Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen vuonna Oulunkaaren jäsenkuntien väestön kehitys Suunnittelun taustatietoja OULUNKAAREN MALLI Organisaatio Oulunkaaren strategia Oulunkaaren visio Strategiset päämäärät ja painopisteet vuodelle TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarviorakenne Sitovuustaso Laskutuksen perusteet Käyttösuunnitelmat Talousarvion seuranta Talousarvion muutokset Käyttötalous: talousarvio 2014 ja toimintasuunnitelma Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma TOIMINTASUUNNITELMA Hallinto Hallinto-organisaatio Yleinen kuntayhtymän hallinto Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinohankkeet Seudullinen kuntapalvelutoimisto Kuntapalvelutoimiston tuotanto Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus Järjestämiskeskus Palvelujen järjestämissuunnitelma Järjestämissopimukset Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet

3 5.5 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto Perhepalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut HENKILÖSTÖ TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Laskelma hallinnon ja elinkeinojen kuntaosuuksista Laskelma kuntapalvelutoimiston maksuosuuksista Laskelma soten tuotannon raamista kunnittain Kaikki kunnat yhteensä Iin kunta Pudasjärven kaupunki Simon kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Laskelma kuntien maksuosuuksista v Liitteenä kuntien järjestämissopimukset 3

4 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntien perustehtävä on paikallishallintoviranomaisena edistää kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa peruspalveluja. Kunnissa on Suomessa erityisen laaja tehtäväkenttä, sillä maakunnallista hallintoa ei monen muun valtion tapaan Suomessa ole. Kuntien tehtäviä on tehtäväkartoituksen mukaan 535 ja erilaisia velvoitteita on 974. Osana hallituksen rakennepaketin kuntatalouden miljarditalkoita on tavoitteena karsia kuntien tehtäviä niin, että 2017 mennessä on saavutettu miljardin euron säästö kuntien toimintakuluissa. Lisäksi miljardi euroa katetaan verotusta korottamalla ja kuntien toiminnan tehokkuutta lisäämällä. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on vähentynyt viime vuosina vuosittain ja suunta on edelleen laskeva. Kuntatalouden kestävyyden kannalta kuntien tulojen ja menojen välistä jatkuvasti lisääntyvää epäsuhtaa on tämän vuoksi tarkasteltava. Niin isoissa kuin pienemmissäkin kunnissa on kuntatalouden kiristyessä menossa talouden tasapainotusohjelmia ja yt-neuvotteluja. Yhtä aikaa kuitenkin väestö ikääntyy ja kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet lisääntyvät. Sosiaali- ja terveysministeriön tähänastiset esitykset kuntien tehtävien karsimiseksi eivät ole sisältäneet sellaisia toimenpiteitä, jotka tulisivat helpottamaan lähivuosina kuntien tulopohjan ja kustannusten nousupaineiden välistä epätasapainoa. Yli 75-vuotiaiden laitoshoidon purkamiseen tähtäävät toimet ovat jo pitkään sisältyneet kuntien palvelujärjestelmiä koskeviin kansallisiin kehittämislinjauksiin. Kotihoidon vahvistaminen ja senioriasuntokannan vahvistaminen ovat osa tätä kokonaisuutta. Toimeentulotuen normitetun osan Kelalle siirtämistä koskevat keskustelut ovat olleet osa sosiaalityön arkea jo 1970-luvulta lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että normitetun osan maksatuksen siirto Kelalle tehostaisi toimintaa ja vapauttaisi kuntien henkilöstöresurssia sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen sekä poistaisi päällekkäistä tietojärjestelmien uusimistarvetta. Terveyskeskuslääkäreille pääsy on kansallisesti vaikeutunut, kun lääkärityövoimaa on siirtynyt sairaaloihin ja työterveyshuoltoon. Lääkäripalvelujen saatavuuden parantaminen on tärkeä näkökulma sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskeva sääntely on lisääntynyt jatkuvasti. Kuntakentän näkemyksen mukaan kuntien tehtävien hoitamisessa tulee jatkossakin edistää paikallisten erityisolosuhteiden huomioimista ja ottaa huomioon mm. Harva-alueiden erityispiirteet ja väestön korkea sairastavuus. Paikallista harkintaa ja mahdollisuuksia innovatiivisiin paikallisiin kokeiluihin tulee edesauttaa. Paikallishallinnon tason väestön tarpeiden ja elinolojen tuntemus on paras tae vaikuttavalle ja kustannustehokkaalle palvelutuotannolle. Kuntayhtymän seuraavan vuoden toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista on toimintamallimme mukaisesti neuvoteltu kuntien kanssa maaliskuusta lähtien. Neuvotteluja ovat sävyttäneet kuntapäättäjien huoli kuntalaisten palveluista ja kuntatalouden kestävyydestä jatkossa. Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion toimintakulujen loppusumma on euroa ja nettonousu on 3,8 prosenttia. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon nettokasvu verrattuna vuoteen 2013 on 3,3 prosenttia. 4

5 Kunnittainen vaihteluväli on 1,8-7,5 prosenttia. Tiukan talouden olosuhteissakin henkilöstöresursseja saadaan vahvistettua. Väestön palvelutarpeisiin vastaamiseksi kotiin annettavia palveluja vahvistetaan mm. fysioterapiapalvelujen avulla. Käyttöön otetaan RAIsoft-mittaristo ja Mobiilikotihoito-palvelu. Päivätoimintaa kehitetään ja kuntalaisten asumisolosuhteita parannetaan. Palvelujen saatavuutta parannetaan terveyspalvelujen vastaanottopalveluissa ja perhepalveluissa kehitetään varhaisen tuen palvelujen palvelukokonaisuutta. Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa palvelujen kehittämistyötä edelleen. Kuntalaisten lähipalvelut turvataan lähipalveluperiaatteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus etenee vuoden 2014 aikana hallituksen aikataulutuksen mukaisesti siten, että järjestämislakiesitys on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Leena Pimperi-Koivisto kuntayhtymän johtaja 5

6 2 Suunnittelun perusta Kunnat ja kuntayhtymät ovat myös lähivuosina monissa ristipaineissa. Esiin voidaan nostaa mm. maailman ja valtiontalouden kehitysnäkymät, hallitusohjelman linjaukset sekä sote- ja kuntarakenneuudistus. Myös alueen erityispiirteet, kuten ikääntyminen, harva asutus, maaseutumaisuus ja osaavan työvoiman saatavuus, haastavat kunnat ja Oulunkaaren pohtimaan kehittämisen työkaluja. Tulevien ratkaisujen ja uudistusten tulisi tukea kuntien elinvoimaa ja kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Muutosten valmistelun pohjana tulisi huomioida myös palveluiden laadun, kuntalaisdemokratian sekä taloudellisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmat. Maailmantalouden kohtuullisesta 3 %:n kasvuvauhdista huolimatta euroalueella Suomi mukaan lukien talouden haasteet jatkuvat edelleen. Valtionvarainministeriö on arvioinut ensi vuoden kasvuksi maassamme 1,2 % ja myös vuoden 2015 kasvu jää alle kahden prosentin. Niin kansallisena kuin seudullisena ilmiönä näyttäytyvät myös muuttoliike, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä asiakkaiden liikkuvuus lisääntyneen valinnanvapauden myötä. STM:n ja Kuntaliiton ennusteiden mukaan kuntien ja alueiden väliset erot mm. hyvinvoinnissa, työllisyydessä ja osaavan työvoiman saatavuudessa tulevat kasvamaan. Väestö ja asiakkaat muodostavat jatkossa aiempaa heterogeenisemman toimintakentän, jossa tulee Oulunkaaren alueella huomioida kuntien yksikölliset piirteet ja palvelutarpeet. Tämä pyritään turvaamaan osaltaan mm. hajautetun palvelutuotannon avulla, jota tuetaan seudullisilla rakenteilla ja prosesseilla. Sekä kuntarakenne- että sote-uudistus haastavat kunnat ja kuntayhtymät pohtimaan omaa toimintaansa tuoreesta näkökulmasta. Osana laajempaa kokonaisuutta on tarpeen tarkastella myös kunnissa toteutettavia lähipalveluita ja niiden turvaamista. Yhtenä näkökulmana voidaan hyödyntää erilaisten sähköisten järjestelmien ja palvelukokonaisuuksien mahdollisuuksia. Oulunkaari ja jäsenkunnat ovatkin olleet tässä edelläkävijöitä. 2.1 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen vuonna 2014 Oulunkaari on tulevaisuudessa kahden keskeisen haasteen äärellä; väestö ikääntyy ja samaan aikaan tulee turvata osaavan työvoiman saatavuus. Jotta palvelujen kysynnän kasvuun voidaan henkilöstöresurssin osalta tulevaisuudessakin vastata, tulee kuntayhtymässä pyrkiä vahvistamaan sekä toimialan, työnantajamielikuvan että alueen ja yritysten vetovoimaisuutta. Ammatillisen osaamisen kehittämisen tueksi Oulunkaarella on käynnistetty vuonna 2013 systemaattinen osaamisen kehittämistyö mm. osaamiskartoitusten ja kuntayhtymätasoisen koulutussuunnitelman muodossa. Myös lähiesimiesten osaamista vahvistetaan loppuvuodesta 2013 käynnistyneellä valmennusohjelmalla. 6

7 Keskeinen osa palvelujärjestelmän kehittämistä ovat niin valtakunnallisella tasolla kuin Oulunkaarella sähköiset palvelut. Tekniikan kehittymisen sekä asiakkaiden ja henkilöstön osaamistason nousun myötä sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa yhä luontevampi osa Oulunkaaren palvelutuotannon arkea. Esimerkkinä voidaan mainita Sujuvahankkeen puitteissa käynnistynyt Oulunkaaren sähköinen Omahoito-alusta, jonka välityksellä asiakkaat voivat mm. tarkastella omia tietojaan sekä saada yksilöllisistä apua terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Myös esim. ITTS-hankkeen puitteissa on ikäihmisille tarjottu videovälitteistä kuntoutusta muiden kotiin annettavien palveluiden tukena. Tulevan vuoden aikana on suunnitteilla laajentaa videovälitteisiä palveluja Oulunkaaren alueella. Vanhuspalveluissa tullaan vuoden 2014 aikana selvittämään mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen mobiilikotihoidon ratkaisu tukemaan henkilöstön työtä ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Tilastotietojen pohjalta tehtävän suunnittelun lisäksi Oulunkaarella on käytössä ns. Maisema-työkalu. Maisema-malli on Kuntamaisema Oy:n tarjoama työkalu palvelutuotannon arviointiin, seurantaan, ohjaukseen ja vertailtavuuteen. Kuntamaisema Oy:stä saadaan vuosittain analyysiraportti, jossa palvelutuotantoa on kunnittain vertailtu suhteessa Oulunkaaren kokonaistilanteeseen ja muihin Maisema-mallia hyödyntäviin kuntiin. 2.2 Oulunkaaren jäsenkuntien väestön kehitys Alla olevien taulukoiden ja kuvaajien lähteenä Tilastokeskus ja Sotkanet Väestöennuste Väestöennuste Väestöennuste Väkiluku Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala

8 Oulunkaaren väkiluku Väestöennuste Väestöennuste Väestöennuste Iin kunta, väestökehitys ikäryhmittäin Pudasjärven kaupunki, väestökehitys ikäryhmittäin 8

9 Simon kunta, väestökehitys ikäryhmittäin Utajärven kunta, väestökehitys ikäryhmittäin Vaalan kunta, väestökehitys kunnittain 9

10 2.3 Suunnittelun taustatietoja Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi: Kelan ikävakioidun sairastavuusindeksin muuttujat ovat kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä (lähde: Sotkanet 2013). THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi: 10

11 THL:n indeksi sisältää ikävakioituna: 1. Aivoverisuonitaudit 2. Sepelvaltimotaudit 3. Dementiaan liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet 4. Mielenterveysongelmat 5. Syövän yleisyys 6. Sairaalassa hoidetut tapaturmat 7. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet (Lähde: Sotkanet 2013) Palveluiden jaottelu palvelutasoittain (ns. värikori-malli): Oulunkaaren soten palvelut on jaoteltu kolmeen ns. värikoriin; vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vihreät palvelut ovat kevyitä, ennaltaehkäiseviä palveluita, keltaisessa asiakas tarvitsee tilapäistä palvelua ja punaiset puolestaan ovat raskaita esim. ympärivuorokautisia palveluita. Värikori-mallin avulla voidaan seurata esim. ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamisen vaikutuksia muihin palvelukokonaisuuksiin. Samoin värikori-malli edistää hyvien käytäntöjen vertailua kuntien välillä.. Vihreän korin palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi päivätoiminnan palvelut, neuvolapalvelut, Omahoito-alustan käyttöön liittyvät palvelut, omaishoidon tuki sekä eräät suun terveydenhuollon palvelut. Keltaisia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja vastaanoton toiminnot. Punaisia palveluja puolestaan ovat mm. hoiva- ja osastohoito ja asumispalvelut. Alla olevassa kuvaajassa on koottu yhteen kaikkien kolmen palvelualan (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen eri palvelutasoihin. (Lähde: Oulunkaaren tilinpäätös 2012.) 60% 50% 40% 44% 40% 44% 38% 42% 41% 49% 45% 50% 47% 30% 20% 14% 11% 11% 12% 11% 10% 0% Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Vihreät Keltaiset Punaiset 11

12 Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Iin kunta Pudasjärven kaupunki Simon kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Suositus 70 % Suositus 5-6 % Suositus % Suositus 5-6 % Suositus 3 % Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema

13 Toimeentulotuen asukaskohtaiset kustannukset Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lähde: Sotkanet 2013 ja Oulunkaaren Maisema 13

14 3 Oulunkaaren malli 3.1 Organisaatio Oulunkaaren organisaatiokaavio voidaan kuvata seuraavasti: Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Kukin kuntayhtymän jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin ja Pudasjärven kunnilla kummallakin on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla kummallakin on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano (14 jäsentä) määräytyy jäsenkuntien väestömäärän perusteella seuraavasti: Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 14

15 Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Yhtymähallituksella on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksessa pysyvinä asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen tehtävä on kaksijakoinen: kuntayhtymän yleiset tehtävät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksen tehtävät. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Tarkastuslautakunnalla on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Palvelutuotantolautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tuotantopuolen toiminnasta vastaa palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä neljätoista (14) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen seuraavalla kuntakohtaisella jaotuksella: Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Lautakunnalla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat (perhe-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat). Tiimit Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymän toimintamallissa on mukana jäsenkuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoista koostuvat tiimit, jotka toimivat valmistelevana elimenä vastaten oman toimialansa suunnittelusta sekä prosessien kehittämisestä sekä osaltaan toiminnan arvioinnista. Tiimien rooli kuntien välisen yhteistyön ja viestinnän kanavana on myös merkittävä. Johtotiimin kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Johtotiimin keskeinen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Elinkeinotiimi vastaa elinkeinotoimen palveluista, niiden kehittämisestä ja siihen liittyvistä hankkeista. Elinkeinotiimiin kuuluvat kuntien elinkeinovastaavat, seudullinen yritysasiamies sekä kuntayhtymän johtaja. Hallintotiimin tehtävänä on yleisen kuntayhtymän ja kuntapalvelutoimiston toiminnan sekä niiden alaisten hankkeiden suunnittelu ja kehittäminen. Hallintotiimin jäseniä ovat kuntien ja kuntayhtymän hallintojohtajat. Tiimit toimivat tarvittaessa myös toimialansa hankkeiden ohjausryhmänä. 15

16 3.2 Oulunkaaren strategia Strateginen suunnitelma ohjaa ja tukee Oulunkaaren johtamis- ja kehittämistyötä. Oulunkaaren strategia pohjautuu kuntien strategioihin ja siten osaltaan vahvistaa jäsenkuntien omistajaohjausta. Strategian pohjalta laaditaan sosiaali- ja terveyspalvelujen operatiivista toimintaa raamittava valtuustokausittainen palvelujenjärjestämissuunnitelma sekä vuosittaiset järjestämissopimukset palvelualoittain ja -alueittain. Palvelujen järjestämissuunnitelma päivitetään loppuvuoden 2013 aikana siten, että se on päätöksenteossa tammikuussa Kuntapalvelutoimiston toimintaa ohjaavat kuntakohtaiset palvelusopimukset. Elinkeinojen kehittämisen osalta on laadittu seudullisen elinkeinojen toimintamalli, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Strategian tavoitteena on, että yhteisten linjausten ja yhteisiin päämääriin sitoutumisen kautta kuntayhtymä ja Oulunkaaren peruskunnat voivat ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, vastata asiakkaiden tarpeisiin, kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä saavuttaa asetetut tavoitteet. Strategian sisältöä ja painopistealueita tarkastellaan vuosittain palvelu- ja järjestämissopimuksia laadittaessa ja täsmennettäessä osana kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnittelua. Oulunkaaren strategiassa on hyödynnetty mielikuvaa purjealuksesta. Oulunkaari on kuin laiva, jolla tulee olla yhteinen suunta. Tarvitaan kapteeni ja osaavaa henkilöstöä, jotta purjehtiminen toisinaan myrskyisälläkin merellä voi onnistua. Tärkeää on, että koko miehistöllä on tiedossa yhteinen määräsatama (visio), jota kohti alusta ohjataan. Laivasta löytyy myös palveluja käyttäviä matkustajia (asiakkaita), joiden tarpeita ja toiveita tulee kuunnella tarkoin. Välisatamat aluksen reitillä ovat peruskuntia, joiden näkemyksen huomioiminen toiminnan kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Kokonaisuudessaan strategia toimii purjealukselle kuin merikartta, joka ohjaa yhteiseen suuntaan, kohti horisontissa siintävää määräsatamaa. 3.3 Oulunkaaren visio Strategiassa Oulunkaaren visio vuoteen 2016 on määritelty seuraavasti: Oulunkaari turvaa uudistaen maaseudun palveluja yhteistyössä ihmistä lähellä. Oulunkaari tukee vahvasti alueen hyvinvointia ja vetovoimaisuutta. Oulunkaaren toiminta pohjaa osaamiseen, yhteiseen suuntaan ja alueellisten erityispiirteiden hyödyntämiseen yhteiseksi hyväksi. Visio kiteytyy: Oulunkaari hyvinvointia ihmistä lähellä. Strategiset päämäärät täsmentävät tavoiteltavaa tulevaisuuden kuvaa. Päämäärien lisäksi strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, toimenpiteet ja mittarit. Strategiasta johdetut operatiiviset toimenpiteet täsmentyvät palvelujen järjestämissuunnitelmassa, järjestämis- ja palvelusopimuksissa sekä käytännön palvelutuotannossa. 16

17 3.4 Strategiset päämäärät ja painopisteet vuodelle 2014 Strateginen tavoite Painopisteitä vuodelle ) Asiakaslähtöiset palvelut Palvelut tuotetaan aidosti asiakaslähtöisesti. Innovatiivisia, kustannustehokkaita, vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hyödynnetään organisaation joka tasolla. Palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja laatu Monikanavaisten palvelujen kehittäminen o Esim. kotiin annettavat fysioterapia- ja muut palvelut, sähköinen toimeentulotukihakemus, Omahoito-palvelun käytön vakiinnuttaminen ja käyttäjämäärän selkeä lisääntyminen sekä palvelun edelleen kehittäminen Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen o RAIsoft-mittariston käyttöönotto vanhuspalveluissa (korvaa RAVA-mittariston) o Vanhuspalveluissa Mobiilikotihoito-palvelun käyttöönoton arviointi o Ikäihmisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen (mm. Ikäihminen toimijana -hankkeen puitteissa) o Hyvinvointia tukevan toiminnan ja ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen (esim. hyvinvointia tukevat kotikäynnit ikäihmisillä) o Tehostetun kotihoidon laajentamisen arviointi Pudasjärven pilotin jälkeen o Vanhuspalveluissa Seniori-kaste hanke (kotona asumisen tukeminen) Vastaanottopalvelujen sujuvuus ja saatavuus (Hyvä vastaanotto -toimintamallin juurruttaminen) Perhepalveluissa Virta 2 -hanke (asiakkaan yhteiskuntaosallisuus) ja Oulun seutukaari hanke (perhe- ja perheneuvolatyön seudullisten, asiakaslähtöisten toimintamallien luominen) Kuntapalvelutoimistossa prosessien kehittäminen Myönteisen työnantajamielikuvan ylläpitäminen ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin varmistamiseksi, lääkäritilanteen säilyttäminen vakaana Uudet vakanssit järjestämissopimusten mukaan Tilat: Iissä hammashoitolan uudet tilat ja hoivaosaston parannustyöt, Pudasjärvellä terveysaseman remonttitarpeiden kartoittaminen ja päiväkeskuksen tilojen hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelu, Simossa ARA:n rahoitushakemus kehitysvammaisten asumispalveluihin liittyen, Utajärvellä Suvituulen ja terveysaseman remontti, Vaalassa vanhuspalvelujen asumispalvelukokonaisuuden tarkastelu Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden osallistuminen Asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmän käyttöönotto, neuvolaraatitoiminnan laajentaminen, sosiaalityössä kokemusasiantuntijatoimintamallin hyödyntäminen Vastaanottopalvelujen sujuvuus ja saatavuus (Hyvä to -toimintamallin ja Omahoito-palvelun käytön juurruttaminen) Henkilöstön asiakaspalvelutaitojen kehittäminen (mm. työyhteisöpysäkki-toimintamalli) Kuntalaistiedottamisen kehittäminen edelleen (mm. paikallislehdet, internet-sivut, Oulunkaari-lehti) Hyve ja Iloa eloon -hankkeet vanhuspalveluissa 17

18 Jäsenkuntien ja luottamushenkilöiden ohjaus palvelutuotannossa Avoin ja ajantasainen tiedonkulku (mm. kuukausitiedote ja osavuosikatsaukset, värikori-malli, vuotuinen toiminnan arviointi) Asiakastiedolla johtamisen kehittäminen, asiakas- ja suoritetiedon raportoinnin kehittäminen (mm. Hyve-hankkeen puitteissa) Kuntaneuvottelu- ja kuntaseminaariprosessien kehittäminen edelleen Luottamushenkilöiden perehdyttäminen sote-palveluiden toimintaan ja kustannusrakenteisiin (esim. tieto-/materiaalipankin rakentaminen luottamushenkilöiden verkkopalveluun) 2) Osaaminen ja hyvinvointi Johtaminen on vahvaa, uutta luovaa ja joustavaa. Henkilöstö on sitoutunutta, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa. Osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kehittämisosaamista ja -halua löytyy organisaation joka tasolta. Johtaminen on vahvaa, uutta luovaa ja joustavaa Aluejohtoryhmien ja palvelualojen johtoryhmien toiminnan kehittäminen Johtoryhmän kenttäkierros toimintamallin arviointi ja toiminnan mahdollinen jatko Vuorovaikutteisen johtamisen kehittäminen (mm. Hyve-hankkeen puitteissa) Esimiesten osaamisen kehittäminen (mm. Hyve-hankkeen esimiesvalmennusohjelma) Johdon raportoinnin kehittäminen (esim. osavuosikatsaukset, suoritetiedon raportointi) Esimiesinfojen vuorovaikutteisuuden kehittäminen Sitoutunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Oulunkaaren hyvinvointiohjelman toimeenpano vuosikellon mukaan Vuotuinen työhyvinvointikysely ja toimenpiteet sen pohjalta Työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön roolin vahvistaminen hyvinvoinnin ja työsuojelun tukena Osaamiskartoitusten jatkaminen TVA-prosessin käynnistäminen Työnohjausmallin selvittäminen (esim. Kainuun toimintamallin pohjalta) Sähköisen perehdytysmateriaalin mahdollisuuksien selvittäminen (mm. Dreambrokerin hyödyntäminen) Kehitetään edelleen tiedonkulkua, mm. intran käytön tehostaminen Uuden kehityskeskustelumallin vakiinnuttaminen Perhepalveluiden Mukeva-hanke Voimaa vanhuspalveluihin -hanke Kehittämisosaamista ja halua löytyy organisaation joka tasolta Aluejohtoryhmien ja palvelualojen johtoryhmien toiminnan kehittäminen Yhteistyötoimikunnan roolin kehittäminen edelleen Uuden kehityskeskustelumallin vakiinnuttaminen Yksiköiden kehittämistyön tukeminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen TerPS-hanke, yhteistyö kuntien hyte-ryhmien kanssa Sähköisen Omahoito-palvelun käytön vakiinnuttaminen 18

19 3) Tasapainoinen talous Palvelujen tuottaminen on organisoitu kokonaistaloudellisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti Peruskuntien ja kuntayhtymän tasapainoinen talous Varmistetaan kuntien antamien talousarvioraamien pitävyys (kuntien ja Oulunkaaren vuorovaikutuksen vahvistaminen edelleen) Avoin ja ajantasainen tiedonkulku Vahvistetaan talousosaamista organisaation joka tasolla Kehitetään edelleen talouden raportointia eri käyttäjäryhmien tarpeiden pohjalta Selvitetään raportoinnin automatisoinnin mahdollisuuksia Kokonaiskustannustehokkuus, vaikuttavuus Tarkastellaan aktiivisesti erilaisten palvelutuotantovaihtoehtojen kokonaiskustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä toteutetaan tarvittavat rakennemuutokset yhteistyössä peruskuntien kanssa Monikanavaisten palvelujen tarjoaminen Yhteiskäyttöautojen hyödyntäminen ja järjestelmän laajentamisen tarpeen selvittäminen Työllistämiseen liittyvien prosessien kehittäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, yhteiskuntavastuunäkökulman huomioiminen mm. palvelujen kilpailuttamisessa Kuntapalvelutoimiston tuotteistamisprosessin toimeenpano kuntien laskutukseen Uuden EU-hankekauden mahdollisuuksien hyödyntäminen 4) Alueellinen vaikuttavuus Oulunkaari lisää alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Hyvinvoinnin vahvistaminen Kuntien hyvinvointikertomusten pohjalta toteutettavat toimenpiteet (TerPS-hanke) Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman painopisteiden huomioiminen Sähköisen Omahoito-palvelun käytön vakiinnuttaminen Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen oman hyvinvoinnin tukena (esim. elintapojen kehittämiseen liittyvät ryhmät) Palvelurakenteen tarkastelu ns. värikorimallin pohjalta (mm. ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen) Kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistaminen Oulunkaaren elinvoimastrategian toimeenpano yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Alueen ja kuntayhtymän vetovoimaisuuden varmistaminen rekrytoinnin näkökulmasta Työllistämiseen liittyvien prosessien kehittäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa, yhteiskuntavastuunäkökulman huomioiminen mm. palvelujen kilpailuttamisessa Kehittämisen veturi Uuden EU-hankekauden mahdollisuuksien hyödyntäminen Oulunkaaren elinvoimastrategian toimeenpano yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Strategiset kumppanuudet Yhteistyön kehittäminen avainkumppaneiden kanssa 19

20 4 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Talousarviorakenne Seutuvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarviorakenteen. Osastojako (2-osastotaso) on seuraava: Hallinto Elinkeinojen kehittäminen Seudullinen kuntapalvelutoimisto Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto Rahoitus Investoinnit 4.2 Sitovuustaso Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuus on osasto 2-taso, mutta sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa sitovuustaso on kuntakohtainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon toiminnan muutos kesken vuoden edellyttää lisämäärärahaa ko. päätöksen tekee ensin peruskunta ja sen jälkeen Oulunkaaren yhtymävaltuusto. Euromääräisten tavoitteiden lisäksi sitovia ovat kuntakohtaisissa järjestämissopimukset sekä strateginen tavoitteiden painopisteet vuodelle Laskutuksen perusteet Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määräytyvät seuraavasti: kuntayhtymän hallinto; asukaslukujen suhteessa elinkeinojen kehittäminen; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan seudullinen kuntapalvelutoimisto; käytön mukaisten suoritehintojen perusteella yhteistoiminta-alueen järjestämiskeskus; asukaslukujen suhteessa, palvelujen ostot käytön mukaan sosiaali- ja terveystoimen hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan yhteistoiminta-alueen tuotannon hallinto; asukaslukujen suhteessa yhteistoiminta-alueen palvelutuotanto; jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta, kuntien kesken tapahtuva palvelutuotanto laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan suoritemallilla Asukaslukuna käytetään toimintavuoden alun asukaslukua lopullisessa laskutuksessa 20

21 ja ennakkolaskutuksissa edellisen toimintavuoden alun asukaslukua. Sopimuskunnan lopullinen maksuosuus menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle. Maksuosuutta määrättäessä vähennetään toteutuneista kustannuksista asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään. Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muodostuu toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Maksuosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Maksuennakoiden eräpäivät Kuntayhtymän maksuosuudet ns. yleinen Maksuennakot laskutetaan kahdesti vuodessa eräpäivät ja Kuntapalvelutoimiston tuotanto Maksuosuusennakoiden eräpäivä on ao. kuukauden 12. päivä. Soten tuotannon maksuosuudet Maksuosuusennakot on suoritettava soten tuotannossa ao. kuukauden 12. päivään mennessä ja erikoissairaanhoidon ennakko 28. päivään mennessä. Tasauserä on suoritettava laskutusvuotta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Maksuosuuden suorituksen viivästymisestä peritään viivästyskorkolain mukainen korko. Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu em. osasto-jaon perusteella. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- rahoitusosa. Oulunkaaren hallintosäännön (3 luku ) mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yhtymävaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat yhtymähallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia. 4.4 Käyttösuunnitelmat Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtävien toteuttaminen ja jaetaan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähallitus tai palvelutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 21

22 4.5 Talousarvion seuranta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Palvelutuotantolautakunta seuraa osaltaan järjestämissopimusten ja talousarvion toteutumista. Talousarvion pitävyyttä käydään säännöllisesti läpi omistajakuntien kanssa myös järjestämiskeskuksen kuntaneuvotteluprosessissa. Mahdollisista muutoksista talousarviovuoden aikana neuvotellaan järjestämiskeskuksen johdolla palvelutuotannon ja kuntien kanssa. 4.6 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahamuutokset tulee hakea ennen kuin sitova määräraha on ylittynyt. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Jos ao. kunnan soten palveluala on ylittymässä, mutta ao. kunnan sosiaali- ja terveystoimen omatuotanto ei ylity tulee palvelutuotantolauta-kunnan hakea määrärahan muutosta syyskuun loppuun mennessä järjestämiskeskuksen, yhtymähallituksen kautta yhtymävaltuustolta. Mikäli kunnan raami on omassa tuotannossa tai erikoissairaanhoidossa ylittymässä järjestämiskeskuksen tulee viedä asia jäsenkunnan käsittelyyn. Kunnan raamin ylitykseen myöntää ensin jäsenkunnan valtuusto ylitysoikeuden ja sen jälkeen asia tuodaan Oulunkaaren yhtymävaltuuston käsittelyyn. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 22

23 4.7 Käyttötalous: talousarvio 2014 ja toimintasuunnitelma Osastot 2 Ulkoinen ja sisäinen TP 2012 TA 2013 TA /14 TA /15 TA /16 Ulkoinen ja sisäinen Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , % 2, % 2,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,0 Elinkeinojen kehittäminen TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 VUOSIKATE , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,0 Seudullinen kuntapalvelutoimisto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentum , , ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

24 Osastot 2 Ulkoinen ja sisäinen TP 2012 TA 2013 TA /14 TA /15 TA /16 Ulkoinen ja sisäinen SOTE- järjestämiskeskus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , % 2, % 2,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 VUOSIKATE , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,0 SOTE-tuotanto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentum , , ,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM , , ,0 Oulunkaaren kuntayhtymä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentum , , ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

25 4.8 Tuloslaskelma OULUNKAAREN KY:N TP 2012 TA 2013 TA /14 TA /15 TA /16 TULOSLASKELMA,ulk+sis TOIMINTATUOTOT Myyntituotot % 4, % 2, % 2,0 Maksutuotot , , ,0 Tuet ja avustukset , , ,0 Muut toimintatuotot , , ,0 TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,0 Henkilösivukulut , , ,0 Henkilöstökulut , , ,0 Palvelujen ostot , , ,0 Aineet, tarvikkeet , , ,0 Avustukset , , ,0 Muut toimintakulut , , ,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Huomioitavaa henkilöstömenoissa on mukana järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit. 25

26 Tuloslaskelma, ulkoinen OULUNKAAREN KY:N TP 2012 TA 2013 TA /14 TA /15 TA /16 TULOSLASKELMA,ulkoiset TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , % 2, % 2,0 Maksutuotot , , ,0 Tuet ja avustukset , , ,0 Muut toimintatuotot , , ,0 TOIMINTATUOTOT , , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,0 Henkilösivukulut , , ,0 Henkilöstökulut , , ,0 Palvelujen ostot , , ,0 Aineet, tarvikkeet , , ,0 Avustukset , , ,0 Muut toimintakulut , , ,0 TOIMINTAKULUT , , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

27 4.9 Investoinnit Sopimuksessa Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueesta (seutuhallitus ) kohdassa 9 on toimitilat, kalusto ja varusteet: Yhteistoimintaalueen tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt ja toimitilat säilyvät kuntien omistuksessa ja kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat kunnilta. Palvelualueiden käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentaa ja peruskorjaukset toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Toimitilojen käydessä tarpeettomiksi noudatetaan 12 kk:n irtisanomisaikaa, ellei lyhemmästä irtisanomisajasta yhteisesti sovita. Lisätiloja tarvittaessa tilat toiminnalle osoittamisen tulee tapahtua samassa ajassa. Vuokrasopimukset laaditaan erikseen ja sopimustaso noudattaa tosiasiallisia ylläpitokustannuksia. Muutoin vuokran määräytymisessä noudatetaan yhdenmukaisia laskentaperusteita erityisesti kiinteistöpalvelujen ja pääomakustannusten osalta. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa tarvittavat tuotantovälineistö luovutetaan kuntayhtymälle sopimuksen mukaiseen käyttöön kirjanpitoarvosta ja Simon kunta kirjanpitoarvosta Sopijakuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo merkitään kuntayhtymän taseen käyttöomaisuuteen ja vastaava erä vieraan pääoman pitkäaikaisiin velkoihin. Korottoman velan takaisin maksu alkaa erikseen sovittavalla maksutavalla ja aikataululla kolmen vuoden kuluttua sopimuksen syntymisestä. Mikäli kunta irtautuu yhteistoiminta-alueesta tai yhteistoimintaalue purkautuu, palautuu kuntayhtymälle siirtynyt tuotantovälineistö takaisin jäsenkuntaan vastikkeellisena sen hetkisestä kirjanpitoarvosta siltä osin kun sitä ei ole maksettu. Koneiden, laitteiden ja muun varustuksen uusimisesta vastaa yhteistoiminta-alue alle euron hankintojen osalta. Yli euron hankinnoista vastaa sijaintikunta, joka vuokraa laitteen yhteistoiminta-alueen käyttöön. Oulunkaarelle ei ole v.2014 kirjattu investointimenoja, vaan ne hankitaan päätetyn rahoitussopimuksen mukaisesti. ICT-kulut ovat n euroa. Rahoituksella hankittavia ohjelmistoja tai ohjelmien päivittämisiä vuodelle 2014: - Perhepalveluissa sosiaalitoimeen sähköinen asiointi Terveys- ja vanhuspalvelut, Effica - ohjelmistoon Vanhuspalvelut, Raisoft ja mobiili kotihoito Talouspalvelut, ostolaskuohjelmiston päivitys Tietopalvelut, kokonaisarkkitehtuuri-sovellus Yhteensä

28 4.10 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA /14 TA /15 TA /16 % % % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , , ,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA , , ,0 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,0 0 0 INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA , , ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKäAIKAISTEN LAINOJEN LIS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄH LAINAKANNAN MUUTOKSET OMAN PÄÄMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,0 KASSAVARAT KASSAVARAT RAHAVAROJEN MUUTOS

29 5 Toimintasuunnitelma 5.1 Hallinto Hallinto-organisaatio Luku sisältää kuntayhtymän hallinto-organisaation, johon kuuluvat yhtymävaltuusto, tarkastuslautakunta sekä yhtymähallitus ja johtotiimi sekä hallintotiimi. Yhtymähallinnon nettomenot ovat yhteensä (v ta ) Yleinen kuntayhtymän hallinto Yleinen kuntayhtymän hallinto sisältää kuntayhtymän toimiston sekä henkilöstöhallinnon yleiskustannukset, asiahallinnon, viestinnän, tietohallinnon ja hankintatoimen Henkilöstöhallintoon sisältyy henkilöstöpäällikön, yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, päätelasien, henkilökunnan muistamiset ja henkilökuntaetuuksiin liittyvät kustannukset. Henkilöstöhallinnon tuloina on Kelan työterveyshuollon osuus ja sisäisenä tulona eri hallintokuntien osuus ao. kustannuksista. Kuntayhtymän yleishallinnon nettomenot ovat (v ta ). Henkilöstöhallinnon painopistealueet vuonna 2014: TVA-prosessin suunnittelu ja käynnistäminen Työhyvinvointihanke Osaamisen kartoituksen jatkaminen Uuden koulutussuunnitelman laadinta veroedun saamiseksi Tietohallinnon tehtävät on palvelusopimuksella eriytetty tietopalvelutuotannosta. Oulunkaaren kuntayhtymän tietohallinto ja kuntien tietohallinto on keskitetty Oulunkaaren kuntayhtymään. Tietohallinnosta vastaava tietohallintopäällikkö sijoittuu Oulunkaaren kuntayhtymän organisaatiossa järjestämiskeskukseen. Tietohallinnon painopistealueet vuonna 2014: Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen kuntayhtymässä ja kunnissa Kuntayhtymän ja kuntien ICT-sopimussalkun ylläpito ja päivittäminen sekä tarvittaessa sopimusten uudelleen kilpailuttaminen ICT-hankintojen koordinointi; laitehankintojen puitesopimuksen kilpailuttaminen Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen kuntayhtymässä ja kunnissa Tietopalvelutuotannon kehittäminen 29

30 5.2 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisellä pyritään vahvistamaan alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Alueen uusiutuvan energian käyttöä lisätään kehittämällä uutta yritystoimintaa. Elinkeinopalveluiden seudulliset painopistealueet vuonna 2014: PK-yritystoiminnan kehittäminen painopisteenä uusiutuvan energian hyödyntäminen. Tavoitteena 180 neuvontatapahtumaa. Perustettavien yritysten neuvontapalvelut, tavoitteena 100 uutta yritystä. Talousarvion luvut sisältävät elinkeinoneuvonnan sekä elinkeinotoimintaan liittyvät jäsenyydet ja osallisuushankkeet, joihin kuntayhtymä on sitoutunut aikaisemmin tehdyin päätöksin ja erillispäätöksin vuoden 2013 aikana. Kuntayhtymä on hoitanut vuodesta 2009 lähtien yritysten seudullista elinkeinoneuvontaa yhteistyössä kuntien kanssa. Elinkeinojen kehittämisen osalta on pyritty yksittäisistä elinkeinohankkeista vahvempaan ohjelmaperusteiseen työhön. Seudullisen elinkeinojen toimintamalli on laadittu vuosille ja sitä tukevat toimenpiteet osaksi kansallista koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) ohjelmaa vuosille KOKOohjelma päättyi kuitenkin Työ- ja Elinkeinoministeriön toimesta jo vuoden 2011 lopussa, minkä takia KOKO-ohjelmalla tehdyissä selvityksissä vuodelle 2012 suositellut toimenpiteet jäivät osin toteuttamatta. Tämän pohjalta elinkeinotoimen toimintaa linjattiin siten, että seudullinen elinkeinotiimi teki kuntayhtymän hallituksen pyynnöstä esityksen päivitetystä elinkeinostrategiasta ja toimintamallista. Oulunkaaren elinkeinostrategian ja -ohjelman painopisteiksi nostettiin luonnonvarojen hyödyntäminen sekä yritystoiminnan kehittäminen. Lisäksi määritellään ne tulevaisuuden kehityssuunnat, joissa halutaan olla mukana (mm. tietoverkkojen ja kaivosteollisuuden kehittyminen). Painopisteitä toteutetaan kolmella aluetalouden kannalta merkittävällä osa-alueella: lähienergia (puu, biokaasu, turve, tuuli, maalämpö), lähiruoka ja raaka-aineet sekä matkailu. Keinoina painopisteiden toteutuksessa ovat yrittäjyyskasvatus sekä yrityskehitys ja yritysneuvonta. Elinkeino-ohjelmat toteutuvat hankkeiden, kuntien omien toimenpiteiden tai seudullisen yhteistyön kautta. Tässä seudullisen elinkeinotiimin rooli on keskeinen. Elinkeinohankkeissa on keskitytty uusiutuvan energian hyödyntämiseen alueella. Meneillään ovat Bioenergiapörssi-hanke ja Yrityskaari-hanke, jotka päättyvät vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Osallishankkeissa osallistutaan seudun kuntien tarpeita hyödyttäviin hankkeisiin, mm. Bothnian Arcin ja Brysselin toimiston toimintaan. Seudullinen elinkeinotiimi vastaa kehittämisen koordinoinnista. Kokonaisuudessaan elinkeinopalveluihin on varattu talousarviossa (ta ja elinkeinohankkeille yhteensä (ta eli yhteensä (ta ). 30

31 5.2.1 Elinkeinohankkeet Lisätietoja hankkeista: Bioenergiapörssi Hankkeen kesto: Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti , josta vuoden 2014 budjetti on , EAKR 70 %, kuntarahoitus 20 %, yritykset 10 %. Hankkeen päätavoitteet: Bioenergiapörssi-hankkeessa rakennetaan energiapuulle, hakkeelle ja muille puupohjaisille biopolttoaineille Internetiin huutokauppa-periaatteella toimiva kauppapaikka, joka palvelee sekä yksityisiä että yrityksiä. Hankkeella rakennettava kauppapaikka, Bioenergiapörssi ei keskity ainoastaan hakkeen ja valmiin energiapuun välittämiseen. Palvelun kautta myydään myös energiapuuleimikoita, eli markkinoille tuodaan myös uutta energiapuuta, jota alueen bioenergia-alan toimijat voivat jalostaa edelleen erilaisiksi biopolttoaineiksi. Tavoitteena kauppapaikalla on kattaa koko energiapuun arvoketju, metsästä voimalaitoksen kattilaan. Lisäksi hankkeessa selvitetään Metsäkeskuksen metsävaratiedon soveltuvuutta energiapuukohteiden tunnistamiseen sekä uudentyyppisen kaupankäynnin ja Internet-teknologian mahdollisuuksia energiapuukaupan kehittämisessä. Määrällisenä tavoitteena kauppapaikalle on m3:n vuotuinen kauppamäärä. Bioenergiapörssi-hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan julkisten palveluiden, Turveruukki Oy:n ja Micropolis Oy:n sekä ja alueen bioenergia-alan toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: Bioenergiapörssi -hankkeessa tullaan vuonna 2014 keskittymään bioenergia-alan yritysten ja metsänomistajien aktivoimiseen bioenergiapörssin käyttäjinä. Toiminnalla pyritään saamaan Bioenergiapörssille vakiokäyttäjiä, jotta pörssin toiminta jatkuu aktiivisena myös hankeajan jälkeen. Tavoitteena on saada Bioenergiapörssistä aktiivinen ja toimiva kauppakauppa ja työkalu alan toimijoiden ja metsänomistajien käyttöön. Vuoden 2014 aikana mietitään vaihtoehtoja Bioenergiapörssin toiminnalle hankeajan jälkeen. - Energiapuukohteiden etsimistä jatketaan kuten aiempina vuosina, hyödyntäen Suomen Metsäkeskukselta saatavaa metsävaratietoa. Lisäksi hyödynnetään ulkopuolisia toimijoita, jotka tuottavat leimikoita pörssiin myyntiin. - Bioenergia-alan yrityksille ja metsänomistajille kohdennettua markkinointia jatketaan järjestämällä markkinointitilaisuuksia ja metsäalan tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. - Hankkeen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan mm. alueen paikallislehdissä ja Bioenergiapörssin verkkosivuilla. - Bioenergiapörssi -hankkeen henkilöstö tekee yhteistyötä alueen muiden bioenergiahankkeiden kanssa. 31

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanhallitus 30.11.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan alue ja

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 RANUAN KUNTA LUONNOS KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 04 JA TALOUSSUUNNITELMA 05-06 04 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Visio 00. 3 Toiminta-ajatus.. 3 3 Arvot.. 3 4 Päämäärät ja tavoitteet 04-06...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot