10 REV 1 FIN 709 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2012 COM(2012) 536 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.5.2013 COM(2013) 258 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 671 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 9-10/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä Maksusitoumuks et

Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä Maksusitoumuks et LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 7/2013 SECTION III COMMISSION MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä ks ks ks 01 Talous- ja rahoitusasiat 555 684 796 428 350

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2016 COM(2016) 680 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

11813/17 vk/js/si 1 DG G 2A

11813/17 vk/js/si 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2017 (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.7.2017 COM(2017) 409 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 6-7/2017 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 311 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2015 COM(2015) 651 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä nro 8 10/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM2012-00614 BO Anttinen Martti(VM) 11.07.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU-budjetti; neuvoston kanta vuoden 2013 talousarvioesitykseen U/E-tunnus: U37/2012

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0283(APP)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0283(APP) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0283(APP) 22.3.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 04 02 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14153/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 61 ECOFIN 855 BUDGET 41 Euroopan unionin neuvoston 3424. istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT: TALOUSARVIO),

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0068 (COD) 7881/17 AGRI 181 AGRIFIN 36 CODEC 527 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2210(DEC) 15. tammikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2016 COM(2016) 713 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 8-10/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom)

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/10/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 02, 08 JA 15 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 08 01 Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot