Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013"

Transkriptio

1 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä

2 Tutkimuksen lähtökohta Terveydenhuollon rakennemuutokset ovat olleet vaikuttamassa siihen, että tehtäväsiirroilla ennen lääkäreille kuuluvia tehtäviä on siirretty hoitohenkilökunnan suoritettavaksi. Ammattikorkeakoulut järjestävät ultraäänierikoistumiskoulutusta täydennyskoulutuksena. Tutkimuksessa keskitytään sonograafereiden eli kliinisen ultraäänihoitajan erikoistumiskoulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.

3 Teoriaosuus: Asiantuntijuus eri näkökulmista, erityisesti asiantuntijuus hoitotyössä Sonografia, ultraäänitutkimusten osittainen siirtyminen lääkäreiltä hoitajien suorittamaksi (tehtäväsiirrot) Ultraäänierikoistumiskoulutus Koulutuksen arviointi

4 Tutkimuskysymykset 1. Miten ultraäänikoulutuksen sisältö vastasi osallistujien mielestä työelämän haasteisiin? 1 a. Miten ultraäänikoulutuksen suorittaminen on edesauttanut tämänhetkisessä työtehtävässä asiantuntijaksi kehittymistä? 1b. Miten ultraäänikoulutuksen sisältöä voidaan jatkossa kehittää työelämästä lähtevistä tarpeista käsin?

5 Tutkimusmenetelmät: Tutkimusmetodina käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa perehdyttiin kehittämisarviointiin perustuvaan näkökulmaan; opetussuunnitelmien ja opetuksellisten ratkaisujen parantamiseen. Tavoitteena on kehittää koulutusindikaattoreita ja tehdä kehittämisehdotuksia, jotka palvelevat koulutuksen järjestäjien tarpeita.

6 Tutkimuskohde ja aineisto 35 Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulussa ultraäänierikoistumiskoulutuksen suorittanutta henkilöä. Tutkimus suoritettiin Wepropolin kautta lähetetyllä kyselylomaketutkimuksena, jossa oli sekä väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Väittämiin vastattiin viisiportaisella Likertin- asteikolla. 1= täysin eri mieltä 2= jokseenkin eri mieltä 3= ei samaa mieltä, mutta ei eri mieltäkään, 4= jokseenkin samaa mieltä 5= täysin samaa mieltä

7 Tutkimustulokset Tutkimuskyselyyn vastasi 24 henkilöä Vastausprosentti oli 69% Vastaajien ikä vaihteli yli 30 v.- yli 50 v. 46 % oli pohjakoulutukseltaan röntgenhoitajia ja 50% sairaanhoitajia

8 Analysointi Väittämien analysoitiin käytettiin kvantitatiivista menetelmää. Vastaukset analysoitiin Microsoft Office Exel-ohjelmalla laskemalla yksiulotteisia frekvensseja ja prosenttijakautumia. Graafisessa esitysmuodossa käytettiin poikittaisia pylväsdiagrammeja ja taulukoita. Avoimet kysymykset analysoitiin kvalitatiivisella menetelmällä käyttäen induktiivista sisällön analyysia. Luokittelu tehdään ilman etukäteen asetettua viitekehystä, jolloin analyysin tuloksena syntyneet teemat ja kategoriat muodostetaan aineistosta itsestään.

9 Koulutukseen hakeutumisen syyt: 1) Ammatillisen osaamisen syventäminen ja työnkuvan laajentaminen. 2) Työyhteisön ultraäänitoiminnan kehittäminen ja tarve sonograafereille. 3) Tehtäväsiirron myötä virallinen todistus ultraääniosaamisesta. 4) Henkilökohtainen halu kehittää itseään ja oppia uutta.

10 Tutkimustulokset: 1) Koulutuksen suunnittelu ja sisältö Vastaajista 79 % oli tyytyväisiä opintokokonaisuuden selkeyteen. 96 % opetettavat asiat olivat mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia 63 % lähiopiskelupäivät oli organisoitu hyvin. 88 % lähiopiskelupäivien luennoitsijat olivat alansa asiantuntijoita 60 % lähiopetustunteja oli riittävästi, vastausten hajonta oli suuri, 16 % ei ollut samaa eikä eri mieltä, 16 % jokseenkin eri mieltä

11 Tutkimustulokset: Käytännön harjoittelun riittävä määrä, keskiarvo oli 3,04 Koulun osuus työharjoittelupaikan löytymisessä oli ristiriitainen, keskiarvo oli 2,73. -> Vastaukset vaihtelivat täysin samaa mieltä olevista vastauksista, täysin eri mieltä oleviin vastauksiin.

12

13 Tutkimustulokset: 2) Asiantuntijuuden kehittyminen Sekä vatsan alueen koulutukseen että vaskulaarikoulutukseen osallistuneet kokivat, että he olivat saaneet riittävät valmiudet suorittaa itsenäisesti uä tutkimuksia erikoistumiskoulutuksen jälkeen. Teoriassa opittujen asioiden hyödyntäminen käytännössä -> 68% vatsan alueen koulutukseen osallistuneista ja 75% verisuonikoulutukseen osallistuneista oli täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä.

14 Tutkimustulokset: 92% oli sitä mieltä, että työtehtävät monipuolistuivat uä koulutuksen suorittamisen jälkeen ja uä opinnoista on ollut hyötyä käytännön työelämässä. Uä koulutuksen suorittamisen vaikutus asiantuntijaksi kehittymiseen tämänhetkisessä työtehtävissä voidaan jaotella kolmeen pääkategoriaan 1) teoreettinen pohja käytännön uä osaamiselle 2) toimenkuvan laajeneminen 3) yksilölliset ominaisuudet

15 Tutkimustulokset: 3) Ultraäänikoulutuksen kehittäminen Kolmannes vastaajista mainitsi uä koulutuksen ja erilaisten omalle erikoisalalle suunnattujen täydennyskoulutusten lisäämisen tarpeellisuuden Oman työyhteisön mukana olo Käytännön harjoitteluun omalla työpaikalla toivotaan systemaattista suunnittelua ja työpaikkaohjaajien mukanaoloa käytännön opetustyössä -> ohjattua käytännönopetusta enemmän!

16 Tutkimustulokset: Koulutuksen suunnittelu ja toteutus saivat yllättävänkin paljon kriittisiä kommentteja Uä koulutuksen kehittämiseen työelämästä lähtevistä tarpeista käsin voidaan jakaa 3 pääkategoriaan: 1) koulutuksen lisäämiseen tähtäävät toimet 2) käytännön ultraääniharjoittelu 3) työyhteisön integroiminen mukaan koulutuksen toteuttamiseen

17 Tutkimuksen tärkeimmät tulokset: Ultraäänikoulutuksen suorittamisen vaikutus asiantuntijaksi kehittymiseen tämänhetkisessä työtehtävässä: 1) Teoreettinen pohja käytännön ultraääniosaamiselle - teorian hallinta ja tiedot - teoria käytännön harjoittelun tukena 2) Toimenkuvan laajeneminen - tehtävänsiirto lääkäreiltä hoitajille - tehtävien uä tutkimusten tutkimusnimikkeiden laajeneminen

18 Tutkimuksen tärkeimmät tulokset: 3) Yksilölliset ominaisuudet - luonteenpiirteet (varmuus omasta osaamisesta kasvoi) - asiantuntijuuden kehittyminen - tiedon syventäminen

19 Tutkimuksen tärkeimmät tulokset: Ultraäänikoulutuksen kehittäminen tulevaisuudessa 1) Koulutuksen lisäämiseen tähtäävät toimet - Koulutustarjonnan lisääminen - oppiaineet - käytännön toteutus 2) Käytännön ultraääniharjoittelu 3) Työyhteisön integroiminen mukaan koulutuksen toteuttamiseen

20 Yhteenveto Ultraäänierikoistumisopintojen suorittaminen on pääasiassa edesauttanut asiantuntijaksi kehittymistä. Ultraääniosaamista arvostettiin omassa työyhteisössä ja kliinikot ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa hoitajien tekemiin ultraäänitutkimuksiin. Vastaajien mukaan työyhteisön lääkärit suhtautuivat myönteisesti sonograaferin tekemiin ultraäänitutkimuksiin. Ultraäänikoulutusta kehitettäessä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, työnantajan ja koulutukseen osallistuneen välillä tulee lisätä.

21 Kiitos

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Katja Arro 106882 Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari 10.6.2013 TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 84 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJABAROMETRI 2013 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO

PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija:

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETÖIDEN JA TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISESSÄ

AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETÖIDEN JA TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISESSÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETÖIDEN JA TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISESSÄ Päivi Pohjola Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Opettajan koulutusohjelma Pro gradu työ Ohjaajat: THT

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN HOITOTYÖN KÄDENTAIDOT JA TYÖSSÄOPPIMINEN. Ensiapupoliklinikan sairaanhoitajien kokemuksia

LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN HOITOTYÖN KÄDENTAIDOT JA TYÖSSÄOPPIMINEN. Ensiapupoliklinikan sairaanhoitajien kokemuksia LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN HOITOTYÖN KÄDENTAIDOT JA TYÖSSÄOPPIMINEN Ensiapupoliklinikan sairaanhoitajien kokemuksia Johanna Salmela Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu. Kooste yrityspalautteesta

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu. Kooste yrityspalautteesta Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu Kooste yrityspalautteesta Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu Kooste yrityspalautteesta Teknologiateollisuus 09/2010 Työjohtokoulutuskokeilu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

VASTAAKO PELASTUSOPISTON OPETUS TYÖELÄMÄN TARPEI- TA? Esa Kokki

VASTAAKO PELASTUSOPISTON OPETUS TYÖELÄMÄN TARPEI- TA? Esa Kokki VASTAAKO PELASTUSOPISTON OPETUS TYÖELÄMÄN TARPEI- TA? Esa Kokki Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 7/2010 ISSN 1795-9160 ISBN 978-952-5905-02-1 (pdf) PELASTUSOPISTO Esa Kokki Vastaako Pelasstusopiston

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

Omahoitajuuden toteutuminen Herttoniemen sairaalassa hoitajien arvioimana

Omahoitajuuden toteutuminen Herttoniemen sairaalassa hoitajien arvioimana Omahoitajuuden toteutuminen Herttoniemen sairaalassa hoitajien arvioimana Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 24.04.2007 Katri Ervasti Anne-Maria Haapanen Niina-Marika Vesa Päivi Vesala-Aho

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille

Koulutuspoliittinen kysely Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenille Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma H-A0610A Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tuija Sievola Marjut Teiskonlahti Mikko Särkiniemi Tutkimusraportti Koulutuspoliittinen kysely Tampereen

Lisätiedot

Maija Aksela & Riitta Juvonen KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN. OPETUSHALLITUS Moniste 27/99

Maija Aksela & Riitta Juvonen KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN. OPETUSHALLITUS Moniste 27/99 Maija Aksela & Riitta Juvonen KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN OPETUSHALLITUS Moniste 27/99 KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN Tekijät ja Opetushallitus Tekijät Taitto Maija Aksela Riitta Juvonen Pirjo Nylund ISBN 952 13 0682 3

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista Noora Ahonen ja Suvi Utoslahti Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

VIRTU-HANKE OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

VIRTU-HANKE OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ VIRTU-HANKE OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Anne Eskelinen TIIVISTELMÄ Laurea-ammattikorkeakoulun pedagogisena lähtökohtana on Kehittämispohjainen oppiminen, joka mahdollistaa opiskelijan osaamisen kehittymisen työelämän

Lisätiedot

YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄSSÄ. Maarit Kalasniemi, Leena Kuivalainen ja Arja Ryhänen

YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄSSÄ. Maarit Kalasniemi, Leena Kuivalainen ja Arja Ryhänen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin julkaisuja 32 YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄSSÄ Mittarin kehittäminen ja testaaminen Maarit Kalasniemi, Leena

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUSTEN VAIKUTTAVUUS

ESIMIESVALMENNUSTEN VAIKUTTAVUUS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ESIMIESVALMENNUSTEN VAIKUTTAVUUS Miten esimiesvalmennusten vaikutukset näkyvät valmennettujen käytännöntyössä? Tapaus Helsingin kaupunki Hallintotiede Pro gradu

Lisätiedot

SELVITYS KUNTOUTUSALAN KOULUTUSTEN YHTEISISTÄ SISÄLLÖISTÄ, KUNTOUTUKSEN OSAAMINEN -TUTKIMUKSEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

SELVITYS KUNTOUTUSALAN KOULUTUSTEN YHTEISISTÄ SISÄLLÖISTÄ, KUNTOUTUKSEN OSAAMINEN -TUTKIMUKSEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ Piirainen A ja Sjögren T (25.3.2015) 1 Jyväskylä 25.3.2015 SELVITYS KUNTOUTUSALAN KOULUTUSTEN YHTEISISTÄ SISÄLLÖISTÄ, KUNTOUTUKSEN OSAAMINEN -TUTKIMUKSEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ Arja Piirainen ja Tuulikki

Lisätiedot

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Merkel Tuija Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiantuntija Pirjo Tiikkainen, RAMPE-hanke, Keski-Suomen osahanke, Jyväskylän AMK 8.10.2012 Sisältö

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot