Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina."

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS 2011

2 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö(t): Palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari Palvelujohtaja Matti Mäntymaa 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Terveyspalvelut palvelualueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja/tai hankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Palvelualueelle tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun tuottaja voi 1) hankkia palvelun kokonaisuudessaan/osittain kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta 2) hankkia palvelun tuottamiseen tarvittavia tukipalveluja kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kaikki tuottajan hankkimat ostopalvelut sisältyvät kokonaishintaan. Kunnan ulkopuolelta hankittavia ostopalveluja ovat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, yhteispäivystys, lääkinnällinen kuntoutus, erikoistutkimukset ja erikoislääkärikonsultaatiot ja muita euromäärältään pienempiä ostopalveluita. Ostopalveluiden kokonaissumma on Ulkopuoliset ostot on toteutettava sopimuksen kokonaishinnan puitteissa. Ulkopuolelta hankittujen palveluiden on täytettävä tässä sopimuksessa sovitut palveluiden laatu- ja sisältömääritykset ja palveluntuottaja on velvollinen valvomaan ja raportoimaan palvelun järjestäjälle hankittujen palveluiden laadusta, sisällöstä ja määrästä kuten omasta tuotannostaan. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta tilaajalle tilastointiin, raportointiin, talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun sekä lautakuntien valmisteluun liittyviin tehtäviin. Tuotanto osallistuu asioiden lautakuntavalmisteluun tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. Mielenterveystyön kotikuntoutusta toteutetaan tämän sopimuksen uutena toimintamuotona. 3. Palvelutuoteluettelo sekä seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat. Liitteessä nro 1 on lueteltu palvelualueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Tarvittaessa muutoksista neuvotellaan tilaajan kanssa. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko), joista on vähennetty tuottajan saama palvelun käyttäjältä perimä maksu tai korvaus. Sopimuksen hinnanmuutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva lautakunta ja palvelujohtokunta. Tilaajan sopimusohjausvaikutuksen toteutumiseksi edellä mainitusta muutoksista neuvotellaan osavuosikatsauksien yhteydessä. Lisäksi puolen vuoden palveluiden käyttö arvioidaan talousraporttien toteutuman mukaan. Muutos laskutuskäytännöissä sovitaan erikseen. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotettujen palveluiden määrä lisääntyy terveysneuvonnassa ennaltaehkäisevän työn asetuksen velvoitteiden mukaisesti. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset. Sopimuskaudella erityishuomio kiinnitetään palvelukuvausten kehittämiseen.

3 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 esitetään hyvinvointilautakunnan hyväksymät BSC:n mukaiset terveyspalveluiden tavoitteet ja niiden arviointi. Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja antaa selvityksen perusteluineen mahdollisesta palveluiden yli- /alikäytöstä. Tuottajan omasta toiminnastaan tekemien (liitteen 2 palvelutuotekuvausten mukaisista) arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä (mm. asiakastyytyväisyyskyselyt). Muista raporteista palvelutuotanto ja tilaaja sopivat erikseen. Raportointia kehitetään yhteistyössä vuoden 2011 aikana palvelemaan sekä tilaajan että tuotannon tarpeita. 6. Palveluiden laatu Palveluiden laadulle asetetaan tässä sopimuksessa seuraavat kriteerit: lakisääteisiä palvelun saatavuuden määräaikoja noudatetaan sekä talousarviossa 2011 sovitut BSC-arviointimittarit ja tavoitteet. Terveydenedistämistyössä terveyspalveluissa on kehitetty Tupakasta vieroittamisen hoitopolku, joka juurrutetaan pysyväksi toimintamalliksi tupakoinnin vähentämiseksi. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen (380/2009) velvoitteet ja kehittämistoimet toteutetaan. TsekPoint-toimintaa jatketaan nuorisopalveluiden kumppanina. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset toteutetaan yhteistyössä sosiaalipalvelujen ja työpajan kanssa. Palveluiden pääprosessit kuvataan sopimuskauden aikana. Kuntoutuksen ryhmätoimintaa kehitetään lisäämällä eri sairauksiin kohdentuvaa ryhmätoimintaa. Neuvolaremontti ja alkava terveyskeskuksen laajennus sekä peruskorjaus hankaloittavat asiakaspalvelua toiminnan väliaikaisjärjestelyjen takia. 7. Asiakasmaksut Asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja oman tuotannon osalta. Laskutetut asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja johtokunnan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyisi tai alittuisi tuotteiden yksikköhintoja ei tarkisteta. Ylityksestä sovitaan erikseen kunnanhallituksen linjaamalla tavalla. Tuotemäärät noussevat koska lomautukset peruuntuivat. Tuotteen hintaa tarkistetaan järjestäjän ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla, elleivät osapuolet ole muuta sopineet Oma toiminta Tuotantomäärän ylityksestä järjestäjä korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa järjestäjä korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle jääneet tuotannon perusvalmiuskulut. Palvelusopimuksen toteutumista seurataan säännöllisissä tapaamisissa Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli järjestäjän on kuntalaisten palvelutarpeista johtuen järjestettävä arvioitua enemmän lakisääteisistä tarpeista johtuen ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa järjestäjä täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Pääsääntöisesti kate etsitään vahvistetusta talousarviosta yhteistyössä tilaajan kanssa. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa järjestäjä tuottajalle vain toteutuneet kulut Seuranta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään kolmannesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä.

4 8.4. Järjestäjän ja tuottajan erikseen sopimat ehdot yli- ja alikäyttötilanteisiin Talousarvion laadinnan perusteiksi seuraavalle vuodelle sekä kuluvan vuoden talouden tasapainottamisvaatimusten toteuttamisen seuraamiseksi laaditaan myös puolivuotistoteuma. 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tilaaja ja tuottaja neuvottelevat osavuosikatsausten yhteydessä. Tuottaja tekee seurantaraportin järjestäjälle kolmannesvuosittain, kuten edellä on sovittu. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Lasku tulee olla yksilöity niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot sovituille lautakunnan kustannuspaikoille ja vastaavasti tuottajalle voidaan kohdentaa laskusta saadut tulot tuottajan kustannuspaikoille. Laskutuksen muutos toteutetaan erikseen sovittavalla tavalla. 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta. Kunnanjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Tilaajajohtaja ja tilaaja-asiantuntija vastaavat ao. lautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Järjestäjän nimeämä tehtäväalueen vastuuhenkilö voi kutsua koolle tarvittaessa palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Järjestäjä on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin. Tilaajajohtaja, tilaaja-asiantuntija ja palvelujohtaja voivat sopia palvelusopimuksen vähäisistä muutoksista toimivaltansa puitteissa. Huomattavat muutokset hyväksyy hyvinvointilautakunta ja palvelujohtokunta. Kumppanuuspalaverit aloitetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen. Toteutetaan uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Hyvinvointilautakunnassa Kokouspvm xx Palvelujohtokunnassa xx Päiväys ja allekirjoitukset Juha Aho, tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja Matti Mäntymaa, palvelujohtaja, johtava lääkäri lautakunnan esittelijä Liitteet (Huom! Myös liitteiden oltava pystysuunnassa luettavia) nro 1: Palvelutuoteluettelo nro 2: Palvelutuotekuvaukset nro 3: Terveyspalvelujen tavoitteet ja arviointi 2011 nro 4: Talouden seurantaraportti

5 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119, Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79, Päivystyskäynti lääkärin vastaanotolla Käynti 39, Lääkärin puhelinkontakti Kontakti 19, Lääkärin asiantuntijatehtävät Vuosi , Hoitajan vastaanotto Käynti 24, Sairaanhoitajan ohjantakäynti Käynti 85, Hoitajan hoidon arviointi Vuosi , Ryhmäohjaus Ryhmä 1 452, Terveysneuvonta Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 27, Seurantakäynti terveydenhoitajalla Käynti 34, Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 47, Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa Käynti 125, Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa Käynti 59, Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus Vuosi , Neuvolan kotikäynti Kotikäynti 111, Asiantuntijapalvelut Vuosi , Ryhmäneuvola Ryhmä 505, Perhevalmennus Ryhmä 1 271, Kuntoutus Fysioterapia, suppea Käynti 47, Fysioterapia, peruskäynti Käynti 55, Fysioterapia, laaja Käynti 102, Ryhmäterapia Ryhmä 93, Apuvälinepalvelut Tapahtuma 36, Puheterapia Käynti 51, Puheterapeuttinen tutkimus Tutkimusjakso 170, Kuntoutuksen asiantuntijatyö Vuosi , Suun terveydenhuolto Perushoidon käynti Käynti 77, Ensiapukäynti Käynti 61, Oikomishoidon käynti Käynti 82, Hoitohenkilökunnan käynti Käynti 36, Röntgenkäynti Käynti 34, Mielenterveyspalvelut Asiakastapaaminen Käynti 66, Vaativa asiakastapaaminen Käynti 150, Neuvonta ja ohjaus Vuosi , Ryhmäpalvelut Ryhmä 502, Asiantuntijatehtävät Vuosi , Psykologin tutkimusjakso Tutkimusjakso 570, Ostopalvelut Alihankintaostot , TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

6 1. Palvelutuotteen nimi Vaativa käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - sairauksien ennaltaehkäisy - sairauksien hoito - terveyden edistäminen - jatkohoidon järjestäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 60 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - mielenterveyspotilaiden käynnit - aikaa vievät diabetes- ja muut potilaat (mm. kotisairaanhoito) - toimenpiteet, joissa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa ja kustannuksiltaan merkittäviä välineitä (mm. kierukan asettaminen) - lääkärin työpanos ja hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - lääkärin vastaanoton tilat - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-potilastietojärjestelmä ja arkistoidut kertomustiedot laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - tarkoituksenmukainen jatkohoito perusterveydenhuollossa tai tarpeen mukaan erikoissairaanhoidossa - asiakastyytyväisyyskyselyt

7 1. Palvelutuotteen nimi Käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien hoito - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 30 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 41 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

8 1. Palvelutuotteen nimi Päivystyskäynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien diagnosointi ja hoito - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 15 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 26.8 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet. hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

9 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin puhelinkontakti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - lääkärin tavoitettavuus - korvaa usein vastaanottokäynnin - terveydentilan arviointi ja hoidon seuranta - tutkimustulosten tiedustelu - hoito-ohjeet - soittoaika varataan etukäteen (hoitaja tai lääkäri itse) - soittoajan kesto 10 minuuttia - lääkäri soittaa potilaalle - soitto dokumentoidaan sairauskertomukseen - terveydentilan arviointia - laboratorio- ja muiden tutkimustulosten arviointia - hoito-ohjeet ja jatkohoidosta sekä seurannasta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 6 % - lääkärin vastaanottotilat - puhelin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

10 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin asiantuntijatehtävät 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - moniammatillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja kuntalaisten asioiden hoitamisessa - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - kokonaisvaltainen tilannearviointi - konsultaatiot eri ammattiryhmien välillä - mielenterveystyön palaverit (2 t/ vk) - kuntoutustyöryhmä (0,5 t/ vk) - kuntoutuksen asiakastyöryhmä (0,5 t / vk) - veteraanityöryhmä (8 t / v) - tartuntatautityöryhmä (0,5 t / vk) - vanhustenhuollon lääkäripalvelut (14 tuntia/vk) - lääkäreiden työajankäyttö muuhun 2 % ja vanhustenhuoltoon 5% - ryhmä- ja neuvottelutilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - potilasarkisto - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - ei turhia kontrollikäyntejä, eikä erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

11 Palvelutuotteen nimi Hoitajan vastaanottokäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin - edistetään kuntalaisten terveyden edistämistä, kotona selviytymistä ja itsehoitoa - terveydentilan arviointia ja hoito-ohjeita - sairauksien ja tapaturmien hoito, kun lääkärin vastaanotto ei ole tarpeen - lääkärin suunnitteleman jatkohoidon toteutus - ilman ajanvarausta klo ja ajanvarauksella klo hoidon tarve arvioidaan vastaanotolla tai edeltävästi puhelimitse - korvahuuhtelut, ompeleiden poistot, haavahoidot, injektiot, verenpaineen mittaukset, vieritestit, ihottumien arviot, infektiotautien arviointi ja hoito - tarvittaessa laboratorionäytteisiin lähettäminen, ajanvaraus ja tulosten tulkinta - tarvittaessa lääkärin konsultaatio, ajanvaraus lääkärille/hoitajalle - hoitovälinejakelukäynnit - kuulontutkimuskäynnit - rokotuskäynnit - kipsaukset, teippaukset, i.v-hoidot - sairaanhoitajan, terveyskeskusavustajan tai lääkintävahtimestarin työpanos - vastaanotto-, hoitovälinejakelun tilat - hoitotarvikkeet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä, tiedonhallintavälineet - matkustusresurssi - henkilöstö-, tiedonhallinta- ja taloushallinnon palvelut, puhtauspalvelut - koulutus, osaaminen - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

12 1. Palvelutuotteen nimi Sairaanhoitajan ohjantakäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - pitkäaikaissairauden hyvä hoitotasapaino - päivystyskäyntien ja sairaalajaksojen väheneminen - diagnoosi pystytään tekemään mahdollisimman varhaisessa - vaiheessa ja aloittamaan hoito - terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - tietoa sairaudesta - terveydentilan arviointia - hoito-ohjeiden saantia - turvataan jatkohoito - hyvä hoitomotivaatio itsehoitoon - diabetespotilaat - astmapotilaat - reumapotilaat - verenpainepotilaat - sydänpotilaat - uniapneapotilaat - ravitsemusvastaanotto - sairaanhoitajien oman vastaanottotoiminnan työajankäytöstä 10% - vastaanottoaika min - sairaanhoitajan vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - sairauden komplikaatioista johtuvien käyntimäärien väheneminen ja sairaalajaksojen väheneminen - palvelujen saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

13 1. Palvelutuotteen nimi Hoitajan hoidon arviointi 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - välitön yhteydensaanti - hoidon tarpeen arviointi - hoito-ohjeiden antaminen (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - terveydentilan arviointi - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten ja lähetteiden tekeminen - kirjaaminen ja tilastointi - ajan varaaminen ja konsultointi - hoitajien työajankäytöstä keskimäärin 19 % - puhelin, viestien vastaanottojärjestelmä - hoitajien vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - koulutus - hyvä ammattiosaaminen - riittävä ajankäyttö - asianmukaiset tilat ja laitteet - asiakkaan ohjautuminen tarkoituksenmukaiseen hoitoon - välitön yhteydensaanti - asiakastyytyväisyyskyselyt

14 Palvelutuotteen nimi Ryhmäohjaus 2. Asiakaskohderyhmä - painonhallinta- ja ensitietoa diabeteksesta -ryhmät, sydän- ja kolesteroliryhmät, astmaryhmät ja tupakkaryhmät - (palvelun kulun tai prosessin 5. Palvelun toteuttamiseen - hoidonohjauksen tarjoaminen mahd.laajoille asiakasryhmille - yksilöohjauksiin kohdistuvan paineen helpottaminen - asiakkaan tietoisuuden lisääminen ja omahoidon tukeminen sekä vertaistuen mahdollistaminen ryhmässä - sisältää 2-4 ryhmätapaamista ja tarvittaessa yhden seurantatapaamisen. - tapaamisten kesto t kerrallaan. - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut 6. Palvelun tuottamiseen henkilökunta, toiminta, tilat) sairaan-/terveydenhoitajan/lääkärin työpanos (valmistelu, tapaamiset, jälkiarviointi) - ryhmätoimintaan sopivat tilat esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) - ryhmäohjaustaidot - vuorovaikutustaidot - tieto ja ammattitaito - asianmukaiset tilat - ohjausmateriaali - asiakaspalaute - 15D elämänlaatumittari - asiakkaan terveydentilan seuranta jatkokäynneillä

15 1. Palvelutuotteen nimi Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Kutsuntaikäiset nuoret miehet ja varusmiespalvelukseen hakevat vapaaehtoiset naiset Seulontaikäiset naiset ja kontrolliin kutsutut, Terveysneuvonnan asiakkaat - kutsunnat - tietoa nuoren terveydentilasta asevelvollisuutta varten - PAPA kohdunkaulansyövän ehkäisy - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - kutsuntatarkastus kerärään tietoa nuoren terveydentilasta - PAPA haastattelu, näytteenotto, rintojen tutkimisen opastus - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - vastaanottokäynnin kesto min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 6,4 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - PAPA-vuosiraportti - välitön asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt

16 1. Palvelutuotteen nimi Seurantakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Terveysneuvonnan asiakkaat - äidin ja sikiön terveydentilan seuraaminen ja valmentautuminen synnytykseen - lapsen ja nuoren terveydentilan seuraaminen ja edistäminen ja vaikeuksien tunnistaminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - raskauden seurantakäynti äitiysneuvolassa - 4 kk, 8 kk ja 1.5 v. käynti lastenneuvolassa ja muut harkinnanvaraiset käynnit. - kouluterveydenhuollon tarkastukset 3., 5., 6., 7. ja 9. vuosiluokan oppilaat ja lukion 1. ja 3.luokan opiskelijat - vastaanottokäynnin kesto 30 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 19,3 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - riittävän tiheät ja säännölliset käynnit ovat edellytys ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluterveyskyselyt

17 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Odottavat perheet, lapset ja nuoret ja heidän perheensä - lasta odottavan perheen, lapsen, nuoren ja hänen perheen hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - tarvittavien tukitoimenpiteiden järjestäminen. - ensikäynti äitiysneuvolassa - lastenneuvolakäynnit 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 8-9 kk, 1 v., 2 v., 3 v., 4 v. 5 v. ja 6 v. iässä - kouluterveydenhuollon tarkastukset 1., 5.ja 8.vuosiluokan oppilaat ja lukion 2. luokan opiskelijat sekä erityis- ja harjaantumiskoulun oppilaat vuosittain (sis. hyvinvointikartoitukset) - vastaanottokäynnin kesto 60 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 26,8 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - täydennyskoulutus - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - kokonaisvaltainen työskentely perheen kanssa vaatii perehtyneisyyttä, pitkäjänteistä työotetta ja aitoa kiinnostusta ja halua auttaa. -

18 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä koululaiset (1 lk, 5. lk ja 8 lk). - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - koululaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - lääkärin ajankäyttö min. - terveydenhoitajan avustava työpanos - vastaanottotilat ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus asiakkaan kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - hyvin toimiva moniammatillinen yhteistyö (terveydenhoitaja, päiväkodit, koulut, erityistyöntekijät, muut terveydenhuollon organisaatiot) - palveluiden riittävän hyvä saatavuus - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt

19 1. Palvelutuotteen nimi Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (6 vk, 4 kk, 8 kk, 1,5 v.), lasta odottavat perheet (ensikäynti, 28 rvk, 36 rvk, jälkitarkastus), perhesuunnitteluasiakkaat, kutsuntaikäiset, - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - perhesuunnittelun ja raskauden ehkäisyn optimaalinen toteutus - varusmiesten palvelukelpoisuuden onnistunut arviointi - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - terveyden riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - perheiden elämäntilanteen arviointia (osana perheen hyvinvointikartoitusta) - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - - lääkärin työaika min. - terveydenhoitajan työpanos - vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - palveluiden saatavuus riittävän hyvä - osallistuminen moniammatillisiin työryhmiin ja verkostoneuvotteluihin - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - normaaliin synnytykseen johtanut raskauden kulku (raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden välttäminen)

20 1. Palvelutuotteen nimi Neuvolan kotikäynti 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lasta odottavat perheet, vastasyntyneen perheet, lapsen ja nuoren perheet - perhekeskeisen ja luottamuksellisen suhteen solmiminen lapsiperheeseen - tutustuminen kaikkiin perheen jäseniin ja perheen arkiympäristöön ja elämäntapoihin - ennaltaehkäistä vaikeuksia ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat perheet - tukea vanhempia muuttuvassa elämäntilanteessa vanhemmuus, parisuhde, vauvan hoito - käynti lapsen ja perheen kotona - tutustuminen perheenjäseniin ja perheen elämäntilanteeseen sekä elinolosuhteisiin - äidin ja isän haastattelu ja havainnointi - tukea antava keskustelu vanhemmuus, vauvan hoito, imetys, parisuhde, vuorovaikutus - ohjaus ja neuvonta terveelliset elämäntavat - moniammatillisen yhteistyön suunnittelu ja aloitus riskiperheiden kohdalla - vauvan havainnointi ja tutkiminen - erityisesti äidin voinnin huomioiminen - toipuminen synnytyksestä, mieliala ja jaksaminen, vuorovaikutus vauvan kanssa ja tukea imetykseen - ohjaus ja neuvonta vauvan hoitoon liittyvissä asioissa - terveydenhoitajien työajankäytöstä 10,8 % - vastaanottotilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - riittävästi aikaa tutustua ja paneutua perheen tilanteeseen - hyvät vuorovaikutustaidot, tavoitteena luoda luottamuksellinen ja perhekeskeinen suhde - empaattinen asenne, tietoa ja ammattiaitoa - moniammatillista yhteistyötä - ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuranta jatkokäynneillä - asiakaspalaute

21 Palvelutuotteen nimi Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus 2. Asiakaskohderyhmä Äitiys-, perhesuunnittelu-, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat - nopea yhteys terveydenhoitajaan - lisää perheiden turvallisuuden tunnetta ja valmiuksia ratkaista terveysongelmia - hoidontarpeen arviointi ja hoito-ohjeiden antaminen - vähentää tarvetta mennä lääkärin vastaanotolle - tuetaan asiakkaiden itsehoitovalmiuksia (palvelun kulun tai prosessin - lapsen/asiakkaan terveydentilan arviointi - hoitoon ohjaus - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten kirjoittaminen - lähetteiden tekeminen (laboratorio, äitiysneuvola) - kirjaaminen sairauskertomusjärjestelmään, tilastointi - ajan varaaminen tai konsultointi tarvittaessa lääkärille ja muille asiantuntijoille - terveydenhoitajan työpanos - tilat, kalusteet, viestintävälineet - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - tietoa sairauksista ja niiden hoidosta - selkeää viestintää, kykyä itsenäisiin päätöksiin - yhteydenoton vaivattomuus - asiakaspalaute - palaute työyhteisöltä - asiakastyytyväisyyskyselyt

22 1. Palvelutuotteen nimi Asiantuntijapalvelut terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Kiiminkiläiset perheet Yhteistyökumppanit - moniammatillisen yhteistyön keinoilla varhainen puuttuminen ongelmiin - yhteisten tavoitteiden ja toimintasuunnitelman laatiminen - yhteistyön kehittäminen Työskentely työryhmissä, yhteistyökumppaneiden kanssa joissa asiakas mukana tai asiakkaan lupa hänen asioidensa käsittelyyn - neuvolatyöryhmä terveydenhoitaja, lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, puheterapeutti - lapsen kasvun tukiryhmä päiväkodit - laajennettu neuvolatyöryhmä neuvolatyöryhmä + päivähoito - oppilashuoltoryhmä terveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori, rehtori, erityisopettaja, opettaja, lääkäri - koulun terveydellisten olojen kartoittaminen ja edistäminen - terveystiedontunnit/asiantuntijana terveyteen liittyvissä asioissa - verkostopalaverit - konsultaatio - kriisityö - vanhempainillat - - terveydenhoitaja, muut asiantuntijat - tilat - liikkumiseen tarvittavat kulkuvälineet - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - säännölliset kokoontumiskerrat - moniammatillisen yhteistyön sujuminen - perheiden sitoutuminen yhteistyöhön ja perhekeskeinen työtapa - mahdollisuus työnohjaukseen - asianmukaiset tilat ja välineet - välitön palaute - seuranta - kyselyt (mm. kouluterveyskysely joka toinen vuosi) -

23 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäneuvola 2. Asiakaskohderyhmä Ensisynnyttäjä-äideille ja noin 2kk ikäiselle vauvoille - Antaa vertaistukea vauvaperheille ja tutustuttaa vauvaperheitä toisiinsa - Auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa. - Tukea äidin hyvinvointia ja lapsen kehitystä ja siten vaikuttaa myönteisesti äiti-lapsi-suhteeseen ja lapsen suotuisaan kehitykseen. - Ryhmä - ryhmänjäsenten tutustuttaminen toisiinsa ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen - rohkaistaan äitejä keskustelemaan kokemuksistaan synnytyksestä ja vauvanhoidosta, omasta jaksamisesta ja hyödyntämään vertaistukea - kerrotaan lapsiperheiden palveluista Kiimingissä ja rohkaistaan perheitä käyttämään niitä (perhekerhot, avoimet kerhot, musiikkileikkikoulu ym ) Jokaiselle äidille ja vauvalle on varattu n 15min henkilökohtaista aikaa - vauvan havainnointi ja tutkiminen - yksilöllisen tuen ja hoito-ohjeiden antaminen - kaksi terveydenhoitajaa, terveydenhoitajien kokonaistyöajasta 0,9 % - ryhmätoimintaan sopivat tilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaustaidot - vuorovaikutustaidot. - empaattinen asenne. - tieto ja ammattiaito. - asianmukaiset tila - - asiakaspalaute. - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuraaminen jatkokäynneillä.

24 1. Palvelutuotteen nimi Perhevalmennus 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lastaan odottavat perheet Muut lasta odottavat perheet tarpeidensa mukaan Antaa perheille valmiuksia muuttuvassa elämäntilanteessa (raskaus, synnytys, lastenhoito ja vanhemmuus) - perusinformaation antaminen raskaudesta, lapsen kehitykestä, synnytyksestä, imetyksestä sekä vanhemmuudesta - ohjeiden antaminen fyysisen kunnon ylläpitämisestä raskauden aikana ja sen jälkeen - ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa koko perheen hammashoidosta - ohjausta vastasyntyneen hoidosta ja antaa tietoa lastenneuvolatoiminnasta - terveydenhoitaja, tarv. muita asiantuntijoita - ryhmätoimintaan sopivat tilat - tarvittava materiaali - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaidot - asiakastyytyväisyys - palautekeskustelut

25 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, suppea 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista Palvelun käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään - kuntoneuvola ilman ajanvarausta 4 kertaa viikossa klo koululaisten ryhtikontrollit ( 2. käynti jne.) - alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi - fysikaaliset hoidot esim. sähköstimulaatio, ultraääni - haastatteluun perustuva neuvonta ja ohjaus - tietoa itsehoidosta - hoidon tarpeen arviointi aika alle 30 min Fysioterapeutin työpanos Vastaanottotilat Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjeiden laadintaan = FysioTools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - asianmukaiset fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - materiaalit - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

26 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, peruskäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - koululaisten ensimmäinen ryhtitarkastuskäynti - terveydenhoitaja tai lääkäri on tehnyt tarpeen arvioinnin vastaanotollaan ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, josta aika sovitaan asiakkaan kanssa, tarvittaessa sovitaan kontrollikäynneistä - fysioterapia vastaanotolla - lääkäri on arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n.10 kertaa - vaativa alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi vastaanotolla, yksi käyntikerta - th tai lääkäri arvioinut tarpeen ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, jossa arviokäynnin jälkeen sovitaan hoitosarjasta - lymfaterapia, kerran hoitosarja - fysioterapeuttisiin mittauksiin perustuva ohjaus ja neuvonta, 2-5 käyntikertaa - vastaanottoaika min - Yhteys asiakkaaseen, ajan varaaminen, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin, muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti, kotihoito ja palvelukoti - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjelmien laadintaan = Fysio Tools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

27 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, laaja 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - fysioterapia asiakkaan kotona, koulussa tai päiväkodilla - lääkäri arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n. 10 kertaa - päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarpeen arviointi kotona selviytymisen tukemiseksi, käytön opastus - apuvälinetarve tullut esim. asiakkaalta, omaisilta, kotihoidolta, palvelukodeista - asunnonmuutostöiden arviointi - asunnonmuutostyötarve tullut asiakkaan vammaan tai sairauteen liittyen esim. erikoissairaanhoidosta, kotihoidoista, vammaispalvelusta, kuntoutuslaitoksista, toteutetaan yhteistyössä moniammatillisesti - Yhteydenotto asiakkaaseen, ajanvaraus, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin ja muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti ja palvelukodit - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja -välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - siirtymiset, terapia- ja apuvälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - potilastietojärjestelmä - Fysio Tools - mittarit - fysioterapiakoneet ja laitteet, terapiavälineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - lainattavien apuvälineiden saatavuus - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

28 1. Palvelutuotteen nimi Apuvälinepalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Apuvälinepalveluilla tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä Apuvälineprosessi: - lainausprosessi: apuvälineen tarpeen arviointia, sovitusta, käytön opastusta ja käytön seurantaa toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät apuvälineiden tarpeen arviointia tarvittaessa asiakkaan kotona Päivystykselliset apuvälineet (mm. kyynärsauvat, kipsikengät) ovat terveyskeskuksen vastaanotolla. - fysioterapeutin työpanos - tilojen asianmukaisuus apuvälinepalveluiden toiminnan kannalta - henkilökunnan työmatkapuhelimet - Effica Kunto, Effica-potilastietojärjestelmä, Kunto Apu (= esh:n käyttämä atk-ohjelma), Fysio Tools-ohjelma, atk-laitteet - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - Kunto Apu ohjelman käyttö - PPSHP:n apuvälineiden saatavuusperusteiden yhdenmukainen ja tasavertainen käyttö - Asiakastyytyväisyys - Asiakkaan oma tai omaisten arvio palvelun onnistumisesta - Asiakkaan omatoimisuuden ja kotona selviytymisen aste

29 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. - Ryhmältä saatava vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit Terveysliikunta ryhmät: - TULE 1- ryhmä - TULE 2- ryhmä - TULE 3-ryhmä - perhevalmennusryhmät 2 x vuodessa - miesten kuntosali - naisten kuntosali - painonhallinta Erityisryhmät: - neurologinen aktiiviryhmä aivohalvauskuntoutujille - parkinsonryhmä - reumaryhmä - yläraajaryhmä - alaraajaryhmä - kuntosaliryhmä SISU = Sinä Itse Selkäsi Uudistat ryhmä - lastenryhmä Fysioterapeutit arvioivat ja ohjaavat ryhmäläisiä sijoittumaan heille sopivaan ryhmään. Fysioterapeutit suunnittelevat ryhmien sisällöt, toteuttavat ryhmiä ja arvioivat tuloksellisuutta yhdessä ryhmäläisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. VOITAS (voimaa ja tasapainoa + 70-vuotiaille) ryhmien suunnittelu ja organisointi yhdessä Kiiminkijoen Opiston henkilökunnan kanssa. - ryhmien toteutus Kiiminkijoen Opiston toimesta kuntoutuksen ryhmätilassa - fysioterapeutin työpanos - asianmukaiset tilat - siirtymiset ja terapiavälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - fysioterapialaitteet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - Physio Tools asiakaskohtainen harjoitusohjelmisto - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut

30 1. Palvelutuotteen nimi Puheterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Terapia on asiakkaan kielen, puheen, äänen ja kommunikoinnin häiriöiden, kasvojen ja suun alueen motoristen toimintahäiriöiden ja syömis- ja nielemisvaikeuksien poistamista ja helpottamista sekä kehityksen tukemista puheterapeuttisin toimenpitein. - Terapiatoimenpiteillä pyritään normaalien toimintojen kehittymiseen tai palauttamiseen ja vaikeimmissa tapauksissa häiriöiden kompensoimiseen korvaavilla keinoilla Yksilöllinen puheterapia: sisältö määräytyy puheterapeuttisten tutkimusten perusteella. - puheterapian sisältöön ja määrään vaikuttavat asiakkaan puheterapeuttinen diagnoosi, häiriön vaikeusaste, meneillään oleva kuntoutuksen vaihe, valitut terapiamenetelmät, asiakkaan ikä ja perheen resurssit. Puheterapia on esimerkiksi lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukemista, änkytysterapiaa, ääniterapiaa, afasiaterapiaa. Ryhmämuotoinen puheterapia: - kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja tukemista ryhmässä. - ryhmäterapia tukee kommunikoinnin sosiaalista aspektia ja terapiaan on mahdollista soveltaa useita terapeuttisia ja ryhmätyöhön liittyviä teorioita. Lausunto Kuntoutussuunnitelman päivittäminen Terapia-aika min - Puheterapeutti - puheterapeuttinen harjoitusmateriaali - Effica-potilastietojärjestelmä - vastaanottotilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ajanmukainen ja riittävä harjoitusmateriaali (mm. tietokoneharjoitteet) - vanhempien selkeä ohjaaminen harjoitteiden tekemiseen ja tiedon jakaminen vanhemmille/omaisille/asiakkaalle - työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot - työntekijän ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - tiivis yhteistyö vanhempien ja muiden lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa - kuntoutussuunnitelman huolellinen laatiminen - riittävä aika tarkkaan raportointiin - puheterapian huolellinen suunnitteleminen - seurantatutkimukset - asiakkaan/vanhempien palaute - asiakkaan kommunikointikyvyn paraneminn (esim. puheen selkiytyminen, puhumaan oppiminen) - yhteistyötahojen ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen palautteet (esim. OYS).

31 1. Palvelutuotteen nimi Puheterapeuttinen tutkimusjakso 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Tehdä tutkimus mm. puheen, kielen, äänen, kommunikaation, lukitaitojen ja nielemisen häiriöistä ja häiriöiden vaikeusasteista - puheterapeuttinen orientoiva kartoitus 1 kerta (selvitetään tarvitaanko tarkempi laaja-alainen puheterapeuttinen tutkimus vai riittääkö ohjaus ja neuvonta tai tilanteen seuranta esim. ääntämishäiriöt, viivästynyt puheen ja kielen kehitys) min ajanvaraus - laaja-alainen puheterapeuttinen tutkimus 3-5 kertaa (selvitetään tarvitseeko asiakas puheterapiaa ja mitkä ovat puheterapia mahdollisuudet, huomioidaan myös asiakkaan resurssit) - puheterapeuttinen seurantatutkimus 3-5 kertaa(arvioidaan puheterapian tuloksellisuutta ja tarkennetaan kuntoutussuunnitelmaa) - kommunikaatioympäristön puheterapeuttinen arvio 1kerta (arvio siitä, miten asuin-, hoito-, tai työskentely ympäristö tukee asiakkaan kommunikointia) - kaikista tutkimuksista laaditaan lausunto liitteeksi OYS -lähetteeseen, Kelan hoitotukihakemukseen, päiväkotisuositukseen, vanhemmille, kouluun tai päiväkotiin tiedoksi lapsen tuen tarpeesta - laaditaan kuntoutussuunnitelma puoleksi vuodeksi eteenpäin - palvelun tuottamiseen tarvittava puheterapeutin kokonaistyöpanos min (sisältää suunnittelun, alkuvalmistelun, tutkimuksen, vanhempien/asiakkaan haastattelu, kirjaus, tulosten analysointi, moniammatillinen yhteistyö, tilastointi, kuntoutussuunnitelman laatiminen, tulosten läpikäyminen vanhempien/asiakkaan kanssa) - työtilat, puheterapeuttiset testit, tietokone, värilasertulostin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ajanmukaiset tutkimukseen vaadittavat testistöt (esim. Reynell testi, Korpilahden lausetesti yms.) - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - tiivis yhteistyö muiden lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa (esim. kiertävät erityislastentarhanopettajat, kiertävä esikoulun erityisopettaja, erityisopettaja) - tulosten tarkka kirjaaminen lausuntoon - hyvät vuorovaikutustaidot - riittävä aika tarkkaan raportointiin ja tulosten analysointiin - tutkimusten huolellinen suunnitteleminen ja tarkan kuntoutussuunnitelman laatiminen - asiakkaan ja vanhempien palaute työntekijälle - yhteistyötahojen palaute ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen palautteet (Oys)

32 1. Palvelutuotteen nimi Kuntoutuksen asiantuntijatyö 2. Asiakaskohderyhmä Perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö, yhteistyötahot, Kiimingin kunnan työntekijät, sidosryhmät, työryhmät, hankkeet ja projektit saada aikaan asiakkaiden tilassa tai tilanteessa) atkpalvelut, arkistointi, esim. henkilöstöön) arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi - puheterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana, tiedottajana ja kouluttajana omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella - fysioterapeutin ammatillinen näkemys kuntoutusprosessissa - moniammatillinen yhteistyö: kuntoutussuunnitelmapalaverit koulujen ja päiväkotien kanssa, yhteistyökokoukset/verkostokokoukset (Oulun läänin puheterapeuttien työneuvottelut, neuvolatyöryhmä, suuri neuvolapalaveri, keltojen, erityisopettajien, psykologien, terveydenhoitajien, lääkärien, puheterapeuttien kanssa pidetyt yhteistyöpalaverit, aikuisneurologiset meetingit,, seudulliset puheterapeutti kokoukset) - puheterapeuttinen/fysioterapeuttinen konsultaatio (esim. Keltot, erityisopettajat, Jaarankartanon työntekijät, päiväkodin henkilökunta) - kuntoutustyöryhmä, veteraanityöryhmä, veteraaniasian neuvottelukunta, TYKY-työryhmä - kouluttajantehtävät: kunnan eri toimipisteiden henkilökunnan kouluttaminen, opiskelijoiden ohjaus (logopedian ja fysioterapian alojen opiskelijat), perhevalmennus - ennaltaehkäisevät tehtävät, terveydenedistäminen: puhe- ja fysioterapeuttisten ongelmien ehkäiseminen tiedottamalla, tiedotusmateriaalin valmistaminen - hallinto ja kehittämistyö: toiminnan suunnitteleminen, koordinointi ja kehittäminen, laadunhallinta, tutkimus- ja kehittämistyö - puhelinkontaktit, sähköposti (päiväkodin, koulun, vanhempien ja omaisten yhteydenotot, yhteydenotot sidosryhmiin mm. apuvälinepalveluiden tuottajat - asiakkaan ohjaus: tavoitteena on lisätä asiakkaan vuorovaikutustaitoja ja edistää itsenäistä selviytymistä - perheen/omaisten/yhteisön/henkilökunnan ohjaaminen: tavoitteena lisätä asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden tietoja ja taitoja asiakkaan kommunikointiin ja päivittäisiin toimintoihin liittyvissä asioissa. - hankkeet ja projektit - henkilöstö, työtilat, tietokone, värilasertulostin, ammattikirjallisuus - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot - työntekijän ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - huolellinen valmistautuminen yhteistyöpalavereihin - työntekijän yhteistyö-, vuotovaikutustaidot - oman auton käyttö - kuntoutusprosessien eteneminen - arvioinnit ja palautteet asiakkailta ja yhteistyötahoilta

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t):

PALVELUSOPIMUS 2011. Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Vastuuhenkilö(t): Vastuuhenkilö(t): 2011 1 (5) 2011 Jämsän kaupunki / SoTe-tilaajakeskus & Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi VANHUSTEN PALVELUT Palvelun tilaaja (SoTe-tilaajalautakunta): JÄMSÄN KAUPUNKI SoTe-tilaajalautakunta Vastuuhenkilö(t):

Lisätiedot

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina.

Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. PALVELUTARJOUS 2012 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho

Lisätiedot

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119,05 600 71 428,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79,58 5800 461

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA 1 YHTEISET HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALIPALVELUT PALVELUTARJOUS 2012

KIIMINGIN KUNTA 1 YHTEISET HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALIPALVELUT PALVELUTARJOUS 2012 KIIMINGIN KUNTA 1 PALVELUTARJOUS 2012 KIIMINGIN KUNTA 2 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja

Lisätiedot

PALVELUTUOTELUETTELO 2011

PALVELUTUOTELUETTELO 2011 PALVELUTARJOUS 2011 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 SOSIAALIPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Tuet, avustukset, ostopalvelut Tuet, avustukset Ostopalvelut 1 310 000 Aikuis- ja perhesosiaalityö Suoritteet

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

KIIMINGIN KUNTA 1 KIIMINKIJOEN OPISTO OY PALVELUSOPIMUS 2011. Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö: KIIMINGIN KUNTA 1 Hyv.ltk 29.3.2011 34 Liite 12 PALVELUSOPIMUS 2011 Palvelun järjestäjä: Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Kiiminkijoen Opisto Oy Vastuuhenkilö: Juha Aho, tilaajajohtaja Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Työryhmä Apulaisylilääkäri Kyllikki Hyvönen ja Kaj Korhonen Terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT

LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 VANHUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Laitoshoito Pitkäaikaishoito Hpv 136,53 7200 982 994 Intervallihoito Hpv 148,16 720 106 678 Tehostettu

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t):

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö(t): PALVELUSOPIMUS 2008 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Vapaa-aikalutakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö: Tilaajajohtaja-sivistystoimenjohtaja Juha Aho Vastuuhenkilö(t): Palvelujohtaja

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja lihavuus laskuun monialaisella yhteistyöllä

Lasten ylipaino ja lihavuus laskuun monialaisella yhteistyöllä Lasten ylipaino ja lihavuus laskuun monialaisella yhteistyöllä Neuvolapäivät 21.10.2015 Helsinki Liisa Mikkola, oh, TtM, th Seinäjoki lyhyesti Väkiluku 60 903 asukasta (31.12.2014) Väestönlisäys v. 2014

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot