UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD="

Transkriptio

1 UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely Vasili Smyslovista, Eräs Böökin lopp:.rpeli, Börje N oren'in tm;kiel:man loppuosa "Svenonius ja sisiiialal'1en lohikäärme", l\eli-ottehm pelit JIIloskov3.. l kierroksilta, Peli ja sommitelmaosasto, Uutisosasto (jossa m.m. Kymen läänin mestal'uusottelu). Tehtäväosasto ja Lopputclltävä{)sasto.

2 Shakkiliittoien ja Suom.cn Keskusshakkiliitto Hörhammer, Hki, Keskusk 1 kotiin 38041), siht. V, ~esseniuksenk 3b A 93824). S:lIonH~t't Sha!,kiHiHo. kunnas, Hki, 1\II:ikonk. P. Lihtonen, l!red r1.~k:m:iil tal.h. 11 C. ShalddliiHo. linja 2 B Pa;'M,ivl!.urenk Wi 103), N, SliiEi, lgi,pylii., 1'elwrvontie 16, 3~". '1. ' Gerh, 8 D V. Lihte, Malmi liki, Shakld!duhi. Pj, H, Hjnd (20rln, kotiin 04,1215), ~iht. T. RindelL, Hki, Ti'l'(:esen]" :3 (436(;0). Pelaa: HHlldelsg'illet, Kasarmink. 2:3 Ii ja kuuk, J.,'a 3. pe 19, 23. Pj. U. (088236), siht. riidnk. 62 A. Pelaa: Hämetmt. 80 ti ja kansak. ma ri ja pe 19-2~l. rinne Kanerva, F'red" Vnllilau kansak., Kaisanlt,m en SImkliiHeura. Hkl, Ke2lmsk. Pelaa: lvrokka" "--J71' Haub/lieHiislen Shakld., An rue Vifm., 40, siht, ja kirj.vaimo Leo PuJdmnäki. Kuopion Shalddkerho. Snellmanink , 15 ra.v. KIlllavesi TiilI! ja pe ] 8--22, osoitel uette:lo 1'.1. Kotkan Työväen Shd.kilkl~rho. Kotkank. ~l, si.ht. '):'. RaJutiainen, 13. Pela:'L: 'ryttö- Ammattikoulu,"u l(j,,14, ti jh pe sanen. ;-..ruori!. Porin nen, Varvil1'k. Toejoki, Karttatie 14, nl,-, tl ja. pe 1 2it Riihimäen 1.1" L. Ri.i.1.',.lmäen tehdas1"uokala ma ja to kpsii - ja heinäknuls15a). T\-rnlpcre.en Sha!\:kHduhi.. Tuklm simo Pela.a: l'av, Sno, Li ja.flf' 1!'), _,23. Pelaa: ra\', ma. ja t.o Jl) Tildwlwsken Rhakkil{('rho. A. Honk(men, opi.stonk. 29 ma ja pc; ]f:1... 2:-l, Työväell ShakkH;:I':;rho, Matink.,1 sint. R', ic!';;",."" i).pem.li, SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYÖVAEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTAVANIEKKOJEN AANENKANNATTAJA, N:o 5 Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjå'rvi. Tilaushinta: ';' vsk. 300 mk, '/2 vsk, 180 mk,- Ulkomaille ';' vsk. 350 mk. Postisiirtotili n:o Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen muutos 5 mk. Päätoimittaja ALTTI SALOlLA Elokuu SHAKIN MAAILMANMESTAREITA ja eräitä heidän edeltäjiään 1948 Shakin maaiimanmestruruusottelut ovat kautta aikojen o,l1eet peräti haro na1sia tapauksiia sihakinharra,stuksen histo'ria:ssa, joten ei ole ihme, jos äskeinen Haagissa ja Moskovassa pelattu MM-o;tte,lu iherä>ttikin vi,lkasb mielenikiintoa kaikkialla. Tämän ede,l,linen MM-o.tte1lu, jossa toht. A. Aljedl1in 19:37 voit:ti toht. M.. Euwelta takaisin hänelle 1935 menettämänsä mes:taruuden, o,likin jo I'Uns'aan vuos,ikymmenen talkana. Kokonainen 1Kl:si,sihakkipolvi,oli jo. varttunut sen jälkeen ja harl'astus. su',uelsti laajentun!ut. Se vanha tapa,joka soi maaijlmaiiljmestariille ~tseneell' me~ko vapaa,t oikeudet iltse j'ärjels:tellä,mm-ottelut ja mää>l'ätä nii's"s,ä taloudeillis'et vaatimuksensa,. siirtyi histo:riaan maailmanme.stari,a,ljecihinrin.kuollessa Viime v:1o,si'sadalta peräisin oleva ja monenlaisia e,päkohrtia sisälitäny,t järjestelmä kaipasikin jo pe:l1usrtedlilsta remonttia, joka.maailman Shakki,liiton toimelsta nyt on suoritettu. Tläs:tä lähtien 'MM-ottelut pelataan joka toinen VlUosi ja olsanottajien valinta siihen,tapalhtuu 'sitä va,rtenerikseen järjestetlt.ä:vissä kar:sintaja valintalkilpailuissa. Uusii järjesltely vaikuttaa onnis,tuneelta ja nykyajan vaatimukset täyttäväh;ä. Ei Olle epäi,ly:stäkään etteikö 'se vamin huomaittavasti jo aivan llälhimpien vuosien k::tluessa tule ilmhottamaan koko illarrasitus:ajlan,a;rvonanto'a ja ha:rrastajien inj'loistusrta. Sm~l'et tapahtumat tuovat tul:ilinjalia olevat joikaji,sen lähehe. Uskomme, että nuo,rtinkin shakkinoviisi tällä hetkenä py;srtyy sanomaan mitä miehiä ovat Botvinnik, Smyslov, Kerels, Reshevsky ja,euwe, vaikka hän joitalkin IIDuukaUisia,sitten ehkä,ei tietänyt heistä mitään. Näin tulee edeueen tapahtumaan. Mut,ta.siinä yhteydessä myös useim kysytään: kutka ovat oheert s.'1akin maailmanrmes,tareina tätä ennen? Siihen tämä kilrjoirtelmamme ISUPpeudestaan ja puutteistaan huol:imatta pyl1kii amtaiitlaian vasrtauk:s'en. Vaikka Isihak,in maailmanmestaruus,on v:~ralllislesrti ouut olemaissa v,alst.a 'Vuodes,ta 1886, niin jo ennen :sitä on olhrt miehiä joiden nel'ous. on nolstamurt heidärt kol1kealle aikaiai,stensa y,läpuoleue, ja Joiden nrrmert ovat j,ä>äne:et shakiniharrastuksen his,to'l1iaan. Jotkut historiolitsiijarto:vat talhtone:et lisäktsi uosltaa he~dät epävil'allisen maailmanmesta.rtinas:emaan. M'ainåcbsemme täs'sä h!eis,tä muutajmia. RalJl3kalainen Andre nanican.p Ih i Ii d 0 r (172:6~ 1795) a,lo~cbti solittonie.kikana. J.Q 6-'vuotiaana hänet otettiin 'opphaalksi hovin!sioittokuntaan. HYVlän 'edistymisentqdis:teena myöls täilläalaua mainitaan ll-v'uotilaan pojan :saaneen its,eltään kuninlkaalta pajkinnon onndstuneesta sävel JykseSltä. Hovi'Sisa hän oppi myös shaiidkipel:lin ja plian hänet nähtiin :Pariisin kuuluisimman,shaklkikahviian "Cafe de 1a Regencen"pelaajien JQUkOissa. Täälllä Isen ajan etevimmät shakinpelaajat tapasivat toisiaan ja nopeasrt;,i edistyv;ä Pihilidoll." alkoi heidän keskuudes,saan herättää hoomio,ta. Ajan pelitavan mukaan vahvemmat pelaajat antoivat aluksi PhilidorHle jopa upseerin

3 100 SUOMEN SHAKKI etuannin, mr.ltta 'saivat hyvin.pian tunruustaa hänet vqittajaikse,en ilman etuantiakin. KerrQtaan, ettei PhllidQif50-vuQtisffit shakikiuransa ailkana tavan~ lliut kukistaj,aan;a. Myö's ranskalainen C. M. del a hq' u r d 0" n nai,s (1795~ 184.0) mainitaan tqisia päätän6äpitempänä, Joskaan 'ei niin yliv'qima]senakijiiij Philidor. Me ]}9tettyäJän epäqnnisiujleissa kerinqtteluiss,aan sum;en 'Omaisuutensa ja jqluduttuaan tämän takia truloudelhseen ahdrinkqqn, hän anltautui ammat,tipe' laajaksi. VQitettuaan LQntQossa järjestetyssä suuj:'essa Qttebs,sa eng;lantilaisen kuuluisuud~n A. MacdQnneHin, nq,usi LabQurdQnnais aika.nsa jqhtavan sthakkimestarin maineeseen. Englantilamen HQward StauntQn ( ) mainitaan maailman parhaana vuqsina H~43--1,g51. HelikQntunneen tervieytensä VUQksi hän vetäytyi PQis 'shaikkhliye,enalta, eikä 'suqstattelulsta huqlimatta enää suostunut effiintymäjän edes Morplhyn Viierailunaikana 185'8 tqhneenpantuihin trurnauksiin. Saksrulainen AJdQ,lf And'erssen ( , ) kelhittyi slhakin a,lauaaluksi,suhteeuisen hita3!sti. SikSii hänen ViQiittQnsa LQntoossa 1851 pelatussa 1. kansainviä:lj:sessä turnaukseslsa 'OIli kqkq shail~kimaalilmane. perusteellinen yhä:tys. S'e nosti hänet kuitenkin,e,siin j'a,saman tien johtqasemaan, m~kä,sitrt.en :säijlyikin Anderssenin nålmissä aina MO'rphyn tulo'qn MQ'r'phyn vetäydy,ttyä syrjäään AndellslS'en uudelleen VQåtQiU= m.m. LLQntQQBs:a 1'862 ja Baden-'Baden!slSa OSQtitti parermm:.ljutensa. Anderss.en '~Qiitsleneen P'yisyvän maineen 'SQmmitte~ru:riklkaaBa pellitavallaan ja hänet tunneltaan siinä 'QminailSuudess,a myös kiujuluisia-n "kuq,lemattqman pe En" i,s,änä. AmeI1ikikal3Jånen Paul M '0 r p h y ( ) Olli eh:lffi kuului:s!in kai,kis.ta vanhan ajan me'staljeista. Sattuvasti,san'O,ta-an, että nq,peakulkuis.en meteqrin taveqiin hän vealai,si killkkaalsm 'shalkkitaivaan. mutta sajmmui jäheen yhtä uo.pealsti. Amerikan 1. IShakkitumauksessa 1857 MQTphy,sijQi,t1lUli veqittajaikisli ennen Saksan mesltaria L. P'auIsenlia,. Seuraavana VUQnna hän ma:bkiusti ki:ipaålumatkahe E'urQO'ppaan. :Lukuisissa Qttelui,slsa LontOQls:sa ja Pa,rtiiJs;i.s.sa Morphy OIsQ,it,ti 'Olevansa,lyömätiön. PaTha-imman vast::lksen LQ,ntQQs.s:a kykeni tarjqamaan etevä unkarila~nen mestrul'i J. LiÖwen:tlhal (9lh--2,lh) j.a Pariisissa Tanskalainen mes.tari D. Harrw:itz (5lh--2% ), mutta niinkuin luvut QSQittavat, heidänkin tulqksensa 'Oliv'at varisin vaatimattqmia. K3Jåk,ki muut ottelut päättyivät,mqrphyj,le edullilsempiin tulqlksiin. Kuultua-an näistä saavutukisista, myö's And'eirssenislsa he!t1äsi palava iha,)'!} 'pääjstä mittaamaan kuntq'aan Morphyn kanslsa. Hän matkusti sitä varten Pariismn ja hävis!i siellä pela,tun Q,tte1un. Näi'stä saavutuksistaan Mo.rphy ei suinkaan liiaksiinno,stunut. PäinvalstQin hän halulsi j,ättää shakin kqkqnaan vo'idakseen Qmistautua Qmaksu'ffia-Heen Iaikimiehen!UJra,ue Näin hän 'Osittain tekikin kunne,s nqin kq,lmilkymmen'v1uotiaana alkanut mieli. sairai::ls, jqlsta hän ei enää tqlipunut, pakq,itti hänet lqpuhisesrti eroon niin shaki,sta kuin ammati'staankin. Myöhemmät tutkijat Qvat lausuneet käsi tyks'enään, elttä MQrpJlyn ainutlaatuisen meneis:ty1k's'en,salais:uus pilli :siinä, eouä hän Q.l:i QPpinut 'Oiikein ymmärtämään peleissään käytt:äjmiensä av'qinten aseminen olemuksen ja niiden käislitt,elyn. MQrphyä mq,i.tittiin aikalailst,ensa taholta siitä, että häll' mielehään vaihtqi kunin,gaittare,t vaiviadsen s,qtilasvoitqn ta:kia, mikä se]kka nyikyli,sin 'On heikomma;hekin pelaajalle itsestään s,elv:ä asia. Wi,Ihelm S t ei n it z ( ) saapui 22-vuQtiaana yliqppcilaana Wieniin jatkamaan opi6ke'lujaan. Wiemn S!hakkdUclubiJssa, jqka Qn Q~bt monen muun kuuluisan me'starin ](!Q.:ulu, al,kqi hänen,shakkiuransa. Otettuaan Irtävallan edustajana Qsaa kansainväjliseen turnauks,een LQntoQssa 1862 hän!saavutti 6. tilan ja sai,nlimi!insä turnauks,en trmnustetusti ka-lideimman pelin. Ottelun jälkeen Steinitz jäi pysyväisesti LQntQQseen v:uqteen 1 SUO M E N S-=H=-:A=K=-:K~,,-' -=:1 10_ asti. Andelissenin nqustua Morphyn sairastumisen j,äl:keen!uudelleen johtavan shalkkimestarin a,semaan, Srt;einitz 1866 pelatussa otteius,sa VQittd näne,t 8--6 tulqksin, jo'ten johtqaseman Oill katsq,ttava täl~öin siirtyneen Steinitzin nimiin. Muista huqmattava-mmista tulqlk,sista mainittakqqn seuraavat: 2. palk. Baden-iBladenissa 1870, 1. palko Wienåssä 1873 ja 1--2, ipalk Isekä 2 palk. LontO'OGsa Viimeksimainit.1n turnauksen VQittajaksi selviiytyi J. H. Zuckertort, joq,ten kiista parelilllmuudesta hänen ja Steinitzin välillä 'Oli mtkaistava kalksinqttelussa. 1.88'6 täl,lainen ottelu pelattiinkin j'a tämä 'Oli samalla enls:immäinen ottelu, joka viramsesti kqski slhakin maaifmanmestaruutta. T,ämä tapahtui USA:ssa, jqnne Steinitz O'li siirtynyt vakinaisesti asumaan ja pääittyi Steinitzin vakuuttavaan voittqon 12lh--7lh. Myöhemmin Steinitz pc.lqlusti arvqaan men'estylks,ellises,ti ulseissa ottduis,sa, jqj,sta mei1kitykse.llisimmät olivat TSdhlgorinia vastaan pelatut kakbi ottelua VUQlSåna 1889 ja Menete,ttyään mestaru:uden Laske Tine 1:894 Steinitz vielä osallistui J.:ukui:siin turna:uklsiiu, mutta ei enää saavuttanut vqii:ttqja. PäinvastOIin kuin Morphy, joka peleissään s:lois,i avqimia asemia, ISteinitz pyliki suljettrujen asemien käyttöön. Emanuel LalSke,r (24. 1, ) mainlitaan menestyiksekkäimpänä maailman mestarina. Runsaan ne:lj,ännesvuo,s:lsadan -tämä :pelätty shakkitais,tel,ija säilytti MM-tittelinsä ja puqilusti kiunniai}a,sitä lukuisi,ssa QtteluilSsa. Hänen turna::j;ssaaviutukså.staan muqdq,stuisi,sikisi huqmattava luettelo',,e.ttä Isivuutamme Isen tässä. Edellä jo'.mainittiiin, että hän VQitti mestal'uuden Stein:itzliltä 1894, joka toisiin joi sillqin QH vanhentunut ja sairaa1qiinen. Tulos 'Oli +10, --5, =4. Vai:kika La:sker 'Oli omak'sunut Steinitzin teorian ja kehittänyt sitä ede,ueen, niin kuitenkin hänen pelityylinsä Olli enemmän sukuamq,rphyn pelityylille ja avqimlli'sa peleissä Lalsker Q,li vaarallisin. Uut:mtena Lasker tqi esille psy1ko1ogisen pehtavan. Usein Lh:än näytti 'Olevan peleisls.äjänpelasbumattqman häviön edessä, mutta VQittii kuitenkin. MQnet j'qpa puhuivat Laskerin hypnoott1selsta va[kutuks.esta vastustajaansa. Eräät hänen pelien,s,ä tutkijat 'Ovat kuitenkin 'ohee,t :sitä mieltä, että Laske[> tahauaan pelasti huqnqsti, siiten lh:ämäten vastapelaajan. 8eIityksenä vqidaan ehkä pitää shakkieiämässä kuultua ajatulsta: "PeIli vqitetaan virheen a'v1ulla, jqkq vastustajan,. tai,qman virheen". Kehittyneen shakikitekniikan vuoksi hyvät ja,s,äännönmuikaiset pelit pä:ättyv;ät liian!ujseån tasapeleinä. HäViittyään MM-o,tlbelussa 1921 nuqreu,e CapruhlancaUe Lasker vetäytyilshakikilepqqn, mutta a~heutti runsaan 10 vuo.den kulutt-ja pe'rin :pohjaisen hämmästyksen shakkimaailmaue i,lmaan.tr.1elssaan 1934 Viiel:ä uudelle'en kilpalaud3!n aareen. Useissa,suurkHpai}UJis.sa tiilmä '66-vUQtias vanhc.ls vielä 'o6.oitti o,levan:sa mes.t=i, jqnka taitoa eivät vuqsikymmenet ja pitkäaikainen kilpailematto'muus olleet :kyenneet himmentäiidä:än. Jose RaQl.c a p abi a ne a ( ) O'ppi shakkipelin 4-vuQtiaana ja 11 vuqtiaana hän jo' 'Oli Kuuban mestari. Senjä,lkeen 'hän QpintQjensa,ta:kia HaWiacrdin y,l,iqpistqss.a New YQI1kis'sa jätti shrulcin monen VUQden aj-aksi. Vasta 19,09 hän 21-vuQ,tiaana uudeueen ilmaantuu näkyviin pelaamalla Qttelun USA:n sulqista shakkikuningaista F. Mansihallia vastaan. Yleiseksi yll:ätyks'eksi tuo siihen,saa:kika shalkin alana t:llltematqn nuqrukainen voitti Qttelun vakuuttava,sti (+8, --1, =5). Tästä alkqivat menestykset. JQ,ita:kin suur]mpia malinita:ksemme: 1 palk. San Seba:stiani.ssa 1911, LontoQ,s.sa 1922 ja New Yorkissa 1927, II palk. Pietariss'a 1914 ja New YQrkissa KaksinQtteluis.sa ihän löi paitlsi Marshallin vielä KQ'stitschin Havannassa 1919 (+5, --0, =.0) ja Laskerin 'M.M-Q.ttelus,sa Havannalssa 1921 (+4, -0, =10). Tässä,'Ottelussa Las:kel'ilta VQittamansa MM-arvQn hän menetti 1927 AljechinliHe. Capablancan!peleissä herätti huqmiqta hänen suuri varmuutensa, melkein täydellinen vapautensa erehdyksistä ja tilanteitten väärin arviqinneista.

4 ::..-1O:...::2 --=S_U=-.=O--=M=-=E N _S=--H_A=-:cK_K_1 Tämä joht-.:d ilmeisesti siitä, että hän oppishakkipelin jo lapsena Myös Gapablancaa, kuben aikoinaan Morphyä, 'soima.ttiin siitä, että hän mielellään; vaihtoi kuningat;taret jos tämän kautta tarjout'.li m3ihdohisuuksia vaikkapa vähäisermpäänkin materiaa.jivoittoon tai a:semaihseen etuun. Alexander A j e c h i n ( ) syntyi Moskovassa. Jo 16-vuotiaama hän saavutti mest3irinarvon voittamalla 1 palk.yleisvenäläisessä turnauks'essa Pietarissa Ennen ensimmäistä maailmansotaa hän nuoruudestaan huolimata saavutti huomattavia tuloksia, joista erityisesti mainittakoon 1 palik.,sodan keskeyttämäs8ä Mannheimin turna:lksessa Venäjän vauankumouksesta Iä:htienhän ee PariisiisHa, missä hän 8ha-: Ikin 0,he1:la menestyks,ellisesti opiskeli lakitiede;ttä. Alje()hinin tuloksiin emme tässä puutu, :sillä ni,istä on kirjoitettu Suomen Sha:kin numeroissa 3/1946 (A. Hinds) ja 4/1946 (R. Krogius). Aljechinin pelityyli,stä voidaan lukea mitä erilaisimpia esityksiä. Tämä jolhtuu :siitä, että hänen shakkitaitonsa eiperusit:mut :pelkk,ään lahjakkuuteen, vaan paremmin1kin hänen ä,lykkyyteemsä ja suureen työt3idmoonsa. Jo hänen,shakkjiuransa alussa ihailtiin hänen rikasta mi,eiikuvitustaan ja vahvaa hyökkäy,stahtoaan. MM-arvoaan A!ljechin puolusti!e. Bogoljubowia vastaan 1925 (+11, -5, =9) ja 1:934 (+7, -3, =15). Ottelus:sa M. :Euwea vastaan Ul35, Aljechin menetti M:Marvon tuloksin +S, -9, occc:13, mutta kaksi vuotta myölhemmin järjestetyssä uusintaot:telussa voitti sen tajmisin tuloksin +10, -4, =11. A:ljechin k:loli isydänhalvaukseen slhakkiilaudan ääre,s,sä Lissabonissa 53 vuoden ikäisenä. :Hollantilainen Max E u we ( ) on a;inoa elossa oleva entinen maailmanmesta;ri. Hänen mestaruus3iika,nsa!supistui var:s[n lyhyeen ( ). Pmätumatta Euwen pelituloksiin ma,inittakoon, että hänet tunnetaan erikoisesti teo!rian tutkijana ja tuntijana. Nykyinen maailmanmestari M. B. Bo.tvinnik ( ) esite,ltiin Suomen Shak!in numerossa 4/194S, jo!ten tässä tyydymme vain tähän viittauk:seen. Toivottava,sti nämä muuta:mat välähdyks!et ovat tuon'eet maailmanmesta (f,it ja,herdän edeltäjänsä, joita olisi voinut luetella useampiakin, koska pare,nmuus ei a,ina oje,ohut niin selvä, me~tä,läjhemmälksu. Esittelymme on tarkoitettu :lähinnä nuorempaa sihakkipo,jy'ea varrben ja olisi ollut suotavaa saadaesityks n yhteyteen pelinäytteitä mestareiden "käsialasta". Rajo[tetusta. t,ileista johtuen tyydymme kuitenkin joihinkin sommitelmiin, jotka,toivottavcast,i nekin osaltansa ilahduttavat silmää ja mieltä. ~ 'tik:::- S 0 M M I TEL M I A_--=I!&~_~ 66 Hillel 67 Zubortort 68 v. Braunschweig ja I!souaDd suo M E;:-'! S H A~h.-,--' _K_I I_O_3 jne., mutta Andelr,ssenin,sommitteI;unhalu ei tunnusta näin yksinkertaista jatkoa, kun paljon ikauniimpikin on käyt ttävissä: 1. Lg5! Dxg5 '2. Df5H DXf5 3. Txd8t KXd8 4. Te8 matti. 67. Barmen mestaruusturl1auksesta Anderssenin loppusommitelma on lolistava, joten pitemmittä puhei,tta: 1. Dxh7t KXh7 2. f6r! Kg8.Lyöntiä 2. -ID X d3.,euraisi 3. Th3t ja Isama loppu kuin peii:ssä. 3. Lhn K Xih7 4. Th3t Kg8 5. Th8 matti. Kaksi pitkäue edennyttäsotilasta, jotka sinänsä ovat ikeslkipelissä harvinaisia, g-linjan vahva miehiity's ja hyökkäävässä a:se~ massa Isijaitseva Ld3 'muodostavat vahvan yhdistelmän, jos:ta, Anders:senin rikas mie!i:kuvit'.ls!luo nautittavan ja tyyj:illeen ominaisen loppus'omntitelc man ja VQiiton, jonk'a puolustamiseksi e[ ole mitään teihtäv~ssä. 68. NeuvottelupeH Pariisiss'a Morphy rakasti toimintaa ja loistoa. Tässä ilmeisesti kje~esisä pelissä syntyneessä lopputilanteelssa,sitä toti~ sesti on riittämiin. 1. RXb5! cxb5 2. LXb5t Rbd Td8 4. TXd7! Txd7 5. Td1 De6. Valkea vo~ttaisi jo,sii:rro,lla 6. LXb6, mutta kaunis loppu jäisi sihoin näkemättä. 6. Lxd7t RXd7 7. Db8t RXb8 8. Td8 matti. 69 v. Bardelehen Steinitz (siirr.) 70 Sir Thomas Lasker (siirr.) 71 Mairslhall Capablanca (siirr.) 69. Hastingsin turnaus TX e7"l' ~ Kf8. Musta ei voi lyödä tornia,,sillä,siirtoa 1. - D X e7 seuraa 2. 'i' X CS'I valkean voitoksi, siirtoa 1. - KXe7 seurai,s!i2. TeH Kd6 3. Db4t Kc7 4. Re6t Kb8 5. Df4"i" valkean voitoksli. Tämänpelias:eman sommite,lman syvyy-s on kuitenkin siinä, että va,lkean kaikki nappulat ovat uhattuna ja lisälk:si musta uhkaa mattia. Steill'itz on kuitenkin laskengt o[kein. 2. Tfn Kg8. Kuninkaan takaisin si~r,tyminen johtailsi häviöön, Ikuten myöskin lyönti 2. - DXf7, koska seurai,s:i 3. TXc8'1' jne. 3. Tgn. Musta ei voi siirtyä Kf8:aan, koska 4. RXh7t, musta antautuu, shlä ja.tkool'isi ouut: 3. - Kh8 4, Txhn KgS 5. Tg7t KlhS 6. Dh4t KXg7 7. Dhn KfS 8. Dhst Ke7 9. Dg7i' Ke8 10. Dg8-j' Ke7 11. Dfn Kd8 12. DfS'I' Ke8 13. Rf7t Kd7 14. Dd6±. 70. Mestariturnaus Lontoossa DXhn Kxh7 2. Rxf6t Kh6 3. RegH Kg5 4. h4t Kf4 5. g3t Kf3 6. Le2t Kg2 7. Th2t Kg ". Khssi:llisen kaunis kuninkaanma,r,ssi, joka kuitenkaan ei olekaan maailmanmesta,ri Emmanuel Laskerin käsialaa, vaan Eduard Laskerin, jonka seikan vasta numeron painoonmenohetkeuä hi;:loma,ttuamme vain täten voimme korjata. Anderssen (siirr.) Anderssen (siirr.) Morphy (siirr.) 66. Breslaun mestariturnauksesta Käsilläolevassa peliasemassa valkea jo voittaisi yks,inkertaisemmalla jatkolla 1. TXd8"i" Kxd8 2. Lg5t 71. Mestariturnaus New Yorkissa Capablanca torjuu asemassa piilevän ansan maltiuise!sti siirrolla 1. Te2! Hyvänä hou'kutuksena o,j:evaa Iyöntiiä 1. Dxf2? seuraisi 1. - Lh2'i' 2. Kfl Lg3! jne. mustan voitoks i.

5 104 SUOMEN SHAKIU Suurmestari Alexander Kotov: VASILI SMYSLOV Maailmanmestaruusottelun nuorin osanottaja Vasili Smyslov täytti turnauksen aikana 27 ikävuotensa (syntynyt Moskovassa ). Katsomatta Smyslovin nuoruuteen, hän oli jo saavuttanut menestystä shakin alalla ennen MM-turnuksen alkamista. Shakkipelin hän oppi jo nuoruudessaan ja täydensi taitojaan pelaamalla ahkerasti isänsä kanssa. Moskovan turnauksessa 1938 hän jakoi 1 palkinnon ja sai mestarin arvon 16 vuotiaana hän saavutti toisen kerran 3. tilan Neuvostoliiton mestaruusturnauksessa, jossa yhteydessä hänelle annettiin Neuvostoliiton suurmestarin arvo. Suurmestariksi 20-vuotiaana on ainutlaatuinen saavutus shakin alalla maailmassa! Vuosina nuori suurmestari täydentää menestyksiään. Neljästi merkitään hänen nimiinsä Moskovan mestaruus ja lopuksi seuraa 1946 hänen suurin saavutuksensa: 3:s palkinto Groningenin kansainvälisessä suurturnauksessa Botvinnikin ja Euwen jälkeen. Tämän tuloksensa jälkeen Smyslov nimettiin yhdeksi MM-ottelun osanottajaehdokkaaksi. Ennen MM-ottelun alkamista Smyslovilla oli Euwea vastaan +1, -0, =0 ja Reshevskyä vastaan +2, -0, =0 tulokset, sensijaan Botvinnikia ja Kerestä vastaan hänen tilinsä oli miinusvoittoinen (toimituksen lisäämänä, toisaalta saatujen tietojen mukaan Botvinnikin kanssa +1, -6, =5 ja Keresin kanssa +1, -4, =4 tulokset). Viime aikoina Smyslov on päässyt vapautumaan shakillisista puutteellisuuksistaan. Aikaisemmin hän pelasi huomattavasti heikommin mustilla kuin valkoisilla, nyt hän pelaa tasaisesti kummallakin värillä. Smyslovin pelityylin luonteenomaisimpana piirteenä voidaan pitää päättäväisyyttä. Smyslovin kehittyminen tulee epäilemättä edelleen jatkumaan ja se merkitsee sitä, että hänen shakilliseen tulevaisuuteensa voidaan kiinnittäiä enmlstä,slujurempia toiveita. -,Pelinäytteeiksi,srmY'slovill' voittopeli Euwea vastaan GroningeTIlin turnauik,sessa Espanjalainen peli. V. Smyslov. M. Euwe. 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf6 5. d3. Smyslov pyrkii välttämään Euwen perinpohjaisesti tuntemaa muunnelmaa Rxe d6 6. c3 g Lg7 8. Tel b5 9. Lc Lg5 h6 11. Lh4 DeS 12. Rbd2 Rh5 13. Rfl g5 14. Lg3 Re7 15. a4! Erinomainen taktillinen siirto joka pakottaa mustan vaihtamaan g3:ssa. Jatkoja Le6 16. Rxg5' tai Ld7 16. Rxe5 seuraisi mustan ratsun kaatuminen h5:ssä Rxg3 16. hxg3 Le6 17. rl4 f6 18. Lb3. Pyrkimys loppupeliirr perustuu mustan lähetin suljetun aseman valkealle suomaan etuun Lxb3 19. Dxb3i" Df7 20. Dxf7't Kxf7 21. Re3 Tfb8 22. axb5 axb5 23. d5 h5 24. Kfl g4 25. Rh4 Lh6 26. Ref5! Rg8. Haluaa välttää vaihtoa, koska valkealle olisi eduksi jäädä ratsun kanssa lähettiä vastaan. 27. Ke2 Ta'" Voimakkaampi olisi 27. Lg5, vaihto h4:ssä ja T. loppupeli. 28. Txa4 bxa4 29. Tbl Tb3 30. Kd3 a3 31. Kc2 Txb2t 32. Txb2 axb2 33. Kxb2 Ld2. Neuvostoliiton shakkilehdessä Shahmaty v. SSSR 11-12/1946 Smyslov osoittaa että valkea voittaisi jatkon Lg5 34. Kb3 Lxh4 35. gxh4 Re7 36. Rxe7 Kxe7 37. Ke4 jälkeen syntyvän sotilasloppupelin g2-g3 temposiirtonsa ansiosta. Siitä huolimatta, omituista kyllä, Euwe Groningenin turnauskirjassa selostaa, että 33. Lg5 antoi edellytykset tasa- SUOMEN SHAKKI 105 peliin. 34. Kc2 Lel 35. f3 Re7 36. Rxe7 Kxe7 37. fxg4 hxg4 38. Rf5t Kf7 39. c4 Kg6 40. Kb3 Kg5. Mustan asema on toivoton. Euwe yrittää kuitenkin vastapeliä vaihtamalla yllättävästi lähettinsä sotilaaseen. 41..Ka4 Lxg3 42. Rxg3 Kf4 43. Rh5t Kxe4 44. Rxf6i" Kf5. Jos Kf4, niin 45. Kb5 e4 46. Rxe4 ja 47. Ke Re8! e4 46. Rxc7 e3 47. Rb5. Kaikki on laskettu täsmälleen. Musta sotilas ei pääse etenemään, koska seuraisi e2 48. Rd4L 47 - Kf4 48. Rc3 Kg3 49. c5 musta antautui. Peli kuvastaa erinomaisesti Smyslovin korkealle kehitettyä tekniikkaa. - Huomautukset suurmestari A. K 0 t 0 v i n. Eero E. Böök: Eräs loppupeli E. Böök Viereisen kuvi'on osoittama tilanne syntyi Suomen ;--;;;;:;;;--;;;;-;;;;--,=-:;;;-,; ShakkJiJ,iiton ja Työvä,en ShakkiUit'On väl'isen n.s'. täihtiottelun 2. kierroksella Peli jatkui: :18. f6 Ken 39. f7? Kxf7 40. Kf5 a4 41. Ke4 b4l 42. axm. Jos 4.2. Kd4, niin c3! c3! 43. Kd3 cxb2 44. Kc2 a3 45. Kbl Ke6 valkea luovutti. Valkea olisi kuitenkin vo~nut asettaa mustan Iratkaisitavaksi vaikean tehtävän, jos hän oi~si pelannmt 39. Kf4! K X f6 40. Ke4 Ke6 41. Kd4 Kd6 42. a4! Muuten musta pelaa a4 voittaen helposti. Ti.. hnneon nyt :seuraava: Kd4, sa4, b2, h2 - Kd'6, sa5 b5, c4, h7. On selv,ää,. että :ITllJlsta ei voi ratkai,sta pe- M. L,aisaari liä yksinolll1:aan D-:siV1ustaHa; hänen on uhrat.tav1asl.loritettujen vaihrtoj.ern jälkeen oikeallahetkeuä jälehejäävä slq,tilaansa ja '8hd'~ttävä,lyödä valkean h-sothasl niin ajoi,ssa, ettei val 'kea kuningas ehdi fl :een. Johdonmukai,sin jatko on: b X a4! Myöskin Kc6 43. Kc3 h X a4! käy laatuun. 43. h4! h.5! 44. K X c4 Kc6 45. b4. Muuten musta t':inkeutuu oppo,sition avulla kuninkaallaan b3 :een, vaihtaa a4-a3 :11a,sotilaat,sekä ehtii, lyötyään h-so,tilaan, ajo,issa g2 :e.en. 45. axb KXb3 Kd5. Nyt mus,tan vo,itto on selvä, Slillä hän ehti~ estämään,siirron Kfl. Tämän,1'Oppupelin ideoita esittää,seuraava,laati:mani tutkie:l:rg1. E Böök Ratk~:isu ~,n.~sem:'lava: 1. a4! yalik~a voi.a,lkaa myös T'd k'it r S hkl h5 :lla, mlkia Ikmtenbn on vam snrtovalhto. L- 1 S 'r~ _4/ or, c ac Kc6! 2. h5! T3isal?elin sa:a~isek~i val:kean. ~n p~ko- :-"=,,,,.-'-, tettava muistan sotilas h-hnjaue Ja,syotettava tomen I h-sotij.aansa h4-ruuauma. Tähän ei kuitenkaan kelpaa 2. Kd4, siellä seuraa 2. - bxa4! (2. - Kb63. Kd5 Ka6 v:iesamaan asemaan.) 3. KXc4 Kb6! ja nyt j'okin seuraavis,ta muunnehnista: a) 4. h5 gxh5 5. h4 (Ta: 5. h3 h4!) Kc6 ja musta on pääslsy,t aikaisemmin esitettyyn voi,ttoasemaan; b) 4. h5 gxh5 5. b4 axb KXlb3 Kc5 7. Ka4 Kd4 8. KXa5 Ke4 9. KM Kf4 10. Kc3 Kg3 11. Kd2 Kxh3 12. Ke2 Kg2 ja musta voittaa. Sot.i,la,s oli siis liian lähellä fl-ruutua; c) 4. b4 a X b3 --'--'--' Kxb3 Kc5 6. Ka4 Kd4 7. KXa5 Ke4 8. Kb4 Tasapeli Kf4 9. Kc4 Kg3 10. Kd4 KXh3! (Ei Kxh4 11. Ke5!) ja musta V1oittaa gxh5 3. h4! Nyt uhkaa 4. axb5t Kxb5 5. b3 tasapele1in bx'a4 4. KXc4. Tilanne on nyt sama kuin 'ennen esitetty, mutta m u s tao n s i i r t 0 v u 0 '1' 0 S S a ja. pakotettl~ etä'änty:mään h-,linjasta Kb6 5. M! tasa,peli, 6illä vaikealla on ny,t siirron etumatka aikaisemmin esit,et.tyihin muunnelmiin vematen. TämäntYY'Ppisiä soti,lasloppupelejä e'siint.yy Isangen usein käyt.ännöllis,es:sä p.elislsä, joten se ennenkaikkea pelishakin hail'tastajille on tutustumisen arvoinen.

6 Bo NOREN, Tukholma: SUOMEN SIL~KKI Svenonius ja sisilialainen lohikäärme 2. Kirjoite,lman edehioseisls.ä osassa tarkasteltiin esiteltävän teeman harvemmin kyt,ettyj.ä puolustuksia. T,äs:s.ä loppuosassa kiinitämme huomion puo Lustukseen d5, joka teol'ian m::tkaanon paras. 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. d4 e Xd4 4. R X d4 Rf3 5. Rc3 <16 6. Le2 g6 (lohikäärmemuunnelma) 7. LeS Lg7 8. Rb g f4 e5 -.. _'-' ---d5--(i) Re8 Le ~ ~). Huomautuksia:... ~._--_._--~ _ Lf3 Rc7 13 De2! ± (,svenonius) RXe4 DXld8 e3 ± (,svenonius) R,e4 dxe4 l'axd8 RXd4 LXd4 Dd d4 RXd4 HXg4 a6 o-o~o 23) :1;5 _ exd~ f><~~~ Lf~ L><g~ DX~4 24 Le8 Rb4 hxg6 RXg4 LXg4 RXe2i" d6! DXd625 ) Lf3 gxf5 Le5?26) Tfl Df4 27 ) DXh2 g5 Re4? LXb4 28) RXg4! _HX~~_L>$e429) fxe4 LXb Le5 Ld4? 30) Rg4 Ra6 e5!:l1) 23.) Löven:fjiseh-Botvinnik, Moskova E,uwen teoria;kirjasosa analyy,si katkeaa 12. siirron kohdaila huomautukseen, ettei mustan 'asema ainakaan ole huonompi. Mitä lukijat arvelevat?,24.) 17. Ke2 RXal 18. TXal LXe3 19. bxc3 DXd5. Venäläinen analyysi ) J,os exd6, rriin 14. g5 ja 15. f6. 26.) E:lwen kirjassa on tämä :siirto varustettu huutomerkiuä. Parempi kulitenkin on 14. Dxd6 exd6 15. O~O~O, niinkuin a,ikaisemmat analyyflirt ovatt osohtaneet. 27.) Ei tietenkään Dxdli' 15. Txd1 RXe2i' 16. Kd2. 28.) 17. LXg4 (paras) Dg3t 18. Tf2 Dgli' tasapeli. Aljechinc----<Botvinnik, N otting1halffi ) 17. Dh5 f5 18. gxf6 01. Tf7 19. Tgli' musta antautui. MolHs'on E,ggington, Lontoo ) Parempi on 16. h3 Re5 17. Ld ) 17. dxe6ol. DXg5 Bondarevsky~.Matortseff, Mustan voitto.' SUOMEN SHAKKI MOSKOVAN MM-OTTELUN PELEJÄ Smys1lov -Euwe (19. kiel1ms3. 5.) Espanjalainen peli. 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 Rf Rxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. De2 Re5 10. Tdl Rxb3 11. axb3 De8 12. e4 dxc4 13. bxc4 Lxe4. Jatkoa bxc4 seuraisi 14. De4 Db7 15. Ra3 Ra5, tai jos 15. Rbd2, ni.in Rd De4 Re7? Uhkaus.ta 15. DXe6T vastaan ei k!äynyt De6, koska seuraisi 15. Td6! cxd6 16. Dxc6'j' jne, valkean voitoksi, mutta 14, - Rb4 tai Db7 tulivat hyvin kysymykseen. 15. Ra3 e6 16. RXe4 bxe4 17. DXe4 Db7 18. e6! f6 19. Td7 Db5 20. DXb5 cxb5 21. Rd4 Tc8 22. Le3 Rg6 23. Tlxa6 Re5 24. Tb7 Le5 25. Rf h3! musta antautui Reshevsky - Botvinnik <19. kierros) Ranskalainen peli. 1. d4 e6 2. e4 d5 3. Re3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3';' 6. bxe3 De7 7. Dg4 f5 8. Dg3 cxd4 9. exd4 Re7 10. Ld Ld3 b6 12. Re2 La6 13. Rf4 Dd7 14. Lxa6 Rxa6 15. Dd3 Rb816. h4 Rbe6 17. Th3 Tac8 18. Tg3 Kh8 19. h5 Tf7 20. h6 g6! 21. Tel Tff8 22. Re2. Ei esim. 22, c4?, koska dxc4 23. Txc4 Rxe5! valkean häviöksi. 22: - Rb8 23. Kfl Tc4 24. KgI? Rbe6 25. Lg5 Rg8 26. Tel Df7 27. e3 Ra5 28. Rf4 Te6! 29. Tf6'1'? R X f6 30. exf6 Re4! Jos DXf6, n~in 31. Tge3 Te8 32, Hxd5 va,lkean eduin. 31. Db1 Dxf6' 32. a4 g5 33. Rd3 f4 34. Th3 g4 35. Thl Te7 36. Dd1 Dg6 37. Th4 f3 38. g3 Tcf7! 39. Rf4 Txf4! 40. gxf4 Txf4 41. Dbl Tf5! 42. Dd3 g3 43. Dfl gxf2t1 44. Kxf2 Tg5! 45. Dh3 Tg2t 46. Kxf3 Rd2i' 47. Ke3. Pakkosiirto, koska 47. Kf4:ää seuraisi Dg5 ja matti Tg'3t valkea antautui Euwe - Reshevsky (20. kierros 4, 5,) Nimzo-intialainen puolustus 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 Lb4 4. Dc2 Re6 5. Rf3 d6 6. Ld a3 Lxe3 8. Lxc3 a5 9. e3 De7 10. Ld3 e5 11. dxe5 dxe Te8 13. Lf5 Lxf5 14. Dxf5 De6 15. DXe6 TXe6 16. b4 Re4 17. Lb2 f6 18. b5 Re7 19. Tfdl Td6 20. Kfl Re8 21. Tdcl e5 22. Le3 Rxc3 23. Txe3 e4 24. Rgl Rb6 25. Re2 f5 26'. Kel Tad8 27. Te2 Kf7 28. Rg3 l,-e6 29. Rfl Td3 30. Rg3. Val:kean pa,ss.iivisen pe.linkäsittelyn luomas,sa asemassa ei enä,ä ole muuta tehtävissä kuin odottaa mitä tuleman pitää g5 31. Rfl Ra4 32. Rg3 Ke5 33. Rfl h5 34. f3 Tb3 35. fxe4 fxe4 36. Tf2 Rb2 37. Te2 Rd3';' 38. Ke2 Tf8 39. Rd2 Tf2t 40. Kd1 Tb2 41. Txb2 Rxb2 42. Kc1 Txg2 valkea antautui Botvinnik-Ker.eos (20. kierros) D-sotilaspeIi. I.d4 d5 2. Rf3 Li!) 3. c4 e6 4. exd5 exd5 5. Db3 Re6 6. Lg5 Le7 7. LXe7 RgXe7 8. e3 Dd6 9. Rbd Tel a5 11. a3 TfeS 12. Ld3 a4 13. De2 Lxd3 14. Dxd3 Rd Re6 16. Tc3 b5 17. Dc2 Tcb8 18. Re1 Re8 19. Tc6 De7 20. Rd3 Rb6 21. Rb4x Td8 22. Df5 Td6 23. Tfc1 TXe6. Parempi olisi 'Ollut Tad8. 24 TXe6 Td8 25. Txb6 exb6 26. Rc6 De7 27. Rxd8 DXd8 28. Dc2 De7 29. DXc7 RXc7 30. Rbl Kf8 31. Kfl Ke7 32. Ke2 Kd6 33. Kd3 Ke6 34. Re3 Re8 35. Ra,2 f6 36. f3 Re7 37. Rb4'l' Kd6 38. e4! dxe4 39. fxe4 Re6 40. Ke3 Rc7 41. Kd3 Re6 42. Rd5 Ke6 43. h4 Rd8 44. Rf4 Kd6 45. Rh5 Re6 46. Ke3 Ke7 47. d5 Rc5 48. RXg7 Kd6 49. Re6 Rd7. Parempia mahdollisuuksia 'Olisi ta.rjonn.lt jatko 49, - Ra6 ja sen jälkeen b K-d4 Re'5 51. Rg'7 Rc4 52. Rf5t Ke7 53. Ke3 Kd7 54. g4 Re5 55. g5 fxg5 56.hxg5 Rf3 57. KM R X g'5 58. e5 h5 59. eiit Kd8 60. K X b5 musta antautui E.J.we-Kere:s (21. kierros 5. 5.). Nimzo-intialainen puolustus. 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Rc3 Lb4 4. Dc Lg5 h6 6. Lh4 e5 7. d X e5 Ra6 8. e3 RXe5 9. Rge2 -d Ld7 11. exd5 Te8 12. Kbl Ra4.13. dxe6 fxe6 14. Db3 LXe3 15. RXe3 RXe3, 16. bxe3 De8 17. Td4 Rd5 18. e4 Rb6 19. Iv7

7 108 SUOMEN SHAKKI Ld3 Ra4 20. Le2 Re5 21. De3 b5 22. KaI,a5 23. e X b5 Lx b5 24. Db2 De6 25. Tg4 Tf7 26. Lf6 Tee7 27. Tdl Ld3? PeIlin ratkai,suvaihe, jossa puolin ja toisin on vaihtoehtoja jatkon valiintaan. Parhaiten muista olis~ täss'a pejannut Rd3!, Johon jatko ikuu1uu 2S. T'xd3 DXc2 29. Dxh5 (29. DXc2 T')(c2 30. TdiS,j" Kh7 31. Lb2 Texf2 jne.) Txf6 30. f3 Tf5 31. DhSt Kh7 32. Tgd~ Tfe5 33. Td2 Dc3'! jne. mustan eduin. 2S. LXd3 RXd3 29. TXd3 TXf6! 30. f3 Tf5 31. Tgd4 Te5 32. TdSt Kh7 33. Tdl Te2 34. DM. Enemmän mielenkiintoa olisi t3jrjonnut 34. Da3, johon jatko olisi ollut esim. T X g2 35. TSd2 (Ei tietenik,ä;än 35. nxa,5?, ilmska DcH johtaa mattiin) Dxf3 36. Dd3t g6 37. TXg2 DXg2 jne TcH 35. Kb2 De2t valkea antautui. 30S. Smyslov-Reshevsky (21. kierr'os) Espanjalainen peli.1. e4 e5 2. Rf3 Re6. 3. Lb5a6 4. La4 Rf R X e4 6. d4 h5 7. Lb3 d5 S. d X e5 Le6 9. De2 Rc5 10. Tdl b4 11. LeS RXb3 12. axb3 DeS 13. e4 dxe4 14. bxe4 h6 15. Rbd2 Le7 16. Rb Le5 Lg4 IS. De4 LXf3 19. gxf3 De6 20. LXe7. Parempi 'oli 20. f4! RXe7 21. Re5 Dg6t 22. Dxg6 RXg6 23. RXa6 RXe5 24. b3 1'a7 25. RXb4 TXal 26. TXal TbS 27. Rd5 Txb3 2S. f4 RXe4 29. Tel Rd2 30. TXe7 Rf3t 31. Kg2 Rh4t 32. Kfl Tb2. Johdorunukaisempi jatko oli Tbl 1'33. Ke2 Th1 jne. 33. Re3 TM 34. f5 f6 35. Te5 Kh7 36. Rd5 Td4 37. Re7 Te4 3S. Rg6 R X g6 39. fx g6t K X g6 40. Kg2 h5 41. h3. Keskeytys31sema, jos,ta peliä jatkettiin f5 42. Tdi" Kg5 43. Te7 g6 44. Te6 Td4 45. Ta6 h4 46. Th6 Td3 47. Ta6 Kh5 4S. TaS Th6 49. ThSt Kg5 50. Kf3 Td3t 51. Kg2 Td4 52. Kf3 Kf6 53. TfSt Kg7 54. TaS Td3t 55. Kg2 g5 56. Ta6 Td7 57. Tb6 Te7 5S. Ta6 Kf7 59. Th6 Te6 60. Th8 Kg7 61. Th5 Kg6 62. ThS Te6 63. TgS'i' Kf6 64. TfS1' Ke5 65. TgS Kf4 66. ThS Te5 67. Th5 Te6 6S. ThS Tg6 69. Th7 Ke5 70. ThS Kf6 71. TfSt Ke6 72. Th8 Kf7 73. f4 tasapeli Botvinnik-Euwe (22. kierros 9. 5.) Kuningatargambiitti. 1. dl! d5 2. Rf3 Rf6 3. e4 e6. 4. Re3 e6 5. exd5 exd5 6. De2 g6 7. Lg5 Lg7 S. e3 Lf5 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd Rhd7 12. Re5 De8 13. Rxd7 DXd7 14. M TfeS tasapeli Keres-Smyslov (22. kierro,s) Englantilainen peli. 1. e4 Rf6 2. n~;3 d5 3. exd5 Rxd5 4. e4 RXe3 5. bxe3 g6 6. La3 Lg7 7. Rf3 Rbd7 8. Le2 c d4 exd4 11. exd4 Rb6 12. Db3 Lg4 13. Tadl Ld7 14. Tel La,4 15. DM e6 16. Lb5 LXb5 17. DXh5 TeS 18. Tfdl TeS 19. Le5 Dc7 20. Thl De6 21. Lxh6 axb6 22. e5 Dxb5 23. TXb5 Te6 24. g3 TaS 25. Td,2 LM 26. Tb2 Lel 27. Tbl TXa2 2S. Txb6 Txb6 29. TXh6 Tb2 30. TXb2 LXb2 31. Kfl KfS 32. Ke2 Ke8 33. Kd3 h5 34. Rg5 h5 35. h3 La3 36. f3 Le7 :n,hc4 Kd7 3S. g4 Ke6 39. Rg3h X g4 40. fx g4 M 41. Ke4. Kesikeytysa,sema. josta peli jatkui seuraavasti: g5 42. Re4 h3 43. Re3 h2 44 Kh3 f6 45. KXh2 fxe5 46. dxe5 Ke5 47. Ke2 Kd4 4S. Rh5t KXe5 49. Kd3 tasapeli Reshcvsky-Keres (23. kierros ) Nimzointialainen puolustus. 1. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 Lb4 4. De a3 LX e3'1 6. D X e3 b6 7. Lg5 Lb7 S. R:f3 d6 9. e3 Rhd7 10. De2 De8 11. Rd2 e5 12. dxe5 bxe5 13. b4 e5 14. hxc5dxe5 15. Le2 h6. Lyönti-ä LX,g2 seruraisi 16. Tg1 ja 17.Llh6 mustan Ilaa.tuhiäv:röLn. 16. LXf6 Rxf De6 18. f3 TfeS 19. Ld3 TaaS 20. Tfa1 De7 21. Re4 Tc6 22. Rxf6t TXf6 23. Lh7t KhS 24. Txd8t DXd8 25. Tdl Td6 26. Txd6 DXd6 tasapeli Smyslov-Botvinnik (23. kierros) Kuningatargambiitti. 1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Rf3 a6 4. e3 Lg4 5. LXe4 e6 6. Rhd2 Rhd Rgf6 S. 13 Lh5 9. h3 e5 10. Le2 exd4 11. RXd4 LXe2 12. DXe2 Le5 13. Lh Tael TeS 15. Tfdl De7 16. R4f3 Lb4 17. TXeS TXeS tasapeli. SUOMEN SHAKKI Botvinnik - R lsh vsiky (24. kierr'os 13. 5). Espanja}.ainen neliratsupeli. 1. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Re3 Rf6 4. Lb5 Lb d3 LXc3 7. bxc3 d6 S. Lg5 De7 9. Tel RdS 10. d4 Re6 11. Lc1 TMS 12. Lfl RfS 13. Rh4 Rg4. Lyönti RXe4 johtaisi jatkoon 14. TXe4 f5 15. Le4t KhS 16. Dih5!! fxe4 17. Lg5 Dd7 18. Lf7! jne. 14. g3 Df6 15. f3 Rh6 16. Le3. Jos 16 LXh6, niin 1,6. - gxh6, koska J)xh6 saisi vastauksen 17. dxe5 Le6 IS. exd6 Txd6 jne TeS 17. Dd2 Rg6 18. Rg2. Ei tieterrkään 18. LXh6, kosika Iseuraisi RXh4 pahoin -uhkaulksin. ls. - Lh3 19. Le2 LXg2 20. KXg2 d5 21. exd5 exd4 22. exd4. Jos 22. LXd4, niin Dd6 23. e4 b5 jne Rf5 23. L.f2 TedS 24. e4 h5 25. h4 b5 26. Dg5 DXg5 27. hxg5 h4 28. Ld3 hxg3 29. LXg3 RXd4? Parempli ollisi ollut 29. -RXg3 30. KXg3 hxe4 jne. 30. T'ad1 c5 31. dxe6 RXe6 32. Le4 TaeS 33. TxdSt Rxd8 34. Lf5 TaS 35. TeSt Kh7 36. exb5 f6 37. Lc7 Re6 3S.TXaS RXe7 39. TXa7 Rxh5 40. Td7 fxg5 41. a4 musta antautui 'Euwe-8myslov (24. kierrics). Kuningasintialaisen pelin Griinfeldin puoiusltus. 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 d5 4. Rf3 Lg7 5. Db3 d X e4 6. DXc e4 Lg4 S. Le3 Rfd7 9. Dh3 Rh6 10. a4 a5 n. d5 LXf3 12. gxf3 Dd6 13. Rhrl Db4't 14. DXM axb4 15. RXe7 TXa4 16. Thl R6d7 17. Rh5 Te8 ls. Le2. Parempi -olis,i ls. Kd2. ls. - h3 19. Ra3. Uselista va.littavana olevista jatkoi!sta 'liieneepayals, 19. Ld2, joka jatkuisi f,5 20. Rc3 Lx e3 21. LXe3 fxe4 22. Lb5 jne LXh2 20. Txb2 TXa3 21. Kd2 Ra6 22. Thbl Rae5 23. Ld4 e5 24. dxe6? Tämän asemesta 24. Lc3! f5 25. Lb4 Ta4 26. Ke3! fxe4 27. fxe4 jne. olisii antanlut val!keal,le parempia mahdollrisuuksia RXe6 25. Le3 Rde5? 26. LXc5? TaiSapemn olisi Tii<ittänyt jatko 26. Ke1! Td8 27. Le4 b6 28. Kf1!, tai myös Rd3'j' 28. Lxd3 TXd3 29. K'e ~ RXe5 27. Ke3 Ta4! 2S. Kd2 Kg7 29. Ke3 TdS 30. Tel b6 31. Lc4 TdaS 32. Ld5. Jos 32. LXb3, ni,in Tb4 ja Ta Ta2 33. Tch1 TSa4 34. Kd2. Nyt s'cluraisi lyöntiä 34. Lxb3 Txb2 35. TXb2 Ta3 jne Td4t 35. Ke2 Ra4! 36. TXa2 hxa2 37. TaI. Valkean häviöön joht'aisi myös 37. LXa,2, sil.lä,seuraisli Re3i" 38. Ke3 Ta4! jne. 37. Re3"f 38. Ke3 Tdl! valkea antautui Keres - Botvinnik (25. kierros Ranskalainen peli. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Re3 Lb4 4. Ld2 dxe4 5. Dg4 Rf6 6. DXg7 Tg8 7. Dh6 Re6 S" Tg6 9. Dh4 LXe3. Eli 9. - DXd4, koska seurai,s[ 10. Lg5 De5 11. f4 exf3 1,2. Rxf3 Df5 13. Ld3 valkean eduin. 10. LXe3 Dd5 n. b3? (Kb1!) Re7 12. f3 Ld7 13. Lb2 Le6 ]4. e4 Df5 15. d5! exd5 16. fxe4 dxe4. Musta h::lomioli, että D X e4? j,omai,si häviöön,.siinä,seurahi 17. L xf6! 17. R'h3 Rg4 ls. Dg3 De5 19. DXe7 TeS 20. Df4 De3'!' 21. Td2 DXf4? 22. Rxf4 c,3 23. Te2 Tg5 24. Le2 Rf2 25. Tel Td8 26. g3 Tf5 27. Lfl TXf4 2S. gxf4 Rd3t 29, Lxd3 Txd3 30. Te3 TXc3 31. LXe3 Rf5 32. Ld.2 Kd7 33. LXe3 h6 34. Lf2 f6 35. Kd2 h5 36. Kd3 Rh6 37. LM f5 3S. Te7"i' Kd6 39. h3 musta antautui Reshevsky - Euwe (25. ki lrrois). Kuningatargamhiitti. 1. d4 d5 2. e4 e6 3. Re3 Rf6 4. e3 e5 5. Rf3 Re6 6. dxe5 LXe5 7. a3 a5 8. Le dxe4 10. De2 e5 11. LXe4 Lg4 12. Rg5 Lh5 13. Ld3 h6 14. Rge4 RXe4 15. LXe4 La7 16. Ld2 Lg4 17. h3 Le6 ls. Rh5 Lb6 19. Tf.dl Dg5 20. Rd6 Lxh3 21. Db3 La7 22. DXb7 Re7 23. Lf3 f5 24. Kfl e4 25. g"xh3 TabS 26. RXe4 fxe4 27. DXe4 Tf7 28. Lg4 DM 29. f4 KhS 30; Le1 Df6 31. Le3 Da6t 32. Kg2 Rf5 33. Lx f5 T X f5 34. Td7 musta antautui. MM-ottelun pelit ovat täten kail"ki tulleet ISuomenSha:kiss.a julik:li,stuksi. Lukija on oman Isih3lkkilautansa ä>ä,re.ssä voinut läpikäydä turnauksen vaiheet ja tut::ustua kunkin osanottajan saavutuksiin. ToivottavaBti pelit ovat tarjoneet,lukijalle monta antoisaa tuokiota.

8 IlO' SUOMEN SHAKKI Pelejä -muualta 317. Sisilialainen peli. Saltsjöbaden , 1. kierrois. I. Boleslavsky. E. BÖök. 1. e4 e52. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 e6 6. Le2a De7 8. f4 Re6 9. Le3 Le7 10. Del. Mustan,linnoitusasermaa vastaan tä'htäävä 1siirto, jota Neuvostoliiton pelaajat useasti näyttävät käyttävän Rxd4? 11. Lxd4 e5? 12. fxe5 dxe5 13. Dg3! Le5 14. LXe5 DXe5 j Khl Kf8. Uhkaus 16. TXf6 on kiusallinen. 16. Rd5! RXe4 17. DXe5 Rf6 18. Tadl Le6. Siirto Rxd5 'ei käy koska,seuraisi 19. TXf7t! 19_ b4 De6. Valkean pelinkäsittely eis::lo mustalle,suuria valinnan mahdo,]]isuuksia. Esim. lyöntiä DXe2 seurai.si 20'. RXf6 gxf6 21. DXf6 Tg8 22. DXe6 jne. valkean voitoksi. 20. RXf6 gxf6 21. Txf6 Tg8. Uhkasi 22_ T X e6-22. Lf3 Db6 23. Td6 Df2 24. Lx b7 D X e2 25. Td X e6 musta antautui Retin avaus. Kymen läänin mestaruusburnaus, Lappeenranta A. G. Ojanen (Hamina). B. Baekmansso"n, (L:!ranta). 1. Rf3 d5 2. e4 e6 3. b3 Rf6 4. g3 Lf5 5. Lg2 Rbd7. Parempi on 5. ~ a6. 6. exd5! exd5 7. Lb2 e Te8 9. d3 h6 10. Rbd2. Ky,symyk,seen tulee myös 10. Re Le7 11. e4! Valk'eas:äästää tempon, siuä musta ei voi lyödä enää ItlQ,i,sta kerta'a.e4 :ään g7:n heikkouden takia d X e4 12. dxe4 Lh7 13. Tel Rd4. T1ä'ssä ru::rdussa seisova ratsu lamaannuttaa pahoin mustan peliä a6 15. De2 Re5 16. Tfdl Te7 17. Re4 Rfd7 18. e5. SuHme mustan pelin IlopuUis,esti Db8 19. a4 Td8 20. M Rf8 21. a5 Rod7 22. Del Rg6 23. b4 Tde8. Jatko 2,3. ~ TXe4 24. Txe4 RgXe5 25. Tel Rd Txd3 LXd3 27. De3 j'ohtaa valkean voittoon. 24. Lfl b5. P1wklm, koska muuten seuraa h4-b5~b a X b6 01. R X b6 26. Ra5! T X ei 27. TXc1 TXel 28. DXel RXe5 29. Rdc6 RXe6 30. RXe6 Db7 31. RXe7 DXe7 32. De3 f6 33. LX'a6 Le4?? AikapJ.la. 34. Dd4 Da7 35. DXe4 DXa6,36. DXe6 K'h7 37. Ld4 musta ant1autui. - Huomautukset A. G. 0 ja sen. Ratkaisuottelu V. Teeriaho - V. Juutilainen Teeriaho voitti 3-1. Ri1himäen Shakinystävien järjestämän Suomen Shakkiliiton II luokan lilitto,turnauksen ryhmien vo,ittajat V. T 'e e r iah 0 (:Hämeenlinnan Shakkikerho) ja E. J u u t i 1 a i n e n (Riih1mäen Shakinys,tävät) pelasivat 1 luokkaan kolr'oiilbumisesta ratkais:lottelun 4.~ Riihimäellä. 1. 'Ot,telupeHpäättyi Juuti,Ja1s,en vo~ttoon joten toisessa pelissä Teeriahori oh pe,lattava voittoa saadakseen ottelun jatkumaan uudella kahden pelin kierroksella. Tämä peli oli avaukseltaan latvialaista gambiittia, jossa Teeriaholla oli valkeat. Keskipelin loppupuolelle päästiin tasaväkisyyden merkeissä, tällöin tilanne kuitenkin vähitel1en kääntyi val:kean eduksi ja päättyi 66 shrron kohdial1a Juutilaislen luovutukseen. ToilS'en kielrrolksen molemmat pe,jit päättyivät myö,s Teeriahon voi,tto'on, joten lopput:1los o1i hänen hyväkseen 3-1. Voitto Teeriaho on syntynyt Helsing'issä. Nykyi,sin toimii puhe,linmekanikkona Ilmavoimien Viesti pataljoonassa Hämeenlinnassa. Oppi s!hakkip,elin 14 vuotiaana mutta vasta sotien aikana kehibti harrastuk,sensa kilpailuasteei,le. Liittyi Hämeenlinnan Shakikikerhoon 1946, jonka tämän -vuoden mestaruuskilpailus1sa voitti ryhmänsä, mutta ryhmien voittajien välisessä ratkailuoue1ussa jäi viimeiseksi (K. Kiäyhkö 2"h, V. Koutsa 2, V. T'ee'l'iailio 1'h). Hämeenlinnan Shakkikerhon jahtokunnan jäsen Isekä kerhon sihteeri tämän vuoden alusta lukien. - Pelinäytteeksi kauneuspalkilltopeli Nurmdnen-Teemaho. suo l\'f E N S _H_A~K~K_I~ ~~~~~~~_l_l_l 319. Retin järjestelmä. N lk:n liitto,turnaus Riihimäellä, 2. kierros F. Nurminen (HYS) V. Teeriaho (HäSK) 1. Rf3d5 2. e4 e6 3. g3 Rf6 4. Lg2 e6 5. b3 Rbd De7 7. Lb2 Ld6 8. Rd f4 a6 10. Rf3 b5 11. De2 Da71" 12. d4 b X e4 13. bxe4 e5 14. exd5 exd Tdl Rg4 16. Dd3 'l'b8 17. Lel h() 18. h3 Rf6 19. dxe5? Pelisiirt,o johtaa va,l:kean vaikeuksiin. Pa,rempi olisi ollut 19. e LXe5t 20. Kh2. Vieläkin olis,i e3 o,],jut paikallaan Lf2! 21. e3 Re4! 22. DXd5 LXg3t 23. Kg1 Rdf6 2~. DM. Valikea yrittää vaihdon avulla päjälstä 10pp:upeEin, jossa kuninkaan avoin asema ei o,]jsi niin vaarallinen De7 25. La3 Te8 26_ Tel DaG 27. ReG Lf2t 28. Kh2 Td8 29. Dc4 Le630. De2 TXbl 31. T'aXbl DXa:J :~2. Te7 LXe3 3:~. Re4 LXfM 34. Kgl LXe4 35. TXe4 Re3 36. Df2 Rxbl :n TXf4 Del"!" :J8. Kh2 Td2 39. Df3 De7 40. Khl Re3 41. Tb4 Tdll 42. Lfl Rfe4 4:~. Tb2. Vallkean on vaikea löytää enää hyviä siirtoja. 43. Kg2 ehkä pitkittäisi peliä jonkin verran. Jos 43. T X e4, niin Rx e4 ja valkea]) ei voi lyödä tornia matinuhkan ta:kia, jos taas 43. idxe4, niin 4: TxfH mustan eduin TXflt valkea antautui, sillä lyöntiä 44. DXfl seuraa Rg3i" ja kuningattaren menetys. - Huo"mautukset V. Tee r~ ah 0" n Keskusgambiitti. 2 lk:n Iiitto"turmaus Riihimäellä, L. Lappalailwn (RiSY) T. Lehti (LappSK) 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4 Re6 4. De3 d6 5. Re3 Rf6 6 h3 Rb4 7. Ld3 Rxd3"1" 8. Dxd3 Le7 9. Ld2 Ld a6 11. g4 Le6 12. g5 Rd7 13. f4 Re5 14. DM Re6 15. Dd3 Dd7 16. Rd5 O-O~O 17. Re2 Kb8 18. b4 f6 19. M Lb5 20. e4 Le6 21. f5 Lxd5 22. exd5 Rf8 23. b5 axb5 24. exb5 g6 25. Rd4 e5 26. bxe6 Dc7 27. Db5 b6 28. Th3 Da7 29. Kb2 Ke7 30. Ta3 Db8 31. Da6 Te8 32. Rb5-1- Kd e7i" T X e7 34. R X e7 K X e7 35. Tel"l" Kd7 36. Db5t Kd8 37. De6 fx g5 38. hx g5 Rd7 39. Ta8 musta antautui. Tästä rpe E'stään Lappalainen sai ryhmäns,ä kauneuspa,]kinnon Fromin gambiitti. HYS:n 3.,j,uokan turnaus Tri K. Mölder. M. Försti. 1. f4 e5 2. fxe5 d6 3. exd6 LXd6 4. Rf3 Rh6. T,ätä muunnelmaa piti From parha.ana jatkona mustalle. 5 e4. Teoria suosittelee tässä 5. d Lg4?,Mustan olisi pitänyt pelata 5. - Rg4 ja sitten LXh2. 6. d4 Rg8 7. Ld3 Re6 8. e3 f6 9. Rbd2 Rge Mustan turhien ratsunsi1rtoj'en ansiosta valkea on päässyt avau:sva;ike:1ksistaan ja hänehä on nyt pa~rempi asema Rg6 11. De2 Rf4 12. Re4 Rxd3 13. DXd3 Le714. Rel Dd7 15. Re Parempi oliisi ollut sääs,tää Lg RXg4 DXg4 17. h3 Dg6. Valkea on pystynyt säi,lyttämään voi:ttos,othaan ja on,saavuttanut vapaamman pelin. 18. a4. Parempi olisi onut 18. b4, si,uä musta voi nyt sijoittaa ratsun a5 :een ja :sieltä b3 :e'en. Sa'llllo,in musta voi siirtää ]lähetin e5 :een ja vaihtaa kaikki valkean keskustasotilaat.poiis 'I1he8 19. b4 Ld6 20. Tf5 Re7 21. Ta5 Re6 22. Tf5 Te5? Tässä mus,ta laski valkean lyövän tomilla, siu:ä lyödessään S'otilaa lla hän menettää kuningattaren. 23. dxe5. Vallkea lyö :kuitenkin sotilaalla, sillä hän saa va~hdoissa kuningaua,r'estaan kaksi tonljia ja lähetin. 23i - Le5"! 24. bxe5 Txd3 25. RXd3 fxe5 26. Lg5. Jos 26. RXe5, niin RXe5 27. TXe5,Dg3 ja valkeana olisi vaikea peli h6 27. LM. Valkea a1koo tuoda tomin a7 :stä f1 :een ja 'llljustaha on matin vaara b6 28. e X b6 a X b6 29. TafI Dd6 30. Rxd5 De5i". Jos muista o.]isi Jyönyt RXe5, niin 31.. ilg3 ja valkea voittaavatsun takaisin. 30. Lf2 DXe3 32. RXe6 DXe6 33. e5 DXe4 34. e,6 De Tf8t Kb7 36. Tel DM 37. e7 musta al1ltautui. - Huomatukset toht K. Möi der i n.

9 112 SUOMEN SHAKKI -._~~ '- UUTISOSASTO.,.---:, W~ Toimittaa ALTTI SALOlLA, Jyväskylä, LiUennetjärvi. ~ Kymen läänin mestaruusturnaus Kytmen läänin ensimmäcinen shakikirmesial'uusturnaus jär}"is,tettiin yllämainittuna aikania Lappeenrannassa, Lappeenrannan Shalkkikerhon tolimiessa isäntänä. Mukana oli 10 pelaajaa: 2 Hamånasta,,2 KouV1Olasta, Ilmatraita ja 5 Lappeenrannasta. Mutta valitettavasti ei yhtään Kotkasta! Anlsio turnauksen aikaansaamisesta lankeaa isläntäseuralle ja var:slinkin Een p::iheenjolhtajaile B. BackmanssoniHe, joka Isen,Hsäksi; että oli pääasiassa hoidellut turnauksen alkuvalm:iste,ll.1t,otti osaa wrnauks'een sekä sen ohessa järjesteh monia turnauksen kulkuun ja osanottajien mukav':juteen vaikuttavia seikkoja. PeIipaikkana oli HoteUi Patrian kerhohuone, jonka mieilyttävälssä vhteydessä jakslettiin kmu:mana kesäaikana syventyä shakkilaudan ongelmiin. Turnausvalvojina toimivat isäntä'seuran P. K. Valpals, 1. A. Kauppi ja O. Jtntilainen. T,urnauks,en väliai:kana pelaajat käväisivät moottoriv'eneehä Joutsenossa Hackman & CiQ:n tehda.slaitoksiin tutustumassa. Avausp'uheessaan B. Backrman:s,son lausui jä,rje:stäv:än seuran toivomuksena o,levan, että nämä turnal:1k,slet jatkuisivat tälstä lähtien joka vuosi. Tähän onkin takeena i'sänt,ä,seuran.lahjoittama kaunis kiertopalkinto, jonka voittamiseen tarvitaan 3 ki,innitystä. ~ierto'palkinnons'ai nyt haltuunsa haminallainen shalkkime,srtari A. G. Ojanen, jo:ka turnauksen,]'opettajaispäivälhsihä ilmoitti Haminan ensi kesänä järjestävän seuraavan Kymen II äänin mest.aruus,turn,a uksen. K:aikki olsanot:tajat olivat erittäin tyytyväisiä turnaukseen. Sen jitrjestels'ssäei Hmennyt moittlimista. Mlitään loå!stosuoritoksia turnaukse,ssa eci liioin esiintynyt., mihin syynä Ji'enee se, että kellään osanottajista ei ole ol!lut tilaisuutta s-äännöllii,seen harj,oitteluun.. LopettajaistiIaisuud.es:sa keskusrte,]tiin myö:s erityisen Kymen :läänin hsa,fukiliitiqn perustamisesta. Toivottava,sti s.ekin ajatus toteutetaan tämän pi,rteän läänin ishakinpelaajien yhdyslsiteeksi. Kymen läänin mestarnus ' ' Pisto, Sija 1. A. G. Ojanen, Hamina h I 1 2. B. Backmansson, L : ranta O. % 1 1h II 3. H. Katas, Kouvo,la h ' fi% III 4. P. Koskunen, L:ranta... % lh IV 50 E. Kämäräinen, Kouvola 1 % 0 O h 5 6. O. JonSlson, Ima,t,ra h O. 1 1 lh T. Lehti, L :ranta ' U. Kananen, L:r.anta h 1 21h 8 9. H. Laaksonen, Hamina % 0 % P. Tarkkonen, L :ranta Kouvolan Shakkikerhon mestaruus merkittiin kevätkilpailun tulo.sten perusteella majuri H. Kataksen nimiin. Tulokset: A-Iuokka: 1) H. Katas 5%, 2) Lind 4, 3) L. Vallasvuo, 4, 5) Lajunen 3%, 6) Ryytty 3%, 7) E. Kämäräinen 3, 8) Nuuttila %. B-luokka: 1) Tuominen 7, saaden korotuksen A-lk:aan, 2) Hiltunen 6, 3) Vainonen 4, 4) Vuorela 31h, 5) Koskinen ja Ketomaa 3. C-luokka: ryhmä 1: 1) Ranta 7, korottuen B lk:aan, 2) Sievinen 6, 3) Laurila 5. Ryhmä 2: 1) Hokkanen 4, ko,rottuen B-lk:aan, 2) Kantokari 3, 3) Heikkilä 2. SUOMEN SHAKKI Suomen Shakkiliiton kirjepeliturnaus Suomen Shakkiliiton 25-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä pelattu kirjeturnaus on päättynyt seuraaviin tuloksiin: Me s t ari luo k k a. : 1 palko 2500:- mk J. Päivärinta, Aitoo 4 'h, II palk :- mk ~.. UImonen, Vilppula, 3) E. Heilimo, Iisalmi 3'h, 4) P. LIhto,nen, He~smkl 3, V. Hakanen, Turku ja H. Heikinheimo" Kuo,Pio, O. Tulo,ksensa ~o,hdo,sta annetaan J. Päivärinnalle Suomen Shakkiliito,n kil'jepelimestann arvo,. 1 - luo k k a: 1 palko 1500:- mk R. Wikman, Hanko, 4, II palko 1000: mk K. Lilja, Karjaa ja G. Sandström, Pietarsaari 3'h, 4) L. Toivo,nen. Riihimäki 21h, 5) R. Enarvi, Helsinki 1%, 6) G. Lagland, Ko,kko,la O. R. Wikman oikeutetaan osallistumaan, mikäli hän haluaa, mestarilu?kan turnaukseen. II - luo, k k a: Ryhmä 1: 1 palko 1000:~ mk R. ~eis~anen Valkeiskylä (Iisalmi) 4'h, II palko 700:- mk E. NIsonen, Helsmkl 4, 3) T. Lehti, Lappeenranta 3;;';, 4) E. Saarnivaara, Alavus ~, 5) Y. Hartikkala Rauma 1, 6) A, Laitinen, Hämeenlinna O. R. HeIskanen ko,ro, tetaan' 1.kirjepeliluokkaan. Ryhmä 2: 1 palko 1000:- mk.~. Eronen. Rantasalmi 5, II palko 700:- mk T. Nuuttila 3;;';, 3) M. Ynonen, Launonen 2 112, 4) P. Haanpää, piippola 2, 5) T. Saloka:n~as".Kangasala 2, 6) A. Haåpanen, Tampere O. Eronen ko,rotetaan 1 kltjepellluo,kkaan. Kansainvä!inen kirjeshakki. Tunnett:~ saksaiainen.kirjeshwkinpelaaja Kurt Ra tt m ann on pyytänyt ja.~yos. saanu.t 100-'!rnehen turn,,:,ukseen,osallistuneitten :suomalaiosten,pelaajien n~~e~ Ja.. os~lt.tee~o Ke~o'ltamme pelaajiamme vastaamaan saksala~sten. lä:h~ttamlln l~llrtolhm Ja s:u?rlurt;um~an ikamppailusta yhtä menestyks:el.hsestl ~um otteh16!sa ruotsalalsla, :ransika Iaisia ja ihollantilaisia vastaan. - A. Hmds. Saltsjöbadenin suurturnaus RuotsiiSlsa a.jkanut Saltsjöbaden1n suurtcoltnau.s on lehtemme p~inoon mennesosä ehtinyt vasta.seitsemänteen kierroks, Ien, Joten ru~~as kak>s:~. kolmannesta siis on viel'ä jäljellä. Tulolsten twkasteluun nam vai1harr.sessa vaiheessa ei ole aihetta. Tyydymme ma~il!it.s'emaan vain t~!anteen. kuuden kierroksen jä,lkeen: Szabo (Unkari) 4'72, Najdorrf (A'rgentnna), Plrc (Jugoslavia), Ståhlberg (Ruotsi) 4, Kotov,,Lme:"tha.l, Boles'lavsky ja Bct'o~.stelin (Ikaiikki NeuV'o,stoliito.sta) sekä Röök (SuomI) , F'lohr (Neu:,o.sto,lntto), Trif:movic (Jugoslavia), Yanovsky (Kanada) 3, Bondare."sky J!" R:ago.sm (N euvostoliitto), :Stoltz (iruotsi), Pachman (,!,shekkoslovakl~), Gli?,o,nc (J? goslavia) 2%, Tartakower (Ramska), Stemer (Aust.raaha) 2 ~a. Lundin (R:w.ts,i) '72 pisto Havaitsemme mmjtarimme ~?ö:ki~ selviytyneen n~m.l:~ulu!us~ sa,seuraslsa varsin lupaavaan alkuun, alkajalsilks'l saamastaan havlopeh.sta ;huolimatta. Kun fficjli:stam:me, että \Cii'si täislsä t,wrnauksessa parihaaseeillj tulokseen päässyttä kelpuutetaan ensi vuoden puolella pidettävään MMkanditaatin valintakilpaå,lu:un, niin arvaamme näistä tiloista käyt.ävän tiulk.kaa kamppailua. Sitä kamppailua seurataan kaikkialla shakkimaailma.ssa. Bad Gasteinin suurturnaus on päättynyt seuraaviin tulokgliin: 1) E. Lundin (Ruotsi) 15, 2-3) Benko (Unkari) ja M. Ros60limo (Ranska) 14%, 4)e. Kottnaiuer (Tshekkoslovalk,ja) , 5) Gereben (Unkari) 11%, 6-7) IE.Canal (Italia) ja G.,Danielsson (Ruotsi) 10, 8-9) Lokvenc (Itävalta) ja H. MyUer (Itävalta) 91h, 10-11) Platt (Itävalta) ja S. Toth (Unkari) 9, 12) Beni (Itävalta) , 13-15) G. Abrahams (Englanti), R Grob (,sveitsi) ja Palme (IItävalta) 8, seuraavina itävaltalaiset Bcruckner 7%, Dorn ja Watzel 6%, Galia ja Poltz'er Ruotsalaisen Lundinin voitto on h:lomattava kansainväjinen tulos, joka avasi häneile tien edelleen Saltsjöbadenin turnaukseen.

10 lh SUO M E N SH AK K 1 _TEHTÄVÄOSASTO ~ I Toimittaa LEO VALV'E, Helsinki, Agricolankatu 11 D ~7 _1 i 1, Pedersenin teema? Suomen Shakin edellisessä numerossa maailmankuulu argentiinalainen laatija A. E II e r m a n esitti artikkel}n, joka ei ole originaali, vaan on julkaistu viime syksynä eräissä ulkolaisissa shakki- ja sanomalehdissä, mm. British Che ss Magazinet'issä, ParalIele 50 :ssä, Ajedrez Espanol'issa ym. Viime vuoden lopulla Ellerman julkaisi ko. teemasta kirjankin nimeltä "Combinacion de E. Pedersen en ei nuovo tema Correccion Blanca", Tiedämme, että amerikkalaiset laatijat eivät ole perillä siitä, mitä viime sodan aikana on tapahtunut meillä tehtäväalalla. Hiljattain esim. Amerikassa annettiin 1. palkinto tehtävälle, joka esitti 5-kertaista jat' kettua puolustusta, vaikka ennätys Skandinaviassa jo aikoja sitten on ollut 7-8. Suunnilleen samoin on E:n "Pedersenin teemaa" koskevan väitteen laita. Tehtävä 1 (kats. edell. numeroa), joka v sai 3. palkinnon tanskalaisessa Skakbladetissa, esittää hyvin yksinkertaisesti j a t k e t t u a h y ö k käy s t ä (= valkea korrektio, jatkettu puolustus = musta Korrektio) y h d i s t e t t y n ä r u 0 t sai a i s e e n koi m e f a a s i s e e n e s i t tel y i d e aan (esipeli, keskipeli ja ratkaisu), eikä näin ollen voi kantaa teeman nimeä. Suosittelen kuitenkin nimeksi "Pedersenin yhdistelmää". Hollantilaisen tehtäväkerhon vuosijulkaisua ei ole vielä painettu, mutta se tulee sisältämään kirjoituksen mm. juuri tästä asiasta. A r nol d H i n d s. 525 J. H ann eli u s Mikkeli 2. siirron matti 528 L. V az q u e z Argentiina SUO M E N S 11 A K K_I ~ 115 Suomen Shakin ensi painoksia 526 M. Se h n e i der Saksa 2. siirron matti ) 529 J. Szöghy Unkari 527 M. Wrob ei Puola 2. siirron matti 530 Y. 1 s 0 - P u 0 n t i Turku Pohjoismainen tehtäväturnaus ratkaistu Puolisen vuotta sitten toimeenpantu tehtävälaadinnan nelimaaottelu" johon osallistuivat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja, on nyttemmin saatu päätökseen. Kolmisiirtoisiin osallistui 5 laatijaa ja kaksisiirtoisiin 6 kustakin maasta. Tuomareiden, puolalaisen M. Wrobelin ja hollantilaisen A. M. Koldijkin, arvostelujen mukaan muodostui lopputulos seuraavaksi: Tanska 149, Ruotsi 134, Suomi 104 ja Norja 101 pistettä. Tehtävälaaduittain olivat pisteet: 3Tl Tanska 71, Ruotsi 46, Suomi 30, Norja 2& ja 2J-) 'Ruotsi 88, Tanska 78, Norja 75, Suomi 74. Mainittakoon vielä, että Norja on esittänyt protestin 2-siirtoisten tuomiota vastaan väitteellä, että huomattava osa näistä tehtävistä ei täytä teemavaatimuksia. Tämä norjalaisten toimenpide ei kuitenkaan tulle vaikuttamaan asiaan. '1 Uutisosa,s.ton jatko sivulta 113. Vaasan Shal.kiseuran kevätturnauksen tulokset olivat seuraavat: l. luokka: 1) M. Toivola 5% (6),2) J. Hietala 4%,3) V. Hellström luo k k a: 1) O. Palo 6% (10), 2-5) V. Vuorinen, A. Höggblom, B. Labbart ja K. Vuorinen 5%. 3. luo k k a, ryhmä A: 1) H. Lehtonen 4%, (6),2-3) 1. Lind ja T. Airaksinen 4%. Ryhmä B: 1) T. Stenman 4 (5), 2) R. Nokkila 4, 3-4) E. Lang ja N. Sundell u 0 k k a, ryhmä A: 1) B. Karell 6% (8), 2) B. Ekholm 6%, 3) H. Lehtinen ja H. Lustig 5Vz. Ryhmä B: 1) A. Rönnholm 6 (8), 2-3) P. Salminen ja B. Lang 6. Koroitukset: Lehtonen ja Stenman 2 lk:aan sekä Ekholm ja Karell 3 lk:aan. Simpeleen Shakkikerho perustettiin Jäsenmäärä nykyisin 24 ja toiminta on alusta alkaen ollut varsin vilkasta. Kerhon puhjohtajana toimii M. Lehtinen, osoite SimpeIe. 2. siirron matti 531 Beni Snaider Argentiina 2. siirron apumatti 2. siirron matti 532 Z. Z i 1 a h i Unkari 2. siirron apumatti CVaihdelma) Ensipainosten ratkaisut lähetettävä mennessä 3. siirron matti 533 L. Lindn er & T. K a r dos Unkari 3. siirron apumatti

11 116 SUOMEN SHAKKI Ensipainostehtävien ratkaisut 480. (Stoeehi) 1. Db2 (2. De5, Df6, Re5n. (2. p.) - Vaihdelma-asemasta siirrytään kolmeen uhkaan, jotka mustan siirtäessä vuoroin toteutuvat (Herpai) 1. Re4 (2. Txe5n. (2 p,) - Alkuaseman mattisiirrot vaihtuvat keskenään ratkaisussa. Teeman vaikeudenkin huomioiden todettava köyhäksi (Peris) 1. Rxe6 (2. Rb4tl. (2 p,) - Tukinnat paljastusnappulalle määräävät tämän liikkeet. Huomionarvoisena lisänä 2 pakoruutua (Santiago) 1. Db2 (2. Dxd4f). Sr: 1 Txe5+. (4 p.) 484. (Zagorujko) 1. Kb5 (2. Txd5+l. 1. -Te5 (Tf5, Tg5, Th5) 2. TxT. (3 p,) - Pieni, hauska kertotehtävä (Hultberg) Vaihdelma: 1. _ Td7+ 2. Ke3 Tg7 3. f5. Ratk: 1. Ld5 Tg4+ 2. Ke5 Tg7 3. Le6. (4 p.) _ Toimittajalle tämä tehtävä palauttaa mieleen H:n luona viime kesänä vietetyt antoisat tuokiot (Postma) 1. Rd8. Ratkaisuton 1. - Ld6!! Sr: 1. Lxf6+. (6 p,) 487. (Swane) 1. Ta5 (2. Dxf40. (2 p,) 488. (Larsen) VRd7:n oltava e7:ssä. 1. d7 (2. Df8*>. 2 p,) - Esipeliä kahdessa shakkausmuunnelmassa (Peris) MTd6:den oltava d3:ssa. 1. Tf4 (2. Te4tl. 2 P,) - Jatk. DUol. +bi-valve CEllerman) 1. Rb1 (2. Re3±J. (2 p.) - Jatk. puolustuksissa kolme saman nappulan linjan katkoa. CEkström) Mse3:ssa. 1. Rg3 (2. De4t), (2 p,) 492. CBuehwald) 1. Rxe7 (2. Rb5tl. (2 p,) 493. (Vazquez) 1. Dd5 (2. Re6n. (2 p,) - Pari tavanomaista päästöä mattihoukutuksin (Vazquez) 1. Rg5 (2. Rf3t). (2 p.l - Väljälinjainen puolikiinnitystehtävä CEIlerman) 1. Tg4 (2. Txf4±), (2 p,) 496. (Pape) 1. a8r. Sr: 1. f8d(l)+. (4 p,) 497. (Zagorujko) 1. e6 bld 2. g8d+ Db2 3. Dg7 Dd4 4. Dxd b1t 2. g8t Tb2 3. Tg7 Txb6+ 4. Tb7+. (4 p.) 498. (Snaider) 1. Ke6 Kf6 2. Kd5 Kxg5 3. Ke5 f4t. (3 p.) 499. (Snaider) 1. fxglr Lxd5 2. Re6 Re4 3. Rb8 b6t. (3 p,) - Musta ottaa narraamalla tarvitsemansa tempon (Kontuniemil 1. De4 Dxf8 2. Ke6 fxe4 3. Ke5 De7t. Sr: 1. Df4 Dg7+ 2. Ke6 exf4 3. Kf5 Df7t. (6 p.) 501. (Vainio) 1. Rf4 Lh8 2. Tg7 Re3+ 3. Ke5 Lxg7~. Sr: 1. Kd3 Rf5 2. Ke2 Re3+ 3. Kel Lb2* ja 1. Kd3 Rf3 2. Ke2 Kb2 3. Kdl Re3t. (9 p,) 502. (Vallasvuo) 1. g6 Th5 2. Lg7 Rf Re7±. Lisäksi sivuratkaisuasema, johon päästään useita eri teitä, esim. 1. Ke7 Tfl 2. Lh5 Tel+ 3. Kf6 Te6±. (6 l?) 503. CBurbaeh) 1. Lb8 f4 2. Th8 f5 3. Th7 f6 4. Tgh1 f7 5. gil Lg2t. Samaan mattiasemaan päästään esim. seuraavasti: 1. Dg3 fxg3 2. Th8 g4 3. Tghl g5 4. Tlh6 g6 5. Lb8 Lxg2f, Vielä erilliset sivuratkaisut: 1. Lel Le4 2. Tfl (esim,) Lxb3 3. Lf4+Ka2 4. Lb8 Ld5± ja 1. Le5 f4 2. Dh6 fxe5 3. Dd6 exd6 4. Th8 d7 5. Te8 dxe8t. (16p,) Oikaisu. Viime numerossa olleen tehtävän 524 (af Hällström) vaatimuksen tulee olla "2. siirron matti". Ratkaisijoilla on tilaisuus varmistl1a ratkaisu tämän numeron ensipainosten yhteydessä mainittuun päivään saakka. RATKAISUKILPAILUT Ikuisen ratkaisukilpailun viimeisellä (31.) kierroksella saavutettiin seuraavat tulokset: P. M. H. 17, S. H. 17, J. Nyrkiö 15, R. Heiskanen 13. T. Sarvela 13.ia M. Koivusalo 11 pistettä. Kierroksen voitti siis nimim. P. M. H. Yhteistuloksella 364 pistettä. - Kiitämme kaikkia ratkaisijoitamme harrastuksesta! Jouluratkaisukilpailuumme osallistui 8 ratkaisijaa. Tulokset olivat u. Jäntti 59, A. Virtanen 56, P. T. Kirjavainen 54, P. M. H. 52, P. Koskinen 47, M. Koivusalo 45, K. Tanhuanpää 42 ja P. E. Aalto 32 pistettä. Kolme ensinmainittua saavat kirjapalkinnot. Tämän numeron ensipainoksilla alkaa toinen puolivuosi-ratkaisukilpailumme. Säännöt ovat samat kuin edellisessä S U () ;\1 E N S H A K K t ---~=--:::.-: LOPPUTEHTÄVÄOSASTO -; -\-- Tohruittaa BRUNO BRE:TDER, Pasila, Valtiontalo C 3 _1!. -.! 86 S. Li 1 j e s t r a n d Vaasa Ensipainos,-,--=:-;;,..., ----== Valkea voittaa 87 G. B e r n h n. ]' d t Saksa Ensipainos Valkea voittaa 88 J. Gunst Helsinki Korjaus Valkea voittaa Tehtävien ratkaisut lähetetään osaston toimittajalle mennessä. Ratkaistavien tehtävien arvosteleminen toivottavaa. Kaksintaistelu Niinkuin lukija äsken ilmestyneestä "sadastayhdestätoista" on huomannut, on lopputehtäväin laatijoillamme hyviä ideoita. Eräs sellain~n on n.k. kaksintaistelu-teema, joka tarkoittaa kahden nappulan, valkean Ja mustan, kamppailua olemassaolosta. Mainitussa kirjassa olevien kotimaisten esimerkkien lisäksi julkaisemme oheisena kolmen ulkomaisen laatijan esitykset. 89 A.Wotava Deuts'Che Scih.zeitung Valikea voittaa 90 A. Zinkl 1894? Valkea voittaa 91 A. T r 0 it z k y E:skilsu:llla -Kuriren Valkea voittaa 89. l. a6 Kg7 2. Kc3 Thl 3. Kd2 Th3 4. Ke2 Kf8 5. Kf2 Kg7 6. Kg2 Th6 7. Kf3 Th4 8. Kg3 Th6 9. Kf4 Th5 10. Kg4 Th6 11. Kf5 Thl 12. Ke6 Tel"! 13. Kd7 TdH 14. Ke7 TeIt 15. Kb7 Tblt 16. Kxa7 Tfl 17. Ka8! Thl 18. a7 Tfl 19. Kb7 TbH 20. Ka6 TaH 21. Kb5 TbU 22. Ka4 Talt 23. Kb3 Tbli' 24. Ka2 valkea voittaa. K/T - kaksintaistelu ajojahtimuodossa.

12 118 SUOMEN SHAKKI Houkutukset: 1. Tf8? Kb2! 2. Tf4 b3 3. Tfl c2 4. Kd2 Ka2 5. Kc3 cldi" 6. Txcl b2 7. Tc2 KaI 8. Tb2 patti. 1. Tc4? f3 2. Tf4 c2 3. Kd2 f2 4. Kcl Ka2 5. Kxc2 b3t 6. Kc3 b2 7. Txf2 KaI 8. Txb2 patti. Ra t kai s u: 1. Th8! Kb2 2. Th2t Kbl 3. Tg2! Kc1 4. Tf2 f3 5. Th2! Kb1 6. Th4! f2 7. Txb4t Kc1 8. Tf4 valkea voittaa. Tai 6. - c2 7. Txb4t Kcl 8. Tc4 valkea voittaa. Tai 6. - b3 7. Kxc3 b2 8. Tb4Kal 9. Txb2 valkea voittaa. T/s - kaksintaistelu T-pattien houkutusmuodossa Ld7i' Rb5 2. Kc4 Dg8t 3. d5 Db8 4. d4 h3 5. Lc6 h6 6. Ld7 Db7 7. Le8 Db8 8.Lc6 h5 9. Ld7 Db7 lo. Le8 Db8 1l. Lc6 h4 12. Ld7 Db7 13. 'Le8 Da6 14. Lc6! Dxc6 15. dxc6 valkea voittaa. On - kaksintaistelu kiinnitysmuodossa. Kotimainen lopputehtäväkirja Viel'askielistii ~hakkikirjaai"uutta ei ole palj(m ollut saatavi';"<l.. Nyt voimme väiiti.ää muutamia ]{appail,tt" tan,;lmlaista tc'l}sl:a Nielsen' ;~ tumiowllsch Dunder-Hinds: 111 suomalaista lopputehtävää. Kokoelma valiotehtäviä vuosilta Suomen Shakki sivua. Hinta 300:-. Suomen Shakin kustannuksella on hiljattain ilmestynyt tunnettujen shakkimiesten A. Dunderin ja A. Hindsin kirjoittama lopputehtäväkirja, joka paitsi historiikkeja lopputehtäväshakin synnystä ja kehityksestä meillä ja ulkomailla, käsittää 111 suomalaista valiolopputehtävää aina v julkaistusta esikoisestamme tällä alalla vuoden 1946:n saavutuksiin saakka. Kirja on painettu hyvälle paperille, varustettu huomattavampien laatuoittemme valokuvin, jonka lisäksi henkilötiedot ja teemaluettelot tekevät siitä arvokkaan tietolähteen. Tuskin tarvitsee alleviivata, että lopputehtävien tunteminen on pelimiehillekin mitä tärkeintä, koska niissä esiintyvät ideat ja manööverit astuvat eteemme käytännössäkin. Laatijana emme voi kyllin iloita siitä, että maassamme tällä harrastusalalla tehty arvokas henkinen työ on näin saatu pätevästi kootuksi kirjaan, joka niin ulkonaisen asunsa kuin sisältönsä painavuuden puolesta tulee varmasti saamaan kiittävän arvostelun myös ulkomaisissa shakkipiireissä. Suomessa tämä teos on ainutlaatuinen alallaan, mutta sen lisäksi sillä on uraauurtava merkitys kansainvälisestikin. Tavallistahan ei ole se, että jonkun maan koko valiotuotanto on saatavissa samaan teokseen koottuna. Voimme mitä lämpimimmin suositella kirjaa jokaiselle shakinystävälle. Teosta on saatavissa shakkikerhoissa ja Suomen Shakin toimituksesta. JYVÄS HA län Oy~.; Teos kiisitt.äii 100 A ron? limzo- \\'-iti..;chill val"ifiua peliä, ;..:nrnnli.telollh ly:ls'en he~~qk.ilö~"c"losijksen. Yll,144 hyvälle 11:qwr:i:.k ]J-ainett l1a, sivua. Hint.a noin 4,,0: '---. Tjlauk:-;f::'t 1lnonlioid~U1 n ;'~;t:.\ pucn.isj;.~ rjest~~l k ~~e~):-:.i:i ~ :-;C(n1!:<j;'lj JF}i.5kylii. Hil/diKI. Kotimainen turnauskirja Shakk~me,stari K Böökin toimrittamana ja Ikustantrumana Dn JOI viime [keveruana ilmes,tynyt turnaus1kirja sudmalais-venä.rä:isestä ts~akkiturnauk:s.esta Hellsing,i's'sä Teos 01'11 siilstiä mdnistusty;ötä j,a kcäsittää koi. turnauksen kail\1ki 45 peliä Bö ökinedndmaisin analyyts,ein vea:rm:stettuna. TeDs Qn 311- k:iaajn Hmestynyt,espanjakieE senä ibuends Aires~ssa, JDhDn laadittuja ana,lyy;seja,sudmenkie~ijses'sä paindktsesls,a Dn 'VIielä vlllll1!ed:stelt y. Tiämä turnaus, joi:lsa NeuvD.stoliitDn,srtmrmes'ta.ri RagDsin,s!elviytyi vdittajana ja maanmieihensä mestari LdtSiustin tdisen,a DiLi alkuna IsihakiHdseIle yhteisrtyöhe Neuv!o'stoliiton kanssa. ISiinä pelatut pelit antdivat pe,laajiuemme arvokkaita kokemukslia, jotka nyt turnauskirjan avuua,s~myvät edeueen ls1hakinharmstajliemme Y1hteiS1käyttö,ön. Tieois :ansaitsee,iäjmpimän l3udsittelun ja,shakikimestruri ;Röök 'kru:iniin kiitoksen,siitä, että hän tätellj jäjr,~een Qnmkasilmttaurut köyhä;ä :shaikkikirjahisuruttamme. 'TeDksen ronta on niddttuna Mk 270: - ja,sitä 'Voti tilata esdm. teikijäitä oso~te: Turku, Satrumamkennrustodmisto, tai ISlUomen Shakin tdimirtm:kises1ta osoite: Jyväsiky,Iä. K, F, PU ROM r EH E.r\; KIRJAPAINO Hdsinld, Hiebbhdcnrant;:l 1'1 NISSEN KESKUS Osuusl(un:a TYÖN VOIM.A AFli ILMAI"J!~NAS,VHI'Wl1 ~r.. I!)

13 SMEETTISET T U T TEE T Af SUOJAAVAT" KAUNISTAV/\T OSUUSTUKKUKAUPPA f Yksityiskohdv.t ratkaisevat työn laadun - tämä on myös todettu I 1 I I I I mi",,,2_ nyt SOK:n tl.lotani.:o2beejla on valmistunut S.uomen suurin puu Ke)nein ja pätevän työvoijl1an avulla siellä ja kqiuh(llljlon.ekalt!jh, vakl0mauisia, WK-llayetanjkkunoita jne. 50:-

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L.

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Suomen SHAKKI ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA L. Pachmcm L. Szabo: M. Filip Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Sofian turnauksen voitti suurmestari M. Filip, oman

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki.

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki. uo H El K 1948 Suomen Aiupseeriliiton 1. mestaruuskilpailu (kts. n:o 81(47). J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR,

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ j -.. ~,,'. SUOMEN SHAK.1 TESTAA LOPPUPELITAITOSI! Valkean sotilaat uhkaavat korottua, mutta kuningas on nurkassa ja mustalla siirtovuoro. Kuinka käy? Sommitelmaosasto, s. 129. 1979 NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 1952 J ~ / OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki.

r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 1952 J ~ / OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki. r--- ---,,, _'_;_,C;; ----, I N:o 4 K E S Ä KUU 95 J ~ / L OLYMPIADE DES ECHECS I--J elsingin Shakkiolympialaisten merkki. l~. ==... ir Shakkifiittojen palsta SUOMEN KESKUSSHAKKILIITTO Shakkiolympialaistemme

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle

,.,.,...,.~ Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4. ään oikeita valintoja. 1. Volvo! ja tehokkaita ratkaisuja. Thle Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Le4/Ld4/Lc4/LRt3/Lb4 1. Volvo! Thle ään oikeita valintoja ja tehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Kahden vuoden aikana lehdessä julkaistiin 37 itsemattiensipainosta 21 laatijalta seuraavista maista: Bulgaria,

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot