Selvitys terveyskeskusten toimipaikka- ja täydennyskoulutuksesta. Johtavien lääkäreiden kokous Yleislääketieteen el Markku Kero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys terveyskeskusten toimipaikka- ja täydennyskoulutuksesta. Johtavien lääkäreiden kokous 4.9.2014 Yleislääketieteen el Markku Kero"

Transkriptio

1 Selvitys terveyskeskusten toimipaikka- ja täydennyskoulutuksesta Johtavien lääkäreiden kokous Yleislääketieteen el Markku Kero

2 Taustaa TY Yleislääketieteen oppiaineen ja VSSHP:n PeTeyksikön yhteinen selvitys - PeTe: perusterveydenhuollon täydennyskoulutus yksi keskeisistä tehtävistä - Yleislääketiede: koordinoi perusterveydenhuollon lisäkoulutusta (YEK) ja erikoistumiskoulutusta Selvitys antaa arvokasta tietoa täydennyskoulutuksen toteutumisesta Th Sari Pitkänen, LL Markku Kero, prof. Paula Vainiomäki, LL Merja Ellilä, dos. Pirjo Immonen-Räihä

3 Lait-, asetukset ja suositukset täydennyskoulutuksesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä Työterveyshuoltolaki Erikoissairaanhoitolaki Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön täydennyskoulutussuositus Lääkäriliiton täydennyskoulutussuositus

4 Selvityksen aikataulu 3/2014 alkukysely VSSHP:n ja SatSHP:n terveyskeskusten johtaville lääkäreille, hammaslääkäreille ja hoitajille - vuoden 2013 toimipaikkakoulutusohjelma - tiedot lääkäreiden täydennyskoulutuksiin osallistumisista ja kuinka sitä seurataan 5-8/2014 laajempi ja tarkempi kysely johtaville lääkäreille ja hoitajille Loppuraportti 9-11/2014

5 VSSHP 2. Terveyskeskus (n=17) SatSHP - Peruskuntayhtymä Akseli - Eura - Härkätie - Huittinen - Kaarina - Pohjois-Satakunta (PoSa) - Laitila - Itä Pori - Naantali - Rauma - Paimio - Parainen - Pöytyä - Raisio - Uusikaupunki - Turku - Salo

6 3., 4. Vastaajien väestöpohja ja lääkärivirkojen määrä vastuualueellani (n=17) väestöpohja Virkojen määrä Väestö/lääkäri , , Väestö/lääkäri: Ka 1408, vaihteluväli

7 5. Täydennyskoulutuksen suunnittelusta on terveyskeskuksessamme vastuussa Täysin Osittain Ei ollenkaan En osaa sanoa Ei vastausta Koulutusvastaava Ylilääkäri/vastaav a lääkäri Lääkärit itse Muu, mikä tai kuka?

8 6. Toimipaikkakoulutuksen suunnittelusta on terveyskeskuksessamme vastuussa Täysin Osittain Ei ollenkaan En osaa sanoa Ei vastausta Koulutusvastaava Ylilääkäri/vastaav a lääkäri Lääkärit itse Muu, mikä tai kuka?

9 7. Terveyskeskukseen on nimetty koulutusvastaava Kyllä Ei Koulutusvastaavalle varattu työjärjestykseen aikaan koulutuksen suunnittelua varten Kyllä Ei Ei vastausta 5 4 2

10 10. Terveyskeskuksessamme on laadittu vuosittain tai vähintään kahden vuoden välein koko terveydenhuoltohenkilökunnan täydennys- ja toimipaikkakoulutusohjelma Kyllä Ei En tiedä

11 11. Miten yksittäisen työntekijän koulutustarve arvioidaan (1 vähiten tärkein, 5 tärkein) Kehityskeskust elun yhteydessä Osaamiskartoi tuksen avulla Arvion tekee esimies Arvion tekee työntekijä Ei vastausta

12 12. Terveyskeskuksessamme järjestetään toimipaikkakoulutusta Kyllä Ei 17 0

13 13., 14. Arvioi, kuinka monen tunnin ajan lääkärit keskimäärin osallistuvat toimipaikkakoulutukseen vuodessa ja montako tuntia tästä on moniammatillista toimipaikkakoulutusta Toimipaikka koulusta tuntia/v Moniammati llista toimipaikkak oulutusta tuntia/v Toimipaikkakoulutusta vuodessa ka. 65h, vaihteluväli h Moniammatillista toimipaikkakoulutusta ka. 18h Lääkäriliiton suositus: Lääkärin työaikaan tulee sisältyä meetingtoimintaa ja muuta työpaikkakoulutusta sekä mahdollisuutta henkilökohtaiseen täydennyskoulutukseen ja itseoppimiseen vähintään viisi tuntia viikossa

14 15. Kuinka tärkeänä terveyskeskuksen toiminnan kannalta näet moniammatillisen täydennys- ja toimipaikkakoulutuksen järjestämisen? Hyvin tärkeänä Tärkeänä Vähän tärkeänä Ei lainkaan tärkeänä

15 16. Perustele vastauksesi Yhteistyön pitää sujua Hoidon yhtenäisyys ja hoitokäytäntöjen tehokkuus ja laatu Auttaa löytämään yhteisen tavoitteen Parantaa tietoisuutta siitä, kuka tekee mitäkin, keitä konsultoidaan jne. Teemme työtä moniammatillisesti Nykyisin entistä suuremmissa organisaatioissa eri toimijoiden tunteminen ja heidän tehtäviensä ymmärtäminen vaatii yhteisiä asioiden käsittelyhetkiä. Näillä helpotetaan eri toimijoiden yhteistyötä ja lisätään mahdollisuutta asiakkaiden hoitoprosessien sujuvuuteen. Palvelun virtaviivaistaminen, sama tieto kaikilla, yhteistyö, yhteishenki

16 16. Perustele vastauksesi Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Tiivistää ja tehostaakin eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, työnjako selkiytyy ja turhia päällekkäisyyksiä karsiutuu. Yleensäkin sen myötä on helpompi työstää yhtenäiset ohjeistukset ja menettelytapaohjeet. Terveyskeskuksissa työt tehdään moniammatillisesti. On tärkeää, että toimintakäytännöistä sovitaan yhdessä. Hoitoketjujen toimimisen parantamiseksi yhteinen lääketieteellisen substanssin koulutus tarpeen. Yhteisten käytäntöjen sopiminen. Toisten työtehtävien tunteminen auttaa yhteistoimintaa ja parantaa yhteishenkeä.

17 16. Perustele vastauksesi terveyskeskusten toiminta on tällä hetkellä liian professiokeskeistä. Hoitohenkilökunnan vastuuta ja osaamista tulisi lisätä ja sosiaalityön osaamista tulisi tuoda terveyskeskuksiin Perusterveydenhuolto on yhä enemmän imityötä. Yhteisten prosessien kehi äminen onnistuu vain yhteistyöllä ja moniammatillisesti. Ammatillinen koulutus voi osittain vielä olla suunnattua vain jollekin amma ryhmälle, mutta toiminnan kehi äminen tapahtuu vain moniammatillisesti ja prosesseja yhdessä kehi ämällä. Todellinen toiminnallinen kehittäminen ja muutos toteutuu vain, jos koko työyhteisö toimii kohti yhteistä tavoitetta niin, että tietoperusta on riittävä ja käsitys tarkoituksenmukaisesta/vaikuttavasta toiminnasta yhteinen

18 17. Mitkä tekijät vastuualueellasi helpottavat täydennysja toimipaikkakoulutuksen toteutumista (esim. Järjestämistä, suunnittelua, motivaatiota, tuloksellisuutta)? On nimetty koulutusvastaava. Hyvät luennoitsijat. Lääkefirmat maksavat luennoitsijoiden luennoimispalkkiot. Koulutuksen painopisteet määritellään johtoryhmässä itsearviointitulosten perusteella. Kehityskeskustelut auttavat koulutustarpeen suunnittelussa. Hyvä yhteistyö ylilääkärin ja osastonhoitajan välillä. Koulutus- ja kehitysmyönteinen, positiivinen osastonhoitaja. Kehityskeskustelut. Ylilääkärin tehtävä mahdollistaa tarpeellisen täydennyskoulutuksen kaikille. Kaikkien ammattiryhmien mukaan ottaminen.

19 17. Mitkä tekijät vastuualueellasi helpottavat täydennysja toimipaikkakoulutuksen toteutumista (esim. Järjestämistä, suunnittelua, motivaatiota, tuloksellisuutta)? Innokas lääkärijoukko. Tilat. Työntekijöiden innostuneisuus toimintojen kehittämisessä. Sopivan kokoinen organisaatio. Ajan järjestäminen muilta töiltä. Koulutus lähellä työpistettä. Edullinen hinta. Koulutuksen aihe lähellä työn tarpeita. Tietty saman ajankohta. Riittävän ajoissa tiedotus. Kehittämispalveluiden vastuuhenkilö koordinoi toimipaikkakoulutusta.

20 17. Mitkä tekijät vastuualueellasi helpottavat täydennysja toimipaikkakoulutuksen toteutumista (esim. Järjestämistä, suunnittelua, motivaatiota, tuloksellisuutta)? Osaava henkilökunta. Aktiivinen suunnittelu ja osaaminen. Työaikajärjestelyt. Hyvä yhteistyöverkosto. Selkeä koulutuskalenteri julkaistaan PoSa:ssa lääkäreille kuukausittain. Väki suhtautuu myönteisesti koulutukseen ja ammattitaidon kohentamiseen. Koulutus on useimmiten mahdollista järjestää työaikana. Työnantaja on toistaiseksi suhtautunut hyvin myönteisesti kouluttautumiseen Uusien tehtävien aiheuttama koul.tarve. ATK-muutokset. Tarjonta (lääkefirmat) Yleinen positiivinen suhtautuminen asiaan. Työntekijöiden oma aktiivisuus

21 17. Mitkä tekijät vastuualueellasi helpottavat täydennysja toimipaikkakoulutuksen toteutumista (esim. Järjestämistä, suunnittelua, motivaatiota, tuloksellisuutta)? Motivoituneet ja kunnianhimoiset kollegat ja työyhteisö. Asiantuntijoiden yhteistyö. Hyvä verkostoituminen. Työyhteisön jäsenten aktiivisuus. Järjestelmällinen toiminta (laatujärjestelmä) ja toimipaikkakoulutuksen aseman vakiintuneisuus.

22 18. Vastuualueellani oli vuonna 2013 täydennyskoulutukseen rahaa lääkäriä kohden euroa euroa euroa Yli 800 euroa Ei vastausta* * Ei vastausta tai ei pysty arvioimaan tarkemmin

23 19. Onko terveyskeskuksen budjetissa varattuna erillinen määräraha täydennyskoulutukseen ammattiryhmittäin? Kyllä Ei 8 9

24 21. Osallistuuko lääketeollisuus terveyskeskuksen lääkäreiden täydennyskoulutusten kustannuksiin? Kyllä Ei Ei vastausta Jos vastasit kyllä niin arvioi, kuinka paljon prosentuaalisesti 5-20% 21-40% 41-60% Ei vastausta* * Ei vastausta tai ei pysty arvioimaan tarkemmin

25 21. Osallistuuko lääketeollisuus terveyskeskuksen lääkäreiden toimipaikkakoulutusten kustannuksiin? Kyllä 16 1 Ei Jos vastasit kyllä niin arvioi, kuinka paljon prosentuaalisesti 5-20% 21-40% 41-60% Yli 60% Ei vastausta * Ei vastausta tai ei pysty arvioimaan tarkemmin

26 22. Arvioi miten vastuualueesi lääkäreiden osallistuminen eri organisaatioiden järjestämiin koulutuksiin jakautui vuonna 2013 Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan Ei vastausta Sairaanhoitopiiri Yliopisto Muu julkinen järjestäjä (esim. STM, THL, AVI, Kuntaliitto tms.) Lääkärijärjestöt Lääketeollisuus Muu järjestäjä, mikä? 2

27 Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäiviä lääkäriä kohden 0-2pv 3 5pv 6-10pv Ei vastausta Lääkäriliiton suositus vähintään 10pv/v

28 24. Täydennyskoulutuspäivien vaihteluväli eri lääkäreiden välillä (n=17) 1-12pv 2-20pv 3-10pv 2-12pv 3-6pv 2-7pv 0-15pv 0-13pv 7-13pv 0-10pv 2-11pv 2-12pv 1-7pv 2-20pv 1-24pv Ei vastauksia 2kpl

29 25. Miten työnantaja tukee lääkäreiden mahdollisuutta osallistua täydennyskoulutukseen? Koulutuksen pääsee halutessaan Koulutus on palkallista työaikaa Työnantaja kustantaa koulutuksen KVTES:n mukaisesti Koulutukseen lähtijälle palkataan sijainen Koulutukseen lähtevän tehtävät jaetaan muiden kesken Määräaikaisilla työntekijöillä on samat oikeudet osallistua koulutuksiin kuin vakituisillakin aina useimmiten harvoin ei koskaan

30 26. muulla tavoin, miten? verkkokoulutus/oppiportti Videokoulutukset Koulutus on palkallista mikäli se tapahtuu virka-aikana. Ilta- ja viikonloppukoulutusta ei lueta työajaksi. Sijaisia palkattaisiin, mutta ei ole saatavissa. Käytännössä koulutukseen menijän työtehtävistä jaetaan välttämättömät, kiireelliset asiat. Ei kiireellinen työ jää tehtäväksi myöhemmin (neuvolapäivä jää toisinaan tekemättä, vastaanottoajat niukkenevat). Tämä on osalle kollegoista koulutukseen hakeutumisen houkuttelevuutta vähentävä tekijä. Olemme yrittäneet saada sijaisia esim Turun lääkäripäiville, mutta ei onnistu, kanditkin siellä. Yritetään olla tasapuolisia ja kannustaa esim Oulussa opiskellutta menemään Pohjolan päiville, mutta harvoin innostuvat.

31 Esimies seuraa täydennyskoulutukseen osallistumista Kyllä Ei 17 0

32 Kyllä, miten? Tänä vuonna alkanut excel-taulukointi Osallistumislista sekä sähköinen poissaolokirjanpito Pitää kirjaa myöntämistään koulutuksista työntekijäkohtaisesti Meillä koulutus on palkallista työaikaa ja kaikki osallistuvat koulutuksiin Vuositasolla Koulutuspäätökset taltioidaan taulukkoon Tilastot Taulukkoon kerätään koulutuspäivät, lisäksi tallentuvat sähköisesti koulutusvapaata haettaessa Koulutuksiin osallistumiset on kirjattu ylös

33 Kyllä, miten? Ohje on täyttää henkilökohtainen koulutuskortti, mutta lääkärit toteuttavat tätä huonoiten, ilmeisesti johdossa vikaa Päätösluettelo, osallistuja antaa palautteen kokouksissa Koulutuspäätösten perusteella, koulutuskalenteri, kehityskeskustelut. Vapaa-ajalla tapahtunutta koulutusta ei seurata Kehityskeskusteluissa ja ATK-seurannalla (Web-tallennus) Useimmat henkilöstöryhmät täy ävät säntillisesti koulutuskorttia. Lääkäreiden seuranta on pystytysvaiheessa. Arvio Kaikki koulutukset raportoidaan vuoden lopussa amma ryhmi äin keskushallinnolle

34 Lääkärit seuraavat pääosin itse (esim. koulutuskortti, portfoliot, taitoni.fi) Kyllä Ei Ei vastauksia Lääkäriliiton suositus: Lääkärin tulee kirjata ja arvioida oma täydennyskoulutuksensa ja ammatillinen kehittymisensä. Suositeltavaa on käyttää tähän tarkoitukseen Pro Medicon kehittämää Taitoni.fi-työkalua.

35 29. Käytössä on sähköinen koulutuksen hallintajärjestelmä Kyllä Ei Ei vastauksia 7 8 2

36 31. Miten täydennyskoulutuksen tuloksia arvioidaan vastuualueellasi käytännön toimintojen kannalta? Erittäin paljon Paljon Vähän Erittäin vähän Ei vastausta Henkilön itsearviointina Kehityskeskustel uissa Toimintakäytäntö jen muutosta arvioimalla Muulla tavoin, miten?

37 32. Vastuualeesi käytäntöjä lääkäreiden ammatillisessa kehittymisessä Uudelle lääkärille järjestetään aina perehdytys Käytössä on sähköinen perehdytyskansio Käytössä on talon tapoja ja käytäntöjä selvittävä sähköinen kansio Lääkäri voi käyttää potilastyön ulkopuolella työaikaansa perehtyäkseen ammattikirjallisuuteen ja verkkoympäristöön Kyllä Ei Ei vastausta

38 32. Vastuualeesi käytäntöjä lääkäreiden ammatillisessa kehittymisessä Lääkärillä on mahdollisuus käyttää työaikaansa oman työn ja /tai työyksikkönsä kehittämiseen Lääkärillä on mahdollisuus käyttää työaikaa tutkimustyöhön tai sen alkuvaiheen selvitystyöhön Lääkärit voivat työaikana osallistua laadun parantamiseen tähtäävään toimintaan (esim. Laatumittauksiin, vertaisarviointiin, laatupiiriin, oman väestön terveystietojen seurantaan) Kyllä Ei Ei vastausta

39 32. Vastuualeesi käytäntöjä lääkäreiden ammatillisessa kehittymisessä Lääkärit osallistuvat moniammatilliseen laatutyöskentelyyn Terveyskeskuksessa käytetään laatutyön tuloksia koulutustarpeiden arvioinnissa Käytössä on strukturoitu säännöllinen työn vaihtoohjelma esim. toisen terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon yksikön kanssa (ns. Ketjulähettitoiminta) Kyllä Ei Ei vastausta

40 33. Mikäli vastuualueellesi on järjestetty uuden työntekijän perehdytys, kuvaile lyhyesti millainen se on Johtava lääkäri käy läpi sähköisen perehdytyskirjan ja jakaa muut talon materiaaliesitteet. Sitten tutustuminen ja koulutus seuraavissa paikoissa: rtg, labra, kuntoutus, hygieniahoitaja. Osastolle meneville lisäksi osasto. Perehdytyslomake, jossa vaiheet otsikoitu. Lopuksi esimies ja työntekijä allekirjoittavat. Ensimmäisenä työpäivänä järjestetään yleinen info toiminnasta, sitten kollega perehdyttää työhön. Lisäksi koulutus sähköisen potilaskertomuksen käytöstä. Tutor-tapaamisia kokeneen kollegan kanssa. Ensimmäisenä työpäivänä 2-4 tunnin perehdytys riippuen työssäoloajasta. Muutamana ensimmäisenä päivänä pidemmät vastaanottoajat. Kollegan konsultaatio mahdollisuus aina! Työn alkaessa käytännön asioiden selvittely, hoitokäytännöt, ATK-asiat, mahdollisuus jatkuvaan ja tilannesidottuun konsultaatioon Lääkäri perehdyttää puolen-yhden päivän ajan uutta työntekijää talon käytäntöihin. Lisäksi on perehdytyskansio. Meillä on perehdytyskansio ja määrätyt lääkärit, jotka hoitavat perehdytyksen. Ylilääkäri perehdyttää yleisiin asioihin ja talon tapoihin, ATK-vastaava perehdyttää potilastietojärjestelmään, perehdytysvastaava vielä kädestä pitäen perehdyttää ensimmäisenä työpäivänä. Yleensä ensimmäinen työpäivä pelkkää perehdytystä, toisena päivänä pidennetyin välein potilasaikoja. Seniorikonsultaatio järjestetty joka päivälle. Perehdytysmateriaali lähetetään usein jo etukäteen ja käydään vielä läpi ensimmäisenä päivänä. Lääkärikokouksissa (joka toinen viikko) varmistetaan vielä perehdytysasiaa.

41 33. Mikäli vastuualueellesi on järjestetty uuden työntekijän perehdytys, kuvaile lyhyesti millainen se on Kaupungin perehdytysohje. Henkilöstöoppaan mukainen perehdytysohjelma käydään läpi, perehdytystä on osissa ainakin 2 viikon ajan uudelle työntekijälle Ensin uudelle työntekijälle annetaan ns yleisperehdytys aiemmasta työkokemuksesta riippuen n.2-4h. Sen jälkeen hänet perehdytetään erikseen lääkärityön niille osaalueille (esim. Vuodeosasto, neuvolat, jne.), joita hän ei ole aiemmissa töissään tehnyt. Lisäksi matkan varrella perehdytystä annetaan aina tarvittaessa. Alkuperehdytykseen varattu ½-1 päivää, sisältää Effica perehdytyksen, perehdytysvastuu johtavalla lääkärillä. Lähipäivinä/viikkoina sovittu kertaus/täydennysperehdytysaikoja, perehdyttäjänä tutor- tai johtava lääkäri. Erillisiä perehdytysaikoja esim. Kuntoutuskäytäntöihin. Uusiin tehtäväalueisiin, esim. Neuvolavuodeosasto, työterveyshuolto järjestetään erikseen perehdytysvastuulääkärin toimesta. Viikottain on konsultaatiomeetingejä, joissa käsitellään paitsi lääketieteellisiä ongelmia potilastapauksina, myös yhteisiä toimintakäytäntöjä.

42 33. Mikäli vastuualueellesi on järjestetty uuden työntekijän perehdytys, kuvaile lyhyesti millainen se on säännönmukaiset palaverit+ mahdollisuus kutsua paikalle esim. potilaskonsultaatioon. Viestit, puhelu Lääkäreiden osalta ensimmäinen työpäivä kokonaisuudessaan on perehdytystä ja yleensä vielä kertaukseen ainakin puoli päivää. Sähköinen kansio lähetetään etukäteen tutustuttavaksi. Muilla amma ryhmillä perehdytyksen määrä vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti runsaampi. Ensimmäinen työpäivä on pelkästään perehdytystä toimintaympäristöön ja talon käytöntöihin. Kaksi ensimmäistä työviikkoa on ns. kevenne yä toimintaa. Lokikirjaan perehtyjä kirjaa saadun perehdytyksen ja kaksi viikkoa työn alusta tarkistetaan tilanne (tämä osio tarkentui kesällä -14). Uudella työntekijällä on nimetty tutori/mentori, joka vastaa ensisijaisesti kaikkiin kysymyksiin.

43 34. Mikäli vastuualueellasi osallistutaan laatutyöhön, kuvaile lyhyesti, miten Aikaisemmin osallistuimme terveyskeskusten valtimotautien laatuverkostoon. Nyt vastaavat tiedot saadaan tietokannasta DiabetesMittari raportointityökalun avulla ja tuloksia käsitellään yhdessä alkoi vastaanottotoiminnan kehittämishanke, johon kaikki lääkärit ja hoitajat osallistuvat Kuntayhtymässä järjestelmällinen laatutyö on tällä hetkellä aluillaan SHQS:n sähköisen ympäristön tuella. Ensin laatua käydään läpi ky:n johtotasolla ja sitten viedään ky:n eri yksiköihin SHQS:n-laaduntunnustus terveyskeskukselle myönnetty v.2011, Conmedicin valtimotautimittauksiin osallistuttu 10v ajan (laatupalkinto 2013) Käydään ajoittain Klas Winelin laatukoulutuksissa Laatutyön verkostoon liittyminen on harkinnassa En sanoisi, että osallistumme varsinaiseen laatutyöhön, parhaansa tekee varmasti jokainen Ulkoinen ja sisäinen auditointi, prosessit, toimintaohjeet laaditaan moniammatillisesti Meillä laatujärjestelmää ylläpidetään

44 Mikäli vastuualueellasi osallistutaan laatutyöhön, kuvaile lyhyesti, miten Muutaman terveyskeskuksen laatuverkosto. Kansallisesta laatuverkostosta jäätiin pois, koska samat tutkailut voidaan tehdä itse. Organisaatiossa on ollut käytössä 17 vuotta SHQS-laatujärjestelmä. Kliinisen työn laadun seurantajärjestelmää ei ole käytössä. Käytössä on SHQS-laatuohjelma, periaatteessa kaikki osallistuvat yksikön/prosessin itsearviointiin moniammatillisesti. Käytännössä osa lääkäreistä priorisoi potilastyön.

45 35. Aluehallintovirasto (AVI) maksaa erityisvaltionosuutta (EVO) lääkärien jatkokoulutusta varten. Onko tälle EVOrahoitukselle varattu terveyskeskuksen budjetissa oma tili/kustannuspaikka? Kyllä Ei En tiedä

46 36. 9kk terveyskeskuspalvelu (kaikki alat) ja YEK-vaihe Jokaiselle jatkokoulutuksessa olevalle on nimetty ohjaaja Ohjaajalääkärille on varattu aikaa ohjaamiseen Ohjaustilanteessa arvioidaan jatkokoulutuksessa olevan oppimistavoitteita ja oppimista Jatkokoulutuksessa olevat saavat osallistua toimipaikkakoulutukseen Toimipaikkakoulutus on moniammatillista Jatkokoulutuksessa olevat saavat osallistua työajalla ulkopuoliseen koulutukseen Kyllä Ei

47 37. Yleislääketieteen erikoistuminen Jokaiselle koulutuksessa olevalle on nimetty ohjaaja Ohjaajalääkärille on varattu aikaa ohjaamiseen Ohjaamistilanteissa arvioidaan jatkokoulutuksessa olevan oppimistavoitteita ja oppimista Jatkokoulutuksessa olevat saavat osallistua toimipaikkakoulutukseen Toimipaikkakoulutus on moniammatillista Jakokoulutuksessa olevat saavat osallistua työajalla ulkopuoliseen koulutukseen Erikoislääkärikuulusteluun osallistuvalle on järjestetty kahden viikon tenttilukuvapaa Kyllä Ei

48 38. Vapaita kommentteja kyselystä tai mitä muuta haluat sanoa Valitan, jos vastaukset epäselviä. Kyselyitä ja postia tulee valtavasti. Parempi olisi keskustelu ja haastattelu paikan päällä aina jos mahdollista Kaikki koulutus yhteensä päiviksi muutettuna on 7.9 päivää/lääkäri Jatkua kiire lisääntyvien työtehtävien kanssa kroonisessa niukassa lääkäripulassa haittaa koulutusta ja kehittämistyötä. Toisaalta työn moniammatillisella kehittämisellä pyritään kiirettä helpottamaan. Yllä olevista kysymyksistä (1. ohjaajalääkärille varattu aikaa ohjaamiseen ja 2. ohjaustilanteessa arvioidaan jatkokoulutuksessa olevan oppimistavoitteita ja oppimista). Toteutuvat eri tapauksissa eri tavoin. Käytännön resurssipaineissa ohjausaikaa ei voida pitkiä aikoja varata. pahoittelen, että vastaus on myöhässä

49 38. Vapaita kommentteja kyselystä tai mitä muuta haluat sanoa Lääkäreiden jatkokouluttautuminen vaihtelee paljon, eikä ole kovin suunnitelmallista. Muun henkilökunnan koulutus menee enemmän koulutustyöryhmän luoman suunnitelman mukaan. Koulutusvarojen vähäisyys pakottaa melko paljon turvautumaan lääketeollisuuden apuun koulutusasioissa. Verkkokoulutuksen vähäinen suosio on ongelma. Käytössä väestövastuu ves. joka mahdollistaa lääkärin itsenäisen työn suunnittelun ja aikavaraukset erilaisiin tehtäviin. Lääkärien omasta koulutusseurannasta lisäys, ä se vaihtelee lääkärei äin. Oppimisen tapoja on monia, osa hyödyntää äärimmäisen aktiivisesti mm. Verkkomateriaalia. Kollegoiden vertaistoiminta on myös merkittävä oppimisväylä.

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki nro 1 2015 2 Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällysluettelo ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa

Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Pirkanmaan kuntien henkilöstön kehittäminen -hankkeen loppuraportti Krista Huhta-aho TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2012

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kiisa Hulkko, Christina Sweins, Anu Hakonen ja Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry. Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh. (09) 350

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällys 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA LÄSNÄOLOILMOITUS... 4 3. KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kehitä osaamista! -työkirja

Kehitä osaamista! -työkirja 2 Kehitä osaamista! -työkirja Kehitä osaamista! -työkirja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita ja työkirjoja 2007:1 Kehitä osaamista! -työkirja 3 Kehitä osaamista! - työkirja isbn 952-473-811-2

Lisätiedot

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa Oulun seutu 2 Tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet Teksti:

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Kristiina Hellstén, Maarit Outinen, Tupu Holma Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Aiheita 31/2004 ISBN 951-33-1607-6 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

SELVITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINNASTA. Eeva Löfström

SELVITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINNASTA. Eeva Löfström SELVITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINNASTA Eeva Löfström 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2 KYSELYN TOTEUTUS...6 3 LAADUNHALLINTA...7 3.1 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN JA OPPILAITOSTEN

Lisätiedot