ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2000-2006"

Transkriptio

1 ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA /

2 A. Yleistä 1. Valtakunnallinen tavoite 2. Karhukunnat 3. Ulvila B. Nykytilanne 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto 3. Käyttöaste kouluittain C. Laadintaprosessi ja aikataulu 1. Informaatioiskut sidosryhmille 2. Tietostrategiaryhmät 3. Nykytila-analyysit 4. Kaupungin yhteinen strategia/ kltk ja kh/kv. Oppilaitosten strategiat D. Visio vuodelle 2006 E. Tavoite F. Kehittämiskohteet 1. Laitteet ja ohjelmistot 2. Tekniset ratkaisut ja tuki 3. Oppimisalustat 4. Koulutus. Pedagoginen tuki 6. Kustannusarvio 7. Tietoturva 8. Opetussuunnitelma G. Arviointi ja seuranta H. Liitteet Liite 1. Kysely opettajille Liite 2. Kyselyn tulokset Liite 3. Laitekartoitus 2002 Liite 4. Käyttöaste kouluittain A. Yleistä 2

3 Käsitettä tietostrategia käytetään synonyyminä tietotekniikan opetuskäytön strategialle. Koulun tietostrategialla tarkoitetaan sellaisia toimintatapoja, joilla kouluissa hyödynnetään opiskelussa sekä kehitetään tietotekniikan käyttöä opiskelussa. 1. Valtakunnallinen tavoite Opetusministeriö on hahmotellut vision uuden vuosituhannen alun koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaksi (Opetusministeriö 1999a): "Vuoteen mennessä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa oleva osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunta. Menestys perustuu kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Tasokas, eettisesti ja taloudellisesti kestävä verkostopohjaisen opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa on vakiintunut." Strategian kokoava teema on oppimisympäristöjen tutkimukseen pohjautuva systemaattinen kehittäminen. Tämän OPM on jaotellut alateemoihin, jotka julkaistiin hankesuunnitelmina (Opetusministeriö 1999b, Koli & Kylämä, s.): a. Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot b. Opetushenkilöstön koulutus (OPE.FI -hanke) c. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän ammattilaisten koulutus d. Suomen virtuaaliyliopiston hankesuunnitelma e. Virtuaalikouluhanke f. Tietoverkkojen oppimisympäristöt -hanke g. Tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistaminen Opetusministeriö (2000) on jäsentänyt tietoyhteiskuntataidot seuraaviin kokonaisuuksiin: Tekniset käyttötaidot Viestintätaidot Tiedon hankinta- ja käyttötaidot Kuluttajataidot Vaikuttaminen tietoyhteiskuntapolitiikkaan "Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategialla tarkoitetaan sellaisia toimintamalleja, joiden avulla kehitetään oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä ja opiskelussa. Sen tulee painottua opetuksen laadun kehittämiseen laaja-alaisesti. Strategian keskeisiä piirteitä ovat jatkuva kehittäminen ja organisaation toimintaprosessin arviointi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteena on vastata ja oppimisessa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin, keskeisimpiä ovat uudenlaisten aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien käyttöönotto sekä oppimisedellytysten ja kansalaisten uusien työmuutokseen perustuvien välttämättömien perusvalmiuksien luominen." (Koli & Kylämä, s.44). 3

4 2. Karhukunnat Karhukunnat pyrkii alueelliseen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen opetuskäytössä. Karhukuntiin kuuluvat Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pori, Pomarkku ja Ulvila. Karhukuntien tietostrategian tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Karhukuntien alueelle muodostuu merkittävä osaamis- ja vuorovaikutusalue. Seudullisesti vaikutetaan kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietoverkkoja hyväkseen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä tavoitteena on siirtää huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen ja uusien verkkooppimisympäristöjen kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Tavoitteet 1. Tietoyhteiskuntavalmiuksien antaminen kaikille 2. Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen 3. Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien parantaminen 4. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntarakenteiden vahvistaminen. Tietoteollisuuden ja uusmedian ammattilaisten koulutuspaikkojen lisääminen 3. Ulvila Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia toimii kirjattuna työvälineenä perusvalmiuksien kehittämiselle, tulevaisuuteen katsomiselle ja tulevaisuuden ennakoinnille sekä päämäärien saavuttamiselle. Se on jatkuvan uudistamisen ja jäsentämisen yhteisöllinen ja tietoinen toimintamalli. Tavoitteena on saada tietostrategia osaksi opetussuunnitelmaa ja sen käytännön toteutusta. Ulvilan kaupungin peruskoulut ja lukio toimivat kaupungin tietoverkossa, jota ylläpitää kaupungin tietohallintoyksikkö. Tietohallinto vastaa kaikesta teknisestä tuesta oppilaitoksille ostopalveluperiaatteella. Tämä lähtökohta antaa upeat mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiselle. B. NYKYTILANNE 4

5 Kartoitukset 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto Opettajien tietotekniikan käytön osaamista kartoitettiin ensimmäisen kerran keväällä 2001 ope.fi kyselylomakkeella. Tulosta täsmennettiin uudella kyselyllä syksyllä 2001, minkä perusteella opettajien koulutus käynnistettiin. Kartoituksen tuloksesta voidaan päätellä, että koulutustarve on melkoinen. Lisäksi koulujen tietotekniikan opetuskäyttö on kovin eritasoista jo pelkästään opettajien erilaisen osaamisen perusteella. Liite 1. Kysely opettajille Liite 2. Kyselyn tulokset Tietohallintoyksikkö on selvittänyt koulujen laitteiston tammikuussa. Selvityksestä ilmenee, että laitteistojen määrä kouluissa on vähäinen eivätkä laitteet vastaa nykytasoa. Kouluille on hankittu uusia laitteita oppilaskäyttöön viimeksi vuosina 1997 ja Hallintokäyttöön on hankittu 4 konetta 2000 luvulla. Näin vähäisellä laitteistomäärällä on mahdotonta opettaa edes yhtä perusopetusryhmää kerrallaan tietotekniikan peruskäytössä. Liite 3. Laitekartoitus 3. Käyttöaste kouluittain Koulujen johtajat, rehtorit ja/tai tietotekniikan opettajat selvittivät tammikuussa 2002 koulunsa tietotekniikan opetuskäyttöä. Tuloksissa selkeytyy käsitys siitä, että kouluilla on hyvin erilaiset opetuskäytön kulttuurit. Käyttöasteeseen vaikuttavat opettajien osaaminen ja innostus sekä laitteiston ja opetusohjelmien saatavuus ja määrä. Oppilaiden osaaminen ja innostuneisuus tai kotien kiinnostus tietotekniikan opetuskäyttöön ei selvityksessä ilmennyt. Liite 4. Käyttöaste kouluittain

6 C. Laadintaprosessi ja aikataulu 1. Tvt-ryhmä Koulutoimenjohtaja Ari Harju perusti syksyllä 2000 työryhmän valmistelemaan kaupungin Tietoyhteiskunta-anomusta. Työryhmään kuuluivat Eila Länsikunnas Ulvilan-Kullaan koululta, Kari Niemi Vanhakylän koululta ja Arja Kemppainen Kaasmarkun koululta. Keväällä 2001 koulutoimenjohtaja määräsi työryhmän jatkamaan työtä aiheenaan Ulvilan kaupungin opetuskäytön tietostrategia. Työryhmään kutsuttiin kaikkien koulujen edustajat. Näin työryhmään päätyivät Juha Aaltonen Harjunpään koulusta, Tuula Jokiranta Suosmeren koulusta, Mari Merisalo Olavin koulusta, Maarit Ylikahri Friitalan koulusta, alkaen Kerttu Heinilä ja Eila Länsikunnas edustamaan myös Ulvilan lukiota. Työskentelyyn osallistuvat myös koulutoimenjohtaja Ari Harju, järjestelmäasiantuntija Mikko Metsälä, Kullaan edustaja Mikko Heinimäki sekä sihteerinä Erja Nevanperä koulutoimistosta. Ryhmä otti itselleen lyhykäisyyden vuoksi työnimen tvt-ryhmä. Ryhmä sai työkalukseen Mikko Metsälän suunnitteleman oppimisverkon, joka toimii kaupungin palvelimella. 2. Laadintaprosessi Tietostrategian laadinta aloitettiin kouluttamalla yksi ryhmän jäsenistä opetushallituksen Oppilaitosten tietostrategiat - kurssilla Heinolassa. Tvtryhmä selvitteli, mitä ovat tekemässä ja miksi. Ensimmäiset nykytila-analyysit suoritettiin. Informaatio-iskut opettajille, rehtoreille, koulutuslautakunnalle ja kaupungin johtoryhmälle selkeyttävät yhteisöllisesti nykytilannetta. Ensisijalle laadinnassa asetettiin kaupungin yleinen strategia sekä koulujen yhteinen opetuskäytön strategia, jotka vahvistetaan lautakunta- ja kh/kv tasolla. Opetussuunnitelmien uudistamisprosessin yhteyteen liitetään koulujen opetussuunnitelmissa omat tietostrategiat, joita pohtivat koulujen omat tvtryhmät. 3. Aikataulu Toukokuu 2001 Ope.fi -kysely Opetuskäytön kartoitus Valmistava kokous Syyskuu 2001 Ope. fi -kysely Laitteiston kartoitus Tietoiskut rehtoreille Tietoiskut kouluilla Oppilaitosten tietostrategiat. koulutus Heinolassa 6

7 Lokakuu 2001 Tvt- ryhmä Ope.fi 1-koulutus Ope.fi -koulutus Marraskuu 2001: Tvt- ryhmä Ope.fi 1-koulutus Joulukuu 2001: Tvt -ryhmä Oppilaitosten tietostrategiat. koulutus Heinolassa Ope.fi -koulutus Tammikuu 2002: Tvt -ryhmä Väliraportti versio1 Ope.fi 1 -koulutus Tietoyhteiskunta-anomus Paikallisohjaajakoulutus Helmikuu 2002: Tvt -ryhmä Ope.fi 1 -koulutus Oppilaitoskohtaiset tiimit perustetaan Paikallisohjaajakoulutus Maaliskuu 2002: Tvt -ryhmä Ope.fi -koulutus Huhtikuu 2002: Ope.fi koulutus Syyskuu 2002: Ope.fi koulutus Lokakuu 2002: Ope.fi koulutus Marraskuu 2002: Ope.fi koulutus Koulut, kirjasto ja kansalaisopisto kohtaavat Joulukuu 2002: Kaupunkistrategia valmiina Tammikuu Strategia koulutuslautakunnassa 7

8 Tietoyhteiskunta-anomus Ope.fi koulutus Helmikuu Ope.fi koulutus Maaliskuu Koulujen yhteishankinnat tvt-ryhmälle Ope.fi koulutus Huhtikuu Ope.fi koulutus Toukokuu Ope.fi koulutus D. VISIO VUODELLE 2006 Kohti maailman mahdollisuuksia! Koulu on avoin oppimisympäristö, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tässä vuorovaikutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja kehittää omaa osaamistaan, käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Kouluilla on käytössä digitaalista opetusmateriaalia. Oppilaat opiskelevat kunnan yhteisellä oppimisalustalla. Virtuaalikoulu, haja-asutusalueiden yhtenäinen peruskoulu ja toisen asteen sekä yliopistokoulutuksen yhteiset kurssit ovat suoritettavissa etäopetuksena. E. TAVOITE Koululaitos ottaa mittavan vastuun tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttöön ohjauksesta. Opettajille ja oppilaille on kehittynyt korkea tietotaitotaso ja laaja tietoisuus tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksista sekä sitoutuminen sen käyttöön. Viestimet ovat apuna yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Tasokas eettisesti ja taloudellisesti kestävä, verkostopohjainen opetus on vakiinnutettu. 8

9 Koulujen opetussuunnitelmat sisältävät tieto- ja viestintätekniikan sisältöalueet. Laitteisto on riittävä. Pedagoginen tuki ohjaa, neuvoo ja palvelee. Kouluilla on yhteiset ohjelmistot sekä oppimisverkko. F. KEHITTÄMISKOHTEET 1. Laitteet ja ohjelmistot Laitekartoituksessa ilmenneiden tulosten valossa on selvää, että koulut tarvitsevat peruslaitteistoa toteuttaakseen opetussuunnitelmien mukaista opetustyötä tieto- ja viestintätekniikkaa apuna käyttäen. SUUNNITELMA LAITTEIDEN HANKINNASTA TASAPUOLISESTI KOULUJEN KESKEN Tietokoneet Friitalan koulu 33 Harjunpään koulu Kaasmarkun koulu Olavin koulu Suosmeren koulu Ulvilan- 33 Hankintavuosi dataprojektori digitaalikamera skanneri väritulostin väritulostin skanneri digitaalikamera väritulostin digitaalikamera väritulostin skanneri digitaalikamera väritulostin skanneri digitaalikamera dataprojektori Muut laitteet Hankintavuosi

10 Kullaan koulu Ulvilan lukio 33 Vanhakylän koulu väritulostin skanneri digitaalikamera 2 dataprojektoria väritulostin skanneri videoneuvottelulaitteet digitaalikamera dataprojektori väritulostin skanneri Kouluilla on käytössään omia erillisiä opetusohjelmia. Ohjelmien hankinnassa siirrytään verkkolisensseihin, jotka hankitaan yhteisesti. Tvt - ryhmä käsittelee ja suunnittelee ohjelmatarvetta ja esittelee tarpeet rehtoreille toteutettavaksi. 2. Tekniset ratkaisut ja tuki Kaupungin tietohallinto hoitaa teknisen tuen ja tekniset ratkaisut ostosopimusperiaatteella. 3. Oppimisalustat Tvt - ryhmää varten on luotu kaupungin palvelimelle oppimisverkko, jonka avulla strategiaa luodaan ja päivitetään. Tvt ryhmä tutustuu markkinoilla oleviin oppimisympäristöihin ja tutkii niiden käyttömahdollisuuksia eri kouluilla. Tietohallinto on käytettävissä luotaessa oppimisverkkoa koulujen opetuskäyttöä varten. 4. Koulutus Opettajien koulutus ope.fi hankkeen mukainen koulutus hoidetaan yhdessä Karhukuntien, kaupungin koulutettujen paikallisohjaajien sekä tietohallinnon kanssa. Tvt ryhmä suunnittelee ja ehdottaa rehtoreille jatkuvaa koulutusta strategian toteutumisen myötä.. Pedagoginen tuki Koulut tarvitsevat oman tietotekniikan vastuuopettajansa. Vastuuopettajan työkuvaan kuuluisi opetusohjelmien etsiminen ja niistä tiedottaminen, opettajien tuki tiettynä, rajattuna päivänä ja kellonaikana, 10

11 koneiden käyttökunnon tarkistus sekä kehitysvihjeiden antaminen tietostrategiatyöryhmälle. Talousarviossa tulisi varautua tietotekniikan vastuuopettajien vuosiviikkotuntihuojennuksiin seuraavan ehdotuksen mukaisesti: Friitalan ja Olavin koulu Vanhankylän koulu HaKaSuon koulut Ulvilan-Kullaan koulu Ulvilan lukio h/vko h/vko h/vko h/vko h/vko 6. Kustannusarvio/ Tekninen tuki Pedagoginen tuki Koulutus Laitteet Ohjelmat Kalusto Asennukset YHTEENSÄ Tietoturva Tietoturvasta virusten ja murtautumisten osalta vastaa tietohallintoyksikkö ohjelmiston avulla. Kouluissa kiinnitetään huomiota omien levykkeiden käyttöön. Tietoturvan parantamiseksi on käyttäjät jaettu kahteen toimialueeseen, niin että hallintopuolelle ei oppilailla ole käyttöoikeutta. Palvelimella olevien verkkoasemien tietoturvasta huolehditaan tietohallintoyksikössä asettamalla eri tasoisia oikeuksia kansioiden käyttöön eri käyttäjäryhmille esimerkiksi kaikkiin kansioihin ei anneta oppilaille minkään tasoisia oikeuksia. Tietohallintoyksikkö on laatinut käyttösäännöt jokaiselle käyttäjätunnuksen saaneelle henkilölle. Allekirjoituksella tunnuksen saanut sitoutuu noudattamaan lakeja, asetuksia, koulun antamia ohjeita ja netikettiä. Jos käyttäjä ei noudata, sitoumusta hän menettää henkilökohtaisen tunnuksen. 11

12 8. Opetussuunnitelma Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen sisältö ja tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi valtakunnallinen opetussuunnitelma asettaa laadukkaan oppimisympäristön. "Oppimisympäristön varustus tukee oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen." Tietotekniikan osa-alueiden opetus ja käyttö eri luokka-asteilla 0 2. lk lk.-6. lk 7.-9.lk lukio Osa-alueet Tietokone Tietokone koulutyön Tietokone työvälineenä tutuksi tukena Yleiset tietokonetaidot Tiedonhankintatai dot Tekstinkäsittely Kuvankäsittely Julkaisu Taulukkolaskenta/ grafiikka Tietokonemusiikki/ hypermedia - tutustuminen aihealueeseen ohjatusti - aihealueen opetus painottuu luokka-asteelle - etupäässä aihealueen soveltamista käytäntöön itsenäisesti Yleiset tietokonetaidot: Kaupungin tietojärjestelmään kirjautumisen taidot ja Windows käyttöliittymään yhteydessä olevat taidot, myös sähköpostin käyttötaidot. Tiedonhankintataidot: Tiedonhankintataidot ovat vastaanottavia taitoja. Opetus ohjaa valikoimaan, yhdistämään ja arvioimaan tietoja, korostaa vastuuntuntoisuutta ja lähdeviittauksien luvallista käyttöä sekä 12

13 perehdyttää erilaisiin tiedonhakustrategioihin ( sana- ja aihehaku, linkkilistat, karttahaku). Tekstinkäsittely Tekstinkäsittely on tekstin tuottamista ja muokkaamista selkeäksi, informatiiviseksi ja esteettiseksi kokonaisuudeksi. Opetus etenee mainitussa järjestyksessä. Rutiinien omaksumiseen pyritään nopeasti, koska tekstinkäsittelyä on kaikilla luokka-asteilla yli oppiainerajojen. Kuvankäsittely Kuvankäsittelyllä tarkoitetaan kuvan tekemistä ja digitaalisen kuvan muokkaamista. Aloitetaan yksinkertaisella maalausohjelmalla (esim. Paint) ja edetään monipuolisempiin ohjelmiin (esim. Paint Shop Pro). Taitojen karttuessa tutustutaan vektorigrafiikkaan, jolloin voidaan skaalata ja pienentää tiedostoja. Kuvankäsittelyä käytetään kuvaamataidossa, käsityössä ja tuotettaessa kuvia tutkielmiin ja julkaisuihin. Julkaisu Ymmärtääkseen ja arvioidakseen nykyviestinnän keinoja oppilas saa omakohtaisia kokemuksia julkaisun tekemisestä. Tietokonejulkaisua käytetään tutkielmissa, luokkalehdissä, onnittelukorteissa, kutsuissa, mainoksissa jne. Digitaalisia julkaisuja ovat verkkolehdet, www-sivut ja PowePoint esitykset. Taulukkolaskenta ja graafinen esitys Taulukkolaskentaa käytetään selkeissä ja sujuvissa taulukoinneissa ja havainnollistettaessa graafisia kuvaajia matematiikan tilastollisissa sovelluksissa ja kielten luokitteluharjoituksissa sekä reaaliaineiden raportoinneissa. Ulvilan kaupungin opetussuunnitelmassa sekä koulujen omissa opetussuunnitelmissa määritellään tarkemmin vuosiluokkakohtaiset tavoitteet tietoyhteiskuntataitojen kehittämiseksi valtakunnalliselle, tasa-arvoiselle tasolle. G. Arviointi ja seuranta Tietostrategia on elävä asiakirja, jota päivitetään vuosittain. Tvt -ryhmä kantaa vastuun päivityksestä. Tietostrategian toteutumista arvioidaan lukuvuosittain. Tvt -ryhmä saa koulujen seurannan tulokset ja tekee niistä koosteen koulutuslautakunnalle sekä suorittaa tarkistukset tietostrategiaan. 13

14 H. Liitteet Liite 1. Kysely opettajille Informaatioteknologia Täsmäkoulutus Opetusteknologiakeskus Nimi Koulu Haluan osallistua (x) h OPE.FI 1 tasovastaavuus 1. Mikron käyttö ja Windows-käyttöjärjestelmä 4 laajuus 2. Word-tekstinkäsittelyohjelma 4 3. Excel-taulukkolaskentaohjelma 4 4. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma 4. Perusteiden ja Wordin kertaus 4 6. Excelin ja PowerPointin kertaus 4 7. WWW: Internet haltuun, www-selaimen käyttö 4 8. Mail: sähköposti (Eudora, Tiimi, Outlook, selain) 4 9. WWW+mail kertaus 4 OPE.FI 2 tasovastaavuus 10. Kotisivun laadinnan perusteet 2x4 11. Kotisivu multimedian keinoin 4x4 12. Access Tietokanta 2x4 13. Digitaalivideo 6x4 14. Digi-kamera ja Photoshop-kuvanmuokkaus 2x4 1. Photoshopia syvemmältä 3x4 OPE.FI 3 tasovastaavuus VIRTUAALIKOULU 16. Virtuaalinen oppimisympäristö webct 3x4 17. Oppimateriaalin tuottaminen virtuaalisessa oppimisympäristössä prosessi IT-STRATEGIA 18. It-OPS, informaatioteknologia eläväksi osaksi 3 ov, lähip. opetussuunnitelmaa 14

15 1. Informaatioteknologia (OPE.FI 1) 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä PERUSTASO 2. Word-tekstinkäsittelyohjelma 3. Excel-taulukkolaskentaohjelma 4. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma Tavoite ja laajuus Kurssilainen saa tietokoneen peruskäyttötaidon, sekä kuvan yleisimpien työkaluohjelmien käytöstä ja ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssin kesto on 4h. Tavoite ja laajuus Kurssi antaa valmiuden tavallisimpien asiakirjojen, kuten muistiot, tiedotteet ja pöytäkirjat, laadintaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kurssin kesto 4h. Tavoite ja laajuus Taulukkolaskentaohjelman perusteiden hallinnan kautta saadaan valmius tavallisimpien Excelillä ratkaistavissa olevien tehtävien suorittamiseen. Kurssin kesto on 4h. Tavoite ja laajuus Kurssilla opitaan laatimaan yksittäisiä dioja (kalvoja) sekä dioista muodostettu, tekstejä, kuvia ja kaavioita sisältävä diaesitys. Kurssin kesto on 4h. Lähtötaso Kurssi ei edellytä tietokoneen aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssilla opitaan mikrotietokoneen ja Windowskäyttöjärjestelmän perusasiat. Lähtötaso Kurssilla keskitytään Wordin perustoimintoihin eikä se edellytä Wordin aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä. Lähtötaso Kurssilla keskitytään Excelin perustoimintoihin eikä se edellytä ohjelman aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä. Lähtötaso Kurssille osallistuminen ei edellytä PowerPointin aikaisempaa tuntemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windows-käyttöjärjestelmä. Sisältö yleistä tietojenkäsittelyn periaatteista mikrotietokoneen osat ja nimitykset mikron käynnistäminen ja sammuttaminen toiminta häiriötilanteissa Windows-käyttöjärjestelmä: - ikkunat ja niiden hallinta - työpöytä ja sen muokkaus - kuvakkeet ja kansiot - ohjelmien käynnistäminen - liikkuminen sovellusten välillä - resurssienhallinta-ohjelma - apuohjelmat - leikepöytä Sisältö ohjelman perusasetukset asiakirjan laadinta ja tallennus asiakirjan avaaminen, tekstin muokkaus ja muotoilu tunnisteet, kappalemuotoilut ja tyylit oikoluku ja tavutus automaattinen teksti sivumääritykset tulostus asiakirjamallit ja niiden käyttö Sisältö ohjelman perusasetukset työkirjan laadinta, talletus, avaaminen laskukaavojen tekeminen, suora ja suhteellinen osoiteviittaus esimerkkejä tavallisimmista funktioista tulostaminen usean taulukon käyttö ja hallinta samassa työkirjassa kaaviot makron nauhoittaminen Sisältö uuden esityksen luonti ja tallentaminen esityksen avaaminen ja muokkaaminen dian rakennnemallit valmiit mallit tulostuksen vaihtoehdot diaesityksen (Screen show) tekeminen ja tehosteiden käyttö 1

16

17 Liite 2. Kyselyn tulokset OPE.FI Opetusteknologiakeskuksen kurssit Koulut yhteensä OPE.FI 1 tasovastaavuus 1. Windows 2. Word 3. Excel 4. PowerPoint. Kertaus Kertaus WWW 8. Sähköposti 9. Kertaus 7-8 Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu Leineperi

18 OPE.FI 2 tasovastaavuus 10. Kotisivu 11. Kotisivu/mm. 12. Access 13. Digitaalivideo 14. Digi/Photos. 1. Photos.syv. Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu 2 Leineperi OPE.FI 3 tasovastaavuus 16. webct 17. Oppimater./virt. 18. It-OPS Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu 1 Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu 1 Leineperi

19 Liite 3. Laitekartoitus Nimi Kuvaus Mhz Prosessori Muisti Levy FRALA10 Friitalan koulu OT3 100 Pentium FRALA11 Ulvilan Koulut Pentium FRALA12 Friitalan Koulu Opettajat 100 Pentium HARJUNP03 Harjunpään Koulu - ATK-luokka 100 Pentium KAASM01 Kaasmarkun koulu - Arjan luokka 100 Pentium KAASM02 Kaasmarkun koulu 100 Pentium KAASM0 Kaasmarkun koulu 100 Pentium YLA23 Ulvilan- Kullaan koulu - Konekirjoitus 120 Pentium LUKIO02 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO03 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO04 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO0 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO06 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO07 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO08 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO09 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO10 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO11 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO12 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO13 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO14 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO1 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO16 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO17 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO18 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO19 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO20 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO21 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium HARJUNP06 Harjunpään koulu 120 Pentium LUKIO22 Ulvilan Lukio - Kemia 12 Pentium LUKIO23 Ulvilan Lukio Espanol 12 Pentium LUKIO24 Ulvilan Lukio Ranska 12 Pentium LUKIO31 Ulvilan Lukio Fysiikka 12 Pentium LUKIO32 Ulvilan Lukio Psygologia 12 Pentium LUKIO33 Ulvilan Lukio - 30 Svenska 12 Pentium LUKIO34 Ulvilan Lukio English2 12 Pentium LUKIO3 Ulvilan Lukio Deutsch 12 Pentium LUKIO36 Ulvilan Lukio Äidinkieli1 12 Pentium LUKIO37 Ulvilan Lukio Äidinkieli2 12 Pentium LUKIO38 Ulvilan Lukio Uskonto 12 Pentium LUKIO39 Ulvilan Lukio Auditorio/Musiikki 12 Pentium LUKIO4 Ulvilan Lukio Historia 12 Pentium LUKIO46 Ulvilan Lukio English1 12 Pentium LUKIO47 Ulvilan Lukio Maantieto/Biologia 12 Pentium LUKIO30 Ulvilan Lukio Matematiikka 12 Pentium LUKIO01 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 166 Pentium LUKIO1 Ulvilan Lukio - Kirjasto 166 Pentium OLAVI02 Olavin Koulu 166 Pentium OLAVI01 Olavin Koulu - Tuominen Kirsti 166 Pentium OLAVI03 Olavin Koulu - Tenhunen Anu 166 Pentium OLAVI04 Olavin Koulu - Haasjoki Lasse 217 Puheoopetus 166 Pentium LUKIO2 Ulvilan Lukio - 11 Kirjastonhoitaja 166 Pentium

20 LUKIO26 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO27 Ulvilan Lukio - Opettajanhuone 166 Pentium LUKIO28 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO29 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO40 Ulvilan Koulut Kuvaamataito 166 Pentium LUKIO2 Ulvilan Lukio - Kirjasto 166 Pentium FRALA1 Friitalan Koulu - Opettajat 200 Pentium YLA09 Ulvilan- Kullaan Yl aste - Opettajat 200 Pentium YLA13 Ulvilan- Kullaan koulu Opo 200 Pentium KAASM04 Kaasmarkun koulu 200 Pentium LUKIO0 Ulvilan Lukio - Kirjasto 200 Pentium YLA08 Ulvilan- Kullaan koulu - Opettajat 200 Pentium OLAVI08 Olavin koulu 200 Pentium Pro KAASM08 Kaasmarkun koulu 200 Pentium Pro SUOSM02 Suosmeren koulu 200 Pentium Pro YLA19 Ulvilan- Kullaan Koulu - ATK I 200 Pentium YLA14 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA1 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA16 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA17 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA18 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA20 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA21 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA22 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium OLAVI10 Olavin koulu 200 Pentium YLA10 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA28 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA29 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA30 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA31 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA10 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA13 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA14 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA1 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA16 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA17 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA18 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA19 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium VAALA23 Vanhankylän koulu - Opettajainhuone 233 Pentium II VAALA24 Vanhankylän koulu - Kirjasto 233 Pentium II FRALA22 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA23 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA24 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA21 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA2 Friitalan koulu 266 Pentium II YLA33 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 467 Celeron HARJUNP08 Harjunpään koulu - Rehtori 600 P KAASM06 Kaasmarkun koulu 600 P OLAVI07 Ulvilan Koulut Johtaja 600 P SUOSM01 Suosmeren koulu 600 P OLAVI09 Olavin koulu - 10 OT Celeron VAALA0 Vanhankylan Koulu OT3 Tillqvist Elisa 1196 P VAALA06 Vanhankylän Koulu OT3 Aaltonen 1196 P VAALA07 Vanhankylän Koulu OT3 Mannelin 1196 P VAALA08 Vanhankylän Koulu Englanti 1197 P VAALA09 Vanhankylän Koulu OT2 Jukantupa Anne 1196 P

21 VAALA10 Vanhankylän Koulu OT-3 Virta Lasse 1196 P VAALA11 Vanhankylän Koulu P VAALA12 Vanhankylän Koulu OT3 Niemi Kari 1196 P VAALA13 Vanhankylän Koulu OT3 6C Mikkola Martti 1196 P VAALA14 Vanhankylan koulu OT3 Virta Lasse 1196 P VAALA1 Vanhankylan koulu - OT3 Tarkkanen Pirjo-Liisa 1196 P VAALA16 Vanhankylän koulu A 1196 P VAALA17 Vanhankylän koulu - R203 OT3 Suomalainen 1196 P VAALA18 Vanhankylan koulu - R209 OT3 Härmä 1196 P VAALA19 Vanhankylän koulu - R210 TO3 Sandberg 1196 P VAALA20 Vanhankylän koulu - Opettajat 1196 P YLAMEDIA01 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA02 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA03 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA04 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA0 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA06 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA07 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA08 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA09 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA11 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA12 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA21 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA22 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA23 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA20 Ulvilan Kullaan koulu 1197 P YLAMEDIA24 Ulvilan Kullaan koulu 1197 P

22 Liite 4. Käyttöaste kouluittain 1. Friitalan koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään matematiikka englanti ympäristötieto 2. Harjunpään luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään 7 6 erityisopetus peruskäyttö sähköposti tekstinkäsittely tiedonhaku opitun asian harjoittelu 3. Kaasmarkun koulu luokat 0-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään peruskäyttö sähköposti tekstinkäsittely arviointi tiedonhaku opitun asian harjoittelu kuvataide erityisopetus 22

23 4. Olavin koulu erityiskoulu opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään puheopetus kielelliset harjoitukset matematiikka tekstinkäsittely PIC -kuvat erilaiset opetusohjelmat. Suosmeren koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat erityisopetus tiedonhaku Tietotekniikkaa käytetään 6. Ulvilan-Kullaan koulu luokat 7-9 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään äidinkieli historia yhteiskuntaoppi biologia matematiikka saksa kaupall. aineet ESY -opetus maantieto ruotsi 23

24 7. Ulvilan lukio opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat 17 9 ruotsi englanti filosofia biologia maantieto kuvataide fysiikka Tietotekniikkaa käytetään 8. Vanhakylän koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään tiedonhaku opetusohjelmat kirjoittaminen äidinkieli ryhmätyöt, esitelmät nettilehti "Nettivuoto" 24

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA VEHKALAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA... 3 2. VISIOT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf SALLAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot