ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta Ohjeen ja lomakkeiden muutokset Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot (lomake A 1/2) Taustatiedot valvontayksiköstä Lomakkeesta lisätietoja antava henkilö Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö ja työpanos Valvontahenkilöstön virka-/toiminimike Tutkimushenkilöstön virka-/toiminimike Elintarvikevalvonnan muut taustatiedot (lomake A 2/2) Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet (lomake B 1/4 3/4) B- lomakkeiden sarakeotsikot B-lomakkeiden riviotsikot Alkutuotantopaikat ja laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (lomakkeet B 1/4 ja 2/4) Elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (lomake 3/4) Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset (lomake C) C-lomakkeen sarakeotsikot C-lomakkeen riviotsikot... 13

2 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta Elintarvikevalvonnan tiedonkeruu toteutettiin vuoteen 2006 saakka virallista valvontaa koskevan direktiivin 89/397/ETY 14 artiklan pohjalta. Vuoden 2006 alusta voimaan astuneella asetuksella (EY) Nro: 882/2004 kumottiin em. direktiivi ja komissiossa on valmisteltu ohje vuosiraportoinnista (2007/363/EY). Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kerää valvontatiedot samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina niistä kunnista, joilla ei ole KUTI tietojärjestelmää käytössä. Tiedonkeruulomakkeilla kerätään pääasiassa sellaisia tietoja, joita tarvitaan kuntien elintarvikevalvonnan toteutumisen arvioimisessa, valvonnan ohjauksessa ja EU:lle tehtävässä vuosiraportoinnissa. Vuoden 2011 tiedonkeruussa käytetään aiempaa ELTU-kohdeluokitusta, vaikka se on vanhentunut, koska tietojärjestelmien muutosvaiheen läpivienti halutaan varmistaa. Elintarvikevalvonnan tarpeisiin valmistellaan keskitettyä tietojärjestelmää, jonka ensimmäinen vaihe (kohdetietojärjestelmä, KUTI 1) valmistui vuonna Hankkeen toinen vaihe, KUTI 2 (valvontatietojärjestelmä), määrittely on saatettu loppuun ja otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Uuteen tietojärjestelmään valvontakohteet luokitellaan uusien säädösten ja valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman riskiluokituksen mukaisesti, mutta lisäksi järjestelmään viedään kohteista ELTU -luokituksen mukainen tieto, jotta seurantajärjestelmien muutosvaiheessakin voidaan valvontaa seurata alkaen kunnat/ky:t ovat voineet sopia, että viranhaltija voi tehdä valvontatoimenpiteitä virkavastuulla myös toisessa kunnassa/ky:ssä (ks. STM:n selvityksiä 10/2001). Elintarvikevalvontaviranomainen voi olla esimerkiksi ylikunnallinen lautakunta, jossa on edustus kaikista yhteistyökunnista. Ylikunnallisen lautakunnan tapauksessa lautakunnan ns. kotikunta vastaa mahdollisiin selvityspyyntöihin tms. myös kaikkien jäsenkuntien osalta. Lakimuutokset, jotka koskevat kuntien/ky:ien välisen yhteistyön helpottamista, tehtiin kansanterveyslakiin ja muihin ympäristöterveydenhuoltoa koskeviin erityislakeihin. Tiedot elintarvikevalvonnasta voidaan toimittaa joko yhteisellä lomakkeella tai jokainen jäsenkunta erikseen. Kunnalla tarkoitetaan jäljempänä kunnan lisäksi kuntayhtymää ja seudullista valvontayksikköä sekä seudullista yhteistoiminta-aluetta. 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011 Lomakkeille on lisätty ELTU luokittelun lisäksi KUTI kohdeluokittelu muihin kohteisiin paitsi alkutuotantoon. 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala Lomakkeilla ilmoitetaan tiedot, jotka koskevat: - elintarvikelain (23/2006) nojalla tehtävää valvontaa; - lisäksi ilmoitetaan tiedot kunnan tehtäväksi säädetystä EY-asetusten mukaisesta valvonnasta, kuten kananmunien, levitettävien ravintorasvojen ja luomutuotteiden valvonnasta. Lomakkeella ei ilmoiteta - EU-maataloustukien maksatukseen liittyviä maatalouspolitiikkalain (1100/2994) mukaisia tarkastuksia, näytteenottoa ja tutkimuksia; - kansallisiin vierasaine- ja salmonellavalvontaohjelmiin liittyvää näytteenottoa ja tutkimuksia; - kasviksista tehtyjä torjunta-ainetutkimuksia. 2

3 Tiedot edellä mainituista raportoidaan erikseen. 2. Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot (lomake A 1/2) 2.1 Taustatiedot valvontayksiköstä Kunta/kuntayhtymä/seudullinen valvontayksikkö/ yhteistoiminta-alue Kunnallisesta elintarvikevalvonnasta vastaavan kunnan, kuntayhtymän tai seudullisen valvontayksikön taikka yhteistoiminta-alueen nimi tai ylikunnallisen lautakunnan tapauksessa ns. isäntä- tai kotikunnan nimi. Kuntayhtymään tai seudulliseen valvontayksikköön kuuluvat kunnat Luettelo kunnista, joiden elintarvikevalvonnasta kuntayhtymä, seudullinen valvontayksikkö, yhteistoiminta-alue tai kotikunta vastaa. Lomakenumero Lomakkeiden tilastollisessa käsittelyssä käytetty numero. Evira täyttää. Kunta-/ kuntayhtymäkoodi Evira täyttää. Aluehallintovirastokoodi (Evira täyttää): Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 2 Itä-Suomen aluehallintovirasto 3 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 4 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 5 Lapin aluehallintovirasto 6 Ahvenanmaan maakunta Asukasluku Kunnan asukasluku kyseisen vuoden alussa. Evira täyttää Suomen Kuntaliiton tietojen perusteella. Pinta-ala Kunnan maa-alan ja sisävesien yhteenlaskettu pinta-ala. Evira täyttää Suomen Kuntaliiton tietojen perusteella. Ensisaapumiserät Kunnan ensisaapumispaikkoihin saapuneiden eläimistä saatavien elintarvike-erien lukumäärä merkitään. Tiedot saadaan kunnan tekemistä ilmoituksista Eviralle. Evira täyttää. 2.2 Lomakkeesta lisätietoja antava henkilö Lomakkeeseen kirjoitetaan sen henkilön nimi, virkanimike ja yhteystiedot, joka vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin ja tarkennuspyyntöihin. 2.3 Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö ja työpanos 3

4 Lukumäärä Lukumäärä on niiden kunnassa työskentelevien henkilöiden määrä, jotka tekevät elintarvikevalvonta- (kohdat 1 5,2) tai tutkimustyötä (kohdat 6-10). Lukumäärä on periaatteessa kokonaisluku, vaikka ko. henkilöt tekisivät osa-aikatyötä tai vain osan työajastaan elintarvikevalvontaa. Lukumäärä voi olla murto-/desimaaliluku vain, mikäli näin jaetuista henkilöistä saadaan eri kuntien (ja/tai valvonnan ja tutkimuksen) henkilöt yhteen laskien kokonaisluku. Tavoitteena on saada lasketuksi niiden henkilöiden lukumäärä, jotka tekevät Suomessa elintarvikevalvontatyötä. Henkilöt merkitään pääsääntöisesti sen kunnan lomakkeelle, jossa virka tai toimi on. Halutessaan kunnat voivat jakaa henkilöt keskenään, mutta on pidettävä huoli, että kukin henkilö kirjautuu yhtenä (eikä esimerkiksi puolikkaana tai kahtena). Yhdestä henkilöstä on murto- tai desimaalilukujen yhteenlaskussa tultava yksi (1) myös silloin, kun hän toimii eri kunnissa eri nimikkeillä (esim. terveysvalvonnan johtajana yhdessä kunnassa ja eläinlääkärinä toisessa). Viransijaisia ei merkitä erikseen, mutta ne henkilöt merkitään, jotka työskentelevät samanaikaisesti vakinaisen henkilökunnan kanssa pidempään kuin esimerkiksi perehdyttämiseen tarvittavan ajan. Valvontaan/tutkimukseen käytetty työpanos henkilötyöpäivinä Kunnan työntekijöiden tekemä, tai ostopalveluna teetetty, elintarvikevalvonnan tai - tutkimuksen kokonaistyöpanos henkilötyöpäivinä (htpv). Ostettaessa valvontapalveluita toisesta kunnasta lukumäärä sarakkeeseen ei merkitä toisen kunnan henkilöitä. Tähän kohtaan kirjattava kokonaistyöpanos käsittää tarkastuksiin käytetyn työpanoksen lisäksi valvontaan tarvittaviin matkoihin (esim. tarkastus- ja näytteenottomatkat) kuluvan ja muun elintarvikevalvontaan liittyvän työajan, esimerkiksi ilmoitusten käsittelyyn, neuvontaan, päivystykseen, koulutukseen jne. kulunut aika. Näin ollen se on B-lomakkeilta yhteenlaskettua tarkastuksiin käytettyä työaikaa suurempi. Yhden htpv:n pituus on laskelmissa 7,5 h ja yhdessä henkilötyövuodessa (htv) on 220 htpv. 2.4 Valvontahenkilöstön virka-/toiminimike 1. Terveysvalvonnan johtaja tai vastaava Tähän kirjataan terveysvalvonnan johtaja tai vastaava, hänen työpanoksensa elintarvikevalvonnassa sekä hänen koulutuksensa, mikäli terveysvalvonnan johtaja on kunnassa nimetty (ja hän on tehnyt elintarvikevalvontatyötä). Mikäli terveysvalvonnan johtajalle kuuluu elintarvikevalvonnan suunnittelutehtäviä tai alan kohteiden hyväksymiseen, ilmoitusten käsittelyyn tms. liittyviä tehtäviä, myös niihin kulunut aika merkitään A-lomakkeelle, vaikka hän ei tekisi näiden kohteiden tarkastuksia. 2. Eläinlääkärit (muut kuin mahdollisesti edellä mainitut) Tähän merkitään elintarvikevalvontaan osallistuneiden eläinlääkäreiden lukumäärä ja heidän elintarvikevalvontaan käyttämänsä työpanos. Mm. maidontuotantotilojen tarkastukset sekä B- lomakkeen kohdissa 1.2 ja 1.4 tarkoitetut tarkastukset kuuluvat usein tämän henkilöstöryhmän tehtäviin. 3. Muun korkeakoulututkinnon suorittanut valvontahenkilöstö Tähän kirjataan esimerkiksi terveystarkastajana toimivat jonkun muun kuin eläinlääkärin tutkinnon omaavat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet valvontahenkilöt. 4

5 4. Muun kuin korkeakoulututkinnon suorittanut valvontahenkilöstö (terveystarkastaja tai vastaava) Kohtaan merkitään ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut tai muutoin pätevöitynyt valvontahenkilöstö, joka toimii terveystarkastajana tai vastaavalla nimikkeellä (esim. ympäristötarkastaja, ympäristösihteeri jne). 5.1 Avustava henkilöstö (näytteenottajat, toimistohenkilöt ym.) Avustavaksi henkilöstöksi merkitään henkilöt, joiden työpanos esimerkiksi toimisto- tai näytteenottotyössä vapauttaa valvontahenkilöstön tekemään varsinaista valvontatyötä. 5.2 Ei vakinaisessa työsuhteessa olevat (esim. projektityöntekijät) Viransijaisia ei merkitä erikseen, mutta sellaiset henkilöt, jotka työskentelevät samanaikaisesti vakinaisen henkilökunnan kanssa ilman vakinaista virkaa tai tointa (kauemmin kuin esimerkiksi sijaisen perehdyttämiseen tarvittavan ajan) merkitään kohtaan Tutkimushenkilöstön virka-/toiminimike Kohtiin 6 10 merkitään kuntien palveluksessa olevan tutkimushenkilöstön lukumäärä ja elintarvikkeiden tutkimukseen käyttämä työpanos. 2.6 Elintarvikevalvonnan muut taustatiedot (lomake A 2/2) Valvonnan suunnittelu ja valvonnan seuranta Valvonnan suunnittelua ja seurantaa koskevien kysymysten pääasiallinen tarkoitus on herättää valvontayksikössä kysymys tällaisten asioiden merkityksestä. Käytäntöjen moninaisuudesta johtuen tilastollisten laskelmien teko näistä tiedoista on vaikeaa, mutta niitä voidaan käyttää kuntakohtaisten arviointien yhteydessä taustatietona. Valvontaprojektit/Täydennyskoulutus Valvontaprojekteja ja täydennyskoulutusta koskevat kysymykset kuvaavat osaltaan elintarvikevalvontaan suunnattuja resursseja. Kuluttajavalitukset Elintarvikevalvonnasta saadut maksutulot Elintarvikevalvonnasta saaduista maksutuloista kerätään tietoja, jotta voidaan vastata eduskunnan elintarvikelain (23/2006) hyväksymisen yhteydessä tekemään lausumaan. Ensimmäiseen kohtaan merkitään elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä kerätyt maksutulot (elintarvikelaki ). Toiseen kohtaan merkitään elintarvikelain 71.1 :n kohtien 2-4 mukaiset maksutulot. Tässä kohdassa mukaan lasketaan kaikki elintarvikelain nojalla perittävät valvontamaksut, mukaan lukien myös valvontatoimet, joista on jo aiemman lainsäädännön nojalla peritty maksuja, kuten maidontuotantotilojen ja teurastuksen valvontaan liittyvät maksut. Vapaamuotoiset kommentit A-lomakkeen alareunassa on tilaa vapaamuotoisille kommenteille, jotka voivat koskea kunnan valvontaa tai lomakkeiden toimivuutta. Lomakkeen kääntöpuoli on myös käytettävissä. 3 Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet (lomake B 1/4 3/4) 3.1 B- lomakkeiden sarakeotsikot 5

6 Valvontakohde Lomakkeella B valvontakohteet on luokiteltu 41:een kohdeluokkaan siten, että ensin luettelossa on alkutuotantopaikat ja ns. laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (sivut 1/4 ja 2/4) ja niiden jälkeen muut elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (sivu 3/4). Kohteiden luokittelusta on tarkempia ohjeita jäljempänä. Vuonna 2011 B lomakkeissa on ELTU luokituksen lisäksi on KUTI luokitus (pl. alkutuotanto) siten, että ELTUn numeroiden rinnalla on KUTI numerot. Valvontatiedot Valvontatiedot koskevat elintarvikevalvontakohteita (sekä hyväksyttäviä että ilmoituksenvaraisia), niiden omavalvontasuunnitelmia sekä niihin tehtyjä tarkastuksia (lukumäärää ja työaikaa), viranomaisnäytteenottoa sekä toimenpiteitä. Lomakkeen avulla selvitetään kunta- ja kohdetyyppikohtaista elintarvikevalvontaa ja suoritteita. Valvontakohteet on jaoteltu alkutuotantopaikkoihin, elintarvikealan laitoksiin ja muihin elintarvikehuoneistoihin. Lomakkeelle kirjataan pääasiassa elintarvikelain nojalla tehtyjen valvontatoimien tiedot (ks. Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala, luku 2.1). Valvontakohteet yhteensä (lkm) Kunnan alueella sijaitsevien elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen lukumäärä B-lomakkeen jaottelun mukaan lukuun ottamatta kohtia 1.2 (tiloilla tapahtuvat ante mortem -tarkastuskäynnit) ja 1.4 (luonnonvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit), joista merkitään ainoastaan tarkastuskäyntien lukumäärä ja tarkastuksiin käytetty työpanos. Mikäli kohteen toiminta on alkanut tai loppunut vuoden aikana, kirjataan lukumäärään myös ne, joihin on tehty tarkastuksia ja/tai muita toimenpiteitä. Toiminnanharjoittajan vaihdoksen yhteydessä kohdetta ei merkitä uudeksi, mikäli toiminnan luonteeseen ei tule muutosta. Jos samassa paikassa (esim. kauppakeskus tai kauppahalli) toimii useita elintarvikealan toimijoita, kukin lasketaan erilliseksi valvontakohteeksi. Elintarvikealan toimijalla voi olla useaan ryhmään kuuluvia toimintoja, mutta kukin elintarvikehuoneisto merkitään vain kerran ja sellaiseen ryhmään, joka vastaa sen pääasiallista toimintaa. Esimerkiksi myymälä, jolla on leipomotoimintaa, merkitään ainoastaan kohtaan myyntipaikat, mutta jos leipomo- ja myymälätoiminnoista ovat vastuussa eri toimijat, lomakkeelle merkitään kaksi kohdetta. Ensisaapumispaikka (tai toimija) merkitään elintarvikehuoneistoksi siihen kohderyhmään, joka vastaa sen pääasiallista toimintaa. Tiedot ensisaapumiseristä saadaan Eviran ensisaapumisvalvontaa koskevasta raportointijärjestelmästä. Kunta ei merkitse ensisaapumiserien valvontakäyntejä kohteen tarkastuksiksi. Kohteet, joissa hyväksytty OV-suunnitelma (lkm) Tähän kirjataan pääsääntöisesti niiden kohteiden lukumäärä, joiden omavalvonta- (OV-) suunnitelma on hyväksytty. Mikäli kohdeluokkaan kuuluu kohteita joiden omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse viranomaisen hyväksyä, merkitään näiden osalta niiden kohteiden lukumäärä, joilla on omavalvontasuunnitelma. Tarkastetut kohteet (lkm) Kohtaan merkitään niiden kohteiden lukumäärä, joihin on tehty tarkastuksia. Valvontakohde lasketaan tarkastetuksi ainoastaan kerran riippumatta siitä, kuinka monta tarkastusta kohteeseen on tehty vuoden aikana. 6

7 Tarkastuskäynnit yhteensä (lkm) Sarakkeeseen merkitään valvontaviranomaisten kohteisiin tekemien tarkastusten lukumäärä. Tarkastuskäynti on käynti, jonka yhteydessä suoritetaan yksi tai useampia virallisia tarkastustoimintoja (mukaan lukien näytteenotto, työskentelyhygienian tarkastus, omavalvonnan ja sen toimivuuden tarkastus). Pelkästään näytteenottoa varten tehtyä käyntiä ei kuitenkaan katsota tarkastuskäynniksi. Yhden tarkastuksen aikana voidaan siten tarkastaa koko yritys tai jokin sen toiminto tai osa-alue. Tarkastuskäynti lasketaan yhdeksi käynniksi, vaikka sen yhteydessä tarkastettaisiin useita yrityksen toimintoja (kuten vähittäismyynti ja myymälässä harjoitettava valmistustoiminta) ja/tai useita eri asioita (kuten raaka-aineiden, valmistusmenetelmien ja lopputuotteen tarkastus). Myös elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksymiseen liittyvät tarkastukset kirjataan tarkastuksiksi. Useita vuorokausia kestävä tarkastus lasketaan yhdeksi tarkastukseksi. Tarkastuksiin käytetty työaika (htpv) Välittömästi tarkastukseen liittyviin toimiin, kuten asiakirjoihin tutustumiseen, matkaan, tarkastuspöytäkirjan kirjoittamiseen, käytetty työaika henkilötyöpäivinä (htpv). Ellei työajanseurantaa ole tehty, riittää arvio. Elintarvikeviraston laskelmissa yksi (1) htpv = 7,5 h ja yksi (1) htv = 11 htkk = 220 htpv. B-lomakkeella ilmoitettaviin tarkastuksiin yhteensä käytetty työaika poikkeaa A- lomakkeella ilmoitettavasta elintarvikevalvonnan kokonaistyöpanoksesta, koska elintarvikevalvontaan kuuluu myös muita tehtäviä kuin kohteiden tarkastukset. Kunnissa voi olla myös sellaisia kohteita, joita ei ole B-lomakkeelle luokiteltu (esim. tilapäiset torimyyjät), mutta joiden valvonta kuuluu kunnalle. Myös näiden kohteiden valvontaan käytetty työaika kirjataan A-lomakkeelle kokonaistyöpanokseen. Viranomaisnäytteet Näytteellä tarkoitetaan virallisia näytteitä. Kuluttajan tuomia kuluttajavalitusnäytteitä ei ilmoiteta, mutta viranomaisen ottamat ns. vastanäytteet ilmoitetaan. Näytteet, jotka viranomainen ottaa omavalvonnan toimivuuden valvomiseksi merkitään lomakkeelle (tuotenäytteet, puhtausnäytteet), vaikka näytteenotosta ja tutkimuksista laskutetaan yritystä. Valvonnan arviointia varten tarvitaan näytetiedot valvontakohteittain (B-lomake) ja EU:n tiedonkeruuta varten tuoteryhmittäin (C-lomake). Näytteiden yhteismäärä voi olla erilainen B- ja C-lomakkeilla, koska C-lomakkeella ilmoitetaan kaikki analysoidut elintarvikenäytteet (myös Eviran ja lääninhallitusten koordinoimien projektien näytteet), mutta B- lomakkeella vain kunnan viranomaisnäytteet. Kohteet, joissa ryhdytty toimenpiteisiin Tässä ilmoitetaan niiden kohteiden lukumäärä, joissa valvontaviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin yhden tai useamman kerran vuoden aikana. Toimenpiteiksi katsotaan elintarvikelain mukaiset kirjallisesti esitetyt toimenpiteet, joihin valvontaviranomainen on ryhtynyt säädösten tai määräysten laiminlyönnin johdosta. Suullisia huomautuksia tai kehotuksia ei kirjata tällä lomakkeella toimenpiteiksi. Huom! Lukumäärä ei voi olla suurempi kuin tarkastettujen kohteiden määrä. Ks. myös toimenpiteiden syyt. Toimenpiteet yhteensä Kirjallisten toimenpiteiden yhteismäärä (ks. myös toimenpiteiden syyt). Toimenpiteet merkitään tarkastuskohdetta kohden, ei tarkastettuja elintarvikkeita kohden; jos esimerkik- 7

8 si viidessä eri tuotteessa on ylitetty viimeinen käyttöpäivä, toimenpiteiden lukumääräksi merkitään yksi ja toimenpiteiden syyksi pakkausmerkinnät ja esitteet. Toimenpiteiden syyt (lkm) Yhdellä toimenpiteellä voi olla yksi tai useampia syitä, joten syiden yhteismäärä ei välttämättä ole sama kuin toimenpiteiden määrä. Syiden yhteismäärä ei voi olla pienempi kuin toimenpiteiden määrä. Lukumäärällä halutaan selvittää, kuinka usein alla mainitut seikat ovat syynä kirjallisille toimenpiteille. Omavalvonta Toimenpiteet, joiden syynä on elintarvikelain edellyttämän omavalvontasuunnitelman puuttuminen, puutteellisuus tai noudattamatta jättäminen. Yleinen hygienia Toimenpiteet, joiden syynä on tarkastuksen yhteydessä rakenteissa (tilat, laitteet jne.) havaitut puutteet ja/tai se, että ristikontaminaatioiden estäminen laitoksessa on puutteellista. Lisäksi tähän merkitään henkilöstön hygienian puutteellisuudesta (siisteys, pukeutuminen jne.) aiheutuneet toimenpiteet. Koostumus Toimenpiteet, joiden syynä ovat tuotteen koostumuksen määräystenvastaisuus (ml. lisäaineet ja tuoteväärennökset). Laatu ja epäpuhtaudet Tässä tarkoitetaan tarkastuksen yhteydessä aistein havaittavaa laadun huononemista tai epäpuhtauksia. Pakkausmerkinnät ja esitteet Toimenpiteet, joiden syynä on tarkastuksen yhteydessä havaittu pakkausmerkintöjen määräystenvastaisuus (ml. terveysmerkki ja käytetyt väittämät). Tarkastus tehdään selvittämällä todellisuudessa käytettävät ainesosat, vertaamalla reseptiä ja pakkausmerkintöjä toisiinsa tai tarkastamalla merkintöjen oikeellisuutta. 3.2 B-lomakkeiden riviotsikot Alkutuotantopaikat ja laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (lomakkeet B 1/4 ja 2/4) Laitosasetuksen (37/EEO/2006) mukaiset elintarvikkeiden kuljetusvälineet kuuluvat tuotteita lähettävän kohteen valvontaan. Valvonta-aika merkitään siten myös ao. kohteen kohdalle. Sellaisten elintarvikkeiden kuljetuksien, jotka eivät kuulu laitosasetuksen piiriin, valvonta merkitään kohtaan 9.2. Lomake 1/4 1.1 Maidontuotantotilat Kohteet, joihin tehdään maidontuotantotilojen tarkastuksia. Maidontuotantotiloilta ei edellytetä omavalvontasuunnitelmia. Tähän ei merkitä valvontatoimia, jotka tehdään maatalouspolitiikkalain (1100/1994) nojalla (esim. CAP -tukivalvonta). 1.2 Tiloilla tapahtuvat ante mortem -tarkastuskäynnit Lomakkeelle kirjataan tarkastuskäyntien yhteismäärä ja tarkastuksiin käytetty työaika käytäessä maatiloilla, joissa tarkastetaan elävänä teurastuspaikoissa teurastettavia eläimiä tai sairaita eläimiä. 8

9 1.3 Teurastuspaikat Teurastuspaikalla tarkoitetaan pienimuotoista teurastamoa, ei esimerkiksi kunnan eläinlääkärin luonnonvaraisen riistan tarkastamiseen hyväksymiä paikkoja. Kohteiden määräksi merkitään vain ne kohteet, joissa on ollut toimintaa vuoden aikana. Eviran rekisterissä: Pienimuotoiset liha-alan laitokset 1.4 Luonnonvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit Lomakkeelle kirjataan ainoastaan tarkastuskäyntien yhteismäärä ja tarkastuksiin käytetty työaika käytäessä tarkastamassa luonnonvaraisen riistan lihaa kunnaneläinlääkärin hyväksymässä muussa paikassa (elintarvikelaki 13 ). 1.5 Kalan maihintuontitarkastukset Luonnonvesistä pyydystettyjen kalastustuote-erien tarkastus maihin siirron yhteydessä. 1.6 Muut alkutuotantopaikat (lukuun ottamatta kohdissa ja 7.1 mainittuja) Alkutuotantopaikat, jotka ovat tulleet kunnan elintarvikevalvonnan piiriin elintarvikelain 23/2006 (22 ) myötä. Jotta muutosta voidaan seurata esimerkiksi elintarvikevalvontakohteiden lukumäärän osalta, merkitään tähän kohtaan ainoastaan ne alkutuotantopaikat, jotka eivät ole olleet ennen elintarvikelain voinmaantuloa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen valvonnassa. Alkutuotantopaikkojen kohdalle ei merkitä maataloustukien maksatukseen liittyviä valvontatoimia (esimerkiksi luomuvalvonta ja CAP -tukivalvonta). 2.1 Lihankäsittelylaitokset (alle 3 milj. kg) Leikkaamot ja/tai jauhelihaa ja/tai raakalihavalmisteita valmistavat laitokset, joiden tuotantomäärä on pienempi kuin kolme (3) miljoonaan kiloa. Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.2 Lihankäsittelylaitokset (yli 3 milj. kg) Leikkaamot ja/tai jauhelihaa ja/tai raakalihavalmisteita valmistavat laitokset, joiden tuotantomäärä on suurempi kuin kolme (3) miljoonaa kiloa. Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.4 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita alle 3 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.5 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita 3-10 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.6 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita yli 10 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.7 Pienimuotoiset liha-alan laitokset (muut kuin teurastuspaikat) Eviran rekisterissä: Pienimuotoiset liha-alan laitokset 2.8 Kylmävarastot Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen mukaan, mikä on niiden pääasiallinen tuoteryhmä tai minkä tuoteryhmän mukaan valvonnan tarve pääasiallisesti määräytyy. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset Lomake B (2/4) 3.1 Kala-alan laitokset, joissa vain perataan kaloja Tähän merkitään kohteet, joissa vain perataan kalaa, muttei muulla tavoin käsitellä, esim. fileerata. Huom! Kukin kala-alan laitos merkitään vain yhteen kohtaan. Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.2 Kala-alan laitokset (alle kg/vuosi) Tähän merkitään kohteet, joissa käsitellään kalaa muullakin tavoin kuin perkaamalla, ja joilla laitoksesta lähtevien tuotteiden paino on vähemmän kuin kg vuodessa. 9

10 Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.3 Kala-alan laitokset (yli kg/vuosi) Tähän merkitään kohteet, joissa käsitellään kalaa muullakin tavoin kuin perkaamalla, ja joilla laitoksesta lähtevien tuotteiden paino on enemmän kuin kg vuodessa. Huom! Entisen terveydensuojelulain mukaiset pienet kala-alan laitokset (kalastaja tai kalanviljelijä), joista toimitetaan tuotteita alle kg vuodessa suoraan kuluttajalle, suurtalouksiin tai vähittäismyymälöihin, merkitään kohtaan 8.3. Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.4 Kylmävarastot Huom! Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen pääasiallisen tuoteryhmän perusteella, vaikka luokittelu saattaa olla joskus hankalaa. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset. 4.1 Maitoalan laitokset (alle kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.2 Maitoalan laitokset ( milj. kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.3 Maitoalan laitokset (yli 2 milj. kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.4 Muut maitoalan laitokset Tähän ryhmään kuuluvat laitokset eivät ota vastaan raakamaitoa. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.5 Maitoalan kylmävarastot Huom! Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen pääasiallisen tuoteryhmän perusteella, vaikka luokittelu tiettyyn tuoteryhmään saattaa olla joskus hankalaa. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset 5.1 Munapakkaamot Erikokoiset munapakkaamot merkitään samaan kohtaan, vaikka isojen laitosten valvonnantarve on lain mukaan suurempi kuin pienten. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt kananmunapakkaamot Suomessa 5.2 Munavalmistelaitokset Eviran rekisterissä: Hyväksytyt kananmunavalmistelaitokset Suomessa 6.1 Tukkukaupat ja varastot Kukin varasto merkitään vain yhteen kohtaan lomakkeella. Lomakkeen kohta valitaan valvonnan kannalta merkittävämmän, pääasiallisen toiminnan mukaan. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset Elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (lomake 3/4) Lomake B (3/4) 7.1 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta Tähän merkitään maatilat (alkutuotantopaikat), jotka tuottavat jalostamattomia maataloustuotteita tai niistä tehtyjä valmisteita kuluttajille ja/tai suurtalouksille. Kyseeseen tulevat maatilat, 10

11 jotka harjoittavat näiden tuotteiden varastointia, pakkaamista, valmistusta, myyntiä tai suoramyyntiä. Tähän merkittyjä kohteita ei merkitä kohtaan Leipomot ja viljavalmistelaitokset Myllyt merkitään vaihtoehtoisesti joko tähän kohtaan (8.1) tai kohtaan 8.4 (pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat). 8.2 Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt 8.3 Pienet kala-alan elintarvikelaitokset (alle kg/vuosi) Entisen terveydensuojelulain mukaiset kala-alan laitokset, jotka toimittavat tuotteitaan alle kg vuodessa suoraan kuluttajalle, suurtalouksiin ja/tai vähittäismyymälöihin, kirjataan tähän. 8.4 Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Tähän ryhmään kuuluvat ne valmistajat, jotka myyvät tuotteensa pääasiassa suoraan kuluttajille. Tällöin tuotteiden valmistus ja myynti tapahtuvat yleensä samoissa tiloissa. 8.5 Muut valmistuslaitokset Esimerkiksi makeis- ja mehutehtaat sekä hunajan jalostajat. 9.1 Pakkaamot 9.2 Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Ennen vähittäismyyntiä tapahtuvat jakelutoimet, esimerkiksi kuljetusliikkeet, tuonti, ja tukkuvarastointi. Esimerkiksi elintarvikkeiden lämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun STM:n asetuksen (597/2000) piiriin kuuluva kuljetusyritys merkitään tällaiseksi kohteeksi. Huom! Elintarvikevalvonta-asetuksen (321/2006) mukainen liikkuva kauppa tai laite merkitään kohtaan 11.4 Torit ja muut myyntipaikat Ravintolat ja muut tarjoilupaikat (alle 50 asiakaspaikkaa) Tähän merkitään ravintoloiden lisäksi grillit ja suuret yleisötilaisuudet, joissa on alle 50 asiakaspaikkaa. Tällöin yksi yleisötilaisuus on yksi kohde Ravintolat ja muut tarjoilupaikat (yli 50 asiakaspaikkaa) Tähän merkitään ravintoloiden lisäksi grillit ja suuret yleisötilaisuudet, joissa on yli 50 asiakaspaikkaa. Tällöin yksi yleisötilaisuus on yksi kohde Muut suurtaloudet (laitoskeittiöt) Tähän merkitään mm. päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden keittiöt ja henkilökuntaruokalat, muut kuin keskuskeittiöt Muut suurtaloudet (keskuskeittiöt) Keskuskeittiöiden lisäksi tähän merkitään ateriapalvelutoiminnat mukaan lukien kotiin vietävien ruokien valmistus Myymälät (yli m 2 ) Suurissa yli m 2 :n myymälöissä saattaa olla useita toiminnanharjoittajia, esimerkiksi leipomotoiminto saattaa olla erillinen elintarvikehuoneisto myymälän sisällä. Tällöin eri yrittäjät merkitään omiin kohtiinsa Myymälät ja myyntipaikat ( m 2 ) 11.3 Myyntipaikat (alle 100 m 2 ) 11.4 Torit ja muut myyntipaikat Tähän merkitään lukumääräksi yksittäisten elinkeinonharjoittajien määrä eli niiden, jotka ovat tehneet ilmoituksen vakituisesta elintarvikkeiden myynnistä. Tilapäisiä myyjiä ei merkitä tähän, mutta niiden valvontaan kulunut työpanos huomioidaan A-lomakkeella. Muilla myyntipaikoilla tarkoitetaan tässä sellaisia elintarvikevalvonnan kohteita, joille ei ole omaa kohtaansa lomakkeella, esimerkiksi posti- tai internetmyyntiä harjoittavien yritysten varastot tai elintarvikevalvonta-asetuksen 321/ :n mukainen liikkuva kauppa tai laite. 11

12 Huom! Suuret yleisötapahtumat, joissa on elintarvikkeiden myyntiä ja/tai tarjoilua, merkitään kohtaan 10.1 tai 10.2 siten, että yksi tapahtuma merkitään yhdeksi kohteeksi. Lomake B (4/4) Lomakkeen B neljännelle sivulle merkitään niiden toimijoiden lukumäärät, jotka saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita ja he ovat tehneet ilmoituksen toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa) sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Lomakkeella ilmoitetaan toimijoiden toimintatyypeittäin ja toimintatyypin tarkennuksittain. Lisäksi ilmoitetaan niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on omavalvontasuunnitelma tai laadunhallintajärjestelmä. 4. Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset (lomake C) Lomakkeelle C merkitään myös Eviran ja aluehallintoviraston teettämät tutkimukset. Lomakkeen C tietoja tarvitaan EU:n tiedonkeruuta varten. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointia varten kerätään näytetiedot B-lomakkeen jaottelun mukaan (valvontakohteittain), joten näytteiden ilmoittaminen pelkästään C-lomakkeella ei riitä. Yleisesti C-lomakkeelle merkityt tiedot koskevat laboratorioissa tehtyjä tutkimuksia eikä esimerkiksi terveystarkastajan tekemiä pakkausmerkintöjen oikeellisuuden tarkastuksia tai Hygicultilla tehtyjä pintapuhtaustutkimuksia. 4.1 C-lomakkeen sarakeotsikot Näyte Näytteet on jaettu 19 eri ryhmään, joita on selvennetty jäljempänä riviotsikoissa. Näytteet (lkm) Näytteellä tarkoitetaan virallisia näytteitä. Kuluttajan tuomia kuluttajavalitusnäytteitä ei ilmoiteta, mutta viranomaisen ottamat ns. vastanäytteet merkitään. Omavalvonnan varmistamiseksi viranomaisen ottamat näytteet merkitään lomakkeelle (tuotenäytteet, puhtausnäytteet). Kokonaisarvostelu Näytteet yhteensä Tähän merkitään analysoitujen näytteiden lukumäärä. Samasta näytteestä voidaan tehdä useita tutkimuksia, mutta esimerkiksi eri mikrobiologiset tutkimukset lasketaan yhdeksi tutkimukseksi. Ainoastaan kohdassa muut tutkimukset voi olla yhtä näytettä kohden useampi tutkimus (ks. myös tutkimukset ). Määräysten vastaiset yhteensä Toimenpiteet yhteensä Toimenpiteiden määrä ei voi ylittää määräystenvastaisten lukumäärää, sillä tässä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joihin syynä on nimenomaan näytteen/tuotteen määräystenvastaisuus. Tutkimukset Tutkimus on määritetty siten, että samasta näytteestä tehtävät samaan ryhmään kuuluvat määritykset/analyysit merkitään yhdeksi tutkimukseksi. Jos jauhelihasta määritetään useita mikro- 12

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kehittyvä 1 2003 ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kun alojensa edelläkävijät vuonna 1886 Suomen Turussa ja Atlantin takana Michiganissa aloittivat toimintansa toisistaan tietämättä, syntymässä oli puhdasta

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot