Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007"

Transkriptio

1 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

4 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

5 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Tekijät Eeva Fieandt, Ulla Poutiainen-Lindfors ja Liisa Niemi Tiivistelmä Tähän julkaisuun on koottu kunnallisen elintarvikevalvonnan tiedot vuosilta 2006 ja 2007 pääpainon ollessa vuodessa Ns. ELTU-tietojen lisäksi tähän julkaisuun on koottu tietoja lääninhallitusten tekemistä kunnallisen elintarvikevalvonnan auditoinneista (ns. VAMU-auditoinnit) vuodelta Elintarvikevalvontaa on tarkasteltu erilaisilla tunnusluvuilla, kuten tarkastusten kattavuus, hyväksytyt omavalvontasuunnitelmat sekä tehdyt toimenpiteet. Vuoden 2007 ELTU-tietojen perusteella kuntien valvonnassa oli lähes maidontuotantotilaa ja muita alkutuotantopaikkoja. Tiedot muista alkutuotantopaikoista kerättiin kyseisenä vuonna ensimmäistä kertaa. Muita valvontakohteita oli vuoden 2007 loppuun mennessä noin runsas , joka on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Kohteista tarkastettiin vuonna % ja vuonna %. Tarkastuksia tehtiin yhteensä liki kappaletta molempina vuosina, mutta tarkastusten määrä on ollut laskusuunnassa usean vuoden ajan. Elintarvikevalvonnan työpanos oli 359 ja 348 henkilötyövuotta vuosina 2006 ja Elintarvike käytetty työpanos on ollut hienoisessa laskussa. Yksittäiseen tarkastukseen käytetty keskimääräinen aika, 3,6 tuntia vuonna 2007, on kasvanut tasaisesti vuodesta Kuntien elintarvikevalvonnan laatuun on kiinnitetty viime vuosina huomiota ja toimenpiteiden määrän lisääntyminen lienee merkki valvonnan tehostamisesta. Myös kuluttajavalitusten määrän väheneminen voi olla seurausta valvonnan tehostamisesta. Julkaisuaika Marraskuu 2008 Asiasanat elintarvikevalvonta, kuntien elintarvikeviranomaiset, valvonnan auditointi Julkaisusarjan nimi ja numero Eviran julkaisuja 8/2008 Sivuja 60 Kieli Suomi Luottamuksellisuus Julkinen Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (www.evira.fi) Julkaisun kustantaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ISSN X ISBN (pdf)

6 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Beskrivning Utgivare Publikationens titel Författare Resumé Livsmedelssäkerhetsverket Evira Bedömning av den kommunala livsmedelstillsynen under åren 2006 och 2007 Eeva Fieandt, Ulla Poutiainen-Lindfors och Liisa Niemi Den här publikationen innehåller uppgifter om den kommunala livsmedelstillsynen under åren 2006 och 2007, med huvudvikten på Utöver såkallade ELTU-uppgifter innehåller publikationen uppgifter om länsstyrelsernas auditeringar av den kommunala livsmedelstillsynen (såkallade VAMU-auditeringar) från Livsmedelstillsynen har granskats genom olika nyckeltal, exempelvis inspektionernas omfattning, godkända planer för egenkontroll och verkställda åtgärder. Enligt 2007 års ELTU-uppgifter innefattade kommunernas tillsyn närmare gårdar med mjölkproduktion och andra primärproduktionsställen. Uppgifter om andra produktionsställen insamlades för första gången år Det fanns drygt andra tillsynsobjekt under 2007, vilket är något fler än föregående år. År 2007 inspekterades 54 % av dessa och år 2006 inspekterades 60 %. Sammanlagt utfördes närmare inspektioner under båda åren, men antalet inspektioner har minskat under flera års tid. Arbetsinsatsen för livsmedelstillsynen uppgick till 359 och 348 årsverken under åren 2006 och Arbetsinsatsen för livsmedelstillsynen har sjunkit något. Genomsnittlig tid för enskilda inspektioner, 3,6 timmar år 2007, har ökat i jämn takt sedan Under senare år har man fäst uppmärksamhet vid kvaliteten på den kommunala livsmedelstillsynen och ökningen i antalet åtgärder torde vara ett tecken på att tillsynen har effektiverats. Även det att mängden konsumentklagomål har minskat kan vara en följd av att tillsynen har effektiverats. Utgivningsdatum November 2008 Referensord livsmedelstillsynen, kommunala livsmedelsmyndigheter, utvärdering av livsmedelstillsynen Publikationsseriens namn och nummer Eviras publikationer 8/2008 Antal sidor 60 Språk Finska Konfidentialitet Offentlig handling Utgivare Livsmedelssäkerhetsverket Evira (www.evira.fi) Förläggare Livsmedelssäkerhetsverket Evira ISSN X ISBN (pdf)

7 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Description Publisher Finnish Food Safety Authority Evira Title Evaluation of municipal food control for the years 2006 and 2007 Authors Abstract Eeva Fieandt, Ulla Poutiainen-Lindfors and Liisa Niemi This publication contains the data on municipal food control for the years 2006 and 2007, with the emphasis being on the 2007 year. In addition to the so-called ELTU data this publication contains the data on the audits carried out by the State Provincial Offices on Municipal Food Control (the socalled VAMU audits) for The food control has been examined using different key indicators such as the extent of inspections, approved plans for in-house control and measures taken. Based on the ELTU data for 2007, control in the municipalities covered close to farms with milk production and other places of primary production. The information on other places of primary production was collected for the first time in There were a little over other premises controlled by the end of 2007, which is a little more than the previous year. In 2007, 54 % of the premises were inspected and 60 % were inspected in The total number of inspections was close to during both years, but the number of inspections has been decreasing for several years. Work input allocated to food control amounted to 359 and 348 personyears during 2006 and The work input allocated to food control has decreased slightly. The average time for one inspection was 3.6 hours in This has increased steadily since In later years attention has been paid to the quality of municipal food control and the increasing number of actions appears to be one sign of more effective food control. Also, the fact that the number of consumer complaints has decreased may be due to more efficient controls. Publication date November 2008 Keywords food control, municipal food control officials, evalution of food control Name and number of publication Evira publications 8/2008 Pages 60 Language Finnish Confidentiality Public Publisher Finnish Food Safety Authority Evira (www.evira.fi) Publisher Finnish Food Safety Authority Evira ISSN X ISBN (pdf)

8 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

9 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Sisällys 1 Johdanto Aineisto ja menetelmät Elintarvikevalvonnan tietojenkeruu Paikallisen elintarvikevalvonnan arviointi Elintarvikevalvonnan tarkastelutavat Tulokset ja niiden tarkastelu Elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen henkilöstö ja työpanos Valvonta Tarkastukset ja niihin käytetty aika Omavalvonta Viranomaisen aloitteesta tutkitut näytteet ja kuluttajavalitukset Paikallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna Johtopäätökset Kirjallisuutta Liitteet... 30

10 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja Johdanto Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen tiedot (ELTU) kootaan vuosittain Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan ja ne julkaistaan Eviran internetsivuilla. Perinteisesti kerättyjen tietojen lisäksi Evira kokosi vuonna 2007 tietoja myös alkutuotantopaikkojen elintarvikevalvonnasta ja elintarvikevalvonnasta perityistä maksuista. Elintarvikevalvonnan voimavarojen arviointia ei tehty, koska kehitteillä on uusi paikalliseen riskiluokitukseen perustuva laskentatapa valvonnan riittävyyden arviointiin. Tuleva kohdekohtainen tiedonkeruu (ns. KUTI -hanke) mahdollistaa luokitusten ja laskelmien teon uudella tavalla ja entistä joustavammin. Tämä elintarvikevalvonnan tarpeisiin valmisteilla olevan keskitetyn tietojärjestelmän ensimmäinen vaihe, kohdetietojärjestelmä, on käyttöönottovaiheessa. Valvontakohteiden vieminen kohderekisteriin alkaa vuonna Hankkeen toinen vaihe, valvontatietojärjestelmä, toteutetaan suunnitelman mukaan vuoteen 2011 mennessä. Uuteen tietojärjestelmään valvonta luokitellaan uusien säädösten ja valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman riskiluokituksen mukaisesti, mutta lisäksi järjestelmään viedään kohteista ELTU -luokituksen mukainen tieto, jotta seurantajärjestelmien muutosvaiheessakin voidaan seurata valvontaa. Elintarvikevalvonnan organisaatiossa luvulla on tapahtunut suuria muutoksia ja kuntien osalta muutokset ovat vielä osittain kesken. Samanaikaisesti organisaatiomuutosten kanssa elintarvikevalvonnan lainsäädäntöä on uudistettu niin, että valvonnalta edellytetään suunnitelmallisuutta, riskinarviointiin perustuvaa kohdentamista ja entistä parempaa laatua. Tärkeänä muutoksena käyttöön on otettu valvonnasta perittävät maksut. Evira on myös antanut ohjeita elintarvikevalvonnan järjestämisestä valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa (EVO). Ohjeiden tarkoitus on valvonnan suunnitelmallisuuden ja dokumentoinnin parantaminen ja sen myötä valvonnan yhtenäisyyden parantaminen eri kunnissa. Kuntien tulee toteuttaa riskiperusteista voimavarojen tarpeen arviointia yhteisten periaatteiden mukaisesti. Lisäohjeistukseen on tarvetta, toteaa Outi Lepistö väitöskirjassaan Hyvän hallinnon periaate ympäristöterveydenhuollon pakkokeinomenettelystä. Hyvän hallinnon periaatteen noudattaminen tehostaa elintarviketurvallisuutta, terveyshaittojen poistamista, valvonnan tehokkuutta ja pakkokeinomenettelyjen vaikuttavuutta. Väitöskirjassa luetellaan huolestuttavia puutteita oikeusturvan toteutumisessa paikallisessa valvonnassa. Puutteita on havaittu mm. pakkokeinomenettelyissä, kuulemisessa, päätösten perusteluissa sekä muutoksenhakuohjeessa. Monessa tapauksessa oikeusturva on näiltä osin ollut puutteellinen sisältäen virheellisiä käytäntöjä ja perusteita tai jäänyt täysin toteutumatta. Eviran painopisteet lähivuosina ovat valvonnan suunnittelun ja ohjauksen vahvistaminen sekä ohjeistuksen, koulutuksen ja auditointien kehittäminen valvonnan yhtenäistämiseksi. EY:n rehu- ja elintarvikevalvonta-asetus (882/2004) edellyttää jäsenmailta vuosiraportointia valvonnan toteutumisesta. Valvonnasta kertyvää tilastotietoa hyödynnetään monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman raportoinnissa. Numeerisen tiedon lisäksi on laadittava sanallisia arviointeja valvonnan onnistumisesta suunnitelmiin nähden. Tämä tieto kerätään erikseen toteutettavalla kyselyllä. Samanaikaisesti lääninhallitukset tekevät paikallisen elintarvikevalvonnan auditointeja, jonka tuloksia tässä raportissa myös esitellään. Tiedonkeruun uudistamisen sekä auditoinneista ja vuosiraportoinneista kerätyn kokemuksen myötä Evirassa kehitetään valvonnan arviointimenetelmiä edelleen.

11 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja Aineisto ja menetelmät 2.1 Elintarvikevalvonnan tietojenkeruu Kunnallisen elintarvikevalvonnan tiedot vuosilta 2006 ja 2007 koottiin kunnallisilta elintarvikevalvontaviranomaisilta ELTU -lomakkeilla. Evira lähetti lomakkeet kuntiin tiedonkeruuta edeltävän vuoden lopulla, jotta kunnat tietäisivät, mitä tietoja seuraavana vuonna on tarkoitus kerätä. Kuntien tuli lähettää täytetyt lomakkeet lääninhallitukseen seuraavan vuoden tammikuun aikana. Tiedot tuli tarkistaa lääninhallituksissa ja lähettää Eviraan tallennusta ja analysointia varten helmikuun loppuun mennessä. Vuoden 2007 tiedonkeruussa on tapahtunut joitain muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2007 kysyttiin valvontayksikön (kunta/kuntayhtymä/seudullinen valvontayksikkö) nimen lisäksi niiden kuntien nimet, joiden valvontatiedot lomakkeella toimitetaan. Elintarvikevalvonnasta saaduista maksutuloista kerättiin tietoja vuonna 2007 ensimmäistä kertaa. Maksutuloista kerättiin tieto huoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymisen ja valvontatietojen osalta mukaan lukien toimet, joista on jo aiemmin kannettu maksuja, kuten maidontuotantotilojen ja teurastuksen liittyvät maksut. Elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelmista kerättiin aiemmasta poiketen tieto vain hyväksyttyjen omavalvontasuunnitelmien määrästä (elintarvikelain 23/2006 mukaan elintarvikehuoneistot laitosten lisäksi ja niiden omavalvontasuunnitelmat tulivat hyväksynnän piiriin). Aineisto voi olla omavalvontatietojen osalta epätarkka, sillä vaikuttaa siltä, etteivät kaikki vastaajat ole ottaneet muutosta huomioon. Kohteista, joiden omavalvontasuunnitelmaa ei hyväksytä, mutta joilla tulee olla sellainen, laskettiin mukaan ne, joilla oli omavalvontasuunnitelma. Alkutuotantopaikkojen osalta omavalvontatietoa ei kerätty. Kohdaksi 1.6 (ELTU B -lomake) on lisätty alkutuotantopaikat. Siihen merkittiin ne alkutuotantopaikat, jotka eivät ole olleet aikaisemmin elintarvikevalvonnan piirissä. ELTU lomakkeilla kerättiin seuraavia yleisiä tietoja: elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen henkilöstö ja työpanos tietoja valvonnan suunnittelusta tietoja valvonnan seurannasta valvontaprojektit täydennyskoulutus kuluttajavalitukset elintarvikevalvonnasta saadut maksutulot ja seuraavia valvontatietoja; valvontakohteiden määrä valvontakohteiden määrä, joilla on hyväksytty omavalvontasuunnitelma tarkastetut valvonta tarkastuskäynnit tarkastukseen käytetty aika viranomaisnäytteet, on ryhdytty toimenpiteisiin toimenpiteet yhteensä toimenpiteiden syyt (EU tiedonkeruun luokitusta noudattaen). Tarkastusten ohella merkittävä menetelmä elintarvikevalvonnassa on näytteenotto ja tutkiminen. ELTU -kyselyn C-lomakkeella on kysytty valvontayksikön ottamien viranomaisnäytteiden määrät, tehdyt tutkimukset sekä analyysien perusteella todetut määräystenvastaisuudet. Lomakkeella näytteet on luokiteltu saman tuoteryhmäjaottelun mukaisesti kuin EU-tiedonkeruussa.

12 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 C lomakkeella kysyttiin seuraavia tietoja: viranomaisnäytteiden kokonaisarvostelu näytteiden määrä elintarvikeryhmittäin määräystenvastaiset näytteet elintarvikeryhmittäin toimenpiteet elintarvikeryhmittäin näytteistä tehdyt tutkimukset: aistinvarainen arviointi, mikrobiologinen laatu, lisäaineet, muu koostumus, vieraat aineet, pakkausmerkinnät, muut tutkimukset määräystenvastaisten lukumäärä elintarvikeryhmittäin ja tutkimuksittain. Lomakkeet koodattiin siten, että jäljitettävyys valvontayksikköön säilyy ja valvontayksikköön kuuluvien kuntien muutokset kuntarajojen ja kuntayhtymien muutosten sekä seudullisten valvontayksiköiden muodostumisen myötä havaitaan. Valvontatiedot käsiteltiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Valvontatiedot taulukoitiin valvontakohteittain ja valvontayksiköittäin. ELTU tietojenkeruulomakkeet ovat liitteinä 1 ja 2. Vuoden 2008 toukokuun lopussa valvontatiedot oli saatu kolmea kuntaa lukuun ottamatta (Kurikka, Rauma ja Utsjoki) kaikista valvontayksiköistä. Valvontatiedot tarkastettiin Evirassa ja pyydettiin tarkennuksia vielä noin puoleen ELTU lomakkeista. nan voimavaroissa on ollut puutteita. Tässä auditointeja käsittelevässä osiossa käytetään termiä valvontayksikkö tarkoittamaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaista, johon kuuluu kunta tai kunnista taikka kuntayhtymistä koostuva seudullinen valvontayksikkö. Lääninhallitukset toteuttivat VAMU -auditoinnit Elintarvikeviraston aiemmin laatiman ohjeistuksen (Dnro 1524/32/03 ja Dnro 729/32/05) mukaan. Arviointiraportissa todettiin arvioitavan valvontaosa-alueen vaatimustenmukaisuus. Vaatimusten mukaiselle osa-alueelle saatettiin tehdä vielä kehitysehdotuksia esim. paikallisen valvonnan laatujärjestelmän laatimiseen liittyen. Poikkeamat ja puutteet, jotka edellyttivät korjausta, kirjattiin selvästi. VAMU -auditointeja on tehty vuodesta Vuoden 2007 loppuun mennessä on auditoitu 88 paikallista valvontayksikköä. Vuonna 2008 Evira on laatinut monivuotisen auditointisuunnitelman, jonka tavoitteena on, että kaikki valvontayksiköt on auditoitu vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi kuntiin tehdään lähivuosina auditointeja, jotka koskevat jotain tiettyä valvontasektoria, kuten tuoteturvallisuuteen tai olosuhde liittyvät tarkastukset. 2.2 Paikallisen elintarvikevalvonnan auditoinnit (VAMU) Elintarvikevalvonnan tasoa tarkastellaan tässä kappaleessa vuoden 2007 valvontatietojen avulla ja vertaamalla tietoja edellisten vuosien vaatimustenmukaisuuden arviointeihin eli auditointeihin. Elintarvikevalvonnan VAMU -auditointi on auditointimenetelmä, jolla mitataan valvonnan laatua ja sen tavoitteena on toiminnan kehittäminen. VAMU -auditointeja tehtiin vuonna kappaletta. Lääninhallitusten suorittamien auditointien on valittu joko arpomalla tai auditointi on kohdistettu sellaisiin valvontayksiköihin, joiden tilannetta ei ole vielä aiemmissa VAMU auditoinneissa kartoitettu ja joille auditoinnista olisi eniten hyötyä oman toimintansa kehittämisessä. Kuntayhteistyön tilanne ja suunnitteilla olevat muutokset sekä muutoksiin liittyvät mahdolliset ongelmat ovat olleet myös auditointikohteiden valintaperusteina. Auditoitaviksi on valittu myös kuntia, joiden elintarvikevalvon- 2.3 Elintarvikevalvonnan tarkastelutavat Elintarvikevalvonnan tasoa tarkastellaan tässä julkaisussa vuoden 2006 ja 2007 valvontatietojen avulla ja verrataan tietoja edellisvuosien tietoihin. Erilaisten valvonnan suoritteiden (so. tarkastukset, näytteet, toimenpiteet) määrä on suhteutettu valvontakohteiden tai asukasluvun määrään. Lisäksi on selvitetty hyväksyttyjen omavalvontasuunnitelmien määrä suhteessa valvontakohteiden määrään niin valvontakohdetyypeittäin kuin kunnittainkin. Vuosina 2006 ja 2007 ei tehty valvonnan riittävyyden arviointia, koska valvonnan riittävyyden arvioinnin perustaksi otetaan riskiperusteinen valvonta, josta ei ole vielä riittävästi tietoa. 1. Elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen henkilöstö ja työpanos antaa yleiskuvan elintarvike käytetyistä henkilöresursseista. Työpanoksen suhde asukaslukuun kuvaa sitä, miten valvonnan kustannukset jakautuvat asukas- 10

13 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 ta kohti. Tarkastelu ei kuitenkaan ota huomioon erityyppisten kohteiden erilaista valvontatarvetta, joka vaihtelee hyvin paljon asukasmäärältään samankokoisissakin valvontayksiköissä. On myös seutuja, voi olla tilapäisesti tai kausiluonteisesti moninkertainen elinkeinonharjoittajien tai väestön määrä (isot laskettelukeskukset, kesämökkikunnat jne.). Tämä vaikuttaa omalta osaltaan riskiin ja mahdollisesti valvonnan tarpeeseen, mutta ei tule huomioiduksi tässä raportissa esitellyillä yleisillä mittareilla. 2. Valvontakohteiden määrä ja siinä tapahtuneet muutokset kuvaavat elintarviketoimialan rakennetta. Alkutuotannon osuus saadaan nyt ensi kertaa paremmin esiin, kun alkutuotannon tietojenkeruu on nyt kattavampaa. Toisaalta on oletettavaa, että vuoden 2007 tietojenkeruu ei todennäköisesti vielä tavoittanut kaikkia alkutuotantopaikkoja. Toimialan yritysten kokonaismäärät ja näin ollen tarkastuskohteiden muutokset käyvät ilmi vuodesta 1998 asti tehdyn seurannan johdosta. 3. Tarkastukset ja niihin käytetty aika Tarkastettujen kohteiden suhdetta kaikkiin kohteisiin voidaan tarkastella käytetyn työpanoksen rinnalla, jotta saadaan tietää, onko käytetty valvonta-aika riittänyt kaikkien kohteiden. Ns. tarkastusprosentti antaa karkean kuvan valvonnan kattavuudesta, mutta ei osoita mitään tarkastusten riittävyydestä eikä tarkastuksen vaatimustenmukaisuudesta. Lisäksi arvioinnissa on oletettu, että kohteita tarkastetaan vuosittain, joten kyselyn tarkkuus ei riitä selvittämään sitä, milloin sitä harvemmin tarkastettu kohde on edellisen kerran tarkastettu. On mahdollista, että samat jäävät toistuvasti tarkastamatta, mutta siitä ei tällä kyselyllä saada tietoa. Kohdekohtaisessa tarkastelussa tarkastustiheys on esitetty kahdella tavalla: 1. tarkastuskäyntien suhteena kaikkiin kohteisiin; ja 2. tarkastuskäyntien suhteena tarkastettuihin kohteisiin. Tarkastuskäyntien suhde tarkastettuihin kohteisiin laskettiin, koska aikaisempien arviointien perusteella oli havaittu, että kaikkia kohteita ei tarkasteta vuosittain. Tarkoituksena oli kuitenkin selvittää, kuinka usein käydään niissä kohteissa, joihin tarkastuksia on tehty. On mahdollista, että riskinarviointivaatimus on vaikuttanut valvonnan suuntaamiseen riskikohteisiin, jolloin tarkastamatta on jäänyt sellaisia kohteita, joiden riskit on arvioitu pieniksi. Yhteen tarkastukseen keskimäärin käytetty aika laskettiin elintarvikekohderyhmittäin. Siitä voi olla apua valvontasuunnitelmia laadittaessa. Niiden kohteiden määrä, joilla on hyväksytty omavalvontasuunnitelma, selvitettiin vuodelta Vuonna 2006 omavalvontasuunnitelma tuli hyväksynnän piiriin myös muissa kuin eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevissä laitoksissa. Vuonna 2007 kerättiin tiedot vain hyväksytyistä omavalvontasuunnitelmien määrästä ja siksi niitä ei voi vertailla aiempien vuosien kanssa. Omavalvonnan toimivuutta ja tasoa ei tällaisella kyselyllä voida selvittää. Omavalvonnan valvonta on elintarvikevalvontaviranomaisen keskeinen tehtävä. Kaikissa elintarvikehuoneistoissa tulisi olla omavalvontasuunnitelma ja viranomaisvalvonnan tulisi keskittyä suunnitelmien toteutumisen varmistamiseen. 4. Viranomaisen aloitteesta tutkittujen näytteiden määrä osoittaa omalta osaltaan kunnan panosta elintarvike. Näytteenotto ja tutkimus ovat tarkastusten ohella elintarvikevalvonnan keskeisiä menetelmiä. Vuosittain on laskettu viranomaisnäytteiden määrä valvontakohdetta kohti kuvaamaan karkeasti kunnan näytteenottoa ja tutkimusta. Näytteenottoa ja näytteistä tehtyjä tutkimuksia on selvitetty sekä kohdekohtaisesti (B -lomake) että tuoteryhmäkohtaisesti (C -lomake). 5. antavat viitteitä kunnan valvonnan tasosta. Toimenpiteiden puuttuminen tai hyvin vähäinen määrä viittaa yleensä valvonnan tehottomuuteen, mikä voi johtua mm. resurssien vajauksesta. Suuri toimenpiteiden määrä suhteessa kohteiden määrään voi kertoa tehokkaasta valvontatoimenpiteiden käytöstä. Arvioinnissa ei ole selvitetty sitä, minkälaiset puutteet yrittäjän toiminnassa johtavat toimenpiteiden käyttöön ja miten yhteneväisesti kunnat toimivat antaessaan määräyksiä ja kieltoja. Kuluttajavalitukset tehdään joko elintarvikevalvontaviranomaiselle tai yhä useammin suoraan yrittäjälle. Muutokset viranomaisille tulevien valitusten määrässä kuvaavat karkeasti tuotevirheiden määrän kehitystä. 11

14 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja Tulokset ja niiden tarkastelu 3.1 Elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen henkilöstö ja työpanos Vuonna 2006 paikallisissa elintarvikevalvonnassa ja tutkimuksessa työskenteli henkilöä, vastaava luku vuonna 2007 oli henkilöä. Vuonna 2006 valvonnassa työskenteli 992 henkilöä ja tutkimuksessa 346 henkilöä ja vastaavasti vuonna 2007 valvonnassa 982 henkilöä ja tutkimuksessa 298 henkilöä. Vuodesta 2006 vuoteen 2007 työntekijämäärä on vähentynyt kymmenellä henkilöllä. Valvontaan ja tutkimukseen käytettiin vuonna henkilötyövuotta (htv), josta 278 htv ja tutkimukseen 81 htv. Vuonna 2007 henkilötyövuosia oli hieman vähemmän. Taulukossa 1 on esitetty henkilöstön ja työpanoksen jakautuminen työntekijäryhmittäin. Taulukko 1. Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö sekä elintarvike ja -tutkimukseen käytetty työpanos vuosina 2006 ja Elintarvikevalvonta Henkilöitä Käytetty työpanos (htv) E-valvonnan työpanos työajasta (%) Virka-/ toiminimike Terveysvalvonnan johtaja tai vastaava ,7 18,8 Eläinlääkärit (ei edellä mainitut) ,8 8,1 Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet ,7 47,0 Muu valvontahenkilöstö (terveystarkastaja tai vastaava) ,3 41,5 Avustava henkilöstö ,1 21,9 Ei vakin. työsuhteessa olevat (esim. projektityöntekijät) ,8 20,3 Valvonta yhteensä ,0 27,9 12 Elintarviketutkimus (kuntien laboratoriot) Henkilöitä Käytetty työpanos (htv) E-tutkimuksen työpanos työajasta % Virka-/ toiminimike Eläinlääkärit ,3 3, ,5 Kemistit ,6 4,5 14,7 14,6 Mikrobiologit ,1 5,8 20,6 38,3 Muu laboratoriohenkilöstö ,5 53,9 25,9 26,0 Avustava henkilöstö ,0 6,2 16,7 18,4 Tutkimus yhteensä ,6 74,2 23,3 24,9 Valvonta ja tutkimus yhteensä ,8 27,2

15 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarvikevalvonnassa työskentelevien henkilöiden määrä on ollut kasvussa 2000 luvun alusta, mutta kääntynyt laskuun vuoden 2004 jälkeen. Vuonna 2007 elintarvikevalvonnassa työskenteli 45 henkilöä tätä vuotta vähemmän (kaavio 1). Kunnallisten laboratorioiden henkilöstö on jatkuvasti vähentynyt, mikä johtuu pääosin siitä, että kunnat yksityistävät ja lakkauttavat laboratorioitaan, sillä niiden ylläpito on katsottu monissa kunnissa liian kalliiksi ja kannattamattomaksi. Eviran laboratorioselvityksen mukaan ympäristöterveydenhuollon laboratorioverkosto muodostuu 33 laboratoriosta, joista 21 on kunnallisia ja 12 yksityisiä toimijoita. Tässä tilastossa on tiedusteltu ainoastaan kunnallisten laboratorioiden tietoja, joten käytettävissä olevasta laboratoriokapasiteetista kokonaisuutena tällä selvityksellä ei saada tietoa. Elintarvike käytetyn työpanoksen (htv) muutokset ovat samansuuntaisia kuin henkilöstön määrän muutokset. Vuoden htv:n työpanoksesta on laskua vuoteen 2006 verrattuna 8 htv ja vuoteen 2007 verrattuna 12 htv (kaavio 1). Elintarvikevalvonnan työpanosta ei ole nostettu riittävälle tasolle, vaikka useana vuonna tehdyissä arvioinneissa on todettu noin 100 htv:n vaje. Vaihtelu eri kuntien ja kuntayhtymien välillä oli suuri (1,1 99,9 htpv/1 000 as vuonna 2007). Valvontahenkilöstön työpanoksesta käytettiin elintarvike 28 % molempina tarkasteluvuosina ja vastaavasti tutkimushenkilöstöstä elintarviketutkimuksiin 23 % ja 25 % (taulukko 2 ja kaavio 1). Taulukko 2. Elintarvikevalvonnan henkilöstön määrä ja työpanos vuosina Henkilöstö Työpanos /1 000 asukasta 11,8 12,0 12,1 11,8 11,7 11,6 11,2 Työpanoksen osuus kokonaistyöajasta 29 % 29 % 29 % 27 % 28 % 28 % 28 % Henkilötyövuosia E lintarvike käytetty työpanos (htv) E lintarvikevalvontaa tekevien henkilöiden m äärä Vuosi Kaavio 1. Elintarvike käytetty työpanos ja henkilötyövuodet vuosina

16 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarvikevalvonnasta saadut maksutulot Valvontamaksuja peri 165 valvontayksikköä. Valvontayksiköistä noin 80 % peri huoneiston hyväksymismaksuja ja noin 40 % valvontamaksuja. Maksutuloja kertyi yhteensä Maksutulot elintarvikehuoneistojen ja omavalvonnan hyväksymisestä olivat ja elintarvikelain (23/2006) 2-4 tarkoittamista valvontatoimista Määrä vastaa noin 30 htv:tä työpanoksiksi laskettuna, mutta tämä ei ainakaan toistaiseksi näy voimavarojen lisäyksenä. 3.2 Valvonta Uutena asiana kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille on vuonna 2006 voimaan tulleen elintarvikelain myötä tullut alkutuotantopaikkojen hygieniavalvonta. Kohteet näkyvät ensimmäisen kerran vuoden 2007 tilastoissa. Lukemasta ( uutta alkutuotantotilaa) voidaan päätellä, ettei kaikkia kohteita ole vielä kirjattu valvontakohteiksi. (Finfoodin Tietohaarukan mukaan maatiloja on ollut runsaat vuoden 2006 lopussa). Yksittäisen kohteen valvonta ei edellyttäne kovin suurta työpanosta, mutta kohteiden lukumäärä on suuri ja kirjo laaja, jolloin tehtäväkentän haltuun ottaminen olisi edellyttänyt suurehkon työpanoksen (taulukko 3). Alkutuotantopaikkojen mukaantuloa lukuun ottamatta elintarvikevalvontakentässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina, mutta pitkän ajan tilastoja tarkastelemalla voidaan havaita meneillään olevia muutoksia ja niiden suuntia (kaavio 2). Valvontakentässä on havaittavissa, että maidontuotantotilojen määrä vähenee (myös muiden alkutuotantopaikkojen määrä vähenee, mutta niitä kaikkia ei ole tilastoitu ELTU -tietoihin ennen vuotta 2007). Samanaikaisesti muiden valvontakohteiden määrä lisääntyy. Maidontuotantotilojen ja muiden alkutuotantopaikkojen valvonta edellyttää keskimäärin vähemmän voimavaroja kuin muiden elintarvikevalvonnan kohteiden valvonta, joten tällainen rakennemuutos vaikuttaa voimavaratarpeeseen lisäävästi (taulukko 3). Taulukko 3. Kunnallisten elintarvikevalvontakohteiden määrät kohdetyypeittäin vuosilta 2006 ja 2007 Kohteiden määrä Kohteiden määrät Alkutuotantopaikat Maitoalan laitokset ja kylmävarastot Munapakkaamot ja munavalmistelaitokset Tukkukaupat ja varastot Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti Leipomot, viljavalmistelaitokset, ruokavalmistetehtaat, eineskeittiöt, pienet kala-alan elint. laitokset, suoraan kuluttajalle myyvät valm., muut valmistuslaitokset Pakkaamot, tukkukaupat, varastot, kuljetukset Ravintolat, muut tarj. paikat, suurtaloudet (laitoskeittiöt, keskuskeittiöt) Myymälät, torit, muut myyntipaikat

17 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja ,9 0,8 0,76 Suhdeluku (ks. selite) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,33 0,69 0,36 0,67 0,67 0,37 0,38 0,65 0,64 0,65 0,35 0,36 0,40 0,63 0,39 0,60 0,43 0,54 0,40 T arkastetut /kaikki (ei alkutuotantoa) K eskim ääräinen tarkastukseen käytetty aika (htpv/kohde) 0,3 0,2 0, Vuosi Kaavio 2. Kunnallisten elintarvikevalvontakohteiden kokonaismäärät ja tarkastettujen kohteiden määrät vuosilta Tarkastukset ja niihin käytetty aika Valvontakohteiden määrän kasvu edellyttäisi tarkastusten kokonaismäärän lisääntymistä. Tarkastusten määrä elintarvikevalvonnassa on vähentynyt noin tarkastuskäynnillä vuonna 2006 ja noin 800 tarkastuskäynnillä vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna (taulukot 3 ja 4). Tarkastettujen kohteiden määrä on luvun alun ajan pysytellyt melko samantasoisena, ollen vuonna 2005, mutta lähtenyt laskuun vuonna 2006 ja jatkanut laskuaan vielä vuonna 2007 ollen tuolloin kohdetta. Kaikista kohteista tarkastettiin vuonna % ja vuonna %. Yhteen tarkastukseen käytetty aika on lisääntynyt arviointivuosina. Vuonna 2006 yhteen tarkastukseen käytettiin 3,1 tuntia ja vuonna ,6 tuntia. Taulukkoon 5 on laskettu eri kohdetyyppiryhmien keskimääräiset tarkastuksiin käytetyt ajat vuosina 2006 ja Tarkastettujen kohteiden osuus kaikista kohteista laskee edelleen voimakkaasti ja samalla työpanos vähenee, tosin hitaasti. Luvut osoittavat, että käytetty aika ei riitä kaikkien kohteiden tarkastamiseen. Taulukko 4. Elintarvikevalvonnan tunnuslukuja tarkastuksista vuosina Tarkastukset Tarkastuskäynnit /tarkastetut 1) 2,51 2,38 2,68 2,40 2,20 2,09 1,86 Keskimääräinen tarkastustiheys 2) Huom! Keskihajonta on suuri 1,81 1,75 1,71 1,66 1,52 1,30 0,74 Tarkastettujen kohteiden osuus kaikista kohteista (%) 3) ) tiedot ilman ante mortem ja luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksia 2) tiedot ilman maidontarkastustiloja sekä ante mortem ja luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksia 3) tiedot ilman alkutuotantopaikkoja 15

18 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja H uom! 2007 kohteisiin on lisätty alkutuotantopaikat Lukumäärä Tarkastuskäyntien määrä Valvontakohteiden määrä Vuosi Kaavio 3. Elintarvikevalvontakohteiden, niihin tehtyjen tarkastusten sekä tarkastettujen kohteiden lukumäärät ilman maidontuotantotiloja ja niihin tehtyjä tarkastuksia vuosina Taulukko 5. Elintarvikevalvontakohteiden tarkastuksiin käytetty keskimääräinen aika valvontakohderyhmittäin (h) vuosina 2006 ja 2007 Keskim. tark.aika (h) Valvontakohde Alkutuotantopaikat 2,2 3,7 Lihankäsittelylaitokset ja kylmävarastot 3,2 3,7 Kala-alan laitokset ja kylmävarastot 3,6 5,7 Maitoalan laitokset ja kylmävarastot 3,7 3,8 Munapakkaamot ja munavalmistelaitokset 6,8 7,7 Tukkukaupat ja varastot 3,0 3,5 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta 4,1 3,0 Leipomot ja viljavalmistelaitokset, ruokavalmistetehtaat, muut valmistuslaitokset, pienet kala-alan laitokset, pääasiassa suoraan 3,6 3,7 kuluttajalle myyvät valmistajat Pakkaamot, tukkukaupat, varastot ja kuljetukset 2,8 2,5 Ravintolat ja muut tarjoilupaikat sekä muut suurtaloudet (keskuskeittiöt ja laitoskeittiöt) 4,1 4,2 Myymälät, torit ja muut myyntipaikat 2,2 2,2 16

19 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja Lukumäärä V alvontakohteiden määrä ilman m aidontuotantotiloja ja ilman 1.6-kohdan at-paikkoja v ilm an m aidontuotantotiloja ja ilman 1.6. kohdan at-paikkoja v Vuosi Kaavio 4. Tarkastettujen elintarvikevalvontakohteiden suhde kaikkiin kohteisiin ja keskimääräinen tarkastuksiin käytetty aika vuosina Omavalvonta Vuonna 2006 omavalvontasuunnitelma oli 81 prosentissa valvontakohteita. Kuitenkin omavalvontavelvoite on ollut tuolloin voimassa 11 vuotta. Omavalvontaprosentti on pysynyt lähes samana vuodesta 2002 lähtien. Omavalvonnan toimivuuden parantaminen on yksi elintarvikevalvonnan tärkeimmistä painopistealueista. Omavalvonnan tehostamiselle on olemassa hyvät edellytykset, kun uuden elintarvikelain (23/2006) mukaan viranomaisen täytyy hyväksyä elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelmat. Vuonna 2007 kirjattiin tilastoihin hyväksytyt omavalvontasuunnitelmat (ja ne suunnitelmat, joita ei lain mukaan tarvitse hyväksyä). Vuonna %:lla kohteista oli hyväksytty omavalvontasuunnitelma (tai suunnitelma, jota ei tarvitse hyväksyttää). Hyväksyttyjen omavalvontasuunnitelmien osuus kaikista valvontakohteista vaihteli kunnittain erittäin paljon (0-100 %). Uusi tapa tilastoida omavalvontasuunnitelmia on todennäköisesti vaikuttanut tuloksen luotettavuuteen. Tiedonkeruussa ei selvitetty, miten kunnat ovat ilmoittaneet ne olemassa olevat omavalvontasuunnitelmat, joiden hyväksyntää ei ole ehditty käsitellä. Tuloksista päätellen niitä on sekä hyväksyttyjen että hyväksymättömien ryhmässä. Ei myöskään tiedetä, miten kuntien hyväksymiskriteerit poikkeavat toisistaan. Todellista omavalvonnan tasoa eli hyväksyttävissä olevien omavalvontasuunnitelmien määrää ei tässä kyselyssä saada selville. Taulukko 6. Elintarvikevalvonnan laskennallisia tunnuslukuja vuosilta Laskennallinen suure Omavalvonta % 1) ) Vuonna 2007 vain hyväksytyt omavalvontasuunnitelmat 17

20 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja Viranomaisen aloitteesta tutkitut näytteet Kuntien viranomaiset ottivat vuonna 2006 lähes ja vuonna 2007 runsaat elintarvikenäytettä (ELTUn B lomake) (kaavio 5). Näytteiden määrä on kasvanut vuodesta 1998, mutta kääntynyt laskuun vuoden 2004 jälkeen ja laskenut siitä lähtien vuosi vuodelta. Kuntien näytemäärät eroavat toisistaan suuresti ja keskimääräinen kunnan näytemäärä oli vuonna näytettä ja vuonna näytettä. Näytteitä ei ole otettu lainkaan 14 valvontayksikössä vuonna 2006 eikä 27:ssä valvontayksikössä vuonna Tämä tarkoittaa sitä, että eri kuntien viranomaisilla on käytettävissään erilaiset työvälineet, eikä valvonta tässä suhteessa ole tasapuolista eri kunnissa. Evira laatii vuoden 2008 ja 2009 aikana ohjeita näytteenottotiheydestä ja analyyseistä sekä viranomais että oma. Taulukko 7. Viranomaisnäytteiden suhde valvontakohteiden määrään vuosina Viranomaisnäytteet Näytteet/ 0,61 0,65 0,66 0,53 0,65 0,56 0, lukumäärä (klp) Elintarviketutkim usnäytteet (C -lom ake) Viranom aisnäytteiden m äärä (B -lom ake) Vuosi Kaavio 5. Elintarvikevalvonnassa tutkittujen viranomaisnäytteiden määrä sekä viranomaisten tekemien toimenpiteiden lukumäärä vuosina B lomake on viranomaisen ottamien näytteiden määrä ja C lomake paikallisen viranomaislaboratorion tutkimien näytteiden määrä 18

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2010 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 LOMAKE A (1/2) ELTU 2013 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi 2005

Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi 2005 Kunnallisen elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointi 2005 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 10/2007 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI 2005 Helsinki 2007 Kunnallisen

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus -

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Saila Suominen 24.9.2008 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu) Elintarvikevalvonta Yhti = Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ISAVI/400/05.14.08/2012 ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI Vastaanottaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kirjaamo

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunnan/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: Kalajoen kaupungin ympristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011 LOMAKE B (1/) ELTU 011 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 011 Kunta/Kuntayhtym: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympristöpalvelut, ympristöterveysvalvonta Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007 Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007 Taustatiedot A. Kunnan/valvontayksikön nimi * Siilinjärven kunta B. Minkä kuntien elintarvikevalvonnasta valvontayksikkö vastaa? * Ymp.ltk 19.3.2008

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kunnan elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportointi

Kunnan elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportointi Liite 1 Kunnan elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportointi Taustatiedot A. Kunnan/valvontayksikön nimi * Siilinjärven ympäristölautakunta B. Minkä kuntien elintarvikevalvonnasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta... 2 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011... 2 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ JOHDANTO Valtakunnallisesta valvonnan tilasta saadaan tietoa vuosittaisen valvontatietojen keruujärjestelmän kautta, valtakunnallisten

Lisätiedot

Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan

Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan Raportti aluehallintovirastojen toteuttamasta kuntien elintarvikevalvonnan auditoinneista vuonna 2011 Kuvailusivu 2 Julkaisija Kokoajat Julkaisun nimi Tiivistelmä Asiasanat Julkaisun numero Julkaisu lähtenyt

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 21.03.2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto (112) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIRAPORTTI

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIRAPORTTI 1 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIRAPORTTI ISAVI/765/05.14.08/2011 Auditoitu viranomainen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Osoite Riistakatu 19, PL 4,

Lisätiedot

KUTI-YHTI. Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Minna-Maija Väänänen

KUTI-YHTI. Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Minna-Maija Väänänen KUTI-YHTI Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7.-8.10.2014 Minna-Maija Väänänen Mihin KUTI-YHTIä ( Vati ) tarvitaan? (1/2) Mitä mitataan ja seurataan? Riittävyyttä ja vaikuttavuutta (saavutetaanko

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin Juhana Laine 2.10.2014 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun sähköistämisen tilanne KUTI/RS ym. KUTI 4: muut viranomaiset KUTI 7/VTO: sanalliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit

Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit EHY:n koulutuspäivät 14-15.4.2016 Janne Lundén elintarvikevalvonnan yliopistonlehtori Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

KUTI vuodenvaihteessa ja tietovarasto

KUTI vuodenvaihteessa ja tietovarasto KUTI vuodenvaihteessa ja tietovarasto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015 Katri Klingberg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kuti-kokonaisuus valmistuu Puuttuvat osat valmistuvat

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa 17.12.2014 279 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2009 1 1. JOHDANTO Elintarvikelain (23/2006) 48 mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Projektin. Elintarvike- ja rehuvalvonnan indikaattorit elintarviketurvallisuustilastoissa. Kansallinen loppuraportti 29.12.2006

Projektin. Elintarvike- ja rehuvalvonnan indikaattorit elintarviketurvallisuustilastoissa. Kansallinen loppuraportti 29.12.2006 Projektin Elintarvike- ja rehuvalvonnan indikaattorit elintarviketurvallisuustilastoissa Kansallinen loppuraportti 29.12.2006 Kansallinen loppuraportti i Projektin ohjausryhmä: Marjo Bruun, Tike Leena

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON TOTEUTTAMA KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTI

ALUEHALLINTOVIRASTON TOTEUTTAMA KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTI Esittelijät Tiina Läikkö Sivu/sivut 1 / 10 Hyväksyjä Maria Teirikko Ohje / versio 10018/1 Käyttöönotto 3.1.2011 Valvontaosasto ALUEHALLINTOVIRASTON TOTEUTTAMA KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTI

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille 2011 2014 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristöterveyspäällikkö 03.10.2012 78 HEL 2012-010822 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohteet Reafin Oy, Leikosaarentie 26, 00990 Helsinki y-tunnus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010 18 Liite 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö. 2.1 Toimialue ja tehtävät

1. Johdanto. 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö. 2.1 Toimialue ja tehtävät 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen elintarvikevalvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen elintarvikevalvontasuunnitelma 2015 2019 1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen elintarvikevalvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 Sisällys 1.

Lisätiedot