ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 ELTU -lomakkeiden täyttöohje 2011 SISÄLLYS 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta Ohjeen ja lomakkeiden muutokset Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot (lomake A 1/2) Taustatiedot valvontayksiköstä Lomakkeesta lisätietoja antava henkilö Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö ja työpanos Valvontahenkilöstön virka-/toiminimike Tutkimushenkilöstön virka-/toiminimike Elintarvikevalvonnan muut taustatiedot (lomake A 2/2) Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet (lomake B 1/4 3/4) B- lomakkeiden sarakeotsikot B-lomakkeiden riviotsikot Alkutuotantopaikat ja laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (lomakkeet B 1/4 ja 2/4) Elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (lomake 3/4) Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset (lomake C) C-lomakkeen sarakeotsikot C-lomakkeen riviotsikot... 13

2 1. Yleistä kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedonkeruusta Elintarvikevalvonnan tiedonkeruu toteutettiin vuoteen 2006 saakka virallista valvontaa koskevan direktiivin 89/397/ETY 14 artiklan pohjalta. Vuoden 2006 alusta voimaan astuneella asetuksella (EY) Nro: 882/2004 kumottiin em. direktiivi ja komissiossa on valmisteltu ohje vuosiraportoinnista (2007/363/EY). Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kerää valvontatiedot samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina niistä kunnista, joilla ei ole KUTI tietojärjestelmää käytössä. Tiedonkeruulomakkeilla kerätään pääasiassa sellaisia tietoja, joita tarvitaan kuntien elintarvikevalvonnan toteutumisen arvioimisessa, valvonnan ohjauksessa ja EU:lle tehtävässä vuosiraportoinnissa. Vuoden 2011 tiedonkeruussa käytetään aiempaa ELTU-kohdeluokitusta, vaikka se on vanhentunut, koska tietojärjestelmien muutosvaiheen läpivienti halutaan varmistaa. Elintarvikevalvonnan tarpeisiin valmistellaan keskitettyä tietojärjestelmää, jonka ensimmäinen vaihe (kohdetietojärjestelmä, KUTI 1) valmistui vuonna Hankkeen toinen vaihe, KUTI 2 (valvontatietojärjestelmä), määrittely on saatettu loppuun ja otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Uuteen tietojärjestelmään valvontakohteet luokitellaan uusien säädösten ja valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman riskiluokituksen mukaisesti, mutta lisäksi järjestelmään viedään kohteista ELTU -luokituksen mukainen tieto, jotta seurantajärjestelmien muutosvaiheessakin voidaan valvontaa seurata alkaen kunnat/ky:t ovat voineet sopia, että viranhaltija voi tehdä valvontatoimenpiteitä virkavastuulla myös toisessa kunnassa/ky:ssä (ks. STM:n selvityksiä 10/2001). Elintarvikevalvontaviranomainen voi olla esimerkiksi ylikunnallinen lautakunta, jossa on edustus kaikista yhteistyökunnista. Ylikunnallisen lautakunnan tapauksessa lautakunnan ns. kotikunta vastaa mahdollisiin selvityspyyntöihin tms. myös kaikkien jäsenkuntien osalta. Lakimuutokset, jotka koskevat kuntien/ky:ien välisen yhteistyön helpottamista, tehtiin kansanterveyslakiin ja muihin ympäristöterveydenhuoltoa koskeviin erityislakeihin. Tiedot elintarvikevalvonnasta voidaan toimittaa joko yhteisellä lomakkeella tai jokainen jäsenkunta erikseen. Kunnalla tarkoitetaan jäljempänä kunnan lisäksi kuntayhtymää ja seudullista valvontayksikköä sekä seudullista yhteistoiminta-aluetta. 1.1 Ohjeen ja lomakkeiden muutokset 2011 Lomakkeille on lisätty ELTU luokittelun lisäksi KUTI kohdeluokittelu muihin kohteisiin paitsi alkutuotantoon. 1.2 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala Lomakkeilla ilmoitetaan tiedot, jotka koskevat: - elintarvikelain (23/2006) nojalla tehtävää valvontaa; - lisäksi ilmoitetaan tiedot kunnan tehtäväksi säädetystä EY-asetusten mukaisesta valvonnasta, kuten kananmunien, levitettävien ravintorasvojen ja luomutuotteiden valvonnasta. Lomakkeella ei ilmoiteta - EU-maataloustukien maksatukseen liittyviä maatalouspolitiikkalain (1100/2994) mukaisia tarkastuksia, näytteenottoa ja tutkimuksia; - kansallisiin vierasaine- ja salmonellavalvontaohjelmiin liittyvää näytteenottoa ja tutkimuksia; - kasviksista tehtyjä torjunta-ainetutkimuksia. 2

3 Tiedot edellä mainituista raportoidaan erikseen. 2. Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot (lomake A 1/2) 2.1 Taustatiedot valvontayksiköstä Kunta/kuntayhtymä/seudullinen valvontayksikkö/ yhteistoiminta-alue Kunnallisesta elintarvikevalvonnasta vastaavan kunnan, kuntayhtymän tai seudullisen valvontayksikön taikka yhteistoiminta-alueen nimi tai ylikunnallisen lautakunnan tapauksessa ns. isäntä- tai kotikunnan nimi. Kuntayhtymään tai seudulliseen valvontayksikköön kuuluvat kunnat Luettelo kunnista, joiden elintarvikevalvonnasta kuntayhtymä, seudullinen valvontayksikkö, yhteistoiminta-alue tai kotikunta vastaa. Lomakenumero Lomakkeiden tilastollisessa käsittelyssä käytetty numero. Evira täyttää. Kunta-/ kuntayhtymäkoodi Evira täyttää. Aluehallintovirastokoodi (Evira täyttää): Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 2 Itä-Suomen aluehallintovirasto 3 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 4 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 5 Lapin aluehallintovirasto 6 Ahvenanmaan maakunta Asukasluku Kunnan asukasluku kyseisen vuoden alussa. Evira täyttää Suomen Kuntaliiton tietojen perusteella. Pinta-ala Kunnan maa-alan ja sisävesien yhteenlaskettu pinta-ala. Evira täyttää Suomen Kuntaliiton tietojen perusteella. Ensisaapumiserät Kunnan ensisaapumispaikkoihin saapuneiden eläimistä saatavien elintarvike-erien lukumäärä merkitään. Tiedot saadaan kunnan tekemistä ilmoituksista Eviralle. Evira täyttää. 2.2 Lomakkeesta lisätietoja antava henkilö Lomakkeeseen kirjoitetaan sen henkilön nimi, virkanimike ja yhteystiedot, joka vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin ja tarkennuspyyntöihin. 2.3 Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen henkilöstö ja työpanos 3

4 Lukumäärä Lukumäärä on niiden kunnassa työskentelevien henkilöiden määrä, jotka tekevät elintarvikevalvonta- (kohdat 1 5,2) tai tutkimustyötä (kohdat 6-10). Lukumäärä on periaatteessa kokonaisluku, vaikka ko. henkilöt tekisivät osa-aikatyötä tai vain osan työajastaan elintarvikevalvontaa. Lukumäärä voi olla murto-/desimaaliluku vain, mikäli näin jaetuista henkilöistä saadaan eri kuntien (ja/tai valvonnan ja tutkimuksen) henkilöt yhteen laskien kokonaisluku. Tavoitteena on saada lasketuksi niiden henkilöiden lukumäärä, jotka tekevät Suomessa elintarvikevalvontatyötä. Henkilöt merkitään pääsääntöisesti sen kunnan lomakkeelle, jossa virka tai toimi on. Halutessaan kunnat voivat jakaa henkilöt keskenään, mutta on pidettävä huoli, että kukin henkilö kirjautuu yhtenä (eikä esimerkiksi puolikkaana tai kahtena). Yhdestä henkilöstä on murto- tai desimaalilukujen yhteenlaskussa tultava yksi (1) myös silloin, kun hän toimii eri kunnissa eri nimikkeillä (esim. terveysvalvonnan johtajana yhdessä kunnassa ja eläinlääkärinä toisessa). Viransijaisia ei merkitä erikseen, mutta ne henkilöt merkitään, jotka työskentelevät samanaikaisesti vakinaisen henkilökunnan kanssa pidempään kuin esimerkiksi perehdyttämiseen tarvittavan ajan. Valvontaan/tutkimukseen käytetty työpanos henkilötyöpäivinä Kunnan työntekijöiden tekemä, tai ostopalveluna teetetty, elintarvikevalvonnan tai - tutkimuksen kokonaistyöpanos henkilötyöpäivinä (htpv). Ostettaessa valvontapalveluita toisesta kunnasta lukumäärä sarakkeeseen ei merkitä toisen kunnan henkilöitä. Tähän kohtaan kirjattava kokonaistyöpanos käsittää tarkastuksiin käytetyn työpanoksen lisäksi valvontaan tarvittaviin matkoihin (esim. tarkastus- ja näytteenottomatkat) kuluvan ja muun elintarvikevalvontaan liittyvän työajan, esimerkiksi ilmoitusten käsittelyyn, neuvontaan, päivystykseen, koulutukseen jne. kulunut aika. Näin ollen se on B-lomakkeilta yhteenlaskettua tarkastuksiin käytettyä työaikaa suurempi. Yhden htpv:n pituus on laskelmissa 7,5 h ja yhdessä henkilötyövuodessa (htv) on 220 htpv. 2.4 Valvontahenkilöstön virka-/toiminimike 1. Terveysvalvonnan johtaja tai vastaava Tähän kirjataan terveysvalvonnan johtaja tai vastaava, hänen työpanoksensa elintarvikevalvonnassa sekä hänen koulutuksensa, mikäli terveysvalvonnan johtaja on kunnassa nimetty (ja hän on tehnyt elintarvikevalvontatyötä). Mikäli terveysvalvonnan johtajalle kuuluu elintarvikevalvonnan suunnittelutehtäviä tai alan kohteiden hyväksymiseen, ilmoitusten käsittelyyn tms. liittyviä tehtäviä, myös niihin kulunut aika merkitään A-lomakkeelle, vaikka hän ei tekisi näiden kohteiden tarkastuksia. 2. Eläinlääkärit (muut kuin mahdollisesti edellä mainitut) Tähän merkitään elintarvikevalvontaan osallistuneiden eläinlääkäreiden lukumäärä ja heidän elintarvikevalvontaan käyttämänsä työpanos. Mm. maidontuotantotilojen tarkastukset sekä B- lomakkeen kohdissa 1.2 ja 1.4 tarkoitetut tarkastukset kuuluvat usein tämän henkilöstöryhmän tehtäviin. 3. Muun korkeakoulututkinnon suorittanut valvontahenkilöstö Tähän kirjataan esimerkiksi terveystarkastajana toimivat jonkun muun kuin eläinlääkärin tutkinnon omaavat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet valvontahenkilöt. 4

5 4. Muun kuin korkeakoulututkinnon suorittanut valvontahenkilöstö (terveystarkastaja tai vastaava) Kohtaan merkitään ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut tai muutoin pätevöitynyt valvontahenkilöstö, joka toimii terveystarkastajana tai vastaavalla nimikkeellä (esim. ympäristötarkastaja, ympäristösihteeri jne). 5.1 Avustava henkilöstö (näytteenottajat, toimistohenkilöt ym.) Avustavaksi henkilöstöksi merkitään henkilöt, joiden työpanos esimerkiksi toimisto- tai näytteenottotyössä vapauttaa valvontahenkilöstön tekemään varsinaista valvontatyötä. 5.2 Ei vakinaisessa työsuhteessa olevat (esim. projektityöntekijät) Viransijaisia ei merkitä erikseen, mutta sellaiset henkilöt, jotka työskentelevät samanaikaisesti vakinaisen henkilökunnan kanssa ilman vakinaista virkaa tai tointa (kauemmin kuin esimerkiksi sijaisen perehdyttämiseen tarvittavan ajan) merkitään kohtaan Tutkimushenkilöstön virka-/toiminimike Kohtiin 6 10 merkitään kuntien palveluksessa olevan tutkimushenkilöstön lukumäärä ja elintarvikkeiden tutkimukseen käyttämä työpanos. 2.6 Elintarvikevalvonnan muut taustatiedot (lomake A 2/2) Valvonnan suunnittelu ja valvonnan seuranta Valvonnan suunnittelua ja seurantaa koskevien kysymysten pääasiallinen tarkoitus on herättää valvontayksikössä kysymys tällaisten asioiden merkityksestä. Käytäntöjen moninaisuudesta johtuen tilastollisten laskelmien teko näistä tiedoista on vaikeaa, mutta niitä voidaan käyttää kuntakohtaisten arviointien yhteydessä taustatietona. Valvontaprojektit/Täydennyskoulutus Valvontaprojekteja ja täydennyskoulutusta koskevat kysymykset kuvaavat osaltaan elintarvikevalvontaan suunnattuja resursseja. Kuluttajavalitukset Elintarvikevalvonnasta saadut maksutulot Elintarvikevalvonnasta saaduista maksutuloista kerätään tietoja, jotta voidaan vastata eduskunnan elintarvikelain (23/2006) hyväksymisen yhteydessä tekemään lausumaan. Ensimmäiseen kohtaan merkitään elintarvikehuoneistojen ja omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä kerätyt maksutulot (elintarvikelaki ). Toiseen kohtaan merkitään elintarvikelain 71.1 :n kohtien 2-4 mukaiset maksutulot. Tässä kohdassa mukaan lasketaan kaikki elintarvikelain nojalla perittävät valvontamaksut, mukaan lukien myös valvontatoimet, joista on jo aiemman lainsäädännön nojalla peritty maksuja, kuten maidontuotantotilojen ja teurastuksen valvontaan liittyvät maksut. Vapaamuotoiset kommentit A-lomakkeen alareunassa on tilaa vapaamuotoisille kommenteille, jotka voivat koskea kunnan valvontaa tai lomakkeiden toimivuutta. Lomakkeen kääntöpuoli on myös käytettävissä. 3 Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet (lomake B 1/4 3/4) 3.1 B- lomakkeiden sarakeotsikot 5

6 Valvontakohde Lomakkeella B valvontakohteet on luokiteltu 41:een kohdeluokkaan siten, että ensin luettelossa on alkutuotantopaikat ja ns. laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (sivut 1/4 ja 2/4) ja niiden jälkeen muut elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (sivu 3/4). Kohteiden luokittelusta on tarkempia ohjeita jäljempänä. Vuonna 2011 B lomakkeissa on ELTU luokituksen lisäksi on KUTI luokitus (pl. alkutuotanto) siten, että ELTUn numeroiden rinnalla on KUTI numerot. Valvontatiedot Valvontatiedot koskevat elintarvikevalvontakohteita (sekä hyväksyttäviä että ilmoituksenvaraisia), niiden omavalvontasuunnitelmia sekä niihin tehtyjä tarkastuksia (lukumäärää ja työaikaa), viranomaisnäytteenottoa sekä toimenpiteitä. Lomakkeen avulla selvitetään kunta- ja kohdetyyppikohtaista elintarvikevalvontaa ja suoritteita. Valvontakohteet on jaoteltu alkutuotantopaikkoihin, elintarvikealan laitoksiin ja muihin elintarvikehuoneistoihin. Lomakkeelle kirjataan pääasiassa elintarvikelain nojalla tehtyjen valvontatoimien tiedot (ks. Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun soveltamisala, luku 2.1). Valvontakohteet yhteensä (lkm) Kunnan alueella sijaitsevien elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen lukumäärä B-lomakkeen jaottelun mukaan lukuun ottamatta kohtia 1.2 (tiloilla tapahtuvat ante mortem -tarkastuskäynnit) ja 1.4 (luonnonvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit), joista merkitään ainoastaan tarkastuskäyntien lukumäärä ja tarkastuksiin käytetty työpanos. Mikäli kohteen toiminta on alkanut tai loppunut vuoden aikana, kirjataan lukumäärään myös ne, joihin on tehty tarkastuksia ja/tai muita toimenpiteitä. Toiminnanharjoittajan vaihdoksen yhteydessä kohdetta ei merkitä uudeksi, mikäli toiminnan luonteeseen ei tule muutosta. Jos samassa paikassa (esim. kauppakeskus tai kauppahalli) toimii useita elintarvikealan toimijoita, kukin lasketaan erilliseksi valvontakohteeksi. Elintarvikealan toimijalla voi olla useaan ryhmään kuuluvia toimintoja, mutta kukin elintarvikehuoneisto merkitään vain kerran ja sellaiseen ryhmään, joka vastaa sen pääasiallista toimintaa. Esimerkiksi myymälä, jolla on leipomotoimintaa, merkitään ainoastaan kohtaan myyntipaikat, mutta jos leipomo- ja myymälätoiminnoista ovat vastuussa eri toimijat, lomakkeelle merkitään kaksi kohdetta. Ensisaapumispaikka (tai toimija) merkitään elintarvikehuoneistoksi siihen kohderyhmään, joka vastaa sen pääasiallista toimintaa. Tiedot ensisaapumiseristä saadaan Eviran ensisaapumisvalvontaa koskevasta raportointijärjestelmästä. Kunta ei merkitse ensisaapumiserien valvontakäyntejä kohteen tarkastuksiksi. Kohteet, joissa hyväksytty OV-suunnitelma (lkm) Tähän kirjataan pääsääntöisesti niiden kohteiden lukumäärä, joiden omavalvonta- (OV-) suunnitelma on hyväksytty. Mikäli kohdeluokkaan kuuluu kohteita joiden omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse viranomaisen hyväksyä, merkitään näiden osalta niiden kohteiden lukumäärä, joilla on omavalvontasuunnitelma. Tarkastetut kohteet (lkm) Kohtaan merkitään niiden kohteiden lukumäärä, joihin on tehty tarkastuksia. Valvontakohde lasketaan tarkastetuksi ainoastaan kerran riippumatta siitä, kuinka monta tarkastusta kohteeseen on tehty vuoden aikana. 6

7 Tarkastuskäynnit yhteensä (lkm) Sarakkeeseen merkitään valvontaviranomaisten kohteisiin tekemien tarkastusten lukumäärä. Tarkastuskäynti on käynti, jonka yhteydessä suoritetaan yksi tai useampia virallisia tarkastustoimintoja (mukaan lukien näytteenotto, työskentelyhygienian tarkastus, omavalvonnan ja sen toimivuuden tarkastus). Pelkästään näytteenottoa varten tehtyä käyntiä ei kuitenkaan katsota tarkastuskäynniksi. Yhden tarkastuksen aikana voidaan siten tarkastaa koko yritys tai jokin sen toiminto tai osa-alue. Tarkastuskäynti lasketaan yhdeksi käynniksi, vaikka sen yhteydessä tarkastettaisiin useita yrityksen toimintoja (kuten vähittäismyynti ja myymälässä harjoitettava valmistustoiminta) ja/tai useita eri asioita (kuten raaka-aineiden, valmistusmenetelmien ja lopputuotteen tarkastus). Myös elintarvikehuoneiston ja omavalvontasuunnitelman hyväksymiseen liittyvät tarkastukset kirjataan tarkastuksiksi. Useita vuorokausia kestävä tarkastus lasketaan yhdeksi tarkastukseksi. Tarkastuksiin käytetty työaika (htpv) Välittömästi tarkastukseen liittyviin toimiin, kuten asiakirjoihin tutustumiseen, matkaan, tarkastuspöytäkirjan kirjoittamiseen, käytetty työaika henkilötyöpäivinä (htpv). Ellei työajanseurantaa ole tehty, riittää arvio. Elintarvikeviraston laskelmissa yksi (1) htpv = 7,5 h ja yksi (1) htv = 11 htkk = 220 htpv. B-lomakkeella ilmoitettaviin tarkastuksiin yhteensä käytetty työaika poikkeaa A- lomakkeella ilmoitettavasta elintarvikevalvonnan kokonaistyöpanoksesta, koska elintarvikevalvontaan kuuluu myös muita tehtäviä kuin kohteiden tarkastukset. Kunnissa voi olla myös sellaisia kohteita, joita ei ole B-lomakkeelle luokiteltu (esim. tilapäiset torimyyjät), mutta joiden valvonta kuuluu kunnalle. Myös näiden kohteiden valvontaan käytetty työaika kirjataan A-lomakkeelle kokonaistyöpanokseen. Viranomaisnäytteet Näytteellä tarkoitetaan virallisia näytteitä. Kuluttajan tuomia kuluttajavalitusnäytteitä ei ilmoiteta, mutta viranomaisen ottamat ns. vastanäytteet ilmoitetaan. Näytteet, jotka viranomainen ottaa omavalvonnan toimivuuden valvomiseksi merkitään lomakkeelle (tuotenäytteet, puhtausnäytteet), vaikka näytteenotosta ja tutkimuksista laskutetaan yritystä. Valvonnan arviointia varten tarvitaan näytetiedot valvontakohteittain (B-lomake) ja EU:n tiedonkeruuta varten tuoteryhmittäin (C-lomake). Näytteiden yhteismäärä voi olla erilainen B- ja C-lomakkeilla, koska C-lomakkeella ilmoitetaan kaikki analysoidut elintarvikenäytteet (myös Eviran ja lääninhallitusten koordinoimien projektien näytteet), mutta B- lomakkeella vain kunnan viranomaisnäytteet. Kohteet, joissa ryhdytty toimenpiteisiin Tässä ilmoitetaan niiden kohteiden lukumäärä, joissa valvontaviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin yhden tai useamman kerran vuoden aikana. Toimenpiteiksi katsotaan elintarvikelain mukaiset kirjallisesti esitetyt toimenpiteet, joihin valvontaviranomainen on ryhtynyt säädösten tai määräysten laiminlyönnin johdosta. Suullisia huomautuksia tai kehotuksia ei kirjata tällä lomakkeella toimenpiteiksi. Huom! Lukumäärä ei voi olla suurempi kuin tarkastettujen kohteiden määrä. Ks. myös toimenpiteiden syyt. Toimenpiteet yhteensä Kirjallisten toimenpiteiden yhteismäärä (ks. myös toimenpiteiden syyt). Toimenpiteet merkitään tarkastuskohdetta kohden, ei tarkastettuja elintarvikkeita kohden; jos esimerkik- 7

8 si viidessä eri tuotteessa on ylitetty viimeinen käyttöpäivä, toimenpiteiden lukumääräksi merkitään yksi ja toimenpiteiden syyksi pakkausmerkinnät ja esitteet. Toimenpiteiden syyt (lkm) Yhdellä toimenpiteellä voi olla yksi tai useampia syitä, joten syiden yhteismäärä ei välttämättä ole sama kuin toimenpiteiden määrä. Syiden yhteismäärä ei voi olla pienempi kuin toimenpiteiden määrä. Lukumäärällä halutaan selvittää, kuinka usein alla mainitut seikat ovat syynä kirjallisille toimenpiteille. Omavalvonta Toimenpiteet, joiden syynä on elintarvikelain edellyttämän omavalvontasuunnitelman puuttuminen, puutteellisuus tai noudattamatta jättäminen. Yleinen hygienia Toimenpiteet, joiden syynä on tarkastuksen yhteydessä rakenteissa (tilat, laitteet jne.) havaitut puutteet ja/tai se, että ristikontaminaatioiden estäminen laitoksessa on puutteellista. Lisäksi tähän merkitään henkilöstön hygienian puutteellisuudesta (siisteys, pukeutuminen jne.) aiheutuneet toimenpiteet. Koostumus Toimenpiteet, joiden syynä ovat tuotteen koostumuksen määräystenvastaisuus (ml. lisäaineet ja tuoteväärennökset). Laatu ja epäpuhtaudet Tässä tarkoitetaan tarkastuksen yhteydessä aistein havaittavaa laadun huononemista tai epäpuhtauksia. Pakkausmerkinnät ja esitteet Toimenpiteet, joiden syynä on tarkastuksen yhteydessä havaittu pakkausmerkintöjen määräystenvastaisuus (ml. terveysmerkki ja käytetyt väittämät). Tarkastus tehdään selvittämällä todellisuudessa käytettävät ainesosat, vertaamalla reseptiä ja pakkausmerkintöjä toisiinsa tai tarkastamalla merkintöjen oikeellisuutta. 3.2 B-lomakkeiden riviotsikot Alkutuotantopaikat ja laitokset, entiset hygienialain mukaiset kohteet (lomakkeet B 1/4 ja 2/4) Laitosasetuksen (37/EEO/2006) mukaiset elintarvikkeiden kuljetusvälineet kuuluvat tuotteita lähettävän kohteen valvontaan. Valvonta-aika merkitään siten myös ao. kohteen kohdalle. Sellaisten elintarvikkeiden kuljetuksien, jotka eivät kuulu laitosasetuksen piiriin, valvonta merkitään kohtaan 9.2. Lomake 1/4 1.1 Maidontuotantotilat Kohteet, joihin tehdään maidontuotantotilojen tarkastuksia. Maidontuotantotiloilta ei edellytetä omavalvontasuunnitelmia. Tähän ei merkitä valvontatoimia, jotka tehdään maatalouspolitiikkalain (1100/1994) nojalla (esim. CAP -tukivalvonta). 1.2 Tiloilla tapahtuvat ante mortem -tarkastuskäynnit Lomakkeelle kirjataan tarkastuskäyntien yhteismäärä ja tarkastuksiin käytetty työaika käytäessä maatiloilla, joissa tarkastetaan elävänä teurastuspaikoissa teurastettavia eläimiä tai sairaita eläimiä. 8

9 1.3 Teurastuspaikat Teurastuspaikalla tarkoitetaan pienimuotoista teurastamoa, ei esimerkiksi kunnan eläinlääkärin luonnonvaraisen riistan tarkastamiseen hyväksymiä paikkoja. Kohteiden määräksi merkitään vain ne kohteet, joissa on ollut toimintaa vuoden aikana. Eviran rekisterissä: Pienimuotoiset liha-alan laitokset 1.4 Luonnonvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit Lomakkeelle kirjataan ainoastaan tarkastuskäyntien yhteismäärä ja tarkastuksiin käytetty työaika käytäessä tarkastamassa luonnonvaraisen riistan lihaa kunnaneläinlääkärin hyväksymässä muussa paikassa (elintarvikelaki 13 ). 1.5 Kalan maihintuontitarkastukset Luonnonvesistä pyydystettyjen kalastustuote-erien tarkastus maihin siirron yhteydessä. 1.6 Muut alkutuotantopaikat (lukuun ottamatta kohdissa ja 7.1 mainittuja) Alkutuotantopaikat, jotka ovat tulleet kunnan elintarvikevalvonnan piiriin elintarvikelain 23/2006 (22 ) myötä. Jotta muutosta voidaan seurata esimerkiksi elintarvikevalvontakohteiden lukumäärän osalta, merkitään tähän kohtaan ainoastaan ne alkutuotantopaikat, jotka eivät ole olleet ennen elintarvikelain voinmaantuloa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen valvonnassa. Alkutuotantopaikkojen kohdalle ei merkitä maataloustukien maksatukseen liittyviä valvontatoimia (esimerkiksi luomuvalvonta ja CAP -tukivalvonta). 2.1 Lihankäsittelylaitokset (alle 3 milj. kg) Leikkaamot ja/tai jauhelihaa ja/tai raakalihavalmisteita valmistavat laitokset, joiden tuotantomäärä on pienempi kuin kolme (3) miljoonaan kiloa. Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.2 Lihankäsittelylaitokset (yli 3 milj. kg) Leikkaamot ja/tai jauhelihaa ja/tai raakalihavalmisteita valmistavat laitokset, joiden tuotantomäärä on suurempi kuin kolme (3) miljoonaa kiloa. Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.4 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita alle 3 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.5 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita 3-10 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.6 Lihavalmistelaitokset (lopputuotteita yli 10 milj. kg/vuosi) Eviran rekisterissä: Liha-alan EU-laitokset 2.7 Pienimuotoiset liha-alan laitokset (muut kuin teurastuspaikat) Eviran rekisterissä: Pienimuotoiset liha-alan laitokset 2.8 Kylmävarastot Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen mukaan, mikä on niiden pääasiallinen tuoteryhmä tai minkä tuoteryhmän mukaan valvonnan tarve pääasiallisesti määräytyy. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset Lomake B (2/4) 3.1 Kala-alan laitokset, joissa vain perataan kaloja Tähän merkitään kohteet, joissa vain perataan kalaa, muttei muulla tavoin käsitellä, esim. fileerata. Huom! Kukin kala-alan laitos merkitään vain yhteen kohtaan. Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.2 Kala-alan laitokset (alle kg/vuosi) Tähän merkitään kohteet, joissa käsitellään kalaa muullakin tavoin kuin perkaamalla, ja joilla laitoksesta lähtevien tuotteiden paino on vähemmän kuin kg vuodessa. 9

10 Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.3 Kala-alan laitokset (yli kg/vuosi) Tähän merkitään kohteet, joissa käsitellään kalaa muullakin tavoin kuin perkaamalla, ja joilla laitoksesta lähtevien tuotteiden paino on enemmän kuin kg vuodessa. Huom! Entisen terveydensuojelulain mukaiset pienet kala-alan laitokset (kalastaja tai kalanviljelijä), joista toimitetaan tuotteita alle kg vuodessa suoraan kuluttajalle, suurtalouksiin tai vähittäismyymälöihin, merkitään kohtaan 8.3. Eviran rekisterissä: Hyväksyttyjen suomalaisten kala-alan laitosten luettelo 3.4 Kylmävarastot Huom! Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen pääasiallisen tuoteryhmän perusteella, vaikka luokittelu saattaa olla joskus hankalaa. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset. 4.1 Maitoalan laitokset (alle kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.2 Maitoalan laitokset ( milj. kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.3 Maitoalan laitokset (yli 2 milj. kg/vuosi) Laitokset ryhmitellään tuotantoon käytetyn raakamaidon määrän mukaan. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.4 Muut maitoalan laitokset Tähän ryhmään kuuluvat laitokset eivät ota vastaan raakamaitoa. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt toiminnassa olevat maitoalan laitokset Suomessa 4.5 Maitoalan kylmävarastot Huom! Kukin kylmävarasto merkitään vain yhteen kohtaan sen pääasiallisen tuoteryhmän perusteella, vaikka luokittelu tiettyyn tuoteryhmään saattaa olla joskus hankalaa. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset 5.1 Munapakkaamot Erikokoiset munapakkaamot merkitään samaan kohtaan, vaikka isojen laitosten valvonnantarve on lain mukaan suurempi kuin pienten. Eviran rekisterissä: Hyväksytyt kananmunapakkaamot Suomessa 5.2 Munavalmistelaitokset Eviran rekisterissä: Hyväksytyt kananmunavalmistelaitokset Suomessa 6.1 Tukkukaupat ja varastot Kukin varasto merkitään vain yhteen kohtaan lomakkeella. Lomakkeen kohta valitaan valvonnan kannalta merkittävämmän, pääasiallisen toiminnan mukaan. Eviran rekisterissä: Varastolaitokset Elintarvikehuoneistot, entiset terveydensuojelulain mukaiset kohteet (lomake 3/4) Lomake B (3/4) 7.1 Maatilatalouden yhteydessä tapahtuva suoramyynti, pakkaaminen ja valmistustoiminta Tähän merkitään maatilat (alkutuotantopaikat), jotka tuottavat jalostamattomia maataloustuotteita tai niistä tehtyjä valmisteita kuluttajille ja/tai suurtalouksille. Kyseeseen tulevat maatilat, 10

11 jotka harjoittavat näiden tuotteiden varastointia, pakkaamista, valmistusta, myyntiä tai suoramyyntiä. Tähän merkittyjä kohteita ei merkitä kohtaan Leipomot ja viljavalmistelaitokset Myllyt merkitään vaihtoehtoisesti joko tähän kohtaan (8.1) tai kohtaan 8.4 (pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat). 8.2 Ruokavalmistetehtaat ja eineskeittiöt 8.3 Pienet kala-alan elintarvikelaitokset (alle kg/vuosi) Entisen terveydensuojelulain mukaiset kala-alan laitokset, jotka toimittavat tuotteitaan alle kg vuodessa suoraan kuluttajalle, suurtalouksiin ja/tai vähittäismyymälöihin, kirjataan tähän. 8.4 Pääasiassa suoraan kuluttajalle myyvät valmistajat Tähän ryhmään kuuluvat ne valmistajat, jotka myyvät tuotteensa pääasiassa suoraan kuluttajille. Tällöin tuotteiden valmistus ja myynti tapahtuvat yleensä samoissa tiloissa. 8.5 Muut valmistuslaitokset Esimerkiksi makeis- ja mehutehtaat sekä hunajan jalostajat. 9.1 Pakkaamot 9.2 Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset Ennen vähittäismyyntiä tapahtuvat jakelutoimet, esimerkiksi kuljetusliikkeet, tuonti, ja tukkuvarastointi. Esimerkiksi elintarvikkeiden lämpötiloista ja muista kuljetusoloista annetun STM:n asetuksen (597/2000) piiriin kuuluva kuljetusyritys merkitään tällaiseksi kohteeksi. Huom! Elintarvikevalvonta-asetuksen (321/2006) mukainen liikkuva kauppa tai laite merkitään kohtaan 11.4 Torit ja muut myyntipaikat Ravintolat ja muut tarjoilupaikat (alle 50 asiakaspaikkaa) Tähän merkitään ravintoloiden lisäksi grillit ja suuret yleisötilaisuudet, joissa on alle 50 asiakaspaikkaa. Tällöin yksi yleisötilaisuus on yksi kohde Ravintolat ja muut tarjoilupaikat (yli 50 asiakaspaikkaa) Tähän merkitään ravintoloiden lisäksi grillit ja suuret yleisötilaisuudet, joissa on yli 50 asiakaspaikkaa. Tällöin yksi yleisötilaisuus on yksi kohde Muut suurtaloudet (laitoskeittiöt) Tähän merkitään mm. päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden keittiöt ja henkilökuntaruokalat, muut kuin keskuskeittiöt Muut suurtaloudet (keskuskeittiöt) Keskuskeittiöiden lisäksi tähän merkitään ateriapalvelutoiminnat mukaan lukien kotiin vietävien ruokien valmistus Myymälät (yli m 2 ) Suurissa yli m 2 :n myymälöissä saattaa olla useita toiminnanharjoittajia, esimerkiksi leipomotoiminto saattaa olla erillinen elintarvikehuoneisto myymälän sisällä. Tällöin eri yrittäjät merkitään omiin kohtiinsa Myymälät ja myyntipaikat ( m 2 ) 11.3 Myyntipaikat (alle 100 m 2 ) 11.4 Torit ja muut myyntipaikat Tähän merkitään lukumääräksi yksittäisten elinkeinonharjoittajien määrä eli niiden, jotka ovat tehneet ilmoituksen vakituisesta elintarvikkeiden myynnistä. Tilapäisiä myyjiä ei merkitä tähän, mutta niiden valvontaan kulunut työpanos huomioidaan A-lomakkeella. Muilla myyntipaikoilla tarkoitetaan tässä sellaisia elintarvikevalvonnan kohteita, joille ei ole omaa kohtaansa lomakkeella, esimerkiksi posti- tai internetmyyntiä harjoittavien yritysten varastot tai elintarvikevalvonta-asetuksen 321/ :n mukainen liikkuva kauppa tai laite. 11

12 Huom! Suuret yleisötapahtumat, joissa on elintarvikkeiden myyntiä ja/tai tarjoilua, merkitään kohtaan 10.1 tai 10.2 siten, että yksi tapahtuma merkitään yhdeksi kohteeksi. Lomake B (4/4) Lomakkeen B neljännelle sivulle merkitään niiden toimijoiden lukumäärät, jotka saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita ja he ovat tehneet ilmoituksen toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat (ei vähittäiskauppa) sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Lomakkeella ilmoitetaan toimijoiden toimintatyypeittäin ja toimintatyypin tarkennuksittain. Lisäksi ilmoitetaan niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on omavalvontasuunnitelma tai laadunhallintajärjestelmä. 4. Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset (lomake C) Lomakkeelle C merkitään myös Eviran ja aluehallintoviraston teettämät tutkimukset. Lomakkeen C tietoja tarvitaan EU:n tiedonkeruuta varten. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointia varten kerätään näytetiedot B-lomakkeen jaottelun mukaan (valvontakohteittain), joten näytteiden ilmoittaminen pelkästään C-lomakkeella ei riitä. Yleisesti C-lomakkeelle merkityt tiedot koskevat laboratorioissa tehtyjä tutkimuksia eikä esimerkiksi terveystarkastajan tekemiä pakkausmerkintöjen oikeellisuuden tarkastuksia tai Hygicultilla tehtyjä pintapuhtaustutkimuksia. 4.1 C-lomakkeen sarakeotsikot Näyte Näytteet on jaettu 19 eri ryhmään, joita on selvennetty jäljempänä riviotsikoissa. Näytteet (lkm) Näytteellä tarkoitetaan virallisia näytteitä. Kuluttajan tuomia kuluttajavalitusnäytteitä ei ilmoiteta, mutta viranomaisen ottamat ns. vastanäytteet merkitään. Omavalvonnan varmistamiseksi viranomaisen ottamat näytteet merkitään lomakkeelle (tuotenäytteet, puhtausnäytteet). Kokonaisarvostelu Näytteet yhteensä Tähän merkitään analysoitujen näytteiden lukumäärä. Samasta näytteestä voidaan tehdä useita tutkimuksia, mutta esimerkiksi eri mikrobiologiset tutkimukset lasketaan yhdeksi tutkimukseksi. Ainoastaan kohdassa muut tutkimukset voi olla yhtä näytettä kohden useampi tutkimus (ks. myös tutkimukset ). Määräysten vastaiset yhteensä Toimenpiteet yhteensä Toimenpiteiden määrä ei voi ylittää määräystenvastaisten lukumäärää, sillä tässä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joihin syynä on nimenomaan näytteen/tuotteen määräystenvastaisuus. Tutkimukset Tutkimus on määritetty siten, että samasta näytteestä tehtävät samaan ryhmään kuuluvat määritykset/analyysit merkitään yhdeksi tutkimukseksi. Jos jauhelihasta määritetään useita mikro- 12

13 beja/mikrobiryhmiä, on kyseessä yksi mikrobiologinen tutkimus. Samoin on kyse yhdestä tutkimuksesta, jos leivästä määritetään happamuuden säätöaineet ja säilöntäaineet (lisäainetutkimus). Sen sijaan esim. esim. leivän kadmium- ja suolatutkimuksista merkitään toinen vierasainetutkimuksiin ja toinen muihin koostumustutkimuksiin. Mikäli näytteestä todetaan useita määräystenvastaisia tutkimustuloksia (aistinvarainen laatu, mikrobiologinen laatu, lisäaineet, muu koostumus, vieraat aineet, pakkausmerkinnät ja esitteet, muut tutkimukset), kukin määräystenvastaisuus merkitään erikseen omaan kohtaansa. Aistinvarainen laatu Laboratoriossa aistinvaraisin arviointimenetelmin tehdyt tutkimukset. Mikrobiologinen laatu Tähän merkitään mikrobiologisten tutkimusten lisäksi biologisia aineita (esim. loiset), toksiineja ja niiden metaboliitteja koskevat tutkimukset. Tutkimustulos katsotaan määräystenvastaiseksi silloin, kun lainsäädännössä asetettu raja-arvo ylittyy tai kun tulosten perusteella katsotaan aiheutuvan terveysvaaraa. Lisäaineet Muu koostumus Tähän merkitään tutkimukset, joissa on selvitetty tuotteen koostumuksen määräystenvastaisuutta muutoin kuin lisäaineiden osalta (esim. suola). Vieraat aineet Vierasainetutkimusten lisäksi tässä ilmoitetaan Säteilyturvakeskuksen laitteilla tehdyt elintarvikenäytteiden radioaktiivisia aineita koskevat määritykset. Sen sijaan torjuntaainetutkimuksia ei ilmoiteta tässä, koska niille on oma raportointijärjestelmänsä ja kyseiset tiedot kerätään erikseen. Pakkausmerkinnät ja esitteet Tähän merkitään tutkimukset, joissa on selvitetty merkintöjen ja muiden myynnin yhteydessä annettavien tietojen määräystenmukaisuutta. Muut tutkimukset Kohdassa muut tutkimukset voi tutkimuksia olla enemmän kuin näytteitä. Esimerkiksi, kun grillirasvoista määritetään savuamispiste ja happoluku, näytteitä on yksi ja tutkimuksia kaksi. 4.2 C-lomakkeen riviotsikot 1. Maito ja maitovalmisteet Ryhmään kuuluvat myös levitettävät maitorasvat (voi, voi 60 ja 40 ja maitorasvalevitteet). Jäätelö ilmoitetaan kohdassa 11 ja vähälaktoosisiksi prosessoidut maitovalmisteet kohdassa Eräät ravintorasvat 3. Liha ja lihavalmisteet, riista ja siipikarja 4. Muna ja munavalmisteet 5. Kala ja kalavalmisteet, äyriäinen ja simpukka 6. Vilja ja leipomovalmisteet 7. Hedelmät ja vihannekset ja niistä tehdyt valmisteet Tähän kuuluvat myös marjat, kasvikset, ruokaperuna, sienet ja edellisistä tehdyt valmisteet. 8. Pähkinät ja pähkinätuotteet ja coctailsnacksit 13

14 Myös erilaiset naposteltavat tuotteet, kuten kasvis- ja viljatuotteet, perunalastut ym. suolapalat kuuluvat tähän ryhmään. 9. Valmisruoat Tähän ryhmään kuuluvat tuoreet ja pakastetut valmisruoat ja täytetyt voileivät. Sen sijaan keitot, liemet ja kastikkeet merkitään omaan ryhmäänsä Keitot, liemet ja kastikkeet Tähän kuuluvat myös sinappi, majoneesi, etikka ja tomaattikastike (ketsuppi), soijakastikkeet ja muut maustekastikkeet. 11. Jäätelöt ja jälkiruoat Myös jälkiruokakastikkeet merkitään tähän. 12. Yrtit ja mausteet Tähän ryhmään kuuluvat myös ruokasuola ja sen korvikkeet sekä aromivalmisteet 13. Mehu, juomat, kivennäisvesi ja pakattu vesi 14. Makeiset, hunaja ja sokeri Myös suklaamakeiset ja sokerivalmisteet, kuten kakunkoristeet ja siirapit merkitään tähän. 15. Kaakao ja kaakaovalmisteet, kahvi ja tee Myös kaakaopavut, kaakaojuomajauheet, kahvipavut ja yrttiteet merkitään tähän. 16. Lisäaineet 17. Erityisruokavaliovalmisteet Ryhmään merkitään mm. lastenruoat, laihdutusvalmisteet, urheiluvalmisteet, gluteenittomat tuotteet ja vähälaktoosisiksi prosessoidut maitovalmisteet. Sen sijaan erityisvalmisteisiin kuuluvat pillerit ja puristeet merkitään ryhmään Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat tarvikkeet Myös pintahygienianäytteet kuuluvat tänne. 19. Muut Esimerkiksi kohdassa 17 mainitut erityisvalmisteisiin kuuluvat pillerit ja puristeet. 14

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 LOMAKE A (1/2) ELTU 2013 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus -

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Saila Suominen 24.9.2008 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu) Elintarvikevalvonta Yhti = Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2013 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: Kalajoen kaupungin ympristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2011 LOMAKE B (1/) ELTU 011 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 011 Kunta/Kuntayhtym: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympristöpalvelut, ympristöterveysvalvonta Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtym: kohde tiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset ) E1 Alkutuotanto

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010

Eviran julkaisuja 10/2011. Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuodelta 2010 Eviran julkaisuja 10/2011 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2010 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN MAHDOLLISUUDET- RAJOITTAVA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h)

Tarkastustiheys Eviran suositusten. Tarkastukseen käytettävä aika (h) Vuosittaisten tarkastusten määrä. Valvontaan käytettävä aika (h) LIITE 1 Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys -2019 Taulukosta on jätetty pois ne kohderyhmät, joihin kuuluvia valvontakohteita ei toimialueella ole EVIRA E1000 Maitoala E1000.10

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta 1 (2) Ympäristöterveyspalvelut ILMOITUS elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 :n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää

Lisätiedot

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset

Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset Raportti 4/2016 Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset 2013 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikenäytteet... 1 2.1 Näytemäärät... 1 2.2 Näytteenottosyyt...

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

1 / 5. Lomake 21: ILMOITUS. elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Lomake 21: ILMOITUS 1 / 5 elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta Toimija täyttää soveltuvin osin Ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle Vastuuhenkilö Harriet Wallin Sivu/sivut 1 / 6 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10119/1 3.8.2011 Hyväksyjä Kyösti Siponen Käyttöönotto 1.9.2011 Valvontaosasto Elintarvikealan toimijan

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin Juhana Laine 2.10.2014 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun sähköistämisen tilanne KUTI/RS ym. KUTI 4: muut viranomaiset KUTI 7/VTO: sanalliset

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta

Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta Eviran ohje Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta 1 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Määritelmät Ohjeen tarkoitus ja sisältö Raakamaidon

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen

Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Valvontaohjelmat ja -suunnitelmat Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma ( VASU, 882/2004/EU osasto V, 41art.)

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 23.1.2017, voimaantulo 7.2.2017. Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA

ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA 1 (2) ILMOITUS TOIMINNAN ALOITTAMISESTA TAI OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukainen elintarvikehuoneisto. Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

ILMOITUS 1 (5) elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta

ILMOITUS 1 (5) elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) 13 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneistosta ILMOITUS 1 (5) Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Toimija täyttää soveltuvin osin Uutta huoneistoa tai sen olennaista muutosta koskevaan ilmoitukseen tulee liittää kalustepiirustus lukuun

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ JOHDANTO Valtakunnallisesta valvonnan tilasta saadaan tietoa vuosittaisen valvontatietojen keruujärjestelmän kautta, valtakunnallisten

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007

Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007 Kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman raportointi 2007 Taustatiedot A. Kunnan/valvontayksikön nimi * Siilinjärven kunta B. Minkä kuntien elintarvikevalvonnasta valvontayksikkö vastaa? * Ymp.ltk 19.3.2008

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010 18 Liite 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitys vuodelle 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot