Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina."

Transkriptio

1 PALVELUSOPIMUS 2011

2 Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Vastuuhenkilö(t): Tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja Juha Aho Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta Vastuuhenkilö(t): Palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari Palvelujohtaja Matti Mäntymaa 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimus koskee kunnanvaltuuston päättämän Terveyspalvelut palvelualueen palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva lautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan ja/tai hankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. 2. Tuotettavat palvelut ja sopimuksen kokonaishinta Palvelualueelle tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Palvelun tuottaja tuottaa palvelun pääsääntöisesti itse käyttäen tukipalveluihin kuntaorganisaation omia palvelujen tuottajia. Palvelun tuottaja voi 1) hankkia palvelun kokonaisuudessaan/osittain kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta 2) hankkia palvelun tuottamiseen tarvittavia tukipalveluja kunnan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kaikki tuottajan hankkimat ostopalvelut sisältyvät kokonaishintaan. Kunnan ulkopuolelta hankittavia ostopalveluja ovat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, yhteispäivystys, lääkinnällinen kuntoutus, erikoistutkimukset ja erikoislääkärikonsultaatiot ja muita euromäärältään pienempiä ostopalveluita. Ostopalveluiden kokonaissumma on Ulkopuoliset ostot on toteutettava sopimuksen kokonaishinnan puitteissa. Ulkopuolelta hankittujen palveluiden on täytettävä tässä sopimuksessa sovitut palveluiden laatu- ja sisältömääritykset ja palveluntuottaja on velvollinen valvomaan ja raportoimaan palvelun järjestäjälle hankittujen palveluiden laadusta, sisällöstä ja määrästä kuten omasta tuotannostaan. Tuottaja huolehtii tietojen antamisesta tilaajalle tilastointiin, raportointiin, talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun sekä lautakuntien valmisteluun liittyviin tehtäviin. Tuotanto osallistuu asioiden lautakuntavalmisteluun tilaajan kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Talouden tervehdyttämistoimet toteutetaan palvelusopimuksessa valtuuston 72 /2009 ja lautakunnan päätösten mukaisina. Mielenterveystyön kotikuntoutusta toteutetaan tämän sopimuksen uutena toimintamuotona. 3. Palvelutuoteluettelo sekä seurattavien tuotteiden määrät ja hinnat. Liitteessä nro 1 on lueteltu palvelualueelle sopimuskaudella tuotettavaksi sovitut palvelut, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä ja yksikköhinnat. Tarvittaessa muutoksista neuvotellaan tilaajan kanssa. Palvelun hinta sisältää kaikki palvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset menot sekä pääomakulut (poistot ja sisäinen korko), joista on vähennetty tuottajan saama palvelun käyttäjältä perimä maksu tai korvaus. Sopimuksen hinnanmuutokset hyväksyy järjestämisvastuussa oleva lautakunta ja palvelujohtokunta. Tilaajan sopimusohjausvaikutuksen toteutumiseksi edellä mainitusta muutoksista neuvotellaan osavuosikatsauksien yhteydessä. Lisäksi puolen vuoden palveluiden käyttö arvioidaan talousraporttien toteutuman mukaan. Muutos laskutuskäytännöissä sovitaan erikseen. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotettujen palveluiden määrä lisääntyy terveysneuvonnassa ennaltaehkäisevän työn asetuksen velvoitteiden mukaisesti. 4. Palvelutuotekuvaukset ja palvelujen sisältö Liitteessä nro 2 on esitetty sopimuksessa sovittujen palveluiden palvelutuotekuvaukset. Sopimuskaudella erityishuomio kiinnitetään palvelukuvausten kehittämiseen.

3 5. Sopimuksen tavoitteet ja arviointi Talousarviossa valtuusto on päättänyt palvelualueen kriittisistä menestystekijöistä, arviointikriteereistä, mittareista ja tavoitetasosta, joilla arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Liitteessä nro 3 esitetään hyvinvointilautakunnan hyväksymät BSC:n mukaiset terveyspalveluiden tavoitteet ja niiden arviointi. Sovittu tavoitetaso arvioidaan sopimuskaudella kolmannesvuosittain. Tuottaja on velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakuntien arviointia varten sopimuskaudella päättynyttä seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tässä yhteydessä tuottaja antaa selvityksen perusteluineen mahdollisesta palveluiden yli- /alikäytöstä. Tuottajan omasta toiminnastaan tekemien (liitteen 2 palvelutuotekuvausten mukaisista) arvioinneista raportoidaan tilaajalle viimeistään mittaamista ja dokumentointia seuraavaan osavuosikatsaukseen mennessä (mm. asiakastyytyväisyyskyselyt). Muista raporteista palvelutuotanto ja tilaaja sopivat erikseen. Raportointia kehitetään yhteistyössä vuoden 2011 aikana palvelemaan sekä tilaajan että tuotannon tarpeita. 6. Palveluiden laatu Palveluiden laadulle asetetaan tässä sopimuksessa seuraavat kriteerit: lakisääteisiä palvelun saatavuuden määräaikoja noudatetaan sekä talousarviossa 2011 sovitut BSC-arviointimittarit ja tavoitteet. Terveydenedistämistyössä terveyspalveluissa on kehitetty Tupakasta vieroittamisen hoitopolku, joka juurrutetaan pysyväksi toimintamalliksi tupakoinnin vähentämiseksi. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen (380/2009) velvoitteet ja kehittämistoimet toteutetaan. TsekPoint-toimintaa jatketaan nuorisopalveluiden kumppanina. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset toteutetaan yhteistyössä sosiaalipalvelujen ja työpajan kanssa. Palveluiden pääprosessit kuvataan sopimuskauden aikana. Kuntoutuksen ryhmätoimintaa kehitetään lisäämällä eri sairauksiin kohdentuvaa ryhmätoimintaa. Neuvolaremontti ja alkava terveyskeskuksen laajennus sekä peruskorjaus hankaloittavat asiakaspalvelua toiminnan väliaikaisjärjestelyjen takia. 7. Asiakasmaksut Asiakasmaksujen perusteista ja tasosta päättää järjestämisvastuussa oleva lautakunta. Asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä huolehtii tuottaja oman tuotannon osalta. Laskutetut asiakasmaksut kirjataan tuottajan tuloksi ja johtokunnan poistamat maksut kirjataan tuottajan kuluksi. 8. Palvelun yli- ja alikäyttö Mikäli lautakunnan (järjestäjä) on järjestettävä tässä sopimuksessa sovittuja palveluja kuntalaisten palvelutarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuen arvioitua enemmän tai vähemmän niin, että sopimuksen kokonaishinta ylittyisi tai alittuisi tuotteiden yksikköhintoja ei tarkisteta. Ylityksestä sovitaan erikseen kunnanhallituksen linjaamalla tavalla. Tuotemäärät noussevat koska lomautukset peruuntuivat. Tuotteen hintaa tarkistetaan järjestäjän ja tuottajan välillä seuraavasti sovituilla periaatteilla, elleivät osapuolet ole muuta sopineet Oma toiminta Tuotantomäärän ylityksestä järjestäjä korvaa tuottajalle vain ylituotannosta aiheutuneet välittömät lisäkulut. Vastaavasti tuotantomäärän alittuessa järjestäjä korvaa käyttämättä jääneestä ja varatusta kapasiteetista tuottajalle jääneet tuotannon perusvalmiuskulut. Palvelusopimuksen toteutumista seurataan säännöllisissä tapaamisissa Ostopalvelut, avustukset ja muut läpilaskutettavat erät Mikäli järjestäjän on kuntalaisten palvelutarpeista johtuen järjestettävä arvioitua enemmän lakisääteisistä tarpeista johtuen ostopalveluita tai myönnettävä avustuksia, korvaa järjestäjä täysimääräisesti yhteisesti sovitut ostopalvelujen/avustusten ylitykset. Pääsääntöisesti kate etsitään vahvistetusta talousarviosta yhteistyössä tilaajan kanssa. Ostopalvelujen/avustusten käytön jäädessä alle arvioidun korvaa järjestäjä tuottajalle vain toteutuneet kulut Seuranta Mahdollisesta yli- ja alikäytöstä tulee tilanteen syntyessä informoida tilaajaa. Palvelun yli- tai alikäyttöä arvioidaan vähintään kolmannesvuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin yhteydessä.

4 8.4. Järjestäjän ja tuottajan erikseen sopimat ehdot yli- ja alikäyttötilanteisiin Talousarvion laadinnan perusteiksi seuraavalle vuodelle sekä kuluvan vuoden talouden tasapainottamisvaatimusten toteuttamisen seuraamiseksi laaditaan myös puolivuotistoteuma. 9. Seuranta ja raportointi Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden arvioinnista tilaaja ja tuottaja neuvottelevat osavuosikatsausten yhteydessä. Tuottaja tekee seurantaraportin järjestäjälle kolmannesvuosittain, kuten edellä on sovittu. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Lasku tulee olla yksilöity niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot sovituille lautakunnan kustannuspaikoille ja vastaavasti tuottajalle voidaan kohdentaa laskusta saadut tulot tuottajan kustannuspaikoille. Laskutuksen muutos toteutetaan erikseen sovittavalla tavalla. 10. Järjestäjän ja tuottajan yhteistoiminta. Kunnanjohtaja vastaa toimintasäännön mukaisesti palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Tilaajajohtaja ja tilaaja-asiantuntija vastaavat ao. lautakunnan tehtäväalueiden palveluiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yhteistyöstä tilaaja- ja tuottajaorganisaation kesken kyseisten tehtäväalueiden osalta. Järjestäjän nimeämä tehtäväalueen vastuuhenkilö voi kutsua koolle tarvittaessa palvelutuottajan tehtäväalueen johtoa ja henkilöstöä neuvotteluun palveluiden suunnittelua, kehittämistä, raportointia yms. varten. Järjestäjä on velvollinen informoimaan tuottajaa ajoissa tulevista rakenteellisista tai muista muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat tuotannon ylläpitoon ja rakenteisiin. Tilaajajohtaja, tilaaja-asiantuntija ja palvelujohtaja voivat sopia palvelusopimuksen vähäisistä muutoksista toimivaltansa puitteissa. Huomattavat muutokset hyväksyy hyvinvointilautakunta ja palvelujohtokunta. Kumppanuuspalaverit aloitetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen. Toteutetaan uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaisee kunnanhallitus. Palvelusopimus on käsitelty Hyvinvointilautakunnassa Kokouspvm xx Palvelujohtokunnassa xx Päiväys ja allekirjoitukset Juha Aho, tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja Matti Mäntymaa, palvelujohtaja, johtava lääkäri lautakunnan esittelijä Liitteet (Huom! Myös liitteiden oltava pystysuunnassa luettavia) nro 1: Palvelutuoteluettelo nro 2: Palvelutuotekuvaukset nro 3: Terveyspalvelujen tavoitteet ja arviointi 2011 nro 4: Talouden seurantaraportti

5 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119, Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79, Päivystyskäynti lääkärin vastaanotolla Käynti 39, Lääkärin puhelinkontakti Kontakti 19, Lääkärin asiantuntijatehtävät Vuosi , Hoitajan vastaanotto Käynti 24, Sairaanhoitajan ohjantakäynti Käynti 85, Hoitajan hoidon arviointi Vuosi , Ryhmäohjaus Ryhmä 1 452, Terveysneuvonta Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 27, Seurantakäynti terveydenhoitajalla Käynti 34, Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla Käynti 47, Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa Käynti 125, Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa Käynti 59, Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus Vuosi , Neuvolan kotikäynti Kotikäynti 111, Asiantuntijapalvelut Vuosi , Ryhmäneuvola Ryhmä 505, Perhevalmennus Ryhmä 1 271, Kuntoutus Fysioterapia, suppea Käynti 47, Fysioterapia, peruskäynti Käynti 55, Fysioterapia, laaja Käynti 102, Ryhmäterapia Ryhmä 93, Apuvälinepalvelut Tapahtuma 36, Puheterapia Käynti 51, Puheterapeuttinen tutkimus Tutkimusjakso 170, Kuntoutuksen asiantuntijatyö Vuosi , Suun terveydenhuolto Perushoidon käynti Käynti 77, Ensiapukäynti Käynti 61, Oikomishoidon käynti Käynti 82, Hoitohenkilökunnan käynti Käynti 36, Röntgenkäynti Käynti 34, Mielenterveyspalvelut Asiakastapaaminen Käynti 66, Vaativa asiakastapaaminen Käynti 150, Neuvonta ja ohjaus Vuosi , Ryhmäpalvelut Ryhmä 502, Asiantuntijatehtävät Vuosi , Psykologin tutkimusjakso Tutkimusjakso 570, Ostopalvelut Alihankintaostot , TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

6 1. Palvelutuotteen nimi Vaativa käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - sairauksien ennaltaehkäisy - sairauksien hoito - terveyden edistäminen - jatkohoidon järjestäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 60 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - mielenterveyspotilaiden käynnit - aikaa vievät diabetes- ja muut potilaat (mm. kotisairaanhoito) - toimenpiteet, joissa tarvitaan avustavaa henkilökuntaa ja kustannuksiltaan merkittäviä välineitä (mm. kierukan asettaminen) - lääkärin työpanos ja hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - lääkärin vastaanoton tilat - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-potilastietojärjestelmä ja arkistoidut kertomustiedot laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - tarkoituksenmukainen jatkohoito perusterveydenhuollossa tai tarpeen mukaan erikoissairaanhoidossa - asiakastyytyväisyyskyselyt

7 1. Palvelutuotteen nimi Käynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien hoito - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - erikoissairaanhoidon jatkohoidon toteuttaminen - jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 30 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 41 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet, hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

8 1. Palvelutuotteen nimi Päivystyskäynti lääkärinvastaanotolla 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - sairauksien diagnosointi ja hoito - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen - ajan varaaminen (hoitajat) - 15 minuutin vastaanottokäynti lääkärillä - tutkimusten ja jatkohoidon järjestäminen (lääkäri + hoitajat) - mahdollisesta uudesta käynnistä tai soitosta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 26.8 % - lääkärin vastaanoton tilat - hoitohenkilöstön avustava työpanos (ajanvaraus, avustaminen toimenpiteissä, jatkotoimenpiteet, vastaanoton toimintaan liittyvä muu työ) - lääkkeet. hoitotarvikkeet ja kalusto - potilasarkisto - sanelujen kirjoittaminen (palvelusihteerit) - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palvelujen saatavuus (käyntien määrä ja odotusaika) - ei turhia kontrollikäyntejä - ei turhia erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

9 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin puhelinkontakti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - lääkärin tavoitettavuus - korvaa usein vastaanottokäynnin - terveydentilan arviointi ja hoidon seuranta - tutkimustulosten tiedustelu - hoito-ohjeet - soittoaika varataan etukäteen (hoitaja tai lääkäri itse) - soittoajan kesto 10 minuuttia - lääkäri soittaa potilaalle - soitto dokumentoidaan sairauskertomukseen - terveydentilan arviointia - laboratorio- ja muiden tutkimustulosten arviointia - hoito-ohjeet ja jatkohoidosta sekä seurannasta sopiminen - lääkäreiden työajankäyttö 6 % - lääkärin vastaanottotilat - puhelin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

10 1. Palvelutuotteen nimi Lääkärin asiantuntijatehtävät 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - moniammatillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja kuntalaisten asioiden hoitamisessa - sairauksien ennaltaehkäisy - terveyden edistäminen - kokonaisvaltainen tilannearviointi - konsultaatiot eri ammattiryhmien välillä - mielenterveystyön palaverit (2 t/ vk) - kuntoutustyöryhmä (0,5 t/ vk) - kuntoutuksen asiakastyöryhmä (0,5 t / vk) - veteraanityöryhmä (8 t / v) - tartuntatautityöryhmä (0,5 t / vk) - vanhustenhuollon lääkäripalvelut (14 tuntia/vk) - lääkäreiden työajankäyttö muuhun 2 % ja vanhustenhuoltoon 5% - ryhmä- ja neuvottelutilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - potilasarkisto - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - ei turhia kontrollikäyntejä, eikä erikoissairaanhoitoon lähettämisiä - asiakastyytyväisyyskyselyt

11 Palvelutuotteen nimi Hoitajan vastaanottokäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat (palvelun kulun tai prosessin - edistetään kuntalaisten terveyden edistämistä, kotona selviytymistä ja itsehoitoa - terveydentilan arviointia ja hoito-ohjeita - sairauksien ja tapaturmien hoito, kun lääkärin vastaanotto ei ole tarpeen - lääkärin suunnitteleman jatkohoidon toteutus - ilman ajanvarausta klo ja ajanvarauksella klo hoidon tarve arvioidaan vastaanotolla tai edeltävästi puhelimitse - korvahuuhtelut, ompeleiden poistot, haavahoidot, injektiot, verenpaineen mittaukset, vieritestit, ihottumien arviot, infektiotautien arviointi ja hoito - tarvittaessa laboratorionäytteisiin lähettäminen, ajanvaraus ja tulosten tulkinta - tarvittaessa lääkärin konsultaatio, ajanvaraus lääkärille/hoitajalle - hoitovälinejakelukäynnit - kuulontutkimuskäynnit - rokotuskäynnit - kipsaukset, teippaukset, i.v-hoidot - sairaanhoitajan, terveyskeskusavustajan tai lääkintävahtimestarin työpanos - vastaanotto-, hoitovälinejakelun tilat - hoitotarvikkeet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä, tiedonhallintavälineet - matkustusresurssi - henkilöstö-, tiedonhallinta- ja taloushallinnon palvelut, puhtauspalvelut - koulutus, osaaminen - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - palveluiden saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

12 1. Palvelutuotteen nimi Sairaanhoitajan ohjantakäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - pitkäaikaissairauden hyvä hoitotasapaino - päivystyskäyntien ja sairaalajaksojen väheneminen - diagnoosi pystytään tekemään mahdollisimman varhaisessa - vaiheessa ja aloittamaan hoito - terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - tietoa sairaudesta - terveydentilan arviointia - hoito-ohjeiden saantia - turvataan jatkohoito - hyvä hoitomotivaatio itsehoitoon - diabetespotilaat - astmapotilaat - reumapotilaat - verenpainepotilaat - sydänpotilaat - uniapneapotilaat - ravitsemusvastaanotto - sairaanhoitajien oman vastaanottotoiminnan työajankäytöstä 10% - vastaanottoaika min - sairaanhoitajan vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - sairauden komplikaatioista johtuvien käyntimäärien väheneminen ja sairaalajaksojen väheneminen - palvelujen saatavuus - asiakastyytyväisyyskyselyt

13 1. Palvelutuotteen nimi Hoitajan hoidon arviointi 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kunnan asukkaat - välitön yhteydensaanti - hoidon tarpeen arviointi - hoito-ohjeiden antaminen (palvelun kulun tai prosessin tarvittavat resurssit (esim. henkilökunta, tilat) - terveydentilan arviointi - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten ja lähetteiden tekeminen - kirjaaminen ja tilastointi - ajan varaaminen ja konsultointi - hoitajien työajankäytöstä keskimäärin 19 % - puhelin, viestien vastaanottojärjestelmä - hoitajien vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS (liittyen arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta) - koulutus - hyvä ammattiosaaminen - riittävä ajankäyttö - asianmukaiset tilat ja laitteet - asiakkaan ohjautuminen tarkoituksenmukaiseen hoitoon - välitön yhteydensaanti - asiakastyytyväisyyskyselyt

14 Palvelutuotteen nimi Ryhmäohjaus 2. Asiakaskohderyhmä - painonhallinta- ja ensitietoa diabeteksesta -ryhmät, sydän- ja kolesteroliryhmät, astmaryhmät ja tupakkaryhmät - (palvelun kulun tai prosessin 5. Palvelun toteuttamiseen - hoidonohjauksen tarjoaminen mahd.laajoille asiakasryhmille - yksilöohjauksiin kohdistuvan paineen helpottaminen - asiakkaan tietoisuuden lisääminen ja omahoidon tukeminen sekä vertaistuen mahdollistaminen ryhmässä - sisältää 2-4 ryhmätapaamista ja tarvittaessa yhden seurantatapaamisen. - tapaamisten kesto t kerrallaan. - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut 6. Palvelun tuottamiseen henkilökunta, toiminta, tilat) sairaan-/terveydenhoitajan/lääkärin työpanos (valmistelu, tapaamiset, jälkiarviointi) - ryhmätoimintaan sopivat tilat esim. henkilöstöön, vuorovaikutukseen, tuloksiin tms.) - ryhmäohjaustaidot - vuorovaikutustaidot - tieto ja ammattitaito - asianmukaiset tilat - ohjausmateriaali - asiakaspalaute - 15D elämänlaatumittari - asiakkaan terveydentilan seuranta jatkokäynneillä

15 1. Palvelutuotteen nimi Suppea neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Kutsuntaikäiset nuoret miehet ja varusmiespalvelukseen hakevat vapaaehtoiset naiset Seulontaikäiset naiset ja kontrolliin kutsutut, Terveysneuvonnan asiakkaat - kutsunnat - tietoa nuoren terveydentilasta asevelvollisuutta varten - PAPA kohdunkaulansyövän ehkäisy - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - kutsuntatarkastus kerärään tietoa nuoren terveydentilasta - PAPA haastattelu, näytteenotto, rintojen tutkimisen opastus - terveysneuvonnan kontrollit tarvittavat mittaukset, toimenpiteet. ohjaus ja tukeminen - vastaanottokäynnin kesto min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 6,4 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - koulutus - hyvä tieto-taito - riittävä ajankäyttö - materiaalit - asianmukaiset tilat ja laitteet - PAPA-vuosiraportti - välitön asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt

16 1. Palvelutuotteen nimi Seurantakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Terveysneuvonnan asiakkaat - äidin ja sikiön terveydentilan seuraaminen ja valmentautuminen synnytykseen - lapsen ja nuoren terveydentilan seuraaminen ja edistäminen ja vaikeuksien tunnistaminen - hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - raskauden seurantakäynti äitiysneuvolassa - 4 kk, 8 kk ja 1.5 v. käynti lastenneuvolassa ja muut harkinnanvaraiset käynnit. - kouluterveydenhuollon tarkastukset 3., 5., 6., 7. ja 9. vuosiluokan oppilaat ja lukion 1. ja 3.luokan opiskelijat - vastaanottokäynnin kesto 30 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 19,3 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - riittävän tiheät ja säännölliset käynnit ovat edellytys ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluterveyskyselyt

17 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen neuvolakäynti terveydenhoitajalla 2. Asiakaskohderyhmä Odottavat perheet, lapset ja nuoret ja heidän perheensä - lasta odottavan perheen, lapsen, nuoren ja hänen perheen hyvinvoinnin edistäminen ja riskitekijöiden varhainen tunnistaminen - tarvittavien tukitoimenpiteiden järjestäminen. - ensikäynti äitiysneuvolassa - lastenneuvolakäynnit 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 8-9 kk, 1 v., 2 v., 3 v., 4 v. 5 v. ja 6 v. iässä - kouluterveydenhuollon tarkastukset 1., 5.ja 8.vuosiluokan oppilaat ja lukion 2. luokan opiskelijat sekä erityis- ja harjaantumiskoulun oppilaat vuosittain (sis. hyvinvointikartoitukset) - vastaanottokäynnin kesto 60 min - terveydenhoitajien työajankäytöstä 26,8 % - vastaanottotilat - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet. - puhtauspalvelut - tiedonhallintapalvelut - yhteistyökyky ja työhön sitoutunut pysyvä henkilökunta - ammattitaito ja vuorovaikutustaidot - täydennyskoulutus - asiakkaan terveydentilan seuraaminen - asiakaspalaute - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - kokonaisvaltainen työskentely perheen kanssa vaatii perehtyneisyyttä, pitkäjänteistä työotetta ja aitoa kiinnostusta ja halua auttaa. -

18 1. Palvelutuotteen nimi Laaja-alainen lääkärikäynti terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä koululaiset (1 lk, 5. lk ja 8 lk). - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - koululaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - lääkärin ajankäyttö min. - terveydenhoitajan avustava työpanos - vastaanottotilat ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus asiakkaan kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - hyvin toimiva moniammatillinen yhteistyö (terveydenhoitaja, päiväkodit, koulut, erityistyöntekijät, muut terveydenhuollon organisaatiot) - palveluiden riittävän hyvä saatavuus - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt

19 1. Palvelutuotteen nimi Peruskäynti lääkärillä terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Lapsiperheet (6 vk, 4 kk, 8 kk, 1,5 v.), lasta odottavat perheet (ensikäynti, 28 rvk, 36 rvk, jälkitarkastus), perhesuunnitteluasiakkaat, kutsuntaikäiset, - lasten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyserojen kaventaminen - lasten/nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, raskauden turvallinen eteneminen - mahdollisiin riskitekijöihin varhainen puuttuminen - perhesuunnittelun ja raskauden ehkäisyn optimaalinen toteutus - varusmiesten palvelukelpoisuuden onnistunut arviointi - asiakkaan yhteydenotto terveydenhoitajaan, tutkimusten ohjelmointi ja ajanvaraus lääkärille - terveyden tilan tarkistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen - terveyden riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen - lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaitojen arviointia - perheiden elämäntilanteen arviointia (osana perheen hyvinvointikartoitusta) - terveydenhoitajan suorittamat tutkimukset ja mahdolliset laboratorionäytteiden otot avustavana suoritteena - - lääkärin työaika min. - terveydenhoitajan työpanos - vastaanottotilat - Effica-potilastietojärjestelmä - - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - hyvät kliiniset tiedot ja taidot - onnistunut vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa - riskitekijöiden onnistunut tunnistaminen ja niihin puuttuminen - palveluiden saatavuus riittävän hyvä - osallistuminen moniammatillisiin työryhmiin ja verkostoneuvotteluihin - kouluterveyskyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt - normaaliin synnytykseen johtanut raskauden kulku (raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden välttäminen)

20 1. Palvelutuotteen nimi Neuvolan kotikäynti 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lasta odottavat perheet, vastasyntyneen perheet, lapsen ja nuoren perheet - perhekeskeisen ja luottamuksellisen suhteen solmiminen lapsiperheeseen - tutustuminen kaikkiin perheen jäseniin ja perheen arkiympäristöön ja elämäntapoihin - ennaltaehkäistä vaikeuksia ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat perheet - tukea vanhempia muuttuvassa elämäntilanteessa vanhemmuus, parisuhde, vauvan hoito - käynti lapsen ja perheen kotona - tutustuminen perheenjäseniin ja perheen elämäntilanteeseen sekä elinolosuhteisiin - äidin ja isän haastattelu ja havainnointi - tukea antava keskustelu vanhemmuus, vauvan hoito, imetys, parisuhde, vuorovaikutus - ohjaus ja neuvonta terveelliset elämäntavat - moniammatillisen yhteistyön suunnittelu ja aloitus riskiperheiden kohdalla - vauvan havainnointi ja tutkiminen - erityisesti äidin voinnin huomioiminen - toipuminen synnytyksestä, mieliala ja jaksaminen, vuorovaikutus vauvan kanssa ja tukea imetykseen - ohjaus ja neuvonta vauvan hoitoon liittyvissä asioissa - terveydenhoitajien työajankäytöstä 10,8 % - vastaanottotilat - matkustamiseen tarvittava aika- ja välineresurssi - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - hoitotarvikkeet ja -välineet - riittävästi aikaa tutustua ja paneutua perheen tilanteeseen - hyvät vuorovaikutustaidot, tavoitteena luoda luottamuksellinen ja perhekeskeinen suhde - empaattinen asenne, tietoa ja ammattiaitoa - moniammatillista yhteistyötä - ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuranta jatkokäynneillä - asiakaspalaute

21 Palvelutuotteen nimi Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus 2. Asiakaskohderyhmä Äitiys-, perhesuunnittelu-, lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat - nopea yhteys terveydenhoitajaan - lisää perheiden turvallisuuden tunnetta ja valmiuksia ratkaista terveysongelmia - hoidontarpeen arviointi ja hoito-ohjeiden antaminen - vähentää tarvetta mennä lääkärin vastaanotolle - tuetaan asiakkaiden itsehoitovalmiuksia (palvelun kulun tai prosessin - lapsen/asiakkaan terveydentilan arviointi - hoitoon ohjaus - hoito-ohjeiden antaminen ja neuvonta - todistusten kirjoittaminen - lähetteiden tekeminen (laboratorio, äitiysneuvola) - kirjaaminen sairauskertomusjärjestelmään, tilastointi - ajan varaaminen tai konsultointi tarvittaessa lääkärille ja muille asiantuntijoille - terveydenhoitajan työpanos - tilat, kalusteet, viestintävälineet - Effica-potilastietojärjestelmä - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - tietoa sairauksista ja niiden hoidosta - selkeää viestintää, kykyä itsenäisiin päätöksiin - yhteydenoton vaivattomuus - asiakaspalaute - palaute työyhteisöltä - asiakastyytyväisyyskyselyt

22 1. Palvelutuotteen nimi Asiantuntijapalvelut terveysneuvonnassa 2. Asiakaskohderyhmä Kiiminkiläiset perheet Yhteistyökumppanit - moniammatillisen yhteistyön keinoilla varhainen puuttuminen ongelmiin - yhteisten tavoitteiden ja toimintasuunnitelman laatiminen - yhteistyön kehittäminen Työskentely työryhmissä, yhteistyökumppaneiden kanssa joissa asiakas mukana tai asiakkaan lupa hänen asioidensa käsittelyyn - neuvolatyöryhmä terveydenhoitaja, lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, puheterapeutti - lapsen kasvun tukiryhmä päiväkodit - laajennettu neuvolatyöryhmä neuvolatyöryhmä + päivähoito - oppilashuoltoryhmä terveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori, rehtori, erityisopettaja, opettaja, lääkäri - koulun terveydellisten olojen kartoittaminen ja edistäminen - terveystiedontunnit/asiantuntijana terveyteen liittyvissä asioissa - verkostopalaverit - konsultaatio - kriisityö - vanhempainillat - - terveydenhoitaja, muut asiantuntijat - tilat - liikkumiseen tarvittavat kulkuvälineet - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - säännölliset kokoontumiskerrat - moniammatillisen yhteistyön sujuminen - perheiden sitoutuminen yhteistyöhön ja perhekeskeinen työtapa - mahdollisuus työnohjaukseen - asianmukaiset tilat ja välineet - välitön palaute - seuranta - kyselyt (mm. kouluterveyskysely joka toinen vuosi) -

23 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäneuvola 2. Asiakaskohderyhmä Ensisynnyttäjä-äideille ja noin 2kk ikäiselle vauvoille - Antaa vertaistukea vauvaperheille ja tutustuttaa vauvaperheitä toisiinsa - Auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa. - Tukea äidin hyvinvointia ja lapsen kehitystä ja siten vaikuttaa myönteisesti äiti-lapsi-suhteeseen ja lapsen suotuisaan kehitykseen. - Ryhmä - ryhmänjäsenten tutustuttaminen toisiinsa ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen - rohkaistaan äitejä keskustelemaan kokemuksistaan synnytyksestä ja vauvanhoidosta, omasta jaksamisesta ja hyödyntämään vertaistukea - kerrotaan lapsiperheiden palveluista Kiimingissä ja rohkaistaan perheitä käyttämään niitä (perhekerhot, avoimet kerhot, musiikkileikkikoulu ym ) Jokaiselle äidille ja vauvalle on varattu n 15min henkilökohtaista aikaa - vauvan havainnointi ja tutkiminen - yksilöllisen tuen ja hoito-ohjeiden antaminen - kaksi terveydenhoitajaa, terveydenhoitajien kokonaistyöajasta 0,9 % - ryhmätoimintaan sopivat tilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaustaidot - vuorovaikutustaidot. - empaattinen asenne. - tieto ja ammattiaito. - asianmukaiset tila - - asiakaspalaute. - perheen ja lapsen hyvinvoinnin seuraaminen jatkokäynneillä.

24 1. Palvelutuotteen nimi Perhevalmennus 2. Asiakaskohderyhmä Ensimmäistä lastaan odottavat perheet Muut lasta odottavat perheet tarpeidensa mukaan Antaa perheille valmiuksia muuttuvassa elämäntilanteessa (raskaus, synnytys, lastenhoito ja vanhemmuus) - perusinformaation antaminen raskaudesta, lapsen kehitykestä, synnytyksestä, imetyksestä sekä vanhemmuudesta - ohjeiden antaminen fyysisen kunnon ylläpitämisestä raskauden aikana ja sen jälkeen - ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa koko perheen hammashoidosta - ohjausta vastasyntyneen hoidosta ja antaa tietoa lastenneuvolatoiminnasta - terveydenhoitaja, tarv. muita asiantuntijoita - ryhmätoimintaan sopivat tilat - tarvittava materiaali - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaidot - asiakastyytyväisyys - palautekeskustelut

25 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, suppea 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sen alenemista Palvelun käyttäjien mahdollisimman omatoiminen selviytyminen elinympäristössään - kuntoneuvola ilman ajanvarausta 4 kertaa viikossa klo koululaisten ryhtikontrollit ( 2. käynti jne.) - alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi - fysikaaliset hoidot esim. sähköstimulaatio, ultraääni - haastatteluun perustuva neuvonta ja ohjaus - tietoa itsehoidosta - hoidon tarpeen arviointi aika alle 30 min Fysioterapeutin työpanos Vastaanottotilat Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjeiden laadintaan = FysioTools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - asianmukaiset fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - materiaalit - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

26 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, peruskäynti 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - koululaisten ensimmäinen ryhtitarkastuskäynti - terveydenhoitaja tai lääkäri on tehnyt tarpeen arvioinnin vastaanotollaan ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, josta aika sovitaan asiakkaan kanssa, tarvittaessa sovitaan kontrollikäynneistä - fysioterapia vastaanotolla - lääkäri on arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n.10 kertaa - vaativa alle kouluikäisten motorisen kehityksen arviointi vastaanotolla, yksi käyntikerta - th tai lääkäri arvioinut tarpeen ja tehnyt lähetteen fysioterapiaan, jossa arviokäynnin jälkeen sovitaan hoitosarjasta - lymfaterapia, kerran hoitosarja - fysioterapeuttisiin mittauksiin perustuva ohjaus ja neuvonta, 2-5 käyntikertaa - vastaanottoaika min - Yhteys asiakkaaseen, ajan varaaminen, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin, muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti, kotihoito ja palvelukoti - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - ohjelmisto henkilökohtaisten harjoiteohjelmien laadintaan = Fysio Tools - fysioterapeuttiseen tutkimiseen tarvittavat mittarit esim. puristusvoimamittari, scoliometri - fysioterapiakoneet, -laitteet ja -välineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

27 1. Palvelutuotteen nimi Fysioterapia, laaja 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä - fysioterapia asiakkaan kotona, koulussa tai päiväkodilla - lääkäri arvioinut tarpeen ja lähetteellä tapahtuva hoitosarja n. 10 kertaa - päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarpeen arviointi kotona selviytymisen tukemiseksi, käytön opastus - apuvälinetarve tullut esim. asiakkaalta, omaisilta, kotihoidolta, palvelukodeista - asunnonmuutostöiden arviointi - asunnonmuutostyötarve tullut asiakkaan vammaan tai sairauteen liittyen esim. erikoissairaanhoidosta, kotihoidoista, vammaispalvelusta, kuntoutuslaitoksista, toteutetaan yhteistyössä moniammatillisesti - Yhteydenotto asiakkaaseen, ajanvaraus, hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi, kirjaaminen, tilastointi, kirjalliset hoito-ohjeet, yhteydenpito vanhempiin, omaisiin ja muihin toimijoihin esim. koulu, päiväkoti ja palvelukodit - Fysioterapeutin työajasta - Vastaanottotilat - Hoitotarvikkeet ja -välineet, atk-laitteet - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - siirtymiset, terapia- ja apuvälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - potilastietojärjestelmä - Fysio Tools - mittarit - fysioterapiakoneet ja laitteet, terapiavälineet - henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - lainattavien apuvälineiden saatavuus - - kontrollikäynnit - uusintamittaukset - asiakkaan oma/omaisten arvio, asiakastyytyväisyys

28 1. Palvelutuotteen nimi Apuvälinepalvelut 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Apuvälinepalveluilla tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä Apuvälineprosessi: - lainausprosessi: apuvälineen tarpeen arviointia, sovitusta, käytön opastusta ja käytön seurantaa toteuttavat terveyskeskuksen fysioterapeutit ja alueellisen apuvälinekeskuksen työntekijät - terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät apuvälineiden tarpeen arviointia tarvittaessa asiakkaan kotona Päivystykselliset apuvälineet (mm. kyynärsauvat, kipsikengät) ovat terveyskeskuksen vastaanotolla. - fysioterapeutin työpanos - tilojen asianmukaisuus apuvälinepalveluiden toiminnan kannalta - henkilökunnan työmatkapuhelimet - Effica Kunto, Effica-potilastietojärjestelmä, Kunto Apu (= esh:n käyttämä atk-ohjelma), Fysio Tools-ohjelma, atk-laitteet - kiinteistö- ja puhtauspalvelut - tiedonhallinta- ja toimistopalvelut - Kunto Apu ohjelman käyttö - PPSHP:n apuvälineiden saatavuusperusteiden yhdenmukainen ja tasavertainen käyttö - Asiakastyytyväisyys - Asiakkaan oma tai omaisten arvio palvelun onnistumisesta - Asiakkaan omatoimisuuden ja kotona selviytymisen aste

29 1. Palvelutuotteen nimi Ryhmäterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. - Ryhmältä saatava vertaistuki ja sosiaaliset kontaktit Terveysliikunta ryhmät: - TULE 1- ryhmä - TULE 2- ryhmä - TULE 3-ryhmä - perhevalmennusryhmät 2 x vuodessa - miesten kuntosali - naisten kuntosali - painonhallinta Erityisryhmät: - neurologinen aktiiviryhmä aivohalvauskuntoutujille - parkinsonryhmä - reumaryhmä - yläraajaryhmä - alaraajaryhmä - kuntosaliryhmä SISU = Sinä Itse Selkäsi Uudistat ryhmä - lastenryhmä Fysioterapeutit arvioivat ja ohjaavat ryhmäläisiä sijoittumaan heille sopivaan ryhmään. Fysioterapeutit suunnittelevat ryhmien sisällöt, toteuttavat ryhmiä ja arvioivat tuloksellisuutta yhdessä ryhmäläisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. VOITAS (voimaa ja tasapainoa + 70-vuotiaille) ryhmien suunnittelu ja organisointi yhdessä Kiiminkijoen Opiston henkilökunnan kanssa. - ryhmien toteutus Kiiminkijoen Opiston toimesta kuntoutuksen ryhmätilassa - fysioterapeutin työpanos - asianmukaiset tilat - siirtymiset ja terapiavälineiden kuljettamisen mahdollistava oman auton käyttö - fysioterapialaitteet ja -välineet - Effica-potilastietojärjestelmä - Physio Tools asiakaskohtainen harjoitusohjelmisto - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut

30 1. Palvelutuotteen nimi Puheterapia 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö - Terapia on asiakkaan kielen, puheen, äänen ja kommunikoinnin häiriöiden, kasvojen ja suun alueen motoristen toimintahäiriöiden ja syömis- ja nielemisvaikeuksien poistamista ja helpottamista sekä kehityksen tukemista puheterapeuttisin toimenpitein. - Terapiatoimenpiteillä pyritään normaalien toimintojen kehittymiseen tai palauttamiseen ja vaikeimmissa tapauksissa häiriöiden kompensoimiseen korvaavilla keinoilla Yksilöllinen puheterapia: sisältö määräytyy puheterapeuttisten tutkimusten perusteella. - puheterapian sisältöön ja määrään vaikuttavat asiakkaan puheterapeuttinen diagnoosi, häiriön vaikeusaste, meneillään oleva kuntoutuksen vaihe, valitut terapiamenetelmät, asiakkaan ikä ja perheen resurssit. Puheterapia on esimerkiksi lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukemista, änkytysterapiaa, ääniterapiaa, afasiaterapiaa. Ryhmämuotoinen puheterapia: - kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja tukemista ryhmässä. - ryhmäterapia tukee kommunikoinnin sosiaalista aspektia ja terapiaan on mahdollista soveltaa useita terapeuttisia ja ryhmätyöhön liittyviä teorioita. Lausunto Kuntoutussuunnitelman päivittäminen Terapia-aika min - Puheterapeutti - puheterapeuttinen harjoitusmateriaali - Effica-potilastietojärjestelmä - vastaanottotilat - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ajanmukainen ja riittävä harjoitusmateriaali (mm. tietokoneharjoitteet) - vanhempien selkeä ohjaaminen harjoitteiden tekemiseen ja tiedon jakaminen vanhemmille/omaisille/asiakkaalle - työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot - työntekijän ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - tiivis yhteistyö vanhempien ja muiden lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa - kuntoutussuunnitelman huolellinen laatiminen - riittävä aika tarkkaan raportointiin - puheterapian huolellinen suunnitteleminen - seurantatutkimukset - asiakkaan/vanhempien palaute - asiakkaan kommunikointikyvyn paraneminn (esim. puheen selkiytyminen, puhumaan oppiminen) - yhteistyötahojen ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen palautteet (esim. OYS).

31 1. Palvelutuotteen nimi Puheterapeuttinen tutkimusjakso 2. Asiakaskohderyhmä Kiimingin kuntalaiset, perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö Tehdä tutkimus mm. puheen, kielen, äänen, kommunikaation, lukitaitojen ja nielemisen häiriöistä ja häiriöiden vaikeusasteista - puheterapeuttinen orientoiva kartoitus 1 kerta (selvitetään tarvitaanko tarkempi laaja-alainen puheterapeuttinen tutkimus vai riittääkö ohjaus ja neuvonta tai tilanteen seuranta esim. ääntämishäiriöt, viivästynyt puheen ja kielen kehitys) min ajanvaraus - laaja-alainen puheterapeuttinen tutkimus 3-5 kertaa (selvitetään tarvitseeko asiakas puheterapiaa ja mitkä ovat puheterapia mahdollisuudet, huomioidaan myös asiakkaan resurssit) - puheterapeuttinen seurantatutkimus 3-5 kertaa(arvioidaan puheterapian tuloksellisuutta ja tarkennetaan kuntoutussuunnitelmaa) - kommunikaatioympäristön puheterapeuttinen arvio 1kerta (arvio siitä, miten asuin-, hoito-, tai työskentely ympäristö tukee asiakkaan kommunikointia) - kaikista tutkimuksista laaditaan lausunto liitteeksi OYS -lähetteeseen, Kelan hoitotukihakemukseen, päiväkotisuositukseen, vanhemmille, kouluun tai päiväkotiin tiedoksi lapsen tuen tarpeesta - laaditaan kuntoutussuunnitelma puoleksi vuodeksi eteenpäin - palvelun tuottamiseen tarvittava puheterapeutin kokonaistyöpanos min (sisältää suunnittelun, alkuvalmistelun, tutkimuksen, vanhempien/asiakkaan haastattelu, kirjaus, tulosten analysointi, moniammatillinen yhteistyö, tilastointi, kuntoutussuunnitelman laatiminen, tulosten läpikäyminen vanhempien/asiakkaan kanssa) - työtilat, puheterapeuttiset testit, tietokone, värilasertulostin - Effica-sairauskertomusjärjestelmä - puhtauspalvelut - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - ajanmukaiset tutkimukseen vaadittavat testistöt (esim. Reynell testi, Korpilahden lausetesti yms.) - palveluun tulevan henkilön ajantasainen terveydentilan tieto = potilastietojärjestelmä - tiivis yhteistyö muiden lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa (esim. kiertävät erityislastentarhanopettajat, kiertävä esikoulun erityisopettaja, erityisopettaja) - tulosten tarkka kirjaaminen lausuntoon - hyvät vuorovaikutustaidot - riittävä aika tarkkaan raportointiin ja tulosten analysointiin - tutkimusten huolellinen suunnitteleminen ja tarkan kuntoutussuunnitelman laatiminen - asiakkaan ja vanhempien palaute työntekijälle - yhteistyötahojen palaute ja kuntoutuksesta vastaavien tahojen palautteet (Oys)

32 1. Palvelutuotteen nimi Kuntoutuksen asiantuntijatyö 2. Asiakaskohderyhmä Perusterveydenhuollon palveluja käyttävä väestö, yhteistyötahot, Kiimingin kunnan työntekijät, sidosryhmät, työryhmät, hankkeet ja projektit saada aikaan asiakkaiden tilassa tai tilanteessa) atkpalvelut, arkistointi, esim. henkilöstöön) arviointi ja seuranta (millä kriteerillä tai mittareilla voi - puheterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana, tiedottajana ja kouluttajana omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella - fysioterapeutin ammatillinen näkemys kuntoutusprosessissa - moniammatillinen yhteistyö: kuntoutussuunnitelmapalaverit koulujen ja päiväkotien kanssa, yhteistyökokoukset/verkostokokoukset (Oulun läänin puheterapeuttien työneuvottelut, neuvolatyöryhmä, suuri neuvolapalaveri, keltojen, erityisopettajien, psykologien, terveydenhoitajien, lääkärien, puheterapeuttien kanssa pidetyt yhteistyöpalaverit, aikuisneurologiset meetingit,, seudulliset puheterapeutti kokoukset) - puheterapeuttinen/fysioterapeuttinen konsultaatio (esim. Keltot, erityisopettajat, Jaarankartanon työntekijät, päiväkodin henkilökunta) - kuntoutustyöryhmä, veteraanityöryhmä, veteraaniasian neuvottelukunta, TYKY-työryhmä - kouluttajantehtävät: kunnan eri toimipisteiden henkilökunnan kouluttaminen, opiskelijoiden ohjaus (logopedian ja fysioterapian alojen opiskelijat), perhevalmennus - ennaltaehkäisevät tehtävät, terveydenedistäminen: puhe- ja fysioterapeuttisten ongelmien ehkäiseminen tiedottamalla, tiedotusmateriaalin valmistaminen - hallinto ja kehittämistyö: toiminnan suunnitteleminen, koordinointi ja kehittäminen, laadunhallinta, tutkimus- ja kehittämistyö - puhelinkontaktit, sähköposti (päiväkodin, koulun, vanhempien ja omaisten yhteydenotot, yhteydenotot sidosryhmiin mm. apuvälinepalveluiden tuottajat - asiakkaan ohjaus: tavoitteena on lisätä asiakkaan vuorovaikutustaitoja ja edistää itsenäistä selviytymistä - perheen/omaisten/yhteisön/henkilökunnan ohjaaminen: tavoitteena lisätä asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden tietoja ja taitoja asiakkaan kommunikointiin ja päivittäisiin toimintoihin liittyvissä asioissa. - hankkeet ja projektit - henkilöstö, työtilat, tietokone, värilasertulostin, ammattikirjallisuus - tiedonhallinta ja toimistopalvelut - työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot - työntekijän ammattitaitoa ylläpitävä koulutus - huolellinen valmistautuminen yhteistyöpalavereihin - työntekijän yhteistyö-, vuotovaikutustaidot - oman auton käyttö - kuntoutusprosessien eteneminen - arvioinnit ja palautteet asiakkailta ja yhteistyötahoilta

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot