ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta Ohjeen ja lomakkeiden muutokset Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot (lomake A 1/2) Taustatiedot valvontayksiköstä Lomakkeesta lisätietoja antava henkilö Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö ja työpanos Valvontahenkilöstön virka-/toiminimike Tutkimushenkilöstön virka-/toiminimike Elintarvikevalvonnan muut taustatiedot (lomake A 2/2) Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet (lomake B 1/4 3/4) B- lomakkeiden sarakeotsikot B-lomakkeiden riviotsikot Alkutuotantopaikat ja laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (lomakkeet B 1/4 ja 2/4) Elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (lomake 3/4) Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset (lomake C) C-lomakkeen sarakeotsikot C-lomakkeen riviotsikot... 13

2 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta Elintarvikevalvonnan tiedonkeruu toteutettiin vuoteen 2006 saakka virallista valvontaa koskevan direktiivin 89/397/ETY 14 artiklan pohjalta. Vuoden 2006 alusta voimaan astuneella asetuksella (EY) Nro: 882/2004 kumottiin em. direktiivi ja komissiossa on valmisteltu ohje vuosiraportoinnista (2007/363/EY). Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kerää valvontatiedot samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina niistä kunnista, joilla ei ole KUTI tietojärjestelmää käytössä. Tiedonkeruulomakkeilla kerätään pääasiassa sellaisia tietoja, joita tarvitaan kuntien elintarvikevalvonnan toteutumisen arvioimisessa, valvonnan ohjauksessa ja EU:lle tehtävässä vuosiraportoinnissa. Vuoden 2011 tiedonkeruussa käytetään aiempaa ELTU-kohdeluokitusta, vaikka se on vanhentunut, koska tietojärjestelmien muutosvaiheen läpivienti halutaan varmistaa. Elintarvikevalvonnan tarpeisiin valmistellaan keskitettyä tietojärjestelmää, jonka ensimmäinen vaihe (kohdetietojärjestelmä, KUTI 1) valmistui vuonna Hankkeen toinen vaihe, KUTI 2 (valvontatietojärjestelmä), määrittely on saatettu loppuun ja otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Uuteen tietojärjestelmään valvontakohteet luokitellaan uusien säädösten ja valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman riskiluokituksen mukaisesti, mutta lisäksi järjestelmään viedään kohteista ELTU -luokituksen mukainen tieto, jotta seurantajärjestelmien muutosvaiheessakin voidaan valvontaa seurata alkaen kunnat/ky:t ovat voineet sopia, että viranhaltija voi tehdä valvontatoimenpiteitä virkavastuulla myös toisessa kunnassa/ky:ssä (ks. STM:n selvityksiä 10/2001). Elintarvikevalvontaviranomainen voi olla esimerkiksi ylikunnallinen lautakunta, jossa on edustus kaikista yhteistyökunnista. Ylikunnallisen lautakunnan tapauksessa lautakunnan ns. kotikunta vastaa mahdollisiin selvityspyyntöihin tms. myös kaikkien jäsenkuntien osalta. Lakimuutokset, jotka koskevat kuntien/ky:ien välisen yhteistyön helpottamista, tehtiin kansanterveyslakiin ja muihin ympäristöterveydenhuoltoa koskeviin erityislakeihin. Tiedot elintarvikevalvonnasta voidaan toimittaa joko yhteisellä lomakkeella tai jokainen jäsenkunta erikseen. Kunnalla tarkoitetaan jäljempänä kunnan lisäksi kuntayhtymää ja seudullista valvontayksikköä sekä seudullista yhteistoiminta-aluetta. 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011 Lomakkeille on lisätty ELTU luokittelun lisäksi KUTI kohdeluokittelu muihin kohteisiin paitsi alkutuotantoon. 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala Lomakkeilla ilmoitetaan tiedot, jotka koskevat: - elintarvikelain (23/2006) nojalla tehtävää valvontaa; - lisäksi ilmoitetaan tiedot kunnan tehtäväksi säädetystä EY-asetusten mukaisesta valvonnasta, kuten kananmunien, levitettävien ravintorasvojen ja luomutuotteiden valvonnasta. Lomakkeella ei ilmoiteta - EU-maataloustukien maksatukseen liittyviä maatalouspolitiikkalain (1100/2994) mukaisia tarkastuksia, näytteenottoa ja tutkimuksia; - kansallisiin vierasaine- ja salmonellavalvontaohjelmiin liittyvää näytteenottoa ja tutkimuksia; - kasviksista tehtyjä torjunta-ainetutkimuksia. 2

3 Tiedot edellä mainituista raportoidaan erikseen. 2. Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot (lomake A 1/2) 2.1 Taustatiedot valvontayksiköstä Kunta/kuntayhtymä/seudullinen valvontayksikkö/ yhteistoiminta-alue Kunnallisesta elintarvikevalvonnasta vastaavan kunnan, kuntayhtymän tai seudullisen valvontayksikön taikka yhteistoiminta-alueen nimi tai ylikunnallisen lautakunnan tapauksessa ns. isäntä- tai kotikunnan nimi. Kuntayhtymään tai seudulliseen valvontayksikköön kuuluvat kunnat Luettelo kunnista, joiden elintarvikevalvonnasta kuntayhtymä, seudullinen valvontayksikkö, yhteistoiminta-alue tai kotikunta vastaa. Lomakenumero Lomakkeiden tilastollisessa käsittelyssä käytetty numero. Evira täyttää. Kunta-/ kuntayhtymäkoodi Evira täyttää. Aluehallintovirastokoodi (Evira täyttää): Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 2 Itä-Suomen aluehallintovirasto 3 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 4 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 5 Lapin aluehallintovirasto 6 Ahvenanmaan maakunta Asukasluku Kunnan asukasluku kyseisen vuoden alussa. Evira täyttää Suomen Kuntaliiton tietojen perusteella. Pinta-ala Kunnan maa-alan ja sisävesien yhteenlaskettu pinta-ala. Evira täyttää Suomen Kuntaliiton tietojen perusteella. Ensisaapumiserät Kunnan ensisaapumispaikkoihin saapuneiden eläimistä saatavien elintarvike-erien lukumäärä merkitään. Tiedot saadaan kunnan tekemistä ilmoituksista Eviralle. Evira täyttää. 2.2 Lomakkeesta lisätietoja antava henkilö Lomakkeeseen kirjoitetaan sen henkilön nimi, virkanimike ja yhteystiedot, joka vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin ja tarkennuspyyntöihin. 2.3 Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö ja työpanos 3

4 Lukumäärä Lukumäärä on niiden kunnassa työskentelevien henkilöiden määrä, jotka tekevät elintarvikevalvonta- (kohdat 1 5,2) tai tutkimustyötä (kohdat 6-10). Lukumäärä on periaatteessa kokonaisluku, vaikka ko. henkilöt tekisivät osa-aikatyötä tai vain osan työajastaan elintarvikevalvontaa. Lukumäärä voi olla murto-/desimaaliluku vain, mikäli näin jaetuista henkilöistä saadaan eri kuntien (ja/tai valvonnan ja tutkimuksen) henkilöt yhteen laskien kokonaisluku. Tavoitteena on saada lasketuksi niiden henkilöiden lukumäärä, jotka tekevät Suomessa elintarvikevalvontatyötä. Henkilöt merkitään pääsääntöisesti sen kunnan lomakkeelle, jossa virka tai toimi on. Halutessaan kunnat voivat jakaa henkilöt keskenään, mutta on pidettävä huoli, että kukin henkilö kirjautuu yhtenä (eikä esimerkiksi puolikkaana tai kahtena). Yhdestä henkilöstä on murto- tai desimaalilukujen yhteenlaskussa tultava yksi (1) myös silloin, kun hän toimii eri kunnissa eri nimikkeillä (esim. terveysvalvonnan johtajana yhdessä kunnassa ja eläinlääkärinä toisessa). Viransijaisia ei merkitä erikseen, mutta ne henkilöt merkitään, jotka työskentelevät samanaikaisesti vakinaisen henkilökunnan kanssa pidempään kuin esimerkiksi perehdyttämiseen tarvittavan ajan. Valvontaan/tutkimukseen käytetty työpanos henkilötyöpäivinä Kunnan työntekijöiden tekemä, tai ostopalveluna teetetty, elintarvikevalvonnan tai - tutkimuksen kokonaistyöpanos henkilötyöpäivinä (htpv). Ostettaessa valvontapalveluita toisesta kunnasta lukumäärä sarakkeeseen ei merkitä toisen kunnan henkilöitä. Tähän kohtaan kirjattava kokonaistyöpanos käsittää tarkastuksiin käytetyn työpanoksen lisäksi valvontaan tarvittaviin matkoihin (esim. tarkastus- ja näytteenottomatkat) kuluvan ja muun elintarvikevalvontaan liittyvän työajan, esimerkiksi ilmoitusten käsittelyyn, neuvontaan, päivystykseen, koulutukseen jne. kulunut aika. Näin ollen se on B-lomakkeilta yhteenlaskettua tarkastuksiin käytettyä työaikaa suurempi. Yhden htpv:n pituus on laskelmissa 7,5 h ja yhdessä henkilötyövuodessa (htv) on 220 htpv. 2.4 Valvontahenkilöstön virka-/toiminimike 1. Terveysvalvonnan johtaja tai vastaava Tähän kirjataan terveysvalvonnan johtaja tai vastaava, hänen työpanoksensa elintarvikevalvonnassa sekä hänen koulutuksensa, mikäli terveysvalvonnan johtaja on kunnassa nimetty (ja hän on tehnyt elintarvikevalvontatyötä). Mikäli terveysvalvonnan johtajalle kuuluu elintarvikevalvonnan suunnittelutehtäviä tai alan kohteiden hyväksymiseen, ilmoitusten käsittelyyn tms. liittyviä tehtäviä, myös niihin kulunut aika merkitään A-lomakkeelle, vaikka hän ei tekisi näiden kohteiden tarkastuksia. 2. Eläinlääkärit (muut kuin mahdollisesti edellä mainitut) Tähän merkitään elintarvikevalvontaan osallistuneiden eläinlääkäreiden lukumäärä ja heidän elintarvikevalvontaan käyttämänsä työpanos. Mm. maidontuotantotilojen tarkastukset sekä B- lomakkeen kohdissa 1.2 ja 1.4 tarkoitetut tarkastukset kuuluvat usein tämän henkilöstöryhmän tehtäviin. 3. Muun korkeakoulututkinnon suorittanut valvontahenkilöstö Tähän kirjataan esimerkiksi terveystarkastajana toimivat jonkun muun kuin eläinlääkärin tutkinnon omaavat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet valvontahenkilöt. 4

5 4. Muun kuin korkeakoulututkinnon suorittanut valvontahenkilöstö (terveystarkastaja tai vastaava) Kohtaan merkitään ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut tai muutoin pätevöitynyt valvontahenkilöstö, joka toimii terveystarkastajana tai vastaavalla nimikkeellä (esim. ympäristötarkastaja, ympäristösihteeri jne). 5.1 Avustava henkilöstö (näytteenottajat, toimistohenkilöt ym.) Avustavaksi henkilöstöksi merkitään henkilöt, joiden työpanos esimerkiksi toimisto- tai näytteenottotyössä vapauttaa valvontahenkilöstön tekemään varsinaista valvontatyötä. 5.2 Ei vakinaisessa työsuhteessa olevat (esim. projektityöntekijät) Viransijaisia ei merkitä erikseen, mutta sellaiset henkilöt, jotka työskentelevät samanaikaisesti vakinaisen henkilökunnan kanssa ilman vakinaista virkaa tai tointa (kauemmin kuin esimerkiksi sijaisen perehdyttämiseen tarvittavan ajan) merkitään kohtaan Tutkimushenkilöstön virka-/toiminimike Kohtiin 6 10 merkitään kuntien palveluksessa olevan tutkimushenkilöstön lukumäärä ja elintarvikkeiden tutkimukseen käyttämä työpanos. 2.6 Elintarvikevalvonnan muut taustatiedot (lomake A 2/2) Valvonnan suunnittelu ja valvonnan seuranta Valvonnan suunnittelua ja seurantaa koskevien kysymysten pääasiallinen tarkoitus on herättää valvontayksikössä kysymys tällaisten asioiden merkityksestä. Käytäntöjen moninaisuudesta johtuen tilastollisten laskelmien teko näistä tiedoista on vaikeaa, mutta niitä voidaan käyttää kuntakohtaisten arviointien yhteydessä taustatietona. Valvontaprojektit/Täydennyskoulutus Valvontaprojekteja ja täydennyskoulutusta koskevat kysymykset kuvaavat osaltaan elintarvikevalvontaan suunnattuja resursseja. Kuluttajavalitukset Elintarvikevalvonnasta saadut maksutulot Elintarvikevalvonnasta saaduista maksutuloista kerätään tietoja, jotta voidaan vastata eduskunnan elintarvikelain (23/2006) hyväksymisen yhteydessä tekemään lausumaan. Ensimmäiseen kohtaan merkitään elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä kerätyt maksutulot (elintarvikelaki ). Toiseen kohtaan merkitään elintarvikelain 71.1 :n kohtien 2-4 mukaiset maksutulot. Tässä kohdassa mukaan lasketaan kaikki elintarvikelain nojalla perittävät valvontamaksut, mukaan lukien myös valvontatoimet, joista on jo aiemman lainsäädännön nojalla peritty maksuja, kuten maidontuotantotilojen ja teurastuksen valvontaan liittyvät maksut. Vapaamuotoiset kommentit A-lomakkeen alareunassa on tilaa vapaamuotoisille kommenteille, jotka voivat koskea kunnan valvontaa tai lomakkeiden toimivuutta. Lomakkeen kääntöpuoli on myös käytettävissä. 3 Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet (lomake B 1/4 3/4) 3.1 B- lomakkeiden sarakeotsikot 5

6 Valvontakohde Lomakkeella B valvontakohteet on luokiteltu 41:een kohdeluokkaan siten, että ensin luettelossa on alkutuotantopaikat ja ns. laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (sivut 1/4 ja 2/4) ja niiden jälkeen muut elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (sivu 3/4). Kohteiden luokittelusta on tarkempia ohjeita jäljempänä. Vuonna 2011 B lomakkeissa on ELTU luokituksen lisäksi on KUTI luokitus (pl. alkutuotanto) siten, että ELTUn numeroiden rinnalla on KUTI numerot. Valvontatiedot Valvontatiedot koskevat elintarvikevalvontakohteita (sekä hyväksyttäviä että ilmoituksenvaraisia), niiden omavalvontasuunnitelmia sekä niihin tehtyjä tarkastuksia (lukumäärää ja työaikaa), viranomaisnäytteenottoa sekä toimenpiteitä. Lomakkeen avulla selvitetään kunta- ja kohdetyyppikohtaista elintarvikevalvontaa ja suoritteita. Valvontakohteet on jaoteltu alkutuotantopaikkoihin, elintarvikealan laitoksiin ja muihin elintarvikehuoneistoihin. Lomakkeelle kirjataan pääasiassa elintarvikelain nojalla tehtyjen valvontatoimien tiedot (ks. Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala, luku 2.1). Valvontakohteet yhteensä (lkm) Kunnan alueella sijaitsevien elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen lukumäärä B-lomakkeen jaottelun mukaan lukuun ottamatta kohtia 1.2 (tiloilla tapahtuvat ante mortem -tarkastuskäynnit) ja 1.4 (luonnonvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit), joista merkitään ainoastaan tarkastuskäyntien lukumäärä ja tarkastuksiin käytetty työpanos. Mikäli kohteen toiminta on alkanut tai loppunut vuoden aikana, kirjataan lukumäärään myös ne, joihin on tehty tarkastuksia ja/tai muita toimenpiteitä. Toiminnanharjoittajan vaihdoksen yhteydessä kohdetta ei merkitä uudeksi, mikäli toiminnan luonteeseen ei tule muutosta. Jos samassa paikassa (esim. kauppakeskus tai kauppahalli) toimii useita elintarvikealan toimijoita, kukin lasketaan erilliseksi valvontakohteeksi. Elintarvikealan toimijalla voi olla useaan ryhmään kuuluvia toimintoja, mutta kukin elintarvikehuoneisto merkitään vain kerran ja sellaiseen ryhmään, joka vastaa sen pääasiallista toimintaa. Esimerkiksi myymälä, jolla on leipomotoimintaa, merkitään ainoastaan kohtaan myyntipaikat, mutta jos leipomo- ja myymälätoiminnoista ovat vastuussa eri toimijat, lomakkeelle merkitään kaksi kohdetta. Ensisaapumispaikka (tai toimija) merkitään elintarvikehuoneistoksi siihen kohderyhmään, joka vastaa sen pääasiallista toimintaa. Tiedot ensisaapumiseristä saadaan Eviran ensisaapumisvalvontaa koskevasta raportointijärjestelmästä. Kunta ei merkitse ensisaapumiserien valvontakäyntejä kohteen tarkastuksiksi. Kohteet, joissa hyväksytty OV-suunnitelma (lkm) Tähän kirjataan pääsääntöisesti niiden kohteiden lukumäärä, joiden omavalvonta- (OV-) suunnitelma on hyväksytty. Mikäli kohdeluokkaan kuuluu kohteita joiden omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse viranomaisen hyväksyä, merkitään näiden osalta niiden kohteiden lukumäärä, joilla on omavalvontasuunnitelma. Tarkastetut kohteet (lkm) Kohtaan merkitään niiden kohteiden lukumäärä, joihin on tehty tarkastuksia. Valvontakohde lasketaan tarkastetuksi ainoastaan kerran riippumatta siitä, kuinka monta tarkastusta kohteeseen on tehty vuoden aikana. 6

7 Tarkastuskäynnit yhteensä (lkm) Sarakkeeseen merkitään valvontaviranomaisten kohteisiin tekemien tarkastusten lukumäärä. Tarkastuskäynti on käynti, jonka yhteydessä suoritetaan yksi tai useampia virallisia tarkastustoimintoja (mukaan lukien näytteenotto, työskentelyhygienian tarkastus, omavalvonnan ja sen toimivuuden tarkastus). Pelkästään näytteenottoa varten tehtyä käyntiä ei kuitenkaan katsota tarkastuskäynniksi. Yhden tarkastuksen aikana voidaan siten tarkastaa koko yritys tai jokin sen toiminto tai osa-alue. Tarkastuskäynti lasketaan yhdeksi käynniksi, vaikka sen yhteydessä tarkastettaisiin useita yrityksen toimintoja (kuten vähittäismyynti ja myymälässä harjoitettava valmistustoiminta) ja/tai useita eri asioita (kuten raaka-aineiden, valmistusmenetelmien ja lopputuotteen tarkastus). Myös elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksymiseen liittyvät tarkastukset kirjataan tarkastuksiksi. Useita vuorokausia kestävä tarkastus lasketaan yhdeksi tarkastukseksi. Tarkastuksiin käytetty työaika (htpv) Välittömästi tarkastukseen liittyviin toimiin, kuten asiakirjoihin tutustumiseen, matkaan, tarkastuspöytäkirjan kirjoittamiseen, käytetty työaika henkilötyöpäivinä (htpv). Ellei työajanseurantaa ole tehty, riittää arvio. Elintarvikeviraston laskelmissa yksi (1) htpv = 7,5 h ja yksi (1) htv = 11 htkk = 220 htpv. B-lomakkeella ilmoitettaviin tarkastuksiin yhteensä käytetty työaika poikkeaa A- lomakkeella ilmoitettavasta elintarvikevalvonnan kokonaistyöpanoksesta, koska elintarvikevalvontaan kuuluu myös muita tehtäviä kuin kohteiden tarkastukset. Kunnissa voi olla myös sellaisia kohteita, joita ei ole B-lomakkeelle luokiteltu (esim. tilapäiset torimyyjät), mutta joiden valvonta kuuluu kunnalle. Myös näiden kohteiden valvontaan käytetty työaika kirjataan A-lomakkeelle kokonaistyöpanokseen. Viranomaisnäytteet Näytteellä tarkoitetaan virallisia näytteitä. Kuluttajan tuomia kuluttajavalitusnäytteitä ei ilmoiteta, mutta viranomaisen ottamat ns. vastanäytteet ilmoitetaan. Näytteet, jotka viranomainen ottaa omavalvonnan toimivuuden valvomiseksi merkitään lomakkeelle (tuotenäytteet, puhtausnäytteet), vaikka näytteenotosta ja tutkimuksista laskutetaan yritystä. Valvonnan arviointia varten tarvitaan näytetiedot valvontakohteittain (B-lomake) ja EU:n tiedonkeruuta varten tuoteryhmittäin (C-lomake). Näytteiden yhteismäärä voi olla erilainen B- ja C-lomakkeilla, koska C-lomakkeella ilmoitetaan kaikki analysoidut elintarvikenäytteet (myös Eviran ja lääninhallitusten koordinoimien projektien näytteet), mutta B- lomakkeella vain kunnan viranomaisnäytteet. Kohteet, joissa ryhdytty toimenpiteisiin Tässä ilmoitetaan niiden kohteiden lukumäärä, joissa valvontaviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin yhden tai useamman kerran vuoden aikana. Toimenpiteiksi katsotaan elintarvikelain mukaiset kirjallisesti esitetyt toimenpiteet, joihin valvontaviranomainen on ryhtynyt säädösten tai määräysten laiminlyönnin johdosta. Suullisia huomautuksia tai kehotuksia ei kirjata tällä lomakkeella toimenpiteiksi. Huom! Lukumäärä ei voi olla suurempi kuin tarkastettujen kohteiden määrä. Ks. myös toimenpiteiden syyt. Toimenpiteet yhteensä Kirjallisten toimenpiteiden yhteismäärä (ks. myös toimenpiteiden syyt). Toimenpiteet merkitään tarkastuskohdetta kohden, ei tarkastettuja elintarvikkeita kohden; jos esimerkik- 7

8 si viidessä eri tuotteessa on ylitetty viimeinen käyttöpäivä, toimenpiteiden lukumääräksi merkitään yksi ja toimenpiteiden syyksi pakkausmerkinnät ja esitteet. Toimenpiteiden syyt (lkm) Yhdellä toimenpiteellä voi olla yksi tai useampia syitä, joten syiden yhteismäärä ei välttämättä ole sama kuin toimenpiteiden määrä. Syiden yhteismäärä ei voi olla pienempi kuin toimenpiteiden määrä. Lukumäärällä halutaan selvittää, kuinka usein alla mainitut seikat ovat syynä kirjallisille toimenpiteille. Omavalvonta Toimenpiteet, joiden syynä on elintarvikelain edellyttämän omavalvontasuunnitelman puuttuminen, puutteellisuus tai noudattamatta jättäminen. Yleinen hygienia Toimenpiteet, joiden syynä on tarkastuksen yhteydessä rakenteissa (tilat, laitteet jne.) havaitut puutteet ja/tai se, että ristikontaminaatioiden estäminen laitoksessa on puutteellista. Lisäksi tähän merkitään henkilöstön hygienian puutteellisuudesta (siisteys, pukeutuminen jne.) aiheutuneet toimenpiteet. Koostumus Toimenpiteet, joiden syynä ovat tuotteen koostumuksen määräystenvastaisuus (ml. lisäaineet ja tuoteväärennökset). Laatu ja epäpuhtaudet Tässä tarkoitetaan tarkastuksen yhteydessä aistein havaittavaa laadun huononemista tai epäpuhtauksia. Pakkausmerkinnät ja esitteet Toimenpiteet, joiden syynä on tarkastuksen yhteydessä havaittu pakkausmerkintöjen määräystenvastaisuus (ml. terveysmerkki ja käytetyt väittämät). Tarkastus tehdään selvittämällä todellisuudessa käytettävät ainesosat, vertaamalla reseptiä ja pakkausmerkintöjä toisiinsa tai tarkastamalla merkintöjen oikeellisuutta. 3.2 B-lomakkeiden riviotsikot Alkutuotantopaikat ja laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (lomakkeet B 1/4 ja 2/4) Laitosasetuksen (37/EEO/2006) mukaiset elintarvikkeiden kuljetusvälineet kuuluvat tuotteita lähettävän kohteen valvontaan. Valvonta-aika merkitään siten myös ao. kohteen kohdalle. Sellaisten elintarvikkeiden kuljetuksien, jotka eivät kuulu laitosasetuksen piiriin, valvonta merkitään kohtaan 9.2. Lomake 1/4 1.1 Maidontuotantotilat Kohteet, joihin tehdään maidontuotantotilojen tarkastuksia. Maidontuotantotiloilta ei edellytetä omavalvontasuunnitelmia. Tähän ei merkitä valvontatoimia, jotka tehdään maatalouspolitiikkalain (1100/1994) nojalla (esim. CAP -tukivalvonta). 1.2 Tiloilla tapahtuvat ante mortem -tarkastuskäynnit Lomakkeelle kirjataan tarkastuskäyntien yhteismäärä ja tarkastuksiin käytetty työaika käytäessä maatiloilla, joissa tarkastetaan elävänä teurastuspaikoissa teurastettavia eläimiä tai sairaita eläimiä. 8

9 1.3 Teurastuspaikat Teurastuspaikalla tarkoitetaan pienimuotoista teurastamoa, ei esimerkiksi kunnan eläinlääkärin luonnonvaraisen riistan tarkastamiseen hyväksymiä paikkoja. Kohteiden määräksi merkitään vain ne kohteet, joissa on ollut toimintaa vuoden aikana. Eviran rekisterissä: Pienimuotoiset liha-alan laitokset 1.4 Luonnonvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit Lomakkeelle kirjataan ainoastaan tarkastuskäyntien yhteismäärä ja tarkastuksiin käytetty työaika käytäessä tarkastamassa luonnonvaraisen riistan lihaa kunnaneläinlääkärin hyväksymässä muussa paikassa (elintarvikelaki 13 ). 1.5 Kalan maihintuontitarkastukset Luonnonvesistä pyydystettyjen kalastustuote-erien tarkastus maihin siirron yhteydessä. 1.6 Muut alkutuotantopaikat (lukuun ottamatta kohdissa ja 7.1 mainittuja) Alkutuotantopaikat, jotka ovat tulleet kunnan elintarvikevalvonnan piiriin elintarvikelain 23/2006 (22 ) myötä. Jotta muutosta voidaan seurata esimerkiksi elintarvikevalvontakohteiden lukumäärän osalta, merkitään tähän kohtaan ainoastaan ne alkutuotantopaikat, jotka eivät ole olleet ennen elintarvikelain voinmaantuloa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen valvonnassa. Alkutuotantopaikkojen kohdalle ei merkitä maataloustukien maksatukseen liittyviä valvontatoimia (esimerkiksi luomuvalvonta ja CAP -tukivalvonta). 2.1 Lihankäsittelylaitokset (alle 3 milj. kg) Leikkaamot ja/tai jauhelihaa ja/tai raakalihavalmisteita valmistavat laitokset, joiden tuotantomäärä on pienempi kuin kolme (3) miljoonaan kiloa. Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.2 Lihankäsittelylaitokset (yli 3 milj. kg) Leikkaamot ja/tai jauhelihaa ja/tai raakalihavalmisteita valmistavat laitokset, joiden tuotantomäärä on suurempi kuin kolme (3) miljoonaa kiloa. Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.4 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita alle 3 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.5 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita 3-10 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.6 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita yli 10 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.7 Pienimuotoiset liha-alan laitokset (muut kuin teurastuspaikat) Eviran rekisterissä: Pienimuotoiset liha-alan laitokset 2.8 Kylmävarastot Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen mukaan, mikä on niiden pääasiallinen tuoteryhmä tai minkä tuoteryhmän mukaan valvonnan tarve pääasiallisesti määräytyy. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset Lomake B (2/4) 3.1 Kala-alan laitokset, joissa vain perataan kaloja Tähän merkitään kohteet, joissa vain perataan kalaa, muttei muulla tavoin käsitellä, esim. fileerata. Huom! Kukin kala-alan laitos merkitään vain yhteen kohtaan. Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.2 Kala-alan laitokset (alle kg/vuosi) Tähän merkitään kohteet, joissa käsitellään kalaa muullakin tavoin kuin perkaamalla, ja joilla laitoksesta lähtevien tuotteiden paino on vähemmän kuin kg vuodessa. 9

10 Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.3 Kala-alan laitokset (yli kg/vuosi) Tähän merkitään kohteet, joissa käsitellään kalaa muullakin tavoin kuin perkaamalla, ja joilla laitoksesta lähtevien tuotteiden paino on enemmän kuin kg vuodessa. Huom! Entisen terveydensuojelulain mukaiset pienet kala-alan laitokset (kalastaja tai kalanviljelijä), joista toimitetaan tuotteita alle kg vuodessa suoraan kuluttajalle, suurtalouksiin tai vähittäismyymälöihin, merkitään kohtaan 8.3. Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.4 Kylmävarastot Huom! Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen pääasiallisen tuoteryhmän perusteella, vaikka luokittelu saattaa olla joskus hankalaa. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset. 4.1 Maitoalan laitokset (alle kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.2 Maitoalan laitokset ( milj. kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.3 Maitoalan laitokset (yli 2 milj. kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.4 Muut maitoalan laitokset Tähän ryhmään kuuluvat laitokset eivät ota vastaan raakamaitoa. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.5 Maitoalan kylmävarastot Huom! Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen pääasiallisen tuoteryhmän perusteella, vaikka luokittelu tiettyyn tuoteryhmään saattaa olla joskus hankalaa. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset 5.1 Munapakkaamot Erikokoiset munapakkaamot merkitään samaan kohtaan, vaikka isojen laitosten valvonnantarve on lain mukaan suurempi kuin pienten. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt kananmunapakkaamot Suomessa 5.2 Munavalmistelaitokset Eviran rekisterissä: Hyväksytyt kananmunavalmistelaitokset Suomessa 6.1 Tukkukaupat ja varastot Kukin varasto merkitään vain yhteen kohtaan lomakkeella. Lomakkeen kohta valitaan valvonnan kannalta merkittävämmän, pääasiallisen toiminnan mukaan. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset Elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (lomake 3/4) Lomake B (3/4) 7.1 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta Tähän merkitään maatilat (alkutuotantopaikat), jotka tuottavat jalostamattomia maataloustuotteita tai niistä tehtyjä valmisteita kuluttajille ja/tai suurtalouksille. Kyseeseen tulevat maatilat, 10

11 jotka harjoittavat näiden tuotteiden varastointia, pakkaamista, valmistusta, myyntiä tai suoramyyntiä. Tähän merkittyjä kohteita ei merkitä kohtaan Leipomot ja viljavalmistelaitokset Myllyt merkitään vaihtoehtoisesti joko tähän kohtaan (8.1) tai kohtaan 8.4 (pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat). 8.2 Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt 8.3 Pienet kala-alan elintarvikelaitokset (alle kg/vuosi) Entisen terveydensuojelulain mukaiset kala-alan laitokset, jotka toimittavat tuotteitaan alle kg vuodessa suoraan kuluttajalle, suurtalouksiin ja/tai vähittäismyymälöihin, kirjataan tähän. 8.4 Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Tähän ryhmään kuuluvat ne valmistajat, jotka myyvät tuotteensa pääasiassa suoraan kuluttajille. Tällöin tuotteiden valmistus ja myynti tapahtuvat yleensä samoissa tiloissa. 8.5 Muut valmistuslaitokset Esimerkiksi makeis- ja mehutehtaat sekä hunajan jalostajat. 9.1 Pakkaamot 9.2 Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Ennen vähittäismyyntiä tapahtuvat jakelutoimet, esimerkiksi kuljetusliikkeet, tuonti, ja tukkuvarastointi. Esimerkiksi elintarvikkeiden lämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun STM:n asetuksen (597/2000) piiriin kuuluva kuljetusyritys merkitään tällaiseksi kohteeksi. Huom! Elintarvikevalvonta-asetuksen (321/2006) mukainen liikkuva kauppa tai laite merkitään kohtaan 11.4 Torit ja muut myyntipaikat Ravintolat ja muut tarjoilupaikat (alle 50 asiakaspaikkaa) Tähän merkitään ravintoloiden lisäksi grillit ja suuret yleisötilaisuudet, joissa on alle 50 asiakaspaikkaa. Tällöin yksi yleisötilaisuus on yksi kohde Ravintolat ja muut tarjoilupaikat (yli 50 asiakaspaikkaa) Tähän merkitään ravintoloiden lisäksi grillit ja suuret yleisötilaisuudet, joissa on yli 50 asiakaspaikkaa. Tällöin yksi yleisötilaisuus on yksi kohde Muut suurtaloudet (laitoskeittiöt) Tähän merkitään mm. päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden keittiöt ja henkilökuntaruokalat, muut kuin keskuskeittiöt Muut suurtaloudet (keskuskeittiöt) Keskuskeittiöiden lisäksi tähän merkitään ateriapalvelutoiminnat mukaan lukien kotiin vietävien ruokien valmistus Myymälät (yli m 2 ) Suurissa yli m 2 :n myymälöissä saattaa olla useita toiminnanharjoittajia, esimerkiksi leipomotoiminto saattaa olla erillinen elintarvikehuoneisto myymälän sisällä. Tällöin eri yrittäjät merkitään omiin kohtiinsa Myymälät ja myyntipaikat ( m 2 ) 11.3 Myyntipaikat (alle 100 m 2 ) 11.4 Torit ja muut myyntipaikat Tähän merkitään lukumääräksi yksittäisten elinkeinonharjoittajien määrä eli niiden, jotka ovat tehneet ilmoituksen vakituisesta elintarvikkeiden myynnistä. Tilapäisiä myyjiä ei merkitä tähän, mutta niiden valvontaan kulunut työpanos huomioidaan A-lomakkeella. Muilla myyntipaikoilla tarkoitetaan tässä sellaisia elintarvikevalvonnan kohteita, joille ei ole omaa kohtaansa lomakkeella, esimerkiksi posti- tai internetmyyntiä harjoittavien yritysten varastot tai elintarvikevalvonta-asetuksen 321/ :n mukainen liikkuva kauppa tai laite. 11

12 Huom! Suuret yleisötapahtumat, joissa on elintarvikkeiden myyntiä ja/tai tarjoilua, merkitään kohtaan 10.1 tai 10.2 siten, että yksi tapahtuma merkitään yhdeksi kohteeksi. Lomake B (4/4) Lomakkeen B neljännelle sivulle merkitään niiden toimijoiden lukumäärät, jotka saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita ja he ovat tehneet ilmoituksen toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa) sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Lomakkeella ilmoitetaan toimijoiden toimintatyypeittäin ja toimintatyypin tarkennuksittain. Lisäksi ilmoitetaan niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on omavalvontasuunnitelma tai laadunhallintajärjestelmä. 4. Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset (lomake C) Lomakkeelle C merkitään myös Eviran ja aluehallintoviraston teettämät tutkimukset. Lomakkeen C tietoja tarvitaan EU:n tiedonkeruuta varten. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointia varten kerätään näytetiedot B-lomakkeen jaottelun mukaan (valvontakohteittain), joten näytteiden ilmoittaminen pelkästään C-lomakkeella ei riitä. Yleisesti C-lomakkeelle merkityt tiedot koskevat laboratorioissa tehtyjä tutkimuksia eikä esimerkiksi terveystarkastajan tekemiä pakkausmerkintöjen oikeellisuuden tarkastuksia tai Hygicultilla tehtyjä pintapuhtaustutkimuksia. 4.1 C-lomakkeen sarakeotsikot Näyte Näytteet on jaettu 19 eri ryhmään, joita on selvennetty jäljempänä riviotsikoissa. Näytteet (lkm) Näytteellä tarkoitetaan virallisia näytteitä. Kuluttajan tuomia kuluttajavalitusnäytteitä ei ilmoiteta, mutta viranomaisen ottamat ns. vastanäytteet merkitään. Omavalvonnan varmistamiseksi viranomaisen ottamat näytteet merkitään lomakkeelle (tuotenäytteet, puhtausnäytteet). Kokonaisarvostelu Näytteet yhteensä Tähän merkitään analysoitujen näytteiden lukumäärä. Samasta näytteestä voidaan tehdä useita tutkimuksia, mutta esimerkiksi eri mikrobiologiset tutkimukset lasketaan yhdeksi tutkimukseksi. Ainoastaan kohdassa muut tutkimukset voi olla yhtä näytettä kohden useampi tutkimus (ks. myös tutkimukset ). Määräysten vastaiset yhteensä Toimenpiteet yhteensä Toimenpiteiden määrä ei voi ylittää määräystenvastaisten lukumäärää, sillä tässä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joihin syynä on nimenomaan näytteen/tuotteen määräystenvastaisuus. Tutkimukset Tutkimus on määritetty siten, että samasta näytteestä tehtävät samaan ryhmään kuuluvat määritykset/analyysit merkitään yhdeksi tutkimukseksi. Jos jauhelihasta määritetään useita mikro- 12

13 beja/mikrobiryhmiä, on kyseessä yksi mikrobiologinen tutkimus. Samoin on kyse yhdestä tutkimuksesta, jos leivästä määritetään happamuuden säätöaineet ja säilöntäaineet (lisäainetutkimus). Sen sijaan esim. esim. leivän kadmium- ja suolatutkimuksista merkitään toinen vierasainetutkimuksiin ja toinen muihin koostumustutkimuksiin. Mikäli näytteestä todetaan useita määräystenvastaisia tutkimustuloksia (aistinvarainen laatu, mikrobiologinen laatu, lisäaineet, muu koostumus, vieraat aineet, pakkausmerkinnät ja esitteet, muut tutkimukset), kukin määräystenvastaisuus merkitään erikseen omaan kohtaansa. Aistinvarainen laatu Laboratoriossa aistinvaraisin arviointimenetelmin tehdyt tutkimukset. Mikrobiologinen laatu Tähän merkitään mikrobiologisten tutkimusten lisäksi biologisia aineita (esim. loiset), toksiineja ja niiden metaboliitteja koskevat tutkimukset. Tutkimustulos katsotaan määräystenvastaiseksi silloin, kun lainsäädännössä asetettu raja-arvo ylittyy tai kun tulosten perusteella katsotaan aiheutuvan terveysvaaraa. Lisäaineet Muu koostumus Tähän merkitään tutkimukset, joissa on selvitetty tuotteen koostumuksen määräystenvastaisuutta muutoin kuin lisäaineiden osalta (esim. suola). Vieraat aineet Vierasainetutkimusten lisäksi tässä ilmoitetaan Säteilyturvakeskuksen laitteilla tehdyt elintarvikenäytteiden radioaktiivisia aineita koskevat määritykset. Sen sijaan torjuntaainetutkimuksia ei ilmoiteta tässä, koska niille on oma raportointijärjestelmänsä ja kyseiset tiedot kerätään erikseen. Pakkausmerkinnät ja esitteet Tähän merkitään tutkimukset, joissa on selvitetty merkintöjen ja muiden myynnin yhteydessä annettavien tietojen määräystenmukaisuutta. Muut tutkimukset Kohdassa muut tutkimukset voi tutkimuksia olla enemmän kuin näytteitä. Esimerkiksi, kun grillirasvoista määritetään savuamispiste ja happoluku, näytteitä on yksi ja tutkimuksia kaksi. 4.2 C-lomakkeen riviotsikot 1. Maito ja maitovalmisteet Ryhmään kuuluvat myös levitettävät maitorasvat (voi, voi 60 ja 40 ja maitorasvalevitteet). Jäätelö ilmoitetaan kohdassa 11 ja vähälaktoosisiksi prosessoidut maitovalmisteet kohdassa Eräät ravintorasvat 3. Liha ja lihavalmisteet, riista ja siipikarja 4. Muna ja munavalmisteet 5. Kala ja kalavalmisteet, äyriäinen ja simpukka 6. Vilja ja leipomovalmisteet 7. Hedelmät ja vihannekset ja niistä tehdyt valmisteet Tähän kuuluvat myös marjat, kasvikset, ruokaperuna, sienet ja edellisistä tehdyt valmisteet. 8. Pähkinät ja pähkinätuotteet ja coctailsnacksit 13

14 Myös erilaiset naposteltavat tuotteet, kuten kasvis- ja viljatuotteet, perunalastut ym. suolapalat kuuluvat tähän ryhmään. 9. Valmisruoat Tähän ryhmään kuuluvat tuoreet ja pakastetut valmisruoat ja täytetyt voileivät. Sen sijaan keitot, liemet ja kastikkeet merkitään omaan ryhmäänsä Keitot, liemet ja kastikkeet Tähän kuuluvat myös sinappi, majoneesi, etikka ja tomaattikastike (ketsuppi), soijakastikkeet ja muut maustekastikkeet. 11. Jäätelöt ja jälkiruoat Myös jälkiruokakastikkeet merkitään tähän. 12. Yrtit ja mausteet Tähän ryhmään kuuluvat myös ruokasuola ja sen korvikkeet sekä aromivalmisteet 13. Mehu, juomat, kivennäisvesi ja pakattu vesi 14. Makeiset, hunaja ja sokeri Myös suklaamakeiset ja sokerivalmisteet, kuten kakunkoristeet ja siirapit merkitään tähän. 15. Kaakao ja kaakaovalmisteet, kahvi ja tee Myös kaakaopavut, kaakaojuomajauheet, kahvipavut ja yrttiteet merkitään tähän. 16. Lisäaineet 17. Erityisruokavaliovalmisteet Ryhmään merkitään mm. lastenruoat, laihdutusvalmisteet, urheiluvalmisteet, gluteenittomat tuotteet ja vähälaktoosisiksi prosessoidut maitovalmisteet. Sen sijaan erityisvalmisteisiin kuuluvat pillerit ja puristeet merkitään ryhmään Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat tarvikkeet Myös pintahygienianäytteet kuuluvat tänne. 19. Muut Esimerkiksi kohdassa 17 mainitut erityisvalmisteisiin kuuluvat pillerit ja puristeet. 14

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2010 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset 2013 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikenäytteet... 1 2.1 Näytemäärät... 1 2.2 Näytteenottosyyt...

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 20.12.2016 26 muilta osin paitsi tupakkalain mukaiset taksat,

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 1 Eläinlääkintöneuvos 3.3.2016 Marjatta Rahkio VALTIONEUVOTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSRISKEIL- TÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Laitoksen uudelleenhyväksyminen

Laitoksen uudelleenhyväksyminen (Eviran ohje 16001/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 3 2 Lainsäädäntö 3 3 Hyväksyvät viranomaiset 4 4 Elintarvikehuoneistot,

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira

Elintarvikekuljetusten valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira Elintarvikekuljetusten valvonta Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 6.5.2015 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira 1 Säädösten keskeiset tavoitteet Vaatimusten ja elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara

PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara PAKKAUSMERKINNÄT PAKETTIIN! Mervi Louhivaara MIHIN PAKKAUSMERKINNÄT LAITETAAN? Valmiiksi pakattuihin tuotteisiin Ei tarvitse jos: tuote pakataan loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo

Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 1 / 7 Porvoon kaupunki Terveydensuojelu Terveydensuojelun toimialue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo HAKEMUS - LAITOKSET Elintarvikelain (23/2006) 13 :n mukainen elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (9)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (9) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (9) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut Joni Haapanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Venäjä Laitoksen

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira yhti@valvira.fi 5.2.2016 Heli Laasonen 1 Mikä on YHTI 2B? YHTI 2B : talous- ja uimavesien viranomaisnäytetietojen

Lisätiedot

Projektin. Elintarvike- ja rehuvalvonnan indikaattorit elintarviketurvallisuustilastoissa. Kansallinen loppuraportti 29.12.2006

Projektin. Elintarvike- ja rehuvalvonnan indikaattorit elintarviketurvallisuustilastoissa. Kansallinen loppuraportti 29.12.2006 Projektin Elintarvike- ja rehuvalvonnan indikaattorit elintarviketurvallisuustilastoissa Kansallinen loppuraportti 29.12.2006 Kansallinen loppuraportti i Projektin ohjausryhmä: Marjo Bruun, Tike Leena

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 23. Elintarvikelaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 23. Elintarvikelaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 N:o 23 26 SISÄLLYS N:o Sivu 23 Elintarvikelaki... 89 24 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta... 117 25 Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta...

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot