EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013"

Transkriptio

1 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014

2 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve Oy:n turvetuotantohankkeeseen alueella. Touko-, kesä- ja elokuussa 2013 tehdyt selvitykset sisälsivät linnustoselvityksen, rämeristihämähäkkikartoituksen ja kasvillisuusselvityksen. Rämeristihämähäkkikartoituksen yhteydessä alueelta etsittiin myös viitasammakon kutualueiksi sopivia vesimuodostumia. Selvityksistä ovat vastanneet seuraavat henkilöt: aktiivilintuharrastaja Tapio Sadeharju (linnustoselvitysten maastotyöt), biologi Niina Lappalainen (kasvillisuusselvityksen maastotyöt ja raportointi), vesibiologi Harri Hutri (rämeristihämähäkkikartoituksen maastotyöt, linnusto- ja rämeristihämähäkkiselvitysten raportointi) sekä laboratorioinsinööri/eräopas Mikko Vihanto (rämeristihämähäkkikartoituksen maastotyöt). 2 SUON YLEISKUVAUS Koirainneva sijaitsee Lapualla noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen. Luontoselvitys tehtiin 137 ha:n laajuisella alueella, josta lähes puolet on ojitettua rämettä. Selvitysalueeseen sisältyi myös n. 7 ha:n suuruinen yksityisen yrittäjän turvetuotantoalue (kuva 1). Kuva 1. Koirainnevan luontoselvitysalueen sijainti (punainen rajaus).

3 3 3 KASVILLISUUSSELVITYS Koirainnevan selvitysalue sijoittuu keskiboreaaliselle Pohjanmaan (3a) metsäkasvillisuusvyöhykkeelle, eteläboreaalisen Pohjanmaan rannikkomaan (2c) vyöhykkeen rajan läheisyyteen. Suoaluejaossa alue sijoittuu suokasvillisuusvyöhykkeelle `Viettokeitaat eli Sphagnum fuscum keitaat` (osaalue `Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaat`, 2c). Läheisyyteen sijoittuvat myös saman suokasvillisuusvyöhykkeen osa-alue `Sisä-Suomen vietto- ja rahkakeitaat` (2a) sekä suokasvillisuusvyöhyke `Kilpikeitaat eli konsentriset kermikeitaat` (`Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kilpikeitaat` -osaalue, 1c). (Ympäristöhallinnon Oiva-tietopalvelu) Hankealue sijoittuukin näiden metsä- ja suokasvillisuusvyöhykkeiden vaihettumisalueille Menetelmät Hankealueella toteutettiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys Alue kierrettiin kattavasti ja tavatut luontotyypit sekä lajisto kirjattiin ylös. Luontotyypit rajattiin kartalle kuvioiksi. Rajaamisessa käytettiin apuna alueen ilmakuvaa sekä GPS-paikanninta. Käytännössä luontotyypit pääosin vaihettuvat vähitellen toiseksi, mistä syystä luontotyyppien rajaukset ovat suuntaa-antavia. Kartoituksessa merkittiin ylös alueella mahdollisesti sijaitsevat metsälain 10 mukaiset tärkeät elinympäristöt, luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit sekä erilaiset vesistöt ja vesilain suojaamat elinympäristöt. Luontotyyppien uhanalaisuuden tarkastelussa käytettiin Raunio ym. (2008) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus teosta. Luontotyyppien uhanalaisuuden luokittelussa hankealue sijoittuu Etelä-Suomen osa-alueelle. Kunkin luontotyypin luonnontilaisuus arvioitiin erikseen taulukossa 1 esitetyn asteikon mukaisesti. Luontotyyppien häiriöherkkyyden kriteerinä käytettiin luokitusta, joka perustuu Kontulan ja Raunion (2005) esittämään luontotyyppien laatuluokitukseen. Luokituksessa huomioidaan luontotyypin rakenteelliset ominaisuudet (esim. lahopuun määrä, puuston rakenne, lajisuhteet), ihmistoiminta (esim. metsänkäyttö ja ojitukset) ja alueen lajistolliset ominaisuudet. Lajistolliset ominaisuudet on huomioitu luokituksessa siten, että häiriöherkkyyttä on voitu korottaa taulukossa 1 esitetystä laadullisesta arviosta, jos luontotyyppi sisältää suojelullisesti arvokasta lajistoa. Kartoituksessa metsätyypit nimettiin Hotanen ym. (2008) Metsätyypit opas kasvupaikkojen luokitteluun -teoksen mukaisesti ja suotyypit vastaavasti Eurolan ym. (1995) Suokasvillisuusoppaan mukaan. Kasvien nimistö on Hämet-Ahti ym. (1998) ja Mossbergin ja Stenbergin (2003) mukainen. Huomionarvoisen lajiston sekä muiden huomioitavien kohteiden sijainnit merkittiin ylös GPSpaikantimella.

4 4 Taulukko 1. Luontotyyppien luonnontilaisuus ja luokittelu häiriöherkkyyden (eli ekologisen tilan) perusteella. Herkkyys Luokka Kuvaus Erittäin korkea 4 Metsien luontotyypeillä ihmistoiminnan merkit ovat vähäiset tai niitä ei esiinny lainkaan. Puusto on pääsääntöisesti luontaisesti syntynyttä ja varttunut ilman hakkuita. Luontotyypillä esiintyy useampaa puustosukupolvea, iäkästä puustoa, kuolleita ja kuolevia puita. Ojitukset eivät ole kuivattaneet suoluontotyypin esiintymiä eikä niillä ole hakkuita tai muuta ihmisen toiminnan jälkiä. Virtavedet ovat rakenteellisesti luonnontilassa ja niiden valuma-alueella on niukasti, jos ollenkaan veden laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten peltoja tai ojituksia. Luontotyypin edustavuus on vähintään hyvä. Korkea 3 Metsien luontotyypeillä ihmistoiminnan merkit ovat vähäiset, puusto on pääsääntöisesti luontaisesti syntynyttä ja varttunut ilman merkittäviä hakkuita. Luontotyypillä esiintyy yleensä useampaa puustosukupolvea ja kuolleita tai kuolevia puita. Ojitukset eivät ole kuivattaneet suoluontotyypin esiintymiä eikä puustoa ei käsitelty tai hakkuut ovat hyvin pienialaisia eikä niillä ole ollut vaikutusta suon ekologiaan. Virtavedet ovat rakenteellisesti luonnontilassa ja niiden valuma-alueella on niukasti, jos ollenkaan veden laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten peltoja tai ojituksia. Kohtalainen 2 Metsien luontotyypit on lievästi käsitellyt, mutta niissä on edelleen joitakin luonnonmetsille ominaisia piirteitä, kuten puuston eri-ikäisyyttä, järeitä puita, kuolleita pystypuita tai maapuita. Ojitukset eivät ole kuivattaneet merkittävästi suoluontotyypin esiintymiä eikä merkittäviä hakkuita ole tehty. Virtavedet ovat rakenteeltaan osittain muuttuneet, mutta niiden eliöyhteisöt ovat muutosten jälkeen ainakin osittain palautuneet. Heikko 1 Voimakkaasti käsitellyt metsäisen luontotyypin esiintymät, joissa puusto on yksijakoista eikä lahopuuta ole juuri hakkuutähteitä lukuun ottamatta. Suotyypit, joissa on nähtävissä selvästi esim. ojitusten tai hakkuiden vaikutukset. Virtavedet, jotka on perattu ja joiden valuma-alueella ja lähiympäristössä on runsaasti peltoja ja ojituksia Tulokset ja tarkastelu Huomattava osa Koirainnevan hankealueesta on luonnontilaisuudeltaan muuttunutta. Reuna-alueet on pääsääntöisesti ojitettu, ja hankealueelle sijoittuu vanha turvetuotantoalue. Vanhan turvetuotantoalueen eteläpuolella Koirainnevan keskiosassa noin 28 ha alue on säilynyt ojittamattomana. Myös turvetuotantoalueen pohjoispuolelle sijoittuu noin 18 ha ojittamatonta suota. Reuna-alueiden ojitusten kuivatusvaikutukset ovat kuitenkin nähtävissä myös näillä ojittamattomilla alueilla. Ojitetut alueet ovat pitkälti muuttuneita (ks. kuva 2, taulukko 2). Alueet ovat pääasiassa turvekangasvaiheessa (kuviot 1, 8, 18), mutta paikoittain on havaittavissa vielä rämemuuttumien piirteitä. Turvekangasalueiden lisäksi hankealueelle sijoittuu ojitettuja alueita, jotka ovat eriasteisesti muuttuneita (4, 5, 7, 13, 17). Koirainnevan keskiosan ojittamattoman alueen (kuviot 3, 10) luontotyypeillä on havaittavissa reuna-alueiden ojitusten kuivatusvaikutukset. Vaikutukset ulottuvat paikoin pitkällekin (luonnontilaisuusluokka 2). Ojittamattoman alueen keskiosissa on kuitenkin luonnontilaisen kaltaisena (luokka 3) säilyneeksi luokiteltavaa suota. Luontotyyppien uhanalaisuusluokitukset (taulukko 2) koskevatkin vain osaa kuviota.

5 5 Luontotyyppien tarkemmat kuvaukset on esitetty taulukossa 2. Kuva 2. Koirainnevan luontotyyppikuviot Taulukko 2. Koirainnevan luontotyyppikuvioiden kuvaukset. No Lyhenne Luontotyyppi LT Arvo Kuvaus 1 VaTkg Varputurvekangas 1 Ojitettua varputurvekangasta. Mäntyvaltaisen puuston kasvu osalla kuviota voimistunut mutta osalla ei, mänty ->12m, hieskoivu n.2m. Suopursu runsas, vaivaiskoivu, variksenmarja, juolukka, puolukka, mustikka, suokukka, kanerva. Hieman hillan lehtiä, tupasvilla. Kuviolla myös yksitt. metsäalvejuuri, vadelma ja maitohorsma. Metsäsammalet tavallisia (seinäsammal, metsäkerrossammal, kangaskynsisammal, vähän sulkasammalta), hieman rahkasammalia. Harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälää, puikkotorvijäkälää. 2 VIR Varsinainen isovar- 2 Ojitusten kuivattamaa isovarpurämettä nevan reunassa. puräme 3 OlLkR Oligotrofinen lyhytkorsiräme (2) 3 VU/NT Avointa, karua lyhytkorsinevaa ja rahkarämemättäitä. Kitukasvuisia mäntyjä harvassa rämejuoteilla, jokunen koivuntaimi. Reuna-alueiden ojitusten kuivatusvaikutuksia nähtävissä. Lajistossa mm. suokukka, kanerva, variksenmarja, pyöreälehtikihokki, tupasvilla, tupasluikka, hilla, karpalo, ruskorahkasammal, rämerahkasammal, vähän seinäsammalta, poronjäkäliä.

6 6 No Lyhenne Luontotyyppi LT Arvo Kuvaus 4 OlNRmu Oligotrofinen nevarämemuuttuma 5 OlLkRoj Oligotrofinen lyhytkorsinevaräme, ojikko 6 OlLkR Oligotrofinen lyhytkorsiräme 7 OlNRmu Oligotrofinen neva- 1-2 Ojitettua karua nevarämettä, kuivatusvaikutukset nähtävissä, osin pääasiassa rämettä tai lähestymässä turvekangasvaihetta. Kuvion eteläosassa kulkee sähkölinja ja tieura (suunnassa länsilounas itäkoillinen). 2 Ojitettua nevarämettä. 2 Pienialainen ojittamaton karu nevaräme, ojitettujen alueiden ympäröimä. Kuivatusvaikutuksia. 2 Ojitettua lyhytkortista nevarämettä. Mänty n.5m, hieskoivun taimia. Osin myös isovarpurämeisyyttä. rämemuuttuma 8 Tkg Turvekangas 1 Syvään ojitettua turvekangasta, vaihtelee varputurvekankaasta puolukkaturvekankaaseen, osassa aluetta myös rämemuuttumamaisuutta. Mänty 6-10m, hieskoivu, puuston tiheys ja koko vaihtelee kuviolla. Kaakkoisosassa selvitysaluerajauksen tuntumassa hakkuualue, koivuntaimia. Suo- ja metsävarpuja, osin metsäsammalet dominoivat, osin runsaasti rahkasammalta. Mm. suokukka, suopursu runsas, variksenmarja, tupasvilla, hilla, seinäsammal runsas, rämekarhunsammal, poronjäkäliä. Ojassa kuvion 9 länsipuolella runsaasti vehkaa. Harvennusjälkiä. 9 VMT Tuore kangas 3 NT/NT Kuusivaltaista puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta. Maapuita. Reunoilta soistunut, myös mäntyä ja koivua sekä harmaaleppää. Lajistossa mm. kataja, lillukka, metsätähti, vanamo, oravanmarja. Metsäkerrossammal ja sulkasammal runsaita. 10 OlKaN Oligotrofinen kalvakkaneva 11 Vanha TT Vanha turvetuotantoalue 12 KrRaR Kanervarahkaräme (+VaRaR) (+ variksenmarjarahkaräme) 2-3 VU/NT Avointa rimpistäkin nevaa, harvassa rämemättäitä ja kitukasvuisia mäntyjä sekä jokunen kitukasvuinen koivu. Lajistossa mm. mutasara, tupasvilla, rimpipinnoilla leväkkö, pyöreälehtikihokki, karpalo, suokukka, kalvakkarahkasammal, poronjäkäliä. Ojitusten läheisyydessä kuivatusvaikutukset nähtävissä mm. rahkoittumisena sekä varpujen määrässä. 1 Vanha turvetuotantoalue. 2 Pääosin kanervarahkarämettä mutta myös variksenmarjarahkarämettä. Puusto matalaa ja pääosin harvaa. Rämepintojen välissä oligotrofista lyhytkortista nevapintaa (erityisesti kuviolla 12b). 13 NRmu Nevarämemuuttuma 2 Kuivahtaneita nevapintoja, rämemättäitä. Nevapinnalla mm. harmaaporonjäkälää, suokukkaa, tupasvillaa, männyntaimia, kalvakkarahkasammalta. 14 OlLkR Oligotrofinen lyhytkorsiräme 2 Avointa, rämemättäistä lyhytkorsinevaa, kalvakkuutta (kalvakkarahkasammal). 15 OlLkN 2 Avoin nevajuotti, rahkamättäitä. Lajistossa mm. suonihuopasammal. 16 OlLkN + KrRaR Oligotrofinen lyhytkorsineva + kanerva- 2 Kanervarahkarämejuottien väleissä karua lyhytkorsinevaa. Ojitusten kuivatusvaikutukset nähtävissä. Mänty <2m. rahkaräme 17 RiNmu Rimpinevamuuttuma 2 Kuivunutta nevaa, kuivuneita ruoppaisia rimpipintoja, nevapinnalla jäkäliä. Lajistossa mm. valkopiirtoheinä, leväkkö, mutasara, tupasluikka, suokukka. Kuviolla kulkee sähkölinja. 18 VaTkg Varputurvekangas 1 Ojitettua turvekangasta, pääosin varputurvekangasta (myös puolukkaturvakangasmaisuutta). Mänty, myös hieskoivua. Suopursu runsas, seinäsammal runsas.

7 7 No Lyhenne Luontotyyppi LT Arvo Kuvaus 19 PTkg Puolukkaturvekangas 1 Puolukkaturvekangas. Ojitusten kuivattamaa tn. kangasrämettä. Runsaasti hieskoivua, mänty, kuusi, pihlaja. Esim. puolukka runsas, yksittäisiä rämevarpuja, harvana mm. metsäkorte. 20 P Vanha pelto 1 Entistä pellonpohjaa. Kookasta puustoa; koivu 20m, mänty 20m, kuusen, tuomen ja pihlajan taimia, lahopuuta. Lajistossa mm. luhtakastikka, metsäalvejuuri, mesiangervo, metsäkorte, riidenlieko, korpiorvokki, lillukka, koiranputki, hiirenvirna, nokkonen, mesimarja, metsätähti, pohjanpunaherukka, vadelma, mm. sulkasammal). Selitteet: Nro = kuvionumero, LT = luontotyypin luonnontilaisuus (ks. taulukko 1), Arvo = luontotyypin uhanalaisuus (Etelä-Suomen osa-alueella/koko Suomessa, Raunion ym mukaan), VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä. Kuva 3. Ojittamattoman keskiosan avointa suota (kuvio 3)

8 8 Kuva 4. Hankealueen eteläosassa kulkee sähkölinja ja tieura (kuvio 4) Kuva 5. Ojitettua ja kuivahtanutta nevarämettä (kuvio 7)

9 9 Kuva 6. Vehkaa turvekankaalle sijoittuvassa ojassa, tuoreen kankaan länsipuolella (kuviot 8, 9) Kuva 7. Turvekangaskuviolla syviä ojia, osin rämemuuttumamaisuutta (kuvio 8)

10 10 Kuva 8. Turvekangasta (kuvio 8) Kuva 9. Eteläosan tuoreen kankaan kuusikkoa (kuvio 9)

11 11 Kuva 10. Avointa nevaa (kuvio 10a) Kuva 11. Kuivahtanutta rimpistä nevapintaa, rahkamättäitä, sähkölinja (kuvio 17)

12 12 Kuva 12. Pohjoisosan turvekangasta (kuvio 18) 3.3. Arvokohteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta saadun tiedonannon (Dnro EPOELY/1066/07.01/2013) mukaan ympäristöhallinnon tietokannoissa ei ole tiedossa olevia uhanalaisesiintymiä Koirainnevan hankealueella tai sen läheisyydessä. Alueella ei havaittu kasvillisuusja luontotyyppiselvitysten yhteydessä suojelullisesti arvokasta kasvilajistoa, kuten valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja, alueellisesti uhanalaisia lajeja, rauhoitettuja lajeja, luontodirektiivin liitteessä IV mainittuja kasvilajeja, tai kansainvälisen suojelun vastuulajeja. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa hankealue kuuluu Etelä-Suomen osa-alueelle (Raunio ym. 2008). Hankealueella esiintyy oligotrofista lyhytkorsirämettä sekä oligotrofista kalvakkanevaa (kuviot 3 ja 10), jotka ovat osittain luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä mutta osittain reunaalueiden ojitusten kuivattamia. Luonnontilaisen kaltaisina kyseiset luontotyypit luokitellaan valtakunnallisesti vaarantuneiksi (VU) ja Etelä-Suomen osa-alueella silmälläpidettäviksi (NT). Hankealueelle sen eteläosassa sijoittuu pienialaisesti kuusivaltaista puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta (kuvio 9), joka luokitellaan sekä valtakunnallisesti että Etelä-Suomen osa-alueella silmälläpidettäviksi (NT). Alueella ei tavattu luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä. Myöskään metsälaissa tai vesilaissa tarkoitettuja luontotyyppejä ei hankealueella havaittu.

13 13 4 LINNUSTOSELVITYS 4.1. Menetelmät Linnustoselvityksen pääasiallisena tarkoituksena oli kartoittaa Koirainnevan pesimälinnusto. Kartoitus tehtiin koko selvitysalueella (kuva 1). Menetelmänä käytettiin kahta koealalaskentaa, jotka tehtiin ja (taulukko 3). Taulukko 3. Rapa-Kiiman koealalaskentojen taustatietoja. Laskenta- Laskenta- Laskenta- Lämpö- Tuulen suunta Kokonais- Näkyvyys päivä aika reitti (m) tila ( C) ja nopeus (m/s) pilvisyys (km) NE 0 2 8/8 2/8 > SW-W 0 1 3/8 7/8 > 10 Laskenta-alue kierrettiin GPS-paikantimen avulla siten, että mikään osa tutkittavasta alueesta ei jäänyt yli 100 m:n etäisyydelle kulkureitistä (vrt. Koskimies & Väisänen 1988). Laskennassa käytettiin myös riekon ääniatrappia (yhteensä viisi laskenta-alueen eri osissa sijaitsevaa kohdetta). Linnustokartoituksessa havaitut linnut merkittiin maastossa karttapohjalle, ja merkintöjen pohjalta laadittiin pesimälajitaulukot sekä suojeluarvoiltaan merkittävien lajien reviirikartta. Perusteena lajin pesimiselle on käytetty lintujen käyttäytymistä (laulava koiras, varoitteleva tai ruokaa nokassaan kantava emolintu) tai pesälöytöjä. Parvet (teeri) on tulkittu pareiksi. Suojeluarvojen laskemisessa on noudatettu Asannin ym. (2003) esittämiä periaatteita. 4.2 Tulokset ja tarkastelu Pesimälinnusto Laskenta-alueen pesimälinnusto koostui 36 lajista (taulukko 4). Pesimälajiston kokonaisparimäärä oli 156 ja kokonaistiheys 113,9 paria/km 2 :lla. Laskenta-alue on etenkin reunaosiltaan puustoinen, ja huomattavan suuri osa alueella pesivistä linnuista kuului metsien peruslajeihin. Suo-/kosteikkolajeja olivat sinisorsa, kurki, kapustarinta, taivaanvuohi, liro ja kalalokki. Runsaslukuisimmat lajit olivat metsäkirvinen (26 paria), pajulintu (25 paria) ja peippo (18 paria) (taulukko 4). Metsälajien runsaudesta johtuen pesimälinnuston paritiheys oli huomattavasti eteläpohjalaisten soiden keskimääräistä tiheysarvoa (n. 30 paria/km 2 ) korkeampi. Laskentaalueen laajuus ja varsin suuri tavallisten lajien määrä kohottivat myös Koirainnevan laskennallisen suojeluarvon keskivertosuota suuremmaksi.

14 14 Taulukko 4. Koirainnevan laskenta-alueen (137 ha) pesimälinnuston parimäärät ja tiheydet. Laji Parimäärä Tiheys Suojelu Yhteensä (paria/km 2 ) arvo Sinisorsa Anas platyrhynchos ,7 0,3 Teeri Tetrao tetrix ,7 0,9 Kurki Grus grus ,7 4,6 Kapustarinta Pluvialis apricaria 1-1 0,7 0,9 Taivaanvuohi Gallinag gallinago ,5 0,6 Lehtokurppa Scolopax rusticola ,7 0,3 Kuovi Numenius arquata ,5 2,8 Liro Tringa glareola 2-2 1,5 0,9 Metsäviklo Tringa ochropus ,2 0,8 Kalalokki Larus canus ,7 0,5 Käki Cuculus canorus ,5 3,2 Sepelkyyhky Columba palumbus ,7 0,3 Palokärki Dryocopus martius ,7 1,0 Käpytikka Dendrocopos major ,2 0,4 Metsäkirvinen Anthus trivialis ,0 0,7 Niittykirvinen Anthus pratensis ,6 0,4 Kiuru Alauda arvensis ,7 0,2 Västäräkki Motacilla alba ,5 0,2 Punarinta Erithacus rubecula ,9 0,3 Mustarastas Turdus merula ,7 0,2 Räkättirastas Turdus pilaris ,2 0,2 Laulurastas Turdus philomelos ,7 0,2 Punakylkirastas Turdus iliacus ,2 0,2 Lehtokerttu Sylvia borin ,5 0,2 Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix ,7 0,1 Pajulintu Phylloscopus trochilus ,2 0,5 Harmaasieppo Muscicapa striata ,6 0,3 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca ,7 0,1 Hömötiainen Parus atricapillus 1-1 0,7 0,1 Töyhtötiainen Parus cristatus ,7 0,1 Talitiainen Parus major ,2 0,3 Närhi Garrulus glandarius ,5 0,4 Varis Corvus corone ,7 0,3 Peippo Fringilla coelebs ,1 0,5 Vihervarpunen Carduelis spinus ,2 0,1 Keltasirkku Emberiza citrinella ,3 0,7 Yhteensä: ,9 23, Muu lajisto Koirainnevalta ei tavattu vesilintu- tai kahlaajakerääntymiä, sillä suolla ei ollut lintujen kannalta merkittäviä avovesialueita. Laskenta-alueen keskiosassa oli pieni teerien soidinpaikka, jolla havait-

15 15 tiin kolme soivaa koirasta. Laskennoissa ylilentävinä nähtyjä lajeja olivat määrittämättömät käpylinnut) (1/12 yksilöä), laulujoutsen (4/4), naakka (1/1), räkättirastas (0/2), viherpeippo (0/1) ja pikkukuovi (0/1) Laskenta-alueen ulkopuolisten alueiden linnusto Koirainnevan laskenta-aluetta reunustavat alueet ovat pääasiassa ojitettuja rämeitä ja peltoja. Näiden alueiden linnuston kartoittaminen ei varsinaisesti kuulunut selvitykseen, mutta aineiston täydentämiseksi laskennoissa tilastoitiin myös alle 100 m:n etäisyydellä koealan ulkoreunasta havaittujen lintulajien parimäärät. Lajisto koostui pääasiassa metsien ja viljelymaiden linnuista (runsaslukuisimpia lajeja peippo, pajulintu, punakylkirastas ja keltasirkku) (taulukko 5). Taulukko 5. Koirainnevan reuna-alueiden ( 100 m koealojen ulkoreunasta, koko alue) linnuston parimääriä. Laji Parimäärä Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 Fasaani Phasianus colchicus 3 Kurki Grus grus 2 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 Kuovi Numenius arquata 2 Metsäviklo Tringa ochropus 1 Käki Cuculus canorus 4 Sepelkyyhky Columba palumbus 4 Palokärki Dryocopus martius 1 Käpytikka Dendrocopos major 1 Metsäkirvinen Anthus trivialis 4 Kiuru Alauda arvensis 1 Pensastasku Saxicola rubetra 2 Mustarastas Turdus merula 1 Räkättirastas Turdus pilaris 2 Laulurastas Turdus philomelos 4 Punakylkirastas Turdus iliacus 6 Lehtokerttu Sylvia borin 3 Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 3 Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 Pajulintu Phylloscopus trochilus 6 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 Hömötiainen Parus montanus 1 Talitiainen Parus major 2 Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1 Närhi Garrulus glandarius 1 Naakka Corvus monedula 1 Korppi Corvus corax 1 Varis Corvus corone 1 Peippo Fringilla coelebs 8 Vihervarpunen Carduelis spinus 1

16 16 Keltasirkku Emberiza citrinella Uhanalaisuustarkastelu Koirainnevan pesimälinnustossa ei ole erityisesti suojeltavia tai luonnonsuojeluasetuksella valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja. Useimmat suolla pesivät lajit ovat kuitenkin luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Suomalaisissa tai kansainvälisissä suojeluluokituksissa mainittuja lajeja ovat kurki, teeri, kapustarinta, kuovi, liro, palokärki, niittykirvinen ja sirittäjä (taulukko 6, kuva 13). Taulukko 6. Koirainnevan pesimälinnustoon kuuluvat, eri suojeluluokituksissa mainitut lajit. Laji Pari- Uhan- Direktiivi- Vastuumäärä alaisuus laji laji Kurki Grus grus 1 LC on ei Teeri Tetrao tetrix soidin NT on on Kapustarinta Pluvialis apricaria 1 - on ei Kuovi Numenius arquata 2 - ei on Liro Tringa glareola 2 RT on on Palokärki Dryocopus martius 1 - on ei Niittykirvinen Anthus pratensis 5 NT ei ei Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1 NT ei ei Selitteet: Lajin uhanalaisuus tarkoittaa alueellista uhanalaisuusluokitusta Suomessa: NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen ja LC = elinvoimainen laji. Direktiivilaji = EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, jonka elinympäristöjä jäsenvaltioiden on suojeltava erityistoimin. Vastuulaji = Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun vastuulaji, jonka Euroopan Unionin alueen kannasta vähintään 15 % pesii Suomessa.

17 17 Kuva 13. Koirainnevan suojeluarvoiltaan merkittävien lintulajien reviirikartta. S = soidinpaikka. 4.4 Koirainnevan merkitys lintualueena Suojeluluokitusten perusteella arvioituna Koirainnevan alueen merkittävin pesimälaji liro, joka on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi sekä EU:n lintudirektiivi- ja Suomen vastuulajiksi. Teeri, niittykirvinen sekä sirittäjä ovat silmälläpidettäviä lajeja; teeri on lisäksi EU:n lintudirektiivi- ja Suomen vastuulaji. Kurki, kapustarinta, kuovi ja palokärki ovat joko EU:n lintudirektiivi- tai Suomen vastuulajeja. Koirainnevalla ei ollut erityistä merkitystä lintujen kerääntymis- tai ruokailualueena. 5 ARVIO KOIRAINNEVAN SOVELTUVUUDESTA VIITASAMMAKON LI- SÄÄNTYMISALUEEKSI Viitasammakon kutualueiksi soveltuvia vesimuodostumia etsittiin Koirainnevan ojittamattomilta alueilta Ainoa alueelta löytynyt avovesilampare sijaitsi suon luoteisosassa; se oli laajuudeltaan n. 8 m 2 ja syvyydeltään 15 cm. Lampareessa ei ollut sammakoita eikä sammakoiden kutua tai toukkia. Maastotarkastelun perusteella Koirainneva ei vaikuttanut potentiaaliselta viitasamma-

18 18 kon lisääntymisalueelta, sillä Etelä-Pohjanmaalla lajin kutupaikat sijaitsevat yleensä rehevien järvien tai lampien matalilla kasvillisuusrannoilla. 6 RÄMERISTIHÄMÄHÄKIN ESIINTYMISKARTOITUS 6.1. Menetelmät Suomessa vaarantuneeksi luokitellun rämeristihämähäkin (Aculepeira ceropegia) esiintymistä Koirainnevalla selvitettiin tehdyllä kartoituksella. Kartoituspäivän sää oli lähes selkeä sekä heikkotuulinen (lämpötila 18 C), ja kartoitusta edeltänyt yö oli poutainen. Maastotöihin osallistui kaksi henkilöä (Mikko Vihanto ja Harri Hutri), joilla on kokemusta n. 20 suolla tehdyistä vastaavasta selvityksestä. Selvitysalueina olivat Koirainnevan luonnontilaiset keski- ja pohjoisosat (osaalueet A ja B), jotka maastotarkastelun perusteella vastasivat parhaiten rämeristihämähäkin elinympäristövaatimuksia Suomessa (kuvat 14 ja 15). Kartoituksessa käytiin mahdollisimman tarkkaan läpi kaikki lajille sopiviksi arvioidut varvikot koko selvitysalueella. Kartoittajat pyrkivät kulkemaan vastavaloon, jolloin hämähäkkien verkkojen havaitseminen helpottuu oleellisesti. 6.2 Tulokset ja tarkastelu Rämeristihämähäkkiä ei tavattu Koirainnevalta. Kartoitettujen avoimien/puoliavoimien alueiden varpukasvillisuus (variksenmarja, kanerva) oli lähes kaikkialla alle 20 cm korkeaa, mikä ei ehkä ole riittävä rämeristihämähäkin kannalta. Laji on nykytietämyksen perusteella Pohjanmaalla levinneisyydeltään itäinen ja vähälukuinen. Lähimpänä Koirainnevaan sijaitsevat löytöpaikat sijaitsevat yli 50 km:n etäisyydellä Alajärvellä, Soinissa sekä Vimpelissä.

19 19 Kuva 14. Rämeristihämähäkin esiintymiskartoitusalueet (A ja B). Kuva 15. Näkymä Koirainnevan keskiosan rämeristihämähäkkikartoitusalueelta.

20 20 KIRJALLISUUS: Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K Oulanka Reports 14/1995 Suokasvillisuusopas. 2. korj.p. Oulu, Oulun yliopisto. Hotanen, J-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A. & Tonteri, T Metsätyypit opas kasvupaikkojen määrittämiseen. Hämeenlinna, Metsäkustannus. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) Retkeilykasvio. Helsinki, Yliopistopaino, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Mossberg, B. & Stenberg, L., Suuri Pohjolan kasvio. Vuokko, S. & Väre, H. (suom.) Helsinki, Kustannusosakeyhtiö, Tammi. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Raunio, A., Schulman, A. ja Kontula, T. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/ s.

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija ELOKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Menetelmät... 2 3. Yleiskuvaus... 3 3.1 Kallio- ja maaperä sekä maisema...

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 KANGASTUULI OY/ELEMENT POWER KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 Laatija Tarkastaja Pekka Majuri, Antje Neumann, Niina Onttonen Erika

Lisätiedot

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä

UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä RAPORTTI 16USP0037 8.11.2011 UPM-KYMMENE Rantakaava-alueen luontoselvitys, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä Pieksämäki 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 2 2.1 Luonnon yleiskuvaus 2 2.2 Suojelualueet

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016 Etelä-Pohjanmaan liitto 2016 1 Sisä llysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MENETELMÄT... 3 3. KOHDEKUVAUKSET... 4 KURIKKA... 4 SOINI... 5 LAPPAJÄRVI...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKKEEN PERUSTILASELVITYKSET, SIIKAJOKI

KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKKEEN PERUSTILASELVITYKSET, SIIKAJOKI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20529 KANGASTUULI OY KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKKEEN PERUSTILASELVITYKSET, SIIKAJOKI KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYKSET 2012 2014 Kangastuuli Oy ii KANGASTUULI OY KANGASTUULEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 16.12.2013 Viite 1510005264-003 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys

Kaukjärven luontoselvitys 22.9.2008. Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Kaukjärven luontoselvitys Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava Luontoselvitys Tammelan kunta Kaukjärven luontoselvitys 2 KAUKJÄRVEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1 LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Entisen motellin alueen luontoselvitys Paimio. 17.8.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Entisen motellin alueen luontoselvitys Paimio. 17.8.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Entisen motellin alueen luontoselvitys Paimio 17.8.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 3 2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen

Lisätiedot

Päivämäärä 18.8.2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Päivämäärä 18.8.2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 18.8.2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS WPD FINLAND OY Päivämäärä 18/08/2014 Laatija Antje Neumann, Riitta Kalliokoski ja Hilkka Heikkilä

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Sijainti Matolamminneva-Räntäjärven alue sijaitsee Virtain pohjoisosassa,

Lisätiedot

SUOVALKKUSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi

SUOVALKKUSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi SUOVALKKUSELVITYS 12.9.2012 VAPO OY Leväsuon suovalkkuselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2 TULOKSET... 2 3 JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 4 KIRJALLISUUS... 5 Pöyry Finland Oy Tiina Sauvola

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Sodankylän Sota-aavan moottorikelkkareitin Natura-arvioinnin tarveharkinta

Sodankylän Sota-aavan moottorikelkkareitin Natura-arvioinnin tarveharkinta Sodankylän Sota-aavan moottorikelkkareitin Natura-arvioinnin tarveharkinta Luontokartoittaja Pia Kangas ERP Turve ja Lumi Oy 27.09.2015 2 1 Johdanto Sodankylän pohjoisosassa Vuotsosta Kakslauttaseen sijaitsee

Lisätiedot

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 1 LIITE 3 VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 2.6.2015 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola Kirsi Lehtinen Kuvaus Raahen Ketunperän 110 kv voimajohdon kasvillisuuspesimälinnusto-

Lisätiedot