Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Näyttötutkinnn perusteet LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 25/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN (nid.) ISBN (pdf) 1

2 DNO 25/011/2003 MÄÄRÄYS Velvittavana nudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Vimassalaika alkaen tistaiseksi Säännökset, jihin timivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 631/ mm A 812/ mm Kumaa määräyksen n Muuttaa määräystä n LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus n päättänyt lattiamestarin erikisammattitutkinnn perusteista, jita n nudatettava lukien tistaiseksi. Tutkintn tai sen saan valmistavan kulutuksen järjestäjän n laadittava ja hyväksyttävä kulutusta varten petussuunnitelma nudattaen, mitä näissä tutkinnn perusteissa n määrätty. Ammattitaidn näytöt n järjestettävä sana valmistavaa kulutusta. Tutkinttimikunta, tutkinnn järjestäjä ja kulutuksen järjestäjä eivät vi jättää nudattamatta tutkinnn perusteita tai piketa niistä. Tdistuksiin merkittävistä tiedista ja tdistumalleista sekä henkilökhtaisten piskeluhjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjhtajan sijainen Ylijhtaja TIMO LÄHDESMÄKI Tim Lähdesmäki Opetusneuvs MARKKU LAPPALAINEN Markku Lappalainen 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnt Näyttötutkintihin valmistava kulutus Ammattitaidn sittamistapjen ja tutkintsuritusten arviinnin yleiset perusteet Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnn sat Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA... VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Lattiamestarin yleistaidt... 9 a) Ammattitaitvaatimukset... 9 b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Muvipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Parkettipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit

4 6 Työn rganisinti ja jhtaminen a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Ammatinhjaus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Muvipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Laattapäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Massapinnitetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Timinnan suunnittelu a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Yrittäjyys a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit

5 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 Näyttötutkinnt Näyttötutkinnt vat ammattitaidn hankkimistavasta riippumattmia. Kulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua saamista käsitellään yhtenä kknaisuutena siten, että saaminen vidaan hyödyntää tutkinnissa vaaditun ammattitaidn näytöissä. Näyttötutkinnt vat rakenteeltaan mdulaarisia. Ne mudstuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista jhdetuista tehtäväkknaisuuksista, jille n minaista timinnallisen ja tiedllisen perustan yhteisyys, ammattitaidn mnipulisuus sekä työprsessin ja sen tulsten yhdentyminen. Tutkinnn sa mudstaa ammattipätevyyden sa-alueen, jka vidaan erttaa lunnllisesta työprsessista itsenäiseksi ja arviitavaksi kknaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suritetaan justavasti tutkinnn sa kerrallaan. Kk tutkinnn sijasta tavitteena vi lla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnn sien surittaminen. Ammattitaitvaatimusten kuvauksen perustana n pätevyystyypitys, jnka katstaan parhaiten sveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintimintjen vaatimuksiin, timintaprsessien hallintaan ja laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidn ja ssiaaliset valmiudet. 2 Näyttötutkintihin valmistava kulutus Näyttötutkintihin sallistumiselle ei mudllisesti vida asettaa kulutukseen sallistumista kskevia ennakkehtja. Pääsääntöisesti tutkinnt suritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan kulutuksen yhteydessä. Valmistavan kulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa petussuunnitelma tutkintjen perusteiden mukaisesti. Kulutus ja siihen sisältyvät näytöt n jäsennettävä tutkinnn sien mukaisesti. Kulutuksen järjestäjän velvllisuutena n järjestää näytöt sana valmistavaa kulutusta. Opiskelijan velvllisuutena n sallistua näyttöihin sana pintjaan. Ammatillisena peruskulutuksena suritettavaan perustutkintn sisältyvät yhteiset pinnt eivät le pakllisia kulutuksessa, jka valmistaa näyttötutkintna suritettavaan perustutkintn. Niiden tavitteet tulee ttaa kuitenkin sveltuvin sin humin petussuunnitelmassa ja petuksen järjestämisessä. 3 Ammattitaidn sittamistapjen ja tutkintsuritusten arviinnin yleiset perusteet Näyttöjen arviinti edellyttää järjestelmällistä aineistn keräämistä, päätöksenteka ja dkumentintia tutkinnn surittajan ammatillisista ja työtimintavalmiuksista suhteessa tutkinnn perusteissa määriteltyihin ammattitaitvaatimuksiin ja 5

6 arviintikriteereihin. Arviinnin painpisteen tulee lla tekemisessä ja työssä timimisessa. Tait tai saaminen n arviitava pääsääntöisesti suraan vastaavasta työtiminnasta. Näyttöympäristön tulee lla tdellinen tai mahdllisimman realistinen. Arviinnissa tulee käyttää mnipulisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviintimenetelmiä kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Näytöt tulee järjestää tutkinnn sittain siten, että niissä vidaan arviida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavitteiden saavuttamista. Arviinnin khteilla ilmaistaan saamisen alueet, jihin arviinnissa kiinnitetään erityisesti humita. Humi tulee kiinnittää ydintaitihin, työn perustana levan tiedn hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprsessin hallintaan. Sekä arviinnin khteet että kriteerit jhdetaan vastaavan tutkinnn san ammattitaitvaatimuksista. Arviinnin khteisiin perustuvat arviintikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasisia surituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, jiden avulla ertellaan eritasiset suritukset. 2 Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnn sat Lattianpäällystysalan ammateissa suuntaudutaan muvi-, parketti- tai keraamisten päällysteiden asentamiseen. Alan erikisammattitutkint n rakennettu näiden suuntautumisten phjalta. Lattiamestarin erikisammattitutkinnn tutkinttdistuksen saaminen edellyttää yhteensä viiden san hyväksyttyä suritusta. Tutkinttdistuksen saamiseksi n suritettava seuraavat tutkinnn paklliset sat: Lattiamestarin yleistaidt Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta. Seuraavista valinnaisista sista n suritettava yksi sa: Muvipäällysteiden asennus Parkettipäällysteiden asennus Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus. Lisäksi n valittava tinen sista: Työn rganisinti ja jhtaminen Ammatinhjaus. Seuraavista valinnaisista sista n lisäksi suritettava yksi sa: Muvipäällystetekniikka Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka Laattapäällystetekniikka 6

7 Massapinnitetekniikka Timinnan suunnittelu. Edellisten sien lisäksi tai erillisenä satutkintna tutkinnn surittaja vi surittaa vapaavalintaisesti san Yrittäjyys. Tutkinnn sa Työn rganisinti ja jhtaminen n suunnattu erityisesti työnjhttehtävissä timiville tai niihin tehtäviin aikville ja sa Ammatinhjaus yrityksissä timiville kkeneille ammattityöntekijöille. 3 Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 Lattiamestarin yleistaidt a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tehdä ja hjata tavanmaisia alaan liittyviä lattianpäällystystöitä työselitysten ja piirustusten mukaan ja tietää näissä töissä edellytettävät valmiin pinnan laatuvaatimukset. Hän saa arviida valmiin pinnan laatu- ja mittapikkeamia ja surittaa laadun varmistamiseksi tehtäviä mittauksia, tarkistuksia sekä laatia työstään ymmärrettäviä ja selkeitä asiakirjja ja raprtteja. Hän n täysin tietinen aluslattian merkityksestä lpullisen lattiapinnan laadun ja elinkaaren kannalta. Hän saa tutkia ja arviida aluslattian tasaisuuden, lujuuden, ksteuden ja muut tarvittavat minaisuudet vaadittavaan lpputulkseen pääsemiseksi. Hän saa krjata maan työkknaisuuteensa kuuluvat aluslattian puutteet ja virheet. Tutkinnn surittaja pystyy piirustusten ja khteeseen liittyvien asiakirjjen perusteella määrittelemään maan timintaansa liittyvät materiaali- ja työmenekit. Hän tuntee lattianpäällystealan TES:n sisällön ja saa käyttää sitä työntekijöiden palkkauksen määrittelemiseen. Tutkinnn surittaja saa käyttää erilaisia pinnite- ja alustamateriaaleja niiden käyttötarkituksen, käyttöhjeiden ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Hän tuntee lattianpäällystyksessä yleisimmin käytettyjen aineiden kstumuksen ja tietää niissä mahdllisesti levien terveydelle vaarallisten aineiden vaikutukset sekä saa käyttää ja varastida aineita ikein ja turvallisesti. Hän pystyy eri tiednhakumenetelmillä (myös tiettekniikkaa apuna käyttäen) määrittelemään tutetietn perustuvat materiaalivalinnat. Tutkinnn surittaja saa hulehtia ja perehdyttää muita hulehtimaan lattianpäällystysalalla käytettävien kneiden ja laitteiden turvallisuudesta sekä timintakunnsta työn kestäessä sekä sen päätyttyä. Hän tietää miten timitaan mahdllisissa ngelmatilanteissa ja pystyy sallistumaan lattianpäällystystyössä yleisimmin 7

8 käytettävien kneiden ja laitteiden krjaus- ja hulttöihin ja saa käyttää näissä töissä tarvittavia käsityökaluja. Hän saa valita työprsessissa tarvittavat kneet ja laitteet sekä kykenee perustelemaan valintansa turvallisuuden, taludellisuuden ja tuttavuuden näkökulmista. Hän saa käyttää lattianpäällystysalalla yleisesti käytettäviä ja yleisteknisiä sähkölaitteita ikein ja turvallisesti sekä saa varmistua niiden käyttöturvallisuudesta. Hän ymmärtää staattisen sähkövarauksen syntymahdllisuudet ja maadituksen merkityksen palvaarallisissa tilissa ja hulehtii, ettei työstä synny kipinävaaraa aiheuttavia varauksia. Tutkinnn surittajalla n perustiedt kaikista yleisistä lattianpäällystysmateriaaleista ja niiden käyttötarkituksesta sekä timintaperiaatteista, hän saa tunnistaa ne ja tietää niiden minaisuudet, kuten kuivumis- ja reaktiajat. Hänellä n perustiedt siitä, millaisia lsuhteita erilaiset lattianpäällystysmenetelmät vaativat. Hän saa päällystysmenetelmiin liittyvät fysiikan ja kemian perusteet. Tutkinnn surittaja tunnistaa tavallisimmat remntti- ja purkutöissä käsiteltäväksi tulevat asbestia ja hmetta sisältävät purkututteet. Tutkinnn surittaja saa timia työryhmän vetäjänä työelämän timintatavilla ja tuntee työspimuskäytäntöjä sekä erilaisia työelämän timintatapja. Hän saa rganisida ja hjeistaa työnteka sekä dkumentida ja raprtida tteutuneesta timinnasta suhteessa suunnitelmiin. Hän tuntee man timintansa suhteen yrityksen laatujärjestelmän ja riskienhallinnan yleiset periaatteet. Tutkinnn surittajan timinta n asiakaslähtöistä, itsehjautuvaa ja vastuuntuntista. Hän saa henkilökhtaisen sujautumisen ja työmaajärjestyksen perusteet. Hän ymmärtää ja saa ttaa työssään humin kestävän kehityksen edellyttämän jätteiden käsittelyn ja lajittelun. Hän saa tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat, ja hänellä n niiden surittamiseen ikeuttavaan tulityökrttiin vaadittavat tiedt ja taidt. Tutkinnn surittaja saa timia ikein tapaturmatilanteissa, ja hänellä n hyväksytysti suritettu EA 1 -kurssi tai vastaavat tiedt. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtäviin tulee liittyä itsenäisen ammattityösurituksen lisäksi myös timinnan suunnitteluun ja hjaukseen liittyvät tehtävät (TES:ssa määriteltynä vastuullisena työntekijänä tai sitä vastaavissa tehtävissä). 8

9 c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa tehdä ja hjata lattianpäällystykseen liittyviä työtehtäviä työselitysten, piirustusten ja hankkeeseen liittyvien asiakirjjen mukaisesti saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden sekä saa määritellä työstä aiheutuvat kustannukset TES-phjaisesti saa laatia työhönsä liittyviä raprtteja asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti saa hankkia ammattialaansa liittyviä tietja tietkneella ja muilla tiednhankintamenetelmillä saa käyttää henkilökhtaisia sujaimia ja pastaa niiden käytössä saa tulkita ja sveltaa esikäsittely-, kiinnitys- ja pinnitusaineiden käyttöturvallisuustiedtteita ja timia niiden mukaan saa ensiaputaidt EA 1 -laajuudessa saa tulityökrtin edellyttämät tulityötaidt saa mitata alustan ksteuden ja suruuden sekä ikaista ja tasittaa alustan vaadittavaan tasaisuuteen saa tutkia alusbetnin lujuuden silmämääräisesti ja käsityökaluja käyttäen sekä arviida mahdllisen lujitus- tai lisätutkimustarpeen saa yleisimpien lattianpäällystysaineiden teknisesti ikean ja turvallisen käytön ja varastinnin saa varmistua sähkö- ja paineilmatimisten laitteiden käyttöturvallisuudesta ja pastaa niiden käyttöä saa timia työyhteisön jäsenenä ja työryhmän vetäjänä saa jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätehulln perustimet saa itsearviinnin perusteet. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty tekemään tai hjaamaan itsenäisesti tavanmaisia päällystys- ja pinnitustöitä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia ei saa arviida laatuun ja tuttavuuteen liittyviä perusasiita tai määritellä työstä aiheutuvia kustannuksia TES-phjaisesti ei saa laatia työhönsä liittyviä raprtteja selkeästi ja ymmärrettävästi aiheuttaa työskennellessään vaaran jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle 9

10 aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei saa käyttää hyödykseen nykyaikaisia tiednhankintamenetelmiä ei tunne henkilökhtaisten sujainten käyttöön liittyviä perusasiita ei saa hyödyntää man alansa käyttöturvallisuustiedtteita ei saa ensiapuun liittyviä tietja ja taitja EA 1 -laajuudessa ei maa tulityötaitja tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa ei kykene tarkistamaan ja krjaamaan alustaa nrmin mukaiseksi ei saa yleisimpien lattianpäällystysaineiden teknisesti ikeaa ja turvallista käyttöä ja varastintia ei saa käyttää turvallisesti sähkötimisia kneita ja laitteita ei saa timia työyhteisön jäsenenä tai työryhmän vetäjänä ei saa jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätehulln perustimia ei saa itsearviinnin perusteita. 2 Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa suunnitella työkknaisuuksia sekä tehdä urakka- ja tarjuslaskelmia. Hän tuntee lattianpäällystysalan keskeiset riski- ja kustannustekijät ja saa laskea työhön liittyviä sa- ja kknaiskustannuksia. Hän tuntee käsiteltävinä levien khteiden edellyttämät laatuvaatimukset lattianpäällystysmateriaaleille ja työmenetelmävalinnille. Hän ymmärtää rakennuksen käyttö- ja kulttuuriarvn sekä työn tuttavuuden ja yrityksen kilpailukyvyn työsuritukselle asettamat vaatimukset. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään selkeän ja perusteltavissa levan kustannuslaskelman laatiminen ja sen phjalta tehty realistinen urakkatarjus. 10

11 c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa laskea käsiteltäviä pinta-alja ja arviida niiden perusteella materiaali- ja työmenekkiä tuntee lattianpäällystysalan riski- ja kustannustekijät sekä urakka- ja aikapalkkauksen vaikutuksen palkkakustannuksiin sittaa ymmärtävänsä kansan- ja yritystaludellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden ja lattianpäällysteiden hintatasn muutsten yhteydet maan alaansa ja yritykseensä saa laatia ymmärrettävän ja realistisen urakkatarjuksen saa lukea liikeyrityksen tulslaskelman ja taseen sekä tulkita niiden keskeiset asiat pystyy arviimaan vastuullaan levien timintjen kannattavuutta, kustannustehkkuutta ja niiden kehittymistä saa laatia pienimutisia, alalle tyypillisiä teknisiä investintilaskelmia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei ymmärrä kansan- ja yritystaludellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden ja maalaustarvikkeiden hintatasn muutsten yhteyksiä maan alaansa ja yritykseensä ei saa ttaa humin lattianpäällystysalan kustannustekijöitä urakka- ja aikapalkkaukseen vaikuttavina satekijöinä ei saa laskea päällystettäviä pinta-alja eikä arviida niiden perusteella materiaali- ja työmenekkiä ei kykene laatimaan ymmärrettävää ja realistista urakkatarjusta ei saa tulkita ikein liikeyrityksen tulslaskelman ja taseen keskeisiä asiita arvii virheellisesti vastuullaan levien timien kannattavuutta, kustannustehkkuutta ja niiden kehittymistä ei saa laatia edes pienimutisia, alalle tyypillisiä teknisiä investintilaskelmia. 3 Muvipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tarkistaa ja tehdä RYL:ssa määritellyn laadun saavuttamiseksi tarvittavat phjatyöt ennen pintamateriaalin asennusta. Hän saa tehdä työselityksen mukaan itsenäisesti tavanmaisimmat huneistjen ja yleisten tiljen lattianpäällystykset muvipäällysteillä listituksineen. Hän saa myös kiinnittää 11

12 muvisia jalka-, kulma- ja käsijhdelistja sekä irrttaa ja kiinnittää uudelleen päällystystä haittaavia listituksia ja kynnyksiä. Muvipäällysteiden saumjen hitsaaminen kuuluu työkknaisuuteen. Tutkinnn surittaja tietää erilaisten pintjen sveltuvuuden päällystykseen sekä pinnilta vaadittavat suruus- ja muut vaatimukset. Hän saa ttaa humin vanhjen päällysteiden mahdllisesti sisältämän asbestin ja saa käsitellä erilaisia alustja niin, että ne tulevat päällystettävään kuntn. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat, ja hänellä n niiden surittamiseen ikeuttavaan tulityökrttiin vaadittavat tiedt ja taidt. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa arviida tarvitsemansa materiaalin menekin. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystealan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää, mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi vanhjen päällystekerrsten pistaminen, päällystettävien pintjen phjustus (praimerinti), halkeamien sekä painumien täytöt ja tasitukset, päällysteiden svittaminen, saumaus, ylöstaivutukset ja hitsaukset. Tulityövalmiudet sitetaan jk suritettavalla näytöllä tai tulityökrtilla. Tutkinnn surittajan n laadittava työtehtäviinsä liittyvä kirjallinen työpäiväsuunnitelma ja sveltuvin sin kullinkin vimassa levan lattianpäällystysalan työehtspimuksen mukainen urakkapalkkalaskelma. Työpäiväsuunnitelmassa esitetään: työpäivän aikana suritettavien työtehtävien järjestys työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja -materiaalit työturvallisuuden varmistus 12

13 laskelma päivän aikana suritettavien eri työlajien määrästä em. työlajeista TES:n mukaan määräytyvä urakkatyöpalkka. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti valmiin työn lpputulsta ja työympäristön siisteyttä. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös työhön käytetty aika. Työympäristön tarkastuksen yhteydessä katstaan myös työvälineiden kunt. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa muvipäällystystöissä saa arviida timintansa laadullisuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan työsuunnitelman saa rytmittää työmaan työvaiheet ikein tekee tarvittavat alustatyöt asianmukaisesti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti sijittaa saumakhdat tarkituksenmukaisesti saa tulityötaidt tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa sijittaa, saumaa tai hitsaa saumat hjeiden vastaisesti tekee reunaleikkaukset siten, että jalkalista ei peitä kknaisuudessaan reunaleikkausta tai jiirit ja jatkkset eivät le tiiviit 13

14 valmistaa pintja, jihin jää kupruja tai khumia ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei saa tulitöihin liittyviä taitja ja tietja tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 4 Parkettipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tarkistaa ja tehdä RYL:ssa määritellyn laadun saavuttamiseksi tarvittavat phjatyöt ennen pintamateriaalin asennusta. Hän saa asentaa työselityksen mukaan itsenäisesti sauva- tai msaiikkiparketteja listituksineen. Hän tietää, mitä työvälineitä, kneita ja laitteita tarvitaan näiden töiden surittamiseen ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Hän saa suunnitella ja tteuttaa piirustusten mukaan sauva- tai msaiikkiparketeilla tehtäviä päällysteitä linjauksineen ja tehdä hinta- ja pintakäsittelytyöt. Hän saa myös irrttaa ja kiinnittää uudelleen päällystystä haittaavia listituksia ja kynnyksiä sekä lyhentää via ja tehdä tarvittavat lveukset. Tutkinnn surittaja tietää erilaisten alustjen sveltuvuuden päällystykseen sekä pinnilta vaadittavat suruus- ja muut vaatimukset. Hän saa ttaa humin vanhjen päällysteiden mahdllisesti sisältämän asbestin. Hän saa levyttää, krjata tai käsitellä erilaisia alustja niin, että ne tulevat päällystettävään kuntn. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa arviida tarvitsemansa materiaalin menekin. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystealan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Hän saa tehdä valmiiden pintjen rakennusaikaiset sujaukset. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää, mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. 14

15 b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi vanhjen päällystekerrsten pistaminen, päällystettävien pintjen praimerinnit, halkeamien täytöt ja tasitukset, äänieristeiden asentaminen, parkettipäällysteiden asentaminen ja pintakäsittely. Tutkinnn surittajan n laadittava työtehtäviinsä liittyvä kirjallinen työpäiväsuunnitelma ja sveltuvin sin kullinkin vimassa levan lattianpäällystysalan työehtspimuksen mukainen urakkapalkkalaskelma. Työpäiväsuunnitelmassa esitetään: työpäivän aikana suritettavien työtehtävien järjestys työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja materiaalit työturvallisuuden varmistus laskelma päivän aikana suritettavien eri työlajien määrästä em. työlajeista TES:n mukaan määräytyvä urakkatyöpalkka. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti valmiin työn lpputulsta ja työympäristön siisteyttä. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös työhön käytetty aika. Työympäristön tarkastuksen yhteydessä katstaan myös työvälineiden kunt. Muita arviintikhteita vat työtapa, yhteistyökyky ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa parkettipäällystystöissä saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan työpäiväsuunnitelman saa rytmittää työvaiheet ikein tekee alustatyöt asianmukaisesti 15

16 työskentelee järjestelmällisesti ja tuttavasti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti saa parkettilaattjen tai -sauvjen yhdenmukaisen linjauksen ja jan kynnyksettömissä hunetilissa ttaa kaikkialla humin tarpeelliset liikkumavarat tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa ei jätä asennustöissä tarpeellisia liikkumavarja surittaa linjaukset tai saumajat virheellisesti ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 5 Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa surittaa piirustusten ja suunnitelma-asiakirjjen mukaisesti itsenäisesti tavanmaisimmat rakennusten sisätilissa tehtävät lattia- ja seinälaatitukset keraamisilla laatilla listituksineen. Hän tuntee laatitettavalle alustalle asetettavat vaatimukset sekä saa tarkastaa ja krjata maan työkknaisuuteensa kuuluvat puutteet. Osaa valita khteeseen spivat työvälineet ja materiaalit. Hän saa suunnitella etukäteen saumajan ja työn tarkituksenmukaisen etenemisen. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet 16

17 ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa laskea ja arviida tarvitsemansa materiaalin menekin ja työn surittamiseen tarvittavan ajan. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystysalan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi seinä- ja lattiapintjen ikaisut, kaadt ja tasitukset, laastien valmistaminen, laattjen leikkaaminen ja kiinnittäminen, saumaustyöt sekä tiivistystyöt. Työkknaisuuteen kuuluu aina työsuunnitelma, jssa esitetään: laskelma materiaalista (tereettinen määrä ja hukka erikseen) lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa laatitustöissä saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset 17

18 ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan tteuttamiskelpisen työpäiväsuunnitelman saa suunnitella harmnisen ja tarkituksenmukaisen saumajan tekee työtä laadulla, jka vastaa työselstuksessa ja muissa hankeasiakirjissa esitettyjä työkhteen laatuvaatimuksia sekä rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia käyttää työskentelytapja, jtka vat ergnmisia ja turvallisia saa rytmittää työvaiheet ikein tekee alustatyöt asianmukaisesti työskentelee järjestelmällisesti ja tuttavasti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa laatii työsuunnitelman, jka ei le tteuttamiskelpinen suunnittelee saumajan, jssa n käytetty tarpeettmasti alle 1 /2-kkisia laattja kampaa laastia auki liian aikaisin tai laastin määrä ei le khteeseen nähden riittävä ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 18

19 6 Työn rganisinti ja jhtaminen a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy timimaan lattianpäällystystyöryhmän työnjhtajana. Sitä varten hän n perehtynyt mm. massa työssään tarvittavissa määrin rakennuslakiin, työsujeluun, yritystietn ja -taluteen, sekä työnjhtamismenetelmiin ja rakentamista valvviin rganisaatiihin. Tutkittavalla n riittävät kirjallisen ja suullisen esiintymisen taidt sekä työssään tarvittava ammattikielitait. Hän tuntee kkustekniikkaa ja tietää, miten asiita valmistellaan ja esitellään. Hän tietää edustukseen ja päätöksentekn liittyvät velvitteet ja tuntee taludelliset mahdllisuudet ja riskitekijät. Tutkinnn surittaja saa laatia liikkeenhidssa tarvittavia spimusasiakirjja ja liikekirjeitä. Hän tietää asiimiskirjitukselta edellytettävät ulkasuun ja sanamutihin liittyvät perusvaatimukset ja ymmärtää virallisten asiakirjjen sitvat merkitykset. Hän tietää myös asiakirjjen säilytykseen ja arkistintiin liittyvät määräykset. Tutkinnn surittaja ymmärtää ihmisten erilaisuuden sekä työtvereidensa ja alaistensa käyttäytymisen syitä ja saa reagida niihin kullinkin asianmukaisella tavalla. Hän saa vaikuttaa mtivivasti ja myönteisesti työyhteisössään timivien ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Hän havaitsee ngelmat ja kykenee niiden ratkaisemiseen niin itsenäisesti kuin erilaisissa työryhmissäkin. Hän saa asettaa työryhmälleen tavitteet ja pystyy auttamaan niiden saavuttamisessa. Hän saa vaatia spimussapulelta spimuksen mukaista timintaa. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa, esimerkiksi ennaklta rajatun työprsessin suunnittelu ja työn lppuun saattaminen sekä työn laadun arviinti. c) Arviinnin khteet ja kriteerit KÄYTÄNNÖN JOHTAJUUS Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja pystyy arviimaan kahden jhtamisnäkemyksen erja ja svellusmahdllisuuksia massa työssään ja rganisaatissaan 19

20 tuntee rganisaatinsa arvt ja kulttuurin ja saa kytkeä ne luntevasti man yksikkönsä timinnan kehittämiseen saa arviida työntekijöidensä ammatillisia ja työyhteisöllisiä valmiuksia ja kannustaa heitä kehittämään maa saamistaan tuntee työryhmälleen asetetut tavitteet ja saa ryhmänsä situtumaan tavitteiden tteuttamiseen saa svitella henkilöiden välisiä ristiriitja saa pyytää, antaa ja vastaanttaa palautetta ymmärtää tunteiden ja järjen merkityksen eri jhtamistilanteissa saa edistää (sisäistä) yrittäjyyttä malla työpaikallaan saa vaatia spimussapulelta spimuksen mukaista timintaa. YHTEISTYÖSKENTELYN HALLINTA Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja tuntee esimerkiksi tiimityön, prjektityön ja työryhmätyöskentelyn niin, että saa malla työpaikallaan tehdä ehdtuksen kullisenkin työkknaisuuden edellyttämästä työskentelyperiaatteesta saa suunnitella, rganisida ja hjata man ryhmänsä timintaa pystyy tukemaan ryhmää kehittymään ja ratkaisemaan esiin tulevia ngelmatilanteita pystyy arviimaan man ryhmänsä timintaa saa hjata ryhmien välistä yhteistyötä. VUOROVAIKUTUS, SUULLINEN JA KIRJALLINEN VIESTINTÄ Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa suunnitella viestin sen vastaanttajan mukaan ja arviida viestinsä nnistumisen pystyy vaivattmasti ymmärtämään lattianpäällystysalan sanasta pystyy jhtamaan työtiminnan myyntityötä ja tarjamaan asiakkaille yrityksen palveluja pystyy timimaan neuvttelujen ja kkusten puheenjhtajana pystyy asianmukaiseen puhelinviestintään saa kuunnella aktiivisesti pystyy suunnittelemaan ja pitämään alustuksia sekä pienimutisia puheita 20

21 pystyy laatimaan työ- ja urakkaspimuksia, muistiita, pöytäkirjja, tarjuspyyntöjä, tarjuksia, velkmiskirjeitä ja reklamaatiita pystyy valitsemaan esitykselleen kullinkin tarkituksenmukaiset apuvälineet. ONGELMANRATKAISU JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ LUOVUUDEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja pystyy hyödyntämään työpaikallaan alitetimintaa saa tutant- ja laatuhäiriöiden, kneiden ja laitteiden timintahäiriöiden systemaattisen ngelmanratkaisun jllakin ngelmanratkaisumenetelmällä saa käyttää hyväkseen luvan työskentelyn tekniikita. ITSENSÄ JOHTAMINEN JA AJANHALLINTA Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja tiedstaa fyysisen, henkisen ja ssiaalisen työkurmituksen rajat niin, että saa hulehtia masta fyysisestä ja henkisestä työkyvystään saa arviida man työnsä tulksekkuutta (tehkkuutta) saa suunnitella ja kehittää työtään ja ajankäyttöään hyödyntämällä ajanhallinnan ym. tekniikita. Tutkinnn san suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei selviydy yhteistyöstä eikä pysty lumaan vurvaikutusta eri sapulten kesken ei kykene selviin timeksiantihin ei kykene asettamaan tavitteita tai etenemään suunnitelmallisesti tavitetta khti tteuttaa muutksia perustelematta niiden syitä ja tavitteita alaisilleen ei kykene tasapuliseen ja alaisiaan ikeudenmukaisesti khtelevaan jhtamiseen ja kanssakäymiseen ei kykene tulkitsemaan timintaympäristöään realistisesti eikä pysty maksumaan tieta ympäristöstään ja tulkitsemaan sitä realistisella tavalla. 21

22 7 Ammatinhjaus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn san surittaja saa perehdyttää työssä ppimisjakslla tai ppispimuskulutuksessa levia piskelijita man ammattialansa keskeisten tehtävien ikeaan surittamiseen, mittaustapihin ja työturvallisuuteen. Hän saa arviida piskelijan edistymisen ja ammattitaidn tasn suhteessa petussuunnitelman ja/tai näyttötutkinnn perusteiden tavite- ja saamiskuvauksiin sekä antaa siitä kannustavan palautteen. Hän saa niin ikään arviida perus-, ammatti- tai erikisammattitutkinnn san näytön. Tutkinnn san surittaja tietää työpaikan hyvän ppimisilmapiirin merkityksen ja pystyy ylläpitämään sitä. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja taitjen hallinta sekä kyky sveltaa niitä sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään esimerkiksi timinta työssä ppimisjakslla tai ppispimuskulutuksessa levan piskelijan työpaikkahjaajana. Ammattitaita vidaan sittaa lisäksi sallistumalla aktiivisesti ammatilliseen peruskulutukseen liittyvien näyttöjen tai perus- tai ammattitutkinttehtävien suunnitteluun ja tutkintsuritusten arviintiin. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa hjata piskelijaa siten, että piskelijan timinta perustuu työteknisesti ikeisiin ratkaisuihin ja valintihin sekä vastaa laadullisesti khteeseen laadittuja ja talnrakentamiseen yleensä liittyviä asiakirjja saa hjata käyttämään turvallisia ja ergnmisia työskentelytapja saa varmistua siitä, että piskelija nudattaa työturvallisuusmääräyksiä saa arviida piskelijan edistymisen ja ammattitaidn tasn saa antaa piskelijalle kannustavan palautteen saa arviida perus- ja ammattitutkinnn san näyttösurituksen tietää työpaikan hyvän ppimisilmapiirin merkityksen ja pystyy ylläpitämään sitä. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei saa varmistua siitä, että piskelija nudattaa työturvallisuusmääräyksiä 22

23 ei saa hjata piskelijaa työteknisesti ikeisiin ratkaisuihin tai valintihin ei saa arviida ja hjata piskelijaa khteeseen liittyvien ja yleisten laatuvaatimusten perusteisesti ei saa humiida hjattavan ergnmisesti ei-susiteltavia työtapja eikä antaa hjeita niiden välttämiseksi ei saa arviida piskelijan edistymistä ja ammattitaidn tasa suhteessa saamiskuvauksiin ja tavitteisiin ei saa antaa tavite- ja saamistavitteista kannustavaa palautetta ei saa arviida perus- tai ammattitutkinnn näyttösuritusta ei saa humiida massa hjaustiminnassaan hyvään ppimisilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä. 8 Muvipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön. Hän tuntee erityisesti muvipäällysteiden käyttöön liittyvät tekniset asiat myös erittäin vaativissa käyttökhteissa ja tietää rakenteista ja käyttöympäristön rasituksista jhtuvat vaatimukset eri muvipäällysteiden käytölle. Hän tuntee alan standardit, tietää laatuvaatimukset ja pystyy määrittelemään niiden perusteella lattianpäällystyksille hultvälit ja tarpeen mukaiset hit-hjeet. Tutkinnn surittaja tuntee lattianpäällystysalaa kullinkin kskevat käyttöympäristövaatimukset. Hän tuntee yleisimpien lattianpäällysteiden sekä tasitus- ja kiinnitysaineiden timintaperiaatteen ja tietää, millä edellytyksillä lattianpäällystystöitä vidaan turvallisesti surittaa. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyviä kknaisvaltaisia työtehtäviä, jissa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään esimerkiksi työ- ja materiaalisuunnitelman laatiminen julkisiin tilihin (urheiluhallit, stskeskukset, htellit, sairaalat) tuleville lattianpäällystystöille, esikäsittelymenetelmien suunnittelu, laitetekninen suunnittelu, materiaalien testaus ja laadunvalvntatehtävä. 23

24 Työsuunnitelmassa esitetään: laskelma materiaalista, tereettinen määrä ja hukka erikseen lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys asennustilan rauhittaminen työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti työselityksen tteuttamiskelpisuutta ja valitun työtekniikan sveltuvuutta työn surittamiseen. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös esitetyt perustelut ja viittaukset eri tietlähteisiin. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja kykenee sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti tietää työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset tuntee lattianpäällystysalaa kskevat ympäristövaatimukset tuntee eri lattianpäällysteiden tärkeimmät minaisuudet ttaa humin rakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja tuntee alalla käytössä levien henkilösertifikaattien vaatimukset ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsiteltävien materiaalien käyttöminaisuudet saa arviida päällystyksen kestn edellyttämät hulttimet saa laatia asianmukaisesti perustellun työselityksen saa tehdä laadunvalvntaan liittyvät mittaukset. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei maa suunnittelutyöhön riittävää yhteistyökykyä laatii suunnitelman, jnka tteutus vaarantaisi työntekijän tai jnkun muun henkilön turvallisuuden 24

25 ei ta humin timinnan ympäristövaatimuksia ei tunne päällysteiden tärkeimpiä minaisuuksia ei ymmärrä fysiikan tai kemian perusteita ei ta humin rakenteen kestävyydelle asetettuja vaatimuksia ei tunne alalla käytössä levien henkilösertifikaattien vaatimuksia ei saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia ei saa laatia perusteltua työselitystä ei saa tehdä laadunvalvntaan liittyviä mittauksia. 9 Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön. Hän tuntee erityisesti laminaatti- ja parkettipäällystystekniikat sekä puuaineslattiiden krjaukseen ja entisöintiin liittyvät erityisvaatimukset. Hän tietää rakenteista ja käyttöympäristön rasituksista jhtuvat vaatimukset eri päällystysmenetelmille. Hän tuntee alan standardit, tietää laatuvaatimukset ja pystyy määrittelemään niiden perusteella lattianpäällystyksille hultvälit ja tarpeen mukaiset hithjeet. Tutkinnn surittaja tuntee laminaatti- ja parkettipäällystysalaa kullinkin kskevat käyttöympäristövaatimukset. Hän tuntee laminaattien, parkettien sekä tasitus- ja kiinnitysaineiden timintaperiaatteen ja tietää, millä edellytyksillä asennustöitä vidaan tehdä turvallisesti. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään laminaatti- ja parkettipäällystysalaan liittyviä kknaisvaltaisia työtehtäviä, jissa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään esimerkiksi työsuunnitelman laatiminen julkisiin tilihin (juhlasalit, htellit, laivat) tuleville parkettipäällystystöille, 25

26 esikäsittelymenetelmien suunnittelu, laitetekninen suunnittelu, materiaalien testaus ja laadunvalvntatehtävä. Työsuunnitelmassa esitetään: laskelma materiaalista, tereettinen määrä ja hukka erikseen lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys asennustilan rauhittaminen työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. 26 b) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti työsuunnitelman tteuttamiskelpisuutta ja valitun työtekniikan sveltuvuutta työn surittamiseen. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös esitetyt perustelut ja viittaukset eri tietlähteisiin. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja kykenee sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti tietää työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset tuntee parkettialaa kskevat ympäristövaatimukset tuntee eri parkettien ja laminaattien tärkeimmät minaisuudet ttaa humin rakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsiteltävien materiaalien käyttöminaisuudet saa arviida päällystyksen kestn edellyttämät hulttimet saa laatia asianmukaisesti perustellun työselityksen saa tehdä laadunvalvntaan liittyvät mittaukset. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei maa suunnittelutyöhön riittävää yhteistyökykyä laatii suunnitelman jnka tteutus vaarantaisi työntekijän tai jnkun muun henkilön turvallisuuden

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Perusteen nimi Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattiamestarin erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Perusteen nimi Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut hallitsee lattianpäällystyksen perustiedot osaa työnjohdon alaisuudessa tarkastaa alustat ja tehdä esikäsittelyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lattianpäällystäjän ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut hallitsee lattianpäällystyksen perustiedot

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUKKU- JA NAHKA-ALAN AMMATTITUTKINTO

LAUKKU- JA NAHKA-ALAN AMMATTITUTKINTO LAUKKU- JA NAHKA-ALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1356 0 (nid.) ISBN 952 13 1357 9 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 4/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PINTAKÄSITTELYMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO PINTAKÄSITTELYMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1738 8 (nid.) ISBN 952 13 1739 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 11/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina ANTIIKIN KULTTUURI 2015-2017 Antiikin kulttuuri n vapaa sivuaine kaikille ylipistn piskelijiksi hyväksytyillä. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri sa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektorilla

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektorilla Terveyttä ja turvallisuutta kskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektrilla Laatinut: Eurpan sektrikhtainen ssiaalisen vurpuhelun kmitea urheilua ja aktiivista vapaa-aikaa varten (Testausvaihe)

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma opintosuuntana saksan kieli ja kulttuuri

Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma opintosuuntana saksan kieli ja kulttuuri Opetussuunnitelma 2017-2020. LUONNOSVERSIO 2.2.2017 Mnialaisen kieliasiantuntijan maisterihjelma pintsuuntana saksan kieli ja kulttuuri Opetussuunnitelma n pettajille ja piskelijille tarkitettu hjeist

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot