Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Näyttötutkinnn perusteet LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2003 MÄÄRÄYS 25/011/2003 OPETUSHALLITUS ISBN (nid.) ISBN (pdf) 1

2 DNO 25/011/2003 MÄÄRÄYS Velvittavana nudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ Vimassalaika alkaen tistaiseksi Säännökset, jihin timivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 631/ mm A 812/ mm Kumaa määräyksen n Muuttaa määräystä n LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus n päättänyt lattiamestarin erikisammattitutkinnn perusteista, jita n nudatettava lukien tistaiseksi. Tutkintn tai sen saan valmistavan kulutuksen järjestäjän n laadittava ja hyväksyttävä kulutusta varten petussuunnitelma nudattaen, mitä näissä tutkinnn perusteissa n määrätty. Ammattitaidn näytöt n järjestettävä sana valmistavaa kulutusta. Tutkinttimikunta, tutkinnn järjestäjä ja kulutuksen järjestäjä eivät vi jättää nudattamatta tutkinnn perusteita tai piketa niistä. Tdistuksiin merkittävistä tiedista ja tdistumalleista sekä henkilökhtaisten piskeluhjelmien laatimisen perusteista määrätään erikseen. Pääjhtajan sijainen Ylijhtaja TIMO LÄHDESMÄKI Tim Lähdesmäki Opetusneuvs MARKKU LAPPALAINEN Markku Lappalainen 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Näyttötutkinnt Näyttötutkintihin valmistava kulutus Ammattitaidn sittamistapjen ja tutkintsuritusten arviinnin yleiset perusteet Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnn sat Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA... VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Lattiamestarin yleistaidt... 9 a) Ammattitaitvaatimukset... 9 b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Muvipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Parkettipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit

4 6 Työn rganisinti ja jhtaminen a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Ammatinhjaus a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Muvipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Laattapäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Massapinnitetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Timinnan suunnittelu a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit Yrittäjyys a) Ammattitaitvaatimukset b) Ammattitaidn sittamistavat c) Arviinnin khteet ja kriteerit

5 1 Luku NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 1 Näyttötutkinnt Näyttötutkinnt vat ammattitaidn hankkimistavasta riippumattmia. Kulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua saamista käsitellään yhtenä kknaisuutena siten, että saaminen vidaan hyödyntää tutkinnissa vaaditun ammattitaidn näytöissä. Näyttötutkinnt vat rakenteeltaan mdulaarisia. Ne mudstuvat työelämästä ja sen kehittymistarpeista jhdetuista tehtäväkknaisuuksista, jille n minaista timinnallisen ja tiedllisen perustan yhteisyys, ammattitaidn mnipulisuus sekä työprsessin ja sen tulsten yhdentyminen. Tutkinnn sa mudstaa ammattipätevyyden sa-alueen, jka vidaan erttaa lunnllisesta työprsessista itsenäiseksi ja arviitavaksi kknaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suritetaan justavasti tutkinnn sa kerrallaan. Kk tutkinnn sijasta tavitteena vi lla myös tietyn tai tiettyjen tutkinnn sien surittaminen. Ammattitaitvaatimusten kuvauksen perustana n pätevyystyypitys, jnka katstaan parhaiten sveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin ydintimintjen vaatimuksiin, timintaprsessien hallintaan ja laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidn ja ssiaaliset valmiudet. 2 Näyttötutkintihin valmistava kulutus Näyttötutkintihin sallistumiselle ei mudllisesti vida asettaa kulutukseen sallistumista kskevia ennakkehtja. Pääsääntöisesti tutkinnt suritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan kulutuksen yhteydessä. Valmistavan kulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa petussuunnitelma tutkintjen perusteiden mukaisesti. Kulutus ja siihen sisältyvät näytöt n jäsennettävä tutkinnn sien mukaisesti. Kulutuksen järjestäjän velvllisuutena n järjestää näytöt sana valmistavaa kulutusta. Opiskelijan velvllisuutena n sallistua näyttöihin sana pintjaan. Ammatillisena peruskulutuksena suritettavaan perustutkintn sisältyvät yhteiset pinnt eivät le pakllisia kulutuksessa, jka valmistaa näyttötutkintna suritettavaan perustutkintn. Niiden tavitteet tulee ttaa kuitenkin sveltuvin sin humin petussuunnitelmassa ja petuksen järjestämisessä. 3 Ammattitaidn sittamistapjen ja tutkintsuritusten arviinnin yleiset perusteet Näyttöjen arviinti edellyttää järjestelmällistä aineistn keräämistä, päätöksenteka ja dkumentintia tutkinnn surittajan ammatillisista ja työtimintavalmiuksista suhteessa tutkinnn perusteissa määriteltyihin ammattitaitvaatimuksiin ja 5

6 arviintikriteereihin. Arviinnin painpisteen tulee lla tekemisessä ja työssä timimisessa. Tait tai saaminen n arviitava pääsääntöisesti suraan vastaavasta työtiminnasta. Näyttöympäristön tulee lla tdellinen tai mahdllisimman realistinen. Arviinnissa tulee käyttää mnipulisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviintimenetelmiä kuten havainnintia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dkumentituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviintia. Näytöt tulee järjestää tutkinnn sittain siten, että niissä vidaan arviida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavitteiden saavuttamista. Arviinnin khteilla ilmaistaan saamisen alueet, jihin arviinnissa kiinnitetään erityisesti humita. Humi tulee kiinnittää ydintaitihin, työn perustana levan tiedn hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä työprsessin hallintaan. Sekä arviinnin khteet että kriteerit jhdetaan vastaavan tutkinnn san ammattitaitvaatimuksista. Arviinnin khteisiin perustuvat arviintikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasisia surituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, jiden avulla ertellaan eritasiset suritukset. 2 Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnn sat Lattianpäällystysalan ammateissa suuntaudutaan muvi-, parketti- tai keraamisten päällysteiden asentamiseen. Alan erikisammattitutkint n rakennettu näiden suuntautumisten phjalta. Lattiamestarin erikisammattitutkinnn tutkinttdistuksen saaminen edellyttää yhteensä viiden san hyväksyttyä suritusta. Tutkinttdistuksen saamiseksi n suritettava seuraavat tutkinnn paklliset sat: Lattiamestarin yleistaidt Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta. Seuraavista valinnaisista sista n suritettava yksi sa: Muvipäällysteiden asennus Parkettipäällysteiden asennus Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus. Lisäksi n valittava tinen sista: Työn rganisinti ja jhtaminen Ammatinhjaus. Seuraavista valinnaisista sista n lisäksi suritettava yksi sa: Muvipäällystetekniikka Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka Laattapäällystetekniikka 6

7 Massapinnitetekniikka Timinnan suunnittelu. Edellisten sien lisäksi tai erillisenä satutkintna tutkinnn surittaja vi surittaa vapaavalintaisesti san Yrittäjyys. Tutkinnn sa Työn rganisinti ja jhtaminen n suunnattu erityisesti työnjhttehtävissä timiville tai niihin tehtäviin aikville ja sa Ammatinhjaus yrityksissä timiville kkeneille ammattityöntekijöille. 3 Luku LATTIAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET 1 Lattiamestarin yleistaidt a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tehdä ja hjata tavanmaisia alaan liittyviä lattianpäällystystöitä työselitysten ja piirustusten mukaan ja tietää näissä töissä edellytettävät valmiin pinnan laatuvaatimukset. Hän saa arviida valmiin pinnan laatu- ja mittapikkeamia ja surittaa laadun varmistamiseksi tehtäviä mittauksia, tarkistuksia sekä laatia työstään ymmärrettäviä ja selkeitä asiakirjja ja raprtteja. Hän n täysin tietinen aluslattian merkityksestä lpullisen lattiapinnan laadun ja elinkaaren kannalta. Hän saa tutkia ja arviida aluslattian tasaisuuden, lujuuden, ksteuden ja muut tarvittavat minaisuudet vaadittavaan lpputulkseen pääsemiseksi. Hän saa krjata maan työkknaisuuteensa kuuluvat aluslattian puutteet ja virheet. Tutkinnn surittaja pystyy piirustusten ja khteeseen liittyvien asiakirjjen perusteella määrittelemään maan timintaansa liittyvät materiaali- ja työmenekit. Hän tuntee lattianpäällystealan TES:n sisällön ja saa käyttää sitä työntekijöiden palkkauksen määrittelemiseen. Tutkinnn surittaja saa käyttää erilaisia pinnite- ja alustamateriaaleja niiden käyttötarkituksen, käyttöhjeiden ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Hän tuntee lattianpäällystyksessä yleisimmin käytettyjen aineiden kstumuksen ja tietää niissä mahdllisesti levien terveydelle vaarallisten aineiden vaikutukset sekä saa käyttää ja varastida aineita ikein ja turvallisesti. Hän pystyy eri tiednhakumenetelmillä (myös tiettekniikkaa apuna käyttäen) määrittelemään tutetietn perustuvat materiaalivalinnat. Tutkinnn surittaja saa hulehtia ja perehdyttää muita hulehtimaan lattianpäällystysalalla käytettävien kneiden ja laitteiden turvallisuudesta sekä timintakunnsta työn kestäessä sekä sen päätyttyä. Hän tietää miten timitaan mahdllisissa ngelmatilanteissa ja pystyy sallistumaan lattianpäällystystyössä yleisimmin 7

8 käytettävien kneiden ja laitteiden krjaus- ja hulttöihin ja saa käyttää näissä töissä tarvittavia käsityökaluja. Hän saa valita työprsessissa tarvittavat kneet ja laitteet sekä kykenee perustelemaan valintansa turvallisuuden, taludellisuuden ja tuttavuuden näkökulmista. Hän saa käyttää lattianpäällystysalalla yleisesti käytettäviä ja yleisteknisiä sähkölaitteita ikein ja turvallisesti sekä saa varmistua niiden käyttöturvallisuudesta. Hän ymmärtää staattisen sähkövarauksen syntymahdllisuudet ja maadituksen merkityksen palvaarallisissa tilissa ja hulehtii, ettei työstä synny kipinävaaraa aiheuttavia varauksia. Tutkinnn surittajalla n perustiedt kaikista yleisistä lattianpäällystysmateriaaleista ja niiden käyttötarkituksesta sekä timintaperiaatteista, hän saa tunnistaa ne ja tietää niiden minaisuudet, kuten kuivumis- ja reaktiajat. Hänellä n perustiedt siitä, millaisia lsuhteita erilaiset lattianpäällystysmenetelmät vaativat. Hän saa päällystysmenetelmiin liittyvät fysiikan ja kemian perusteet. Tutkinnn surittaja tunnistaa tavallisimmat remntti- ja purkutöissä käsiteltäväksi tulevat asbestia ja hmetta sisältävät purkututteet. Tutkinnn surittaja saa timia työryhmän vetäjänä työelämän timintatavilla ja tuntee työspimuskäytäntöjä sekä erilaisia työelämän timintatapja. Hän saa rganisida ja hjeistaa työnteka sekä dkumentida ja raprtida tteutuneesta timinnasta suhteessa suunnitelmiin. Hän tuntee man timintansa suhteen yrityksen laatujärjestelmän ja riskienhallinnan yleiset periaatteet. Tutkinnn surittajan timinta n asiakaslähtöistä, itsehjautuvaa ja vastuuntuntista. Hän saa henkilökhtaisen sujautumisen ja työmaajärjestyksen perusteet. Hän ymmärtää ja saa ttaa työssään humin kestävän kehityksen edellyttämän jätteiden käsittelyn ja lajittelun. Hän saa tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat, ja hänellä n niiden surittamiseen ikeuttavaan tulityökrttiin vaadittavat tiedt ja taidt. Tutkinnn surittaja saa timia ikein tapaturmatilanteissa, ja hänellä n hyväksytysti suritettu EA 1 -kurssi tai vastaavat tiedt. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtäviin tulee liittyä itsenäisen ammattityösurituksen lisäksi myös timinnan suunnitteluun ja hjaukseen liittyvät tehtävät (TES:ssa määriteltynä vastuullisena työntekijänä tai sitä vastaavissa tehtävissä). 8

9 c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa tehdä ja hjata lattianpäällystykseen liittyviä työtehtäviä työselitysten, piirustusten ja hankkeeseen liittyvien asiakirjjen mukaisesti saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden sekä saa määritellä työstä aiheutuvat kustannukset TES-phjaisesti saa laatia työhönsä liittyviä raprtteja asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti saa hankkia ammattialaansa liittyviä tietja tietkneella ja muilla tiednhankintamenetelmillä saa käyttää henkilökhtaisia sujaimia ja pastaa niiden käytössä saa tulkita ja sveltaa esikäsittely-, kiinnitys- ja pinnitusaineiden käyttöturvallisuustiedtteita ja timia niiden mukaan saa ensiaputaidt EA 1 -laajuudessa saa tulityökrtin edellyttämät tulityötaidt saa mitata alustan ksteuden ja suruuden sekä ikaista ja tasittaa alustan vaadittavaan tasaisuuteen saa tutkia alusbetnin lujuuden silmämääräisesti ja käsityökaluja käyttäen sekä arviida mahdllisen lujitus- tai lisätutkimustarpeen saa yleisimpien lattianpäällystysaineiden teknisesti ikean ja turvallisen käytön ja varastinnin saa varmistua sähkö- ja paineilmatimisten laitteiden käyttöturvallisuudesta ja pastaa niiden käyttöä saa timia työyhteisön jäsenenä ja työryhmän vetäjänä saa jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätehulln perustimet saa itsearviinnin perusteet. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty tekemään tai hjaamaan itsenäisesti tavanmaisia päällystys- ja pinnitustöitä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia ei saa arviida laatuun ja tuttavuuteen liittyviä perusasiita tai määritellä työstä aiheutuvia kustannuksia TES-phjaisesti ei saa laatia työhönsä liittyviä raprtteja selkeästi ja ymmärrettävästi aiheuttaa työskennellessään vaaran jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle 9

10 aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei saa käyttää hyödykseen nykyaikaisia tiednhankintamenetelmiä ei tunne henkilökhtaisten sujainten käyttöön liittyviä perusasiita ei saa hyödyntää man alansa käyttöturvallisuustiedtteita ei saa ensiapuun liittyviä tietja ja taitja EA 1 -laajuudessa ei maa tulityötaitja tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa ei kykene tarkistamaan ja krjaamaan alustaa nrmin mukaiseksi ei saa yleisimpien lattianpäällystysaineiden teknisesti ikeaa ja turvallista käyttöä ja varastintia ei saa käyttää turvallisesti sähkötimisia kneita ja laitteita ei saa timia työyhteisön jäsenenä tai työryhmän vetäjänä ei saa jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja jätehulln perustimia ei saa itsearviinnin perusteita. 2 Lattianpäällystysalan kannattavuus ja kustannushallinta a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa suunnitella työkknaisuuksia sekä tehdä urakka- ja tarjuslaskelmia. Hän tuntee lattianpäällystysalan keskeiset riski- ja kustannustekijät ja saa laskea työhön liittyviä sa- ja kknaiskustannuksia. Hän tuntee käsiteltävinä levien khteiden edellyttämät laatuvaatimukset lattianpäällystysmateriaaleille ja työmenetelmävalinnille. Hän ymmärtää rakennuksen käyttö- ja kulttuuriarvn sekä työn tuttavuuden ja yrityksen kilpailukyvyn työsuritukselle asettamat vaatimukset. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään selkeän ja perusteltavissa levan kustannuslaskelman laatiminen ja sen phjalta tehty realistinen urakkatarjus. 10

11 c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa laskea käsiteltäviä pinta-alja ja arviida niiden perusteella materiaali- ja työmenekkiä tuntee lattianpäällystysalan riski- ja kustannustekijät sekä urakka- ja aikapalkkauksen vaikutuksen palkkakustannuksiin sittaa ymmärtävänsä kansan- ja yritystaludellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden ja lattianpäällysteiden hintatasn muutsten yhteydet maan alaansa ja yritykseensä saa laatia ymmärrettävän ja realistisen urakkatarjuksen saa lukea liikeyrityksen tulslaskelman ja taseen sekä tulkita niiden keskeiset asiat pystyy arviimaan vastuullaan levien timintjen kannattavuutta, kustannustehkkuutta ja niiden kehittymistä saa laatia pienimutisia, alalle tyypillisiä teknisiä investintilaskelmia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei ymmärrä kansan- ja yritystaludellisten perustapahtumien, kuten suhdanteiden ja maalaustarvikkeiden hintatasn muutsten yhteyksiä maan alaansa ja yritykseensä ei saa ttaa humin lattianpäällystysalan kustannustekijöitä urakka- ja aikapalkkaukseen vaikuttavina satekijöinä ei saa laskea päällystettäviä pinta-alja eikä arviida niiden perusteella materiaali- ja työmenekkiä ei kykene laatimaan ymmärrettävää ja realistista urakkatarjusta ei saa tulkita ikein liikeyrityksen tulslaskelman ja taseen keskeisiä asiita arvii virheellisesti vastuullaan levien timien kannattavuutta, kustannustehkkuutta ja niiden kehittymistä ei saa laatia edes pienimutisia, alalle tyypillisiä teknisiä investintilaskelmia. 3 Muvipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tarkistaa ja tehdä RYL:ssa määritellyn laadun saavuttamiseksi tarvittavat phjatyöt ennen pintamateriaalin asennusta. Hän saa tehdä työselityksen mukaan itsenäisesti tavanmaisimmat huneistjen ja yleisten tiljen lattianpäällystykset muvipäällysteillä listituksineen. Hän saa myös kiinnittää 11

12 muvisia jalka-, kulma- ja käsijhdelistja sekä irrttaa ja kiinnittää uudelleen päällystystä haittaavia listituksia ja kynnyksiä. Muvipäällysteiden saumjen hitsaaminen kuuluu työkknaisuuteen. Tutkinnn surittaja tietää erilaisten pintjen sveltuvuuden päällystykseen sekä pinnilta vaadittavat suruus- ja muut vaatimukset. Hän saa ttaa humin vanhjen päällysteiden mahdllisesti sisältämän asbestin ja saa käsitellä erilaisia alustja niin, että ne tulevat päällystettävään kuntn. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat, ja hänellä n niiden surittamiseen ikeuttavaan tulityökrttiin vaadittavat tiedt ja taidt. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa arviida tarvitsemansa materiaalin menekin. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystealan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää, mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi vanhjen päällystekerrsten pistaminen, päällystettävien pintjen phjustus (praimerinti), halkeamien sekä painumien täytöt ja tasitukset, päällysteiden svittaminen, saumaus, ylöstaivutukset ja hitsaukset. Tulityövalmiudet sitetaan jk suritettavalla näytöllä tai tulityökrtilla. Tutkinnn surittajan n laadittava työtehtäviinsä liittyvä kirjallinen työpäiväsuunnitelma ja sveltuvin sin kullinkin vimassa levan lattianpäällystysalan työehtspimuksen mukainen urakkapalkkalaskelma. Työpäiväsuunnitelmassa esitetään: työpäivän aikana suritettavien työtehtävien järjestys työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja -materiaalit työturvallisuuden varmistus 12

13 laskelma päivän aikana suritettavien eri työlajien määrästä em. työlajeista TES:n mukaan määräytyvä urakkatyöpalkka. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti valmiin työn lpputulsta ja työympäristön siisteyttä. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös työhön käytetty aika. Työympäristön tarkastuksen yhteydessä katstaan myös työvälineiden kunt. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa muvipäällystystöissä saa arviida timintansa laadullisuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan työsuunnitelman saa rytmittää työmaan työvaiheet ikein tekee tarvittavat alustatyöt asianmukaisesti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti sijittaa saumakhdat tarkituksenmukaisesti saa tulityötaidt tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa sijittaa, saumaa tai hitsaa saumat hjeiden vastaisesti tekee reunaleikkaukset siten, että jalkalista ei peitä kknaisuudessaan reunaleikkausta tai jiirit ja jatkkset eivät le tiiviit 13

14 valmistaa pintja, jihin jää kupruja tai khumia ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei saa tulitöihin liittyviä taitja ja tietja tulityökrtin edellyttämässä laajuudessa ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 4 Parkettipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa tarkistaa ja tehdä RYL:ssa määritellyn laadun saavuttamiseksi tarvittavat phjatyöt ennen pintamateriaalin asennusta. Hän saa asentaa työselityksen mukaan itsenäisesti sauva- tai msaiikkiparketteja listituksineen. Hän tietää, mitä työvälineitä, kneita ja laitteita tarvitaan näiden töiden surittamiseen ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Hän saa suunnitella ja tteuttaa piirustusten mukaan sauva- tai msaiikkiparketeilla tehtäviä päällysteitä linjauksineen ja tehdä hinta- ja pintakäsittelytyöt. Hän saa myös irrttaa ja kiinnittää uudelleen päällystystä haittaavia listituksia ja kynnyksiä sekä lyhentää via ja tehdä tarvittavat lveukset. Tutkinnn surittaja tietää erilaisten alustjen sveltuvuuden päällystykseen sekä pinnilta vaadittavat suruus- ja muut vaatimukset. Hän saa ttaa humin vanhjen päällysteiden mahdllisesti sisältämän asbestin. Hän saa levyttää, krjata tai käsitellä erilaisia alustja niin, että ne tulevat päällystettävään kuntn. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa arviida tarvitsemansa materiaalin menekin. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystealan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Hän saa tehdä valmiiden pintjen rakennusaikaiset sujaukset. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää, mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. 14

15 b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi vanhjen päällystekerrsten pistaminen, päällystettävien pintjen praimerinnit, halkeamien täytöt ja tasitukset, äänieristeiden asentaminen, parkettipäällysteiden asentaminen ja pintakäsittely. Tutkinnn surittajan n laadittava työtehtäviinsä liittyvä kirjallinen työpäiväsuunnitelma ja sveltuvin sin kullinkin vimassa levan lattianpäällystysalan työehtspimuksen mukainen urakkapalkkalaskelma. Työpäiväsuunnitelmassa esitetään: työpäivän aikana suritettavien työtehtävien järjestys työtehtävissä tarvittavat työvälineet ja materiaalit työturvallisuuden varmistus laskelma päivän aikana suritettavien eri työlajien määrästä em. työlajeista TES:n mukaan määräytyvä urakkatyöpalkka. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti valmiin työn lpputulsta ja työympäristön siisteyttä. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös työhön käytetty aika. Työympäristön tarkastuksen yhteydessä katstaan myös työvälineiden kunt. Muita arviintikhteita vat työtapa, yhteistyökyky ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa parkettipäällystystöissä saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan työpäiväsuunnitelman saa rytmittää työvaiheet ikein tekee alustatyöt asianmukaisesti 15

16 työskentelee järjestelmällisesti ja tuttavasti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti saa parkettilaattjen tai -sauvjen yhdenmukaisen linjauksen ja jan kynnyksettömissä hunetilissa ttaa kaikkialla humin tarpeelliset liikkumavarat tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa ei jätä asennustöissä tarpeellisia liikkumavarja surittaa linjaukset tai saumajat virheellisesti ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 5 Keraamisten ja kivipäällysteiden asennus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja saa surittaa piirustusten ja suunnitelma-asiakirjjen mukaisesti itsenäisesti tavanmaisimmat rakennusten sisätilissa tehtävät lattia- ja seinälaatitukset keraamisilla laatilla listituksineen. Hän tuntee laatitettavalle alustalle asetettavat vaatimukset sekä saa tarkastaa ja krjata maan työkknaisuuteensa kuuluvat puutteet. Osaa valita khteeseen spivat työvälineet ja materiaalit. Hän saa suunnitella etukäteen saumajan ja työn tarkituksenmukaisen etenemisen. Tutkinnn surittaja tuntee käyttämiensä materiaalien tärkeimmät minaisuudet 16

17 ja käyttämiinsä työmenetelmiin mahdllisesti liittyvät vaaratekijät. Hän saa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työ vidaan tehdä tuttavasti ja turvallisesti. Hän saa laskea ja arviida tarvitsemansa materiaalin menekin ja työn surittamiseen tarvittavan ajan. Tutkinnn surittaja n perehtynyt kullinkin vimassa levaan lattianpäällystysalan työehtspimukseen ja saa tarvittaessa sveltaa työehtspimuksen urakkahinnittelua mien työtehtäviensä hinnitteluun. Tutkinnn surittaja tuntee erilaisten alusmateriaalien vaatimukset työn nnistumiselle ja tietää mitkä työvälineiden ja materiaalien minaisuudet vat työn nnistumisen kannalta merkittäviä. Hän saa hitaa työnsä itsenäisesti, siististi ja turvallisesti kkeneelta ammattilaiselta edellytettävällä jutuisuudella. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta, kyky sveltaa tietja sekä ammattiin lennaisena kuuluva työn rytmittäminen mien ja työmaan työvaiheiden mukaan sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä, jssa n tekeillä useita päällystettäviä tilja, tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Tehtävän sia vivat lla esimerkiksi seinä- ja lattiapintjen ikaisut, kaadt ja tasitukset, laastien valmistaminen, laattjen leikkaaminen ja kiinnittäminen, saumaustyöt sekä tiivistystyöt. Työkknaisuuteen kuuluu aina työsuunnitelma, jssa esitetään: laskelma materiaalista (tereettinen määrä ja hukka erikseen) lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa työskennellä itsenäisesti tavanmaisissa laatitustöissä saa arviida timintansa laadukkuuden ja tuttavuuden asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset 17

18 ttaa humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuudet saa laatia timivan tteuttamiskelpisen työpäiväsuunnitelman saa suunnitella harmnisen ja tarkituksenmukaisen saumajan tekee työtä laadulla, jka vastaa työselstuksessa ja muissa hankeasiakirjissa esitettyjä työkhteen laatuvaatimuksia sekä rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia käyttää työskentelytapja, jtka vat ergnmisia ja turvallisia saa rytmittää työvaiheet ikein tekee alustatyöt asianmukaisesti työskentelee järjestelmällisesti ja tuttavasti käyttää materiaaleja tehkkaasti ja asianmukaisesti tekee työnsä järjestelmällisesti ja tuttavasti kykenee työsuritukseen, jnka laatu vastaa yleisiä laatuvaatimuksia. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei pysty hitamaan töitään itsenäisesti aiheuttaa työskennellessään vaaratilanteen jk itselleen tai jllekin muulle henkilölle aiheuttaa työllään ylimääräistä puhdistamista ja ympäristön siivamista ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia tekee alustatyöt virheellisesti tai puutteellisesti aiheuttaa liikaa materiaalihukkaa laatii työsuunnitelman, jka ei le tteuttamiskelpinen suunnittelee saumajan, jssa n käytetty tarpeettmasti alle 1 /2-kkisia laattja kampaa laastia auki liian aikaisin tai laastin määrä ei le khteeseen nähden riittävä ei saa laatia timivaa työpäiväsuunnitelmaa ei löydä TES:sta työpäiväsuunnitelmaansa vastaavia työlajeja tai ei ta ikein humin urakkahinnitteluun liittyviä määräyksiä ei kykene työsuritukseen, jnka jutuisuus vastaa ammattilaiselta edellytettäviä vaatimuksia valmistaa pintja, jtka eivät täytä yleisiä laatuvaatimuksia. 18

19 6 Työn rganisinti ja jhtaminen a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy timimaan lattianpäällystystyöryhmän työnjhtajana. Sitä varten hän n perehtynyt mm. massa työssään tarvittavissa määrin rakennuslakiin, työsujeluun, yritystietn ja -taluteen, sekä työnjhtamismenetelmiin ja rakentamista valvviin rganisaatiihin. Tutkittavalla n riittävät kirjallisen ja suullisen esiintymisen taidt sekä työssään tarvittava ammattikielitait. Hän tuntee kkustekniikkaa ja tietää, miten asiita valmistellaan ja esitellään. Hän tietää edustukseen ja päätöksentekn liittyvät velvitteet ja tuntee taludelliset mahdllisuudet ja riskitekijät. Tutkinnn surittaja saa laatia liikkeenhidssa tarvittavia spimusasiakirjja ja liikekirjeitä. Hän tietää asiimiskirjitukselta edellytettävät ulkasuun ja sanamutihin liittyvät perusvaatimukset ja ymmärtää virallisten asiakirjjen sitvat merkitykset. Hän tietää myös asiakirjjen säilytykseen ja arkistintiin liittyvät määräykset. Tutkinnn surittaja ymmärtää ihmisten erilaisuuden sekä työtvereidensa ja alaistensa käyttäytymisen syitä ja saa reagida niihin kullinkin asianmukaisella tavalla. Hän saa vaikuttaa mtivivasti ja myönteisesti työyhteisössään timivien ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Hän havaitsee ngelmat ja kykenee niiden ratkaisemiseen niin itsenäisesti kuin erilaisissa työryhmissäkin. Hän saa asettaa työryhmälleen tavitteet ja pystyy auttamaan niiden saavuttamisessa. Hän saa vaatia spimussapulelta spimuksen mukaista timintaa. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyvä kknaisvaltainen työtehtävä, jssa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa, esimerkiksi ennaklta rajatun työprsessin suunnittelu ja työn lppuun saattaminen sekä työn laadun arviinti. c) Arviinnin khteet ja kriteerit KÄYTÄNNÖN JOHTAJUUS Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja pystyy arviimaan kahden jhtamisnäkemyksen erja ja svellusmahdllisuuksia massa työssään ja rganisaatissaan 19

20 tuntee rganisaatinsa arvt ja kulttuurin ja saa kytkeä ne luntevasti man yksikkönsä timinnan kehittämiseen saa arviida työntekijöidensä ammatillisia ja työyhteisöllisiä valmiuksia ja kannustaa heitä kehittämään maa saamistaan tuntee työryhmälleen asetetut tavitteet ja saa ryhmänsä situtumaan tavitteiden tteuttamiseen saa svitella henkilöiden välisiä ristiriitja saa pyytää, antaa ja vastaanttaa palautetta ymmärtää tunteiden ja järjen merkityksen eri jhtamistilanteissa saa edistää (sisäistä) yrittäjyyttä malla työpaikallaan saa vaatia spimussapulelta spimuksen mukaista timintaa. YHTEISTYÖSKENTELYN HALLINTA Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja tuntee esimerkiksi tiimityön, prjektityön ja työryhmätyöskentelyn niin, että saa malla työpaikallaan tehdä ehdtuksen kullisenkin työkknaisuuden edellyttämästä työskentelyperiaatteesta saa suunnitella, rganisida ja hjata man ryhmänsä timintaa pystyy tukemaan ryhmää kehittymään ja ratkaisemaan esiin tulevia ngelmatilanteita pystyy arviimaan man ryhmänsä timintaa saa hjata ryhmien välistä yhteistyötä. VUOROVAIKUTUS, SUULLINEN JA KIRJALLINEN VIESTINTÄ Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa suunnitella viestin sen vastaanttajan mukaan ja arviida viestinsä nnistumisen pystyy vaivattmasti ymmärtämään lattianpäällystysalan sanasta pystyy jhtamaan työtiminnan myyntityötä ja tarjamaan asiakkaille yrityksen palveluja pystyy timimaan neuvttelujen ja kkusten puheenjhtajana pystyy asianmukaiseen puhelinviestintään saa kuunnella aktiivisesti pystyy suunnittelemaan ja pitämään alustuksia sekä pienimutisia puheita 20

21 pystyy laatimaan työ- ja urakkaspimuksia, muistiita, pöytäkirjja, tarjuspyyntöjä, tarjuksia, velkmiskirjeitä ja reklamaatiita pystyy valitsemaan esitykselleen kullinkin tarkituksenmukaiset apuvälineet. ONGELMANRATKAISU JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ LUOVUUDEN HYVÄKSIKÄYTTÖ Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja pystyy hyödyntämään työpaikallaan alitetimintaa saa tutant- ja laatuhäiriöiden, kneiden ja laitteiden timintahäiriöiden systemaattisen ngelmanratkaisun jllakin ngelmanratkaisumenetelmällä saa käyttää hyväkseen luvan työskentelyn tekniikita. ITSENSÄ JOHTAMINEN JA AJANHALLINTA Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja tiedstaa fyysisen, henkisen ja ssiaalisen työkurmituksen rajat niin, että saa hulehtia masta fyysisestä ja henkisestä työkyvystään saa arviida man työnsä tulksekkuutta (tehkkuutta) saa suunnitella ja kehittää työtään ja ajankäyttöään hyödyntämällä ajanhallinnan ym. tekniikita. Tutkinnn san suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei selviydy yhteistyöstä eikä pysty lumaan vurvaikutusta eri sapulten kesken ei kykene selviin timeksiantihin ei kykene asettamaan tavitteita tai etenemään suunnitelmallisesti tavitetta khti tteuttaa muutksia perustelematta niiden syitä ja tavitteita alaisilleen ei kykene tasapuliseen ja alaisiaan ikeudenmukaisesti khtelevaan jhtamiseen ja kanssakäymiseen ei kykene tulkitsemaan timintaympäristöään realistisesti eikä pysty maksumaan tieta ympäristöstään ja tulkitsemaan sitä realistisella tavalla. 21

22 7 Ammatinhjaus a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn san surittaja saa perehdyttää työssä ppimisjakslla tai ppispimuskulutuksessa levia piskelijita man ammattialansa keskeisten tehtävien ikeaan surittamiseen, mittaustapihin ja työturvallisuuteen. Hän saa arviida piskelijan edistymisen ja ammattitaidn tasn suhteessa petussuunnitelman ja/tai näyttötutkinnn perusteiden tavite- ja saamiskuvauksiin sekä antaa siitä kannustavan palautteen. Hän saa niin ikään arviida perus-, ammatti- tai erikisammattitutkinnn san näytön. Tutkinnn san surittaja tietää työpaikan hyvän ppimisilmapiirin merkityksen ja pystyy ylläpitämään sitä. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja taitjen hallinta sekä kyky sveltaa niitä sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittavaksi työtehtäväksi hyväksytään esimerkiksi timinta työssä ppimisjakslla tai ppispimuskulutuksessa levan piskelijan työpaikkahjaajana. Ammattitaita vidaan sittaa lisäksi sallistumalla aktiivisesti ammatilliseen peruskulutukseen liittyvien näyttöjen tai perus- tai ammattitutkinttehtävien suunnitteluun ja tutkintsuritusten arviintiin. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja saa hjata piskelijaa siten, että piskelijan timinta perustuu työteknisesti ikeisiin ratkaisuihin ja valintihin sekä vastaa laadullisesti khteeseen laadittuja ja talnrakentamiseen yleensä liittyviä asiakirjja saa hjata käyttämään turvallisia ja ergnmisia työskentelytapja saa varmistua siitä, että piskelija nudattaa työturvallisuusmääräyksiä saa arviida piskelijan edistymisen ja ammattitaidn tasn saa antaa piskelijalle kannustavan palautteen saa arviida perus- ja ammattitutkinnn san näyttösurituksen tietää työpaikan hyvän ppimisilmapiirin merkityksen ja pystyy ylläpitämään sitä. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei saa varmistua siitä, että piskelija nudattaa työturvallisuusmääräyksiä 22

23 ei saa hjata piskelijaa työteknisesti ikeisiin ratkaisuihin tai valintihin ei saa arviida ja hjata piskelijaa khteeseen liittyvien ja yleisten laatuvaatimusten perusteisesti ei saa humiida hjattavan ergnmisesti ei-susiteltavia työtapja eikä antaa hjeita niiden välttämiseksi ei saa arviida piskelijan edistymistä ja ammattitaidn tasa suhteessa saamiskuvauksiin ja tavitteisiin ei saa antaa tavite- ja saamistavitteista kannustavaa palautetta ei saa arviida perus- tai ammattitutkinnn näyttösuritusta ei saa humiida massa hjaustiminnassaan hyvään ppimisilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä. 8 Muvipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön. Hän tuntee erityisesti muvipäällysteiden käyttöön liittyvät tekniset asiat myös erittäin vaativissa käyttökhteissa ja tietää rakenteista ja käyttöympäristön rasituksista jhtuvat vaatimukset eri muvipäällysteiden käytölle. Hän tuntee alan standardit, tietää laatuvaatimukset ja pystyy määrittelemään niiden perusteella lattianpäällystyksille hultvälit ja tarpeen mukaiset hit-hjeet. Tutkinnn surittaja tuntee lattianpäällystysalaa kullinkin kskevat käyttöympäristövaatimukset. Hän tuntee yleisimpien lattianpäällysteiden sekä tasitus- ja kiinnitysaineiden timintaperiaatteen ja tietää, millä edellytyksillä lattianpäällystystöitä vidaan turvallisesti surittaa. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään lattianpäällystysalaan liittyviä kknaisvaltaisia työtehtäviä, jissa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään esimerkiksi työ- ja materiaalisuunnitelman laatiminen julkisiin tilihin (urheiluhallit, stskeskukset, htellit, sairaalat) tuleville lattianpäällystystöille, esikäsittelymenetelmien suunnittelu, laitetekninen suunnittelu, materiaalien testaus ja laadunvalvntatehtävä. 23

24 Työsuunnitelmassa esitetään: laskelma materiaalista, tereettinen määrä ja hukka erikseen lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys asennustilan rauhittaminen työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. c) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti työselityksen tteuttamiskelpisuutta ja valitun työtekniikan sveltuvuutta työn surittamiseen. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös esitetyt perustelut ja viittaukset eri tietlähteisiin. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja kykenee sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti tietää työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset tuntee lattianpäällystysalaa kskevat ympäristövaatimukset tuntee eri lattianpäällysteiden tärkeimmät minaisuudet ttaa humin rakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja tuntee alalla käytössä levien henkilösertifikaattien vaatimukset ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsiteltävien materiaalien käyttöminaisuudet saa arviida päällystyksen kestn edellyttämät hulttimet saa laatia asianmukaisesti perustellun työselityksen saa tehdä laadunvalvntaan liittyvät mittaukset. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei maa suunnittelutyöhön riittävää yhteistyökykyä laatii suunnitelman, jnka tteutus vaarantaisi työntekijän tai jnkun muun henkilön turvallisuuden 24

25 ei ta humin timinnan ympäristövaatimuksia ei tunne päällysteiden tärkeimpiä minaisuuksia ei ymmärrä fysiikan tai kemian perusteita ei ta humin rakenteen kestävyydelle asetettuja vaatimuksia ei tunne alalla käytössä levien henkilösertifikaattien vaatimuksia ei saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja ei ta humin käsittelyalustasta jhtuvia vaatimuksia ei ta humin käsittelemiensä materiaalien käyttöminaisuuksia ei saa laatia perusteltua työselitystä ei saa tehdä laadunvalvntaan liittyviä mittauksia. 9 Laminaatti- ja parkettipäällystetekniikka a) Ammattitaitvaatimukset Tutkinnn surittaja pystyy sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön. Hän tuntee erityisesti laminaatti- ja parkettipäällystystekniikat sekä puuaineslattiiden krjaukseen ja entisöintiin liittyvät erityisvaatimukset. Hän tietää rakenteista ja käyttöympäristön rasituksista jhtuvat vaatimukset eri päällystysmenetelmille. Hän tuntee alan standardit, tietää laatuvaatimukset ja pystyy määrittelemään niiden perusteella lattianpäällystyksille hultvälit ja tarpeen mukaiset hithjeet. Tutkinnn surittaja tuntee laminaatti- ja parkettipäällystysalaa kullinkin kskevat käyttöympäristövaatimukset. Hän tuntee laminaattien, parkettien sekä tasitus- ja kiinnitysaineiden timintaperiaatteen ja tietää, millä edellytyksillä asennustöitä vidaan tehdä turvallisesti. b) Ammattitaidn sittamistavat Ammattitait, sen taustalla levien tietjen ja periaatteiden hallinta sekä kyky sveltaa tietja sitetaan pääasiassa tdellisessa työympäristössä tavanmaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä vidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten tutsten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnn surittajan itsearviinnin avulla. Näyttöjä suunniteltaessa ja tteutettaessa vidaan ttaa humin tutkinnn surittajan man tai hänen valitsemansa rganisaatin timialan erityispiirteet. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään laminaatti- ja parkettipäällystysalaan liittyviä kknaisvaltaisia työtehtäviä, jissa hyväksytyiksi määritellyt ammattitaitvaatimukset vat raprtitavissa ja arviitavissa. Ammattitaita sittaviksi työtehtäviksi hyväksytään esimerkiksi työsuunnitelman laatiminen julkisiin tilihin (juhlasalit, htellit, laivat) tuleville parkettipäällystystöille, 25

26 esikäsittelymenetelmien suunnittelu, laitetekninen suunnittelu, materiaalien testaus ja laadunvalvntatehtävä. Työsuunnitelmassa esitetään: laskelma materiaalista, tereettinen määrä ja hukka erikseen lutettavaan työmenekkitiedstn perustuva laskelma työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys asennustilan rauhittaminen työvälineet, kneet, laitteet ja telineet työturvallisuuden varmistus lattialämmityksen humiiminen. 26 b) Arviinnin khteet ja kriteerit Arviinnissa tarkastellaan ensisijaisesti työsuunnitelman tteuttamiskelpisuutta ja valitun työtekniikan sveltuvuutta työn surittamiseen. Lpputulsta tarkasteltaessa tetaan humin myös esitetyt perustelut ja viittaukset eri tietlähteisiin. Muita arviintikhteita vat yhteistyökyky sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiiden humin ttaminen. Suritus n hyväksytty, js tutkinnn surittaja kykenee sallistumaan lattianpäällystystekniseen suunnittelutyöhön asennituu työhönsä vastuuntuntisesti ja asiakaslähtöisesti tietää työhönsä liittyvät keskeiset työturvallisuusmääräykset tuntee parkettialaa kskevat ympäristövaatimukset tuntee eri parkettien ja laminaattien tärkeimmät minaisuudet ttaa humin rakenteen kestävyydelle asetetut vaatimukset saa sveltaa suunnittelutyöhön alalla käytössä levia standardeja ttaa humin käsittelyalustasta jhtuvat vaatimukset ttaa humin käsiteltävien materiaalien käyttöminaisuudet saa arviida päällystyksen kestn edellyttämät hulttimet saa laatia asianmukaisesti perustellun työselityksen saa tehdä laadunvalvntaan liittyvät mittaukset. Suritus n hylätty, mikäli tutkinnn surittaja ei maa suunnittelutyöhön riittävää yhteistyökykyä laatii suunnitelman jnka tteutus vaarantaisi työntekijän tai jnkun muun henkilön turvallisuuden

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2003 ISBN 952 13 1744 2 (nid.) ISBN 952 13 1745 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 14/011/2003 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Autalan perustutkint 2015 Autmaalauksen saamisala, autmaalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Autalan perustutkinnn, autmaalauksen saamisalan, autmaalari,

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala Ammatillisen perustutkinnn petussuunnitelma Käsi- ja taidetellisuusalan perustutkint, puuala 2015 Tutteen suunnittelun ja valmistuksen saamisala, artesaani Hyväksytty 18.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Käsi-

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT VANTAANKOSKEN KOULUSSA Bilgia ja maantiet Päättöarviinti perustuu valtakunnallisessa petussuunnitelmassa mainittuihin kriteereihin, jissa määritellään hyvän saamisen kriteerit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO

AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO AUTOMYYJÄN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1657 8 (nid.) ISBN 952 13 1658 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 66/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1444 3 (nid.) ISBN 952 13 1445 1 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 20/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnr 30968/06/2009 Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä 27.7.2009 Tutkijaryhmä: Sakari Hatakka Björn Jhanssn ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettmuustapaus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2780 4 (nid.) ISBN 952 13 2781 2 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2780 4 (nid.) ISBN 952 13 2781 2 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 8/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2780 4 (nid.) ISBN 952 13 2781 2 (pdf) 1 Dno 8/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO

AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2000 ISBN 952 13 0994 6 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 65/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2005. ISBN 952 13 2659 X (nid.) ISBN 952 13 2660 3 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2005. ISBN 952 13 2659 X (nid.) ISBN 952 13 2660 3 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 44/011/2005 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2659 X (nid.) ISBN 952 13 2660 3 (pdf) 1 DNO 44/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LIIKENNE-ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 12/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2009 ISBN 978

Lisätiedot