ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2000-2006"

Transkriptio

1 ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA /

2 A. Yleistä 1. Valtakunnallinen tavoite 2. Karhukunnat 3. Ulvila B. Nykytilanne 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto 3. Käyttöaste kouluittain C. Laadintaprosessi ja aikataulu 1. Informaatioiskut sidosryhmille 2. Tietostrategiaryhmät 3. Nykytila-analyysit 4. Kaupungin yhteinen strategia/ kltk ja kh/kv. Oppilaitosten strategiat D. Visio vuodelle 2006 E. Tavoite F. Kehittämiskohteet 1. Laitteet ja ohjelmistot 2. Tekniset ratkaisut ja tuki 3. Oppimisalustat 4. Koulutus. Pedagoginen tuki 6. Kustannusarvio 7. Tietoturva 8. Opetussuunnitelma G. Arviointi ja seuranta H. Liitteet Liite 1. Kysely opettajille Liite 2. Kyselyn tulokset Liite 3. Laitekartoitus 2002 Liite 4. Käyttöaste kouluittain A. Yleistä 2

3 Käsitettä tietostrategia käytetään synonyyminä tietotekniikan opetuskäytön strategialle. Koulun tietostrategialla tarkoitetaan sellaisia toimintatapoja, joilla kouluissa hyödynnetään opiskelussa sekä kehitetään tietotekniikan käyttöä opiskelussa. 1. Valtakunnallinen tavoite Opetusministeriö on hahmotellut vision uuden vuosituhannen alun koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaksi (Opetusministeriö 1999a): "Vuoteen mennessä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa oleva osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunta. Menestys perustuu kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Tasokas, eettisesti ja taloudellisesti kestävä verkostopohjaisen opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa on vakiintunut." Strategian kokoava teema on oppimisympäristöjen tutkimukseen pohjautuva systemaattinen kehittäminen. Tämän OPM on jaotellut alateemoihin, jotka julkaistiin hankesuunnitelmina (Opetusministeriö 1999b, Koli & Kylämä, s.): a. Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot b. Opetushenkilöstön koulutus (OPE.FI -hanke) c. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän ammattilaisten koulutus d. Suomen virtuaaliyliopiston hankesuunnitelma e. Virtuaalikouluhanke f. Tietoverkkojen oppimisympäristöt -hanke g. Tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistaminen Opetusministeriö (2000) on jäsentänyt tietoyhteiskuntataidot seuraaviin kokonaisuuksiin: Tekniset käyttötaidot Viestintätaidot Tiedon hankinta- ja käyttötaidot Kuluttajataidot Vaikuttaminen tietoyhteiskuntapolitiikkaan "Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategialla tarkoitetaan sellaisia toimintamalleja, joiden avulla kehitetään oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä ja opiskelussa. Sen tulee painottua opetuksen laadun kehittämiseen laaja-alaisesti. Strategian keskeisiä piirteitä ovat jatkuva kehittäminen ja organisaation toimintaprosessin arviointi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteena on vastata ja oppimisessa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin, keskeisimpiä ovat uudenlaisten aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien käyttöönotto sekä oppimisedellytysten ja kansalaisten uusien työmuutokseen perustuvien välttämättömien perusvalmiuksien luominen." (Koli & Kylämä, s.44). 3

4 2. Karhukunnat Karhukunnat pyrkii alueelliseen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen opetuskäytössä. Karhukuntiin kuuluvat Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pori, Pomarkku ja Ulvila. Karhukuntien tietostrategian tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Karhukuntien alueelle muodostuu merkittävä osaamis- ja vuorovaikutusalue. Seudullisesti vaikutetaan kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietoverkkoja hyväkseen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä tavoitteena on siirtää huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen ja uusien verkkooppimisympäristöjen kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Tavoitteet 1. Tietoyhteiskuntavalmiuksien antaminen kaikille 2. Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen 3. Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien parantaminen 4. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntarakenteiden vahvistaminen. Tietoteollisuuden ja uusmedian ammattilaisten koulutuspaikkojen lisääminen 3. Ulvila Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia toimii kirjattuna työvälineenä perusvalmiuksien kehittämiselle, tulevaisuuteen katsomiselle ja tulevaisuuden ennakoinnille sekä päämäärien saavuttamiselle. Se on jatkuvan uudistamisen ja jäsentämisen yhteisöllinen ja tietoinen toimintamalli. Tavoitteena on saada tietostrategia osaksi opetussuunnitelmaa ja sen käytännön toteutusta. Ulvilan kaupungin peruskoulut ja lukio toimivat kaupungin tietoverkossa, jota ylläpitää kaupungin tietohallintoyksikkö. Tietohallinto vastaa kaikesta teknisestä tuesta oppilaitoksille ostopalveluperiaatteella. Tämä lähtökohta antaa upeat mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiselle. B. NYKYTILANNE 4

5 Kartoitukset 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto Opettajien tietotekniikan käytön osaamista kartoitettiin ensimmäisen kerran keväällä 2001 ope.fi kyselylomakkeella. Tulosta täsmennettiin uudella kyselyllä syksyllä 2001, minkä perusteella opettajien koulutus käynnistettiin. Kartoituksen tuloksesta voidaan päätellä, että koulutustarve on melkoinen. Lisäksi koulujen tietotekniikan opetuskäyttö on kovin eritasoista jo pelkästään opettajien erilaisen osaamisen perusteella. Liite 1. Kysely opettajille Liite 2. Kyselyn tulokset Tietohallintoyksikkö on selvittänyt koulujen laitteiston tammikuussa. Selvityksestä ilmenee, että laitteistojen määrä kouluissa on vähäinen eivätkä laitteet vastaa nykytasoa. Kouluille on hankittu uusia laitteita oppilaskäyttöön viimeksi vuosina 1997 ja Hallintokäyttöön on hankittu 4 konetta 2000 luvulla. Näin vähäisellä laitteistomäärällä on mahdotonta opettaa edes yhtä perusopetusryhmää kerrallaan tietotekniikan peruskäytössä. Liite 3. Laitekartoitus 3. Käyttöaste kouluittain Koulujen johtajat, rehtorit ja/tai tietotekniikan opettajat selvittivät tammikuussa 2002 koulunsa tietotekniikan opetuskäyttöä. Tuloksissa selkeytyy käsitys siitä, että kouluilla on hyvin erilaiset opetuskäytön kulttuurit. Käyttöasteeseen vaikuttavat opettajien osaaminen ja innostus sekä laitteiston ja opetusohjelmien saatavuus ja määrä. Oppilaiden osaaminen ja innostuneisuus tai kotien kiinnostus tietotekniikan opetuskäyttöön ei selvityksessä ilmennyt. Liite 4. Käyttöaste kouluittain

6 C. Laadintaprosessi ja aikataulu 1. Tvt-ryhmä Koulutoimenjohtaja Ari Harju perusti syksyllä 2000 työryhmän valmistelemaan kaupungin Tietoyhteiskunta-anomusta. Työryhmään kuuluivat Eila Länsikunnas Ulvilan-Kullaan koululta, Kari Niemi Vanhakylän koululta ja Arja Kemppainen Kaasmarkun koululta. Keväällä 2001 koulutoimenjohtaja määräsi työryhmän jatkamaan työtä aiheenaan Ulvilan kaupungin opetuskäytön tietostrategia. Työryhmään kutsuttiin kaikkien koulujen edustajat. Näin työryhmään päätyivät Juha Aaltonen Harjunpään koulusta, Tuula Jokiranta Suosmeren koulusta, Mari Merisalo Olavin koulusta, Maarit Ylikahri Friitalan koulusta, alkaen Kerttu Heinilä ja Eila Länsikunnas edustamaan myös Ulvilan lukiota. Työskentelyyn osallistuvat myös koulutoimenjohtaja Ari Harju, järjestelmäasiantuntija Mikko Metsälä, Kullaan edustaja Mikko Heinimäki sekä sihteerinä Erja Nevanperä koulutoimistosta. Ryhmä otti itselleen lyhykäisyyden vuoksi työnimen tvt-ryhmä. Ryhmä sai työkalukseen Mikko Metsälän suunnitteleman oppimisverkon, joka toimii kaupungin palvelimella. 2. Laadintaprosessi Tietostrategian laadinta aloitettiin kouluttamalla yksi ryhmän jäsenistä opetushallituksen Oppilaitosten tietostrategiat - kurssilla Heinolassa. Tvtryhmä selvitteli, mitä ovat tekemässä ja miksi. Ensimmäiset nykytila-analyysit suoritettiin. Informaatio-iskut opettajille, rehtoreille, koulutuslautakunnalle ja kaupungin johtoryhmälle selkeyttävät yhteisöllisesti nykytilannetta. Ensisijalle laadinnassa asetettiin kaupungin yleinen strategia sekä koulujen yhteinen opetuskäytön strategia, jotka vahvistetaan lautakunta- ja kh/kv tasolla. Opetussuunnitelmien uudistamisprosessin yhteyteen liitetään koulujen opetussuunnitelmissa omat tietostrategiat, joita pohtivat koulujen omat tvtryhmät. 3. Aikataulu Toukokuu 2001 Ope.fi -kysely Opetuskäytön kartoitus Valmistava kokous Syyskuu 2001 Ope. fi -kysely Laitteiston kartoitus Tietoiskut rehtoreille Tietoiskut kouluilla Oppilaitosten tietostrategiat. koulutus Heinolassa 6

7 Lokakuu 2001 Tvt- ryhmä Ope.fi 1-koulutus Ope.fi -koulutus Marraskuu 2001: Tvt- ryhmä Ope.fi 1-koulutus Joulukuu 2001: Tvt -ryhmä Oppilaitosten tietostrategiat. koulutus Heinolassa Ope.fi -koulutus Tammikuu 2002: Tvt -ryhmä Väliraportti versio1 Ope.fi 1 -koulutus Tietoyhteiskunta-anomus Paikallisohjaajakoulutus Helmikuu 2002: Tvt -ryhmä Ope.fi 1 -koulutus Oppilaitoskohtaiset tiimit perustetaan Paikallisohjaajakoulutus Maaliskuu 2002: Tvt -ryhmä Ope.fi -koulutus Huhtikuu 2002: Ope.fi koulutus Syyskuu 2002: Ope.fi koulutus Lokakuu 2002: Ope.fi koulutus Marraskuu 2002: Ope.fi koulutus Koulut, kirjasto ja kansalaisopisto kohtaavat Joulukuu 2002: Kaupunkistrategia valmiina Tammikuu Strategia koulutuslautakunnassa 7

8 Tietoyhteiskunta-anomus Ope.fi koulutus Helmikuu Ope.fi koulutus Maaliskuu Koulujen yhteishankinnat tvt-ryhmälle Ope.fi koulutus Huhtikuu Ope.fi koulutus Toukokuu Ope.fi koulutus D. VISIO VUODELLE 2006 Kohti maailman mahdollisuuksia! Koulu on avoin oppimisympäristö, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tässä vuorovaikutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja kehittää omaa osaamistaan, käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Kouluilla on käytössä digitaalista opetusmateriaalia. Oppilaat opiskelevat kunnan yhteisellä oppimisalustalla. Virtuaalikoulu, haja-asutusalueiden yhtenäinen peruskoulu ja toisen asteen sekä yliopistokoulutuksen yhteiset kurssit ovat suoritettavissa etäopetuksena. E. TAVOITE Koululaitos ottaa mittavan vastuun tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttöön ohjauksesta. Opettajille ja oppilaille on kehittynyt korkea tietotaitotaso ja laaja tietoisuus tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksista sekä sitoutuminen sen käyttöön. Viestimet ovat apuna yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Tasokas eettisesti ja taloudellisesti kestävä, verkostopohjainen opetus on vakiinnutettu. 8

9 Koulujen opetussuunnitelmat sisältävät tieto- ja viestintätekniikan sisältöalueet. Laitteisto on riittävä. Pedagoginen tuki ohjaa, neuvoo ja palvelee. Kouluilla on yhteiset ohjelmistot sekä oppimisverkko. F. KEHITTÄMISKOHTEET 1. Laitteet ja ohjelmistot Laitekartoituksessa ilmenneiden tulosten valossa on selvää, että koulut tarvitsevat peruslaitteistoa toteuttaakseen opetussuunnitelmien mukaista opetustyötä tieto- ja viestintätekniikkaa apuna käyttäen. SUUNNITELMA LAITTEIDEN HANKINNASTA TASAPUOLISESTI KOULUJEN KESKEN Tietokoneet Friitalan koulu 33 Harjunpään koulu Kaasmarkun koulu Olavin koulu Suosmeren koulu Ulvilan- 33 Hankintavuosi dataprojektori digitaalikamera skanneri väritulostin väritulostin skanneri digitaalikamera väritulostin digitaalikamera väritulostin skanneri digitaalikamera väritulostin skanneri digitaalikamera dataprojektori Muut laitteet Hankintavuosi

10 Kullaan koulu Ulvilan lukio 33 Vanhakylän koulu väritulostin skanneri digitaalikamera 2 dataprojektoria väritulostin skanneri videoneuvottelulaitteet digitaalikamera dataprojektori väritulostin skanneri Kouluilla on käytössään omia erillisiä opetusohjelmia. Ohjelmien hankinnassa siirrytään verkkolisensseihin, jotka hankitaan yhteisesti. Tvt - ryhmä käsittelee ja suunnittelee ohjelmatarvetta ja esittelee tarpeet rehtoreille toteutettavaksi. 2. Tekniset ratkaisut ja tuki Kaupungin tietohallinto hoitaa teknisen tuen ja tekniset ratkaisut ostosopimusperiaatteella. 3. Oppimisalustat Tvt - ryhmää varten on luotu kaupungin palvelimelle oppimisverkko, jonka avulla strategiaa luodaan ja päivitetään. Tvt ryhmä tutustuu markkinoilla oleviin oppimisympäristöihin ja tutkii niiden käyttömahdollisuuksia eri kouluilla. Tietohallinto on käytettävissä luotaessa oppimisverkkoa koulujen opetuskäyttöä varten. 4. Koulutus Opettajien koulutus ope.fi hankkeen mukainen koulutus hoidetaan yhdessä Karhukuntien, kaupungin koulutettujen paikallisohjaajien sekä tietohallinnon kanssa. Tvt ryhmä suunnittelee ja ehdottaa rehtoreille jatkuvaa koulutusta strategian toteutumisen myötä.. Pedagoginen tuki Koulut tarvitsevat oman tietotekniikan vastuuopettajansa. Vastuuopettajan työkuvaan kuuluisi opetusohjelmien etsiminen ja niistä tiedottaminen, opettajien tuki tiettynä, rajattuna päivänä ja kellonaikana, 10

11 koneiden käyttökunnon tarkistus sekä kehitysvihjeiden antaminen tietostrategiatyöryhmälle. Talousarviossa tulisi varautua tietotekniikan vastuuopettajien vuosiviikkotuntihuojennuksiin seuraavan ehdotuksen mukaisesti: Friitalan ja Olavin koulu Vanhankylän koulu HaKaSuon koulut Ulvilan-Kullaan koulu Ulvilan lukio h/vko h/vko h/vko h/vko h/vko 6. Kustannusarvio/ Tekninen tuki Pedagoginen tuki Koulutus Laitteet Ohjelmat Kalusto Asennukset YHTEENSÄ Tietoturva Tietoturvasta virusten ja murtautumisten osalta vastaa tietohallintoyksikkö ohjelmiston avulla. Kouluissa kiinnitetään huomiota omien levykkeiden käyttöön. Tietoturvan parantamiseksi on käyttäjät jaettu kahteen toimialueeseen, niin että hallintopuolelle ei oppilailla ole käyttöoikeutta. Palvelimella olevien verkkoasemien tietoturvasta huolehditaan tietohallintoyksikössä asettamalla eri tasoisia oikeuksia kansioiden käyttöön eri käyttäjäryhmille esimerkiksi kaikkiin kansioihin ei anneta oppilaille minkään tasoisia oikeuksia. Tietohallintoyksikkö on laatinut käyttösäännöt jokaiselle käyttäjätunnuksen saaneelle henkilölle. Allekirjoituksella tunnuksen saanut sitoutuu noudattamaan lakeja, asetuksia, koulun antamia ohjeita ja netikettiä. Jos käyttäjä ei noudata, sitoumusta hän menettää henkilökohtaisen tunnuksen. 11

12 8. Opetussuunnitelma Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen sisältö ja tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi valtakunnallinen opetussuunnitelma asettaa laadukkaan oppimisympäristön. "Oppimisympäristön varustus tukee oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen." Tietotekniikan osa-alueiden opetus ja käyttö eri luokka-asteilla 0 2. lk lk.-6. lk 7.-9.lk lukio Osa-alueet Tietokone Tietokone koulutyön Tietokone työvälineenä tutuksi tukena Yleiset tietokonetaidot Tiedonhankintatai dot Tekstinkäsittely Kuvankäsittely Julkaisu Taulukkolaskenta/ grafiikka Tietokonemusiikki/ hypermedia - tutustuminen aihealueeseen ohjatusti - aihealueen opetus painottuu luokka-asteelle - etupäässä aihealueen soveltamista käytäntöön itsenäisesti Yleiset tietokonetaidot: Kaupungin tietojärjestelmään kirjautumisen taidot ja Windows käyttöliittymään yhteydessä olevat taidot, myös sähköpostin käyttötaidot. Tiedonhankintataidot: Tiedonhankintataidot ovat vastaanottavia taitoja. Opetus ohjaa valikoimaan, yhdistämään ja arvioimaan tietoja, korostaa vastuuntuntoisuutta ja lähdeviittauksien luvallista käyttöä sekä 12

13 perehdyttää erilaisiin tiedonhakustrategioihin ( sana- ja aihehaku, linkkilistat, karttahaku). Tekstinkäsittely Tekstinkäsittely on tekstin tuottamista ja muokkaamista selkeäksi, informatiiviseksi ja esteettiseksi kokonaisuudeksi. Opetus etenee mainitussa järjestyksessä. Rutiinien omaksumiseen pyritään nopeasti, koska tekstinkäsittelyä on kaikilla luokka-asteilla yli oppiainerajojen. Kuvankäsittely Kuvankäsittelyllä tarkoitetaan kuvan tekemistä ja digitaalisen kuvan muokkaamista. Aloitetaan yksinkertaisella maalausohjelmalla (esim. Paint) ja edetään monipuolisempiin ohjelmiin (esim. Paint Shop Pro). Taitojen karttuessa tutustutaan vektorigrafiikkaan, jolloin voidaan skaalata ja pienentää tiedostoja. Kuvankäsittelyä käytetään kuvaamataidossa, käsityössä ja tuotettaessa kuvia tutkielmiin ja julkaisuihin. Julkaisu Ymmärtääkseen ja arvioidakseen nykyviestinnän keinoja oppilas saa omakohtaisia kokemuksia julkaisun tekemisestä. Tietokonejulkaisua käytetään tutkielmissa, luokkalehdissä, onnittelukorteissa, kutsuissa, mainoksissa jne. Digitaalisia julkaisuja ovat verkkolehdet, www-sivut ja PowePoint esitykset. Taulukkolaskenta ja graafinen esitys Taulukkolaskentaa käytetään selkeissä ja sujuvissa taulukoinneissa ja havainnollistettaessa graafisia kuvaajia matematiikan tilastollisissa sovelluksissa ja kielten luokitteluharjoituksissa sekä reaaliaineiden raportoinneissa. Ulvilan kaupungin opetussuunnitelmassa sekä koulujen omissa opetussuunnitelmissa määritellään tarkemmin vuosiluokkakohtaiset tavoitteet tietoyhteiskuntataitojen kehittämiseksi valtakunnalliselle, tasa-arvoiselle tasolle. G. Arviointi ja seuranta Tietostrategia on elävä asiakirja, jota päivitetään vuosittain. Tvt -ryhmä kantaa vastuun päivityksestä. Tietostrategian toteutumista arvioidaan lukuvuosittain. Tvt -ryhmä saa koulujen seurannan tulokset ja tekee niistä koosteen koulutuslautakunnalle sekä suorittaa tarkistukset tietostrategiaan. 13

14 H. Liitteet Liite 1. Kysely opettajille Informaatioteknologia Täsmäkoulutus Opetusteknologiakeskus Nimi Koulu Haluan osallistua (x) h OPE.FI 1 tasovastaavuus 1. Mikron käyttö ja Windows-käyttöjärjestelmä 4 laajuus 2. Word-tekstinkäsittelyohjelma 4 3. Excel-taulukkolaskentaohjelma 4 4. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma 4. Perusteiden ja Wordin kertaus 4 6. Excelin ja PowerPointin kertaus 4 7. WWW: Internet haltuun, www-selaimen käyttö 4 8. Mail: sähköposti (Eudora, Tiimi, Outlook, selain) 4 9. WWW+mail kertaus 4 OPE.FI 2 tasovastaavuus 10. Kotisivun laadinnan perusteet 2x4 11. Kotisivu multimedian keinoin 4x4 12. Access Tietokanta 2x4 13. Digitaalivideo 6x4 14. Digi-kamera ja Photoshop-kuvanmuokkaus 2x4 1. Photoshopia syvemmältä 3x4 OPE.FI 3 tasovastaavuus VIRTUAALIKOULU 16. Virtuaalinen oppimisympäristö webct 3x4 17. Oppimateriaalin tuottaminen virtuaalisessa oppimisympäristössä prosessi IT-STRATEGIA 18. It-OPS, informaatioteknologia eläväksi osaksi 3 ov, lähip. opetussuunnitelmaa 14

15 1. Informaatioteknologia (OPE.FI 1) 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä PERUSTASO 2. Word-tekstinkäsittelyohjelma 3. Excel-taulukkolaskentaohjelma 4. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma Tavoite ja laajuus Kurssilainen saa tietokoneen peruskäyttötaidon, sekä kuvan yleisimpien työkaluohjelmien käytöstä ja ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssin kesto on 4h. Tavoite ja laajuus Kurssi antaa valmiuden tavallisimpien asiakirjojen, kuten muistiot, tiedotteet ja pöytäkirjat, laadintaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kurssin kesto 4h. Tavoite ja laajuus Taulukkolaskentaohjelman perusteiden hallinnan kautta saadaan valmius tavallisimpien Excelillä ratkaistavissa olevien tehtävien suorittamiseen. Kurssin kesto on 4h. Tavoite ja laajuus Kurssilla opitaan laatimaan yksittäisiä dioja (kalvoja) sekä dioista muodostettu, tekstejä, kuvia ja kaavioita sisältävä diaesitys. Kurssin kesto on 4h. Lähtötaso Kurssi ei edellytä tietokoneen aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssilla opitaan mikrotietokoneen ja Windowskäyttöjärjestelmän perusasiat. Lähtötaso Kurssilla keskitytään Wordin perustoimintoihin eikä se edellytä Wordin aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä. Lähtötaso Kurssilla keskitytään Excelin perustoimintoihin eikä se edellytä ohjelman aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä. Lähtötaso Kurssille osallistuminen ei edellytä PowerPointin aikaisempaa tuntemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windows-käyttöjärjestelmä. Sisältö yleistä tietojenkäsittelyn periaatteista mikrotietokoneen osat ja nimitykset mikron käynnistäminen ja sammuttaminen toiminta häiriötilanteissa Windows-käyttöjärjestelmä: - ikkunat ja niiden hallinta - työpöytä ja sen muokkaus - kuvakkeet ja kansiot - ohjelmien käynnistäminen - liikkuminen sovellusten välillä - resurssienhallinta-ohjelma - apuohjelmat - leikepöytä Sisältö ohjelman perusasetukset asiakirjan laadinta ja tallennus asiakirjan avaaminen, tekstin muokkaus ja muotoilu tunnisteet, kappalemuotoilut ja tyylit oikoluku ja tavutus automaattinen teksti sivumääritykset tulostus asiakirjamallit ja niiden käyttö Sisältö ohjelman perusasetukset työkirjan laadinta, talletus, avaaminen laskukaavojen tekeminen, suora ja suhteellinen osoiteviittaus esimerkkejä tavallisimmista funktioista tulostaminen usean taulukon käyttö ja hallinta samassa työkirjassa kaaviot makron nauhoittaminen Sisältö uuden esityksen luonti ja tallentaminen esityksen avaaminen ja muokkaaminen dian rakennnemallit valmiit mallit tulostuksen vaihtoehdot diaesityksen (Screen show) tekeminen ja tehosteiden käyttö 1

16

17 Liite 2. Kyselyn tulokset OPE.FI Opetusteknologiakeskuksen kurssit Koulut yhteensä OPE.FI 1 tasovastaavuus 1. Windows 2. Word 3. Excel 4. PowerPoint. Kertaus Kertaus WWW 8. Sähköposti 9. Kertaus 7-8 Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu Leineperi

18 OPE.FI 2 tasovastaavuus 10. Kotisivu 11. Kotisivu/mm. 12. Access 13. Digitaalivideo 14. Digi/Photos. 1. Photos.syv. Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu 2 Leineperi OPE.FI 3 tasovastaavuus 16. webct 17. Oppimater./virt. 18. It-OPS Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu 1 Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu 1 Leineperi

19 Liite 3. Laitekartoitus Nimi Kuvaus Mhz Prosessori Muisti Levy FRALA10 Friitalan koulu OT3 100 Pentium FRALA11 Ulvilan Koulut Pentium FRALA12 Friitalan Koulu Opettajat 100 Pentium HARJUNP03 Harjunpään Koulu - ATK-luokka 100 Pentium KAASM01 Kaasmarkun koulu - Arjan luokka 100 Pentium KAASM02 Kaasmarkun koulu 100 Pentium KAASM0 Kaasmarkun koulu 100 Pentium YLA23 Ulvilan- Kullaan koulu - Konekirjoitus 120 Pentium LUKIO02 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO03 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO04 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO0 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO06 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO07 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO08 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO09 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO10 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO11 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO12 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO13 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO14 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO1 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO16 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO17 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO18 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO19 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO20 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO21 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium HARJUNP06 Harjunpään koulu 120 Pentium LUKIO22 Ulvilan Lukio - Kemia 12 Pentium LUKIO23 Ulvilan Lukio Espanol 12 Pentium LUKIO24 Ulvilan Lukio Ranska 12 Pentium LUKIO31 Ulvilan Lukio Fysiikka 12 Pentium LUKIO32 Ulvilan Lukio Psygologia 12 Pentium LUKIO33 Ulvilan Lukio - 30 Svenska 12 Pentium LUKIO34 Ulvilan Lukio English2 12 Pentium LUKIO3 Ulvilan Lukio Deutsch 12 Pentium LUKIO36 Ulvilan Lukio Äidinkieli1 12 Pentium LUKIO37 Ulvilan Lukio Äidinkieli2 12 Pentium LUKIO38 Ulvilan Lukio Uskonto 12 Pentium LUKIO39 Ulvilan Lukio Auditorio/Musiikki 12 Pentium LUKIO4 Ulvilan Lukio Historia 12 Pentium LUKIO46 Ulvilan Lukio English1 12 Pentium LUKIO47 Ulvilan Lukio Maantieto/Biologia 12 Pentium LUKIO30 Ulvilan Lukio Matematiikka 12 Pentium LUKIO01 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 166 Pentium LUKIO1 Ulvilan Lukio - Kirjasto 166 Pentium OLAVI02 Olavin Koulu 166 Pentium OLAVI01 Olavin Koulu - Tuominen Kirsti 166 Pentium OLAVI03 Olavin Koulu - Tenhunen Anu 166 Pentium OLAVI04 Olavin Koulu - Haasjoki Lasse 217 Puheoopetus 166 Pentium LUKIO2 Ulvilan Lukio - 11 Kirjastonhoitaja 166 Pentium

20 LUKIO26 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO27 Ulvilan Lukio - Opettajanhuone 166 Pentium LUKIO28 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO29 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO40 Ulvilan Koulut Kuvaamataito 166 Pentium LUKIO2 Ulvilan Lukio - Kirjasto 166 Pentium FRALA1 Friitalan Koulu - Opettajat 200 Pentium YLA09 Ulvilan- Kullaan Yl aste - Opettajat 200 Pentium YLA13 Ulvilan- Kullaan koulu Opo 200 Pentium KAASM04 Kaasmarkun koulu 200 Pentium LUKIO0 Ulvilan Lukio - Kirjasto 200 Pentium YLA08 Ulvilan- Kullaan koulu - Opettajat 200 Pentium OLAVI08 Olavin koulu 200 Pentium Pro KAASM08 Kaasmarkun koulu 200 Pentium Pro SUOSM02 Suosmeren koulu 200 Pentium Pro YLA19 Ulvilan- Kullaan Koulu - ATK I 200 Pentium YLA14 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA1 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA16 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA17 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA18 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA20 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA21 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA22 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium OLAVI10 Olavin koulu 200 Pentium YLA10 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA28 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA29 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA30 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA31 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA10 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA13 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA14 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA1 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA16 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA17 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA18 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA19 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium VAALA23 Vanhankylän koulu - Opettajainhuone 233 Pentium II VAALA24 Vanhankylän koulu - Kirjasto 233 Pentium II FRALA22 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA23 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA24 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA21 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA2 Friitalan koulu 266 Pentium II YLA33 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 467 Celeron HARJUNP08 Harjunpään koulu - Rehtori 600 P KAASM06 Kaasmarkun koulu 600 P OLAVI07 Ulvilan Koulut Johtaja 600 P SUOSM01 Suosmeren koulu 600 P OLAVI09 Olavin koulu - 10 OT Celeron VAALA0 Vanhankylan Koulu OT3 Tillqvist Elisa 1196 P VAALA06 Vanhankylän Koulu OT3 Aaltonen 1196 P VAALA07 Vanhankylän Koulu OT3 Mannelin 1196 P VAALA08 Vanhankylän Koulu Englanti 1197 P VAALA09 Vanhankylän Koulu OT2 Jukantupa Anne 1196 P

21 VAALA10 Vanhankylän Koulu OT-3 Virta Lasse 1196 P VAALA11 Vanhankylän Koulu P VAALA12 Vanhankylän Koulu OT3 Niemi Kari 1196 P VAALA13 Vanhankylän Koulu OT3 6C Mikkola Martti 1196 P VAALA14 Vanhankylan koulu OT3 Virta Lasse 1196 P VAALA1 Vanhankylan koulu - OT3 Tarkkanen Pirjo-Liisa 1196 P VAALA16 Vanhankylän koulu A 1196 P VAALA17 Vanhankylän koulu - R203 OT3 Suomalainen 1196 P VAALA18 Vanhankylan koulu - R209 OT3 Härmä 1196 P VAALA19 Vanhankylän koulu - R210 TO3 Sandberg 1196 P VAALA20 Vanhankylän koulu - Opettajat 1196 P YLAMEDIA01 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA02 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA03 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA04 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA0 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA06 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA07 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA08 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA09 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA11 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA12 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA21 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA22 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA23 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA20 Ulvilan Kullaan koulu 1197 P YLAMEDIA24 Ulvilan Kullaan koulu 1197 P

22 Liite 4. Käyttöaste kouluittain 1. Friitalan koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään matematiikka englanti ympäristötieto 2. Harjunpään luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään 7 6 erityisopetus peruskäyttö sähköposti tekstinkäsittely tiedonhaku opitun asian harjoittelu 3. Kaasmarkun koulu luokat 0-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään peruskäyttö sähköposti tekstinkäsittely arviointi tiedonhaku opitun asian harjoittelu kuvataide erityisopetus 22

23 4. Olavin koulu erityiskoulu opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään puheopetus kielelliset harjoitukset matematiikka tekstinkäsittely PIC -kuvat erilaiset opetusohjelmat. Suosmeren koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat erityisopetus tiedonhaku Tietotekniikkaa käytetään 6. Ulvilan-Kullaan koulu luokat 7-9 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään äidinkieli historia yhteiskuntaoppi biologia matematiikka saksa kaupall. aineet ESY -opetus maantieto ruotsi 23

24 7. Ulvilan lukio opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat 17 9 ruotsi englanti filosofia biologia maantieto kuvataide fysiikka Tietotekniikkaa käytetään 8. Vanhakylän koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään tiedonhaku opetusohjelmat kirjoittaminen äidinkieli ryhmätyöt, esitelmät nettilehti "Nettivuoto" 24

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 %

70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 1 Sisällys 1. Tietotiimi. Visio 3. Henkilöstön taitotaso ja koulutussuunnitelma. Oppilaiden taitotavoitetasot. Laitteet 6. Tekninen ja pedagoginen tuki 7. Kirjasto 8. Koulun tietotekniikan käyttösäännöt

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO OPS LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA Sisällys LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 1 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma... 1 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet...

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Turun opetustoimen 9.luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna 2009

Turun opetustoimen 9.luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna 2009 Turun opetustoimen 9.luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 3 Poimintoja... 4 Tietokoneen hallinta... 5 Tekstinkäsittely... 7 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot