FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi"

Transkriptio

1 Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen kesäkuussa 2009 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja tehdä naisäänestäjiä koskevan perusteellisen tutkimuksen. Tämän pääasiassa puhelimitse yli naisen ja miehen otannasta tehdyn FLASHeurobarometrikyselyn tavoitteena oli saada tietoa siitä, mikä on yleisesti naisten käsitys politiikasta, työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamisesta, Euroopan unionista, Euroopan parlamentin roolista sekä heidän äänestyskäyttäytymisensä vaikuttimista. Suurimmassa osassa vastauksista nousee esiin kaksi seikkaa: jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja ja "en osaa sanoa" vastausten suhteellisen korkea osuus on samankaltainen 12 kuukauden aikana suoritettujen Eurobarometri tutkimusten sosiodemografisen analyysin kanssa 1. Se osoittaa, että naiset ovat valikoivampia valitessaan niitä keskeisiä toimintalinjoja, joita Euroopan parlamentin olisi puolustettava. Onko politiikka miesten maailma? Suuri enemmistö naisista ja pienempi enemmistö miehistä uskoo, että miehet hallitsevat politiikkaa. Erilainen tapa tehdä politiikkaa? Kyllä, politiikkaan osallistuvat naiset voivat tuoda lisäarvoa päätöksentekoprosessiin. Suurin osa vastaajista vahvistaa tämän näkökannan, vaikka tämän enemmistön osuus on suurempi naisten kuin miesten keskuudessa. Syrjintää vai ei? Suurin osa naisista ei tunne itseään syrjityksi sukupuolensa perusteella, mutta syrjityksi itsensä tuntevien naisten osuus vaihtelee jopa 20 prosenttiyksikköä jäsenvaltioiden välillä. 1 Maaliskuusta 2008 (EB68) maaliskuuhun 2009 (EB70) DV\ doc

2 Jos sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteeksi on jouduttu, sitä on koettu yhtä paljon työelämässä kuin yhteiskunnassa yleensä. Vaikeus saavuttaa tasapaino työelämän ja muun elämän välillä? Suurin osa naisista kaikissa maissa on sitä mieltä, että tässä asiassa ei ole vaikeuksia. Miksi jotkut naiset eivät käy töissä? Muut kuin työssä käyvät vastaajat saivat valita luettelosta mahdolliset vastaukset. He ilmoittivat perhe elämään liittyvät velvollisuudet pääasialliseksi syyksi siihen, että eivät käyneet töissä. Toinen keskeinen syy oli, että he olivat juuri etsimässä työtä ja kolmas oli henkilökohtaiset syyt. Näiden syiden välillä on suuria eroja eri ikäryhmissä. Ajaako EU naisten etuja? Kun naisilta kysyttiin asiasta, suurin osa heistä katsoi, että EU ei ajanut hyvin heidän etujaan, mutta myös hyvin suuri vähemmistö oli päinvastaista mieltä. Tässäkin asiassa jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, jopa 40 prosenttiyksikköä. Onko Euroopan parlamentin toiminnalla yleistä vaikutusta elämään? Merkittävä osa naisista vastaa myöntävästi tähän kysymykseen erityisesti koulutuksen ja naisten oikeuksien osalta. Miten Euroopan parlamentin pitäisi edistää sukupuolten tasa arvoa perhe elämässä? Euroopan parlamentin olisi toimittava monin eri tavoin: lasten hoitaminen olisi sisällytettävä eläkkeeseen oikeuttaviin vuosiin, lasten päivähoitopaikkojen riittävä määrä olisi varmistettava, lasten yhteishuoltajuus olisi varmistettava avioerossa ja vanhempainloman vähimmäispituus olisi myös taattava. Miten seuraavan parlamentin olisi edistettävä sukupuolten välistä tasa arvoa yleisesti? Vastaajien mukaan parlamentin olisi asetettava painopisteekseen sama palkka kummallekin sukupuolelle ja väkivallan sekä naisilla käytävän kaupan torjuminen. Naiset ja miehet valitsivat nämä vaihtoehdot yleisemmin, vaikka miesten osuus on hieman pienempi. Miehet mainitsevat kolmanneksi tulleen yhdenvertaisten työllisyysmahdollisuuksien edistämisen kuitenkin useammin kuin naiset. Miten päästään eroon sukupuolten välisistä palkkaeroista? Suosituimmuusjärjestyksessä: annetaan enemmän tietoa olemassa olevasta lainsäädännöstä, annetaan uutta lainsäädäntöä tai vahvistetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. 2/16 DV\ doc

3 Miten vastaajat valitsevat ehdokkaan? Milloin he päättävät valinnasta? Mikä pitäisi olla nais ja miespuolisten jäsenten suhde Euroopan parlamentissa? Kun naiset valitsevat ehdokasta Euroopan parlamentin vaaleihin, he kiinnittävät eniten huomiota kokemukseen EU:ta koskevissa asioissa. Toiseksi tullut ja 8 prosenttiyksikköä pienempi osuus ilmoitti äänestävänsä aina samaa puoluetta. Neljännes naisista ilmoitti, että he päättävät ketä äänestävät vähintään kaksi kuukautta ennen vaaleja. Miehistä näin ilmoitti 32 prosenttia. Alle 15 prosenttia miehistä ja naisista päättää viime hetkellä. Suuri enemmistö naisista ja hieman pienempi osuus miehistä katsoo, että naisten osuus Euroopan parlamentissa pitäisi olla 50 prosenttia tai yli, mutta jäsenvaltioiden välinen ero voi olla yli 40 prosenttia. Ainoastaan pieni määrä naisia ja miehiä kannattaa pakollisia kiintiöitä. Tämän Flash tutkimuksen ja samanaikaisesti julkaistavan Euroopan parlamentin sosiodemografisen tutkimuksen tulokset osoittavat miesten ja naisten välisiä konkreettisia eroja vastauksissa. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus oli pienempi viime vaaleihin saakka, vuoden 2004 vaalit osoittivat, että miesten ja naisten osallistuminen on käytännössä samalla tasolla. I. NAISTEN KÄSITYKSET POLITIIKASTA A. Hallitsevatko miehet politiikkaa? Vastaajilta kysyttiin, olivatko he samaa mieltä sen väitteen kanssa, että miehet hallitsevat politiikkaa: 45 prosenttia naisista (täysin samaa mieltä) katsoo, että miehet hallitsevat politiikkaa,kun miehistä tätä mieltä on ainoastaan 40 prosenttia. 32 prosenttia naisista on jossain määrin samaa mieltä tämän väitteen kanssa ja miehistä 31 prosenttia. Ainoastaan 9 prosenttia kaikista naisista on täysin eri mieltä (miehistä 14 prosenttia). Erot naisten antamissa vastauksissa eri jäsenvaltioissa: Kun yhdistetään vastaajat, jotka ovat "täysin samaa mieltä" ja "jossain määrin samaa mieltä", suurin osa jäsenvaltioiden naisista on samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Miehet eivät ole samaa mieltä yhtä todennäköisesti kuin naiset. Naiset Tšekin tasavallassa (89 prosenttia), Puolassa (84 prosenttia) ja Portugalissa (83 prosenttia) ovat kaikkein vakuuttuneimpia, että miehillä on ylivalta politiikassa. Vähiten tästä vakuuttuneita ovat naiset Suomessa: 51 prosenttia, Maltassa: 62 prosenttia ja Alankomaissa: 66 prosenttia. DV\ doc 3/16

4 B. Tuovatko naiset lisäarvoa päätöksentekoon? Vastaajilta kysyttiin, olivatko he samaa mieltä sen väitteen kanssa, että politiikassa toimivat naiset tuovat näkökulman, joka voi johtaa erilaiseen päätöksentekoon yleensä. Tulokset osoittavat, että 83 prosenttia naisista ja 76 prosenttia miehistä on samaa mieltä siitä, että naiset voivat tuoda erilaisen näkökulman politiikkaan (kun yhdistetään vastaukset "täysin samaa mieltä" ja "jossain määrin samaa mieltä") sukupuolten välillä on kuitenkin selvä ero siinä, miten vakuuttuneita he ovat, sillä 52 prosenttia naisista on täysin samaa mieltä väitteen kanssa, mutta miehistä vain 45 prosenttia toisessa ääripäässä mielipide ero on myös selvä: 6 prosenttia naisista ja 11 prosenttia miehistä on täysin eri mieltä siitä, että naiset tuovat lisäarvoa. Kun yhdistetään vastaukset "täysin samaa mieltä" ja "jossain määrin samaa mieltä": Valtiot, joissa on eniten väitteen kanssa samaa mieltä olevia naisia, ovat: Ranska (89 prosenttia), Portugali (91 prosenttia) ja Ruotsi (83 prosenttia). Vähiten samaa mieltä (vaikka suurin osa naisista on silti samaa mieltä väitteen kanssa) olevia naisia on Puolassa (70 prosenttia), Latviassa (77 prosenttia) ja Liettuassa (79 prosenttia). II. NAISET JA SUKUPUOLEEN PERUSTUVA SYRJINTÄ A. Syrjintää koskeva kokemus: Tällä kertaa ainoastaan naisilta kysyttiin, olivatko he tunteneet, että heitä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti heidän sukupuolensa vuoksi. Jos he vastasivat myöntävästi, heiltä kysyttiin, missä syrjintä tapahtui (työpaikalla, kotona tai yhteiskunnassa yleensä). Suuri enemmistö (67 prosenttia) naisista vastaa, että he eivät ole koskaan tunteneet, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti heidän sukupuolensa vuoksi. Keskimäärin 32 prosenttia naisista Euroopassa (EU:n 27 jäsenvaltiossa) ilmoittaa, että heitä on syrjitty heidän sukupuolensa perusteella. Suurin osuus naisia, jotka ilmoittavat joutuneensa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kohteeksi, on: Ruotsissa (43 prosenttia), Kreikassa (40 prosenttia) ja Suomessa (38 prosenttia). Alhaisin osuus on Maltassa ja Portugalissa (22 prosenttia), Unkarissa ja Alankomaissa (23 prosenttia). 4/16 DV\ doc

5 B. Missä syrjintään syyllistytään: Naiset, jotka ilmoittivat tunteneensa, että heitä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti sukupuolensa perusteella, ilmoittivat, että syrjintään syyllistyttiin työpaikalla (58 prosenttia) ja yhteiskunnassa yleensä (56 prosenttia), kun taas kotona syrjinnän kohteeksi joutuneiden osuus oli 13 prosenttia. Syrjinnästä ilmoittaneiden naisten keskuudessa on hyvin monia eroja jäsenvaltioiden välillä: Työpaikalla syrjinnän kohteeksi joutuneiden osuus on suurin Tšekin tasavallassa(78 prosenttia ilmoitetuista tapauksista), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (76 prosenttia) ja Irlannissa (68 prosenttia). Epäoikeudenmukaisesta kohtelusta yleisesti yhteiskunnassa ilmoitetaan eniten Romaniassa (65 prosenttia), Portugalissa (64 prosenttia) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (63 prosenttia). Sukupuoleen perustuva syrjintä kotona on, vaikkakin harvinaista, yleisintä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kreikassa (kummatkin 21 prosenttia ) sekä Espanjassa ja Irlannissa (17 prosenttia ). III. NAISET JA TYÖELÄMÄ A. Henkilökohtaisen ja työelämän yhteensovittaminen Tämä on yksi ainoastaan naisille esitetyistä kysymyksistä. Seitsemän kymmenestä naisesta EU:ssa sanoo, että he voivat saavuttaa oikean tasapainon työn ja muun elämän välillä. Osuudet vaihtelevat Kreikan 57 prosentin ja Alankomaiden 84 prosentin välillä. Niitä naisia, jotka ilmoittivat henkilökohtaisen elämän vaatimusten haittaavan työelämää, oli eniten Kreikassa (32 prosenttia), Ranskassa (26 prosenttia) ja Slovakiassa (25 prosenttia). Toisaalta niiden naisten osuus, jotka ilmoittivat henkilökohtaisen elämän vaatimusten haittaavan työelämää, oli keskimäärin hyvin pieni (8 prosenttia) mutta suurin Sloveniassa (21 prosenttia), Tšekin tasavallassa (15 prosenttia) ja Kyproksessa (14 prosenttia). B. Syyt työelämän ulkopuolelle jäämiseen: Ainoastaan naisille, jotka eivät ole tällä hetkellä työssä (lukuun ottamatta eläkkeellä olevia ja kokopäiväisiä opiskelijoita) esitettiin kysymyksiä heidän tilanteestaan. DV\ doc 5/16

6 EU:n keskiarvoa tarkasteltaessa suurin osa naisista (32 prosenttia) ilmoittaa, että he ovat kotona perhe elämän vaatimusten vuoksi. Toiseksi eniten mainittu syy (23 prosenttia) on se, että he ovat juuri etsimässä työpaikkaa. 20 prosenttia naisista EU:ssa ilmoittaa, että se on heidän henkilökohtainen valintansa. Kotiin jääminen perhe elämän syiden vuoksi oli Ruotsissa perusteena ainoastaan 3 prosentissa tapauksista, mutta osuus oli 51 prosenttia Maltassa. IV. NAISET JA EUROOPAN UNIONI A. Ajaako EU naisten etua: Tämä kysymys esitettiin ainoastaan naisille. Asiaa arvioitiin neljän kohdan asteikolla. Vaihtoehtojen "ajaa hyvin" ja "ajaa melko hyvin" lisäksi vastausvaihtoehtoina olivat "ei aja kovin hyvin" ja "ei aja juuri lainkaan". Tulokset olivat seuraavat: Keskimäärin EU:ssa 39 prosenttia naisista katsoo, että EU ajaa hyvin naisten etua ("ajaa hyvin" ja "ajaa melko hyvin"), 46 prosenttia naisista katsoo, että naisten etua ei ajeta hyvin ja 16 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä. Luxemburgin naiset ovat tyytyväisimpiä siihen, miten EU ajaa heidän etuaan (66 prosenttia), jonka jälkeen tulee Alankomaat (56 prosenttia) ja Tanska (55 prosenttia). Vähiten tyytyväisiä etujensa ajamiseen ovat naiset Latviassa (20 prosenttia), Bulgariassa (23 prosenttia) ja Unkarissa (23 prosenttia). "En osaa sanoa" vastausten osuus on suurin Ruotsissa (33 prosenttia), Virossa (31 prosenttia) ja Alankomaissa (25 prosenttia). B. EU:n yleinen vaikutus elämään: Katsovatko naiset, että Euroopan parlamentilla on yleinen vaikutus heidän elämäänsä? Luettelosta esitetyistä vaihtoehdoista tulokset EU:ssa osoittavat seuraavaa: Naiset katsovat, että Euroopan parlamentin toiminnalla on eniten vaikutusta koulutukseen (13 prosenttia vastasi "merkittävä vaikutus" toiset 31 prosenttia uskoo, että vaikutus on kohtalainen, mikä on yhteensä 44 prosenttia). Vastaukset ovat samanlaisia, kun käsitellään EU:n vaikutusta naisten oikeuksiin (9 prosenttia vastasi, että vaikutus on suuri ja 35 prosenttia pitää sitä kohtalaisena, mikä on yhteensä 44 prosenttia). 6/16 DV\ doc

7 Naiset uskovat, että Euroopan parlamentilla on hieman vähemmän mutta silti jotain vaikutusta heidän hyvinvointiinsa ja työelämäänsä (41 prosenttia pitää tätä vaikutusta merkittävänä tai kohtalaisena). Euroopan parlamentilla on vähiten vaikutusta naisten perhe elämään (34 prosenttia katsoo, että sillä on "merkittävä vaikutus" tai "kohtalainen vaikutus"). Analyysistä käy jälleen ilmi suuria eroja. Itävallassa, Luxemburgissa, Tanskassa ja Saksassa naiset uskovat, että Euroopan parlamentin toimilla on suurin vaikutus kaikilla mainituilla aloilla heidän elämäänsä. Asia on päinvastainen Bulgariassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa, Latviassa ja Liettuassa. C. EU:n keskeiset toimintalinjat: perhe elämä Sekä miehiä että naisia pyydettiin valitsemaan yksi painopisteala sukupuolten tasa arvoa koskevien toimintalinjojen luettelosta. Mitä perhe elämään liittyviä kysymyksiä seuraavan Euroopan parlamentin olisi pidettävä tärkeimpinä? Naiset keskittyvät lastenhoitoa koskeviin toimintalinjoihin. Heidän mielestään tärkeimpinä olisivat toimet jotka tähtäävät siihen, että lastenhoitovuodet oikeuttavat eläkkeeseen (32 prosenttia), sekä päivähoitopaikkojen riittävän määrän varmistaminen. Miehet pitävät tärkeämpänä päivähoitopaikkojen saatavuutta (28 prosenttia). He asettavat toiselle sijalle lastenhoitovuosilta saatavan eläkkeen (25 prosenttia) ja pitävät melkein yhtä tärkeänä lasten yhteishuoltajuuden varmistamista avioerossa. Toimet, jotka tähtäävät siihen, että lastenhoitovuodet oikeuttavat eläkkeeseen: Tämä on tärkeintä naisille Ruotsissa (51 prosenttia), Unkarissa (50 prosenttia) ja Itävallassa (49 prosenttia). Vähiten tärkeää se on naisille Kyproksessa (16 prosenttia), Tanskassa (18 prosenttia) ja Portugalissa (20 prosenttia). Lasten päivähoitopaikkojen riittävän määrän varmistaminen: Vaikuttaa siltä, että tämä on tärkeintä naisille Portugalissa (49 prosenttia), Kreikassa (40 prosenttia) ja Kyproksessa (39 prosenttia). Vähiten tärkeää se on naisille Liettuassa (13 prosenttia), Ruotsissa (15 prosenttia) ja Slovakiassa (20 prosenttia). DV\ doc 7/16

8 Lasten yhteishuoltajuuden varmistaminen avioerossa: Asiaan kiinnitetään eniten huomiota Espanjassa (29 prosenttia), Italiassa (27 prosenttia), Irlannissa ja Liettuassa (26 prosenttia). Vähiten tärkeänä sitä pitävät naiset Unkarissa (8 prosenttia), Liettuassa ja Saksassa (9 prosenttia). Vanhempainloman vähimmäispituuden varmistaminen: Asiaan kiinnitetään eniten huomiota Tšekin tasavallassa (20 prosenttia), Bulgariassa, Romaniassa ja Virossa (19 prosenttia) Vähiten tärkeänä sitä pitävät naiset Unkarissa (5 prosenttia), Italiassa (6 prosenttia), Saksassa ja Portugalissa (7 prosenttia). D. EU:n keskeiset toimintalinjat: sukupuolten välinen tasa arvo yleisesti yhteiskunnassa Sukupuolten tasa arvon alalla olevien mahdollisten painopisteiden osalta vastaajille annettiin mahdollisuus valita viidestä kysymyksestä, joihin seuraavan Euroopan parlamentin olisi keskityttävä. EU:ssa keskimäärin naisille on tärkeintä miesten ja naisten samapalkkaisuus (31 prosenttia), sen jälkeen väkivallan ja naisilla käytävän kaupan torjuminen (27 prosenttia) sekä yhdenvertaiset työllisyysmahdollisuudet (22 prosenttia). Kaiken kaikkiaan miehet pitävät suunnilleen yhtä tärkeänä väkivallan ja naisilla käytävän kaupan torjumista (27 prosenttia), sen jälkeen miesten ja naisten samapalkkaisuutta ja yhdenvertaisia työllisyysmahdollisuuksia (26 prosenttia). Miesten ja naisten samapalkkaisuus: Samapalkkaisuutta pitävät tärkeimpänä painopisteenä naiset Itävallassa (45 prosenttia), Saksassa (43 prosenttia), Ranskassa ja Ruotsissa (42 prosenttia). Vähiten tärkeänä sitä pidetään Italiassa (11 prosenttia), Romaniassa (14 prosenttia) ja Kreikassa (15 prosenttia). Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen ja naisilla käytävän kaupan torjuminen: Tätä pitävät tärkeimpänä naiset Espanjassa (48 prosenttia), Tanskassa (43 prosenttia) ja Portugalissa (38 prosenttia). Vähiten tärkeänä sitä pidetään Unkarissa (14 prosenttia), Slovakiassa (16 prosenttia), Puolassa ja Virossa (16 prosenttia). Yhdenvertaiset työllisyysmahdollisuudet Tätä pitävät tärkeimpänä naiset Unkarissa (35 prosenttia), Liettuassa ja Tšekin tasavallassa (31 prosenttia). 8/16 DV\ doc

9 Vähiten tärkeänä sitä pidetään Ranskassa ja Ruotsissa (13 prosenttia) sekä Tanskassa (15 prosenttia). V. SAMAPALKKAISUUS A. Miten samapalkkaisuus toteutetaan? Kaikilta vastaajilta, sekä miehiltä että naisilta, kysyttiin, miten miesten ja naisten samapalkkaisuus pitäisi toteuttaa. Molemmat ryhmät uskovat, että kaikkein tehokkain keino on antaa enemmän tietoja naisten olemassa olevista oikeuksista, vaikka naiset valitsevat tämän vaihtoehdon useammin (41 prosenttia) kuin miehet (37 prosenttia). Naiset mainitsevat tämän keinon useimmiten Romaniassa (53 prosenttia), Latviassa (51 prosenttia), Kreikassa ja Maltassa (50 prosenttia) Vähiten sen mainitaan Tšekin tasavallassa (30 prosenttia), Puolassa, Unkarissa ja Slovakiassa (32 prosenttia). Uusi lainsäädäntö on toiseksi eniten valittu vaihtoehto (naiset: 26 prosenttia, miehet: 27 prosenttia) Tehokkaimpana vaihtoehtona tätä pitävät naiset Unkarissa (39 prosenttia), Puolassa (35 prosenttia), Kyproksessa ja Slovakiassa (32 prosenttia). Harvimmin se valitaa Maltassa (11 prosenttia), Romaniassa (20 prosenttia) ja Liettuassa (21 prosenttia). Olemassa olevan lainsäädännön vahvistaminen on kolmannella sijalla (naiset: 23 prosenttia, miehet: 24 prosenttia). Tehokkaimpana vaihtoehtona tätä pitävät naiset Tšekin tasavallassa (30 prosenttia), Suomessa (27 prosenttia), Liettuassa ja Kyproksessa (26 prosenttia); Vähiten tehokkaimpana sitä pidetään Itävallassa (15 prosenttia) Romaniassa ja Sloveniassa (16 prosenttia). DV\ doc 9/16

10 B. Samapalkkaisuus millä tasolla on toimittava? Toimista riippumatta sekä naiset (55 prosenttia) että miehet (58 prosenttia) haluavat mieluummin, että toimet toteutetaan EU:n tasolla kansallisen tason sijasta. Kun tarkastellaan ainoastaan naisia, eniten toimintaa EU:n tasolla kannatetaan Luxemburgissa (80 prosenttia), Espanjassa (74 prosenttia), Portugalissa ja Belgiassa (70 prosenttia). Kuitenkin naiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa (62 prosenttia), Romaniassa (61 prosenttia) ja Maltassa (59 prosenttia) haluavat mieluummin kansallisen tason toimia, joilla vähennetään sukupuolten välisiä palkkaeroja. VI. NAISET JA VAALIT A. Vaalit yleensä: miten ehdokas valitaan? Kaikilta vastaajilta kysyttiin ensin, miten he yleensä päättivät, ketä he äänestävät alueellisissa, paikallisissa, kansallisissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa. Suurin osa kumpaakin sukupuolta edustavista vastaajista päättää tämän ennen kaikkea vaalikampanjan kysymysten perusteella: naisista 37 prosenttia ja miehistä 41 prosenttia. Suomessa miesten ja naisten välinen ero on kaikista huomattavin (33 prosenttia naisista ja 20 prosenttia miehistä). Tämä peruste oli tärkein suurimmalle osalle naisista Yhdistyneessä kuningaskunnassa (67 prosenttia), Irlannissa (64 prosenttia) ja Ruotsissa (51 prosenttia). Se oli vähiten tärkeä Kyproksessa (12 prosenttia), Kreikassa (15 prosenttia) ja Bulgariassa (17 prosenttia). Saman puolueen jatkuva äänestäminen oli toiseksi käytetyin strategia, 29 prosenttia naisista ja 28 prosenttia miehistä ilmoittivat, että he valitsivat siten ehdokkaan. Naiset mainitsevat tämän useimmiten Kreikassa ja Espanjassa (42 prosenttia) sekä Kyproksessa (41 prosenttia) Naiset mainitsevat sen vähiten Latviassa (14 prosenttia), Irlannissa (15 prosenttia), Slovakiassa ja Liettuassa (16 prosenttia). 10/16 DV\ doc

11 Kolmanneksi eniten mainittu äänestämiseen vaikuttuva syy on ehdokkaan persoonallisuus. Tämä on hieman tärkeämpää naisille (25 prosenttia) kuin miehille (21 prosenttia). Suurin osuus naisista, jotka pitävät tätä ratkaisevana tekijänä on Liettuassa (52 prosenttia), Sloveniassa, Bulgariassa ja Slovakiassa (48 prosenttia). Pienin osuus on Yhdistyneessä kuningaskunnassa (7 prosenttia), Ruotsissa (10 prosenttia) ja Alankomaissa (12 prosenttia). B. Vaalit yleisesti: milloin päätetään? Vastaajilta kysyttiin jälleen, liittyen vaaleihin yleensä, milloin he päättävät ketä ehdokasta he äänestävät. 28 prosenttia naisista ja 32 prosenttia miehistä tietävät, ketä he äänestävät, yli kaksi kuukautta ennen vaaleja. Näin toimii naispuolisista vastaajista 48 prosenttia Kreikassa, 47 prosenttia Espanjassa ja 38 prosenttia Maltassa. Näin toimii naispuolisista vastaajista ainoastaan 8 prosenttia Suomessa, 12 prosenttia Irlannissa ja 19 prosenttia Puolassa ja Latviassa. 10 prosenttia naisista (11 prosenttia miehistä) tekee päätöksensä 1 2 kuukautta ennen vaaleja. Noin kuukausi ennen vaaleja päätöksen tekee 18 prosenttia naisista ja 16 prosenttia miehistä. Vaaleja edeltävän kahden viikon aikana tai viimeisellä viikolla tekee päätöksensä 24 prosenttia naisista ja 22 prosenttia miehistä. 13 prosenttia naisista ja 12 prosenttia miehistä ilmoittaa, että he päättävät viime hetkellä. Vastaajat Romaniassa (18 prosenttia), Maltassa ja Alankomaissa (17 prosenttia) päättävät todennäköisemmin viime hetkellä. Tämä on vähiten todennäköistä Ruotsissa ja Tanskassa (6 prosenttia) tai Liettuassa ja Itävallassa (8 prosenttia). DV\ doc 11/16

12 C. Euroopan parlamentin vaalit: miten ehdokas valitaan? Vastaajilta tiedusteltiin erityisiä syitä, joiden perusteella he valitsevat ehdokkaan Euroopan parlamentin vaaleissa. Heille annettiin luettelo mahdollisista perusteista, joista he saivat valita kaksi tärkeysjärjestyksessä. Kokemus Eurooppaa koskevissa kysymyksissä on vastaajien mielestä tärkein peruste. Tämä on tärkein peruste sekä naisille (39 prosenttia valitsi tämän tärkeimmäksi perusteeksi, 23 prosenttia toiseksi, yhteensä 62 prosenttia) että miehille (34 prosentin mielestä tärkein peruste, 23 prosentin mielestä toiseksi tärkein, yhteensä 57 prosenttia), mutta on selvää, että naiset antavat sille enemmän painoarvoa. Tämä on tärkein peruste Kyproksessa (81 prosenttia), Irlannissa, Suomessa ja Maltassa (74 prosenttia). Se on vähemmän ratkaiseva, mutta silti tärkeä Tšekin tasavallassa (46 prosenttia), Tanskassa, Liettuassa ja Ruotsissa (52 prosenttia). Toiseksi tärkein peruste on ehdokkaan poliittinen suuntautuminen. Se on tärkeämpi miehille kuin naisille. Se on tärkein syy suuremmalle osalle miehistä (34 prosenttia valitsi tämän tärkeimmäksi perusteeksi, 21 prosenttia toiseksi, yhteensä 55 prosenttia) kuin naisista (29 prosentin mielestä tärkein peruste, 22 prosentin mielestä toiseksi tärkein, yhteensä 51 prosenttia). Tämä on tärkeintä naisille Tanskassa (65 prosenttia), Saksassa (64 prosenttia) ja Portugalissa (62 prosenttia) Tätä perustetta kannattavia vastauksia annetaan vähiten Latviassa (26 prosenttia), Bulgariassa (28 prosenttia) ja Sloveniassa (29 prosenttia). Näkyvyys/tuttuus on kolmanneksi eniten mainittu vastaus Tämän mainitsi 19 prosenttia kaikista naisista (8 prosenttia naisista pitää tätä tärkeimpänä perusteena, 11 prosenttia toiseksi tärkeimpänä). 17 prosenttia miehistä mainitsee tämän vaihtoehdon (7 prosenttia pitää sitä tärkeimpänä perusteena, 11 prosenttia toiseksi tärkeimpänä). Ehdokkaan sukupuolella on vähiten merkitystä. Sen perusteella ehdokkaan valitsee ainoastaan 5 prosenttia naisista (kummankin vaihtoehdon summa) ja 3 prosenttia miehistä. 12/16 DV\ doc

13 Sukupuoli on tärkeämpi vastaajille Suomessa (17 prosenttia), Tanskassa (16 prosenttia), Belgiassa ja Alankomaissa (11 prosenttia). Vähiten tärkeää se on Liettuassa, Latviassa ja Ranskassa (2 prosenttia) sekä Portugalissa (1 prosenttia). D. Naiskiintiö: kuinka monta prosenttia Euroopan parlamentin jäsenistä pitäisi olla naisia? 48 prosenttia naisista ja 39 prosenttia miehistä katsoo, että Euroopan parlamentin jäsenistä ainakin puolet tai enemmän on oltava naisia. 22 prosenttia naisista ja 21 prosenttia miehistä olisi tyytyväisiä, jos Euroopan parlamentin jäsenistä prosenttia olisi naisia. Jälleen kerran on todennäköisempää, että miehet eivät anna vastausta tähän kysymykseen (17 prosenttia) kuin naiset (11 prosenttia). 50 prosenttia tai enemmän naisedustajia: kannatetaan eniten Ruotsissa (74 prosenttia), Irlannissa (67 prosenttia) ja Portugalissa (62 prosenttia) mutta sitä suositaan vähiten Virossa (20 prosenttia), Tšekin tasavallassa (28 prosenttia), Liettuassa ja Bulgariassa (31 prosenttia). On huomattava, että valtiot, joissa naiset ovat vähiten edustettuina kansallisissa parlamenteissa, ovat enimmäkseen EU:n uusia jäsenvaltioita. Ne ovat myös valtioita, jossa pienin osuus naisista (ja miehistä) katsoo, että naisten yhtäläisen edustuksen Euroopan parlamentissa pitäisi olla sääntö. E. Naiskiintiö: miten saadaan suurempi osuus naisia Euroopan parlamenttiin? Sen jälkeen, kun vastaajille kerrottiin, mikä on naisedustajien osuus kansallisissa parlamentissa, sekä miehiltä että naisilta kysyttiin, pitäisikö tätät osuutta lisätä ja miten (taulukko naisjäsenten todellisesta prosenttiosuudesta kansallisissa parlamenteissa sisältyy liitteeseen) Ensinnäkin kannustamalla naisia osallistumaan politiikkaan: 53 prosenttia naisista ja 42 prosenttia miehistä. Tämän vaihtoehdon valitsi suurin osa naisista Irlannissa (69 prosenttia), Maltassa (67 prosenttia), Luxemburgissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Romaniassa (65 prosenttia). DV\ doc 13/16

14 Se on vähiten suosittu Virossa (31 prosenttia), Latviassa (37 prosenttia) ja Bulgariassa (39 prosenttia). Sen jälkeen poliittisten puolueiden vapaaehtoisen sitoutumisen kautta: 12 prosenttia naisista ja 15 prosenttia miehistä. Vaikka se oli toiseksi eniten mainittu vastaus, se ei ollut lainkaan niin suosittu kuin ensimmäinen vaihtoehto. Tätä vaihtoehtoa pidettiin parhaimpana Tanskassa (24 prosenttia), Italiassa ja Ruotsissa (17 prosenttia). Naiset pitivät sitä vähiten tehokkaana Liettuassa ja Romaniassa (5 prosenttia), Bulgariassa ja Sloveniassa (6 prosenttia). Vaihtoehdon "mitään ei pidä tehdä, en ole samaa mieltä osuuden lisäämisestä" valitsee ainoastaan viisi prosenttia naisista ja yhdeksän prosenttia miehistä. Tämän vastauksen antaneiden naisten suurin osuus on kolmessa Baltian valtiossa (Liettua ja Viro: 10 prosenttia, Latvia: 11 prosenttia). Osuus on pienin Portugalissa (1 prosentti), Ruotsissa, Irlannissa ja Maltassa (3 prosenttia). Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy puh. 02/ Nives Zun puh. 02/ Elise Defourny puh. 02/ Aine Cadogan puh. 02/ Nathalie Lefèvre puh. 02/ /16 DV\ doc

15 ANNEXE 1 Proportion of Women in the European Parliament since 1979 and in the current National Parliament by Member State Country EP EP EP EP EP EP Current National Parliament 7 % % % % % % % BE 8,33 16,67 16, ,33 38 BG 44,44 21,7 CZ 20,83 16,5 DK 31,25 37,5 37,5 43,75 37,5 42,86 36,9 DE 14,81 19,75 30,86 35,35 37,37 33,33 32,2 EE 50 20,8 EL 8,33 4, ,17 16 ES 15 32,81 34,37 25,93 35,7 FR 22,22 20,99 23,46 29,89 40,23 44,87 18,5 IE 13,33 13,33 6,67 26,67 33,33 38,46 13,3 IT 13,58 9,88 12,35 12,64 11,49 20,51 21,3 CY 0 16,1 LV 22,22 22 LT 38,46 18,4 LU 16, , ,3 HU 37,5 10,9 MT 0 8,7 NL ,26 35,48 48,15 41,3 AT 38,1 27,78 28,4 PL 14,81 20,2 PT 12, ,2 RO 28,57 11,4 SI 42,86 13,3 SK 35,71 19,3 43,75 42,86 41,5 SE 40,91 47,37 47,3 UK 13,58 14,81 14,81 18,39 24,14 25,64 24 Average 16,34 17,74 19,31 25,93 30,19 31,08 24,3 1) Situation on 17 July 1979, 2) Situation on 24 July 1984, 3) Situation on 25 July 1989, 4) Situation on 19 July 1994, 5) Situation in July 1999, 6) Situation on 30 January 2009, 7) Situation in January 2009 DV\ doc 15/16

16 ANNEXE 2 Participation aux élections européennes Répartition Hommes/Femmes Men Women Source : Eurobarometer, European Election Study 1999 & EP Post Election Survey 2004 Voir BANDUCCI Susan, University of Exeter Extrait de la présentation réalisée au PE le 5 mars 2008 "Gender, Electoral Turnout and Abstention in Europe" 16/16 DV\ doc

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset Flash Eurobarometri Euroopan komissio Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit Tutkimusajankohta: helmikuu 09 Julkaisu: maaliskuu 09 Flash Eurobarometri 6 The Gallup Organisation Tämä tutkimus on Euroopan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua

Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua IP/10/236 Bryssel 5. maaliskuuta 2010 Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua Euroopan komissio aikoo toteuttaa useita toimenpiteitä miesten ja naisten välisen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla 01/06/2004-30/09/2004 Osa I. Taustatiedot Valtio AT - Itävalta 9 (4.5) BE - Belgia 13 (6.5)

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa IP/08/40 Bryssel, 19. maaliskuuta 2008 Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa Tanska, Suomi, Alankomaat ja Ruotsi ovat

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot